Fakta om. Östersunds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om. Östersunds kommun"

Transkript

1 Fakta om Östersunds kommun

2 Vår vision: Ett hållbart Östersund! Hållbart ur ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 2

3 Våra fyra roller Serviceleverantör Östersunds kommuns verksamhet är mycket omfattande och vi har fyra roller, som alla är lika viktiga. Den mest omfattande rollen för kommunen är den som leverantör av kommunal service. Det handlar till exempel om bra barnomsorg, skola, omsorg om de äldre och människor med behov av stöd. Vi ska också tillhandahålla ett rikt kultur- och fritidsutbud, hög kvalitet på luft och vatten, goda förutsättningar för ett attraktivt boende, goda kommunikationer och en attraktiv samhällsmiljö. Samhällsbyggare Rollen som samhällsbyggare innebär att kommunen har som uppgift att vara koordinator och pådrivare för lokal och regional utveckling av samhället. I det ingår att verka för partnerskap med till exempel det lokala näringslivet, universitetet och den ideella sektorn. Arbetsgivare Rollen som arbetsgivare innebär att kommunen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs och upplever arbetsuppgifterna som meningsfulla. Vi är Jämtlands största arbetsgivare och här jobbar medarbetare i 400 olika yrken. Vi är sju förvaltningar med sammanlagt över 200 olika avdelningar. Myndighet Kommunen har rollen som myndighet till exempel vid tillståndsgivning och kontroll. Kommunen har också det yttersta ansvaret för medborgarnas försörjning, till exempel vid arbetslöshet och social utslagning. 3

4 Den politiska organisationen Kommunfullmäktige (KF) har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet och beslutar om de stora gemensamma frågorna, till exempel: kommunens mål hur stor skatten ska vara, budgeten och vad kommunens pengar ska användas till fördelningen av arbetet i nämnderna och vilka förtroendevalda som ska ansvara för de olika frågorna kommunens övergripande organisation Sex till åtta gånger per år träffas alla 67 förtroendevalda i kommunfullmäktige för debatt och beslut. Alla som vill får komma och lyssna. Vid allmänhetens frågestund kan alla ställa frågor och yttra sig. Förslagen är en viktig del i fullmäktiges arbete. Alla meborgare i Östersunds kommun kan lämna in medborgarförslag, till exempel via kommunens webbsida. 4 Följ fullmäktige på webben - direkt eller i efterhand!

5 Kommunstyrelsen (KS) utses av kommunfullmäktige och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den är kommunens högsta verkställande organ och består av 15 valda personer från de olika partierna. Kommunstyrelsen ansvarar för långsiktig planering och ska uppmärksamt följa de frågor, både kommunala och privata, som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Det kan till exempel handla om hur många skolor, bostäder eller äldreboenden som behövs. Kommunstyrelsen möts ungefär en gång i månaden och mötena är öppna för alla. Andra viktiga frågor Kommunstyrelsen kan ta upp är: näringslivs- och landsbygdsutveckling arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och turism information och marknadsföring översiktlig planering av användande av mark och vatten miljöplaner och folkhälsa Kommunledningsförvaltningen ska stödja de förtroendevalda i deras uppdrag att arbeta för en hållbar utveckling och medborgarnas bästa. Kommunledningsförvaltningen ägnar sig åt kommungemensamma frågor och har också uppsiktsplikt över de andra förvaltningarna. Här finns cirka 80 anställda med kommundirektören som chef. Förvaltningschef är Bengt Marsh Kultur- och fritidsnämnden har nio ledamöter som bland annat ansvarar för: kultur- och musikskolan biblioteksverksamheten konst- och kulturanläggningar idrotts- och fritidsanläggningar bidrag till föreningar Kultur- och fritidsnämndens kansli utför nämndens uppdrag tillsammans med anställda på Teknisk förvaltning, Serviceförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Kansliet har fyra medarbetare. Kanslichef Johan Palm 5

6 Vård- och omsorgsnämnden med sina elva ledamöter ansvarar för kommunens vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden omsluter cirka en miljard kronor per år. Det är nästan en tredjedel av kommunens totala budget och gör Vård- och omsorgsnämnden till kommunens största nämnd. Nämnden ansvarar bland annat för: hemtjänst hemsjukvård särskilda boendeformer enligt Socialtjänstlagen elevhem, LSS-bostäder (LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) sysselsättningsenheten Mica stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning Miljö- och samhällsnämnden har 11 ledamöter som leder arbetet med planeringen för både tätort och landsbygd, tillståndshantering, förvaltning av gator, parker, stränder och stadsnära skogar, vilket innebär: plan- och byggfrågor miljö- och hälsoskydd naturvård gatu- och väghållning lantmäteri kart- och mätproduktion Vård- och omsorgsförvaltningen har cirka anställda. Vissa hemtjänstområden och äldre-boenden sköts av externa utförare på uppdrag av kommunen. Förvaltningschef är Lars Liljedahl Samhällsbyggnad ansvarar för planerings-, tillståndsoch tillsynsfrågor inom restaurang, vatten och djurhållning. Förvaltningen beställer tjänster inom till exempel parkskötsel och vägar av Teknisk förvaltning och av privata aktörer. För att garantera en opartisk upphandling är det viktigt att beställarna i förvaltningen är fristående från utförarna i Teknisk förvaltning. Förvaltningschef är Lars Andersson 6

7 Barn- och utbildningsnämnden har 11 ledamöter som driver visionen: Lära för livet i en barn-omsorg med mångfald och en skolundervisning med hög kvalitet där utvecklingsarbete är en ledstjärna. Nämnden omsluter 980 miljoner kronor, vilket är nästan en tredjedel av kommunens totala budget. Barn- och utbildningsförvaltningen har drygt anställda. Förvaltningen består av ett antal avdelningar där en skola oftast är navet. Här finns bland annat: Socialnämnden har sju ledamöter som ansvarar för olika former av stöd till familjer och enskilda. Det kan till exempel handla om ekonomisk hjälp (försörjningsstöd), stöd vid drogmissbruk, familjerättsliga frågor som samarbetssamtal och faderskapsutredning eller stöd till föräldrar i sitt föräldraskap. Nämnden ansvarar även för mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt integrationsservice. förskolor grundskolor kultur- och musikskolor öppen fritidsverksamhet biblioteksverksamhet, länsbibliotek elevhälsa öppna förskolor fritidshem särskolor fritidsgårdar Förvaltningschef är Annika Källgård Ett annat ansvarsområde är tillsyn och tillstånd för alkoholservering samt tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och receptfria läkemedel. Socialförvaltningen sysselsätter drygt 200 medarbetare som arbetar inom de olika stödformerna inklusive boenden och öppen vård. Förvaltningschef är Marie Sundvisson Östersund har valt att samarbeta med kommunerna Bräcke, Krokom och Ragunda och driver gymnasieskolan som ett förbund, Jämtlands gymnasieförbund. Läs mer på 7

8 Utförarstyrelsen har fem ledamöter. Styrelsen ska bland annat uppmuntra till samverkan mellan utförarstyrelsen och kommunens övriga nämnder, styrelser, regionala och kommunala företag, andra kommuner, landstinget samt andra myndigheter. Serviceförvaltningen sysselsätter cirka 440 personer inom: måltidsservice städ och hemservice hantverk och snickeri datacenter löneadministration upphandling ekonomi/finans information och kopieringsservice vaktmästeri och postservice rekryteringsadministration föreningsservice reception och växel Teknisk förvaltning har 260 anställda som arbetar inom: vatten renhållning fritid (inklusive Storsjöbadet) sporthallar gatukontoret Östersunds stugby och camping fastighetsförvaltning lokal och bostad bygg och projektering Förvaltningschef är Ann Rydén 8 Förvaltningschef är Örjan Jervidal

9 9

10 Kommunfullmäktige Kjell Svantesson (S) 1:e vice ordf: Sven Hellström (C) 2:e vice ordf: Lennart Ledin (FP) 67 ledamöter: 26 (S), 14 (M), 12 (C), 5 (MP) 4 (FP), 4 (V), 1 (KD) 1 (SD) Kommunstyrelsen AnnSofie Andersson (S) 1:e vice ordf: Katarina Nyberg Finn (S) 2:e vice ordf: Carina Zetterström (C) 15 ledamöter: 6 (S), 3 (M), 3 (C), 1 (V), 1 (FP), 1 (MP) Finansutskottet Ulf Edström (C) Personalutskottet Björn Sandal (S) Utvecklingsutskottet Nisse Svensson (C) Kommunrevisionen Per Söderberg (C) Valnämnden Mattias Tagesson (S) Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan Katarina Nyberg Finn (S) Överförmyndaren Jim Nilsson (S) Kommunledningsförvaltningen Chef: Bengt Marsh = Förtroendevalda = Tjänstemän 10

11 Barn- och utbildningsnämnden Björn Sandal (S) Socialnämnden Linn Berglin (S) Östersunds Rådhus AB Barn- och utbildningsförvaltningen Chef: Annika Källgård Socialförvaltningen Chef: Marie Sundvisson Östersundsbostäder AB Vård- och omsorgsnämnden Carina Zettström (C) Miljö- och samhällsnämnden Mona Modin Tjulin (S) Östersunds Turist och Kongressbyrå Vård- och omsorgsförvaltningen Chef: Lars Liljedahl Samhällsbyggnad Chef: Lars Andersson Jämtkraft (Ägs till 98,4% av Östersunds kommun) Kultur- och fritidsnämnden Karin Thomasson (MP) = Kommunala bolag = Förbund Utförarstyrelsen Emil Burman (S) Serviceförvaltningen Chef: Ann Rydén Tekniska förvaltningen Chef: Örjan Jervidal Jämtlands gymnasieförbund Per Ericsson (C) Jämtlands räddningstjänstförbund Anders Edvinsson (S) 11

12 Från tanke till handling Kommunens arbetssätt Riksdag, Regering, Centrala myndigheter Nationella mål, lagar, regler, och riktlinjer Kommunfullmäktige Vad ska och vill kommunen göra? Kommunfullmäktige beslutar om inriktning, övergripande planer och om vad det får kosta under ett år. Kommunfullmäktige följer upp och utvärderar hur väl alla nämndernas arbete stämmer överens med de uppsatta målen. Nämnder Nämnderna beslutar om: vad som ska göras vilka kvalitetskrav som ska ställas hur pengarna ska fördelas Nämnderna följer upp och utvärderar vad som åstadkommits, arbetets kvalitet och hur pengarna har använts. Politik Tjänstemännens arbete Förvaltningarna Förvaltningschefen diskuterar med enhetscheferna om vad som ska göras och i vilken omfattning. Tillsammans dras sedan riktlinjer upp och omfattning, resurser och kvalitetskrav fastställs i kontrakt. Förvaltningschefen följer upp kontrakten och rapporterar till nämnden. Enheterna Enheterna upprättar handlingsplaner med aktiviteter som ska styra mot att kontrakten uppfylls. Nu ska allt som är lovat och beslutat uppfyllas genom arbete på olika plan i verksamheterna. Enhetscheferna följer upp att kontrakten följs. 12

13 Vi lovar god kvalitet Östersunds kommun har antagit en kvalitetspolicy som ska genomsyra allt arbete. Policyn innehåller fyra kvalitetsområden som alla nämnder och förvaltningar ska arbeta med. Tillgång och tillgänglighet Inflytande Bemötande Kompetens Det sker kontinuerliga uppföljningar av hur det går med dessa kvalitetsområden. Vi vill ständigt bli bättre För att det ska bli tydligt vad man som medborgare kan förvänta sig har vi tagit fram så kalllade servicedeklarationer. I dem finns ett antal löften som ska infrias. Löftena har nämnden enats om efter kontakter med representanter för dem som får den aktuella tjänsten. På så sätt får de förtroendevalda en möjlighet att utvärdera om verksamheten håller vad den lovat, om den har god kvalitet. Kommunen har också en synpunktshantering där du som medborgare kan tala om vad du tycker. Det ger oss ett underlag för att ständigt bli bättre. 13

14 Pengarna - och hur de används Kommunalskatten bestäms av de folkvalda politikerna i Kommunfullmäktige. Där bestäms också hur pengarna ska fördelas. För Östersunds del handlar det om 2,4 miljarder (2013). Till det kommer ca 600 miljoner kronor i form av statliga bidrag och ca 700 miljoner kronor intäkter från avgifter för till exempel renhållning och barnomsorg. Totalt omsluter kommunens hela verksamhet 3,9 miljarder kronor. I stora drag finansieras verksamheten till 62% med skatteintäkter, 23% med avgifter och 15% med statsbidrag. En del statliga bidrag kan kommunen bestämma över - andra bidrag är direkt riktade mot till exempel skolan. Kommunen tar betalt för tjänster man utför, till exempel renhållning. Avgifternas storlek bestäms av fullmäktige. Driftskostnader är pengar som behövs för att driva olika verksamheter. Störst kostnad är de anställdas löner. Andra stora kostnader är lokalkostnader och underhåll av fastigheter med mera. Investeringar kallas det när kommunen bygger till exempel en skola, ett äldreboende, en gata eller en idrottsanläggning. Investeringarna representerar ett bestående värde - en kommunal förmögenhet. Så här fördelas pengarna 2013: Gymnasieförbundet 200,0 Mnrk 6,5% Kultur- och fritidsnämnd 112,5 Mnrk 3,6% Räddningstjänstförbund 32,0 Mnrk 1% Övriga 61,7 Mnrk 2,0% Utförarstyrelsen -1,9 Mnrk -0,1% Kommunstyrelsen 218,4 Mnrk 7,1% Miljö- och samhällsnämnd 150,6 Mnrk 4,9% Socialnämnd 236,8 Mnrk 7,7% Vård- och omsorgsnämnd 1 102,2 Mnrk 35,7% Barn- och utbildningsnämnd 975,3 Mnrk 31,6% 14

15 Hela kommunens verksamhet är miljöcertifierad Alla kommuner världen över har fått i uppdrag av FN att upprätta en lokal Agenda 21. Alla utsläpp och all miljöpåverkan har ett lokalt ursprung. De stora miljöhoten måste lösas med lokala åtgärder. Östersunds kommun har en lokal Agenda 21. Den är ett politiskt visionsdokument och kommunen ska följa upp att det ständigt sker ett arbete på vägen mot ett ekologiskt hållbart Östersund. Varje år upprättas en miljöredovisning som beskriver kommunens miljöarbete och miljötillståndet i kommunen. Kommunen har infört miljöledningssystem för att arbeta effektivt med miljöfrågor och är miljöcertifierad enligt ISO och dessutom EMAS-registrerad. Ökad internationalisering - ett framgångsrecept Samarbete med andra städer, regioner och länder har blivit ett allt viktigare inslag i det kommunala arbetet. Östersund har ett sextiotal kontakter med andra partners utanför landsgränsen. Mest handlar det om andra EU-länder men också exempelvis Thailand och Sydafrika. Tillsammans med städerna Sundsvall och Trondheim deltar Östersund i det så kallade SÖT-samarbetet. Samabetet går ut på att lära sig av varandra och hitta gemensamma vinningar. Arbetet utgår från tre fokusområden: infrastruktur och hållbara kommunikationer utveckling av studentstäderna kultur- och upplevelsenäringar I EU-arbetet har Jämtlands och Västernorrlands län ett gemensamt kontor i Bryssel - Mid Sweden Office. Östersunds kommun arbetar aktivt inom Europaforum Norra Sverige och nätverket REVES (europeiskt nätverk för social ekonomi). 15

16 Många vägar in för att påverka i Östersunds kommun Öppna sammanträden Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har alltid öppna sammanträden. Nämnder och styrelser har ibland öppna sammanträden. De annonseras i lokalpressen. Medborgardialog I stora och viktiga frågor som direkt berör medborgarna bjuder kommunen ibland in till medborgardialog. Beslut om att genomföra medborgardialog i en fråga tas från fall till fall. Brukardialog Brukardialog förs i första hand med dem som nyttjar kommunens tjänster. Den handlar om att ta reda på hur brukare upplever de tjänster och den service som kommunens verksamheter ger på uppdrag av de förtroendevalda. Läs handlingarna på webben Föredragningslistor, handlingar och protokoll publiceras på webben. Föredragningslistor med handlingar läggs ut när de skickats till nämndledamöterna och protokoll publiceras så snart de är justerade. Beslut och beslutsunderlag som innehåller känsliga eller hemliga personuppgifter publiceras inte. Kommunfullmäktige webb-tvsänds Följ fullmäktige på webben - antingen direkt eller i efterhand. Lämna ett förslag Varje dag planerar kommunen för förändringar i stort som smått som på ett eller annat sätt påverkar medborgarnas vardag. Du kan som kommunmedborgare vara med och påverka genom att lämna ett medborgarförslag. Lämna ditt förslag direkt på webben: Eller via brev till: Östersunds kommun Kommunledningsförvaltningen ÖSTERSUND Servicedeklarationer visar våra löften Östersunds kommun har upprättat så kalllade servicedeklarationer där medborgarna kan läsa vad man kan förvänta sig av en viss tjänst. Servicedeklarationerna finns att läsa på Den kan också hämtas i Rådhusreceptionen. Nöjd eller missnöjd? Lämna in synpunkter på hur kommunens service fungerar. Finns kritik så utreds den och kan ge förslag till förbättringar. Lämna synpunkter genom att fylla i ett formulär på: Du kan också hämta en blankett i Rådhusreceptionen eller ringa växeln om du vill ha hjälp:

17 19

18 Välkommen in I Rådhuset finns kommunens officiella reception och växel. Här finns utställningar om aktuella översiktsplaner, broschyrer och blanketter, populärversion av budget och årsredovisning, medborgardatorer med mera. Rådhuset är öppet vardagar Juni till augusti På Östersunds kommuns webbplats finns omfattande information om kommunens service och tjänster samt nyheter. Här kan du ladda ner blanketter, här finns protokoll och diarium, kontaktinformation, kommunfullmäktiges möten som webb-tv med mera. är kommunens officiella e-postadress, där alla inkomna meddelanden registreras Östersunds kommun Rådhuset, Östersund Fax: Organisationsnummer: Broschyren finns att beställa i format anpassade för personer med funktionsnedsättning. Hör av dig om du vill veta mer. Foto: Mats Almlöf, Sverker Berggren, Kristoffer Riddar, Roger Strandberg Producerad av mycket mera media, september 2009 Uppdaterad av Infobyrån, juni 2011 samt september 2012

Fakta om. Östersunds kommun

Fakta om. Östersunds kommun Fakta om Östersunds kommun Vår vision! Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund 2 Kommunens tre roller Samhällsbyggare Östersunds kommuns verksamhet är mycket omfattande

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning Gustav II Adolf 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Robertsfors Verksamhetsledningssystem - VLS Teknisk plattform Flexite Rapporteringssystem och dokumenthanteringssystem ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999 Föreningar Idrott Kultur Natur Kommunala

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA ÖSTERSUND 15 september 2014 Till samtliga medlemmar

SOCIALDEMOKRATERNA ÖSTERSUND 15 september 2014 Till samtliga medlemmar 1 SOCIALDEMOKRATERNA ÖSTERSUND 15 september 2014 Till samtliga medlemmar NOMINERINGTID Ny förordning gäller från kommande mandat period. Redan 23 oktober skall det nyvalda kommunfullmäktige välja kommunfullmäktiges

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 8 Kristdemokraterna 5 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Socialnämndens Måldokument

Socialnämndens Måldokument 160322 Socialnämndens Måldokument 2015-2018 Foto: Ulrika Hannu Här kan du vara dig själv, utvecklas tillsammans med andra och påverka din egen vardag citat ur Kiruna kommuns vision Bakgrund I februari

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (6) Sammanträdesprotokoll 2015-03-02 Plats och tid Amsterdam, kl. 13:00-15:30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2015-03-17 kl 11.00 Stadshuset Sekreterare Veronica Silén Ordförande Daniel Olsson

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS 2016-04-20 1(5) Ks 134 Dnr: KS.2016.72 Förändring i uppgiftsfördelning mellan nämnder Ärendebeskrivning En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på dem vi är till för, effektivitet,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Norrtälje kommuns politiska organisation

Norrtälje kommuns politiska organisation Norrtälje kommuns politiska organisation 2015-2018 Kommunrevision (5) Valberedning (9) Överförmyndare Kommunfullmäktige (61+34) Norrtälje kommunhus AB Campus Roslagen AB (7) Norrtälje Sportcentrum AB (7)

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-12:15 Närvarande ledamöter Irene Hellkant (S) ordf Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2012-12-17 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2012-12-17 kl 08:30 i Lillsjön Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31 Innehåll Riksdagen...5 Var finns riksdagen?...6 Vad gör riksdagen?...7 Hur arbetar riksdagen?...8 Repetitionsfrågor Riksdagen...11 Regeringen...13 Vad gör regeringen?...14 Hur arbetar regeringen?...15

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad Kommunstyrelsens utskott för integration och 2016-09-08 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Dragonvägen 86, lokal: Blå rummet Torsdag den 8 september 2016, klockan 09:00-11.00 Ledamöter: Ibrahim Abdallah

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av öppna ärenden Östersunds kommun December 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Korta fakta om Habo kommun

Korta fakta om Habo kommun Korta fakta om Habo kommun 2017 POLITIK ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

Kollegial granskning 2009 med fokus på Barnkonventionens genomförande i. Östersunds kommun

Kollegial granskning 2009 med fokus på Barnkonventionens genomförande i. Östersunds kommun 2009-10-08 Rapport avseende Kollegial granskning 2009 med fokus på Barnkonventionens genomförande i Östersunds kommun Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen Granskare: Carina Hult,

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens sammanträde serie A

Vård- och omsorgsnämndens sammanträde serie A -3, ON 2017-06-15 08:30 Kallelse till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde serie A 2017-06-15 Kl. 08:30 cirka 12:00 i Domsalen -2, ON 2017-06-15 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närvaro Mona Modin Tjulin,

Läs mer

Den kommunala självstyrelsen

Den kommunala självstyrelsen Den kommunala självstyrelsen Elin Wihlborg FD Teknik och Social förändring Professor i Statsvetenskap Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings Universitet Agenda Ø Vad är en kommun?

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-10-27 Ärendelista Sid nr Justering...2 75 Information om projekt Biogas i Mellannorrland...3 76 Utreda behoven av infrastruktur vid Åkroken väster

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2011-05-19 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2011-05-19 kl 08.30 i Brunflorummet Förhinder till sammanträde anmäls till Helge Scharf Wramling, tel 14 42 58, helge.scharf-wramling@ostersund.se

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Jag är förtroendevald i Östersunds kommun

Jag är förtroendevald i Östersunds kommun Jag är förtroendevald i Östersunds kommun Slå oss en signal! Funderar du på vilka de förtroendevalda i Östersunds kommun är? I den här skriften hittar du nämnder och styrelser under mandatperioden 2010

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva januari 2013 3:7 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Socialnämndens

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014

Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014 Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014 Lena Lundgren, ordförande anhöriga till personer med demenssjukdom Sysselsättning: Specialpedagog Anita Walther, vice ordförande Parti: Vänsterpartiet Sysselsättning:

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-10-11 Ks/2016:176 Sida 1(5) Motion att införa servicegarantier till näringslivet

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner,

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrad av kommunfullmäktige den 28 februari 2008 50, den 28 augusti 2008 155, den 25 mars 2010 68, den 27 oktober

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR

FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR VARA KOMMUN FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor 9 tätorter

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist :TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2014-04-29 Ärendelista Sid nr Justering... 2 23 Antagande av Översiktsplan Sundsvall 2021... 3 24 Motion (M) gällande HBT-plan för Sundsvalls kommun... 5 25

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 1 Införande av en ny politisk organisation från och med 1 april 2015 2 Reglemente för kommunstyrelsen 3 Reglemente för socialnämnden 4 Reglemente

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Kommundelsträff i Floda

Kommundelsträff i Floda LERUM400, v 1.0, 2007-04-18 MINNESANTECKNINGAR 1 (7) Infrasupport Administrativa enheten Marcus Starcke Kommunsekreterare 0302-52 15 97 Kommundelsträff i Floda Lokal: Floda Lada Tid: onsdagen den 22 augusti,

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

-4, KF 2014-06-16 18:00. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16

-4, KF 2014-06-16 18:00. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16 -4, KF 2014-06-16 18:00 s protokoll 2014-06-16 -3, KF 2014-06-16 18:00 Plats och tid PB-hallen, Folkets Hus / OSD den 16 juni 2014, kl 18.00-20.45 Paragrafer 112-137 Beslutande Övriga deltagare Utses att

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer