Fakta om. Östersunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om. Östersunds kommun"

Transkript

1 Fakta om Östersunds kommun

2 Vår vision: Ett hållbart Östersund! Hållbart ur ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 2

3 Våra fyra roller Serviceleverantör Östersunds kommuns verksamhet är mycket omfattande och vi har fyra roller, som alla är lika viktiga. Den mest omfattande rollen för kommunen är den som leverantör av kommunal service. Det handlar till exempel om bra barnomsorg, skola, omsorg om de äldre och människor med behov av stöd. Vi ska också tillhandahålla ett rikt kultur- och fritidsutbud, hög kvalitet på luft och vatten, goda förutsättningar för ett attraktivt boende, goda kommunikationer och en attraktiv samhällsmiljö. Samhällsbyggare Rollen som samhällsbyggare innebär att kommunen har som uppgift att vara koordinator och pådrivare för lokal och regional utveckling av samhället. I det ingår att verka för partnerskap med till exempel det lokala näringslivet, universitetet och den ideella sektorn. Arbetsgivare Rollen som arbetsgivare innebär att kommunen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs och upplever arbetsuppgifterna som meningsfulla. Vi är Jämtlands största arbetsgivare och här jobbar medarbetare i 400 olika yrken. Vi är sju förvaltningar med sammanlagt över 200 olika avdelningar. Myndighet Kommunen har rollen som myndighet till exempel vid tillståndsgivning och kontroll. Kommunen har också det yttersta ansvaret för medborgarnas försörjning, till exempel vid arbetslöshet och social utslagning. 3

4 Den politiska organisationen Kommunfullmäktige (KF) har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet och beslutar om de stora gemensamma frågorna, till exempel: kommunens mål hur stor skatten ska vara, budgeten och vad kommunens pengar ska användas till fördelningen av arbetet i nämnderna och vilka förtroendevalda som ska ansvara för de olika frågorna kommunens övergripande organisation Sex till åtta gånger per år träffas alla 67 förtroendevalda i kommunfullmäktige för debatt och beslut. Alla som vill får komma och lyssna. Vid allmänhetens frågestund kan alla ställa frågor och yttra sig. Förslagen är en viktig del i fullmäktiges arbete. Alla meborgare i Östersunds kommun kan lämna in medborgarförslag, till exempel via kommunens webbsida. 4 Följ fullmäktige på webben - direkt eller i efterhand!

5 Kommunstyrelsen (KS) utses av kommunfullmäktige och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den är kommunens högsta verkställande organ och består av 15 valda personer från de olika partierna. Kommunstyrelsen ansvarar för långsiktig planering och ska uppmärksamt följa de frågor, både kommunala och privata, som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Det kan till exempel handla om hur många skolor, bostäder eller äldreboenden som behövs. Kommunstyrelsen möts ungefär en gång i månaden och mötena är öppna för alla. Andra viktiga frågor Kommunstyrelsen kan ta upp är: näringslivs- och landsbygdsutveckling arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och turism information och marknadsföring översiktlig planering av användande av mark och vatten miljöplaner och folkhälsa Kommunledningsförvaltningen ska stödja de förtroendevalda i deras uppdrag att arbeta för en hållbar utveckling och medborgarnas bästa. Kommunledningsförvaltningen ägnar sig åt kommungemensamma frågor och har också uppsiktsplikt över de andra förvaltningarna. Här finns cirka 80 anställda med kommundirektören som chef. Förvaltningschef är Bengt Marsh Kultur- och fritidsnämnden har nio ledamöter som bland annat ansvarar för: kultur- och musikskolan biblioteksverksamheten konst- och kulturanläggningar idrotts- och fritidsanläggningar bidrag till föreningar Kultur- och fritidsnämndens kansli utför nämndens uppdrag tillsammans med anställda på Teknisk förvaltning, Serviceförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Kansliet har fyra medarbetare. Kanslichef Johan Palm 5

6 Vård- och omsorgsnämnden med sina elva ledamöter ansvarar för kommunens vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden omsluter cirka en miljard kronor per år. Det är nästan en tredjedel av kommunens totala budget och gör Vård- och omsorgsnämnden till kommunens största nämnd. Nämnden ansvarar bland annat för: hemtjänst hemsjukvård särskilda boendeformer enligt Socialtjänstlagen elevhem, LSS-bostäder (LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) sysselsättningsenheten Mica stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning Miljö- och samhällsnämnden har 11 ledamöter som leder arbetet med planeringen för både tätort och landsbygd, tillståndshantering, förvaltning av gator, parker, stränder och stadsnära skogar, vilket innebär: plan- och byggfrågor miljö- och hälsoskydd naturvård gatu- och väghållning lantmäteri kart- och mätproduktion Vård- och omsorgsförvaltningen har cirka anställda. Vissa hemtjänstområden och äldre-boenden sköts av externa utförare på uppdrag av kommunen. Förvaltningschef är Lars Liljedahl Samhällsbyggnad ansvarar för planerings-, tillståndsoch tillsynsfrågor inom restaurang, vatten och djurhållning. Förvaltningen beställer tjänster inom till exempel parkskötsel och vägar av Teknisk förvaltning och av privata aktörer. För att garantera en opartisk upphandling är det viktigt att beställarna i förvaltningen är fristående från utförarna i Teknisk förvaltning. Förvaltningschef är Lars Andersson 6

7 Barn- och utbildningsnämnden har 11 ledamöter som driver visionen: Lära för livet i en barn-omsorg med mångfald och en skolundervisning med hög kvalitet där utvecklingsarbete är en ledstjärna. Nämnden omsluter 980 miljoner kronor, vilket är nästan en tredjedel av kommunens totala budget. Barn- och utbildningsförvaltningen har drygt anställda. Förvaltningen består av ett antal avdelningar där en skola oftast är navet. Här finns bland annat: Socialnämnden har sju ledamöter som ansvarar för olika former av stöd till familjer och enskilda. Det kan till exempel handla om ekonomisk hjälp (försörjningsstöd), stöd vid drogmissbruk, familjerättsliga frågor som samarbetssamtal och faderskapsutredning eller stöd till föräldrar i sitt föräldraskap. Nämnden ansvarar även för mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt integrationsservice. förskolor grundskolor kultur- och musikskolor öppen fritidsverksamhet biblioteksverksamhet, länsbibliotek elevhälsa öppna förskolor fritidshem särskolor fritidsgårdar Förvaltningschef är Annika Källgård Ett annat ansvarsområde är tillsyn och tillstånd för alkoholservering samt tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och receptfria läkemedel. Socialförvaltningen sysselsätter drygt 200 medarbetare som arbetar inom de olika stödformerna inklusive boenden och öppen vård. Förvaltningschef är Marie Sundvisson Östersund har valt att samarbeta med kommunerna Bräcke, Krokom och Ragunda och driver gymnasieskolan som ett förbund, Jämtlands gymnasieförbund. Läs mer på 7

8 Utförarstyrelsen har fem ledamöter. Styrelsen ska bland annat uppmuntra till samverkan mellan utförarstyrelsen och kommunens övriga nämnder, styrelser, regionala och kommunala företag, andra kommuner, landstinget samt andra myndigheter. Serviceförvaltningen sysselsätter cirka 440 personer inom: måltidsservice städ och hemservice hantverk och snickeri datacenter löneadministration upphandling ekonomi/finans information och kopieringsservice vaktmästeri och postservice rekryteringsadministration föreningsservice reception och växel Teknisk förvaltning har 260 anställda som arbetar inom: vatten renhållning fritid (inklusive Storsjöbadet) sporthallar gatukontoret Östersunds stugby och camping fastighetsförvaltning lokal och bostad bygg och projektering Förvaltningschef är Ann Rydén 8 Förvaltningschef är Örjan Jervidal

9 9

10 Kommunfullmäktige Kjell Svantesson (S) 1:e vice ordf: Sven Hellström (C) 2:e vice ordf: Lennart Ledin (FP) 67 ledamöter: 26 (S), 14 (M), 12 (C), 5 (MP) 4 (FP), 4 (V), 1 (KD) 1 (SD) Kommunstyrelsen AnnSofie Andersson (S) 1:e vice ordf: Katarina Nyberg Finn (S) 2:e vice ordf: Carina Zetterström (C) 15 ledamöter: 6 (S), 3 (M), 3 (C), 1 (V), 1 (FP), 1 (MP) Finansutskottet Ulf Edström (C) Personalutskottet Björn Sandal (S) Utvecklingsutskottet Nisse Svensson (C) Kommunrevisionen Per Söderberg (C) Valnämnden Mattias Tagesson (S) Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan Katarina Nyberg Finn (S) Överförmyndaren Jim Nilsson (S) Kommunledningsförvaltningen Chef: Bengt Marsh = Förtroendevalda = Tjänstemän 10

11 Barn- och utbildningsnämnden Björn Sandal (S) Socialnämnden Linn Berglin (S) Östersunds Rådhus AB Barn- och utbildningsförvaltningen Chef: Annika Källgård Socialförvaltningen Chef: Marie Sundvisson Östersundsbostäder AB Vård- och omsorgsnämnden Carina Zettström (C) Miljö- och samhällsnämnden Mona Modin Tjulin (S) Östersunds Turist och Kongressbyrå Vård- och omsorgsförvaltningen Chef: Lars Liljedahl Samhällsbyggnad Chef: Lars Andersson Jämtkraft (Ägs till 98,4% av Östersunds kommun) Kultur- och fritidsnämnden Karin Thomasson (MP) = Kommunala bolag = Förbund Utförarstyrelsen Emil Burman (S) Serviceförvaltningen Chef: Ann Rydén Tekniska förvaltningen Chef: Örjan Jervidal Jämtlands gymnasieförbund Per Ericsson (C) Jämtlands räddningstjänstförbund Anders Edvinsson (S) 11

12 Från tanke till handling Kommunens arbetssätt Riksdag, Regering, Centrala myndigheter Nationella mål, lagar, regler, och riktlinjer Kommunfullmäktige Vad ska och vill kommunen göra? Kommunfullmäktige beslutar om inriktning, övergripande planer och om vad det får kosta under ett år. Kommunfullmäktige följer upp och utvärderar hur väl alla nämndernas arbete stämmer överens med de uppsatta målen. Nämnder Nämnderna beslutar om: vad som ska göras vilka kvalitetskrav som ska ställas hur pengarna ska fördelas Nämnderna följer upp och utvärderar vad som åstadkommits, arbetets kvalitet och hur pengarna har använts. Politik Tjänstemännens arbete Förvaltningarna Förvaltningschefen diskuterar med enhetscheferna om vad som ska göras och i vilken omfattning. Tillsammans dras sedan riktlinjer upp och omfattning, resurser och kvalitetskrav fastställs i kontrakt. Förvaltningschefen följer upp kontrakten och rapporterar till nämnden. Enheterna Enheterna upprättar handlingsplaner med aktiviteter som ska styra mot att kontrakten uppfylls. Nu ska allt som är lovat och beslutat uppfyllas genom arbete på olika plan i verksamheterna. Enhetscheferna följer upp att kontrakten följs. 12

13 Vi lovar god kvalitet Östersunds kommun har antagit en kvalitetspolicy som ska genomsyra allt arbete. Policyn innehåller fyra kvalitetsområden som alla nämnder och förvaltningar ska arbeta med. Tillgång och tillgänglighet Inflytande Bemötande Kompetens Det sker kontinuerliga uppföljningar av hur det går med dessa kvalitetsområden. Vi vill ständigt bli bättre För att det ska bli tydligt vad man som medborgare kan förvänta sig har vi tagit fram så kalllade servicedeklarationer. I dem finns ett antal löften som ska infrias. Löftena har nämnden enats om efter kontakter med representanter för dem som får den aktuella tjänsten. På så sätt får de förtroendevalda en möjlighet att utvärdera om verksamheten håller vad den lovat, om den har god kvalitet. Kommunen har också en synpunktshantering där du som medborgare kan tala om vad du tycker. Det ger oss ett underlag för att ständigt bli bättre. 13

14 Pengarna - och hur de används Kommunalskatten bestäms av de folkvalda politikerna i Kommunfullmäktige. Där bestäms också hur pengarna ska fördelas. För Östersunds del handlar det om 2,4 miljarder (2013). Till det kommer ca 600 miljoner kronor i form av statliga bidrag och ca 700 miljoner kronor intäkter från avgifter för till exempel renhållning och barnomsorg. Totalt omsluter kommunens hela verksamhet 3,9 miljarder kronor. I stora drag finansieras verksamheten till 62% med skatteintäkter, 23% med avgifter och 15% med statsbidrag. En del statliga bidrag kan kommunen bestämma över - andra bidrag är direkt riktade mot till exempel skolan. Kommunen tar betalt för tjänster man utför, till exempel renhållning. Avgifternas storlek bestäms av fullmäktige. Driftskostnader är pengar som behövs för att driva olika verksamheter. Störst kostnad är de anställdas löner. Andra stora kostnader är lokalkostnader och underhåll av fastigheter med mera. Investeringar kallas det när kommunen bygger till exempel en skola, ett äldreboende, en gata eller en idrottsanläggning. Investeringarna representerar ett bestående värde - en kommunal förmögenhet. Så här fördelas pengarna 2013: Gymnasieförbundet 200,0 Mnrk 6,5% Kultur- och fritidsnämnd 112,5 Mnrk 3,6% Räddningstjänstförbund 32,0 Mnrk 1% Övriga 61,7 Mnrk 2,0% Utförarstyrelsen -1,9 Mnrk -0,1% Kommunstyrelsen 218,4 Mnrk 7,1% Miljö- och samhällsnämnd 150,6 Mnrk 4,9% Socialnämnd 236,8 Mnrk 7,7% Vård- och omsorgsnämnd 1 102,2 Mnrk 35,7% Barn- och utbildningsnämnd 975,3 Mnrk 31,6% 14

15 Hela kommunens verksamhet är miljöcertifierad Alla kommuner världen över har fått i uppdrag av FN att upprätta en lokal Agenda 21. Alla utsläpp och all miljöpåverkan har ett lokalt ursprung. De stora miljöhoten måste lösas med lokala åtgärder. Östersunds kommun har en lokal Agenda 21. Den är ett politiskt visionsdokument och kommunen ska följa upp att det ständigt sker ett arbete på vägen mot ett ekologiskt hållbart Östersund. Varje år upprättas en miljöredovisning som beskriver kommunens miljöarbete och miljötillståndet i kommunen. Kommunen har infört miljöledningssystem för att arbeta effektivt med miljöfrågor och är miljöcertifierad enligt ISO och dessutom EMAS-registrerad. Ökad internationalisering - ett framgångsrecept Samarbete med andra städer, regioner och länder har blivit ett allt viktigare inslag i det kommunala arbetet. Östersund har ett sextiotal kontakter med andra partners utanför landsgränsen. Mest handlar det om andra EU-länder men också exempelvis Thailand och Sydafrika. Tillsammans med städerna Sundsvall och Trondheim deltar Östersund i det så kallade SÖT-samarbetet. Samabetet går ut på att lära sig av varandra och hitta gemensamma vinningar. Arbetet utgår från tre fokusområden: infrastruktur och hållbara kommunikationer utveckling av studentstäderna kultur- och upplevelsenäringar I EU-arbetet har Jämtlands och Västernorrlands län ett gemensamt kontor i Bryssel - Mid Sweden Office. Östersunds kommun arbetar aktivt inom Europaforum Norra Sverige och nätverket REVES (europeiskt nätverk för social ekonomi). 15

16 Många vägar in för att påverka i Östersunds kommun Öppna sammanträden Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har alltid öppna sammanträden. Nämnder och styrelser har ibland öppna sammanträden. De annonseras i lokalpressen. Medborgardialog I stora och viktiga frågor som direkt berör medborgarna bjuder kommunen ibland in till medborgardialog. Beslut om att genomföra medborgardialog i en fråga tas från fall till fall. Brukardialog Brukardialog förs i första hand med dem som nyttjar kommunens tjänster. Den handlar om att ta reda på hur brukare upplever de tjänster och den service som kommunens verksamheter ger på uppdrag av de förtroendevalda. Läs handlingarna på webben Föredragningslistor, handlingar och protokoll publiceras på webben. Föredragningslistor med handlingar läggs ut när de skickats till nämndledamöterna och protokoll publiceras så snart de är justerade. Beslut och beslutsunderlag som innehåller känsliga eller hemliga personuppgifter publiceras inte. Kommunfullmäktige webb-tvsänds Följ fullmäktige på webben - antingen direkt eller i efterhand. Lämna ett förslag Varje dag planerar kommunen för förändringar i stort som smått som på ett eller annat sätt påverkar medborgarnas vardag. Du kan som kommunmedborgare vara med och påverka genom att lämna ett medborgarförslag. Lämna ditt förslag direkt på webben: Eller via brev till: Östersunds kommun Kommunledningsförvaltningen ÖSTERSUND Servicedeklarationer visar våra löften Östersunds kommun har upprättat så kalllade servicedeklarationer där medborgarna kan läsa vad man kan förvänta sig av en viss tjänst. Servicedeklarationerna finns att läsa på Den kan också hämtas i Rådhusreceptionen. Nöjd eller missnöjd? Lämna in synpunkter på hur kommunens service fungerar. Finns kritik så utreds den och kan ge förslag till förbättringar. Lämna synpunkter genom att fylla i ett formulär på: Du kan också hämta en blankett i Rådhusreceptionen eller ringa växeln om du vill ha hjälp:

17 19

18 Välkommen in I Rådhuset finns kommunens officiella reception och växel. Här finns utställningar om aktuella översiktsplaner, broschyrer och blanketter, populärversion av budget och årsredovisning, medborgardatorer med mera. Rådhuset är öppet vardagar Juni till augusti På Östersunds kommuns webbplats finns omfattande information om kommunens service och tjänster samt nyheter. Här kan du ladda ner blanketter, här finns protokoll och diarium, kontaktinformation, kommunfullmäktiges möten som webb-tv med mera. är kommunens officiella e-postadress, där alla inkomna meddelanden registreras Östersunds kommun Rådhuset, Östersund Fax: Organisationsnummer: Broschyren finns att beställa i format anpassade för personer med funktionsnedsättning. Hör av dig om du vill veta mer. Foto: Mats Almlöf, Sverker Berggren, Kristoffer Riddar, Roger Strandberg Producerad av mycket mera media, september 2009 Uppdaterad av Infobyrån, juni 2011 samt september 2012

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

ÖSTERSUND. Östersund först i Sverige! så ser den ut. Framtidens stad FILMSTJÄRNAN PETER STORMARE PÅ BESÖK ETT MAGASIN FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN # 1/2007

ÖSTERSUND. Östersund först i Sverige! så ser den ut. Framtidens stad FILMSTJÄRNAN PETER STORMARE PÅ BESÖK ETT MAGASIN FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN # 1/2007 ÖSTERSUND ETT MAGASIN FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN # 1/2007 Framtidens stad så ser den ut FILMSTJÄRNAN PETER STORMARE PÅ BESÖK Miljömärkt Östersund först i Sverige! ledare Klimatfrågan har varit het i Östersund

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Kommunkompassen. Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007

Kommunkompassen. Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007 1 (30) Avdelningen för Ekonomi och styrning Kommunkompassen Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Sollefteå kommun i förhållande till Kommunkompassen: En sammanfattande

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer