Arbetsgivarfrgåor. ligen organiserade. Svenska Transportarbetareförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgivarfrgåor. ligen organiserade. Svenska Transportarbetareförbundet"

Transkript

1 Arbetsgivarfrågor Arbetsgivarfrgåor 89 Arbetsmarknadens organisationer Svenskt samhällsliv kännetecknas av starka organisationer. Inte minst gäller detta arbetsmarknaden, där arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer genom kollektivavtal till stor del reglerar anställningsvillkoren. I TransportGruppen (www. transportgruppen.se) ingår åtta arbetsgivareförbund inom Svenskt Näringsliv, bl a Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA). BA har till uppgift att tillvarata och främja sina medlemmars intressen såsom arbetsgivare. BA organiserar arbetsgivare inom åkeri-, taxi-, trafikskole-, speditions- och renhållningsföretag m fl. BA har idag kollektivavtal med fyra motparter, Svenska Transportarbetareförbundet, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. I dessa fyra förbund är BA-medlemmarnas anställda huvudsak- ligen organiserade. Svenska Transportarbetareförbundet är fackförbund inom LO. Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen är tjänstemanna-förbund. I kollektivavtalen finns regler om anställnings- och avlöningsvillkor för de anställda, men även regler om arbetstidsförläggning, försäkringsskydd m m. Ett medlemskap i BA innebär att företaget måste följa reglerna i tillämpligt kollektivavtal. Reglerna ska tillämpas på såväl fackligt organiserade arbetstagare som på oorganiserade arbetstagare. Arbetsgivare som är medlemmar i BA är genom sitt medlemskap skyldiga att teckna försäkringar för sina anställda. Samtliga företag måste för sina arbetare teckna försäkringsavtal om AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring, TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TGL,Tjänstegrupplivförsäkring, Omställningsförsäkring, Trygghetsfondens TSL:s

2 90 Kollektivavtalskontroll Transport kontrollerar följande vid sina företagsbesök av företag som tillämpar åkeriavtalet: Att kopia av anställningsbevis är insänt till Transport enligt kollektivavtalet. Anställningsbevis ska upprättas i samband med anställning. Att ordinarie arbetstids förläggning är mellan Om arbetstid förläggs till andra tider erfordras alltid ett arbetstidsschema. Observera att all tid utanför ordinarie tid räknas som övertid, vilket medför att nattarbete utan schema resulterar i att ordinarie arbetstid åsätts tiden mellan (då arbete inte utförts) och de arbetade timmarna på natten blir betraktade som övertid. Arbertstidskort ska vara ifyllt av förare. Tillhandahålls av arbetsgivare. Förare ska alltid fylla i ordinarie arbetstid ( eller schemalagd tid), därutöver verkligt arbetad tid med hållna raster. Lönen kontrolleras. Att penningfaktorer enligt avtal utbetalts. Tillägg ska anges separat. Timlön får endast utbetalas till visstidsanställda med anställningstid mindre än en månad. Alla övriga ska erhålla veckolön eller månadslön. Vid utbetalning av semesterlön. Att utbetalda belopp inte underskrider lägsta semesterlön per dag enligt kollektivavtal. Övertiden kontrolleras. Noteringar måste föras av arbetsgivare. Begär i god tid dispens om miniminivån 200 timmar per år inte räcker till. Max övertid per år är 350 timmar efter dispens från Transport. Kör och vilotider kontrolleras. Det är arbetsgivarens uppgift att se till att den anställde efterlever EUs kör- och vilotidsregler. Se till att ovanstående är i ordning vid Transports besök. Annars kan det bli kostsamt. regler om anställningsstöd, Avtalspension SAF-LO. Försäkringsavtal tecknas via Fora AB, varifrån också blanketter kan rekvireras, telefon Företag som har tjänstemän måste dessutom teckna försäkringsavtal om ITP, Industrins- och Handelns tilläggspension och för Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet. Genom medlemskap i BA erhåller företagen en omfattande hjälp och service. Bl.a. biträder BA medlemmarna vid lokala och centrala tvisteförhandlingar samt vid förhandling inför domstol i arbetsrättsliga tvister. Medlemskapet innebär även möjlighet till ekonomisk ersättning vid arbetsmarknadskonflikt. Företag kan givetvis stå utanför en arbetsgivarorganisation. I praktiken innebär detta nästan undantagslöst att företaget

3 ändå tvingas teckna kollektivavtal direkt med en lokal facklig organisation, s k hängavtal. Företag, som inte är med i BA, men som har tecknat hängavtal, saknar möjlighet att få hjälp av BA. Allmänt Nedan följer en presentation av viktigare lagar som rör anställningsförhållandet. Presentationen är inte fullständig. Det bör även understrykas att i vissa fall innehåller kollektivavtalen regler som avviker från lagen. Ett företag som är bundet av kollektivavtal ska då tillämpa de regler som gäller enligt kollektivavtalet. Medbestämmandelagen (MBL) MBL är tillämplig i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Parterna i en förhandling enligt medbestämmandelagen är arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen. MBL:s viktigaste huvudområden är: föreningsrätten förhandlingsrätten informationsskyldigheten kollektivavtal tolkningsföreträde facklig vetorätt Föreningsrätten är en rätt för en arbetsgivare och en arbetstagare att tillhöra en organisation på arbetsmarknaden och utnyttja sitt medlemskap i organisationen. Föreningsrätten gäller oberoende av vilken organisation som medlemmen tillhör och oberoende av kollektivavtalsbundenhet. Föreningsrätten innebär ett skydd för parterna i ett anställningsförhållande. En arbetstagare får inte diskrimineras på något sätt för att han tillhör en viss facklig organisation. Kränkning av föreningsrätten föreligger om någon på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtar en åtgärd till skada för någon på andra sidan för att denne utnyttjat sin föreningsrätt eller för att förmå denne att inte utnyttja sin föreningsrätt. MBL:s regler om förhandlingsrätt inne-bär att en arbetstagarorganisation under vissa förutsättningar har rätt till förhandling med arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation. På motsvarande sätt har arbetsgivaren eller hans organisation rätt till förhandling med arbetstagarorganisationen. Observera dock att förhandlingsrätten enbart tillkommer facket och inte den enskilde arbetstagaren. Förhandlingsrätten och den däremot svarande förhandlingsskyldigheten för motparten innebär inte någon skyldighet för parterna att komma överens om det förhandlingen gäller. Däremot innebär förhandlingsrätten att motparten efter kallelse måste komma till förhandlingen och lyssna på vad som den förhandlingsberättigade parten har att säga. Gör motparten inte det gör den sig skyldig till förhandlingsvägran, vilket kan föranleda skadeståndsskyldighet. Vidare föreligger skyldighet för motparten att framföra sina synpunkter i frågan. Den allmänna förhandlingsrätten (10 MBL) innebär att en arbetstagarorganisation oavsett vilken har rätt till förhandling med en arbetsgivare angående fråga som angår förhållandet mellan arbetsgivaren och en medlem i organisationen om medlemmen är eller har varit anställd av arbetsgivaren. Arbetsgivaren har motsvarande rätt till förhandling med den aktuella arbetstagarorganisationen. I vissa situationer tvingar 11 MBL en kollektivavtalsbunden arbetsgivare att själv kalla facket till förhandling, s k primär förhandlingsskyldighet. Denna skyldighet föreligger i två huvudfall. Innan arbetsgivare fattar beslut om viktigare förändring av: sin verksamhet, verksamhetsfallet. Arbetsgivarfrgåor 91

4 92 Åkerihandbok 2013 arbets- eller anställningsförhållande för enskild arbetstagare, arbetstagarfallet. Primär föhandlingsskyldighet enligt 11 MBL föreligger endast i förhållande till det fack som är motpart i kollektivavtalet. I verksamhetsfallet avses med viktigare förändring t ex driftsinskränkningar, eventuellt med uppsägningar som följd, viktigare investeringar, omlokalisering, chefstillsättningar och företagsöverlåtelse. I arbetstagarfallet avses med viktigare förändring t ex varaktig omplacering, uppsägning p g a arbetsbrist som rör en enskild arbetstagare eller andra åtgärder som enbart är av individuell betydelse för en enskild arbetstagare. Enligt 13 MBL är en arbetsgivare skyldig att kalla till förhandling även med en facklig organisation som han inte har kollektivavtal med om frågan särskilt gäller en förändring av en medlems anställnings- eller arbetsförhållande. I ovanstående situationer måste arbetsgivaren vänta med att fatta sitt beslut tills dess att förhandlingsskyldigheten är fullgjord. Endast i undantagssituationer får arbetsgivaren fatta beslut dessförinnan. Först hålles en lokal förhandling, om arbetstagarorganisationen därefter påkallar central förhandling måste även denna fullgöras före beslut. Därefter är arbetsgivaren fri att fatta sitt beslut även om överenskommelse inte nåtts vid förhandlingarna. Den fackliga organisationen har tolkningsföreträde vid vissa tvister angående tillämpningen av kollektivavtalet, främst tvist om lön. Liksom övriga rättigheter enligt MBL tillkommer tolkningsföreträde enbart facket. Den enskilde arbetstagaren kan därför inte själv hävda tolkningsföreträde i en tvist om rätt till viss lön eller annan ersättning. Tvisten kan normalt sett lösas genom en diskussion med den anställde. Om den arbetstagarorganisation med vilken arbetsgivaren har kollektivavtal framställer anspråk på lön eller annan ersättning för en medlems räkning kan organisationen utnyttja sin möjlighet till tolkningsföreträde. En arbetsgivare som anser att anspråket är felaktigt är då

5 tvungen att genast kalla till förhandling. Kvarstår tvisten efter avslutande av lokal förhandling måste arbetsgivaren påkalla central förhandling inom tio dagar. Om tvisten kvarstår även efter central förhandling måste arbetsgivaren väcka talan vid domstol inom tio dagar därefter. Underlåter arbetsgivaren att fullfölja tvisten på detta sätt måste det begärda beloppet utbetalas oavsett om anspråket är korrekt eller inte. När en arbetsgivare har för avsikt att lämna ut arbete till en arbetstagare eller en entreprenör har han en särskild skyldighet att kalla till förhandling med kollektivavtalsparten. Förhandlingsskyldigheten är primär och måste alltid fullgöras innan beslut fattas. Om facket anser att den planerade åtgärden skulle innebära att lag eller kollektivavtal för arbete åsidosätts eller att det skulle strida mot vad som är allmänt godtaget på avtalsområdet kan de förbjuda åtgärden genom att lägga in sitt veto. Brott mot MBL:s regler kan leda till skadeståndsskyldighet. Anställningsskyddslagen (LAS) Lagen gäller för alla arbetstagare oavsett arbetsplatsens storlek. Från lagens regler undantas dock bl.a: Arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj. Härmed avses make/maka och släktingar i rätt upp- och nedstigande led samt även andra släktingar under förutsättning att dessa har gemensamt hushåll med arbetsgivaren. Arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll. Arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd eller i skyddat arbete. Enligt LAS gäller att en arbetsgivare senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skriftligen ska informera arbetstagaren om de villkor som gäller för anställningen. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information. Informationen ska innehålla åtminstone följande uppgifter: 1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen. 2. Arbetstagarens arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel. 3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller, b) vid anställning för begränsad tid: Anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser, c) vid provanställning: prövotidens längd. 4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut. 5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka. 6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall. Om förutsättningarna för anställningen ändras genom ett beslut av arbetsgivaren eller genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och ändringen gäller någon av de uppgifter som avses i andra stycket, ska arbetsgivaren lämna ny skriftlig information om ändringen inom en månad. I gällande kollektivavtal föreskrivs dock att skriftligt anställningsbevis ska upprättas i samband med att anställning ingås. Anställningsbeviset är utformat med utgångspunkt från lagens krav. Arbetsgivarfrgåor 93

6 94 Åkerihandbok 2013 Observera Om man anställer någon som förare av fordon i yrkesmässig trafik är man skyldig att se till att personen har behörighet att föra fordonet d.v.s. innehar körkort, YKB och ADR-intyg om detta behövs. Annars kan man dömas till böter. Huvudregeln enligt lagen är att en anställning är en tillsvidare anställning, d v s en fast anställning. Lagen ger arbetsgivare och arbetstagare möjlighet att göra avsteg från huvudregeln i vissa fall och i stället träffa avtal om tidsbegränsad anställning. I följande fall kan avtal om tidsbegränsad anställning träffas enligt LAS: avtal om allmän visstidsanställning avtal om vikariat avtal om säsongsanställning, och avtal för viss tid när arbetstagaren fyllt 67 år. För att träffa avtal om allmän visstidsanställning krävs inga särskilda skäl. Arbetsgivaren behöver med andra ord inte motivera varför anställningen ska vara tidsbegränsad. En allmän visstidsanställning hos samma arbetsgivare som pågått i mer än två år under en femårsperiod övergår dock i en tillsvidareanställning. För vikariatsanställningar gäller att de övergår i en tillsvidareanställning efter sammanlagt två års anställning under en femårsperiod. På arbetarsidan kan alla de uppräknade visstidsanställningsformerna användas. På tjänstemannasidan kan dock inga andra varianter än de som nämns i kollektivavtalet användas eftersom LAS är bortavtalad för tjänstemännen. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa avtal om provanställning. För att provanställning ska få användas krävs att det verkligen föreligger ett provbehov. Maximal prövotid är sex månader och därefter övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Önskar arbetsgivaren inte tillsvidareanställa arbetstagaren måste arbetsgivaren upplysa arbetstagaren om detta minst fjorton dagar innan prövotidens slut. Även facket ska varslas om arbetstagaren är fackligt organiserad. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avbryta anställningen när som helst under prövotiden och ska då underrätta sin motpart minst fjorton dagar i förväg. För

7 tjänstemän finns kollektivavtalade regler om hur en provanställning ska avbrytas och om övergång till tillsvidareanställning En tillsvidareanställning upphör efter en uppsägning varvid uppsägningstid måste iakttas. För anställningsavtal ingångna fram till den 31 december 1996 beror uppsägningstidens längd på den anställdes ålder. För anställningsavtal ingångna fr o m den 1 januari 1997 är uppsägningstidens längd beroende av anställningstidens längd. I båda fallen varierar uppsägningstiden från en till sex månader. LAS anger att en arbetstagare kan sägas upp från sin anställning endast om saklig grund föreligger. Tvist Vid tvist om giltligheten av en uppsägning upphör normalt inte anställningen förrän tvisten avgjorts. Det finns två typer av saklig grund: arbetsbrist personliga förhållanden Om det är skäligt att arbetstagare omplaceras i stället för att sägas upp föreligger inte saklig grund. Arbetsgivaren måste därför alltid göra en grundlig omplaceringsutredning innan vidare åtgärder för uppsägning vidtas. Exempel på arbetsbrist är när driften måste minskas eller avvecklas. Hit räknas även andra organisationsförändringar i företaget som leder till att arbetstagare inte får behålla tidigare arbetsuppgifter. Arbetsgivaren har rätt att upphöra med en viss verksamhet oavsett om den är lönsam eller inte och att driva rörelse med det antal anställda som han finner lämpligt. Uppsägning p.g.a. arbetsbrist ska föregås av en MBL-förhandling. Arbetsgivaren måste dessutom lämna skriftlig information till facket före en sådan förhandling. Arbetsgivaren är bl.a. skyldig att skriftligen informera om skälen till de tilltänkta uppsägningarna och antalet arbetstagare som berörs av uppsägningarna. Arbetsgivaren ska även uppge vilken kategori av arbetstagare som berörs samt under vilken tidsperiod uppsägningarna beräknas bli verkställda. Föräldralediga arbetstagare ges i LAS en särställning när det gäller arbetsbristuppsägningar. För en anställd som sägs upp Priset för ogiltlig uppsägning Det finns ingen formell prislista, på vad en ogiltlig uppsägning kostar, men brukar i arbetsdomstolen hamna runt: kr för uppsägning utan giltlig grund kr för brott mot turordningen. Härtill kommer särskilt skadestånd som arbetsgivaren kan tvingas betala till den anställde om han vid tvist förlorar processen. Skadeståndet beräknas med utgångspunkt i arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren när anställningsförhållandet upplöses, och är 16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid, 24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid, 32 månadslöner vid minst tio års anställningstid. Har arbetstagaren fyllt 60 år, höjs beloppet så att det motsvarar 24, 36 respektive 48 månadslöner. Skadeståndet får dock inte bestämmas så att beloppet beräknas efter flera månadslöner än som motsvarar antalet påbörjade anställningsmånader hos arbetsgivaren. Har arbetstagaren varit anställd mindre än sex månader, ska beloppet likväl motsvara sex månadslöner. Ovanpå detta kan dessutom den anställdes fackförbund kräva allmänt skadestånd, om företaget kränkt föreningsrätten. Arbetsgivarfrgåor 95

8 Uppsägningstider Uppsägning från arbetsgivarens sida för anställningsavtal som ingåtts före den 1 jan vid fyllda 25 år vid fyllda 30 år vid fyllda 35 år vid fyllda 40 år vid fyllda 45 år stöld förskingring våld, hot om våld konkurrerande verksamhet m m. Sjukdom kan i vissa fall vara saklig grund för uppsägning om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. Det måste konstateras att arbetstagare inte kan utföra något som helst arbete för arbetsgivarens räkning. Med sjukdom jämställs i detta sammanhang alkoholism. Vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist ska arbetsgivaren iaktta lagens turordningsregler. Innan turordningen fastställs har arbetsgivare med högst tio anställda rätt att undanta två personer som han bedömer vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Dessa två har företräde till fortsatt anställning. Turordningen fastställs inom varje avtalsområde och driftsenhet för sig. Platsen i turordningen bestäms med hänsyn till anställningstidens längd. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde till fortsatt anställ- Uppsägning från arbetstagarens sida vid provanställning vid vikariat för längre tid än en månad vid tillsvidareanställning p.g.a. arbetsbrist under pågående föräldraledighet börjar uppsägningstiden inte löpa förrän den anställde helt eller delvis återupptar arbetet eller skulle ha återupptagit arbetet enligt vad den anställde och arbetsgivaren kommit överens om när ledigheten planerades. Uppsägning p.g.a. av personliga förhållanden avser fall där arbetstagaren inte visat sig motsvara arbetets krav eller där han missköter sig. Detta är oftast svårt att fastställa och måste prövas mycket noga från fall till fall. En arbetsgivare som vill säga upp en anställd p.g.a. personliga förhållanden måste kunna visa att han har saklig grund för åtgärden. I annat fall kan uppsägningen förklaras ogiltig och arbetsgivaren måste återta arbetstagaren. Arbetstagaren har då dessutom rätt till skadestånd. Exempel på misskötsamhet som kan leda till uppsägning p.g.a. personliga förhållanden är: olovlig frånvaro illojalitet 2 månader 3 månader 4 månader 5 månader 6 månader Uppsägning från arbetsgivarens sida för anställningsavtal som ingåtts efter den 1 jan 1997 anställningstid: mindre än 2 år 1 månad 2 år men kortare än 4 år 2 månader 4 år men kortare än 6 år 3 månader 6 år men kortare än 8 år 4 månader 8 år men kortare än 10 år 5 månader minst 10 år 6 månader 14 dagar 14 dagar 1 månad

9 Avsked Om en arbetstagare grovt förbrutit sig mot en arbetsgivare behöver denne inte säga upp den anställde med iakttagande av uppsägningstid. Anställningen kan, efter det att arbetstagaren underrättats en vecka i förväg, brytas omedelbart genom avsked. Åtgärden kan endast tillgripas i flagranta fall såsom stöld, förskingring, misshandel eller illojalt handlande. Inte heller avskedande får grundas enbart på omständighet som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan underrättelse lämnas. ning framför de med kortare anställningstid. För lika lång anställningstid ger högre ålder företräde. All anställningstid i företaget räknas lika. Om samma arbetstagare har haft flera anställningar hos en och samma arbetsgivare ska den sammanlagda tiden räknas. Dessutom gäller att en arbetstagare i vissa fall får tillgodoräkna sig anställningstid hos en föregående arbetsgivare. Detta gäller bl a om ett företag, eller del av företag övergått till ny ägare och arbetstagaren följer med till den nya arbetsgivaren. En förutsättning för att beredas fortsatt anställning vid arbetsbrist är att den anställde har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. En uppsägning ska vara skriftlig. Av uppsägningsbeskedet ska framgå vad arbetstagaren ska göra om han vill ogiltigförklara uppsägningen eller begära skadestånd. Det ska vidare framgå om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning. En arbetstagare kvalificerar sig till företrädesrätt till nyanställning om han varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. En säsongsarbetare kvalificerar sig efter sammanlagt sex månaders anställning under de senaste två åren. Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden samt nio månader från det att anställningen upphörde och innefattar rätt till ledigt arbete inom den tidigare driftsenheten och avtalsområdet. Om arbetsgivaren bryter mot reglerna i LAS kan han bli skadeståndsskyldig gentemot motparten. Skadeståndet kan avse såväl ekonomisk skada, d v s utebliven lön etc, som en ideell skada s k allmänt skadestånd. Omställningsförsäkring Genom förhandling mellan Svenskt Näringsliv och LO har avtal träffats om en omställningsförsäkring. Den ska underlätta de problem som kan uppstå både för medarbetare och för företag i händelse av arbetsbrist genom att uppsagda arbetare att finna nytt arbete. Stödet kan utformas som individuella omställningsprogram som erbjuds av många företag. En del företag är rikstäckande med lokalkontor på många ställen, andra har regional eller lokal täckning. De lokala parterna väljer själva vilken leverantör de vill anlita. Programmen ska normalt innehålla någon form av kartläggning av de egna förutsättningarna, vägledning, handlingsplan, genomgång av möjligheterna på arbetsmarknaden, träning i personlig marknadsföring samt i att söka jobb. Omställningsstödet tillhandahålls av Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL. TSL tillhandahåller omställningsstöd till personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist från och med den 1 september Förutsättningarna för att komma ifråga för omställningsförsäkringen är att man är uppsagd på grund av arbetsbrist, har fyllt 40 år och att haft anställning i minst ett år hos AGB-anslutet/na företag. Arbetsgivarfrgåor 97

10 98 Åkerihandbok 2013 ÖVERGÅNG AV verksamhet Vid företagsöverlåtelser helt eller delvis övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. Dessa regler är delvis nya och rättspraxis håller på att utformas. Kontakta därför arbetsgivarförbundet vid företagsöverlåtelser. Semesterlagen Semesterlagen gäller alla arbetstagare oavsett om de tillhör arbetsgivarens familj eller inte. Lagen gäller också oavsett anställningsform. Provanställda och andra visstidsanställda omfattas således av lagen. Semesterförmåner enligt lag utgår i form av dels semesterledighet dels semesterlön. Semesterlön som utbetalas utan samband med semesterledighet kallas semesterersättning. Med intjänandeår avses det år under vilket semesterlön tjänas in. Intjänandeåret löper fr o m den 1 april 31 mars året efter. Med semesterår avses det år under vilken semesterledigheten läggs ut. Under semesteråret utbetalas den semesterlön som tjänats in under intjänandeåret. Semesteråret löper fr.o.m. den 1 april 31 mars året efter intjänandeåret. Frånvaro från arbetet grundar i vissa fall rätt till semesterlön. Följande orsaker till frånvaro är enligt 17 semesterlönegrundade: sjukdom. ledighet under tid då havandeskapspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning utges. ledighet för vård av närstående. ledighet för viss utbildning. ledighet för svenskundervisning för invandrare. ledighet p.g.a. risk för överförande av smitta. ledighet p.g.a. viss totalförsvarsplikt. Den ledighetsgrundande tiden varierar beroende på orsak till frånvaro. Enligt nya regler från och med 1 april 2010 har två förändringar beslutats. Tiden för när hel sjukfrånvaro upphör att vara semesterlönegrundande sänks från två till ett intjänandeår. För sjukfrånvaro på deltid beräknas intjänandeår för semesterlön numera enligt samma principer som vid hel sjukfrånvaro. Övergångsbestämmelser finns för de som redan var sjukskrivna när de nya reglerna trädde ikraft. Semesterlönen utgör enligt lagen 12 procent (13 procent enligt kollektivavtal)

11 Arbetsgivarfrgåor 99 av arbetstagarens förfallna lön under intjänandeåret. Semesterlön enlig lag gäller när inget kollektivavtal finns. Finns kollektivavtal gäller semesterersättningen från detta. Till lönesumman ska även läggas den lön som arbetstagaren skulle ha tjänat när han varit frånvarande med semesterlönegrundande frånvaro (se ovan). I lönesumman ska ingå all ersättning utom: sjuklön. semesterlön, om den inte avser sparad semester som tas ut under intjänandeåret. permitteringslön med anledning av driftsuppehåll p g a semester. traktamenten, kostnadsersättning eller andra ersättningar som inte har karaktären av lön. Semesterlönen utbetalas i samband med semestern. Enligt lagens huvudregel har arbetstagaren rätt att få sin semester förlagd till minst fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden 1 juni 31 aug. Avtal kan träffas om annat både när det gäller längden och tidpunkten. Arbetsgivaren är förhandlingsskyldig enligt MBL angående förläggningen av huvudsemestern. Annan semester än huvudsemestern, femte semesterveckan, kan förläggas efter samråd med den enskilde arbetstagaren. Kan överenskommelse om förläggningen inte uppnås får arbetsgivaren bestämma. Arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren om sitt beslut senast två månader före semesterledighetens början. SJUKLÖNElag Enligt lagen ska arbetsgivaren betala sjuklön till arbetstagarna upp till 14 dagar i varje sjukperiod. Sjuklönen är skattepliktig samt avgift- och pensionsgrundande. För den första dagen (karensdagen) utges ingen ersättning. För dag 2 14 är sjuklönen 80 procent av lönen. Enligt huvudregeln krävs att en arbetstagare anställts för tid om minst en månad för att han ska få rätt till sjuklön av arbetsgivaren. Undantag finns dock. Efter de 14 dagarna utbetalar Försäkringskassan sjukersättning till den anställde. Enligt kollektivavtalen tillkommer normalt 10 procents ersättning t o m 90 sjukdagar i

12 100 form av sjuklön för tjänstemän. För arbetare utges ersättning enligt Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) fr o m dag 15 längst t o m att den försäkrade fyller 65 år. Sjukperioden startar först då arbetstagaren sjukanmäler sig till sin arbetsgivare. För tid innan sådan anmälan har gjorts har arbetstagaren inte rätt till sjuklön. Det är viktigt att ha tydliga rutiner för hur sjukanmälan ska göras och att informera arbetstagaren om dessa. Efter sjukperiodens slut ska arbetstagaren lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att han varit sjuk och i vilken omfattning sjukdomen satt ned hans arbetsförmåga. Arbetstagaren behöver dock inte tala om vilken sjukdom det är fråga om. Arbetsgivaren kan innehålla arbetstagarens sjuklön till dess försäkran erhållits. För att arbetstagaren ska ha fortsatt rätt till sjuklön efter sju dagar krävs ett intyg av läkare eller, i förekommande fall, tandläkare. Arbetsgivaren ska anmäla alla sjukfall som varar längre tid än 14 dagar till Försäkringskassan. Företag med en lönesumma på högst 130 prisbasbelopp kan teckna en särskild försäkring mot sjuklönekostnader hos Försäkringskassan. Försäkringen ersätter försäkringstagarens kostnader för sjuklön. Försäkringen gäller inte för anställda som omfattas av det särskilda högriskskyddet. Avgiften för försäkringen beräknas utifrån företagets lönekostnad och gällande procentsats som Försäkringskassan fastställer varje år. Avgiften för 2010 är 0,6 procent av arbetsgivarens sammanlagda lönekostnad. Alla arbetsgivare med fler än 10 anställda är skyldiga att redovisa sina anställdas sjukfrånvaro i årsredovisningen. Rehabilitering Ett nytt begrepp, rehabiliteringskedjan, har införts. Syftet är att en person som är sjuk ska kunna återgå i någon form av arbete. Kedjan innehåller tre steg med fasta tidpunkter för när Försäkringskassan ska pröva den försäkrades arbetsförmåga. Första steget innebär en prövning av möjligheterna för denne att återgå till sina vanliga arbetsuppgifter. Det andra steget innebär en prövning av andra arbetsuppgifter (omplacering) hos sin arbetsgivare. Det tredje steget innebär att även andra arbetsuppgifter utanför den befintliga arbetsgivarens

13 verksamhet ska prövas. Under de första 90 dagarna i en sjukperiod bedöms enbart om den försäkrade har förmåga att klara av sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt kan erbjuda. Från och med den 91:a dagen i en sjukperiod innebär prövningen av rätten till sjukpenning att det även ska beaktas om den försäkrade kan utföra något annat arbete hos arbetsgivaren. Från och med den 181:a dagen ska dessutom om inte särskilda skäl talar emot det bedömas om den försäkrade kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt. Efter 90 dagars sjukfrånvaro ska det bedömas om den försäkrade efter medicinsk rehabilitering, omplacering eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering kan återgå till något arbete hos sin arbetsgivare. Är detta inte möjligt, ska den försäkrade ges möjlighet att få kontakt med arbetsförmedlingen för att, med dess stöd, kunna använda tiden med sjukpenning söka nytt arbete hos annan arbetsgivare. Denna möjlighet ges till och med dag 180 utan att rätten till sjukpenning ifrågasätts. Möjlighet til ledighet finns för att under en sjukskrivningsperiod pröva arbete hos en annan arbetsgivare som kan passa den försäkrades sjukdomsbild bättre och på så sätt underlätta och påskynda en återgång i arbete. Sjukpenning om 80% av sjukpenninggrundande inkomst ska endast betalas ut under maximalt 364 dagar under en ramtid av 450 dagar. ArbetsMILJÖlagen Det finns flera lagar och författningar som har betydelse för arbetsmiljön. Den vik tigaste är arbetsmiljölagen som är en ramlag. Den kompletteras av arbetsmiljöför ordningen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket. I arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen anges endast den målsättning som arbetsmiljöarbetet i företagen ska ha och de allmänna krav som ställs i arbetsmiljö hänseende. Arbetsmiljö- Arbetsgivarfrgåor 101

14 Arbetsmiljöarbete i korthet Nedan finns några punkter som kan vara ett stöd i det omfattande arbetsmiljöarbetet: 1. Undersök arbetsförhållandena 2. Gör en riskbedömning som ska dokumenteras 3. Bestäm vem som ska åtgärda och vem som ska följa upp 4. Åtgärda risker som kommit fram 5. Gör en handlingsplan för det som inte genast genomförs 6. Följ upp genomförda åtgärder 7. Gör en arbetsmiljöpolicy 8. Gör en uppgiftsfördelning 9. Se till att de som ska delta i arbetsmiljöarbetet får kunskaper 102 Syftet med arbetsmiljöarbetet Syftet med ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete är att det leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Det är en angelägenhet för både för arbetsgivare och anställda genom att det kan leda till att man undviker stress, driftstörningar och kvalitetsförsämringar. verkets föreskrifter om bl.a. systematiskt arbetsmiljöarbete anger närmare de krav som ska uppfyllas av företagen. För att säkerställa att dessa regler iakttas finns särskilda ansvarsbestämmelser. Överträdelse av reglerna kan leda till böter, eller vid grova överträdelser, fängelse. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och de arbetsförhållande som råder på arbetsstället. Han är därför skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Rutiner för att säkerställa de anställdas behov av ut bildning, information och introduktion ska finnas. Arbetsgivare är skyldiga att förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet hur man undgår riskerna i arbetet. Det är nödvändigt att arbetstagaren har kännedom om föreliggande arbetsskaderisker t.ex. riskerna vid arbete vid viss maskin eller redskap m.m. Arbetstagare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagarna ska snarast underrätta arbetsledare eller skyddsombud om fara för liv eller hälsa föreligger. Arbetstagare är vidare skyldig att följa givna instruktioner och använda de skyddsanordningar som finns samt iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Fr.o.m. 1/ gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Grunden i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att regelbundet undersöka arbetsförhållandena, värdera de risker som kommer fram och vidta åtgärder så att ingen skadas eller blir sjuk av arbetet. Åtgärder som inte omedelbart genomförs ska dokumenteras i en handlingsplan. Regelbundna undersökningar och riskbedömningar, åtgärder, handlingsplaner och kontroll av genomförda åtgärder ligger i det fortlöpande systematiska arbetsmiljöarbetet. Rutiner ska finnas för

15 att arbetet ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Reglerna gäller alltså alla arbetsgivare oavsett hur många anställd denne har. Med arbetsgivare menas i föreskrifterna arbetsgivare i juridisk mening, det vill säga en fysisk eller juridisk person som har en eller flera arbetstagare anställda. En fysisk person kan vara arbetsgivare i olika situationer. Personen kan driva en rörelse under en särskild firma med anställda, driva rörelse under eget namn med anställda eller vara en privatperson som anställer en trädgårdsmästare. I ett aktiebolag där det finns anställda är bolaget arbetsgivare. Även i bolag där det inte finns några anställda kan bolaget ändå vara arbetsgivare och det är när arbetet utförs av en eller flera aktieägare. Arbetsgivarbegreppet är viktig enligt arbetsmiljölagen eftersom det är arbetsgivaren som ska vidta alla åtgärder som behövs för att arbetstagaren utsätts för olycksfall eller ohälsa i arbetet. Motorsåg Nya regler från Den som arbetar med en motorkedjesåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. Dokumentation som styrker att den som arbetar med en motorkedjesåg har avlagt teoretiskt och praktiskt prov för motorsågsanvändning med godkänt resultat ska finnas. Den arbetsgivare som iakttar reglerna ovan ska betala sanktionsavgift om kr per användare. Krishantering och första hjälpen Med stöd av arbetsmiljölagen har Arbetsmiljöverket utfärdat författning (AFS 1999:7) som säger att det ska finnas beredskap och rutiner för krisstöd och första hjälpen anpassat till företagets behov. Vissa delar ska dokumenteras d v s de ska vara skriftliga. Ledningen har ansvar för att de anställda har första hjälpen-utbildning och känner företagets rutiner. Lagen gäller för de som har anställda, d.v.s. enbilsåkare som kör själv omfattas inte. Enmansföretag omfattas dock av bestämmelserna om första hjälpen. Mindre åkerier kan också ha en gemensam krisberedskap t ex i en lastbilscentral. Första hjälpen betyder utbildning och praktisk övning i L-ABC, d.v.s. Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Chock. Även kunskaper i hjärt-lungräddning bör ingå. Det handlar om totalt en heldag eller två kvällar. Föreskriften betonar att kunskaperna ska hållas vid liv genom repetitionsutbildning. Arbetsmiljöverket menar att det vid en större industri kan räcka om ett par personer i varje större arbetslag har kunnandet. I ett åkeri arbetar förarna oftast ensamma eller i par vid lastning och lossning där det inte är ovanligt med arbetsolyckor. Man anser att varje företag bör ha kunnandet, men det är i första hand ledningen som avgör risksituationer och hur många som behöver utbildas. Man har sedan att visa sina bedömningar om Arbetsmiljöverket gör besök eller det händer en olycka. Att ha en krishantering kan innebära att: ta hand om skadade ge första hjälpen följa med till sjukhus/hem ta hand om vittnen ta kontakt med anhöriga informera de anställda hjälpa drabbad anställd tillbaka Arbetsgivarfrgåor 103

16 104 Åkerihandbok 2013 ta hand om massmediakontakter Sveriges Åkeriföretag har en s.k. Kollegahjälp, tel: , som kan vara ett bra komplement till en i företaget förberedd krishantering, se också Det finns också ett krav på utrustning för första hjälpen och det gäller även enbilsåkare.det lär dock räcka att man har en korrekt fylld förbandskudde, ett krav som troligen redan är uppfyllt i alla fordon. Har man verkstad tillkommer som tidigare ögonduschar m.m. Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och man har valt ut vissa riskbranscher som rutinbesöks. Vår näring är en av dem. Det finns alltså flera skäl att se till att kraven uppfylls. Skyddsombud Skyddsombud ska utses vid alla arbetsställen med normalt minst fem arbetstagare. Den lokala fackliga organisationen som är bunden av kollektivavtal med arbetsgivaren utser skyddsombudet. Den som utses till skyddsombud ska vara arbetstagare på arbetsstället. Skyddsombudet är arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor på arbetsstället. Ombudet ska bevaka och vidta åtgärder inom sitt område för att förhindra ohälsa och olycksfall i arbetet. Regionala skyddsombud Inom transportområdet finns speciella regler om regionala skyddsombud. Ombudens verksamhet organiseras av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA. Regionala skyddsombud har rätt att göra arbetsplatsbesök. Arbetstagarens medverkan i arbetsmiljöarbetet Arbetstagare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren är skyldig att följa givna instruktioner och använda de skyddsanordningar som finns och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Tillsyn Tillsynen över efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen utövas av Arbetsmiljöverket. Myndighetens tillsynsfunktion omfattar praktiskt taget alla skyddsfrågor som berör de yrkesverksamma. Även ensamföretag omfattas av tillsynen. Arbetsmiljöverket kan meddela förelägganden eller förbud. Föreläggande inne bär en uppmaning till t ex en arbetsgivare att vidta viss åtgärd för att avhjälpa eller rätta till ett missförhållande. Förbud betyder att han inte får använda en viss lokal, maskin eller dylikt eller be driva ett visst arbete. Ansvar Arbetsmiljölagen ger regler för att åstadkomma en god arbetsmiljö och främja hälsa, säkerhet och trivsel i arbetslivet. För att säkerställa att dessa regler iakttas och följs finns i lagen särskilda ansvarsregler. En del bestämmelser är direkt straffsanktionerade. Straffet kan bli böter eller fängelse. Arbetsskadeanmälan m.m. Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsmiljön och arbetet med den ska dokumen teras. Skyldighet föreligger att internt registrera, utreda och följa upp arbetsolyckor och an-

17 nan skadlig inverkan i arbetet. Därutöver föreligger en skyldighet att till Arbetsmiljöverket anmäla olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet som föranlett dödsfall eller svårare personskador eller samtidigt drabbat flera arbetstagare. Detsamma gäller vid tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. FÖRÄldraledighetslagen De anställda har rätt till föräldraledighet i en rad olika situationer. Lagen ger föräldrar rätt att vara helt lediga tills barnet är ett och ett halvt år och förkorta arbetstiden till tre fjärdedelar av normal arbetstid tills barnet fyllt åtta år eller avslutat första skolåret. Föräldrar har också rätt till ledighet när Försäkringskassan betalar ut föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Önskan om ledighet för vård av barn ska som regel anmälas till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början. Eller om inte det går, så snart som möjligt. Den anställde ska då också ange hur länge han eller hon tänker vara ledig. Den anställde får avbryta påbörjad ledighet och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten. Arbetsgivaren ska dock underrättas snarast möjligt. Om ledigheten var avsedd att pågå minst en månad ska den anställde underrätta arbetsgivaren minst en månad i förväg. Anställningsförmåner och arbetsförhållande får inte försämras av det skälet att den anställde tar i anspråk sin rätt till ledighet. Arbetsgivaren får omplacera den anställde endast om det är nödvändigt p g a ledigheten och i så fall endast inom ramen för anställningsavtalet. Vid omplacering kan dock tillägg, t.ex. OB och liknande falla bort. Om den anställde sägs upp p.g.a. arbets- Arbetsgivarfrgåor 105

18 106 Åkerihandbok 2013 brist under pågående ledighet börjar uppsägningstiden inte löpa förrän den anställde helt eller delvis återupptar arbetet eller skulle ha återupptagit arbetet enligt vad den anställde och arbetsgivaren kommit överens om när ledigheten planerades. Denna bestämmelse finns i lagen om anställningsskydd, LAS. Förtroendemannalagen En kollektivavtalsbunden facklig organisation har rätt att på varje arbetsplats utse fackliga förtroendemän. En facklig förtroendeman har under vissa förutsättningar rätt till att vara ledig för att fullgöra sitt fackliga uppdrag. Ledighet ges endast i den mån det erfordras för det fackliga uppdraget. Ledigheten ska vara i skälig omfattning med hänsyn till förhållande på arbetsplatsen. Den får inte förläggas så att det uppstår betydande hinder för verksamheten. I vissa fall är arbetsgivaren skyldig att betala ersättning för ledigheten. En förutsättning är att ledigheten avser fackliga frågor som rör den egna arbetsplatsen. Ersättningen får då inte understiga vad förtroendemannen normalt skulle ha fått i lön. Vid tvist har den fackliga organisationen tolkningsföreträde i tillämpningsfrågor. Arbetsgivaren får inte hindra förtroendemannen från att fullgöra sitt uppdrag. En förtroendeman får inte heller ges sämre arbetsförhållande eller arbetsvillkor med anledning av uppdraget. STUDIELEDIGHETS- LAGEN Alla arbetstagare, som har varit anställda hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de två senaste åren, har rätt till ledighet för utbildning. Det ställs inget krav på att utbildningen ska vara avändbar för den anställde i hans eller hennes aktuella arbete, men däremot på att utbildningen når upp till ett visst mått av planmässighet. Självstudier samt rena hobbykurser ger inte rätt till ledighet. Arbetstagaren avgör i princip själv när han ska ta ledigt. Arbetsgivaren har rätt att skjuta på en begärd ledighet. Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal måste han

19 Observera Observera att Sveriges Åkeriföretag, har en rad utbildningar inom transportområdet. Det gäller både utbildningar som är krav enligt lag men även andra utbildningar som företagare har behov av, t.ex. förhandlingsteknik, ledarskap eller transportekonomi. ha arbetstagarorganisationens samtycke till uppskov som överstiger sex månader. Om arbetstagaren vill återinträda i arbete under ferier ska han ange det när han ansöker om ledigheten. En arbetstagare har rätt att avbryta sin ledighet och återgå i arbete. Arbetstagare har rätt att få samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållande och anställningsvillkor som före ledigheten när han återgår i arbetet. YRKESKOMPETENS Den 10 september 2009 trädde den nya lagen om yrkesförarkompetensbevis för förare av transporter med körkortsbehörigheterna C och CE ikraft. Redan den 10 september 2008 trädde lagen ikraft för förare av transporter med körkortsbehörigheterna D och DE. Nedan behandlas fortsättningsvis endast C och CE-behörigheterna. Kompetenskravet innebär att förarna ska ha kunskap om fordon och olika typer av transporter. De ska också känna till olika regler och bestämmelser som styr hur godstransporter och persontransporter ska genomföras. All utbildning ska genomföras av en särskilt godkänd utbildare. I lagen finns en övergångsregel som kallas hävdvunna rättigheter. Den innebär att förare med körkortsbehörigheterna C och CE inte behöver genomgå grundläggande utbildning och inte heller behöver avlägga prov om deras körkort är utfärdat innan lagen trädde ikraft. Observera att olika länder har olika tidsgränser för begreppet hävdvunna rättigheter. För den förare som den 10 september 2009 redan hade behörighet C/CE gäller att denne inte omfattas av kravet på grundläggande utbildning eftersom denne kan hänvisa till hävdvunna rättigheter. för att förnya behörigheten krävs en fortbildning på 35 timmar inom sju år för att få sitt yrkeskompetensbevis. att yrkeskompetensbeviset förnyas sedan genom att föraren genomgår en fortbildning vart femte år. För den som inte hade behörigheterna C/ CE den 10 september 2009 gäller att den blivande föraren ska gå en grundutbildning på 280 timmar och genomgå ett teoretiskt prov för att få yrkeskompetensbeviset. den som är äldre än 21 år kan välja att i stället genomgå en förkortad utbildning på 140 timmar och genomgå samma teoretiska prov som i förra punkten. att yrkeskompetensbeviset förnyas sedan genom att föraren genomgår en fortbildning vart femte år. Som företagare är det viktigt att informera sina anställda om den nya lagen. Företagaren kan dömas till böter om en förare anlitas utan att denne har behörighet att utföra transporten. Förare som genomgått grundutbildning med godkänt prov eller genomfört fortbildning får ett plastkort i körkortsformat som bevis på att denne innehar yrkeskompetensbevis. Kostnaden är 150 kr. Kortet ska medföras vid färd och visas vid en kontroll. Förare som omfattas av övergångsregeln om hävdvunna rättigheter undantas från kravet på att inneha kortet under övergångstiden. De får sitt kort efter genomförd fortbildning. Arbetsgivarfrgåor 107

20 108 Åkerihandbok 2013 VÄGARBETSTIDSLAG Som arbetsgivare är du skyldig att bestämmelserna i vägarbetstidslagen följs. Det är enbart arbetsgivaren som kan göras straffansvarig för förseelser mot vägarbetstidslagen, inte den anställde. Tillsynsmyndighet från 2011 är Transportstyrelsen. Omfattas företaget av kollektivavtal med Transport gäller istället det arbetstidstidsavtal som framgår av kollektivavtalet. Arbetstidsavtalet innehåller vissa lättnader jämfört med vägarbetstidslagen. Lagen gäller för mobila arbetstagare som arbetar med sådana transporter som omfattas av EU-förordningen eller AETRöverenskommelsen om kör- och vilotider, det vill säga där fordonet väger mer än 3,5 ton. Det arbete som omfattas av vägarbetstidslagen undantas från den allmänna arbetstidslagen. Båda arbetstidslagarna kan tilllämpas vid sidan om varandra för de arbetstagare vars arbete endast delvis faller under den nya lagen. Lagen begränsar veckoarbetstiden så att den sammanlagda arbetstiden får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en fyramånadersperiod. Med sammanlagd arbetstid anses summan av de timmar under vilka en arbetstagare har utfört arbete som lagen är tillämplig på oavsett om arbetet utförts för en eller flera arbetsgivare. Under en vecka får arbetstiden dock inte överstiga 60 timmar. Om arbete är förlagt under nattetid får arbetstiden inte överstiga 10 timmar. Med nattetid avses arbete under någon del av perioden som börjar klockan 1.00 och slutar klockan Arbete får inte utföras under längre tid än 6 timmar i följd utan rast. Rasten ska uppgå till minst 30 minuter om arbetstiden omfattar mellan sex och nio timmar. Om arbetstiden överstiger 9 timmar ska rasten uppgå till minst 45 minuter. Arbetsgivaren ska registrera all arbetstid och tidpunkten för raster som omfattas av lagen. Registret ska bevaras hos arbetsgivaren i minst två år efter den tidsperiod som arbetet omfattar. Arbetsmarknadens parter får i kollektivavtal träffa överenskommelse om att avvika från vissa av lagens bestämmelser, och så har också skett. BA och Transport har överenskommit om: ökning av övertidsuttaget (allmän övertid) från 150 till 200 timmar

21 mobila arbetstagare får arbeta högst tio timmar per 24-timmarsperiod vid nattarbete den sammanlagda arbetstiden får uppgå till maximalt 48 timmars genomsnittlig arbetstid under en 17-veckorsperiod krav på vilka moment som ska framgå av redovisningen för de mobila arbetstagarna att natt kan förläggas till en fyratimmarsperiod mellan klockan 0.00 och Egenföretagarna omfattas från och med den 1 juni Med förare som är egenföretagare avses i vägarbetstidslagen en person vars huvudsakliga yrkesverksamhet består i att utföra person- eller varutransporter på väg mot ersättning, i enlighet med ett sådant gemen-skapstillstånd som regleras i förordning (EG) nr 1072/2009 eller förordning (EG) nr 1073/2009 eller ett yrkestrafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen (2012:210), och a) som har rätt att arbeta för egen räkning och inte utför arbete för en arbetsgivares räkning, b) är fri att organisera den aktuella verksamheten, c) vars inkomster är direkt beroende av den förtjänst som görs, och d) är fri att, självständigt eller i samar-bete mellan egenföretagare, ha affärs-förbindelser med flera kunder. För den förare som inte uppfyller samtliga dessa kriterier ska samma skyldigheter och rättigheter gälla som för mobila arbetstagare enligt vägarbetstidslagen. Med arbetstid avses, när det gäller egenföretagare, inte tid som används för allmänt administrativt arbete som inte direkt hänger samman med transporten i fråga. Egenföretagare omfattas aldrig av kollektivavtal. För egenföretagarna finns i stället möjlighet att söka dispens från bestämmelserna om det finns särskilda skäl. Transportstyrelsen har enligt vägarbetstidslagen fått befogenhet att utfärda föreskrifter för egenföretagarna så att dessa inte ska ha sämre möjligheter än anställda vad gäller sammanlagd arbetstid eller nattarbete. Transportstyrelsen har när detta skrivs i oktober 2012 ännu inte utfärdat sådana föreskrifter. Vägarbetstidslagen och EU Bestämmelserna i vägarbetstidslagen är ett undantag från den allmänna arbetstidslagstiftningen. Vägarbetstidslagen kan också betraktas som ett komplement till EU-reglerna om kör- och vilotid. EU-reglerna om kör- och vilotid gäller alltid i första hand i det fall de båda lagarna står i motsats till varandra. Undantagen körning Vissa transporter är undantagna från EUreglerna om kör- och vilotid, men utförs med fordon som är färdskrivarpliktiga. Detta är vanligt vid exempelvis underhåll och kontroll av väg. Är detta undantag tilllämpligt så gäller inte EU-reglerna om köroch vilotid men för anställd personal gäller då fortfarande vägarbetstidslagen. Arbetsgivarens skyldigheter Om arbetsgivaren betalar ut högre kostoch logiersättningar än vad som är avdragsgillt för den anställde (vilket arbetsgivaren enligt kollektivavtal eller överenskommelse kan vara skyldig att göra) ska överskjutande belopp behandlas som lön. Preliminär skatt ska dras och arbetsgivaravgift betalas för den överskjutande delen. Detta belopp ska även redovisas som lön på kontrolluppgiften. Arbetsgivarfrgåor 109

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa försvarsmaktsanställningar; SFS 2012:332 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19 1() FÖRÄLDRALEDIGHET Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Nr 12 Juni 2012. Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten

Arbetsgivarfrågor. Nr 12 Juni 2012. Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2012 Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar, i kraft. Lagen reglerar frågor om anställning

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning Denna sammanställning är en översikt över information som en arbetsgivare kan behöva ha kännedom om. Sammanställningen är inte uttömmande och det är rekommenderat att kontakta juridiskt biträde om några

Läs mer

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm 2016-10-11 Program Att anställa Anställningsformerna, anställningsavtal Under anställning Lön, semester, ledigheter enligt lag Avsluta anställning uppsägning

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND 1(5) Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande sammanbor

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Personaljuridik. Tjugoandra upplagan. Norstedts Juridik AB TOMMY ISESKOG

Personaljuridik. Tjugoandra upplagan. Norstedts Juridik AB TOMMY ISESKOG Personaljuridik Tjugoandra upplagan TOMMY ISESKOG Norstedts Juridik AB Innehåll 1. Kollektivavtal 17 1.1 Bakgrund 17 1.2 Bundenhet vid kollektivavtal 18 1.3 Fredsplikt och stridsrätt 25 1.4 Undantag från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m.

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m. SemL Semesterlag I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Protokoll Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Ärende Plats 14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september 2014 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Läs mer

En enklare ledighetslagstiftning

En enklare ledighetslagstiftning Ds 2009:15 En enklare ledighetslagstiftning Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

BLI EN ÄNNU BÄTTRE ARBETSGIVARE

BLI EN ÄNNU BÄTTRE ARBETSGIVARE Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 11 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING Gunvor Axelsson KAU 9 januari 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt (domare etc.) TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord:

Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord: Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, tidsbegränsade anställningar, semesterlagen Christina

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ANPASSNINGS-, REHABILITERINGS- OCH OM- PLACERINGSÄRENDEN ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13, 151 Kommungemensamma riktlinjer

Läs mer

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare Bilaga 2 Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare 1 Avtalets omfattning 2 Anställning Denna paragraf gäller också objektsanställda och timanställda

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

UTBILDAR. Företaget och facket. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

UTBILDAR. Företaget och facket. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Klicka här Välkommen! för att ändra format Företaget och facket på Program Presentation Inledning Medbestämmandelagen (MBL) Facklig förtroendeman (FML) på Den svenska modellen på Förhandlingsmotparter

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Är uppräkningen till 24 000 kr kopplad till individen som genererar det extra utrymmet eller går det in i hela "potten" och kan läggas på andra som ligger

Läs mer

Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2

Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2 www.svenskbensinhandel.se Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2 Anställningsbevis för arbetare I kollektivavtalet föreskrivs att arbetsgivaren gentemot arbetstagaren skrifligen skall

Läs mer

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Innehåll Sida Rehabiliteringspolicy syfte 3 Lagtexter 4 Rehabiliteringsprocessen 5 Bilagor Bilaga 1. Checklista rehabilitering. 9 Bilaga 2. Handlingsplan rehabilitering..

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 16 december 2011 FRÅGA LAS OCH MBL Hösten 2004 får Tomas en provanställning i en butik som tillhör en detaljhandelskedja i

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:359 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 18 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer

Arbetsmiljölagen. Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö. Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté

Arbetsmiljölagen. Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö. Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté Arbetsmiljö Arbetsmiljölagen Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté Bedrivas systematiskt Ansvarsfördelning Tillsyn / Påföljder Arbetsmiljö Arbetsmiljöförordningen

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Förord Ledighet från arbetet för vård av barn har inte alltid varit en självklarhet. Inte heller har det varit självklart att man skulle få ersättning under

Läs mer

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Driftsinskränkning En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget fååéü ääëñ êíéåâåáåö= Checklista före uppsägning på grund av arbetsbrist 2 Driftsinskränkning 3 Alternativ till

Läs mer

Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2007:92, 2008:299, 2010:1293 och 1570, 2012:229

Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2007:92, 2008:299, 2010:1293 och 1570, 2012:229 Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2007:92, 2008:299, 2010:1293 och 1570, 2012:229 Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete; SFS 2005:395

Läs mer

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige ARBETSTIDSLAGEN Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige Arbetstidslagen 2014-12-03 1 ARBETSTIDSLAGEN (SFS 1982:673) Nationella bestämmelser samt bestämmelser baserade på EU-direktivet 2003/88/EG Arbetsmiljöverket

Läs mer