CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar"

Transkript

1 CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar

2 ATTITYDUNDERSÖKNING ÅREN Göteborgare svarar på frågor om hur cykelstaden upplevs. Nyckeltalen redovisar svarsfördelningen i procent. Till höger om varje stapel anges medelvärdet enligt betygsskalan I låg grad (1 3) Varken eller (4 6) I hög grad (7 10) GÖTEBORG ÄR EN CYKELVÄNLIG STAD 6 5,9 5,7 6,1 6, MÅNGA I MIN STADSDEL CYKLAR 6 5,7 5,5 5,9 5, GÖTEBORG ARBETAR FÖR ATT ÖKA CYKLANDET 6,5 6,5 5, DET KÄNNS SÄKERT ATT CYKLA 4,9 4,9 4,6 4,9 4,9 2

3 GÖTEBORGARNAS ÅSIKTER För sjunde året i rad har trafikkontoret genomfört den årliga undersökningen om vad göteborgarna tycker om Göteborg som cykelstad. I årets undersökning visade resultaten en oförändrad eller svagt positiv utveckling för samtliga nyckeltal, i jämförelse med föregående år. Göteborg arbetar för att öka cyklandet och Cykelanpassningar bidrar till att öka stadens attraktivitet är de nyckeltal som i år får högst andel nöjda, och för dessa nyckeltal har det skett en positiv utveckling över tid. Det tycks alltså vara övervägande önskvärt bland göteborgarna att fortsätta arbetet med att utveckla Göteborg som cykelstad. Hur trafiksäkert det upplevs att cykla i staden är det nyckeltal som i år får lägst andel nöjda och högst andel missnöjda. I det nya cykelprogrammet för är trafiksäkerhet ett område som genomsyrar åtgärderna. Bland annat föreslås ökad separering från motorfordon samt separation mellan cyklister och fotgängare i högre utsträckning som viktiga åtgärder. En tydlig utformning av infrastrukturen i kombination med tydliga trafikregler skapar en bättre grund för regelefterlevnad bland cyklister och ökar också känslan av både trygghet och säkerhet. Hela undersökningen finns att ladda ner som pdf på goteborg.se/cykla under fliken Fakta om cykelstaden. CYKELANPASSNINGAR ÖKAR GÖTEBORGS ATTRAKTIVITET Medel: 6,6 I hög grad (7 10) Varken eller (4 6) I låg grad (1 3) 3

4 DET HÄR ÄR VÅR CYKELSTAD GÖTEBORGS STADS MÅLSÄTTNING! Vårt prioriterade mål är att det hållbara resandet ska öka. Biltrafiken ska minska till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång. Under året har ett förslag på en ny cykelplan för Göteborg tagits fram och skickats ut på remiss. Det är en fördjupning av Göteborgs trafikstrategi och i början av 2015 ska trafiknämnden ta upp den för beslut. Cykelplanen konkretiserar en förändrad syn på cykelns roll i trafiken. Planen innehåller mål, strategier och åtgärder för hur Göteborg ska utvecklas till en attraktiv cykelstad. Målsättningen är att kraftigt öka antalet cykelresor. Cykelplanen beskriver åtgärdsområden som rör cykelnätet som sträckningar och framkomlighet, drift och underhåll, stöd och tjänster samt kommunikation och påverkan. Cykelinvesteringar under året har varit 47 mkr. TRENDEN MED FORTSATT ÖKAD CYKLING HÅLLER I SIG Trafikkontoret har under senare år genomfört en rad satsningar för att öka antalet cykelresor. Under 2014 har antalet cyklister i centrala Göteborg ökat med fyra procent per helår och med tre procent under sommarhalvåret jämfört med föregående år. Den kraftiga ökningen av antalet cykelpassager som skedde under 2013 är alltså bibehållen och ytterligare förstärkt något. Styr & Ställ har under 2014 fått en kraftig ökning av antalet utlån jämfört med Under året lånades 59 procent fler cyklar ut jämfört med föregående år. 4

5 LÅNECYKLAR Lånecykelsystemet Styr & Ställ har funnits i Göteborg sedan augusti 2010 och utökas successivt med fler stationer. Syftet med lånecykelsystemet är framför allt att lyfta fram cykeln som ett bra komplement till kollektivtrafiken i innerstaden. Priset på säsongskort sänktes 2014 från 125 kr till 75 kr förlängdes också säsongen med en månad och sträcker sig nu mellan 1 mars och 31 december. Dessa förändringar har påverkat vilken typ av kort som användarna köper försäljningen av antalet säsongskort har nästan fördubblats, samtidigt som tredagarskorten minskat något. Totalt såldes abonnemang och det gjordes cykelresor under året. Sammantaget är trenden tydlig, antalet cykelresor ökar snabbare än antalet användare vilket betyder att de som nyttjar systemet gör det allt oftare. Systemet har varit mycket framgångsrikt och under de fem år som det varit igång har närmare 1,5 miljoner resor genomförts. Nya stationer öppnade under året men på grund av ombyggnationer i staden var några tvungna att stängas, vilket gör att det totala antalet stationer vid årets slut är samma som vid årsslutet stycken. Det kraftigt ökade användandet av lånecykelsystemet gör att det finns flera stationer i systemet som är hårt belastade och ett arbete med att försöka utöka befintliga stationer har påbörjats. En av de allra mest använda stationerna i systemet, Gårdatorget, har fått en välkommen avlastning med en ny station på Åvägen. Under året startades ett samverkansprojekt inom elmobilitet (Elmob) upp där staden deltar. Under 2015 ska bland annat solcellsladdade elcyklar placeras ut på Hisingen och vid Centralstationen. TOTALT ANTAL LÅN SEDAN START 1,5 miljoner ANTAL LÅN

6 FRAMKOMLIGHET: ATTRAKTIVA CYKELSTRÅK OCH EN MER SAMMANHÅLLEN STAD GÖTEBORGS STADS INRIKTNING! Göteborg ska utvecklas till en cykelstad genom att bygga sammanhållande och gena, separata och tydligt markerade gång- och cykelstråk med fasta förbindelser över älven med tydlig vägvisning och trafikinformation. Säkerhet för cyklister måste prioriteras mer. Cykelgarage och goda parkeringsmöjligheter för cyklar krävs för att Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad. Göteborgarna ska ges förutsättningar att cykla året runt. Cykelvägnätet i Göteborg delas in i stomcykelbanor, övergripande cykelbanor och lokala cykelbanor. Ovan visas stomcykelnätets sträckning i staden. Under året har ett förslag på ett nytt cykelprogram för Göteborg skickats ut på remiss där beslut ska fattas i början av Målet är att antalet cyklister ska bli tre gånger fler till år 2025 genom att det blir snabbt, enkelt och säkert att cykla i Göteborg. I väntan på att det nya cykelprogrammet ska bli klart, lutar vi oss i dag mot Göteborgs cykelprogram från 1999 som syftar till att skapa attraktiva cykelstråk och en mer sammanhållen stad för cyklisterna. Under hela 2000-talet har cykelvägnätets fokus legat på att bygga samman nätet, åstadkomma en trafiksäker utformning, skapa ett stomcykelnät samt att finjustera och förbättra den befintliga infrastrukturen. 6

7 FÖRBÄTTRAD FRAMKOMLIGHET FÖR CYKLISTER Under året har bland annat förändrade trafikföringsprinciper gjort det tillåtet att cykla mot enkelriktat på fler gator tilläts detta bland annat på Fjärde Långgatan och Frigångsgatan. En uppföljning av cykeltrafiken på Andra Långgatan, som 2013 fick dubbelriktad cykeltrafik, gjordes under året. Den visade att antalet cyklister på gatan nästan fördubblades efter åtgärden. Dubbelriktade cykelbanor har byggts på Södra vägen och Berzeliigatan. De har förbättrat framkomligheten i centrum och knutit ihop cykelstråken på ett sätt som förenklade för cyklisterna. En dubbelriktad gång- och cykelbana har byggts utmed Marklandsgatans norra del så att en gen cykelförbindelse skapats mellan Dag Hammarskjöldsledens och Högsboledens cykelbanor. Ombyggnation av cykelbana på sträckan Casinot Operan har gjorts. Nu separeras gående och cyklister bättre vilket har förbättrat framkomligheten och säkerheten. I samband med Marieholmstunnelsprojektet har nya gång- och cykelbanor byggts på Partihandelsgatan, Falutorget och Gullbergsvassgatan, för att öka framkomligheten. Det kommande cykelprogrammet betonar vikten av att separera gång och cykel något som trafikkontoret kommer att fortsätta att göra. På sidan 21 finns mer information om cykelförbättringar som gjorts under CYKELTRAFIK I BYGGOMRÅDEN Trafikkontoret fortsätter att ha fokus på säkerheten för cyklister i Göteborg. Under de närmaste åren väntar flera stora byggprojekt, vilket ytterligare skärper kraven på framkomlighet, tydlighet och säkerhet. Genom olika undersökningar har trafikkontoret kunnat ringa in ett antal faktorer att ta hänsyn till när säkerhetsarbetet fortsätter, särskilt vad gäller förbättrad skyltning kring byggen samt utformning av tillfälliga omdragningar. ÄLVFÖRBINDELSE För att underlätta för cyklisterna att ta sig över Göta Älv utökades antalet cykelanpassade färjor mellan Rosenlund och Lindholmen i april Att åka med Älvsnabbare (linje 286) mellan Lindholmspiren och Rosenlund är gratis. På Älvsnabben (linje 285) gäller Västtrafiks biljetter, men man får kostnadsfritt ta med cykeln i mån av plats. CYKELVÄGNÄTET Längden på cykelnätet har utökats från cirka 360 km separerad cykelbana år 1999 till cirka 495 km år Om man även räknar med 159 km fartsäkrade (max 30 km/h) blandtrafikgator och de cirka 150 km lokala cykelbanorna blir nätet totalt 804 km långt. Våra 804 km cykelnät kan jämföras med Stockholms 767 km och Malmös 496 km. 7

8 TILLGÄNGLIGHET INFORMATION OCH TJÄNSTER TILL CYKLISTEN För att underlätta för cyklisten har trafikkontoret utvecklat ett antal tjänster som ger information om cykelvägar, serviceställen samt möjlighet att dygnet runt låna en cykel i centrala staden. CYKELRESEPLANERARE Cykelreseplaneraren är en webbaserad tjänst på Med Cykelreseplaneraren kan cyklister planera sin resa i Västra Götaland och Halland. Cykelreseplaneraren ger förslag på vägval, anger hur lång vägen är och beräknar tidsåtgången. Resan presenteras i text och i höjdkurvor. I cykelkartan visas även cykelparkering, cykelserviceplatser, pumpstationer, cykelvägar och lånecyklarna Styr & Ställ. Under 2014 hade cykelreseplaneraren cirka unika besökare. Förutom de cykelpumpar trafikkontoret själva placerat ut finns dessutom renodlade pumpstationer på ställen som bensinmackar och servicebutiker. Trafikkontoret samarbetar också med cykelaffärer och serviceställen som gör det möjligt att både pumpa och låna enklare verktyg för att själv göra en mindre service. Både pumpning och lån av verktyg är kostnadsfritt för cyklisterna. Alla dessa platser är utmärkta med den gula cykelsymbolen. Man hittar dem även i trafikkontorets app, Cykelstaden. CYKELKARTA Under året har cykelkartan uppdaterats och innehåller förutom placering av lånecykelstationer och offentliga cykelpumpar även information om trafikkontorets app, Cykelstaden. Efterfrågan på cykelkartan är ständigt hög under 2014 delades över kartor ut. Kartan distribueras bland annat via turistbyrån, hotell, bibliotek och cykelhandlare. CYKELPUMPAR OCH CYKELSERVICE I november 2009 invigde trafikkontoret en ny typ av cykelpump på Vasagatan i Göteborg. Sedan dess har ytterligare 15 pumpar installerats. Cykelpumparna är utplacerade i centrum och på strategiska ställen som Angereds centrum, Hjalmar Brantingsplatsen och Lindholmsallén. De används flitigt pumpen på Vasagatan har sedan den installerades använts cirka gånger. 8

9 SYNPUNKTER TILL KONTAKTCENTER Kontaktcenter får många samtal och meddelanden gällande cykel varje år, allt från standarden på cykelbanorna till cykelpumpar och trafikfrågor. Kundtjänsten står också till tjänst med vägbeskrivningar och cykelkartor. Under 2014 tog de emot sammanlagt telefonsamtal och e-postmeddelanden som rörde cykel och cykelbanor. CYKELPARKERING Utbyggnad av cykelparkeringar fortsätter med fokus främst på centrala staden och i anslutning till kollektivtrafikhållplatser. Under 2014 har 500 nya cykelställ i anslutning till kollektivtrafikhållplatser satts upp, varav 290 i centrala staden. Totalt finns det nu cirka 8500 cykelställ i centrala staden där cykelns ram kan låsas fast vid stället. X APPEN CYKELSTADEN Cykelstaden, en app framtagen av trafikkontoret, förenklar cyklisternas vardag. Appen användes av cirka användare under I appen kan man planera sin cykeltur med hjälp av cykelreseplaneraren, hitta serviceställen som ingår i trafikkontorets cykelnätverk, Styr & Ställ, pumpstationer samt cykelparkeringar. I appen kan man också via Felanmälan anmäla skador, hinder eller andra defekter som man upptäcker på cykelbanan samt lämna förslag på förbättringar. Under året har 794 anmälningar inkommit. Nyheter 2014 är att cykelreseplaneraren i appen fungerar på samma vis som cykelreseplaneraren som finns på trafiken.nu. En ny funktion har också tillkommit, Min cykeltur, med vilken man kan mäta sin cykeltur, se hur länge och långt man har cyklat och få sträckan utritad på en karta. Med hjälp av den nya funktionen Min cykeltur har två chalmerister under våren gjort sitt examensarbete på trafikkontoret. Del av data från Min cykeltur användes för att räkna ut snitthastighet på Nya Allén, flaskhalsar med mera. Analyserna utförda i detta examensarbete indikerar att funktionen Min cykeltur kan användas som ett verktyg för att utvärdera hur, var och när folk cyklar. På så sätt kan funktionen ligga till grund för framtida cykelplanering. 9

10 TRAFIKSÄKERHET OCH TRYGGHET Antalet dödade och svårt skadade cyklister har minskat med 75 procent sedan tidigt 1990-tal. Men runt 2011 skedde ett trendbrott. Den totala minskningen av antalet skadade i trafiken började plana ut, vilket även gällde för antalet skadade cyklister. Antalet måttligt och allvarligt skadade cyklister är fler 2014 jämfört med Fortfarande är singelolyckor, där enbart cyklisten är inblandad, den överlägset största olycksgruppen och gäller 2014 närmare 80 procent av alla cykelolyckor. Studier visar att ungefär hälften av singelolyckorna med cykel beror på vägförhållanden som utformning, drift och underhåll. Andra orsaker är cyklistens beteende och fel på cykeln. Antalet allvarligt skadade har däremot inte ökat. Under 2014 omkom en cyklist. I det nya cykelprogrammet har ett antal områden ringats in, som är särskilt betydelsefulla för att skapa en säkrare trafikmiljö för cyklister. Under året ska ökningen av antalet olyckor analyseras, och möjliga förbättringsområden identifieras. Cykel- och biltrafik ska i första hand separeras. Där det är blandad trafik måste bilarnas hastighet vara låg. Säkerheten ökar när trafikmiljön är tydligt utformad och cyklisterna ges tillräckligt utrymme. Andra viktiga komponenter är tydliga trafikregler och bättre drift och underhåll både sommar och vinter. ANVÄNDANDET AV CYKELHJÄLM Trafikkontoret har under många år mätt hur många cyklister som använder hjälm genom att räkna detta vid 18 platser i augusti och september. Studien genomförs vid tre tillfällen per plats, både under för- och eftermiddagen. Resultatet är tydligt användandet av hjälm ökar stadigt, från knappt tio procent när mätningarna startade under tidigt nittiotal till 65 procent år Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, genomför varje år mätningar av hjälmanvändandet i landet. Enligt deras mätningar från 2013, har Göteborg högst cykelhjälmsanvändning bland grundskolebarn 6 15 år med nästan 91 procent. I Stockholm använder 73 procent av grundskolebarnen hjälm och i Malmö är andelen i 42 procent. BELYSNINGSMÄTNINGAR För nionde året i rad genomförde trafikkontoret en undersökning av hur många cyklister som cyklar med godkänd belysning. Sedan mätningarna startade 2006 har trenden varit positiv andelen cyklister med godkänd belysning har generellt sett ökat år för år var det 82 procent som vid mätningarna var rätt utrustade, en ökning från 70 procent sedan mätningarna startade. ICSC VÄRLDENS STÖRSTA INTERNATIO- NELLA CYKELSÄKERHETSKONFERENS Den november hölls International Cycling Safety Conference, ICSC, på Lindholmen Science Park. ICSC är en långsiktig kunskapssatsning som syftar till att branschen ska öka sin trafiksäkerhetsmedvetenhet. Göteborgs Stad stod som värd tillsammans med Chalmers och SAFER. Konferensdeltagarna kom från såväl Europa och Asien som Australien och USA. Agendan var fullspäckad med intressanta föredrag och presentationer om nya rön om bland annat beteenden, skaderisker och elcyklar. 10

11 CYKELSTÖLDER I takt med att fler cyklar ökar också cykelstölderna. Under 2014 stals nästan 18 procent fler cyklar än Ett sätt att förhindra att få sin cykel stulen är att låsa fast den ordentligt. Under 2014 har 500 nya cykelparkeringar med möjlighet att låsa fast sin cykel byggts. DRIFT OCH UNDERHÅLL Trafikkontoret utför underhållsåtgärder på cykelbanorna i Göteborg. Åtgärderna utförs i olika intervaller beroende på aktivitet. Utöver de 490 kilometer cykelbana som trafikkontoret ansvarar för, finns det en mängd cykelbanor inom bostadsområden och i parker där ansvaret för drift och underhåll ligger på Park- och naturförvaltningen. Trafikverket har även cykelbanor som den längs väg 155 och Älvsborgsbron. Åtgärderna omfattar besiktning och tillsyn, vinterväghållning, barmarksrenhållning, underhåll av beläggningar, underhåll av trafikljus, belysning, hantering av inträngande växtlighet med mera. Under 2014 har cirka kvadratmeter cykelbana fått ny beläggning, vilket är kvadratmeter mer än Under 2014 uppskattas den totala drift- och underhållskostnaden för cykelbanor till 32,6 mkr. Av det totala beloppet uppgick planerade underhållsbeläggningar till cirka 4,7 mkr. Vinterväghållningen består av halkbekämpning och snöröjning. Snöröjning startar när det kommit 2 3 cm snö och ska vara klar senast 6 timmar efter att det har slutat snöa. Snöröjning följs alltid av halkbekämpning. Som halkbekämpningsmaterial används stenflis i fraktionen 2 5 mm eftersom det minimerar risken för punkteringar och obehag för cyklisterna. Stomcykelnätet är prioriterat och extra resurser sätts in för att snabbare genomföra snöröjning och halkbekämpning. Under 2014 har vi också testat sopsaltning på stomcykelnätet samt i Angered. Metoden innebär att cykelbanorna sopas och att saltlake sprids ut. Flis behövs inte och även saltanvändningen minskas. På många av de andra större cykelbanorna används också salt som ett komplement till flisen, vilket leder till ökad komfort för cyklisterna. Sopning/städning görs året runt en gång i veckan i centrum, och var fjortonde dag på övriga cykelnätet under barmarkssäsong. Sandupptagningen på cykelbanor ska vara klar senast 15 april. Är vädret gynnsamt kan sandupptagningen starta redan i mars. BESIKTNING OCH TILLSYN Stadens cykelbanor får kontinuerlig tillsyn och besiktning under året, i allmänhet var eller varannan månad beroende på område. Skador på cykelbanan som till exempel hål, sättningar, sprickor och uppstickande kanter åtgärdas efter anmälan inom ett dygn vid trafiksäkerhetsrisk, annars inom 1 3 veckor eller vid fasta avstämningstider under året beroende på skada. Tillsynen med bil kompletteras också med cykel för att ge en uppfattning om kvaliteten utifrån cyklisternas behov. 11

12 EN REJÄL SKJUTS FRAMÅT FÖR CYKLINGEN! Trenden för de olika färdmedlen är tydlig för den som ägnat sig åt att följa statistiken de senaste åren. Cykel är på stark frammarsch och under 2014 tog cyklingen ett ordentligt skutt i mätningarna. Över cykelresor görs i vår stad varje dag! Men med ökningen följer även dystrare läsning då antalet olyckor och stölder ökat i takt med att fler cyklar. STORSTÄDERNAS TOTALA CYKELNÄT I KILOMETER GÖTEBORG 804 KM STOCKHOLM 767 KM MALMÖ 496 KM 100 TUSEN CYKELRESOR GÖRS I GÖTEBORG VARJE DAG! CYKELSTÖLDER ÖKAD CYKLING = ÖKAD SÄKERHET* Under 2014 ser vi att antalet olyckor och stölder i vår stad ökat i takt med att fler cyklar. Men glädjande nog behöver det inte fortsätta så. Faktum är att undersökningar i Nederländerna visat att ju fler som cyklar, desto lägre olycksfrekvens. Orsakerna tros vara att när cyklister dominerar trafikbilden tvingar det alla trafikanter att ändra sitt beteende. Fler cyklister betyder också att många har erfarenhet av att cykla. Och när bilismen minskar blir det också lägre risk för konflikter med biltrafik. * Cycling in the Netherlands, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (nederländska transportministeriet)

13 65% AV GÖTEBORGARNA ANVÄNDER CYKELHJÄLM FÄRDMEDELSFÖRDELNING BLAND GÖTEBORGS INVÅNARE 41% 28% 7% 24% % AV GÖTEBORGARNA ANVÄNDER CYKELBELYSNING 29% HAR CYKLINGEN ÖKAT SEDAN 2011! ANTAL SKADADE / OMKOMNA CYKLISTER I CYKELOLYCKOR Lätt skadade Måttligt skadade Allvarligt skadade Omkomna ** Preliminära siffror ** 0

14

15 DEN CYKLANDE GÖTEBORGAREN OM ATT ÖKA VILJAN ATT CYKLA Trafikkontoret har ett ständigt pågående arbete med att på olika sätt öka viljan hos göteborgarna att cykla. Under året har trafikkontoret gjort en rad kommunikativa insatser som alla syftar till att uppmärksamma, upplysa och påverka de som redan cyklar, men även de som skulle kunna tänka sig börja cykla. Här är några av de aktiviteter som genomfördes under GRATIS TRÄNINGSRESA MED TRAFIKKONTORET Hur ska man få människor att välja cykeln i stället för bilen? Kan man få de som gärna skulle vilja träna mer att planera in lite svettiga aktiviteter på ett smart sätt i den hektiska vardagen? Det är minst sagt en het trend att åka på träningsresor, men vi vet att det finns ett både smartare och billigare sätt att hitta formen. Med kampanjen Träningsresan byggdes en pop-up-resebyrå där man fick tips på bra sträckor över hela staden, vad de tar i tid att cykla och hur mycket kalorier man förbränner. I samband med det delades det ut juice, resekatalogen, en cykelkarta och ett punkakit. Det viktigaste var dock att budskapet gick fram: med trafikkontorets träningsresa kan man åka när som helst. Gratis är det också! FOTOUTSTÄLLNING Den 27 maj invigdes fotoutställningen Stadens cyklister i Slottsskogen. Den baserades på bilder på passionerade cyklister i staden, unga som gamla, kvinnor som män. Varje cyklist förevigades i svartvitt på varsin plats i staden, somliga i yrande snöväder, andra under ett körsbärsträd i full blom. Resultatet blev tjugo stora tavlor som var och en berättade en historia om just den här cyklisten. Utställningen har, förutom i Slottsskogen, även stått längs med Vasagatan under Kulturkalaset och i Bältesspännarparken under Trafikantveckan. Under hösten har stora delar av utställningen stått på P-bolagets mark tillsammans med information om cykelparkering. Många göteborgare har uppmärksammat de iögonfallande tavlorna. 15

16 CYKELVÄNLIG ARBETSPLATS Sedan 2002 har trafikkontoret arbetat med att bygga relationer med arbetsgivare för att både inspirera och informera kring fördelarna med ett ökat cyklande bland medarbetarna. För att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lätt att välja cykeln tog trafikkontoret 2013 fram utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats som är öppen för alla arbetsplatser i Göteborg med minst tio medarbetare. Beroende på hur många kriterier arbetsplatsen uppfyller finns tre nivåer på cykelvänlig arbetsplats, från en till tre stjärnor instiftades ytterligare en utmärkelse årets rookie, det vill säga årets nykomling. Årets arbete med kriterierna pågick fram till augusti 2014 och i september belönades Göteborgs Cykelvänliga arbetsplatser anmälde sig 151 arbetsplatser, 50 fler än Av årets deltagare uppnådde 123 stjärnstatus, 51 arbetsplatser nådde upp till en stjärna, 41 arbetsplatser till två stjärnor och 31 arbetsplatser till tre stjärnor. Bland dem som lyckats uppnå tre stjärnor utsåg en jury med representanter från näringslivet, cykelorganisationer och Göteborgs Stad Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats och Årets rookie. Juryn premierade dessutom Årets bästa cykelidé där alla arbetsplatser som uppfyllde kriterierna hade möjlighet att delta med sin bästa cykelidé. Att vara med i Cykelvänlig arbetsplats ger positiva effekter på många enskilda företag, visar en undersökning som gjordes i höstas. Hos över hälften upplevs att fler börjat cykla till och från jobbet, och över 70 procent tycker att deltagandet i Cykelvänlig arbetsplats har inneburit förbättringar för dem som cyklar. 16

17 TQ Den dåliga stämningen i Göteborgstrafiken där bilister, cyklister och fotgängares irritation på varandra var märkbar, behövde en lösning. Att följa trafikreglerna är en del, men kanske behövs lite mer TQ i trafiken? TQ står för trafikintelligens och det handlar om att kunna sätta sig in i hur andra ser på situationen. TQ-kampanjen syntes på stan veckorna 45, 50 och 51. Trafikkontoret fick också möjlighet att prata om hur vi göteborgare uppför oss i trafiken och föra en dialog om vårt trafikklimat, utifrån nyckelorden hänsyn och respekt i en serie av program i radiostationen Mix Megapol. UPPMUNTRAN VID CYKELBANAN Tusentals tappra göteborgare trotsar trötthet och ruskväder och tar cykeln till jobbet varje dag. För att visa sin uppskattning var trafikkontorets medarbetare under året vid tre tillfällen ute i ottan, utrustade med frukostpåsar, cykelpumpar och glatt humör. I januari uppmuntrades vintercyklister vid Skeppsbron på morgonen och vid Götaälvbron på eftermiddagen. Totalt delades 600 uppskattningspåsar ut. En regnig morgon i april var det dags igen. Den här gången tackade trafikkontoret nära 500 cyklister vid Sahlgrenska. Regntemat upprepades i oktober, då medarbetarna fattade posto vid Redbergsvägen. Närmare 600 morgonpendlande cyklister stannade till, tog lite frukost, passade på att serva cykeln och berättade vad de tycker om Göteborg som cykelstad. 17

18 18

19 TRAFIKANTVECKAN Under trafikantveckan som pågår vecka 38 varje år hade trafikkontoret sitt cykelhus i Bältespännarparken. Cykelhuset har tidigare använts för kampanjen Lätta ditt cykelhjärta på Gustav Adolfs Torg där medborgarna bjöds in för att prata om vad de tycker att det borde satsas på för stadens cyklister. Cykelhuset är mobilt men både rejält och har gott om svängrum. Här finns möjlighet för både diskussioner och inspirerande information på väggarna. Lördagen vecka 38 bjöd trafikkontoret alla som hade vägarna förbi Bältespännarparken på picknick och information om vad trafikkontoret gör i Göteborg. Många passade på att lämna sina åsikter samtidigt som de fick reda på hur staden jobbar för att fler ska prova alternativa sätt att resa. MÅNGA EVENT PÅ STAN Trafikkontoret har under året arbetat aktivt med att synliggöra cyklandet. Arbetet med Lätta ditt cykelhjärta har fortsatt och kontinuerligt samlat in synpunkter. Trafikkontoret har under våren vid ett flertal tillfällen pratat cykel. Bland annat tillsammans med Göteborgsgirot i Nordstan och på Ullevi och tillsammans med Hisingens cykelklubb på Kanaltorget. Under hösten träffade trafikkontoret studenter på Chalmers och medarrangerade cykelturer för studenter i samarbete med Student Göteborg. Dessutom testkördes åtta olika lamparmaturer på cykelbanan längs med Dag Hammarskjöldsleden tillsammans med cyklister som anmält sig via Facebook. Dessutom har appen Cykelstaden utvecklats och sajten förlivochrörelse.se lanserats. PÅ EGNA BEN Genom skolutmaningen På egna ben vill trafikkontoret lära elever i årskurs 4 6 hållbara resvanor. Utmaningen syftar till att stimulera en ökning av gång-, cykel- och kollektivtrafikresorna till skolan på bekostnad av bilresorna deltog totalt 228 klasser eller 5371 elever. Tillsammans har eleverna under de fem veckorna som utmaningen pågick lagt mil bakom sig och sparat 28,8 ton koldioxidutsläpp. I utmaningen ingick även ett stort antal övningar inom miljö, hälsa och trafiksäkerhet för att få en djupare förståelse och ett långsiktigt resultat. MEDIAUTRYMME En medieanalys visar att trafikkontorets information får bra genomslag framför allt i lokal press. Överlag hade de totalt 130 analyserade pressklippen en neutral ton och handlade om sådant som trafikkontoret vill marknadsföra: Hur antalet cyklister i Göteborg ökar, nya tekniklösningar, och om aktiviteter som trafikkontoret har gen omfört. Om trafikkontoret hade köpt motsvarande annonsutrymme hade det kostat ungefär 40 miljoner kronor, vilket alltså är mediebevakningens annonsvärde KOMMUNIKATION OCH INFORMATION Under 2014 satsades cirka 5,4 mkr på olika kampanjer, aktivititeter och informationsinsatser riktade mot arbetsplatser, studenter och göteborgare. 19

20

21 CYKELFÖRBÄTTRINGAR UNDER 2014 Östra Hamngatan har på västra sidan byggts om till en cykelfartsgata på samma sätt som gjordes med Västra Hamngatan En dubbelriktad cykelbana har byggts på Södra Vägens östra sida mellan Engelbrektsgatan och Korsvägen. En dubbelriktad cykelbana har byggts på Berzeliigatans norra sida mellan Södra Vägen och Sten Sturegatan. En ny gång- och cykelbana har byggts utmed Marklandsgatans östra sida på gatans norra del mellan befintliga gång- och cykelbanor på Dag Hammarskjöldsleden och Högsboleden. En gång- och cykelbana har byggts utmed Musikvägens norra sida mellan Mandolingatan och Ruddalens motionsanläggning. Cykelbanan på sträckan mellan Casinot och Operan har byggts om, så att gående och cyklister separeras bättre. På Rappedalsvägens norra ände har en saknad dubbelriktad cykelbanelänk byggts. Breddning av cykelbanekorsningar vid Ullevigatan/Parkgatan/Nya Allén. Ny cykelbelysning: - befintlig belysning på Dag Hammarskjöldsledens västra sida har kompletterats med flera armaturer - på Säröbanan i höjd med Järkholmen - på Säröbanan vid slutet av Matildehemsvägen - på cykelbanan från Lilla Bulyckevägen mot Nya Älvegårdsvägen - på cykelbanan från Orrekulla Industrigata till Kärravägen - vid Bräckemotets sydvästra sida (samarbete med Trafikverket) - på obelyst sträcka från tunnel vid motorvägen till Rödbo Idrottsgata - där cykelbanan korsar Minelundsvägen Nya sträckor där cyklister får cykla i dubbel färdriktning: - Fjärde Långgatan delen Linnégatan Värmlandsgatan - Frigångsgatan delen Landsvägsgatan Linnégatan - Lyckans Väg delen Viktor Rydbergsgatan Olof Wijksgatan (Sedan tidigare finns denna möjlighet på 180 sträckor i Göteborg.) Cyklisterna har fått 50 procent kortare väntetid vid ljussignaler på Redbergsvägen Bauersgatan. Ny beläggning och förbättrad belysning på cykelbanan på Vasagatan. I samband med Marieholmstunnelsprojektet har nya gång- och cykelbanor byggts på Partihandelsgatan, Falutorget och Gullbergsvassgatan för att öka framkomligheten. 21

22 22

23 VAD HÄNDER 2015? 2015 blir ett spännande cykelår! Här är en försmak på vad som är på gång: Den nya cykelplanen blir klar under De generella trafikanordningsplanerna som innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut cykelanpassas. Ett nytt regelverk för avstängningar i byggområden där även regler för avstängning och omdragning av cykelbanor ingår. Nya Styr & Ställ-stationer byggs under året. Planerade är bland annat stationer vid Chalmers södra, Masthuggstorget, Värmlandsgatan Tredje Långgatan och Värmlandsgatan/Masthamnsgatan. Fortsatt dialog med alla göteborgare om vårt trafikklimat, utifrån nyckelorden hänsyn och respekt. Ett samarbete med fastighetsägarna i Kvillebäcken på Hisingen gör att de boende får tillgång till sex ellastcyklar. Pilotprojekt med elcykelpool kommer att genomföras. Poolen kommer att ha uppställningsplatser vid Centralstationen och Lindholmen Science Park, och innehålla 16 cyklar med eldrift. Cyklarnas energibehov kommer att tillgodoses med solenergi via solpaneler på uppställningsplatsen vid Lindholmen Science Park. Fler cykelparkeringar planeras byggas i centrala staden och vid kollektivtrafikplatser samt ett cykelparkeringstorn vid Drottningtorget med ca 150 platser. Västra- och norra Hisingen får ny cykelvägvisning vilket medför att Göteborg kommer ha ett heltäckande cykelvägvisningssystem. Försöken med sopsaltning på stomcykelbanorna fortsätter där cykelbanorna borstas i stället för att skottas, och i stället för att salta med saltkorn sprids saltlake ut. Byggnation/ombyggnation av cykelbanor respektive gång- och cykelbanor: Medfinansiering av Trafikverkets bygge av gång- och cykelbanor på Tuvevägen på delen Norrleden Kongahällavägen, Ellesbovägen delen Kärra Stora Mysternavägen och Gråbovägen delen Gunnilse Björsared. Ny gång- och cykelbana längs Gibraltargatan mellan infart till Fysiken (hållplats Mossen) och Dr Forselius backe. Olskroken. Pendlingscykelbana byggs utmed Martin Anderssons gata/e20. Knyts ihop med Redbergsvägen. Redbergsvägen, delen Danska vägen Kobbarnas väg, pendlingscykelstråk byggs ut med enkel/dubbelriktade cykelbanor och cykelfartsgator. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på flera platser på befintliga cykelbanor. Utvärdering av cykelbanebelysning: Fortsatt test och utvärdering av belysningsnivåer och framtidens armaturer på cykelbanan från Marklandsgatan 59 längs Dag Hammarskjöldsledens västra sida mot Hovås. 23

24 Trafikkontoret arbetar för att Göteborg ska vara en attraktiv och cykelvänlig stad. Varje år presenteras en sammanfattning över alla de cykelförbättringar som gjorts under året års cykelår berättar bland annat vad göteborgarna tycker om Göteborg som cykelstad, hur utvecklingen av säkerheten och framkomligheten för cyklister ser ut, vilka tjänster som utvecklats för att hjälpa cyklister samt några av de viktiga cykelhändelser som skett under året. Dessutom ges en liten försmak på vad som kommer att hända 2015.

Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut

Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut molndal.se DET GÅR SNABBT ATT CYKLA! JAG SLIPPER TRÄNGSEL OCH BILKÖER! TACK FÖR ATT DU CYKLAR! Antagen av tekniska nämnden 30 mars 2015 Inledning Vision Mölndal

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun.

Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun. Cykelstaden Örebro 2012 2 INNEHÅLL INLEDNING...5 HÖJDPUNKTER 2012...5 NYCKELTAL 2012...7 ANTALET CYKLISTER...8 ÖREBROARNA CYKLAR ÅRET OM...9 ÖREBRO LIKA BRA SOM KÖPENHAMN...10 ALLA GRUPPER CYKLAR...11

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Förord. Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadschef Kalmar kommun. Anette Andersson Servicechef. Björn Strimfors Mark- och planeringschef

Förord. Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadschef Kalmar kommun. Anette Andersson Servicechef. Björn Strimfors Mark- och planeringschef 2012 Cykelbokslut 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Inledning sid 4 Projektets ekonomi sid 4 Cykelstaden i översiktsplanen sid 5 Många cyklar i Kalmar sid 5 Vad tycker cyklisterna? sid 9 Genomförda åtgärder

Läs mer

Innehållsförteckning. Foto framsida: Sportson var en av flera cykelhandlare som deltog aktivt vid releasen av

Innehållsförteckning. Foto framsida: Sportson var en av flera cykelhandlare som deltog aktivt vid releasen av 2013 Cykelbokslut 1 Innehållsförteckning Förord Inledning Projektets styrgrupp Projektets arbetsgrupp Projektets ekonomi Cykelstaden i översiktsplanen Många cyklar i Kalmar Vad tycker cyklisterna? Genomförda

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

Slutrapport för. Öresund som cykelregion

Slutrapport för. Öresund som cykelregion Slutrapport för Öresund som cykelregion 2010-2012 Slutrapport för Öresund som cykelregion Redaktör: Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Omslagsbild: David Bergström Tryck: Tryckeri AB CA Andersson Upplaga:

Läs mer

Cykelplan för Linköping

Cykelplan för Linköping Cykelplan för Linköping 2008-2028 Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-01-31 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Text: Hans Lindberg Krister Spolander Fotograf/bild: Elinor Josefsson

Läs mer

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar Cykel i medvind Om målsättningar och utvärderingar Förord Intresset för cykeln har ökat starkt under senare år. Det gäller för såväl människor i allmänhet som politiska organ, myndigheter och organisationer.

Läs mer

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Rapport 2014:106, Version 1.1 Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Serie nr: 2014:106 Projektnr: 13094 Författare: Caroline Ljungberg Pernilla

Läs mer

Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164

Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164 Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164 Tekniska förvaltningen har gått igenom de 47 åtgärdsförslag som lagts fram av Vänsterpartiets kommunala grupp. Följande personer har varit inblandade i remissvaret;

Läs mer

Spaningar om cykling

Spaningar om cykling Spaningar om cykling Tre stycken cykeltrender Tre stycken cykeltrender Innehål 4 6 8 13 14 16 18 20 22 Förord Fortsatt uppåt för för cykelbranschen Fem cykelspaningar Tio praktiska tips: Så gör man ett

Läs mer

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor VTI notat 51 2002 Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor En enkätstudie Författare FoU-enhet Projektnummer 80520 Projektnamn Uppdragsgivare Anna Bergström Drift och underhåll Regionalt

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012 Nummer Mars 202 En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull Inriktningsplanering (3/2000) Flyg

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST

INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST Verksamhetsberättelse 2014 INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST 1 ORGANISATION 2 BARN I BIL 4 SÄKER CYKLING 7 INTEGRATION 10 KONSUMENTUPPLYSNING 12 UNGA I TRAFIKEN 16 ÄLDRE I TRAFIKEN 18 HASTIGHET 20 BILBÄLTE

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål PM Ärendenr: TRV 2012/27782 Till: Från: Näringsdepartementet Trafikverket Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se 2012-09-20 www.trafikverket.se

Läs mer

TRAFIKPLAN FÖR SUNDBYBERG. Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 24 april 2012

TRAFIKPLAN FÖR SUNDBYBERG. Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 24 april 2012 TRAFIKPLAN FÖR SUNDBYBERG Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 24 april 2012 Arbetsgrupp: Jenny Simonsson, Sundbybergs stad Lisa Brattström, Sundbybergs stad Vectura Consulting AB Ann Storkitt,

Läs mer