SERVICE ARBETSGIVARE INOM GOLFEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERVICE ARBETSGIVARE INOM GOLFEN"

Transkript

1 SERVICE ARBETSGIVARE INOM GOLFEN

2 Innehållsförteckning Sid 1. ANSTÄLLNING Två anställningstyper Tidsbegränsad anställning Minderåriga Anställning av medborgare i EU-länder Anställning av medborgare i länder utanför EU Informationsplikt Anställningsavtal UPPSÄGNING OCH AVSKEDANDE Den anställde säger upp sig själv Uppsägningstider och uppsägningslön Arbetsgivaren säger upp avtalet p.g.a. arbetsbrist Arbetsgivaren säger upp p g a personliga förhållanden Arbetsgivaren avskedar SEMESTERBESTÄMMELSER ENLIGT SEMESTERLAGEN Semesteråret Intjänandeår Semesterförmåner Semesterledighet Semesterlön Semesterersättning när anställning upphör Nyanställdas semester Måste semesterledighet tas ut Att spara semester Semesterns förläggning Semesterlönegrundande frånvaro Utbetalning av semesterlön Semesterintyg SJUKFRÅNVARO Sjuklöneperiodens längd Sjukperioder kan räknas samman Sjuklönens storlek Första sjukdagen Hur räknar Du? Sjukanmälan Försäkran Sjukintyg Arbetsgivarens anmälningsplikt

3 5. SKADESTÅND ARBETSGIVAREN:S SKADESTÅNDSANSVAR Skolelever Anlita experter Skadestånd vid brott mot lag och avtal FÖRSÄKRINGAR Avtalsförsäkringar Var tecknas försäkringarna? ARBETSMILJÖFRÅGOR Grundreglerna Två typer av föreskrifter Delegering av ansvaret för arbetsmiljön Se upp med minderåriga Systematiskt arbetsmiljöarbete Hur skaffar man aktuella föreskrifter Särskilt branschpaket Kurser Blanketter FAKTABLAD November

4 Arbetsgivare inom Golfen Ca 350 golfanläggningar var i början av 2004 anslutna till arbetsgivarorganisationen SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, och dess golfbanegrupp. Huvudmotparter på arbetar- och tjänstemannasidan är Svenska Kommunalarbetareförbundet, Ledarna samt Tjänstemannaförbundet HTF. Dessutom förekommer Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF, som organiserar ett stort antal green-keepers. Det finns inget kollektivavtal för tränarna men ett visst samarbete mellan SLA och PGA, Professional Golfers Association. Mellan arbetsgivarparten och arbetstagarparterna har träffats kollektivavtal som är bindande för båda under giltighetstiden. Dessutom, vilket är viktigt, anses arbetsgivaren vara skyldig att tillämpa avtalen även på anställda som inte är organiserade. I den följande framställningen berörs några av de generella regler och lagar som gäller för arbetsgivare inom golfen. Obs, se till att alltid ha det senaste kollektivavtalet! Det här faktabladet är en sammanställning av ett urval av gällande lagar och förordningar. SGF förfogar inte över någon arbetsrättslig expertis. Förfrågningar inom ämnesområdet bör riktas till arbetsgivareorganisationen SLA tel , eller fackförbunden Svenska Kommunalarbetareförbundet , HTF , Ledarna samt SLF Anställning När arbetsgivare och anställd träffar avtal om anställning uppkommer en mängd arbetsrättsliga förpliktelser och därmed ett stort ansvar. Lagar som styr. Exempel på lagar som styr är Lagen om anställningsskydd, LAS, Medbestämmandelagen MBL, Arbetsmiljölagen, AmL och Semesterlagen, SemL. 1.1 Två anställningstyper LAS skiljer mellan två olika huvudtyper av anställning, nämligen tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Enligt LAS måste arbetsgivaren senast en månad efter det att arbetstagaren börjat arbeta, skriftligt informera om vilka villkor som gäller för anställningen. 3

5 Grundregeln är att varje anställning gäller tillsvidare om inte annat avtalats. Tillsvidareanställning upphör normalt genom uppsägning från någondera parten. (se avsnittet Anställning upphör) Tidsbegränsad anställning medges endast under vissa förutsättningar. Tidsbegränsad anställning upphör om inte annat avtalats utan uppsägning, när arbetet slutförts eller den avtalade säsongen eller tiden löpt ut. Se dock viktiga undantag nedan. Situationer då det kan bli aktuellt för arbetsgivaren att använda tidsbegränsad anställning. Vikariat. Skall som regel vara knutet till viss ledig arbetstagares anställning eller bestämd ledig befattning i avvaktan på att tjänsten tillsätts. Arbetsgivaren måste upplysa vikarien om detta, liksom om tiden för vikariatet! Vikariat är normalt tidsbegränsat till 3 år. Tillfällig arbetstopp En och samma person får dock inte anlitas längre tid än sammanlagt sex månader under två år. Provanställning får avtalas för högst sex månader. Praktikarbete är en form av visstidsanställning, som är tillåten Minderåriga För anställning av minderåriga (under 18 år) gäller särskilda regler: Se vidare i Arbetsmiljöverkets författningssamling: Minderåriga (AFS 1996:1). 1.2 Anställning av medborgare i EU-länder Uppehållstillstånd krävs men beviljas automatiskt för den som erbjudes arbete. Vid arbete mindre än 3 mån behövs inte uppehållstillstånd. Familjemedlem får automatiskt uppehållstillstånd även om han/hon är från icke EU-land. EU-medborgare får inte diskrimineras. Medborgare i återstående EES-länder behandlas som EU-medborgare. 1.3 Anställning av medborgare i länder utanför EU Arbetstillstånd erfordras. När arbete erhållits söks arbetstillståndet på svensk ambassad eller konsulat i bosättningslandet Visum krävs från vissa länder Liksom under 1.2 ovan krävs uppehållstillstånd i 3 månader 1.4 Informationsplikt Till fackförening Generellt måste arbetsgivaren informera avtalsbunden fackförening om alla tidsbegränsade anställningar som är längre än en månad. Observera också vad som sagts ovan om kollektivavtal, som kan ha andra regler för anställning under begränsad tid. Till arbetsförmedlingen 4

6 Innan arbetsgivaren anställer någon, måste den lediga platsen anmälas till arbetsförmedlingen. 1.5 Anställningsavtal Överenskommelse om anställning längre än en månad måste vara skriftlig. Kontakta SLA för blanketter för att undvika fel. 2. Uppsägning och avskedande Lagrum: LAS (Lagen om anställningsskydd) Som ovan nämnts kan en anställning principiellt vara av två olika slag: tidsbegränsad tills vidare En tidsbegränsad anställning upphör utan någon uppsägning när den avtalade tiden gått ut. Vid provanställning måste dock arbetsgivaren varsla 14 dagar före provanställningens slut, för tjänstemän 1 månad, för att förhindra att provanställningen övergår i tillsvidareanställning.) En tillsvidareanställning kan brytas genom uppsägning från endera hållet eller genom avskedande. Uppsägning: Anställningen upphör på den anställdes eller arbetsgivarens initiativ efter viss uppsägningstid Avskedande: Den anställde får sluta utan uppsägningstid Den anställde säger upp sig själv. Den som är tillsvidareanställd kan säga upp sig när han/hon själv önskar och utan att ange något skäl. Under uppsägningstiden gäller arbetsskyldighet, rätt till lön och andra förmåner, under förutsättning att den anställde utför anvisat arbete Uppsägningstider och uppsägningslön När den anställde säger upp sig gäller huvudregeln en månads uppsägningstid om ej annat förhandlats. Se dock alltid i gällande kollektivavtal! Om det är arbetsgivaren som säger upp kan uppsägningstiden bero på anställningstid och/eller ålder. Den anställde har alltid rätt till minst en månads uppsägningstid. Den anställde har rätt till lön under uppsägningstiden. 2.3 Arbetsgivaren säger upp på grund av arbetsbrist Om arbetsgivaren vill säga upp ett anställning som gäller tills vidare måste det alltid finnas saklig grund till uppsägningen. Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren har alltid rätt att av detta skäl bryta en anställning. Den anställde har rätt till uppsägningstid och lön under uppsägningstiden. 5

7 I lagstiftningen finns ett antal formella krav på hur själva uppsägningsförfarandet skall genomföras och turordningsregler, som vid en arbetsbrist anger i vilken ordning de anställda skall lämna företaget. Dessutom måste arbetsgivaren ha prövat alla möjligheter till omplacering. Särskilda företrädesregler ger ofta också förtur till återanställning Arbetsgivaren säger upp på grund av den anställdes personliga förhållanden. En uppsägning av personliga skäl riktar sig mot en anställd som inte skött sina åligganden i arbetet på det sätt arbetsgivaren har rätt att kräva. En uppsägning av personliga skäl måste först och främst vara sakligt grundad. Den arbetsgivare som anser sig ha problem med en anställd bör löpande anteckna de prov på misskötsel som den anställde visat. Detta kan tjäna som underlag i eventuellt kommande diskussioner med arbetstagaren och ifall en framtida tvist om uppförandet uppkommer. Skriftlig tillrättavisning. Om arbetsgivaren anser att en anställd missköter sig bör det första steget vara att genom ett allvarligt samtal få den anställde att ändra sitt beteende. Om misskötseln ändå fortsätter är det vanligaste att arbetsgivaren ger den felande en skriftlig tillrättavisning. En tillrättavisning skall ses som en sista chans för den anställde att bättra sig. Om tillrättavisningen inte ger verkan återstår i regel endast att ta till uppsägning av personliga skäl. Underrättelse om uppsägning När arbetsgivaren bestämt sig för att säga upp den anställde av personliga skäl måste denne underrättas minst två veckor innan den skriftliga uppsägningen överlämnas. Om den anställde är fackligt ansluten måste också den fackliga organisationen underrättas. Om den anställde inte är fackligt organiserad behöver inte facket underrättas, även om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. Förutom uppsägningstid och uppsägningslön har den uppsagde också rätt att veta vilka tidsfrister som gäller och hur han skall överklaga beslutet. Någon förtursrätt till återanställning finns inte vid uppsägning av personliga skäl Arbetsgivaren avskedar Avskedande innebär att arbetsgivaren avbryter anställningen utan uppsägningstid. För avskedande krävs mycket allvarliga förseelser. De vanligaste skälen är våld och misshandel på arbetsplatsen, missbrukande av förtroendeställning såsom stöld, förskingring eller grov illojal verksamhet. 6

8 3. Semesterbestämmelser enligt Semesterlagen Grundreglerna kring semestern finns i Semesterlagen. Det skall dock understrykas att många kollektivavtal delvis kan innehålla andra bestämmelser. 3.1 Semesteråret börjar 1 april Ett centralt begrepp i semesterlagen är semesterår. Semesteråret är den tolvmånadersperiod då semesterledigheten kan tas ut av den anställde. Med semesterår menas tiden från 1 april till den 31 mars året därpå. 3.2 Intjänandeår Anställningstiden under intjänandeåret avgör vilken betald semesterledighet den anställde har rätt till under semesteråret. Intjänandeåret är den tolvmånadersperiod som löper från 1 april till 31 mars och som ligger direkt före semesteråret. 3.3 Semesterförmåner enligt semesterlagen. Enligt huvudregeln i semesterlagen har alla anställda rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Gällande avtal kan stadga annat. Semester kan vara med eller utan lön. Semesterförmånerna delas upp i: semesterledighet semesterlön semesterersättning semestertillägg 3.4 Semesterledighet De som börjat sin anställning efter 31 augusti har inte rätt till mer än 5 semesterdagar De som anställs för ett arbete som beräknas omfatta högst 60 timmar totalt och pågå högst tre månader har inte rätt till semesterledighet. Däremot rätt till semesterersättning Semestern räknas i hela dagar. Lördagar och söndagar räknas normalt inte som semesterdagar. Detsamma gäller helgdagar när dessa är arbetsfria. 3.5 Semesterlön Semesterlön är lön under semesterledighet. Enligt semesterlagen skall semesterlönen för de 25 semesterdagarna uppgå till 12 procent av lönen under intjänandeåret. De flesta avtal har dock andra regler. Tjänstemän och också oftast anställda banarbetare med månadslön får sin vanliga lön plus ett semestertillägg som utgör 0,8 procent av månadslönen per betald semesterdag. 7

9 3.6 Semesterersättning (när anställning upphör) Semesterersättning betalas ut när en anställning upphör. Det är sådan semesterlön som tjänats in men inte tagits ut. 3.7 Måste semesterledighet tas ut? Betald semester skall läggas ut. Däremot har en anställd rätt att avstå från att ta ut obetald semester. 3.8 Att spara semester En anställd har rätt att spara semester, om han/hon under ett semesterår har rätt till mera än 20 semesterdagar med lön. Enligt lagen kan högst 5 semesterdagar sparas varje år. De sparade semesterdagarna skall tas ut inom fem år. Den extra ledigheten måste ha sparats i samma företag som den tas ut. 3.9 Semesterns förläggning Huvudregeln är att arbetsgivaren bestämmer tiden för huvudsemestern efter förhandlingar med den anställdes organisation. Normalt skall också den anställde underrättas senast 2 månader före ledighetens början. Semestern får inte förläggas till uppsägningstid, om inte arbetsgivaren och den anställde kommit överens om detta Semesterlönegrundande frånvaro I vissa fall är frånvaro semesterlönegrundande, t.ex vid sjukdom Utbetalning av semesterlön Om inget annat har avtalats, skall semesterlönen betalas ut i samband med ledigheten. Om anställd slutar sin anställning innan han/hon fått den semesterlön som är intjänad skall innestående semesterersättning betalas ut så snart som möjligt och senast en månad efter det att anställningen upphört Semesterintyg När en anställning upphör, har den som slutar rätt att få ett intyg som visar hur många av de lagstadgade 25 semesterdagarna som tagits ut under pågående semesterår. Likaså har arbetsgivaren rätt att begära motsvarande intyg av den som nyanställs. 8

10 4. Sjukfrånvaro Tillämplig lag: Lagen om sjuklön Det finns inga speciella lagbestämmelser som i detalj reglerar hur en arbetsgivare skall beräkna sjukavdrag på utgående lön. I kollektivavtal regleras det vanligtvis i detalj hur löneavdrag vid sjukdom skall beräknas. Om arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal får löneavdrag beräknas enligt de allmänna reglerna i sjuklönelagen. I praktiken är det enklast att tillämpa de regler som gäller på det avtalsområde den anställde tillhör eller de regler som är vanligast förekommande på arbetsmarknaden och som beskrivs nedan. 4.1 Sjuklöneperiodens längd Anställda har under de 21 första kalenderdagarna av en sjukperiod lagstadgad rätt till sjuklön från arbetsgivaren. Från och med dag 22 betalar försäkringskassan sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring. Någon laglig skyldighet för arbetsgivaren att betala någon ersättning till den anställde efter den tjugoförsta sjukdagen finns inte. Enligt de flesta kollektivavtal för tjänstemän gäller att arbetsgivaren inte skall göra avdrag med mer än 90 procent av lönen från tjugoandra till nittionde kalenderdagen i ett sjukfall. För arbetare görs sjukavdrag med hela lönen. Har arbetsgivaren tecknat alla AMFförsäkringar får arbetare ersättning från AGS under sjukdagarna 22-90, en summa som brukar motsvara 12.5 procent av Försäkringskassans sjukpenning. Undantag: Om anställningen omfattar högst en månad inträder den lagliga rätten till sjuklön först efter 14 kalenderdagars anställning. 4.2 Sjukperioder kan räknas samman Om en ny sjukperiod börjar inom fem dagar från det en tidigare sjukperiod avslutats, skall de båda sjuklöneperioderna räknas samman och sjuklön totalt enbart utgå högst 21 kalenderdagar. 4.3 Sjuklönens storlek Den vanligaste metoden, som beskrivs nedan, för beräkning av sjuklön är istället att beräkna sjukavdraget från inkomsten på olika sätt beroende på vilken sjukdag under en sjukperiod, som avdraget gäller. 4.4 Första sjukdagen För den första sjukdagen karensdagen utgår ingen sjuklön 4.5 Hur räknar du? Timlöneanställda arbetare Sjukavdrag enligt de flesta avtal sker normal med avdrag motsvarande timlönen för de timmar arbetstagaren inte arbetat. 9

11 Månadslöneanställda tjänstemän På de flesta avtalsområden görs sjukavdrag för varje frånvarotimma enligt följande formel: Månadslönen x 12,2/52 x veckoarbetstiden Sjuk ofta slipper karensdag Om den anställde under de senaste tolv månaderna gått miste om lön för sammanlagt tio olika karensdagar får han i fortsättningen sjuklön motsvarande 75 procent även för karensdag Andra till och med tjugoförsta sjukdagen Under andra t o m tjugoförsta sjukdagarna skall sjuklön utgå med 80 procent av inkomsten. Från tjugoandra till nittionde sjukdagen Beräkningarna av sjukavdraget rör endast tjänstemän, om ej annat avtalats. Sjukavdraget görs på de flesta avtalsområden för varje kalenderdag under sjukperioden enligt följande formel: 0,90 x månadslönen x 12,2/365. Enligt lagen har arbetsgivaren rätt att beräkna sjukavdraget annorlunda när tjänstemannens lön överstiger en viss nivå. Från nittioförsta dagen Om arbetsgivaren betalar ut sjuklön från den nittioförsta kalenderdagen minskas försäkringskassans sjukpenning med motsvarande belopp. Det finns därför ingen som helst anledning för arbetsgivaren att betala för denna delen av sjukperioden. 4.6 Sjukanmälan För att arbetsgivaren skall vara skyldig att betala ut sjuklön krävs det att den anställde sjukanmält sig. Vid frånvaro görs annars avdrag med hela lönen för frånvaron. 4.7 Försäkran Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut sjuklön innan den anställde lämnat in en skriftlig försäkran att han/hon varit sjuk och i vilken omfattning, som arbetsförmågan varit nedsatt. Ingen uppgift om sjukdomens art behöver lämnas. 4.8 Sjukintyg Om den anställdes sjukperiod pågår mer än sju kalenderdagar utöver dagen då sjukanmälan gjordes skall den anställde lämna ett sjukintyg till arbetsgivaren utan anmodan. I annat fall är denne inte skyldig att betala sjuklön from den åttonde dagen. Sjukintyget skall vara utfärdat av läkare. 10

12 4.9 Arbetsgivarens anmälningsplikt Arbetsgivaren skall anmäla alla sjukdomsfall, som fortsätter efter den 21:a kalenderdagen (sjuklöneperiod) till Försäkringskassan. Anmälan skall göras inom sju kalenderdagar efter sjuklöneperiodens slut. Anmälan kan göras per telefon eller skriftligt. Arbetsgivaren är också skyldig att rapportera sjukdomsfall som varat högst 14 dagar till Försäkringskassan. Observera att detta också gäller karensdagen i de fall då sjukfrånvaron inte varit längre än en dag och Arbetsgivaren inte betalat ut någon sjuklön. Uppgiften skall lämnas senast vid utgången av kalendermånaden efter att sjukdomsfallet avslutats. Försäkringskassan har blankett. 5. Skadestånd Arbetsgivarens skadeståndsansvar Arbetsgivaren har enligt skadeståndslagen ett skadeståndsansvar som innebär en skyldighet att betala skador som vållas av anställda, s.k. principalansvar. Det är bara i undantagsfall, som den anställde själv kan ställas till ansvar. Då gäller att skadan åstadkommits avsiktligt eller genom grov vårdslöshet. Arbetsgivarens ansvar gäller även utanför arbetsplatsen, t ex under transporter, om skadan vållats i tjänsten. 5.1 Skolelever Kommunerna har en ansvarighetsförsäkring för skolelever i grund- och gymnasieskolan. Arbetsgivare som sysselsätter skolungdom bör kontakta kommunens skolkontor och kontrollera att det finns en sådan försäkring. 5.2 Anlita experter Frågor om skadestånd är komplicerade. Gör därför inga förhastade medgivanden. Expert bör anlitas i alla skadeståndsfall. Ta kontakt med försäkringsbolaget om det finns en försäkring som täcker skadan. 5.3 Skadestånd vid brott mot lag och avtal Arbetsgivare, som inte följer arbetsrättsliga regler i lagar och kollektivavtal riskerar kännbara skadestånd. Detta gäller även organisationer och anställda. 11

13 6. Försäkringar Genom TFA, d v s trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, är arbetsgivaren skyddad mot skadeståndsanspråk från den som drabbats av arbetsskada. De flesta arbetsgivare har också en ansvarighetsförsäkring, som täcker skador som anställda vållat i tjänsten. 6.1 Avtalsförsäkringar Avtalsförsäkringar kallas de försäkringar, som har tillkommit genom kollektivavtal mellan SAF/LO och SAF/PTK. Syftet är att ge de anställda ett kompletterande skydd till de lagstadgade socialförsäkringarna. Arbetsgivare, som är bundna vid kollektivavtal, är skyldiga att teckna och betala avtalsförsäkringar. Arbetare och tjänstemän har skilda system: Arbetare AGB - avgångsbidrag AGS - avtalsgruppsjukförsäkring TGL - tjänstegrupplivförsäkring TFA - trygghetsförsäkring vid arbetsskada STP - särskild tilläggspension Tjänstemän ITP - industrins och handelns tilläggspension TGL - tjänstegrupplivförsäkring TFA - trygghetsförsäkring vid arbetsskada LFU läkekostnadsförsäkring AGE avgångsersättning TRR - Trygghetsrådet 6.2 Var tecknas försäkringarna? Arbetarnas försäkringar tecknas hos FORA, arbetsmarknadsförsäkringar och går under samlingsnamnet AMF - försäkringar. Tjänstemännens ITP tecknas hos försäkringsbolaget Collectum. TFA är identisk för arbetare och tjänstemän och tecknas därför gemensamt hos FORA. 12

14 7. Arbetsmiljöfrågor Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetsmiljön på golfanläggningen inte kan förorsaka skador eller ohälsa hos de anställda. Dessa skyldigheter anges i Arbetsmiljölagen, AmL, och i de föreskrifter som kontinuerligt utfärdas av Arbetsmiljöverket, 7.1 Grundreglerna Riskerna för skador och ohälsa är normalt väsentligt mycket större på bansidan än på kansliet. Arbetsgivaren är skyldigt att: Följa de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdat Uppfylla eventuella förelägganden från arbetsmiljöinspektionen Bedriva eget arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. 7.2 Två typer av föreskrifter Generellt kan man skilja på två typer av föreskrifter 1. Föreskrifter där straff kan utgå om den ansvarige för arbetsmiljön på arbetsplatsen bryter mot föreskriften oavsett om det uppkommer skada eller kan befaras 2. Föreskrifter där straff för den ansvarige för arbetsmiljön på arbetsplatsen kan utgå om brott mot bestämmelserna leder till en skada eller någon anställd utsätts för fara för skada eller ohälsa. Under punkt 1 är det oftast fråga om föreskrifter som rör hur ett visst farligt ämne skall hanteras, hur besiktning och kontroll av farliga anläggningar skall gå till. Dessutom vilka uppgifter den som inte fyllt 18 år (minderårig) får utföra på en arbetsplats. Under punkt 2 nämns ofta vad som kan hända om en anställd inte använder föreskriven skyddsutrustning t ex öronskydd, föreskrina skydd vid motorsågsarbete e t c. I sådana fall riskerar den ansvarige på golfklubben straff om han har kännedom om att inte skyddsutrustningen används men underlåter att påtala det för den anställde. Att underlåta att använda skyddsutrustning, trots upprepade påpekanden, kan också utgöra saklig grund för uppsägning. Underlåter den ansvarige/arbetsgivaren att göra erinringar, både muntliga och skriftliga och ge varsel om uppsägning om den anställde fortsätter att strunta i de föreskrifter som utfärdats, riskerar han att straffas om en olycka inträffar. Samma straffansvar gäller för den person som arbetsgivaren eventuellt delegerat ansvaret till. 13

15 7.3 Delegering av ansvaret för arbetsmiljön Ordförande/Vd, som har det s k principalansvaret för de anställda, kan delegera ansvaret för arbetsmiljöfrågorna till en eller flera anställda. Detta förutsätter dock att dessa fått uppdraget och befogenheten samt har kompetensen att som ordförandens/vds företrädare vidta åtgärder för att följa utfärdade arbetsmiljöföreskrifter. Den arbetsgivare, som delegerar uppdraget att ansvara för arbetsmiljön på arbetsplatsen bör göra en sådan delegering skriftligt, så att ingen oklarhet finns var ansvaret ligger om något brott mot arbetsmiljöreglerna skulle inträffa. Se exempel på delegation nedan, bil 1. Delegering är avgörande för var arbetsmiljöansvaret ligger. Det bör dock betonas att ansvaret inte går att delegera utan det som man kan delegera är arbetsuppgifterna och därmed arbetsmiljöarbetsuppgifterna. Det är endast fysiska personer som kan få straff. Arbetsplatsen som juridisk person kan inte ställas till ansvar för brott enligt arbetsmiljölagen. 7.4 Se upp med minderåriga Som minderårig betraktas enligt arbetsmiljölagen generellt den som inte fyllt 18 år. Ungdomar som inte fyllt 18 år kan dock anställas under vissa förutsättningar. Den som överväger att anlita en minderårig för arbete bör först läsa de föreskrifter om minderårig arbetskraft som utfärdats av Arbetsmiljöverket. 7.5 Systematiskt arbetsmiljöarbete. För att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter anställda för olycksfall eller ohälsa är det ett krav på arbetsgivarna att bedriva Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 1992:6. Kravet gäller också att arbetsgivare och anställda skall samverka för att på bästa sätt åstadkomma en bättre arbetsmiljö. Huvudpunkter i det Systematiska arbetsmiljöarbetet En kartläggning skall göras av hela arbetsplatsen för att uppmärksamma eventuella risker eller brister. En handlingsplan för förbättringar av arbetsmiljön skall upprättas. Delegering - fördelning av arbetsuppgifter och befogenheter. En fortlöpande arbetsmiljöinformation skall ges de anställda. Ohälsa och olycksfall skall noteras och sammanställas. Rutiner skall tillskapas för det systematiske arbetsmiljöarbetet (årlig översyn/revidering). Arbetsplatsens arbetsmiljöarbete skall dokumenteras. 14

16 7.6 Hur skaffar man aktuella föreskrifter? Informationen finns i första hand att hämta hos Yrkesinspektionen och hos Arbetsmiljöverket. Från endera myndigheten kan du gratis rekvirera en katalog över gällande föreskrifter och anvisningar. Du kan beställa hos Publikationsservice Box 1300, Solna tel eller genom:www.av.se. 7.7 Särskilt branschpaket Arbetarskyddsstyrelsen har i samråd med SGF sammanställt ett branschpaket för golfen som kan köpas hos Publikationsservice (se ovan). Det består av en samling lagar och föreskrifter som rör banarbetet. För den administrativa delen finns också ett särskilt Kontorspaket. Paketen kostar några hundralappar. Det bör framhållas att enligt arbetsmiljöförordningen skall arbetsmiljölagen, förordningar och de författningar som gäller på arbetsstället, finnas tillgängliga på arbetsplatsen. 7.8 Kurser SLA anordnar kurser i arbetsrätt och arbetsmiljö för arbetsgivare. Arbetsmiljö på golfklubben ingår i de yrkesinriktade och administrativa utbildningarna anordnade av SGF i samarbete med intresseorganisationerna GAF, SGA och PGA. 15

17 Bil. 1. Ansvarsfördelning och delegering. Jag... har i egenskap av ordförande/vd för... arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön. Nedan delegerar jag delar av ansvaret till följande personer. Dessa är arbetsledare, som har ansvaret för många beslut som i stor utsträckning påverkar arbetet och arbetsmiljön. I den mån befogenheter inte räcker till skall vederbörande hänskjuta frågan tillbaka till mig, som då återtar det fulla ansvaret för den aktuella frågan. Vi har kommit överens om vad som i detalj ingår i ansvaret och vad som krävs för att arbetsmiljöarbetet skall fungera väl. Bifogade blad anger vad som ingår i delegeringen och förutsättningar för den. Datum.../ Namn som delegerat ansvaret Namnunderskrift Namn som ansvaret delegerats till: Kansli Namnunderskrift Namn som ansvaret delegerats till: Bana Namnunderskrift Namn som ansvaret delegerats till: Kök Namnunderskrift Kopiera gärna detta blad för eget bruk innan det fylls i. 16

18 Exempel Upphörande av delegering När jag nu som arbetsledare uttömt mina handlingsbefogenheter är min sista befogenhet att returnera ansvaret. Anledning till returnering den.../ Befattningshavare Mottagare av returnerad delegering Kopiera gärna detta blad för eget bruk innan det fylls i. 17

19 Exempel Vem ansvarar för vad på arbetsplatsen? Om det är flera personer som ansvara för olika delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet kan det vara praktiskt att ange vem som svarar för vad. Fyll i det som passar Er arbetsplats. Komplettera gärna Ansvarig för att det finns en samlad dokumentation av internkontrollen för hela arbetysplatsen är... för varje verksamhetsområde är:... för kansli... för bana... för kök 1.02 Ansvarig för långsiktig målsättning och policy i arbetsmiljöfrågor är:... Ordförande/Vd 1.03 Ansvarig för att beslutad delegering fungerar och är aktuell är:... Ordförande/Vd 1.04 Ansvarig för att följa upp vilka föreskrifter (AFS) från Arbetarsmiljöverket som rör arbetsplatsen, beställa dem och dela ut till berörda är:... 18

20 1.05 Ansvarig för upprättande och uppföljning av handlingsplaner är: för hela arbetsplatsen... för kansli... för bana... för kök 1.06 Ansvarig för årlig uppföljning och sammanställning av olycksfall/svårare tillbud/sjukdomar/personalomsättning/arbetsskador med mera är: Ansvarig för introduktion av nyanställd personal som görs enligt plan är: Ansvarig för planering av utbildning för arbetsplatsens personal är: Ansvarig för inköpsrutiner är: Ansvarig för att kontakter med myndigheter följs upp är:... Kopiera listan när den, eller delar av den, är ifylld och dela ut till dem som har ansvar för någon del. Informera övrig personal, t ex genom att anslå listan på anslagstavlan, eller att dela ut den till personalen. Kopiera gärna detta blad för eget bruk innan det fylls i. 19

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst 2007-07-01 SJUKLÖN M.M. Särtryck ur kollektivavtal mellan å ena sidan Svensk Scenkonst och å andra sidan Sveriges Yrkesmusikerförbund riksavtal avseende tillsvidare och tillfälligt anställda musiker, korister

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs LATHUND OM FERIELÖN Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Så räknar du ferielön I korthet innebär ferielönesystemet att läraren måste tjäna in sin ferielön,

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m.

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. . 1 (8) 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. Rätten till lön under sjukfrånvaro 1 Varje arbetstagare har rätt till lön under sjukfrånvaro enligt bestämmelserna i detta kapitel. Dessutom gäller lagen (1991:1047)

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 ST inom Sveriges Domstolar NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 Innehåll Ändringar fr.o.m. 2011-01-01... 2 Nyheter i Semesterlagen... 2 Övergångsbestämmelser... 3 Outtagna semesterdagar...

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Hockeyavtal 2010-2012

Hockeyavtal 2010-2012 Idrott/Hockey Hockeyavtal 2010-2012 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott Utskottet för elitishockey Unionen Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning... 5 2 Allmänna åligganden... 5 3 Lön... 6 4 Anställning...

Läs mer

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS KOMPLETTERANDE INFORMATION 2012-11-19 Utbetalning av lönegaranti i november och framgent kommer inte att kunna ske genom s.k. förskott som i september

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Överenskommelse om ändringar i Allmänna Bestämmelser

Överenskommelse om ändringar i Allmänna Bestämmelser Förhandlingsprotokoll 200-2-07 Överenskommelse om ändringar i Allmänna Bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2011 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31

KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 7 1.1 Omfattning... 7 1.2 Tillämpning... 7

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING. Lagstiftning och föreskrifter. Mittuniversitetet Personalavdelningen

ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING. Lagstiftning och föreskrifter. Mittuniversitetet Personalavdelningen Mittuniversitetet Personalavdelningen ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Idag finns det tre rehabiliteringsområden: medicinsk, yrkes- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Sjukvården eller företagshälsovården

Läs mer

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2007-12-14 1 (5) CIRKULÄR 07:72 Arbetsgivarpolitik: 07-2:23 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Sara Kullgren Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Personaljuridik. Tjugoandra upplagan. Norstedts Juridik AB TOMMY ISESKOG

Personaljuridik. Tjugoandra upplagan. Norstedts Juridik AB TOMMY ISESKOG Personaljuridik Tjugoandra upplagan TOMMY ISESKOG Norstedts Juridik AB Innehåll 1. Kollektivavtal 17 1.1 Bakgrund 17 1.2 Bundenhet vid kollektivavtal 18 1.3 Fredsplikt och stridsrätt 25 1.4 Undantag från

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet. Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012

Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet. Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012 Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Förhandlingar... 4 Avtalsförhandlingar... 4 MBL-förhandlingar...

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Kollektivavtal beträffande regler för anställning m.m. för konstnärlig personal (dansare) vid DA Dansalliansen AB

Kollektivavtal beträffande regler för anställning m.m. för konstnärlig personal (dansare) vid DA Dansalliansen AB Bilaga 1 (Förhandlingsprotokoll 2015-01-14) Kollektivavtal beträffande regler för anställning m.m. för konstnärlig personal (dansare) vid DA Dansalliansen AB DA Dansalliansen AB (Dansalliansen) och Teaterförbundet

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer