Sammanställning och analys: Webbenkät för medarbetare om gemensamt intranät för Umeå universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning och analys: Webbenkät för medarbetare om gemensamt intranät för Umeå universitet"

Transkript

1 Informationsenheten Förstudie om Universitetsgemensamt intranät Ulrika Bergfors Kriström Sammanställning och analys av webbenkät rörande intranät 8 januari 2012 Sid 1 (37) Sammanställning och analys: Webbenkät för medarbetare om gemensamt intranät för Umeå universitet

2 Sid 2 (37) Beställare Beställare: Informationsenheten, Umeå Universitet Umeå, Sweden Kontaktperson: Ulrika Bergfors Kriström Bitr. informationschef/asst. Head of Information Office Tel: +46 (0) , +46 (0) E-post: Leverantör Leverantör: StudentConsulting AB, Umeå Universums Gränd Umeå Kontaktperson hos leverantör: Andreas Lindqvist Affärschef Tel:+46 (0) , +46 (0) E-post: Ansvarig för sammanställning och analys: Rickard Klinkert Konsult Tel: +46 (0) E-post:

3 Sid 3 (37) Innehållsförteckning Sammanställning och analys: Webbenkät för medarbetare om gemensamt intranät för Umeå universitet... 1 Beställare... 2 Beställare:... 2 Kontaktperson:... 2 Leverantör... 2 Leverantör:... 2 Kontaktperson hos leverantör:... 2 Ansvarig för sammanställning och analys:... 2 Inledning... 5 Bakgrund... 5 Avgränsningar... 5 Tillförlitlighet... 5 Sammanställning... 6 Deltagare... 6 Generella data i den svenska enkäten... 8 Fråga 4 och 5: Ange hur relevant följande information är för ditt dagliga arbete Fråga 6 och 7: Ange hur relevanta följande uppgifter är för ditt dagliga arbete Fråga 8: Hur viktigt är det att kunna arbeta med ett intranät hemifrån/på distans?.. 13 Fråga 9: Hur viktigt är det att kunna dela information/dokument i ett intranät med personer som inte är anställda vid Umeå universitet? Fråga 10: Hur viktigt är det att ett intranät fungerar bra genom din mobiltelefon/surfplatta, etc?...15 Fråga 11: Hur skulle du värdera möjligheten att i ett intranät kunna få meddelande från andra system inom universitetet? Fråga 12: Hur viktigt är det för dig att själv kunna anpassa innehåll på ett intranät, t.ex. att själv välja vilka nyheter, kalendariehändelser och bloggar etc som du vill ta del av? Generella data i den engelska enkäten Fråga 4 och 5: Ange hur relevant följande information är för ditt dagliga arbete Fråga 6 och 7: Ange hur relevanta följande uppgifter är för ditt dagliga arbete Fråga 8: Hur viktigt är det att kunna arbeta med ett intranät hemifrån/på distans?.. 22 Fråga 9: Hur viktigt är det att kunna dela information/dokument i ett intranät med personer som inte är anställda vid Umeå universitet?... 23

4 Sid 4 (37) Fråga 10: Hur viktigt är det att ett intranät fungerar bra genom din mobiltelefon/surfplatta? Fråga 11: Hur skulle du värdera möjligheten att i ett intranät kunna få meddelande från andra system inom universitetet? Fråga 12: Hur viktigt är det för dig att själv kunna anpassa innehåll på ett intranät, t.ex. att själv välja vilka nyheter, kalendariehändelser och bloggar etc som du vill ta del av? Kategorisering av variabler i den svenska enkäten Kategoriserad data i den svenska enkäten Fråga 1 och Fråga 9: Hur viktigt är det att kunna dela information/dokument i ett intranät med personer som inte är anställda vid Umeå universitet? Resultat/Slutsatser Fråga 4. Ange hur relevant följande information är för ditt dagliga arbete Fråga 5. Har du valt annat i föregående fråga, så kan du specificera ditt svar här Fråga 6. Ange hur relevanta följande uppgifter är för ditt dagliga arbete Fråga 7. Har du valt annat i föregående fråga, så kan du specificera ditt svar här Fråga 8. Hur viktigt är det att kunna arbeta med ett intranät hemifrån/på distans Fråga 9. Hur viktigt är det att kunna dela information/dokument i ett intranät med personer som inte är anställda vid Umeå universitet? Fråga 10. Hur viktigt är det att ett intranät fungerar bra med din mobiltelefon/surfplatta, etc? Fråga 11. Hur skulle du värdera möjligheten att i ett intranät kunna få meddelande från andra system inom universitetet? Fråga 12. Hur viktigt är det för dig själv att kunna anpassa innehåll på ett intranät?. 35 Fråga 13. Övriga kommentarer Bortfall Reliabilitet och validitet Referenser Litteratur: Muntlig referens: Bilagor... 37

5 Sid 5 (37) Inledning Bakgrund I samband med den förstudie kring ett universitetsgemensamt intranät, som bedrivs av Umeå universitet har en webbenkät skickats ut till samtliga, ca 4200, anställda vid universitetet. Webbenkäten var uppdelad i två i stort sett likadana formulär; på svenska och på engelska, och var öppen from den 14 december tom den 22 december Avgränsningar Enkätundersökningen med inkluderande analys syftar till att svara på frågor om hur anställda prioriterar olika typer av information och uppgifter som de utför i sitt arbete. Detta i sin tur för att få en uppfattning om de verktyg och den information som enligt de anställda bör förekomma i ett universitetsgemensamt intranät. Ur analysen ska det även framgå om det finns samband mellan olika variabler såsom roll, organisatorisk tillhörighet osv. Då webbenkäten är utformad i två format (engelska och svenska) genomförs två analyser parallellt. Resultaten presenteras till stor del på samma sätt men analysen görs enskilt för var och en av enkäterna. Den engelska enkäten har färre antal svar och därför ligger tyngdpunkten på sammanställning och analys av den svenska webbenkäten. Tillförlitlighet En bedömning av tillförlitligheten ska göras och webbenkätens validitet presenteras för att styrka de resultat och slutsatser som ges i rapporten.

6 Andel i procent [%] Sammanställning och analys: Sid 6 (37) Sammanställning Deltagare De inledande tre frågorna i enkäterna beskriver enkätdeltagarnas arbetssituation vid Umeå universitet. Nedanstående tabell 1 och figur 1-3 presenterar det underlag av anställda som deltagit i webbenkäten. I tabellen kan det initialt ses att det är relativt låga svarsfrekvenser (20 %/17%) för webbenkäterna. Dessa låga svarsfrekvenser försvårar möjligheten att konstatera om resultatet är representativt för alla anställda vid Umeå universitet. Samtidigt kan man utav de som har svarat på enkäten se vissa mer eller mindre relevanta frågor som kan utgöra riktlinjer för de områden som bör fokuseras på inom ett framtida intranät. Ytterligare kommentarer om detta specificeras i avsnitten bortfall samt reliabilitet och validitet. Tabell 1. Sammanställning, av antalet deltagare i webbenkäten, per språk och totalt. Siffrorna rörande antalet tillfrågade är en uppskattning, där det totala antalet antas vara 4200 st varav utländska utgör mellan 7-10% av dessa. Antal deltagare Antal tillfrågade (ca) Svarsfrekvens % (ca) Svensk enkät Engelsk enkät Totalt Vidare kan man i figur 1 se att fördelningen av roller till stor del är olika mellan den svenska och den engelska webbenkäten. I den svenska utgör den största delarna av Teknisk/ administrativ och därefter lärare och forskare i fallande ordning. I den engelska motsvarigheten dominerar forskare och därefter lärare och forskarstuderande. Noteras bör att deltagarna haft möjlighet att kryssa i flera huvudsakliga roller vilket gör att det totala antalet roller i figuren är större än antalet deltagare i webbenkäten. Fritextinformationen under posten övrigt redogörs fullt ut för i bilaga 1. Ett urval av de roller som fyllts i under denna post är bibliotekarie, excerpist, informatör och projektassistent. 1. Vilken är din huvudsakliga roll? Svensk enkät Engelsk enkät Roller Figur 1. Rollfördelningen i procent i webbenkäten.

7 Andel i procent [%] Sammanställning och analys: Sid 7 (37) I figur 2 nedan är fördelningen av arbetsplatser relativt lika. I den svenska dominerar samhällsvetenskaplig fakultet före medicinsk fakultet även universitetsförvaltning och teknisk-naturvetenskaplig fakultet utgör stora delar utav deltagarna i webbenkäten. I den engelska webbenkäten utgör medicinsk-, samhällsvetenskaplig och teknisknaturvetenskaplig fakultet de största andelarna av deltagarna. Fritextinformationen under posten övrigt redogörs för i bilaga 1. Ett urval av de delar som fyllts i under denna post är Universitetsbiblioteket, universitetsledning och universitetsservice Vilken del av universitetet arbetar du inom? 30 Andel i procent [%] Svensk enkät Engelsk enkät 0 Universitetets delar Figur 2. Fördelning av deltagarna i webbenkäten inom respektive universitetsdel. I den tredje frågan om arbetstid har en stor andel (66 %) av de svenska deltagarna varit anställda mer än fem år. Sammanlagt utgör anställningstiden längre än ett år mer än 90 procent av deltagarna. I den engelska webbenkäten är deltagarna flest i gruppen som har en anställningstid mellan ett till fem år Hur länge har du varit anställd vid Umeå universitet? Svensk enkät Engelsk enkät 10 0 Anställningstid Figur 3. Anställningstidens fördelning bland deltagarna i webbenkäten.

8 Sid 8 (37) Generella data i den svenska enkäten Det generella datat motsvarar fråga 4-13 i enkäten. Samtliga fritextfrågor redogörs för i bilaga 1. Fråga 4 och 5: Ange hur relevant följande information är för ditt dagliga arbete. De generella resultaten i fråga 4 och 5 presenteras i detta avsnitt. Observera att fråga 5 utgör delfråga 25 i fråga 4. Om enkätdeltagaren kryssar i posten Annat, kan detta specificeras i ett frivilligt textfält som är fråga 5. Samtliga kommentarer i fråga 5 redogörs för i bilaga 1. Inledningsvis presenteras nedan i tabell 2 en frekvenstabell med relativa frekvenser (procent) för fråga fyra. Här kan en första ledning fås för vilka frågor som är av större eller mindre relevans ur ett generellt perspektiv. Vid en första analys märks den största procentandelen med grönt om den utgör störst andel och tillhör alternativ 4 och 5 (mycket relevant). Det ger en indikation om att frågan tenderar att vara av större relevans. På samma sätt markeras de värden som utgör största andel i en fråga och som motsvarar siffran 1 (inte alls relevant) eller 2. A i detta fall utgörs av punkten Kan inte ta ställning till och B anger andelen utelämnade svar. Ur tabell 2 kan de färgmarkerade gröna värdena utläsas och de till synes mer relevanta frågorna utgörs av: Anställning, Arbetsmiljö och hälsa, Instruktioner och lathundar, Interna nyheter, kalender, kartor och adresser, kontaktuppgifter, publikationer samt regler och riktlinjer. De rödmarkerade som indikerar att frågan tenderar att vara mindre relevant är information; för chefer, som ger stöd i forskning och som ger stöd i undervisning. Det ska tilläggas att det tydligt ur tabellen kan ses att vissa av de röda och även ur några av de grönmarkerade är tveksamma, då procenttalet är störst, men det finns en spridning i resultatet. I frågorna 6, 7, och 8 är det även så att där finns, bortsett från fritextfråga nummer 25, de största andelarna av deltagare som väljer svarsalternativet Kan ej ta ställning.

9 Sid 9 (37) Tabell 2. Relativ frekvenstabell tillhörande fråga 4 i webbenkäten: Ange hur relevant följande information är för ditt dagliga arbete. Svarsalternativ 1 är inte alls relevant och svarsalternativ 5 är mycket relevant. Kategori A utgörs av svaret "Kan ej ta ställning" och kategori B av utblivet svar på respektive fråga. Talen är andelar och presenteras i procent (%). För kompletterande histogram, se bilaga Ange hur relevant följande information är för ditt dagliga arbete A B 1. Anställning (lön, förmåner, avtal, arbetstid) 9,6 15,3 19,9 21,4 32,7 0,8 0,4 2. Arbetsmiljö och hälsa 9,6 15,9 18,3 24,4 30,5 1,0 0,3 3. Bilder och grafik som är fria att användas för 11,5 19,3 29,0 21,0 16,4 2,3 0,5 anställda 4. Ekonomi (planering, redovisning, uppföljning) 19,0 22,5 24,7 16,9 14,3 2,4 0,3 5. Externa nyheter 11,3 23,2 34,8 19,3 8,9 2,1 0,5 6. Information för chefer 30,4 18,3 16,5 16,0 10,8 7,1 0,9 7. Information som ger stöd i forskning 22,2 13,5 16,8 20,8 21,0 5,4 0,4 8. Information som ger stöd i undervisning 22,7 13,8 16,0 21,7 19,6 5,6 0,6 9. Instruktioner och lathundar 3,0 9,5 23,2 32,0 29,7 2,3 0,4 10. Interna nyheter och nyheter från ledningen 2,8 9,0 26,3 32,3 28,8 0,6 0,3 11. Kalendarium med aktiviteter och händelser 3,6 10,4 26,5 35,2 23,2 1,0 0,1 12. Karriärvägar och kompetensutveckling 9,3 20,2 27,2 24,8 16,6 1,6 0,4 13. Kartor och adresser 6,5 19,3 25,7 26,7 20,0 0,9 1,0 14. Kompetensnätverk, grupper och samverkansprojekt 9,3 17,9 32,4 25,3 11,9 2,8 0,5 15. Kontaktuppgifter 2,0 6,6 18,0 29,2 43,1 0,5 0,6 16. Lediga jobb 23,7 24,5 28,0 13,5 8,5 1,1 0,6 17. Medarbetarporträtt, intervjuer, framgångssagor 26,4 28,7 29,3 9,0 4,8 1,5 0,4 18. Mål, vision och värderingar 10,4 19,6 31,9 23,4 13,1 1,3 0,3 19. Organisationsinformation 5,4 16,6 32,2 28,0 16,6 0,8 0,4 20. Personlig presentationssida (kompetensprofil) 14,4 19,5 33,2 19,3 10,4 3,0 0,3 21. Publikationer (rapporter, artiklar etc.) 12,6 12,8 23,8 26,3 21,5 2,8 0,3 22. Pågående projekt inom universitetet 5,6 11,5 35,2 31,3 14,4 1,5 0,5 23. Regler och riktlinjer 3,3 8,6 23,0 30,3 33,7 0,8 0,4 24. Upphandlingar, avtal och leverantörer 11,4 18,6 25,4 23,5 17,6 2,0 1,4 25. Annat, specificera gärna i textfältet nedan 3,8 0,8 2,8 1,6 2,6 58,7 29,8 Med hjälp av grundläggande statistiska indikatorer kan man ytterligare få en uppfattning om relevansen i frågorna. I figur 4, nedan, återfinns medelvärde och median för respektive fråga i webbenkäten. Medelvärdet är i detta fall ett inte ett helt korrekt mått då det inte görs något antagande om typ av statistisk fördelning. Men för att komplettera resonemanget kring tabell 2 visar medelvärdet att de genomsnittliga svaren är centrerade kring betyget tre och svaren under fråga 4 är generellt sett av relevant karaktär.

10 Sid 10 (37) Figur 4. Graf över medelvärde- (blå) och medianfördelning (lila) i fråga 4 i webbenkäten: Ange hur relevant följande information är för ditt dagliga arbete. Grafen är ordnad frågorna med högst medelvärde befinner sig till vänster och de med lägst till höger. Överlag tenderar medelvärdet och medianen att visa på samma frågor som är relevanta och till viss del mindre relevanta som de frågor som tydliggjordes av tabell 2. I jämförelse med analysen som gjordes av tabell 2 är lediga jobb och medarbetareporträtt, intervjuer och framgångssagor, exempel på frågor som har en mindre relevans ur medelvärdessynpunkt. I fråga 7 och 8 ligger medianen och medelvärdet kring 3, även fast de i tabell två var rödmarkerade. Fördelningen av datat i dessa frågor tenderar därför att vara jämn över svaralternativen, dvs. För att tydligare få en klarhet i om den är relevant eller inte skulle man behöva belysa frågorna ytterligare genom en utförligare analys. Fråga 6 och 7: Ange hur relevanta följande uppgifter är för ditt dagliga arbete. På samma sätt som i fråga fyra utgör fråga sju en delfråga av fråga sex. Om enkätdeltagaren kryssar i posten Annat, kan detta specificeras i ett frivilligt textfält som är fråga sju. Samtliga kommentarer i fråga sju redogörs för i bilaga 1 och histogram för samtliga delfrågor återfinns i bilaga 2. Fråga sex utgörs av 31 st delfrågor och presenteras i likhet med föregående avsnitt först i en frekvenstabell, för att därefter jämföras mot en graf över medelvärde och median i respektive fråga. De färgmarkerade värdena indikerar att värdet utgör störst andel. Rött för svar som indikerar mindre relevans (1 och 2) och grönt för de värden som har högre relevans(3 och 4). Ur tabellen nedan framgår vissa direkta relevanta frågor (grönmarkerade): Att hitta en person, hantera kalendern, artikelsöka, hantera dokument och rapportera sjukledighet är de största andelarna av frågor som anses relevanta. Samtidigt framgår att uppgifter som annonsering, hantera personalrekryteringar, användning av sociala funktioner och hantering av ekonomifrågor och fakturor är övervägande mindre relevanta. I flera av de fall, där

11 Sid 11 (37) andelen svar som visar på att frågan saknar relevans är hög, kan man se en höjning av andelen som svarar kan ej ta ställning till (A i tabellen). Tabell 3. Relativ frekvenstabell tillhörande fråga 6 i webbenkäten: Ange hur relevanta följande uppgifter är för ditt dagliga arbete. Svarsalternativ 1 är inte alls relevant och svarsalternativ 5 är mycket relevant. Kategori A utgörs av svaret "Kan ej ta ställning" och kategori B av utblivet svar på respektive fråga. Talen är andelar och presenteras i procent (%). För kompletterande histogram, se bilaga Ange hur relevanta följande uppgifter är för A B ditt dagliga arbete. 1. Annonsera på köp/sälj, hyres/uthyres (t.ex. begagnat, 72,5 15,4 7,3 1,8 1,3 1,5 0,4 bostadsannonser) 2. Använda sociala funktioner (statusuppdatera, 50,4 24,4 13,6 7,0 3,0 1,3 0,3 kommentera, blogga etc.) 3. Begära ersättning (utlägg, resor, övertid) 11,4 18,5 25,7 23,4 19,3 1,4 0,4 4. Bifoga platsinformation (karta) i bokningar, mejl etc. 18,9 20,3 26,2 18,5 13,4 2,6 0,1 5. Boka lokal, resurser (projektor, labbutrustning etc.) 9,6 15,6 21,4 24,7 26,7 1,5 0,5 6. Boka resor 13,8 17,0 24,4 25,2 17,5 1,6 0,5 7. Dela med sig (erfarenheter, dokument, bilder) 13,4 23,0 30,2 20,2 11,3 1,5 0,5 8. Delta i diskussionsforum och bidra till wikis (webbplats 31,9 27,4 22,4 9,6 4,1 3,9 0,6 med sidor som redigeras av besökarna) 9. Få support/göra felanmälan 5,9 15,1 21,8 28,4 27,4 1,1 0,3 10. Göra forskningsansökningar 37,4 11,9 11,9 14,8 16,1 7,4 0,5 11. Göra inköp (datorer, telefon, kontorsmaterial etc.) 25,7 17,8 20,8 17,4 15,6 2,3 0,5 12. Ha videokonferens eller e-möte 20,2 16,6 24,3 18,1 17,4 2,8 0,6 13. Hantera dokument (samarbeta, dela, 8,1 11,0 20,4 25,9 32,4 1,6 0,5 versionshantera) 14. Hantera ekonomifrågor (budget, löner, resultat) 40,2 18,9 14,4 9,5 11,5 4,6 0,9 15. Hantera fakturor 40,3 16,9 13,0 10,0 13,9 4,9 1,0 16. Hantera personliga kalendern, mejl, att-göra-listor 9,4 8,3 17,8 21,4 41,3 1,3 0,6 etc. 17. Hantera personalrekryteringar 53,8 14,8 11,0 6,0 6,1 7,6 0,6 18. Hitta blanketter 6,9 14,4 23,5 24,9 29,3 0,8 0,3 19. Hitta en person (telefonnummer, kompetens etc.) 2,3 8,4 15,1 27,9 45,4 0,5 0,4 20. Hänvisa telefonen 20,0 16,6 18,3 17,0 25,5 2,1 0,4 21. Jobba i läroplattform med undervisningsrelaterade 37,0 12,9 11,4 11,6 18,8 7,6 0,6 frågor 22. Kommunicera online med kollegor via t.ex. chatt, 24,4 18,9 20,7 15,5 17,4 2,6 0,5 skype 23. Ladda ner mallar (med grafisk profil) 11,3 15,4 26,8 25,9 18,9 1,4 0,4 24. Rapportera sjukledighet, semester, föräldraledighet 8,3 11,8 22,4 24,3 32,2 0,9 0,3 etc. 25. Skicka ut aviseringar eller sms till olika grupper 28,9 15,8 20,7 17,5 13,1 3,6 0,4 26. Söka artiklar 17,3 11,5 14,3 16,4 36,7 3,1 0,8 27. Ta del av egna nyhetsbevakningar 13,6 17,9 29,3 21,7 14,4 2,5 0,6 (omvärldsbevakning) 28. Ta del av viktiga nyckeltal för verksamheten 25,8 21,0 25,2 15,4 8,4 4,0 0,3 29. Tidsrapportera 28,7 18,1 18,5 12,5 18,3 3,8 0,1 30. Utveckling av undervisning eller ta fram kursmaterial 33,8 11,5 13,6 16,1 17,6 6,6 0,6 31. Annat, specificera gärna i textfältet nedan 4,5 0,6 1,9 0,8 1,8 58,1 32,4

12 Sid 12 (37) Figur 4, nedan, bekräftar de färgmarkerade värdena i tabellen. En större andel av frågorna är dessutom förlagda till den högra delen av grafen, dvs. större irrelevans. Ur grafen ser man ytterligare att åsikterna i någon mån är tydligare kring relevansen av uppgifterna. Exempelvis når medianen i denna figur i tre frågor ned till ett, vilket innebär (precis som det kan utläsas ur tabell 2) att fler än 50 % tycker att uppgifterna 1, 2 och 17 inte alls är relevanta. Figur 5. Graf över medelvärde- (blå) och medianfördelning (lila) i fråga 6 i webbenkäten: Ange hur relevanta följande uppgifter är för ditt dagliga arbete. Grafen är ordnad frågorna med högst medelvärde befinner sig till vänster och de med lägst medelvärde till höger.

13 Sid 13 (37) Fråga 8: Hur viktigt är det att kunna arbeta med ett intranät hemifrån/på distans? I nedanstående figur 6 framgår tydligt att det är viktigt för de anställda i sin helhet att kunna arbeta med ett intranät hemifrån eller på distans. Medelvärdet i frågan är 4.2 och medianen är 5, vilket starkt överensstämmer med en övergripande analys av histogrammet. Bortfallet som utgörs av svarsalternativet Kan ej ta ställning till är ca 4.3 procent. Det skulle inte kunna påverka resultatet signifikant om den gruppen svarat annorlunda. Figur 6. Histogram över svarsfördelningen i fråga 8: Hur viktigt är det att kunna arbeta med ett intranät hemifrån/på distans? Svarsalternativ 1 är inte alls viktigt och svarsalternativ 5 är mycket viktigt. Frågan är obligatorisk vilket medför att samtliga enkätdeltagare har svarat på frågan.

14 Sid 14 (37) Fråga 9: Hur viktigt är det att kunna dela information/dokument i ett intranät med personer som inte är anställda vid Umeå universitet? I nedanstående figur 7 kan man se att svaren från enkätdeltagarna fördelar sig relativt jämnt kring svarsalternativ 3. I detta fall är ca 11.4 procent oförmögna att ta ställning i frågan vilket bör anses vara ett relativt stort bortfall. Det är också en indikator på svårigheten att fatta beslut i frågan, då distributionen i stort sett visar att det varken är mycket viktigt eller inte alls viktigt. Denna fråga bör därför analyseras kategoriskt då den med stor sannolikhet har olika betydelser för olika arbetsroller eller universitetsdelar. Både medelvärdet och medianen i frågan är tre vilket även bekräftar föregående påstående. Figur 7. Histogram över svarsfördelningen i fråga 9: Hur viktigt är det att kunna dela information/dokument i ett intranät med personer som inte är anställda vid Umeå universitet. Svarsalternativ 1 är inte alls viktigt och svarsalternativ 5 är mycket viktigt. Frågan är obligatorisk vilket medför att samtliga enkätdeltagare har svarat på frågan.

15 Sid 15 (37) Fråga 10: Hur viktigt är det att ett intranät fungerar bra genom din mobiltelefon/surfplatta, etc? Vid en första anblick kan man se att resultaten i figur 8, tillhörande fråga 10, i största majoritet tillhör kategorin mycket viktigt. De anställda prioriterar alltså generellt sett att ha kompatibilitet med mobiltelefoner och surfplattor etc. Det är emellertid så att även i denna fråga finns ett relativt stort bortfall i de som ej kan ta ställning i frågan, 9.4 procent. Skulle denna grupp av enkätsvar haft uppfattningen att det inte alls är viktigt hade svarsutgången varit annorlunda. Det går även att urskilja en ojämnhet då antalet svarande kryssat för alternativ 1 är större ä alternativ två. Det tyder på en splittring i resultatet som kan analyseras närmre med hjälp av kategorisering av variablerna. Medelvärdet i frågan är 3.6 och medianen 4, vilket i kombination med att majoriteten svar är 4 och 5, visar på en övervägande viktig fråga ur ett allmänt perspektiv. Figur 8. Histogram över svarsfördelningen i fråga 10: Hur viktigt är det att ett intranät fungerar bra med din mobiltelefon/surfplatta, etc? Svarsalternativ 1 är inte alls viktigt och svarsalternativ 5 är mycket viktigt. Frågan är obligatorisk vilket medför att samtliga enkätdeltagare har svarat på frågan.

16 Sid 16 (37) Fråga 11: Hur skulle du värdera möjligheten att i ett intranät kunna få meddelande från andra system inom universitetet? I denna fråga pekar diagrammet på en övervägande viktig funktion. Majoriteten av svaren, illustrerade i figur 9 nedan, är antingen 4 eller 5 vilket tyder på att frågan är viktig för enkätdeltagarna. I denna fråga är bortfallet som svarat Kan ej ta ställning till väldigt stort (19,3 procent). Men eftersom svarsalternativen 1 och 2 endast utgör knappa 9.5 procent tillsammans bör analysen ändå utgå från att frågan har hög relevans. Figur 9. Histogram över svarsfördelningen i fråga 11: Hur skulle du värdera möjligheten att i ett intranät kunna få meddelande från andra system inom universitetet? Svarsalternativ 1 är inte alls viktigt och svarsalternativ 5 är mycket viktigt. Frågan är obligatorisk vilket medför att samtliga enkätdeltagare har svarat på frågan.

17 Sid 17 (37) Fråga 12: Hur viktigt är det för dig att själv kunna anpassa innehåll på ett intranät, t.ex. att själv välja vilka nyheter, kalendariehändelser och bloggar etc som du vill ta del av? Resultatet som presenteras i histogrammet i figur 10 nedan indikerar att det är viktigt för enkätdeltagarna att kunna anpassa innehållet på ett intranät. Svarsalternativ 4 och 5 står för ca 68 procent vilket i kombination med bortfallet i alternativet kan ej ta ställning, som är ca 8 procent, leder till att det med stor sannolikhet är en viktig fråga. Medelvärdet är 4,0 och medianen 4, vilket bekräftar tidigare påstående. Figur 10. Histogram över svarsfördelningen i fråga 12: Hur viktigt är det för dig att själv kunna anpassa innehåll på ett intranät, t.ex. att själv välja vilka nyheter, kalendariehändelser och bloggar etc som du vill ta del av? Svarsalternativ 1 är inte alls viktigt och svarsalternativ 5 är mycket viktigt. Frågan är obligatorisk vilket medför att samtliga enkätdeltagare har svarat på frågan.

18 Sid 18 (37) Generella data i den engelska enkäten Det generella datat motsvarar fråga 4-13 i enkäten. Samtliga fritextfrågor redogörs för i bilaga 1. För instruktioner rörande den presentation och tolkning som genomförs, se motsvarande kapitel vid sammanställning av data för den svenska enkäten. Antalet deltagare i den engelska enkäten är 52st vilket är en liten datamängd att bygga stora slutsatser ifrån. Det kan emellertid användas för att få förståelse för vilka frågor som är viktiga för de utländska anställda särskilt i förhållande till resultaten för den svenska enkäten. Fråga 4 och 5: Ange hur relevant följande information är för ditt dagliga arbete. Ur tabell 4 kan de färgmarkerade gröna värdena utläsas och de till synes mer relevanta frågorna utgörs av: Publikationer, forskningsinformation, kalendarium, kontaktinformation samt bilder och grafik som får användas fritt av fakultet och medarbetare. De rödmarkerade värdena i tabellen, som indikerar att frågan tenderar att vara mindre relevant, är precis som i den svenska enkäten information för chefer. Det är föga förvånande då antalet som angett att deras huvudsakliga roll är chef med personalansvar i den engelska webbenkäten endast är en deltagare. Tabell 4. Frekvenstabell tillhörande fråga 4 i den engelska webbenkäten: Ange hur relevant följande information är för ditt dagliga arbete. Svarsalternativ 1 är inte alls relevant och svarsalternativ 5 är mycket relevant. Kategori A utgörs av svaret "Kan ej ta ställning" och kategori B av utblivet svar på respektive fråga. För kompletterande histogram, se bilaga State how relevant the following types of information are for your daily work A B 1. Calendar with activities and events Career paths and professional development Competence networks, groups and collaboration projects Contact information Economy (planning, accounting, follow-up) External news monitoring Information for heads of departments/units/divisions Information supporting educational matters Information supporting research matters Instructions and manuals/guides Internal news and management information Maps and addresses Objectives, vision and values Ongoing projects within the university Open positions Organisation information Personal presentation page Pictures and graphics that are free to use for faculty and staff Portraits of faculty and staff, interviews, success stories Publications (reports, articles, etc.) Purchasing, agreements and suppliers Rules and guidelines Work environment and health issues Other. Please specify in the text field below

19 Sid 19 (37) Som komplement till tabell 4 illustreras i figur 11, nedan, medelvärde och median för fråga 4 i webbenkäten. Figur 11. Graf över medelvärde- (blå) och medianfördelning (lila) i fråga 4 i den engelska webbenkäten: Ange hur relevant följande information är för ditt dagliga arbete. Grafen är ordnad så att de frågorna med högst medelvärde befinner sig till vänster och de med lägst till höger. I stort representerar medelvärdes- och medianfördelningen de färgmarkerade värdena i föregående tabell. Det som är extra intressant ur figur 11 är att medianen aldrig passerar skalsteg 3, och medelvärdet korsar trean först i de 5 lägst rangordnade frågorna. Det tyder på att det i allmänhet är övervägande åsikter om att de frågor som ställs är viktiga. Det är däremot så att antalet svarande är få och därför kan resultatet endast utgöra en ledning om vilka frågor som är relevanta eller irrelevanta. Fråga 6 och 7: Ange hur relevanta följande uppgifter är för ditt dagliga arbete. Fråga sex och sju utgörs av 26 st frågor och presenteras i likhet med tidigare sammanställningar först i en frekvenstabell, för att därefter jämföras mot en graf över medelvärde och median i respektive fråga. Ur tabell 5, nedan, framgår vissa direkta relevanta frågor (urval av grönmarkerade): Att hantera epost, kalender mm, göra resereservationer, bokning av lokaler och resurser, begära ersättning, hantera dokument och hitta blanketter. Samtidigt framgår att uppgifter som annonsering, hantera personalrekryteringar och fakturor samt att bifoga platsinformation är övervägande mindre relevanta.

20 Sid 20 (37) Generellt i tabellen kan man se att det är flera frågor där antalet svar som visar kan ej ta ställning till (A i tabellen) är många. I likhet med sammanställningen i den svenska enkäten är det dessutom så att i de fall detta svar är högst är också majoriteten av svaren lokaliserade kring alternativen 1, och 2. Det vill säga mindre relevanta. Det kan bero på att de inte anser frågan vara relevant, men även att det är relevant för vissa grupper. För att utreda detta vidare skulle man dock behöva ett större underlag än 52 personer som det totala antalet enkätdeltagare i den engelska enkäten uppgår till. Tabell 5. Frekvenstabell tillhörande fråga 6 i den engelska webbenkäten: Ange hur relevanta följande uppgifter är för ditt dagliga arbete. Svarsalternativ 1 är inte alls relevant och svarsalternativ 5 är mycket relevant. Kategori A utgörs av svaret "Kan ej ta ställning" och kategori B av utblivet svar på respektive fråga. För kompletterande histogram, se bilaga State how relevant following tasks are for your daily work A B 1. Advertise buy/sell/lease/rent (i.e. second hand, housing ads) Attach location information (map) in bookings, , etc Attend discussion forums and contribute to wikis (web site that are edited by users) Book premises or resources (projectors, lab equipment, etc.) Claim compensation (cost, travels, overtime) Communicate online with colleagues through, i.e., chat or skype Divert phone (or phone management) Download templates (with visual identity of the university) Find forms Get support/report a problem Make purchases (computer, telephone, office supplies, etc.) Make travel reservation/booking Manage documents (collaborate, share, version control) Manage economic issues (budget, salaries, results) Manage, , personal calendar, , to-do-lists, etc Manage staff recruitments Perform video conference or e-meeting Process invoices Report sick leave, vacation, parental leave, etc Send alerts or text messages to different groups Share (experiences, documents, pictures) Take part in individual external news monitoring (competitive intelligence) Take part of important key figures for the unit Time reporting Use social functions (status update, comment, blog, etc.) Other. Please specify in the text field below

21 Sid 21 (37) Figur 12, nedan, bekräftar de färgmarkerade värdena i tabell 5. En större andel av frågorna är dessutom förlagda till den högra delen av grafen, dvs. större irrelevans. Den visar samma trend som i den svenska sammanställningen av fråga 6 då vissa frågor tydligare framförallt är irrelevanta. Uppgifter som annonsering (1), rekrytering (16) och sociala funktioner (25) överensstämmer väl med den svenska enkätens svar och tenderar att vara irrelevanta. Samtidigt är uppgifter som hantering av epost mm, resereservationer och begärande av ersättning fortsatt indikerat relevanta. Figur 12. Graf över medelvärde- (blå) och medianfördelning (lila) i fråga 6 i den engelska webbenkäten: Ange hur relevanta följande uppgifter är för ditt dagliga arbete. Grafen är ordnad så att de frågorna med högst medelvärde befinner sig till vänster och de med lägst medelvärde till höger.

22 Sid 22 (37) Fråga 8: Hur viktigt är det att kunna arbeta med ett intranät hemifrån/på distans? I nedanstående figur 13 framgår, i likhet med den svenska enkäten, att det är viktigt att kunna arbeta med ett intranät hemifrån eller på distans. Medelvärdet i frågan är 4.5 och medianen är 5, vilket i kombination med en bildlig analys av histogrammet bekräftar slutsatsen att det är mycket viktigt. Bortfallet som i detta utgörs av Kan ej ta ställning till är ca 3.8 procent vilket inte skulle kunna påverka resultatet signifikant om den gruppen skulle svarat annorlunda. Figur 13. Histogram över svarsfördelningen i fråga 8 i den engelska webbenkäten: Hur viktigt är det att kunna arbeta med ett intranät hemifrån/på distans? Svarsalternativ 1 är inte alls viktigt och svarsalternativ 5 är mycket viktigt. Frågan är obligatorisk vilket medför att samtliga enkätdeltagare har svarat på frågan.

23 Sid 23 (37) Fråga 9: Hur viktigt är det att kunna dela information/dokument i ett intranät med personer som inte är anställda vid Umeå universitet? I nedanstående figur 14 kan man se att svaren från enkätdeltagarna, i likhet med den svenska enkäten, fördelar sig relativt jämnt kring svarsalternativ 3. Även medianen är 3 och medelvärdet är 2.9, vilket påvisar att det är svårt att se någon riktig tendens ur en allmän synpunkt, i frågan. Ca 9.6 procent är oförmögna att ta ställning i frågan vilket bör anses vara ett relativt stort bortfall. Samtidigt är det få deltagare överlag i den engelska enkäten. Bortfallet spelar roll, men det fyller ingen funktion att direkt analysera denna fråga genom att dela upp svaren i underkategorier, eftersom enkätunderlaget då skulle bli alldeles för litet. Man kan däremot se likheten med samma fråga i den svenska enkäten som analyseras i större utsträckning. Figur 14. Histogram över svarsfördelningen i fråga 9 i den engelska webbenkäten: Hur viktigt är det att kunna dela information/dokument i ett intranät med personer som inte är anställda vid Umeå universitet. Svarsalternativ 1 är inte alls viktigt och svarsalternativ 5 är mycket viktigt. Frågan är obligatorisk vilket medför att samtliga enkätdeltagare har svarat på frågan.

24 Sid 24 (37) Fråga 10: Hur viktigt är det att ett intranät fungerar bra genom din mobiltelefon/surfplatta? I en initial analys av diagrammet i figur 15 kan man urskilja att majoriteten av svar visar på att det är relevant att ett intranät fungerar bra att använda genom mobiltelefon/surfplatta. Bortfallet i denna fråga är 5,8 procent och kan inte bidra markant till att förändra den övergripande bilden. Däremot ser man att det även finns en tendens att svara med svarsalternativ nummer 1, precis som i den svenska webbenkäten. Det kan tyda på att det skulle kunna finnas olika grupper eller olika kategorier som anser att det unikt är relevant/mindre relevant för dem. Återigen är det svårt att kategorisera grupper i denna engelska enkät då antalet svar endast är 52st. Medelvärdet i denna fråga är 3,6 och medianen 4 vilket ändå tyder på att frågan är övervägande relevant. Figur 15. Histogram över svarsfördelningen i fråga 10 i den engelska webbenkäten: Hur viktigt är det att ett intranät fungerar bra med din mobiltelefon/surfplatta, etc? Svarsalternativ 1 är inte alls viktigt och svarsalternativ 5 är mycket viktigt. Frågan är obligatorisk vilket medför att samtliga enkätdeltagare har svarat på frågan.

25 Sid 25 (37) Fråga 11: Hur skulle du värdera möjligheten att i ett intranät kunna få meddelande från andra system inom universitetet? I denna fråga är det, om man analyserar diagrammet i figur 16, övervägande svar som tyder på att det är relevant med denna möjlighet. Däremot är det så att bortfallet till svarsalternativet kan inte ta ställning till är 17,3 procent vilket i sig nästan är en lika stor kategori som 1 och 2 tillsammans. Det innebär att osäkerheten är relativt hög i frågan, men att tendensen fortfarande klart ligger i att frågan är relevant. Medelvärdet 3,5 och medianen 4 styrker även detta resonemang. Figur 16. Histogram över svarsfördelningen i fråga 11 i den engelska webbenkäten: Hur skulle du värdera möjligheten att i ett intranät kunna få meddelande från andra system inom universitetet? Svarsalternativ 1 är inte alls viktigt och svarsalternativ 5 är mycket viktigt. Frågan är obligatorisk vilket medför att samtliga enkätdeltagare har svarat på frågan.

26 Sid 26 (37) Fråga 12: Hur viktigt är det för dig att själv kunna anpassa innehåll på ett intranät, t.ex. att själv välja vilka nyheter, kalendariehändelser och bloggar etc som du vill ta del av? Ur figur 17, nedan, framgår det tydligt att det är viktigt för enkätdeltagarna att kunna anpassa sitt innehåll på intranätet. Bortfallet är i likhet med fråga tio 5,8 procent vilket inte markant påverkar trovärdigheten i resultatet. Medelvärdet är 3,8 och medianen 4, vilket även bekräftar att det är störst andel svar kring svarsalternativet 4 och att frågan alltså är av relevant karaktär. Figur 17. Histogram över svarsfördelningen i fråga 12 i den engelska webbenkäten: Hur viktigt är det för dig att själv kunna anpassa innehåll på ett intranät, t.ex. att själv välja vilka nyheter, kalendariehändelser och bloggar etc som du vill ta del av? Svarsalternativ 1 är inte alls viktigt och svarsalternativ 5 är mycket viktigt. Frågan är obligatorisk vilket medför att samtliga enkätdeltagare har svarat på frågan.

27 Sid 27 (37) Kategorisering av variabler i den svenska enkäten För att ytterligare analysera den svenska enkätens svar krävs det att variabler kategoriseras efter färre kategorier än som är angivet från enkätsvaren. Fritextalternativet vid val av roller och arbetsområde på universitetet ger upphov till ett stort antal kategorier. Framförallt för fråga 9 i denna rapport, men även för vidare bearbetning av datat krävs en generell kategorisering som förselås i detta avsnitt. I samråd med Nils Eriksson, forskare och specialist på enkäter vid Umeå universitet, har följande kategoriseringar tagits fram: 1. Vilken är din huvudsakliga roll? a. Chef (inkl. samtliga som anger att de har chefsbefattning inkl. annan anställning, ex prefekt som också kan vara lärare och/eller forskare) b. Lä/Fo (samtliga som anger lärare och/eller forskare. Även forskningsamanuens och forskningsassistent) c. T/A (samtliga Tekniska/Adminstrativa-anställningar. Hit förs även de få som anger at de arbetar på UB) I de fall då arbetsroll inte går att identifiera, samt i ett fall där enkätdeltagaren uppenbart genomfört webbenkäten med oseriösa svar och under namnet slav, exkluderas dessa enkätsvar. 2. Vilken del av universitetet arbetar du inom? a. Humfak (Humanistisk fakultet) b. Medfak (Medicinsk fakultet) c. Samfak (Samhällsvetenskaplig fakultet) d. Teknatfak (Teknisk- naturvetenskaplig fakultet) e. Förvaltningen (hit förs även de få som tillhör Planeringsenheten och universitetsledningen) f. UB (Universitetsbiblioteket) I de fall de då universitetsdel inte går att identifiera, samt de tre fall då enkätdeltagarna fyllt i Umeå School of Education, har deras svar exkluderats. Histogram över fråga 4, 6 samt 8-12 med arbetsroller och universitetsdel som kategoriska variabler finns i bilaga 3. Kategoriseringen i sin helhet finns i bilaga 4. Antalet enkätsvar efter kategoriseringen är 782 st vilket innebär att 17 st enkäter har exkluderats.

28 Sid 28 (37) Kategoriserad data i den svenska enkäten Fråga 1 och 2. Fördelningen i fråga 1-2 som berör deltagarnas arbetssituation vid universitetet redogörs för i figur 18-19, nedan. Fråga 3, rörande anställningstiden hos de anställda, påverkas inte markant av kategoriseringen och inkluderas därför inte här. Figur 18. Histogram över rollfördelningen av de anställda i den svenska webbenkäten efter kategorisering. Figur 19. Histogram över fördelningen av de anställdas arbetsplatser vid universitetet. Materialet är från den svenska webbenkäten efter kategorisering.

29 Sid 29 (37) Fråga 9: Hur viktigt är det att kunna dela information/dokument i ett intranät med personer som inte är anställda vid Umeå universitet? I den första sammanställningen under kapitlet Generella data i den svenska enkäten visade framförallt fråga nio en tvetydighet i resultatet. Både medelvärde och median indikerade svarsalternativ 3 och bortfallet uppgick till 11,4 procent. Efter kategorisering genomförs fler sammanställningar för att försöka lokalisera olikheter bland de svarande. I figur 20, nedan, presenteras rollkategoriserade histogram. I en initial analys av graferna kan det tänkas att det framförallt bland det Tekniska/Administrativa finns en tendens åt mindre relevans. Till viss del kan man bland lärare och forskare se att det är övervägande relevant, även om kategori 3 dominerar. Vad gäller chefsrollerna så finns det en stark känsla av irrelevans, som i sin tur motsätts av en nästan lika stark kategori 4. Det är svårt att dra någon konkret slutsats, då det förmodligen är något annat som påverkar tudelningen i resultatet. 30 Fråga Procent F9 Roll Chef 5 * Lä/Fo 5 * T/A 5 * Figur 20. Histogram över den rollkategoriserade svarsfördelningen i fråga 9: Hur viktigt är det att kunna dela information/dokument i ett intranät med personer som inte är anställda vid Umeå universitet. Svarsalternativ 1 är inte alls viktigt och svarsalternativ 5 är mycket viktigt. Asterisk (*) representerar svarsalternativet Kan ej ta ställning. Frågan är obligatorisk vilket medför att samtliga enkätdeltagare har svarat på frågan. En översikt över medelvärden, median och standardavvikelse presenteras nedan i tabell 6. Här kan man se att det finns tendenser för både Chefs- och T/A-kategorin att vara mindre relevant, och Lä/Fo mer relevant. Det är dock svårt att dra en vettig slutsats bara ur detta då standardavvikelsen är hög i förhållande till medelvärdet. Tabell 6. Medelvärde, median och standardavvikelse i fråga 9, kategoriserat enligt roller. Roll Medelvärde Median Standardavvikelse Chef 2,9 3 1,4 Lä/Fo 3,2 3 1,3 T/A 2,9 3 1,4

30 Sid 30 (37) Fortsättningsvis presenteras i figur 21 presenteras histogram kategoriserade enligt universitetsdel. Här är det UB, Teknatfak och Samfak som står för en övervägande mindre relevant inställning till frågan. Med viss parentes då de deltagande från UB som presenterats tidigare i figur19 endast är 22st. På samma sätt är Humfak distribuerade till större delen i den ände som visar att frågan är relevant, men här är det även så att de utgör den näst minsta universitetsdelen i frågan, 74 st. Både Förvaltningen och Medfak är fördelade relativt jämnt kring kategori 3 och det är därför svårigheter att dra slutsatser om deras åsikter i frågan. 35 Fråga Procent F9 Universitetsdel 0 * F örvaltningen * Humfak * Medfak * Samfak * Teknatfak UB 5 * Figur 21. Histogram över den universitetsdelskategoriserade svarsfördelningen i fråga 9: Hur viktigt är det att kunna dela information/dokument i ett intranät med personer som inte är anställda vid Umeå universitet. Svarsalternativ 1 är inte alls viktigt och svarsalternativ 5 är mycket viktigt. Asterisk (*) representerar svarsalternativet Kan ej ta ställning.frågan är obligatorisk vilket medför att samtliga enkätdeltagare har svarat på frågan. I tabell 7, nedan återfinns medelvärde, median och standardavvikelse för respektive universitetsdel. Det finns en skillnad i inställningen till frågan mellan respektive universitetsdel, men skillnaden är relativt liten. Återigen är det en svårighet att dra en självklar slutsats. Tabell 7. Medelvärde, median och standardavvikelse i fråga 9, kategoriserat enligt universitetsdel. Roll Medelvärde Median Standardavvikelse Förvaltningen 3,0 3 1,4 Humfak 3,2 3 1,4 Medfak 3,1 3 1,3 Samfak 2,9 3 1,4 Teknatfak 2,8 3 1,3 UB 2,0 2 1,0

31 Sid 31 (37) Den sista bildliga analysen av fråga 9 presenteras i figur 22, nedan. Det är även i denna kategorisering svårt att direkt dra en slutsats åt något håll. Det kan däremot urskiljas tendenser, framförallt för de som arbetat mellan 1-5 år, att det skulle kunna vara relevant att dela information med utomstående. En intressant aspekt, om man synar histogrammet över de som varit anställda mindre än tre år, är att procentandelen uteblivna svar är ungefär dubbelt så stor som i de andra kategorierna. Förvisso är det så (som presenterats i inledningen av rapporten) att den kategorin endast svarar för knappt 10 procent av det totala antalet inlämnade enkätsvar. 25 Fråga Procent F9 Anställningstid år 5 * Mer än 5 år * * Mindre än 1 år (nyanställd) Figur 22. Histogram över den svarsfördelningen i fråga 9: Hur viktigt är det att kunna dela information/dokument i ett intranät med personer som inte är anställda vid Umeå universitet. Figuren är kategoriserad efter anställningstid. Svarsalternativ 1 är inte alls viktigt och svarsalternativ 5 är mycket viktigt. Frågan är obligatorisk vilket medför att samtliga enkätdeltagare har svarat på frågan. I tabell 8, nedan, återfinns medelvärde, median och standardavvikelse för varje kategori inom anställningstid. Det är en återkommande hög standardavvikelse i samtliga kategorier och medianen är genomgående tre. Det tyder på att det även ur denna kategorisering finns en tudelning bland svarsalternativen. Tabell 8. Medelvärde, median och standardavvikelse i fråga 9, kategoriserat efter anställningstid. Anställningstid Medelvärde Median Standardavvikelse 1-5 år 2,9 3 1,4 Mer än 5 år 3,2 3 1,3 Mindre än 1 år (nyanställd) 2,9 3 1,4 I stort sett pekar samtliga resultat i detta avsnitt på en tveksamhet i frågan. Svaren är generellt sett centrerade kring altarnativ 3 och bör för djupare förståelse analyseras med korstabulering eller andra statistiska metoder för jämförelse.

32 Sid 32 (37) Resultat/Slutsatser Resultaten i detta avsnitt presenteras fråga för fråga för frågorna: I de större frågorna 4 och 6 finns en prioriteringsrangordning som baseras på medelvärden. Från mycket viktigt/relevant till inte alls viktigt/relevant. För fritextfrågorna presenteras endast ett urval, övriga finns att tillgå i bilaga 1. De engelska resultaten överensstämmer väl med de svenska och finns att läsa under avsnittet Generella data i den engelska enkäten Fråga 4. Ange hur relevant följande information är för ditt dagliga arbete. Tabell 8. Rangordnad prioriteringslista av fråga 4, i fallande ordning. Från mycket relevant (5) till inte alls relevant (1). Rangordningen baseras på medelvärdet i frågan. Fråga (nr) 4. Ange hur relevant följande information är för ditt dagliga arbete. Medelvärde 15 Kontaktuppgifter 4,1 23 Regler och riktlinjer 3,8 9 Instruktioner och lathundar 3,8 10 Interna nyheter och nyheter från ledningen 3,8 11 Kalendarium med aktiviteter och händelser 3,6 1 Anställning (lön, förmåner, avtal, arbetstid) 3,5 2 Arbetsmiljö och hälsa 3,5 22 Pågående projekt inom universitetet 3,4 13 Kartor och adresser 3,4 19 Organisationsinformation 3,3 21 Publikationer (rapporter, artiklar etc.) 3,3 12 Karriärvägar och kompetensutveckling 3,2 24 Upphandlingar, avtal och leverantörer 3,2 14 Kompetensnätverk, grupper och samverkansprojekt 3,1 3 Bilder och grafik som är fria att användas för anställda 3,1 18 Mål, vision och värderingar 3,1 7 Information som ger stöd i forskning 3,1 8 Information som ger stöd i undervisning 3,0 20 Personlig presentationssida (kompetensprofil) 2,9 5 Externa nyheter 2,9 4 Ekonomi (planering, redovisning, uppföljning) 2,8 16 Lediga jobb 2,6 6 Information för chefer 2,5 17 Medarbetarporträtt, intervjuer, framgångssagor 2,4

33 Sid 33 (37) Fråga 5. Har du valt annat i föregående fråga, så kan du specificera ditt svar här. Nedan presenteras ett urval av de fritextsvar som finns i bilaga 1. Generellt sett kan man dra slutsatsen att det finns svårigheter att tolka frågan. Det finns även flera frågor där det dagliga arbetet inte eventuellt inte omfattas, men där det är relevant på exv. vecko- /månadsbasis. De flesta övriga kommentarerna har relevanta åsikter om funktioner som behövs. ett antal frågor är för generellt hållna för att det ska gå att svara på dem. vad är information som ger stöd i forskning? vad avses med projekt på universitetet - admin eller forskningsprojekt? som frågan är ställd, "för ditt dagliga arbete", så är det svårt att svara på frågorna - man vill ju att allt ska vara lättillgängligt, t ex uppgifter om lön - även om jag bara kollar en dag i månade En fungerande sökmotor för att hitta dokument t.ex. rektorsbeslut Lunchmenuer Varför frågar ni inte vilken information vi vill ha istället? många av punkterna ovan behövs inte för att utföra ens arbete men de skulle var trevliga att ha tex nyheter, kalendarium och lediga jobb Information på engelska Förstår inte frågan

Resultat från sammanställning och analys av webbenkät.

Resultat från sammanställning och analys av webbenkät. Resultat från sammanställning och Övrigt Svarsfrekvens Svarsfrekvensen är låg. Bortfallet medför att inga övergripande slutsatser rörande de samtliga anställdas åsikter kan fasställas. Däremot kan enkätsvaren

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506 940 00 08-661 52 61 701 89 ÖREBRO Klostergatan 23 019-17 60 00

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

2 Dataanalys och beskrivande statistik

2 Dataanalys och beskrivande statistik 2 Dataanalys och beskrivande statistik Vad är data, och vad är statistik? Data är en samling fakta ur vilken man kan erhålla information. Statistik är vetenskapen (vissa skulle kalla det konst) om att

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

STUDIEBAROMETER 2014. Umeå universitet

STUDIEBAROMETER 2014. Umeå universitet STUDIEBAROMETER 2014 Umeå universitet Studiebarometern 2014 Umeå universitet Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Förord... - 3 - Sammanfattning... - 4 - Inledning... - 5 - Bakgrundsdata...

Läs mer

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Under höstterminen 2012 kommer vi att använda oss av de funktioner i skolwebben som vi har markerat. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Enkät kampanjstart En kort analys av svaren

Enkät kampanjstart En kort analys av svaren Enkät kampanjstart En kort analys av svaren JÄMFÖRELSE MELLAN LÄNDER Målet med projektet Save@Work, som vi har kallat Miljökloka kontor i Sverige, är att motivera och underlätta beteendeförändringar hos

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten

Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten DOME Deployment of Online Medical records and E-health services Bakgrund Forsknings- och införandeprojekt Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten Isabella

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Umeå universitet, 901 87 Umeå Studentcentrum/Annica Höglund E-post: annica.hoglund@adm.umu.se Rapport 2013-12-05 Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Under våren 2011 presenterade Studentcentrum

Läs mer

Beskrivande statistik

Beskrivande statistik Beskrivande statistik Tabellen ovan visar antalet allvarliga olyckor på en vägsträcka under 15 år. år Antal olyckor 1995 36 1996 20 1997 18 1998 26 1999 30 2000 20 2001 30 2002 27 2003 19 2004 24 2005

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben 1 Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Historia Årskurs 9 Vårterminen 2014

Historia Årskurs 9 Vårterminen 2014 Historia Årskurs 9 Vårterminen 2014 1 Inledning Utgångspunkten för de nationella proven i historia är kursplanen i historia. Denna har det övergripande målet att utveckla elevers historiemedvetande genom

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

NÄRHET ELLER DISTANS

NÄRHET ELLER DISTANS NÄRHET ELLER DISTANS Konsekvenser av digital internkommunikation Sveriges Kommuner och Landsting 2014-11-25 Catrin Johansson Professor i organisationers kommunikation Mittuniversitetet SOCIALA MEDIER

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Thomas Padron-Mccarthy Datateknik B, Mobila applikationer med Android, 7.5 hp (Distans) (DT2014-54134-20141) Antal svarande = 14

Thomas Padron-Mccarthy Datateknik B, Mobila applikationer med Android, 7.5 hp (Distans) (DT2014-54134-20141) Antal svarande = 14 Thomas Padron-Mccarthy, Datateknik B, Mobila applikationer med Android, 7. hp (Distans) Thomas Padron-Mccarthy Datateknik B, Mobila applikationer med Android, 7. hp (Distans) (DT0--0) Antal svarande =

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

GothCon. marknadsundersökning. Sara Kalucza, Johan Süld. Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg

GothCon. marknadsundersökning. Sara Kalucza, Johan Süld. Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg GothCon marknadsundersökning Sara Kalucza, Johan Süld Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg Innehållsförteckning 1. Inledning. 3 2. Bakgrundsvariabler 3 2.1.

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Medarbetarportal för Uppsala universitet BEHOVSUNDERSÖKNING

Medarbetarportal för Uppsala universitet BEHOVSUNDERSÖKNING Medarbetarportal för Uppsala universitet BEHOVSUNDERSÖKNING Metoden l Omfattande inventering (workshops, intervjuer, befintliga webbsidor, andra intranäts mest efterfrågade resurser, etc.) l Sammanställning

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

NYCKELN DIÖS INTRANÄT

NYCKELN DIÖS INTRANÄT NYCKELN DIÖS INTRANÄT I designen av intranätet har fokus varit att hålla information relevant och personlig med en ambition om att all information ska riktas mot målgrupper och alltid finnas tillgänglig

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg Medborgarpanelen Valpanelens åsikter över tid Titel: Valpanelens åsikter över tid University of Gothenburg Sweden Box 100, S-405 30 Gothenburg Redovisning av resultat Under tidsperioden mars 13 till oktober

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016 Urval och insamling av kvantitativa data SOGA50 16nov2016 Enkät som datainsamlingsmetod Vad skiljer enkäten från intervjun? Erfarenheter från att besvara enkäter? Vad är typiskt för en enkät? Olika distributionssätt

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Analys av kompetensutvecklingen

Analys av kompetensutvecklingen Analys av kompetensutvecklingen inom landsbygdsprogrammet - Fördjupning av rapport 1:3 Efter rådgivning menar cirka procent att de har förändrat sitt arbetssätt oberoende av om det var en konsult eller

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Publikationsstatistik för BTH

Publikationsstatistik för BTH Publikationsstatistik för BTH 9 Rapport för årsredovisningen Förutsättningar Som ett underlag för publiceringsredovisningen i årsberättelsen vid BTH har jag tagit fram ny publiceringsstatistik ur BTHs

Läs mer

Måttbandet nr

Måttbandet nr Barn- och utbildningsförvaltningen Måttbandet nr 237 2014 Enkät till föräldrar med barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Sammanställning av svar Verksamhetsuppföljning: Per Löttiger Karin Sandberg-Täpp

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Anmälan om arbetsolycksfall > Ny elektronisk blankett, ifyllande chef och löneförvaltning

Anmälan om arbetsolycksfall > Ny elektronisk blankett, ifyllande chef och löneförvaltning Anmälan om arbetsolycksfall 2016 -> Ny elektronisk blankett, ifyllande chef och löneförvaltning Start Välj först skadetyp och klicka på Fortsätt. Om det öppnas tilläggsfrågor i anslutning till försäkringen,

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor

Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor Sidan 1 (10) Rapport Dnr. 0707/2005 2005-06-16 Informationssäkerhets- och analysenheten Kjell Kalmelid Johan Gustavsson Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor Sid

Läs mer

Bilaga 3. Varselstatistik, bortfallsanalys och statistiska beräkningar

Bilaga 3. Varselstatistik, bortfallsanalys och statistiska beräkningar bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0722 rir 2014:27 Bilaga 3. Varselstatistik, bortfallsanalys och statistiska beräkningar Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser?

Läs mer

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013 Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012 Mars 2013 Översikt och innehåll Medieanalysen översikt Medieanalysen undersöker mediebevakningen av den internationella kvinnodagen

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

I figur 1 och 2 redovisas betygsfördelningen på delproven i svenska 1 respektive svenska som andraspråk 1.

I figur 1 och 2 redovisas betygsfördelningen på delproven i svenska 1 respektive svenska som andraspråk 1. Resultat från kursprov 1 våren 1 Tobias Dalberg, Kristina Eriksson, Harriet Uddhammar Institutionen för nordiska språk/fums Uppsala universitet Kursprov 1 vårterminen 1 hade temat I andras ögon. Provet

Läs mer

Webbenkät för Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH Göteborgs stad Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH December 2015 Information om undersökningen Göteborgs Stad har under mer än tio års tid genomfört en undersökning riktad till klienter inom Individ-

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

Studiebarometer Utbildningsstrategiska rådet. Kenny Bränberg Nils Eriksson. Dnr

Studiebarometer Utbildningsstrategiska rådet. Kenny Bränberg Nils Eriksson. Dnr Studiebarometer 2010 Kenny Bränberg Nils Eriksson Utbildningsstrategiska rådet Dnr 500-3054-08 Innehåll Inledning... 7 Studiebarometerns syfte... 8 Studiebarometerns innehåll... 8 Representativitet och

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Introduktionskursen på 7 poäng som ingår i receptarieutbildningen på 120 poäng vid Umeå

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Umu s nybörjarenkät ht 2013 resultatsammanställning för samhällsvetenskapliga fakulteten

Umu s nybörjarenkät ht 2013 resultatsammanställning för samhällsvetenskapliga fakulteten 2014-01-02 Sid 1 (16) Umu s nybörjarenkät ht 2013 resultatsammanställning för samhällsvetenskapliga fakulteten Enkäten omfattade samtliga studenter som påbörjat studier på grundläggande nivå ht 2013, dock

Läs mer

Sociologi GR (A) Sociologisk Metod Examination #2 Peter Axelsson. N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Sociologi GR (A) Sociologisk Metod Examination #2 Peter Axelsson. N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Uppgift 1 Vikt Vikt är en variabel på kvotskalan. Det gör att vi kan räkna med aritmetiskt medelvärde (m) som centralmått (Djurefeldt, 2003:59). Medelvärdet är 35,85 kg. Det saknas värden för två observationer,

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Sammanställning av enkäter gjorda under februari 2012 för att belysa arbetsbelastningen på butikerna i Systembolaget.

Sammanställning av enkäter gjorda under februari 2012 för att belysa arbetsbelastningen på butikerna i Systembolaget. Sammanställning av enkäter gjorda under februari för att belysa arbetsbelastningen på butikerna i Systembolaget. Vi från SPF's sida har gjort en enkät som är ett försök att visa om vi hinner med det vi

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Kvadrantgatan 1 förskola Sammanfattande resultat Barn i samtliga åldrar Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem.

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

2. Change log Datamodell/XML

2. Change log Datamodell/XML 2. Change log Datamodell/XML Date Version Element grupp Element Term 2009-12-16 1.2 InvoicHeader EstimatedDeliveryDateAndTime T3227 Kod 17 Delivery date/time, estimated borttagen 2009-12-16 1.2 InvoicHeader

Läs mer

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun. 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun. 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun 1(6) Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun Bakgrund Arvidsjaurs miljö- och

Läs mer

Vad tycker du om komvux?

Vad tycker du om komvux? Oktober 2012 Vad tycker du om komvux? Skolverket genomför under hösten en stor attitydundersökning om vad ni som studerar i den kommunala vuxenutbildningen tycker om er utbildning. Det är första gången

Läs mer

Bearbetning och Presentation

Bearbetning och Presentation Bearbetning och Presentation Vid en bottenfaunaundersökning i Nydalasjön räknade man antalet ringmaskar i 5 vattenprover. Följande värden erhölls:,,,4,,,5,,8,4,,,0,3, Det verkar vara diskreta observationer.

Läs mer