Gymnasieelevers inställning till svensk forskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasieelevers inställning till svensk forskning"

Transkript

1 Gymnasieelevers inställning till svensk forskning Målgrupp: Intervjumetod: Fältperiod: Antal respondenter: Respondentkällor: Beställare: Undersökningsinstitut: Gymnasieungdomar i Sverige Kvantitativ onlineenkät 7 24 juli st. Chili, Hamsterpaj samt CINT Stiftelsen för Strategisk Forskning Ungdomsbarometern Totalresultatet är viktat med hänsyn till kön (50/50) samt ålder (en tredjedel i respektive årskurs). Peder Gunnarson Verksamhetsansvarig, Ungdomsbarometern 1

2 Resultat i ord Psykologi är det ämne/område som flest gymnasieungdomar anser är mycket intressant, följt av historia. De naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi hamnar långt ner på listan. Det råder stora skillnader mellan tjejer och killar i intresset för ett flertal områden störst slagsida åt respektive håll har svenska och psykologi (tjejer) samt teknik och fysik (killar). Intresset för olika ämnen avspeglas även tydligt i vilket program eleverna väljer; naturvetare är mer intresserade än övriga av naturämnen, samhällsvetare av humaniora, o.s.v. En större andel tjejer än killar uppger att de absolut eller kanske tänker studera vidare inom tre år efter studenten. Den största andelen elever som uppger att de absolut tänker studera vidare återfinns på de naturvetenskapliga programmen (76%), följt av de samhällsvetenskapliga och tekniska programmen (65% respektive 5). Skillnaderna mellan tjejer och killar i frågan kring intresset för olika ämnen/områden återspeglas även i vilka områden de är intresserade att studera vidare inom. På samma sätt styrs dessa områden även tydligt av vilket gymnasieprogram de läser. De flesta gymnasieungdomar vet på ett ungefär eller i någon utsträckning vilket eller vilka områden de vill jobba inom i framtiden. Det råder i princip inga skillnader mellan tjejer och killar, och resultaten skiljer sig inte heller särskilt mycket mellan åldrarna. De stora skillnaderna står istället att finna mellan de olika gymnasieprogrammen, där elever på yrkesförberedande program överlag har betydligt tydligare uppfattning om det framtida yrkeslivet än övriga. Den i särklass vanligaste bilden av en forskare bland gymnasieelever är Albert Einstein alternativt en äldre man med vit labbrock, yvigt hår och stora glasögon som utför experiment i laboratoriemiljö. Inte sällan beskrivs personen som tankspridd, lite udda och världsfrånvänd, om än väldigt kunnig. Det finns en stark koppling till naturvetenskap. Förutom Einstein plus ett fåtal andra klassiska forskare nämner nästan ingen en person. Cirka en tredjedel av landets gymnasieungdomar kan tänka sig att jobba som forskare. En av undersökningens viktigaste insikter står dock att finna i att nära hälften anser sig veta för lite om vad yrket innebär för att kunna ta ställning till om det är något de själva är intresserade av. Intresset för att jobba som forskare är högst bland de ungdomar som uttrycker ett stort intresse för de naturvetenskapliga ämnena. De vanligaste bevekelsegrunderna bland dem som kan tänka sig att jobba som forskare är att de får möjlighet att utforska nya områden, utveckla nya lösningar samt jobba med något som verkligen intresserar dem. Många uttrycker även en stark vilja att hjälpa andra, ofta kopplat till att utveckla mediciner och finna botmedel mot sjukdomar som exempelvis cancer. Mot bakgrund av ovanstående beskrivs yrket ofta som spännande, varierande och utmanande. De i särklass vanligaste anledningarna bland de som inte kan tänka sig att jobba som forskare är inte är intresserad av det samt inte min grej. Dock speglar många av svaren oklara eller felaktiga bilder av vad forskaryrket innebär exempelvis att det är asocialt, introspektivt, långtråkigt och enbart kretsar kring naturvetenskap. 2

3 Resultat i ord, forts. Den enskilt viktigaste faktorn som utkristalliserar sig när ungdomar tycker till kring sitt framtida yrkesliv är att få arbeta med något som de verkligen är intresserade av. En majoritet anser vidare att det är helt avgörande med en bra balans mellan arbete och fritid, kul kollegor/social gemenskap på jobbet, samt att få användning för sin utbildning/sina kunskaper. Det råder inga stora skillnader mellan vad tjejer respektive killar värdesätter. De ungdomar som kan tänka sig att jobba som forskare värdesätter att arbetet är utmanande samt att de får använda sin nyfikenhet i större utsträckning än övriga. Markant fler fäster även vikt vid att få arbeta med spännande frågor/problem, skapa/utveckla nya lösningar samt göra något viktigt för samhället/mänskligheten. Ytterligare en nyckelinsikt i resultaten är att endast av ungdomarna uppger att de känner till en hel del om svensk forskning. Nära hälften uppger i princip inget alls. Vidare svarar endast en av sex att de kan nämna en (nu levande) svensk forskare eller vetenskapsman det vanligaste svaret är (felaktigt) Alfred Nobel. Utöver detta upplever en klar majoritet att skolan inte har gjort något för att höja deras intresse för forskning och vetenskap. Ingen av dessa siffror förändras nämnvärt med ålder. Trots den mycket bristfälliga kunskapen om svensk forskning anser tre av fyra gymnasieungdomar att det är principiellt viktigt att det bedrivs forskning i Sverige. Det mest utpräglade sambandet är att ju mer intresserade de är av forskning och ju mer de känner till, desto viktigare anser de att det är att denna bedrivs just i Sverige. Fem av sex gymnasieungdomar uppger att deras intresse för teknik, naturvetenskap och/eller medicin ökat genom ett eller flera TVprogram/serier. De tre områden som flest ungdomar tror Sverige har chans att vara världsledande inom i framtiden är läkemedel/medicin, skog/papper samt IT (det sistnämnda med en kraftig slagsida mot killar). Ungdomarna presenterar en mängd idéer kring hur intresset skulle kunna ökas för forskning och vetenskap bland unga. Ett antal teman återkommer i svaren, bland andra att tydliggöra vad yrket innebär, tvätta bort den befintliga tråkstämpeln, låta lärarna i skolan fungera som ambassadörer, visa på bredden (att forskning inte bara är naturvetenskap), öka kunskapen kring vad som händer inom området samt lyfta fram exempel i vardagen, låta elever prova på forskning i enkla former redan i tidig ålder, anordna studiebesök samt inte minst göra ämnet NO betydligt mer inspirerande än det upplevs idag. 3

4 Innehållsförteckning - Vilken är din inställning till följande ämnen/områden? 6 - Tror du att du kommer studera vidare inom tre år efter studenten? 8 - Inom vilket eller vilka områden kan du tänka dig att studera vidare? 9 - Hur tydlig uppfattning har du av vad du vill jobba med i framtiden? 10 - Spontant vem eller vilken typ av person kommer du att tänka på när du hör ordet "forskare"? [öppen fråga] 12 - Skulle du själv kunna tänka dig att jobba som forskare? 14 - Varför tycker du att det känns lockande att jobba med forskning? [öppen fråga] 15 - Varför tycker du inte att det känns lockande att jobba med forskning? [öppen fråga] 17 - Hur viktigt är följande i ditt framtida yrke/på din framtida arbetsplats? 18 - Hur mycket känner du till om svensk forskning? 23 - Kan du nämna någon (nu levande) svensk forskare eller vetenskapsman? 24 - Har skolan gjort något för att höja ditt intresse för forskning och vetenskap? 25 - Tycker du att det är viktigt att det bedrivs forskning i Sverige? 26 - Har något eller några av följande TV-program ökat ditt intresse för teknik, naturvetenskap eller medicin? 27 - Inom vilket område tror du Sverige har störst chans att vara världsledande i framtiden? 28 - Hur tror du att man skulle kunna få fler unga i Sverige intresserade av forskning och vetenskap? [öppen fråga] 29 - Appendix: bakgrundsinformation 31 4

5 Resultat 5

6 Inställning till ämnen/områden Nedbrytning: samtliga Psykologi Historia Teknik 4 38% 31% 36% 37% 40% % Psykologi är det ämne/område som flest gymnasieungdomar anser är mycket intressant, följt av historia. Samhällskunskap Språk Svenska Matematik 30% 30% 28% 28% 47% 41% 45% 36% 2 29% 27% 37% De naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi hamnar långt ner på listan. Fysik och kemi är även de två ämnen som störst andel ungdomar fyra av tio anser är helt ointressanta. Filosofi 25% 40% 35% Biologi 2 45% 31% Fysik 2 37% 40% Kemi 2 37% 40% Geografi 45% 3 Mycket intressant Ganska intressant Inte alls intressant 6

7 Följande ämnen/områden är mycket intressanta Nedbrytning: kön Psykologi Historia Teknik Samhällskunskap Språk Svenska Matematik Filosofi Biologi Fysik Kemi Geografi % 41% 38% 4 31% 31% 30% 30% 35% 2 30% 4 16% 28% 25% 28% 28% 30% 25% 28% 21% 2 17% 30% 2 25% 2 21% 2 51% Det råder stora skillnader mellan tjejer och killar i intresset för ett flertal områden störst slagsida åt respektive håll har svenska och psykologi (tjejer) samt teknik och fysik (killar). Föga förvånande uttrycker elever på de naturvetenskapliga programmen störst intresse för matematik, kemi, fysik och biologi (cirka hälften anser att dessa ämnen är mycket intressanta). Motsvarande intresse för humanioraämnena har eleverna på de samhällsvetenskapliga programmen. Störst intresse för teknik uttrycker eleverna på teknik- samt elprogrammen. Tjej Kille Totalt 7

8 Tror du att du kommer studera vidare inom tre år efter studenten? Nedbrytning: kön En större andel tjejer än killar uppger att de absolut eller kanske tänker studera vidare inom tre år efter studenten. Detta avspeglas i att det är fler kvinnor än män som studerar på landets högskolor och universitet fördelningen är cirka 60/40 (källa: Högskoleverket). Den största andelen elever som uppger ja, absolut återfinns på de naturvetenskapliga programmen (76%), följt av de samhällsvetenskapliga och tekniska programmen (65% respektive 5). Lägst andelar återfinns på de yrkesförberedande fordons-, bygg- och elprogrammen (10%, 15% respektive 15%). 38% 36% 36% 50% 4 48% 6% 9% 15% 1 Nej, garanterat inte Nej, förmodligen inte Ja, kanske Ja, absolut Tjej Kille Totalt 8

9 Inom vilket eller vilka av följande områden kan du tänka dig att studera vidare? Vanligaste svaren bland de som uppgett annat område : musik, polis, djur(vård), pilot, idrott samt turism. Nedbrytning: kön Psykologi Teknik Media/kommunikation Samhällsvetenskap Juridik Konstnärligt område Naturvetenskap Ekonomi Annat område Medicin Humaniora Pedagogik/undervisning Vård/omsorg Biovetenskap Vet inte ännu! 19% 31% 31% 29% 30% 21% 25% 21% 1 27% 19% 17% 15% 17% 9% 15% 9% 15% 8% 1 19% 7% 10% 9% 7% 11% 8% 38% 40% 4 De skillnader vi tidigare såg mellan tjejer och killar i frågan kring intresset för olika ämnen/områden återspeglas även i dessa resultat. På samma sätt styrs de områden ungdomarna kan tänka sig att studera vidare inom tydligt av vilka gymnasieprogram de läser. Populäraste områdena att studera vidare inom bland naturvetare är naturvetenskap, teknik och medicin. Tjej Kille Totalt 9

10 Hur tydlig uppfattning har du av vad du vill jobba med i framtiden? Nedbrytning: årskurs De flesta gymnasieungdomar vet på ett ungefär eller i någon utsträckning vilket eller vilka områden de vill jobba inom i framtiden. Cirka en av fem vet precis, medan en av tio inte har någon aning. I denna fråga råder i princip inga skillnader mellan tjejer och killar, och resultaten skiljer sig inte heller särskilt mycket mellan årskurserna. Andelen ungdomar som vet ungefär ökar något med ålder dock med ungefär samma andel som andelen som vet precis minskar. 29% 26% 27% 28% 47% 45% 4 40% 2 19% 10% 7% 8% 8% Har ingen aning alls Har några lösa tankar, men inte mer än så Vet ungefär vilket/vilka områden jag vill jobba inom, men inte precis med vad Vet precis vad jag vill göra! Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Totalt 10

11 Hur tydlig uppfattning har du av vad du vill jobba med i framtiden? Nedbrytning: gymnasieprogram Fordon 5 4 Hotell & Restaurang 4 45% 1 De stora skillnaderna står istället att finna mellan de olika gymnasieprogrammen, där elever på de yrkesförberedande programmen överlag har en betydligt tydligare uppfattning om det framtida yrkeslivet än elever på de studieförberedande programmen. Bygg El Barn & Fritid Estetiska Naturbruk Teknik Omvårdnad 37% 3 27% 26% 25% 17% 17% 48% 11% 51% 1 39% 27% 6% 3 28% % 35% 35% % Specialutformat 16% 51% 2 10% Naturvetenskap 16% % Samhällsvetenskap 11% 35% 4 11% Media 11% 5 30% 6% Handel & Administration 7% 59% 28% 7% Vet precis vad jag vill göra! Vet ungefär vilket/vilka områden jag vill jobba inom, men inte exakt med vad Har några lösa tankar, men inte mer än så Har ingen aning alls 11

12 Spontant vem eller vilken typ av person kommer du att tänka på när du hör ordet "forskare"? (Öppen fråga) Einstein Vit rock/labrock Glasögon Smart Nyfiken Gubbe Hår Labb Provrör Gammal 235 st. 114 st. 57 st. 48 st. 29 st. 26 st. 26 st. 19 st. 17 st. 16 st. Den i särklass vanligaste bilden av en forskare bland gymnasieelever är Albert Einstein alternativt en äldre man med vit labbrock, yvigt hår, stora glasögon som utför experiment i laboratoriemiljö. Inte sällan beskrivs personen som tankspridd, lite udda och världsfrånvänd, om än väldigt kunnig. Det finns en stark koppling till naturvetenskap. Bilden som barn tidigt möter ibland annat filmer, TV-program och serietidningar hänger med andra ord reflexmässigt kvar upp i åldrarna om inget kontrasterande förmedlas under uppväxten eller skolgången. Förutom Einstein, samt ett fåtal andra klassiska forskare (främst Newton, Darwin och Curie) nämner nästan ingen en person ett faktum vi kommer att återkomma till senare i resultaten. Nedan följer ett antal citat. Jag tänker på en gammal man med vitt skägg och vitt hår som spretar åt alla håll. Galna människor i vita rockar (stämpel sedan ung ålder från tecknade filmer). Albert Einstein eller något liknande. Någon som står i ett labb med en massa olika provrör, färgrika vätskor m.m. Någon som ser lite smått galen ut, men ändå lycklig. En person i labrock och skyddsglasögon, i ett kliniskt rent laboratorium fyllt av utrustning med olika sorters färgglada vätskor - den uppfattningen alla har innan de hört något om vad det egentligen går ut på. Direkt efter den spontana uppfattningen: en person som spenderar mycket tid med arbete som kan verka "tråkigt" utifrån, för att göra en upptäckt som väldigt få ändå förstår sig på, men som blir viktig för dem och de branscher som upptäckten berör. En person som får använda alla sina kunskaper den lärt sig på vägen för att hitta lösningarna ingen annan tänkt på innan. 12

13 Spontant vem eller vilken typ av person kommer du att tänka på när du hör ordet "forskare"?, forts. En - förlåt - relativt tråkig peson som spenderar den mesta av sin tid med att leta efter och sedan studera olika organismer i vattnet. Vet att det inte är så men det är första tanken i mitt huvud. Kommer dock också att tänka på någon som är jätteintresserad av t.ex. historia och ägnar en massa tid åt att försöka lösa historiens alla mysterium. En person som typ haft mycket bra betyg i skolan och som vetat vad man vill och vad man ska hålla på med sen ett tag tillbaka. En person som liksom inte varit skoltrött utan alltid kunnat det mesta i alla ämnen. Jag börjar tänka på läkare. Typ dom som försöker bota cancer och försöker hitta botemedel till alla möjliga sjukdomar. Det är säkert inte många som tänker på dom ofta, men dom är nog livets hjältar. Utan dom hade ju inte sjukhus kunnat bota människor. En person som fått studera länge för att nå det mål de strävat efter. Gör stor skillnad i världen om man jämför med andra yrken. En person som BORDE vara idol för unga i samhället, istället för lågutbildade elitsportare som hämtar pengar hos fansen för att de kan sparka på en boll. Dvs, en högutbildad person som är underskattad av samhället, men som egentligen BORDE vara den man ser upp till. En utbildad man/kvinna med obegränsade möjligheter. Men det verkar också vara rätt ensamt. Min NO lärare från 7 till 9:an, Patrik. Kunde svaren till allt och tog reda på det han till någon förmodan inte visste. En kvinna eller man i en vit rock som står och tittar i massor med mikroskop och gör olika försök inom det område som de forskar inom. En person som är mycket smart och som pratar om saker som en "vanlig" människa inte förstår ett dugg av. 13

14 Skulle du själv kunna tänka dig att jobba som forskare? (Båda ja -alternativen kunde väljas.) Nedbrytning: kön Drygt hälften av dem som kan tänka sig att jobba i privat regi kan även tänka sig att jobba offentligt och vice versa. Ja, på ett företag (privat) Ja, på ett universitet/en högskola (offentligt) % Cirka en tredjedel av landets gymnasieungdomar kan tänka sig att jobba som forskare. En av undersökningens viktigaste insikter står dock att finna i att nära hälften anser sig veta för lite om vad yrket innebär för att kunna ta ställning till om det är något de själva är intresserade av. Bilden av forskaryrket tycks inte heller klarna nämnvärt under gymnasietiden, då det i princip inte råder några skillnader alls mellan årskurserna. Intresset för att jobba som forskare är högst (ca 30%) bland de ungdomar som uttrycker ett stort intresse för de naturvetenskapliga ämnena matematik, fysik, kemi och/eller biologi. Allra högst är siffran bland eleverna på de naturvetenskapliga programmen, där cirka fyra av tio (något fler killar än tjejer) kan tänka sig att jobba som forskare. 29% Även på dessa program är dock andelen ungdomar som inte har en tillräckligt klar bild av yrket stor cirka en av tre totalt, betydligt fler tjejer än killar. Nej 31% 30% Svårt att säga, vet för lite om vad det innebär att jobba som forskare 40% 45% 50% Tjej Kille Totalt 14

15 Varför tycker du att det känns lockande att jobba med forskning? (frågan ställdes till de som svarade ja på föregående fråga) (Öppen fråga) (Nya) saker Upptäcka Hjälpa Spännande Intressant Lösningar Forska Hitta Utveckla Problem 72 st. 34 st. 28 st. 27 st. 26 st. 19 st. 17 st. 15 st. 14 st. 11 st. De vanligaste bevekelsegrunderna bland dem som kan tänka sig att jobba som forskare är att de får möjlighet att utforska nya områden, utveckla nya lösningar samt jobba med något som verkligen intresserar dem (vi återkommer till varför just det sistnämnda är viktigt längre fram). Många uttrycker även en stark vilja att hjälpa andra, ofta kopplad till att utveckla mediciner och finna botmedel mot sjukdomar som exempelvis cancer. Mot bakgrund av ovanstående beskrivs yrket ofta som spännande och utmanande. Intressant att upptäcka nya saker i vår värld, som man alltid innan kunnat skapa, men inte kunnat pga saknad kunskap. T ex att man hade förutsättningarna för att skapa plast för 2000 år sedan, men man kunde bara inte. Jag har bara en sak att säga och det är den mänskliga kroppen och framförallt hjärnan. Varför? Jo, då sjukdomar och liknande är en så pass avgörande faktor för liv och död så skulle det vara ENORMT häftigt att bemästra kroppens alla hörn och kanter. Alltså att kunna få total kontroll, inte i ett negativt syfte utan att vara säker på att sjukdomar inte kan slå till. Sedan så tycker jag hjärnkapacitet är en spännande del. Då vi utnyttjar så pass lite av vår hjärna så finns det säkerligen väldigt mycket att hämta och förbättra. Så för att fatta mig kort; forskning känns lockande på grund av alla möjligheter och obesvarade frågor gällande den mänskliga kroppen. Jag tror att yrket är självständigt och ansvarsfullt, samtidigt som man har möjlighet att vara kreativ och arbeta med engagerade kollegor. 15

16 Varför tycker du att det känns lockande att jobba med forskning? (frågan ställdes till de som svarade ja på föregående fråga) (Öppen fråga) Antagligen för att man vet att man eventuellt kommer att lyckas och då förhoppningsvis med något riktigt bra som hjälper många, och man får ruskigt mycket positiv respons. Att man får jobba lite som detektiv och måste söka lösningar till problem. Jag gillar problemlösning. Att få utveckla nya saker och hjälpa människor. Den ena dagen är inte den andra lik. Man kommer ut på många roliga äventyr, och brinner man verkligen för sitt arbete. Många människor går till sitt arbete utan att känna att det är kul och utvecklande, men om man är forskare tror jag att varje dag är ett nytt äventyr med spännande upplevelser. Det känns som en utmaning där man får använda hjärnan och allting man lärt sig. Man får stundtals användning för sin kreativa och nytänkande sida, och man får alltid nya intellektuella utmaningar. Därför känns det som ett arbete som aldrig skulle bli tråkigt för mig, som alltid är nyfiken och intresserad av att lära mig nya saker. Det känns spännande för att man kanske kan vara den första som kommer på något. Den första med en medicin som kan rädda liv, eller först med att skicka iväg rymdgubbar till Mars. Jag vet ju själv hur det är om man sitter och kämpar och kämpar med något vad härlig det är när det är löst. Så tänk då om problemet man löst kan hjälpa människor. Vilken otrolig känsla!. För att få utveckla framtiden och inte bara hänga med. Jag vill förnya saker, göra något bättre eller skapa något helt nytt. För att man aldrig blir "klar" med det, det finns hela tiden andra sätt att se det på- utmanande. Genom utmaningar växer man. 16

17 Varför tycker du inte att det känns lockande att jobba med forskning? (frågan ställdes till de som svarade nej på föregående fråga) (Öppen fråga) Merparten av svaren utgörs av för att jag inte är intresserad av det samt inte min grej. Dock speglar många svar också oklara eller felaktiga bilder av vad forskaryrket innebär exempelvis att det är asocialt och introspektivt, innebär att sitta instängd i ett laboratorium hela livet, eller enbart kretsar kring naturvetenskap. Det känns som om att det är alldeles för mycket teori och stillasittande. Det är förmodligen för mycket kemi/biologi/fysik/matte för att jag ska vara intresserad av det. Det är inte min grej, det känns tråkigt. Dock är jag väldigt omedveten om vad just "forskning" innefattar. Mer info hade kanske fått mig in på andra banor. För att de verkar va ganska långtråkigt, tar lång tid innan man får se resultat och jag är en sån person som gärna ser dem direkt. För att jag vill vara kreativ utan att sitta och leta fakta om nått tråkigt skepp till exempel. För mycket pappersarbete och informationssökning. Har begränsade kunskaper om vad som berör forskare och känner samtidigt att jag inte har någon som helst potential. Jag var på studiebesök på lunds universitet en gång och det de forskarna jobbade med där kändes inte viktigt för mig överhuvudtaget. Segt att bara sitta inne i ett labb hela livet. 17

18 Så här viktigt är följande i mitt framtida yrke/på min framtida arbetsplats (Rangordning enligt helt avgörande/ett krav ) Nedbrytning: samtliga Att få arbeta med något som jag verkligen är intresserad av Bra balans mellan arbete och fritid 6 79% 3 Den enskilt viktigaste faktorn när ungdomar tycker till kring sitt framtida yrkesliv är att få arbeta med något som verkligen intresserar dem. Kul kollegor/social gemenskap på jobbet Att få användning för mina kunskaper/min utbildning Varierande arbetsuppgifter Att få tydlig uppskattning för mitt arbete Att få vara kreativ 59% 56% 48% 45% 4 36% 38% 4 47% 4 6% 5% 9% Överlag råder inga stora skillnader mellan tjejer och killar. Något fler tjejer uppger att det är helt avgörande att få jobba med något de verkligen är intresserade av, bra balans mellan arbete/fritid, kreativitet, tydlig uppskattning samt att få hjälpa andra. Något fler killar anser i sin tur att lön och status är avgörande faktorer. Att jag har en duktig chef/någon jag kan se upp till 38% 48% 11% Helt avgörande/ett krav Trevligt, men inte avgörande Oviktigt Ingen uppfattning 18

19 Så här viktigt är följande i mitt framtida yrke/på min framtida arbetsplats, forts. Nedbrytning: samtliga (Rangordning enligt helt avgörande/ett krav ) Att få använda min nyfikenhet 37% 50% 8% 5% Att få hjälpa andra 3 55% 10% Att arbetet är utmanande Att kunna tjäna mycket pengar Att få arbeta med spännande frågor/problem 31% 31% 30% % 5% Möjligheten att kunna tjäna mycket pengar är den faktor som flest ungdomar totalt anser är trevligt, men inte avgörande. Att få skapa/utveckla nya lösningar 27% 57% 1 Att få göra något som är viktigt för samhället eller mänskligheten 27% 57% 1 Att få mycket eget ansvar 25% 56% 15% Helt avgörande/ett krav Trevligt, men inte avgörande Oviktigt Ingen uppfattning 19

20 Så här viktigt är följande i mitt framtida yrke/på min framtida arbetsplats, forts. Nedbrytning: samtliga (Rangordning enligt helt avgörande/ett krav ) Att få förmedla kunskap till andra 56% 19% 5% Att få arbeta i team 17% 59% Att få jobba utomlands/internationellt 17% 5 27% Att få arbeta som specialist eller expert inom ett område 16% 57% 2 Att mitt yrke har hög status % Att få arbeta i en ledande befattning/som chef 11% 58% 28% Att få arbeta i ett högt tempo 11% 4 41% 6% Att ha möjlighet att bli känd 10% 46% 4 Helt avgörande/ett krav Trevligt, men inte avgörande Oviktigt Ingen uppfattning 20

21 Följande är helt avgörande/ett krav i mitt framtida yrke/på min framtida arbetsplats Nedbrytning: jobba som forskare i framtiden? Att få arbeta med något som jag verkligen är intresserad av Bra balans mellan arbete och fritid Kul kollegor/social gemenskap på jobbet Att få användning för mina kunskaper/min utbildning Varierande arbetsuppgifter Att få tydlig uppskattning för mitt arbete Att få vara kreativ Att jag har en duktig chef/någon jag kan se upp till Att få använda min nyfikenhet Att få hjälpa andra Att arbetet är utmanande Att kunna tjäna mycket pengar 47% 46% 48% 41% 46% 45% 3 39% 38% 4 45% % 37% 35% 30% 3 28% 31% 31% 3 31% 4 59% % 58% 59% 61% 55% 56% 81% 78% 79% Ja (privat + offentligt) Nej + osäkra Totalt Även när vi jämför preferenserna bland dem som kan tänka sig att jobba som forskare med övriga framträder en relativt samlad bild. Ett par intressanta skillnader står dock att finna, däribland att fler ungdomar som kan tänka sig att jobba som forskare än övriga värdesätter att arbetet är utmanande samt att de får använda sin nyfikenhet. 21

22 Följande är helt avgörande/ett krav i mitt framtida yrke/på min framtida arbetsplats, forts. Nedbrytning: jobba som forskare i framtiden? Att få arbeta med spännande frågor/problem Att få skapa/utveckla nya lösningar Att få göra något som är viktigt för samhället eller mänskligheten Att få mycket eget ansvar Att få förmedla kunskap till andra Att få arbeta i team Att få jobba utomlands/internationellt Att få arbeta som specialist eller expert inom ett område Att mitt yrke har hög status Att få arbeta i en ledande befattning/som chef Att få arbeta i ett högt tempo Att ha möjlighet att bli känd 41% 27% 30% 39% 25% 27% 37% 2 27% 30% 2 25% 25% 19% 17% 17% 16% 17% 2 15% 16% 16% % 11% 10% 11% 11% 10% 11% 10% Markant fler fäster även vikt vid att få arbeta med spännande frågor/problem, skapa/utveckla nya lösningar samt göra något viktigt för samhället/mänskligheten. Ja (privat + offentligt) Nej + osäkra Totalt 22

23 Hur mycket känner du till om svensk forskning? Nedbrytning: kön, årskurs, jobba som forskare i framtiden? Tjej Kille 5% Killar anser sig överlag ha en något tydligare bild än tjejer. Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 5% 4 51% 5 51% 46% 4 Andelen ungdomar som uppger lite grann ökar svagt med åldern. I princip inget alls minskar i motsvarande utsträckning. Ja (privat + offentligt) Nej + osäkra 9% % 26% De som kan tänka sig att jobba som forskare har betydligt bättre kunskap än övriga. Totalt 49% 48% En hel del Lite grann I princip inget alls 23

24 Kan du nämna någon (nu levande) svensk forskare eller vetenskapsman? Nedbrytning: kön 88% 8 86% Endast en av sex gymnasieungdomar kan nämna en (nu levande) svensk forskare eller vetenskapsman. Siffran stiger inte med ålder. Högst andelar ja hittar vi bland elever på de naturvetenskapliga programmen samt bland dem som kan tänka sig att jobba som forskare i framtiden (ca 25%). Bland övriga är siffran så låg som 10%. Utan förebilder och ambassadörer förblir forskaryrket abstrakt och som vi tidigare tydligt såg ofta förknippat med förlegade stereotyper. De vanligaste svaren bland dem som uppger ja är Alfred Nobel (15 st.) samt Christer Fuglesang och Christian Azar (6 st. respektive). 1 16% 1 Nej Ja Tjej Kille Totalt 24

25 Har skolan gjort något för att höja ditt intresse för forskning och vetenskap? Nedbrytning: kön % En klar majoritet av gymnasieungdomarna upplever inte att skolan har gjort något för att höja deras intresse för forskning och vetenskap. Siffran sjunker inte med ålder. Högst andelar ja, absolut hittar vi i likhet med föregående fråga bland elever på de naturvetenskapliga programmen samt bland dem som kan tänka sig att jobba som forskare i framtiden ca 25% (jfr. 9% totalt). Resterande 50% + 25% uppger ja, något respektive nej % 1 9% Nej Ja, något Ja, absolut Tjej Kille Totalt 25

26 Tycker du att det är viktigt att det bedrivs forskning i Sverige? Nedbrytning: kön Ja, det är viktigt för Sveriges framtida utveckling att det bedrivs forskning här 71% 75% 7 Nej, det spelar egentligen ingen roll var forskningen bedrivs så länge det görs framsteg 15% 1 1 Trots den mycket bristfälliga kunskapen om svensk forskning anser tre av fyra gymnasieungdomar att det är principiellt viktigt att det bedrivs forskning i Sverige. Det mest utpräglade sambandet är att ju mer intresserade ungdomarna är av forskning och ju mer de känner till, desto viktigare anser de också att det är att denna bedrivs i Sverige. Ingen uppfattning 1 10% 1 Tjej Kille Totalt 26

27 Har något eller några av följandetv-program ökat ditt intresse för teknik, naturvetenskap eller medicin? Nedbrytning: kön Vanligaste svaren bland dem som uppgett annat program : Mythbusters CSI House Greys Anatomy Hjärnkontoret Criminal minds Vetenskapens värld Bones Dexter Sjukhuset Numb3rs Cold Case Draknästet Barnmorskorna Scrubs (40 st.), Navy CIS (10 st.), Brainiac (8 st.), Discovery (8 st.) samt Dokument utifrån Prison Break (6 st.) Annat program Nej, TV har inte påverkat mitt intresse för dessa ämnen 28% 9% 2 19% 25% 1 11% % 16% 1 16% 21% 21% 10% 15% % 7% 1 6% 8% 8% 5% 5% 5% 1 15% 19% % 37% 41% 37% 38% 37% 41% 56% De allra flesta gymnasieungdomar uppger att deras intresse för teknik, naturvetenskap och/eller medicin ökat genom ett eller flera TV-program/serier. De tre program som påverkat flest är Mythbusters, CSI och House Mythbusters med en kraftig slagsida mot killar. Motsvarande slagsida mot tjejer återfinns på fjärde plats, för Grey s Anatomy. Ungefär en av sex gymnasieungdomar uppger att TV inte påverkat deras intresse alls. Tjej Kille Totalt 27

28 Allra sist - inom vilket område tror du att Sverige har störst chans att vara världsledande i framtiden? Nedbrytning: kön Läkemedel/Medicin Skog/papper IT Musik Design Jordbruk Fordon Mode Media & Komm. Livsmedel Elektronik Telekom Litteratur Tjänster Gruvor Film Annat område 7% 6% 8% 9% 1% 6% 9% 7% 6% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 7% 1 1 Vanligaste svaren bland dem som uppgett annat område : Musik (18 st.), idrott (5 st.) och turism (5st). 16% 17% 19% 16% 19% De tre områden som flest ungdomar tror Sverige har chans att vara världsledande inom i framtiden är läkemedel/medicin, skog/papper samt IT (det sistnämnda med en kraftig slagsida mot killar). Tjej Kille Totalt 28

29 Hur tror du att man skulle kunna få fler unga i Sverige intresserade av forskning och vetenskap? (Öppen fråga) Ungdomarna presenterar en mängd intressanta idéer kring hur intresset för forskning och vetenskap skulle kunna ökas bland unga. Ett antal teman återkommer i många svar, däribland att tydliggöra vad yrket innebär, tvätta bort den befintliga tråkstämpeln, finna lämpliga ambassadörer, visa på bredden (att forskning inte enbart är naturvetenskap), öka kunskapen kring vad det forskas om idag samt lyfta fram exempel i vardagen, låta elever prova på forskning i enkla former redan i tidig ålder, informera i skolan, anordna studiebesök samt inte minst göra ämnet NO betydligt mer inspirerande än det av många upplevs idag. Genom att få bort alla tankar om att forskning endast sker inom fysik och kemi. Att introducera forskning inom andra fält mer öppet, tex teknik, idrott och andra ämnen som yngre personen lättare riktar sig emot. Genom att få det verka mer intressant, och inte bara som ett "arbete". Kändisar kan alltid påverka unga. T.ex. om Justin Timberlake skulle påstå att medicinsk forskning var bland det bästa han visste skulle många ungdomar bli mer intresserade av det. Genom att gå ut med information i skolor. Det är det enda stället där man kan vara tvingad att lyssna så det är ett bra alternativ. Det är så jag lättast blir påverkad, det är ju inte så att jag frivilligt går och lyssnar på ett föredrag om forskning eller läser om det i böcker eller på internet. Men om man överraskas i skolan så är det större chans. Genom att göra det till något intressant & roligt när man introducerar det. Förklarar hur viktigt det är för framtiden & visa hur många olika sorters forskning & vetenskap det finns, för ja tror inte det är så många som förstår det, inte jag heller. Genom att knäcka folks uppfattning av att forskare och dylikt är töntar eller nördar med runda glasögon, eller att man måste vara raketforskare för att lyckas inom området. Genom att låta elever utföra egen forskning som de själva väljer, och tycker är intressant, till exempel släktforskning. Då kan de sen utveckla ett intresse för att forska om annat. 29

30 Hur tror du att man skulle kunna få fler unga i Sverige intresserade av forskning och vetenskap?, forts. (Öppen fråga) Genom att göra mycket mer PR för yrket. Ordet forskare väcker iallafall inte hos mig några självklara tankar om personer jag känner till som håller på med detta eller vad man kan forska i. TV är såklart en jättebra "reklampelare". Dock inte sånna här dokumentärer som man får se i skolan, där är en pedagogisk röst förklarar till inköpta TV-bilder. Istället borde man satsa på program typ CSI, ett program som jag tror har fått väldigt många ungdomar (och många andra) att bli intresserade av vetenskap. Det kanske låter extremt, men universiteten kanske skulle vara med och sponsra en svensk version av en sådan här serie. Man kunde ju till exempel få följa arbetet på SKL i Linköping, Sveriges motsvarighet på CSI om jag har förstått det rätt. Bara en idé, kan nog komma på flera.. Genom att redan i yngre år engagera dem i det genom mindre projektarbeten och experiment, tex. att delta i tävlingen First Lego League där man både lär sig hålla en deadline, jobba i team och forska inom specifika områden samtidigt som man jobbar mycket tekniskt. Genom att ta fram forskning och vetenskap som är rolig, när jag tänker på forskning så tänker jag på provrör och grejer, men tillexempel en motor, det är vetenskap, och det är jag intresserad av. Genom att höja vetskapen om forskning som pågår i sverige/övriga världen, på gymnasiet tar t, ex många intresse i miljöfrågor, hälsofrågor, det forskas mycket runt om i världen men när det kommer ner till den vanlige svensson, så får vi oftast inte höra så mycket. man måste veta något om forskning och vetenskap för att kunna bli intresserad. Skolan måste få upp elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena. När man hör "fysik, kemi, matematik" idag ryser de flesta nästan av obehag. "tråkigt och svårt" är vad de flesta tycker. I undervisningen är det för mycket av att lära sig formler och regler utantill, och för lite av att visa hur mycket intressanta saker man egentligen kan åstadkomma. Tävlingar inom skolorna, alltså som UF på gymnasiet, typ den idén redan i grundskolan, att komma på en egen uppfinning. Ungdomar är precis som små barn, de vill arbeta med händerna, inte bara läsa i böcker. Låter man ungdomar uppleva forskning och experiment på egen hand så kommer detta att öppna deras intresse för det. 30

31 Appendix: Bakgrundsinformation 31

32 Kön & årskurs Totalt 50% 50% Tjej Kille Totalt Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 32

33 Vilket gymnasieprogram läser du (eller börjar du läsa till hösten)? Nedbrytning: kön Barn & Fritid Bygg El Estetiska Fordon Handel & Administration Hotell & Restaurang Media Naturbruk Naturvetenskap Omvårdnad Samhällsvetenskap Specialutformat Teknik Övriga* 0% 5% 6% 6% 7% 9% 10% 6% 6% 9% 7% 1% 8% 10% 9% 8% 7% 6% 6% 1 1 * Vi har i resultaten valt att inte redovisa siffrorna för de program som var för sig saknar tillräckligt antal respondenter för att kunna göra relevanta nedbrytningar. Dessa är: Hantverk Energi Individuella Industri International Baccalaureate Livsmedel (Benämns här övriga.) 16% 16% 17% 21% Tjej Kille Totalt 33

34 Var i landet bor du? Stockholm 2 Östra Mellansverige 1 Småland med öarna 7% Sydsverige Västsverige 21% Norra Mellansverige 7% Mellersta Norrland 7% Övre Norrland Totalt 34

35 Födelseår 3 30% 27% 6% Totalt 35

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

Vad tycker elever om naturvetenskap?

Vad tycker elever om naturvetenskap? Rapport IBG-LP 07-001 Vad tycker elever om naturvetenskap? En studie gällande elevers inställning, föräldrarnas utbildningsnivå och könsskillnader Anna Ivarsson Lisa Ranudd Janina Sundström Institutionen

Läs mer

Ungas attityder till de gröna näringarna

Ungas attityder till de gröna näringarna Ungas attityder till de gröna näringarna Vilka är förutsättningarna för den gröna sektorn att locka till sig unga? Den här rapporten syftar till att illustrera utmaningarna i att locka unga vuxna till

Läs mer

UNGA KVINNOR OCH IT Unga kvinnors syn på IT som bransch och yrke 2015

UNGA KVINNOR OCH IT Unga kvinnors syn på IT som bransch och yrke 2015 UNGA KVINNOR OCH IT Unga kvinnors syn på IT som bransch och yrke 2015 Bakgrund I takt med det allt mer digitaliserade samhället växer behovet av personal inom IT-branschen. Enligt siffror från EU kommissionen

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Sökes: Attraktiva arbetsgivare

Sökes: Attraktiva arbetsgivare Sökes: Attraktiva arbetsgivare Sökes: Attraktiva arbetsgivare fakta och myter om ungdomar som arbetskraft bland arbetsgivare och ungdomar För företag är det viktigt att både betraktas som och att vara

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: 1093 st.

Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: 1093 st. Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Online-undersökning 20/09/12 25/10/12 Ungdomar i Sverige, 15-24 år 1093 st. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer