Svensk statsförvaltning och korruption

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk statsförvaltning och korruption"

Transkript

1 Svensk statsförvaltning och korruption Erik Amnå, Örebro universitet Föredrag vid Värdegrundsdelegationens seminarium, februari I en slumpmässigt vald veckas nyhetsflöde finns flera notiser om påstådd korruption inom statsförvaltningen som gör det lättare att förstå att det bland medborgare runtom i Europa, ja till och med i Sverige, finns utbredda misstankar om korruption - I Svenska Dagbladet berättas bland annat om prinsessan Christina av, som dragit inför domstol, anklagad för att ha använt intäkterna från en allmännyttig stiftelse för att täcka utgifterna för sin och makens palats i Barcelona. - Dagens Nyheter rapporterar från demonstrationer i Sarajevo. En av deltagarna där, en företrädare för organisationen Kvinna till kvinna menar att man måste ta hårdare tag mot korruptionen och öka transparensen i de offentliga utgifterna. Vi har till exempel inte ett utan 14 utbildningsdepartement, säger hon. - I Falu-Kuriren träder AB fram I 28 år har han arbetat i krisberedskapsgruppen på en statlig myndighet. I maj ifjol berättar han att han skickades hem sedan han bland annat anklagats för att ha använt myndighetens fordon för att ploga sin egen väg på 50 meter, en försummelse som han också vidgår. Men han har också lämnat in en lista till verkets chefsjurist med flera exempel på hur en av hans chefer uppdragit honom att på arbetstid köra grus och matjord med verkets lastbil till chefens fritidshus, en annan chef har fått timmer hemkört, en tredje privata verktyg reparerade, en fjärde ett verktygsskåp, en femte ett trädäck och en balk allt tillhörigt statsverket och myndigheten ifråga. Till Falu-Kurirens redaktör säger verkets chefsjurist att en intern utredning tillsatts, att myndigheten har tydliga regler och ett etiskt råd och att man för diskussioner om etik på alla arbetsplatser och nu även fått en visselblåsarfunktion. Han själv skulle kunna ses som en visslare men det lär ha varit ett tips till denna funktion som ledde till att Anders Björklund själv fick gå, så orättvist enligt honom själv. Personalansvarsnämnden har gjort en anmälan till åklagare som nu inlett en förundersökning. Mot denna fond av ett urval reportage under en vecka i svensk dagspress, skulle jag vilja resonera kring tre teser om den svenska statsförvaltningens förhållande till korruption. (1) Svensk statsförvaltning har av allt att döma varit mycket mer korrupt än idag; kanske har den aldrig varit så fri från korruption som nu. 1

2 (2) Idag är aningslösheten ett större problem än normlösheten (3) Inte bara korruptionen utan bilden av korruptionen är ödesdiger för demokratin Jag ska strax utveckla dem i tur och ordning. Men dessförinnan: Vad ska vi mena med korruption? Vanligtvis har man avsett missbruk av ett offentligt ämbete för privat vinnings skull. Men den har ett problem: Man vet inte vad missbruk egentligen här. Den kan variera utifrån traditioner, kulturer och vanor. En alternativ definition som löser det problemet har lanserats av Oskar Kurer, Bo Rothstein och Jan Teorell. Den utgår från en allomfattande, global norm för offentliga tjänstemän, nämligen opartiskhet. Korruption kan vi då ringa in som diskriminering i utövandet av offentlig makt. Korrupt är den tjänsteman som i ämbetet bryter mot principen om opartiskhet för privat vinnings skull. Jag tycker det är ett definitionsförslag som förbinder två av benen i den offentliga värdegrunden: demokratinormen och rättssäkerhetsnormen. Förvaltningens uppdrag är att utöva sin makt så att grundlagens anda om politikens jämlikhet och allas likabehandling förverkligas. (1) Svensk statsförvaltning har av allt att döma varit mycket mer korrupt än idag; kanske har den aldrig varit så fri från korruption som nu. De litterära kvaliteterna i Hjalmar Bergmans porträttering av värdshusvärden Markurell i Wadköping 1919 eller i August Strindbergs interiörer av myndighetskorruption vid centrala ämbetsverk i Röda rummet från 1879 ger oss en hint om att korruption existerade i äldre tiders statsförvaltning, ja till och med inom den då ännu inte kommunaliserade skolan. Något yrvaket, kan man tycka, nagelfar för första gången flera svenska forskare nu korruptionens faktiska utbredning i svensk statsförvaltning, särskilt under 1800-talet, som tillskrivs en avgörande betydelse för vår nutida relativa korruptionsfrihet. Tidigare har man i korruptionsforskningen i korthet menat att korruption kan bekämpas bäst om man kan öka den enskildes rädsla för att bli ertappad så att den blir 2

3 så tung att den kan tämja tjänstemannens girighet. Men problemet är att den enskilde inte kan utgå från att också de andra tjänstemännen kommer att avstå från korruption. Bara om det fanns institutioner som kunde se till att ett icke-korrupt beteende blev effektiv och allomfattande skulle det kunna ske. Och det är just denna sociala fälla, som Rothstein talar om, som man lyckas undkomma med genom att man framför allt under den senare delen av 1800-talet iscensätta en räcka reformer, som indirekt betydde att korruptionen stävjades. Forskarna kan hänvisa till en rad i mycket vid mening förvaltningspolitiska reformer under framför allt den senare hälften av 1800-talet. De talar i termer av en Big Bang talets svenska statsförvaltning var korruptionen bara toppen på ett isberg av ett administrativt förfall, och där de litterära beskrivningarna snarare framstår som återhållna underdrifter än demoniserande karikatyrer. Och vad man också kan sluta sig till är att den fanns både en politisk medvetenhet och en politisk vilja som tillsammans gjorde en korruptionsbekämpning möjlig. Detta om historien. Hur är det då idag? Hur klarar sig svensk statsförvaltning i en ökad kulturell mångfald, där skilda medborgarkulturer och förvaltningskulturer konfronteras med varandra tack vare såväl genom det europeiserade förvaltningsarbetet. Triumfatoriska rapporter om offentlighetsprincipen blivit en formidabel exportprodukt runtom i tidigare förslutna och ljusskygga ämbetsrum verkar ju glädjande, ja nästan för bra för att berätta hela sanningen om hur de svenska förvaltningspolitiska grundsatserna överlever de levande stresstest de utsätts för runtom i europeiska och internationella förhandlingar. (2) Aningslösheten är idag ett större problem än normlösheten Mot bakgrund av både den intensifierade massmediala bevakningen och en överlag minskad tolerans av mutor och korruption kan vi naturligtvis inte utesluta att vi svensk statsförvaltningen aldrig varit korrumperad än idag. 3

4 Men litet kuriöst har det slagit mig att jag det kom att dröja mycket länge innan jag för första gången hörde ordet korruption sedan jag började i staten, som aspirant på dåvarande Riksrevisionsverket Vid sidan av den ganska snabbt avklarad passagen med i Förvaltningslagen har korruptionen inte heller, förrän alldeles nyligen, blivit ordentligt uppmärksammad i den statsvetenskapliga förvaltningsutbildningen. I Demokratiutredningen från 2000 nämnde vi inget om korruption. I Förvaltningspolitiska kommissionen vid ungefär samma tid gjorde man heller inget nummer av den, i den efterföljande propositionen talar man om vikten att anmäla om bisysslor. Det är etik med ganska vaga konturer. Och kanske beror det på vår självbild, närd av internationella jämförelser, vilka dock också kan ha varit bedrägligt förskönande genom att jämföra oss med riktigt läskigt korrupta stater. Men det faktum att vi i Sverige mer än de flesta andra är i så hög grad litar på varandra kan också spela oss ett spratt. Inga andra har som skandinaver ett så stor mått av mellanmänsklig tillit. Inga andra utgår lika ofta från att man i regel kan lita på sina medmänniskor. Det är den lutherska, eller post-lutherska selfien, det självbespeglande gruppfotot av ett mycket samstämt, likasinnat folk av i stort sett likadana människor. Så vem är du att ifrågasätta tillförlitligheten hos en tjänsteman, som ju är en som vi, en av oss? Den sociala bevisbördan är minst lika tung som den juridiska. Det är en del av det riktigt jobbiga, att man tvingades ompröva sin tillit, att tvingas ersätta aningslösheten med en mycket mer både arbetsam och kostsam misstänksamhet. Vi kan inte ens stava till motsatsen till godtrogen. Det kommer att öka de så kallade transaktionskostnaderna, dvs. utgifterna för de rättsliga arrangemang man behöver skapa för att säkerställa att en överenskommelse gäller. Medan ett handslag i god tro är nästintill gratis. Också våra politiska institutioner åtnjuter ett större förtroende än i de flesta andra länder. I våra stora ungdomsstudier ser vi hur inte minst förtroendet för polis och domstolar redan tidigt i tonåren står ut som särskilt högt. Och vi ser också hur nära förknippad ungdomarnas erfarenheter av justa lärare som behandlar dem på ett sätt 4

5 som uppfattas som ungdomarna uppfattar som rättvist också leder till en växande tilltro till demokratin. Den fördärvliga favoriseringen tycks existera som tre dimensioner eller på tre nivåer, och alla påkallar vår uppmärksamhet: Det kommer naturligtvis att alltid att finnas individer som av olika skäl beter sig närigt, svagt och slugt, även om de alltså kan agera på ett mycket charmerande vis. De insiders som Brå kommer att berätta mer om är naturligtvis svåra att omskola. Det slog mig när jag, tillsammans med företagsekonomen Barbara Czarniawska och Lena Marcusson och jag granskade oegentligheterna i Göteborgs stad; alla var så förvånade över att just den mannen skulle kunna vara en bedragare. Men faktum är ju att man inte kan bli en framgångsrik bedragare utan att framstå som väldigt trevlig. Om huvudmannen i den påstådda mycket omfattande fastighetshärvan inom kriminalvården beskrivs just av sina tidigare chefer och kolleger som En flitig, käck kille som jobbade mycket. Med huvudet på skaft. och Han var väldigt självgående. En kreativ byråkrat. Och det finns, som Tomas Brytting har hävdat, hos somliga en fascinerande självförståelse om att korruptionsreglerna inte gäller just dem. Vadå korruption, jag säljer ju bara uppehållstillstånd? Typ. På nästa nivå odlas emellertid kulturer, institutionaliserade mer eller mindre outtalade regler om hur man bör uppföra sig och vad som går för sig enligt det tryck som ett arbetslag kan utöva positivt förstärkande eller negativt som subtil eller mer renodlad mobbning mot den som avviker och förstör det moraliskt raserade gruppackordet på en arbetsplats. Utan att någon riktigt märker det förrän en ny, externrekryterad chef eller medarbetare kommer dit och inte tror sina ögon. Korruptionsforskningen visar att det inom aldrig så korrupta länder kan det finnas motståndsfickor av synnerligen rena regioner och städer. Liksom omvänt. Det visar på möjligheter att, på gott och ont, så att säga underifrån utmejsla en annan kultur än den dominerande. Det går alltså att ersätta den blinda tilliten mot en seende tillit. 5

6 Nästa dimension av korruptionen är strukturell och handlar om de system för kontroll, för belöning och bestraffning och ansvarsutkrävande som en myndighet ingår i eller själv har upprättat. På alla dessa tre nivåer måste man arbeta mot den aningslöshet som i värsta fall kan kamouflera en normlöshet. Individernas incitament för att motstå frestelsen till korruption måste skapas genom att odla andra normer och kulturer, och kontrollsystemens kanske främsta uppgift är att inte så mycket upptäcka på samma sätt att avskräcka från korruption. Min tredje tes: (3) Inte bara korruptionen utan bilden av korruptionen är ödesdiger för demokratin Ifjol kom en mycket intressant ESO-rapport om korruption i offentlig förvaltning, mestadels kommunal förvaltning. Där finns en del att lära även för statsförvaltningens vidkommande. Med stöd i tidigare forskning, egna empiriska studier, utredningar och offentlig debatt driver där fyra forskare tanken att internationella index underskattar svensk korruption medborgarna misstror och misstänker i betydligt större utsträckning än indexen korruptionsfriheten i svensk offentlig förvaltning antyder. Precis som Statskontorets utmärkta rapport om kommunal korruption från 2012, hävdar de vidare att svenskarnas bild av korruptionen i offentlig verksamhet är att politiker och tjänstemän (liksom företagare) i hög grad är korrupta. Mer än i andra länder misstänkliggör medborgarna i Sverige alltmer sina offentliga tjänstemän, de så kallade demokratins väktare. Det gäller kommunerna mer än den staten. I en nordisk jämförelse uppvisar svenska medborgare till och med den mest negativa bilden av såväl centrala som lokala nivåer. Men en sak är slående när man läser denna och andra rapporter: Det är osäkert om den faktiska korruptionen ökat över tid. Emellertid är det är emellertid en tröst för tigerhjärtan: För även låg korruption är samhällsfarlig; korruptionen både snedvrider konkurrensen på marknaden, minskar tilltron till demokratin och låter alltid de 6

7 fattigaste stå för notan. Det saknas stöd för att en minskad offentlig sektor skulle minska korruptionens utbredning. Det skulle med andra ord vara mediernas bilder som mer än några andra faktorer, till exempel de egna erfarenheterna, påverkar medborgarnas bild. Det skulle alltså kunna vara på det viset att den faktiska korruptionen inte alls har ökat men att fler och fler korruptionsskandaler avslöjats i medierna. När Falu-Kurirens läsare möts av bilden av oegentligheter, är skadan för myndigheten och statsförvaltningen redan skedd, likaväl som uthängningen av den mutmisstänkte kan vara det verkligt kännbara straffet. Medierna framstår inte bara som regissörer av skandaliseringen utan också som domare i en rättegång. Ändå måste vi konstatera: Utan medierna skulle korruption sannolikt långt mera utbredd. När revisorer och chefer fallerar att åtgärda problemen, finns medierna tack och lov ibland där som en sista utväg, givet att de värderar att uppgifterna är trovärdiga och skandaliseringspotentialen betydande. Att bilden av fenomenet skulle kunna vara ett större problem än själva problemet, är dock en tröst för tigerhjärtan. Följderna är nämligen väl så allvarliga, eftersom även bilderna tycks gröpa ur medborgarnas demokratiska tilltro, oberoende av hur väl bilderna speglar verkligheten. På så sätt uppstår en bedräglig kedja: Medierna skapar de flesta medborgares uppfattningar om korruptionens förekomst, vilka i sin tur tycks göra att forskarna inte vågar ta strid om medborgarbilden utan snarare larma om en tämligen utbredd bild av korruption i svensk offentlig förvaltning. Det är väl just den hycklande kontrasten mellan den ädla självbilden och en avslöjad oegentlighet som bygger en skandal, och som blir så bra TV. Ju högre upp i hierarkin, desto större skandal. Jag menar alltså inte att vi bör skjuta på budbäraren men vi kan lära oss förstå hur den tänker och agerar. Till sist, den offentliga chefens största kraftprov är att samtidigt leda mot demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Var och en av dessa värden utgör ett fundament för den 7

8 önskvärda kulturen i statsförvaltningen. Men inget av dem bör utvecklas på bekostnad av det andra. För mycket och för litet skämmer allt. Ett vet vi emellertid: Inget av värdena kan tas för givet. När något av dem kräver utveckling och uppdatering måste det ske under uppsikt över de båda andra. Annars får man en sättning i värdegrunden. Vilket av dem som är mest riskutsatt varierar tid efter annan. Och skulle exempelvis rättsstatligheten eftersättas genom att tas för given i den kraftiga koncentration som nu sker på kvalitet och effektivitet, då kan det också hota tilltron till demokratin genom att man importerar normer och föreställningar från helt andra samhällssfärer. Att ensidigt fokusera effektivitet och kvalitet kan vara förståeligt och behövligt i en tröttkörd, inåtvänd byråkrati. Men det kan också ha sina risker. Det kan skapa en osäkerhet, som nu när vi nu på universiteten bildar holdingbolag och som anställda av arbetsgivaren triggas att gå ut på marknaden att, något förenklat uttryckt, att balansera Webersk logik mot streberns logik: Vad betyder det att få 2000 kr i ersättning för en dubbelföreläsning för studenter och för två timmar för andra. Just detta intrikata samspel mellan värden tror jag är bland det viktigaste chefer i offentlig förvaltning har som uppgift att vårda. Det kan vara en grannlaga balansgång, att öka uppmärksamheten och medvetenheten utan att göda en utveckling mot ett granskningssamhälle. Att ersätta aningslöshet med vaksamhet är nödvändigt. Men hur undviker vi att jakten på normlöshet slår över i en institutionaliserad misstro och angiveri som kan förstöra den kostbara nationalklenod som utgörs av vår tillit till varandra och till våra politiska institutioner? Referenser Amnå, E., Czarniawska, B., & Marcusson, L. (2013). Tillitens gränser: granskningskommissionens slutbetänkande. Göteborg: Göteborgs stad. Tillgänglig via länk: Rothstein, Bo (2013) Antikorruption big bang-ansatsen, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 1, s DOI: 8

Tillitens gränser. Lärdomar från Göteborg. Erik Amnå. Etikkonferansen TI Norge, KS och Kommunal- och moderniseringsdepartementet Oslo 25.XI.

Tillitens gränser. Lärdomar från Göteborg. Erik Amnå. Etikkonferansen TI Norge, KS och Kommunal- och moderniseringsdepartementet Oslo 25.XI. Tillitens gränser Lärdomar från Göteborg Etikkonferansen TI Norge, KS och Kommunal- och moderniseringsdepartementet Oslo 25.XI.2014 Erik Amnå Ego Professor i statskunskap Kommunal demokrati Civilsamhälle

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

Rättssäkerhet, korruption och maktmissbruk i Sverige

Rättssäkerhet, korruption och maktmissbruk i Sverige Rättssäkerhet, korruption och maktmissbruk i Sverige Varför tala om saken i ett land som tillhör de allra bästa i klassen? Gissur Ó Erlingsson Fil dr statsvetenskap Centrum för kommunstrategiska studier

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption?

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption? Hur utvecklar man ett gott samhälle P för att undvika korruption? Korruptionen är - trots att vi internationellt står oss rätt bra - utbredd i Sverige, åtminstone enligt 40 procent av de tillfrågade i

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. 2012-03-08 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016)

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) nu med hemsida: www.värdegrundsdelegationen.se Robert Cloarec Huvudsekreterare robert.cloarec@regeringskansliet.se Lena Marcusson,

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

Arbetshäfte för. Etikarbete. i Kriminalvården

Arbetshäfte för. Etikarbete. i Kriminalvården Arbetshäfte för Etikarbete i Kriminalvården 2 Grunden för vårt handlande Under senare år har arbetet med Kriminalvårdens värdegrund intensifierats. Det är ett viktigt arbete. Det ger en ökad tydlighet,

Läs mer

Policy avseende otillbörliga förmåner

Policy avseende otillbörliga förmåner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 8 Gäller fr o m den 1 februari 2014 Policy avseende otillbörliga förmåner för förtroendevalda och anställda inom Värnamo kommun 1 (6)

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun.

Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun. 2010-08-17 (rev 2011-01-10) Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun. Fastställda av kommunstyrelsen i Lidköping 2011-. Inledning Dessa riktlinjer har

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda OM MUTOR OCH JÄV en vägledning för offentligt anställda Till Dig som är verksam inom stat, kommun eller landsting Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-02-02 (Formaliareviderad 2015-09-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen

Läs mer

Gudrun Antemar föredrag vid Tillsynsforum 2012

Gudrun Antemar föredrag vid Tillsynsforum 2012 Utkast Gudrun Antemar föredrag vid Tillsynsforum 2012 Inledning Tack för att jag har fått möjlighet att vara med idag. Jag vet att min företrädare, riksrevisorn Eva Lindström, medverkade i Tillsynsforum

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Att arbeta med den statliga värdegrunden

Att arbeta med den statliga värdegrunden Att arbeta med den statliga värdegrunden Värdegrundsdelegationen 14 september 2015 Tomas Brytting, professor, Ersta Sköndals högskola, ledamot i Värdegrundsdelegationen Gunnar Westling, ansvarig för Offentliga

Läs mer

Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider

Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider Brå i samverkan med Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket,

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Föredrag 2010-03-23. för. SOI:s årskongress i Östersund

Föredrag 2010-03-23. för. SOI:s årskongress i Östersund Föredrag 2010-03-23 för SOI:s årskongress i Östersund Jag heter Christina Ramberg och är professor i juridik vid Handelshögskolan i Göteborg. Min specialitet är kommersiella avtal. På den gamla goda tiden

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Det svenska politiska systemet. Politik och förvaltning

Det svenska politiska systemet. Politik och förvaltning Det svenska politiska systemet Politik och förvaltning Uppläggning Centrala begrepp: byråkrati och offentlig förvaltning Teorier om förvaltningens roll Legitimitet och offentlig förvaltning Byråkrati ett

Läs mer

Vårt uppdrag-skydda miljön för ofödda barns skull eller ändå tydligare

Vårt uppdrag-skydda miljön för ofödda barns skull eller ändå tydligare Vårt uppdrag-skydda miljön för ofödda barns skull eller ändå tydligare Vi arbetar på medborgarnas uppdrag vi ska även värna naturen, det ofödda barnet och lagen. Sven-Inge Svensson Miljöchef i Hässleholms

Läs mer

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS visar vad som motiverar dig Demo Analysdatum: 2010-12-01 Tid: 27 minuter Utskriftsdatum: 2013-03-25 Soleftegatan 15 16253 Vällingby Innehållsförteckning 2 Introduktion :

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Så får vi en effektiv, rättssäker och kvalitativ offentlig sektor

Så får vi en effektiv, rättssäker och kvalitativ offentlig sektor Så får vi en effektiv, rättssäker och kvalitativ offentlig sektor I medborgarnas tjänst Vi sätter offentlig sektor på agendan Medlemmarna i Jusek som jobbar inom kommun, landsting eller stat har alla ett

Läs mer

Så byggs förtroende och så skapas misstro och varför är det viktigt? Sverker C. Jagers Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet

Så byggs förtroende och så skapas misstro och varför är det viktigt? Sverker C. Jagers Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet Så byggs förtroende och så skapas misstro och varför är det viktigt? Sverker C. Jagers Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet Upplägg Bakgrund Vrida och vända på förtroendebegreppet Några

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

Samlat, genomtänkt och uthålligt? Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006 2009 Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning av betänkande av Utredningen

Läs mer

Ung 2012. En studie om ungdomars syn på ansvar. CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling

Ung 2012. En studie om ungdomars syn på ansvar. CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling Ung 2012 En studie om ungdomars syn på ansvar CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling Ung 2012 Under sommaren 2009 gjordes CSR Västsverige en undersökning bland

Läs mer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer Program mot Våld och förtryck i nära relationer Hudiksvalls kommun Förord Arbetet med att förebygga våld och förtryck i nära relationer utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att medborgarnas

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd?

Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd? Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd? Debatten om könsneutrala premier har pågått under en tid. För att kunna sätta av reserver inom försäkringsbranschen - vilket man

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

Likabehandlingsplan Kastanjevägens förskola 2007-01

Likabehandlingsplan Kastanjevägens förskola 2007-01 Likabehandlingsplan Kastanjevägens förskola 2007-01 Förskolans ledning tar avstånd till alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Det viktigaste arbetet mot mobbing, trakasserier,

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. En kultur som motverkar korruption

Värdegrundsdelegationen. En kultur som motverkar korruption Värdegrundsdelegationen En kultur som motverkar korruption Tryck: Elanders, november 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Handslag, foto: Jens Lennartsson/Folio Mötesrum, foto: Maskot/Folio Artikelnr:

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011

VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 Sverige 2010+ VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 PRODUCERAD AV: MEDARRANGÖRER: VARFÖR GÖR VI SVERIGESTUDIEN? Tvivla aldrig på att en liten grupp människor kan förändra världen.

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

1. Grundläggande värden

1. Grundläggande värden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2014-10-01 Beslut: KF 2014-09-01 109 Policy mot mutor och andra oegentligheter Policy mot mutor och andra oegentligheter 1. Grundläggande värden

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Yttrande över rapporten Vad kostar felen? (rapport 7) från Delegationen mot felaktiga utbetalningar. Inledning

Yttrande över rapporten Vad kostar felen? (rapport 7) från Delegationen mot felaktiga utbetalningar. Inledning Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Dnr Ert datum Er referens 2008-03-06 15-2007-1468 2007-11-21 Fi2007/8846 Yttrande över rapporten Vad kostar felen? (rapport 7) från Delegationen mot felaktiga

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer