PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN"

Transkript

1 PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN Handikappservice Kyrkslätts kommun Vård-och omsorgsväsendet

2 Innehållsförteckning 1 ANSKAFFNING OCH ANSTÄLLNING AV ASSISTENT OCH EN VIKARIE FÖR ASSISTENTEN ARBETSGIVARENS (DEN HANDIKAPPADE PERSONENS) ANSVAR ARBETSAVTALET OCH DESS INNEHÅLL KOSTNADER SOM ERSÄTTS ARBETSGIVAREN KOSTNADER SOM ERSÄTTS ARBETSGIVAREN Lagstadgade avgifter och ersättningar som ersätts för arbetsgivarens del Försäkringspremier KVÄLLS-, NATT- OCH VECKOSLUTSERSÄTTNINGAR Kvällsarbetstillägg Lördagsarbetstillägg Söndagsarbetsersättning Nattarbete ÖVRIGA SKÄLIGA AV EN ASSISTENT MEDFÖRDA NÖDVÄNDIGA KOSTNADER SAMT UTLANDSRESOR Övriga skäliga nödvändiga kostnader Utlandsresor SJUKLEDIGHET MODERSKAPS-, FADERSKAPS-, FÖRÄLDRALEDIGHET VÅRDLEDIGHET MED BARN UNDER 3 ÅR OCH TILLFÄLLIG VÅRDLEDIGHET (VÅRD AV SJUKT BARN) SEMESTER Månadsavlönad assistent Timavlönad assistent AVBROTT OCH UPPHÄVANDE AV ERSÄTTNING (LÖNEUTBETALNING) UPPHÖRANDE AV ARBETSFÖRHÅLLANDET Uppsägning som görs av arbetsgivaren Uppsägning som görs av arbetstagaren Hävning av arbetsförhållandet ANMÄLNINGSPLIKT OCH ÅTERKRAV BESTÄMMELSER OCH ANVISNINGAR SOM GÄLLER SAKEN KONTAKTUPPGIFTER BILAGOR Bilaga 1 Ansökan om personlig assistans Bilaga 2 Arbetsavtal Kyrkslätts kommun - Socialkansliet - Handikappservice Bilaga 3 Arbetstidslista

3 ALLMÄNT Handikappservicelagen reformerades Målet med reformen var att öka gravt handikappade personers jämställdhet, självständighet och självbestämmanderätt samt förbättra en gravt handikappad persons möjligheter att delta i samhällets olika funktioner. Målet var också att konkretisera utgångspunkterna för en finsk handikappolitik: Handikappade personers rätt till lika behandling, rätt till delaktighet samt rätt till behövliga tjänster och stödåtgärder. I och med reformen av handikappservicelagen blev personlig assistans en subjektiv rätt för gravt handikappade personer. I den reformerade lagen har kommunen ett särskilt ansvar för ordnande bl.a. gällande nödvändig och skälig färdtjänst, dagverksamhet, behövliga ändringsarbeten i bostaden, serviceboende samt personlig assistans (Handikappservicelagen 8-9 ). I den reformerade lagen har gränserna förtydligats framför allt beträffande personlig assistans som man gjort till en tjänst uttryckligen för gravt handikappade. En annan väsentlig reform är ett preciserat ställningstagande till mängden hjälp till en gravt handikappad. Enligt lagen ska hjälp ges enligt behov med de dagliga sysslorna samt arbete och studier. För deltagande i samhällelig verksamhet och upprätthållande av sociala förhållanden garanterar lagen ett minimitimantal som från början av år 2011 är 30 timmar (enligt behovet av hjälp). Handikappservicelagen kommer fortfarande i andra hand i förhållande till övrig lagstiftning. Med lagen förenliga stödåtgärder och tjänster ordnas om personen inte får tillräckliga eller för honom/henne lämpliga tjänster eller stödåtgärder med stöd av annan lag. Enligt 4 1 mom. som ändrats ordnas särskilda tjänster för de personer som avses i 1 i lagen om utvecklingsstörda i första hand med stöd av handikappservicelagen då de är tillräckliga och lämpliga och förenliga med den handikappade personens intresse. Handikappservicelagens och lagen om utvecklingsstördas inbördes tillämpningsordning ändrar alltså från den i lagarnas tillämpningspraxis anammade ordningen på så sätt att handikappservicelagen i princip blir den primära i förhållande till lagen om utvecklingsstörda. Bestämmelserna som gäller syftet med lagen om utvecklingsstörda, dess tillämpningsområde samt tjänster hålls oförändrade. Sålunda innebär de nya bestämmelserna i handikappservicelagen inga förändringar i ordnandet av specialomsorgstjänster för de personer som uttryckligen behöver dem. Med stöd av lagen om utvecklingsstörda ordnas tjänster då de med handikappservicelagen förenliga tjänsterna och stödåtgärderna inte är tillräckliga eller lämpliga för kunden. Bland annat boendetjänster som motsvarar utvecklingsstörda personers individuella behov, familjevård och tjänster som förutsätter krävande och branschövergripande specialkunskaper, vård dygnet runt och övervakning ordnas fortfarande med stöd av lagen om utvecklingsstörda. 3

4 Ordnande av personlig assistans grundar sig på i serviceplanen konstaterat behov av hjälp. För att utreda vilka tjänster och stödformer en handikappad person behöver, och för att sammanpassa dem, uppgörs en personlig serviceplan tillsammans med varje klient (och vid behov dennas anhöriga samt med olika myndighetsinstanser). Utgångspunkten för serviceplanen är klientens servicebehov. Serviceplanen justeras vid behov, dock minst vartannat år. I serviceplanen beskrivs klientens nuläge och den service och de stödåtgärder som han/hon får, kartläggs behov och uppgörs en plan för framtiden. Syftet med planen är att täcka all handikappservice. Ärendena som skrivits ner i serviceplanen är emellertid inte lika med ett positivt beslut, utan varje service eller stödåtgärd ska ansökas separat. Syftet är att med hjälp av serviceplanen förbättra klientens självbestämmanderätt och möjligheter att påverka. Serviceplanen är ett samarbetsredskap som utgår från klientens deltagande och ett tätt samarbete mellan olika myndigheter. Serviceplanen baserar sig både på handikappservicelagen och på lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Med personlig assistans avses i handikappservicelagen (8c ) den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma eller utanför hemmet i de dagliga sysslorna, i arbete och studier, i fritidsaktiviteter, i samhällelig verksamhet samt i upprätthållande av sociala kontakter. Servicen förutsätter att tillräcklig omsorg om den gravt handikappade personen kan tryggas som helhet med åtgärder inom öppenvården. Ifall assistansen och assistansbehovet huvudsakligen grundar sig på vård, omsorg och övervakning, måste man svara mot det på annat sätt. Beviljandet av personlig assistans grundar sig inte på diagnos, utan behovet av hjälp bedöms alltid på basis av personens funktionsförmåga. När det gäller att ordna personlig assistans anses som gravt handikappad den som till följd av ett långvarigt eller framskridande handikapp eller en sådan sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara vanliga dagliga funktioner och behovet av hjälp inte i främsta hand beror på sjukdomar och funktionshinder som har samband med normalt åldrande (handikappservicelagen 8c ). Den personliga assistansen inriktas på de funktioner som personen skulle utföra själv, men inte klarar av p.g.a. sitt handikapp eller sin sjukdom. Ordnande av personlig assistans förutsätter i utgångsläget att den gravt handikappade personen har resurser att definiera behovet av assistans och genomföringssättet. Också ett gravt handikappat barn kan beviljas personlig assistans om de lagstadgade förutsättningarna för personlig assistans uppfylls. I regel kan personlig assistans beviljas ett barn i skolåldern då barnets specialbehov med beaktande av barnets ålder och utveckling av barnets föräldrar förutsätter särskild omsorg som överskrider föräldraskapet. Med personlig assistans är det möjligt att kompensera funktionsnedsättning som 4

5 handikappet förorsakar i sådana situationer där barnet annars (om barnet inte led av ett handikapp) redan skulle fungera utan sina föräldrar. På så sätt främjar man barnets självständiga utveckling. Ordnande av personlig assistans förutsätter tjänsteinnehavarbeslut av vilket framgår det beviljade timantalet assistans. Personlig assistans ansöks via handikappservicen med en ansökan till vilken läkarintyg bifogas. Utgångspunkten för bedömningen av assistansbehovet är personens egen funktionsförmåga. Sättet att ordna den personliga assistansen och mängden assistans definieras i en individuell serviceplan. Då man beslutar om sätten att ordna den personliga assistansen och då den ordnas tas den gravt handikappade personens egen åsikt och önskemål, det individuella assistansbehovet och livssituationen som helhet i beaktande. I Kyrkslätt ordnas personlig assistans i första hand genom att ersätta lönekostnaderna för en personlig assistent. Den handikappade personen är den personliga assistentens arbetsgivare och arbetsförhållandet grundar sig på ett arbetsförhållande mellan den personliga assistenten och den handikappade personen. Som kollektivavtal för arbetsförhållandet används det riksomfattande kollektivavtalet som gäller personliga assistenter. Om det av motiverad orsak inte är möjligt att anställa en egen personlig assistent, är det andra alternativet för att få personlig assistans att ordna servicen som köpt service, varvid man utöver beslutet om personlig assistans med en av kommunen godkänd privat företagare ingår ett avtal om förverkligande av assistansen. I den här handboken avser man med arbetsgivare den handikappade personen/personen som assisteras och med anställd den personliga assistenten/assistenten. 1 ANSKAFFNING OCH ANSTÄLLNING AV ASSISTENT OCH EN VIKARIE FÖR ASSISTENTEN Den handikappade personen skaffar och anställer i huvudsak själv sin assistent och en vikarie för assistenten och har hand om de skyldigheter som hör till arbetsgivaren bl.a. ingående av ett skriftligt arbetsavtal samt ifyllnad av den månatliga arbetstidslistan och returnering av den till handikappservicen. I de situationer där den som assisteras är minderårig kan någon av föräldrarna fungera som arbetsgivare för assistenten. Den personliga skattekontoreferensen som behövs för löneutbetalningen är dock alltid den handikappade personens egna skattekontoreferens. 5

6 Handikappservicens socialarbetare ger råd och hjälper vid behov med att hitta en assistent. En assistent kan man hitta t.ex. i den handikappade personens bekantskapskrets, via en tidningsannons eller via Arbets- och näringsbyråernas webbsida Ibland kan också handikappservicens socialarbetare känna till en ledig person som letar efter assistentjobb. För att självbestämmanderätten ska förverkligas är det dock viktigt att den handikappade personen själv beslutar vem som assisterar honom/henne. En anhörig eller annan närstående till den gravt handikappade kan emellertid inte utses till personlig assistent om detta inte av särskilt vägande skäl kan anses förenligt med den gravt handikappades intresse. (Handikappservicelagen 8d ). En anhörig kan däremot fungera som närståendevårdare och ansöka om stöd för närståendevård hos kommunen. En person som omfattas av personlig assistans ska inte vara ett passivt objekt för vårdåtgärder, utan syftet med personlig assistans är att ge personen möjlighet att enligt egna förutsättningar förverkliga sina egna val i livet. Den personliga assistentens arbetstider kan variera enligt arbetsgivarens behov av assistans. Arbetet kan vara endera regelbundet eller oregelbundet, deltidsarbete eller heltidsarbete. Assistenten och den som assisteras avtalar om den exakta tidpunkten för arbetet i enlighet med den assisterades behov. En assistent kan också vara assistent för flera personer, varvid assistenten ingår ett eget avtal med var och en av dem som assisteras. För ett heldagsarbete (40 h/vecka) utbetalas en månadslön till assistenten. För ett mindre timantal per vecka och för oregelbundet arbete utbetalas timlön. En handikappad person har möjlighet att på basis av arbetsavtalet han/hon ingått betala sin anställda en högre lön än vad som täcks av ersättningarna som fastställts i den här handboken. Kommunen ansvarar emellertid inte för dessa kostnader. En handikappad person som fungerar som arbetsgivare kan vid behov anställa flera än en personlig assistent, om de praktiska funktionerna så förutsätter. I Kyrkslätts kommun räknas assistenternas löner av den privata bokföringsbyrån Rantalainen (uppgiften uppdaterad ). Dessutom upprättas för nya arbetsgivare/anställda via bokföringsbyrån filer, lönekort och en anmälan om lagstadgade försäkringar lämnas in till försäkringsbolaget Pohjola. På basis av timlistorna som månatligen lämnas in till handikappservicen räknar man på bokföringsbyrån ut tim-/månadslöner samt eventuella kvälls-, veckosluts- eller nattillägg. Lönekorten skickas månatligen till löntagarna. Det finns inget särskilt kompetenskrav för arbetet som personlig assistent. En personlig assistent är inte sin arbetsgivares hälsovårdare och svarar inte för dennas sjukvård eller vårdåtgärder. En personlig assistent svarar inte heller för den assisterades rehabilitering. Om en gravt handikappad person har beviljats serviceboende i sitt eget hem är han/hon berättigad till att utöver personlig assistans dessutom få hemvård via kommunens handikappservice eller hemvård (handikappservicelagen 8, handikappserviceförordningen ). 6

7 2 ARBETSGIVARENS (DEN HANDIKAPPADE PERSONENS) ANSVAR I Kyrkslätt ordnas personlig assistans i huvudsak genom den ovan beskrivna arbetsgivarmodellen där den gravt handikappade personen själv fungerar som den personliga assistentens arbetsgivare. Genom arbetsgivarmodellen förverkligas den gravt handikappade personens självbestämmanderätt bäst. Arbetsförhållandet grundar sig på ett avtal mellan den personliga assistenten och den handikappade personen. Som arbetsgivare bestämmer den handikappade personen själv assistentens arbetsuppgifter (med vad han/hon behöver hjälp och hurdan assistans han/hon önskar) samt svarar för de skyldigheter som hör till en arbetsgivare, bl.a. ingående av ett skriftligt arbetsavtal. Arbetsavtalsblanketter får man på kommunens webbplats eller av handikappservicens socialarbetare. Vid behov hjälper socialarbetaren med att skriva arbetsavtalet. Den personliga assistenten har inte ett arbetsförhållande med Kyrkslätts kommun, utan kommunen fungerar endast som den tekniska utbetalaren av ersättning (lön) för arbetsgivarens (den handikappade personens) del. Då ett minderårigt barn får personlig assistans fungerar ofta föräldern som arbetsgivare och är således ansvarig för förverkligandet av den personliga assistansen. Assistenten som väljs till att arbeta med ett minderårigt barn bör uppvisa ett straffregisterutdrag. Arbetsgivaren bör anteckna dagen för utfärdandet av straffregisterutdraget i arbetsavtalet. Att fungera som arbetsgivare för en personlig assistent innebär ansvarstagande. Officiellt förknippas ansvaret med att ta hand om lön, försäkringar och förskottsinnehållningar samt företagshälsovård. Eftersom löneutbetalningen i Kyrkslätt sköts via en privat bokföringsbyrå tar bokföringsbyrån i praktiken hand om en stor del av dessa arbetsgivarens skyldigheter. Uppgiften som arbetsgivare och ett vardagligt liv med en personlig assistent kräver dock alltid att man är medveten om förhållandet arbetsgivare-anställd. Arbetsgivaren bör komma ihåg att han/hon är chef och bör sträva efter att lösa eventuella problem som uppstår i arbetsförhållandet. En viktig del av arbetsgivarens uppgifter är att den anställda orkar och trivs med arbetet. Den personliga assistenten arbetar väldigt nära sin arbetsgivare och för att allting ska löpa flexibelt är det ofta bättre att arbeta som ett arbetspar än som ledare och underordnad. Till arbetsgivarens uppgifter hör att definiera hurdan arbetstagare som är lämplig för honom/henne och vilka arbetsuppgifter som hör till den anställda. Personer som rekryteras till arbetet bör väljas noggrant och inskolningen i arbetet bör vara så grundlig och välplanerad som möjligt. Inskolningen och handledningen i arbetet bör man komma ihåg att upprätthålla alltid då situationen förändras. Arbetsgivaren har ansvaret för att arbetsuppgifterna lyckas och den anställda trivs. Nyckeln till båda är en öppen diskussion. Så säkrar man ett så lyckat arbetsförhållande som möjligt. 7

8 Syftet med personlig assistans är att ersätta funktionsnedsättning som förorsakats av skada eller sjukdom. En personlig assistent kan inte arbeta ensam utan sin arbetsgivares närvaro, utan syftet är att genom att handla tillsammans assistera den handikappade personen i de uppgifter där han/hon behöver en annan persons hjälp. Då arbetsgivaren är t.ex. i rehabilitering eller sjukhusvård är det på arbetsgivarens ansvar att senast två veckor före tidpunkten i fråga endera permittera arbetstagaren under perioden eller komma överens om användning av avlönad semester under perioden. Då arbetsgivaren t.ex. plötsligt läggs in för sjukhusvård är assistenten berättigad till lön i 14 dagar enligt avtalet. Den personliga assistentens arbetsuppgifter gäller assistans i olika funktioner såsom personens rörlighet, påklädning, handhavande av personlig hygien, kosthåll, städning av bostaden och skötsel av ärenden i och utanför hemmet. Trots arbetets mångsidighet och variation kan de anställda uppleva att de är ensamma och att arbetet är psykiskt betungande. Det här kan vara oberoende av arbetsgivaren och inverka på arbetstagarens trivsel och ork i arbetet. Arbetsgivaren borde beakta även sådana psykiska frågor så att den anställda ska må bra. 3 ARBETSAVTALET OCH DESS INNEHÅLL Ett skriftligt arbetsavtal bör alltid ingås även med anställda på viss tid och med vikarier. (Arbetsavtalsmodell i bilaga 2.) Arbetsgivaren bestämmer själv den anställdas arbetsuppgifter och bör tillsammans med den anställda gå igenom dem före arbetsförhållandet inleds. Vid behov hjälper socialarbetaren vid handikappservicen med att fylla i arbetsavtalet. Av arbetsavtalet bör framgå arbetsgivarens och arbetstagarens personuppgifter; namn, personbeteckning, adress och telefonnummer, arbetsgivarens personliga skattekontoreferens och arbetstagarens bankkontonummer för löneutbetalningen. Dessutom bör av arbetsavtalet framgå: 1) arbetsförhållandets inledningsdatum och eventuell prövotid (högst fyra månader) under vilken både arbetsgivaren och assistenten kan upphäva arbetsavtalet utan uppsägningstid 2) arbetsförhållandets giltighetstid, om arbetsavtalet är på viss tid nämns orsaken till visstidsanställningen 3) gällande timlön eller månadslön 4) huvudsakliga arbetsuppgifter 5) arbetstid 6) kollektivavtal som iakttas: det riksomfattande kollektivavtalet för personlig assistans 7) semester och uppsägningstid 8

9 8) tystnadsplikt 9) då det är fråga om en minderårig som assisteras, dagen för utfärdandet av straffregisterutdraget Förutsättning för betalning av ersättning dvs. assistentens lön är att arbetsgivaren (eller enligt avtalet arbetstagaren) lämnar in en kopia av det undertecknade arbetsavtalet och före den sjätte dagen varje månad lämnar in en arbetstidslista som undertecknats både av arbetsgivaren och assistenten till kommunens handikappservice på adressen: Handikappservice Kyrkslätts kommun PB Kyrkslätt Besöksadress: Stationsvägen 3 B 4 KOSTNADER SOM ERSÄTTS ARBETSGIVAREN Kyrkslätts kommun ersätter kostnaderna som medförs av anställningen av en assistent och i vilka utöver ersättningen ingår de lagstadgade avgifterna och ersättningarna som hör till arbetsgivaren. Assistentens ersättning (lön) bestäms enligt eventuell utbildning och arbetstimmar. För kvälls- och veckoslutsarbete samt nattarbete betalas separat tillägg är en personlig assistents grundtimlön 9,29 e/h + eventuella tillägg. Om assistenten har avlagt utbildning till personlig assistent eller om han/hon ät utbildad närvårdare eller har en motsvarande utbildning inom vårdsektorn, får han/hon en högre grundtimlön som är 10,58 e/h + eventuella tillägg. Lönens förskottsinnehållning är löntagarspecifik (0-20 %). Arbetspensionsavgiften bestäms enligt arbetstagarens ålder enligt följande: år arbetspensionsavgift 4,5 % och år arbetspensionsavgift 5,7 %. Arbetslöshetsförsäkringspremien är 0,4 % för åringar. 4.1 KOSTNADER SOM ERSÄTTS ARBETSGIVAREN Arbetsgivaren ersätts i regel för en assistentlön inklusive bikostnader enligt högst 40 veckotimmar (en assistents arbetstid; arbetstidslagen 605/1996, 3 kap. 6 ). Ersättningen beviljas från och med att arbetsförhållandet mellan assistenten och den handikappade personen inleds. Ersättningen kan betalas som månadslön eller timlön. Till assistenter med regelbunden 40 timmars veckoarbetstid betalas lönen som månadslön. Lönen för assistenter med veckoarbetstid på mindre än 40 timmar eller oregelbunden veckoarbetstid grundar sig på timlön. 9

10 Kyrkslätts kommun fungerar endast som den tekniska utbetalaren av lönen för arbetsgivarens del. Lönen betalas direkt till arbetstagarens bankkonto den 15 dagen varje månad. Om ersättningen förfaller till betalning på en söndag, en kyrklig helgdag (trettondagen, långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, pingst, allhelgonadagen, juldagen-annandag jul), självständighetsdagen eller första maj, midsommarafton, midsommardagen eller helgfri lördag, anses förfallodagen vara föregående vardag. Lönen är skattepliktig inkomst för assistenten. Assistenten bör själv se till att han/hon då arbetsförhållandet inleds lämnar in sitt skattekort i tid till handikappservicen i Kyrkslätts kommun och då arbetsförhållandet fortsätter också årligen. Om arbetsgivaren betalar sin anställda en större lön än ersättningen som nämns i handboken ansvarar kommunen inte för dessa kostnader. De tillbörliga lagstadgade avgifterna beaktas endast för det timantal som är förenligt med socialarbetarens beslut. Förutsättningen för utbetalning av lön både för månadsavlönade och timavlönade assistenter är att arbetsgivaren (eller enligt avtal assistenten) lämnar in en arbetstidslista över kalendermånadens gjorda timmar till handikappservicen för den 6 dagen följande månad. 4.2 Lagstadgade avgifter och ersättningar som ersätts för arbetsgivarens del Utöver kostnaderna som medförs av ersättningen (lönen) i beslutet om personlig assistans ersätts de lagstadgade avgifterna som arbetsgivaren ska betala: Arbetspensionsavgift 21,8-22,4 % (inkl. arbetstagarens andel) Olycksfallsförsäkring 0,3-8 % Arbetslöshetsförsäkring 0,75 % (inkl. arbetstagarens andel) Grupplivförsäkring 0,071 % Socialskyddsavgift 2,23 % 4.3 Försäkringspremier Arbetsgivarens och arbetstagarens andelar av den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringspremien om arbetsgivaren är olycksfallsförsäkringspliktig är han/hon också skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremien. En anhörig som bor i samma hushåll kan inte teckna en lagstadgad arbetslöshetsförsäkring. 10

11 Lagstadgad gruppliv- och olycksfallsförsäkringspremie bör tecknas genast då arbetsförhållandet inleds. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen gäller inte familjemedlemmar som bor i samma hushåll som den som assisteras. För assistenter i Kyrkslätt har man via löneräkningen tecknat gruppliv- och olycksfallsförsäkring i Pohjola. Socialskyddsavgift Kyrkslätts kommun svarar för redovisningen av socialskyddsavgifterna. Avgift som uppbärs för lagstadgad företagshälsovård I Kyrkslätt använder de personliga assistenterna tjänsterna i kommunens hälsocentral. Arbetstagarens sjukvård omfattas inte av den lagstadgade företagshälsovården. 5 KVÄLLS-, NATT- OCH VECKOSLUTSERSÄTTNINGAR Kvällstillägg, lördagstillägg, nattillägg och söndagstillägg betalas enligt hur man kommit överens om den personliga assistentens arbetstid i serviceplanen och i beslutet och arbetsavtalet som gjorts utgående från den. 5.1 Kvällsarbetstillägg Kvällsarbetstillägget är 15 % andra vardagar är lördagar för arbete mellan kl Lördagsarbetstillägg Tillägget för lördagsarbete är 20 % och betalas för arbete mellan kl på helgfri lördag, midsommarafton samt julafton som infaller på annan dag än söndag. 5.3 Söndagsarbetsersättning Söndagsarbetsersättning 100 % betalas för arbete på söndagar, kyrkliga helgdagar (trettondagen, långfredag, annandag påsk, Kristi himmelsfärd, pingst, allhelgonadagen, juldagen-annandag jul) samt nyårsdagen, första maj, midsommardagen och självständighetsdagen. 11

12 5.4 Nattarbete Nattarbetstillägget är 40 % kl ÖVRIGA SKÄLIGA AV EN ASSISTENT MEDFÖRDA NÖDVÄNDIGA KOSTNADER SAMT UTLANDSRESOR 6.1 Övriga skäliga nödvändiga kostnader Enligt handikappservicelagen räknas även övriga skäliga nödvändiga kostnader som medförs av en assistent till kostnader. Arbetsgivaren (den handikappade personen) bör med en separat ansökan ansöka om ersättning för kostnaderna. Om det fattar socialarbetaren ett separat beslut. Det kan vara fråga om sådana kostnader som uppkommit genom assistentverksamheten och som är absolut nödvändiga. Som nödvändiga kostnader kan man anse de kostnader som förorsakats arbetsgivaren och utan vilka man inte skulle ha kunnat inleda eller fortsätta assistansen. 6.2 Utlandsresor För tiden för en utlandsresa betalas ersättningen i regel ur den personliga assistentens lönekostnader enligt det gällande beslutet. Ersättning betalas inte då det gäller boende utomlands på viss tid eller permanent, eftersom man inte ordnar socialtjänster utomlands. 7 SJUKLEDIGHET Arbetsgivaren (den handikappade personen) är berättigad till att få en utredning om assistentens sjukdom genast från och med den första sjukdagen. För en sjukledighet som överskrider tre dagar krävs alltid intyg av en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare. Lönen under sjukdomstiden ersätts högst till slutet av den nionde vardagen efter insjuknandet (måndag-lördag räknas till vardagar). Under prövotiden ersätts inte lönen under 12

13 sjukdomstiden. Efter insjukningsdagen och den påföljande nionde vardagen kan assistenten ansöka om dagpenning enligt sjukförsäkringsdagen som han/hon själv eller arbetsgivaren ansöker om hos Folkpensionsanstalten. En förutsättning för utbetalning av den personliga assistentens lön är att arbetsgivaren eller assistenten då assistenten insjuknat till handikappservicen lämnar in intyget av läkare/sjukskötare eller hälsovårdare i original. Originalläkarintyget returneras vid behov till assistenten eller arbetsgivaren som lämnar in det till Folkpensionsanstalten som bilaga till ansökan om dagpenning. Under assistentens sjukledighet ersätter kommunen vid behov kostnaderna som medförs av anställning av vikarie. Arbetsgivaren (den handikappade personen) bör i första hand själv skaffa och anställa en vikarie. 8 MODERSKAPS-, FADERSKAPS-, FÖRÄLDRALEDIGHET Arbetstagaren har rätt att få ledigt från arbetet för i sjukförsäkringslagen avsedda perioder med moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning. Assistenten har inte rätt till avlönad föräldraledighet eftersom arbetsgivaren enligt lagen inte har skyldighet att betala lön för ovan nämnda ledigheter. Arbetstagaren bör ansöka om föräldrapenning hos Folkpensionsanstalten. Man bör meddela arbetsgivaren om moderskaps- eller faderskapsledighet senast två månader innan ledigheten börjar. Vid beräkning av semester är moderskapsledighet dock likvärdig med arbetsdagar och berättigar till semester. 9 VÅRDLEDIGHET MED BARN UNDER 3 ÅR OCH TILLFÄLLIG VÅRDLEDIGHET (VÅRD AV SJUKT BARN) Arbetstagaren har rätt till oavlönad vårdledighet för vård av sitt barn eller annat i hans/hennes hushåll permanent bosatt barn, tills barnet fyller tre år. Arbetstagaren bör meddela arbetsgivaren om vårdledigheten och dess längd senast två månader innan den börjar. Då arbetstagarens barn eller annat barn som är permanent bosatt i hans/hennes hushåll och som inte har fyllt 10 år plötsligt insjuknar har arbetstagaren rätt att för att ordna vård av barnet eller vårda barnet få högst fyra arbetsdagar tillfällig oavlönad vårdledighet i gången. Man har till en assistent som är i ordinarie arbetsförhållande i Kyrkslätts kommun ersatt lönen (inga 13

14 tillägg) för de tre första dagarna för vård av sjukt barn. Då bör arbetstagaren alltid uppvisa intyg av läkare, sjukskötare eller hälsovårdare för tiden i fråga. 10 SEMESTER Arbetsgivaren bör före assistenten håller semester skriftligen meddela om detta till handikappservicen, eftersom ersättningen (lönen) för semestern betalas till arbetstagaren före semestern börjar. Semesterlönen betalas på löneutbetalningsdagen som normalt iakttas i arbetsförhållandet. Arbetstagarens rätt till semester har upphört om han/hon inte krävt sin semester inom två år från att det kalenderår då semestern borde ha givits har upphört. Kommunen ersätter de kostnader som medförts den handikappade personen för assistentens semester. Under assistentens semester eller sjukledighet ersätter kommunen vid behov kostnaderna som medförts av anställning av vikarie. Då arbetsförhållandet upphör betalar Kyrkslätts kommun en semesterersättning för semestrar som inte tagits ut Månadsavlönad assistent En månadsavlönad assistent förtjänar avlönad semester för varje månad som hör till semesterkvalifikationsåret. Med semesterkvalifikationsår avses den tolv månader långa tidsperioden som börjar 1 april och upphör i slutet av mars följande år. Man samlar 2,5 semesterdagar/månad om arbetsförhållandet före slutet av semesterkvalifikationsåret har pågått ett år och 2 dagar/månad om arbetsförhållandet före slutet av semesterkvalifikationsåret pågått under ett år. I regel är en full semesterkvalifikationsmånad en kalendermånad under vilken arbetstagaren har arbetat minst fjorton (14) dagar eller 35 arbetstimmar. Under sommarsemesterperioden ( ) samlas 24 dagar semester och under vintern 6 dagar. Semestern hålls i regel i ett sträck, dock minst 2 veckor utan avbrott. Också lördagarna räknas till semesterdagar. Om arbetstagarens arbetsförhållande före utgången av semesterkvalifikationsåret (31.3) som föregår semesterperioden varat minst ett år har assistenten alltså rätt till totalt 30 semesterdagar. Semesterlönen är normal månadslön. I semesterlagen avses med vardagar övriga veckodagar än söndagar, kyrkliga helgdagar (trettondagen, långfredag, påskdagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärd, pingst, allhelgonadagen, juldagen och annandag jul) 14

15 samt nyårsdagen, påsklördagen, första maj, midsommarafton, midsommardagen, självständighetsdagen och julafton. Vid beräkningen av semestern bör man anse att frånvarodagar från arbetet på grund av moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet är likvärdiga med arbetsdagarna Timavlönad assistent Semesterersättningen betalas i pengar till en timavlönad assistent. Semesterlönen för en timanställd (över 35 timmar/mån för samma arbetsgivare) är 11,5 % av årslönen (över 1 år) och 9 % av årslönen (under 1år). Semesterersättningen betalas månatligen i samband med löneutbetalningen. Utöver semesterlönen betalas till de timanställda en semesterpeng som är 50 % av semesterlönen. 11 AVBROTT OCH UPPHÄVANDE AV ERSÄTTNING (LÖNEUTBETALNING) Arbetsgivaren kan då grunderna som stadgats i arbetsavtalslagen uppfylls permittera assistenten endera för viss tid eller tills vidare avbryta arbetet. Permittering bör ske till exempel i situationer då arbetsgivaren åker på utbildning och den rehabiliterande instansen för honom/henne ordnar tillräcklig assistans, eller då arbetsgivaren läggs in för sjukhus- eller anstaltsvård. Om arbetsgivaren känner till avbrottet i förväg betalas ingen ersättning för assistentens lön under perioden i fråga, utan arbetsgivaren bör permittera arbetstagaren 14 dygn före tiden då permitteringen börjar. Med permittering avses ett tillfälligt avbrott i arbetet och utbetalningen av lön, medan arbetsförhållandet i övrigt hålls i kraft. Om arbetsgivaren plötsligt läggs in för sjukhus- eller anstaltsvård på grund av sitt eget hälsotillstånd eller av andra orsaker och assistentens arbete på grund av detta har avbrutits, kan ersättning betalas för högst 14 dygn i ett sträck. Då den handikappade personen dvs. arbetsgivaren har fått kännedom om permitteringens nödvändighet, bör han/hon ge assistenten en preliminär utredning om grunderna för permitteringen samt om den beräknade varaktigheten. Dessutom bör han/hon meddela arbetstagaren om permitteringen personligen senast 14 dagar före permitteringen inleds. Om meddelandet inte kan lämnas personligen får man skicka det per brev eller elektroniskt genom att följa samma anmälningstid. Under permitteringen betalas ingen lön till assistenten. 15

16 Arbetstagaren har under permitteringen rätt att ta emot annat arbete och i allmänhet också rätt till arbetslöshetsersättning. Om arbetsgivaren har permitterat sin anställda tills vidare, bör arbetsgivaren meddela om inledning av arbetet senast sju dagar tidigare, om man inte har avtalat om annat. 12 UPPHÖRANDE AV ARBETSFÖRHÅLLANDET Enligt arbetsavtalslagen bör arbetsgivaren iaktta följande uppsägningstider då arbetsförhållandet fortsatt utan avbrott: 14 dagar, om arbetsförhållandet har varat högst ett år 1 månad, om arbetsförhållandet har varat mer än ett men högst 4 år 2 månader, om arbetsförhållandet har varat mer än 4 men högst 8 år 4 månader, om arbetsförhållandet har varat mer än 8 men högst 12 år 6 månader, om arbetsförhållandet har varat mer än 12 år 12.1 Uppsägning som görs av arbetsgivaren Arbetsgivarens rätt att avsluta arbetsförhållandet genom att säga upp arbetstagaren förutsätter att det finns med arbetsavtalslagen förenlig uppsägningsgrund, t.ex. att behovet av assistans upphör. Som sakliga och vägande grunder för uppsägning som beror på eller har samband med arbetstagarens person kan anses allvarligt brott mot eller åsidosättande av sådana förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet samt en väsentlig förändring av de personliga arbetsförutsättningar på grund av vilka arbetstagaren inte längre kan klara av sina arbetsuppgifter. Uppsägningsgrunder som förekommit i praktiken har varit bland annat; försummelse av arbetet uppenbar oaktsamhet i arbetet missanpassning i yrket brott mot ordningsregler eller anvisningar som givits i arbetet ogrundad frånvaro eller försening från arbetet nekande till arbete förolämpning av arbetsgivaren 16

17 osakligt uppförande Däremot kan följande inte anses vara grund för uppsägning; Arbetstagarens sjukdom, skada eller olycksfall, om inte arbetstagarens arbetsförmåga på grund av dessa har minskat väsentligt och så långvarigt att man inte av arbetsgivaren skäligen kan förutsätta att arbetsavtalet fortsätter Arbetstagarens deltagande i facklig stridsåtgärd Arbetstagarens politiska, religiösa eller övriga åsikter eller arbetstagarens deltagande i samhällelig verksamhet eller föreningsverksamhet Om arbetstagarens förseelse varit en lindrig försummelse bör man före uppsägning ge arbetstagaren en i arbetsavtalslagen avsedd varning. Om det dock är fråga om ett allvarligt brott mot arbetsavtalet eller allvarlig försummelse, behöver man inte iaktta varningsförfarandet. Arbetstagaren bör i sådana fall även utan varning förstå klanderbarheten i sitt agerande. Syftet med varningen är att ge arbetstagaren möjlighet att korrigera sitt förfarande och uppförande. Det är rekommendabelt att ge varningen skriftligen och av varningen bör framgå grunden för den och vad den gäller. Det är skäl att ge varningen inom en månad från uppdagandet av det klanderbara förfarandet. Flera också mindre försummelser kan tillsammans utgöra en saklig grund för uppsägning. Före arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet på grund av en orsak som beror på arbetstagaren, bör man för arbetstagaren reservera möjlighet att bli hörd om grunderna för avslutande av arbetsavtalet Uppsägning som görs av arbetstagaren En personlig assistents arbetsförhållande kan upphöra då arbetstagaren säger upp sig själv. Arbetstagaren behöver ingen särskild grund för sin uppsägning. Arbetstagaren är emellertid skyldig att iaktta endera den i arbetsavtalet avtalade uppsägningstiden eller uppsägningstiden enligt arbetsavtalslagen. Uppsägningstiden då arbetsförhållandet fortgått utan avbrott är: 17

18 14 dagar, om arbetsförhållandet varat högst 5 år 1 månad, om arbetsförhållandet har varat mer än 5 år 12.3 Hävning av arbetsförhållandet Arbetstagaren får av ytterst vägande skäl häva arbetsavtalet så att det upphör genast, om arbetsgivaren bryter mot eller försummar sina plikter som beror på arbetsavtalet eller lagen och som väsentligt inverkar på arbetsförhållandet, på ett så allvarligt sätt att man av arbetstagaren inte skäligen kan förutsätta att arbetsförhållandet fortsätter ens under uppsägningstiden. Arbetstagaren kan häva arbetsavtalet till exempel om arbetsgivaren grovt riskerar arbetarskyddet på arbetsplatsen eller annars förolämpar arbetstagaren eller då lönen inte utbetalas enligt arbetsavtalet. Före arbetstagaren häver arbetsavtalet bör arbetstagaren för arbetsgivaren reservera möjlighet att bli hörd om grunden för hävandet av arbetsavtalet. Man bör åberopa hävningsgrunden inom 14 dagar. För arbetsgivarens del kan hävningsgrunder vara till exempel situationer där arbetstagaren med sin likgiltighet riskerar arbetarskyddet på arbetsplatsen, använder rusmedel, uppför sig hotfullt mot arbetsgivaren, bryter mot tystnadsplikten, arbetstagaren har vilselett vid ingången av arbetsavtalet eller arbetstagaren brukat våld mot arbetsgivaren eller arbetsgivarens familjemedlem. Före arbetsgivaren häver arbetsavtalet, bör man för arbetstagaren reservera möjlighet att bli hörd om grunderna för avslutande av arbetsavtalet. Om arbetstagaren varit frånvarande från arbetet minst sju dagar utan att under den tiden anmäla till arbetsgivaren en giltig orsak till frånvaron, får arbetsgivaren räkna arbetsavtalet som upphävt från den dag då frånvaron börjat. 13 ANMÄLNINGSPLIKT OCH ÅTERKRAV En handikappad person är som erhållare av ersättning och assistentens arbetsgivare skyldig att meddela beslutsfattaren (handikappservicens socialarbetare) om de förändringar som sker i förhållandet och som inverkar på utbetalningen av ersättning. Den handikappade personen och hans/hennes assistent bär gemensamt ansvar för de kostnader som medförs kommunen av försummelse av anmälningsplikten. 18

19 14 BESTÄMMELSER OCH ANVISNINGAR SOM GÄLLER SAKEN Lagen om service och stöd på grund av handikapp 380/1987 Förordningen om service och stöd på grund av handikapp 759/1987 Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000 Arbetsavtalslagen 55/2001 Semesterlagen 162/2005 Arbetstidslagen 605/1996 Lagen om företagshälsovård 1383/2001 Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002 Anvisningar och ytterligare information Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto Perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry Uudistuva vammaispalvelulaki. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu. Sanna Ahola, Juha-Pekka Konttinen. Assistentti info 2009 Pomo - opas. Kynnys ry 2004 Avustajien ABC. Helsingin Invalidien yhdistys ry

20 15 KONTAKTUPPGIFTER Handikappservice Kyrkslätts kommun PB Kyrkslätt Besöksadress: Stationsvägen 3 B Tfn (telefontid må, on och to kl ) Socialservicechef inom stödtjänster för upprätthållande av funktionsförmågan: Jaana Koskela Handikappservicens socialarbetare: Leena Korhonen (socialarbetare för utvecklingsstörda) Sofie Roininen (östra och västra Kyrkslätt, vikarie fr.o.m Sanna Ylinampa) Carola Beijar (svenskspråkiga klienter och södra och norra Kyrkslätt) Kanslisekreterare: Salla Lamminen E-post: BILAGOR Bilaga 1 - Ansökan om personlig assistans Bilaga 2 - Arbetsavtal Bilaga 3 - Arbetstidslista 20

21 Bilaga 1 Ansökan om personlig assistans 1. Sökandes personuppgifter Efternamn och förnamn Personbeteckning Adress Postnummer Telefonnummer E-postadress Hemort enligt befolkningsdatalagen 2. Kort beskrivning av de hinder som handikappet förorsakar Handikapp eller sjukdom Hinder som handikappet eller sjukdomen förorsakar vid vardagliga funktioner 21

22 3. I vilka ärenden ansöker du om personlig assistans 4. Beräkning av antalet timmar behov av personlig assistans timmar/dag timmar/vecka timmar/månad 5. Hur och under vilka tider önskas personlig assistans Läkarintyg bör bifogas till ansökan. Jag samtycker till att den anställda som handlägger min ansökan av andra myndigheter kan begära sådana ytterligare uppgifter om mig vilka behövs vid behandling av min ansökan. Ja Ort och datum Nej Underskrift och namnförtydligande Ansökan skickas under adressen: Socialcentralen/ Handikappservice PB 20, Kyrkslätt Ytterligare information, tfn Telefontid må, on och to kl

23 Bilaga 2 Arbetsavtal Kyrkslätts kommun - Socialkansliet - Handikappservice Arbetsgivare FO-nummer eller personbeteckning Arbetsgivarens adress Arbetsgivarens telefon Skattekontoreferens Arbetstagare Personbeteckning Arbetstagarens adress Arbetstagarens telefon Bank och kontonummer VI HAR AVTALAT OM FÖLJANDE VILLKOR: Arbetsavtalet är i kraft: tills vidare fr.o.m. / 20 viss tid fr.o.m. / 20, t.o.m. / 20 eller tills följande specificerade arbete har utförts: Arbetsuppgifter i början av arbetsförhållandet Avtalad prövotid månader. Regelbunden arbetstid timmar/dag timmar/vecka timmar/månad Oregelbunden arbetstid timmar/dag timmar/vecka timmar/månad Semester Lön då arbetsförhållandet inleds Löneutbetalningsdag Sista lönen utbetalas efter månadslönens betalningsperiod följande månads 15:e dag då arbetsförhållandet upphör Uppsägningstid Naturaförmåner Kollektivavtal som iakttas: det riksomfattande kollektivavtalet för personlig assistans Tystnadsplikt Arbetstagaren förpliktas att iaktta fullständig tystnadsplikt i personliga frågor som gäller arbetsgivaren och arbetsgivarens familj. Av avtalet skickas ett exemplar till handikappservicen, ett exemplar till arbetsgivaren och ett tredje exemplar till arbetstagaren. / 20 arbetsgivarens underskrift / 20 arbetstagarens underskrift 23

24 Bilaga 3 Arbetstidslista ARBETSGIVARE FÖR TIDEN ASSISTENT LÖN e/mån e/h datum arbete börjat arbete slutat arbetstid timmar veckodag kvällstillägg 15% lördagstillägg 20% nattillägg 40% sönd.tillägg 100% anmärkningar TIMMAR TOTALT Tillägg: Kvällstillägg 15 % kl Nattillägg 40 % kl Lördagstillägg 20 % Söndagstillägg 100 % Returneras före månadens 6 dag till handikappservicen UNDERSKRIFT Assistent Arbetsgivare DATUM HANDIKAPPSERV.GRANSK. 24

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE Esbo stad Social- och hälsovårdssektorn Familje- och socialtjänster Handikappservice Handboken gäller från och med 1.3.2016 och ersätter Esbo stads handbok

Läs mer

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS Kyrkslätts kommun Vård- och omsorgsväsendet Handikappservice Gäller fr.o.m. 1.5.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT - VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS...4 2 BEVILJANDE AV PERSONLIG

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS

GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS HELSINGFORS STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Handikapparbete 1.2.2016 GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. SÖKANDE AV ASSISTENTER... 2 3. INGÅENDE

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS Socialförvaltningen Handikappservice 1/5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS A. SÖKANDENS GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Personbeteckning Yrke Adress Telefon hem Mobiltelefon Postnummer

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande:

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande: BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 26/2003 1 (5) KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL 2003 2004 BILAGA 5 KONTINUERLIGT TRESKIFTSARBETE 1 Tillämpningsområde och ordinarie arbetstid 2 Årsarbetstid

Läs mer

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013 HELSINGFORS STAD 1 (16) GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INEHÅLL 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLANDE AV ASSISTENTER... 3 3. INGÅENDE AV ARBETSAVTAL...... 4 4. TECKNANDE AV

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS Kyrkslätts kommun Vård- och omsorgsväsendet Handikappservice Gäller fr.o.m. 1.5.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOC 1 ALLMÄNT - VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS Den här guiden behandlar

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 59/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen och sjömanslagen.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 59/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen och sjömanslagen. RIKSDAGENS SVAR 59/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen och sjömanslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10)

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10) MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIG SAMT OLIKA LEDIGER FÖR VÅRD AV BARN 8.6.2017 1 (10) LEDIG LEDIGENS LÄNGD BEVILJAS MÖJLIG ATT ÄNDRA LE- DIGEN (gäller ändring Moderskapsledigheten kan på ansökan

Läs mer

Konst- och kulturbranschen

Konst- och kulturbranschen Konst- och kulturbranschen Arbetsförhållandets villkor 1.4.2016 31.3.2017 Akavas Specialorganisationer rf och Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf har uppgjort denna rekommendation om

Läs mer

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar BILAGA 13 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LANTBRUKSAVBYTARE 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser 2 Ordinarie arbetstid Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Kollektivavtal för ambulansförare

Kollektivavtal för ambulansförare Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård 1.1.2017 SOITE [Arbetsgrupp: Irene Jylhä, Miia Luokkanen, Mikaela Klemets, Cecilia Hägg, Karita Eteläperä, Sinikka Katila, Mona Häggblom, Pia Sorvisto,

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA Cirkulär 12-2014 Bilaga 5 1 (9) Vissa bestämmelser i semesterkapitlet i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)

Läs mer

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch föräldraledighet Till en arbetstagare som enligt sjukförsäkringslagen har rätt till moderskapsledighet betalas lön enligt 7 i kapitel

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Lag om särskild service med anledning av funktionshinder

Lag om särskild service med anledning av funktionshinder 1 utkast 19.5.2017 Lag om särskild service med anledning av funktionshinder 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) uppnå likabehandling, delaktighet och deltagande i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 2 februari 2001 Nr 55 87 INNEHÅLL Nr Sidan 55 Arbetsavtalslag... 142 56 Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan... 164

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 2 1 (5) ANVISNINGAR OM HUR FAMILJEDAGVÅRD I FAMILJEDAGVÅRDARENS HEM SKA ARRANGERAS 1 Ansökan om och beviljande av dagvårdsplats I 2 2 mom. i lagen

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

Personlig assistansservice 2014

Personlig assistansservice 2014 PROJEKTRAPPORT 27.2.15 Dnr: 2014-0569-49 Personlig assistansservice 2014 ÅMHM har under hösten 2014 begärt redogörelse från de åländska kommunerna gällande ordnandet av personlig assistansservice enligt

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN Med stöd av handikappservicelagen kan färdtjänst och därtill hörande följeslagarservice ordnas för en person som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom

Läs mer

Tjänsteförhållandet upphör

Tjänsteförhållandet upphör Ett tjänsteförhållande kan upphöra Utan uppsägning Med uppsägning Uppsägningsgrunder på beror på tjänsteinnehavaren Uppsägning på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker Uppsägningsrätt i

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER 1(5) Ansökan har anlänt: Rätten till färdtjänst på grund av handikapp gäller personer som på grund av gravt handikapp har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin

Läs mer

Grunderna för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunderna för beviljandet av stöd för närståendevård Grunderna för beviljandet av stöd för närståendevård KeskiKk Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite / I kraft fr.o.m. 1.1.2017. Innehåll 1. STÖDETS SYFTE OCH INNEHÅLL... 2 2. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi 1.6.2014 31.1.2017 KOLLEKTIVAVTAL för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Servicefacket PAM www.pam.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALETS OMFATTNING... 13 1 Tillämpningsområde... 13 2. ARBETSFÖRHÅLLANDE...

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3 MEDLEMSKAP...3 BLI MEDLEM I PAM NÄR ANSTÄLLNINGEN BÖRJAR...4 VAD ÄR

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2011 30.4.2013 PB 340 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 172 853, Fax (09) 664 616 fornamn.efternamn@apta.fi www.apta.fi Verkställande direktör

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 FAMILJEVÅRDSSTADGA Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 1. FAMILJEVÅRD Om familjevården stadgas i socialvårdslagen (710/1982), familjevårdarlagen (312/92) och lag om ändring av 2 och 3 i familjevårdarlagen

Läs mer

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 LÖN Grundtimlön Grundtimlöner 1.3.2016 eller från början av den närmast därpå följande löneperioden Lönegrupp Grundtimlön

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid KT Cirkulär 9/2016 bilaga 3 1 (10) Ändrade bestämmelser i TIM-AKA ARBETSTID 9 Arbetstid i dagarbete enligt 6 i arbetstidslagen och i tvåskiftsarbete mom. 1 Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden

Läs mer

DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT

DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT Social- och miljöavdelningen 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Klientens ställning och rättigheter... 3 Grundläggande fri- och rättigheter... 3 Rätt till gott bemötande och socialvård

Läs mer

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR... 3 VAD ÄR

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft 1.6.2015 Innehåll 1. Ordinarie arbetstid ( 9 mom. 1) 1.1 Anställning som inte fortgår

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. Servicefacket PAM är ditt fackförbund Om du arbetar eller studerar inom en privat servicebransch Handel, hotell- och restaurang, städ- och fastighetsservice, säkerhet,

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan:

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan: 1 Systemet för årsledighet inom handeln 1 Intjäning av ledighet Arbetstagaren intjänar ledighet per kalenderår på basis av faktiskt utförda arbetstimmar. I antalet utförda arbetstimmar inräknas också annan

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Kollektivavtal för farmaceutisk personal

Kollektivavtal för farmaceutisk personal f Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 1 Saarinen Design

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011)

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer