Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun"

Transkript

1 Värdefulla NATURMILJÖER i Hallsbergs kommun 1

2 2

3 Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun 3

4 Hallsbergs kommun HALLSBERG Telefon (växel): Fax: Hemsida: E-post: Text: Jonas Engzell och Björn Gunnarsson. Redigering och layout: Björn Gunnarsson, Annica Johansson och Elisabeth Karlsson. Kartor och GIS-underlag: Anders Jernström. Omslagsfoton: Foto 1, 3, 4 och 5 - Jonas Engzell, foto 2 och 6 - Elisabeth Karlsson. Bakgrundskartor: Lantmäteriet. Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Örebro. Hallsbergs kommun

5 FÖRORD Naturen i Hallsbergs kommun är omväxlande. Här finns allt ifrån vidsträckta skogsområden på kuperad bergig terräng till öppna flacka jordbrukslandskap, olika typer av våtmarker och många sjöar och vattendrag. I kommunen finns ett flertal områden med höga naturvärden som hyser sällsynta och hotade arter. Detta dokument syftar till att beskriva och lyfta fram värdet av dessa områden. Vår förhoppning är att det kan bidra både till att förbättra naturvårdsarbetet inom kommunen samt att utgöra en inspirations- och kunskapskälla för alla naturintresserade. Kunskap om var värdefull natur finns någonstans och vilka värden den har är en viktig förutsättning för att kunna ta hänsyn till den biologiska mångfalden i samband med t.ex. framtagande av planer och vid exploatering. Att bevara biologisk mångfald knyter an mot flera av de miljömål som riksdagen beslutat om samt även flera internationella konventioner som Sverige skrivit under. Fina naturområden kan många gånger också utnyttjas som rekreationsområden vilket även kan bidra till att stärka folkhälsan och ge ett ökat välbefinnande. Kommunens ambition i naturvårdsarbetet är att tillsammans med Länsstyrelsen, enskilda markägare, Naturskyddsföreningen och andra aktörer så långt som möjligt skydda och bevara värdefulla naturområden i kommunen. Kommunen har som markägare ett särskilt ansvar för den biologiska mångfalden på den egna marken. Möjligheten till rekreation och naturupplevelser ska gå hand i hand med bevarandeintressena. Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun har i huvudsak författats av Jonas Engzell och Björn Gunnarsson. I bearbetningen har även Elisabeth Karlsson, Annica Johansson och Anders Jernström medverkat. Värdefulla synpunkter under arbetets gång har lämnats av bl.a. Naturskyddsföreningen i Hallsberg. Hallsberg den 17 december Anne Carlqvist Fors Ordförande Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden Leif Welander Förvaltningschef Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningen 5

6 6

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 9 Dokumentets uppbyggnad...9 BAKGRUND... 9 Motiv till bevarande av biologisk mångfald...10 Hot mot den biologiska mångfalden...10 Rödlistade arter...11 Viktiga livsmiljöer för sällsynta arter...11 Hallsbergs kommuns naturgeografiska förutsättningar...13 Berggrunden...13 Förkastningar och topografi...13 Istidens påverkan på landskapet...13 Klimat...14 Naturen i Hallsbergs kommun...14 Sjöar och vattendrag...14 Skog...14 Jordbrukslandskap...15 Våtmarker...15 Skyddad natur i Hallsbergs kommun...15 Andra kommunala dokument som berör naturvård...15 VÄRDEFULLA NATURMILJÖER I HALLSBERGS KOMMUN Naturreservat...16 Biotopskyddsområden...27 Naturvårdsavtal...35 Naturminnen...36 Natura 2000-områden...38 Riksintresseområden för naturvården...41 Övriga naturområden...45 LITTERATUR BILAGOR Bilaga 1. Skyddsformer...69 Nationalpark...69 Naturreservat...69 Kulturreservat...69 Biotopskyddsområde

8 Naturvårdsavtal...69 Naturminne...70 Natura 2000-område...70 Områden av riksintresse för naturvården...70 Djur- och växtskyddsområde...70 Samrådsområde...70 Strandskyddsområde...70 Fridlysning...70 Bilaga 2. Nyckelbiotoper i Hallsbergs kommun Bilaga 3. Värdefulla ängs- och betesmarker i Hallsbergs kommun...73 Bilaga 4. Våtmarker i Hallsbergs kommun som ingår i våtmarksinventeringen (VMI) Bilaga 5. Skogliga värdetrakter i Hallsbergs kommun Ek- och drumlinlandskapet...81 Vretstorp-Snavlunda ädellöv- och lövskogstrakt...81 Hjälmarens reliktskogar och strandskogar samt Askersbygden...81 Bilaga 6. Naturreservat i Hallsbergs kommun Bilaga 7. Biotopskyddsområden i Hallsbergs kommun Bilaga 8. Naturvårdsavtal i Hallsbergs kommun Bilaga 9. Naturminnen med ytutsträckning i Hallsbergs kommun Bilaga 10. Natura 2000-områden i Hallsbergs kommun...91 Bilaga 11. Riksintresseområden för naturvård i Hallsbergs kommun

9 Foto: Annica Johansson INLEDNING Denna rapport innehåller information om naturområden i Hallsbergs kommun. Såväl skyddade områden som övriga områden med värdefull natur beskrivs i dokumentet. Det är tänkt att kunna fungera både som informationsmaterial för naturintresserade personer i kommunen samt att utgöra ett underlag i kommunens naturvårdsarbete. Det ska dock inte ses som något program i den meningen att konkreta mål och åtgärder med kommunens naturvårdsarbete har en direkt koppling till områdena som beskrivs här. På grund av att tiden för att ta fram rapporten varit begräsad finns inte möjlighet att beskriva alla områden i kommunen med värdefull natur i. Några viktiga underlag som använts i urvalet av områden är bl.a. olika naturvårdsinventeringar som genomförts under de senaste årtiondena. Däribland kan nämnas olika botaniska inventeringar, inventeringar av vedlevande skalbaggar och skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringar. Fler underlag finns i litteraturlistan längst bak i dokumentet. Syftet med rapporten är att: Ange var i kommunen det finns värdefull natur, på vilket sätt den är värdefull och vad som bör eller inte bör göras för att naturvärdena ska upprätthållas. Fungera som informationsmaterial för naturintresserade. Utgöra ett underlag i kommunens naturvårdsarbete. Bidra till att bevara den biologiska mångfalden i kommunen. Dokumentets uppbyggnad Dokumentet är uppbyggt i två delar, en bakgrundsdel innehållande information om bevarande av biologisk mångfald och en översiktlig beskrivning av naturen i Hallsbergs kommun, samt en del där alla beskrivningar av enskilda naturområden i kommunen finns. BAKGRUND Naturvård är den del i miljöarbetet som inriktar sig mot att bevara och gynna den biologiska mångfalden. Det kan innebära åtgärder både för att skydda olika naturtyper, arter och att säkerställa en god genetisk mångfald inom arters populationer. I Sverige ligger ansvaret för naturvården främst på myndigheter som Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och kommunerna. Men även enskilda kan göra viktiga insatser, t.ex. avsätter många skogsägare frivilligt värdefulla nyckelbiotoper från skogsproduktion, markägare kan återskapa utdikade våtmarker och naturintresserade kan hjälpa till att övervaka sällsynta arters förekomst och utbredning. Sverige har även ett internationellt ansvar att leva upp till när det gäller naturvård. Sverige har undertecknat flera internationella konventioner som berör naturvård. Några viktiga exempel är konventionen om biologisk mångfald, Bernkonventionen, Bonnkonventionen, CITES, EU:s art- och 9

10 habitatdirektiv, fågeldirektiv och vattendirektiv, samt kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö. Naturvården är även en central del i arbetet med att nå de 16 nationella miljökvalitetsmålen. De mål som främst berörs i vår del av landet är Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö. Motiv till bevarande av biologisk mångfald Det finns flera motiv till att bevara biologisk mångfald. Vi lever av naturen och dess resurser och är beroende av att kunna använda olika naturråvaror då vi framställer olika råvaror och produkter såsom livsmedel, kläder och byggmaterial. Naturen bidrar även med mera indirekta ekosystemtjänster såsom pollinering, rening av näringsämnen och buffring mot översvämningar. Olika arter i naturen är också användbara för forskningen, t.ex. då nya mediciner och material tas fram. Vidare upplever många människor det som positivt att vistas ute i naturen och att upplevelser man har där ger en höjd livskvalitet. Även de tärortsnära natur- och parkområdena kan vara värdefulla som strövområden och bidra till att människor rör på sig mer. Naturupplevelser kan också ses som en möjlighet till ekonomiska inkomster då många turistattraktioner grundar sig just på naturupplevelser, ekoturism och friluftsliv. Sist men inte minst ska de kommande generationerna få uppleva den variationsrika natur med allt den har att erbjuda som vi får uppleva, vilket kräver att vi hushåller med den och dess resurser på ett hållbart sätt. Hot mot den biologiska mångfalden Det finns flera slags hot mot den biologiska mångfalden. Några exempel på faktorer som kan ha en negativ påverkan på den biologiska mångfalden ges i tabell 1 nedan. Tabell 1. Några olika faktorer som kan ha en negativ påverkan på biologisk mångfald. Faktor Påverkan Skogsbruk Mera krävande arter som bl.a. är knutna till gamla träd eller död ved har ofta svårt att hitta lämpliga substrat att leva i den brukade skogens ofta homogena och täta bestånd av relativt unga träd. Jordbruk En mera rationaliserad landskapsbild kan göra att olika småbiotoper såsom artrika ängsytor, diken, åkerholmar, vegetationsremsor och gamla träd minskar i antal i jordbrukslandskapet. Jordbruk Brist på betande djur, t.ex. på grund av för dålig lönsamhet i djurhållningen utgör ett hot mot att bevara värdefulla betesmarker. Redan i dagsläget står flera värdefulla objekt och växer igen. Fragmentering Flera sällsynta arter förekommer idag av landskapet inom relativt små värdekärnor som ofta ligger geografiskt isolerade från varandra. Detta utgör ett hot eftersom små populationer lättare kan slås ut av såväl habitatförluster, dåligt genetiskt utbyte, som av mera slumpartade händelser såsom ogynnsamt väder. Frånvaro av naturlig dynamik Försurning Övergödning Övergödning Exploatering Exploatering Handel och transporter Klimatförändringar Kemikalieanvändning Innan människan kom att påverka landskapet i stor utsträckning påverkades ekosystemens sammansättning av arter i större utsträckning av naturliga processer såsom skogsbränder och naturligt fluktuerande vattennivåer Arters utbredningsområden förskjuts med ett förändrat klimat. Detta kan göra att vissa arter gynnas medan andra missgynnas. Försurningskänsliga arter slås ut eller missgynnas. Marina och limniska ekosystem degraderas. Arter som är anpassade till att leva i näringsfattiga miljöer missgynnas, t.ex. många ängslevande arter av kärlväxter, fjärilar och bin. I samband med exploatering försvinner naturområden och ersätts av bebyggelse, vägar etc. Vandringshinder i vattendrag. När arter från olika delar av världen sprids mellan länder sker det ibland att de etablerar sig i nya miljöer där de konkurrerar ut inhemska arter eller att skadliga sjukdomar sprids och går hårt åt enskilda växt- eller djurarter. Än idag används många kemikalier som när de hamnar i naturen kan vara skadliga för organismer och bl.a. störa reproduktionsförmågan. 10

11 Rödlistade arter Rödlistor syftar till att, med hjälp av en objektiv metodik, lokalisera vilka arter som hotas att försvinna från ett geografiskt område. Vanligast är att rödlistor tas fram för länder, men det finns även t.ex. en global rödlista och exempel på lokala rödlistor för regioner inom länder. Det finns olika kriterier där gränsvärden anges för när arter ska bli rödlistade. Många arter hamnar i rödlistan för att de är sällsynta och har ett begränsat utbredningsområde. Men även arter som idag är relativt vanliga men som på grund av en hög minskningstakt riskerar att på sikt hotas kan tas upp i rödlistan. I den senaste svenska rödlistan (2010) tas hotade arter upp. Det motsvarar 19,8 % av de ca arter som har bedömts av arterna hamnar i någon av de högre hotkategorierna (VU, EN, CR), vilket motsvarar 9,3 % av arterna och 223 arter bedöms vara nationellt utdöda från Sverige. Utöver de ovan nämnda arterna finns det drygt arter i Sverige där kunskapsläget varit för bristfälligt för att en bedömning ska kunna göras. Hit hör bl.a. många insekter och andra småkryp. Ca 930 rödlistade arter är kända från Örebro län (kategorin nationellt utdöd borträknad). Figuren nedan visar hur dessa fördelar sig mellan olika organismgrupper. De flesta rödlistade insektsarter som är kända från länet tillhör någon av de tre ordningarna skalbaggar (180), fjärilar (80) eller stekar (50) Rödlistade arter som är kända från Örebro län fördelade mellan olika organismgrupper kärlväxter alger mossor storsvampar lavar däggdjur fåglar Viktiga livsmiljöer för sällsynta arter Skogen är idag den naturtyp i Sverige som hyser flest rödlistade arter. Flertalet arter som är knutna till gamla träd och död ved har blivit allt sällsyntare i takt med att skogsbruket rationaliserat bort dessa strukturer och substrat. Hit hör bl.a. många vedlevande insekter och svampar, samt lavar och mossor som växer på barken hos gamla träd eller på olika vedsubstrat. Gamla naturskogsartade skogar som har en begränsad påverkan från skogsbruk utgör därför ofta viktiga och värdefulla miljöer för den biologiska mångfalden. Eftersom dessa områden har en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade arter kallas de ofta för nyckelbiotoper. Det finns ett flertal olika slags värdefulla skogstyper som alla har sina speciella naturvärden knutna till sig. Några exempel på värdefulla skogstyper är barrnaturskog, lövnaturskog, gamla lövskogslundar, strandskogar, aspskog, sandbarrskog, hällmarkstallskog, brandpåverkade skogar samt olika typer av sumpskogar och fuktiga dråg. I miljöer som varit svåråtkomliga för skogsbruket såsom bergbranter, raviner och sprickdalar är det förhållandevis vanligt att det finns kvar skogspartier som har en lång kontinuitet av strukturer som gamla träd och död ved. grod- och kräldjur fiskar insekter övriga leddjur blötdjur ringmaskar Lövrika skogar är generellt en skogstyp som har minskat kraftigt i Sverige sedan mitten av 1900-talet och äldre lövskogar är idag en bristvara i skoglandskapet. Speciellt lövskogar med mycket ädellövträd i är extra skyddsvärda och hyser ofta många sällsynta arter. Även ur ett europeiskt perspektiv är lövskogarna skyddsvärda då väldiga arealer av de tempererade löv- och blandskogsområden som en gång täckte stora delar av kontinenten idag är försvunna och har omvandlats till bl.a. jordbruksmark. 11

12 Gammal skog som växer på kalkrik mark, både lövskogar och så kallade kalkbarrskogar hyser ofta många speciella och sällsynta arter. Bl.a. många sällsynta svampar, mossor och kärlväxter brukar förekomma i dessa miljöer. Det finns även många fina exempel på värdefulla trädbärande miljöer i jordbrukslandskapet. Träden står där ofta relativt glest och solexponerat vilket gör att de kan utveckla en spärrgrenig form och med tiden få riktigt grova stammar. Trakter där sådana trädmiljöer är vanliga kan ofta visa upp rikliga förekomster av sällsynta arter. Ett bra exempel på det är drumlinlandskapet i Viby socken med sina gamla grova ekar. Jordbrukslandskapets ängs- och betesmarker som har en begränsad påverkan från konstgödsel är också mycket viktiga livsmiljöer för den biologiska mångfalden i Sverige. Dessa öppna näringsfattiga miljöer har ofta en artrik flora vilket i sin tur ger goda förutsättningar för ett rikt insektsliv och en hög biologisk mångfald i stort. Artrika torrängar är här ett bra exempel på en marginaliserad naturtyp som hyser flertalet sällsynta växt- och insektsarter. Ljusöppna sand- och grusmiljöer är en annan naturtyp som också har stor betydelse för många insekter och som på senare år har kommit att uppmärksammats allt mer, då flertalet av arterna som lever i dessa miljöer har gått tillbaka starkt. Här lever framförallt många stekelarter såsom bin, rovsteklar, vägsteklar, myror och getingar, men även t.ex. flera arter av marklevande skalbaggar och fjärilar samt backsvala. Gamla sand- och grustäkter som ännu inte hunnit växa igen för mycket utgör här tillsammans med andra öppna grus- och sandmarker viktiga oaser i landskapet för dessa arter. Ett talande exempel på hur viktigt det är att bevara de artrika öppna miljöerna är att 103 av Sveriges ca 300 arter av vilda bin numera tas upp som hotade i den svenska rödlistan. Majoriteten av dessa är marklevande arter som trivs i miljöer som slåtterängar, naturbetesmarker och i sand- och grusmiljöer. Näst efter skogar och jordbruksmark är våtmarker den naturtyp som har flest rödlistade arter knutet till sig. Våtmarker kan variera kraftigt i utseende och storlek och utgöras av allt ifrån små blöta sänkor i jordbrukslandskapet till stora torvmossar och sumpskogspartier. Många våtmarker har försvunnit i samband med utdikningar av jordbruks- och skogslandskapen. Vissa myrmarker har i grunden förändrats då torv brutits. Generellt kan man säga att de flesta våtmarkstyper idag utgör värdefulla inslag i landskapsbilden för den biologiska mångfalden. Många våtmarker i skogslandskapet är också viktiga för mångfalden i omkringliggande skogar eftersom flera sällsynta arter av bl.a. lavar och mossor är beroende av miljöer som har en hög och jämn luftfuktighet. Rikkärr är ett exempel på en typ av våtmark som är relativt sällsynt och som hyser en speciell typ av kalkgynnad flora och fauna med bl.a. många sällsynta arter av kärlväxter, mossor, snäckor och skalbaggar. Exempel på värdefulla limniska miljöer är näringsrika grunda slättsjöar, småvatten, vissa typer av näringsfattiga klarvattensjöar samt oreglerade vattendrag som inte är uträtade och bottenrensade och endast har en begränsad påverkan från omkringliggande jord- och skogsbruksmark. Till sist ska de bebyggda miljöerna inte heller räknas bort. I park- och trädgårdsmiljöer finns det på flera håll gamla grova träd som fungerar som goda livsmiljöer för bl.a. svampar och vedlevande insekter såsom skalbaggar och tvåvingar. Våtmarker och småvatten vid rekreationsområden och reningsverk kan också utgöra värdefulla inslag där bl.a. flera fågeloch insektsarter håller till. Kring städer och bebyggda områden finns ofta också olika slags ruderatmarker såsom grusplaner, tippområden och industritomter som ibland kan uppvisa en intressant störningspåverkad ogräsvegetation och ett rikt insektsliv med bl.a. olika arter av steklar och skalbaggar. 12

13 Hallsbergs kommuns naturgeografiska förutsättningar Berggrunden Berggrunden i Hallsbergs kommun domineras av urberg. De vanligast förekommande bergarterna är olika typer av gnejser och graniter, vilka är bortemot tre miljarder år gamla. Diabasgångar finns på några ställen, exempelvis Brevengången som sträcker sig från Bläckkärret sydost om Skåle vidare österut mot Södermanland. Närkeslätten skiljer sig markant från det omgivande skogslandskapet genom att urberget här till stora dela täcks av sedimentära bergarter. Kambrisk sandsten med en ålder på omkring miljoner år täcker i princip hela Närkeslätten. På vissa områden i kommunen täcks sandstenen av skifferlera och alunskiffer. Alunskiffer kan exempelvis ses vid naturreservatet Tomta hagar. Ett större stråk med Ordovicisk kalksten som delvis berör Hallsbergs kommun finns också. Området sträcker sig från Herrfallsäng och Hällabrottet vidare österut mot Ösby och Skruke, längs med den förkastningsbrant som går där. Förkastningar och topografi Genom Hallsbergs kommun löper flera förkastningar. Dessa har i hög utsträckning påverkat kommunens topografi och markanvändning. Närkeslättens södra förkastningsbrant utgör en tydlig topografisk ledlinje som delar kommunen i två områden med olika naturgeografiska förutsättningar. Den nordliga lågt belägna delen utgörs mestadels av ett uppodlat slättlandskap medan den södra högt liggande delen är betydligt mera kuperad, bergig och skogsklädd. Även i väster finns en förkastning, som även den avgränsar slättlandskapet mot omgivande skogsmarker. En tredje förkastning löper i östvästlig riktning längs Tisarens och Sotterns södra stränder. Vid Tisarförkastningen finns kommunens högst belägna punkt 208 m ö.h. Kommunens lägsta punkt finns i kommunens nordligaste spets vid Kvismaren 25 m ö.h. Sjöar Slättbygd Skogsbygd Förkastning Istidens påverkan på landskapet Under kvartär, den geologiska sub-era vi befinner oss i nu, har flertalet istider förekommit i norra hemisfären. Dessa har haft en stor påverkan på landformernas utseende och jordarternas uppbyggnad. Drumlinfälten i Viby socken är ett karakteristiskt exempel på en landformation som bildats under de subglaciala förhållanden som rådde under istiden. Efter att norra Europa under lång tid varit istäckt i samband med den senaste istiden började klimatet bli varmare för omkring år sedan och isens reträtt inleddes för ca år sedan. Ett tydligt spår från tiden då inlandsisen drog sig tillbaka är de rullstensåsar som löper genom kommunen huvudsakligen i nord-sydlig riktning. För omkring år sedan började isen vara helt bortsmält från Närkeslätten. Det låglänta områdena mellan Kilsbergen och Tiveden fylldes då med vatten och ett brett sund kallat Närkesundet bildades. Under en några hundra år lång period kom Närkesundet att länka samman Östersjöns vatten med Vänern- Skagerrak. Saltvatten kunde då tränga in västerifrån och fossila fynd av saltvattenkrävande arter såsom ishavsmusslan Portlandia (Yoldia) arctica har påträffats på Närkeslätten från den perioden. För att markera saltvattnets spridning österut kallas det som idag är Östersjön därför Yoldiahavet under denna tidsperiod ( år sedan). Detta bräckvattenhav täckte bl.a. norra delarna av Hallsbergs kommun. Stora låglänta områden är där täckta av lera idag. Längre 13

14 söderut, i kommunens höglänta områden är morän den vanligaste jordarten. Moräntäcket är där relativt tunt och berget går i dagen vid flera ställen. På flera håll i kommunen går det att se rester av gamla strandvallar från när Närkeslätten legat under vatten. Klimat Enligt Köppen-Geigers klimatklassificeringssystem har Hallsbergs kommun, liksom stora delar av södra Sverige, ett Dfb-klimat (kalltempererade klimat med helårsnederbörd och varma somrar). Årsnederbörden varierar mellan ca mm. De sydvästra delarna av kommunen har i snitt något högre nederbörd än de östra och norra delarna. Det speglar dels att de ligger längre västerut och i högre grad påverkas av västra Sveriges mera atlantiska klimat men också att det faller mera nederbörd i kommunens högre belägna södra delar. Årsmedeltemperaturen låg under den senaste normalperioden ( ) på kring 5-6 C. Sedan år 2000 och framåt har de flesta år varit något varmare än så. Naturen i Hallsbergs kommun Sjöar och vattendrag Hallsbergs kommun upptar 674 km 2. Av denna yta utgörs 640 km 2 av land och 34 km 2 av sjöar och vattendrag. Det finns drygt 80 sjöar i kommunen. Landskapets topografi gör att de flesta sjöarna finns i de sydöstra delarna av kommunen, i Svennevads-, Bo- och delar av Hallsbergs socken. Vid Närkeslättens flacka jordbrukslandskap finns några näringsrika grunda slättsjöar och våtmarker som utgör värdefulla häcknings- och rastningslokaler för många fågelarter. Kommunens vatten ingår i tre större avrinningsområden. De norra kommundelarna tillhör Eskilstunaåns avrinningsområde, ett centralt stråk där bl.a. kommunens två största sjöar Tisaren och Sottern ingår tillhör Nyköpingsåns avrinningsområde och de södra delarna, främst i Bo- och delar av Svennevads socken ingår i Motala ströms Markanvändning i Hallsbergs kommun 5,0% 17,4% 7,7% 2,2% 67,7% skog inklusive impediment jordbruksmark sjöar och vattendrag övrig mark exklusive tätorter tätorter avrinningsområde. Täljeån, Svennevadsån, Hjortkvarnsån och Emmaån hör till kommunens större vattendrag. Skog Ca 456 km 2 av kommunens yta täcks av skogsmark och skogsimpediment. I större delen av kommunen är skogen barrdominerad. Många områden är granbevuxna. Exempel på mera talldominerade områden finns bl.a. i hällmarkstallskogarna söder om Sottern och Tisaren och vid de hedartade sandbarrskogarna som växer längs med Svennevadsåsen och Hallsbergsåsen. Lövskogsområden återfinns främst längs med förkastningsbranten som löper genom norra kommundelarna och i jordbrukslandskapet norr därom. I dessa delar av kommunen finns flera fina lövskogar och trädbevuxna hagar med ädellövinslag. Här ingår bland annat områden som Herrfallsäng, Sköllersta prästäng, Lindhult och de gamla ekbestånden i Viby socken. Exempel på andra lövrika områden i kommunen är skogarna norr och väster om Sottern, Skogaholm och trakterna mellan Hjortkvarn och Bo. Ca 270 skogsområden i kommun är klassade som nyckelbiotoper. Den totala arealen för dessa områden är 7,17 km 2, viket motsvarar ca 1,6 % av kommunens skogsareal. I bilaga 2 finns en karta där dessa är översiktligt utritade. Information om enskilda objekt finns i 14

15 karttjänsten Skogens pärlor som finns tillgänglig på Skogsstyrelsens hemsida. Där finns information om bl.a. områdenas storlek, naturtyp, trädartssammansättning samt förekomst av olika substat och strukturer såsom gamla träd, högstubbar, lågor, hålträd och block. Tre större trakter i Hallsbergs kommun med skog och trädbärande landskap ingår i skogliga värdetrakter som lokaliserats av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. En närmare beskrivning av dessa finns i bilaga 5. Jordbrukslandskap Hallsbergs kommuns jordbrukslandskap upptar ca 117 km 2, varav 107 km 2 utgörs av åkermark och 10 km 2 av betesmark. Den största delen av jordbruksmarken finns på Närkeslätten i kommunens norra delar kring Viby, Hallsberg och Sköllersta. Ytterligare ett stråk av mera sammanhängande odlingslandskap går från Sköllersta, via Pålsboda och Svennevad vidare ner till Hjortkvarn. I övrigt finns bara fläckvis mindre odlade områden. 7,76 km 2 betesmarker och slåtterängar ingår i någon av de landsomfattande inventeringarna ängs- och hagmarksinventeringen eller ängsoch betesmarksinventeringen. Dessa lokaliserade områden innehåller höga värden ur naturvårds- och kulturmiljösynpunkt och har stor betydelse för den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Vanliga kriterier för urvalet av dessa områden är förekomsten av en artrik, hävdgynnad flora med begränsad påverkad av konstgödsel samt gamla grova träd med höga naturvärden. Men det kan även vara t.ex. hävdade våtmarker som är viktiga för fågellivet. I bilaga 3 finns en översiktlig karta med alla ingående objekt i Hallsbergs kommun utritade. Närmare presentationer för enskilda objekt finns i Jordbruksverkets TUVA-databas för områden från ängs- och betesmarksinventeringen samt i publikationen Ängs- och hagmarker i Örebro län - Södra delen för områden från den något äldre ängs- och hagmarksinventeringen (se litteraturlistan längst bak). Våtmarker I samband med våtmarksinventeringen (VMI) som genomfördes i Örebro län beskrevs och naturvårdsklassades flertalet av kommunens våtmarker, främst objekt som var 10 ha eller större. Sammanlagt beskrevs 70 objekt med en total yta på 26,74 km 2, vilket motsvarar ca 4,0 % av kommunytan. De flesta objekten utgörs av skogliga våtmarker som mossar och kärr (se bilaga 4). Skyddad natur i Hallsbergs kommun I dagsläget ingår totalt ca 10,67 km 2 mark och vatten i Hallsbergs kommun i någon av skyddsformerna naturreservat, biotopskyddsområde, naturminne, naturvårdsavtal eller natura Det motsvarar ca 1,6 % av den totala kommunytan. En närmare presentation av dessa områden finns i följand kapitel Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun. Mer information om olika skyddsformer finns i Bilaga 1. Andra kommunala dokument som berör naturvård År 2004 gav Hallsbergs kommun ut publikationen Värdefulla kulturmiljöer i Hallsbergs kommun. Skriften innehåller beskrivningar av flertalet av kommunens värdefulla kulturmiljöer och i en del fall överlappar dessa med områden som hyser värdefull natur. T.ex. så beskrivs där några värdefulla kultiverade marker såsom gamla hagmarker, ängar och gårdsmiljöer, där markerna och bebyggelsen har skötts på ett sådant vis att natur- och kulturmiljövärdena kunnat bevaras i stor utsträckning. Även kommunens översiktsplan berör naturvårdsområdet, där finns bl.a. ett naturvårdskapitel. Planen tar även upp värdefulla områden för friluftsliv och närströvområden samt flera miljöfrågor som ibland har en indirekt koppling till naturvården. 15

16 VÄRDEFULLA NATURMILJÖER I HALLSBERGS KOMMUN Naturreservat Områdena presenteras sockenvis med västra delarna av Viby socken först och södra Bo socken sist. NYGÅRDSVULKANENS KALKBARRSKOG Viby socken Nygårdsvulkanens kalkbarrskog är belägen ca 2 km söder om Vretstorp och består av två åtskilda områden, varav det ena gränsar mot Askersunds kommun. Reservatets namngivning syftar till att den vulkaniska aktiviteten en gång i tiden varit hög i området och att Nygårdsvulkanen är en gammal rest av en stelnad vulkan. Naturen utgörs av äldre kalkbarrskog och det finns både äldre gran och tall i skogen. Det finns även relativt gott om död ved. ORRKULLA Frommatorpsgruva LAGGAR- BODA HÖG- HULT HÖG- HULT ESSLA- TORP FAGERLID HÖGHULT Äspelund ÄSPELUND NÄGGESTORP HÖGHULT FAGERLID NÄGGESTORP ÄSPELUND 400 meter Några arter som visar på höga skogliga naturvärden som påträffats i reservatet är t.ex. grön sköldmossa, vedtrappmossa, grov baronmossa, vågig sidenmossa, västlig hakmossa, koralltaggsvamp, kötticka, tallticka, ullticka och kandelabersvamp. Foto: Björn Gunnarsson. I skogens markskikt växer typiskt kalkgynnade örter som blåsippa, vårärt och trolldruva. Spillkråka är en fågelart som trivs i den äldre barrskogen. STOMMENS EKÄNG Stommens ekäng ligger ca 400 meter sydost om Viby kyrka, intill Viby hembygdsgård. Området utgörs av en mindre ekhage med flera äldre grova ekar. Reservatet är en del av drumlinlandskapet och ligger inom nära spridningsavstånd från flera andra värdefulla ekområden. Hembygdsgård Viby socken 800 meter 16

17 GERÅSEN Viby socken Foto: Björn Gunnarsson. Geråsen är beläget ca 1 km öster om Viby kyrka. Reservatet omfattar sammanlagt 52,6 ha varav 34,6 ha är hagmark och 18 ha är åkermark. Området karakteriseras av ett öppet böljande, drumlinlandskap med mindre, delvis betade skogspartier. Området är främst skyddat för sina äldre ekbestånd, men det finns även en del andra äldre lövträd. I samband med en länsstyrelseinventering 2005 påträffades läderbagge i området. Området utgörs av marker som tidigare brukats av både Geråsen och Smedstorp men även av Husby, Sjörs och Stommen. Landskapet har förändrats under de sista århundradena på grund av ändrade ägogränser och nya sätt att bruka jorden. Trots det har områdets ekhagar en tämligen lång kontinuitet. Knutna till de åldriga lövträden finns också en rik förekomst av svampar, med arter som ekticka, korallticka, blekticka, brödmärgsticka, oxtungssvamp, rosenporing och jättekamskivling. På de gamla trädens bark växer lavarter som liten blekspik, rödbrun blekspik, rosa skärelav och gul dropplav. I detta människoskapade landskap finns också en del intressanta kulturmiljöer med bland annat ett större gravfält från yngre järnåldern öster om Sjörs samt flera röjningsrösen. 17

18 BROBY ÄNG Viby socken Broby äng är ett kommunalt naturreservat som är beläget i drumlinområdet, intill byn Stensätter. Reservatet har tidigare varit mera öppet men domineras idag av en mera sluten lövskog med bl.a. ek, asp, ask, lönn och hassel. Det finns även en liten slåtteräng i reservatets östra del. Broby äng ligger tillsammans med två andra naturreservat, Nalavibergs ekäng och Oxaryggen, i en rad uppe på en ca 1 km lång drumlin, där Broby äng ligger längst norrut. I reservatet växer flera sällsynta och skyddsvärda svamparter, däribland kan nämnas bleksopp, hängticka, blekticka och oxtungssvamp. Några sällsynta skalbaggsarter såsom läderbagge och skeppsvarvsfluga är också kända från området. NALAVIBERGS EKÄNG Viby socken Nalavibergs ekäng angränsar mot naturreservaten Broby äng i norr och Oxaryggen i söder. Dessa tre ligger på samma drumlin och har delvis liknande naturtyp. Liksom Broby äng karaktäriseras Nalavibergs ekäng av de gamla grova ekarna. Läderbaggen är en sällsynt skalbaggsart som lever inne i gamla ihåliga lövträd där det finns mulm (löst material framför allt bestående av delvis nedbruten ved). I Sverige är ek det viktigaste trädslaget för arten. Bild: Jonas Engzell. Flera sällsynta skalbaggar, lavar och svampar som finns i området är beroende av de gamla ekarna. Bland skalbaggarna finns arter som läderbagge, orange rödrock, kardinalfärgad rödrock, skeppsvarvsfluga och kortvingen Plectophloeus nitidus. Några av de sällsyntare lav- och svamparterna i området är gul dropplav, ekspik, ekticka, korallticka, kärnticka, blekticka och oxtungssvamp. 18

19 OXARYGGEN Viby socken Oxaryggen är det sydligast av de tre intilliggande naturreservaten som ligger på drumlinen norr om byn Stenkulla i Viby socken. Större delen av reservatet består av öppen betes- och åkermark. Genom reservatet sträcker sig en tydlig höjdrygg (Oxaryggen). Syftet med reservatet är delvis att ge ett långsiktigt skydd åt denna geologiska formation, men också att värna om områdets natur och kulturella värden. Uppe på ryggens krön ligger ett stort gravfält med stensättningar som troligen härstammar från någon gång år e. Kr. Reservatet hävdas genom bete och slåtter och har en artrik flora med torrängsinslag. Några växtarter som har noterats i området är brudbröd, bockrot, liten blåklocka, backsmultron, vårfingerört, svartkämpar, rödkämpar, tjärblomster, gullviva, grönvit nattviol och ängssyra. De näringsfattiga hävdade markerna i reservatet utgör också fina livsmiljöer för fjärilar. Sexfläckig bastardsvärmare, allmän metallvingesvärmare, violettkantad guldvinge, vitfläckig guldvinge och skogspärlemorfjäril är exempel på arter som setts vid reservatet. Ormvråk, tornfalk, gröngöling, större hackspett, steglits, svartvit flugsnappare och trädgårdssångare är exempel på fågelarter som rört sig kring området på senare år. Allmän metallvingesvärmare. Foto: Björn Gunnarsson. 19

20 DOVRASJÖDALEN (DEL AV) Viby socken Dovrasjödalen är ett 67 ha stort skogsområde med vildmarkskaraktär. Tre långsmala sjöar går genom området i en djup och avlång sprickdal. Brantast är det vid norra Dovrasjön. Naturreservatet är välbesökt och många vandrar längs någon av de vandringsleder som finns i området. Runt sjöarna är det 2,3-6,5 km beroende på vilka av sjöarna man går runt. Från norra parkeringen vid Eklunda till Norra Dovrasjöns norra strand är det 1,5 km och från södra parkeringen vid grusvägen som går norrut från Dovra, vidare förbi Björnebosjön är det drygt 300 meter till Södra Dovrasjön. Det finns ett vindskydd och flera rastplatser längs med stigarna. Skogen är barrdominerad men har även ganska stora lövinslag av bl.a. björk, ek och klibbal. Uppe på höglänta hällmarkspartier växer en del äldre tall. Nere i fuktiga svackor finns det sumpskogsinslag. Nere i dalen finns bergarten diabas som ger goda förutsättningar för en rik flora med bland annat springkorn, lundbräsma, lundarv, vårärt, underviol, stinksyska, blåsippa, trolldruva, skogsvicker, sötvedel och bergmynta. Flera arter av mossor, lavar och svampar som signalerar höga naturvärden har påträffats i området. Däribland kan nämnas guldlockmossa, platt fjädermossa, stubbspretmossa, kruskalkmossa, slät rutlungmossa, vågig sidenmossa, garnlav, tallticka, kötticka, ullticka, svart taggsvamp och blå taggsvamp. Bland fågelfaunan är skogslevande arter som kungsfågel, korsnäbbar, svartmes, spillkråka och större hackspett vanligt förekommande. Norra Dovrasjön. Foto: Björn Gunnarsson. Området ägs och förvaltas av Regionförbundet Örebro län. 20

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Att: Bill Ericsson Linköpings kommun Teknik- och samhällsbyggnadsnämden Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Linköpings kommun Allmänekologisk inventering Sammanfattning Allmänekologisk inventering

Läs mer

Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad. Antagen av KF 2009-10-26

Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad. Antagen av KF 2009-10-26 Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad Antagen av KF 2009-10-26 Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad Antagen av KF 2009-10-26 Innehåll Del A, kommungemensam del Kap 1-4 Mål och förutsättningar Del

Läs mer

Vägvisare till naturen i Haninge

Vägvisare till naturen i Haninge Vägvisare till naturen i Haninge Text: Lars Magnusson Redaktör/projektledare: Malin Löfgren Foto omslagets framsida: Fredrik Hjerling Foto omslagets baksida: Bakgrundsbild: Johan Bjurer Överst: Ärtsångare.

Läs mer

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 SKRIVMALL 2014-06-26 Nr NV-01846-14 SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 Miljökvalitetsmål: Levande skogar Datum: 20150114 Status (utkast eller slutlig): REMISSVERSION utkast Ansvarig

Läs mer

mångfald mång mångfald mångfald mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald mångfald mångfald mångfa

mångfald mång mångfald mångfald mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald mångfald mångfald mångfa mångfald ngfald mångfald mång mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald ngfald mångfald mångfald fald mångfa mångfald PROJEKTLEDARE: Susann Östergård, Miljöförvaltningen.

Läs mer

DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS

DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS ME D D E L A N D E 16 1998 DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS BETYDELSE SOM LIVSMILJÖER FÖR VÄXT- OCH DJURARTER DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS BETYDELSE SOM LIVSMILJÖER FÖR VÄXT- OCH DJURARTER Jönköping 1998 Författare

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken komplettreing april 2013

Ansökan enligt miljöbalken komplettreing april 2013 Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Bilaga PV Platsval lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle Bilaga MV Metodval utvärdering av strategier

Läs mer

Smultronställen på Falbygden

Smultronställen på Falbygden Smultronställen på Falbygden Vägvisare till naturliga besöksmål på Falbygden Omslag Smultron. Foto Torleif Halvorsen 1 Innehållsförteckning Platåbergen 6 Hur började det? 6 Falbygden befolkades tidigt

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser 7. Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser I detta kapitel redovisas miljökonsekvensbeskrivningens olika ämnen gällande hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. Påverkan under

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Uppdraget 3. Vad händer i Svartedalen? 4. Framtida nationalpark 5. Landskapsekologisk analys 6. Analysområde 7. Utgångskarta 8. Övergripande intressen 9. Friluftsliv

Läs mer

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent Administrativa uppgifter Biotopkartering av Snärjebäcken inom Kalmar kommun utfördes under 2014, totalt 22 km. Den karterade

Läs mer

Vindkraft i slättlandskapet Så gynnar anläggning av naturmiljöer den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet

Vindkraft i slättlandskapet Så gynnar anläggning av naturmiljöer den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet Vindkraft i slättlandskapet Så gynnar anläggning av naturmiljöer den biologiska mångfalden Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet Skriften ingår i den serie broschyrer om odlingslandskapets

Läs mer

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Rapport Ny vår för skogen Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1 Utgångspunkter 5 1.1 Inledning och syfte 5 1.1.2 Avgränsning

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 - 2 - Uppdraget... 5 Sammanfattning... 6 Förslag till kompletterande åtgärder... 6 Arter som betraktas som hotade enligt rödlistan...

Läs mer

Långaltsmyr-området. Mosse, laggkärr och skog. Janne Johansson 2013/14

Långaltsmyr-området. Mosse, laggkärr och skog. Janne Johansson 2013/14 Långaltsmyr-området Mosse, laggkärr och skog Janne Johansson 2013/14 1 Långalts myr med omgivningar naturtyper och naturvärden Långalts myr med omgivningar inbegriper byarna Långalt, Karsatorp, Lönsjöholm,

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS repo001.docx 2012-03-2914 NORRTÄLJE KOMMUN Åkerholmar Mellingeholm Aktivitetspark UPPDRAGSNUMMER 1832241003 INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING

Läs mer

Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten.

Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten. 1 Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten. Levande Skogsvatten är ett projekt som ska: - öka kännedomen om skogsvattnens biologiska

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Åtgärdsprogram för långt broktagel 2010 2015. (Bryoria tenuis)

Åtgärdsprogram för långt broktagel 2010 2015. (Bryoria tenuis) Åtgärdsprogram för långt broktagel 2010 2015 (Bryoria tenuis) rapport 6365 maj 2010 Åtgärdsprogram för långt broktagel 2010 2015 (Bryoria tenuis) Hotkategori: starkt hotad (en) Programmet har upprättats

Läs mer

SÖTVATTENSSTRÄNDER SOM LIVSMILJÖ

SÖTVATTENSSTRÄNDER SOM LIVSMILJÖ ArtDatabanken Rapporterar 15 SÖTVATTENSSTRÄNDER SOM LIVSMILJÖ rödlistade arter, biologisk mångfald och naturvård Ulf Bjelke (red.) Redaktörer Ulf Bjelke och Sebastian Sundberg Huvudansvarig för respektive

Läs mer