Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april 2005 1 (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering 15.00-15."

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Peter Johansson Patrik Fornander Övriga deltagande:michael Björklund, 44, 45 Torbjörn Bäck, 44 Jan Frödning, 48 Kjell Murås, 52, 53 Margareta Stam, 52 Claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare Justeringsman: Sune Frisk Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 13 april 2005 Underskrifter: Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Sune Frisk ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april 2005 Anslagsdatum: 14 april 2005 Datum för anslags nedtagande: 6 maj 2005 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Au 43 Dnr 76/05 Årsredovisning 2004 Den nu föreliggande årsredovisningen för 2004 inleds med att kommunstyrelsens ordförande ger sin bild på 2004 års resultat samt en betraktelse över vad vi har framför oss. Därtill består årsredovisningen av förvaltningsberättelse, koncernredovisning med resultat- och balansräkning, resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för kommunen, redovisningsprinciper, noter, resultaträkning för affärsdrivande verksamhet, drift- och investeringsredovisning i sammandrag, personaloch miljöredovisning, verksamhetsberättelser per nämnd samt tillhörande bilagor. Årets resultat För 2004 redovisar kommunen ett positivt resultat med 5,8 mkr. Avstämning av balanskravet visar att underskott på 4,3 mkr som uppstod 2001 kunnat återställas liksom en del (1,5 mkr) av det underskott på totalt 3,8 mkr som är hänförligt till Ekonomienheten föreslår kommunfullmäktige att godkänna 2004 års redovisning och konstaterar att den kvarstående delen av underskottet från bokslut 2003 på ca 2,3 mkr har beaktats i budget för Barnbokslut Ekonomienheten har sammanställt styrelser och nämnders redovisning av hur fattade beslut särskilt påverkat barn och ungdomar under 18 år i en handling daterad 18 mars Personalekonomisk redovisning Ekonomienheten har även gjort en personalekonomisk redovisning daterad 8 mars Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2004 inklusive barnbokslut och personalekonomisk redovisning.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Au 44 Dnr 74/05 Förslag till Filipstads kommuns framtida samhällsinriktade och interna säkerhetsarbete Kommunchefen har uppdragit åt beredskapssamordnaren Michael Björklund, att arbeta fram ett förslag avseende kommunens framtida samhällsinriktade och interna säkerhetsarbete samt inrättande av en säkerhetssamordnare tjänst Orsaken till att man måste samordna kommunens säkerhetsarbete är att försäkringsbolagen ställer höga krav på ett aktivt säkerhetsarbete i kommunerna för att acceptera dem som försäkringstagare. Höga självrisker gör att varje skada blir dyr och en hög skadefrekvens ger höga försäkringspremier. Samt att de nya lagarna, Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting SFS 2002:833 och Lag om skydd mot olyckor SPF 2003:778., ställer höga krav på ett aktivt förebyggande och planeringsarbete för att hantera vardags- och stora olyckor i kommunen. I bifogade inriktningsdokument daterat 4 april 2005 föreslås att Filipstads kommuns ambition skall vara att samordna olycksförebyggande, skadeavhjälpande, internt skydd, kommunens brottsförebyggande arbete, extraordinära händelser och arbetet i enlighet med säkerhetsskyddslagen och härigenom åstadkomma en samsyn i fråga om säkerhet och trygghet i kommunen. I inriktningsdokument finns ett förlag för en organisation, budget och ansvarsfördelning för kommunens säkerhetsarbete. Inriktningsdokument redovisar att säkerhetssamordnaren(ny tjänst) organisatoriskt är underställd kommunchefen och kommer att ansvara för säkerhetsarbetet i kommunen. Vidare presenteras i inriktningsdokumentet ett förlag på en säkerhetspolicy som skall ligga till grund för ett samordnat och aktivt säkerhetsarbete inom hela den kommunala organisationen. Vid all planering och genomförande av säkerhetsåtgärder skall policyn med tillhörande riktlinjer tillämpas.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Förslag på beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta den föreslagna Säkerhets policyn för Filipstads kommun Kommunstyrelsen beslutar att utifrån redovisat inriktningsdokument inrätta en riskhanteringsgrupp med deltagare från kommunens förvaltningar, bolag och räddningstjänsten. att utifrån redovisat inriktningsdokument uppdra åt samtliga förvaltningar och bolag utse en säkerhetshandläggare som skall delta i riskhanteringsgruppens arbete. att utifrån redovisat inriktningsdokument utse Michael Björklund till säkerhetssamordnare för Filipstads kommun, direkt underställd kommunchefen. att ej uttala någon erinran mot det redovisade arbetsmaterialet samt att materialet får ligga till grund för MBL-förhandlingar i ärendet.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Au 45 Dnr 77/05 Förslag på IT-säkerhetspolicy och säkerhetsinstruktion för användare och förvaltningar Kommunen har ansvar för att se till att den egna verksamheten fungerar i en kris och att särskilda behov vid en kris tillgodoses (t.ex. information). För att klara detta måste kommunen säkerställa verksamheter som inte tål avbrott innan en kris sker. Områden som måste stärkas innan krisen är IT-, el- och telesäkerhet. För att stödja kommunerna har länsstyrelsen tillsammans med krisberedskapsmyndigheten under hösten 2004 och våren 2005, genomförts ett antal aktiviteter ( information, processtöd och utbildning) för att stärka och höja kommunernas IT-säkerhet. Monica Hjellström, informationsansvarig och Michael Björklund beredskapssamordnare har för Filipstads räkning deltagit i utbildning och arbetat fram bifogade inriktningsdokument: IT-säkerhetspolicy: För att på ett tillfredställande sätt leda och styra IT-säkerhetsarbetet inom kommunen krävs en IT-säkerhetspolicy. IT-säkerhetspolicyn är ett övergripande och för IT-verksamheten gemensamt dokument som tydligt sätt ska uttrycka ledningens engagemang, mål och riktlinjer för Filipstads kommuns IT-säkerhetsarbete. IT-säkerhetsinstruktion för användare: Redovisar de generella IT- säkerhetsregler som gemensamt gäller för personalens hantering av flertalet av kommunens IT-system och IT-resurser. Den klargör vad som gäller den egna arbetsstationen, vilka restriktioner som gäller för elektroniskt post och vid användning av Internet m.m. IT-säkerhetsinstruktion för förvaltning: Klargör rutiner för behörighetsadministrationen, rutiner för införande, förvaltning och avveckling av system, olika systemadministrativa åtgärder knutna till informationsbehandling och kommunikationsresurser.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Förslag på beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta förslagna IT- säkerhetspolicyn och ITsäkerhetsinstruktioner för användare och förvaltning. Kommunstyrelsen beslutar att all personal i kommunen som jobbar med IT skall få utbildning om kommunens IT-säkerhetspolicy och ITsäkerhetsinstruktion för användare att Kommunens säkerhetssamordnare ansvarar för utbildningen. att ej uttala någon erinran mot det redovisade arbetsmaterialet samt att materialet får ligga tillgrund för MBL-förhandlingar i ärendet.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Au 46 Dnr 73/05 Ny förbundsordning för Bergslagens Räddningstjänst Lars-Erik Dalin i Kristinehamn har tillsammans med representanter för kommunstyrelserna i medlemskommunerna inom Räddningstjänstförbundet gjort en översyn över gällande förbundsordning och konsortialavtal för Bergslagens Räddningstjänstförbund. Det förslag till ny förbundsordning som nu översändes avser att ersätta det nuvarande (från 1996) och även konsortialavtalet från samma år. Förslaget till ny förbundsordning har anpassats till den nya lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Härutöver finns jämförelse med nuvarande förbundsordning sakskillnader i främst 5, 11 och 20. att bordlägga ärendet.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Au 47 Dnr 56/05 Budgetuppföljning mars 2005 Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande budgetuppföljningen för mars månad 2005 för de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskotts ansvarsområde. Kommunchefen ger vid sammanträdet en kommentar till sammanställningen och besvarar frågor i anslutning härtill. att utan erinran föra ärendet vidare till kommunstyrelsen.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Au 48 Dnr 75/05 Förändring av biblioteksverksamheten i Nykroppa Bibliotekschefen Jan Fröding konstaterar i bilaga till e-post daterat 29 mars 2005 att biblioteket idag disponerar lokaler på bottenvåningen i Nykroppa skola. Verksamheten fungerar dels som biblioteksfilial för allmänheten och dels som skolbibliotek. Lärare och elever har tillgång till lokalerna under skoltid. Öppettiden för allmänheten är måndagar Det har framkommit önskemål från barn- och utbildningsförvaltningen om att få disponera lokalerna för förskoleverksamheten från och med hösten Med anledning av detta föreslår bibliotekschefen att biblioteksfilialen ersätts med bokbuss från och med augusti Att lägga in ytterligare hållplatser i nuvarande körschema är inte möjligt varför bokbussen behöver hyras ytterligare en dag vilket preliminärt skulle kosta 30 tkr. Efter avdrag för vissa kostnader som belastar filialen i dag kommer nettoökningen att uppgå till ca 15 tkr. Man planerar för tre hållplatser i Nykroppa varav en utgöres av Nykroppa skola. Befintligt bokbestånd överlämnas till Nykroppa skola för placering i eget skolbibliotek. MBL-förhandlingar i ärendet har hållits 14 mars 2005 varvid berörda fackorganisationer förklarat sig inte ha något att erinra mot förslaget. Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att bifalla bibliotekschefens förslag om att biblioteksfilialen i Nykroppa ersätts med bokbuss från och med augusti 2005.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Au 49 Dnr 35/05 Gemensam miljöjuridisk kompetens i Värmland Region Värmland har närslutet remiss 4 februari 2005 översänt rapport över projektet Gemensam miljöjuridisk kompetens i Värmland. Projektet har som utgångspunkt att stärka och utveckla den juridiska kompetensen hos Värmlands samtliga miljö- och hälsoskyddskontor. För detta ändamål har länets kommuner i samverkan med Region Värmland ansökt och beviljats ett anslag från Finansdepartementet. I projektets genomförande har också Länsstyrelsen medverkat. Målsättningen med projektet var att genom besök i Värmlands samtliga kommuner utreda behovet av att eventuellt anställa en för länet framtida gemensam jurist, utarbeta alternativa finansieringsmodeller samt redogöra för fördelningen av den tillgängliga arbetstiden samt föreslå juristens placering. Ytterligare ett mål är att kompetensutveckla kommunernas tjänstemän och nämndpolitiker i relevant lagstiftning. Efter genomförda besök i Värmlands samtliga kommuner redovisas följande sammanfattning: Viljan bland kommunerna är att en gemensam jurist behövs Att kompetensområdet bör vara bredare än projektets grundidé Att bistå vid ärendehandläggning, vara juridiskt ombud samt upprätta mallar och rutiner Lokalisering med fast placering i Karlstads kommun Kommunernas önskade antal timmar, baserat på en för Värmland vedertagen fördelningsmall Grundförutsättningar för finansiering Uppskattad och preliminär årlig kostnad Det framgår av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 16 mars 2005, 38, att nämnden på förslag av miljö- och stadsarkitektkontoret beslutat att yttra sig i ärendet enligt följande: Nämnden ställer sig positiv till att samverka kring en för länet gemensam miljöjuridisk kompetens. Tjänsten bör vara heltid (1,0) och vara placerad i Karlstad, antingen på Region Värmland eller Karlstads kommun. Juristen ska finansieras gemensamt av Värmlands alla 16 kommuner med det antal timmar per invånare utifrån Värmlands fördelningstal vilket för Filipstads kommun blir 6,5 tim/månad eller cirka kr/år.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Region Värmland MOB Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att ovanstående medel tilldelas nämnden vid ett positivt beslut vid anställande av en gemensam miljöjurist för Värmlands kommuner. Juristens rättsområdeskompetens bör i första hand vara miljöbalken, men önskvärt är att kompetensen finns inom djurskyddslagen, livsmedelslagen, plan- och bygglagen, förvaltningslagen, kommunallagen och sekretesslagen. Remisstiden i ärendet löper fram till 15 april att i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag uttala sig positiv för en samverkan i länet avseende gemensam miljöjuridisk kompetens samt att erforderliga medel för verksamheten får finansieras av miljö- och byggnadsnämnden inom tilldelad budgetram.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Au 50 Dnr 66/05 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2004 Föreningen Rikoschetten Kulturföreningen Rikoschetten har översänt verksamhetsberättelse och bokslut för år 2004, inkommen till kommunkansliet 18 mars Föreningen uppvisar ett underskott för 2004 på ca 30 tkr. att lägga föreningens verksamhetsberättelse och bokslut till handlingarna. Rikoschetten

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Au 51 Dnr 68/05 Bidrag ur donationsfonder/stiftelser Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 10 mars 2005 att ansökningar inkommit beträffande utdelning ur kommunstyrelsens samfond ( 3 st) och Johan och Julia Ekmans donationsfond. Ekonomikontoret föreslår att utdelning sker ur kommunstyrelsens samfond med dels 4000 kronor, dels 3000 kronor, dels och 4000 kronor och att utdelning ur Johan och Julia Ekmans donationsfond sker med 2500 kronor. att bifalla ekonomikontorets utdelningsförslag beträffande ansökningarna 1, 3 och 4 samt att bordlägga förslaget beträffande ansökning nr 2. Ek.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Au 52 Dnr 81/05 Årsupphandling av livsmedel Kostchefen Margareta Stam redovisar i skrivelse 8 april 2005 att kommunens behov av livsmedel har upphandlats. Av öppningsprotokoll daterat 2 mars 2005 framgår att 9 anbudsgivare avgivit anbud vid anbudstidens utgång. Efter sammanställning och utvärdering av anbuden föreslås antagande av anbud nr 1 lämnat av Servera R & S AB Mellan, anbud nr 6 lämnat av Renhalls Bageri AB och anbud nr 9 lämnat av Milko. at antaga anbud avseende livsmedelsleveranser i enlighet med kostchefens ovan angivna förslag. Inköp M.Stam

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Au 53 Dnr 82/05 Inköp av avfallsbehållare Tekniska kontoret meddelar genom utredningsingenjör Karl-Erik Olsson i skrivelse 11 april 2005 att för inköp av kommunens behov av avfallsbehållare har upphandling skett. Av öppningsprotokoll daterat 4 april 2005 framgår att 3 anbudsgivare inkommit vid anbudstidens utgång. Efter utvärdering av anbuden föreslår att anbud nr 3 lämnat av Blosse, Kimstad antages i enlighet med lägst avgivet anbud. att antaga anbud avseende inköp av avfallsbehållare i enlighet med tekniska kontorets ovan angivna förslag. Inköp TK

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Au 54 Dnr att med godkännande lägga följande anmälningsärende till handlingarna 1. Tvisteförhandlingar och arbetsrättsliga processer i domstol Cirkulär från Sveriges kommuner och Landsting

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Au 55 Dnr 78/05 Ansökan om tjänstledighet Socialförvaltningen meddelar att X ansökt om tjänstledighet under tiden 16 maj 2005 till 15 november Tjänstledighetsorsaken är att pröva annat arbete, vilket arbetstagaren varit tjänstledig för under tiden 15 november 2004 till 15 maj Personalenheten föreslår att ansökan avslås i enligt förslag från verksamhetsledaren. att avslå tjänstledighetsansökan. SOC Personalenh.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Kommunfullmäktige 7 april Au 56 Kf 28 Dnr 65/05 Motion ang. minskat utsläpp av koldioxid I motion inkommen till kommunkansliet 17 mars 2005 anför Benny Granberg följande: Förslag till hur Filipstads kommun kan sänka utsläppen av koldioxid från 140 ton till ett ton per år. Ett av Sveriges femton miljömål är begränsad klimatpåverkan. Detta torde vara ett av de mest debatterade ämnen under längre och senare tid, och ett av de mest viktiga ämnen, eftersom utsläpp vid förbränning av fossila bränslen påverkar alla de femton miljömålen var för sig. Det ekosystem vi är en del utav har en oerhört effektiv motor. Kretsloppet. Ett lopp där ingen går i mål. Ett slags evigt liv utan att för den skull bli religiös. Matematiken i detta livskapande kretslopp är balansfilosofin där tillväxten alltid leder till ett + - nollresultat. Vårt tillväxttänkande leder till ekonomisk övergödning och en mångfald av giftiga ämnen utsläppta i mark, luft och vatten, alltså i vårt ekosystem och kretslopp där vi, om vi inte gör någonting kommer att finna oss överflödiga. Vi tvingar kort sagt moder jord att välja. Oss eller kretsloppet. Nu är det dags för oss att välja och visa den kunskap och intelligens som ekosystemet och kretsloppet har och där vi ännu så länge är kvar. Vägtrafiken är i Sverige den enskilt största källan till utsläpp av koldioxid. För varje liter bensin eller diesel vi undviker att förbränna slipper vårt ekosystem, mark, luft och vatten att belastas med 2 ½ kilo koldioxid. De mesta utsläppen är inom tätort eller i nära anslutning där många av bilresorna är kortare än fem kilometer. Under ett dygn mättes t ex på Viktoriagatan i Filipstad fordon upp. Om en bil i kommunens ägo körs mil och den förbrukar vid blandad körning 0,7 liter per mil så har den under denna tid släppt ut lite drygt 2 ton koldioxid. Här finns antagligen enorma summor att spara om vi går över till annat bränsle som kretsloppet kan ta hand om och återinföra. Ett sådant bränsle skulle kunna vara Etanol. Att förvalta eller äga en bil idag är antagligen det dyraste och mest miljöovänliga måstet som finns i budgeten hos alla och envar. Miljötänkandet torde vara det enda ekonomiska alternativet att bäst hålla nere kostnaden på lång sikt. På kort sikt vet vi dess värre, att allt på lång sikt bli dyrare. Och här behövs en ordentlig och ingående översikt och studie om hur man kan få ner kostnaden och starkt höja miljötänkandet, där även konsekvenserna för miljön räknas in i den faktiska kostnaden av kronor och ören. Alltså grön matematik.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Kommunfullmäktige 7 april Inköp Näringsliv Detta är vad vi tycker i denna motionen att Filipstads kommun ska göra: 1. Att kommunen går över till etanoldrivna bilar i stället för de 66 fossilbränsledrivna bilar kommunen leasar. 2. Att säkerställa etanoltillverkning på ort och plats för kort leverans till tappställen. 3. Att varje nämnd ska se över sitt behov av bil samt kostnaden som följer, och även komma med förslag på åtgärder. 4. Att också fundera på om det verkligen behövs 121 fordon, 21 släpkärror icke inräknade. 5. Att ta mer hänsyn till nära service och körssträckeservice för fordonen. 6. Att förnya och se över kraven på standardutrustning. Det finns kunskap, mål och mening. Kunskap säger att kretsloppet innehåller den kunskap vi behöver. Målet säger hållbar utveckling. Mening säger att allt liv är meningsfullt. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. att remittera motionen till inköpsavdelningen och näringslivsavdelningen.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Au 57 Dnr 58/05 Ansökan om kommunal borgen för lån Filipstads Ridklubb Filipstads Ridklubb meddelar i skrivelse 5 mars 2005 att klubben sedan flera år hyr 4 st hästar, som idag nått en utbildningsnivå som utgör stommen i ridklubbens hästmaterial. Kostnaden för att hyra hästarna är ca 55 tkr/år. För att sänka årskostnaden vill klubben köpa hästarna och behöver därför ett lån på ca 100 tkr. Berörd bank är positiv till ett lån men kräver annan säkerhet än hästarna för detsamma. Med anledning härav hemställer klubben om att kommunen beviljar kommunal borgen eller annan form av säkerhet för detta lån. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja Filipstads Ridklubb säkerhet i form av kommunal borgen under högst 3 år för ett lån om 100 tkr för inköp av hästar.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Sune Carlsson och Sara Houshi med Dan Stjernlöf och Alfred Maultasch som ersättare

Sune Carlsson och Sara Houshi med Dan Stjernlöf och Alfred Maultasch som ersättare Kommunfullmäktige 29 april 2004 1 (32) Plats och tid: Lesjöfors, Stålvallaskolans aula, kl 18.15-22.35 Ajournering 19.35-19.45, 21.05 21.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Bengt-Olov Persson Ers. Göran

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare.

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare. Kommunfullmäktige 14 juni 2012 1 (33) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.18 Ajournering kl.19.55-20.05, 20.50-20.55, 21.00-21.18. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande:

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22 Kommunstyrelsen 26 februari 2014 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl.14.30-15.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sune Frisk, Patrik Fornander, Linda Knutsen. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 135-147

Sune Frisk, Patrik Fornander, Linda Knutsen. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 135-147 Kommunstyrelsen 18 december 2013 1(16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.18 Ajournering kl. 14.45-15.13 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer