Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark, 2:e vice ordförande (s) Bo Hansson (m) Anna Palm (m) Magnus Marvéus (m) Lena Frykman (m) Hans-Göran Larsson (fp) Anders Bergelin (s) Annagreta Reinholdz (s) Anders Westergren (sd) Margareta Johansson (kd), tjg ers Suad Korlat (s), tjg ers Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Michael Andersson, ekonomichef, Bo Johansson, stadsarkitekt, Cecilia Grefve, socialchef, 28, Jeanette Hansson, kostchef, 28 Freddy Friberg, fritids- och kulturchef, 38 Övriga: se bilaga Lena Frykman och Suad Korlat Justeringens plats Kommunkansliet och tid kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Södergatan 28, Höör Underskrift...

2 forts 1:a sidan Övriga: Johan Svanberg (m), ers Monica Mellqvist (m), ers Sven Reinholdz (spi), ers Lars-Olof Andersson (c), ers, ej Gunnar Sundström (fp), ers Maria Boström-Lambren (s), ers Marie Ferrari (s), ers Roger Nilsson (mp), ers

3 KS 21 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Anmäls arbetsutskottets protokoll , , Kommunstyrelsens beslut lägga protokollen till handlingarna.

4 KS 22 AU 14 ( ) Dnr 318/09-00 Överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Arbetsutskottet uppdrog åt socialnämnden utreda förutsättningarna för teckna överenskommelse med migrationsverket om mottagande av flyktingar och andra skyddssökande. I uppdraget ingick även redovisa förslag till organisation för verksamheten, sysselsättning m m. Migrationsverket föreslår Höörs kommun tecknar överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. Enligt förslaget åtar sig Höörs kommun årligen ta emot 20 utlänningar varav 10 st anvisas plats genom Migrationsverkets försorg och 10 personer beräknas bosätta sig själva i kommunen. Socialnämnden föreslår Höörs kommun tecknar avtal med migrationsverket i enlighet med föreliggande förslag. Socialchef Cecilia Grefve informerar om förslaget. Arbetsutskottet diskuterar förslaget tillsammans med socialnämndens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar teckna överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande i enlighet med föreliggande förslag. KS 22 Kommundirektör Jan Sohlmér informerar i ärendet. Yrkanden Anders Westergren Hans-Göran Larsson Avslag på arbetsutskottet förslag. Bifall till arbetsutskottets förslag.

5 forts KS 22 Magnus Marvéus Bifall till arbetsutskottets förslag. Anna Palm - - Bo Hansson - - Suad Korlat - - Margareta Johansson - - Annagreta Reinholdz - - Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner arbetsutskottets förslag antas. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar teckna överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande i enlighet med föreliggande förslag. Protokollsanteckning Roger Nilsson (mp) lämnar en protokollsanteckning. Bil 22

6 KS 23 AU 18 ( ) Dnr Genomförande- och finansieringsavtal avseende Pågatåg Nordost Höörs kommun har tillsamman med åtta andra kommuner, Region Skåne och Regionförbundet södra Småland deltagit i projekt Pågatåg Nordost där en utbyggnad av pågatågstrafiken norrut utretts. Utredningen har visat en utbyggnad av trafiken norrut är möjlig en avsiktsförklaring daterad har överlämnats till Näringsdepartementet och Banverket. Kommunstyrelsen ordförande har deltagit vid projektgruppens möten och vid ett flertal tillfällen informerat arbetsutskottet och kommunstyrelsen om det pågående arbetet. Ett genomförande- och finansieringsavtal avseende Pågatåg Nordost - åtgärder för förstärka den regionala tågtrafiken i nordöstra Skåne och södra Småland undertecknades av berörda parter. Trafiklösningen i sin helhet kostar 563 milj kr. Den sammanlagda medfinansieringen från regioner och kommuner är 219 milj kr varav Höörs kommuns del i medfinansieringen uppgår till 12 milj kr. Samtliga ledamöter uttrycker sin uppskning för det arbete ordföranden lagt ner i frågan och det resultat som uppnåtts. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna avtalet, godkänna av kommunstyrelsens ordförande vidtagna åtgärder, samt Höörs kommuns del i medfinansieringen, 12 milj, kr ska tas upp i kommande flerårsplan. KS 23 Ordföranden informerar i ärendet. Yrkanden Lena Frykman Bifall till arbetsutskottets förslag. Stefan Lissmark - -

7 forts KS 23 Anders Westergren Bifall till arbetsutskottets förslag. Anna Palm - - Bo Hansson - - Kommunstyrelsens beslut godkänna avtalet, godkänna av kommunstyrelsens ordförande vidtagna åtgärder, samt Höörs kommuns del i medfinansieringen, 12 milj, kr ska tas upp i kommande flerårsplan.

8 KS 24 AU 19 ( ) AU 251 ( ) Dnr 262/09-01 Motion ang tågstopp i Tjörnarp Ola Kollén (c) föreslår i motion daterad Höörs kommun, genom kontakt med Region Skåne, påskyndar ett tågstopp i Tjörnarp samt andra förberedelser påbörjas för genomförande av Tågstopp i Tjörnarp. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets beslut remittera motionen till näringslivschefen för yttrande. AU 19 Näringslivschef Peter Wollin redogör i skrivelse för projekt Pågatåg Nordost som genomförts i samverkan med åtta andra kommuner. Hur regeringen ställer sig till projektet är direkt avgörande för dess genomförande. Beslut väntas under mars månad. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. KS 24 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar anse anse motionen besvarad med hänvisning till fat beslut om genomförande- och finansieringsavtal avseende Pågatåg Nordost.

9 KS 25 AU 20 ( ) AU 148 ( ) Dnr 122/09-01 Motion ang behandling av ärenden rörande nedläggning av skolor m m Anders Westergren (sd) föreslår i motion, daterad , alla beslut som innebär nedläggning av kommunal skola eller väsentlig förändring av någon kommunal skolas verksamhet, skall tas i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets beslut remittera motionen till kommundirektören för yttrande. AU 20 Föreligger skrivelse från kanslichef Karin Masthagen. Yrkanden Hans-Göran Larsson Motionen ska anses besvarad Stefan Lissmark - - Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. Protokollsanteckning Stefan Lissmark lämnar en protokollsanteckning. Bil 20

10 forts KS 25 Yrkanden Lena Frykman Anders Westergren Stefan Lissmark Motionen ska avslås med följande motivering: Nämnderna har alltid ett ansvar för ärenden, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, förs till kommunfullmäktige för beslut. Motionärens förslag väsentlig förändring av någon kommunal skolas verksamhet skall tas i kommunfullmäktige skulle försvåra Barn- och utbildningsnämndens arbete. Bifall till motionen. Bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner arbetsutskottets förslag antas. Omröstning begärs. Arbetsutskottets förslag kommer vara Ja-förslag i huvudomröstningen och kommunstyrelsen ska utse motförslag till detta. Propositionsordning, motförslag Ordföranden ställer proposition dels på Lena Frykmans yrkande och dels på Anders Westergrens yrkande som motförslag och finner Lena Frykmans yrkande utses till motförslag. Omröstningsproposition, huvudomröstning Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag och Nej-röst för bifall till Lena Frykmans yrkande. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 4 Ja-röster och 8 Nej-röster. En ledamot avstår från rösta. Kommunstyrelsen har sålunda beslutat i enlighet med Lena Frykmans yrkande. Bil 25 A

11 forts KS 25 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med följande motivering: Nämnderna har alltid ett ansvar för ärenden, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, förs till kommunfullmäktige för beslut. Motionärens förslag väsentlig förändring av någon kommunal skolas verksamhet skall tas i kommunfullmäktige skulle försvåra Barn- och utbildningsnämndens arbete Protokollsanteckning Stefan Lissmark anmäler en protokollsanteckning från ledamöterna i socialdemokraterna. Bil 25 B

12 KS 26 AU 21 ( ) AU 147 ( ) Dnr 123/09-01 Motion ang behandling av avtal om mottagning av asylsökande Stefan Liljenberg (sd) föreslår i motion, daterad , alla avtal som Höörs kommun ingår avseende mottagning av asylsökande skall föregås av beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets beslut remittera motionen till kommundirektören för yttrande. AU 21 Föreligger skrivelse från kanslichef Karin Masthagen. Yrkanden Hans-Göran Larsson Motionen ska anses besvarad Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. KS 26 Yrkanden Magnus Marvéus Avslag på motionen med följande motivering: Överenskommelser av principiell betydelse som rör mottagande av flyktingar i Höörs kommun har tidigare behandlats av kommunfullmäktige och skall även fortsättningsvis föras till kommun-

13 forts KS 26 fullmäktige för beslut. Alla avtal som Höörs kommun ingår avseende mottagning av asylsökande skall dock inte behöva föregås av beslut i kommunfullmäktige. Anders Westergren Stefan Lissmark Bifall till motionen. Bifall till arbetsutskottets förslag. Anders Bergelin - - Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner arbetsutskottets förslag antas. Omröstning begärs. Arbetsutskottets förslag kommer vara Ja-förslag i huvudomröstningen och kommunstyrelsen ska utse motförslag till detta. Propositionsordning, motförslag Ordföranden ställer proposition dels på Magnus Marvéus yrkande och dels på Anders Westergrens yrkande som motförslag och finner Magnus Marvéus yrkande utses till motförslag. Omröstningsproposition, huvudomröstning Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag och Nej-röst för bifall till Magnus Marvéus yrkande. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 3 Ja-röster och 8 Nej-röster. Två ledamöter avstår från rösta. Bil 26 Kommunstyrelsen har sålunda beslutat i enlighet med Magnus Marvéus yrkande.

14 forts KS 26 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med följande motivering: Överenskommelser av principiell betydelse som rör mottagande av flyktingar i Höörs kommun har tidigare behandlats av kommunfullmäktige och skall även fortsättningsvis föras till kommunfullmäktige för beslut. Alla avtal som Höörs kommun ingår avseende mottagning av asylsökande skall dock inte behöva föregås av beslut i kommunfullmäktige.

15 KS 27 AU 27 ( ) Dnr 32/10-02 Ekonomiärenden, månadsuppföljning januari 2010 Ekonomichef Michael Andersson informerar om månadsuppföljning januari driftskostnaderna för lokalerna har ökat. - investeringen för Sätoftaskolan blev dyrare än budgeterat. - prognosen visar på ett resultat om ca 88 milj kr. Arbetsutskottets beslut notera informationen, samt överlämna månadsuppföljningen för januari månad till kommunstyrelsen. KS 27 Ekonomichef Michael Andersson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut notera informationen, samt överlämna månadsuppföljningen för januari månad till kommunfullmäktige.

16 KS 28 Samordnad organisation av kommunens måltidshantering AU 29 ( ) AU 13 ( ) Dnr 35/10-00 Samordnad organisation av kommunens kosthantering Socialchef Cecilia Grefve och ekonom Stig Nordqvist informerar om förslag till organisation av kommunens kostverksamhet. Arbetsutskottet diskuterar förslaget tillsammans med socialnämndens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottets beslut uppdra åt socialchefen arbeta vidare med förslag till organisation för kostverksamheten med inriktningen socialnämnden ska ha huvudansvar för verksamheten, samt den nya organisationen ska träda ikraft den 1 april AU 29 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna den föreslagna inriktningen under förutsättning det lämnas en fullständig kostnadsredovisning på kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars. KS 28 Jeanette Hansson enhetschef för kostverksamheten informerar i ärendet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar samtlig måltidsverksamhet inom Höörs kommun tillförs socialnämnden och social sektor fr o m ,

17 forts KS 28 detta ansvar tillförs socialnämndens reglemente, alla intäkter för måltidsverksamheten tillförs socialnämnden fr o m , uppmana barn- och utbildningsnämnden inom skolpengssystemet beakta föreslagna höjningen om 2,25 kr/portion inom skola och förskola fr o m , samt social sektors enhetschef för måltidsverksamheten blir chef för samtlig måltidverksamhet inom Höörs kommun d v s för äldreomsorg, skola och förskola.

18 KS 29 AU 30 ( ) Dnr 23/10-02 Medlemskap i kommuninvest ekonomisk förening Kommuninvest ekonomisk förening erbjuder samtliga svenska kommuner och landsting effektiv finansförvaltning med fokus på finansiering. Denna uppgift genomförs i syfte skapa förmånliga lösningar för medlemmarna helt utan eget vinstintresse. Grundprincipen är frivillighet både när det gäller medlemskap och möjligheten nyttja tjänster. Höörs kommun har för närvarande inga lån men inom kommunkoncernen har Höörs Fastighets AB en betydande låneskuld som kommunen borgar för. Ett medlemskap i Kommuninvest kan bidra till en större konkurrens och därmed bättre priser för bolagets upplåning. Höörs Fastighets AB har uttryckt önskemål om kommunen blir medlem i Kommuninvest. Ekonomichef Michael Andersson redogör i skrivelse för ärendet och föreslår kommunens antar erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar Höörs kommun antar erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening, till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kronor , utgörande Höörs kommuns medlemsinsats i föreningen, Höörs kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras, bemyndiga Kommundirektören och Ekonomichefen underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar, till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som ersättare, kommunstyrelsen bemyndigas vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening, medge Kommuninvest i Sverige AB rätt använda Höörs kommuns vapen, samt medlemsinsatsen på kr finansieras ur kommunens rörelsekapital.

19 forts KS 29 Ekonomichef Michael Andersson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Höörs kommun antar erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening, till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kronor , utgörande Höörs kommuns medlemsinsats i föreningen, Höörs kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras, bemyndiga Kommundirektören och Ekonomichefen underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar, till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som ersättare, kommunstyrelsen bemyndigas vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening, medge Kommuninvest i Sverige AB rätt använda Höörs kommuns vapen, samt medlemsinsatsen på kr finansieras ur kommunens rörelsekapital.

20 KS 30 AU 31 ( ) Dnr 39/10-02 Finanspolicy för Höörs kommun Stora och snabba förändringar sker inom det finansiella området. Penning- och kapitalmarknaden internationaliseras och blir allt mer komplicerad samtidigt ökar kraven stadigt på kommunerna bedriva effektivare verksamhet, inte minst inom det finansiella området. För kunna följa med i den finansiella utvecklingen och därigenom effektivisera kommunens finansiella verksamhet måste arbetet bedrivas efter genomtänkta strategier och riktlinjer samt under säkra och kontrollerade former. Utgångspunkten vid bedrivande av kommunens finansiella verksamhet är de kommunala medlen ska förvaltas så så god avkastning och betryggande säkerhet erhålls. Ekonomichef Michael Andersson har upprättat förslag till finanspolicy för Höörs kommun. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till finanspolicy för Höörs kommun. KS 30 Ekonomichef Michael Andersson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till finanspolicy för Höörs kommun.

21 KS 31 AU 32 ( ) Dnr 101/09-02 Inlösen av kommunens pensionsskuld Höörs kommun har under 2009 frigjort stora ekonomiska värden i form av försäljningslikvider. Kommunens verksamhetsfastigheter såldes till Höörs Fastighets AB för 300 milj kr och försäljningen av elnätsrörelsen inbringade 125 milj kr. I samband med försäljningsbesluten har frågan om vad det frigjorda kapitalet ska användas till behandlats. Vid försäljningen av fastigheterna angavs likviden kan användas till lösen av pensionsskulden och vid försäljningen av elnätet beslöts försäljningslikviden ska användas till pensionsskuldslösen. Ekonomichef Michael Andersson redogör i skrivelse för ärendet. Efter inlösen av kortfristiga lån, insättning av aktiekapital i fastighetsbolaget, reinvesteringar samt avräkning för kostnader i samband med försäljningarna är ca 285 milj kr disponibelt. Av dessa har 30 milj kr redan avss i pågående pensionsförvaltning och 60 milj kr behövs för hålla en rimlig likviditetsnivå. Efter denna avräkning återstår 195 milj kr användas till lösen av pensionsskulden. Kommunens administratör av pensioner, KPA, har lämnat ett förslag till inlösen av pensionsskulden med kronor. Kommunens totala pensionsskuld uppgår till för närvarande till 266 milj kr. Efter inlösen återstår sålunda ca 88 milj kr. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar inlösa pensionsskuld för nuvarande och tidigare arbetstagare, födda 1938 eller senare, med intjänad pensionsrätt inlösen finansieras med frigjort kapital från försäljning av anläggningstillgångar. KS 31 Ekonomichef Michael Andersson informerar i ärendet.

22 forts KS 31 Kommunstyrelsens beslut inlösa pensionsskuld för nuvarande och tidigare arbetstagare, födda 1938 eller senare, med intjänad pensionsrätt inlösen finansieras med frigjort kapital från försäljning av anläggningstillgångar. Protokollsanteckning Stefan Lissmark lämnar en protokollsanteckning från ledamöterna i socialdemokraterna. Bil 31

23 KS 32 AU 33 ( ) Dnr 32/10-02 Tidplan för ekonomisk uppföljning 2010 Ekonomikontoret har upprättat en tidplan för ekonomisk månadsuppföljning under Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till tidsplan för ekonomisk uppföljning KS 32 Kommunstyrelsens beslut godkänna upprättat förslag till tidsplan för ekonomisk uppföljning 2010.

24 KS 33 AU 36 ( ) Dnr 28/10-04 Fogdaröd 7:12 m fl fastigheter, begäran om planuppdrag Fastighets AB Exxit har begärt detaljplan ska upprättas för fastigheten Fogdaröd 7:12 m fl fastigheter, för möjliggöra exploatering av fastigheten. Föreligger yttrande från stadsarkitekt Bo Johansson varav framgår kommunen äger några av de intilliggande fastigheterna. Området saknar detaljplan men ett förslag till detaljplan upprättades Planförslaget innehöll en blandning av friliggande och kopplade hus samt en bullervall mot väg 13. Bullervallen är delvis uppförd. I området finns befintliga bostadshus som ska ingå i detaljplanen. Ett nytt planförslag ska innehålla friliggande eller eventuellt kopplade/sammanbyggda bostadshus i 1-1,5 plan. Avtal ska upprättas med den privata exploatören för reglera plankostnader för exploateringen. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt planenheten upprätta detaljplan för Fogdaröd 7:12 m fl fastigheter, samt avtal ska upprättas med den privata exploatören för reglera plankostnader för exploateringen. KS 33 Stadsarkitekt Bo Johansson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut uppdra åt planenheten upprätta detaljplan för Fogdaröd 7:12 m fl fastigheter, samt avtal ska upprättas med den privata exploatören för reglera plankostnader för exploateringen.

25 KS 34 AU 37 ( ) Dnr 12/08-00 Elisefarms golfbana, Fogdarp 9:27, ny sträckning av väg 1140, begäran om planuppdrag Vägverket har begärt detaljplanen ändras för Elisefarms golfbana så det blir möjligt genomföra ombyggnaden av väg 1140 i enlighet med den fastställda arbetsplanen för ny E22. Föreligger skrivelse från Stadsarkitekt Bo Johansson varav framgår ombyggnaden av väg E22 på delen Rolsberga-Fogdarp innebär väg 1140 behövs som en parallell väg för nå bl a bebyggelsen norr om ny väg E22. För minska störningarna för den befintliga bostadsbebyggelsen längs väg 1140föreslås vägen får en ny sträckning över mark som är planlagd som golfbana. Väg 1140 är klassad som kulturväg av Vägverket. Den nya sträckningen innebär del av befintlig väg E22 i den västra delen av golfbaneområdet utnyttjas för väg 1140 samt det byggs en ny sträckning söder om befintlig bostadsbebyggelse fram till befintlig väg Planavtal ska upprättas med Vägverket. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt planenheten upprätta detaljplan för ny sträckning av väg 1140 som berör Elisefarms golfbana, samt planavtal ska upprättas med Vägverket. KS 34 Stadsarkitekt Bo Johansson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut uppdra åt planenheten upprätta detaljplan för ny sträckning av väg 1140 som berör Elisefarms golfbana, samt planavtal ska upprättas med Vägverket.

26 KS 35 AU 39 ( ) Dnr 248/09-04 Skrivelse ang ändring av detaljplan för fastigheterna Hällbo 18 och 20 Ägaren till fastigheterna Hällbo 18 och 20 har framfört önskemål om gällande detaljplan ändras så bostadsbebyggelse tillåts på fastigheterna. Stadsarkitekt Bo Johansson framför i yttrande en förutsättning för en planändring i kvarteret Hällbo, väster om Ringsjövägen, är markanvändningen för hela denna del av kvarteret planeras och utreds i ett sammanhang. Detta är inte aktuellt förrän verksamheten inom Husqvarnas område klarlagts och befintlig personalparkering lokaliserats till annan plats. Planändring för endast en del av kvarteret är inte lämpligt. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar avvakta med ändring av detaljplanen. KS 35 Stadsarkitekt Bo Johansson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut avvakta med ändring av detaljplanen.

27 KS 36 AU 40 ( ) Dnr 84/07-04 Ändring genom tillägg av detaljplanen för Åkersberg 1:94 m fl fastigheter I detaljplanen för Åkersberg 1:94 m fl fastigheter finns en planbestämmelse med förbud installera lokal eldstad för ved. Åkerbergs exploaterings AB har anhållit om detaljplanen ändras så denna planbestämmelse upphävs. Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt planenheten ändra i detaljplanen så planbestämmelsen med förbud installera lokal eldstad för ved upphävs. Ändringen kan hanteras med enkelt planförfarande. Yrkanden Harriet Paulsson Bifall till förslaget. Hans-Göran Larsson - - Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget för samråd, samt ändringen hanteras med enkelt planförfarande. KS 36 Stadsarkitekt Bo Johansson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut godkänna förslaget för samråd, samt ändringen hanteras med enkelt planförfarande.

28 KS 37 AU 41 ( ) Dnr 52/10-04 Ändring genom tillägg av detaljplan för Åkerberg 2:1 m fl fastigheter I detaljplanen för Åkersberg 2:1 m fl fastigheter finns en planbestämmelse med förbud installera lokal eldstad för ved. I samband med kommunstyrelsen beslutade uppdra åt planenheten ändra detaljplanen för Åkerberg 1:94 så diskuterades även en ändring av detaljplanen för Kvarnbäck så båda detaljplanerna har samma förutsättningar för få en enhetlighet i området. Planenheten har upprättat förslag till ändring av detaljplanen för fastigheten Åkersberg 2:1 m fl fastigheter. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget för samråd, samt ändringen hanteras med enkelt planförfarande. KS 37 Stadsarkitekt Bo Johansson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut godkänna förslaget för samråd, samt ändringen hanteras med enkelt planförfarande.

29 KS 38 AU 42 ( ) Dnr 51/10-00 Avtal angående överlåtelse och drift av ishallen Höörs kommun övertog för några år sedan ansvaret för ägande och drift av ishallen. Vid detta tillfälle undersöktes också möjligheterna hitta en annan driftsform än genom kommunal förvaltning. I samband med Föreningsalliansen bildades träffade fritidsnämnden ett avtal om drift och skötsel av ishallen. Detta avtal har sagts upp av fritidsnämnden då nämnden inte längre kan ta ansvar för de ökade kostnaderna för ishallen, främst p g a erforderligt investeringsbehov och upprustningskrav. Avtalet löper ut den 1 april Med anledning av detta har diskussioner förts med en grupp intressenter inom Frosta Hockey. Denna grupp har erbjudit sig ta över ishallen, göra nödvändiga investeringar motsvarande 9 milj kr samt driva ishallen vidare i egen regi, inom ett bolag under namnändring till Höörs Ishall AB. Kommundirektör Jan Sohlmér redogör i skrivelse för ärendet. Arbetsutskottets beslut ställa sig bakom förslaget, samt inför kommunstyrelsens behandling komplettera med ytterligare information enligt dagens diskussion. KS 38 Fritids- och kulturchef Freddy Friberg informerar i ärendet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna avtal med Göingebygdens Färghandel AB (under namnändring till Höörs Ishall AB) för arrende av mark avseende del av fastigheten Höör 52:1, godkänna Samarbetsavtal mellan Höörs kommun och Göingebygdens Färghandel AB (under namnändring till Höörs Ishall AB), i enlighet med samarbetsavtalet träda i borgen för erforderliga investeringar i ishallen med maximalt 9 milj kr, och med bolagets samtliga aktier som säkerhet, samt

30 forts KS 38 uttala kommunfullmäktige inte har något erinra mot Höörs Fastighets AB:s överlåtelse av ishallen enligt bifogat köpeavtal.

31 KS 39 Anmälningar 1. Höörs Byggnads AB, protokoll Höörs Industribyggnads AB, protokoll Höörs Fastighets AB, protokoll Kansliets delegationsbeslut januari Mark- och exploateringschefens delegationslista, nyttjanderättsupplåtelser januari Färdtjänsthandläggarens delegationsbeslut januari Delegationsbeslut, bostadsanpassning. Dnr 18/ Delegationsbeslut i förköpsärenden enligt förköpslagen 8 dec Lena Frykman informerar om kulturnämndens beslut rörande kulturmiljöprogram. Kommunstyrelsens beslut lägga anmälningarna till handlingarna.

32 KS 40 AU 35 ( ) AU 149 ( ) Dnr 132/09-01 Motion ang hyreshus på tomten Badhuset 2 (gamla brandstationen) Hans-Göran Larsson (fp) föreslår i motion, daterad , kommunfullmäktige ger Höörs Fastighets AB i uppdrag utreda och planera för ett bostadsbyggande på fastigheten Badhuset 2. Inriktningen ska vara mindre lägenheter med en standard som motsvarar allmänna krav och ger en hyreskostnad marknadsanpassat till ett lägre intervall. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets beslut remittera motionen till Höörs Fastighets AB och till planenheten för yttrande. AU 35 Föreligger yttrande från kanslichef Karin Masthagen. Arbetsutskottets beslut så långt möjligt beakta motionens innehåll i samband med aktualisering av ÖPL, samt i övrigt anse motionen besvarad med kanslichefens yttrande. KS 40 Yrkanden Pehr-Ove Pehrson Hans-Göran Larsson Första -satsen i arbetsutskottets förslag ska ha följande lydelse: så långt möjligt beakta motionens innehåll i arbetet med den fördjupade översiktplanen för Höörs tätort. Bifall till det justerade förslaget. Harriet Paulsson - -

33 forts KS 40 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar så långt möjligt beakta motionens innehåll i arbetet med den fördjupade översiktplanen för Höörs tätort, samt i övrigt anse motionen besvarad med kanslichefens yttrande.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-06-04 2 (36)

Närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-06-04 2 (36) 2008-06-04 1 (36) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 4 juni 2008, kl 08.30 14.20 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, kl. 15.00-15.55 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer