Remiss - Betänkandet-Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss - Betänkandet-Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)"

Transkript

1 Dnr KS Dpl 01 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse Ingemar Granath, Kommunstyrelsen Remiss - Betänkandet-Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Dnr KS Dpl 01 Sammanfattning En statlig kommitté, Utjämningskommittén.08, har gjort en översyn av den kommunala inkomst- och kostnadsutjämningen. Kommittén föreslår en rad förändringar främst inom kostnadsutjämningen. Förslagen medför stora förändringar för enskilda kommuner, dock inte för Karlstad. Jämfört med nuvarande systen innebär kommitténs samlade förslag att utfallet för Karlstads del blir en marginellt ökad kostnad med 27 kr per invånare (2,3 mnkr). Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti Kommunledningskontorets förslag till yttrande den 15 augusti Sammanfattning av betänkandet Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39). Ärende Regeringen tillsatte hösten 2008 en kommitté med uppgift att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. Kommittén har antagit namnet Utjämningskommittén.08. Ett slutbetänkande med vissa förslag till förändringar avlämnades i april Förändringarna föreslås gälla från 2013 med undantag av ett förslag om en höjd garantinivå för landstingen som enligt ett tidigare avlämnat förslag ska gälla redan från Utredningen omfattar både inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen. Den behandlar dessutom både kommun och landsting. Vår tjänsteskrivelse fokuserar dock på kommunerna med undantag för den höjda garantinivån för landstingen, som har betydelse för möjligheten att skatteväxla i samband med den nya kollektivtrafiklagen. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 Dnr KS Dpl 01 sid 2 (6) Nuvarande system Det nuvarande systemet för kommunalekonomisk utjämning infördes den 1 januari Inom kostnadsutjämningen har vissa förändringar skett även senare. Syftet med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Det nu gällande utjämningssystemet består av fem olika delar: Inkomastutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/regleringsavgift (Strukturbidrag) (Införandebidrag) Inkomstutjämning Alla kommuner garanteras ett i stort sett lika stort skatteunderlag per invånare (115 procent av medelskattekraften) genom ett statligt inkomstutjämningsbidrag. Detta uppgår till 54 miljarder kronor. Bidraget beräknas utifrån 95 % av skillnaden mellan det egna skatteunderlaget och ett underlag som motsvarar 115 procent av medelskattekraften. De 11 kommuner vars skatteunderlag överstiger denna nivå betalar i stället en inkomstutjämningsavgift till staten (85 % av den överskjutande delen). För Karlstads del ger inkomstutjämningen en intäkt med 539 mnkr under 2011 (vår egen skattekraft uppgår till 98 % av medelskattekraften). Kostnadsutjämning Utjämning sker för opåverkbara strukturella kostnadsskillnader som kan vara av två slag: Behovet av kommunal service är olika, till exempel finns det större behov av äldreomsorg i kommuner med många äldre. Kostnaden för att producera en viss service varierar, till exempel kan skolan kosta mer i glesbygdskommuner med mindre enheter. Självvalda skillnader i serviceutbud, servicekvalitet, avgiftsnivå och effektivitet ska däremot inte beaktas i kostnadsutjämningen. Kommuner med en ogynnsam kostnadsstruktur får ett bidrag. De som har en gynnsam kostnadsstruktur får i stället betala en avgift. Här finns inga statliga bidrag utan utjämningen sker helt och hållet genom en mellankommunal utjämning. Under 2011 betalar Karlstad en avgift på 222 mnkr till kostnadsutjämningen. Regleringsbidrag/regleringsavgift Statens budget innehåller ett fastställt belopp för kommunalekonomisk utjämning. Skillnaden mellan detta belopp och statens kostnad för inkomstutjämningen (och strukturbidraget) regleras genom ett bidrag eller en avgift för kommunerna. Detta

3 Dnr KS Dpl 01 sid 3 (6) sker med ett enhetligt belopp per invånare, lika för alla kommuner. Under 2011 får kommunerna ett bidrag, som för Karlstads del uppgår till närmare 88 mnkr. Strukturbidrag Strukturbidrag utgår inte till alla kommuner utan endast till de som tidigare fick tillägg i vissa delmodeller och/eller fick större intäktsminskningar genom den systemförändring som skedde Karlstad berörs inte av detta bidrag. Införandebidrag För att mildra omfördelningseffekterna när systemet ändrades 2005 fanns ett införandebidrag under Karlstads har aldrig berörts av detta bidrag. Utjämningskommitténs förslag Inom inkomstutjämningen finns endast marginella förändringar för kommunerna men större för landstingen genom den höjda garantinivån. De föreslagna förändringarna inom kostnadsutjämningssystemet innebär dock stora omfördelningar, dock ej för Karlstad. Jämfört med nuvarande systen innebär kommitténs samlade förslag att utfallet för Karlstads del blir en marginellt ökad kostnad med 27 kr per invånare (2,3 mnkr). Övriga värmlandskommuner, med undantag av Hammarö, får dock en avsevärd förbättring. Värmland som helhet får en förbättring med 784 kr per invånare. Sex av värmlandskommunerna får en förbättring med över kr per invånare, den kommun som får störst förändring (Kil) får hela kr per invånare. Inkomstutjämning Förslaget innebär för landstingen att garantinivån i inkomstutjämningen höjs från 110 procent till 115 procent av medelskattekraften. Härigenom får kommuner och landsting samma garantinivå, vilket medför att skatteväxlingar mellan kommunerna och landstinget i ett län kan ske utan att oönskade omfördelningseffekter uppstår. Kommittén föreslår att förändringen sker redan från Anledningen är att det är aktuellt med skatteväxling i ett antal län under 2012 i samband med ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken. Även om frågan för närvarande inte är aktuell i Värmland är det naturligtvis positivt att förändringen sker. Statens ökade kostnader för inkomstutjämningen motsvaras av en lika stor reducering av landstingens regleringsbidrag, men kommunernas regleringsbidrag är oförändrat. Kommunerna påverkas således inte negativt av förändringen. För kommunerna sker ytterst små justeringar inom inkomstutjämningen, främst av teknisk art. För Karlstad blir förändringen ett ökat utjämningsbidrag med 3 kr per invånare vilket motsvarar 250 tkr. Kommittén har lagt ned ett stort arbete på att utreda huruvida inkomstutjämningen är tillväxthämmande, vilket hävdas från vissa kommuner. Kritiken grundas i att om kommunens eget skatteunderlag ökar mer än genomsnittet minskar intäkten från inkomstutjämningen i stort sett lika mycket alternativt att avgiften till systemet ökar. Incitamentet för tillväxt skulle därigenom saknas.

4 Dnr KS Dpl 01 sid 4 (6) Kommittén har kommit fram till att det saknas belägg för att inkomstutjämningen är tillväxthämmande. Incitamenten för ekonomisk tillväxt och för ökad sysselsättning bör stärkas på annat sätt än inom ramen för inkomstutjämningen. Kommitténs slutsatser grundas till stor del på en omfattande rapport från Institutet för näringslivsanalys vid internationella handelshögskolan i Jönköping (INA). Strukturbidraget och Regleringsbidraget Kommittén föreslår att strukturbidraget reduceras i vissa delar. Karlstad är över huvud taget inte berörd av detta bidrag. En effekt av att strukturbidraget reduceras är dock att ett större belopp återstår av statens budgeterade anslag för bidrag till kommunerna. Härigenom ökar regleringsbidraget från kr till kr per invånare, alltså med 46 kr, vilket för Karlstad motsvarar drygt 3,9 mnkr. Kostnadsutjämning Kommitténs förslag innebär avsevärda omfördelningar mellan olika kommuner och olika kommungrupper. För Karlstads del begränsas dock förändringen till en ökad kostnad med 77 kr per invånare, vilket motsvarar 6,5 mnkr. Kostnadsutjämningen består av ett antal delmodeller. Viktigare förändringar beskrivs här nedan. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet: kommittén anser att nuvarande utjämningsmodell bör ersättas med en betydligt förenklad modell med större tonvikt på åldersstrukturen. Nuvarande modell innehåller en teoretisk behovsmodell där förvärvsfrekvens och skattekraft har en stor betydelse. Utvecklingen under 2000-talet har dock gått mot en utjämning av andelen inskrivna barn mellan olika kommungrupper. Modellen har blivit föråldrad och överkompenserat vissa kommuner medan andra kommuner blivit missgynnade. Individ- och familjeomsorg Kommitténs bedömning är att utfallet i den nuvarande utjämningsmodellen för ger oacceptabelt stora skillnader i förhållande till de faktiska kostnaderna i olika typer av kommuner varför modellen bör förändras. En ny modell föreslås som grundas på: andelen arbetslösa utan ersättning, andelen lågutbildade svenskar år, roten ur tätortsbefolkningen i kommunen år 2005, andelen boende i flerfamiljshus byggda samt andelen av befolkningen med ekonomiskt bistånd som varar längre än sex månader. Äldreomsorg: Kommittén har lagt ned ett omfattande arbete för att försöka skapa en förenklad utjämningsmodell och har kommit fram till att ålder, civilstånd, etnicitet, skillnader i dödlighet och bebyggelsestruktur är relevanta faktorer för att fånga strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommunerna. Kollektivtrafik: delmodellen bibehålls i sin konstruktion men uppdateras i fråga om de variabler som ingår: glesheten, andel personer som pendlar samt andelen personer som bor i tätorter med mer än invånare. Vidare anser kommittén att kostnadsfördelningen mellan kommunerna i länet bör uppdateras (den nuvarande baseras på 2005 års verksamhet). Värmland hör till de län som får störst förbättring genom uppdateringen. Karlstad gynnas i nästa steg av den uppdaterade fördelningen mellan kommunerna, eftersom vår andel av länets kostnader har ökat under senare år.

5 Dnr KS Dpl 01 sid 5 (6) Lönekostnader: Enligt kommitténs bedömning bör skillnader i lönekostnader kompenseras fullt ut för både kommuner och landsting. Nuvarande system, som infördes 2008, begränsar kompensationen till 50 %. Enligt förslaget ska beräkningen inte grundas på faktiska lönekostnader utan på variabler som taxeringsvärden, priser på bostadsrätter samt andelen förvärvsarbetande som inte är anställda i kommun- och landstingssektorn (alltså konkurrenssituationen). Konstruktionen är att samtliga kommuner betalar en avgift, som ökar från nuvarande 126 kr per invånare till 323 kr per invånare i förslaget. Ersättning får bara de kommuner som har högst kostnadsläge. Den tillfaller framför allt kommunerna i Stockholms län och till viss del Malmö- och Göteborgsregionen. Sammantaget för samtliga delmodeller uppgår förändringen för Karlstad till en ökad avgift med 77 kronor per invånare (6,5 mnkr), fördelat på de olika delmodellerna enligt följande tabell. Beloppen avser kronor per invånare Ökad avgift Minskad avgift Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 59 Grundskola inklusive förskoleklass 90 Gymnasieskola 1 Individ- och familjeomsorg 16 Äldreomsorg 69 Kraftig befolkningsökning/-minskning 19 Bebyggelsestruktur 26 Barn med utländsk bakgrund 14 Kollektivtrafik 121 Skillnader i lönekostnad 193 Kommunledningskontorets bedömning Vår bedömning är att kommittén har lagt ned ett omfattande arbete på beräkningar och analys inom kostnadsutjämningens olika delmodeller. Vår bedömning är att de föreslagna förändringarna gör kostnadsutjämningen mer rättvisande. Kommittén har därmed undanröjt en del skevheter i det nuvarande förslaget, främst i fråga om behovsberäkningen i delmodellen förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. I fråga om inkomstutjämningen anser vi att kommittén på ett förtjänstfullt sätt har åstadkommit en grundlig analys och en klargörande redovisning av huruvida inkomstutjämningen skulle vara tillväxthämmande. Vår uppfattning är att kommitténs bedömning att det saknas belägg för att inkomstutjämningen är tillväxthämmande är väl underbyggd. Den kritik som kommer från grupper av (ofta välmående) kommuner inte minst i Stockholmsregionen, tillbakavisas på ett övertygande sätt. Vi har vissa synpunkter inom ett par områden, som vi anser bör påtalas i kommunens yttrande. Det ena gäller att utjämningssystemet fortfarande inte beaktar situationen för regionala centra i regioner som i övrigt har en svag utveckling. Vi har tagit upp samma fråga i remissvar vid ett par tidigare tillfällen:

6 Dnr KS Dpl 01 sid 6 (6) Det andra området gäller Individ- och familjeomsorg. Karlstad har omfattande sysselsättningsinsatser som hanteras inom individ- och familjeomsorg i syfte att begränsa försörjningsstödet. Kostnader uppkommer i stället i form av olika former av löneersättningar. Härigenom påverkas variabeln andelen av befolkningen med ekonomiskt bistånd som varar längre än sex månader och kanske även variabeln andelen arbetslösa utan ersättning. Vi har inte möjlighet att bedöma vilka effekter som uppstår i förhållande till riket i övrigt, men vill ändå påtala att vi ser det som angeläget att frågan tas upp i den fortsatta behandlingen av utjämningssystemet. Även om vi har synpunkter inom dessa områden anser vi att de bör föras fram som önskemål inför det fortsatta arbetet med uppföljning av utjämningssystemet som sker främst genom Statskontorets försorg. Eftersom kommitténs förslag enligt vår uppfattning innehåller så mycket positivt, föreslår vi att kommunen tillstyrker förslaget i sin helhet, och att våra synpunkter i stället beaktas framåt. Det är positivt att utredningens förslag ger så kraftiga förbättringar för Värmland som helhet. Kommunledningskontorets förslag Förslaget till remissvar godkänns och översänds till Finansdepartementet som kommunens svar på remissen. Lars Sätterberg ekonomidirektör Ingemar Granath budgetchef Beslutet expedieras till Finansdepartementet senast den 15 september 2011 (lämnas både på papper och per e-post).

Remiss - Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

Remiss - Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting Dnr KS-2012-772 Dpl 10 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-02-27 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Remiss - Förslag till ändringar

Läs mer

promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för

promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten 2013-01-31 LiÖ 2012-4173 Landstingsstyrelsen Remissvar Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting (Fi2012/4726) Bakgrund

Läs mer

Utredaren ska analysera i vilken utsträckning som de olika delmodellerna i kostnadsutjämningen fångar upp strukturella kostnadsskillnader,

Utredaren ska analysera i vilken utsträckning som de olika delmodellerna i kostnadsutjämningen fångar upp strukturella kostnadsskillnader, Kommittédirektiv Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting Dir. 2016:91 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att göra en

Läs mer

Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet förslag till uppdateringar

Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet förslag till uppdateringar YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för ekonomi och styrning Anders Folkesson Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande beträffande Statskontorets utredningar Delmodellen för förskola, fritidshem

Läs mer

Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna

Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna PM 1 (6) Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna En dokumentation av skatteväxlingsberäkningen Måns Norberg 2017-03-05 2017-03-05 2 (6) Utjämningssystemet I Sverige har det sedan länge funnits

Läs mer

Budgetprognos 2004:1. Tema. Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär. Budgetprognos 2004:1

Budgetprognos 2004:1. Tema. Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär. Budgetprognos 2004:1 Budgetprognos 2004:1 Tema Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär 1 Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär Utgifterna för kommunsektorn uppgår

Läs mer

Kostnadsutjämning för kommuner och landsting

Kostnadsutjämning för kommuner och landsting Pressmeddelande 1998-12-14 Kommunala utjämningsutredningen (Fi 1995:16) Ordf. Lars-Eric Ericsson Telefon 026-17 13 20 Sekr. Lennart Tingvall Telefon 08-405 1563 Kostnadsutjämning för kommuner och landsting

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av systemet för kommunalekonomisk utjämning. Dir. 2008:110. Beslut vid regeringssammanträde den 25 september 2008

Kommittédirektiv. Översyn av systemet för kommunalekonomisk utjämning. Dir. 2008:110. Beslut vid regeringssammanträde den 25 september 2008 Kommittédirektiv Översyn av systemet för kommunalekonomisk utjämning Dir. 2008:110 Beslut vid regeringssammanträde den 25 september 2008 Sammanfattning av uppdraget En parlamentarisk kommitté ska utvärdera

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:204 Diarienr: 1998/3151. Datum: 1998-12-16

Cirkulärnr: 1998:204 Diarienr: 1998/3151. Datum: 1998-12-16 Cirkulärnr: 1998:204 Diarienr: 1998/3151 Handläggare: Sektion/Enhet: Herman Crespin Finanssektionen Datum: 1998-12-16 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Kommunala utjämningsutredningens

Läs mer

PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län

PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län Bilaga 3 1(7) Kollektivtrafikstaben Bilaga 3 PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län År 2012 infördes en ny kollektivtrafiklag. I samband med lagens införande valde landsting och kommunkollektiv

Läs mer

Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO)

Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) 2014:20 STATSKONTORET Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) förslag till justeringar Sammanfattning Förslag till förändringar i IFO-modellen Syftet med det kommunala utjämningssystemet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2012:704 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2014:1372 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 20 november 2014. Regeringen

Läs mer

Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 4 juni 2015 Ardalan Shekarabi Magnus Bengtson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

13 Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning.

13 Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-01-22 LS-LED06-431 13 Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning. Remissvar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2017:1100 Utkom från trycket den 28 november 2017 utfärdad den 16 november 2017. Regeringen

Läs mer

Det kommunala utjämningssystemet

Det kommunala utjämningssystemet 2014:2 Det kommunala utjämningssystemet en beskrivning av systemet från 2014 MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-02-06 2013/251-5 ERT DATUM ER BETECKN NG Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Det kommunala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2011:1136 Utkom från trycket den 29 november 2011 utfärdad den 17 november 2011. Regeringen

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Ändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 maj 2013 Peter Norman Magnus Bengtson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010 PM Sida 2010-04-13 1 (15) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Derk de Beer Tfn direkt 08-452 77 42 EJ Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010 Grundtanken med utjämningssystemet

Läs mer

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2005

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2005 PM Sida 2005-01-28 1 (16) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Henrik Berggren Tfn direkt 08-452 77 42 henrik.berggren@skl.se Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2005

Läs mer

Skatter & bidrag för landsting 2015

Skatter & bidrag för landsting 2015 Skatter & bidrag för landsting 2015 Så funkar det! Frågor besvaras av: Mona Fridell, telefon 08-452 79 10 e-post: mona.fridell@skl.se Måns Norberg, telefon 08-452 77 99 e-post: mans.norberg@skl.se Modellen

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 14/ Dnr SKL 13/5622 Derk de Beer Preliminär utjämning för år 2014

Ekonomi Nytt. Nummer 14/ Dnr SKL 13/5622 Derk de Beer Preliminär utjämning för år 2014 Ekonomi Nytt Nummer 14/13 2013-10-01 Dnr SKL 13/5622 Derk de Beer 08-452 77 42 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning. En informationsskrift om utjämningssystemet för kommuner och landsting år 2008

Kommunalekonomisk utjämning. En informationsskrift om utjämningssystemet för kommuner och landsting år 2008 Kommunalekonomisk utjämning En informationsskrift om utjämningssystemet för kommuner och landsting år 2008 Kommunalekonomisk utjämning En informationsskrift om utjämningssystemet för kommuner och landsting

Läs mer

Kommunala och regionala löner, fastighetspriser och attraktivitet

Kommunala och regionala löner, fastighetspriser och attraktivitet Kommunala och regionala löner, fastighetspriser och attraktivitet En studie av lönekostnadsutjämningen Johanna Edlund Marcus Holmström CERUM Report Nr 34/2011 ISBN 978-91-7459-264-1 ISSN 0282-0277 CERUM

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning Utjämningsåret 2005

Kommunalekonomisk utjämning Utjämningsåret 2005 Kommunalekonomisk utjämning Utjämningsåret 2005 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr 2017/60-5. Sammanställning av Statskontorets förslag till åtgärder inom det kommunala utjämningssystemet

Dnr 2017/60-5. Sammanställning av Statskontorets förslag till åtgärder inom det kommunala utjämningssystemet Dnr 2017/60-5 Sammanställning av Statskontorets förslag till åtgärder inom det kommunala utjämningssystemet PM 1 (13) Sammanställning av Statskontorets förslag till åtgärder inom det kommunala utjämningssystemet

Läs mer

Det kommunalekonomiska utjämningssystemet

Det kommunalekonomiska utjämningssystemet Det kommunalekonomiska utjämningssystemet Effekter för Västerbotten, Norrland och Sveriges funktionella arbetsmarknader Johanna Edlund Marcus Holmström CERUM Report Nr 23/2010 ISBN 978-91-7459-047-0 ISSN

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Finansdepartementet. Dnr Fi2012/4726. Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

Finansdepartementet. Dnr Fi2012/4726. Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting Finansdepartementet Dnr Fi2012/4726 Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting 1 Innehållsförteckning 1 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning...

Läs mer

Dnr 2017/60-5. Det kommunalekonomiska utjämningssystemets historik

Dnr 2017/60-5. Det kommunalekonomiska utjämningssystemets historik Dnr 2017/60-5 Det kommunalekonomiska utjämningssystemets historik 1993 2017 PM 1 (37) Innehåll 1 Inledning 3 2 Utjämningssystemet 1993 1995 3 2.1 Ett generellt statsbidrag ersätter riktade bidrag 5 2.2

Läs mer

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Dnr KS-2012-466 Dpl 00 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-10-05 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida

Läs mer

Preliminära utfall av 2014 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning

Preliminära utfall av 2014 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning 2013-10-01 1 (9) CIRKULÄR 13:49 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Derk de Beer m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Preliminära utfall av 2014 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning

Läs mer

Strategisk överenskommelse med Polismyndigheten Värmland

Strategisk överenskommelse med Polismyndigheten Värmland Ärende 11 Dnr KS-2012-388 Dpl 00 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-06-11 Lars Sätterberg, lars.satterberg@karlstad.se Strategisk överenskommelse med

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen - med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning

Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen - med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning Promemoria 1(6) Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomi- och verksamhetsstyrning 2006-11-20 Peter Skiöld, nationalekonom peter.skiold@sll.se +46-(0)8-737 45 56 Deluppföljning av den kommunalekonomiska

Läs mer

Datum Ert datum. . att utredningen har fågat fakorer som förklarar lönekostnadsskillnader samt byggkostnadsskillnader

Datum Ert datum. . att utredningen har fågat fakorer som förklarar lönekostnadsskillnader samt byggkostnadsskillnader Vår handiaggare IZatrineholms kommun \. KOMMUN STYRELSENS FORVAL TNING EKONOMI KONTORET Stefan Tengberg -ZO -r~ - If) Kommunstyrelsensu handlirq,-i:r-il-io(j7~~ Datum Ert datum k&/z~:~i Er beteckning 1

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 6

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 6 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 6 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Skatteutjämningssystemet ett hinder för tillväxt

Skatteutjämningssystemet ett hinder för tillväxt 212:6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Skatteutjämningssystemet ett hinder för tillväxt Stockholms läns kommunstyrelseordförandes syn på systemet Detta är en sammanställning av en undersökning

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Ändringar i det kommunala utjämningssystemet

Ändringar i det kommunala utjämningssystemet Lagrådsremiss Ändringar i det kommunala utjämningssystemet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 april 2004 Lars-Erik Lövdén Lilian Wiklund (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Region Skåne. Granskning av intäktsbudgetering Granskningsrapport. Audit KPMG AB 4 maj 2015 Antal sidor: 10

Region Skåne. Granskning av intäktsbudgetering Granskningsrapport. Audit KPMG AB 4 maj 2015 Antal sidor: 10 ABCD Region Skåne Granskning av intäktsbudgetering Granskningsrapport Audit KPMG AB 4 maj 2015 Antal sidor: 10 Intäktsbudgetering revisionsrapport_2.docx ABCD Region Skåne Granskning av intäktsbudgetering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Det kommunala utjämningssystemet

Det kommunala utjämningssystemet 2012:21 Det kommunala utjämningssystemet en beskrivning MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2012/77-5 ERT DATUM ER BETECKNING Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Det kommunala utjämningssystemet

Läs mer

7 Strukturbidrag. 7.1 Nuvarande utformning

7 Strukturbidrag. 7.1 Nuvarande utformning 7 Strukturbidrag 7.1 Nuvarande utformning Strukturbidraget avser att kompensera kommuner och landsting för att vissa delmodeller i kostnadsutjämningen fr.o.m. 2005 togs bort samt för större bidragsminskningar

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader Utjämningsåret 2015 OE0115

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader Utjämningsåret 2015 OE0115 Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar 2014-10-01 1(21) och utjämning av LSS-kostnader Utjämningsåret 2015 OE0115 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5 Ärende 5 sid 9 (21) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-09-25 4 Motion - Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd för internet Dnr KS-2011-750 Dpl 35 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 2015-0109 Landstingsstyrelsen Yttrande över Finansdepartementets promemoria Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Innehåll 1. Beskrivning av systemet för maxtaxa... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Beräkning

Läs mer

3Mcaaa h9 Tjänsteskrivelse h S 070 g 0 5 Datum

3Mcaaa h9 Tjänsteskrivelse h S 070 g 0 5 Datum Landstinget Halland ( 3Mcaaa h9 Tjänsteskrivelse h S 070 g 0 5 Datum Diarienummer 2007-01-16 Ls060230 Landstingskontoret Christer Håkansson, budgetchef Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 97 christer. hakansson@ithalland.se

Läs mer

2011/ Huvudmannaskapsförändringar och skatteväxlingar i utjämningssystemet

2011/ Huvudmannaskapsförändringar och skatteväxlingar i utjämningssystemet 2011/231-5 Huvudmannaskapsförändringar och skatteväxlingar i utjämningssystemet MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-20 2011/231-5 ERT DATUM ER BETECKNING Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Huvudmannaskapsförändringar

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Finansdepartementet. Dnr Fi2012/4726. Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

Finansdepartementet. Dnr Fi2012/4726. Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting Finansdepartementet Dnr Fi2012/4726 Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting Innehållsförteckning 1 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Läs mer

Medborgarförslag - Värmländsk saluhall som säljer närproducerade varor

Medborgarförslag - Värmländsk saluhall som säljer närproducerade varor Ärende 24 Dnr KS-2011-555 Dpl06 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor Tjänsteskrivelse 2012-03-30 Petter Falk, 0545408024 petter. falk@karlstad.se Medborgarförslag - Värmländsk

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader Utjämningsåret 2015 OE0115 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 4

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 4 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 4 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2015:5 Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet förslag till uppdateringar MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-18 2014/124-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-06-19 Fi2014/2297 (delvis)

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 33 FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 EKONOMI Sammandrag driftbudget 2011-2014 Belopp netto tkr Bokslut 2011 2012 2013 2014 Kommunalskatt o statsbidrag 6 047 876 6 111 950 6 185 196

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2013:976 Utkom från trycket den 6 december 2013 utfärdad den 28 november 2013. Regeringen

Läs mer

Ny behovsmodell för läkemedel?

Ny behovsmodell för läkemedel? Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Ny behovsmodell för läkemedel? 2012 02 27 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Nuvarande behovsmodell... 4 Olika modeller för att fördela ersättningen

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 20

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 20 Ärende 20 ~AA -..,-.~., Q "'~;I '.'? sid 25 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 16 Motion - Utred möjligheterna för en säkrare trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanterna mellan Henstad och Sörmons

Läs mer

Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting

Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting Finansdepartementet Dnr Fi2015/379 Avdelningen för offentlig förvaltning Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting Januari 2015 Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria lämnas förslag

Läs mer

Bilaga 1: Skatter och bidrag (kommunspecifik, endast till ekonomikontoren) Bilaga 2: Definitivt taxeringsutfall 2006

Bilaga 1: Skatter och bidrag (kommunspecifik, endast till ekonomikontoren) Bilaga 2: Definitivt taxeringsutfall 2006 Cirkulärnr: 2006:81 Diarienr: 2006/2791 Handläggare: Måns Norberg Avdelning: Ekonomi & Styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2006-11-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik: Budgetförutsättningar

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2013

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2013 Dnr KS-2013-216 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-06-03 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 101-117 Tid: 2016-06-27 kl. 13:00-1:30 Plats: Regionens hus, sal A Budget 2016 - revidering Diarienummer: RJL 2016/740 Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur Landstingets uppdrag Hälso- och sjukvård inklusive tandvård Regional utveckling Kultur Uppdraget styrs av Kommunallagen Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen Kollektivtrafiklagen Norrbotten Politisk

Läs mer

Cirkulärnr: 11:61 Diarienr: 11/7348 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 11:61 Diarienr: 11/7348 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 11:61 Diarienr: 11/7348 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Derk de Beer m.fl. Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2011-12-21 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik: Utfall

Läs mer

Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 2030

Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 2030 211 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 23 År 23 beräknas Stockholmskommunerna betala en nettoavgift till utjämningssystemet

Läs mer

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3

Läs mer

Cirkulärnr: 15:45 Diarienr: 15/06644 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 15:45 Diarienr: 15/06644 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 15:45 Diarienr: 15/06644 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anders Folkesson m.fl. Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2015-12-22 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik:

Läs mer

Preliminär kostnadsutjämning 2007 m.m. Bilagor:

Preliminär kostnadsutjämning 2007 m.m. Bilagor: Cirkulärnr: 2006:26 Diarienr: 2006/1185 Handläggare: Henrik Berggren Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2006-05-04 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik:

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015 Dnr KS-2015-281 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2015-05-28 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsåret 2016

Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsåret 2016 Kommunalekonomisk utjämning Utjämningsåret 2016 Innehåll 1 Kommunalekonomisk utjämning... 4 1.1 Inkomstutjämning... 4 1.2 Kostnadsutjämning... 5 1.3 Strukturbidrag... 5 1.4 Införandebidrag... 6 1.5 Regleringsbidrag/avgift...

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 18/2014 2014-12-05. Dnr SKL 14/6627 Måns Norberg m.fl. 08-452 77 99

Ekonomi Nytt. Nr 18/2014 2014-12-05. Dnr SKL 14/6627 Måns Norberg m.fl. 08-452 77 99 Ekonomi Nytt Nr 18/2014 2014-12-05 Dnr SKL 14/6627 Måns Norberg m.fl. 08-452 77 99 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetchefer Lt Redovisningschefer Lt Finanschefer Lt Landstingsekonomer Planeringsförutsättningar

Läs mer

Remiss, Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48)

Remiss, Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) TÖREBODA KOMMUN Per-Ola Hedberg, kommunchef Dnr: KS 2016/00212 Datum 2016-09-07 Utvecklingsutskottet Remiss, Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) Förslag till beslut Töreboda kommun lämnar följande

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 15:3 Diarienr: 15/0041 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Måns Norberg Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Extern medverkan: Datum:

Läs mer

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-11-16 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år 2011 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Läs mer

Utjämningssystemets påverkan på Stockholm Underlag till kommittén för utredningen om kommunalekonomisk utjämning

Utjämningssystemets påverkan på Stockholm Underlag till kommittén för utredningen om kommunalekonomisk utjämning PM 2009:53 RI (Dnr 109-3007/2008) Utjämningssystemets påverkan på Stockholm Underlag till kommittén för utredningen om kommunalekonomisk utjämning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen

Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning Delbetänkande av 2005 års uppföljning av utjämningssystemet Stockholm 2006 SOU 2006:84

Läs mer

Den kommunala utjämningen sedan mitten av 1990-talet

Den kommunala utjämningen sedan mitten av 1990-talet 2013:19 Den kommunala utjämningen sedan mitten av 1990-talet utveckling, funktionssätt och problemområden Innehåll Sammanfattning 7 1 Om rapporten 13 1.1 Syfte och avgränsning 13 1.2 Metod och genomförande

Läs mer

Offentlig ekonomi utbildningarna dels till de statliga högskoleutbildningarna, dels till kommunernas gymnasiala utbildningar. Bolagisering av kommunal

Offentlig ekonomi utbildningarna dels till de statliga högskoleutbildningarna, dels till kommunernas gymnasiala utbildningar. Bolagisering av kommunal 10 Den kommunala sektorns ekonomi I detta kapitel beskriver vi översiktligt ekonomin och dess förutsättningar för de verksamheter som bedrivs i kommunsektorn. Redovisningen av pensionsskulden och de mellankommunala

Läs mer

Cirkulärnr: 13:49 Diarienr: 13/5622 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 13:49 Diarienr: 13/5622 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 13:49 Diarienr: 13/5622 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Derk de Beer Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2013-10-01 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans

Läs mer

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3

Läs mer

Svenska Kommunförbundet, finanssektionen, Stockholm. isbn:

Svenska Kommunförbundet, finanssektionen, Stockholm. isbn: Utjämning mellan kommunerna en kort beskrivning av dagens system 3:e upplagan, juni 2003 Svenska Kommunförbundet, finanssektionen, 118 82 Stockholm isbn: 91-7289-151-3 3:e upplagan, juni 2003 Text: Henrik

Läs mer

Det ekonomiska läget och den kommunala ekonomin

Det ekonomiska läget och den kommunala ekonomin Det ekonomiska läget och den kommunala ekonomin Statssekreterare Erik Thedéen 22 november 213 1, IMF: Gradvis ljusning i tillväxtutsikterna BNP-tillväxt, prognos från 213 8, 6, 4, 2,, -2, -4, EU27 USA

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Cirkulärnr: 07:45 Diarienr: 07/2567 Handläggare: Måns Norberg Derk de Beer Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum:

Cirkulärnr: 07:45 Diarienr: 07/2567 Handläggare: Måns Norberg Derk de Beer Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: Cirkulärnr: 07:45 Diarienr: 07/2567 Handläggare: Måns Norberg Derk de Beer Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2007-09-24 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik:

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 5 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning Utjämningsår 2008 OE0110

Kommunalekonomisk utjämning Utjämningsår 2008 OE0110 Enheten för statistik om offentlig ekonomi 2008-01-10 1(17) Kommunalekonomisk utjämning Utjämningsår 2008 OE0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer