Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark, 2:e vice ordförande (s) Bo Hansson (m) Anna Palm (m) Magnus Marvéus (m) Lena Frykman (m) Hans-Göran Larsson (fp) Anders Bergelin (s) Annagreta Reinholdz (s) Anders Westergren (sd) Margareta Johansson (kd), tjg ers Suad Korlat (s), tjg ers Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Michael Andersson, ekonomichef, Bo Johansson, stadsarkitekt, Cecilia Grefve, socialchef, 28, Jeanette Hansson, kostchef, 28 Freddy Friberg, fritids- och kulturchef, 38 Övriga: se bilaga Lena Frykman och Suad Korlat Justeringens plats Kommunkansliet och tid kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Södergatan 28, Höör Underskrift...

2 forts 1:a sidan Övriga: Johan Svanberg (m), ers Monica Mellqvist (m), ers Sven Reinholdz (spi), ers Lars-Olof Andersson (c), ers, ej Gunnar Sundström (fp), ers Maria Boström-Lambren (s), ers Marie Ferrari (s), ers Roger Nilsson (mp), ers

3 KS 21 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Anmäls arbetsutskottets protokoll , , Kommunstyrelsens beslut lägga protokollen till handlingarna.

4 KS 22 AU 14 ( ) Dnr 318/09-00 Överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Arbetsutskottet uppdrog åt socialnämnden utreda förutsättningarna för teckna överenskommelse med migrationsverket om mottagande av flyktingar och andra skyddssökande. I uppdraget ingick även redovisa förslag till organisation för verksamheten, sysselsättning m m. Migrationsverket föreslår Höörs kommun tecknar överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. Enligt förslaget åtar sig Höörs kommun årligen ta emot 20 utlänningar varav 10 st anvisas plats genom Migrationsverkets försorg och 10 personer beräknas bosätta sig själva i kommunen. Socialnämnden föreslår Höörs kommun tecknar avtal med migrationsverket i enlighet med föreliggande förslag. Socialchef Cecilia Grefve informerar om förslaget. Arbetsutskottet diskuterar förslaget tillsammans med socialnämndens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar teckna överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande i enlighet med föreliggande förslag. KS 22 Kommundirektör Jan Sohlmér informerar i ärendet. Yrkanden Anders Westergren Hans-Göran Larsson Avslag på arbetsutskottet förslag. Bifall till arbetsutskottets förslag.

5 forts KS 22 Magnus Marvéus Bifall till arbetsutskottets förslag. Anna Palm - - Bo Hansson - - Suad Korlat - - Margareta Johansson - - Annagreta Reinholdz - - Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner arbetsutskottets förslag antas. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar teckna överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande i enlighet med föreliggande förslag. Protokollsanteckning Roger Nilsson (mp) lämnar en protokollsanteckning. Bil 22

6 KS 23 AU 18 ( ) Dnr Genomförande- och finansieringsavtal avseende Pågatåg Nordost Höörs kommun har tillsamman med åtta andra kommuner, Region Skåne och Regionförbundet södra Småland deltagit i projekt Pågatåg Nordost där en utbyggnad av pågatågstrafiken norrut utretts. Utredningen har visat en utbyggnad av trafiken norrut är möjlig en avsiktsförklaring daterad har överlämnats till Näringsdepartementet och Banverket. Kommunstyrelsen ordförande har deltagit vid projektgruppens möten och vid ett flertal tillfällen informerat arbetsutskottet och kommunstyrelsen om det pågående arbetet. Ett genomförande- och finansieringsavtal avseende Pågatåg Nordost - åtgärder för förstärka den regionala tågtrafiken i nordöstra Skåne och södra Småland undertecknades av berörda parter. Trafiklösningen i sin helhet kostar 563 milj kr. Den sammanlagda medfinansieringen från regioner och kommuner är 219 milj kr varav Höörs kommuns del i medfinansieringen uppgår till 12 milj kr. Samtliga ledamöter uttrycker sin uppskning för det arbete ordföranden lagt ner i frågan och det resultat som uppnåtts. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna avtalet, godkänna av kommunstyrelsens ordförande vidtagna åtgärder, samt Höörs kommuns del i medfinansieringen, 12 milj, kr ska tas upp i kommande flerårsplan. KS 23 Ordföranden informerar i ärendet. Yrkanden Lena Frykman Bifall till arbetsutskottets förslag. Stefan Lissmark - -

7 forts KS 23 Anders Westergren Bifall till arbetsutskottets förslag. Anna Palm - - Bo Hansson - - Kommunstyrelsens beslut godkänna avtalet, godkänna av kommunstyrelsens ordförande vidtagna åtgärder, samt Höörs kommuns del i medfinansieringen, 12 milj, kr ska tas upp i kommande flerårsplan.

8 KS 24 AU 19 ( ) AU 251 ( ) Dnr 262/09-01 Motion ang tågstopp i Tjörnarp Ola Kollén (c) föreslår i motion daterad Höörs kommun, genom kontakt med Region Skåne, påskyndar ett tågstopp i Tjörnarp samt andra förberedelser påbörjas för genomförande av Tågstopp i Tjörnarp. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets beslut remittera motionen till näringslivschefen för yttrande. AU 19 Näringslivschef Peter Wollin redogör i skrivelse för projekt Pågatåg Nordost som genomförts i samverkan med åtta andra kommuner. Hur regeringen ställer sig till projektet är direkt avgörande för dess genomförande. Beslut väntas under mars månad. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. KS 24 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar anse anse motionen besvarad med hänvisning till fat beslut om genomförande- och finansieringsavtal avseende Pågatåg Nordost.

9 KS 25 AU 20 ( ) AU 148 ( ) Dnr 122/09-01 Motion ang behandling av ärenden rörande nedläggning av skolor m m Anders Westergren (sd) föreslår i motion, daterad , alla beslut som innebär nedläggning av kommunal skola eller väsentlig förändring av någon kommunal skolas verksamhet, skall tas i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets beslut remittera motionen till kommundirektören för yttrande. AU 20 Föreligger skrivelse från kanslichef Karin Masthagen. Yrkanden Hans-Göran Larsson Motionen ska anses besvarad Stefan Lissmark - - Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. Protokollsanteckning Stefan Lissmark lämnar en protokollsanteckning. Bil 20

10 forts KS 25 Yrkanden Lena Frykman Anders Westergren Stefan Lissmark Motionen ska avslås med följande motivering: Nämnderna har alltid ett ansvar för ärenden, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, förs till kommunfullmäktige för beslut. Motionärens förslag väsentlig förändring av någon kommunal skolas verksamhet skall tas i kommunfullmäktige skulle försvåra Barn- och utbildningsnämndens arbete. Bifall till motionen. Bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner arbetsutskottets förslag antas. Omröstning begärs. Arbetsutskottets förslag kommer vara Ja-förslag i huvudomröstningen och kommunstyrelsen ska utse motförslag till detta. Propositionsordning, motförslag Ordföranden ställer proposition dels på Lena Frykmans yrkande och dels på Anders Westergrens yrkande som motförslag och finner Lena Frykmans yrkande utses till motförslag. Omröstningsproposition, huvudomröstning Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag och Nej-röst för bifall till Lena Frykmans yrkande. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 4 Ja-röster och 8 Nej-röster. En ledamot avstår från rösta. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat i enlighet med Lena Frykmans yrkande. Bil 25 A

11 forts KS 25 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med följande motivering: Nämnderna har alltid ett ansvar för ärenden, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, förs till kommunfullmäktige för beslut. Motionärens förslag väsentlig förändring av någon kommunal skolas verksamhet skall tas i kommunfullmäktige skulle försvåra Barn- och utbildningsnämndens arbete Protokollsanteckning Stefan Lissmark anmäler en protokollsanteckning från ledamöterna i socialdemokraterna. Bil 25 B

12 KS 26 AU 21 ( ) AU 147 ( ) Dnr 123/09-01 Motion ang behandling av avtal om mottagning av asylsökande Stefan Liljenberg (sd) föreslår i motion, daterad , alla avtal som Höörs kommun ingår avseende mottagning av asylsökande skall föregås av beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets beslut remittera motionen till kommundirektören för yttrande. AU 21 Föreligger skrivelse från kanslichef Karin Masthagen. Yrkanden Hans-Göran Larsson Motionen ska anses besvarad Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. KS 26 Yrkanden Magnus Marvéus Avslag på motionen med följande motivering: Överenskommelser av principiell betydelse som rör mottagande av flyktingar i Höörs kommun har tidigare behandlats av kommunfullmäktige och skall även fortsättningsvis föras till kommun-

13 forts KS 26 fullmäktige för beslut. Alla avtal som Höörs kommun ingår avseende mottagning av asylsökande skall dock inte behöva föregås av beslut i kommunfullmäktige. Anders Westergren Stefan Lissmark Bifall till motionen. Bifall till arbetsutskottets förslag. Anders Bergelin - - Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner arbetsutskottets förslag antas. Omröstning begärs. Arbetsutskottets förslag kommer vara Ja-förslag i huvudomröstningen och kommunstyrelsen ska utse motförslag till detta. Propositionsordning, motförslag Ordföranden ställer proposition dels på Magnus Marvéus yrkande och dels på Anders Westergrens yrkande som motförslag och finner Magnus Marvéus yrkande utses till motförslag. Omröstningsproposition, huvudomröstning Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag och Nej-röst för bifall till Magnus Marvéus yrkande. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 3 Ja-röster och 8 Nej-röster. Två ledamöter avstår från rösta. Bil 26 Kommunstyrelsen har sålunda beslutat i enlighet med Magnus Marvéus yrkande.

14 forts KS 26 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med följande motivering: Överenskommelser av principiell betydelse som rör mottagande av flyktingar i Höörs kommun har tidigare behandlats av kommunfullmäktige och skall även fortsättningsvis föras till kommunfullmäktige för beslut. Alla avtal som Höörs kommun ingår avseende mottagning av asylsökande skall dock inte behöva föregås av beslut i kommunfullmäktige.

15 KS 27 AU 27 ( ) Dnr 32/10-02 Ekonomiärenden, månadsuppföljning januari 2010 Ekonomichef Michael Andersson informerar om månadsuppföljning januari driftskostnaderna för lokalerna har ökat. - investeringen för Sätoftaskolan blev dyrare än budgeterat. - prognosen visar på ett resultat om ca 88 milj kr. Arbetsutskottets beslut notera informationen, samt överlämna månadsuppföljningen för januari månad till kommunstyrelsen. KS 27 Ekonomichef Michael Andersson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut notera informationen, samt överlämna månadsuppföljningen för januari månad till kommunfullmäktige.

16 KS 28 Samordnad organisation av kommunens måltidshantering AU 29 ( ) AU 13 ( ) Dnr 35/10-00 Samordnad organisation av kommunens kosthantering Socialchef Cecilia Grefve och ekonom Stig Nordqvist informerar om förslag till organisation av kommunens kostverksamhet. Arbetsutskottet diskuterar förslaget tillsammans med socialnämndens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottets beslut uppdra åt socialchefen arbeta vidare med förslag till organisation för kostverksamheten med inriktningen socialnämnden ska ha huvudansvar för verksamheten, samt den nya organisationen ska träda ikraft den 1 april AU 29 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna den föreslagna inriktningen under förutsättning det lämnas en fullständig kostnadsredovisning på kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars. KS 28 Jeanette Hansson enhetschef för kostverksamheten informerar i ärendet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar samtlig måltidsverksamhet inom Höörs kommun tillförs socialnämnden och social sektor fr o m ,

17 forts KS 28 detta ansvar tillförs socialnämndens reglemente, alla intäkter för måltidsverksamheten tillförs socialnämnden fr o m , uppmana barn- och utbildningsnämnden inom skolpengssystemet beakta föreslagna höjningen om 2,25 kr/portion inom skola och förskola fr o m , samt social sektors enhetschef för måltidsverksamheten blir chef för samtlig måltidverksamhet inom Höörs kommun d v s för äldreomsorg, skola och förskola.

18 KS 29 AU 30 ( ) Dnr 23/10-02 Medlemskap i kommuninvest ekonomisk förening Kommuninvest ekonomisk förening erbjuder samtliga svenska kommuner och landsting effektiv finansförvaltning med fokus på finansiering. Denna uppgift genomförs i syfte skapa förmånliga lösningar för medlemmarna helt utan eget vinstintresse. Grundprincipen är frivillighet både när det gäller medlemskap och möjligheten nyttja tjänster. Höörs kommun har för närvarande inga lån men inom kommunkoncernen har Höörs Fastighets AB en betydande låneskuld som kommunen borgar för. Ett medlemskap i Kommuninvest kan bidra till en större konkurrens och därmed bättre priser för bolagets upplåning. Höörs Fastighets AB har uttryckt önskemål om kommunen blir medlem i Kommuninvest. Ekonomichef Michael Andersson redogör i skrivelse för ärendet och föreslår kommunens antar erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar Höörs kommun antar erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening, till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kronor , utgörande Höörs kommuns medlemsinsats i föreningen, Höörs kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras, bemyndiga Kommundirektören och Ekonomichefen underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar, till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som ersättare, kommunstyrelsen bemyndigas vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening, medge Kommuninvest i Sverige AB rätt använda Höörs kommuns vapen, samt medlemsinsatsen på kr finansieras ur kommunens rörelsekapital.

19 forts KS 29 Ekonomichef Michael Andersson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Höörs kommun antar erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening, till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kronor , utgörande Höörs kommuns medlemsinsats i föreningen, Höörs kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras, bemyndiga Kommundirektören och Ekonomichefen underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar, till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som ersättare, kommunstyrelsen bemyndigas vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening, medge Kommuninvest i Sverige AB rätt använda Höörs kommuns vapen, samt medlemsinsatsen på kr finansieras ur kommunens rörelsekapital.

20 KS 30 AU 31 ( ) Dnr 39/10-02 Finanspolicy för Höörs kommun Stora och snabba förändringar sker inom det finansiella området. Penning- och kapitalmarknaden internationaliseras och blir allt mer komplicerad samtidigt ökar kraven stadigt på kommunerna bedriva effektivare verksamhet, inte minst inom det finansiella området. För kunna följa med i den finansiella utvecklingen och därigenom effektivisera kommunens finansiella verksamhet måste arbetet bedrivas efter genomtänkta strategier och riktlinjer samt under säkra och kontrollerade former. Utgångspunkten vid bedrivande av kommunens finansiella verksamhet är de kommunala medlen ska förvaltas så så god avkastning och betryggande säkerhet erhålls. Ekonomichef Michael Andersson har upprättat förslag till finanspolicy för Höörs kommun. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till finanspolicy för Höörs kommun. KS 30 Ekonomichef Michael Andersson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till finanspolicy för Höörs kommun.

21 KS 31 AU 32 ( ) Dnr 101/09-02 Inlösen av kommunens pensionsskuld Höörs kommun har under 2009 frigjort stora ekonomiska värden i form av försäljningslikvider. Kommunens verksamhetsfastigheter såldes till Höörs Fastighets AB för 300 milj kr och försäljningen av elnätsrörelsen inbringade 125 milj kr. I samband med försäljningsbesluten har frågan om vad det frigjorda kapitalet ska användas till behandlats. Vid försäljningen av fastigheterna angavs likviden kan användas till lösen av pensionsskulden och vid försäljningen av elnätet beslöts försäljningslikviden ska användas till pensionsskuldslösen. Ekonomichef Michael Andersson redogör i skrivelse för ärendet. Efter inlösen av kortfristiga lån, insättning av aktiekapital i fastighetsbolaget, reinvesteringar samt avräkning för kostnader i samband med försäljningarna är ca 285 milj kr disponibelt. Av dessa har 30 milj kr redan avss i pågående pensionsförvaltning och 60 milj kr behövs för hålla en rimlig likviditetsnivå. Efter denna avräkning återstår 195 milj kr användas till lösen av pensionsskulden. Kommunens administratör av pensioner, KPA, har lämnat ett förslag till inlösen av pensionsskulden med kronor. Kommunens totala pensionsskuld uppgår till för närvarande till 266 milj kr. Efter inlösen återstår sålunda ca 88 milj kr. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar inlösa pensionsskuld för nuvarande och tidigare arbetstagare, födda 1938 eller senare, med intjänad pensionsrätt inlösen finansieras med frigjort kapital från försäljning av anläggningstillgångar. KS 31 Ekonomichef Michael Andersson informerar i ärendet.

22 forts KS 31 Kommunstyrelsens beslut inlösa pensionsskuld för nuvarande och tidigare arbetstagare, födda 1938 eller senare, med intjänad pensionsrätt inlösen finansieras med frigjort kapital från försäljning av anläggningstillgångar. Protokollsanteckning Stefan Lissmark lämnar en protokollsanteckning från ledamöterna i socialdemokraterna. Bil 31

23 KS 32 AU 33 ( ) Dnr 32/10-02 Tidplan för ekonomisk uppföljning 2010 Ekonomikontoret har upprättat en tidplan för ekonomisk månadsuppföljning under Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till tidsplan för ekonomisk uppföljning KS 32 Kommunstyrelsens beslut godkänna upprättat förslag till tidsplan för ekonomisk uppföljning 2010.

24 KS 33 AU 36 ( ) Dnr 28/10-04 Fogdaröd 7:12 m fl fastigheter, begäran om planuppdrag Fastighets AB Exxit har begärt detaljplan ska upprättas för fastigheten Fogdaröd 7:12 m fl fastigheter, för möjliggöra exploatering av fastigheten. Föreligger yttrande från stadsarkitekt Bo Johansson varav framgår kommunen äger några av de intilliggande fastigheterna. Området saknar detaljplan men ett förslag till detaljplan upprättades Planförslaget innehöll en blandning av friliggande och kopplade hus samt en bullervall mot väg 13. Bullervallen är delvis uppförd. I området finns befintliga bostadshus som ska ingå i detaljplanen. Ett nytt planförslag ska innehålla friliggande eller eventuellt kopplade/sammanbyggda bostadshus i 1-1,5 plan. Avtal ska upprättas med den privata exploatören för reglera plankostnader för exploateringen. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt planenheten upprätta detaljplan för Fogdaröd 7:12 m fl fastigheter, samt avtal ska upprättas med den privata exploatören för reglera plankostnader för exploateringen. KS 33 Stadsarkitekt Bo Johansson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut uppdra åt planenheten upprätta detaljplan för Fogdaröd 7:12 m fl fastigheter, samt avtal ska upprättas med den privata exploatören för reglera plankostnader för exploateringen.

25 KS 34 AU 37 ( ) Dnr 12/08-00 Elisefarms golfbana, Fogdarp 9:27, ny sträckning av väg 1140, begäran om planuppdrag Vägverket har begärt detaljplanen ändras för Elisefarms golfbana så det blir möjligt genomföra ombyggnaden av väg 1140 i enlighet med den fastställda arbetsplanen för ny E22. Föreligger skrivelse från Stadsarkitekt Bo Johansson varav framgår ombyggnaden av väg E22 på delen Rolsberga-Fogdarp innebär väg 1140 behövs som en parallell väg för nå bl a bebyggelsen norr om ny väg E22. För minska störningarna för den befintliga bostadsbebyggelsen längs väg 1140föreslås vägen får en ny sträckning över mark som är planlagd som golfbana. Väg 1140 är klassad som kulturväg av Vägverket. Den nya sträckningen innebär del av befintlig väg E22 i den västra delen av golfbaneområdet utnyttjas för väg 1140 samt det byggs en ny sträckning söder om befintlig bostadsbebyggelse fram till befintlig väg Planavtal ska upprättas med Vägverket. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt planenheten upprätta detaljplan för ny sträckning av väg 1140 som berör Elisefarms golfbana, samt planavtal ska upprättas med Vägverket. KS 34 Stadsarkitekt Bo Johansson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut uppdra åt planenheten upprätta detaljplan för ny sträckning av väg 1140 som berör Elisefarms golfbana, samt planavtal ska upprättas med Vägverket.

26 KS 35 AU 39 ( ) Dnr 248/09-04 Skrivelse ang ändring av detaljplan för fastigheterna Hällbo 18 och 20 Ägaren till fastigheterna Hällbo 18 och 20 har framfört önskemål om gällande detaljplan ändras så bostadsbebyggelse tillåts på fastigheterna. Stadsarkitekt Bo Johansson framför i yttrande en förutsättning för en planändring i kvarteret Hällbo, väster om Ringsjövägen, är markanvändningen för hela denna del av kvarteret planeras och utreds i ett sammanhang. Detta är inte aktuellt förrän verksamheten inom Husqvarnas område klarlagts och befintlig personalparkering lokaliserats till annan plats. Planändring för endast en del av kvarteret är inte lämpligt. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar avvakta med ändring av detaljplanen. KS 35 Stadsarkitekt Bo Johansson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut avvakta med ändring av detaljplanen.

27 KS 36 AU 40 ( ) Dnr 84/07-04 Ändring genom tillägg av detaljplanen för Åkersberg 1:94 m fl fastigheter I detaljplanen för Åkersberg 1:94 m fl fastigheter finns en planbestämmelse med förbud installera lokal eldstad för ved. Åkerbergs exploaterings AB har anhållit om detaljplanen ändras så denna planbestämmelse upphävs. Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt planenheten ändra i detaljplanen så planbestämmelsen med förbud installera lokal eldstad för ved upphävs. Ändringen kan hanteras med enkelt planförfarande. Yrkanden Harriet Paulsson Bifall till förslaget. Hans-Göran Larsson - - Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget för samråd, samt ändringen hanteras med enkelt planförfarande. KS 36 Stadsarkitekt Bo Johansson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut godkänna förslaget för samråd, samt ändringen hanteras med enkelt planförfarande.

28 KS 37 AU 41 ( ) Dnr 52/10-04 Ändring genom tillägg av detaljplan för Åkerberg 2:1 m fl fastigheter I detaljplanen för Åkersberg 2:1 m fl fastigheter finns en planbestämmelse med förbud installera lokal eldstad för ved. I samband med kommunstyrelsen beslutade uppdra åt planenheten ändra detaljplanen för Åkerberg 1:94 så diskuterades även en ändring av detaljplanen för Kvarnbäck så båda detaljplanerna har samma förutsättningar för få en enhetlighet i området. Planenheten har upprättat förslag till ändring av detaljplanen för fastigheten Åkersberg 2:1 m fl fastigheter. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget för samråd, samt ändringen hanteras med enkelt planförfarande. KS 37 Stadsarkitekt Bo Johansson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut godkänna förslaget för samråd, samt ändringen hanteras med enkelt planförfarande.

29 KS 38 AU 42 ( ) Dnr 51/10-00 Avtal angående överlåtelse och drift av ishallen Höörs kommun övertog för några år sedan ansvaret för ägande och drift av ishallen. Vid detta tillfälle undersöktes också möjligheterna hitta en annan driftsform än genom kommunal förvaltning. I samband med Föreningsalliansen bildades träffade fritidsnämnden ett avtal om drift och skötsel av ishallen. Detta avtal har sagts upp av fritidsnämnden då nämnden inte längre kan ta ansvar för de ökade kostnaderna för ishallen, främst p g a erforderligt investeringsbehov och upprustningskrav. Avtalet löper ut den 1 april Med anledning av detta har diskussioner förts med en grupp intressenter inom Frosta Hockey. Denna grupp har erbjudit sig ta över ishallen, göra nödvändiga investeringar motsvarande 9 milj kr samt driva ishallen vidare i egen regi, inom ett bolag under namnändring till Höörs Ishall AB. Kommundirektör Jan Sohlmér redogör i skrivelse för ärendet. Arbetsutskottets beslut ställa sig bakom förslaget, samt inför kommunstyrelsens behandling komplettera med ytterligare information enligt dagens diskussion. KS 38 Fritids- och kulturchef Freddy Friberg informerar i ärendet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna avtal med Göingebygdens Färghandel AB (under namnändring till Höörs Ishall AB) för arrende av mark avseende del av fastigheten Höör 52:1, godkänna Samarbetsavtal mellan Höörs kommun och Göingebygdens Färghandel AB (under namnändring till Höörs Ishall AB), i enlighet med samarbetsavtalet träda i borgen för erforderliga investeringar i ishallen med maximalt 9 milj kr, och med bolagets samtliga aktier som säkerhet, samt

30 forts KS 38 uttala kommunfullmäktige inte har något erinra mot Höörs Fastighets AB:s överlåtelse av ishallen enligt bifogat köpeavtal.

31 KS 39 Anmälningar 1. Höörs Byggnads AB, protokoll Höörs Industribyggnads AB, protokoll Höörs Fastighets AB, protokoll Kansliets delegationsbeslut januari Mark- och exploateringschefens delegationslista, nyttjanderättsupplåtelser januari Färdtjänsthandläggarens delegationsbeslut januari Delegationsbeslut, bostadsanpassning. Dnr 18/ Delegationsbeslut i förköpsärenden enligt förköpslagen 8 dec Lena Frykman informerar om kulturnämndens beslut rörande kulturmiljöprogram. Kommunstyrelsens beslut lägga anmälningarna till handlingarna.

32 KS 40 AU 35 ( ) AU 149 ( ) Dnr 132/09-01 Motion ang hyreshus på tomten Badhuset 2 (gamla brandstationen) Hans-Göran Larsson (fp) föreslår i motion, daterad , kommunfullmäktige ger Höörs Fastighets AB i uppdrag utreda och planera för ett bostadsbyggande på fastigheten Badhuset 2. Inriktningen ska vara mindre lägenheter med en standard som motsvarar allmänna krav och ger en hyreskostnad marknadsanpassat till ett lägre intervall. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets beslut remittera motionen till Höörs Fastighets AB och till planenheten för yttrande. AU 35 Föreligger yttrande från kanslichef Karin Masthagen. Arbetsutskottets beslut så långt möjligt beakta motionens innehåll i samband med aktualisering av ÖPL, samt i övrigt anse motionen besvarad med kanslichefens yttrande. KS 40 Yrkanden Pehr-Ove Pehrson Hans-Göran Larsson Första -satsen i arbetsutskottets förslag ska ha följande lydelse: så långt möjligt beakta motionens innehåll i arbetet med den fördjupade översiktplanen för Höörs tätort. Bifall till det justerade förslaget. Harriet Paulsson - -

33 forts KS 40 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar så långt möjligt beakta motionens innehåll i arbetet med den fördjupade översiktplanen för Höörs tätort, samt i övrigt anse motionen besvarad med kanslichefens yttrande.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 2009-10-22 71 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 Beslutande Bengt Ekström (c) ordförande Tom Ström (m) 1:e vice ordförande Gert Hörberg (s) 2:e vice ordförande Danuta Lindsjö

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-05-24 90. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 21.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-05-24 90. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 21.30 2011-05-24 90 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth,

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-04-12 68. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8, kl 19.00-21.40

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-04-12 68. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8, kl 19.00-21.40 2012-04-12 68 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8, kl 19.00-21.40 ande Övriga deltagare Utses att justera Jessica Ashworth (m), ordförande Harriet Paulsson, (c), ledamot Anders Magnhagen (s),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden 1(16) Tid och plats 2014-02-04 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Mona Nilsson, (KD) - tjg.ers. Arne Andersson, (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer