Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark, 2:e vice ordförande (s) Bo Hansson (m) Anna Palm (m) Magnus Marvéus (m) Lena Frykman (m) Hans-Göran Larsson (fp) Anders Bergelin (s) Annagreta Reinholdz (s) Anders Westergren (sd) Margareta Johansson (kd), tjg ers Suad Korlat (s), tjg ers Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Michael Andersson, ekonomichef, Bo Johansson, stadsarkitekt, Cecilia Grefve, socialchef, 28, Jeanette Hansson, kostchef, 28 Freddy Friberg, fritids- och kulturchef, 38 Övriga: se bilaga Lena Frykman och Suad Korlat Justeringens plats Kommunkansliet och tid kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Södergatan 28, Höör Underskrift...

2 forts 1:a sidan Övriga: Johan Svanberg (m), ers Monica Mellqvist (m), ers Sven Reinholdz (spi), ers Lars-Olof Andersson (c), ers, ej Gunnar Sundström (fp), ers Maria Boström-Lambren (s), ers Marie Ferrari (s), ers Roger Nilsson (mp), ers

3 KS 21 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Anmäls arbetsutskottets protokoll , , Kommunstyrelsens beslut lägga protokollen till handlingarna.

4 KS 22 AU 14 ( ) Dnr 318/09-00 Överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Arbetsutskottet uppdrog åt socialnämnden utreda förutsättningarna för teckna överenskommelse med migrationsverket om mottagande av flyktingar och andra skyddssökande. I uppdraget ingick även redovisa förslag till organisation för verksamheten, sysselsättning m m. Migrationsverket föreslår Höörs kommun tecknar överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. Enligt förslaget åtar sig Höörs kommun årligen ta emot 20 utlänningar varav 10 st anvisas plats genom Migrationsverkets försorg och 10 personer beräknas bosätta sig själva i kommunen. Socialnämnden föreslår Höörs kommun tecknar avtal med migrationsverket i enlighet med föreliggande förslag. Socialchef Cecilia Grefve informerar om förslaget. Arbetsutskottet diskuterar förslaget tillsammans med socialnämndens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar teckna överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande i enlighet med föreliggande förslag. KS 22 Kommundirektör Jan Sohlmér informerar i ärendet. Yrkanden Anders Westergren Hans-Göran Larsson Avslag på arbetsutskottet förslag. Bifall till arbetsutskottets förslag.

5 forts KS 22 Magnus Marvéus Bifall till arbetsutskottets förslag. Anna Palm - - Bo Hansson - - Suad Korlat - - Margareta Johansson - - Annagreta Reinholdz - - Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner arbetsutskottets förslag antas. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar teckna överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande i enlighet med föreliggande förslag. Protokollsanteckning Roger Nilsson (mp) lämnar en protokollsanteckning. Bil 22

6 KS 23 AU 18 ( ) Dnr Genomförande- och finansieringsavtal avseende Pågatåg Nordost Höörs kommun har tillsamman med åtta andra kommuner, Region Skåne och Regionförbundet södra Småland deltagit i projekt Pågatåg Nordost där en utbyggnad av pågatågstrafiken norrut utretts. Utredningen har visat en utbyggnad av trafiken norrut är möjlig en avsiktsförklaring daterad har överlämnats till Näringsdepartementet och Banverket. Kommunstyrelsen ordförande har deltagit vid projektgruppens möten och vid ett flertal tillfällen informerat arbetsutskottet och kommunstyrelsen om det pågående arbetet. Ett genomförande- och finansieringsavtal avseende Pågatåg Nordost - åtgärder för förstärka den regionala tågtrafiken i nordöstra Skåne och södra Småland undertecknades av berörda parter. Trafiklösningen i sin helhet kostar 563 milj kr. Den sammanlagda medfinansieringen från regioner och kommuner är 219 milj kr varav Höörs kommuns del i medfinansieringen uppgår till 12 milj kr. Samtliga ledamöter uttrycker sin uppskning för det arbete ordföranden lagt ner i frågan och det resultat som uppnåtts. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna avtalet, godkänna av kommunstyrelsens ordförande vidtagna åtgärder, samt Höörs kommuns del i medfinansieringen, 12 milj, kr ska tas upp i kommande flerårsplan. KS 23 Ordföranden informerar i ärendet. Yrkanden Lena Frykman Bifall till arbetsutskottets förslag. Stefan Lissmark - -

7 forts KS 23 Anders Westergren Bifall till arbetsutskottets förslag. Anna Palm - - Bo Hansson - - Kommunstyrelsens beslut godkänna avtalet, godkänna av kommunstyrelsens ordförande vidtagna åtgärder, samt Höörs kommuns del i medfinansieringen, 12 milj, kr ska tas upp i kommande flerårsplan.

8 KS 24 AU 19 ( ) AU 251 ( ) Dnr 262/09-01 Motion ang tågstopp i Tjörnarp Ola Kollén (c) föreslår i motion daterad Höörs kommun, genom kontakt med Region Skåne, påskyndar ett tågstopp i Tjörnarp samt andra förberedelser påbörjas för genomförande av Tågstopp i Tjörnarp. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets beslut remittera motionen till näringslivschefen för yttrande. AU 19 Näringslivschef Peter Wollin redogör i skrivelse för projekt Pågatåg Nordost som genomförts i samverkan med åtta andra kommuner. Hur regeringen ställer sig till projektet är direkt avgörande för dess genomförande. Beslut väntas under mars månad. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. KS 24 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar anse anse motionen besvarad med hänvisning till fat beslut om genomförande- och finansieringsavtal avseende Pågatåg Nordost.

9 KS 25 AU 20 ( ) AU 148 ( ) Dnr 122/09-01 Motion ang behandling av ärenden rörande nedläggning av skolor m m Anders Westergren (sd) föreslår i motion, daterad , alla beslut som innebär nedläggning av kommunal skola eller väsentlig förändring av någon kommunal skolas verksamhet, skall tas i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets beslut remittera motionen till kommundirektören för yttrande. AU 20 Föreligger skrivelse från kanslichef Karin Masthagen. Yrkanden Hans-Göran Larsson Motionen ska anses besvarad Stefan Lissmark - - Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. Protokollsanteckning Stefan Lissmark lämnar en protokollsanteckning. Bil 20

10 forts KS 25 Yrkanden Lena Frykman Anders Westergren Stefan Lissmark Motionen ska avslås med följande motivering: Nämnderna har alltid ett ansvar för ärenden, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, förs till kommunfullmäktige för beslut. Motionärens förslag väsentlig förändring av någon kommunal skolas verksamhet skall tas i kommunfullmäktige skulle försvåra Barn- och utbildningsnämndens arbete. Bifall till motionen. Bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner arbetsutskottets förslag antas. Omröstning begärs. Arbetsutskottets förslag kommer vara Ja-förslag i huvudomröstningen och kommunstyrelsen ska utse motförslag till detta. Propositionsordning, motförslag Ordföranden ställer proposition dels på Lena Frykmans yrkande och dels på Anders Westergrens yrkande som motförslag och finner Lena Frykmans yrkande utses till motförslag. Omröstningsproposition, huvudomröstning Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag och Nej-röst för bifall till Lena Frykmans yrkande. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 4 Ja-röster och 8 Nej-röster. En ledamot avstår från rösta. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat i enlighet med Lena Frykmans yrkande. Bil 25 A

11 forts KS 25 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med följande motivering: Nämnderna har alltid ett ansvar för ärenden, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, förs till kommunfullmäktige för beslut. Motionärens förslag väsentlig förändring av någon kommunal skolas verksamhet skall tas i kommunfullmäktige skulle försvåra Barn- och utbildningsnämndens arbete Protokollsanteckning Stefan Lissmark anmäler en protokollsanteckning från ledamöterna i socialdemokraterna. Bil 25 B

12 KS 26 AU 21 ( ) AU 147 ( ) Dnr 123/09-01 Motion ang behandling av avtal om mottagning av asylsökande Stefan Liljenberg (sd) föreslår i motion, daterad , alla avtal som Höörs kommun ingår avseende mottagning av asylsökande skall föregås av beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets beslut remittera motionen till kommundirektören för yttrande. AU 21 Föreligger skrivelse från kanslichef Karin Masthagen. Yrkanden Hans-Göran Larsson Motionen ska anses besvarad Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. KS 26 Yrkanden Magnus Marvéus Avslag på motionen med följande motivering: Överenskommelser av principiell betydelse som rör mottagande av flyktingar i Höörs kommun har tidigare behandlats av kommunfullmäktige och skall även fortsättningsvis föras till kommun-

13 forts KS 26 fullmäktige för beslut. Alla avtal som Höörs kommun ingår avseende mottagning av asylsökande skall dock inte behöva föregås av beslut i kommunfullmäktige. Anders Westergren Stefan Lissmark Bifall till motionen. Bifall till arbetsutskottets förslag. Anders Bergelin - - Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner arbetsutskottets förslag antas. Omröstning begärs. Arbetsutskottets förslag kommer vara Ja-förslag i huvudomröstningen och kommunstyrelsen ska utse motförslag till detta. Propositionsordning, motförslag Ordföranden ställer proposition dels på Magnus Marvéus yrkande och dels på Anders Westergrens yrkande som motförslag och finner Magnus Marvéus yrkande utses till motförslag. Omröstningsproposition, huvudomröstning Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag och Nej-röst för bifall till Magnus Marvéus yrkande. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 3 Ja-röster och 8 Nej-röster. Två ledamöter avstår från rösta. Bil 26 Kommunstyrelsen har sålunda beslutat i enlighet med Magnus Marvéus yrkande.

14 forts KS 26 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med följande motivering: Överenskommelser av principiell betydelse som rör mottagande av flyktingar i Höörs kommun har tidigare behandlats av kommunfullmäktige och skall även fortsättningsvis föras till kommunfullmäktige för beslut. Alla avtal som Höörs kommun ingår avseende mottagning av asylsökande skall dock inte behöva föregås av beslut i kommunfullmäktige.

15 KS 27 AU 27 ( ) Dnr 32/10-02 Ekonomiärenden, månadsuppföljning januari 2010 Ekonomichef Michael Andersson informerar om månadsuppföljning januari driftskostnaderna för lokalerna har ökat. - investeringen för Sätoftaskolan blev dyrare än budgeterat. - prognosen visar på ett resultat om ca 88 milj kr. Arbetsutskottets beslut notera informationen, samt överlämna månadsuppföljningen för januari månad till kommunstyrelsen. KS 27 Ekonomichef Michael Andersson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut notera informationen, samt överlämna månadsuppföljningen för januari månad till kommunfullmäktige.

16 KS 28 Samordnad organisation av kommunens måltidshantering AU 29 ( ) AU 13 ( ) Dnr 35/10-00 Samordnad organisation av kommunens kosthantering Socialchef Cecilia Grefve och ekonom Stig Nordqvist informerar om förslag till organisation av kommunens kostverksamhet. Arbetsutskottet diskuterar förslaget tillsammans med socialnämndens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottets beslut uppdra åt socialchefen arbeta vidare med förslag till organisation för kostverksamheten med inriktningen socialnämnden ska ha huvudansvar för verksamheten, samt den nya organisationen ska träda ikraft den 1 april AU 29 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna den föreslagna inriktningen under förutsättning det lämnas en fullständig kostnadsredovisning på kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars. KS 28 Jeanette Hansson enhetschef för kostverksamheten informerar i ärendet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar samtlig måltidsverksamhet inom Höörs kommun tillförs socialnämnden och social sektor fr o m ,

17 forts KS 28 detta ansvar tillförs socialnämndens reglemente, alla intäkter för måltidsverksamheten tillförs socialnämnden fr o m , uppmana barn- och utbildningsnämnden inom skolpengssystemet beakta föreslagna höjningen om 2,25 kr/portion inom skola och förskola fr o m , samt social sektors enhetschef för måltidsverksamheten blir chef för samtlig måltidverksamhet inom Höörs kommun d v s för äldreomsorg, skola och förskola.

18 KS 29 AU 30 ( ) Dnr 23/10-02 Medlemskap i kommuninvest ekonomisk förening Kommuninvest ekonomisk förening erbjuder samtliga svenska kommuner och landsting effektiv finansförvaltning med fokus på finansiering. Denna uppgift genomförs i syfte skapa förmånliga lösningar för medlemmarna helt utan eget vinstintresse. Grundprincipen är frivillighet både när det gäller medlemskap och möjligheten nyttja tjänster. Höörs kommun har för närvarande inga lån men inom kommunkoncernen har Höörs Fastighets AB en betydande låneskuld som kommunen borgar för. Ett medlemskap i Kommuninvest kan bidra till en större konkurrens och därmed bättre priser för bolagets upplåning. Höörs Fastighets AB har uttryckt önskemål om kommunen blir medlem i Kommuninvest. Ekonomichef Michael Andersson redogör i skrivelse för ärendet och föreslår kommunens antar erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar Höörs kommun antar erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening, till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kronor , utgörande Höörs kommuns medlemsinsats i föreningen, Höörs kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras, bemyndiga Kommundirektören och Ekonomichefen underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar, till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som ersättare, kommunstyrelsen bemyndigas vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening, medge Kommuninvest i Sverige AB rätt använda Höörs kommuns vapen, samt medlemsinsatsen på kr finansieras ur kommunens rörelsekapital.

19 forts KS 29 Ekonomichef Michael Andersson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Höörs kommun antar erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening, till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kronor , utgörande Höörs kommuns medlemsinsats i föreningen, Höörs kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras, bemyndiga Kommundirektören och Ekonomichefen underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar, till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som ersättare, kommunstyrelsen bemyndigas vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening, medge Kommuninvest i Sverige AB rätt använda Höörs kommuns vapen, samt medlemsinsatsen på kr finansieras ur kommunens rörelsekapital.

20 KS 30 AU 31 ( ) Dnr 39/10-02 Finanspolicy för Höörs kommun Stora och snabba förändringar sker inom det finansiella området. Penning- och kapitalmarknaden internationaliseras och blir allt mer komplicerad samtidigt ökar kraven stadigt på kommunerna bedriva effektivare verksamhet, inte minst inom det finansiella området. För kunna följa med i den finansiella utvecklingen och därigenom effektivisera kommunens finansiella verksamhet måste arbetet bedrivas efter genomtänkta strategier och riktlinjer samt under säkra och kontrollerade former. Utgångspunkten vid bedrivande av kommunens finansiella verksamhet är de kommunala medlen ska förvaltas så så god avkastning och betryggande säkerhet erhålls. Ekonomichef Michael Andersson har upprättat förslag till finanspolicy för Höörs kommun. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till finanspolicy för Höörs kommun. KS 30 Ekonomichef Michael Andersson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till finanspolicy för Höörs kommun.

21 KS 31 AU 32 ( ) Dnr 101/09-02 Inlösen av kommunens pensionsskuld Höörs kommun har under 2009 frigjort stora ekonomiska värden i form av försäljningslikvider. Kommunens verksamhetsfastigheter såldes till Höörs Fastighets AB för 300 milj kr och försäljningen av elnätsrörelsen inbringade 125 milj kr. I samband med försäljningsbesluten har frågan om vad det frigjorda kapitalet ska användas till behandlats. Vid försäljningen av fastigheterna angavs likviden kan användas till lösen av pensionsskulden och vid försäljningen av elnätet beslöts försäljningslikviden ska användas till pensionsskuldslösen. Ekonomichef Michael Andersson redogör i skrivelse för ärendet. Efter inlösen av kortfristiga lån, insättning av aktiekapital i fastighetsbolaget, reinvesteringar samt avräkning för kostnader i samband med försäljningarna är ca 285 milj kr disponibelt. Av dessa har 30 milj kr redan avss i pågående pensionsförvaltning och 60 milj kr behövs för hålla en rimlig likviditetsnivå. Efter denna avräkning återstår 195 milj kr användas till lösen av pensionsskulden. Kommunens administratör av pensioner, KPA, har lämnat ett förslag till inlösen av pensionsskulden med kronor. Kommunens totala pensionsskuld uppgår till för närvarande till 266 milj kr. Efter inlösen återstår sålunda ca 88 milj kr. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar inlösa pensionsskuld för nuvarande och tidigare arbetstagare, födda 1938 eller senare, med intjänad pensionsrätt inlösen finansieras med frigjort kapital från försäljning av anläggningstillgångar. KS 31 Ekonomichef Michael Andersson informerar i ärendet.

22 forts KS 31 Kommunstyrelsens beslut inlösa pensionsskuld för nuvarande och tidigare arbetstagare, födda 1938 eller senare, med intjänad pensionsrätt inlösen finansieras med frigjort kapital från försäljning av anläggningstillgångar. Protokollsanteckning Stefan Lissmark lämnar en protokollsanteckning från ledamöterna i socialdemokraterna. Bil 31

23 KS 32 AU 33 ( ) Dnr 32/10-02 Tidplan för ekonomisk uppföljning 2010 Ekonomikontoret har upprättat en tidplan för ekonomisk månadsuppföljning under Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till tidsplan för ekonomisk uppföljning KS 32 Kommunstyrelsens beslut godkänna upprättat förslag till tidsplan för ekonomisk uppföljning 2010.

24 KS 33 AU 36 ( ) Dnr 28/10-04 Fogdaröd 7:12 m fl fastigheter, begäran om planuppdrag Fastighets AB Exxit har begärt detaljplan ska upprättas för fastigheten Fogdaröd 7:12 m fl fastigheter, för möjliggöra exploatering av fastigheten. Föreligger yttrande från stadsarkitekt Bo Johansson varav framgår kommunen äger några av de intilliggande fastigheterna. Området saknar detaljplan men ett förslag till detaljplan upprättades Planförslaget innehöll en blandning av friliggande och kopplade hus samt en bullervall mot väg 13. Bullervallen är delvis uppförd. I området finns befintliga bostadshus som ska ingå i detaljplanen. Ett nytt planförslag ska innehålla friliggande eller eventuellt kopplade/sammanbyggda bostadshus i 1-1,5 plan. Avtal ska upprättas med den privata exploatören för reglera plankostnader för exploateringen. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt planenheten upprätta detaljplan för Fogdaröd 7:12 m fl fastigheter, samt avtal ska upprättas med den privata exploatören för reglera plankostnader för exploateringen. KS 33 Stadsarkitekt Bo Johansson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut uppdra åt planenheten upprätta detaljplan för Fogdaröd 7:12 m fl fastigheter, samt avtal ska upprättas med den privata exploatören för reglera plankostnader för exploateringen.

25 KS 34 AU 37 ( ) Dnr 12/08-00 Elisefarms golfbana, Fogdarp 9:27, ny sträckning av väg 1140, begäran om planuppdrag Vägverket har begärt detaljplanen ändras för Elisefarms golfbana så det blir möjligt genomföra ombyggnaden av väg 1140 i enlighet med den fastställda arbetsplanen för ny E22. Föreligger skrivelse från Stadsarkitekt Bo Johansson varav framgår ombyggnaden av väg E22 på delen Rolsberga-Fogdarp innebär väg 1140 behövs som en parallell väg för nå bl a bebyggelsen norr om ny väg E22. För minska störningarna för den befintliga bostadsbebyggelsen längs väg 1140föreslås vägen får en ny sträckning över mark som är planlagd som golfbana. Väg 1140 är klassad som kulturväg av Vägverket. Den nya sträckningen innebär del av befintlig väg E22 i den västra delen av golfbaneområdet utnyttjas för väg 1140 samt det byggs en ny sträckning söder om befintlig bostadsbebyggelse fram till befintlig väg Planavtal ska upprättas med Vägverket. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt planenheten upprätta detaljplan för ny sträckning av väg 1140 som berör Elisefarms golfbana, samt planavtal ska upprättas med Vägverket. KS 34 Stadsarkitekt Bo Johansson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut uppdra åt planenheten upprätta detaljplan för ny sträckning av väg 1140 som berör Elisefarms golfbana, samt planavtal ska upprättas med Vägverket.

26 KS 35 AU 39 ( ) Dnr 248/09-04 Skrivelse ang ändring av detaljplan för fastigheterna Hällbo 18 och 20 Ägaren till fastigheterna Hällbo 18 och 20 har framfört önskemål om gällande detaljplan ändras så bostadsbebyggelse tillåts på fastigheterna. Stadsarkitekt Bo Johansson framför i yttrande en förutsättning för en planändring i kvarteret Hällbo, väster om Ringsjövägen, är markanvändningen för hela denna del av kvarteret planeras och utreds i ett sammanhang. Detta är inte aktuellt förrän verksamheten inom Husqvarnas område klarlagts och befintlig personalparkering lokaliserats till annan plats. Planändring för endast en del av kvarteret är inte lämpligt. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar avvakta med ändring av detaljplanen. KS 35 Stadsarkitekt Bo Johansson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut avvakta med ändring av detaljplanen.

27 KS 36 AU 40 ( ) Dnr 84/07-04 Ändring genom tillägg av detaljplanen för Åkersberg 1:94 m fl fastigheter I detaljplanen för Åkersberg 1:94 m fl fastigheter finns en planbestämmelse med förbud installera lokal eldstad för ved. Åkerbergs exploaterings AB har anhållit om detaljplanen ändras så denna planbestämmelse upphävs. Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt planenheten ändra i detaljplanen så planbestämmelsen med förbud installera lokal eldstad för ved upphävs. Ändringen kan hanteras med enkelt planförfarande. Yrkanden Harriet Paulsson Bifall till förslaget. Hans-Göran Larsson - - Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget för samråd, samt ändringen hanteras med enkelt planförfarande. KS 36 Stadsarkitekt Bo Johansson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut godkänna förslaget för samråd, samt ändringen hanteras med enkelt planförfarande.

28 KS 37 AU 41 ( ) Dnr 52/10-04 Ändring genom tillägg av detaljplan för Åkerberg 2:1 m fl fastigheter I detaljplanen för Åkersberg 2:1 m fl fastigheter finns en planbestämmelse med förbud installera lokal eldstad för ved. I samband med kommunstyrelsen beslutade uppdra åt planenheten ändra detaljplanen för Åkerberg 1:94 så diskuterades även en ändring av detaljplanen för Kvarnbäck så båda detaljplanerna har samma förutsättningar för få en enhetlighet i området. Planenheten har upprättat förslag till ändring av detaljplanen för fastigheten Åkersberg 2:1 m fl fastigheter. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget för samråd, samt ändringen hanteras med enkelt planförfarande. KS 37 Stadsarkitekt Bo Johansson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut godkänna förslaget för samråd, samt ändringen hanteras med enkelt planförfarande.

29 KS 38 AU 42 ( ) Dnr 51/10-00 Avtal angående överlåtelse och drift av ishallen Höörs kommun övertog för några år sedan ansvaret för ägande och drift av ishallen. Vid detta tillfälle undersöktes också möjligheterna hitta en annan driftsform än genom kommunal förvaltning. I samband med Föreningsalliansen bildades träffade fritidsnämnden ett avtal om drift och skötsel av ishallen. Detta avtal har sagts upp av fritidsnämnden då nämnden inte längre kan ta ansvar för de ökade kostnaderna för ishallen, främst p g a erforderligt investeringsbehov och upprustningskrav. Avtalet löper ut den 1 april Med anledning av detta har diskussioner förts med en grupp intressenter inom Frosta Hockey. Denna grupp har erbjudit sig ta över ishallen, göra nödvändiga investeringar motsvarande 9 milj kr samt driva ishallen vidare i egen regi, inom ett bolag under namnändring till Höörs Ishall AB. Kommundirektör Jan Sohlmér redogör i skrivelse för ärendet. Arbetsutskottets beslut ställa sig bakom förslaget, samt inför kommunstyrelsens behandling komplettera med ytterligare information enligt dagens diskussion. KS 38 Fritids- och kulturchef Freddy Friberg informerar i ärendet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna avtal med Göingebygdens Färghandel AB (under namnändring till Höörs Ishall AB) för arrende av mark avseende del av fastigheten Höör 52:1, godkänna Samarbetsavtal mellan Höörs kommun och Göingebygdens Färghandel AB (under namnändring till Höörs Ishall AB), i enlighet med samarbetsavtalet träda i borgen för erforderliga investeringar i ishallen med maximalt 9 milj kr, och med bolagets samtliga aktier som säkerhet, samt

30 forts KS 38 uttala kommunfullmäktige inte har något erinra mot Höörs Fastighets AB:s överlåtelse av ishallen enligt bifogat köpeavtal.

31 KS 39 Anmälningar 1. Höörs Byggnads AB, protokoll Höörs Industribyggnads AB, protokoll Höörs Fastighets AB, protokoll Kansliets delegationsbeslut januari Mark- och exploateringschefens delegationslista, nyttjanderättsupplåtelser januari Färdtjänsthandläggarens delegationsbeslut januari Delegationsbeslut, bostadsanpassning. Dnr 18/ Delegationsbeslut i förköpsärenden enligt förköpslagen 8 dec Lena Frykman informerar om kulturnämndens beslut rörande kulturmiljöprogram. Kommunstyrelsens beslut lägga anmälningarna till handlingarna.

32 KS 40 AU 35 ( ) AU 149 ( ) Dnr 132/09-01 Motion ang hyreshus på tomten Badhuset 2 (gamla brandstationen) Hans-Göran Larsson (fp) föreslår i motion, daterad , kommunfullmäktige ger Höörs Fastighets AB i uppdrag utreda och planera för ett bostadsbyggande på fastigheten Badhuset 2. Inriktningen ska vara mindre lägenheter med en standard som motsvarar allmänna krav och ger en hyreskostnad marknadsanpassat till ett lägre intervall. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets beslut remittera motionen till Höörs Fastighets AB och till planenheten för yttrande. AU 35 Föreligger yttrande från kanslichef Karin Masthagen. Arbetsutskottets beslut så långt möjligt beakta motionens innehåll i samband med aktualisering av ÖPL, samt i övrigt anse motionen besvarad med kanslichefens yttrande. KS 40 Yrkanden Pehr-Ove Pehrson Hans-Göran Larsson Första -satsen i arbetsutskottets förslag ska ha följande lydelse: så långt möjligt beakta motionens innehåll i arbetet med den fördjupade översiktplanen för Höörs tätort. Bifall till det justerade förslaget. Harriet Paulsson - -

33 forts KS 40 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar så långt möjligt beakta motionens innehåll i arbetet med den fördjupade översiktplanen för Höörs tätort, samt i övrigt anse motionen besvarad med kanslichefens yttrande.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-05-03 109 Plats och tid Höörsalen, kommunhuset kl 13.15-16.25

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-05-03 109 Plats och tid Höörsalen, kommunhuset kl 13.15-16.25 2012-05-03 109 Plats och tid Höörsalen, kommunhuset kl 13.15-16.25 ande Övriga deltagare Utses justera Anna Palm, ordförande (M) Hans-Göran Larsson, 1:e vice ordförande (FP) Stefan Lissmark, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen

KALLELSE Kommunstyrelsen KALLELSE Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde torsdagen 2011-10-13, kl. 13.15 Kommunhuset, Höörsalen Södergatan 28, Höör Beredningsgrupper kl. 10.00 Höör 2011-10-05 Anna Palm Ordförande IHelena

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Höörsalen Fredagen den 28 februari 2014 kl. 09:00-09:30

Höörsalen Fredagen den 28 februari 2014 kl. 09:00-09:30 mhöörs Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Höörsalen Fredagen den 28 februari 2014 kl. 09:00-09:30 Beslutande Anna Palm (M), Ordförande Hans-Göran Larsson (FP), 1 :e vice ordförande Stcfan Lissmark (S),

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Mats Pettersson Lennart Johansson Eric Palmqvist (SD), kl Förvaltningsbyggnaden, , kl. 10:30. Ann-Katrin Karlsson

Mats Pettersson Lennart Johansson Eric Palmqvist (SD), kl Förvaltningsbyggnaden, , kl. 10:30. Ann-Katrin Karlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 657 (662) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1,, kl. 08:00-10:00 Ajournering kl. 08.50-09.20 Ajournering kl. 09.45-09.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jeanette

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-12-14 kl. 18.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-12-06 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(7) Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 14.10, 14.40 14.50 Ajournering 14.10 14.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Fred Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset Höjden Torsdagen den 19 januari 2017 kl 13:40 16:50

Kommunhuset Höjden Torsdagen den 19 januari 2017 kl 13:40 16:50 2017-01-19 1 (26) Plats och tid ande Kommunhuset Höjden Torsdagen den 19 januari 2017 kl 13:40 16:50 Anders Magnhagen (S), ordförande Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf Linda Andersson (S) Ellinor Dahlgren

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-11-04 157 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Lars Nihlén, (c),

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 2009-10-22 71 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 Beslutande Bengt Ekström (c) ordförande Tom Ström (m) 1:e vice ordförande Gert Hörberg (s) 2:e vice ordförande Danuta Lindsjö

Läs mer

9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner

9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 11 (18) Dnr KSF 2013/79 9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. 1. Motionen Detaljplanen för

Läs mer