Snabbguide till VILLKORSAVTAL Distributionsområde Nord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide till VILLKORSAVTAL Distributionsområde Nord 1 2009-04-02"

Transkript

1 Snabbguide till VILLKORSAVTAL Distributionsområde Nord

2 LÖN Introduktionslön kan längst omfatta 6 mån. Innan dess ska förnyad lönebedömning ske för inplacering på baslön, om anställningen ska fortsätta. Ett individuellt belopp på 0-900kr kan tillkomma genom de kompetenskrav som avtalats inom Nord. Nord *Timlön *Serviceproffs Specialist Trp.ledare 108 Introlön/månlön Baslön/månlön ARBETSTID Ordinarie arbetstiden för all personal inom Posten Logistik AB, Distributionsområde Nord är i genomsnitt 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka. Ordinarie arbetstid får inte överstiga 50 timmar under enskild arbetsvecka. Tidförskjutningstillägg Om besked om ändrad arbetstid lämnas senare än 72 tim före arbetstidens början och arbetstiden är förlagd med minst 2 tim till annan tid än den planerade utges ett tidsförskjutningstillägg på 132 kr. Tjänstgöringsfritt uppehåll Vid tjänstgöringsfritt uppehåll ersätts den tid som överstiger 1 timme och 30 minuter med 30 kronor per påbörjad period av 15 minuter. Är uppehållet på minst 2 timmar ska utrymme för vila finnas. Som utrymme för vila räknas även vilbrits i bil. Denna tid bokförs som annan tid och räknas ej som arbetstid. Tillämpning av det tjänstgöringsfria uppehållet startar Rast Rast får ej vara längre än 1 timme och 30 minuter per arbetsperiod under förutsättning att kör- och vilotidsregler medger detta. Arbetsgivaren skall tillhandahålla tillfredsställande lokaler för rast / uppehåll. I de fall tillfredsställande lokaler ej kan erbjudas ersätts den berörde för denna arbetsmiljömässiga olägenhet med 30 minuter kompensationstid. I de fall traktamente utgår sker ingen ersättning enligt ovan. Tolkning av vad som är tillfredsställande lokaler sker via regional samverkan

3 Dygnsvila Normal dygnsvila är 11 timmar. Denna kan endast vara under en sammanhängande period. Dygnsvilan får reduceras till som lägst 9 timmar högst tre gånger per vecka utan kompensation. Vid dygnsvila ska skälig logi tillhandahållas. Med skälig logi avses ett enskilt rum där ostörd vila kan tas ut, samt att sängläder ska ingå. I övrigt regleras vilouttag på annan ort genom Postens reseavtal. Arbetsplatsträffar och former för kompetensutveckling Arbetsplatsträffar ska vara obligatoriska för all personal och omfattningen är 12 timmar per år. Dessa 12 timmar ligger utanför den ordinarie arbetstiden och ersätts med ett särskilt lönetillägg på 400 kronor per arbetsplatsträff. Det särskilda lönetillägget kan bytas mot ledig tid timme mot timme. Arbetsplatsträffarna ska omfatta 12 timmar per år, normalt uppdelat på 4 tillfällen. Högst 8 timmar kan normalt förläggas till lördag eller söndag. Planering av arbetsplatsträffarna ska ske i samverkan och personalen ska minst en (1) månad i förväg (gärna i form av en mötesplan för hela året) informeras om förläggningen av arbetsplatsträffarna. Vid förläggning på obekväm arbetstid utbetalas OB-ersättning på decemberlönen. Lokalt kan avtalas om fler timmar förlagda till lördag eller söndag och att spara ihop timmar så att en arbetsplatsträff blir längre än 3 timmar. Ersättning för deltagande på arbetsplatsträffar utbetalas en gång per år, maximalt belopp kronor per år. Beloppet reduceras med 400 kronor per frånvarotillfälle. Utbetalning sker i samband med decemberlönen. Individuella kompetensutvecklingsinsatser som ADR hanteras lokalt på varje filialkontor. Chaufförsdagar, arbetsplatsträffar och lokal kompetensutveckling utanför ordinarie arbetstid begränsas till högst 36 timmar per år. Av dessa får högst 24 timmar förläggas till lördag eller söndag. Även den fasta ersättningen för chaufförsdagarna kan bytas mot ledig tid timme mot timme (14 timmar). Den lokala kompetensutvecklingen (utöver ADR) får uppgå till högst 10 timmar per år utanför ordinarie arbetstid. Former och ersättning för denna utveckling hanteras lokalt i samverkan på respektive filialkontor

4 Komptidssaldo Max 160 komptimmar kan sparas på komptidssaldo. Justering av komptidssaldo Den enskilde har att innan 1 januari 2010 ta ut innestående komptimmar överstigande den fastställda maxinivån på 160 timmar. Avlösning av överskjutande timmar Om det vid utgången av 31 december 2009 kvarstår komptid överskjutande 160 timmar regleras detta med kontant utbetalning av överskjutande timmar. SEMESTER Avstående av semesterledighet juni-augusti I de fall semesterönskemålen juni-augusti inte kan tillgodoses enligt semesterlagen, kan viss personal som efter förfrågan från Platschefen, frivilligt eller som på egen begäran önskar och väljer att förlägga sin huvudsemester (4 veckor) eller del av den, till annan lämplig period än juni - augusti, erhålla ersättning enligt nedan. Medarbetare som omfattas av överenskommelsen erhåller minst kronor i ekonomisk kompensation för hel period om 4 veckor som flyttas. För flyttning av 1 till 3 veckor är ersättningen 2700 kr per vecka som flyttas utanför semesterperioden juni - aug. Ersättningen utbetalas som ett särskilt lönetillägg i samband med löneutbetalningen i september. Ersättningen är skattepliktig. Flyttas semesterönskemålen till före juni-augusti ska överenskommelse träffas om utbetalning av det särskilda lönetillägget. Huvudsemester som enligt detta avtal förläggs utanför semesterperioden juni-augusti, beslutas/beviljas i förekommande fall, när filialchefen och den anställda kommer överens om kompensation enligt detta avtal. Samt är överens om datum för uttaget av huvudsemester enligt semesterlagen för de 20 dagarna. Överenskommelsen gäller endast tillsvidareanställd personal och under förutsättning att man intjänat semesterlön för motsvarande period i semesteravtalet

5 Timbaserad semesterberäkning För timavlönade medarbetare tillämpas dock inte timsemester utan semesterlagen i dess helhet. *Lördag och söndag räknas ej som semesterdagar annat än i fall som avses i tredje stycket. Vid semesterledighet som omfattar minst fem dagar har arbetstagare, som arbetar lördag eller söndag eller båda dessa dagar, rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut dels under semesterledigheten och dels antingen omedelbart före eller omedelbart efter denna. Omfattar semester ledigheten minst 15 dagar och föranleder ej särskilda skäl annat, har arbetstagaren rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut såväl omedelbart före som omedelbart efter denna. Har i fall som avses i detta stycke arbetstagaren ledighet av motsvarande omfattning veckodag, som ej är lördag eller söndag, och infaller den under semesterledigheten, räknas den som semesterdag. *Är arbetstagaren ledig lördag eller söndag, som annars skulle ha utgjort arbetsdag, och det är fråga om kortare semesterledighet än som anges i andra stycket, räknas sådan dag som semesterdag. Arbetsfri dag skall då ej anses som semesterdag. Med söndag jämställes helgdag samt påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Förläggning och beräkning av timsemester Semester skall enligt lagen användas för att medarbetaren skall få sammanhängande ledighet för vila och rekreation. Därför är det enligt semesterlagen inte möjligt att ta semester del av arbetspass. Denna regel kvarstår även vid timberäkning av semester. Det är således inte möjligt att ta semester del av dag. Semesterledighet i timmar omfattar det antal ordinarie timmar som ingår i semesterledigheten. Dock ska högst 40 timmar per kalendervecka räknas vid sammanhängande ledighet av minst 15 dagar. Den timbaserade semesterberäkning sker med följande faktorer på det sätt som anges nedan. Heltidsarbetsmåttet i Distributionsområde Nord är för samtliga medarbetare 40 timmar i genomsnitt per vecka. Semesterdagens värde i timmar blir därmed 8 timmar. Den totala semesterrätten, årssemestern ett år, omräknat i timmar blir därigenom följande om den anställdes semesterrätt är 25 dagar, sysselsättningsgraden heltid. 25 (total semesterrätt i dagar) x 8 (semesterdagens värde i timmar) x 1 (anställningens omfattning ) = 200 timmar. Vid 25 dagars årssemester, heltidsarbetsmått 40 timmar men 50 procents anställning blir semesterrätten i timmar: 25 x 8 x 0,5 = 100 timmar. Vid uttag av semester avräknas timsemester vid heltid enligt följande:

6 Totalt antal semestertimmar = Uttag semester vid arbetstidsvecka Återstående semester i timmar Uttag huvudsemester 4 veckor Återstående semester i timmar = 200 timmar *-34 timmar 166 timmar -160 timmar 6 timmar *Exemplet avser kortare arbetstidsvecka än 40 timmar då arbetstiden alternerar olika veckor. Uppstår vid beräkning av antalet timmar med semesterlön brutet tal, avrundas detta till närmast högre hela tal. Högst 40 timmars semester per kalendervecka räknas vid sammanhängande ledighet av minst 15 dagar. Semesterlön utgörs av den månadslön som är aktuell plus semestertillägg som är 0,8% av aktuell månadslön per betald semesterdag (betalas ut vid lönetillfället när semestern tas ut). Minst 20 semesterdagar per år skall tas ut innan man kan spara semester. Sparade semesterdagar får ej överstiga 40 dagar. Utbildning Utbildning till C/CE behörighet I första hand ska utbildning, tillhandahållen av arbetsförmedling/skola eller på annat sätt finansierad utbildning användas för nyrekryterade. Därefter kan följande överenskommelse tillämpas. För samtliga anställda med B-kort, även de vars anställning är tidsbegränsad gäller följande villkor under förutsättning att de rekryterats enligt rekryteringspolicyn och uppfyller de krav som man ställer på ett serviceproffs enligt vår kompetensmatris. Poståkeriet står för direkta kostnader för C-kort respektive CE-körkort (trafikskola, läkarintyg, körkortstillstånd och uppkörningsavgifter, yrkesbevis, förarkort) Den anställde står för sin egen tid.(ingen ersättning utbetalas från Distributionsområde Nord för den tid som den anställde lägger ner på utbildningen) I samverkan ska fastställas antalet och vilka som kan erbjudas utbildning på ovanstående villkor. Filialkontorets behov av fast anställda serviceproffs eller tidsbegränsade oavsett omfattning, ska utgöra kriterierna för erbjudande av utbildning till C alt CE-körkort. Rekrytering sker med de serviceproffs kriterier som fastställts i rekryterings dokumentet, körkortsbehörigheten har därmed en underordnad betydelse vid rekrytering och lönesättning. Parterna har att beakta värdet i att en utveckling är möjlig för den enskilde och Filialkontorets behov av kompetens för utförande av uppdrag. Kriterierna för lönesättning beror till vissa delar på kompetens hos

7 den enskilde. Därav är det av stor vikt att möjlighet till ökad kompetens ges den enskilde för att kunna påverka egen löneutveckling, dock ska inte körkortsbehörigheten ses som en egen kompetens. Återbetalningsskyldighet Genom att den enskilde undertecknar avtal om villkor enligt föregående stycken om utbildning godkänner man följande villkor om återbetalning av erhållen ekonomisk ersättning om medarbetaren på egen begäran avslutar sin anställning: Vid egen uppsägning inom 6 månader efter avslutad utbildning återbetalas 75% av erhållen ekonomisk ersättning Vid egen uppsägning inom 12 månader efter avslutad utbildning återbetalas 50% av erhållen ekonomisk ersättning Beslut färdskrivarkort / förarkort Distributionsområde Nord ersätter alla tillsvidare anställda och under 2005 anlitad tidsbegränsad personal och som vid förlängd anställning ska inneha förarkort, med kostnaden för förarkortet. Detta sker genom att meddelande utbetalning fylls i och attesteras av Filialchefen som skickar in det till löneservice. Kvitto på kostnaden bifogas. Distributionsområde Nord står inte för kostnaden för ersätta tappade förarkort. Erbjudandet om ersättning avser ett tillfälle per anställd. Om inte myndighetsbeslut kräver förnyat förarkort eller motsvarande. Etik beträffande nyttjande av information Effektivitetsmätningar kommer alltid att vara ett viktigt instrument för att utveckla olika processer inom företaget. Det är dock oerhört viktigt att man hanterar dessa mätningar på ett sådant sätt att den enskilde medarbetaren inte känner sig kränkt. Det är naturligtvis svårt att göra exakta gränsdragningar men följande etiska grunder bör kunna tillämpas i varje enskilt tillfälle. I samband med omläggningar finns som regel ett behov att stämma av kollimängder på olika områden. Då är funktionen i handdatorn en stor hjälp och där finns knappast några skäl till att inte fullt ut nyttja informationen. Detta förutsätter naturligtvis lokal samverkan. När någon medarbetare framför synpunkter på att område är för tungt kan informationen från handdator vara en möjlighet att följa upp om det är kollimängden som är problemet. Här bör naturligtvis även andra undersökningar göras. I detta fall är inte lokal samverkan nödvändig

8 När misstanke föreligger om att någon medarbetare inte fullt ut fullgör sina arbetsuppgifter är detta i första hand en ledarskapsfråga, vilket innebär att första åtgärden måste vara att ansvarig ledare tar ett samtal med berörd medarbetare och tar reda på om det finns fog för misstanken. Utifrån detta samtal kan det finnas skäl för att följa upp med tillgänglig statistik från handdatorsystemet. Att i detta läge göra tvärtom d.v.s. att först presentera statistik och be medarbetaren förklara sin bristande effektivitet strider helt klart mot de etiska värderingar som Distributionsområde Nord i och med detta dokument förtydligat och klargjort. Lokal samverkan bör normalt sett ske i samband med att statistiken offentliggörs för den berörde. Grunden i Distributionsområde Nord verksamhet vilar på ett tryggt ledarskap där ledaren också utrustas med de administrativa stödsystem som behövs för att följa upp verksamheten. Detta system skall dock alltid användas på ett sådant sätt att det inte upplevs som kränkande av den enskilde medarbetaren. ÖVERTID Övertiders: övertidsarbete klockan helgfri mån-fre Fasta kontanta månadslönen (uppräknad till heltid) 94 Övertidsarbete på annan tid Fasta kontanta månadslönen(uppräknad till heltid) 72 Vid övertidsarbete som inte utförs i direkt anslutning till ordinarie arbetstid ges övertidskompensation som om övertidsarbetet hade utförts under minst 3 tim. (OBS gäller ej om passet föregås av rast om högst 30 min.) Om arbetstagaren inställer sig till övertidsarbete ska arbetsgivaren ersätta uppkomna resekostnader. Timanställda: Månadslönen för timanställda är timlönen x 166,7 MERTID Mertidsersättning: utbetalas följande ersättning per timme Fasta kontanta månadslönen(heltid) 140 För timanställda är mertidsersättning = timlön Mertid är övertid om: deltidsarbetande arbetar mer än ordinarie arbetstidsmåttet för heltidsarbetande under ett kalenderdygn arbetar på dag som är arbetsfri för motsvarande heltidsarbetande arbetar mer än det tillåtna antalet mertidstimmar(175 tim/år)

9 inkallas till arbete på tid som inte är ordinarie arbetstid för motsvarande heltidsarbetande OB-TILLÄGG Enkel 16,12 16,67 17,23 Kvalificerad 36,07 37,29 38,56 Storhelg 80,85 83,60 86,44 Obekväm arbetstid: och vardag utom fre-lör. Kvalificerad obekväm tid: måndag fredag från fredag till måndag från dag före trettondag, första maj och Kristi Himmelsfärd till närmast följande vardag all tid på vardag mellan röda dagar. Storhelg är: Från dagen före långfredag, till dagen efter annandag påsk samt dagen före pingstafton, midsommarafton, julafton samt nyårsafton till vardagen efter SJUKLÖN Dag 1 Dag 2-14 Dag Dag 91-0% (100% vid arbetsolycksfall) 80% (Posten) 80% Försäkringskassan, 10% Posten 80% (Försäkringskassan) Övriga ersättningar vid sjukdom: Läkarvård ersätts med högst 95 kronor per behandlingstillfälle. Psykologbehandling med samma belopp, förutsatt att man har remiss från läkare Annan sjukvårdande behandling i offentlig vård (motsvarande) ersätts med högst 55 kr. Prisnedsatta, receptbelagda läkemedel som skrivs ut i samband med sjukdom ersätts helt. För att få ersättning måste man uppvisa högkostnadskort, både för läkarvården och läkemedlen. Sjukhusvård ersätts med 70 kr/dag. Observera att samtliga ersättningar är skattepliktiga

10 Förmånerna upphör fr.o.m. första dagen vid tjänstledighet som omfattar mer än en månad. Timanställda omfattas ej av dessa ersättningar

11 FÖRÄLDRALEDIGHET Vård av sjukt barn under 12 år: Max 60 dagar/barn dock högst 120 dagar Vid barns födelse; under högst 360 dagar med föräldrapenning betalas ett föräldraledighetstillägg från Posten på 10% av lönen OBS! måste anmälas till arbetsgivaren, sker ej automatiskt. Från försäkringskassan få du 80% av lönen som föräldrapenning. Nytt från en extra pappamånad. LEDIGHET MED LÖN Ledighet med bibehållen lön beviljas i följande fall: Allvarligare sjukdomsfall när ersättning inte betalas ut från allmän försäkring, dödsfall, begravning, bouppteckning, eller arvskifte inom egen familj eller närmaste släktkretsen Erforderlig tid, inkl restid, dock högst 7 arbetsdagar per kalenderår Flyttning om ersättning för flyttkostnad utbetalas, högst tre dagar Flyttning i annat fall en dag Läkar eller tandläkarbesök i följande fall: 1) Vid akuta besvär samt undersökningar eller behandlingar efter remiss av läkare eller tandläkare 2) Vid övriga besök hos läkare, företagshälsovård eller öppen vård samt vid mödravårdscentral. I båda fallen erforderlig tid Detta gäller ej timanställda

POSTENS VILLKORSAVTAL (PVA)

POSTENS VILLKORSAVTAL (PVA) SEKO Post Klubb Årsta postterminal POSTENS VILLKORSAVTAL (PVA) med kommentarer Branschavtal med postcentrala tilläggsavtal Våra lathundar finns även på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2012-01-07/JÅ)

Läs mer

K O L L E K T I V A V T A L VID 0

K O L L E K T I V A V T A L VID 0 KOLLEKTIVAVTAL VID 0 1. Organisatorisk tillhörighet SJ AB tillhör branschorganisationen Spårtrafik inom arbetsgivarorganisationen Almega. Det övergripande kollektivavtalet tecknas på Almega med de kollektivavtalsbärande

Läs mer

ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Övriga avtal på avtalsområdet Avtal om samverkan och utveckling Telekom Avtal om pension enligt ITP (särskild pensionsplan gäller

Läs mer

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m.

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m. Personalbyrån Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. december 2006 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1.1 Anställning...3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare med följande ändringar (kursiverade):

Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare med följande ändringar (kursiverade): Allmänna anställningsvillkor bransch Vård och behandlingsverksamhet & omsorgsverksamhet (E) samt bransch Äldreomsorg (F) Bilaga 2 Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare

Läs mer

Nya avtal har träffats!

Nya avtal har träffats! Nya avtal har träffats! Här hittar du tidigare avtal men också förhandlingsprotokoll med bilagor som anger avtalade ändringar i bestämmelser om allmänna anställningsvillkor och nytt löneavtal. Nya kompletta

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Personalavdelningen Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. juli 2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Anställning... 3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen 3238 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning

Läs mer

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor. per helgfri vecka är from den 1 januari 2012 40 timmar per vecka för samtliga personalgrupper.

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor. per helgfri vecka är from den 1 januari 2012 40 timmar per vecka för samtliga personalgrupper. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda! 2014 Postens Villkorsavtal s gåtor Facktuellt presenterar på denna och följande sidor några ledtrådar som förhoppningsvis kan vara till hjälp

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

Bransch- och löneavtal 2014-2016/2018

Bransch- och löneavtal 2014-2016/2018 Folkhögskola Bransch- och löneavtal 2014-2016/2018 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Vision Akademikerförbunden Kommunal

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2013-06-01 2016-06-30

KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2013-06-01 2016-06-30 KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans (Bransch G) 2013 2016 Giltighetstid: 2013-06-01 2016-06-30 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 4 2 Allmänna förhållningsregler... 4 3 Anställning m m... 5

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2013-2016 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Bransc havtal Energi

Bransc havtal Energi Branschavtal Energi Energiföretagens arbetsgivareförening och SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna

Läs mer

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda! 2012-2013 Postens Villkorsavtal s gåtor Facktuellt presenterar på denna och följande sidor några ledtrådar som förhoppningsvis kan vara till

Läs mer

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal Artikelnummer 81-425 Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen

Läs mer

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO SKTF Ledarna Sveriges Ingenjörer

Läs mer

SVEVIA Företagsavtal fr.o.m. 2012-04-01 Innehållsförteckning

SVEVIA Företagsavtal fr.o.m. 2012-04-01 Innehållsförteckning SVEVIA Företagsavtal fr.o.m. 2012-04-01 Innehållsförteckning Svevias Affärsverksavtal...2 1 Avtalets omfattning i Svevia...2 2 Anställning...2 3 Kostnadsersättningar...3 4 Bisysslor, Disciplinpåföljd...5

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Utdrag ur förhandlingsprotokoll från förhandling den 6 maj 2013 om löner

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2012-2013 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2012 31 mars 2013 Kollektivavtal mellan EnergFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken)

VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken) VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken) Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Ledarna Sveriges

Läs mer

Butiksavtalet. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund

Butiksavtalet. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Butiksavtalet 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Handelsanställdas Förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Ett streck i marginalen

Läs mer

1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal

1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal 1/4 2013 31/3 2016 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan SVENSK HANDEL och å andra sidan HANDELSANSTÄLLDAS

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer