Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1((&)[28] Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset , kl Paragrafer 1-25 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Kajsa Cardevik Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Protokollets förvaring Underskrift Kommunstyrelsens expedition Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Inga-Lill Hast (M) Bo Bertelsen (M) Benny Andersson (S) Jeanette Lagervall (S) Övriga närvarande Johan Fritz, kommunchef Mats Mikulic, kommunjurist Conny Johansson, mark- och exploateringschef Kajsa Cardevik, kommunsekreterare

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 1 Fastställande av dagordning Kommunstyrelsen beslutar Fastställa dagordningen med följande ändringar: Tillägg: Ekonomisk fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Utgår: Yttrande i laglighetsprövning gällande KFs beslut, 202 den 24 november 2014, detaljplan Malaga

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 2 Återremitterad motion framställd av Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP), om att utreda modellen vita jobb vid upphandling av tjänster inom Tjörns kommun Dnr 2013/ Föreslå Kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. En motion har väckts av Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) enligt följande: Bakgrund I Malmö och flera andra kommuner utvecklar man den offentliga upphandlingen genom att tillföra sociala klausuler som är möjliga inom ramen för EU rätten. Syftet är att motverka att offentliga skattemedel kan bidra till ekonomisk brottslighet, hamna i fickorna på oseriösa företag och garantera att de man handlar med har schysta villkor för de anställda. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i de senaste budgeterna föreslagit att Tjörns kommun påbörjar ett arbete för Vita jobb. Tjörn bör vara ett "vitt" föredöme. Vad är Vita jobbmodellen? Modellen bygger på ett antal hörnstenar såsom: Att den är anpassad efter lagen och offentlig upphandling och EU-rätten. Att den ställer krav på kollektivavtalsenliga villkor. Vita jobb modellen är ett upphandlingsverktyg. Den ger effektiv kontroll mot svartarbete. Att den inte påverkar den vanliga fackliga verksamheten med kollektivavtal. Exempel på kontraktsvillkor vid upphandlingar enligt Vita jobb modellen: Förbud att anlita svart arbetskraft (som entreprenören inte betalar skatte, arbetsgivaravgifter för) samtliga på arbetsplatsen ska bära namnbricka och IDhandlingar. Förteckning med namn ska löpande uppdateras. Rätt att löpande kontrollera anställda och villkorsuppfyllelse. Brott mot avtalsvillkor ger skadestånds- och/eller hävningsrätt. Resultat för Tjörns kommun när modellen är införd är bland annat: Att man skapar nya jobb med schysta villkor och lärlingsplatser.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] Stimulerar sund konkurrens och premiera de företag som medför ett sunt arbetsliv. Vita jobbmodellen säkerställer ett tätt samarbete med skatteverket. Inför nya sociala klausuler om sysselsättning och skatteparadis i våra avtal. Stimulerar utbildning av personal och fackliga representanter. Förbättrar våra möten med näringslivet och information till Tjörnborna. Med stöd av ovanstående föreslår vi att: Kommunfullmäktige tar besluta att Vita Jobb modellen införs vid upphandlingar av tjänster i Tjörns kommun och dess bolag. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut, 194 den 26 september 2014 Kommunstyrelsens beslut, 181 den 2 oktober 2014 Kommunfullmäktiges beslut, 161 den 16 oktober 2014 Tjänsteutlåtande den 22 november 2013 Politiskt motionssvar den 23 september 2014

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 3 Anmälan av motion gällande anskaffning av parkeringsvärmare åt hemtjänstens bilar Dnr 2014/ Återremittera motionen för att bifoga politiskt svar i nästa utskick. Thord Jansson (SD) har väckt en motion enligt följande: Ärendebeskrivning: Motion om anskaffande av parkeringsvärmare. Anledning: Fördelarna är ju många och att sätta sig i en förvärmd bil ger dig självklart en behagligare start på bilfärden, men samtidigt minskade hälsorisker. Genom att hålla bilens rutor fria från snö, is och imma blir du också en säkrare förare. En förvärmd motor slits betydligt mindre och släpper ut mindre skadliga avgaser. Att värna om miljön genom mindre utsläpp av avgaser. Att värna om personalens hälsa, då de slipper sätta sig i kalla bilar vid sina många kundbesök. Att minska bensinförbrukningen och slitaget på motorerna. Vi (SD) föreslår därför: Att kommunen utreder möjligheten att montera in parkeringsvärmare i hemtjänstens bilar. Att kommunen vid framtida inköp av fordon till hemtjänsten får parkeringsvärmare installerade vid leverans. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut, 53 den 27 mars 2014 Benny Andersson (S) yrkar på att ärendet återremitteras för att politiskt svar ska bifogas till nästa utskick.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 4 Uppdrag till kommunstyrelsen med anledning av motion om öppna landskap och kvalitetssäker mat i våra kommunala kök Dnr 2013/ Sända ärendet vidare till Kommunstyrelsen. Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut, 162 den 16 oktober 2014, gällande motion om öppna landskap och kvalitetssäker mat i våra kommunala kök, begärde kommunstyrelsen in ett remissvar från Tjörns Måltids AB. Uppdraget gick ut på att Måltids AB utifrån motionen skulle undersöka vilka åtgärder man kunde vidta samt vilka man inte kunde vidta i sin verksamhet. Tjörns Måltids AB har nu besvarat remissen. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut, 93 den 2 maj 2013 Kommunstyrelsens beslut, 182 den 2 oktober 2014 Kommunfullmäktiges beslut, 162 den 16 oktober 2014 Motion den 5 april 2013 Tjänsteutlåtande den 25 juni 2013 Politiskt motionssvar den 22 september 2014 Tjänsteutlåtande den 28 november 2014

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 5 Översyn av reglementen, nämnder Dnr 2014/ Uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av nämnders och styrelsers reglementen. Fråga om man ska göra en översyn av nämndernas reglementen med anledning av att Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett nytt förslag till reglemente för styrelser och nämnder. SKL:s cirkulär 14:58, Reglementen för styrelser och nämnder

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 6 Revidering av riktlinjer styrdokument, förändrad organisationsstruktur Dnr 2015/ Föreslå Kommunstyrelsen besluta att godkänna revideringen av Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun. I samband med den nya organisationsstrukturen och bildandet av utskott gjordes en översyn med revidering som följd av Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun. Tjänsteutlåtande den 21 januari 2015 Förslag till reviderade riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun den 21 januari 2015 Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun den 7 november 2013

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 7 Policy mot mutor och bestickning Dnr 2015/ Uppdra åt förvaltningen att ta fram riktlinjer mot mutor och bestickning. Tjörns kommun har bra riktlinjer kring etikfrågor gällande upphandling, men majoriteten önskar att förvaltningen tar ett helhetsgrepp och arbetar fram riktlinjer mot mutor och bestickning. Inga-Lill Hast (M), Bo Bertelsen (M), Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 8 Borgensavgift för kommunal borgen på lån till bostadsrättsföreningar Dnr 2015/ Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta 1. Borgensavgift tas ut av bostadsrättsföreningar på den del av lån där kommunal borgen finns som säkerhet. 2. Borgensavgift motsvarar borgensavgiften till kommunala bolag samt tillkommande marginal på 0,35 procent på låneskuld per 31 december föregående år. 3. Borgensavgift debiteras årligen från och med år Med hänsyn till lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen) samt EU:s statsstödsregler bör de bostadsrättsföreningar som erhållit kommunal borgen som säkerhet för lån erlägga en marknadsmässig borgensavift. Inga-Lill Hast (M), Bo Bertelsen (M), Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägget att borgensavgift ska motsvara borgensavgiften till kommunala bolag samt tillkommande marginal på 0,35 procent på låneskuld per 31 december föregående år. Tjänsteutlåtande den 22 januari 2015

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 9 Begäran om förlängt borgensåtagande för BRF Tubberöd Dnr 2015/4-045 Föreslå Kommunstyrelsen att besluta föreslå Kommunfullmäktige att gå i borgen avseende statligt bostadslån till och med år 2050 för HSB Bostadsrättsförening Tubberöd, HSB Bostadsrättsförening Tubberöd, , ansöker om förlängt borgensåtagande. Föreningen yrkar att Tjörns kommun beslutar att förlänga det nuvarande borgensåtagandet avseende statligt bostadslån till år Nuvarande borgensåtagande upphör år Ansökan från BRF Tubberöd den 29 december 2014 Tjänsteutlåtande den 22 januari 2015 Komplettering till ansökan den 27 januari 2015

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 10 Val av ombud till årsstämmor för Renova AB och Renova Miljö AB Dnr 2015/ Föreslå Kommunstyrelsen att besluta föreslå Kommunfullmäktige välja Anders G Högmark (M) till Tjörns kommuns ombud till årsstämmor för Renova AB och Renova Miljö AB. Tjörns kommun är en av ägarkommunerna till Renova AB och Renova Miljö AB. För att ägarkommunerna ska kunna företrädas på bolagens årsstämmor den 10 mars 2015 och ytterst också rösta för de aktier som respektive kommun äger, skall varje kommun utse ett stämmoombud. Skrivelse från Renova AB Inga-Lill Hast (M) nominerar Anders G Högmark (M) till ombud.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 11 Pris vid försäljning, del av Hövik 5:1 Dnr 2015/ Kommunstyrelsens arbetsutskott Föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta 1. Fastställa markpriset inom detaljplan för Hövik 5:1 m.fl. enligt följande Mark som säljs för upplåtelse av bostadsrättsförening till 2000 kr/m² BTA. Mark som säljs för upplåtelse av hyresrätter till 1100 kr/m² BTA. Mark som är avsedd för gemensamhetslokal till 500 kr/m² BTA. 2. Ge Mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att upprätta köpeavtal för markområdena innehållande föreslagna villkor. 3. Köpeavtal undertecknas av Kommunstyrelsens ordförande och Kommunchefen. Planområdet är beläget centralt i Höviksnäs och medger totalt ca 100 bostäder. Planområdet är i kommunal ägo förutom den norra delen där en privat exploatör bygger bostäder. Under 2014 har Mark- och exploateringsavdelningen gått ut med en öppen förfrågan till exploatörer/byggare att kommunen har mark till försäljning för byggnation av bostäder. De två intressenter som avdelningen valt att gå vidare med avser att bygga bostäder med blandad upplåtelseform. Tjänsteutlåtande den 21 januari 2015 Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 12 Ansökan om bidrag/finansiering av investeringar i Dyröboden Dnr 2013/ Föreslå Kommunstyrelsen att avslå föreningens önskan om investeringsstöd. Dyröns Fiskares andelsförening ämnar investera i en utbyggnad av affärsytan i Dyröboden för att tillgodose behovet av service till alla besökare på ön. Kommunen har fått en fråga från Dyröns Fiskares andelsförening om kommunen kan vara med att finansiera en investering gällande utbyggnad av Dyröboden för utökad affärsyta sommartid samt servering och kaférörelse. Ansökan från Dyröns Fiskares andelsförening den 18 december 2014 Tjänsteutlåtande den 19 januari 2015 Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Benny Andersson (S) yrkar att föreningen ska beviljas kronor då han anser att det finns synnerliga skäl på grund av att det bara finns en affär på ön. Beslutsgång Ordförande ställer de båda förslag mot varandra och Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 13 Lokaler, politiska partier Dnr 2015/ Återremittera ärendet för att ta fram klara och tydliga regler för lokaluthyrning till politiska partier. En förfrågan har inkommit om möjlighet för politiker att arbeta och att mötas inför och efter politiska möten. Tjänsteutlåtande den 21 januari 2015 Ajournering Ajournering begärs och sammanträdet ajourneras kl och kl Inga-Lill Hast (M) yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram klara och tydliga regler.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 14 Anläggningsarrende på del av fastigheten Tjörn Nötsäter 1:311, Korsholmen Dnr 2013/ Föreslå Kommunstyrelsen besluta att 1. Godkänna arrendeavtal enligt upprättat förslag 2. Avtalet undertecknas av Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen och kommunchef Johan Fritz Arrendatorerna har inkommit med förfrågan om utökat arrendeområde för sitt arrende på Tjörns kommuns fastighet Nötsäter 1:311, Korsholmen. Befintligt avtal löper ut 31 december Tidigare beslut Kommunstyrelsens beslut, 24 den 15 januari 2015 Tjänsteutlåtande med bilagor den 1 december 2014 Tjänsteutlåtande den 21 januari 2015 Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 15 Remiss om förslag om GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga Dnr 2014/ Föreslå Kommunstyrelsen att besluta ställa sig positivt till ett GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga. Sedan 2006 har GR följt utvecklingen av mottagande av de ensamkommande. GR har även varit en arena för kommunernas erfarenhetsutbyte. GR har nu bett att få höra kommunernas inställning till ett GR-gemensamt arbetet med ensamkommande barn och unga. Tidigare beslut Socialnämndens beslut, 183 den 17 december 2014 Protokollsutdrag och skrivelse från GR kommunalförbund den 26 september 2014 Tjänsteutlåtande den 24 november 2014 Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 16 Remissvar om inriktningsdokument för ett fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar Dnr 2014/ Föreslå Kommunstyrelsen att besluta yttra sig till GR enligt Socialnämndens beslut. Den 3 december 2014 inkom kommunkansliet till Socialnämnden med begäran om remissvar om GR-Inriktningsdokument för ett fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen. Socialnämnden har nu inkommit med synpunkter på inriktningsdokumntet och utgångspunkterna. Tidigare beslut Socialnämndens beslut, 8 den 21 januari 2015 Protokollsutdrag och skrivelse den 24 oktober 2014 Tjänsteutlåtande den 12 januari 2015 Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 17 Ansökan om tillstånd för tippning av muddermassor, Holmen grå Dnr 2015/ Återremittera ärendet för grundligare utredning av vad tippningen innebär för Tjörns kommun. Lökebergs småbåtshamn samfällighetsförening (LSS) har för avsikt att inlämna en tillståndsansökan för vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. Den planerade vattenverksamheten består i att rusta upp samt förtäta befintlig småbåtshamn i Lökebergs kile. I arbetena ingår bland annat att förlänga befintlig vågbrytare samt fördjupa hamnen så att ett vattendjup om 1,5 m i förhållande till medelvattenytan erhålls inom hamnområdet. Fördjupningsarbetena innebär att ca 5000 m3 icke förorenade sediment behöver grävas ur och omhändertas på land eller kvittblivas genom tippning till havs. Lökebergs småbåtshamn samfällighetsförening har nu ansökt till Tjörns kommun om tillstånd för tippning av muddermassorna. PM angående rådighet för tippning av muddermassor inom fastigheten Klädesholmen 1:1, Tjörns kommun den 22 december 2014 Benny Andersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för grundligare utredning av vad tippningen innebär för Tjörns kommun.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 18 Remiss från MSB avseende förslag till två författningar om pyroteknik och ammunition Dnr 2014/ Yttra sig till MSB enligt upprättat förslag från Räddningstjänsten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sänt ut förslag på författningar gällande pyroteknik och ammunition till bland annat Tjörns kommun. Tjörns kommuns räddningstjänst har fått remissen för påseende och om de finner det nödvändigt, att besvara remissen. Tidigare beslut Kommunstyrelsens beslut, 26 den 15 januari 2015 Remiss från MSB Tjänsteutlåtande den 3 december 2014 Tjänsteutlåtande/yttrande den 21 januari 2015 Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 19 Förordnande av borgerliga begravningsförrättare Dnr 2015/ Välja följande personer som borgerliga begravningsförrättare till och med 2018: 1. Bengt Lidén 2. Anders Wernesten 3. Birgitta Adolfsson 4. Bo Svensson Kommunen har möjlighet att utse förrättare av borgerliga begravningar. Inga-Lill Hast (M) och Benny Andersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 20 Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor Dnr 2014/ Uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande, Martin Johansen (FP), att fatta ett ordförandebeslut i detta ärende. I samband med reformen om ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000 har begravningslagstiftningen setts över. Svenska kyrkans huvudmannaskap för begravningsverksamhet kvarstår, även för de som tillhör annat trossamfund eller inget trossamfund För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan finns begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten. Man vill öka inflytandet och möjligheterna till påverkan genom att länsstyrelsen utser särskilda begravningsombud som på ett tydligt sätt företräder dem som inte tillhör Svenska kyrkan i begravningsfrågor och som till enda uppgift har att företräda dessa. Kommunen ska föreslå en person som är lämpliga för uppdraget medan det är länsstyrelsen som förordnar. Remiss från Länsstyrelsen den 7 november 2014 Inga-Lill Hast (M) och Benny Andersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska uppdra åt Martin Johansen (FP) att fatta ett ordförandebeslut i detta ärende.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 21 Remissvar gällande detaljplan för Toftenäs 1:67 m.fl. Kollung Dnr 2011/ Lyfta ärendet till Kommunstyrelsen för komplettering av handlingarna 2. Föreslå Kommunstyrelsen besluta att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot utställningshandling nr 2 för detaljplan Toftenäs 1:67, m.fl Kollung. Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade 16 december 2014, 328 att utställning ska ske över detaljplan för Toftenäs 1:67 m.fl. Kollung. Kommunstyrelsen ombeds nu yttra sig över detaljplanen. Missiv den 18 december 2014 Tjänsteutlåtande den 23 januari 2015 Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägget att ärendet ska lyftas till Kommunstyrelsen för komplettering av handlingarna.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 22 Investeringsuppföljning Dnr 2015/ Bordlägga ärendet till nästa sammanträde. Ekonomiavdelningen presenterar uppföljning på gjorda investeringar för arbetsutskottet.

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 23 Slutredovisning VA-projekt Ledningsnät Myggenäs 10:1 Dnr 2015/ Bordlägga ärendet till nästa sammanträde. Projektering pågick under 2009 och entreprenaden utfördes i huvudsak under Entreprenaden är i sin helhet slutbesiktad och garantibesiktad och anläggningen ägs och drivs av Tjörns kommun. Tidigare beslut Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 321 den 16 december 2014 Tjänsteutlåtande den 23 november 2014

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 24 Slutredovisning av VA-projekt Sjöledningar Stockevik Ängholmen och Skärhamn Kyrkesund Dnr 2015/ Bordlägga ärendet till nästa sammanträde. Projekten är två delentreprenader i kedjan av projekt som fullföljer kommunens beslut att avveckla reningsverken i Sunna och Skärhamn genom att överföra avloppsvattnet till ett nytt reningsverk i Ängholmen. Projekteringen pågick under 2008/2009. Tidigare beslut Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 322 den 16 december 2014 Tjänsteutlåtande den 24 november 2014

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 25 Ekonomisk fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Dnr 2014/ Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta att godkänna nuvarande ekonomiska fördelning mellan medlemskommunerna i Samordningsförbundet. Vid utvidgningen av Samordningsförbundet 2008 bestämde kommunalråden hur den ekonomiska fördelningen skulle se ut mellan kommunerna. Kommunerna får nu samråda om någon förändring ska ske av nuvarande fördelning för perioden Skrivelse från Samordningsförbundet 4 november 2014

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 11.45 Ajournering 9.20-10.05, 10.07-10.35 samt 11.22-11.32. Utses att justera

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 15.00 16.56. Utses att justera Benny Andersson (S) 42-53, 55-57, Alma Nilsson (S) 54

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 15.00 16.56. Utses att justera Benny Andersson (S) 42-53, 55-57, Alma Nilsson (S) 54 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1((&)[25] 2015-02-12 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 15.00 16.56 Utses att justera Benny Andersson (S) 42-53, 55-57, Alma Nilsson (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-28 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl 08:30 10.20 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-06-30 09:00 Paragrafer 13-26 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Plats och tid Stora Vetteberget, Kommunhuset kl. 09:00 11:45. Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (FP) Jeanette Lagervall (S)

Plats och tid Stora Vetteberget, Kommunhuset kl. 09:00 11:45. Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (FP) Jeanette Lagervall (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Stora Vetteberget, Kommunhuset kl. 09:00 11:45 Utses att justera Jeanette Lagervall (S) Justeringens plats och

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-14 1 [41] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 12.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Jenny Broberg Kudryk

Underskrifter Sekreterare. Jenny Broberg Kudryk TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-11 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Plats och tid Lilla Tjörnsalen kl. 09:00 11.30 Utses att justera Benny Halldin (S) Justeringens plats och datum

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:50 Utses att justera Alma Nilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Skärhamn 2015-11-10

Läs mer

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunhuset kl. 9.00 11.55. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunhuset kl. 9.00 11.55. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunhuset kl. 9.00 11.55 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Lilla Tjörnsalen kl. 13:30 15.15 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 22 december 2016 Paragrafer 50-62 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Birgitta Adolfsson (FP)

Underskrifter Sekreterare. Birgitta Adolfsson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-19 Myndighetsnämnden Plats och tid Lilla Tjörnsalen kl. 18:00 19:30 Utses att justera Rikard Larsson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[20] 2015-01-21 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30 Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats och tid Sociala

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Jytte Grundberg

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-12 1. Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen, 2006-01-12 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] 2015-01-07 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 15:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Sociala Huset 2015-01-14 Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 15.00 15.25

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 15.00 15.25 Styrelsemöte nr 4 2013-11-21 1 (12) Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 15.00 15.25 Beslutande Martin Johansen (FP), ordf Bo Bertelsen, (M), 1 v ordf Benny Andersson (S), 2 v ordf Gösta Andersson (SB) Claes

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Plats och tid Notariet, tisdagen den 7 juni 2016 kl 13.00-14.05 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Azar Hedemalm (MP)

Underskrifter Sekreterare. Azar Hedemalm (MP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-18 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl. 09:00 10:55 Utses att justera Benny Halldin (S) Justeringens plats

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-29 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl.13.00 15.00 Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Nils Lackfors (s) Martin Johansen (fp) Anders

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Utses att justera Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S), endast 150. Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (FP)

Utses att justera Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S), endast 150. Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Stora Vetteberget kl. 08:30 12.00 Utses att justera Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S), endast 150

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Extra bolagsstämma [11] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

Extra bolagsstämma [11] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster Extra bolagsstämma 2014-11-20 1 [11] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.10.00-10.02 Beslutande Övriga närvarande Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster Lars-Ola

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-25 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:22 Utses att justera Bert-Inge Nordberg Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn,

Läs mer

Val av protokolljusterare

Val av protokolljusterare Kommunstyrelsen 2011-03-10 2 [27] KS 54 Val av protokolljusterare Benny Andersson (S) utses att justera protokollet jämte ordföranden. Kommunstyrelsen 2011-03-10 3 [27] KS 55 Fastställande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) Jonas Erlandsson (S)

Ingemar Svanström (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) Jonas Erlandsson (S) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 16 november 2010, kl. 09.00-11.35 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson 1 (10) Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby, kl 09:00-10:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 09:00 13.35 Ajournering: 10.43 11.02 Ajournering: 12.46 13.20 Utses att justera Jan Berndtsson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 21 oktober

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 1 [12] Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen, ordförande Lars Thorsson, ledamot

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-17 1 [9] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 18.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Arbetsutskott 2015-08-10 1 (8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M Ersättare Övriga deltagande Dag

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-15 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl 16:00 17.15 Utses att justera Henry Hermansson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-21

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer