CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar"

Transkript

1 CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar

2 ATTITYDUNDERSÖKNING ÅREN Göteborgare svarar på frågor om hur cykelstaden upplevs. Nyckeltalen redovisar svarsfördelningen i procent. Till höger om varje stapel anges medelvärdet enligt betygsskalan I låg grad (1 3) Varken eller (4 6) I hög grad (7 10) GÖTEBORG ÄR EN CYKELVÄNLIG STAD 6 5,9 5,7 6,1 6, MÅNGA I MIN STADSDEL CYKLAR 6 5,7 5,5 5,9 5, GÖTEBORG ARBETAR FÖR ATT ÖKA CYKLANDET 6,5 6,5 5, DET KÄNNS SÄKERT ATT CYKLA 4,9 4,9 4,6 4,9 4,9 2

3 GÖTEBORGARNAS ÅSIKTER För sjunde året i rad har trafikkontoret genomfört den årliga undersökningen om vad göteborgarna tycker om Göteborg som cykelstad. I årets undersökning visade resultaten en oförändrad eller svagt positiv utveckling för samtliga nyckeltal, i jämförelse med föregående år. Göteborg arbetar för att öka cyklandet och Cykelanpassningar bidrar till att öka stadens attraktivitet är de nyckeltal som i år får högst andel nöjda, och för dessa nyckeltal har det skett en positiv utveckling över tid. Det tycks alltså vara övervägande önskvärt bland göteborgarna att fortsätta arbetet med att utveckla Göteborg som cykelstad. Hur trafiksäkert det upplevs att cykla i staden är det nyckeltal som i år får lägst andel nöjda och högst andel missnöjda. I det nya cykelprogrammet för är trafiksäkerhet ett område som genomsyrar åtgärderna. Bland annat föreslås ökad separering från motorfordon samt separation mellan cyklister och fotgängare i högre utsträckning som viktiga åtgärder. En tydlig utformning av infrastrukturen i kombination med tydliga trafikregler skapar en bättre grund för regelefterlevnad bland cyklister och ökar också känslan av både trygghet och säkerhet. Hela undersökningen finns att ladda ner som pdf på goteborg.se/cykla under fliken Fakta om cykelstaden. CYKELANPASSNINGAR ÖKAR GÖTEBORGS ATTRAKTIVITET Medel: 6,6 I hög grad (7 10) Varken eller (4 6) I låg grad (1 3) 3

4 DET HÄR ÄR VÅR CYKELSTAD GÖTEBORGS STADS MÅLSÄTTNING! Vårt prioriterade mål är att det hållbara resandet ska öka. Biltrafiken ska minska till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång. Under året har ett förslag på en ny cykelplan för Göteborg tagits fram och skickats ut på remiss. Det är en fördjupning av Göteborgs trafikstrategi och i början av 2015 ska trafiknämnden ta upp den för beslut. Cykelplanen konkretiserar en förändrad syn på cykelns roll i trafiken. Planen innehåller mål, strategier och åtgärder för hur Göteborg ska utvecklas till en attraktiv cykelstad. Målsättningen är att kraftigt öka antalet cykelresor. Cykelplanen beskriver åtgärdsområden som rör cykelnätet som sträckningar och framkomlighet, drift och underhåll, stöd och tjänster samt kommunikation och påverkan. Cykelinvesteringar under året har varit 47 mkr. TRENDEN MED FORTSATT ÖKAD CYKLING HÅLLER I SIG Trafikkontoret har under senare år genomfört en rad satsningar för att öka antalet cykelresor. Under 2014 har antalet cyklister i centrala Göteborg ökat med fyra procent per helår och med tre procent under sommarhalvåret jämfört med föregående år. Den kraftiga ökningen av antalet cykelpassager som skedde under 2013 är alltså bibehållen och ytterligare förstärkt något. Styr & Ställ har under 2014 fått en kraftig ökning av antalet utlån jämfört med Under året lånades 59 procent fler cyklar ut jämfört med föregående år. 4

5 LÅNECYKLAR Lånecykelsystemet Styr & Ställ har funnits i Göteborg sedan augusti 2010 och utökas successivt med fler stationer. Syftet med lånecykelsystemet är framför allt att lyfta fram cykeln som ett bra komplement till kollektivtrafiken i innerstaden. Priset på säsongskort sänktes 2014 från 125 kr till 75 kr förlängdes också säsongen med en månad och sträcker sig nu mellan 1 mars och 31 december. Dessa förändringar har påverkat vilken typ av kort som användarna köper försäljningen av antalet säsongskort har nästan fördubblats, samtidigt som tredagarskorten minskat något. Totalt såldes abonnemang och det gjordes cykelresor under året. Sammantaget är trenden tydlig, antalet cykelresor ökar snabbare än antalet användare vilket betyder att de som nyttjar systemet gör det allt oftare. Systemet har varit mycket framgångsrikt och under de fem år som det varit igång har närmare 1,5 miljoner resor genomförts. Nya stationer öppnade under året men på grund av ombyggnationer i staden var några tvungna att stängas, vilket gör att det totala antalet stationer vid årets slut är samma som vid årsslutet stycken. Det kraftigt ökade användandet av lånecykelsystemet gör att det finns flera stationer i systemet som är hårt belastade och ett arbete med att försöka utöka befintliga stationer har påbörjats. En av de allra mest använda stationerna i systemet, Gårdatorget, har fått en välkommen avlastning med en ny station på Åvägen. Under året startades ett samverkansprojekt inom elmobilitet (Elmob) upp där staden deltar. Under 2015 ska bland annat solcellsladdade elcyklar placeras ut på Hisingen och vid Centralstationen. TOTALT ANTAL LÅN SEDAN START 1,5 miljoner ANTAL LÅN

6 FRAMKOMLIGHET: ATTRAKTIVA CYKELSTRÅK OCH EN MER SAMMANHÅLLEN STAD GÖTEBORGS STADS INRIKTNING! Göteborg ska utvecklas till en cykelstad genom att bygga sammanhållande och gena, separata och tydligt markerade gång- och cykelstråk med fasta förbindelser över älven med tydlig vägvisning och trafikinformation. Säkerhet för cyklister måste prioriteras mer. Cykelgarage och goda parkeringsmöjligheter för cyklar krävs för att Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad. Göteborgarna ska ges förutsättningar att cykla året runt. Cykelvägnätet i Göteborg delas in i stomcykelbanor, övergripande cykelbanor och lokala cykelbanor. Ovan visas stomcykelnätets sträckning i staden. Under året har ett förslag på ett nytt cykelprogram för Göteborg skickats ut på remiss där beslut ska fattas i början av Målet är att antalet cyklister ska bli tre gånger fler till år 2025 genom att det blir snabbt, enkelt och säkert att cykla i Göteborg. I väntan på att det nya cykelprogrammet ska bli klart, lutar vi oss i dag mot Göteborgs cykelprogram från 1999 som syftar till att skapa attraktiva cykelstråk och en mer sammanhållen stad för cyklisterna. Under hela 2000-talet har cykelvägnätets fokus legat på att bygga samman nätet, åstadkomma en trafiksäker utformning, skapa ett stomcykelnät samt att finjustera och förbättra den befintliga infrastrukturen. 6

7 FÖRBÄTTRAD FRAMKOMLIGHET FÖR CYKLISTER Under året har bland annat förändrade trafikföringsprinciper gjort det tillåtet att cykla mot enkelriktat på fler gator tilläts detta bland annat på Fjärde Långgatan och Frigångsgatan. En uppföljning av cykeltrafiken på Andra Långgatan, som 2013 fick dubbelriktad cykeltrafik, gjordes under året. Den visade att antalet cyklister på gatan nästan fördubblades efter åtgärden. Dubbelriktade cykelbanor har byggts på Södra vägen och Berzeliigatan. De har förbättrat framkomligheten i centrum och knutit ihop cykelstråken på ett sätt som förenklade för cyklisterna. En dubbelriktad gång- och cykelbana har byggts utmed Marklandsgatans norra del så att en gen cykelförbindelse skapats mellan Dag Hammarskjöldsledens och Högsboledens cykelbanor. Ombyggnation av cykelbana på sträckan Casinot Operan har gjorts. Nu separeras gående och cyklister bättre vilket har förbättrat framkomligheten och säkerheten. I samband med Marieholmstunnelsprojektet har nya gång- och cykelbanor byggts på Partihandelsgatan, Falutorget och Gullbergsvassgatan, för att öka framkomligheten. Det kommande cykelprogrammet betonar vikten av att separera gång och cykel något som trafikkontoret kommer att fortsätta att göra. På sidan 21 finns mer information om cykelförbättringar som gjorts under CYKELTRAFIK I BYGGOMRÅDEN Trafikkontoret fortsätter att ha fokus på säkerheten för cyklister i Göteborg. Under de närmaste åren väntar flera stora byggprojekt, vilket ytterligare skärper kraven på framkomlighet, tydlighet och säkerhet. Genom olika undersökningar har trafikkontoret kunnat ringa in ett antal faktorer att ta hänsyn till när säkerhetsarbetet fortsätter, särskilt vad gäller förbättrad skyltning kring byggen samt utformning av tillfälliga omdragningar. ÄLVFÖRBINDELSE För att underlätta för cyklisterna att ta sig över Göta Älv utökades antalet cykelanpassade färjor mellan Rosenlund och Lindholmen i april Att åka med Älvsnabbare (linje 286) mellan Lindholmspiren och Rosenlund är gratis. På Älvsnabben (linje 285) gäller Västtrafiks biljetter, men man får kostnadsfritt ta med cykeln i mån av plats. CYKELVÄGNÄTET Längden på cykelnätet har utökats från cirka 360 km separerad cykelbana år 1999 till cirka 495 km år Om man även räknar med 159 km fartsäkrade (max 30 km/h) blandtrafikgator och de cirka 150 km lokala cykelbanorna blir nätet totalt 804 km långt. Våra 804 km cykelnät kan jämföras med Stockholms 767 km och Malmös 496 km. 7

8 TILLGÄNGLIGHET INFORMATION OCH TJÄNSTER TILL CYKLISTEN För att underlätta för cyklisten har trafikkontoret utvecklat ett antal tjänster som ger information om cykelvägar, serviceställen samt möjlighet att dygnet runt låna en cykel i centrala staden. CYKELRESEPLANERARE Cykelreseplaneraren är en webbaserad tjänst på Med Cykelreseplaneraren kan cyklister planera sin resa i Västra Götaland och Halland. Cykelreseplaneraren ger förslag på vägval, anger hur lång vägen är och beräknar tidsåtgången. Resan presenteras i text och i höjdkurvor. I cykelkartan visas även cykelparkering, cykelserviceplatser, pumpstationer, cykelvägar och lånecyklarna Styr & Ställ. Under 2014 hade cykelreseplaneraren cirka unika besökare. Förutom de cykelpumpar trafikkontoret själva placerat ut finns dessutom renodlade pumpstationer på ställen som bensinmackar och servicebutiker. Trafikkontoret samarbetar också med cykelaffärer och serviceställen som gör det möjligt att både pumpa och låna enklare verktyg för att själv göra en mindre service. Både pumpning och lån av verktyg är kostnadsfritt för cyklisterna. Alla dessa platser är utmärkta med den gula cykelsymbolen. Man hittar dem även i trafikkontorets app, Cykelstaden. CYKELKARTA Under året har cykelkartan uppdaterats och innehåller förutom placering av lånecykelstationer och offentliga cykelpumpar även information om trafikkontorets app, Cykelstaden. Efterfrågan på cykelkartan är ständigt hög under 2014 delades över kartor ut. Kartan distribueras bland annat via turistbyrån, hotell, bibliotek och cykelhandlare. CYKELPUMPAR OCH CYKELSERVICE I november 2009 invigde trafikkontoret en ny typ av cykelpump på Vasagatan i Göteborg. Sedan dess har ytterligare 15 pumpar installerats. Cykelpumparna är utplacerade i centrum och på strategiska ställen som Angereds centrum, Hjalmar Brantingsplatsen och Lindholmsallén. De används flitigt pumpen på Vasagatan har sedan den installerades använts cirka gånger. 8

9 SYNPUNKTER TILL KONTAKTCENTER Kontaktcenter får många samtal och meddelanden gällande cykel varje år, allt från standarden på cykelbanorna till cykelpumpar och trafikfrågor. Kundtjänsten står också till tjänst med vägbeskrivningar och cykelkartor. Under 2014 tog de emot sammanlagt telefonsamtal och e-postmeddelanden som rörde cykel och cykelbanor. CYKELPARKERING Utbyggnad av cykelparkeringar fortsätter med fokus främst på centrala staden och i anslutning till kollektivtrafikhållplatser. Under 2014 har 500 nya cykelställ i anslutning till kollektivtrafikhållplatser satts upp, varav 290 i centrala staden. Totalt finns det nu cirka 8500 cykelställ i centrala staden där cykelns ram kan låsas fast vid stället. X APPEN CYKELSTADEN Cykelstaden, en app framtagen av trafikkontoret, förenklar cyklisternas vardag. Appen användes av cirka användare under I appen kan man planera sin cykeltur med hjälp av cykelreseplaneraren, hitta serviceställen som ingår i trafikkontorets cykelnätverk, Styr & Ställ, pumpstationer samt cykelparkeringar. I appen kan man också via Felanmälan anmäla skador, hinder eller andra defekter som man upptäcker på cykelbanan samt lämna förslag på förbättringar. Under året har 794 anmälningar inkommit. Nyheter 2014 är att cykelreseplaneraren i appen fungerar på samma vis som cykelreseplaneraren som finns på trafiken.nu. En ny funktion har också tillkommit, Min cykeltur, med vilken man kan mäta sin cykeltur, se hur länge och långt man har cyklat och få sträckan utritad på en karta. Med hjälp av den nya funktionen Min cykeltur har två chalmerister under våren gjort sitt examensarbete på trafikkontoret. Del av data från Min cykeltur användes för att räkna ut snitthastighet på Nya Allén, flaskhalsar med mera. Analyserna utförda i detta examensarbete indikerar att funktionen Min cykeltur kan användas som ett verktyg för att utvärdera hur, var och när folk cyklar. På så sätt kan funktionen ligga till grund för framtida cykelplanering. 9

10 TRAFIKSÄKERHET OCH TRYGGHET Antalet dödade och svårt skadade cyklister har minskat med 75 procent sedan tidigt 1990-tal. Men runt 2011 skedde ett trendbrott. Den totala minskningen av antalet skadade i trafiken började plana ut, vilket även gällde för antalet skadade cyklister. Antalet måttligt och allvarligt skadade cyklister är fler 2014 jämfört med Fortfarande är singelolyckor, där enbart cyklisten är inblandad, den överlägset största olycksgruppen och gäller 2014 närmare 80 procent av alla cykelolyckor. Studier visar att ungefär hälften av singelolyckorna med cykel beror på vägförhållanden som utformning, drift och underhåll. Andra orsaker är cyklistens beteende och fel på cykeln. Antalet allvarligt skadade har däremot inte ökat. Under 2014 omkom en cyklist. I det nya cykelprogrammet har ett antal områden ringats in, som är särskilt betydelsefulla för att skapa en säkrare trafikmiljö för cyklister. Under året ska ökningen av antalet olyckor analyseras, och möjliga förbättringsområden identifieras. Cykel- och biltrafik ska i första hand separeras. Där det är blandad trafik måste bilarnas hastighet vara låg. Säkerheten ökar när trafikmiljön är tydligt utformad och cyklisterna ges tillräckligt utrymme. Andra viktiga komponenter är tydliga trafikregler och bättre drift och underhåll både sommar och vinter. ANVÄNDANDET AV CYKELHJÄLM Trafikkontoret har under många år mätt hur många cyklister som använder hjälm genom att räkna detta vid 18 platser i augusti och september. Studien genomförs vid tre tillfällen per plats, både under för- och eftermiddagen. Resultatet är tydligt användandet av hjälm ökar stadigt, från knappt tio procent när mätningarna startade under tidigt nittiotal till 65 procent år Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, genomför varje år mätningar av hjälmanvändandet i landet. Enligt deras mätningar från 2013, har Göteborg högst cykelhjälmsanvändning bland grundskolebarn 6 15 år med nästan 91 procent. I Stockholm använder 73 procent av grundskolebarnen hjälm och i Malmö är andelen i 42 procent. BELYSNINGSMÄTNINGAR För nionde året i rad genomförde trafikkontoret en undersökning av hur många cyklister som cyklar med godkänd belysning. Sedan mätningarna startade 2006 har trenden varit positiv andelen cyklister med godkänd belysning har generellt sett ökat år för år var det 82 procent som vid mätningarna var rätt utrustade, en ökning från 70 procent sedan mätningarna startade. ICSC VÄRLDENS STÖRSTA INTERNATIO- NELLA CYKELSÄKERHETSKONFERENS Den november hölls International Cycling Safety Conference, ICSC, på Lindholmen Science Park. ICSC är en långsiktig kunskapssatsning som syftar till att branschen ska öka sin trafiksäkerhetsmedvetenhet. Göteborgs Stad stod som värd tillsammans med Chalmers och SAFER. Konferensdeltagarna kom från såväl Europa och Asien som Australien och USA. Agendan var fullspäckad med intressanta föredrag och presentationer om nya rön om bland annat beteenden, skaderisker och elcyklar. 10

11 CYKELSTÖLDER I takt med att fler cyklar ökar också cykelstölderna. Under 2014 stals nästan 18 procent fler cyklar än Ett sätt att förhindra att få sin cykel stulen är att låsa fast den ordentligt. Under 2014 har 500 nya cykelparkeringar med möjlighet att låsa fast sin cykel byggts. DRIFT OCH UNDERHÅLL Trafikkontoret utför underhållsåtgärder på cykelbanorna i Göteborg. Åtgärderna utförs i olika intervaller beroende på aktivitet. Utöver de 490 kilometer cykelbana som trafikkontoret ansvarar för, finns det en mängd cykelbanor inom bostadsområden och i parker där ansvaret för drift och underhåll ligger på Park- och naturförvaltningen. Trafikverket har även cykelbanor som den längs väg 155 och Älvsborgsbron. Åtgärderna omfattar besiktning och tillsyn, vinterväghållning, barmarksrenhållning, underhåll av beläggningar, underhåll av trafikljus, belysning, hantering av inträngande växtlighet med mera. Under 2014 har cirka kvadratmeter cykelbana fått ny beläggning, vilket är kvadratmeter mer än Under 2014 uppskattas den totala drift- och underhållskostnaden för cykelbanor till 32,6 mkr. Av det totala beloppet uppgick planerade underhållsbeläggningar till cirka 4,7 mkr. Vinterväghållningen består av halkbekämpning och snöröjning. Snöröjning startar när det kommit 2 3 cm snö och ska vara klar senast 6 timmar efter att det har slutat snöa. Snöröjning följs alltid av halkbekämpning. Som halkbekämpningsmaterial används stenflis i fraktionen 2 5 mm eftersom det minimerar risken för punkteringar och obehag för cyklisterna. Stomcykelnätet är prioriterat och extra resurser sätts in för att snabbare genomföra snöröjning och halkbekämpning. Under 2014 har vi också testat sopsaltning på stomcykelnätet samt i Angered. Metoden innebär att cykelbanorna sopas och att saltlake sprids ut. Flis behövs inte och även saltanvändningen minskas. På många av de andra större cykelbanorna används också salt som ett komplement till flisen, vilket leder till ökad komfort för cyklisterna. Sopning/städning görs året runt en gång i veckan i centrum, och var fjortonde dag på övriga cykelnätet under barmarkssäsong. Sandupptagningen på cykelbanor ska vara klar senast 15 april. Är vädret gynnsamt kan sandupptagningen starta redan i mars. BESIKTNING OCH TILLSYN Stadens cykelbanor får kontinuerlig tillsyn och besiktning under året, i allmänhet var eller varannan månad beroende på område. Skador på cykelbanan som till exempel hål, sättningar, sprickor och uppstickande kanter åtgärdas efter anmälan inom ett dygn vid trafiksäkerhetsrisk, annars inom 1 3 veckor eller vid fasta avstämningstider under året beroende på skada. Tillsynen med bil kompletteras också med cykel för att ge en uppfattning om kvaliteten utifrån cyklisternas behov. 11

12 EN REJÄL SKJUTS FRAMÅT FÖR CYKLINGEN! Trenden för de olika färdmedlen är tydlig för den som ägnat sig åt att följa statistiken de senaste åren. Cykel är på stark frammarsch och under 2014 tog cyklingen ett ordentligt skutt i mätningarna. Över cykelresor görs i vår stad varje dag! Men med ökningen följer även dystrare läsning då antalet olyckor och stölder ökat i takt med att fler cyklar. STORSTÄDERNAS TOTALA CYKELNÄT I KILOMETER GÖTEBORG 804 KM STOCKHOLM 767 KM MALMÖ 496 KM 100 TUSEN CYKELRESOR GÖRS I GÖTEBORG VARJE DAG! CYKELSTÖLDER ÖKAD CYKLING = ÖKAD SÄKERHET* Under 2014 ser vi att antalet olyckor och stölder i vår stad ökat i takt med att fler cyklar. Men glädjande nog behöver det inte fortsätta så. Faktum är att undersökningar i Nederländerna visat att ju fler som cyklar, desto lägre olycksfrekvens. Orsakerna tros vara att när cyklister dominerar trafikbilden tvingar det alla trafikanter att ändra sitt beteende. Fler cyklister betyder också att många har erfarenhet av att cykla. Och när bilismen minskar blir det också lägre risk för konflikter med biltrafik. * Cycling in the Netherlands, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (nederländska transportministeriet)

13 65% AV GÖTEBORGARNA ANVÄNDER CYKELHJÄLM FÄRDMEDELSFÖRDELNING BLAND GÖTEBORGS INVÅNARE 41% 28% 7% 24% % AV GÖTEBORGARNA ANVÄNDER CYKELBELYSNING 29% HAR CYKLINGEN ÖKAT SEDAN 2011! ANTAL SKADADE / OMKOMNA CYKLISTER I CYKELOLYCKOR Lätt skadade Måttligt skadade Allvarligt skadade Omkomna ** Preliminära siffror ** 0

14

15 DEN CYKLANDE GÖTEBORGAREN OM ATT ÖKA VILJAN ATT CYKLA Trafikkontoret har ett ständigt pågående arbete med att på olika sätt öka viljan hos göteborgarna att cykla. Under året har trafikkontoret gjort en rad kommunikativa insatser som alla syftar till att uppmärksamma, upplysa och påverka de som redan cyklar, men även de som skulle kunna tänka sig börja cykla. Här är några av de aktiviteter som genomfördes under GRATIS TRÄNINGSRESA MED TRAFIKKONTORET Hur ska man få människor att välja cykeln i stället för bilen? Kan man få de som gärna skulle vilja träna mer att planera in lite svettiga aktiviteter på ett smart sätt i den hektiska vardagen? Det är minst sagt en het trend att åka på träningsresor, men vi vet att det finns ett både smartare och billigare sätt att hitta formen. Med kampanjen Träningsresan byggdes en pop-up-resebyrå där man fick tips på bra sträckor över hela staden, vad de tar i tid att cykla och hur mycket kalorier man förbränner. I samband med det delades det ut juice, resekatalogen, en cykelkarta och ett punkakit. Det viktigaste var dock att budskapet gick fram: med trafikkontorets träningsresa kan man åka när som helst. Gratis är det också! FOTOUTSTÄLLNING Den 27 maj invigdes fotoutställningen Stadens cyklister i Slottsskogen. Den baserades på bilder på passionerade cyklister i staden, unga som gamla, kvinnor som män. Varje cyklist förevigades i svartvitt på varsin plats i staden, somliga i yrande snöväder, andra under ett körsbärsträd i full blom. Resultatet blev tjugo stora tavlor som var och en berättade en historia om just den här cyklisten. Utställningen har, förutom i Slottsskogen, även stått längs med Vasagatan under Kulturkalaset och i Bältesspännarparken under Trafikantveckan. Under hösten har stora delar av utställningen stått på P-bolagets mark tillsammans med information om cykelparkering. Många göteborgare har uppmärksammat de iögonfallande tavlorna. 15

16 CYKELVÄNLIG ARBETSPLATS Sedan 2002 har trafikkontoret arbetat med att bygga relationer med arbetsgivare för att både inspirera och informera kring fördelarna med ett ökat cyklande bland medarbetarna. För att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lätt att välja cykeln tog trafikkontoret 2013 fram utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats som är öppen för alla arbetsplatser i Göteborg med minst tio medarbetare. Beroende på hur många kriterier arbetsplatsen uppfyller finns tre nivåer på cykelvänlig arbetsplats, från en till tre stjärnor instiftades ytterligare en utmärkelse årets rookie, det vill säga årets nykomling. Årets arbete med kriterierna pågick fram till augusti 2014 och i september belönades Göteborgs Cykelvänliga arbetsplatser anmälde sig 151 arbetsplatser, 50 fler än Av årets deltagare uppnådde 123 stjärnstatus, 51 arbetsplatser nådde upp till en stjärna, 41 arbetsplatser till två stjärnor och 31 arbetsplatser till tre stjärnor. Bland dem som lyckats uppnå tre stjärnor utsåg en jury med representanter från näringslivet, cykelorganisationer och Göteborgs Stad Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats och Årets rookie. Juryn premierade dessutom Årets bästa cykelidé där alla arbetsplatser som uppfyllde kriterierna hade möjlighet att delta med sin bästa cykelidé. Att vara med i Cykelvänlig arbetsplats ger positiva effekter på många enskilda företag, visar en undersökning som gjordes i höstas. Hos över hälften upplevs att fler börjat cykla till och från jobbet, och över 70 procent tycker att deltagandet i Cykelvänlig arbetsplats har inneburit förbättringar för dem som cyklar. 16

17 TQ Den dåliga stämningen i Göteborgstrafiken där bilister, cyklister och fotgängares irritation på varandra var märkbar, behövde en lösning. Att följa trafikreglerna är en del, men kanske behövs lite mer TQ i trafiken? TQ står för trafikintelligens och det handlar om att kunna sätta sig in i hur andra ser på situationen. TQ-kampanjen syntes på stan veckorna 45, 50 och 51. Trafikkontoret fick också möjlighet att prata om hur vi göteborgare uppför oss i trafiken och föra en dialog om vårt trafikklimat, utifrån nyckelorden hänsyn och respekt i en serie av program i radiostationen Mix Megapol. UPPMUNTRAN VID CYKELBANAN Tusentals tappra göteborgare trotsar trötthet och ruskväder och tar cykeln till jobbet varje dag. För att visa sin uppskattning var trafikkontorets medarbetare under året vid tre tillfällen ute i ottan, utrustade med frukostpåsar, cykelpumpar och glatt humör. I januari uppmuntrades vintercyklister vid Skeppsbron på morgonen och vid Götaälvbron på eftermiddagen. Totalt delades 600 uppskattningspåsar ut. En regnig morgon i april var det dags igen. Den här gången tackade trafikkontoret nära 500 cyklister vid Sahlgrenska. Regntemat upprepades i oktober, då medarbetarna fattade posto vid Redbergsvägen. Närmare 600 morgonpendlande cyklister stannade till, tog lite frukost, passade på att serva cykeln och berättade vad de tycker om Göteborg som cykelstad. 17

18 18

19 TRAFIKANTVECKAN Under trafikantveckan som pågår vecka 38 varje år hade trafikkontoret sitt cykelhus i Bältespännarparken. Cykelhuset har tidigare använts för kampanjen Lätta ditt cykelhjärta på Gustav Adolfs Torg där medborgarna bjöds in för att prata om vad de tycker att det borde satsas på för stadens cyklister. Cykelhuset är mobilt men både rejält och har gott om svängrum. Här finns möjlighet för både diskussioner och inspirerande information på väggarna. Lördagen vecka 38 bjöd trafikkontoret alla som hade vägarna förbi Bältespännarparken på picknick och information om vad trafikkontoret gör i Göteborg. Många passade på att lämna sina åsikter samtidigt som de fick reda på hur staden jobbar för att fler ska prova alternativa sätt att resa. MÅNGA EVENT PÅ STAN Trafikkontoret har under året arbetat aktivt med att synliggöra cyklandet. Arbetet med Lätta ditt cykelhjärta har fortsatt och kontinuerligt samlat in synpunkter. Trafikkontoret har under våren vid ett flertal tillfällen pratat cykel. Bland annat tillsammans med Göteborgsgirot i Nordstan och på Ullevi och tillsammans med Hisingens cykelklubb på Kanaltorget. Under hösten träffade trafikkontoret studenter på Chalmers och medarrangerade cykelturer för studenter i samarbete med Student Göteborg. Dessutom testkördes åtta olika lamparmaturer på cykelbanan längs med Dag Hammarskjöldsleden tillsammans med cyklister som anmält sig via Facebook. Dessutom har appen Cykelstaden utvecklats och sajten förlivochrörelse.se lanserats. PÅ EGNA BEN Genom skolutmaningen På egna ben vill trafikkontoret lära elever i årskurs 4 6 hållbara resvanor. Utmaningen syftar till att stimulera en ökning av gång-, cykel- och kollektivtrafikresorna till skolan på bekostnad av bilresorna deltog totalt 228 klasser eller 5371 elever. Tillsammans har eleverna under de fem veckorna som utmaningen pågick lagt mil bakom sig och sparat 28,8 ton koldioxidutsläpp. I utmaningen ingick även ett stort antal övningar inom miljö, hälsa och trafiksäkerhet för att få en djupare förståelse och ett långsiktigt resultat. MEDIAUTRYMME En medieanalys visar att trafikkontorets information får bra genomslag framför allt i lokal press. Överlag hade de totalt 130 analyserade pressklippen en neutral ton och handlade om sådant som trafikkontoret vill marknadsföra: Hur antalet cyklister i Göteborg ökar, nya tekniklösningar, och om aktiviteter som trafikkontoret har gen omfört. Om trafikkontoret hade köpt motsvarande annonsutrymme hade det kostat ungefär 40 miljoner kronor, vilket alltså är mediebevakningens annonsvärde KOMMUNIKATION OCH INFORMATION Under 2014 satsades cirka 5,4 mkr på olika kampanjer, aktivititeter och informationsinsatser riktade mot arbetsplatser, studenter och göteborgare. 19

20

21 CYKELFÖRBÄTTRINGAR UNDER 2014 Östra Hamngatan har på västra sidan byggts om till en cykelfartsgata på samma sätt som gjordes med Västra Hamngatan En dubbelriktad cykelbana har byggts på Södra Vägens östra sida mellan Engelbrektsgatan och Korsvägen. En dubbelriktad cykelbana har byggts på Berzeliigatans norra sida mellan Södra Vägen och Sten Sturegatan. En ny gång- och cykelbana har byggts utmed Marklandsgatans östra sida på gatans norra del mellan befintliga gång- och cykelbanor på Dag Hammarskjöldsleden och Högsboleden. En gång- och cykelbana har byggts utmed Musikvägens norra sida mellan Mandolingatan och Ruddalens motionsanläggning. Cykelbanan på sträckan mellan Casinot och Operan har byggts om, så att gående och cyklister separeras bättre. På Rappedalsvägens norra ände har en saknad dubbelriktad cykelbanelänk byggts. Breddning av cykelbanekorsningar vid Ullevigatan/Parkgatan/Nya Allén. Ny cykelbelysning: - befintlig belysning på Dag Hammarskjöldsledens västra sida har kompletterats med flera armaturer - på Säröbanan i höjd med Järkholmen - på Säröbanan vid slutet av Matildehemsvägen - på cykelbanan från Lilla Bulyckevägen mot Nya Älvegårdsvägen - på cykelbanan från Orrekulla Industrigata till Kärravägen - vid Bräckemotets sydvästra sida (samarbete med Trafikverket) - på obelyst sträcka från tunnel vid motorvägen till Rödbo Idrottsgata - där cykelbanan korsar Minelundsvägen Nya sträckor där cyklister får cykla i dubbel färdriktning: - Fjärde Långgatan delen Linnégatan Värmlandsgatan - Frigångsgatan delen Landsvägsgatan Linnégatan - Lyckans Väg delen Viktor Rydbergsgatan Olof Wijksgatan (Sedan tidigare finns denna möjlighet på 180 sträckor i Göteborg.) Cyklisterna har fått 50 procent kortare väntetid vid ljussignaler på Redbergsvägen Bauersgatan. Ny beläggning och förbättrad belysning på cykelbanan på Vasagatan. I samband med Marieholmstunnelsprojektet har nya gång- och cykelbanor byggts på Partihandelsgatan, Falutorget och Gullbergsvassgatan för att öka framkomligheten. 21

22 22

23 VAD HÄNDER 2015? 2015 blir ett spännande cykelår! Här är en försmak på vad som är på gång: Den nya cykelplanen blir klar under De generella trafikanordningsplanerna som innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut cykelanpassas. Ett nytt regelverk för avstängningar i byggområden där även regler för avstängning och omdragning av cykelbanor ingår. Nya Styr & Ställ-stationer byggs under året. Planerade är bland annat stationer vid Chalmers södra, Masthuggstorget, Värmlandsgatan Tredje Långgatan och Värmlandsgatan/Masthamnsgatan. Fortsatt dialog med alla göteborgare om vårt trafikklimat, utifrån nyckelorden hänsyn och respekt. Ett samarbete med fastighetsägarna i Kvillebäcken på Hisingen gör att de boende får tillgång till sex ellastcyklar. Pilotprojekt med elcykelpool kommer att genomföras. Poolen kommer att ha uppställningsplatser vid Centralstationen och Lindholmen Science Park, och innehålla 16 cyklar med eldrift. Cyklarnas energibehov kommer att tillgodoses med solenergi via solpaneler på uppställningsplatsen vid Lindholmen Science Park. Fler cykelparkeringar planeras byggas i centrala staden och vid kollektivtrafikplatser samt ett cykelparkeringstorn vid Drottningtorget med ca 150 platser. Västra- och norra Hisingen får ny cykelvägvisning vilket medför att Göteborg kommer ha ett heltäckande cykelvägvisningssystem. Försöken med sopsaltning på stomcykelbanorna fortsätter där cykelbanorna borstas i stället för att skottas, och i stället för att salta med saltkorn sprids saltlake ut. Byggnation/ombyggnation av cykelbanor respektive gång- och cykelbanor: Medfinansiering av Trafikverkets bygge av gång- och cykelbanor på Tuvevägen på delen Norrleden Kongahällavägen, Ellesbovägen delen Kärra Stora Mysternavägen och Gråbovägen delen Gunnilse Björsared. Ny gång- och cykelbana längs Gibraltargatan mellan infart till Fysiken (hållplats Mossen) och Dr Forselius backe. Olskroken. Pendlingscykelbana byggs utmed Martin Anderssons gata/e20. Knyts ihop med Redbergsvägen. Redbergsvägen, delen Danska vägen Kobbarnas väg, pendlingscykelstråk byggs ut med enkel/dubbelriktade cykelbanor och cykelfartsgator. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på flera platser på befintliga cykelbanor. Utvärdering av cykelbanebelysning: Fortsatt test och utvärdering av belysningsnivåer och framtidens armaturer på cykelbanan från Marklandsgatan 59 längs Dag Hammarskjöldsledens västra sida mot Hovås. 23

24 Trafikkontoret arbetar för att Göteborg ska vara en attraktiv och cykelvänlig stad. Varje år presenteras en sammanfattning över alla de cykelförbättringar som gjorts under året års cykelår berättar bland annat vad göteborgarna tycker om Göteborg som cykelstad, hur utvecklingen av säkerheten och framkomligheten för cyklister ser ut, vilka tjänster som utvecklats för att hjälpa cyklister samt några av de viktiga cykelhändelser som skett under året. Dessutom ges en liten försmak på vad som kommer att hända 2015.

CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar

CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar ATTITYDUNDERSÖKNING ÅREN 2009 2013 Nyckeltalsfrågor där vi redovisar den procentuella fördelningen av respondenternas svar. Under respektive cirkeldiagram

Läs mer

cykelåret En sammanfattning av årets cykelförbättringar

cykelåret En sammanfattning av årets cykelförbättringar cykelåret En sammanfattning av årets cykelförbättringar Attitydundersökning åren 2008 2012 Nyckeltalsfrågor där vi redovisar den procentuella fördelningen av respondenternas svar. Under respektive cirkeldiagram

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Innehåll. Inledning: Cykelstaden. Kvalitet och standard på cykelstaden Göteborg. Den cyklande göteborgaren om att öka viljan att cykla.

Innehåll. Inledning: Cykelstaden. Kvalitet och standard på cykelstaden Göteborg. Den cyklande göteborgaren om att öka viljan att cykla. Innehåll Inledning: Göteborg en stad på cykel 3 Cykelstaden Vad tycker Göteborgarna 4 Synpunkter till 15 00 17 5 Cykelresor 5 Kvalitet och standard på cykelstaden Göteborg Framkomlighet 6 Tillgänglighet

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

Cykelåret i Göteborg 2008

Cykelåret i Göteborg 2008 Cykelåret i Göteborg 2008 Innehåll Mer och säkrare cykling i Göteborg.... 3 Analys och kunskapsbank... 4 Vad tycker göteborgaren?.................... 4 Mätningar av antalet cyklister... 5 Belysningsmätningar...

Läs mer

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Åsa Lindgren Strategisk trafikplanerare asa.lindgren@stockholm.se Innehåll 1. Framkomlighetsstrategin 2. Varför en cykelplan? 3. Direktiv och budget

Läs mer

Cykelåret i Mölndal 2010

Cykelåret i Mölndal 2010 Cykelåret i Mölndal 2010 Cykelbokslut Antagen av gatunämnden Cykelåret 2010 i Mölndal är producerat av: Mölndals stad Gatukontoret 431 82 Mölndal gatukontoret@molndal.se 031-315 10 00 Kontaktperson: Ulf

Läs mer

SOPSALTNING AV CYKELSTRÅK - EN BESKRIVNING AV ARBETET

SOPSALTNING AV CYKELSTRÅK - EN BESKRIVNING AV ARBETET SOPSALTNING AV CYKELSTRÅK - EN BESKRIVNING AV ARBETET BETYDELSEN AV DRIFT OCH UNDERHÅLL Standarden i cykelnätet är avgörande för hur cykelresan upplevs. Det är även avgörande för framkomligheten och trafiksäkerheten.

Läs mer

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder Cykelhandlingsplan 2011-2015 Mål och åtgärder Antagen av gatunämnden 2 maj, 2011 Inledning Visionen: Mölndal är en etablerad cykelstad där cykeln är en naturlig del av vardagen. Ökad cykling är ett av

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-05 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2011-805 Per-Erik Hahn Dnr KS 2011-610 Samhällsbyggnadsnämnden Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar 2016 Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Detta har vi lovat Vi satsar en miljard på att göra Stockholm till en cykelstad Sammanhängande cykelnät, vi rustar

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret Cykelstaden Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna Malin Månsson, trafikkontoret Om Göteborg blev en mer cykelanpassad stad tycker jag att det skulle bli en mer attraktiv stad än idag? 59 % Ja 0%

Läs mer

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Halmstad satsar på cyklisterna!!! Superstråk Annan nybyggnation och upprustning Cykelservice Cykelräkningar Hållbart resande Uppmärksamhet i media 20000 Investering cykel under åren 2007 2015 15000 14500

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

CYKELBOKSLUT Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2011 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2010/2011... 1» Ny GC-väg Lars Kaggsgatan... 1» Cykelbarometrar... 1 Åtgärder på gång

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-11-01

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-12-13

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad

Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad 5 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Forss Oscar Fritz Daniel Uggla Kerrou Teresa Datum 2016-03-02 Diarienummer GSN-2015-1930 Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad

Läs mer

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar Text och foto: Anneli Andersson-Berg Bilens dominans i stadsrummet och dess förtur på stadens gator ifrågasätts idag allt oftare. Många av Sveriges

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Cykel nöjdhetsmätning

Cykel nöjdhetsmätning SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Madelene Håkansson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun [årtal XXXX] Grafisk

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

Planerat trafiksäkerhetsarbete i Stockholm stad 2014 och framåt

Planerat trafiksäkerhetsarbete i Stockholm stad 2014 och framåt Planerat trafiksäkerhetsarbete i Stockholm stad 2014 och framåt GNS-möte 17 december 2013 Jeff Archer jeffery.archer@stockholm.se The Capital of Scandinavia Trafikkontorets planerat arbete 2014 och framåt

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

Säkrare cykling Gemensam strategi år Version 1.0. Johan Lindberg Trafikverket

Säkrare cykling Gemensam strategi år Version 1.0. Johan Lindberg Trafikverket Säkrare cykling Gemensam strategi år 2014-2020 Version 1.0 Johan Lindberg Trafikverket Utmaningen att cyklingen ska öka! Det förutsätter att säkerheten ökar! 2 2014-06-10 Ladda ner här: trafikverket.se/nollvisionen

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Den här maskinen är fantastisk

Den här maskinen är fantastisk Hämtat från Krister Isakssons blogg på http://www.bicycling.se Foto: Krister Isaksson Den här maskinen är fantastisk Bicyclings husexpert på vardagscykling Krister Isaksson är paff: Från oktober till mars

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Cykelbokslut. Berättelsen om cykelstaden Umeå 2014. www.umea.se/kommun

Cykelbokslut. Berättelsen om cykelstaden Umeå 2014. www.umea.se/kommun Cykelbokslut Berättelsen om cykelstaden Umeå 2014 www.umea.se/kommun 2 Innehåll Umeå är en bra cykelstad... 3 Cykelns roll i de fördjupande översiktsplanerna... 3 Cykeltrafikprogram... 4 Många cyklar i

Läs mer

KALMAR KOMMUN. Kalmar Cykelstad. En studie baserad på stickprov över Kvarnholmens cykelflöde 2008, 2010 &

KALMAR KOMMUN. Kalmar Cykelstad. En studie baserad på stickprov över Kvarnholmens cykelflöde 2008, 2010 & KALMAR KOMMUN Kalmar Cykelstad En studie baserad på stickprov över Kvarnholmens cykelflöde 28, 21 & 211 211.9.21 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 2 Kalmar kommuns fortsatta arbete... 2 Cykeltrafik i

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

Bilaga 1 Infrastruktur

Bilaga 1 Infrastruktur Bilaga 1 Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men även rekreation och turistcykling. Det finns goda möjligheter

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men

Läs mer

Förslag till cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012

Förslag till cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012 MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (12) 2012-05-07 Handläggare: Anette Jansson Telefon: 08-508 28 820 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05 22 p. 12 Förslag till cykelplan för

Läs mer

I Moderaternas Stockholm får cyklisterna helt enkelt flytta på sig och vänta, i 100 år.

I Moderaternas Stockholm får cyklisterna helt enkelt flytta på sig och vänta, i 100 år. 2010-08-23 I Moderaternas Stockholm får cyklisterna helt enkelt flytta på sig och vänta, i 100 år. INLEDNING Under de senaste fyra åren har den moderatledda alliansen visat tydligt att de prioriterar bort

Läs mer

Guiden för cyklister. För dig som vill börja cykelpendla!

Guiden för cyklister. För dig som vill börja cykelpendla! Guiden för cyklister För dig som vill börja cykelpendla! Inledning Den här guiden har vi gjort för att hjälpa er som vill bli cykelpendlare, för vårt mål är att öka cyklingen i kommunen. Det är bra att

Läs mer

Bästa cykelstället. jonkoping.se

Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. Vilken arbetsplats är bäst att ta cykeln till och från? Vi tror att om det är enkelt att ta cykeln, då kommer fler att cykla. Därför vill vi premiera

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Caroline Almgren Mars Cykelkultur En attitydundersökning bland cyklister i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad

Caroline Almgren Mars Cykelkultur En attitydundersökning bland cyklister i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad Caroline Almgren Mars 2011 Cykelkultur 2011 En attitydundersökning bland cyklister i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad Sammanfattning Om cykling generellt 9 av 10 cyklar flera gånger i veckan.

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras.

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras. YTTRANDE 2012-06-29 Dnr: 2012/0357-13 Cyklingsutredningen Näringsdepartementet Synpunkter till Cyklingsutredningen Översyn av regler som påverkar förutsättningarna för att cykla, i syfte att öka cykeltrafiken

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013.

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013. Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 213. Innehållsförteckning 1. Vad är nyttan med en kvalitetsbeskrivning?...3 2.

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

MALMÖ BOKSLUT CYKELÅRET 2014. Cykelbokslut 2014, Gatukontoret, Malmö stad

MALMÖ BOKSLUT CYKELÅRET 2014. Cykelbokslut 2014, Gatukontoret, Malmö stad MALMÖ BOKSLUT CYKELÅRET 2014 UTGIVET 2015 Detta är en förenklad version av Malmö stads Cykelbokslut för år 2014. Läs Cykelbokslutet i sin helhet på: www.malmo.se/cykling. PROJEKTLEDARE, TEXTER & ARBETSGRUPP

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun

Cykelplan för Sollentuna kommun Cykelplan för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor i Sollentuna

Läs mer

Cykelplan för samordnad satsning för ökat cyklande i Uddevalla kommun

Cykelplan för samordnad satsning för ökat cyklande i Uddevalla kommun Cykelplan för samordnad satsning för ökat cyklande i Uddevalla kommun För ett ökat och säkert cyklande i Uddevalla kommun samt en förbättrad miljö och folkhälsa. Innehåll 1. FÖRORD... 2 2. SAMMANFATTNING...

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Varför skiljer sig cykelhjälmsanvändningen åt mellan olika städer?

Varför skiljer sig cykelhjälmsanvändningen åt mellan olika städer? Varför skiljer sig cykelhjälmsanvändningen åt mellan olika städer? NTF har undersökt anledningarna till att cyklister använder eller inte använder cykelhjälm i olika städer. NTF RAPPORT 2016:2 Enkätundersökning

Läs mer

SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR

SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR Nyckeltal från kartläggningen av cykelvägnäten CYKELVÄGNÄTETS OMFATTNING Invånare Andel av regionens befolkning Km cykelväg Andel av regionens cykelvägnät

Läs mer

innehåll Varför dokumenterar vi cykelåret? Cykeltjänster Samverkan och nätverk Analys och kunskapsbank Kommunikation och påverkan Ekonomi

innehåll Varför dokumenterar vi cykelåret? Cykeltjänster Samverkan och nätverk Analys och kunskapsbank Kommunikation och påverkan Ekonomi c y k e l å r e t i g ö t e b o r g 1 i n n e h å l l Varför dokumenterar vi cykelåret? 3 Analys och kunskapsbank 4 Flödesmätningar 5 Belysningsmätningar 5 Användning av cykelhjälm 6 Synpunkter till 15

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Cykelåret i Göteborg 2008

Cykelåret i Göteborg 2008 Cykelåret i Göteborg 2008 Innehåll Mer och säkrare cykling i Göteborg.... 3 Analys och kunskapsbank... 4 Vad tycker göteborgaren?.................... 4 Mätningar av antalet cyklister... 5 Belysningsmätningar...

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTSEMINARIUM: Elcykling vad betyder det för din kommun eller organisation?

VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTSEMINARIUM: Elcykling vad betyder det för din kommun eller organisation? VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTSEMINARIUM: Elcykling vad betyder det för din kommun eller organisation? Anna Clark, Hanna Wennberg & Björn Wendle Trivector Traffic PROGRAM Inledning av Björn Wendle Anna Clark presenterar:

Läs mer

Funktionskontroll av Sunderbystråket i Luleå

Funktionskontroll av Sunderbystråket i Luleå Norrbottenskretsen skontroll av Sunderbystråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2013 en funktionskontroll av Björkskatastråket enligt den metodik som Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad. Under

Läs mer

Remiss säkra cykelparkeringar

Remiss säkra cykelparkeringar STYRELSEHANDLING nr 17 Remiss säkra cykelparkeringar Beslut Styrelsen föreslås besluta att: Tillstyrka motionen kring att ta fram om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar. Styrelsehandling

Läs mer

Cykelhandlingsplan Beslutad av Kommunfullmäktige,

Cykelhandlingsplan Beslutad av Kommunfullmäktige, Cykelhandlingsplan 2010-2012 Beslutad av Kommunfullmäktige, 2011-12-19 139 Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2011-12-19 139 Ansvarig: Gata-parkenheten

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Stockholms cykeldag 8/6 2006

Stockholms cykeldag 8/6 2006 Stockholms cykeldag 8/6 2006 En dag tillägnad Stockholms cyklister RAPPORT 2 Augusti 2006 Innehållsförteckning BAKGRUND...5 STOCKHOLMS CYKELDAG DEN 8 JUNI 2006...6 SYFTE...6 TIDIGARE ÅR...6 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Grön vision för ett cyklande Stockholm

Grön vision för ett cyklande Stockholm Grön vision för ett cyklande Stockholm 40 förslag Vi sätter Stockholm i rullning Stockholms befolkning växer och fler människor ska röra sig på samma yta. Det kräver att vi reser mer effektivt. Redan nu

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsoch trafikplanering. Kerstin Robertson, VTI

Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsoch trafikplanering. Kerstin Robertson, VTI Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsoch trafikplanering Kerstin Robertson, VTI Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsutformning och infrastruktur Kerstin Robertson, Sebastian Bamberg, John Parkin och

Läs mer

Trafikverkets arbete med fotgängare

Trafikverkets arbete med fotgängare Trafikverkets arbete med fotgängare Vad gör Trafikverket när det gäller fotgängare? Vi gör en hel del men vi gör även en hel del för lite. Vi kan göra mer Uppmärksamma fotgängares skaderisker Uppmärksamma

Läs mer