Svensk statsförvaltning och korruption

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk statsförvaltning och korruption"

Transkript

1 Svensk statsförvaltning och korruption Erik Amnå, Örebro universitet Föredrag vid Värdegrundsdelegationens seminarium, februari I en slumpmässigt vald veckas nyhetsflöde finns flera notiser om påstådd korruption inom statsförvaltningen som gör det lättare att förstå att det bland medborgare runtom i Europa, ja till och med i Sverige, finns utbredda misstankar om korruption - I Svenska Dagbladet berättas bland annat om prinsessan Christina av, som dragit inför domstol, anklagad för att ha använt intäkterna från en allmännyttig stiftelse för att täcka utgifterna för sin och makens palats i Barcelona. - Dagens Nyheter rapporterar från demonstrationer i Sarajevo. En av deltagarna där, en företrädare för organisationen Kvinna till kvinna menar att man måste ta hårdare tag mot korruptionen och öka transparensen i de offentliga utgifterna. Vi har till exempel inte ett utan 14 utbildningsdepartement, säger hon. - I Falu-Kuriren träder AB fram I 28 år har han arbetat i krisberedskapsgruppen på en statlig myndighet. I maj ifjol berättar han att han skickades hem sedan han bland annat anklagats för att ha använt myndighetens fordon för att ploga sin egen väg på 50 meter, en försummelse som han också vidgår. Men han har också lämnat in en lista till verkets chefsjurist med flera exempel på hur en av hans chefer uppdragit honom att på arbetstid köra grus och matjord med verkets lastbil till chefens fritidshus, en annan chef har fått timmer hemkört, en tredje privata verktyg reparerade, en fjärde ett verktygsskåp, en femte ett trädäck och en balk allt tillhörigt statsverket och myndigheten ifråga. Till Falu-Kurirens redaktör säger verkets chefsjurist att en intern utredning tillsatts, att myndigheten har tydliga regler och ett etiskt råd och att man för diskussioner om etik på alla arbetsplatser och nu även fått en visselblåsarfunktion. Han själv skulle kunna ses som en visslare men det lär ha varit ett tips till denna funktion som ledde till att Anders Björklund själv fick gå, så orättvist enligt honom själv. Personalansvarsnämnden har gjort en anmälan till åklagare som nu inlett en förundersökning. Mot denna fond av ett urval reportage under en vecka i svensk dagspress, skulle jag vilja resonera kring tre teser om den svenska statsförvaltningens förhållande till korruption. (1) Svensk statsförvaltning har av allt att döma varit mycket mer korrupt än idag; kanske har den aldrig varit så fri från korruption som nu. 1

2 (2) Idag är aningslösheten ett större problem än normlösheten (3) Inte bara korruptionen utan bilden av korruptionen är ödesdiger för demokratin Jag ska strax utveckla dem i tur och ordning. Men dessförinnan: Vad ska vi mena med korruption? Vanligtvis har man avsett missbruk av ett offentligt ämbete för privat vinnings skull. Men den har ett problem: Man vet inte vad missbruk egentligen här. Den kan variera utifrån traditioner, kulturer och vanor. En alternativ definition som löser det problemet har lanserats av Oskar Kurer, Bo Rothstein och Jan Teorell. Den utgår från en allomfattande, global norm för offentliga tjänstemän, nämligen opartiskhet. Korruption kan vi då ringa in som diskriminering i utövandet av offentlig makt. Korrupt är den tjänsteman som i ämbetet bryter mot principen om opartiskhet för privat vinnings skull. Jag tycker det är ett definitionsförslag som förbinder två av benen i den offentliga värdegrunden: demokratinormen och rättssäkerhetsnormen. Förvaltningens uppdrag är att utöva sin makt så att grundlagens anda om politikens jämlikhet och allas likabehandling förverkligas. (1) Svensk statsförvaltning har av allt att döma varit mycket mer korrupt än idag; kanske har den aldrig varit så fri från korruption som nu. De litterära kvaliteterna i Hjalmar Bergmans porträttering av värdshusvärden Markurell i Wadköping 1919 eller i August Strindbergs interiörer av myndighetskorruption vid centrala ämbetsverk i Röda rummet från 1879 ger oss en hint om att korruption existerade i äldre tiders statsförvaltning, ja till och med inom den då ännu inte kommunaliserade skolan. Något yrvaket, kan man tycka, nagelfar för första gången flera svenska forskare nu korruptionens faktiska utbredning i svensk statsförvaltning, särskilt under 1800-talet, som tillskrivs en avgörande betydelse för vår nutida relativa korruptionsfrihet. Tidigare har man i korruptionsforskningen i korthet menat att korruption kan bekämpas bäst om man kan öka den enskildes rädsla för att bli ertappad så att den blir 2

3 så tung att den kan tämja tjänstemannens girighet. Men problemet är att den enskilde inte kan utgå från att också de andra tjänstemännen kommer att avstå från korruption. Bara om det fanns institutioner som kunde se till att ett icke-korrupt beteende blev effektiv och allomfattande skulle det kunna ske. Och det är just denna sociala fälla, som Rothstein talar om, som man lyckas undkomma med genom att man framför allt under den senare delen av 1800-talet iscensätta en räcka reformer, som indirekt betydde att korruptionen stävjades. Forskarna kan hänvisa till en rad i mycket vid mening förvaltningspolitiska reformer under framför allt den senare hälften av 1800-talet. De talar i termer av en Big Bang talets svenska statsförvaltning var korruptionen bara toppen på ett isberg av ett administrativt förfall, och där de litterära beskrivningarna snarare framstår som återhållna underdrifter än demoniserande karikatyrer. Och vad man också kan sluta sig till är att den fanns både en politisk medvetenhet och en politisk vilja som tillsammans gjorde en korruptionsbekämpning möjlig. Detta om historien. Hur är det då idag? Hur klarar sig svensk statsförvaltning i en ökad kulturell mångfald, där skilda medborgarkulturer och förvaltningskulturer konfronteras med varandra tack vare såväl genom det europeiserade förvaltningsarbetet. Triumfatoriska rapporter om offentlighetsprincipen blivit en formidabel exportprodukt runtom i tidigare förslutna och ljusskygga ämbetsrum verkar ju glädjande, ja nästan för bra för att berätta hela sanningen om hur de svenska förvaltningspolitiska grundsatserna överlever de levande stresstest de utsätts för runtom i europeiska och internationella förhandlingar. (2) Aningslösheten är idag ett större problem än normlösheten Mot bakgrund av både den intensifierade massmediala bevakningen och en överlag minskad tolerans av mutor och korruption kan vi naturligtvis inte utesluta att vi svensk statsförvaltningen aldrig varit korrumperad än idag. 3

4 Men litet kuriöst har det slagit mig att jag det kom att dröja mycket länge innan jag för första gången hörde ordet korruption sedan jag började i staten, som aspirant på dåvarande Riksrevisionsverket Vid sidan av den ganska snabbt avklarad passagen med i Förvaltningslagen har korruptionen inte heller, förrän alldeles nyligen, blivit ordentligt uppmärksammad i den statsvetenskapliga förvaltningsutbildningen. I Demokratiutredningen från 2000 nämnde vi inget om korruption. I Förvaltningspolitiska kommissionen vid ungefär samma tid gjorde man heller inget nummer av den, i den efterföljande propositionen talar man om vikten att anmäla om bisysslor. Det är etik med ganska vaga konturer. Och kanske beror det på vår självbild, närd av internationella jämförelser, vilka dock också kan ha varit bedrägligt förskönande genom att jämföra oss med riktigt läskigt korrupta stater. Men det faktum att vi i Sverige mer än de flesta andra är i så hög grad litar på varandra kan också spela oss ett spratt. Inga andra har som skandinaver ett så stor mått av mellanmänsklig tillit. Inga andra utgår lika ofta från att man i regel kan lita på sina medmänniskor. Det är den lutherska, eller post-lutherska selfien, det självbespeglande gruppfotot av ett mycket samstämt, likasinnat folk av i stort sett likadana människor. Så vem är du att ifrågasätta tillförlitligheten hos en tjänsteman, som ju är en som vi, en av oss? Den sociala bevisbördan är minst lika tung som den juridiska. Det är en del av det riktigt jobbiga, att man tvingades ompröva sin tillit, att tvingas ersätta aningslösheten med en mycket mer både arbetsam och kostsam misstänksamhet. Vi kan inte ens stava till motsatsen till godtrogen. Det kommer att öka de så kallade transaktionskostnaderna, dvs. utgifterna för de rättsliga arrangemang man behöver skapa för att säkerställa att en överenskommelse gäller. Medan ett handslag i god tro är nästintill gratis. Också våra politiska institutioner åtnjuter ett större förtroende än i de flesta andra länder. I våra stora ungdomsstudier ser vi hur inte minst förtroendet för polis och domstolar redan tidigt i tonåren står ut som särskilt högt. Och vi ser också hur nära förknippad ungdomarnas erfarenheter av justa lärare som behandlar dem på ett sätt 4

5 som uppfattas som ungdomarna uppfattar som rättvist också leder till en växande tilltro till demokratin. Den fördärvliga favoriseringen tycks existera som tre dimensioner eller på tre nivåer, och alla påkallar vår uppmärksamhet: Det kommer naturligtvis att alltid att finnas individer som av olika skäl beter sig närigt, svagt och slugt, även om de alltså kan agera på ett mycket charmerande vis. De insiders som Brå kommer att berätta mer om är naturligtvis svåra att omskola. Det slog mig när jag, tillsammans med företagsekonomen Barbara Czarniawska och Lena Marcusson och jag granskade oegentligheterna i Göteborgs stad; alla var så förvånade över att just den mannen skulle kunna vara en bedragare. Men faktum är ju att man inte kan bli en framgångsrik bedragare utan att framstå som väldigt trevlig. Om huvudmannen i den påstådda mycket omfattande fastighetshärvan inom kriminalvården beskrivs just av sina tidigare chefer och kolleger som En flitig, käck kille som jobbade mycket. Med huvudet på skaft. och Han var väldigt självgående. En kreativ byråkrat. Och det finns, som Tomas Brytting har hävdat, hos somliga en fascinerande självförståelse om att korruptionsreglerna inte gäller just dem. Vadå korruption, jag säljer ju bara uppehållstillstånd? Typ. På nästa nivå odlas emellertid kulturer, institutionaliserade mer eller mindre outtalade regler om hur man bör uppföra sig och vad som går för sig enligt det tryck som ett arbetslag kan utöva positivt förstärkande eller negativt som subtil eller mer renodlad mobbning mot den som avviker och förstör det moraliskt raserade gruppackordet på en arbetsplats. Utan att någon riktigt märker det förrän en ny, externrekryterad chef eller medarbetare kommer dit och inte tror sina ögon. Korruptionsforskningen visar att det inom aldrig så korrupta länder kan det finnas motståndsfickor av synnerligen rena regioner och städer. Liksom omvänt. Det visar på möjligheter att, på gott och ont, så att säga underifrån utmejsla en annan kultur än den dominerande. Det går alltså att ersätta den blinda tilliten mot en seende tillit. 5

6 Nästa dimension av korruptionen är strukturell och handlar om de system för kontroll, för belöning och bestraffning och ansvarsutkrävande som en myndighet ingår i eller själv har upprättat. På alla dessa tre nivåer måste man arbeta mot den aningslöshet som i värsta fall kan kamouflera en normlöshet. Individernas incitament för att motstå frestelsen till korruption måste skapas genom att odla andra normer och kulturer, och kontrollsystemens kanske främsta uppgift är att inte så mycket upptäcka på samma sätt att avskräcka från korruption. Min tredje tes: (3) Inte bara korruptionen utan bilden av korruptionen är ödesdiger för demokratin Ifjol kom en mycket intressant ESO-rapport om korruption i offentlig förvaltning, mestadels kommunal förvaltning. Där finns en del att lära även för statsförvaltningens vidkommande. Med stöd i tidigare forskning, egna empiriska studier, utredningar och offentlig debatt driver där fyra forskare tanken att internationella index underskattar svensk korruption medborgarna misstror och misstänker i betydligt större utsträckning än indexen korruptionsfriheten i svensk offentlig förvaltning antyder. Precis som Statskontorets utmärkta rapport om kommunal korruption från 2012, hävdar de vidare att svenskarnas bild av korruptionen i offentlig verksamhet är att politiker och tjänstemän (liksom företagare) i hög grad är korrupta. Mer än i andra länder misstänkliggör medborgarna i Sverige alltmer sina offentliga tjänstemän, de så kallade demokratins väktare. Det gäller kommunerna mer än den staten. I en nordisk jämförelse uppvisar svenska medborgare till och med den mest negativa bilden av såväl centrala som lokala nivåer. Men en sak är slående när man läser denna och andra rapporter: Det är osäkert om den faktiska korruptionen ökat över tid. Emellertid är det är emellertid en tröst för tigerhjärtan: För även låg korruption är samhällsfarlig; korruptionen både snedvrider konkurrensen på marknaden, minskar tilltron till demokratin och låter alltid de 6

7 fattigaste stå för notan. Det saknas stöd för att en minskad offentlig sektor skulle minska korruptionens utbredning. Det skulle med andra ord vara mediernas bilder som mer än några andra faktorer, till exempel de egna erfarenheterna, påverkar medborgarnas bild. Det skulle alltså kunna vara på det viset att den faktiska korruptionen inte alls har ökat men att fler och fler korruptionsskandaler avslöjats i medierna. När Falu-Kurirens läsare möts av bilden av oegentligheter, är skadan för myndigheten och statsförvaltningen redan skedd, likaväl som uthängningen av den mutmisstänkte kan vara det verkligt kännbara straffet. Medierna framstår inte bara som regissörer av skandaliseringen utan också som domare i en rättegång. Ändå måste vi konstatera: Utan medierna skulle korruption sannolikt långt mera utbredd. När revisorer och chefer fallerar att åtgärda problemen, finns medierna tack och lov ibland där som en sista utväg, givet att de värderar att uppgifterna är trovärdiga och skandaliseringspotentialen betydande. Att bilden av fenomenet skulle kunna vara ett större problem än själva problemet, är dock en tröst för tigerhjärtan. Följderna är nämligen väl så allvarliga, eftersom även bilderna tycks gröpa ur medborgarnas demokratiska tilltro, oberoende av hur väl bilderna speglar verkligheten. På så sätt uppstår en bedräglig kedja: Medierna skapar de flesta medborgares uppfattningar om korruptionens förekomst, vilka i sin tur tycks göra att forskarna inte vågar ta strid om medborgarbilden utan snarare larma om en tämligen utbredd bild av korruption i svensk offentlig förvaltning. Det är väl just den hycklande kontrasten mellan den ädla självbilden och en avslöjad oegentlighet som bygger en skandal, och som blir så bra TV. Ju högre upp i hierarkin, desto större skandal. Jag menar alltså inte att vi bör skjuta på budbäraren men vi kan lära oss förstå hur den tänker och agerar. Till sist, den offentliga chefens största kraftprov är att samtidigt leda mot demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Var och en av dessa värden utgör ett fundament för den 7

8 önskvärda kulturen i statsförvaltningen. Men inget av dem bör utvecklas på bekostnad av det andra. För mycket och för litet skämmer allt. Ett vet vi emellertid: Inget av värdena kan tas för givet. När något av dem kräver utveckling och uppdatering måste det ske under uppsikt över de båda andra. Annars får man en sättning i värdegrunden. Vilket av dem som är mest riskutsatt varierar tid efter annan. Och skulle exempelvis rättsstatligheten eftersättas genom att tas för given i den kraftiga koncentration som nu sker på kvalitet och effektivitet, då kan det också hota tilltron till demokratin genom att man importerar normer och föreställningar från helt andra samhällssfärer. Att ensidigt fokusera effektivitet och kvalitet kan vara förståeligt och behövligt i en tröttkörd, inåtvänd byråkrati. Men det kan också ha sina risker. Det kan skapa en osäkerhet, som nu när vi nu på universiteten bildar holdingbolag och som anställda av arbetsgivaren triggas att gå ut på marknaden att, något förenklat uttryckt, att balansera Webersk logik mot streberns logik: Vad betyder det att få 2000 kr i ersättning för en dubbelföreläsning för studenter och för två timmar för andra. Just detta intrikata samspel mellan värden tror jag är bland det viktigaste chefer i offentlig förvaltning har som uppgift att vårda. Det kan vara en grannlaga balansgång, att öka uppmärksamheten och medvetenheten utan att göda en utveckling mot ett granskningssamhälle. Att ersätta aningslöshet med vaksamhet är nödvändigt. Men hur undviker vi att jakten på normlöshet slår över i en institutionaliserad misstro och angiveri som kan förstöra den kostbara nationalklenod som utgörs av vår tillit till varandra och till våra politiska institutioner? Referenser Amnå, E., Czarniawska, B., & Marcusson, L. (2013). Tillitens gränser: granskningskommissionens slutbetänkande. Göteborg: Göteborgs stad. Tillgänglig via länk: Rothstein, Bo (2013) Antikorruption big bang-ansatsen, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 1, s DOI: 8

Tillitens gränser. Lärdomar från Göteborg. Erik Amnå. Etikkonferansen TI Norge, KS och Kommunal- och moderniseringsdepartementet Oslo 25.XI.

Tillitens gränser. Lärdomar från Göteborg. Erik Amnå. Etikkonferansen TI Norge, KS och Kommunal- och moderniseringsdepartementet Oslo 25.XI. Tillitens gränser Lärdomar från Göteborg Etikkonferansen TI Norge, KS och Kommunal- och moderniseringsdepartementet Oslo 25.XI.2014 Erik Amnå Ego Professor i statskunskap Kommunal demokrati Civilsamhälle

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

Migrationsverkets uppförandekod

Migrationsverkets uppförandekod Migrationsverkets uppförandekod Vi är Migrationsverket Det är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag som vi på Migrationsverket har fått i förtroende av regering och rikdag att utföra. Det ställer höga krav

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

Sammanfattning 2013:2

Sammanfattning 2013:2 Sammanfattning Varför ska man studera korruption i Sverige? Det faktum att Sverige faller väl ut i internationella korruptionsundersökningar kan inte tas till intäkt för att korruption inte förekommer

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

POLITISKT FÖRTROENDE I KOMMUNALA

POLITISKT FÖRTROENDE I KOMMUNALA 2.1.11 POLITISKT FÖRTROENDE I KOMMUNALA KONTEXTER YLVA NORÉN BRETZER Politiskt förtroende är ett omdiskuterat tema inom statsvetenskapen, men har i hög utsträckning utforskats i ett länderjämförande perspektiv

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Korruption, muta - ekonomisk brottslighet. Berör det mig?

Korruption, muta - ekonomisk brottslighet. Berör det mig? Korruption, muta - ekonomisk brottslighet Berör det mig? Korruption, muta - ekonomisk brottslighet Berör det mig? Korruption är missbruk av förtroendeställning för egen eller närståendes vinning. Den vanligaste

Läs mer

Korruptionens anatomi

Korruptionens anatomi Korruptionens anatomi Tomas Brytting tomas.brytting@moralspace.se 0702-13 12 56 Bedrägerier i näringslivet Bedrägerier och korruption förekommer i alla organisationer. Kostar i genomsnitt 7% av omsättningen.

Läs mer

Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick

Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick Samordnare av rapporten Mona Abou- Jeib Broshammar Republikanska Föreningen Inledning I offentlig

Läs mer

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption?

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption? Hur utvecklar man ett gott samhälle P för att undvika korruption? Korruptionen är - trots att vi internationellt står oss rätt bra - utbredd i Sverige, åtminstone enligt 40 procent av de tillfrågade i

Läs mer

STYRANDE PRINCIPER 4VIKTIGA I MEDBORGARENS TJÄNST VÄRDEN

STYRANDE PRINCIPER 4VIKTIGA I MEDBORGARENS TJÄNST VÄRDEN 6 STYRANDE PRINCIPER 1 I MEDBORGARENS TJÄNST 4VIKTIGA VÄRDEN Ansvar Respekt Demokrati Balans Engagemang Legalitet Objektivitet, saklighet och likabehandling Respekt Effektivitet och service Fri åsiktsbildning

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Rättssäkerhet, korruption och maktmissbruk i Sverige

Rättssäkerhet, korruption och maktmissbruk i Sverige Rättssäkerhet, korruption och maktmissbruk i Sverige Varför tala om saken i ett land som tillhör de allra bästa i klassen? Gissur Ó Erlingsson Fil dr statsvetenskap Centrum för kommunstrategiska studier

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

FK Vår etiska kod

FK Vår etiska kod FK 224 2017-02 Innehåll GD har ordet 4 Den etiska koden kompletterar den statliga värdegrunden 5 Vi är sakliga och opartiska 7 Vi skyddar förtroendet för Försäkringskassan 8 Vi är medvetna om att vi hanterar

Läs mer

Demokrati Folket styr

Demokrati Folket styr Demokrati Folket styr Demokrati finns överallt i vårt samhälle, i skolan m m. Vad betyder demokrati? Och hur såg det ut om vi går tillbaka i historien? Ordet demokrati betyder folkstyre och kommer från

Läs mer

Korruption, muta ekonomisk brottslighet

Korruption, muta ekonomisk brottslighet SÅ HÄR SER VÄSTERÅS STAD PÅ Korruption, muta ekonomisk brottslighet kopplat till anställda, uppdragstagare eller förtroendevalda i verksamhet där Västerås stad har ansvaret. Korruption är missbruk av förtroendeställning

Läs mer

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda baserad på lagar och förordningar som styr verksamheten

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda baserad på lagar och förordningar som styr verksamheten Demokrati: all offentlig makt utgår från folket. Legalitet: den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet, saklighet och likabehandling: alla är lika inför lag. Myndigheter och domstolar ska

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening

Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening Inledning Korruption utgör ett allvarligt hinder för en rättvis utveckling och medför ökad fattigdom. Att motverka korruption i samhället såväl som

Läs mer

DEN ETISKA GRUNDEN FÖR ÅKLAGARVÄSENDETS verksamhet bygger på regler, värden och principer. Verksamhetens minimikrav kan utläsas ur normerna.

DEN ETISKA GRUNDEN FÖR ÅKLAGARVÄSENDETS verksamhet bygger på regler, värden och principer. Verksamhetens minimikrav kan utläsas ur normerna. SYYTTÄJÄ- LAITOKSEN DEN ETISKA GRUNDEN FÖR ÅKLAGARVÄSENDETS verksamhet bygger på regler, värden och principer. Verksamhetens minimikrav kan utläsas ur normerna. DEN GRUNDNIVÅ som definieras av reglerna

Läs mer

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 En studie om psykisk ohälsa på jobbet Arbetsgivare likaväl som anställda har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och

Läs mer

Försäkringskassans etiska kod

Försäkringskassans etiska kod 1 (9) Försäkringskassans etiska kod Wimi FK90010_006_G 2 (9) GD har ordet Att arbeta i Försäkringskassan kan liknas vid att ha ett förtroendeuppdrag. I vår roll ingår att förvalta för staten mycket viktiga

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. 2012-03-08 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter

Läs mer

Regeringsförslaget om visselblåsarskydd för svagt

Regeringsförslaget om visselblåsarskydd för svagt Regeringsförslaget om visselblåsarskydd för svagt Publicerad 2016-03-19 Visselblåsare. Gör om, gör rätt. Lagförslaget om skydd för den som larmar om missförhållanden är rumphugget. Den statliga utredningen

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Policy avseende otillbörliga förmåner

Policy avseende otillbörliga förmåner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 8 Gäller fr o m den 1 februari 2014 Policy avseende otillbörliga förmåner för förtroendevalda och anställda inom Värnamo kommun 1 (6)

Läs mer

Sandvikens kommnun. Seminarium beträffande risker för korruption och andra oegentligheter

Sandvikens kommnun. Seminarium beträffande risker för korruption och andra oegentligheter www.pwc.com/se Sandvikens kommnun Bilaga 1 Seminarium beträffande risker för korruption och andra oegentligheter Agenda Risker för korruption och oegentligheter. Noteringar från genomförd granskning och

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö Checklistor för diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder

Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö Checklistor för diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö Checklistor för diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder Vi är varandras arbetsmiljö Därför har vi alla ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se and n o i t otiva, M E&M ions AB lutions o t, Solu a@ems 794133 emm el: 0733 ions.se t t.se,.emsolu www Kommunk ationens möjlighete r och hinde r E& M Motivatio n and Solut ions AB Detta är berättelsen

Läs mer

Värdegrund för äldreomsorgen

Värdegrund för äldreomsorgen Värdegrund för äldreomsorgen Erik Blennberger Institutet för organisations- och arbetslivsetik Ersta Sköndal högskola Vad menas med värdegrund? 1. Grundläggande värden för en organisation eller verksamhet.

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen Utdrag Protokoll IV:10 vid regeringssammanträde 2012-12-20 S2012/9080/ESA Socialdepartementet Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen beslutar

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Så hanterar du etiska dilemman. 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg

Så hanterar du etiska dilemman. 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg Så hanterar du etiska dilemman 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg Så hanterar du etiska dilemman Saco Chefsråd har formulerat ett antal råd kring etik och hur du som chef kan göra för

Läs mer

Etiska regler och riktlinjer

Etiska regler och riktlinjer Etiska regler och riktlinjer för Mörbylånga kommun Antagna av kommunfullmäktige 2000-11-20 1 Innehållsförteckning Sid Inledning... 3 Grundvärdering... 3 Anställdas bisysslor... 4 Hjälpmedel... 4 Gåvor...

Läs mer

Kommunala bolag: En korruptionsrisk?

Kommunala bolag: En korruptionsrisk? Statsvetenskapliga institutionen Kommunala bolag: En korruptionsrisk? En studie om de kommunala bolagens påverkan på den kommunala korruptionsnivån i Sverige Markus Lindström C-uppsats i Statsvetenskap

Läs mer

Bilder av arbete för social hållbar utveckling

Bilder av arbete för social hållbar utveckling Bilder av arbete för social hållbar utveckling (kenneth.ritzen@uppsala.se) Att konkretisera en vision Balanser, avvägningar, förhandlingar Arbetsklimatet Folkhälsoarbete Omvärldsanalys Människosynen i

Läs mer

FÖRTROENDE I DET MULTIKULTURELLA SAMHÄLLET

FÖRTROENDE I DET MULTIKULTURELLA SAMHÄLLET Förtroende i det multikulturella samhället FÖRTROENDE I DET MULTIKULTURELLA SAMHÄLLET BO ROTHSTEIN F orskning är till sin natur internationell och multikulturell. Lika lite som det kan finnas en svensk

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Föredrag 2010-03-23. för. SOI:s årskongress i Östersund

Föredrag 2010-03-23. för. SOI:s årskongress i Östersund Föredrag 2010-03-23 för SOI:s årskongress i Östersund Jag heter Christina Ramberg och är professor i juridik vid Handelshögskolan i Göteborg. Min specialitet är kommersiella avtal. På den gamla goda tiden

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm 1 JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-02-02 (Formaliareviderad 2015-09-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen

Läs mer

Etikrelaterade mål, program och aktiviteter vid Malmö högskola

Etikrelaterade mål, program och aktiviteter vid Malmö högskola 2016-11-16 Dnr LED 1.4-2016/288 Etikrelaterade mål, program och aktiviteter vid Malmö högskola Rapport från MALMÖ HÖGSKOLA 2016-11-16 Dnr LED 1.4-2016/288 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31)

Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-06-27 A2014/2170/ARM Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31) Korruption och andra

Läs mer

Sverigedemokraterna i Skåne

Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Anders Sannerstedt Sverigedemokraterna gick starkt framåt i valet 2006. I riksdagsvalet fördubblade de sin röstandel jämfört med 2002, och i kommunalvalet

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Det fria sökandet efter ny kunskap utgör kärnan i ett universitets verksamhet. Inom SLU värnar vi om vetenskaplig integritet och god forskningssed.

Det fria sökandet efter ny kunskap utgör kärnan i ett universitets verksamhet. Inom SLU värnar vi om vetenskaplig integritet och god forskningssed. 1(3) DNR: SLU ua 2013.1.1.1-2727 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Arbetsmiljö Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ledningskansliet Handläggare: Per Andersson Beslutsdatum: 2013-06-20

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4 ÖRJAN EDSTRÖM Andreas Inghammar, Funktionshindrad med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun

Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun Dokumenttyp Riktlinjer Version 1 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad - Fastställd KF 160620 126 Diarienummer 2014/119 041 Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun 1 Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016)

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) nu med hemsida: www.värdegrundsdelegationen.se Robert Cloarec Huvudsekreterare robert.cloarec@regeringskansliet.se Lena Marcusson,

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Välbesökt premiär för seminarieserien Mellanrum

Välbesökt premiär för seminarieserien Mellanrum Välbesökt premiär för seminarieserien Mellanrum Drygt 70 personer kom för att lyssna när professorerna Tora Friberg och Roger Andersson resonerade kring stadsutveckling från olika utgångspunkter. Ämnet

Läs mer

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun Uppförandekod för förtroendevalda i Demokrati och respekt Två honnörsord i demokratin är frihet och jämlikhet. Friheten innebär att alla opinioner och viljeyttringar ska få komma till uttryck. Alla människor

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Hur kan du i statsförvaltningen behandla olika människor olika på ett rättssäkert sätt?

Hur kan du i statsförvaltningen behandla olika människor olika på ett rättssäkert sätt? Hur kan du i statsförvaltningen behandla olika människor olika på ett rättssäkert sätt? Jane Reichel Professor i förvaltningsrätt Juridiska fakulteten Uppsala universitet Den svenska förvaltningsmodellen

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

Sammanfattning 2012:1

Sammanfattning 2012:1 Sammanfattning Den offentliga sektorn har under de senaste decennierna utvecklat fler och nära relationer med den privata sektorn. Nya aktörer, privatiseringar, ökad offentlig upphandling och lobbyorganisationernas

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Korruption i Sverige. Henrik Ekengren Oscarsson. #somgu.

Korruption i Sverige. Henrik Ekengren Oscarsson. #somgu. Korruption i Sverige Henrik Ekengren Oscarsson #somgu Svenska folkets syn på korruption Förekomst av korruption i Sverige Acceptans för korrupta beteenden Finns det en Göteborgsfaktor? Synen på korruption

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen 2014-12-10 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola 2014-12-10 Inledning Vi som är anställda i Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens tjänst.

Läs mer

Ledamot av insynsråd

Ledamot av insynsråd Ledamot av insynsråd Till Dig som är ledamot av ett insynsråd eller som erbjuds att bli det Insynsråden vid de statliga myndigheterna har en viktig uppgift. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer