Fakta om. Östersunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om. Östersunds kommun"

Transkript

1 Fakta om Östersunds kommun

2 Vår vision: Ett hållbart Östersund! Hållbart ur ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 2

3 Våra fyra roller Serviceleverantör Östersunds kommuns verksamhet är mycket omfattande och vi har fyra roller, som alla är lika viktiga. Den mest omfattande rollen för kommunen är den som leverantör av kommunal service. Det handlar till exempel om bra barnomsorg, skola, omsorg om de äldre och människor med behov av stöd. Vi ska också tillhandahålla ett rikt kultur- och fritidsutbud, hög kvalitet på luft och vatten, goda förutsättningar för ett attraktivt boende, goda kommunikationer och en attraktiv samhällsmiljö. Samhällsbyggare Rollen som samhällsbyggare innebär att kommunen har som uppgift att vara koordinator och pådrivare för lokal och regional utveckling av samhället. I det ingår att verka för partnerskap med till exempel det lokala näringslivet, universitetet och den ideella sektorn. Arbetsgivare Rollen som arbetsgivare innebär att kommunen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs och upplever arbetsuppgifterna som meningsfulla. Vi är Jämtlands största arbetsgivare och här jobbar medarbetare i 400 olika yrken. Vi är sju förvaltningar med sammanlagt över 200 olika avdelningar. Myndighet Kommunen har rollen som myndighet till exempel vid tillståndsgivning och kontroll. Kommunen har också det yttersta ansvaret för medborgarnas försörjning, till exempel vid arbetslöshet och social utslagning. 3

4 Den politiska organisationen Kommunfullmäktige (KF) har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet och beslutar om de stora gemensamma frågorna, till exempel: kommunens mål hur stor skatten ska vara, budgeten och vad kommunens pengar ska användas till fördelningen av arbetet i nämnderna och vilka förtroendevalda som ska ansvara för de olika frågorna kommunens övergripande organisation Sex till åtta gånger per år träffas alla 67 förtroendevalda i kommunfullmäktige för debatt och beslut. Alla som vill får komma och lyssna. Vid allmänhetens frågestund kan alla ställa frågor och yttra sig. Förslagen är en viktig del i fullmäktiges arbete. Alla meborgare i Östersunds kommun kan lämna in medborgarförslag, till exempel via kommunens webbsida. 4 Följ fullmäktige på webben - direkt eller i efterhand!

5 Kommunstyrelsen (KS) utses av kommunfullmäktige och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den är kommunens högsta verkställande organ och består av 15 valda personer från de olika partierna. Kommunstyrelsen ansvarar för långsiktig planering och ska uppmärksamt följa de frågor, både kommunala och privata, som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Det kan till exempel handla om hur många skolor, bostäder eller äldreboenden som behövs. Kommunstyrelsen möts ungefär en gång i månaden och mötena är öppna för alla. Andra viktiga frågor Kommunstyrelsen kan ta upp är: näringslivs- och landsbygdsutveckling arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och turism information och marknadsföring översiktlig planering av användande av mark och vatten miljöplaner och folkhälsa Kommunledningsförvaltningen ska stödja de förtroendevalda i deras uppdrag att arbeta för en hållbar utveckling och medborgarnas bästa. Kommunledningsförvaltningen ägnar sig åt kommungemensamma frågor och har också uppsiktsplikt över de andra förvaltningarna. Här finns cirka 80 anställda med kommundirektören som chef. Förvaltningschef är Bengt Marsh Kultur- och fritidsnämnden har nio ledamöter som bland annat ansvarar för: kultur- och musikskolan biblioteksverksamheten konst- och kulturanläggningar idrotts- och fritidsanläggningar bidrag till föreningar Kultur- och fritidsnämndens kansli utför nämndens uppdrag tillsammans med anställda på Teknisk förvaltning, Serviceförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Kansliet har fyra medarbetare. Kanslichef Johan Palm 5

6 Vård- och omsorgsnämnden med sina elva ledamöter ansvarar för kommunens vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden omsluter cirka en miljard kronor per år. Det är nästan en tredjedel av kommunens totala budget och gör Vård- och omsorgsnämnden till kommunens största nämnd. Nämnden ansvarar bland annat för: hemtjänst hemsjukvård särskilda boendeformer enligt Socialtjänstlagen elevhem, LSS-bostäder (LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) sysselsättningsenheten Mica stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning Miljö- och samhällsnämnden har 11 ledamöter som leder arbetet med planeringen för både tätort och landsbygd, tillståndshantering, förvaltning av gator, parker, stränder och stadsnära skogar, vilket innebär: plan- och byggfrågor miljö- och hälsoskydd naturvård gatu- och väghållning lantmäteri kart- och mätproduktion Vård- och omsorgsförvaltningen har cirka anställda. Vissa hemtjänstområden och äldre-boenden sköts av externa utförare på uppdrag av kommunen. Förvaltningschef är Lars Liljedahl Samhällsbyggnad ansvarar för planerings-, tillståndsoch tillsynsfrågor inom restaurang, vatten och djurhållning. Förvaltningen beställer tjänster inom till exempel parkskötsel och vägar av Teknisk förvaltning och av privata aktörer. För att garantera en opartisk upphandling är det viktigt att beställarna i förvaltningen är fristående från utförarna i Teknisk förvaltning. Förvaltningschef är Lars Andersson 6

7 Barn- och utbildningsnämnden har 11 ledamöter som driver visionen: Lära för livet i en barn-omsorg med mångfald och en skolundervisning med hög kvalitet där utvecklingsarbete är en ledstjärna. Nämnden omsluter 980 miljoner kronor, vilket är nästan en tredjedel av kommunens totala budget. Barn- och utbildningsförvaltningen har drygt anställda. Förvaltningen består av ett antal avdelningar där en skola oftast är navet. Här finns bland annat: Socialnämnden har sju ledamöter som ansvarar för olika former av stöd till familjer och enskilda. Det kan till exempel handla om ekonomisk hjälp (försörjningsstöd), stöd vid drogmissbruk, familjerättsliga frågor som samarbetssamtal och faderskapsutredning eller stöd till föräldrar i sitt föräldraskap. Nämnden ansvarar även för mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt integrationsservice. förskolor grundskolor kultur- och musikskolor öppen fritidsverksamhet biblioteksverksamhet, länsbibliotek elevhälsa öppna förskolor fritidshem särskolor fritidsgårdar Förvaltningschef är Annika Källgård Ett annat ansvarsområde är tillsyn och tillstånd för alkoholservering samt tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och receptfria läkemedel. Socialförvaltningen sysselsätter drygt 200 medarbetare som arbetar inom de olika stödformerna inklusive boenden och öppen vård. Förvaltningschef är Marie Sundvisson Östersund har valt att samarbeta med kommunerna Bräcke, Krokom och Ragunda och driver gymnasieskolan som ett förbund, Jämtlands gymnasieförbund. Läs mer på 7

8 Utförarstyrelsen har fem ledamöter. Styrelsen ska bland annat uppmuntra till samverkan mellan utförarstyrelsen och kommunens övriga nämnder, styrelser, regionala och kommunala företag, andra kommuner, landstinget samt andra myndigheter. Serviceförvaltningen sysselsätter cirka 440 personer inom: måltidsservice städ och hemservice hantverk och snickeri datacenter löneadministration upphandling ekonomi/finans information och kopieringsservice vaktmästeri och postservice rekryteringsadministration föreningsservice reception och växel Teknisk förvaltning har 260 anställda som arbetar inom: vatten renhållning fritid (inklusive Storsjöbadet) sporthallar gatukontoret Östersunds stugby och camping fastighetsförvaltning lokal och bostad bygg och projektering Förvaltningschef är Ann Rydén 8 Förvaltningschef är Örjan Jervidal

9 9

10 Kommunfullmäktige Kjell Svantesson (S) 1:e vice ordf: Sven Hellström (C) 2:e vice ordf: Lennart Ledin (FP) 67 ledamöter: 26 (S), 14 (M), 12 (C), 5 (MP) 4 (FP), 4 (V), 1 (KD) 1 (SD) Kommunstyrelsen AnnSofie Andersson (S) 1:e vice ordf: Katarina Nyberg Finn (S) 2:e vice ordf: Carina Zetterström (C) 15 ledamöter: 6 (S), 3 (M), 3 (C), 1 (V), 1 (FP), 1 (MP) Finansutskottet Ulf Edström (C) Personalutskottet Björn Sandal (S) Utvecklingsutskottet Nisse Svensson (C) Kommunrevisionen Per Söderberg (C) Valnämnden Mattias Tagesson (S) Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan Katarina Nyberg Finn (S) Överförmyndaren Jim Nilsson (S) Kommunledningsförvaltningen Chef: Bengt Marsh = Förtroendevalda = Tjänstemän 10

11 Barn- och utbildningsnämnden Björn Sandal (S) Socialnämnden Linn Berglin (S) Östersunds Rådhus AB Barn- och utbildningsförvaltningen Chef: Annika Källgård Socialförvaltningen Chef: Marie Sundvisson Östersundsbostäder AB Vård- och omsorgsnämnden Carina Zettström (C) Miljö- och samhällsnämnden Mona Modin Tjulin (S) Östersunds Turist och Kongressbyrå Vård- och omsorgsförvaltningen Chef: Lars Liljedahl Samhällsbyggnad Chef: Lars Andersson Jämtkraft (Ägs till 98,4% av Östersunds kommun) Kultur- och fritidsnämnden Karin Thomasson (MP) = Kommunala bolag = Förbund Utförarstyrelsen Emil Burman (S) Serviceförvaltningen Chef: Ann Rydén Tekniska förvaltningen Chef: Örjan Jervidal Jämtlands gymnasieförbund Per Ericsson (C) Jämtlands räddningstjänstförbund Anders Edvinsson (S) 11

12 Från tanke till handling Kommunens arbetssätt Riksdag, Regering, Centrala myndigheter Nationella mål, lagar, regler, och riktlinjer Kommunfullmäktige Vad ska och vill kommunen göra? Kommunfullmäktige beslutar om inriktning, övergripande planer och om vad det får kosta under ett år. Kommunfullmäktige följer upp och utvärderar hur väl alla nämndernas arbete stämmer överens med de uppsatta målen. Nämnder Nämnderna beslutar om: vad som ska göras vilka kvalitetskrav som ska ställas hur pengarna ska fördelas Nämnderna följer upp och utvärderar vad som åstadkommits, arbetets kvalitet och hur pengarna har använts. Politik Tjänstemännens arbete Förvaltningarna Förvaltningschefen diskuterar med enhetscheferna om vad som ska göras och i vilken omfattning. Tillsammans dras sedan riktlinjer upp och omfattning, resurser och kvalitetskrav fastställs i kontrakt. Förvaltningschefen följer upp kontrakten och rapporterar till nämnden. Enheterna Enheterna upprättar handlingsplaner med aktiviteter som ska styra mot att kontrakten uppfylls. Nu ska allt som är lovat och beslutat uppfyllas genom arbete på olika plan i verksamheterna. Enhetscheferna följer upp att kontrakten följs. 12

13 Vi lovar god kvalitet Östersunds kommun har antagit en kvalitetspolicy som ska genomsyra allt arbete. Policyn innehåller fyra kvalitetsområden som alla nämnder och förvaltningar ska arbeta med. Tillgång och tillgänglighet Inflytande Bemötande Kompetens Det sker kontinuerliga uppföljningar av hur det går med dessa kvalitetsområden. Vi vill ständigt bli bättre För att det ska bli tydligt vad man som medborgare kan förvänta sig har vi tagit fram så kalllade servicedeklarationer. I dem finns ett antal löften som ska infrias. Löftena har nämnden enats om efter kontakter med representanter för dem som får den aktuella tjänsten. På så sätt får de förtroendevalda en möjlighet att utvärdera om verksamheten håller vad den lovat, om den har god kvalitet. Kommunen har också en synpunktshantering där du som medborgare kan tala om vad du tycker. Det ger oss ett underlag för att ständigt bli bättre. 13

14 Pengarna - och hur de används Kommunalskatten bestäms av de folkvalda politikerna i Kommunfullmäktige. Där bestäms också hur pengarna ska fördelas. För Östersunds del handlar det om 2,4 miljarder (2013). Till det kommer ca 600 miljoner kronor i form av statliga bidrag och ca 700 miljoner kronor intäkter från avgifter för till exempel renhållning och barnomsorg. Totalt omsluter kommunens hela verksamhet 3,9 miljarder kronor. I stora drag finansieras verksamheten till 62% med skatteintäkter, 23% med avgifter och 15% med statsbidrag. En del statliga bidrag kan kommunen bestämma över - andra bidrag är direkt riktade mot till exempel skolan. Kommunen tar betalt för tjänster man utför, till exempel renhållning. Avgifternas storlek bestäms av fullmäktige. Driftskostnader är pengar som behövs för att driva olika verksamheter. Störst kostnad är de anställdas löner. Andra stora kostnader är lokalkostnader och underhåll av fastigheter med mera. Investeringar kallas det när kommunen bygger till exempel en skola, ett äldreboende, en gata eller en idrottsanläggning. Investeringarna representerar ett bestående värde - en kommunal förmögenhet. Så här fördelas pengarna 2013: Gymnasieförbundet 200,0 Mnrk 6,5% Kultur- och fritidsnämnd 112,5 Mnrk 3,6% Räddningstjänstförbund 32,0 Mnrk 1% Övriga 61,7 Mnrk 2,0% Utförarstyrelsen -1,9 Mnrk -0,1% Kommunstyrelsen 218,4 Mnrk 7,1% Miljö- och samhällsnämnd 150,6 Mnrk 4,9% Socialnämnd 236,8 Mnrk 7,7% Vård- och omsorgsnämnd 1 102,2 Mnrk 35,7% Barn- och utbildningsnämnd 975,3 Mnrk 31,6% 14

15 Hela kommunens verksamhet är miljöcertifierad Alla kommuner världen över har fått i uppdrag av FN att upprätta en lokal Agenda 21. Alla utsläpp och all miljöpåverkan har ett lokalt ursprung. De stora miljöhoten måste lösas med lokala åtgärder. Östersunds kommun har en lokal Agenda 21. Den är ett politiskt visionsdokument och kommunen ska följa upp att det ständigt sker ett arbete på vägen mot ett ekologiskt hållbart Östersund. Varje år upprättas en miljöredovisning som beskriver kommunens miljöarbete och miljötillståndet i kommunen. Kommunen har infört miljöledningssystem för att arbeta effektivt med miljöfrågor och är miljöcertifierad enligt ISO och dessutom EMAS-registrerad. Ökad internationalisering - ett framgångsrecept Samarbete med andra städer, regioner och länder har blivit ett allt viktigare inslag i det kommunala arbetet. Östersund har ett sextiotal kontakter med andra partners utanför landsgränsen. Mest handlar det om andra EU-länder men också exempelvis Thailand och Sydafrika. Tillsammans med städerna Sundsvall och Trondheim deltar Östersund i det så kallade SÖT-samarbetet. Samabetet går ut på att lära sig av varandra och hitta gemensamma vinningar. Arbetet utgår från tre fokusområden: infrastruktur och hållbara kommunikationer utveckling av studentstäderna kultur- och upplevelsenäringar I EU-arbetet har Jämtlands och Västernorrlands län ett gemensamt kontor i Bryssel - Mid Sweden Office. Östersunds kommun arbetar aktivt inom Europaforum Norra Sverige och nätverket REVES (europeiskt nätverk för social ekonomi). 15

16 Många vägar in för att påverka i Östersunds kommun Öppna sammanträden Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har alltid öppna sammanträden. Nämnder och styrelser har ibland öppna sammanträden. De annonseras i lokalpressen. Medborgardialog I stora och viktiga frågor som direkt berör medborgarna bjuder kommunen ibland in till medborgardialog. Beslut om att genomföra medborgardialog i en fråga tas från fall till fall. Brukardialog Brukardialog förs i första hand med dem som nyttjar kommunens tjänster. Den handlar om att ta reda på hur brukare upplever de tjänster och den service som kommunens verksamheter ger på uppdrag av de förtroendevalda. Läs handlingarna på webben Föredragningslistor, handlingar och protokoll publiceras på webben. Föredragningslistor med handlingar läggs ut när de skickats till nämndledamöterna och protokoll publiceras så snart de är justerade. Beslut och beslutsunderlag som innehåller känsliga eller hemliga personuppgifter publiceras inte. Kommunfullmäktige webb-tvsänds Följ fullmäktige på webben - antingen direkt eller i efterhand. Lämna ett förslag Varje dag planerar kommunen för förändringar i stort som smått som på ett eller annat sätt påverkar medborgarnas vardag. Du kan som kommunmedborgare vara med och påverka genom att lämna ett medborgarförslag. Lämna ditt förslag direkt på webben: Eller via brev till: Östersunds kommun Kommunledningsförvaltningen ÖSTERSUND Servicedeklarationer visar våra löften Östersunds kommun har upprättat så kalllade servicedeklarationer där medborgarna kan läsa vad man kan förvänta sig av en viss tjänst. Servicedeklarationerna finns att läsa på Den kan också hämtas i Rådhusreceptionen. Nöjd eller missnöjd? Lämna in synpunkter på hur kommunens service fungerar. Finns kritik så utreds den och kan ge förslag till förbättringar. Lämna synpunkter genom att fylla i ett formulär på: Du kan också hämta en blankett i Rådhusreceptionen eller ringa växeln om du vill ha hjälp:

17 19

18 Välkommen in I Rådhuset finns kommunens officiella reception och växel. Här finns utställningar om aktuella översiktsplaner, broschyrer och blanketter, populärversion av budget och årsredovisning, medborgardatorer med mera. Rådhuset är öppet vardagar Juni till augusti På Östersunds kommuns webbplats finns omfattande information om kommunens service och tjänster samt nyheter. Här kan du ladda ner blanketter, här finns protokoll och diarium, kontaktinformation, kommunfullmäktiges möten som webb-tv med mera. är kommunens officiella e-postadress, där alla inkomna meddelanden registreras Östersunds kommun Rådhuset, Östersund Fax: Organisationsnummer: Broschyren finns att beställa i format anpassade för personer med funktionsnedsättning. Hör av dig om du vill veta mer. Foto: Mats Almlöf, Sverker Berggren, Kristoffer Riddar, Roger Strandberg Producerad av mycket mera media, september 2009 Uppdaterad av Infobyrån, juni 2011 samt september 2012

Fakta om. Östersunds kommun

Fakta om. Östersunds kommun Fakta om Östersunds kommun Vår vision! Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund 2 Kommunens tre roller Samhällsbyggare Östersunds kommuns verksamhet är mycket omfattande

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2011-05-19 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2011-05-19 kl 08.30 i Brunflorummet Förhinder till sammanträde anmäls till Helge Scharf Wramling, tel 14 42 58, helge.scharf-wramling@ostersund.se

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

-4, KF 2014-06-16 18:00. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16

-4, KF 2014-06-16 18:00. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16 -4, KF 2014-06-16 18:00 s protokoll 2014-06-16 -3, KF 2014-06-16 18:00 Plats och tid PB-hallen, Folkets Hus / OSD den 16 juni 2014, kl 18.00-20.45 Paragrafer 112-137 Beslutande Övriga deltagare Utses att

Läs mer

Robertsfors Verksamhetsledningssystem - VLS Teknisk plattform Flexite Rapporteringssystem och dokumenthanteringssystem ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999 Föreningar Idrott Kultur Natur Kommunala

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun Innehåll Det politiska ansvaret...3 Socialtjänstens organisation...7 Fakta om socialtjänsten...9 Programområden...11 Lagstiftning...16 Fakta om Sundsvalls kommun...17

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 1 Införande av en ny politisk organisation från och med 1 april 2015 2 Reglemente för kommunstyrelsen 3 Reglemente för socialnämnden 4 Reglemente

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

Miljöredovisning - EMAS

Miljöredovisning - EMAS Miljöredovisning - EMAS Övergripande politisk vision för Östersunds kommun Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde. Föredragningslista 1 (5) 2012-04-11 Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde. Plats och tid Rådhussalen, Folkets Hus, Hudiksvall, måndagen den 23 april,

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2015-10-21

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2015-10-21 1 (3) Kallelse/föredragningslista Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2015-10-21 OBS Reviderad! Tid: 18.30- ca 22.00 Plats: Medborgarsalen i Rödtornet, Storgatan 31, Vadstena Sammanträdet är offentligt

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 28, KF 2011-12-08 10:00 KS: 1322/2011 PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-11-22 Dnr 1322-2011 Medborgarförslag - Utbyggnad av piren i Östersunds hamn Per Edström har i medborgarförslag föreslagit en utbyggnad

Läs mer

-4, UU 2014-04-17 08:30. Utvecklingsutskottets protokoll 2014-04-17

-4, UU 2014-04-17 08:30. Utvecklingsutskottets protokoll 2014-04-17 -4, UU 2014-04-17 08:30 s protokoll 2014-04-17 -3, UU 2014-04-17 08:30 Plats och tid Frösörummet, Rådhuset den 17 april 2014 kl 08.30-12.00 Paragrafer 29-39 Beslutande Övriga deltagare Enligt tjänstgöringslista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Vad är ett medborgarförslag? Ett medborgarförslag är en möjlighet att lämna ett förslag till kommunen om något du vill förändra eller förbättra inom kommunens

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

VARA KOMMUN Maria Viidas

VARA KOMMUN Maria Viidas VARA KOMMUN Maria Viidas FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för funktionshindrade Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carl-Johan Norström Sammanträdesdatum 27 mars 2013 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen Kallelse till s sammanträde kl 08.30 i Domsalen KALLELSE 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Mona Modin Tjulin, ordförande, S JA NEJ JA NEJ JA NEJ Joakim Ekroth, 1:e vice ordförande, M Magnus Andersson, 2:e

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer