CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar"

Transkript

1 CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar

2 ATTITYDUNDERSÖKNING ÅREN Göteborgare svarar på frågor om hur cykelstaden upplevs. Nyckeltalen redovisar svarsfördelningen i procent. Till höger om varje stapel anges medelvärdet enligt betygsskalan I låg grad (1 3) Varken eller (4 6) I hög grad (7 10) GÖTEBORG ÄR EN CYKELVÄNLIG STAD 6 5,9 5,7 6,1 6, MÅNGA I MIN STADSDEL CYKLAR 6 5,7 5,5 5,9 5, GÖTEBORG ARBETAR FÖR ATT ÖKA CYKLANDET 6,5 6,5 5, DET KÄNNS SÄKERT ATT CYKLA 4,9 4,9 4,6 4,9 4,9 2

3 GÖTEBORGARNAS ÅSIKTER För sjunde året i rad har trafikkontoret genomfört den årliga undersökningen om vad göteborgarna tycker om Göteborg som cykelstad. I årets undersökning visade resultaten en oförändrad eller svagt positiv utveckling för samtliga nyckeltal, i jämförelse med föregående år. Göteborg arbetar för att öka cyklandet och Cykelanpassningar bidrar till att öka stadens attraktivitet är de nyckeltal som i år får högst andel nöjda, och för dessa nyckeltal har det skett en positiv utveckling över tid. Det tycks alltså vara övervägande önskvärt bland göteborgarna att fortsätta arbetet med att utveckla Göteborg som cykelstad. Hur trafiksäkert det upplevs att cykla i staden är det nyckeltal som i år får lägst andel nöjda och högst andel missnöjda. I det nya cykelprogrammet för är trafiksäkerhet ett område som genomsyrar åtgärderna. Bland annat föreslås ökad separering från motorfordon samt separation mellan cyklister och fotgängare i högre utsträckning som viktiga åtgärder. En tydlig utformning av infrastrukturen i kombination med tydliga trafikregler skapar en bättre grund för regelefterlevnad bland cyklister och ökar också känslan av både trygghet och säkerhet. Hela undersökningen finns att ladda ner som pdf på goteborg.se/cykla under fliken Fakta om cykelstaden. CYKELANPASSNINGAR ÖKAR GÖTEBORGS ATTRAKTIVITET Medel: 6,6 I hög grad (7 10) Varken eller (4 6) I låg grad (1 3) 3

4 DET HÄR ÄR VÅR CYKELSTAD GÖTEBORGS STADS MÅLSÄTTNING! Vårt prioriterade mål är att det hållbara resandet ska öka. Biltrafiken ska minska till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång. Under året har ett förslag på en ny cykelplan för Göteborg tagits fram och skickats ut på remiss. Det är en fördjupning av Göteborgs trafikstrategi och i början av 2015 ska trafiknämnden ta upp den för beslut. Cykelplanen konkretiserar en förändrad syn på cykelns roll i trafiken. Planen innehåller mål, strategier och åtgärder för hur Göteborg ska utvecklas till en attraktiv cykelstad. Målsättningen är att kraftigt öka antalet cykelresor. Cykelplanen beskriver åtgärdsområden som rör cykelnätet som sträckningar och framkomlighet, drift och underhåll, stöd och tjänster samt kommunikation och påverkan. Cykelinvesteringar under året har varit 47 mkr. TRENDEN MED FORTSATT ÖKAD CYKLING HÅLLER I SIG Trafikkontoret har under senare år genomfört en rad satsningar för att öka antalet cykelresor. Under 2014 har antalet cyklister i centrala Göteborg ökat med fyra procent per helår och med tre procent under sommarhalvåret jämfört med föregående år. Den kraftiga ökningen av antalet cykelpassager som skedde under 2013 är alltså bibehållen och ytterligare förstärkt något. Styr & Ställ har under 2014 fått en kraftig ökning av antalet utlån jämfört med Under året lånades 59 procent fler cyklar ut jämfört med föregående år. 4

5 LÅNECYKLAR Lånecykelsystemet Styr & Ställ har funnits i Göteborg sedan augusti 2010 och utökas successivt med fler stationer. Syftet med lånecykelsystemet är framför allt att lyfta fram cykeln som ett bra komplement till kollektivtrafiken i innerstaden. Priset på säsongskort sänktes 2014 från 125 kr till 75 kr förlängdes också säsongen med en månad och sträcker sig nu mellan 1 mars och 31 december. Dessa förändringar har påverkat vilken typ av kort som användarna köper försäljningen av antalet säsongskort har nästan fördubblats, samtidigt som tredagarskorten minskat något. Totalt såldes abonnemang och det gjordes cykelresor under året. Sammantaget är trenden tydlig, antalet cykelresor ökar snabbare än antalet användare vilket betyder att de som nyttjar systemet gör det allt oftare. Systemet har varit mycket framgångsrikt och under de fem år som det varit igång har närmare 1,5 miljoner resor genomförts. Nya stationer öppnade under året men på grund av ombyggnationer i staden var några tvungna att stängas, vilket gör att det totala antalet stationer vid årets slut är samma som vid årsslutet stycken. Det kraftigt ökade användandet av lånecykelsystemet gör att det finns flera stationer i systemet som är hårt belastade och ett arbete med att försöka utöka befintliga stationer har påbörjats. En av de allra mest använda stationerna i systemet, Gårdatorget, har fått en välkommen avlastning med en ny station på Åvägen. Under året startades ett samverkansprojekt inom elmobilitet (Elmob) upp där staden deltar. Under 2015 ska bland annat solcellsladdade elcyklar placeras ut på Hisingen och vid Centralstationen. TOTALT ANTAL LÅN SEDAN START 1,5 miljoner ANTAL LÅN

6 FRAMKOMLIGHET: ATTRAKTIVA CYKELSTRÅK OCH EN MER SAMMANHÅLLEN STAD GÖTEBORGS STADS INRIKTNING! Göteborg ska utvecklas till en cykelstad genom att bygga sammanhållande och gena, separata och tydligt markerade gång- och cykelstråk med fasta förbindelser över älven med tydlig vägvisning och trafikinformation. Säkerhet för cyklister måste prioriteras mer. Cykelgarage och goda parkeringsmöjligheter för cyklar krävs för att Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad. Göteborgarna ska ges förutsättningar att cykla året runt. Cykelvägnätet i Göteborg delas in i stomcykelbanor, övergripande cykelbanor och lokala cykelbanor. Ovan visas stomcykelnätets sträckning i staden. Under året har ett förslag på ett nytt cykelprogram för Göteborg skickats ut på remiss där beslut ska fattas i början av Målet är att antalet cyklister ska bli tre gånger fler till år 2025 genom att det blir snabbt, enkelt och säkert att cykla i Göteborg. I väntan på att det nya cykelprogrammet ska bli klart, lutar vi oss i dag mot Göteborgs cykelprogram från 1999 som syftar till att skapa attraktiva cykelstråk och en mer sammanhållen stad för cyklisterna. Under hela 2000-talet har cykelvägnätets fokus legat på att bygga samman nätet, åstadkomma en trafiksäker utformning, skapa ett stomcykelnät samt att finjustera och förbättra den befintliga infrastrukturen. 6

7 FÖRBÄTTRAD FRAMKOMLIGHET FÖR CYKLISTER Under året har bland annat förändrade trafikföringsprinciper gjort det tillåtet att cykla mot enkelriktat på fler gator tilläts detta bland annat på Fjärde Långgatan och Frigångsgatan. En uppföljning av cykeltrafiken på Andra Långgatan, som 2013 fick dubbelriktad cykeltrafik, gjordes under året. Den visade att antalet cyklister på gatan nästan fördubblades efter åtgärden. Dubbelriktade cykelbanor har byggts på Södra vägen och Berzeliigatan. De har förbättrat framkomligheten i centrum och knutit ihop cykelstråken på ett sätt som förenklade för cyklisterna. En dubbelriktad gång- och cykelbana har byggts utmed Marklandsgatans norra del så att en gen cykelförbindelse skapats mellan Dag Hammarskjöldsledens och Högsboledens cykelbanor. Ombyggnation av cykelbana på sträckan Casinot Operan har gjorts. Nu separeras gående och cyklister bättre vilket har förbättrat framkomligheten och säkerheten. I samband med Marieholmstunnelsprojektet har nya gång- och cykelbanor byggts på Partihandelsgatan, Falutorget och Gullbergsvassgatan, för att öka framkomligheten. Det kommande cykelprogrammet betonar vikten av att separera gång och cykel något som trafikkontoret kommer att fortsätta att göra. På sidan 21 finns mer information om cykelförbättringar som gjorts under CYKELTRAFIK I BYGGOMRÅDEN Trafikkontoret fortsätter att ha fokus på säkerheten för cyklister i Göteborg. Under de närmaste åren väntar flera stora byggprojekt, vilket ytterligare skärper kraven på framkomlighet, tydlighet och säkerhet. Genom olika undersökningar har trafikkontoret kunnat ringa in ett antal faktorer att ta hänsyn till när säkerhetsarbetet fortsätter, särskilt vad gäller förbättrad skyltning kring byggen samt utformning av tillfälliga omdragningar. ÄLVFÖRBINDELSE För att underlätta för cyklisterna att ta sig över Göta Älv utökades antalet cykelanpassade färjor mellan Rosenlund och Lindholmen i april Att åka med Älvsnabbare (linje 286) mellan Lindholmspiren och Rosenlund är gratis. På Älvsnabben (linje 285) gäller Västtrafiks biljetter, men man får kostnadsfritt ta med cykeln i mån av plats. CYKELVÄGNÄTET Längden på cykelnätet har utökats från cirka 360 km separerad cykelbana år 1999 till cirka 495 km år Om man även räknar med 159 km fartsäkrade (max 30 km/h) blandtrafikgator och de cirka 150 km lokala cykelbanorna blir nätet totalt 804 km långt. Våra 804 km cykelnät kan jämföras med Stockholms 767 km och Malmös 496 km. 7

8 TILLGÄNGLIGHET INFORMATION OCH TJÄNSTER TILL CYKLISTEN För att underlätta för cyklisten har trafikkontoret utvecklat ett antal tjänster som ger information om cykelvägar, serviceställen samt möjlighet att dygnet runt låna en cykel i centrala staden. CYKELRESEPLANERARE Cykelreseplaneraren är en webbaserad tjänst på Med Cykelreseplaneraren kan cyklister planera sin resa i Västra Götaland och Halland. Cykelreseplaneraren ger förslag på vägval, anger hur lång vägen är och beräknar tidsåtgången. Resan presenteras i text och i höjdkurvor. I cykelkartan visas även cykelparkering, cykelserviceplatser, pumpstationer, cykelvägar och lånecyklarna Styr & Ställ. Under 2014 hade cykelreseplaneraren cirka unika besökare. Förutom de cykelpumpar trafikkontoret själva placerat ut finns dessutom renodlade pumpstationer på ställen som bensinmackar och servicebutiker. Trafikkontoret samarbetar också med cykelaffärer och serviceställen som gör det möjligt att både pumpa och låna enklare verktyg för att själv göra en mindre service. Både pumpning och lån av verktyg är kostnadsfritt för cyklisterna. Alla dessa platser är utmärkta med den gula cykelsymbolen. Man hittar dem även i trafikkontorets app, Cykelstaden. CYKELKARTA Under året har cykelkartan uppdaterats och innehåller förutom placering av lånecykelstationer och offentliga cykelpumpar även information om trafikkontorets app, Cykelstaden. Efterfrågan på cykelkartan är ständigt hög under 2014 delades över kartor ut. Kartan distribueras bland annat via turistbyrån, hotell, bibliotek och cykelhandlare. CYKELPUMPAR OCH CYKELSERVICE I november 2009 invigde trafikkontoret en ny typ av cykelpump på Vasagatan i Göteborg. Sedan dess har ytterligare 15 pumpar installerats. Cykelpumparna är utplacerade i centrum och på strategiska ställen som Angereds centrum, Hjalmar Brantingsplatsen och Lindholmsallén. De används flitigt pumpen på Vasagatan har sedan den installerades använts cirka gånger. 8

9 SYNPUNKTER TILL KONTAKTCENTER Kontaktcenter får många samtal och meddelanden gällande cykel varje år, allt från standarden på cykelbanorna till cykelpumpar och trafikfrågor. Kundtjänsten står också till tjänst med vägbeskrivningar och cykelkartor. Under 2014 tog de emot sammanlagt telefonsamtal och e-postmeddelanden som rörde cykel och cykelbanor. CYKELPARKERING Utbyggnad av cykelparkeringar fortsätter med fokus främst på centrala staden och i anslutning till kollektivtrafikhållplatser. Under 2014 har 500 nya cykelställ i anslutning till kollektivtrafikhållplatser satts upp, varav 290 i centrala staden. Totalt finns det nu cirka 8500 cykelställ i centrala staden där cykelns ram kan låsas fast vid stället. X APPEN CYKELSTADEN Cykelstaden, en app framtagen av trafikkontoret, förenklar cyklisternas vardag. Appen användes av cirka användare under I appen kan man planera sin cykeltur med hjälp av cykelreseplaneraren, hitta serviceställen som ingår i trafikkontorets cykelnätverk, Styr & Ställ, pumpstationer samt cykelparkeringar. I appen kan man också via Felanmälan anmäla skador, hinder eller andra defekter som man upptäcker på cykelbanan samt lämna förslag på förbättringar. Under året har 794 anmälningar inkommit. Nyheter 2014 är att cykelreseplaneraren i appen fungerar på samma vis som cykelreseplaneraren som finns på trafiken.nu. En ny funktion har också tillkommit, Min cykeltur, med vilken man kan mäta sin cykeltur, se hur länge och långt man har cyklat och få sträckan utritad på en karta. Med hjälp av den nya funktionen Min cykeltur har två chalmerister under våren gjort sitt examensarbete på trafikkontoret. Del av data från Min cykeltur användes för att räkna ut snitthastighet på Nya Allén, flaskhalsar med mera. Analyserna utförda i detta examensarbete indikerar att funktionen Min cykeltur kan användas som ett verktyg för att utvärdera hur, var och när folk cyklar. På så sätt kan funktionen ligga till grund för framtida cykelplanering. 9

10 TRAFIKSÄKERHET OCH TRYGGHET Antalet dödade och svårt skadade cyklister har minskat med 75 procent sedan tidigt 1990-tal. Men runt 2011 skedde ett trendbrott. Den totala minskningen av antalet skadade i trafiken började plana ut, vilket även gällde för antalet skadade cyklister. Antalet måttligt och allvarligt skadade cyklister är fler 2014 jämfört med Fortfarande är singelolyckor, där enbart cyklisten är inblandad, den överlägset största olycksgruppen och gäller 2014 närmare 80 procent av alla cykelolyckor. Studier visar att ungefär hälften av singelolyckorna med cykel beror på vägförhållanden som utformning, drift och underhåll. Andra orsaker är cyklistens beteende och fel på cykeln. Antalet allvarligt skadade har däremot inte ökat. Under 2014 omkom en cyklist. I det nya cykelprogrammet har ett antal områden ringats in, som är särskilt betydelsefulla för att skapa en säkrare trafikmiljö för cyklister. Under året ska ökningen av antalet olyckor analyseras, och möjliga förbättringsområden identifieras. Cykel- och biltrafik ska i första hand separeras. Där det är blandad trafik måste bilarnas hastighet vara låg. Säkerheten ökar när trafikmiljön är tydligt utformad och cyklisterna ges tillräckligt utrymme. Andra viktiga komponenter är tydliga trafikregler och bättre drift och underhåll både sommar och vinter. ANVÄNDANDET AV CYKELHJÄLM Trafikkontoret har under många år mätt hur många cyklister som använder hjälm genom att räkna detta vid 18 platser i augusti och september. Studien genomförs vid tre tillfällen per plats, både under för- och eftermiddagen. Resultatet är tydligt användandet av hjälm ökar stadigt, från knappt tio procent när mätningarna startade under tidigt nittiotal till 65 procent år Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, genomför varje år mätningar av hjälmanvändandet i landet. Enligt deras mätningar från 2013, har Göteborg högst cykelhjälmsanvändning bland grundskolebarn 6 15 år med nästan 91 procent. I Stockholm använder 73 procent av grundskolebarnen hjälm och i Malmö är andelen i 42 procent. BELYSNINGSMÄTNINGAR För nionde året i rad genomförde trafikkontoret en undersökning av hur många cyklister som cyklar med godkänd belysning. Sedan mätningarna startade 2006 har trenden varit positiv andelen cyklister med godkänd belysning har generellt sett ökat år för år var det 82 procent som vid mätningarna var rätt utrustade, en ökning från 70 procent sedan mätningarna startade. ICSC VÄRLDENS STÖRSTA INTERNATIO- NELLA CYKELSÄKERHETSKONFERENS Den november hölls International Cycling Safety Conference, ICSC, på Lindholmen Science Park. ICSC är en långsiktig kunskapssatsning som syftar till att branschen ska öka sin trafiksäkerhetsmedvetenhet. Göteborgs Stad stod som värd tillsammans med Chalmers och SAFER. Konferensdeltagarna kom från såväl Europa och Asien som Australien och USA. Agendan var fullspäckad med intressanta föredrag och presentationer om nya rön om bland annat beteenden, skaderisker och elcyklar. 10

11 CYKELSTÖLDER I takt med att fler cyklar ökar också cykelstölderna. Under 2014 stals nästan 18 procent fler cyklar än Ett sätt att förhindra att få sin cykel stulen är att låsa fast den ordentligt. Under 2014 har 500 nya cykelparkeringar med möjlighet att låsa fast sin cykel byggts. DRIFT OCH UNDERHÅLL Trafikkontoret utför underhållsåtgärder på cykelbanorna i Göteborg. Åtgärderna utförs i olika intervaller beroende på aktivitet. Utöver de 490 kilometer cykelbana som trafikkontoret ansvarar för, finns det en mängd cykelbanor inom bostadsområden och i parker där ansvaret för drift och underhåll ligger på Park- och naturförvaltningen. Trafikverket har även cykelbanor som den längs väg 155 och Älvsborgsbron. Åtgärderna omfattar besiktning och tillsyn, vinterväghållning, barmarksrenhållning, underhåll av beläggningar, underhåll av trafikljus, belysning, hantering av inträngande växtlighet med mera. Under 2014 har cirka kvadratmeter cykelbana fått ny beläggning, vilket är kvadratmeter mer än Under 2014 uppskattas den totala drift- och underhållskostnaden för cykelbanor till 32,6 mkr. Av det totala beloppet uppgick planerade underhållsbeläggningar till cirka 4,7 mkr. Vinterväghållningen består av halkbekämpning och snöröjning. Snöröjning startar när det kommit 2 3 cm snö och ska vara klar senast 6 timmar efter att det har slutat snöa. Snöröjning följs alltid av halkbekämpning. Som halkbekämpningsmaterial används stenflis i fraktionen 2 5 mm eftersom det minimerar risken för punkteringar och obehag för cyklisterna. Stomcykelnätet är prioriterat och extra resurser sätts in för att snabbare genomföra snöröjning och halkbekämpning. Under 2014 har vi också testat sopsaltning på stomcykelnätet samt i Angered. Metoden innebär att cykelbanorna sopas och att saltlake sprids ut. Flis behövs inte och även saltanvändningen minskas. På många av de andra större cykelbanorna används också salt som ett komplement till flisen, vilket leder till ökad komfort för cyklisterna. Sopning/städning görs året runt en gång i veckan i centrum, och var fjortonde dag på övriga cykelnätet under barmarkssäsong. Sandupptagningen på cykelbanor ska vara klar senast 15 april. Är vädret gynnsamt kan sandupptagningen starta redan i mars. BESIKTNING OCH TILLSYN Stadens cykelbanor får kontinuerlig tillsyn och besiktning under året, i allmänhet var eller varannan månad beroende på område. Skador på cykelbanan som till exempel hål, sättningar, sprickor och uppstickande kanter åtgärdas efter anmälan inom ett dygn vid trafiksäkerhetsrisk, annars inom 1 3 veckor eller vid fasta avstämningstider under året beroende på skada. Tillsynen med bil kompletteras också med cykel för att ge en uppfattning om kvaliteten utifrån cyklisternas behov. 11

12 EN REJÄL SKJUTS FRAMÅT FÖR CYKLINGEN! Trenden för de olika färdmedlen är tydlig för den som ägnat sig åt att följa statistiken de senaste åren. Cykel är på stark frammarsch och under 2014 tog cyklingen ett ordentligt skutt i mätningarna. Över cykelresor görs i vår stad varje dag! Men med ökningen följer även dystrare läsning då antalet olyckor och stölder ökat i takt med att fler cyklar. STORSTÄDERNAS TOTALA CYKELNÄT I KILOMETER GÖTEBORG 804 KM STOCKHOLM 767 KM MALMÖ 496 KM 100 TUSEN CYKELRESOR GÖRS I GÖTEBORG VARJE DAG! CYKELSTÖLDER ÖKAD CYKLING = ÖKAD SÄKERHET* Under 2014 ser vi att antalet olyckor och stölder i vår stad ökat i takt med att fler cyklar. Men glädjande nog behöver det inte fortsätta så. Faktum är att undersökningar i Nederländerna visat att ju fler som cyklar, desto lägre olycksfrekvens. Orsakerna tros vara att när cyklister dominerar trafikbilden tvingar det alla trafikanter att ändra sitt beteende. Fler cyklister betyder också att många har erfarenhet av att cykla. Och när bilismen minskar blir det också lägre risk för konflikter med biltrafik. * Cycling in the Netherlands, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (nederländska transportministeriet)

13 65% AV GÖTEBORGARNA ANVÄNDER CYKELHJÄLM FÄRDMEDELSFÖRDELNING BLAND GÖTEBORGS INVÅNARE 41% 28% 7% 24% % AV GÖTEBORGARNA ANVÄNDER CYKELBELYSNING 29% HAR CYKLINGEN ÖKAT SEDAN 2011! ANTAL SKADADE / OMKOMNA CYKLISTER I CYKELOLYCKOR Lätt skadade Måttligt skadade Allvarligt skadade Omkomna ** Preliminära siffror ** 0

14

15 DEN CYKLANDE GÖTEBORGAREN OM ATT ÖKA VILJAN ATT CYKLA Trafikkontoret har ett ständigt pågående arbete med att på olika sätt öka viljan hos göteborgarna att cykla. Under året har trafikkontoret gjort en rad kommunikativa insatser som alla syftar till att uppmärksamma, upplysa och påverka de som redan cyklar, men även de som skulle kunna tänka sig börja cykla. Här är några av de aktiviteter som genomfördes under GRATIS TRÄNINGSRESA MED TRAFIKKONTORET Hur ska man få människor att välja cykeln i stället för bilen? Kan man få de som gärna skulle vilja träna mer att planera in lite svettiga aktiviteter på ett smart sätt i den hektiska vardagen? Det är minst sagt en het trend att åka på träningsresor, men vi vet att det finns ett både smartare och billigare sätt att hitta formen. Med kampanjen Träningsresan byggdes en pop-up-resebyrå där man fick tips på bra sträckor över hela staden, vad de tar i tid att cykla och hur mycket kalorier man förbränner. I samband med det delades det ut juice, resekatalogen, en cykelkarta och ett punkakit. Det viktigaste var dock att budskapet gick fram: med trafikkontorets träningsresa kan man åka när som helst. Gratis är det också! FOTOUTSTÄLLNING Den 27 maj invigdes fotoutställningen Stadens cyklister i Slottsskogen. Den baserades på bilder på passionerade cyklister i staden, unga som gamla, kvinnor som män. Varje cyklist förevigades i svartvitt på varsin plats i staden, somliga i yrande snöväder, andra under ett körsbärsträd i full blom. Resultatet blev tjugo stora tavlor som var och en berättade en historia om just den här cyklisten. Utställningen har, förutom i Slottsskogen, även stått längs med Vasagatan under Kulturkalaset och i Bältesspännarparken under Trafikantveckan. Under hösten har stora delar av utställningen stått på P-bolagets mark tillsammans med information om cykelparkering. Många göteborgare har uppmärksammat de iögonfallande tavlorna. 15

16 CYKELVÄNLIG ARBETSPLATS Sedan 2002 har trafikkontoret arbetat med att bygga relationer med arbetsgivare för att både inspirera och informera kring fördelarna med ett ökat cyklande bland medarbetarna. För att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lätt att välja cykeln tog trafikkontoret 2013 fram utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats som är öppen för alla arbetsplatser i Göteborg med minst tio medarbetare. Beroende på hur många kriterier arbetsplatsen uppfyller finns tre nivåer på cykelvänlig arbetsplats, från en till tre stjärnor instiftades ytterligare en utmärkelse årets rookie, det vill säga årets nykomling. Årets arbete med kriterierna pågick fram till augusti 2014 och i september belönades Göteborgs Cykelvänliga arbetsplatser anmälde sig 151 arbetsplatser, 50 fler än Av årets deltagare uppnådde 123 stjärnstatus, 51 arbetsplatser nådde upp till en stjärna, 41 arbetsplatser till två stjärnor och 31 arbetsplatser till tre stjärnor. Bland dem som lyckats uppnå tre stjärnor utsåg en jury med representanter från näringslivet, cykelorganisationer och Göteborgs Stad Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats och Årets rookie. Juryn premierade dessutom Årets bästa cykelidé där alla arbetsplatser som uppfyllde kriterierna hade möjlighet att delta med sin bästa cykelidé. Att vara med i Cykelvänlig arbetsplats ger positiva effekter på många enskilda företag, visar en undersökning som gjordes i höstas. Hos över hälften upplevs att fler börjat cykla till och från jobbet, och över 70 procent tycker att deltagandet i Cykelvänlig arbetsplats har inneburit förbättringar för dem som cyklar. 16

17 TQ Den dåliga stämningen i Göteborgstrafiken där bilister, cyklister och fotgängares irritation på varandra var märkbar, behövde en lösning. Att följa trafikreglerna är en del, men kanske behövs lite mer TQ i trafiken? TQ står för trafikintelligens och det handlar om att kunna sätta sig in i hur andra ser på situationen. TQ-kampanjen syntes på stan veckorna 45, 50 och 51. Trafikkontoret fick också möjlighet att prata om hur vi göteborgare uppför oss i trafiken och föra en dialog om vårt trafikklimat, utifrån nyckelorden hänsyn och respekt i en serie av program i radiostationen Mix Megapol. UPPMUNTRAN VID CYKELBANAN Tusentals tappra göteborgare trotsar trötthet och ruskväder och tar cykeln till jobbet varje dag. För att visa sin uppskattning var trafikkontorets medarbetare under året vid tre tillfällen ute i ottan, utrustade med frukostpåsar, cykelpumpar och glatt humör. I januari uppmuntrades vintercyklister vid Skeppsbron på morgonen och vid Götaälvbron på eftermiddagen. Totalt delades 600 uppskattningspåsar ut. En regnig morgon i april var det dags igen. Den här gången tackade trafikkontoret nära 500 cyklister vid Sahlgrenska. Regntemat upprepades i oktober, då medarbetarna fattade posto vid Redbergsvägen. Närmare 600 morgonpendlande cyklister stannade till, tog lite frukost, passade på att serva cykeln och berättade vad de tycker om Göteborg som cykelstad. 17

18 18

19 TRAFIKANTVECKAN Under trafikantveckan som pågår vecka 38 varje år hade trafikkontoret sitt cykelhus i Bältespännarparken. Cykelhuset har tidigare använts för kampanjen Lätta ditt cykelhjärta på Gustav Adolfs Torg där medborgarna bjöds in för att prata om vad de tycker att det borde satsas på för stadens cyklister. Cykelhuset är mobilt men både rejält och har gott om svängrum. Här finns möjlighet för både diskussioner och inspirerande information på väggarna. Lördagen vecka 38 bjöd trafikkontoret alla som hade vägarna förbi Bältespännarparken på picknick och information om vad trafikkontoret gör i Göteborg. Många passade på att lämna sina åsikter samtidigt som de fick reda på hur staden jobbar för att fler ska prova alternativa sätt att resa. MÅNGA EVENT PÅ STAN Trafikkontoret har under året arbetat aktivt med att synliggöra cyklandet. Arbetet med Lätta ditt cykelhjärta har fortsatt och kontinuerligt samlat in synpunkter. Trafikkontoret har under våren vid ett flertal tillfällen pratat cykel. Bland annat tillsammans med Göteborgsgirot i Nordstan och på Ullevi och tillsammans med Hisingens cykelklubb på Kanaltorget. Under hösten träffade trafikkontoret studenter på Chalmers och medarrangerade cykelturer för studenter i samarbete med Student Göteborg. Dessutom testkördes åtta olika lamparmaturer på cykelbanan längs med Dag Hammarskjöldsleden tillsammans med cyklister som anmält sig via Facebook. Dessutom har appen Cykelstaden utvecklats och sajten förlivochrörelse.se lanserats. PÅ EGNA BEN Genom skolutmaningen På egna ben vill trafikkontoret lära elever i årskurs 4 6 hållbara resvanor. Utmaningen syftar till att stimulera en ökning av gång-, cykel- och kollektivtrafikresorna till skolan på bekostnad av bilresorna deltog totalt 228 klasser eller 5371 elever. Tillsammans har eleverna under de fem veckorna som utmaningen pågick lagt mil bakom sig och sparat 28,8 ton koldioxidutsläpp. I utmaningen ingick även ett stort antal övningar inom miljö, hälsa och trafiksäkerhet för att få en djupare förståelse och ett långsiktigt resultat. MEDIAUTRYMME En medieanalys visar att trafikkontorets information får bra genomslag framför allt i lokal press. Överlag hade de totalt 130 analyserade pressklippen en neutral ton och handlade om sådant som trafikkontoret vill marknadsföra: Hur antalet cyklister i Göteborg ökar, nya tekniklösningar, och om aktiviteter som trafikkontoret har gen omfört. Om trafikkontoret hade köpt motsvarande annonsutrymme hade det kostat ungefär 40 miljoner kronor, vilket alltså är mediebevakningens annonsvärde KOMMUNIKATION OCH INFORMATION Under 2014 satsades cirka 5,4 mkr på olika kampanjer, aktivititeter och informationsinsatser riktade mot arbetsplatser, studenter och göteborgare. 19

20

21 CYKELFÖRBÄTTRINGAR UNDER 2014 Östra Hamngatan har på västra sidan byggts om till en cykelfartsgata på samma sätt som gjordes med Västra Hamngatan En dubbelriktad cykelbana har byggts på Södra Vägens östra sida mellan Engelbrektsgatan och Korsvägen. En dubbelriktad cykelbana har byggts på Berzeliigatans norra sida mellan Södra Vägen och Sten Sturegatan. En ny gång- och cykelbana har byggts utmed Marklandsgatans östra sida på gatans norra del mellan befintliga gång- och cykelbanor på Dag Hammarskjöldsleden och Högsboleden. En gång- och cykelbana har byggts utmed Musikvägens norra sida mellan Mandolingatan och Ruddalens motionsanläggning. Cykelbanan på sträckan mellan Casinot och Operan har byggts om, så att gående och cyklister separeras bättre. På Rappedalsvägens norra ände har en saknad dubbelriktad cykelbanelänk byggts. Breddning av cykelbanekorsningar vid Ullevigatan/Parkgatan/Nya Allén. Ny cykelbelysning: - befintlig belysning på Dag Hammarskjöldsledens västra sida har kompletterats med flera armaturer - på Säröbanan i höjd med Järkholmen - på Säröbanan vid slutet av Matildehemsvägen - på cykelbanan från Lilla Bulyckevägen mot Nya Älvegårdsvägen - på cykelbanan från Orrekulla Industrigata till Kärravägen - vid Bräckemotets sydvästra sida (samarbete med Trafikverket) - på obelyst sträcka från tunnel vid motorvägen till Rödbo Idrottsgata - där cykelbanan korsar Minelundsvägen Nya sträckor där cyklister får cykla i dubbel färdriktning: - Fjärde Långgatan delen Linnégatan Värmlandsgatan - Frigångsgatan delen Landsvägsgatan Linnégatan - Lyckans Väg delen Viktor Rydbergsgatan Olof Wijksgatan (Sedan tidigare finns denna möjlighet på 180 sträckor i Göteborg.) Cyklisterna har fått 50 procent kortare väntetid vid ljussignaler på Redbergsvägen Bauersgatan. Ny beläggning och förbättrad belysning på cykelbanan på Vasagatan. I samband med Marieholmstunnelsprojektet har nya gång- och cykelbanor byggts på Partihandelsgatan, Falutorget och Gullbergsvassgatan för att öka framkomligheten. 21

22 22

23 VAD HÄNDER 2015? 2015 blir ett spännande cykelår! Här är en försmak på vad som är på gång: Den nya cykelplanen blir klar under De generella trafikanordningsplanerna som innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut cykelanpassas. Ett nytt regelverk för avstängningar i byggområden där även regler för avstängning och omdragning av cykelbanor ingår. Nya Styr & Ställ-stationer byggs under året. Planerade är bland annat stationer vid Chalmers södra, Masthuggstorget, Värmlandsgatan Tredje Långgatan och Värmlandsgatan/Masthamnsgatan. Fortsatt dialog med alla göteborgare om vårt trafikklimat, utifrån nyckelorden hänsyn och respekt. Ett samarbete med fastighetsägarna i Kvillebäcken på Hisingen gör att de boende får tillgång till sex ellastcyklar. Pilotprojekt med elcykelpool kommer att genomföras. Poolen kommer att ha uppställningsplatser vid Centralstationen och Lindholmen Science Park, och innehålla 16 cyklar med eldrift. Cyklarnas energibehov kommer att tillgodoses med solenergi via solpaneler på uppställningsplatsen vid Lindholmen Science Park. Fler cykelparkeringar planeras byggas i centrala staden och vid kollektivtrafikplatser samt ett cykelparkeringstorn vid Drottningtorget med ca 150 platser. Västra- och norra Hisingen får ny cykelvägvisning vilket medför att Göteborg kommer ha ett heltäckande cykelvägvisningssystem. Försöken med sopsaltning på stomcykelbanorna fortsätter där cykelbanorna borstas i stället för att skottas, och i stället för att salta med saltkorn sprids saltlake ut. Byggnation/ombyggnation av cykelbanor respektive gång- och cykelbanor: Medfinansiering av Trafikverkets bygge av gång- och cykelbanor på Tuvevägen på delen Norrleden Kongahällavägen, Ellesbovägen delen Kärra Stora Mysternavägen och Gråbovägen delen Gunnilse Björsared. Ny gång- och cykelbana längs Gibraltargatan mellan infart till Fysiken (hållplats Mossen) och Dr Forselius backe. Olskroken. Pendlingscykelbana byggs utmed Martin Anderssons gata/e20. Knyts ihop med Redbergsvägen. Redbergsvägen, delen Danska vägen Kobbarnas väg, pendlingscykelstråk byggs ut med enkel/dubbelriktade cykelbanor och cykelfartsgator. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på flera platser på befintliga cykelbanor. Utvärdering av cykelbanebelysning: Fortsatt test och utvärdering av belysningsnivåer och framtidens armaturer på cykelbanan från Marklandsgatan 59 längs Dag Hammarskjöldsledens västra sida mot Hovås. 23

24 Trafikkontoret arbetar för att Göteborg ska vara en attraktiv och cykelvänlig stad. Varje år presenteras en sammanfattning över alla de cykelförbättringar som gjorts under året års cykelår berättar bland annat vad göteborgarna tycker om Göteborg som cykelstad, hur utvecklingen av säkerheten och framkomligheten för cyklister ser ut, vilka tjänster som utvecklats för att hjälpa cyklister samt några av de viktiga cykelhändelser som skett under året. Dessutom ges en liten försmak på vad som kommer att hända 2015.

CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar

CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar ATTITYDUNDERSÖKNING ÅREN 2009 2013 Nyckeltalsfrågor där vi redovisar den procentuella fördelningen av respondenternas svar. Under respektive cirkeldiagram

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Halmstad satsar på cyklisterna!!! Superstråk Annan nybyggnation och upprustning Cykelservice Cykelräkningar Hållbart resande Uppmärksamhet i media 20000 Investering cykel under åren 2007 2015 15000 14500

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

MALMÖ BOKSLUT CYKELÅRET 2014. Cykelbokslut 2014, Gatukontoret, Malmö stad

MALMÖ BOKSLUT CYKELÅRET 2014. Cykelbokslut 2014, Gatukontoret, Malmö stad MALMÖ BOKSLUT CYKELÅRET 2014 UTGIVET 2015 Detta är en förenklad version av Malmö stads Cykelbokslut för år 2014. Läs Cykelbokslutet i sin helhet på: www.malmo.se/cykling. PROJEKTLEDARE, TEXTER & ARBETSGRUPP

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras.

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras. YTTRANDE 2012-06-29 Dnr: 2012/0357-13 Cyklingsutredningen Näringsdepartementet Synpunkter till Cyklingsutredningen Översyn av regler som påverkar förutsättningarna för att cykla, i syfte att öka cykeltrafiken

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013.

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013. Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 213. Innehållsförteckning 1. Vad är nyttan med en kvalitetsbeskrivning?...3 2.

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun

Cykelplan för Sollentuna kommun Cykelplan för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor i Sollentuna

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Nya cykelplanen för Solna stad etapp 1

Nya cykelplanen för Solna stad etapp 1 Nya cykelplanen för Solna stad etapp 1 Ett förslag av: Naturskyddsföreningen i Solna- Sundbyberg Cykelköket Solna Nätverket Cykla med lastcykel 1 Bakgrund På vägnätet i Solna finns idag periodvis omfattande

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut

Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut molndal.se DET GÅR SNABBT ATT CYKLA! JAG SLIPPER TRÄNGSEL OCH BILKÖER! TACK FÖR ATT DU CYKLAR! Antagen av tekniska nämnden 30 mars 2015 Inledning Vision Mölndal

Läs mer

CYKELPLAN FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPLAN FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPLAN FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Cykelplan för en nära storstad 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2014-06-12 ISSN 1103-1530 Uppdragsgivare: Trafiknämnden, Göteborgs Stad Huvudförfattare:

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Trafikverkets arbete med fotgängare

Trafikverkets arbete med fotgängare Trafikverkets arbete med fotgängare Vad gör Trafikverket när det gäller fotgängare? Vi gör en hel del men vi gör även en hel del för lite. Vi kan göra mer Uppmärksamma fotgängares skaderisker Uppmärksamma

Läs mer

Elcyklar och cykelinfrastrukturen

Elcyklar och cykelinfrastrukturen Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Hanna Ljungblad, Michael Koucky & Upplägg Bakgrund Frågeställning Metod Resultat Slutsatser Bakgrund Elcyklar

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 4-5

Trafiken i praktiken Åk 4-5 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 4-5 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun. Konsult: Tyréns AB. Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig cykelplanen: Ann Jankelius

Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun. Konsult: Tyréns AB. Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig cykelplanen: Ann Jankelius Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig cykelplanen: Ann Jankelius Handläggare: Emily Evenäs, Emma Holgersson och Per Johansson.

Läs mer

Nöjdhetsundersökning bland vardagscyklister

Nöjdhetsundersökning bland vardagscyklister Nöjdhetsundersökning bland vardagscyklister 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Allmänna uppgifter och cykelvanor... 6 Cykelmöjligheter... 9 Cykelmöjligheter i olika delar av Jönköpings kommun... 12 Cykelvägnätets

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

Drift och underhåll för cyklisters säkerhet

Drift och underhåll för cyklisters säkerhet Drift och underhåll för cyklisters säkerhet Anna Niska NVF-seminarium Silkeborg, 4 juni 2015 Nollvisionen En förlåtande vägmiljö Photo: Hejdlösa bilder (vänster), Mikael Andersson (höger) Foto: Krister

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Gatukontoret CYKELPROGRAM FÖR MALMÖ STAD 2012-2019

Gatukontoret CYKELPROGRAM FÖR MALMÖ STAD 2012-2019 Gatukontoret CYKELPROGRAM FÖR MALMÖ STAD 2012-2019 Förord Malmö är en uppmärksammad cykelstad med över 47 mil cykelbanor och flera innovativa lösningar för cyklister. Malmö stad och malmöborna har anledning

Läs mer

CyCitys fältstudier av cykelstaden. Slutversion 2012-01-19

CyCitys fältstudier av cykelstaden. Slutversion 2012-01-19 CyCitys fältstudier av cykelstaden Slutversion 2012-01-19 Bakgrund och syfte Detta dokument utgör slutredovisning av en delstudie inom CyCity kallad fältstudier av cykelstaden. Effektivare markanvändning

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Cykelfrämjandets Riksstyrelse Joakim Bjerhem Sekreterare Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Sammanfattning Cykelfrämjandet

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun

Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Utgivning november 2012 Ett besök i spårvagnsverkstaden Så blir resan till skolan säker Norrköping får nya hastighetsgränser

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober Trafikverkets arbete med cykelfrågor Naturskyddsföreningens cykelkurs Lördag 19 oktober Innehåll 1. Generellt 2. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 3. Strategi och handlingsplan

Läs mer

Trafik- och resandeutveckling 2011. Meddelande 1:2012 Trafikkontoret

Trafik- och resandeutveckling 2011. Meddelande 1:2012 Trafikkontoret Trafik- och resandeutveckling 211 Meddelande 1:212 Trafikkontoret Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Trafik och resandeutveckling 211...4 Hur förklaras trafikförändringar i Göteborg...4 Vad påverkar

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun.

Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun. Cykelstaden Örebro 2012 2 INNEHÅLL INLEDNING...5 HÖJDPUNKTER 2012...5 NYCKELTAL 2012...7 ANTALET CYKLISTER...8 ÖREBROARNA CYKLAR ÅRET OM...9 ÖREBRO LIKA BRA SOM KÖPENHAMN...10 ALLA GRUPPER CYKLAR...11

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

CYKELPLAN HÖÖRS KOMMUN REMISSUTGÅVA 2013-01-21

CYKELPLAN HÖÖRS KOMMUN REMISSUTGÅVA 2013-01-21 CYKELPLAN HÖÖRS KOMMUN 2013-01-21 Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig cykelplanen: Ann Jankelius Handläggare: Emily

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Handlingsplan för ökat cyklande i Västerås år 2009-2013 med utblick mot 2018

Handlingsplan för ökat cyklande i Västerås år 2009-2013 med utblick mot 2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 SAMMANFATTNING 5 1. BAKGRUND 5 2. INRIKTNING OCH MÅL 6 2.1 VILJEINRIKTNING 6 2.2 SYFTE OCH MÅL 6 3. GENERELLA UTGÅNGSPUNKTER 7 3.1 NULÄGESBESKRIVNING 7 3.2 STADENS STRATEGISKA PLAN

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Cykelplan för Falu kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 10 april 2014

Cykelplan för Falu kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 10 april 2014 Cykelplan för Falu kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 10 april 2014 Titel: Cykelplan för Falu kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 10 april 2014. Ärendenummer: KS0469/12 Utgivningsdatum: juni

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Fem anledningar att cykla

Fem anledningar att cykla Cykla i Piteå Fem anledningar att cykla 1. Cykla för tiden Du slipper lägga flera timmar i veckan på gymmet/annan träning Du slipper lägga tid på att åka och tanka Du slipper serva bilen lika ofta Du slipper

Läs mer

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN Ansvariga: Helen Gårner, miljösamordnare Lars Ivarsson, energi och klimatrådgivare Ann-Charlott Andersson, verksamhetsutvecklare Milos

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län

Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län En observationsstudie utförd vid cykelstråk och grundskolor i fem kommuner Jennie Averby Nils-Anders Welander RAP. 1 Maj 2009 2 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING

Läs mer

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Information som en viktig del i det förebyggande TS-arbetet Det är ett naturligt steg för Växjö att kombinera information med fysiska

Läs mer

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Nummer 2, 2014 December Hej, du vinterland! Sida 4 Norrköping en stad för alla Sida 5 Tryggare trafik ger tryggare stad Sida

Läs mer

Cykelbokslut 2011. Östersunds kommun

Cykelbokslut 2011. Östersunds kommun Cykelbokslut 2011 Östersunds kommun Innehållsförteckning INLEDNING... 5 ÖSTERSUNDS KOMMUNS CYKELARBETE 2011... 5 PÅVERKANSINSATSER... 5 Långtidsutvärdering av Vintertramparna 2010-2011... 5 Vintertramparna

Läs mer

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB si När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 212-11-7 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB SAFER Goals Phase #1 7122 Dödade

Läs mer

LS 1102-0283. Cykelåtgärder i arbetsplatsområdena Sickla och Nacka Strand

LS 1102-0283. Cykelåtgärder i arbetsplatsområdena Sickla och Nacka Strand LS 1102-0283 Cykelåtgärder i arbetsplatsområdena Sickla och Nacka Strand Titel: Cykelåtgärder i arbetsplatsområdena Sickla och Nacka Strand Datum: 2011-09-30 Författare: Louise Gustafsson, Uppdragsansvarig,

Läs mer

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken September

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Mars 2011 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på Trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Trafikkalendern har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik.

Trafikkalendern har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. Läsåret 2013/2014 distribueras materialet till drygt 500 000 skolbarn i årskurs F-6, 27 000 lärare

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 Inledning Handlingsplanens innehåll Handlingsplanen med åtgärdsförslag Eskilstunas och Torshällas struktur och landsbygdens brister Cykelns

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer