Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet"

Transkript

1 RAPPORT Nr 8/2009 Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet Sofia Martinsson Habilitering & Hjälpmedel Fou-enheten

2 Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne Utgiven av Forsknings- och utvecklingsenheten, juni 2009 Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne Layout: Ulla Götesson ISBN:

3 Sammanfattning Dövteamet anordnar olika gruppverksamheter som måste utvärderas, dels för att säkerställa brukares delaktighet och insatsens träffsäkerhet, dels för att kontrollera kvaliteten utifrån ett brukarperspektiv. Tidigare har utvärderingsmetoder anpassade för döva saknats, och den främsta bristen har varit att det inte funnits några metoder för utvärdering på teckenspråk. Därför har vi i detta projekt tagit fram en webbenkät med frågorna både i text och filmade på teckenspråk. Vi har därefter utvärderat verktyget webbenkät med hjälp av Dövteamets brukare samt professionella som arbetar inom dövområdet. Verktyget har justerats för att implementeras i Dövteamets verksamhet. Webbenkäten har även använts för att utvärdera innehållet i två av de gruppverksamheter som Dövteamet genomförde De grupper som utvärderades var babycafé, en regelbunden träff för döva föräldrar och deras småbarn, och fokusgruppen, en samtalsgrupp för kvinnor med temat Döv i ett hörande samhälle vilka hinder finns? Avsikten med projektet är att varje genomförd gruppverksamhet i Dövteamet i framtiden ska utvärderas med hjälp av en webbenkät och att resultatet av varje genomförd webbenkät ska dokumenteras. 3

4 Innehåll Förord... 5 Inledning... 6 Syfte... 7 Perspektiv och teoretiska utgångspunkter... 7 Mål och värderingar för verksamheten... 7 Teckenspråkiga döva... 8 Utvärdering, uppföljning och kvalitet... 9 Att skapa webbenkäten Verktyget webbenkät Att utvärdera och använda webbenkäten Utvärdering av verktyget webbenkät Utvärdering av gruppverksamheterna babycafé och fokusgrupp Implementering av webbenkäten Avslutande diskussion Referenser Bilagor Utgivna rapporter genom FoU-enheten Utgivna bulletiner genom FoU-enheten

5 Förord Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne beslöt i februari 2003 fördela en summa pengar till att utveckla alternativa/kompletterande behandlingsmetoder inom Barn- och ungdomshabiliteringen, Vuxenhabiliteringen, Syn-, hörsel- och dövverksamheten och Hjälpmedelsverksamheten. Representanter för brukarorganisationer, verksamhetsföreträdare och Forsknings- och utvecklingsenheten har tillsammans resonerat om olika förslag. Varje år har alltsedan dess ett antal medarbetare fått medel för att pröva olika metoder med nya perspektiv. Här redovisas ett av de bidrag från Syn-, hörsel- och dövverksamheten som fick anslag år 2008: Metodutveckling för att stärka delaktighet i dövteamets verksamhet. En angelägen uppgift för professionella inom vår verksamhet är att erbjuda stöd och insatser som får effekt för människors vardagsliv. Uppgiften är att stödet sker på den enskildes villkor, att hon eller han kan påverka det så att det stämmer med behov och livssituation. Ett sätt att nå dessa mål är dels genom att följa upp det enskilda fallet, dels utvärdera på gruppnivå, där språket självklart har stor betydelse. I denna rapport redovisas en möjlig väg att få en bild av effekter på gruppnivå, hur man mer anonymt som döv på eget språk kan uttrycka sina upplevelser. I rapporten anknyts till tidigare forskning i ämnet och Sofia Martinsson bygger sålunda vidare på den kunskapsutveckling som sker och skett inom vår verksamhet. Ett forsknings- och utvecklingsarbete är möjligt att genomföra med mångas insatser, små och stora. Här ska några lyftas fram. Arbetet har genomförts och beskrivits av Sofia Martinsson, projektanställd kurator i dövteamet, med ett uttalat stöd från verksamhetschef Helén Holmström och enhetschef Camilla Wahlberg Assmo, liksom hela dövteamet. I detta ska dock särskilt nämnas specialpedagog Christine Alsterfjord och Majlo Raunert i det konkreta arbetet med planering och översättning av enkäten. Informatör Jan Wiberg på Kommunikationsenheten lade grundstrukturen till enkäten på Region Skånes hemsida. Forsknings- och utvecklingsledare fil dr Agneta Mallén på FoU-enheten har handlett arbetet. Fram till färdig rapport har det varit ett lagarbete där samarbete med övriga vid enheten har varit av största vikt. I maj 2009 Kerstin Liljedahl Leg psykolog, fil dr Forsknings- och utvecklingschef 5

6 Inledning Under perioden oktober 2005 till och med januari 2006 anordnade Dövteamet gruppverksamheten Qi Gong för döva - en metod för att minska stress (Alsterfjord & Assmo, 2007). Detta innebar flera träffar där döva med hjälp av en instruktör som tolkades till teckenspråk fick lära sig avslappningsmetoden Qi Gong. I utvärderingen av denna gruppverksamhet blev det emellertid tydligt att bristen på utvärderingsmaterial på teckenspråk gjorde det svårt att utvärdera insatsen. Det blev uppenbart att det fanns ett stort behov av att utveckla en utvärderingsmodell eller metod som är anpassad för döva och tillgänglig på teckenspråket. Utvärderingen av Qi Gong gjordes både skriftligt, med ett formulär, och genom muntlig intervju som spelades in på video. Det visade sig att en skriftlig enkät var olämplig samt att intervjuerna på teckenspråk var tidskrävande och att intervjuaren påverkade situationen. Det var inte optimalt att de som genomförde insatsen därefter också utvärderade denna, då det kan vara svårt för en brukare att öppet uttrycka missnöje över en insats gentemot den eller dem som utfört insatsen. Det blev tydligt att Dövteamets brukare inte är vana att bli tillfrågade om upplevelser av service. Alsterfjord och Assmo, som intervjuade brukarna, upplevde att brukarna gav de svar på frågorna som de trodde att intervjuarna förväntade sig. Utifrån dessa erfarenheter efterfrågade teamet ett verktyg där intervjuaren inte påverkar utvärderingsmomentet. Dövteamet kommunicerar enbart med teckenspråk vilket utgör grunden för att kunna ge en behandling med bra kvalitet till teckenspråkiga döva (Göransson & Malmström, 2002). Många döva vill inte använda sig av tolk i en behandlingssituation. God kompetens i teckenspråket innebär även kunskap om dövas kultur vilket bidrar till en behandling av god kvalitet. Teckenspråk måste även vara det kommunikationsmedel som används när man i en kvalitetssäkrings- och förbättringsprocess vill inhämta brukarnas erfarenheter av och åsikter om den service som Dövteamet erbjuder. Döva brukare ska precis som andra brukare ha möjlighet att vara delaktiga och påverka stöd och service. Detta ledde tankarna till att utveckla en webbenkät med frågorna inspelade på teckenspråk. Ett mål för Dövteamet var att utveckla gruppverksamheten för vuxna döva och ta fram ett utvärderingsinstrument för att kunna utvärdera denna (Habilitering & Hjälpmedel, Mål 2007 & 2008). Dövteamets arbete består till stor del av individuella kurativa kontakter, men man bedriver även gruppverksamhet. Man vill bygga ut sin gruppverksamhet för att kunna bredda sitt utbud och effektivisera sina resurser, i enlighet med brukarnas behov. Dövteamet vill i framtiden satsa på att utveckla gruppverksamhet på grund av dess fördelar som att döva kan ta del av varandras erfarenheter. Detta projekt handlar om både delaktighet och empowerment. Projektet vill stärka brukares delaktighet i verksamheten men också stärka brukares möjligheter att uttrycka sina behov och främja att brukarnas åsikter tas till vara av verksamheten - empowerment. Projektet vill samtidigt generera en brukarorientering i Dövteamets verksamhet och en kvalitetssäkring av insatsen. 6

7 Syfte Huvudsyftet med projektet är att skapa ett utvärderingsverktyg - en webbenkät - som är på teckenspråk. Utvärderingsverktyget ska uppfylla särskilda krav: Det förmedlade teckenspråket i utvärderingsverktyget tecknas på samma sätt för alla. - Utvärderingsverktyget ska öka dövas möjligheter att påverka stöd och insatser. - Verktyget ska särskilt utvärdera Dövteamets gruppverksamhet. Underliggande syften i projektet är att utvärdera hur detta verktyg fungerar i praktiken samt implementera verktyget i Dövteamets ordinarie verksamhet. Perspektiv och teoretiska utgångspunkter I det följande diskuteras de perspektiv och teorier som bildar en tolkningsram till projektet och dess genomförande. Först presenteras de mål som är vägledande för verksamheten och hur projektet förhåller sig till dessa. Därefter följer ett stycke om döva, hur de definierar sig som en språklig minoritet och betydelsen av att ta hänsyn till detta i utvecklingen av ett utvärderingsverktyg. I anslutning till detta diskuteras begreppen utvärdering, uppföljning och kvalitet då projektet syftar till att skapa ett utvärderingsinstrument. Slutligen diskuteras brukarorientering och delaktighet. Mål och värderingar för verksamheten Detta projekt bygger på de tidigare erfarenheter som erhållits genom utvärderingen av Qi Gong-kursen och de mål som finns konkret för Dövteamet inom Syn-, hörsel- och dövverksamheten Dessa mål är att gruppverksamhet för vuxna teckenspråkiga personer ska vara utvecklad och att ett utvärderingsinstrument för att kunna utvärdera denna gruppverksamhet ska tas fram. Målen för hela Syn-, hörsel- och dövverksamheten 2009 omfattar kommunikation, tillgänglighet och granskning av forskning, prövning och implementering av goda resultat (Planering inför 2009 inom Syn-, hörsel- och dövverksamheten, ). Det första prioriterade området, kommunikation, innebär att brukaren ska kunna kommunicera med sin omgivning men också att miljön kring brukaren ska vara kommunikativ. Eftersom all personal i Dövteamet är teckenspråkig betyder det att det inte ska finnas hinder i kommunikationen mellan personal och brukare. För att hela Dövteamets verksamhet ska vara kommunikativ måste även de utvärderingsinstrument eller metoder som Dövteamet använder sig av vara kommunikativa, vilket för döva betyder tillgänglighet på teckenspråk. Utifrån detta ser Dövteamet att det är nödvändigt att skapa ett instrument på teckenspråk. Det gör stor skillnad i kommunikationen och utvärderingen av verksamheten om Dövteamet använder sig av utvärderingsmetoder på skriven svenska eller teckenspråk. Det andra prioriterade området, tillgänglighet, har formulerats som att skriftlig och webbaserad information till brukarna ska vara tillgänglig för olika grupper funktionshindrade, i enlighet med vad som står i det handikappolitiska programmet. 7

8 (Planering inför 2009 inom Syn-, hörsel- och dövverksamheten, ). Detta stärker oss i vår strävan efter att ett utvärderingsinstrument för döva måste vara på teckenspråket. Det tredje prioriterade området för Syn-, hörsel- och dövverksamheten för 2009 är granskning av forskning, prövning och implementering av goda resultat. (Planering inför 2009 inom Syn-, hörsel- och dövverksamheten, ). Detta mål går i linje med de mål som formulerades för Dövteamet redan 2008, nämligen att utveckla ett utvärderingsverktyg för gruppverksamhet för döva vuxna. Det Dövteamet gör ska vara kvalitetssäkrat, men man måste även tänka på kommunikation och tillgänglighet när insatserna granskas. Därför är det ännu viktigare att Dövteamet i sitt arbete med döva tar hänsyn till språk och kultur (ibid). Teckenspråkiga döva Dövteamets verksamhet riktar sig till teckenspråkiga, vuxna döva vars första språk är teckenspråk och andra språk skriven svenska. För döva invandrare kan skriven svenska vara deras fjärde eller femte språk. Den skrivna svenskan kommer efter deras hemlands teckenspråk, deras hemlands skriftspråk och det svenska teckenspråket. Döva idag uppfattar sig själva som en språklig minoritet. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) uttrycker på sin hemsida vad det innebär att vara teckenspråkig döv och ha skriven svenska som andra språk. Eftersom vi (döva) lever i ett samhälle där vi omges av svenska språket behöver vi lära oss läsa och skriva svenska. Men för oss blir det ett inlärt främmande språk, precis som hörande som lär sig ett främmande språk. På samma sätt är vi döva olika bra på vårt andra språk, svenskan. Skillnaden är att vi inte hör hur orden uttalas i det vi läser och skriver. Hörande brukar ha svårt att förstå hur det går till. (Vi brukar skämtsamt uppmana hörande att lära sig t ex grekiska utan ljud genom läpprörelser och läroböcker med grekiska bokstäver. Och utan chans att nånsin kontrollera hur det låter (SDR) Språket är en grundläggande rättighet för varje individ. Genom språket kan vi få till stånd en kommunikation med andra personer och kan utbyta tankar och utveckla en medvetenhet. Dessutom får vi nya begrepp om omvärlden och bättre förstående för olika situationer. För att vi döva ska fungera i alla livssituationer fordras att samhället accepterar oss som teckenspråkiga samhällsmedborgare. Vårt språk är av central betydelse för vår gemenskap, självkänsla och kulturella identitet. Genom den gemensamma kommunikationsformen har vi skapat en identitet och en egen kultur. (SDR) Citaten ovan visar hur viktigt teckenspråket är för döva. För att döva ska kunna ta emot och utvärdera en insats är det avgörande att denna görs på teckenspråk. Ett språk är en kultur, ett sätt att tänka. Region Skånes Dövteam har genom sitt ursprung i samarbetet med SDR vid Dövteamets tillkomst en stark medvetenhet om döva, deras språk och kultur; denna medvetenhet betyder mycket för att kunna ge en insats av bra kvalitet, men det är en ständig utmaning att göra detta i spänningsfältet av språk- och kulturskillnader. Dövteamet strävar aktivt efter ett bikulturellt arbetssätt, som erkänner dövas kultur och språk samt försöker vara 8

9 brobyggare mellan den hörande och den döva världen. Även genom andra insatser som en teckenspråkig hemsida visar Region Skåne sin medvetenhet om dövas rätt till sitt språk och vikten av att kommunicera med döva på deras första språk. För att kunna erbjuda vuxna döva i Region Skåne en insats krävs det att man i alla steg utgår från teckenspråket för att uppnå en god service och utveckla en meningsfull verksamhet med god kvalitet (Göransson & Malmström, 2002). Utvärdering, uppföljning och kvalitet Utvärdering och uppföljning diskuteras ofta tillsammans men är två olika begrepp. Uppföljning sker kontinuerligt och är en fortlöpande insamling av information för att kontrollera hur verksamheten fungerar. Utvärdering innebär en bedömning enligt kriterier, inte bara en insamling av information. (Karlsson, 1999) Utvärdering är en noggrann efterhandsbedömning av ett utfall eller en slutprestation för att ge vägledning framåt, där syftet är att belysa förhållandet mellan mål, medel och resultat eller konsekvenser (Vedung, 1998). Vad är då kvalitet och hur mäter man den? Det finns flera definitioner av kvalitet. Socialstyrelsen formulerar i en skrivelse tre typer av kvaliteter som bedöms ur olika perspektiv, nämligen lagstiftning och mål, där måluppfyllelse utvärderas, insatsens innehåll och resultat, där man bedömer effekten för den enskilde, och slutligen brukarens upplevelse, om brukaren är nöjd (Socialstyrelsen ). Vedung (1998) påpekar att när det gäller utvärdering av sjukvård eller socialt arbete kan det vara värdefullare att utvärdera kvaliteten genom att fråga efter brukarnas åsikter istället för att mäta resultat. Detta projekt är både uppföljning och utvärdering, och tar fasta på brukares uppfattning av kvalitet. Samtidigt har vi utgått från Region Skånes kvalitetskriterier för god rehabilitering (se Bilaga 3), vilket ger uttryck för att vi strävar efter att få brukares upplevelser att överensstämma med de mål för insatserna som finns i verksamheten. Projektet vill skapa en modell som lättare levererar data om verksamheten och kvalitetssäkrar insatsen; detta så att utvärdering i Dövteamet inte enbart utmärker sig som ett informellt lyssnande på behov. Tidigare har det gjorts enstaka utvärderingar av brukares upplevelser (jfr Martinsson, 2007; Alsterfjord & Assmo, 2007) men webbenkäten ger en metod för både en långsiktig och rutinmässig uppföljning och en utvärdering av verksamheten. Webbenkäten blir ett stöd i utvecklingen av gruppverksamheten på ett mer handfast sätt. Genom att involvera intressenter som brukarna vill Dövteamet öka användbarheten och relevansen i utvärderingens resultat samt stärka delaktigheten. Dövteamet hoppas även att webbenkäten leder till ett större intresse för enkätens resultat och implementering av resultatet. (jfr Karlsson, 1999). Brukarmedverkan och inflytande I citatet nedan betonar Dullea och Mullender (I Shaw & Lishman 1999, 97) vikten av att se människor som experter i sina liv: Every marginalized group including groups within groups is nowadays asking its own questions in its own terms and that all practitioners need to interrogate their practice to determine whether it is sufficiently informed by that process. This form of evaluation lies at the heart of anti-oppressive practice it cannot be added as an afterthought. 9

10 Verksamheter kan tillvarata brukares behov genom utvärdering, men brukare kan också ges möjligheter till medverkan och inflytande på andra sätt. Exempel på detta är fokusgrupperna i projektet Döva i Skåne ( ). Projektet tillkom genom ett nära samarbete med brukarorganisationen SDR och ledde till att Dövteamet permanentades 2002, då döva i fokusgrupperna uttryckte ett stort behov av rådgivning och stöd på teckenspråk. När individen får ökade möjligheter till medverkan och inflytande, stärks dennes förmåga att uttrycka sina känslor och åsikter. Då blir också servicen mer anpassad till brukares behov och därmed effektivare. Maktbalansen mellan brukare och verksamhet jämnas ut och brukaren och hans eller hennes åsikter ges mer utrymme i verksamheten. Verksamheten kan bli mer legitim och accepterad om brukare medverkar (jfr Dahlberg & Vedung, 2001). Detta projekt strävar främst efter att stärka brukarmedverkan i Dövteamets gruppverksamhet. Dessutom har projektet haft en ambition att involvera brukare och brukarnära grupper och låta dessa medverka i själva processen då utvärderingsinstrumentet tas fram. Samtidigt måste man även inse brukarmedverkans begränsningar och att det kan finnas en övertro på, att bara brukare medverkar blir det ett bättre resultat (Ottersten & Berndtsson, 2002). Brukarmedverkan planeras och genomförs oftast av personalen. Det är personalen som ställer frågorna och därmed styr resultatet (jfr Shaw & Lishman, 1999). Att skapa webbenkäten Inom projektets ram valde vi att utveckla en webbenkät i två varianter för att utvärdera två gruppverksamheter som Dövteamet genomfört Webbenkäterna har en gemensam grundstruktur även om innehållet skiljer sig något. Gruppverksamheterna valdes för detta projekt, eftersom de har teckenspråkiga brukare och återkommande träffar, och det är ett mål från verksamhetens sida att skapa ett utvärderingsinstrument för just denna gruppverksamhet 1. Den första gruppen är babycafé, en träff som genomförs varannan vecka för teckenspråkiga föräldrar i syfte att ge dem stöd och råd i deras föräldraroll. Den andra gruppen är fokusgruppen, en samtalsgrupp för kvinnor med temat Döv i ett hörande samhälle vilka hinder finns?. Fokusgruppen har två syften. Det första syftet är att ta del av kvinnors erfarenheter för en framtida utveckling av Dövteamets gruppverksamhet. Det andra syftet är att samtidigt ge kvinnorna en stödjande habilitering i mötet med den hörande världen, där de kan stöta på hinder som exempelvis kulturkrockar. 1 Vår enkät är webbaserad men inte öppen för allmänheten. Den skickas endast till de personer som deltagit i gruppverksamhet, som via Internet kan fylla i enkäten vid vilken dator som helst där personen har tillgång till sin e-post. Enkäter med teckenspråksfilmer har tidigare använts som metod för att inhämta information från döva. Fellinger med flera (2005) gjorde en undersökning av livskvalitet bland döva, där döva satt vid en dator och svarade på tecknade frågor genom att klicka svarsalternativ. I Sverige genomförs en liknande undersökning på uppdrag av Folkhälsoinstitutet just nu, där döva på möten på dövföreningar tillsammans får se frågorna och på ett papper kryssar för svarsalternativen, som sedan måste matas in manuellt (Martinell, Surdologi Konsult AB, våren 2008). Post- och Telestyrelsen och Hjälpmedelsinstitutet genomför projektet IT-frågan vilket har till syfte att genom webbenkäter om IT, telekom och media till funktionshindrade personer förbättra IT-tjänster och fånga upp funktionshindrades behov. (http://www.hi.se/templates/page 5462.aspx ) 10

11 Verktyget webbenkät En stor del i processen att skapa webbenkäten har varit att ta fram de rätta enkätfrågorna. Vi ville ha få frågor så att enkäten inte skulle kräva för mycket tid av brukaren att svara på och inte för mycket tid av personalen att bearbeta. Dövteamet tog fram åtta frågor i samråd och diskussion inom teamet och med annan personal på Hörsel- och dövenheten. Dövteamet lade ner mycket arbete på formuleringen av frågorna. Det var viktigt för Dövteamet att frågorna blev tydliga och lätta att uppfatta. Frågorna är förankrade i Region Skånes kvalitetskriterier för god rehabilitering (Malmström & Nilsson, 2002) och rör områden som bemötande, tillgänglighet och kompetens. Webbenkäten för babycafé och fokusgruppen som skapats inom detta projekt finns som Bilaga 1 och Bilaga 2. Webbenkäten innehåller dels öppna frågor, dels frågor med fasta svar (jfr Trost, 2001). Webbenkäten möjliggör att alla får tillgång till samma frågor och att alla har möjlighet att kunna fylla i enkäten anonymt. Detta är en av de främsta orsakerna till att välja enkät som metod i detta projekt. En webbenkät kan brukarna fylla i själva hemma. En fördel är också att de medarbetare från Dövteamet som utfört en habiliteringsinsats inte behöver vara de som inhämtar brukarnas åsikter genom intervju eller enkät. På så sätt kan brukarna förhoppningsvis svara mer ärligt på enkäten. Öppna frågor bidrar till att svaren blir mer nyanserade och utvärderingen mer detaljerad. Eftersom Dövteamets brukare är en ganska liten grupp ger öppna svar inget signifikant merarbete, utan de är viktiga för att inhämta en liten grupps mer nyanserade åsikter. Alla brukare får genom filmerna i webbenkäten samma presentation av fråga och svarsalternativ på teckenspråk, vilket innebär en slags standardisering. Genom detta undviker man en situation där intervjuaren förklarar frågorna på olika sätt för de olika intervjupersonerna. I utvärderingen av Qi Gong-kursen upplevde författarna Alsterfjord och Assmo (2007) nämligen att de påverkade resultatet av intervjun genom att dels lägga till information, dels förklara frågorna olika i de olika intervjuerna. Dessa författare diskuterar även ett närbesläktat fenomen i sin utvärdering: ofta hände det att den döva personen svarade på författarnas fråga och samtidigt lade in en mimik som i teckenspråkets grammatik medför att det man säger uppfattas som en fråga. Alsterfjord och Assmo (ibid) uppfattade i dessa fall att brukaren svarade på frågan men i sitt sätt att svara även frågade Har jag svarat rätt?. Detta förklarar författarna med att döva ofta har fått uppleva att de blir missförstådda av myndigheter, och därför gärna vill få en bekräftelse på att de har uppfattat frågan rätt och därmed svarat lämpligt. Hur frågorna tecknats När frågorna var klara, var teckenspråkstolken i Dövteamet beredd att teckna frågorna i filmerna. Tolken har en mer neutral position men är ändå en del av teamet. På detta sätt innebar projektet en kompetensutveckling för tolken, då hon fick vana och erfarenhet av arbetet att översätta från skriven svenska till teckenspråk och att filma. Tolken och det övriga teamet lade ner mycket arbete på att översätta och diskutera frågorna. Även annan personal på Hörsel- och dövenheten med erfarenhet av översättningsarbete gav tips och reviderade inspelningsmaterialet. 11

12 Teckenspråket har inget skriftspråk och det finns en mängd markörer i mimiken som anger hur tecknen ska förstås. Här följer ett exempel: På svenska: Vad har du haft för nytta av babycafé? På teckenspråk: Första del: Du haft komma babycafé (påstående, ögonbryn ner) Andra del: vad har du lärt dig? (fråga, ögonbryn upp) Detta exempel, här uttryckt i skriven svenska, beskriver bara en bråkdel av de variationer i betydelse som mimiken ger teckenspråkets grammatik. Det är ytterst viktigt att följa teckenspråkets grammatik, annars finns det ingen nytta med att spela in frågorna på teckenspråk. Teknik Under projektets gång fick vi stöd från kommunikationsenheten på Habilitering & Hjälpmedel som lade grundstrukturen till enkäten i programmet EPI-server, som är Region Skånes programvara för hemsidor och som man kan skapa webbenkäter i. Vid våra möten diskuterade vi praktiska detaljer angående enkäten som utseende, hur filmerna skulle läggas in och hur det skulle se ut, exempelvis storleken av bilden där tolken tecknar frågorna. Filmningen gjordes externt hos ett privat företag vid två tillfällen i april och juni Innan vi filmade fick vi även göra ett studiebesök för att få tips om vad man ska tänka på när man filmar i fråga om exempelvis kläder och smink. Filmerna bearbetades och skickades sedan till kommunikationsenheten som lade in filmerna i båda enkäterna. Att utvärdera och använda webbenkäten Efter att vi skapat webbenkäten ville vi både utvärdera och använda webbenkäten. Detta skedde på två sätt, som delvis överlappade varandra: Vi ville utvärdera verktyget webbenkät, dvs. göra en utvärdering av det verktyg som vi skapat och börjat använda, genom att be dem som använde verktyget och även oberoende informanter om kommentarer gällande enkätens utformning och funktion, frågorna, lämplighet för döva osv. Vi ville också använda webbenkäten som ett utvärderingsverktyg för att utvärdera gruppverksamheterna babycafé och fokusgrupp, som genomfördes på våren och på hösten Utvärderingen och användandet av verktyget webbenkät skedde i maj respektive september Den 21 maj 2008 skickade vi ut webbenkäten som en länk i ett e-postmeddelande till de 14 föräldrar som deltagit i babycafé hösten 2007 och våren Föräldrarna skulle utvärdera babycaféverksamheten och uppmuntrades även att ge kommentarer om enkätens utformning och funktion. Samma dag skickade vi via e-post enkäten även till andra informanter för kommentarer. Vi hade tidigare tillfrågat olika personer - informanter - om de kunde tänka sig att kommentera enkäten. Urvalet av dessa informanter skedde i samråd i Dövteamet, som önskade att informanterna skulle utgöra en blandning av brukare av olika ålder och kön och olika professionella. Informanterna bestod av fem brukare till Dövteamet och 20 professionella, både hörande och döva. Dessa professionella var kuratorer, pedagoger, tolkar, äldrevägledare med flera som arbetar på Hörseloch dövenheten eller i andra offentliga eller privata organisationer inom dövområdet. 12

13 Utifrån de kommentarer som vi fick av informanterna angående babycaféenkäten ändrade vi webbenkätens utformning inför filmningen av fokusgruppenkäten, den andra enkäten. Den 17 september 2008 skickades enkäten via e-post ut till de sju deltagarna i fokusgruppen och till de informanter - brukare och professionella - som fått babycaféenkäten. Deltagarna i fokusgruppen skulle utvärdera träffarna de deltagit i och samtidigt uppmuntrades även de att ge kommentarer angående enkätens utformning och funktion. De andra informanterna, som hade tittat på babycaféenkäten, bad vi att kommentera fokusgruppenkäten då dessa personer kunde bedöma om det var någon skillnad på de båda enkäterna. Några av informanterna från den första enkäten, babycaféenkäten, kontaktade vi inte igen, på grund av utebliven respons på den första enkäten. Brukarna som deltagit i gruppverksamheterna fyllde i enkäten på hemsidan, varifrån svaren skickades automatiskt via e-post till den som var ansvarig för utvärderingen. Om de övriga informanterna ville fylla i och faktiskt se hur det fungerade att skicka iväg enkäten, kunde detta göras genom att märka enkäten så att mottagaren kunde skilja på vilka som var gruppdeltagares och vilka som var informanters svar. Samtliga tre informantkategorier, gruppdeltagare, övriga brukare och professionella, gav personligen eller via e-post kommentarer och feedback angående enkätens utseende, funktion och utformning. Även personalen i Dövteamet gav under hela projektets gång spontan muntlig feedback angående webbenkätens utformning och innehåll. Utvärdering av verktyget webbenkät Nedan följer de kommentarer och den feedback som våra informanter har lämnat och vad vi ändrade på i enkäten utifrån dessa kommentarer. Att skicka enkäten till så många olika informanter visade sig vara en givande återkoppling för projektet angående enkätens utformning och översättningen av frågorna till teckenspråk. Vi har också återgett de korta muntliga kommentarer angående webbenkäten som Dövteamets personal gett oss. Utformning och teknik Många, både brukare och professionella, tyckte att enkäten fungerade bra; frågorna och filmerna var lätta att uppfatta och se. Några professionella uttryckte att det är svårt att avgöra om det är ett användbart verktyg och en bra metod lämplig för målgruppen, men utifrån att många döva är ganska datorvana torde det vara en bra metod för målgruppen döva. Angående bilden tyckte flera att man gärna hade velat ha en större ruta för filmen, medan några tyckte att bilden var bra, tydlig och skarp, trots den begränsade bildstorleken. Vi valde att ha en bildruta i själva hemsidan så att man inte behöver klicka upp ett nytt fönster för varje fråga. Det är möjligt att klicka upp rutan för att se den i en större bild, även om vi inte hade särskilda instruktioner till detta. Vi fick några kritiska kommentarer om de förvalda svarsalternativ som fanns i första versionen av enkäten, babycaféenkäten. Några informanter påpekade nämligen att vissa svarsalternativ var förvalda, vissa inte. I inledningen till webbenkäten för babycafé säger vi att man inte måste svara på alla frågor, men med förvalda svar blir detta motsägelsefullt. Detta ändrade vi, och i enkäten till fokusgruppen fanns det inga förvalda svarsalternativ. Några kommentarer gällde andra 13

14 tekniska detaljer som vi inte har kunnat påverka. Några önskade sig fler rutor att skriva i, vilket vi inte valde att förändra för att inte öka tiden för bearbetning av svaren. På enkäten idag finns inga svarsalternativ som är förvalda. Man kan välja några av svarsalternativen som man tycker motsvarar ens svar och även skriva kommentarer själv i rutan. Bild 1. Fråga 3 i enkäten om babycafé, ändrade till svarsalternativ som inte är förvalda. Eftersom teckenspråket är ett visuellt språk påverkas graden av tillgänglighet av graden av bildkvalitet. Flera tyckte att helhetsintrycket var lite mörkt, då bakgrunden var blå, tolkens tröja mörk och håret delvis skymde tolkens ansikte. Till den andra enkäten försökte vi förbättra detta med ljusare tröja och uppsatt hår. Detta gjorde att ansiktsuttrycket blir tydligare och lättare att uppfatta. Flera tyckte att tolken tecknade tydligt och neutralt, att det var lättavläst och en god teckenspråkstolkning. Det var lagom många, bra och relevanta frågor med olika svarsalternativ samt möjlighet att skriva egna reflektioner, vilket ansågs som en utmärkt kombination. Som tidigare nämnts, gav även personalen i Dövteamet under hela projektets tid vid olika tillfällen feedback angående enkäten. Personalen var nöjd med utformningen på verktyget webbenkät, men ansåg att man i framtiden kanske kunde ändra och utveckla det visuella i enkäten och även andra komponenter. Teckenval Många professionella hade värdefulla kommentarer om både teckenval och språkliga uttryck. Ett exempel är tecknet som tolken använder sig av för att teckna du själv när tolken ska förklara att om man har ytterligare förslag kan man skriva dessa i en ruta. Det tecken som används har en ganska hård och uppmanande karaktär. Flera påpekade att detta inte var så passande. Till enkäten till fokusgruppen ändrade vi till ett annat tecken för själv som är mer neutralt, vilket ledde till positiva kommentarer. Även de kommentarer vi fick om olika nyansuttryck och upprepningar i tecknandet var mycket bra. 14

15 Flera uttryckte att tolken i filmerna till fokusgruppenkäten ser mer avslappnad ut och att teckenspråket flyter bättre. Fokusgruppenkäten fick dock många kommentarer som gällde att frågorna delvis inte var så bra utarbetade och att fråga och svarsalternativ inte passade så bra till varandra. Detta visade oss att det är viktigt att prioritera och avsätta tid till formuleringen och översättningen av frågorna. Utvärdering av gruppverksamheterna babycafé och fokusgrupp Jag ska nu övergå till att diskutera resultatet av utvärderingarna av de två verksamheter, babycafé och fokusgrupp, som utfördes med hjälp av verktyget webbenkät. Under våren 2008 deltog sju föräldrar i gruppverksamheten babycafé. När vi skulle utvärdera verksamheten i maj 2008 valde vi att även skicka enkäten till de föräldrar som deltagit under hösten 2007, eftersom de varit inbjudna och deltagit vid ett babycafé under våren Vi skickade ut enkäten till 14 föräldrar som deltog eller hade deltagit i babycafé. Enkäten skickades ut som en länk i ett e-postmeddelande. Sex av 14 föräldrar svarade därefter på enkäten för babycafé. Dock blev det sju svar, då en av informanterna som är brukare till Dövteamet finns bland svaren. Denna brukare glömde att märka sitt svar så att det skulle skilja sig från föräldrarnas svar. Det låga antalet svar kan till en del kanske förklaras med att flera som fick enkäten inte kände någon större motivation att svara, eftersom de inte deltagit i babycafé under våren De flesta föräldrarna var emellertid mycket nöjda med babycafé och hade mycket konkreta önskemål och förslag på saker som kunde förbättras. Resultatet från de föräldrar som svarat på enkäten om babycafé finns att läsa i Bilaga 1. Vi använde webbenkäten även för att utvärdera gruppverksamheten fokusgrupp. Enkäten skickades per e-post till de sju deltagare som deltagit i fokusgruppen. Fyra av dessa sju svarade på enkäten. Vid enkäten för fokusgruppen uppstod tekniska problem och flera av de professionella som skulle utvärdera verktyget meddelade att de inte kunde se filmerna i enkäten. Detta kan vara en av orsakerna till att så få brukare svarade på denna enkät. Vi påminde deltagarna via e-post och bad dem att prova att fylla i enkäten igen. Det måste även tilläggas att gruppen hade sju deltagare vid starten men enbart sex deltagare när gruppen avslutades och enkäten skickades ut. De personer som svarade på enkäten ställde sig emellertid positiva till deltagande i gruppen. En person önskade sig en fortsättning på denna typ av gruppverksamhet. Ett mer detaljerat resultat av enkäten finns i Bilaga 2. Dövteamets respons på utvärderingen av gruppverksamheterna var att de upplevde brukarnas svar som viktiga och konkreta. Flera i Dövteamet uppskattade att man fick resultaten lättillgängligt sammanställda i ett dokument. Svaren upplevdes också som lätta att skriva ut, vilket underlättar och motiverar att använda enkäten för att utvärdera och utveckla gruppverksamheten. Resultaten från babycaféenkäten som genomfördes i slutet av våren, användes direkt i förberedelserna inför babycafé på höstterminen. Medarbetarna påpekade att föräldrarna hade många kommentarer som kändes värdefulla och användbara och som inte hade kommit fram utan en utvärdering av något slag. Vi tror att faktorn att man är anonym och i lugn och ro får tänka över sina svar hemma, gå igenom babycaféträffarna för sig själv och sen svara bidrog till att det blev konstruktiva svar. 15

16 Implementering av webbenkäten De två webbenkäter som skapades i projektet har utformats så att de kan återanvändas. Gruppverksamheten utvecklas emellertid hela tiden. Om Dövteamets gruppverksamheter framledes ska utvärderas med webbenkät, finns det ett fortsatt behov av möjlighet att spela in filmer till webbenkäterna. I nuläget finns det inga inspelningsmöjligheter internt inom Region Skåne, men vi ville pröva om det kunde vara möjligt att spela in frågorna och sedan redigera och komprimera filmerna på Region Skåne. Vi fick kontakt med personer med kompetens inom området film och gjorde en testfilmning, där vi prövade att filma i Habilitering & Hjälpmedels lokaler med provisoriskt ljus och bakgrund. Testfilmningen visade att det är tämligen resurskrävande att få bra kvalitet på filmerna, men detta är kanske något man skulle kunna utveckla i framtiden. För att Dövteamet i fortsättningen lätt ska kunna ta fram en ny webbenkät för en gruppverksamhet finns det nu ett internt dokument för tillvägagångssättet (se Bilaga 4). Det är viktigt att lägga ner mycket tid på att ta fram de rätta frågorna. Ett exempel på detta såg vi gällande frågorna i babycaféenkäten: i utvärderingen av enkäten märkte vi att vi fick bättre respons på babycaféenkäten än på fokusgruppenkäten, vilket delvis beror på att babycafé är en verksamhet som har funnits längre. Detta gjorde det i sin tur lättare att hitta passande frågor. Vi hade även mer tid till förfogande för att utforma frågorna till babycafé. En viktig aspekt på huruvida webbenkäter kommer att användas i verksamheten framöver gäller hur ansvaret för implementeringen ska fördelas. För att webbenkäten ska användas i framtiden av Dövteamet är det viktigt att det är tydligt vems ansvar det är att genomföra en utvärdering med hjälp av webbenkäten. Avslutande diskussion Tillgänglighet, kommunikation och utvärdering är prioriterade områden för Syn-, hörsel- och dövverksamheten. Om tillgängligheten och delaktigheten ska öka för döva personer betyder det att de måste bjudas in till dialog på sina egna villkor. Att information, enkäter, finns på teckenspråk ökar möjligheterna för delaktighet. I detta projekt har vi tagit fram en adekvat metod för att kvalitetssäkra och utveckla våra insatser på rätt sätt och i rätt riktning. Detta når vi på bästa sätt genom att involvera brukare och stärka deras delaktighet i verksamheten. Vi hoppas att det leder till en större känsla av empowerment hos brukare, i den bemärkelsen att de känner att deras åsikter är av värde och att de upplever att deras möjligheter att vara delaktiga och kunna påverka ökar. I utvecklingen av webbenkäten har vi haft många diskussioner kring dess utseende och betydelsen av det visuella för döva. Vi tog del av andra enkäter som var färgkodade, dvs. att när ett svarsalternativ tecknades på film såg man en färg i bakgrunden som matchade svarsknappen till alternativet (jfr Fellinger et al, 2005). Någon liknande bättre visuell anpassning hade vi även gärna sett på vår enkät, men det var inte möjligt på grund av den programvara som används inom Region Skåne. Kanske det i framtida enkäter är möjligt att utveckla dessa komponenter. Genom den tekniska utvecklingen har det även blivit enklare att spela in film själv, redigera osv. I samtal om webbenkäten med personal från Hörseloch dövenheten menade man att hela enheten skulle kunna vinna på att ha inspelningsmöjligheter inom Region Skåne. Även för fortbildning och kompetensutveckling vore inspelningsmöjligheter utmärkta. Interna inspelningsmöjligheter 16

17 skulle även kunna förbättra tillgängligheten för döva och andra teckenspråkiga brukare på Hörsel- och dövenheten och målet kommunikation skulle uppnås. Utifrån dessa argument uttryckte några av informanterna som utvärderade enkäten att webbenkäten är en bra metod som leder till större delaktighet i själva insatsen men även möjliggör och öppnar upp för delaktighet på flera nivåer. Vår förhoppning med projektet är att döva brukare uppskattar att det finns en metod på deras språk, teckenspråket. Några professionella och även brukare påpekade problemet med att inte kunna svara på enkäten på teckenspråk och tyckte att detta var synd. För att göra en sådan tjänst tillgänglig och fortfarande säkerställa sekretess skulle man kunna utveckla enkäten med en tilläggstjänst där man via en tolk (antingen direkt eller genom bildtelefon eller 3g-mobil) skulle kunna lämna svar på teckenspråk. Vi hoppas dock att diskussioner om brukarmedverkan tillsammans med brukare kommer att förstärkas och att även deras vana att använda enkäter kommer att öka i den mån vi använder webbenkäten mer och mer och den blir en naturlig del i Dövteamets arbete. I och med den tekniska utvecklingen används kommunikation genom bild allt mer. Webbkamera, mobiltelefonsamtal via 3g, bildtelefoni, tolkning för döva via bildtelefoni, möjligheter att skicka filmer via e-post, videomail, utvecklas inte enbart för döva utan exempelvis även för personer med läs- och skrivsvårigheter (Furuboda). Tekniken och dess utveckling av exempelvis hjälpmedel spelar en stor roll för många personer med funktionsnedsättning. I framtiden blir det allt viktigare att integrera ny teknik och dess möjligheter och förverkliga vårt mål om tillgänglighet på brukarnas villkor och en kommunikativ miljö. Detta kräver ett närmare, kanske dagligt samarbete mellan å ena sidan kuratorer, specialpedagoger eller annan personal som arbetar med direkta insatser för brukaren och å andra sidan tekniker för att utveckla Dövteamets arbete för brukarna. Tack till alla som har medverkat i projektet, både brukare och professionella. 17

18 Referenser Alsterfjord, C & Assmo, C (2007) Qi Gong för döva. Lund: Region Skåne, Habilitering & Hjälpmedel, FoU-enheten. Nr 7/2007 Dahlberg, M & Vedung, E (2001) Demokrati och brukarutvärdering. Lund: Studentlitteratur. Dullea, K & Mullender, A (1999) Evaluation and Empowerment. I: Evaluation and Social Work Practice. Red. Shaw, I & Lishman, J. London: Sage, s Fellinger, J, Holzinger, D, Dobner, U, Gerich, J, Lehner, R, Lenz, G, Goldberg, D. (2005). An innovative and reliable way of measuring health-related quality of life and mental distress in the deaf community. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (2005) 40: Göransson, L & Malmström, S E (2002) Döva i Skåne: Från projekt till regionalt resursteam för döva. Lund: Region Skåne, Habilitering & Hjälpmedel, FoU-enheten. Nr 2/2002 Karlsson, O (1999) Utvärdering mer än en metod. En översikt. Stockholm: Norsteds Tryckeri. (Svenska Kommunförbundet 1999) Martinsson, S (2007) Region Skånes Dövteam en utvärdering av 5 års verksamhet. C/D-uppsats. Hälsa & Samhälle, Malmö Högskola. Ottersten, I & Berndtsson, J (2002) Användbarhet i praktiken. Lund: Studentlitteratur. Socialstyrelsen ( ) Metoder och verktyg för kvalitet en redovisning av kvalitetsarbete inom IFO. Trost, J (2001) Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. Vedung, E (1998) Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur. Internetkällor aspx ( ) SDR. ( ) SDR ( ) Furuboda. ( ) 18

19 Interna dokument Malmström, S-E & Nilsson, J (2002) Familjearbete i Dövteamet. Dövteamet, Habilitering & Hjälpmedel. Region Skåne. Strategi och Mål, Habilitering & Hjälpmedel, Mål 2007 & 2008 Planering inför 2009 inom Syn-, hörsel- och dövverksamheten, Andra källor E-postmeddelande av Birgitta Martinell, Surdologi Konsult AB, våren

20 Resultat av webbenkäten för babycafé Bilaga 1. 6 föräldrar har svarat, men det är 7 svar. En av informanterna, en brukare, märkte inte sitt svar så att det gick att särskilja från föräldrarnas svar. Svaren kan överföras till Excel som inte hanterar text särskilt bra, vilket gjorde att vi valde att anteckna svaren i ett Word-dokument. Siffrorna vid sidan om svarsalternativen visar hur många deltagare som valde detta alternativ. Fråga 1. Hur tycker du babycafé har varit denna termin? mycket bra - 6 okej - 1 dåligt Fråga 2. (flera alternativ är möjliga att klicka) Vad är viktigt för dig när du kommer till babycafé? att umgås med andra - 7 föreläsning - 4 annat skriver du här (ruta) - 1 Att få komma hemifrån och träffa andra mammor. Vara social! Fråga 3. (flera alternativ är möjliga att klicka) Vad har du haft för nytta av babycafé? fått kunskap om barns utveckling - 5 känner mig mer säker som förälder - 3 fått kunskap om vad Dövteamet kan göra för mig - 4 fått kunskap om vad Dövteamets kan göra för mitt barn - 3 annat skriver du här (ruta) - 2 Svårt att svara på för jag har bara varit med en gång och då var det bara en annan mamma och hennes baby närvarande. Det var bara en s k social träff. Babycafét är roligt för både mig och mitt barn, vi får umgås med andra föräldrar och barn. Fått lyssna på föreläsningar som jag annars inte skulle få göra om jag inte gått till babycafét. Fråga 4. (flera alternativ är möjliga att klicka) Vad skulle du vilja ändra på babycafé? mer tid till att umgås med andra - 4 fler föreläsningar - 4 annan dag annan tid annan lokal - 1 Jag vill inte ändra något, jag är nöjd med allt. - 3 annat förslag skriver du här (ruta) - 1 Gärna mer praktiska saker att göra, t.ex. gipsavtryckning, tröjmålning med mera. 20

21 Fråga 5. Skulle du tipsa andra döva föräldrar om babycafé? ja - 7 nej Fråga 6. Vad tycker du om personalens bemötande i babycafé, t.ex. förstår dig, respekterar vad du tycker, tar sig tid för dig? mycket bra - 7 okej dåligt Fråga 7. Vad tycker du om personalens teckenspråkskompetens i babycafé? mycket bra - 7 okej dåligt Fråga 8. Här kan du skriva flera förslag/tankar du har i samband med babycafé. (Ruta) - 4 Jag önskar att det var fler tillfällen att få komma till babycaféet och träffa andra mammor och barn. Det är en toppen tillfälle att få vara social när det är lätt att bli ganska isolerad hemma under mammaledigheten. Jag önskar även aktiviteter och träffar för barn som är äldre än 1 år. Så mammor som är mammalediga eller arbetslösa får möjlighet att komma och träffas lite också. Vi som har större barn över 1 år vill gärna få information vad det händer t.ex. vårterminen/höst. Tycker det hade varit kul om ni fixar en dag så ALLA unga och äldre barn kan komma och träffas varandra, t.ex. barn mellan 0-3 år. Kommer inte på några bra idéer just nu men mailar om jag kommer på något! Jag tänker på en sak, kallelsen ni skickar ut kommer oftast några veckor i förväg. Då försvinner de lätt bland högen med papper. Det hade varit bättre om ni skickar ut kallelsen veckan före babycafé. Barnsäkra gärna lokalen lite mer, som t.ex. petsäkra eluttagen och så. 21

22 Resultat av webbenkäten för fokusgrupp/samtalsgrupp Bilaga 2. 4 av 7 deltagare i gruppen har svarat. Svaren kan överföras till Excel som inte hanterar text särskilt bra, vilket gjorde att vi valde att anteckna svaren i ett Word-dokument. Siffrorna vid sidan om svarsalternativen visar hur många deltagare som valde detta alternativ. Fråga 1. Hur tycker du fokusgruppen har varit? mycket bra - 2 okej - 2 dålig Fråga 2. (flera alternativ) Vad har du haft för nytta av fokusgruppen? bättre självförtroende - 2 mår bättre - 2 stärkt i min identitet - 2 ökad trygghet annat (ruta) - 2 Annat: Gett mig nya funderingar Bra att diskutera varandra och se alla har olika bakgrund. Fråga 3. (flera alternativ) Vad skulle du vilja ändra i fokusgruppen? mer tid till att umgås med varandra - 2 fler föreläsningar - 1 annan dag annan tid annan lokal Jag vill inte ändra något, jag är nöjd med allt - 2 annat förslag (ruta) - 1 Annat: Alla deltagare borde få lika mycket chans att få fundera och säga sitt. Fråga 4. Tycker du att Dövteamet har lyssnat på dig och tagit till sig dina åsikter och förslag? mycket bra - 4 okej dålig Annat: mycket intressant 22

23 Fråga 5. Vad tycker du om Dövteamets teckenspråkskompetens? mycket bra - 4 okej dålig Fråga 6. Känner du att din medverkan i fokusgruppen har haft betydelse för dig? mycket bra - 3 okej - 2 dålig (en person svarade både mycket bra och okej ) Fråga 7. Skulle du tipsa andra om att delta i Dövteamets gruppverksamhet? ja - 3 nej - 1 Fråga 8. Här kan du skriva flera förslag/tankar/funderingar du har i samband med fokusgruppen (ruta). ja det finns de behöver mer om självkänsla och självförtroende och det är behöva mer vad de behöver... tack för allt och intressant diskutera...och hoppas blir nästa gång hihiihhi jag var nöjd och jag var där sist och kan ej svara om flera förslag och kan jag göra senare 23

24 Kvalitetskriterier för god rehabilitering, Region Skåne Bilaga 3. Kriterier för god rehabilitering med god kvalitet: Lever upp till Region Skånes rehabiliteringsdefinition, intentioner i lagar, regler, författningar och förordningar som omgärdar rehabiliteringsområdet. Professionellt bemötande, delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet samt god professionell kompetens och teknisk kvalitet. Bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Ges på adekvat nivå, vid rätt tidpunkt, och med adekvat intensitet och teamsammansättning för att möta individens aktuella behov. Sker på ett sådant sätt att brukaren upplever rehabiliterings olika delar som en kvalitativ helhet som arbetar utifrån brukarens behov och perspektiv. (ur Malmström & Nilsson, 2002) 24

25 Internt dokument för tillvägagångssätt när man ska göra en webbenkät LATHUND för användning av webbenkät för gruppverksamhet Bilaga Gör upp en tidsplan. När ska gruppverksamheten genomföras? Datum när enkäten ska filmas, vara klar, när den ska skickas ut, när utvärderingen, dvs. svaren ska vara klara. Se dokument TIDSPLAN. 2. Kolla på tidigare utvärderingar från förra terminen. Kolla även dokumentet MEDVERKAN INFLYTANDE. Gör upp en plan för hur du ska implementera brukares behov och åsikter från förra gruppen i denna terminen. Vad säger de? Vad ska du tänka på? Dokumentera detta så du vet varför du gör som du gör. 3. Kontakta Kommunikationsenheten och förbered dem på att en webbenkät för gruppverksamhet ska göras. Du kommer ge dem den nödvändiga texten (frågor) och de färdiga filmerna. Säg när du behöver enkäten och när du kommer skicka text och filmer till dem. Skriv i planen vad ni har kommit överens om. 4. Formulera frågor som brukare som har deltagit ska svara på. Titta på de frågor som tidigare har använts. Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt och du behöver inte återanvända allt. Se dokument TIPS NÄR MAN SKA GÖRA FRÅGOR. Ta hjälp av FoU om det behövs. 5. Formulera en inledningstext (Varför ska brukare svara på denna enkäten) och en kort tack-text. 6. Översättning och filmning. Vem ska filma? Vem ska göra översättningsarbetet? Diskutera detta i teamet och hitta en lämplig lösning som ryms inom tidsplanen. Ha marginaler för detta, översättningen kräver mycket tid. Var involverad så att översättningen blir enligt brukares behov. 7. Filma enkäten. Antingen i våra lokaler med vår utrustning eller på ett privat företag. Filmerna ska skickas till Kommunikationsenheten och vår kontaktperson på IT-staben. 8. Samla in e-postadresser av de brukare som deltar i gruppen. 9. Avsätt tid med gruppen, när den börjar närma sig utvärderingsmomentet. Prata om enkäten, varför vi gör denna, brukarmedverkan och delaktighet. Se dokument INFORMATION TILL BRUKARE OM WEBBENKÄT och använd detta. Utöka det gärna. Om du vill komplettera webbenkäten med att göra en summativ utvärdering genom en diskussion med brukarna om gruppen och dess innehåll. 10. Skicka ut länken till enkäten via e-post till brukare. Ge dem 2 veckor att svara. 11. Efter två veckor bearbetar och sammanställer du resultatet du fått. Gör det i Excel eller Word. Om det behövs skicka en påminnelse till brukarna. 25

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Författaren och FoU Skåne ISSN 1404-5419 ISBN 978-91-89661-40-0 FÖRFATTARE; Ann-Christine Gullacksen LAYOUT; Lena

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Studiecirkeldeltagare 2008

Studiecirkeldeltagare 2008 Folkbildningsrådet utvärderar No 2 2009 Studiecirkeldeltagare 2008 En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet Eva Andersson, Monica Larson och Lena Lindgren Studiecirkeldeltagare

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

RIKTAT STÖD I FÖRÄLDRASKAPET

RIKTAT STÖD I FÖRÄLDRASKAPET Hälsa och samhälle RIKTAT STÖD I FÖRÄLDRASKAPET EN MÅLUPPFYLLELSEUTVÄRDERING PÅ FÖRÄLDRACENTRUM CECILIA CERVIN MARIA LÖNN MCDANIEL Socialt arbete D-uppsats Socionomprogrammet, verksamhetsutveckling 05

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

DIA Delaktighet I Aktivitet

DIA Delaktighet I Aktivitet F O U R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:4 DIA Delaktighet I Aktivitet En metod för brukaren att skatta upplevelsen av hur aktiviteter kan utföras och för planering med teamet Maritha Månsson DIA

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Sandra Eklund & Malin

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer