Rasism, kön och sexualitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rasism, kön och sexualitet"

Transkript

1 Rasism, kön och sexualitet en intervjustudie Anna Bredström Doktorand Tema Etnicitet Linköpings universitet Rapport nr A 2005:3

2 2005:3 ISSN: ISBN:

3 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET 3 Innehåll FÖRORD... 6 INLEDNING... 7 SAMMANFATTNING... 8 KAPITEL Inledning...10 Vid gränsen mellan två forskningsfält: rapportens syfte och problemformulering Rapporten kapitel för kapitel KAPITEL Att prata om sex metod, etik och tolkning...14 Val av metod Fokusgruppsintervjuer Den enskilda intervjun Tolkningsprocessen Att representera andra om politik, etik och ansvar KAPITEL Den mångetniska förortsmiljön rasism, stigmatisering och utanförskap...22 Media, etnicitet och kultur Vetenskapliga begrepp och analyser Kulturell rasism? Etnicitet som föreställd gemenskap Invandrare som problem Kulturalisering av sociala problem Vardagsrasism Rasism och diskriminering i ungdomarnas vardag Vi måste leva upp till ryktet Vi invandrare har samma kultur, här finns alla olika kulturer Trygghet och gemenskap Sammanfattning KAPITEL På tal om kärlek relationer och (överskridande) gränser...40 Skildringar av arrangerade äktenskap Erfarenheter av arrangerade äktenskap Motstånd och förändring Förortens och rasismens gränser Gemenskap och tillhörighet - ett skydd mot rasism Sammanfattning... 48

4 4 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET KAPITEL Kön och heteronormativa gränser...50 Könets och sexualitetens sociala natur Den normativa heterosexualiteten Jag kan inte säga att det är helt naturligt, men det är inte onaturligt heller Utmanande av normer Man vill inte låta som en bög Den manliga blicken Sammanfattning KAPITEL Rasism, kön och sexualitet...64 Kritiken av den vita feminismen Att åtrå den andre Jämställdhet som etnisk markör Att undvika ryktet Det är idioter som oss som sprider rykten, fast dom är falska Kön och sexualitet som gräns mot det svenska Maskuliniteter Manlighetens kris? Konflikt mellan feminism och antirasism Bilden och verkligheten Sammanfattning KAPITEL Kunskap och praktik...86 Brist på kunskap? Föreställningar om riskgrupper Den vita heterosexualiteten (O)jämlika kärleksrelationer Heterosex - hans sexualitet Manlig och kvinnlig heterosexualitet Den kulturella manligheten Kärleksrelationen och sex Kondomer och manlighet Kondomer och kvinnlighet Säkra och osäkra tjejer Den (o)säkra relationen Skydd mot graviditet vägde tyngst Kondomer något för vita svenskar? Tjejerna och oskuldskravet Rätt att säga nej och definiera sin sexualitet Oskulden en förhandlingsbar symbol Den frigjorda svenskheten? Sammanfattning KAPITEL

5 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET 5 Att gå vidare avslutande kommentarer Att problematisera etnicitet Rasism och säkrare sex LITTERATURFÖRTECKNING TIDNINGSARTIKLAR Signerade: Osignerade artiklar:

6 6 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET Förord Anna Bredström, doktorand vid Linköpings universitet, har på uppdrag av Folkhälsoinstitutet genomfört en intervjustudie om rasism, kön och sexualitet. Studien som bygger på intervjuer dels i grupp och dels enskilt med ungdomar diskuterar viktiga frågor inom området ungdomar och sexualitet. Studien genomfördes för något år sedan men kommer nu ut i rapportform. Anna Bredström svarar själv för diskussion, analys, och de värderingar samt slutsatser som presenteras i rapporten. Vi hoppas att rapporten kan användas som kunskaps- och diskussionsunderlag i olika sammanhang och i verksamheter där man diskuterar förebyggande och hälsofrämjande insatser riktade till ungdomar. G UNILLA R ÅDÖ C HEF FÖR H IV/STI-UPPDRAGET

7 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET 7 Inledning Denna rapport hade aldrig blivit skriven utan medverkan, hjälp och stöd från en rad kollegor och vänner. Jag vill rikta ett varm tack till följande personer: Aleksandra Ålund som varit min handledare under projektets gång; Heinz Spira och Mariana Buzaglo från Statens folkhälsoinstitut som initierat och finansierat projektet; Diana Mulinari, Peo Hansen och Magnus Dahlstedt som läst och bidragit med värdefulla kommentarer under arbetets gång; samt till alla kolleger vid Tema Etnicitet, Linköpings Universitet. Jag vill också tacka Linda Nyman, Jennifer Boynton, Maria Lundengård och Paula Mulinari för all uppmuntran. Jag vill särskilt tacka: Luis Quiroga som genomfört och transkriberat intervjuerna med killarna; alla barnmorskor, kuratorer, ungdomshuspersonal, fritidsgårdspersonal, fältassistenter och alla andra som på något sätt hjälpt mig och Luis under arbetets gång. Till sist vill jag tacka alla er som deltagit i intervjuerna. Ni har varit viktigast av alla! Utan er ingen rapport. Mars, 2003 A NNA B REDSTRÖM

8 8 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET Sammanfattning De senaste åren har vi kunnat se en utveckling där frågor om etnicitet och sexualitet blivit allt mer aktuellt. I dessa sammanhang presenteras ofta, framför allt i massmedia, en ensidig och problematisk bild där invandrarskap och svenskhet står som två motpoler, inte minst vad gäller syn på kärlek, könsrelationer och sexualitet. Denna rapport kan läsas både som en kritisk granskning av och som ett alternativ till denna skildring. Rapporten är ett resultat av en intervjustudie om sex och samlevnadsrelaterade frågor bland ungdomar med olika etniska tillhörigheter. Genom fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer har ungdomar, både killar och tjejer, intervjuats om bland annat kärleksrelationer, sex, könsroller, homosexualitet och kondomanvändande. Med utgångspunkt i feministisk teori och kritisk etnicitetsforskning analyseras sedan ungdomarnas berättelser och samtal. Rapporten tar fasta på såväl egna erfarenheter hos ungdomarna som deras åsikter och föreställningar om vad som är rätt och fel, normalt och onormalt eller önskvärt och icke-önskvärt. Analysen lägger således vikt vid hur föreställningar om sexuella relationer och allt som hör därtill (lust, kärlek, ansvar, manligt och kvinnligt etcetera) uttrycks genom språk och social praktik. Med andra ord studeras sexualiteten i sitt sociala sammanhang där olika normativa uppfattningar är centrala för dess uttryck. Ett av rapportens huvudsakliga syften är att undersöka vilken (om någon) betydelse etnicitet och etniska gränsdragningar har i dessa sammanhang. En relativt stor del av rapporten ägnas därför åt att problematisera etnicitetsbegreppet. Rapporten tar avstamp i den forskning som uppfattar etnicitet som socialt format och formbart. Genom att kritiskt granska hur invandrarungdomar presenteras i massmedia visar rapporten hur etnicitet och etniska gränsdragningar skapas här och nu, i Sverige och av det svenska samhället. Begreppet kulturell rasism introduceras här som ett sätt att förstå den process där mytbilder om invandrarskap och svenskhet konsolideras. Rapporten ställer sig kritisk till dels slentrianmässiga definitioner av etnicitet i termer av kulturell bakgrund, dels till att olika händelser på något enkelt sätt skulle kunna förstås som ett uttryck för exempelvis kurdisk, turkisk, arabisk eller muslimsk kultur. Tvärtom visar rapporten hur ungdomarna i sina samtal och berättelser ständigt utmanar alla idéer om tydliga och väl avgränsade skillnader mellan olika etniska grupper och mellan invandrare och svenskar; det som var turkiskt i en miljö kunde mycket väl vara kurdiskt i en annan. Framförallt handlade det om en syn på könsrelationer. Medan till exempel några kristna syrianska tjejer med bestämdhet hävdade att muslimer var både mer kvinnoförtryckande och knutna till sin religion och kultur, kunde syrianerna i ett annat sammanhang vara de som framstod som mest konservativa och traditionsbundna. Ungdomarnas samtal och berättelser visar istället hur nya etniciteter skapas i samspel med det svenska samhällets etniska gränsdragningar mellan vi och dom. Dessa nya etniciteter är i sig ofta gränsöverskridande och inkluderande, formade av den mångetniska miljö ungdomarna lever i. I den mån det går att tala om traditionalistiska eller konservativa inslag bör dessa således också sättas i relation till den marginaliserade

9 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET 9 sociala, ekonomiska och politiska position som formar flertalet av ungdomarnas livsbetingelser. Det skapas helt enkelt motidentiteter som svar på ett i grunden rasistiskt och diskriminerade samhälle. Det samhälle ungdomarna uppfattade att de lever i. Rapporten illustrerar och diskuterar vidare det intima samspelet mellan kön, etnicitet och sexualitet. Med stöd av feministisk etnicitets- och rasismforskning, samt en fortsatt granskning av massmedia, belyser rapporten hur föreställningar om kön och sexualitet ofta fungerar gränssättande, de markerar vem som tillhör den ena eller den andra gruppen. Genom att hänvisa till vanemässiga åsikter om svenska män och invandrarmän, och motsvarande om svenska kvinnor och invandrarkvinnor, skapas och normaliseras etniska gränser mellan svenskar och invandrare. På liknande sätt kan föreställningar om olika sexuella och könsöverskridande identiteter fungera som markörer för åtskillnad. I ungdomarnas berättelser och samtal blir det tydligt att könsidentiteter skapas i och genom dessa kontrasterande synsätt: så formas till exempel invandrarmanlighet som en motpol till en föreställd svensk manlighet. I rapportens sista del diskuteras den effekt denna förståelse av samspelet mellan etnicitet, kön och sexualitet får för frågor om sexuell praktik. Av den forskning som undersöker säkerhet och risktagande i sexuella relationer befinner sig rapporten i den kategorin som ser sociala ojämlikheter och andra identitetsgrundande frågor som centrala för människors förmåga att förhandla kring säkrare sex. Med andra ord: även om information om hur man kan skydda sig mot smitta är nödvändig, så är informationssatsningar en långt ifrån tillräcklig metod och policy för att sätta stopp för riskfyllda sexuella praktiker. Det har istället visat sig, att normerande föreställningar om heterosexuell manlighet och kvinnlighet har en avgörande betydelse för om och hur män och kvinnor lyckas förhandla och förmedla säkerhet i sexuella relationer. Att forma ett kondomvänligt manlighetsideal och få heterosexuella män att ta ansvar i relationer (oavsett kvinnans status) är enligt detta perspektiv en betydande uppgift för fortsatt preventivt arbete. Intervjuerna med ungdomarna pekar också tydligt på att detta gäller även dem. Deras berättelser om när eller varför de skyddar sig, respektive utsätter sig för risk, är tydligt formade av könsrelaterade normer för heterosexuella relationer. Däremot är det inte alltid lika tydligt präglat av etniska gränsdragningar. Tvärtom påminner många av ungdomarnas argument och erfarenheter, av exempelvis att (inte) använda kondom vid heterosexuella relationer, om andra studier där etnicitet inte varit i fokus. Att etnicitet inte alltid är avgörande uppfattas i rapporten som ytterligare en angelägen poäng. Det påminner återigen om hur viktigt det är att luckra upp bilden av definitiva skillnader mellan olika etniska grupper, eller mellan svenskar och invandrare, och att ett ensidigt fokus på olikheter riskerar att skapa en blindhet inför både motsägelser och likheter.

10 10 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET Kapitel 1 Inledning Att vara ung i dagens Sverige innebär att man med största sannolikhet någon gång under skoltiden får information om säkrare sex. Det kan ske genom skolans sex och samlevnadsundervisning, på den lokala ungdomsmottagningen, hos skolsköterskan eller på ungdomsgården. Informationsbroschyrer, reklam och media är andra viktiga kunskapskällor. Trots all kunskap och information är det fortfarande många som aldrig, eller bara ibland, använder kondom vid samlag. 1 Varför ungdomar inte använder kondom, vilka erfarenheter de har av sexuella relationer, hur de förhandlar kring säkerhet och risker (både med fasta och tillfälliga partner) och hur de förstår både risker vid sexuella möten och ansvar i sexuella relationer är således både aktuella och viktiga frågor att undersöka närmare. Likaså kan ungdomars förhållande till könsroller, kärlek och sexualitet bidra till en större förståelse av varför kunskap inte tycks vara tillräckligt. Denna rapport handlar om hur ungdomar med olika etniska tillhörigheter ser på dessa frågor. Undersökningen är gjord på uppdrag av Folkhälsoinstitutet och rapporten utgör ett bidrag till institutets målgruppsrelaterade sex och samlevnadsarbete. Under arbetets gång har jag med hjälp av Luis Quiroga (Fil. mag. etnologi) intervjuat ungdomar/unga vuxna 2 med olika etniska tillhörigheter i åldrarna år, både i grupp och enskilt. Undersökningen är en kvalitativ studie där vi i ett 30 tal intervjuer har samtalat med ungdomarna om säkert och osäkert heterosex och homosex, kärlek och relationer, lust och längtan, gränser och mycket annat som faller inom ramen för sex och samlevnadsfrågor. 3 Vid gränsen mellan två forskningsfält: rapportens syfte och problemformulering De senaste åren har vi om och om igen kunnat läsa i både dags - och kvällspress, eller fått förmedlat till oss via TV och radio, om hur invandrare 4 generellt och invandrarungdomar i synnerhet förhåller sig till könsrelationer och sexualitet. Bilden har en klar negativ anstrykning. Det har oftast varit som problem frågan lyfts fram och ventilerats, under rubriker som hedersmord, gruppvåldtäkter, kvinnoförtryck, tonårsäktenskap eller könsstympning. I dessa sammanhang ges ofta en förenklad och problemfylld bild av ungdomar med olika etnisk bakgrund, i synnerhet ungdomar från 1 Detta framgår bland annat av statistik över Klamydia och andra sexuellt överförda sjukdomar (se Noori, 2002). 2 De intervjuade ungdomarna har varit mellan år, det vill säga både från kategorin ungdomar och unga vuxna. Jag väljer dock att genomgående använda begreppet ungdomar. 3 Intervjuerna genomfördes våren 2000 samt våren Denna rapport lämnades till Statens folkhälsoinstitut mars Jag sätter begreppen invandrare och invandrarungdomar inom citationstecken för att understryka dels att det inte är mina begrepp, dels att begreppen är behäftade med en rad problem (se vidare kapitel 3).

11 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET 11 förortsmiljöer. Unga killar med invandrarbakgrund skildras som mer machoorienterade än svenska killar. På motsvarande sätt återges en bild av unga invandrarkvinnor som mer förtryckta av sina män, sin släkt eller sin kultur än svenska tjejer. Genomgående hänvisas det till en föreställning om kulturella skillnader, där deras kultur tillskrivs en stor del av förklaringen till ungdomarnas handlande. Denna rapport kan läsas som både en kritisk granskning av och ett alternativ till en sådan förenklad bild. Ungdomarna som deltagit i undersökningen kommer alla från miljöer präglade av social, ekonomisk och politisk marginalisering. Deras berättelser utmanar föreställningen om definitiva kulturella skillnader - de är på många sätt gränsöverskridande i sin etniska tillhörighet. Dessutom visar de på en mångfald av praktiker som inte stämmer överens med den gängse bild som dominerar i media. Verkligheten visar sig vara betydligt mer komplex. Att undersöka inställningar till och erfarenheter av sex och samlevnadsrelaterade frågor bland ungdomar med olika etniska tillhörigheter aktualiserade flera möjliga frågeställningar och perspektiv. I de flesta fall väckte mötet med ungdomarna - och diskussioner i andra sammanhang där dessa frågor behandlades nya frågor och omkullkastade ursprungliga syften och problemställningar. Likaså gav tidigare forskning och annan teoretisk litteratur nya infallsvinklar. I mitt arbete med de frågor som undersökningen ger upphov till har jag valt att använda mig av perspektiv från två forskningsområden. Det ena rör frågor om kärlek och sexualitet där jag främst låtit mig inspireras av de debatter som förts inom ramen för feministisk forskning, och där både kön/genus och heteronormativitet är begrepp som har fungerat som en grund för hur jag förstår och tolkar ungdomarnas berättelser. Det andra forskningsfältet handlar om etnicitet, etniska relationer och rasism. Där utgår jag från en kritisk granskning, snarare än tar begrepp som etnicitet, ras eller nation för givna. Här har jag främst blivit inspirerad av de feministiska forskare som undersöker samspelet mellan kön, etnicitet och rasism. Rapporten utgår från att samspelet mellan etnicitet och sexualitet behöver förklaras utifrån ett vidare perspektiv än det som reduceras till frågan om kulturell bakgrund. Fokus i denna rapport ligger därför på hur rasism, etnisk diskriminering och social marginalisering påverkar och sätter gränser för ungdomarnas sexuella relationer. Syftet med denna studie är att försöka fånga vilka eventuella betydelser etnicitet kan tänkas ha för ungdomarnas föreställningar om kärlek och sexualitet och för deras erfarenheter av sexuella relationer. Frågeställningar som blir aktuella i detta sammanhang är hur kön och sexualitet kopplas ihop med föreställningar om svenskhet och invandrarskap samt om etnicitet har någon betydelse för ungdomars förståelse eller erfarenhet av säkrare sex respektive risktagande i sexuella relationer. Rapporten kapitel för kapitel Rapporten är indelad i åtta kapitel. Efter detta inledande kapitel diskuteras frågor om metod, etik och tolkning i kapitel 2. Här tar jag upp för och nackdelar med de olika intervjumetoder som använts, samt diskuterar frågor om maktrelationer i forskningsprocessen. Vidare berör jag hur de transkriberade intervjuerna tolkas med hjälp av diskursanalys. I kapitel 3 förenas ungdomarnas berättelser om sig själva, sin tillhörighet och erfarenheter av det svenska samhället med teoretiska diskussioner kring etnicitet,

12 12 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET rasism och det mångkulturella samhället. Det utgör på så sätt en kontextualisering av ungdomarnas livsvillkor och en ram för hur etnicitet tolkas i denna undersökning. I detta kapitel blir det också tydligt att de diskussioner som förs i massmedia har stor betydelse för ungdomarnas vardagliga liv. Kapitel 4 tar fasta på en av de frågor som ofta behandlas i media, närmare bestämt den som kretsar kring arrangerade äktenskap och familjens inflytande över ungdomarnas val av partner. Kapitlet handlar om vem man träffar och vem man tänker sig leva med i framtiden. Medias enkelspåriga skildring kontrasteras med ungdomarnas berättelser som både bryter med, utmanar och ger nya perspektiv på hur de ser på relationer och (etniska) gränser. Om kapitel 3 lade tyngdpunkten på den teoretiska diskussionen, kan kapitel 4 ses som en form av fallstudie, en illustration till de teoretiska resonemangen. Båda kapitlen handlar dock huvudsakligen om etnicitet, medan de kapitel som följer i betydligt större utsträckning inkluderar frågor om kön och sexualitet. I kapitel 5 behandlas frågan om könsidentitet och hetero-sexualitet. Här analyseras ungdomarnas diskussioner, erfarenheter och föreställningar om vad det innebär att vara kvinna och man, samt hur intimt förbundet detta är med den norm som heterosexualiteten utgör. I detta kapitel presenteras också en viktig inspirationskälla för denna studie: de brittiska forskningsprojekten Women, Risk and AIDS project och Men, Risk and AIDS project. 5 I dessa undersöker bland andra sociologerna Janet Holland och Caroline Ramazanoglu unga människors sexuella identitet och praktik. Holland och Ramazanoglu lyfter fram och problematiserar både könsrelationer och den normativa heterosexualiteten för att på så sätt förklara unga människors erfarenheter av säkerhet och risktagande i sexuella relationer. Medan en del av den feministiska forskningen om sexualitet, likt Holland med fler, har integrerat den normativa heterosexualiteten i sin analys av könsrelationer så finns det fortfarande betydande luckor vad gäller samspelet mellan etnicitet, kön och (hetero)sexualitet (Richardson, 2000). Den forskning som hittills bedrivits har tenderat att fokusera på kulturella skillnader och blundat för frågor om rasism, marginalisering eller diskriminering. På så sätt har den undvikit att problematisera etnicitet. På liknande sätt har en stor del av etnicitetsforskningen varit tämligen blind för hur kön och sexualitet genomsyrar både rasism och etniska gränsdragningar. Dessa brister utmanas av feministiska etnicitets- och rasismforskare som har visat hur etnicitet och rasism är så intimt förbundet med kön och sexualitet att det är näst intill omöjligt att studera dem separat. I kapitel 6 diskuteras detta närmare. I fokus för detta kapitel står synen på svenskhet och invandrarskap och hur det sätter sina spår i föreställningar om manligt och kvinnligt och vilka betydelser dessa får, inte bara i relation till varandra utan även till andra män och kvinnor. Samt hur ungdomarna kryssar mellan, och förhandlar med, rådande föreställningar. Medan kapitel 5 och 6 i mångt och mycket handlar om identitet och identifikation, är kapitel 7 mer uppbyggt kring ungdomarnas konkreta handlande. Kapitlet handlar om kunskap och praktik och bygger till stor del på empiriska skildringar av hur ungdom- 5 Se Holland m.fl. (1998) för en sammanfattning.

13 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET 13 arna förstod, förhöll sig till och erfor sexuella relationer i allmänhet och säkert sex i synnerhet. Kapitlet tar sin utgångspunkt i att hiv/aidsdebatten 6 varit allt annat än en neutral debatt: snarare har den både utgått från och format föreställningar om såväl kvinnligt och manligt, sexuella identiteter som etniska grupper. Med hjälp av forskare som kritiskt granskat debatten runt hiv/aids presenteras även några möjliga tolkningar av ungdomarnas samtal och berättelser. Rapporten avslutas med ett sammanfattande (kapitel 8) där avslutande kommentarer och förslag på hur arbetet med dessa frågor kan gå vidare. 6 Inom medicinsk forskning används inte alltid det omtvistade och medicinskt svårdefinierade begreppet aids. Vissa forskare menar att hiv - relaterade sjukdomstillstånd är ett bättre begrepp. Jag använder både begreppet hiv och begreppet aids i denna rapport, eftersom aids fortfarande har en stark symbolisk och kulturell betydelse (se Wilton, 1997).

14 14 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET Kapitel 2 Att prata om sex metod, etik och tolkning Att strunta i metodologiska frågor är att anta att kunskap kommer från ingenstans och låta kunskapsmakarna svära sig fria från ansvar för vad de producerar och hur de framställer saker och ting (Skeggs, 2000:33). Metod presenteras ofta som om det vore åtskilt från teori, som om det är en fråga om neutrala verktyg att använda för att samla in empiri och gestalta verkligheten. Denna föreställning har fått utstå skarp kritik från olika håll de senaste årtiondena. Gemensamt för denna kritik har varit att visa på hur metodologi i sig innefattar kunskapsteoretiska ställningstaganden (Back, 1993). Valet av metod inbegriper en föreställning om vem som ska studeras och hur de ska studeras, men också en teori om hur man ska skriva, och vilken kunskap man ska använda sig av för att förstå sin information (Skeggs, 1997: 33). Det innebär att varken fält eller människor att studera finns där på förhand, utan att forskaren snarare skapar dem på vägen. Inga forskningsfrågor är heller helt neutrala utan ingår i ett bredare fält samhället med alla dess strukturer och maktrelationer. Ytterst handlar detta om en fråga om makt, om forskarens makt både i den interaktion som intervjun innefattar och i skrivandet i sig: makt att representera och tolka det andra har berättat, men också makt att utmana stereotypa skildringar. Dessa frågor om objektivitet och distans löper som en röd tråd genom hela rapporten. Parallellt med analysen av ungdomarnas samtal, erfarenheter och berättelser beskriver jag och granskar hur frågor om invandrarungdom och sexualitet behandlas i mediala, såväl som politiska och vetenskapliga sammanhang. Val av metod Hur går man tillväga för att undersöka erfarenheter av och inställningar till sex och samlevnadsfrågor? Hur pratar man om sex? Vilka fallgropar lurar på vägen när forskaren och informanten ska tala om det mest privata? Att prata om sex kan måhända vara jätteroligt och spännande, men det kan också vara pinsamt, obehagligt och kännas oerhört utlämnande. Åsikterna går vitt isär när det gäller vilken metod som är mest lämpad för att samla in material om hur människor lever och förhåller sig till sexuella önskningar, handlingar och erfarenheter. En del forskare menar att anonyma enkäter är att föredra och att det är näst intill meningslöst att få människor att avslöja något så intimt och privat för en främmande människa. Andra forskare argumenterar dock för att kvalitativa metoder kan ge information som annars inte kommer fram. Feministisk forskning har ofta valt att använda kvalitativa metoder med argumentet att det ger mer utrymme för informanternas egna röster, snarare än att placera dem i redan på förhand konstruerade kategorier (Jacksson, 1998). Den kvalitativa metodens fördelar är att kunna utforska varför eller på vilket sätt något sker. Vad gäller sexualitet kan kvantitativa studier ge information om exempelvis ålder för sexualdebut, antal partner

15 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET 15 och annan information kring vårt sexuella beteende, medan en kvalitativ undersökning kan belysa de sociala och kulturella kontexter som genomsyrar dem (Frith, 2000). Detta är inte minst viktigt när syftet är att förstå hur unga människor förhandlar kring frågor om säkrare sex eller ansvar i sexuella relationer. Kvalitativa metoder är dock långtifrån problemfria. Intervjusituationen kan till exempel fungera kränkande för såväl informant som intervjuare. Kvalitativa metoder innefattar således alltid en rad etiska ställningstaganden. Jag valde att använda mig av kvalitativa metoder i form av dels fokusgruppsintervjuer, dels enskilda intervjuer där de flesta, men tyvärr inte alla, tidigare hade deltagit i en fokusgruppsintervju och således var bekant med mig eller Luis Quiroga, som genomförde och transkriberade intervjuerna med de unga männen. Fältarbetet har bedrivits i tre olika lokala miljöer, två förortsmiljöer och ett mindre samhälle, vilka samtliga kan karaktäriseras som mångetniska (Ålund, 1997). Syftet med att bedriva fältarbete i olika miljöer var ursprungligen att undersöka den lokala miljöns inflytande. Att genomgripande fånga betydelser av exempelvis lokal kulturproduktion, arbetsmarknadssatsningar eller andra specifika åtgärder visade sig dock vara en alltför stor uppgift inom ramen för detta projekt. Däremot har fältarbete på olika platser medverkat till att tydliggöra etnicitetens sociala natur: det som exempelvis beskrivs som turkiskt i en miljö är i en annan syrianskt. På så sätt bidrog de olika miljöerna till att luckra upp föreställningar om statiska gränsdragningar och homogena grupper. Sammanlagt har 10 fokusgruppsintervjuer i enkönade grupper à 4 7 personer genomförts och efter det ett 20-tal enskilda intervjuer med ungdomar/unga vuxna i åldern år. Varje intervju varade drygt en timma och alla intervjuerna har sedan transkriberats. Informanterna har olika etniska och nationella tillhörigheter: De flesta har turkisk, syriansk, kurdisk och iransk bakgrund men även chilenska, somaliska och eritreanska och en del andra nationaliteter och etniciteter finns representerade bland ungdomarna. Därutöver kom en del ungdomar från familjer där en av föräldrarna var etniskt svensk. De flesta var antingen födda i Sverige eller hade kommit hit som barn, endast några få av ungdomarna hade kommit hit i ett senare skede av sin skolgång. Det övervägande flertalet hade således tagit sig igenom svensk grundskoleutbildning. De hade också erfarenhet av svensk sex och samlevnadsundervisning vid ett eller flera tillfällen. Förutom dessa intervjuer har samtal med fältassistenter, fritids- och ungdomsgårdspersonal varit givande för projektet, inte minst för att komma i kontakt med ungdomarna. Slutligen har ett par intervjuer även genomförts med barnmorskor och kuratorer som arbetade vid ungdomsmottagningarna på de berörda platserna. Fokusgruppsintervjuer Fältarbetet inleddes med fokusgruppsintervjuer i etniskt blandade, enkönade grupper. Fokusgruppsintervjun är en specifik form av gruppintervju som har till syfte att samla en grupp människor för att diskutera ett specifikt ämne (det som är i fokus). Samtalet fokuseras kring det ämne som forskaren är intresserad av och leds av en moderator, (jag eller Luis), vars uppgift är att ställa breda frågor för att på så sätt initiera en diskussion. Fokusgruppen karaktäriseras av att medlemmarna engageras i en kollektiv diskussion där de interagerar både med varandra och med forskaren och det är just denna kollektiva interaktion som särskiljer fokusgruppen från andra kvalitativa metoder (se Morgan, 1993; Wilkinsson, 1998).

16 16 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET Hannah Frith (2000: 277) menar att fokusgrupper är lämpliga att använda i forskning kring sexualitet av tre anledningar; (1) fokusgrupper är användbara för utforskande av ämnen som inte tidigare är väl undersökta; (2) fokusgrupper kan göra det möjligt för forskaren att lära sig det språk och vokabulär som intervjudeltagarna ofta använder när de pratar om sexualitet och (3) fokusgrupper ger en god förutsättning för människor att känna sig väl till mods med att prata om sexuella erfarenheter och uppmuntrar människor att prata om sex. För projektet fungerade fokusgruppen delvis efter dessa principer. För det första användes fokusgruppsintervjuerna i ett första stadium för att utforska ett ämne som inte är så väl undersökt 7 och där gruppdiskussionen gav upphov till ny information och nya infallsvinklar. Fokusgruppsintervjuerna gav mig således information som förmodligen annars hade gått förlorad. Ett exempel är hur informanterna i sina diskussioner utmanade mediala bilder genom diskussioner där föreställningar om kultur och kulturella skillnader ständigt förhandlades, utmanades och ifrågasattes (se kapitel 3). Enbart enskilda intervjuer hade kanske överfokuserat betydelsen av kulturella skillnader, och gjort mig blind för likheter mellan olika etniska grupper eller konflikter och motsägelser inom gruppen. Fokusgruppernas tydligt motsägelse-fulla samtal gjorde det också lättare för mig att inte hamna i vad Silverman (1993) kallar för en turistfälla, där den etnocentriska blicken gör forskaren blind för vad som egentligen sker. Friths andra princip var mitt främsta argument för att påbörja fältarbetet med fokusgruppsintervjuer; det vill säga jag ville undersöka det språk och språkbruk som deltagarna använde när de i vardagligt tal diskuterade kring föreställningar, förväntningar och erfarenheter av (egen och andras) sexualitet och sexuella relationer. Min tanke var att undersöka frågor som: Hur pratar ungdomarna om sex? Hur argumenterar de kring frågor om kön, sexuell identitet, säkrare sex och etniska gränser? Vilka outtalade och uttalade normer finns samt hur förhandlar de med egna och samhälleliga normer? Deltagarna i varje gruppintervju kände alla varandra, oftast var de nära vänner. Trots att jag är medveten om att det alltid råder både tabun, hierarkier och en del underförstådda normer i en redan etablerad grupp 8 som kan vara svåra att nå, så föredrog jag ändå denna konstellation för att enklare kunna skapa en förtrolig stämning. Dessutom upplevde jag att min position som utomstående gjorde att de fick förtydliga och förklara sig, vilket i sig bidrog till att fördjupa analysen. Ungdomarna började, med hjälp av varandra, att själva analysera och diskutera kring vad de egentligen menade. Fokusgruppsintervjuerna gav mig således en bild av hur deltagarna tänkte och argumenterade kring en rad olika frågor som alla hade att göra med dem som invandrare i det svenska samhället och deras erfarenheter och tankar kring sex och samlevnadsfrågor. Samtalen handlade ofta om skillnader och likheter mellan invandrare och svenskar, samt om relationer över och inom etniska gränser. Ungdomarna talade ofta om och var arga över det som de uppfattade som medias snedvridna skildringar av invandrare, och de ville ge sin bild av hur det egentligen är. Vidare diskuterades frågor om kön och sexualitet utifrån deras syn på relationer, otrohet, kärlek, kondomer och begreppet säkrare sex. Vi talade om vad det innebär att leva i parförhållanden och vilka slags 7 Se Forsberg (2000). 8 Beteckningen grupp är problematisk eftersom den signalerar definitiva och bestående gränser för vilka som är gruppens deltagare. Vissa forskare väljer därför att kalla det för nätverk istället.

17 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET 17 sexuella relationer de har med sina fasta partner och hur (eller om) de skyddar sig mot oönskade graviditeter eller sexuellt överförda sjukdomar. Pornografi kom ibland upp i dessa sammanhang, ibland diskuterades det separat. Ett par frågor initierades genom en diskussion om populärkulturella fenomen som filmer och kända såpoperor. Framförallt gällde det frågan om sexuell identitet där bland annat filmen Fucking Åmål diskuterades. Detta var ett medvetet val från min sida, det var ett försök att så mycket som möjligt undvika, eller åtminstone inte uppmuntra till, ett samtalsklimat som enbart kretsade kring heterosexuella relationer. 9 Vad gäller Friths tredje argument för fokusgruppintervjuer så förefaller detta något mer problematiskt. Till viss del fungerade den som ett forum där sex var tillåtet att diskutera, särskilt då det explicita syftet med intervjun var att samtala om sex och det var säkert givande för många av deltagarna i intervjuerna att få ta del av varandras erfarenheter, tankar, frågor och kunskaper. Fokusgruppsintervjun gav således ungdomarna ett tillfälle att kunna ställa frågor och få delge sina tankar, rädslor och förhoppningar. Att föra ett seriöst samtal om sex var också någonting som många av ungdomarna uttryckte att de sällan fick tillfälle till. Visst pratar vi mycket om sex, men mest genom att skämta och så där, sa en tjej i en intervju. I flera grupper uppstod också ett öppet samtalsklimat där gruppmedlemmar delade med sig av personliga erfarenheter, frågor eller rädslor. När det sker kan således fokusgruppen en möjlighet att ventilera personliga funderingar och erfarenheter, i enlighet med Friths modell. Men i alla gruppintervjuer utvecklades inte samma tillåtna miljö. En del gruppintervjuer styrdes tvärtom av strikta regler för vad som var tillåtet att säga och vad som inte var det. Dessa gruppintervjuer genomsyrades således av normer och värderingar som visserligen ibland ifrågasattes och utmanades, men likväl styrde deltagarnas möjligheter att delge sina personliga erfarenheter. Jag ville inte heller, av etiska skäl, att någon deltagare skulle känna sig tvingad att delge sina personliga erfarenheter i en grupp vars inbördes relationer jag inte kände till. Därför valde jag att utöver fokusgrupperna göra enskilda intervjuer med några av dem som deltagit i gruppintervjuerna. Den enskilda intervjun Den enskilda intervjun var av så kallad semistrukturerad karaktär, vilket innebar att det fanns några löst formulerade frågor att utgå ifrån, men det fanns samtidigt möjlighet och utrymme att ventilera andra frågor. I den enskilda intervjun behandlades samma frågor som i gruppintervjun, skillnaden låg i att här sattes den personliga erfarenheten i fokus. Syftet med intervjun var att fånga de luckor som fanns i gruppintervjun, där den personliga erfarenheten ofta lämnades utanför. Den enskilda intervjun gav även utrymme för att se de motsättningar som fanns mellan det som i gruppintervjun ansågs som det tillåtna och de erfarenheter som informanterna hade. I flera fall kolliderade dessa med andra gruppmedlemmars normer och värderingar. Några informanter påpekade detta genom att ta upp hur svårt de hade haft att prata i gruppen eftersom deras egna erfarenheter och val stod i strid med de kollektiva normer och värderingar som gruppen hade gett uttryck för. Ibland väckte detta skuldkänslor hos informanten, andra gånger ifrågasatte informanten i det enskilda samtalet gruppmedlemmarnas åsikter. 9 Frankenberg (1993) argumenterar för att tabubelagda eller kulturellt sanktionerade normer så som i hennes exempel (vardags)rasism behöver artikuleras för att kunna granskas. I enlighet med hennes resonemang var det ett medvetet val för mig att diskutera kring olika sexuella identiteter. Se Braun (2000) för en diskussion kring att utmana heterosexism i fokusgrupper.

18 18 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET Den traditionella bilden av den distanserade forskaren som inte ska låta intervjun påverkas av sin närvaro har ifrågasatts från flera håll. Ruth Frankenberg (1993) talar om hur viktigt det är att utmana föreställningen om att en intervju skulle kunna vara neutral. Hon menar att det i alla intervjusituationer sker en interaktion mellan forskaren och informanten oavsett hur aktivt intervjuaren deltar. Det vill säga, att jag är svensk, kvinna och akademiker satte säkert sina spår i det ungdomarna valde att berätta eller inte berätta för mig. Likaså styrdes säkert våra samtal av mitt val av frågor och mina förförståelser. 10 Frankenberg motsätter sig även idén om att en neutral intervju(are) skulle få fram mer autentisk kunskap. Tvärtom, menar hon, är en sådan föreställning både felaktig och vilseledande. Dels, menar hon, har feministisk forskning visat att stöd och uppmuntran från en intervjuare kan göra att informanten känner mod att berätta saker de annars inte vågat berätta. 11 Det vill säga, det är inte per automatik så att informanten berättar mer fritt om forskaren sitter tyst eller bara ställer frågor som leder samtalet tillbaka till informanten själv. Dels, menar hon, ställer det forskaren inför en rad etiska problem: om intervjuaren sitter med viktig information som informanten uppenbarligen inte har, kan det vara oetiskt att inte bidra med sina kunskaper eller erfarenheter. I sin undersökning om vita kvinnor och rasism väljer Frankenberg därför att använda sig av något som hon kallar dialogiskt närmande (dialogical approach). Genom detta närmande får intervjun mer karaktären av ett samtal, där intervjuaren är villig att delge sina erfarenheter om så önskas. Ett dialogiskt närmande kan också bidra till att, åtminstone delvis, utmana den maktobalans som finns mellan forskaren och informanten. Det är mer demokratiskt, hävdar Frankenberg, att tydligt positionera sig själv, visa vem man är och vara öppen för att prata om hur det kan påverka samtalet. Liknande argument finns för att använda fokusgruppsintervjuer. Flera av dess förespråkare hävdar att det kan vara ett mer demokratiskt alternativ än den enskilda intervjun. Fokusgruppen medför till exempel att forskarens språk och frågeställningar inte behöver bli lika styrande eftersom gruppens dynamik mycket väl kan leda in intervjun på nya spår. Informanten är inte heller lika utlämnad till forskaren i en grupp där han eller hon kan finna stöd bland andra gruppmedlemmar. Det är dock värt att poängtera, att det lika gärna kan vara omvänt. Informanten kan, inte minst om det handlar om att delge personliga erfarenheter, riskera att känna sig ännu mer utsatt då det är fler än bara en person som kan inverka hämmande. Det kan också handla om uttalade eller outtalade normer som sätter gränser för vad samtalet tillåter. Om en grupp ger uttryck för att heterosexualitet skulle vara den enda naturliga eller normala sexualiteten, riskerar människor med andra sexuella identiteter att känna att deras sexualitet inte är okej att prata om, eller att de blir bemötta som onormala eller avvikande (jfr Braun, 2000). Jag valde att utgå från samma principer som Frankenberg, det vill säga att jag var öppen för dialog och delgav ibland mina egna erfarenheter, inte minst för att ge stöd och visa förståelse när informanten tog upp något som kändes svårt eller pinsamt för henne att prata om. Detta gällde både i gruppintervjun och i den enskilda intervjun, även om det 10 Diana Mulinari (1999) påpekar att fältarbete kan förstås som en process där förutsättningarna ständigt förändras; både litteratur och mötet med fältet ger hela tiden upphov till nya frågor och infallsvinklar som sätter sin prägel på fältarbetet. 11 Frankenberg (1993) tar även upp hur det särskilt gäller frågor som är tabubelagda, eller ämnen som behöver artikuleras, som rasism eller sexualitet.

19 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET 19 var mest aktuellt i den senare. Det etiska perspektivet aktualiserades vid ett flertal tillfällen, exempelvis när jag kände att det vore oetiskt att inte delge mina kunskaper om bland annat smittvägar för hiv och andra sexuellt överförda infektioner. Tolkningsprocessen [A]tt tolka är en social process där såväl forskaren som dess möte med forskningsfältet ingår i ett politiskt färgat rum, som ständigt ifrågasätts och utmanas (Maynard & Purvis 1994: 7). 12 En del av den samhällsvetenskapliga forskning som undersökt hur människor förstår sig själva och sin identitet visar hur de (myt)bilder och föreställningar som florerar i samhället formar människors berättelser om sig själva. Detta är ofta en smärtsam process, inte minst för kvinnor. Sociologen Elina Oinas (1998) har låtit en grupp kvinnor göra ett så kallat minnesarbete där deras egna personliga historier rekonstrueras. Hon beskriver hur feminiseringen inte skedde automatiskt, utan innebar en lång förhandling där kvinnorna drog sig till minnes hur de både kämpade emot och upplevde sin tillblivelse som kvinna som något skrämmande och smärtsamt. Att bli kvinna eller man är således vare sig något som sker automatiskt eller något som finns med sedan födseln. Tvärtom är det något vi successivt tränas att bli, och som en del av denna process bestraffas vi för alla eventuella könsfel. Att undersöka människors sexuella erfarenheter, föreställningar och förväntningar handlar således i mångt och mycket om att undersöka människors föreställningar om sig själva, om identitet och självbild. Detta är i sin tur något som hela tiden skapas. Vi blir till som subjekt genom att känna igen oss i och förhålla oss till en rad kulturellt förmedlade föreställningar om vilka vi är; vi skapar oss själva som män, kvinnor, svenskar, invandrare, heterosexuella eller homosexuella. Valmöjligheten i vårt identitetsskapande är dock begränsad. Det finns oftast en tydlig gräns för vad som anses vara rätt eller fel beteende, normalt eller avvikande eller till och med vad som anses vara naturligt eller onaturligt. Den kulturella repertoaren utifrån vilken människor skapar sin identitet är följaktligen strukturerad av en rad olika maktrelationer: mellan män och kvinnor, mellan olika socialgrupper, mellan olika etniska grupper och olika sexualiteter. Detta innebär att identiteter formas i relation till det omgivande samhället och dess maktförhållanden (Allen, 1994). Eller, som Nora Rätzel (1997: 74, e.ö.) uttrycker det: samhällets generella maktstrukturer omformas till individuella sätt att förstå sig själv och andra. Ungdomarnas egna berättelser och samtal om kärlek och sexualitet kan således sättas i en större kontext och förstås utifrån en struktur i vilken språk, makt och sociala strukturer är nära sammanlänkade. Ken Plummer skriver om hur människors berättelser om sexualitet delvis handlar om gränsdragningar och utmanande av nya territorier. Samtidigt, hävdar han, är dessa berättelser ofta, kanske till och med för det mesta, konservativa och bevarande av det dominanta synsättet (Plummer, 1995: 178, e.ö.). Plummers dominanta synsätt påminner om det som brukar kallas för diskurser. Diskurser både begränsar och möjliggör vårt sätt att se och förstå världen, de gör det möjligt att säga och tänka vissa saker hellre än andra (Jackson, 1998: 47, e.ö.). 12 Egen översättning. I fortsättningen kommer eget översatta citat markeras med e.ö.

20 20 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET Diskurser är kopplade till föreställningar om vad som anses vara sant, normalt eller naturligt. Två tydliga exempel på diskurser är: diskursen som säger att det finns naturliga könsskillnader mellan män och kvinnor och diskursen som påstår att heterosexualitet är normalt (se Butler, 1990). Diskurser är dock mer än bara föreställningar eller idéer; diskursiva gränsdragningar reglerar människors uppfattningar om verkligheten och har därmed högst reella och konkreta effekter. Diskurser om etnicitet handlar i mångt och mycket om tillhörighet, om identitet och om hemkänsla. Diskurser är historiskt varierande och ofta intimt förbundna med samhällets maktförhållanden: inte sällan är det eliten som skapar gränser för vad som anses vara naturligt/onaturligt, normalt/avvikande eller vilka vi är och vilka som är dom andra : Diskurser som kommer från inflytelserika källor, som intellektuella och media, kallar på ett övertygande sätt till sig människor som medborgare du är en av oss samtidigt som de gör klart vilka som är dom andra. De mobiliserar kultur, tradition, religion och föreställningar om historien och olika platser för att skapa en känsla av gemenskap: en etnisk eller nationell identitet.(cockburn, 1998: 10, e.ö.) Ungdomarnas egna berättelser och samtal med mig, Luis och varandra tolkar jag med hjälp av något som brukar kallas diskursanalys. Diskursanalysen sätter fokus på språket, på vad människor gör med språket och dess mening (Holland m.fl., 1998: 84). I analysen av transkriberade intervjuer undersöker forskaren vilka diskurser som informanterna utgår från och talar genom (Whetherell & Potter, 1992 ). Att identiteter och identitetsskapande ses som sociala processer innebär också att identiteter aldrig är fixerade eller statiska. Luckor, motsägelser eller tystnader är därför att räkna med snarare än ett problem. Nora Rätzel (1997) menar att diskurser kan vara olika i sitt innehåll, men lika i sin form. Whetherell & Potter (1992: 102) sätter fokus på hur olika diskurser kommer till uttryck i olika sammanhang, det vill säga de har en funktionell aspekt. I sin undersökning om rasism säger de att de förutsätter att människor använder sig av olika repertoarer i olika sammanhang för att förklara och legitimera sina åsikter eller tankar. Feministisk metodologi har lyft fram begreppet situerad kunskap (Haraway, 1988). Att situera sin kunskap innebär att tydligt visa på de teoretiska och metodologiska ställningstaganden forskaren gör, samt att problematisera och analysera den interaktion som sker mellan forskaren och fältet. Att vara medveten om och analysera det som sker i insamlandet av empiri är vad många brukar kalla ett reflexivt förhållningssätt (se Ehn & Klein, 1994, Burton m.fl., 1994: 29-30). Sue Wilkinsson (1998) menar att fokusgruppen innefattar en unik möjlighet till att situera sin kunskap genom att interaktionen mellan gruppens medlemmar, inklusive forskaren, blir synlig. Genom att analysera interaktionen kan man fånga hur mening och betydelser skapas i sitt sammanhang. Dessvärre menar Wilkinson att det fortfarande är få forskare som har utnyttjat denna möjlighet i sin analys. Ofta har enskilda röster använts trots att de uttryckts i en diskussion. På liknande sätt argumenterar Frankenberg (1993) för att hennes dialogiska närmande synliggör hennes deltagande i intervjun,

21 RASISM, KÖN OCH SEXUALITET 21 istället för att upprätthålla en illusorisk bild av att intervjuaren inte finns med och påverkar samtalet. I min analys har jag tagit fasta på återkommande utsagor från de transkriberade intervjuerna med ungdomarna, och tolkat dem med hjälp av teorier som kritiskt granskat diskursiva konstruktioner av kön, etnicitet och sexualitet. Att använda två olika intervjumetoder gjorde sammanhangets betydelse för kunskapsproduktionen tydlig. I analysen har de motsättningar som de olika intervjumetoderna givit upphov till, samt de motstridiga argument som kommer fram i gruppdiskussionerna, således varit till hjälp snarare än till problem. I min analys är varje citat markerat med (ei) om det är från en enskild intervju eller (fgi) om det kommer från en fokusgruppintervju. Motsägelser, ambivalenser och konflikter lyfts dessutom genomgående fram och problematiseras. Vidare visas så mycket som möjligt av dialogen i texten när det inte riskerar att avslöja informanternas identitet. Avslutningsvis är det min intention att tydliggöra och relatera min analys till de teoretiska perspektiv som jag använder mig av för att förstå ungdomarnas samtal och berättelser. Det är min förhoppning att detta ger utrymme för läsaren att förstå, bekräfta eller ifrågasätta mina tolkningar. Att representera andra om politik, etik och ansvar Genom hela detta arbete har jag konfronterats med en rad etiska dilemman. En av de första frågorna handlade naturligtvis om hur man egentligen pratar om sex. Vilka processer riskerar jag sätta igång hos mina informanter? Vilket ansvar har jag när en ung tjej berättar om en våldtäkt? Hur hanterar och tolkar jag en intervju där unga killar berättar om våld och sex i samma andetag? När intervjuerna väl var klara kom nästa etiska dilemma: hur återger jag deras erfarenheter och berättelser utan att röja deras identitet? Alla de intervjuade blev först informerade om projektets syfte och vilka frågor som undersökningen gällde. De blev också lovade anonymitet. Med tanke på att gruppintervjuer genomförts så är flera ungdomar medvetna om varandras deltaganden vilket kräver extra hänsyn till eventuella avslöjande markörer. En tjej som i en gruppintervju sagt att hon inte haft några sexuella kontakter kan, i en enskild intervju, avslöja att hon har en hemlig relation med en kille och att de har regelbundet sex sedan flera månader. För att inte röja någons identitet har därför en del uppgifter utelämnats ibland. Till exempel nämns etnisk tillhörighet bara när det inte riskerar att vara avslöjande. Varje citat är dock markerat med kön samt om citatet är från en gruppintervju eller en enskild intervju. Även om dessa frågor har varit svåra har det nog varit ett annat slags etiskt dilemma som upptagit det mesta av min tid: hur skriver man om något som är så politiskt laddat och innefattar så många fallgropar? Att skriva om invandrarungdomar och sexualitet har stundtals känts som att vandra på ett minfält, inte minst eftersom vi dagligen matas med problemfyllda och förenklade bilder via tidningar, TV och radio. Hur kan jag undvika att denna rapport bidrar till att förstärka alla dessa mytiska skildringar? Medveten om vetenskapens status i samhället och dess förmåga att cementera olika föreställningar som sanna inser jag att jag har ett ansvar för den kunskap jag producerar (jfr Bhavnani, 1994). Jag har därför valt, att dels genomgående kritiskt granska massmedias presentationer och försöka ge en annan förklaring till ungdomarnas handlande, dels att så ofta som möjligt lyfta fram andra sidor för att visa hur bilden och verkligheten långt ifrån alltid stämmer överens. Med detta hoppas jag luckra upp, och inte förstärka, eventuella stereotypa föreställningar om invandrarungdomar. Om jag lyckas återstår givetvis att se.

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

Jämställdhet, islam och framtidsdrömmar

Jämställdhet, islam och framtidsdrömmar FORSKNINGSRAPPORT 2007:03 Eva-Lena Haag Signild Risenfors Jämställdhet, islam och framtidsdrömmar En intervjustudie om muslimska gymnasieflickor HÖGSKOLAN VÄST Jämställdhet, islam och framtidsdrömmar En

Läs mer

varför måste man inte komma ut som hetero?

varför måste man inte komma ut som hetero? ISBN 978-919759975-7 9 7 89197 599757 Varför väljer Rädda Barnens Ungdomsförbund och Rädda Barnen att skriva en rapport som handlar om normer kring sexualitet och kön? Trots att sexualundervisning enligt

Läs mer

De som faller utanför

De som faller utanför Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV De som faller utanför En antologi om avvikelser som resultat av normaliserande praktiker Sabina Axelsson, Matilda Köpcke, Charlotte Börjesson, Josefine

Läs mer

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

I Sverige gör vi så här

I Sverige gör vi så här Södertörns högskola Samhällsvetenskapliga institutionen Examensarbete 15 hp IMER VT 2013 Programmet för Internationell migration och etniska relationer I Sverige gör vi så här - En undersökning om svenska

Läs mer

Möten mellan olika kulturer

Möten mellan olika kulturer Institutionen för Tematisk Utbildning och Forskning Campus Norrköping Möten mellan olika kulturer Shanis Amid Monica Hinz Pontus Pfeiffer Arsim Zekaj En antologi från Samhälls- och kulturanalys år 2005

Läs mer

Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld

Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld Kriminologiska institutionen Stockholms universitet 106 91 STOCKHOLM Rapport 2003:2 Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld Konstruktioner av gärningspersoner och offer Jenny Karlsson & Tove

Läs mer

SiS följer upp och utvecklar 1/09. Betydelse för vårdens utformning. Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar.

SiS följer upp och utvecklar 1/09. Betydelse för vårdens utformning. Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar. SiS följer upp och utvecklar 1/09 Betydelse för vårdens utformning Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar Tove Pettersson Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar Betydelse för vårdens

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Lilla genushäftet 2.0

Lilla genushäftet 2.0 Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad

Läs mer

Den manliga pedagogens roll i förskolan

Den manliga pedagogens roll i förskolan Malmö högskola Lärande och samhälle Barn unga samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Den manliga pedagogens roll i förskolan The male educator s role in pre-school Jörgen Karlsson Migena Huqi Lärarexamen

Läs mer

Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige

Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige ATT FÄRGAS AV SVERIGE: Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige Av Viktorija Kalonaityté, Victoria Kawesa, Adiam Tedros Postadress: Box 3045 103 64 Stockholm

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

FEMALE DOCTORS AND MALE ROLEMODELS

FEMALE DOCTORS AND MALE ROLEMODELS KVINNLIGA LÄKARE OCH MANLIGA MÄN - en studie kring femininitet och maskulinitet i två svenska podcaster FEMALE DOCTORS AND MALE ROLEMODELS - a study of femininity and masculinity in two Swedish podcasts

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

Att göra skillnad. STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2008:3. -könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar. Ingrid Claezon

Att göra skillnad. STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2008:3. -könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar. Ingrid Claezon Att göra skillnad -könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar Ingrid Claezon STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2008:3 Att göra skillnad könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar Ingrid

Läs mer

TOLERANSENS INTOLERANTA BAKSIDA

TOLERANSENS INTOLERANTA BAKSIDA TOLERANSENS INTOLERANTA BAKSIDA 18 svenska ungdomars verklighet av Ann Runfors SKRIFT # 14:2012 Forum för levande historia »Toleransens intoleranta baksida«ingår i Forum för levande historias skriftserie

Läs mer

Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet VT 2006 Handledare: Y. Stubbergaard. Vi och Dem

Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet VT 2006 Handledare: Y. Stubbergaard. Vi och Dem Statsvetenskapliga institutionen STV004 Lunds universitet VT 2006 Handledare: Y. Stubbergaard Vi och Dem en studie beträffande identitetskonstruktionsprocesser hos invandrade män i samband med integrationen

Läs mer

Sverige inifrån Röster om etnisk diskriminering

Sverige inifrån Röster om etnisk diskriminering Sverige inifrån Röster om etnisk diskriminering Masoud Kamali Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering Stockholm 2005 SOU 2005:69 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Det är mig du ser först på parkbänkenen narrativ studie om kvinnor i missbruk ur ett relations- och genusperspektiv

Det är mig du ser först på parkbänkenen narrativ studie om kvinnor i missbruk ur ett relations- och genusperspektiv Det är mig du ser först på parkbänkenen narrativ studie om kvinnor i missbruk ur ett relations- och genusperspektiv SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work in Social Work,

Läs mer

Den diskriminerande läroboken? En innehållsanalys av två läroböcker i samhällskunskap

Den diskriminerande läroboken? En innehållsanalys av två läroböcker i samhällskunskap Den diskriminerande läroboken? En innehållsanalys av två läroböcker i samhällskunskap Terése Engman, Helene Eriksson, Karin Eriksson Människa, natur och samhälle/svenska och Matematik/LAU390 Handledare:

Läs mer

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat Niklas Lindau Magisterutbildning i socialt arbete Institutionen för socialvetenskap Vetenskapsteori, metod och uppsats 20 hp, SAA93, 2012 Avancerad nivå Handledare: Lupita Svensson Examinator: Kenneth

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Men då hade han ju varit kär i en kille!

Men då hade han ju varit kär i en kille! Men då hade han ju varit kär i en kille! - En kvalitativ undersökning om elevers genusskapande i samband med läsning av en skönlitterär text i en årskurs 7. Elin Zetterlund Interdisciplinärt självständigt

Läs mer

Att mötas på halva vägen

Att mötas på halva vägen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Att mötas på halva vägen en studie om kulturmöten i förskolan Författare: Caroline Persson Beatrice Svensson Handledare: Sari Pekkola Att mötas på halva vägen

Läs mer

Rätten att definiera sig själv i mötet

Rätten att definiera sig själv i mötet Rätten att definiera sig själv i mötet Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället Mirja Betzholtz Examensarbete 15 högskolepoäng Vårterminen

Läs mer