Fasta affärer. Nytt case för transaktionsvana icke-jurister. En effektivare plan- och bygglovsprocess? Är exploatering möjlig trots skyddade arter?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fasta affärer. Nytt case för transaktionsvana icke-jurister. En effektivare plan- och bygglovsprocess? Är exploatering möjlig trots skyddade arter?"

Transkript

1 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer september 2013 Nytt case för transaktionsvana icke-jurister sidan 5 En effektivare plan- och bygglovsprocess? sidan 8 Är exploatering möjlig trots skyddade arter? sidan 1 2

2 Parkeringskraven vid exploatering dags för en uppdatering! Trenden att driva en mer aktiv parkeringspolitik med tydligare koppling till stadsplaneringen kommer sannolikt att fortsätta. Svenska kommuners syn på parkeringsfrågan omprövas och utvecklas löpande, vilket framgår av citerad prognos från Sveriges Kommuner och Landsting. Hur parkeringsfrågan ska lösas är en kommersiell ödesfråga vid byggprojekt i innerstadslägen. Detta hänger samman dels med att billig markparkering försvinner när städer förtätas, dels att kostnaden för att producera garage och parkeringshus är hög. Legalt sett förekommer att kraven i plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen ibland tolkas och tillämpas i ljuset av gammal praxis och inte alltid beaktar den utveckling avseende resande och tillgänglighet som skett i samhället. Den moderna stadens utbud av uppgraderad kollektivtrafik, bilpooler, cykelparkering och möjligheter till samutnyttjande av parkeringsplatser mellan olika verksamheter (t.ex. kontor och boende) behöver få genomslag vid detaljplanering, lovgivning och fastighetsbildning! Plan- och bygglagen ( PBL ) föreskriver hur parkeringsfrågor ska hanteras i detaljplanering och lovgivning. I en detaljplan kan kommunen ange var parkeringsplatser ska placeras. Kommunen ska vid detaljplaneläggning säkerställa det finns lämpligt utrymme för parkering inom kvartersmark, på den tomt som ska bebyggas eller i närheten av den. Antalet parkeringsplatser bestäms med utgångspunkt i sådana riktlinjer och policys som kommunen antagit. Kommuner lägger fast regelverket för parkering i en parkeringspolicy ofta kallad parkeringsnorm även om det inte är fråga om ansvarig utgivare advokat jesper prytz , redaktion advokat tomas johansson advokat hillevi börjesson assistent charlotte holmgren kontaktpersoner advokat klas wennström , advokat jesper prytz , advokat johan granehult , foto Joachim Lundgren Birgitt Schlauderer Wingårdhs (omslagsfoto) istockphoto nyhetsbrevet utges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. nyhetsbrevet får citeras med angivande av källa. 2

3 En utvecklad syn på parkering är nödvändig och blir allt mer aktuell, både för att möjliggöra uppfyllandet av kommunala miljömål och för att klara byggherrarnas ekonomiska ramar. en norm i egentlig mening som prövningen enligt PBL då har att beakta. Att parkering anordnas utanför tomten ska enligt lagen som huvudregel inte innebära någon kvalitativ skillnad mot att parkering tillhandahålls inom den egna fastigheten. Att parkering ordnas på skäligt avstånd är dock acceptabelt. Inom ramen för planprocessen kan en kommun pröva hur stort avstånd som, i det enskilda fallet, kan tillåtas mellan berörda fastigheter och parkeringsplatser. Därigenom kan kommunen driva en tolkning av PBL:s bestämmelser om parkering som ytterst prövas genom att detaljplanen överklagas. Ett verktyg som används i vissa kommuner är parkeringsköp vilket innebär att fastighetsägaren på basis av ett avtal deltar finansiellt i en parkeringsanläggning anordnad av kommunen eller av en privat fastighetsägare. I bl.a. Umeå prövas nu gröna parkeringsköp, där byggherren får rabatt på parkeringstalet om han stöder kollektivt resande, samnyttjande genom bilpool och har en grön resplan för verksamheter i fastigheten. Flera kommuner testar nya lösningar gällande parkering. Malmö har infört flexibla parkeringstal i ett projekt i Västra hamnen, innebärande att parkeringstalet kunde sänkas från 1,1 till 0,8 om byggherren bidrog till att en bilfri livsstil marknadsfördes, en bil- och cykelpool inrättades och en bra cykelparkering anlades. Finansiella åtaganden kring dessa arrangemang gjordes av exploatören, men totalt sett ger detta pilotprojekt en besparing på mellan 23 och 57 miljoner kronor för exploatören enligt Sveriges Kommuner och Landsting. En utvecklad syn på parkering är nödvändig och blir allt mer aktuell, både för att möjliggöra uppfyllandet av kommunala miljömål och för att klara byggherrarnas ekonomiska ramar. Enhetliga modeller är inte nödvändigtvis längre saliggörande när en förutsättningslös kartläggning av utgångspunkterna för varje projekt visar på olika möjligheter till optimering. Det är inte uppenbart att någon lagändring krävs för att kommunerna ska kunna driva denna utveckling, det kan i många fall handla om hur lagen tolkas. Om synen på tillgänglighet breddas från statiska parkeringstal till flexibla parkeringspolicys som beaktar tillgången till kollektiv trafik, cykelinfrastruktur och potential för bilpooler eller ett annat kollektivt bilnyttjande så kan det i rätt läge gynna både de allmänna miljöintressena och de enskilda fastighetsägarnas kalkyler. Att ersätta billig markparkering med dyra parkeringsanläggningar utan ett nytänkande verkar däremot vara en omöjlig ekonomisk ekvation. jesper prytz ordförande fastighetsgruppen 3

4 Debatt: Måste vi krångla till det ännu mer? Efter att ha arbetat med transaktioner i fastighetsbranschen i snart 20 år har jag på nära håll kunnat följa hur avtalsskrivande på den svenska marknaden har utvecklats. Från att ha varit tämligen enkla avtal som i princip endast innehöll Jordabalkens formkrav har avtalen utvecklats till dagens många gånger långa och komplexa dokument. Anledningen till denna utveckling är dels det internationella inflytande som kom i takt med att internationella storspelare, investmentbanker och senare fonder började intressera sig för fastigheter som tillgångsslag i sina portföljer, dels också behovet av tydligare riskfördelning och större förutsebarhet. I stort tror jag även om många säkert tycker att vi advokater talar i egen sak att den ökade detaljnivån har varit av godo. Min erfarenhet är att det är relativt sällsynt med stora och problematiska tvister på grund av att man har olika uppfattning om vad som överens kommits i avtalen. Det tror jag är en styrka för den svenska fastighets marknaden i jämförelse med många andra marknader. Väldigt få tycker att det är stimulerande och produktivt att tvista det tar alldeles för mycket energi och resurser från den egna organisationen. Av det skälet är det viktigt med bra och tydliga avtal med en klar och rimlig ansvarsfördelning. Jag kommer nu till förklaringen till min rubrik ovan. Under de senaste åren har jag i ett antal affärer noterat att det finns en tendens att föra fram avtalsskrivningar som inte är rimliga och inte heller motiverade om man analyserar bakgrunden och parternas ställning i marknaden. Jag tror inte att det beror på att olika aktörer försöker vara översmarta. Jag tror att det helt enkelt beror på att vi på den svenska marknaden de senaste åren ägnat oss mycket åt att klippa och klistra. Avtalsregleringar har kopierats mellan avtal från olika affärer utan att man närmare känner till eller analyserar aktuella affärers speciella förutsättningar och orsakerna bakom aktuell skrivning eller riskfördelning. Ibland saknas också förståelse för motivet bakom en viss skrivning och i vilkens intresse den finns i avtalet. Klipp och klistra-övningarna kan därför få de mest absurda konsekvenser som sedan under avtalsförhandlingarna om de alls uppmärksammas leder till för parternas företrädare många gånger långa och tråkiga (tror jag) juridiska debatter mellan respektive parts advokat. Min tes är att vi måste ge klienterna förutsättningar att under avtalsförhandlingar kunna fokusera på de kommersiella delarna av avtalet och hitta tydliga och skarpa regleringar i dessa delar de delar som i praktiken betyder något. För att underlätta en sådan process är det viktigt att övriga delar hänger ihop och är rimliga och balanserade. Tendenser jag sett och som jag inte förstår är att stora svenska fastighetsbolag och institutioner anammar det perspektiv som t.ex. en utländsk fond har vid en försäljning när det gäller riskfördelning varför gör man det? En fond som gör exit kommer sannolikt inom kort att upplösas och eventuellt överskott ska delas ut till investerarna. I det fallet präglas hela försäljningen av detta perspektiv, med begränsade garantier och en förutsebar ansvarsnivå som är hanterbar även i en likvidation. Om ett svenskt noterat eller onoterat fastighetsbolag eller en institution ska sälja finns inte alls samma motiv till att avvika från vad som gällt i Sverige hittills nämligen att säljaren tar ansvar för de garantier man lämnar och inte urholkar säljaransvaret genom orimligt höga trösklar eller ansvarstak som ligger långt ifrån den betalning man de facto erhållit. Att man som säljare ska stå risken för att fastigheter som ingår i affären t.ex. brinner ned innan köparens tillträde har också varit en självklarhet. Vad skulle vara ett bärande motiv för motsatsen? Nej, just det det finns inget. Att man inte ens skulle kunna få ta upp en garantibrist i storleksordningen kronor ter sig för mig också som märkligt. Är det ointressanta belopp i dagens fastighetsbolag? Sammantaget är min uppfattning att det finns anledning för branschens aktörer och kanske då särskilt vårt eget skrå juristerna att mer omsorgsfullt fundera igenom motiven till och rimligheten med de förslag vi diskuterar med våra huvudmän innan vi tar dem till förhandlingsbordet. För ärligt talat visst är den förhandling som handlar om kärnan i affären och inte juridiska spetsfundigheter mycket mer stimulerande för alla inblandade särskilt de affärsansvariga? klas wennström 4

5 Hur viktig är frågelistan egentligen? ett nytt case för transaktionsvana icke-jurister Omfattningen av köparens undersökningsplikt vid ett fastighetsförvärv påverkas av många omständigheter. Ett verktyg är den frågelista (Q&A-lista) som ofta används under due diligence. Men hur viktig är frågelistan egentligen? Exempel: En köpare har förvärvat en hotellfastighet. I samband med ombyggnation efter köpet uppdagas stora brister i byggnadens stomme. Köparen och säljaren är överens om att bristerna är ett fel i fastighetsrättslig mening och i köpeavtalet finns inga friskrivningsklausuler eller reklamations-/preskriptionstider som begränsar köparens möjligheter att göra felet gällande. Säljaren anser dock att köparen inom ramen för sin undersökningsplikt borde ha upptäckt felet och menar att säljaren därför inte ansvarar för felet. Köparen svarar att undersökningsplikten är uppfylld eftersom köparen i frågelistan har ställt en fråga om stommens konstruktion och av säljaren fått svaret: Säljaren har inte märkt några fel och arbetena ska vara fackmässigt utförda. Har köparen fullgjort sin undersökningsplikt så att bristerna kan åberopas som fel? Köparens undersökningsplikt omfattar sådan undersökning av fastigheten som är påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt övriga omständigheter vid köpet. I normalfallet behöver en köpare inte göra några fysiska ingrepp vid undersökning av fastigheten/ byggnaden. Undersökningsplikten kan dock utökas eller reduceras beroende på vad som förekommer i samband med köpet. De svar som säljaren har lämnat i frågelistan påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren lämnar lugnande besked eller bagatelliserar ett felsymptom kan köparens undersökningsplikt minska. På motsatt vis kan undersökningsplikten öka om säljaren upplyser om ett problem eller ger en otillfredsställande förklaring på ett felsymptom. Då måste köparen gå vidare med sin undersökning för att uppfylla undersökningsplikten. Specifika omständigheter i varje enskilt fall får alltså stor betydelse för om köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt eller ej. Frågan om undersökningsplikten har fullgjorts eller ej kan därför inte besvaras generellt, utan kräver en analys av kringliggande fakta i det enskilda fallet. Att göra den analysen i efterhand kan bli såväl kostsamt som tidskrävande för båda parter. För att undvika en tvist om köparens undersökningsplikt är det viktigt att köparen noggrant följer upp frågelistan genom att notera att samtliga frågor har besvarats, ställa kompletterande frågor vid vaga eller ofullständiga svar, samt efterfråga dokumentation som styrker säljarens svar. Hade köparen i exemplet ovan agerat på detta sätt hade parterna sannolikt kunnat reglera bristerna i avtalet, istället för att tvista i efterhand. Exemplet belyser en ren fastighetstransaktion men skulle likväl kunna gälla ett aktieförvärv eftersom parterna genom aktieöverlåtelseavtalet vanligen avtalar om motsvarande undersökningsplikt. hillevi börjesson 5

6 Ny lag tar bort äldre inskrivna rättigheter En ny lag som trädde i kraft 1 juli i år innebär att inskrivningar av exempelvis nyttjanderätter och servitut som är äldre än 50 år kan tas bort från fastighetsregistret. För att ha inskrivningen kvar krävs en anmälan om förnyelse senast den 31 december Lagen ska motverka inaktuella inskrivningar i fastighetsregistret och därmed göra registret mer uppdaterat. Ett mer tillförlitligt fastighetsregister ska bl.a. minska kostnader i verksamheter där uppgifter från registret används. I korthet innebär lagen att en inskrivning som har beviljats före den 1 juli 1968 ska stå kvar endast om en anmälan om förnyelse görs senast den 31 december Lagen innebär dock inte ett löpande krav på förnyelse av inskrivningar äldre än 50 år utan den inför endast ett tillfälligt krav på förnyelse av inskrivningar gjorda före den 1 juli Efter den 31 december 2018 börjar inskrivningsmyndigheten ta bort de inskrivningar som har gjorts tidigare än 1968 och som inte har anmälts för förnyelse. Har ingen förnyelseanmälan gjorts får inskrivningen tas bort utan att fastighetsägaren eller någon annan underrättas. Flera remissinstanser anmärkte på lagen. En kritik som framfördes var bl.a. att krav på förnyelse av äldre inskrivningar kommer att orsaka omfattande arbete och kostnader för rättighetshavarna. Särskilt de företag som innehar ett stort antal nyttjanderätter eller som har stora fastighetsbestånd kan behöva lägga ned ett betydande utredningsarbete. Lagstiftaren menade dock på att kostnaden för rättighetshavarna är av engångskaraktär och syftar till att tillgodose rättighetshavarnas eget intresse varpå det är rimligt att dessa får ta vissa kostnader för att långsiktigt förbättra registret. I korthet innebär lagen att en inskrivning som har beviljats före den 1 juli 1968 ska stå kvar endast om en anmälan om förnyelse görs senast den 31 december Lagen kan innebära en risk för rättsförlust om rättighetshavaren inte uppmärksammar att han eller hon måste göra en anmälan om förnyelse. I och med lagens ikraftträdande rekommenderar vi därför att fastighetsägare och rättighetsinnehavare börjar se över sina inskrivna rättigheter för bedömning om de behöver förnyas. Den långa anmälningsperioden fram till 31 december 2018 innebär att det finns gott om tid för ett sådant arbete. henrik willborg 6

7 Pant i aktier eller fastigheter inga självklara alternativ Belånade fastighetsportföljer är vanligen säkerställda både genom aktiepanter i portföljbolagen och fastighetspanter. På ytan är en pantrealisation av aktier i portföljbolagen det enklaste och effektivaste sättet för banken att realisera värdet. Kanske är det också det alternativ som banken vanligtvis väljer. Valet är dock inte självklart och det händer att banker istället väljer att realisera säkerheten över fastigheterna. Vad är det som styr och vilka frågeställningar ska man tänka på i valet av tillvägagångssätt? portföljstruktur och finansiering Investeringar i svenska fastigheter struktureras regelmässigt genom ägande i svenska aktiebolag, men även handelsbolag, kommanditbolag och utländska bolagsformer förekommer. I dess enklaste form är en fastighetsportfölj strukturerad genom ett svensk eller utländskt holdingbolag, som äger ett eller flera svenska aktiebolag (portföljbolag), vilka äger en eller flera svenska fastigheter. Vid finansieringar av fastighetsportföljer söker den långivande banken regelmässigt styra utlåningen så den sker till portföljbolagen. Detta för att ligga så nära tillgångarna (fastigheterna) som möjligt. Beroende på finansieringsbehov kan dock lån även ges till holdingbolag, men då företrädesvis förenade med säkerhet över internlån till portföljbolagen med vidhängande säkerhet i fastigheterna. Banklånen är huvudsakligen säkerställda genom aktiepanter i portföljbolagen och pantbrev i fastigheterna, om ett värde som åtminstone uppgår till det allokerade lånebeloppet till respektive portföljbolag. Vanligtvis ställs även kompletterande säkerhet över andra tillgångar såsom bankkonton och försäkringar. metoder för verkställighet I en normalportfölj kan verkställighet i syfte att tillgodogöra sig värdet av fastigheterna antingen ske genom realisation av säkerheten över aktierna i portföljbolagen eller realisation av fastigheterna genom exekutiv försäljning (eller en kombination av nämnda alternativ). Varför är det att föredra att realisera aktiepanter framför fastighetspanter? Pantrealisation av aktier i ett svenskt aktiebolag kan i princip genomföras genom självinträde (dvs. att banken själv tar över ägandet) eller privat eller offentlig auktion. Oavsett metod kan realisationen (som sådan) genomföras utan involverande av någon myndighet eller tredje part. Banken håller aktiebreven i portföljbolagen och kan själv överlåta aktiebreven i enlighet med aktiepantavtalen. Tekniskt överlåts ägandet i ett portföljbolag genom att aktiebreven överförs på och överlämnas till den nya ägaren. Banken kan vara skyldig att informera pantsättaren innan verkställighet sker (vanligen om banken bedömer det vara praktiskt möjligt), men i princip kan pantrealisationen ske mer eller mindre omedelbart. På ytan är därför en pantrealisation av aktier en relativt snabb och okomplicerad process. I synnerhet ifall man ser till alternativet att verkställa säkerheten över fastigheterna vilket sker genom exekutiv auktion efter ansökan till Kronofogdemyndigheten; en process som oftast tar relativt lång tid och, i förhållande till en frivillig privat försäljning, kan komma att resultera i ett lägre försäljningspris. Ytterligare uppenbara negativa aspekter är att en exekutiv försäljning resulterar i stämpelskatt, då fastigheten och inte portfölj bolaget överlåts, och att portföljbolaget enkelt kan obstruera processen genom att bestrida fordran (lånet). Om portföljbolaget bestrider fordran när banken ansöker om utmätning, behöver banken i princip utverka en lagakraftvunnen dom vilket kan ta upp emot ett år (eller längre, beroende på processen). Forts. 7

8 Forts. Vad talar emot realisation av aktiepanter? Även om en realisation av aktierna i portföljbolagen alltså kan tyckas vara det självklara alternativet, finns en mängd mindre uppenbara faktorer som gör att banker i vissa fall väljer att istället gå mot fastigheterna. Först och främst har den långivande banken en vårdplikt när den väljer försäljningsmetod och genomför en aktiepantrealisation. I korthet och något förenklat innebär vårdplikten att banken har en viss skyldighet att få ut så högt värde som möjligt vid försäljningen. I förhållande till privata eller offentliga försäljningar, kan till exempel portföljbolaget hävda att det inte givits tillräckligt med utrymme att först själva lösa lånen, att försäljningen skulle ha publicerats på ett annat sätt, att investerare skulle givits ytterligare tid att granska fastigheterna, att ytterligare investerare skulle ha bjudits in i processen (om den inte är offentlig) eller att budgivarna skulle givits ytterligare information om tillgångarna (fastigheterna). Annorlunda uttryckt ställs vissa krav på att försäljningsprocessen genomförs på ett rimligt sätt. Vidare, om banken väljer att självinträda och ta över aktierna i portföljbolagen eller sälja dem till ett bolag som de själva kontrollerar (utan att genomföra en strukturerad försäljning där andra investerare bjuds in) föreligger sannolikt en skyldighet att ta in en värdering från ett oberoende värderingsinstitut och, om värderingen visar ett högre värde än utestående lån, redovisa övervärdet till pantsättaren. Det ska även noteras att det finns de inom den juridiska litteraturen som hävdar att ett självinträde av det slaget är ogiltigt under svensk rätt. Även om man starkt kan ifrågasätta den synen, är det inte en risk som helt kan bortses från. Sammantaget finns alltså vissa risker förenade med aktiepantrealisation som kan göra alternativet mindre attraktivt än vad man skulle kunna tro. En annan aspekt är att den långivande banken kan ha begränsat med information om portföljbolagen, vilket gör en försäljningsprocess svår att arrangera och ytterst sänker värdet på portföljbolagen. Kort sagt, banken kommer inte vara villig att ställa några garantier vid en försäljning och köparen saknar fullständig information. I sammanhanget kan nämnas att det inte heller är ovanligt att det finns faktiska exponeringar som är kända, som t.ex. skulder till andra portföljbolag. Allt som allt kan detta leda till att banken faktiskt inte kan påräkna ett högre försäljningspris än vid en exekutiv försäljning av fastigheterna. Andra aspekter som kan tala för att banken väljer att realisera säkerheten över fastigheterna är att den av något skäl vill distansera sig från försäljningsprocessen, att det finns en önskan att frånträda vissa hyresavtal (vilket i vissa fall kan vara möjligt vid en exekutiv försäljning) eller att banken av sekretesskäl inte kan dela med sig av viss information. Så vilken metod är bäst? Det uppriktiga svaret på frågan är nog att inget alternativ är särskilt bra. Från bankens perspektiv är det ofta två onda ting av vilket de tvingas välja ett utan att riktigt på förhand veta om det är det rätta. Ska man dra en slutsats kanske det är att det borde finnas mycket goda förutsättningar för att träffa en frivillig uppgörelse och undvika en pantrealisation. Under antagande att en frivillig försäljning av portföljen resulterar i ett högre pris, borde det finnas ett värde att rädda som kan delas mellan banken och ägarna. Kanske är det också i praktiken den realisationsmetod som är vanligast. lukas dalén En effektivare planoch bygglovsprocess? Senaste året har det kommit inte mindre än tre utredningar med förslag till stora förändringar i Plan- och bygglagen ( PBL ). Detta trots att gällande PBL trädde i kraft så sent som maj Samtliga utredningar lämnar förslag som syftar till att öka byggandet, dels genom att göra det enklare och billigare att bygga, dels genom att korta tiden från idé till lagakraftvunnet bygglov. enklare och billigare byggande Den först publicerade utredningen Byggkravs utredningen behandlar det upplevda problemet att kommuner ställer upp kommunala särkrav som går längre än de nationella reglerna, t.ex. Boverkets byggregler. Särkraven leder i sin tur till att industriell produktion av bostäder försvåras eftersom de måste anpassas till kraven i respektive kommun. Utredningen föreslår ett förbud mot sådana krav genom en stoppbestämmelse som medför att kommunala särkrav ska kunna förklaras ogiltiga. Att döma av debatten tycker många bostadsproducenter att förslaget är bra och de flesta kommuner att förslaget är dåligt. Strax efter Byggkravsutredningen publicerades Plangenomförandeutredningen. I vissa stycken överlappar utredningarna varandra, men den senare fokuserar i högre utsträckning på genomförandet av planen än på byggnaderna som sådana. 8

9 påskyndad handläggning av överklaganden Ett praktiskt problem som identifierats är att såväl planer som bygglov överklagas i hög utsträckning och att handläggningen därför tenderar att dra ut på tiden. En tänkbar lösning skulle kunna vara att förändra instansordningen så att mark- och miljödomstolen blir första överklagandeinstans varpå länsstyrelsen i stället kan fokusera på sin rådgivande roll i processen. Vilka ärenden som ska beröras varierar mellan förslagen, men vår uppfattning, liksom den som framförs i Plangenomförandeutredningen, är att det finns ett värde i att ha samma instansordning för alla överprövningar enligt PBL. En annan åtgärd för att minska antalet överklaganden, särskilt de som är mer eller mindre obefogade, skulle kunna vara att införa en prövningsavgift liknande den ansökningsavgift som tas ut vid stämning i tvistemål. Efter att ha uppmärksammats på ovannämnda problem med omfattande överklaganden i plan- och byggprocessen tillsatte regeringen i mitten på maj ytterligare en utredning med uppdrag att se över hur processen för överklaganden skulle kunna förenklas. Utredaren ska bl.a. fokusera på frågan om det bör införas en avgift för att överklaga beslut, om det går att avgränsa kretsen av sakägare samt analysera om instanskedjan för överklagade kommunala beslut kan förkortas. Den nya utredningen förväntas publiceras under våren plan, lov eller båda två? I samband med Almedalsveckan 2012 publicerade NCC en rapport som jämförde byggtiden i tre likartade projekt i Sverige, Tyskland och Finland. Slutsatsen var att det tog avsevärt längre tid att bygga bostäder i Sverige än i Tyskland. NCC menade att det beror på vissa fördelar i de tyska reglerna, som stadgar att nybyggnation i tätort ska följa vad som fastslagits i översiktsplanen samt den befintliga bebyggelsens karaktär, form och täthet. Om dessa krav uppfylls behöver ingen detaljplan tas fram, i stället kan bygglov sökas direkt. Rapporten som sådan, och jämförelsen med den tyska lagstiftningen, blev mycket uppmärksammad och föranledde en utredning av om det kunde vara lämpligt att lätta på eller helt avskaffa kravet på detaljplan respektive bygglov. Resultatet av den utredningen är ett förslag om att en översiktsplan under vissa omständigheter kan utgöra en s.k. områdesplan, varvid detaljplanekravet som huvudregel upphävs. För att undvika den tvåstegsprövning som nu görs i många fall, är tanken att det ska räcka med bygglov för byggnation enligt områdesplanen. nya utredningsförslag väntas De tre publicerade utredningarna är ute på remiss och kommer att behandlas av regeringen under hösten. En eller flera propositioner förväntas komma i mars 2014 och det återstår att se vilka av de förslag som hittills lagts fram av utredarna som finns med däri. Ännu fler förslag är dock att vänta, och så sent som för några veckor sedan tillsattes en ny kommitté med uppdrag att utreda hur ansvaret för planeringen av bostäder kan stärkas på regional nivå. Kommittén ska utvärdera hur samordningen av bostadsförsörjningsfrågor på regional och kommunal nivå fungerar i dag och utifrån det föreslå ytterligare förändringar i PBL. Oavsett vilka förändringar som kommer ske i PBL är det tydligt att regeringen med bostadsministern Stefan Attefall i spetsen, uppmärksammat behovet av att ändra nuvarande regler för effektivisera bostadsbyggandet i Sverige. Om alla dessa utredningar också kommer att leda till reella förändringar och ett ökat bostadsbyggande får framtiden utvisa. jonas larson nathalie jonsson 9

10 Tyska valet bostadshyror i fokus Under många år har reglerna för bostads hyror i Tyskland förblivit oförändrade och bl.a. tillåtit vissa hyres höjningar upp till en allmän genomsnittshyra i befintliga upplåtelser på orten. Denna genomsnittshyra fastläggs genom undersökningar i varje stad och publiceras i en s.k. Mietspiegel. För nyuthyrningar gäller däremot inte motsvarande begränsning och många investerare ser en potential i nyproducerade hyresfastigheter. I maj 2013 har en ny hyreslag trätt i kraft som begränsar möjligheten att höja hyrorna i befintliga hyreskontrakt i områden med bostadsbrist. I dessa fall gäller ett tak om 15 procents hyreshöjningar inom 3 år (i stället för annars tillåtna 20 procent) samt hyresnivån enligt ortens Mietspiegel som ytterligare begränsning. Den nya lagen har Inför valet i Tyskland den 22 september 2013 har i princip alla partier gått ut med förslag på ett hyrestak även för nyuthyrningar. dock kritiserats eftersom hyrorna vid nyuthyrning i områden med bostadsbrist höjts kraftigt och nyuthyrningarna indirekt påverkar Mietspiegel. T.ex. har snitthyran vid nyuthyrning i Berlin stigit med 40 procent sedan 2007 och hyreshöjningarna runt om i landet har därför blivit en stor politisk fråga. Inför valet i Tyskland den 22 september 2013 har i princip alla partier gått ut med förslag på ett hyrestak även för nyuthyrningar. Det är därför sannolikt att en sådan ändring kommer till stånd, vilket kommer påverka avkastningen för både befintliga ägare och investerare i tyska hyresfastigheter. Fastighetsbranschen följer mycket noga den politiska debatten och frågan kommer säkert vara en av de stora diskussionspunkterna avseende den tyska marknaden även vid fastighetsmässan EXPO REAL i oktober maria wolleh 10

11 Förvärv av vindkraftpark som investering De senaste åren har det blivit populärt bland såväl fastighetsbolag och industribolag som andra investerare att köpa vindkraftparker. Det finns både skatteskäl och andra orsaker till att det kan vara en bra investering. I många fall är vindkraftparkerna ännu inte uppförda vid förvärvstillfället, utan på planeringsstadiet eller under uppförande. Till skillnad från investeringar i fastigheter får den som köper en vindkraftpark normalt inte äganderätt till själva fastigheten, dvs. den mark som vindkraftverken ska uppföras på. Vindkraftverk byggs normalt på arrenderad mark, vilket innebär att förvärvet är att bedöma som ett köp av s.k. byggnad på ofri grund. En grundläggande förutsättning för en vindkraftpark är att det finns erforderliga miljötillstånd. En investerare i en vindkraftpark bör noga sätta sig in de villkor som lämnats för vindkraftverksamheten i miljötillståndet. avtal Vilka avtal är aktuella vid förvärv av en vindkraftpark? Några av de vanligaste typerna är följande. Arrendeavtal och andra nyttjanderättsavtal Arrendeavtal behöver tecknas med de fastighetsägare som äger marken där vindkraftverken ska uppföras. Det är vanligt att arrende avgiften, åtminstone delvis, baseras på intäkterna från den el som vindkraftparken genererar. Utanför det område där turbinerna uppförs behöver vägar nyttjas för transporter till och från området. Detta gäller särskilt under byggfasen men även senare för att möjliggöra drift- och underhållsåtgärder. Nyttjanderättsavtal avseende sådana vägar behöver tecknas. Även andra typer av nyttjanderättsoch servitutsavtal kan behöva upprättas för att säkra erforderliga markrättigheter. Entreprenadavtal Innan turbinerna kan uppföras behöver markarbeten utföras. Ofta kontrakteras en eller flera entreprenörer som förutom markarbeten även uppför de fundament som turbinerna ska monteras på. Leveransavtal avseende vindkraftturbinerna Ett turbinleveransavtal är ofta ett omfattande leveransavtal som dels innehåller sedvanliga leveransbestämmelser och dels villkor som är specifika för vindkraftsprojekt. Det är vanligt att de leveransavtal som de större turbinleverantörerna använder sig av är tämligen leverantörs vänliga och kräver en del förhandlingar för att bli mer balanserade. Elanslutningsavtal För anslutning av en vindkraftpark till elnätet kan vindkraftsprojektören i de allra flesta fall begära anslutning hos det nätbolag som har områdeskoncession. Om vindkraftprojektören anser att de anslutningsvillkor som nätbolaget erbjuder är oskäliga kan villkoren överprövas av Energimarknadsinspektionen. due diligence-processen Inför ett förvärv av en vindkraftpark bör vindkraftsprojektören göra en noggrann due diligence. Det är mycket som granskas i en sådan process. Nedan följer några exempel: -- I arrende- och andra nyttjanderättsavtal är det viktigt att säkerställa att avtalstiderna är anpassade till den tidsperiod som vindkraftparken beräknas vara i drift. Det bör vidare finnas uppsägningsmöjligheter för vindkraftsprojektören om vindkraftparken inte skulle komma att förverkligas. Vindkraftsprojektören bör också ha möjlighet att överlåta arrenderätten till sina finansiärer (se även nedan under Finansering). När det gäller nyttjanderättsavtal avseende vägar bör det uppmärksammas att de vägar som behöver nyttjas ofta är enskilda vägar som omfattas av s.k. samfälligheter, vilket innebär att det kan finnas många fastighetsägare som måste lämna sitt samtycke. Det bör också tillses att alla ingångna avtal med markägare har skrivits in i fastighetsregistret. -- I entreprenadavtal är det särskilt viktigt att tänka på gränssnittet mellan entreprenören och turbinleverantören så att inget faller 11

12 mellan stolarna. Det måste exempelvis säkerställas att bestämmelserna i entreprenadavtalet har utformats på ett sätt så att entreprenören har en tydlig skyldighet att färdigställa arbetena i tid, eftersom förseningar i förhållande till turbinleverantören ofta kan bli mycket kostsamma för vindkraftsprojektören. -- I turbinleveransavtalen är det viktigt att leverantören lämnar ändamålsenliga garantier vad gäller t.ex. turbinernas prestanda, tillgänglighet och ljudnivåer, så att vindkraftparkens förväntade elproduktion kan uppnås och kraven i miljötillståndet innehållas. -- I elanslutningsavtalen är det viktigt att kontrollera att tidplanen för nätanslutningen följer projekteringen av vindkraftparken i övrigt. Även fördelningen av anslutningskostnaderna samt rätten till ersättning vid olika typer av driftstörningar är av betydelse. finansiering Vindkraftparker finansieras ofta genom s.k. projektfinansiering. Projektfinansiering är en finansieringsform som innebär att finansiärerna lånar ut pengar mot säkerhet i de tillgångar och de intäkter och övriga rättigheter som finns i själva projektet. Finansiärerna får normalt inte någon borgen eller motsvarande från ägarna till vindkraftparken. En vindkraftpark har ofta en förutsebar intäktsström från elförsäljningen och lämpar sig därför bra för projektfinansiering. Är exploatering möjlig trots skyddade arter? Det rapporteras allt oftare om att stora bygg projekt stoppats p.g.a. förekomsten av speciella djur eller växter i det tänkta exploateringsområdet. Det gäller djur och växter som är skyddade enligt artskyddsförordningen, t.ex. av fladdermöss, hasselsnokar eller hackspettar, och detta försenar eller förhindrar byggprojektet. Lösningen kan vara att ansöka om dispens enligt artskyddsförordningen. Artskydd kan aktualiseras i olika faser av ett byggprojekt. Ibland väcks frågan vid framtagande av en detaljplan, ibland inte förrän vid ansökan om bygglov eller vid prövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Artskyddet omfattar hundratals olika arter med varierande skyddsstatus så risken att stöta på djur och växter som har ett särskilt skydd Som konstaterats ovan är det vid kommersiella vindkraftprojekt vanligast att vindkraftverken byggs på arrenderad mark och att verken utgör byggnad på ofri grund. Byggnad på annans mark utgör en form av lös egendom. Det är därför inte möjligt att inteckna och ta ut pantbrev i egendomen. Istället använder man sig ofta av en s.k. säkerhetsöverlåtelse. Som säkerhet för lånet överlåter ägaren vindkraftverken till långivaren. När lånet har återbetalats återgår ägande rätten till byggnaden till låntagaren. En säkerhetsöverlåtelse utgör ett köp till det yttre, men avtalet har många likheter med en pantsättning. Låntagaren får fortsätta att bruka vindkraftverken och långivaren får bara ta säkerheten i anspråk om låntagaren inte fullgör sin betalningsskyldighet. För att en säkerhetsöverlåtelse ska fungera måste även arrenderätten överlåtas till långivaren. Långivaren kan inte utnyttja säkerheten om denne inte också har rätt att nyttja den mark som vindkraftverken står på. För att överlåta arrenderätten krävs normalt markägarens medgivande. För att inte behöva förhandla om ett medgivande i samband med en finansiering bör en vindkraftsprojektör försöka få inskrivet i arrendeavtalet redan från början att han har rätt att överlåta arrenderätten till sina finansiärer. Långivarna brukar även vilja ha säkerhet i de övriga avtal som finns i projektet, t.ex. rätten till betalningarna enligt ingångna elförsäljningsavtal och rätten till garantianspråk m.m. enligt ingångna entreprenadavtal. Vid försäljning av en vindkraftpark ordnar ibland säljaren med finansieringen som en del av det paket som potentiella köpare erbjuds. Denna finansiering kan se olika ut beroende på vilken fas som vindkraftsprojektet befinner sig i och vilka intressenter säljaren har identifierat. ingrid carlsson therese strömshed 12

13 enligt artskyddsförordningen, är inte liten och detta förefaller i praktiken vara ett växande problem. Det EU-baserade artskyddet är omfattande och innefattar bl.a. förbud att avsiktligt fånga eller döda skyddade exemplar, samt att skada eller förstöra fortplantningsområden och viloplatser. Om åtgärder vidtas i strid med lagen kan det leda till böter eller fängelse i högst två år. Ett viktigt moment är ofta frågan om lämpliga kompensationsåtgärder för att kompensera för det ingrepp som sker i artskyddet. Om det finns skyddsvärda arter i ett exploateringsområde kan exploateringen inte fortsätta utan vidare. En ibland tidsödande, men för exploateringen nödvändig väg att gå, är då att ansöka om dispens hos Länsstyrelsen. Utgångspunkten är att dispens bara medges i undantagsfall och endast om det inte finns någon annan lämplig lösning, om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, samt om dispensen behövs enligt vissa i lagen uppräknade förutsättningar, bl.a. hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt över skuggande allmänintresse. Det krävs starka skäl för att få en dispens, men kan likväl vara fullt möjligt. Ett viktigt moment är ofta frågan om lämpliga kompensationsåtgärder för att kompensera för det ingrepp som sker i artskyddet. Om dispens beviljas följer ofta med krav på försiktighetsåtgärder och kompensationsåtgärder. Exploatören kan även efter projektets genomförande behöva utföra åtgärder för att kompensera för förlusten av djur eller dess habitat. För att inte tappa tempo i exploateringsprocessen mer än nödvändigt är det viktigt att tidigt undersöka om artskydd kan vara en fråga i ett exploateringsområde. En god dialog med Länsstyrelsen och gedigna utredningar är enligt vår erfarenhet viktigt för att vinna framgång i ett dispensärende. charlotte nyström 13

14 Du har väl inte missat vårt nyhetsbrev Miljöaffärer? delägare och kontaktpersoner för miljögruppen är Oavsett vilket affärsområde du normalt verkar inom är det viktigt att hålla sig a jour inom miljörättsområdet. Verksamma inom fastighet och entreprenad måste ta hänsyn till miljörättsliga frågor vid bl.a. förvärv av fastigheter och bedömning rörande tillåten markanvändning. Mannheimer Swartlings miljörättsspecialister har mångårig erfarenhet av miljöjuridisk rådgivning till industrin, energisektorn, de statliga verken och kommunerna. Du finner våra miljörättsspecialister i Stockholm, Göteborg, Öresund och Berlin. Som enda advokatbyrå i landet kan vi erbjuda spetskompetens på hela det miljö rättsliga området i landets tre storstadsregioner. per molander stockholm clas nyberg göteborg Är du intresserad av att prenumerera på Miljöaffärer, vänligen kontakta Eva Lernmyr, bo hansson öresund 14

15 Trender Med ett team på 50 jurister som dagligen arbetar med fastighetsbranschens transaktioner och andra fastighetsrättsliga frågor har Mannheimer Swartling norra Europas största grupp av fastighets jurister. Vårt dagliga arbete återspeglar därför i stora delar trenderna i fastighetsbranschen. På senare tid har möjligheterna till finansiering och positiva prognoser om ekonomin lett till ett ökat intresse för fastigheter belägna i lägen med något högre risk än CBD i storstäderna. Detta har resulterat i en något högre aktivitet på transaktionsmarknaden inom samtliga fastighetsslag. Vi har också sett ett ökande intresse från utländska investerare som återigen intresserar sig för förvärv av svenska fastigheter. Högst är intresset för fastigheter belägna i Stockholmsområdet men även fastigheter i övriga storstäder samt tillväxtregioner är intressanta. EXPO REAL 2013 Byråns grupp för fastighetsrätt kommer även i år att skicka representanter från våra svenska och tyska kontor till EXPO REAL i oktober Om ni önskar komma i kontakt med oss under mässan är ni välkomna att kontakta antingen Maria Wolleh eller Magnus Josefsson Bland annat arrangerar vi under Expo Real en Nordic Business Breakfast i syfte att sammanföra skandinaviska och tyska aktörer inom fastighetsbranschen och Magnus Josefsson kommer att delta i en paneldebatt (Investment Location Forum Panel) under temat Nordics One phrase, but four different countries: Profiles compared (Hall A 1, Stand 040, onsdag 9 oktober 2013, kl ). Vi hoppas på givande möten med intressanta samtal. De stora infrastrukturprojekt som pågår runt om i landet sysselsätter också många inom fastighetsgruppen och det finns signaler att ännu fler projekt ska påbörjas. Behovet av ny infrastruktur är stort men finansieringen försenar i flera fall projekten och alternativ med privat finansiering kan komma att bli vanligare. Inom bostadssegmentet verkar intresset från investerare bestå men fokus har riktats alltmer mot de s k miljonprogrammen och olika alternativa lösningar för dess upprustning. Sammantaget tyder trenderna på en försiktigt ökande aktivitet på såväl transaktionsmarknaden som för fastighetsutvecklare. tomas johansson magnus josefsson maria wolleh 15

16 stockholm norrlandsgatan 21 box stockholm telefon: +46 (0) göteborg östra hamngatan 16 box göteborg telefon: +46 (0) malmö södergatan 22 box malmö telefon: +46 (0) helsingborg södra storgatan 7 box helsingborg telefon: +46 (0) frankfurt bockenheimer landstrasse frankfurt am main, tyskland telefon: berlin mauerstrasse berlin, tyskland telefon: moskva romanov dvor business centre romanov per moskva, ryssland telefon: shanghai unit 7, 25th floor, platinum no. 233 taicang road, luwan district shanghai , kina telefon: hong kong suites , 33rd floor jardine house, 1 connaught place central, hongkong, kina telefon: bryssel it tower avenue louise bryssel, belgien telefon: new york 101 park avenue new york ny 10178, usa telefon: Mannheimer Swartling är Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera juridisk spjutspetskompentens med branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och uppdrag över hela världen. Med ett team på 50 jurister som dagligen arbetar med fastighetsbranschens transaktioner och andra fastighetsrättliga frågor har Mannheimer Swartling norra Europas största grupp av fastighetsjurister. Antalet specialiserade jurister ger oss en unik kombination av kunskap och erfarenhet. Byråns fastighetsgrupp har samlat experter från alla relevanta rättsområden och drivs utifrån ett tydligt branschfokus. För beställning av Fasta Affärer, vänligen kontakta Charlotte Holmgren,

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Borgenspolicy för Kalix kommun

Borgenspolicy för Kalix kommun Borgenspolicy för Kalix kommun 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM BORGENSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Uppdaterad senast februari 2012 Borgenspolicy 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV INFRASTRUKTURPROJEKT Infrastrukturprojekt har i Sverige traditionellt sett finansierats av staten, landstingen och kommunerna över budgeten och genom lån. Det har dock blivit

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Kanske

Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Kanske Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Nej Svar: Ja Svar: Kanske Vad kan lantmäteriet bidra med vid vindkraftsutbyggnaden? Vindkraftverk med tillhörande anläggningar

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL olof.moberg@skl.se Seminarium under Almedalsveckan, Gotland 2013 De onda kommunerna som är planmonopolister, ransonerande mark för att få ut högsta möjlig pris

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Byggkravsutredningen - tre delar

Byggkravsutredningen - tre delar Byggkravsutredningen - tre delar Kommunala särkrav på bostäders tekniska egenskaper dvs sinsemellan olika kommunala krav som går utöver nationella föreskrifter Delat byggansvar Byggfelsförsäkringen Särkraven

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas LANTMÄTERIET 1 (6) YTTRANDE 2013-12-09 Dnr 102-2013/3653 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess Regeringskansliets dnr 52013/ 6968/PBB

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:592 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner.

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner. Bilaga 2 Styrelsen i Avensia Innovation AB ( Bolaget ) har den 3 november 2011 beslutat att ställa ut köpoptioner i Avensia AB ( Avensia ), org nr 556721-7582, nedan benämnda Köpoptionerna. [YY] pers.nr

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Linguaiuris Legal advise and Translation

Linguaiuris Legal advise and Translation Hur regleras Comunidades de Propietarios (spanska ägarföreningar)? Denna artikel är en sammanfattning av frågor som behandlades i ett föredrag som hölls av Charlotte Andersson, jurist på Linguaiuris, inom

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering?

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Renare Marks vårmöte 25-26 mars 2015 Exploatering drivkraft, många intressen ska beaktas Drivkraft för hantering av

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

Fasta affärer februari 2012

Fasta affärer februari 2012 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer februari 2012 fastighetsobligationer - en möjlighet? sidan 5 nya pbl - förbättringar? sidan 6 stämpelskatt

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA Att arrendera eller köpa mark för golfbana En handledning om för- och nackdelar med att arrendera mark respektive köpa mark för en golfanläggning I Sverige

Läs mer

Nyhetsbrev # 1, 2007. Branschgruppen Fastigheter startar skola för fastighetsadvokater

Nyhetsbrev # 1, 2007. Branschgruppen Fastigheter startar skola för fastighetsadvokater REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström Advokat Magnus Josefsson Jur. kand. Anders Ingvarson Stockholm +46 (0)8 505 765 00 Göteborg +46 (0)31 355 16 00 Malmö +46 (0)40 698 58 00 Helsingborg +46 (0)42 489 22

Läs mer

Project Guadalmina, Marbella, Spanien

Project Guadalmina, Marbella, Spanien Bolagets Affärside: Att på spanska solkusten i Marbellaområdet förvärva och förädla fastighetsprojekt på mellan till att börja med 1-4 000 kvm innehållande mellan 10-30 lägenheter. Genom ett samarbete

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1 Kina vägar in 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat Hur komma över muren och komma ner välbehållen på andra sidan Men även om att kunna få tillbaka stålarna över till den andra sidan Innehåll Sätt att investera

Läs mer

Cirkulärnr: 2004:92 Diarienr SK: 2004/0550 Handläggare: Ellen Hausel Heldahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2004-11-18 Mottagare:

Cirkulärnr: 2004:92 Diarienr SK: 2004/0550 Handläggare: Ellen Hausel Heldahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2004-11-18 Mottagare: Cirkulärnr: 2004:92 Diarienr SK: 2004/0550 Handläggare: Ellen Hausel Heldahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2004-11-18 Mottagare: Byggnadsnämnd Konsumentvägledare Rubrik: Förändringar i lag

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Rolf Skog 140627 Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Inledning Affärsverksamhet kan bedrivas i olika associationsformer, däribland i bolag. I svensk lag finns bestämmelser om enkla bolag, handelsbolag

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

Stockholm den 13 april 2012. KLYS och Copyswedes gemensamma svar på frågorna från Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden (Ju 2011:15)

Stockholm den 13 april 2012. KLYS och Copyswedes gemensamma svar på frågorna från Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden (Ju 2011:15) Stockholm den 13 april 2012 Till Regeringskansliets utredningsavdelning Att: Peter Krikström 201 21 Malmö KLYS och Copyswedes gemensamma svar på frågorna från Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

Avtal om digitala infartstavlor

Avtal om digitala infartstavlor TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Karlberg 2012-03-21 KS 2012/0267 0480-45 00 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Avtal om digitala infartstavlor Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2009 T 2375-05 KLAGANDE HSB:s Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm, 716416-6485 c/o ÅA Reimersholmsgatan 11 117 40 Stockholm

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

AVTAL/ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE UTVECKLING AV ESLÖVS CENTRUM SAMT UPPHÄVANDE AV SERVITUTSAVTAL AVSEENDE KÖPMANNEN 11

AVTAL/ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE UTVECKLING AV ESLÖVS CENTRUM SAMT UPPHÄVANDE AV SERVITUTSAVTAL AVSEENDE KÖPMANNEN 11 AVTAL/ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE UTVECKLING AV ESLÖVS CENTRUM SAMT UPPHÄVANDE AV SERVITUTSAVTAL AVSEENDE KÖPMANNEN 11 Fastigheten Köpmannen 11 (idag hotellet Stensson) är en väsentlig del av miljön kring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 november 2012 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Johan Granehult och Bo Hansson Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 4291 203 14 Malmö KLANDRAT

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM SAMÄGANDERÄTTSLAGEN Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st Redab Properties Plc Erbjudande Ny unit för nyemission Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st * Nyteckning * Konvertering, d v s omvandling av Subordinated Loan och/eller Debenture Loan Detta är inget prospekt

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1895-2014 Pay Solutions Sweden AB Kaserntorget 7 411 18 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Pay Solutions

Läs mer

Fasta affärer mars 2014

Fasta affärer mars 2014 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer mars 2014 Tunnelbanan och planmonopolet sidan 4 Skötsel, drift och ansvar vid 3D-fastighetsbildning sidan

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF2 Finansiella leasingvillkor FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 164/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 mervärdesskattelagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme.

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Kommunens mål har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Ett led för att detta skall kunna genomföras, så skall arrende avses för två personer per sjöbod.

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer