Arbeta i Enköpings kommun. Vad gäller för dig som medarbetare. Vård - och omsorgsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta i Enköpings kommun. Vad gäller för dig som medarbetare. Vård - och omsorgsförvaltningen"

Transkript

1 Arbeta i Enköpings kommun Vad gäller för dig som medarbetare Vård - och omsorgsförvaltningen

2 Välkommen till oss En anställning bygger på ett ömsesidigt val du valde Enköpings kommun som din arbetsgivare och Enköpings kommun valde dig. Vi är kommunens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda inom 150 olika yrkeskategorier. Yrken som kännetecknas av mänskliga relationer dominerar men kunskap om teknik och samhällsbyggande finns också hos oss. Vårt uppdrag är att ge grundtrygghet och välfärd. Vi strävar efter att producera tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare och besökare. Tillsammans bygger, bevarar och förnyar vi Enköping. Insidan - källan till information Insidan är Enköpings kommuns intranät. Här hittar du bland mycket annat aktuell information om vad som händer på din arbetsplats, olika policydokument, telefonnummer till dina kollegor och information från personalföreningen. Insidan hittar du på: se/in. Glöm inte att du som medarbetare har ett eget ansvar för att både ta in och dela med dig av viktig information. Vill du bidra med texter, bilder, ris och ros eller goda idéer, kontakta redaktionen på epost: enkoping.se. enkoping.se - vårt ansikte utåt Kommunens webbplats innehåller nyttig information såväl för dig som anställd som kommuninvånare. Här publiceras bland annat nyheter, 2

3 evenemang runt om i kommunen, lediga jobb, förvaltningarnas aktuella information, blanketter med mera. Webbplatsen hittar du på Din arbetstid Flexibel arbetstid Om du har flextid innebär det att du under vissa perioder kan arbeta mer eller mindre, utan att det påverkar din månadslön. Du och din chef följer löpande upp ditt flextidssaldo. När du skall ta ut flextid skall du vara överens med din chef om hur tiden ska tas ut. Flextid tas ut i ledig tid, timme mot timme när verksamheten så tillåter. Den kan aldrig tas ut i pengar. Schemaläggning På de flesta av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter arbetar medarbetarna på schema. Schemat ska utgå från kundernas och verksamheternas behov. Du och dina arbetskamrater kan komma med önskemål om schemalösningar. Det är din chef som fastställer schemat. I ditt arbete ingår olika möten anordnade av arbetsgivaren. Dessa räknas som ordinarie arbetstid och bör schemaläggas. Schemaläggning görs i dataprogrammet Medvind. Med god framförhållning kan både utbildningar och möten planeras och schemaläggas så att varken övertid eller OB-arbetstid uppstår. Schemaändring, förskjuten arbetstid Arbetsgivaren beslutar om arbetstidens förläggning. Ändring av arbetstid ska ske 10 dagar för den avsedda förändringen. I annat fall utgår ersättning för förskjuten arbetstid. Tidrapportering I Medvind fyller du själv i din tidrapport varje månad. Senast mellan den tredje och den femte i månaden efter den aktuella månaden ska det vara klart. Därefter attesterar du och din närmaste chef tidrapporten och skickar den vidare till lönekontoret. 3

4 Obekväm arbetstid En del av oss har hela eller delar av sin arbetstid förlagt till kvällar, nätter, lördagar, söndagar och helgdagar. Om detta gäller dig har du rätt till lönetillägg för obekväm arbetstid under den delen av arbetstiden. Övertid För att det ska räknas som övertid måste det godkännas av din chef. För övertidsarbete upp till två timmar närmast före eller efter ordinarie arbetstid får du kompensation för varje övertidstimme med 1 1/2 timmes ledighet eller pengar. För övertidsarbete på annan tid får du kompensation för varje övertidstimme med två timmars ledighet eller pengar. Ska det vara ledighet eller pengar? Vem bestämmer? Du har rätt till ersättning i pengar om du vill - men det är din chef som avgör om du ska få kompensation i ledighet. Jour och beredskap Jour innebär att du ska finnas på arbetsplatsen efter arbetstidens slut för att rycka in när det behövs. Beredskap innebär att du ska kunna gå i tjänst om det behövs, men du behöver inte befinna dig på arbetsplatsen. Förhållningsregler Sekretess Alla som arbetar på vård och omsorgsförvaltningen har tystnadsplikt. I samband med anställningen skriver du på en försäkran och får information om vad detta innebär. Lex-Sara brister i omsorgen Alla som arbetar inom vård och omsorg har ett ansvar att medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitét. Det innebär att alla har ett ansvar att se till att kunderna får en god omvårdnad, ett gott stöd och och god service samt lever under trygga förhållanden. Du som arbetar med att ge service och omvårdnad till äldre och funktionshindrade har också en skyldighet att rapportera missförhållanden som 4

5 har eller påtagligt riskerar att drabba någon kund. I vård- och omsorgsförvaltningen benämner vi dessa händelser som avvikelser. Skyldigheten finns reglerad i både Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service. Förvaltningen har dessutom riktlinjer för hur rapporteringen av avvikelser ska fungera praktiskt i kommunen. Ett viktigt verktyg är programmet Invit, där alla avvikelser som du upptäcker ska rapporteras. Kontrollera med din närmaste chef att du har behörighet till Invit. Exempel på allvarliga missförhållanden kan vara att en brukare inte får tillräckligt att äta och dricka eller den tillsyn och hjälp som de behöver. Det kan också handla om hårda tag, bestraffning, hot, kränkningar, sexuella övergrepp, stöld eller utpressning. Även respektlöst bemötande gentemot brukare ska anmälas enligt Lex- Sara. Du kan alltid fråga din närmaste chef för att få mer information. Lex-Maria medicinska avvikelser Om du uppmärksammar medicinska risker eller avvikelser är du skyldig enligt lag att rapportera dessa till sjuksköterskan i området och i avvikelsesystemet INVIT. Anmälan skickas automatiskt till sjuksköterskan och till medicinskt ansvarig sjuksköterska som bedömer om händelsen ska anmälas till socialstyrelsen. Inköp För kommuner gäller lagen om offentlig upphandling (LoU). Inköp görs normalt från de leverantörer som vi kommunen har avtal med. Avtalen finns tillgängliga i kommunens avtalsdatabas. Mer information kan erhållas av administrativ chef inom Vård och omsorg eller kommunens upphandlingsenhet. Du får inte använda privata bonuskort i samband med inköp på jobbet. Gåvor och insamling av pengar Ibland händer det att någon av våra 5

6 brukare eller deras anhöriga vill ge oss pengar eller andra gåvor. Dessa får vi inte ta emot, utan vänligt och bestämt avböja. Anledningen till detta är att vi vill minimera risken att anhöriga eller andra riktar misstankar om oegentligheter mot någon av våra anställda. Att ta emot en tårta till fikat eller liknande vid enstaka tillfällen är dock tillåtet. Av samma anledning som ovan skall vi heller inte arrangera penninginsamlingar åt/för våra brukare. Klädsel och smycken När vi är i tjänst ska vår klädsel inte väcka anstöt. I och med att klädseln i vissa fall även kan provocera våra brukare, handlar lämplig klädsel också om din och dina arbetskamraters säkerhet. Många människor är allergiska mot starka dofter. Var därför försiktig om du använder parfym och deodoranter. Är du rökare gäller samma aktsamhet och hänsyn i samband med rökning. Det är viktigt att dessa frågor diskuteras och att de regler som finns på arbetsplatsen respekteras. Om du får dina kläder eller andra ägodelar förstörda av våra brukare under arbete, har du rätt till viss ersättning från arbetsgivaren. Eftersom beloppet är begränsat är det viktigt att du inte använder dyrbara kläder, smycken eller liknande i ditt arbete. Av hygieniska skäl ska du använda kortärmad blus/tröja, inte bära smycken på händer eller armar. Du ska kunna tvätta och sprita av dina händer och underarmar så att inte smitta sprids vidare. Lönesättningen är individuell och fokuserad på prestation och resultat. Det innebär att lön sätts med hänsyn till hur du uppfyller lönekriterierna. Kvinnor och män behandlas naturligtvis lika. Bilden nedan beskriver vilka faktorer som bygger upp och påverkar din lön. Varje verksamhet arbetar med 6

7 att översätta bilden för att beskriva vilka faktorer i ditt jobb som påverkar din lön. För tillsvidareanställda ses lönen över varje år genom traditionell förhandling eller genom lönesättande samtal med din närmaste chef. Din anställning och lön Lönen betalas ut den 27:e varje månad. Kom ihåg att lämna in din skattsedel till löneavdelningen och anmäla till Nordea vilken bank och vilket konto du vill ha din lön utbetald till. I samband med anställningen registreras person och anställningsuppgifter, skatteuppgifter och så vidare i arbetsgivarens lönesystem. Dessa uppgifter registreras löpande bland annat för att du ska kunna få rätt lön. Du är anställd inom Enköpings kommun med placering på ett visst 7

8 arbetsställe. Det innebär att du av olika skäl kan få byta arbetsställe inom ramen för din anställning. Ledighet Semester Är du under 40 år har du 25 semesterdagar/år enligt semesterlönelagen. När du fyllt 40 år har du enligt vårt kollektivavtal AB rätt till 31 semesterdagar och är du över 50 får du 32 dagar. Minst 20 semesterdagar per år måste, enligt semesterlönelagen, tas ut om du är anställd under hela året. Har du rätt till mer än 20 semesterdagar per år har du rätt att spara en eller flera dagar till ett senare semesterår. Antalet sparade semesterdagar får inte överstiga 40. Du har rätt att omvandla vissa semesterdagar till timmar för att kunna få ledigt del av dag. Denna möjlighet gäller både betalda semesterdagar som under innevarande semesterår överstiger 25, och den sparade semestern från tidigare år som överstiger 25. Din närmaste chef avgör när du får semester. Semesteransökan görs på en särskild blankett som finns hos din chef och på Insidan. Om du är ansluten till Medvind eller Självservice görs din ansökan där. Sjukfrånvaro Första sjukdagen ringer du din arbetsledare för att sjukanmäla dig. Första sjukdagen, den så kallade karensdagen, får du ingen ersättningslön. Därefter får du 80 procent av lönen till och med dag 14. Från dag 15 till dag 90 får du 10 procent av lönen. Är du sjuk i mer än 90 dagar är du berättigad till en AGS-KL sjukförsäkring. Försäkringen träder in dag 91 och ger 10 procent utöver den vanliga sjukpenningen, dock inte längre än till dag 360. Vissa avvikelser kan förekomma. För mer information kontakta personalavdelningen. När du är frisk kontaktar du din arbetsledare för att friskanmäla dig. Glömmer du det blir lönen för perioden fel. 8

9 Läkarintyg Vid längre sjukfrånvaro ska läkarintyg lämnas senast 8:e kalenderdagen till din arbetsledare. När det gått ut måste nytt läkarintyg lämnas om du är fortsatt sjukskriven. Uteblir läkarintyg måste du återgå till arbetet. Tandläkar/läkarbesök Du bör om möjligt förlägga tandläkar/läkarbesök till ledig tid. Om besöket sker på arbetstid kan du ta ut semester, flex- eller kompensationsledighet, annars görs löneavdrag. Undantaget från löneavdrag är förstagångsbesök hos tandläkare vid akut behandling, vid skärmbildsundersökning samt vid efterbehandling. Stäm alltid av med din chef innan du tar ledigt för att gå till läkaren. Föräldraledighet Som förälder har du rätt att vara föräldraledig från arbetet när du har föräldrapenning från försäkringskassan. Ledigheten får delas upp på högst tre perioder/kalenderår. Ansökan om föräldraledighet skall göras senast två månader innan den planerade ledigheten. Födelsedagar Om din 50- eller 60-årsdag infaller på en arbetsdag får du ledigt utan löneavdrag. Arbetsgivaren uppvaktar vid 30, 40, 50 och 60 år. Studieledighet Du har rätt att ansöka om studieledighet för regelbundna och planmässiga studier. Enskilda angelägenheter Du kan få tjänstledigt utan löneavdrag under en begränsad period om en nära anhörig är svårt sjuk eller avlider. Sådan ledighet tas alltid ut i samråd med din chef. Vid behov av vård av anhörig ska du vända dig till försäkringskassan. Din hälsa Arbetsmiljöresurs/ Företagshälsovård Enköpings kommun har ett avtal om företagshälsovård med Previa. Previa förser oss med kvalificerad kompetens inom arbetsmiljö. De är också väl insatta i vår arbetsgivarpolitik 9

10 samt de lagar och avtal som styr verksamheten. De bidrar till att stärka och bevara Enköpings kommun som en hälsosam arbetsplats, främst genom förebyggande arbete, på grupp- och organisatorisk nivå. Om din sjukdom inte har med arbetet att göra vänder du dig till din husläkarmottagning. Personalföreningen Personalföreningen bidrar till att skapa förutsättningar för alla medarbetare att ta ansvar för sin livsstil och hälsa genom att erbjuda trivsel, sport, kultur- och motionsaktiviteter. Medlemskap inträder vid anställningen och kostar ingenting. Du som slutat din anställning med pension behåller ditt medlemskap och ingår som kommunsenior. Hälsa och friskvård Personalföreningen erbjuder i samarbete med Idrottshuset bad och träning i motionsgym till ett rabatterat pris. Dessutom erbjuder Enköpings kommun ett friskvårdsbidrag i samband med friskvård. Läs mer på Insidan eller kontakta din chef för att få reda på vad som gäller på din arbetsplats. På arbetsplatsen Policys och riktlinjer Alla policydokument och riktlinjer finns i sin helhet på Insidan. Policydokumenten beslutas av kommunfullmäktige. I policydokumentet Verksamhet, chef och medarbetare uttrycks synen på chefsrollen och människan i våra verksamheter. Etiska regler I Enköpings kommuns policy om etiska regler för förtroendevalda och anställda i Enköpings kommun är ledorden medvetenhet och förtroende. När du väljer hur du hanterar olika situationer är du oftast utlämnad till ditt eget omdöme och dina egna beslut. Till stöd finns riktlinjer, politiska beslut, lagar och förordningar och policydokument. 10

11 Samverkan - tre vägar till inflytande Inflytande har du som medarbetare genom medarbetarsamtal med din närmaste chef och de regelbundna arbetsplatsträffarna där arbetsmiljö och andra frågor som handlar om ditt jobb diskuteras. Du har även inflytande genom din fackliga organisation som regelbundet har samverkan med arbetsgivaren. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal är en form av förtroendefullt samtal mellan dig och din chef. Ta då upp frågor som är väsentliga för dig i din arbetssituation, till exempel dina arbetsuppgifter, arbetsmiljön, arbetsledningen, arbetskamraterna, lönen, utvecklingsmöjligheter, utbildning, friskvård med mera. Utvecklingssamtal genomförs under hösten varje år. Ta vara på tillfället att kunna påverka din arbetssituation! Arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling innehåller regler och anvisningar för hur arbetet ska bedrivas för att minska risken för skador i arbetet. Författningssamlingen finns på Arbetsmiljöverkets hemsida, Det är din närmaste chef som informerar dig om arbetsskydd och du ska naturligtvis följa chefens anvisningar så att ni tillsammans skapar en så säker arbetsmiljö som möjligt så att du inte ska drabbas av skador. För att göra din arbetsmiljö säkrare ska alla olyckor och tillbud rapporteras till arbetsledaren och i RTS Invit Flexite- ett rapportsystem för Risk Tillbud Skada. Detta gäller även de gånger när du varit nära att skada dig, så kallade tillbud. Rehabilitering vid sjukskrivning Din arbetsgivare är ansvarig för att genomföra anpassning och rehabilitering så att du ska kunna vara kvar eller återgå i avtalat arbete. Som medarbetare förutsätts du vara aktiv i din rehabiliteringsprocess. 11

12 Skyddsombud Fackens skyddsombud har som uppgift att företräda de anställda i arbetsmiljöfrågor och ska vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall inom sitt område. Personlig skyddsutrustning Arbetsgivaren håller med personlig skyddsutrustning. Din chef avgör med ledning av vad som står i Arbetsmiljöverkets författningssamling vilken skyddsutrustning du ska använda. Personlig skyddsutrustning ska användas och underhållas. Den ska märkas med Enköpings kommuns logo, enligt särskilda regler, samt om du själv önskar, med ditt namn. När du arbetar i trafiken är du skyldig att bära varselkläder. För dig som arbetar ofta vid dator erbjuder arbetsgivaren synundersökning och terminalglasögon. Prata med din chef för närmare instruktioner innan du går till optikern. Rekvisitionsblankett finns på Insidan. Ersättning vid arbetsskada Arbetsgivaren har en trygghetsförsäkring (TFA-KL) som gäller för arbetsskador. Den gäller för skador som sker under arbetstid, men även för personskador vid resa till och från arbetsplatsen. Anmälan om arbetsskada ska göras till försäkringskassan. Anmälan fyller du i tillsammans med din närmaste chef och ditt skyddsombud. För TFAanmälan, kontakta personalkontoret. När arbetstagaren råkar ut för sakskada i tjänsten står arbetsgivaren för självrisken. Det kan gälla till exempel skada på glasögon som omfattas av ägarens försäkring. Alkohol och droger Användande av alkohol och droger i samband med arbete är inte tillåtet. Om du misstänker att någon arbetskamrat har missbruksproblem har du skyldighet att rapportera det till din närmaste chef. Uppsägning Om du säger upp dig har du en till 12

13 tre månaders uppsägningstid enligt vårt kollektivavtal AB (allmänna bestämmelser). Uppsägning måste ske skriftligen. Prata med din arbetsledare. Om arbetsgivaren säger upp dig är uppsägningstiden längre. Hur lång beror på hur länge du har varit anställd. Disciplinåtgärd Vid allvarlig förseelse kan du få en skriftlig varning. Allvarlig förseelse är bland annat olovlig frånvaro och drog/alkoholpåverkan under arbetstid. Allvarliga förseelser kan leda till avsked. Utanför arbetsplatsen Utbildning Att fortbilda sig är en del av de ordinarie arbetsuppgifterna. Du får inte övertid för utbildning. Utbildningstid utöver ordinarie arbetstid sätts upp som plustid med en timme för varje utbildningstimme. Bisyssla Bisyssla är varje anställning, uppdrag, syssla, tillfällig eller permanent som du utövar vid sidan om din anställning och som inte hör till privatlivet. Du ska på begäran anmäla bisyssla till arbetsgivaren. Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att bisysslan kan: Inverka hindrande på dina arbetsuppgifter Påverka din handläggning av ärenden i ditt arbete i anställningen, eller Innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens Kan skada arbetsgivarens eller den anställdes anseende Resepolicy Kommunens resepolicy gäller för tjänstebilar. Privata bilar som används i arbetet bör uppfylla vissa av resepolicyns krav. Resepolicyn finns att hämta på Insidan. Tjänstebil Tjänstebil får inte användas för 13

14 privat bruk. Jourbil får användas inom kommunen av den som har beredskap om det är uppenbart att det är till fördel för verksamheten. Trafiksäkerhet Som en del i vårt kvalitetsarbete avseende trafiksäkerhet, kontrolleras att alla som framför och arbetar med våra fordon och maskiner har rätt behörighet. De som ska kontrolleras gentemot Vägverkets körkortsregister är: Alla anställda som kör kommunala fordon eller maskiner Alla anställda med bilavtal Alla som respektive avdelningschef bedömer kör mycket i tjänsten Information om att kontrollen ska genomföras meddelas på arbetsplatsträff eller liknande. Kontrollen genomförs en gång per år av din chef eller arbetsledare. Bilersättning Bilavtal tecknas med dig som behöver bil i ditt dagliga arbete. Du får då en högre ersättning men du är skyldig att ha bilen tillgänglig på arbetsplatsen varje arbetsdag. Om du inte har avtal kan du ändå få ersättning om du använder din bil i tjänsten. Prata med din chef. Om du måste använda avgiftsbelagd parkeringsplats får du tillbaka den avgift du betalt av arbetsgivaren. Färdtidsersättning När du reser inrikes i arbetet utanför den vanliga verksamhetssorten och på tid som inte är ordinarie arbetstid får du färdtidsersättning. Traktamente Vid tjänsteresa får du traktamentsersättning och resetillägg om resan omfattar mer än en dag. Från traktamentet görs avdrag för måltider som ingått i kursen konferensen och du får skatta för förmånsvärdet. 14

15 Fackliga organisationer verksamma inom Enköpings kommun Kommunal Lärarförbundet Lärarnas riksförbund Skolledarna SKTF Ledarna Vårdförbundet DIK Arkitekter Civilekonomer Arbetsterapeuter Sveriges ingenjörer Sjukgymnaster Psykologer Naturvetare Akademikerförbundet SSR JUSEK 15

16 Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. Foto omslag IBL

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Broschyren innehåller information om anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör kommunens medarbetare. Mer information om hur det är att arbeta

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Att arbeta på Carema Sjukvård

Att arbeta på Carema Sjukvård Att a rbeta på Carema Sjukvård Carema din nya arbetsgivare Att vara ny på ett arbete innebär att du kommer att ställas inför många nya frågor, funderingar och utmaningar. Med den här broschyren vill vi

Läs mer

M E D A R B E T A R H A N D B O K

M E D A R B E T A R H A N D B O K M E D A R B E T A R H A N D B O K Vi håller vad vi lovar Vi når resultat Innehållsförteckning Competens vision och affärsidé 1 Våra medarbetare och chefer 1 Policys och rutiner 2 Rekryteringspolicy 4 Anställning

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. PERSONLHNDBOK Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. Innehållsförteckning Välkommen till Handen ssistans... 4 Rätten till Personlig ssistans... 4 Handen

Läs mer

PHR000-2, 2012-06-16

PHR000-2, 2012-06-16 , 2012-06-16 2 (27) Innehållsförteckning Inledning... 3 Företagsinformation... 4 Kundvård- och service policy... 7 Personal... 8 Information och kommunikation... 10 Förmåner... 11 Mobiltelefoner... 12

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

INFORMATION & VÄGLEDNING

INFORMATION & VÄGLEDNING VÄLKOMMEN TILL INFORMATION & VÄGLEDNING FÖR ASSISTANSBERÄTTIGADE, ARBETSLEDARE & PERSONLIGA ASSISTENTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. A-ASSISTANS VILKA ÄR VI?... 1 2. ATT BEVILJAS PERSONLIG ASSISTANS... 2 2.1

Läs mer

Fastställt av personalutskottet 1993-12-16. Reviderad september 2014 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN

Fastställt av personalutskottet 1993-12-16. Reviderad september 2014 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN Fastställt av personalutskottet 1993-12-16 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN Reviderad september 2014 RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKANSPOLICY 1 2 RIKTLINJER FÖR

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Mina anställningsförmåner

Mina anställningsförmåner Mina anställningsförmåner SKL Kommentus Media Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00, www.sklkommentus.se Beställning av boken kan göras direkt på tfn 08-709 59 90 e-post order@sklkommentus.se

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Att vara personlig assistent Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett personligt utformat stöd som ges åt person

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Skövde kommun är en stor arbetsplats och arbetsgivare. Här samlas många olika yrkesgrupper och verksamheter som skiljer sig åt på alla möjliga sätt. Ändå har vi

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN

VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN Här hittar du viktig information kring ditt arbete. Äldre- och handikappomsorgen ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Övergripande mål, behandlas med respekt och värdighet genom

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer