ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA

2

3 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN 1 LOMMA Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Henrilcsgården i Lomma kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 31januari 2013 kl Efter stämman informerar Styrelsen om åtgärder/projekt som är planerade att utföras under det närmaste året och framtida åtgärder. Likaså har Ni möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på saker som ni tycker borde förändras/förbättras i föreningen. Eftersom föreningen ägs av oss alla tillsammans så är det av största vikt att gamla som unga kommer på mötet för att påverka hur föreningen ska se ut och verka idag såväl som i framtiden. Ni som inte tidigare har varit på Bil Henriksgårdens föreningsstämma välkomnas lite extra den 31januari. Lokal: Havsblicks matsal, Centrumgatan 2 Hjärtligt välkomna! STYRELSEN Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 4. Fastställande av dagordningen 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisoremas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen. Il. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fråga om arvode till styrelse och revisorer, samt eventuella övriga arvoden. 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSB-ledamot i styrelsen 14. Val av revisorer och suppleanter 15. Val av valberedning 16. Val av representant till HSB-fullmäktige jämte suppleant till HSB 17. Beslut om upphörande av lokal nr 84 (ombildning till hyreslokal) 18. Avslutning

4

5 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN 1 LOMMA Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Henriksgården i Lomma. Styrelsen r~ härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Föreningens verksamhet Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheterna Lomma 30:4 och 30:5 vilka innehåller 104 st lägenheter och 5 st lokaler. Föreningen har 15 st parkeringsplatser. 1 fastigheten finns 3 bostadshus med tillsammans 11 trapphus med adressema Industrigatan 6-12, Slättängsgatan samt Bredgatan På fastigheten finns även ett garage med verkstad med adressen Västra Almgatan 3. Föreningens bostäder fördelar sig enligt följande: 28 st 1 ro k, 71 st 2 ro k och 5 st 4 ro k. Föreningens byggnader färdigställdes år Total lägenhetsyta kvm samt total lokalyta 380 kvm. Medellägenhetsyta 52,3 kvm. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls torsdagen den 2 februari 2012 på Havsblick i Lomma. Närvarande var 25 personer varav 21 röstberättigade medlemmar. -ny 1

6 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN 1 LOMMA Styrelsen under verksamhetsåret Ordförande Vice ordförande Sekreterare Studieorganisatör Utsedd av HSB Suppleant Suppleant Magnus Söderkvist Robert Domonkos Lars Svensson Ingalill Ahrens Inger Dahlgren Kerstin Göransson Jimmy Bjerremo 1 tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Ingalill Ahrens och Lars Svensson. Styrelsen har under året hållit 11 st sammanträden. Firmatecknare, två i förening Ingalill Ahrens, Robert Domonkos, Lars Svensson och Magnus Söderkvist. Revisorer Mariaime Riesbeck och Margareta Welander samt revisor från BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund. Valberedning Annika Lindström (sammankallande) och Gunilla Caraeus Representanter i HSB Malmö Fullmäktig Magnus Söderkvist (ordinarie) och Robert Domonkos (ersättare) Vaktmästare Har under hela verksamhetsåret varit Ingvar Holmgren Medlemsantalet - lägenhetsöverlåtelser Vid årets slut var medlemsantalet 108 st. Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare. Antalet lägenhetsöverlåtelser har under året varit Il st. Väsentliga händelser under året Fuktskador upptäcktes på gaveln Bredgatan/Västra Almgatan. Gaveln har ytbehandlats. Årsavgifterna höjdes med 2 % från och med den 1januari

7 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN 1 LOMMA Avsägelser lägenheterllokaler HSB Malmö har från och med den 31 oktober 2011 avsagt sig lokal nr 84 i källaren på Bredgatan 24 där HSB:s lokalkontor tidigare låg. Från och med den 1 februari 2012 har den återgått i föreningens ägo. Sedan den 1juli2012 hyrs lokalen ut till Samhall Årlig stadgeenlig besiktning Årlig stadgeenlig besiktning utfördes 31 maj 2012 av styrelse och vaktmästare. Vid besiktningen fram bland annat: Trädgården behöver på sina håll kompletteras med nya växter och ett par träd behöver bytas ut på innergården. Ballcongfronter på Industrigatan behöver tvättas från algbeläggningar. Rörelsedetektorer ska installeras i alla tvättstugor. Förväntad framtida utveckling Ombyggnad och underhålisplan Varmvatten cirkulation till kök - Idag finns ingen varmvattencirkulationen till våra kökskranar. Det går åt mycket energi för att värma allt vatten som spolas bort för att ffi varmt vatten i kranen. För att sänka energianvändningen avser vi bygga om varmvattensystemet i trapphusen. Styrelserum - Nytt styrelserum planeras att byggas. Diskussioner pågårom vilken lokal som ska användas. Tanken är att vi ska renovera en del av gamla AIR:s lokal på Slättängsgatan Balkonginglasningar - Då medlemmar framfört att brister föreligger har styrelsen gått ut med en enkät till samtliga boende med ballconginglasningar för att kartlägga vilka brister som föreligger. Åtgärder kommer att göras till våren Ekonomi Då föreningens ekonomi är stabil har styrelsen optimistisk syn på framtiden. Årsavgifter Årsavgifterna uppgår till 729 kr/kvm och är planerade att höjas med 2 % fr.o.m. 1januari Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 3

8 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN 1 LOMMA Femårigt sammandrag Alla belopp i tusentals kronor 2011/ / / / /08 Nettoomsättning Rörelsens kostnader Finansiella poster, netto Årets resultat Likvida medel & fin, placeringar Skulder till kreditinstitut Fond för yttre underhåll Balansomslutning Fastighetens taxeringsvärde Förslag till resultatdisposition Till stämmans förfogande står följande medel i kr Balanserat resultat före reserveringlianspråkstagande av yttre fond Disposition enligt stämmobeslut Årets resultat Reservering till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Ianspråkstagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 0 Summa till stämmans förfogande Styrelsen föreslår följande disposition Balanseras i ny räkning Styrelsens slutord Som framgår av den ekonomiska redovisningen står vi starka inför framtida åtgärdsbehov och investeringar. Det är styrelsens ambition att föreningen skall fortsätta att ha en god ekonomi. Det är en förutsättning för att vi skall kunna fortsätta att ta hand om och förvalta vårt kvarter på bästa sätt. Styrelsen vill dels tacka medlemmarna för visat förtroende under det gångna verksamhetsåret dels rikta ett tack till vår vaktmästare Ingvar Holmgren för hans stora arbetsinsats under året. 4

9 Org Nr; HSB Bil Henriksgården 1 Lomma Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Löpande underhåll Not Periodiskt underhåll Not Fastighetsskattiavgift Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntebidrag Summa finansiella poster Årets resultat SR 5

10 4~. Org Nr: HSB Bil Henriksgården 1 Lomma Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Not 6 Not 7 Not Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Malmö Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Not 9 Not Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar if 6

11 Org Nr; HSB Bil Henriksgården 1 Lomma Balansräkning ~fjj~ii~l och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Panter för fastighetslån varav frigjorda Ansvarsförbindelser Fastigo Not Notl Noti Notis Notl

12 Org Nr: HSB Bit Henriksgården i Lomma Redovisningsprlnciper m.m. Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Byggnader Avskrivning sker enligt en 73-årig progressiv plan som grundar sig på anläggningamas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Årets avskrivning uppgår till 1,6 % av anskaffningsvärdet. Byggnaden är slutavskriven år 2026 enligt nuvarande plan. Ombyggnader Avskrivning på ombyggnader sker enligt rak avskrivningsplan som sträcker sig över2o resp 40 år och som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvårde och förväntad nyttjandeperiod. Inventarier Avskrivning sker planenligt med 20% per år beräknat på inventariernas anskafft~ingsvärde. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kommunal fastighetsavgift Enligt lagen skall den som är lagfaren ägare den 1januari betala kommunal fastighetsavgift för hela året. Enligt rekommendation från BEN bör den kommunala fastighetsavgiften inte periodiseras. Under detta räkenskapsår kommer tidigare periodisering att tas bort vilket innebär att årets kostnad avser 1/ tom 31/ Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter baseras på föreningens underhållsplan Enligt ny tolkning av föreningens stadgar är det styrelsen som är behörigt organ för beslut om reservering till yttre fond enligt föreningens underhållsplan. Detta innebär att årets omföring mellan fritt och bundet eget kapital innehåller reservering till och ianspråkstagande av yttre fond enligt stämmans beslut gällande 2011, samt enligt styrelsens beslut gällande lnkomstskatt Föreningen har tidigare beskattats för kapitalintäkter. Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär att bostadsrättsföreningar inte beskattas för kapitalintäkter som är hänförliga till föreningens fastigheter. Föreningens skattemässiga ackumulerade underskott uppgick vid årets slut till kr (föregående år kr) Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Övriga bokslutskommentarer Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Förtroendevalda Styrelsearvode Sammanträdesersättningar 0 0 Revisorsarvode Löner och andra ersättningar( valberedning) *(mer kostnader i år på grund av ej periodisering i fjol) Övriga anställda Löner och ersättningar Uttagsskatt Övriga kostnader anställda Lönebidrag Gemensamma ersättningar Sociala kostnader Övriga gemensamma kostnader Totalt Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift. 8 1

13 Org Nr: HSB Bil Henriksgården i Lomma Noter Dl Not 1 Not2 Not 3 Not 4 NotS Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Årsavgifter lokaler Hyresintäkter Övriga intäkter Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård El Uppvärmning Vatten Sophämtning Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader Löpande underhåll Löpande underhåll Material i löpande underhåll Löpande underhåll av bostäder o Löpande underhåll av lokaler Löpande underhåll tvättutrustning Löpande underhåll Va/sanitet Löpande underhåll ventilation Löpande underhåll el Löpande underhåll huskropp utvändigt Löpande underhåll markytor Perlodiskt underhåll Periodiskt underhåll Periodiskt underhåll va/sanitet Avskrivningar Byggnader och ombyggnader Inventarier

14 Org Nr: HSB Bit Henriksgården i Lomma Noter Not 6 Byggnader och Mark Ingående anskaffningsvärde byggnader Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar byggnader Arets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokförtvärde Byggnader Ingående anskaffningsvarde mark Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde Mark Bokfört värde Byggnader och Mark Taxeringsvärde för: Byggnad - bostäder Byggnad - lokaler i Mark - bostäder Mark - lokaler Taxeringsvärde totalt Not 7 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Arets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 8 Andelar Andel HSB Malmö Andel Fonus lp 10

15 Org Nr: HSB Bil Henriksgården i Lomma Noter Not 9 Not 10 Not Il Not 12 Not 13 Ovriga kortfristiga fordringar Skattekonto Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetaicia kostnader Upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Fastränteplaceringar HSB Malmö ek. för. Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut 2011 Avsättning år 2012 yttre fond Arets resultat Belopp vid årets slut Insatser Långfristiga skuldertill kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amorterina Swedbank Hypotek ,32% Swedbank Hypotek ,47% Stadshypotek ,29% Swedbank Hypotek ,15% SEB Bolån ,28% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till UppI. Underhålls- Balanserat res. avgifter fond /Disp.fond W Arets resultat If 11

16 Org Nr: HSB Bit Henriksgården i Lomma Noter Not 14 Not 15 Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) Ovriga kortfristiga skulder Källskatt Arbetsgivaravgifter Nöf16, U~ aköétiiadits~ifföiiithötilda iiitäkter Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda hyror och avgifter Malmö 13i fl La~ Svenjson 3 arobert Domonkos Vår revisionsberättelse har J4jJ~ - 21)! Z avgivits beträffande denna årsredovisning Marianne Riesbeck Av föreningen vald revisor ~ ~7/~4/, Mar2 Welander Av föreningen vald revisor JOflaflflo Ptedal BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor 12

17 Org Nr: Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bil Henriksgården i Lomma Organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen, vilken är en del av åresredovisning och verksamhetsplanering, för HSB Bil Henriksgården i Lomma för året Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter! vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisoremas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis oni belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande on, effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamåls enligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar redovis ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstän,man fastställer resultaträk- ningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Bil Henriksgården i Lomma för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo sitioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret Malmö Marianne Riesbeck Av föreningen vald revisor ~...W 2...~ /11 ~ ~revisor Borevision AB~0h0nfb Predal Av HSB Riksförbund utsedd )~argp~ta Welander Avfdreningen vald revisor 13

18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information som lämnas i årsredovisningens övriga delar, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen talar bl a om vilka som haft uppdrag i föreningen, väsentliga händelser som har inträffat under det gångna räkenskapsåret och efter dess slut, förväntad framtida utveckling samt förslag till disposition av vinst eller förlust. Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter som i siffror visar verksamheten. Resultaträkning Visar i sammandrag räkenskapsårets samtliga intäkter och kostnader. I resultaträkningen kan man utläsa vilken typ av intäkter och kostnader som förekommit under räkenskapsåret. Genom att intäkter och kostnader summeras visar resultaträkningen hur verksamheten har förändrat kapitalet, vilket kommer fram i posten årets resultat. Intäkt En intäkt är en periodiserad inkomst, dvs. inkomst med hänsyn till den tidsperiod under vilken inkomsten har upparbetats eller blivit intjänad. Kostnader Värdet av de resurser som förbrukats, till skillnad från en utgift som avser anskaffning av resurser. Kostnad brukar definieras som en periodiserad utgift. Årets resultat Den sista raden i resultaträkningen som visar skillnaden mellan redovisade intäkter och kostnader. Motsvarande uppgift finns i balansräkningen i noten till rubriken Eget kapital. Balansräkning Visar föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, uttryckt i samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital. Tillgång En tillgång är en resurs i form av byggnader, mark, aktier, likvida medel (kontanter) och dylikt som kontrolleras (ägs) av föreningen vid räkenskapsårets utgång till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska eller andra fördelar i framtiden. Fordringar Fordringar delas upp på kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller inom ett år. Motsatsen, långfristiga fordringar, utgör således fordringar som förfaller efter mer än ett år. Förutbetald kostnad och upplupen intäkt Utgifter som blivit fakturerade och bokförts under året men som avser kommande år. Sådana utgifter bokförs som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser räntor m.m. som härrör till räkenskapsåret men ännu ej bokförts. Exempel är intäktsräntor som ofta betalas ut vid årsskifte och då utgör en upplupen intäkt i balansräkningen för föreningar med brutet räkenskapsår. Anläggningstillgång Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Således är det avsikten med innehavet, och inte tillgångens natur, som är avgörande för klassificeringen av tillgången. Med stadigvarande avses, vad gäller maskiner, inventarier m.m., att tillgångens ekonomiska livslängd uppgår till lägst tre år. De viktigaste anläggningstillgångarna är föreningens byggnader och mark. Omsättningstillgång Med omsättningstillgång avses tillgång som inte är anläggningstillgång, dvs. inte är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Avräkningskonto HSB Malmö Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB Malmö. HSB Malmö betalar ränta till bostadsrättsföreningen på dessa medel. Eget kapital Är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Om föreningens skulder är större än tillgångarna innebär det att eget kapital är negativt. 14

19 Avsättning Som avsättning upptas förpliktelser som är ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Detta till skillnad från poster som redovisas som skulder, som i princip är säkra med avseende på såväl belopp som tidpunkt för infriande. Fond för yttre underhåll Enligt normalstadgarna skall avsättning ske enligt antagen underhållsplan. Saknas underhållsplan skall avsättning ske med 0,3% av byggkostnaden för föreningens hus. Fond för inre underhåll Det framgår av stadgarna om fond för inre underhåll skall bildas. Fondbeloppet enligt balansräkningen utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavande. Specifikation av fondens fördelning på respektive lägenhet redovisas minst en gång om året till varje bostadsrättshavare. Skuld En skuld är en befintlig förpliktelse som förväntas föranleda ett utflöde av resurser. Förpliktelsen har sin grund i redan inträffade händelser. Skulder är i princip säkra till sitt belopp och tidpunkten för infriande, till skillnad från poster som redovisas som avsättningar. Skulder delas upp på kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga skulder är skulder som förfaller inom ett år. Motsatsen, långfristiga skulder, utgör således skulder som förfaller efter mer än ett år. Upplupen kostnad och förutbetald intäkt Kostnad för t ex varor och tjänster som avser redovisningsperioden men där faktura ännu inte erhållits. Ett annat exempel är skuld till personalen för inarbetad semester. Sådana kostnader bokförs som upplupna kostnader i balansräkningen. Förutbetald intäkt är fakturering eller inbetalning som bokförts under året men som avser varor eller tjänster som ännu inte levererats. Beloppet bokförs som skuld i bokslutet för att intäktsföras kommande år. Ställda säkerheter Avser här de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån. Ansvarsförbindelser Förpliktelser som t ex borgensförbindelse eller avtalsenligt åtagande (föreningsavgäld) som inte redovisas som skuld eller avsättning men som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Det kan också vara möjliga förpliktelser, dvs. det är osäkert om det förekommer en förpliktelse eller ej. Föreningsavgäld För att tillgodose nödvändig kapitalbildning inom HSB-föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga avgäld enligt avtal. Avgälden utgår med sammanlagt 2,5% av produktionskostnaden för föreningens hus och erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas under ansvarsförbindelser. Balansomslutning Är summan på vardera sidan av en balansräkning. Tillgångs- och skuldsidans summor är lika stora. Noter Innehåller upplysningar som är relevant för förståelsen av balans- och resultaträkningen. Noterna innehåller uppgifter om taxeringsvärden, anläggningstillgångar, förändring av eget kapital, medelantal anställda m m Räkenskapsår Är den period som en årsredovisning omfattar och utgörs normalt av 12 månader. Om räkenskapsåret inte motsvarar kalenderåret, föreligger ett s.k. brutet räkenskapsår. Periodisering Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen utförts (intäkt). Syfte med periodiseringen är att beräkna ett ekonomiskt resultat för redovisningsperioden. Kassaflödesanalys Innehåller upplysningar om föreningens in-och utbetalningar under en bokslutsperiod. Betalningarna hänförs till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Uppdelningen av kassaflödet i kategorier skall ger information för bedömning av respektive in och utbetalningar och därmed likviditetssituation för föreningen. 15

20 Egna anteckningar.

21 Egna anteckningar.

22 Egna anteckningar.

23

24 Årsredovisningen är framställd av HSB Malmö i samarbete med bostadsrättsföreningen, enligt tecknat förvaltningsavtal med bostadsrättsföreningens styrelse. HSB Malmö bistår bostadsrättsföreningar även andra än HSB bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag med heltäckande ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning genom bl a löpande bokföring, upprättande av årsredovisning, långtidskalkyl, årsbudget, likviditetsbudget och underhållsplan enligt Repab. HSB Malmö ek för, HSB Turning Torso, Malmö, tfn

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF ENSKIFTESHAGEN I MALMÖ Kallelse Medlemmarna i HSB;s bostadsrättsförening Enskifteshagen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndag 3 februari 2014 kl

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF SKÖLDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF SKÖLDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF SKÖLDEN I MALMÖ Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Skölden i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Domaren kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

HSB:s Brf Lindeborg i Malmö. Årsredovisning 1/9 2005 31/8 2006

HSB:s Brf Lindeborg i Malmö. Årsredovisning 1/9 2005 31/8 2006 HSB:s Brf Lindeborg i Malmö Årsredovisning 1/9 2005 31/8 2006 Unik granskad prognos för de närmaste årens höjningar av månadsavgiften finns på baksidan. Kallelse Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ HSB Bostadsrättsförening DOMAREN i Malmö Anmälan till måltiden i samband med Föreningsstämman måndagen den 12 maj Europaporten,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2010 31/12 2010 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2010 31/12 2010 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2010 31/12 2010 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Lagmannen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING RSREDOVISNING CH VERKSAMHETSPLANERING. BRF Duvhöken 1/5 2013 30/4 2014 HSB

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING RSREDOVISNING CH VERKSAMHETSPLANERING. BRF Duvhöken 1/5 2013 30/4 2014 HSB ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING RSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF Duvhöken CH VERKSAMHETSPLANERING /5 2013 I MALMÖ 30/4 2014 SB HSB BRF DUVHÖKEN I MALMÖ 746000-5791 Kallelse Medlemmarna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF LINDEBORG I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF LINDEBORG I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF LINDEBORG I MALMÖ http://hotpot.se/forum HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Lindeborg i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller

Läs mer

HSB brf Skogsmården i Malmö

HSB brf Skogsmården i Malmö HSB brf Skogsmården i Malmö Årsredovisning 1/9 2006 31/8 2007 http://hotpot.se/forum Kallelse Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Skogsmården kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

HSB brf Elisetorp i Arlöv

HSB brf Elisetorp i Arlöv HSB brf Elisetorp i Arlöv Årsredovisning 1/9 2007 31/8 2008 Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Elisetorp i Arlöv kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 25

Läs mer

Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Lindeborg kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 14 januari 2008 kl. 19.00

Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Lindeborg kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 14 januari 2008 kl. 19.00 Kallelse Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Lindeborg kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 14 januari 2008 kl. 19.00 Lokal: St Mikaels kyrka Dagordning 1. Öppnande av stämman 2. Val av

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Springbrunnen på gården. Foto: Lars Clason. Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2014. Springbrunnen på gården. Foto: Lars Clason. Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2014 Springbrunnen på gården. Foto: Lars Clason. Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning för Brf Islandet Adolf 769605-0389 Räkenskapsåret 2014 { J Brf Islandet Adolf 769605-0389

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer