Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1((&)[28] Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset , kl Paragrafer 1-25 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Kajsa Cardevik Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Protokollets förvaring Underskrift Kommunstyrelsens expedition Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Inga-Lill Hast (M) Bo Bertelsen (M) Benny Andersson (S) Jeanette Lagervall (S) Övriga närvarande Johan Fritz, kommunchef Mats Mikulic, kommunjurist Conny Johansson, mark- och exploateringschef Kajsa Cardevik, kommunsekreterare

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 1 Fastställande av dagordning Kommunstyrelsen beslutar Fastställa dagordningen med följande ändringar: Tillägg: Ekonomisk fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Utgår: Yttrande i laglighetsprövning gällande KFs beslut, 202 den 24 november 2014, detaljplan Malaga

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 2 Återremitterad motion framställd av Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP), om att utreda modellen vita jobb vid upphandling av tjänster inom Tjörns kommun Dnr 2013/ Föreslå Kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. En motion har väckts av Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) enligt följande: Bakgrund I Malmö och flera andra kommuner utvecklar man den offentliga upphandlingen genom att tillföra sociala klausuler som är möjliga inom ramen för EU rätten. Syftet är att motverka att offentliga skattemedel kan bidra till ekonomisk brottslighet, hamna i fickorna på oseriösa företag och garantera att de man handlar med har schysta villkor för de anställda. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i de senaste budgeterna föreslagit att Tjörns kommun påbörjar ett arbete för Vita jobb. Tjörn bör vara ett "vitt" föredöme. Vad är Vita jobbmodellen? Modellen bygger på ett antal hörnstenar såsom: Att den är anpassad efter lagen och offentlig upphandling och EU-rätten. Att den ställer krav på kollektivavtalsenliga villkor. Vita jobb modellen är ett upphandlingsverktyg. Den ger effektiv kontroll mot svartarbete. Att den inte påverkar den vanliga fackliga verksamheten med kollektivavtal. Exempel på kontraktsvillkor vid upphandlingar enligt Vita jobb modellen: Förbud att anlita svart arbetskraft (som entreprenören inte betalar skatte, arbetsgivaravgifter för) samtliga på arbetsplatsen ska bära namnbricka och IDhandlingar. Förteckning med namn ska löpande uppdateras. Rätt att löpande kontrollera anställda och villkorsuppfyllelse. Brott mot avtalsvillkor ger skadestånds- och/eller hävningsrätt. Resultat för Tjörns kommun när modellen är införd är bland annat: Att man skapar nya jobb med schysta villkor och lärlingsplatser.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] Stimulerar sund konkurrens och premiera de företag som medför ett sunt arbetsliv. Vita jobbmodellen säkerställer ett tätt samarbete med skatteverket. Inför nya sociala klausuler om sysselsättning och skatteparadis i våra avtal. Stimulerar utbildning av personal och fackliga representanter. Förbättrar våra möten med näringslivet och information till Tjörnborna. Med stöd av ovanstående föreslår vi att: Kommunfullmäktige tar besluta att Vita Jobb modellen införs vid upphandlingar av tjänster i Tjörns kommun och dess bolag. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut, 194 den 26 september 2014 Kommunstyrelsens beslut, 181 den 2 oktober 2014 Kommunfullmäktiges beslut, 161 den 16 oktober 2014 Tjänsteutlåtande den 22 november 2013 Politiskt motionssvar den 23 september 2014

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 3 Anmälan av motion gällande anskaffning av parkeringsvärmare åt hemtjänstens bilar Dnr 2014/ Återremittera motionen för att bifoga politiskt svar i nästa utskick. Thord Jansson (SD) har väckt en motion enligt följande: Ärendebeskrivning: Motion om anskaffande av parkeringsvärmare. Anledning: Fördelarna är ju många och att sätta sig i en förvärmd bil ger dig självklart en behagligare start på bilfärden, men samtidigt minskade hälsorisker. Genom att hålla bilens rutor fria från snö, is och imma blir du också en säkrare förare. En förvärmd motor slits betydligt mindre och släpper ut mindre skadliga avgaser. Att värna om miljön genom mindre utsläpp av avgaser. Att värna om personalens hälsa, då de slipper sätta sig i kalla bilar vid sina många kundbesök. Att minska bensinförbrukningen och slitaget på motorerna. Vi (SD) föreslår därför: Att kommunen utreder möjligheten att montera in parkeringsvärmare i hemtjänstens bilar. Att kommunen vid framtida inköp av fordon till hemtjänsten får parkeringsvärmare installerade vid leverans. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut, 53 den 27 mars 2014 Benny Andersson (S) yrkar på att ärendet återremitteras för att politiskt svar ska bifogas till nästa utskick.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 4 Uppdrag till kommunstyrelsen med anledning av motion om öppna landskap och kvalitetssäker mat i våra kommunala kök Dnr 2013/ Sända ärendet vidare till Kommunstyrelsen. Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut, 162 den 16 oktober 2014, gällande motion om öppna landskap och kvalitetssäker mat i våra kommunala kök, begärde kommunstyrelsen in ett remissvar från Tjörns Måltids AB. Uppdraget gick ut på att Måltids AB utifrån motionen skulle undersöka vilka åtgärder man kunde vidta samt vilka man inte kunde vidta i sin verksamhet. Tjörns Måltids AB har nu besvarat remissen. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut, 93 den 2 maj 2013 Kommunstyrelsens beslut, 182 den 2 oktober 2014 Kommunfullmäktiges beslut, 162 den 16 oktober 2014 Motion den 5 april 2013 Tjänsteutlåtande den 25 juni 2013 Politiskt motionssvar den 22 september 2014 Tjänsteutlåtande den 28 november 2014

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 5 Översyn av reglementen, nämnder Dnr 2014/ Uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av nämnders och styrelsers reglementen. Fråga om man ska göra en översyn av nämndernas reglementen med anledning av att Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett nytt förslag till reglemente för styrelser och nämnder. SKL:s cirkulär 14:58, Reglementen för styrelser och nämnder

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 6 Revidering av riktlinjer styrdokument, förändrad organisationsstruktur Dnr 2015/ Föreslå Kommunstyrelsen besluta att godkänna revideringen av Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun. I samband med den nya organisationsstrukturen och bildandet av utskott gjordes en översyn med revidering som följd av Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun. Tjänsteutlåtande den 21 januari 2015 Förslag till reviderade riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun den 21 januari 2015 Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun den 7 november 2013

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 7 Policy mot mutor och bestickning Dnr 2015/ Uppdra åt förvaltningen att ta fram riktlinjer mot mutor och bestickning. Tjörns kommun har bra riktlinjer kring etikfrågor gällande upphandling, men majoriteten önskar att förvaltningen tar ett helhetsgrepp och arbetar fram riktlinjer mot mutor och bestickning. Inga-Lill Hast (M), Bo Bertelsen (M), Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 8 Borgensavgift för kommunal borgen på lån till bostadsrättsföreningar Dnr 2015/ Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta 1. Borgensavgift tas ut av bostadsrättsföreningar på den del av lån där kommunal borgen finns som säkerhet. 2. Borgensavgift motsvarar borgensavgiften till kommunala bolag samt tillkommande marginal på 0,35 procent på låneskuld per 31 december föregående år. 3. Borgensavgift debiteras årligen från och med år Med hänsyn till lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen) samt EU:s statsstödsregler bör de bostadsrättsföreningar som erhållit kommunal borgen som säkerhet för lån erlägga en marknadsmässig borgensavift. Inga-Lill Hast (M), Bo Bertelsen (M), Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägget att borgensavgift ska motsvara borgensavgiften till kommunala bolag samt tillkommande marginal på 0,35 procent på låneskuld per 31 december föregående år. Tjänsteutlåtande den 22 januari 2015

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 9 Begäran om förlängt borgensåtagande för BRF Tubberöd Dnr 2015/4-045 Föreslå Kommunstyrelsen att besluta föreslå Kommunfullmäktige att gå i borgen avseende statligt bostadslån till och med år 2050 för HSB Bostadsrättsförening Tubberöd, HSB Bostadsrättsförening Tubberöd, , ansöker om förlängt borgensåtagande. Föreningen yrkar att Tjörns kommun beslutar att förlänga det nuvarande borgensåtagandet avseende statligt bostadslån till år Nuvarande borgensåtagande upphör år Ansökan från BRF Tubberöd den 29 december 2014 Tjänsteutlåtande den 22 januari 2015 Komplettering till ansökan den 27 januari 2015

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 10 Val av ombud till årsstämmor för Renova AB och Renova Miljö AB Dnr 2015/ Föreslå Kommunstyrelsen att besluta föreslå Kommunfullmäktige välja Anders G Högmark (M) till Tjörns kommuns ombud till årsstämmor för Renova AB och Renova Miljö AB. Tjörns kommun är en av ägarkommunerna till Renova AB och Renova Miljö AB. För att ägarkommunerna ska kunna företrädas på bolagens årsstämmor den 10 mars 2015 och ytterst också rösta för de aktier som respektive kommun äger, skall varje kommun utse ett stämmoombud. Skrivelse från Renova AB Inga-Lill Hast (M) nominerar Anders G Högmark (M) till ombud.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 11 Pris vid försäljning, del av Hövik 5:1 Dnr 2015/ Kommunstyrelsens arbetsutskott Föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta 1. Fastställa markpriset inom detaljplan för Hövik 5:1 m.fl. enligt följande Mark som säljs för upplåtelse av bostadsrättsförening till 2000 kr/m² BTA. Mark som säljs för upplåtelse av hyresrätter till 1100 kr/m² BTA. Mark som är avsedd för gemensamhetslokal till 500 kr/m² BTA. 2. Ge Mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att upprätta köpeavtal för markområdena innehållande föreslagna villkor. 3. Köpeavtal undertecknas av Kommunstyrelsens ordförande och Kommunchefen. Planområdet är beläget centralt i Höviksnäs och medger totalt ca 100 bostäder. Planområdet är i kommunal ägo förutom den norra delen där en privat exploatör bygger bostäder. Under 2014 har Mark- och exploateringsavdelningen gått ut med en öppen förfrågan till exploatörer/byggare att kommunen har mark till försäljning för byggnation av bostäder. De två intressenter som avdelningen valt att gå vidare med avser att bygga bostäder med blandad upplåtelseform. Tjänsteutlåtande den 21 januari 2015 Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 12 Ansökan om bidrag/finansiering av investeringar i Dyröboden Dnr 2013/ Föreslå Kommunstyrelsen att avslå föreningens önskan om investeringsstöd. Dyröns Fiskares andelsförening ämnar investera i en utbyggnad av affärsytan i Dyröboden för att tillgodose behovet av service till alla besökare på ön. Kommunen har fått en fråga från Dyröns Fiskares andelsförening om kommunen kan vara med att finansiera en investering gällande utbyggnad av Dyröboden för utökad affärsyta sommartid samt servering och kaférörelse. Ansökan från Dyröns Fiskares andelsförening den 18 december 2014 Tjänsteutlåtande den 19 januari 2015 Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Benny Andersson (S) yrkar att föreningen ska beviljas kronor då han anser att det finns synnerliga skäl på grund av att det bara finns en affär på ön. Beslutsgång Ordförande ställer de båda förslag mot varandra och Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 13 Lokaler, politiska partier Dnr 2015/ Återremittera ärendet för att ta fram klara och tydliga regler för lokaluthyrning till politiska partier. En förfrågan har inkommit om möjlighet för politiker att arbeta och att mötas inför och efter politiska möten. Tjänsteutlåtande den 21 januari 2015 Ajournering Ajournering begärs och sammanträdet ajourneras kl och kl Inga-Lill Hast (M) yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram klara och tydliga regler.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 14 Anläggningsarrende på del av fastigheten Tjörn Nötsäter 1:311, Korsholmen Dnr 2013/ Föreslå Kommunstyrelsen besluta att 1. Godkänna arrendeavtal enligt upprättat förslag 2. Avtalet undertecknas av Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen och kommunchef Johan Fritz Arrendatorerna har inkommit med förfrågan om utökat arrendeområde för sitt arrende på Tjörns kommuns fastighet Nötsäter 1:311, Korsholmen. Befintligt avtal löper ut 31 december Tidigare beslut Kommunstyrelsens beslut, 24 den 15 januari 2015 Tjänsteutlåtande med bilagor den 1 december 2014 Tjänsteutlåtande den 21 januari 2015 Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 15 Remiss om förslag om GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga Dnr 2014/ Föreslå Kommunstyrelsen att besluta ställa sig positivt till ett GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga. Sedan 2006 har GR följt utvecklingen av mottagande av de ensamkommande. GR har även varit en arena för kommunernas erfarenhetsutbyte. GR har nu bett att få höra kommunernas inställning till ett GR-gemensamt arbetet med ensamkommande barn och unga. Tidigare beslut Socialnämndens beslut, 183 den 17 december 2014 Protokollsutdrag och skrivelse från GR kommunalförbund den 26 september 2014 Tjänsteutlåtande den 24 november 2014 Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 16 Remissvar om inriktningsdokument för ett fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar Dnr 2014/ Föreslå Kommunstyrelsen att besluta yttra sig till GR enligt Socialnämndens beslut. Den 3 december 2014 inkom kommunkansliet till Socialnämnden med begäran om remissvar om GR-Inriktningsdokument för ett fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen. Socialnämnden har nu inkommit med synpunkter på inriktningsdokumntet och utgångspunkterna. Tidigare beslut Socialnämndens beslut, 8 den 21 januari 2015 Protokollsutdrag och skrivelse den 24 oktober 2014 Tjänsteutlåtande den 12 januari 2015 Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 17 Ansökan om tillstånd för tippning av muddermassor, Holmen grå Dnr 2015/ Återremittera ärendet för grundligare utredning av vad tippningen innebär för Tjörns kommun. Lökebergs småbåtshamn samfällighetsförening (LSS) har för avsikt att inlämna en tillståndsansökan för vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. Den planerade vattenverksamheten består i att rusta upp samt förtäta befintlig småbåtshamn i Lökebergs kile. I arbetena ingår bland annat att förlänga befintlig vågbrytare samt fördjupa hamnen så att ett vattendjup om 1,5 m i förhållande till medelvattenytan erhålls inom hamnområdet. Fördjupningsarbetena innebär att ca 5000 m3 icke förorenade sediment behöver grävas ur och omhändertas på land eller kvittblivas genom tippning till havs. Lökebergs småbåtshamn samfällighetsförening har nu ansökt till Tjörns kommun om tillstånd för tippning av muddermassorna. PM angående rådighet för tippning av muddermassor inom fastigheten Klädesholmen 1:1, Tjörns kommun den 22 december 2014 Benny Andersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för grundligare utredning av vad tippningen innebär för Tjörns kommun.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 18 Remiss från MSB avseende förslag till två författningar om pyroteknik och ammunition Dnr 2014/ Yttra sig till MSB enligt upprättat förslag från Räddningstjänsten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sänt ut förslag på författningar gällande pyroteknik och ammunition till bland annat Tjörns kommun. Tjörns kommuns räddningstjänst har fått remissen för påseende och om de finner det nödvändigt, att besvara remissen. Tidigare beslut Kommunstyrelsens beslut, 26 den 15 januari 2015 Remiss från MSB Tjänsteutlåtande den 3 december 2014 Tjänsteutlåtande/yttrande den 21 januari 2015 Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 19 Förordnande av borgerliga begravningsförrättare Dnr 2015/ Välja följande personer som borgerliga begravningsförrättare till och med 2018: 1. Bengt Lidén 2. Anders Wernesten 3. Birgitta Adolfsson 4. Bo Svensson Kommunen har möjlighet att utse förrättare av borgerliga begravningar. Inga-Lill Hast (M) och Benny Andersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 20 Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor Dnr 2014/ Uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande, Martin Johansen (FP), att fatta ett ordförandebeslut i detta ärende. I samband med reformen om ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000 har begravningslagstiftningen setts över. Svenska kyrkans huvudmannaskap för begravningsverksamhet kvarstår, även för de som tillhör annat trossamfund eller inget trossamfund För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan finns begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten. Man vill öka inflytandet och möjligheterna till påverkan genom att länsstyrelsen utser särskilda begravningsombud som på ett tydligt sätt företräder dem som inte tillhör Svenska kyrkan i begravningsfrågor och som till enda uppgift har att företräda dessa. Kommunen ska föreslå en person som är lämpliga för uppdraget medan det är länsstyrelsen som förordnar. Remiss från Länsstyrelsen den 7 november 2014 Inga-Lill Hast (M) och Benny Andersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska uppdra åt Martin Johansen (FP) att fatta ett ordförandebeslut i detta ärende.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 21 Remissvar gällande detaljplan för Toftenäs 1:67 m.fl. Kollung Dnr 2011/ Lyfta ärendet till Kommunstyrelsen för komplettering av handlingarna 2. Föreslå Kommunstyrelsen besluta att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot utställningshandling nr 2 för detaljplan Toftenäs 1:67, m.fl Kollung. Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade 16 december 2014, 328 att utställning ska ske över detaljplan för Toftenäs 1:67 m.fl. Kollung. Kommunstyrelsen ombeds nu yttra sig över detaljplanen. Missiv den 18 december 2014 Tjänsteutlåtande den 23 januari 2015 Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägget att ärendet ska lyftas till Kommunstyrelsen för komplettering av handlingarna.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 22 Investeringsuppföljning Dnr 2015/ Bordlägga ärendet till nästa sammanträde. Ekonomiavdelningen presenterar uppföljning på gjorda investeringar för arbetsutskottet.

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 23 Slutredovisning VA-projekt Ledningsnät Myggenäs 10:1 Dnr 2015/ Bordlägga ärendet till nästa sammanträde. Projektering pågick under 2009 och entreprenaden utfördes i huvudsak under Entreprenaden är i sin helhet slutbesiktad och garantibesiktad och anläggningen ägs och drivs av Tjörns kommun. Tidigare beslut Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 321 den 16 december 2014 Tjänsteutlåtande den 23 november 2014

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 24 Slutredovisning av VA-projekt Sjöledningar Stockevik Ängholmen och Skärhamn Kyrkesund Dnr 2015/ Bordlägga ärendet till nästa sammanträde. Projekten är två delentreprenader i kedjan av projekt som fullföljer kommunens beslut att avveckla reningsverken i Sunna och Skärhamn genom att överföra avloppsvattnet till ett nytt reningsverk i Ängholmen. Projekteringen pågick under 2008/2009. Tidigare beslut Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 322 den 16 december 2014 Tjänsteutlåtande den 24 november 2014

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott [28] 25 Ekonomisk fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Dnr 2014/ Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta att godkänna nuvarande ekonomiska fördelning mellan medlemskommunerna i Samordningsförbundet. Vid utvidgningen av Samordningsförbundet 2008 bestämde kommunalråden hur den ekonomiska fördelningen skulle se ut mellan kommunerna. Kommunerna får nu samråda om någon förändring ska ske av nuvarande fördelning för perioden Skrivelse från Samordningsförbundet 4 november 2014

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (FP) Jeanette Lagervall (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (FP) Jeanette Lagervall (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Stora Vetteberget kl. 09:00 11:49 Utses att justera Jeanette Lagervall (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-04-06 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-04-06 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-04-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00-22.00 Blad Beslutande Thomas Fransson (kd) ordf Lars Öfverström (m) 2:e vice ordf Yvonne Andersson (m) Eva Bertilsson-Styvén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen BÅSTADS 2015-04-15 l av41 Plats och tid: Beslutande: Bo Wendt BP), Ordförande. Närvarande 100-126 GöstaGebauer C), l:e vice ordförande. Tjg. som ordförande 127-132 Ingela Stefansson S),

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer