Studentundersökning LiU Metodbeskrivning & läsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentundersökning LiU Metodbeskrivning & läsinstruktion"

Transkript

1 Studentundersökning LiU Metodbeskrivning & läsinstruktion Synovate

2 Innehåll Sida Bakgrund 2 Metodbeskrivning 3 Diagramrapporter/läsinstruktion 5 Svarsfrekvens 8 Synovate Synovate

3 1. Bakgrund En god arbetsmiljö är en förutsättning för goda studieresultat. Universitetet har ett ansvar för studenterna arbetsmiljö såväl den studiesociala som den fysiska. Formerna för arbetet med arbetsmiljön finns beskrivna i det samverkansavtal som universitetet och studentkårerna enats om. Arbetet med att förbättra arbetsmiljön för studenterna skall ses som en naturlig del av universitetets kvalitetsarbete och är ett av de områden som pekats ut som särskilt viktig i universitetets strategi. Det är därför nödvändigt att kartlägga studenternas arbetsmiljö och med utgångspunkt i denna kartläggning genomföra förbättringar av arbetsmiljön. Synovate har på uppdrag av LiU genomfört en undersökning i form av en webbenkät som gått ut till nästan samtliga heltidsstuderande vid Linköpings Universitet. Studentundersökningen är den första i sitt slag och den mest omfattande som genomförts vid ett svenskt universitet. Tanken är att den skall återkomma kontinuerligt, troligen vartannat år. Resultatet av enkäten skall resultera i tydliga och uppföljningsbara handlingsplaner. Uppdrag kommer att ges till fakulteterna, Universitetsförvaltningen, Universitetsbiblioteket, Strategigruppen för Lika Villkor och CSG (centrala samverkansgruppen) för att ta fram dessa. Synovate

4 2. Metodbeskrivning 2.1 Webbundersökning Studentundersökningen genomfördes i form av en webbenkät. Ett mejl med en unik länk till webbenkäten skickades ut till studenternas LiU adresser. Eftersom det finns många studenter som inte har svenska som modersmål så gick webbenkäten att fylla i på både engelska och svenska. Undersökningen påbörjades 10 mars 2008 och avslutades 3 april De som inte fyllt i undersökningen fick tre stycken påminnelser. 2.2 Urval Samtliga studenter med förstagångsregistrering (FFG) i Ladok på minst 22,5 hp den 15/ och som varit aktiva föregående termin blev inbjudna att delta i undersökningen. Enkäten gick alltså inte ut till samtliga studenter som var registrerade vid LiU. Studenter som läste mindre än halvfart, på distans, med en annan typ av registrering i LADOK än FFG eller som läste sin första termin på LiU ingick inte i urvalet. Syftet med avgränsningen var att i första hand vända sig till studenter som är aktiva och vars främsta sysselsättning är studierna vid LiU. De som började läsa på LiU vårterminen 2008 exkluderades eftersom de haft alltför kort tid på sig att bilda sig en uppfattning om sin nya arbetsmiljö. 2.3 Frågeformulär En arbetsgrupp bestående av representanter från fakulteterna, studentkåren och studenthälsan tog fram frågeformuläret i samarbete med konsulter ifrån Synovate. Studentundersökningen innehåll följande frågeområden: Tillgång och kvalité på den fysiska arbetsmiljön Introduktionen till studierna Kvalitén på utbildningen Psykosocial arbetsmiljö/ stämningen på utbildningen Kvalitén på externt förlagda utbildningsmoment Kvalitén på universitetets stödtjänster Synovate

5 Barriärer för att lyckas i studierna Negativ särbehandling Antal studietimmar samt antal timmar som läggs ned på arbete utanför studierna Imagefrågor, hur man uppfattar Linköpings Universietet Sammanfattningfråga kring hur nöjd man är med livet som student Bakgrundsfrågor (Ålder, kön, campus, antal terminer studerat m fl.) Synovate

6 3. Diagramrapporter 3.1 Resultatredovisning Resultaten ifrån studentundersökningen redovisas på sex olika nivåer: Totalnivå Fakultetsnivå Campusnivå Programgrupperingsnivå Institutionsnivå (endast fristående kurser) Ämnesnivå (endast fristående kurser) I diagramrapporterna redovisas resultaten för respektive enhet per fråga. För att en enhet skall få ta del av sina resultat krävs att det finns minst 5 stycken svarande per enhet och att enheten har fått en svarsfrekvens på minst 35 procent. 3.2 Läsinstruktion Diagrammen har två staplar för varje delfråga, en röd och en blå. Den blå stapeln står för andelen positiva svar, (dvs andelen som angivit 4 eller 5 på den femgradiga skalan, 4 är ljusblå och 5 mörkblå). Till höger om denna stapel står också den sammanlagda andelen 4 och 5 i siffror. Den röda stapeln står för andelen negativa svar (de som svarat 1 eller 2, där 1 är mörkröd och 2 ljusröd). Till vänster om denna stapel står en siffra för den sammanlagda andelen 1 och 2. De neutrala dvs de som angivit 3 syns inte i diagrammet, men är alltså den resterande andelen upp till 100 procent, när andelen negativa och andelen positiva lagts ihop. Andelarna är beräknade med dem som tagit ställning i frågan som bas. Till höger om staplarna finns beroende på resultatnivå även resultatet för den närmsta högre enheten som jämförelsetal. På fakultets- och campusnivå är jämförelsen LiU totalt, på programnivå är jämförelsen med fakultetsnivå. På ämnesnivå är Synovate

7 jämförelsestapeln LiU totalt. Till höger om diagrammet finns också staplar som visar resultaten för män respektive kvinnor. Synovate

8 Bottombox (1-2) = 5%. Anger hur stor andel som svarat 1 och 2. Topbox (4-5) = 79%. Anger hur stor andel som svarat 4 och 5. 5% har svarat Vet ej. Basen redovisar hur många studenter inom den aktuella enheten som har svarat på frågorna som redovisas. Nettobas: Antal studenter som har svarat på just den frågan, som inte har ställts till alla. 68% av männen har svarat 4 och 5. 68% av kvinnorna har svarat 4 och 5. Redovisade frågor har inte alltid ställts till alla studenter och då visas basen som ett intervall. Synovate

9 4 Svarsfrekvenser Vad som är bra eller dålig svarsfrekvens beror mycket på yttre faktorer. Generellt avgörs svarsfrekvensen i undersökningar av hur intresserad målgruppen är av ämnet, vilken metod man har för fältarbetet samt vilka resurser (tid, kontakter, belöningar) man använder. Synovates erfarenhet av studentundersökningar visar att det är svårt att komma upp i samma höga svarsfrekvenser som vid t.ex. medarbetarundersökningar där det är vanligt med svarsfrekvenser på mellan procent. LiU har marknadsfört undersökningen väldigt effektivt och svarsfrekvensen ligger på 51 procent på totalnivå. Det får sägas vara en mycket god svarsfrekvens även om det naturligtvis är eftersträvansvärt att försöka nå ännu högre nästa gång. TOTALT Linköping Universitet 51% Svarsfrekvens FAKULTETER Svarsfrekvens Filkfak 51% HU 62% LiTH 48% Utbildingsvetenskap 46% INSTITUTIONER (motsv) med fristående kurser Svarsfrekvens IBL 52% IDA 33% IEI 43% IKK 45% ISAK 48% Tema 39 % Forum för kvinnovetenskap 50 % Ospec 41% Synovate

10 Sortering Programgruppering Svarsfrekvens F1 Collegeutbildningar i svenska m m 39% F2 Affärsjuridiska programmen 49% F3 Psykologprogrammet 59% F4 Kultur, samhälle, mediegestaltning 42% F5 Kognitionsvetenskapliga programmen 72% F6 Kulturvetenskapliga programmen 52% F7 Miljövetenskapliga programmen 68% F8 Programmet i personal- arbetsvetenskap 66% F9 Pol kand/mag-programmen 61% F10 Religionsvetenskapliga programmen 52% F11 Programmen i statistik och dataanalys 76% F12 Programmen i samhälls- och kulturanalys 45% F13 Programmen i slöjd, hantverk och formgivning 55% F14 Systemvetenskapliga programmen 50% F15 Turismprogrammet 54% F16 Masterprogram/internationella exkl. business 46% F17 Masterprogram i business adm 59% F18 Masterprogram/svenska exkl. hrm 68% F19 Masterprogrammet i hrm 68% F20 Internationella ekonomprogrammet 44% F21 Ekonomprogrammet 42% F22 Påbyggnadsprogrammet i psykoterapi 18% F23 Socionomprogrammen 59% F24 Utbytesstudenter filfak/utb.vet 30% L2 Specialpedagogik m.m 45% L3 Folkhögskollärare 1% L4 Lärarprogrammet lkpg 50% L5 lärarprogrammet Nkpg 45% L7 Senare del etc 44% T1 Asienkunskap 34% T2 Datateknik 49% T3 Design prod.utv 48% T4 Industriell ekonomi internationell 51% Synovate

11 Sortering Programgruppering Svarsfrekvens T5 Industriell ekonomi 51% T6 Elektronikdesign 56% T7 Informationsteknologi 38% T8 Kommunikations- och transportsystem 68% T9 Medieteknik 47% T10 Maskinteknik 45% T11 Teknisk biologi 63% T12 Teknisk fysik int 63% T13 Teknisk fysik 59% T15 Ing byggnadsteknik 38% T16 Ing datateknik 34% T17 Ing ind el &it 29% T18 Ing elektro 42% T19 Ing kem analys 46% T20 Ing maskin 31% T21 Ing. medie komm 75% T22 Ing tek logistik 71% T23 Datavetenskap 62% T24 Fysik 53% T25 Kemi 63% T26 Matte 46% T27 Biologi 64% T28 Bio/kem matte 70% T29 Kemisk biologi 62% T30 Grafisk design 55% T31 Innovativ programmering 45% T32 Musikproducentprogrammet 33% T33 Samhällets logistik 42% T34 Carl malmsten 52% T35 Yrkeshögskoleutb & högskoleutb 34% T36 Tek/nat basår 25% T37 Master/magister svenska 23% T38 Advanced computer graphics 38% Synovate

12 Sortering Programgruppering Svarsfrekvens T39 Applied biology 30% T40 Biomedical engineering 50% T41 Computational sciences 50% T42 Computer science 44% T43 Computer systems 54% T44 Ecology and the environment 50% T45 Energy and environmental engineering 38% T47 Intellegent transport systems 70% T48 Manufacturing management 57% T49 Materials physics and nanotechnology 20% T50 Mechanical engineering 55% T51 Molecular electronics and system design 50% T52 Molecular genetics and physiology 33% T53 Software engineering and management 83% T54 System-on-chip 44% T55 Utbytesstudenter 34% T56 Innovation and prod development 29% V1 Master folkhälsovetenskap 100% V2 Läkarprogrammet 61% V3 Logopedprogrammet 78% V4 Barnmorskeutb 62% V5 Arbetsterapeut 77% V6 Medicinsk biologi 69% V7 Sjukgymnast 66% V8 Sjuksköteskeutb 55% V9 Sjuksköteskeutb norrk/nyk 62% V11 Medical bioscience 70% V12 Utbytesstudenter HU 13% Synovate

13 Sortering Ämne Svarsfrekvens FK2 Engelska 55% FK3 Franska 60% FK4 Företagsekonomi 40% FK5 Geografi 53% FK8 Historia 49% FK10 Informatik/datalogi/design 33% FK11 Konstvetenskap 32% FK13 Litteraturvetenskap 60% FK15 Nationalekonomi 48% FK16 Pedagogik 48% FK17 Filosofi 36% FK18 Psykologi 45% FK19 Religionsvetenskap 55% FK20 Socialantropologi 38% FK21 Sociologi 58% FK22 Spanska 38% FK24 Statsvetenskap 38% FK25 Svenska språket 38% FK27 Tyska 100% FK28 Övriga ämnen 41% FK30 Genusvetenskap 50% Fx Övriga fristående kurser Filfak 100% Lx Övriga fristående kurser Utb.vet 33% Tx Övriga fristående kurser LiTH 39% Vx Övriga fristående kurser HU 50% Synovate

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad

Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad sammanställning och kommentarer Johannes Sandén 2013-11-21 Inledning och bakgrund Rekryteringsenkäten har genomförts sedan 2002 (med ett uppehåll 2006) vid

Läs mer

Studiesocial enkät 2008

Studiesocial enkät 2008 SLU, Ledningskansliet dnr 30-2397/08 Kristina Julin/Krister Ågren Studiesocial enkät 2008 Denna enkät är beställd av rektor genom det studiesociala rådet och fokuserar på sådana studiesociala frågor som

Läs mer

Planeringsavdelningen Dnr SLU ua 2014.1.1.1-2792. Studiesocial enkät 2014. Studiesociala rådet (STRÅ) och planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen Dnr SLU ua 2014.1.1.1-2792. Studiesocial enkät 2014. Studiesociala rådet (STRÅ) och planeringsavdelningen Dnr SLU ua 2014.1.1.1-2792 Studiesocial enkät 2014 Studiesociala rådet (STRÅ) och planeringsavdelningen Innehåll 1 Introduktion... 3 1.1 Syfte och genomförande... 3 1.1.1 Svarsfrekvens... 3 1.1.2 Systematiska

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Studenter om studier på distans

Studenter om studier på distans Studenter om studier på distans Resultat från studentenkäter vid Karlstads universitet 2011 Lars Haglund och Lena E. Johansson Lärstöd Karlstad University Studies 2012:26 Studenter om studier på distans

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Tid för studier. En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar. Ulf P. Lundgren. Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R

Tid för studier. En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar. Ulf P. Lundgren. Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R Tid för studier En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar Ulf P. Lundgren Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R Tid för studier En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar Högskoleverket 2001 Högskoleverket

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD Personalbarometern 2012 HÖGSKOLAN I HALMSTAD 1 Personalbarometern 2012 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Processen PB12... 3 Utskicket... 3 Seminarier, presentationer, dialoger och handlingsplaner... 4

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer

Rapport 2009:16 R. Förkunskaper och krav i högre utbildning

Rapport 2009:16 R. Förkunskaper och krav i högre utbildning Rapport 2009:16 R Förkunskaper och krav i högre utbildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Förkunskaper och

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr

Läs mer