Mål och medel för forskning och innovation Analys av webbenkät om mål och medel i forsknings- och innovationspolitiken Bengt A Mölleryd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och medel för forskning och innovation Analys av webbenkät om mål och medel i forsknings- och innovationspolitiken Bengt A Mölleryd"

Transkript

1 Mål och medel för forskning och innovation Analys av webbenkät om mål och medel i forsknings- och innovationspolitiken Bengt A Mölleryd

2 Projektet stöds av VINNOVA VINNOVAs speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas. VINNOVA finansierar den behovsmotiverade forskningen som ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett välmående samhälle behöver, samt stärker de nätverk som är nödvändiga kring det arbetet. VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet, har cirka 180 medarbetare och en årsbudget på 1,7 miljarder kronor. KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. För mer information om IVA och IVAs projekt, se IVAs webbplats: Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2007 Box 5073, SE Stockholm Tfn: IVA-M 380 ISSN: ISBN: Omslag: AMGD Layout: Eva Stattin & Pelle Isaksson, IVA Denna rapport finns att ladda ned som pdf-fil via projektets hemsida

3 Analys av Webbenkät om mål och medel för forskning och innovation En undersökning om 1239 kvalificerade personers prioriteringar vad gäller forskning och innovation. En satsning på energi och miljö gynnar tillväxt och konkurrenskraft En satsning på förnybar energi, miljö och hållbar utveckling är bästa sättet att främja Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Det är åtminstone vad professorer, politiker, företagare och forskare gett utryck för i en enkät från Ingenjörsvetenskapsakademien och Vinnova där de fritt har fått beskriva problem och föreslå lösningar. I enkäten Mål och medel för forskning och innovation tillfrågades 5500 personer om vilka områden som bör prioriteras för att svensk tillväxt och konkurrenskraft ska stimuleras. De fick även peka ut vilka behov och problem som måste tillfredsställas respektive åtgärdas. Samtliga svarande har själva fått formulera sina förslag, i enkäten fanns inte några i förväg definierade svarsalternativ. De som deltagit i undersökningen är professorer, generaldirektörer, landets samtliga kommunaloch landstingsråd, näringslivssekreterare, IVAledamöter, FoU-chefer i näringslivet samt doktorander. Totalt har 4300 förslag inkommit från 1239 personer. Idéer om allt från brottsbekämpning via jämlikhet till bioteknik har presenterats. En av slutsatserna är att de svarande överlag anser att forskning och innovation är viktigt. Både som ett område som bör prioriteras för att främja tillväxt och som metod för att lösa problem, säger Bengt A Mölleryd, projektledare för undersökningen på IVA. Sammanställningen visar att de svarande anser att förnybar energi, miljö och miljöteknik och rent allmänt hållbar utveckling samt återvinningsteknik är områden som har störst potential att skapa tillväxt. Förhållanden som rör arbetsmiljö, sysselsättning, ledarskap, nyföretagande och entreprenörskapsfrämjande är även de åtgärder som kan ge, om än inte i samma grad, ökad tillväxt. Trygghetsskapande social utveckling och åtgärder för att förbättra invandrares och andra utanförstående gruppers integration i samhället är andra områden som efterlyses. I stort sett är uppfattningarna likartade hos alla kategorier av respondenter. Det finns vissa skillnader mellan exempelvis akademiker och politiker, men de är små, säger Bengt A Mölleryd. För landets kommunalråd är infrastruktur av alla slag, framförallt den fysiska, allra hetast. De är även positivt inställda till utbildning och kompetensförsörjning som tillväxtskapare. Om förslag på vad som bör prioriteras var många var svaren på frågan om vilka insatser som borde användas för att förverkliga önskningarna betydigt färre. Det handlar mest om konventionella metoder, inte så mycket om exempelvis innovativ upphandling eller skatteincitament. De svarande har förmodligen utgått från de spelregler som finns. I denna är typ av öppna undersökningar kan man inte förvänta sig en särskilt hög svarsfrekvens. Syftet var att de som ville skulle få

4 göra sina röster hörda. Men det relativt låga antalet svar, 22 procent av de tillfrågade, gör att det inte att går att göra några statistiskt säkra sammanställningar, säger Bengt A Mölleryd. Undersökningen, som är genomförd av Brand Insight under hösten 2007, är ett underlag i IVA: s och Vinnovas framsyn om forskning och innovation. Enkätens frågeställningar Alla som deltagit i enkäten har själva fritt fått ange och formulera vilken eller vilka svenska forsknings- och innovationsområden som bör prioriteras. De som inkommit med fler än ett förlag har även fått rangordna dem i angelägenhetsgrad. I genomsnitt har det de svarande lämnat fyra förslag. I enkätens andra del har alla svarande fått möjlighet att föreslå vilka metoder som bäst skulle gynna forskningen och innovationsverksamheten beträffande de egna förslagen. I enkäten fanns ett tiotal fasta metodförslag men alla har även haft möjlighet att lämna alternativa idéer. Tillfrågade Enkäten skickades ut till 5500 personer. Exakt hur många som fått enkäten är svårt att fastställa på grund av problem med felaktiga eller oanvändbara adresser. Inbjudan skickades först ut per brev och i ett andra steg elektroniskt. Svarande Sammanlagt har, efter det att två påminnelser gått ut, svar inkommit från 1239 personer. Det innebär att 22 procent av samtliga som tillsänts enkäten har svarat. Alla deltagande personer fick en unik inloggning och svaren har grupperats efter kategori. Enda undantaget var doktorander som har kunnat lämna sina svar anonymt, enbart grupptillhörigheten har noterats. Ingen individuell registrering av svaren har gjorts. Respondenterna och svarande är följande: IVA: s ledamöter. Samtliga har inbjudits och 32 procent har svarat. Professorer: Samtliga professorer vid universitet och högskolor inom naturvetenskap, teknik, ekonomi och samhällsvetenskap. 25 procent har svarat. Urvalet utgör ungefär hälften av alla professorer i Sverige. Professorer verksamma inom områdena humaniora och medicin har inte tillsänts enkäten. Generaldirektörer och överdirektörer. 25 procent av alla svarade. Kommunalråd. 20 procent av alla i landet har deltagit. Landstingsråd. 22 procent av dessa har svarat. Näringslivssekreterare. 23 procent av totala antalet i Sverige har svarat. IVA: s NR och IFG. 16 procent av ledamöterna har svarat. FoU chefer. De som fått enkäten är ett urval där tonvikt legat på medelstora företag, av dessa har 18 procent svarat. IVA: s Studentråd. 42 procent har svarat. Doktorander vid KTH, Handelshögskolan, Linköpings universitet, Växjö universitets doktorandförening, Karolinska institutet och Mittuniversitetet. Här har inbjudan skett enligt anonym inloggning via doktorandföreningens kontaktperson eller motsvarande. Vi vet inte det exakta antalet som fått inbjudan. Uppskattningsvis har endast 10 procent av de tillfrågade svarat. Totalt har 200 doktorander inkommit med förslag och synpunkter. Gruppering av svar Totalt har närmare 4300 förslag lämnats. I genomsitt har det inkommit fyra förslag per person. För att materialet ska bli hanterbart har svaren grupperats i ett femtiotal mindre områden enligt semantisk likhet och sedan i elva huvudkategorier. Vi har noterat att några av huvudkategorierna är heterogena. Formering av mindre grupper har därför skett dels för att få en homogen sammansättning inom gruppen dels för att få en viss spridning över olika områden. Trots detta kan delar av vissa områden vara ämnesmässigt, tekniskt, organisatoriskt olikartade. För att ett område ska kallas prioriterat har vi valt att kräva att åtminstone 10 personer ska ha listat ämnet. Cirka fem procent av förslagen har sorterats till två eller i några fall flera av grupperna. Huvudgrupper Nedan beskrivs de elva huvudgrupperna samt respektive undergrupper. Det är viktigt att poängtera att de svarande fritt fått ange ämnen

5 att prioritera så grupperingen är helt styrd av de svar som inkommit. Inga alternativ har getts i enkäten. Arbetsliv, företagande och näringsliv Undergrupper: Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Entreprenörskap/företagande, Innovation, Kompetensutveckling, Ledarskap, Riskkapital, Skatter, Sysselsättning Energi Inga undergrupper. Forskning och vetenskap Inga undergrupper. Denna huvudgrupp inrymmer till stor del inomvetenskapligt motiverade satsningar på vetenskaplig infrastruktur, grundforskning utan tillämpning. Infrastruktur, kommunikationer och bygg Undergrupper: Byggande, Informationsteknik, Infrastruktur, Kommunikationer och Transporter. Miljö och hållbarhet Undergrupper: Förnyelsebar, Hållbarhet, Klimat, Miljö, Miljöteknik. Samhälle Undergrupper: Demokrati, Ekonomi, Integration/diskriminering, Jämställdhet, Orättvisor, Samhälle/politik, Social utveckling. Skola och utbildning Undergrupper: Samarbeten mellan högskolor och industri/näringsliv, Skola, Utbildning. Säkerhet och globalisering Undergrupper: Brottsbekämpning, Globalisering, Konflikthantering, Säkerhet. Tillverkning och tjänster Undergrupper: Bioteknik, Design, Industri, Livsmedel, Materialteknik, Produktionsteknik, Produktutveckling/innovationer, Tjänster. Vård och omsorg Undergrupper: Hälsa, Medicin, Vård, Välfärd Övrigt Allt som inte passar in någon annanstans

6 Prioriterade områden för forskning och innovation, Nedan visas i ett antal diagram prioriteringar som framförts fördelade på cirka femtio områden. Den första bilden visar grupperingen på områden av alla respondenters samtliga prioriteringar (d v s totalt närmare 4300 förslag fördelat på cirka femtio områden). Övriga bilder visar i tur och ordning IVA ledamöternas, näringslivets, de offentligt verksammas d v s inklusive kommunalråd och generaldirektörer, samt studenternas/doktorandernas prioriteringar (fördelat på trettio högprioriterade områden). Av svaren kan man utläsa att energi och i vid mening miljö generellt prioriteras högst. I andra hand kommer verksamheter som tillverkning, tjänster, vård och omsorg samt företag och näringsliv. Huvudintrycket är att respondenterna förespråkar stor bredd i inriktningen av De topp 50 mest nämnda områdena (Alla) Talet i parentes anger hur de svarande anser att forskning och innovation på området bidrar till tillväxt och konkurrenskraft (1 liten betydelse, 5 stor betydelse) energi (4.4) 35 forskning och vetenskap (4.4) 27 Miljö (4.1) 26 utbildning (4.4) 20 transport (4.2) 18 vård (3.8) Entreprenörskap/företagande (4.4) infrastruktur (4.4) 14 skola (4.3) 13 Medicin (4.2) 12 klimat (3.9) produktionsteknik (4.3) industri (4.2) 10 kommunikation (4.1) 9 Integration/diskriminering (4.2) 8 hälsa (4.0) 8 social utveckling (4.0) 7 informationsteknik (4.3) 7 Materialteknik (4.3) 6 arbetsmarknad (4.1) 5 byggande (4.1) 5 Produktutveckling/innovationer (4.4) 5 hållbarhet (4.2) 5 sysselsättning (4.3) 5 samhälle/politik (3.9) 5 globalisering (4.0) 4 Miljöteknik (4.1) 4 säkerhet (3.8) 4 ekonomi (4.0) 4 riskkapital (4.4) 4 bioteknik (4.4) 3 skatter (4.4) 3 innovation (4.6) 3 livsmedel (4.1) 2 jämställdhet (4.3) 2 demokrati (4.0) 2 kompetensutveckling (4.3) 2 orättvisor (4.3) 2 förnyelsebar (4.3) 2 Samarbeten mellan högskolor och näringsliv 1 arbetsmiljö (3.9) 1 tjänster (4.3) 1 välfärd (4.2) 1 design (4.6) 1 konflikthantering (4.1) 1 rymdteknik (3.6) 1 ledarskap (4.6) 1 turism (4.0) 1 kvalitet (4.7) 1 Övrigt (4.1)

7 7

8 IVA Ledamöternas 30 högst prioriterade områden Samtliga högst prioriterade förslag. Talet i parentes anger hur de svarande anser att forskning och innovation på området bidrar till tillväxt och konkurrenskraft (1 liten betydelse, 5 stor betydelse) energi (4.2) 48 forskning och vetenskap (4.3) 28 transport (4.4) 26 Miljö (4.0) 24 utbildning (4.2) 21 vård (3.8) 9 industri (4.3) 9 Medicin (4.1) 9 Entreprenörskap/företagande (4.5) 9 produktionsteknik (4.4) 15 informationsteknik (4.2) 14 infrastruktur (4.3) skola (4.3) klimat (4.3) 11 Materialteknik (4.0) 0 Produktutveckling/innovationer (4.3) 0 kommunikation (4.2) 0 hälsa (4.0) 9 bioteknik (4.1) 7 byggande (4.3) 7 skatter (4.2) 5 innovation (4.7) 5 Integration/diskriminering (3.8) 5 Miljöteknik (4.3) 5 globalisering (3.8) 5 säkerhet (3.8) 5 ekonomi (4.1) 4 samhälle/politik (4.3) 4 sysselsättning (5.0) 4 övrigt (3.8) Näringslivets 30 högst prioriterade områden Samtliga högst prioriterade förslag. Talet i parentes anger hur de svarande anser att forskning och innovation på området bidrar till tillväxt och konkurrenskraft (1 liten betydelse, 5 stor betydelse) energi (4.2) 42 Miljö (4.1) 33 utbildning (4.4) 24 transport (4.0) 22 forskning och vetenskap (4.5) 9 Entreprenörskap/företagande (4.4) 9 skola (4.3) 17 infrastruktur (4.4) 16 vård (3.5) 15 industri (4.1) produktionsteknik (4.1) Integration/diskriminering (3.8) 9 kommunikation (3.9) 9 klimat (3.7) 9 Medicin (4.1) 9 hälsa (3.7) 8 sysselsättning (4.3) 7 social utveckling (3.8) 7 arbetsmarknad (4.1) 6 Produktutveckling/innovationer (4.1) 5 Miljöteknik (3.8) 5 säkerhet (3.5) 5 byggande (3.7) 4 hållbarhet (3.7) 4 Materialteknik (4.4) 4 riskkapital (4.5) 4 samhälle/politik (3.8) 4 kompetensutveckling (4.4) 4 skatter (4.5) 3 övrigt (4.2)

9 Professorernas 30 högst prioriterade områden Samtliga högst prioriterade förslag. Talet i parentes anger hur de svarande anser att forskning och innovation på området bidrar till tillväxt och konkurrenskraft (1 liten betydelse, 5 stor betydelse) forskning och vetenskap (4.5) 36 energi (4.5) 31 Miljö (4.0) 25 utbildning (4.5) 19 transport (4.1) 16 produktionsteknik (4.4) 13 klimat (3.7) vård (3.8) Entreprenörskap/företagande (4.3) skola (4.3) infrastruktur (4.2) Medicin (4.2) 9 informationsteknik (4.4) 8 industri (4.4) 8 hållbarhet (4.4) 8 kommunikation (4.0) 8 Integration/diskriminering (4.3) 7 globalisering (4.1) 7 social utveckling (3.9) 6 samhälle/politik (3.6) 6 Materialteknik (4.3) 6 hälsa (4.1) 5 Produktutveckling/innovationer (4.5) 5 ekonomi (3.9) 5 säkerhet (4.0) 4 arbetsmarknad (4.3) 4 livsmedel (4.3) 4 byggande (4.1) 4 Miljöteknik (4.0) 3 övrigt (4.1) De offentligt verksammas högst 30 högst prioriterade områden Samtliga högst prioriterade förslag. Talet i parentes anger hur de svarande anser att forskning och innovation på området bidrar till tillväxt och konkurrenskraft (1 liten betydelse, 5 stor betydelse) infrastruktur (4.6) 34 Miljö (4.4) 31 energi (4.5) 24 Entreprenörskap/företagande (4.2) 18 vård (3.8) 17 transport (4.4) forskning och vetenskap (4.3) klimat (4.3) 15 utbildning (4.5) 14 skola (4.4) Medicin (4.4) social utveckling (4.1) 11 Integration/diskriminering (4.4) 10 byggande (4.2) 9 kommunikation (4.5) 9 sysselsättning (4.1) 9 riskkapital (4.3) 8 samhälle/politik (4.1) 7 arbetsmarknad (4.0) 7 Miljöteknik (4.1) 6 hälsa (4.1) 6 kompetensutveckling (4.0) 5 informationsteknik (4.3) 5 hållbarhet (4.5) 4 ekonomi (3.9) 4 Materialteknik (4.9) 4 globalisering (4.4) 3 innovation (4.5) 3 tjänster (4.2) 3 övrigt (4.2)

10 Studenternas/ doktorandernas 30 högst prioriterade områden Samtliga högst prioriterade förslag. Talet i parentes anger hur de svarande anser att forskning och innovation på området bidrar till tillväxt och konkurrenskraft (1 liten betydelse, 5 stor betydelse) forskning och vetenskap (4.5) 28 energi (4.6) 20 vård (3.8) 18 Miljö (4.6) Entreprenörskap/företagande (4.4) utbildning (4.5) 15 hälsa (4.3) 14 social utveckling (4.0) 12 Medicin (4.3) Integration/diskriminering (4.5) skola (4.5) transport (3.9) 9 kommunikation (4.4) 9 arbetsmarknad (4.1) 9 sysselsättning (4.2) 6 jämställdhet (4.1) 5 informationsteknik (4.3) 4 skatter (4.4) 4 hållbarhet (4.5) 4 industri (3.8) 3 Miljöteknik (4.8) 3 infrastruktur (4.4) 3 klimat (4.2) 3 bioteknik (4.8) 3 orättvisor (4.8) 3 produktionsteknik (4.5) 3 byggande (4.3) 2 samhälle/politik (5.0) 2 ekonomi (4.3) 2 övrigt (3.8)

11 områden för forskning och innovation. Forskning och vetenskap ges en medelhög måttlig prioritet. Flertalet svar, mer än 80 procent avser att forskning och innovation ska tillgodose behov och lösa problem. Det råder förhållandevis god överensstämmelse mellan olika svarandekategorier. Gruppen Övrigt innehåller Rymd, Turism, Byta regering, Djurens rättigheter för att nämna några få exempel på förslag som förts fram. Vart och ett av dessa ämnen har bara fått enstaka röster. Högst prioriterat är energi, miljö och hållbarhet. Om vi visar samtliga respondenters högst prioriterade områden d v s 1239 förslag fördelar de sig på femtio områden enligt nedanstående bild. Energi, Miljö och Hållbarhet är de områden som prioriteras i särklass högst när samtliga 1239 deltagares svar beaktas. De omnämns mer än dubbelt så ofta som mjuka samhällsorienterade ämnen. Var sjunde person sätter energi högst. Var femte framhåller miljö, klimat, De topp 50 högst prioriterade områdena (Alla) Talet i parentes anger hur de svarande anser att forskning och innovation på området bidrar till tillväxt och konkurrenskraft (1 liten betydelse, 5 stor betydelse) energi (4.6) 15 Miljö (4.2) 12 forskning och vetenskap (4.7) 11 utbildning (4.6) 8 klimat (4.3) 5 infrastruktur (4.6) 4 Entreprenörskap/företagande (4.6) 4 skola (4.5) 4 transport (4.6) 3 industri (4.8) 3 vård (4.2) 3 Medicin (4.6) 3 Integration/diskriminering (4.5) 2 kommunikation (4.7) 2 sysselsättning (4.5) 2 hälsa (4.5) 2 Produktutveckling/innovationer (4.7) 2 social utveckling (4.2) 2 produktionsteknik (4.6) 2 hållbarhet (4.4) 2 arbetsmiljö (4.5) 1 orättvisor (4.8) 1 säkerhet (4.7) 1 kompetensutveckling (4.2) 1 livsmedel (4.3) 1 riskkapital (4.9) 1 bioteknik (5.0) 1 Materialteknik (4.3) 1 innovation (4.9) 1 ekonomi (3.8) 1 Miljöteknik (4.6) 1 skatter (4.6) 1 byggande (4.4) 1 globalisering (4.3) 1 samhälle/politik (4.2) 1 arbetsmarknad (4.6) 1 informationsteknik (4.8) 1 brottsbekämpning (5.0) 0 konflikthantering (5.0) 0 kvalitet (5.0) 0 turism (5.0) 0 ledarskap (5.0) 0 tjänster (5.0) 0 jämställdhet (4.7) 0 välfärd (4.7) 0 design (4.7) 0 Samarbeten mellan högskolor och näringsliv 0 förnyelsebar (4.8) 0 demokrati (4.0) 0 övrigt (4.4)

12 hållbarhet och miljöteknik sammanräknade. Skola och utbildning samt forskning och vetenskap lyfts emellertid generellt upp högt. Gruppen Infrastruktur, kommunikationer och tjänster ges här påtagligt en lägre prioritetsgrad, jämfört med alla förslagen. Skillnader och likheter mellan de olika svarsgruppernas prioriteringar. Det råder förhållandevis stor överensstämmelse mellan de olika kategorierna. Vissa skillnader och nyanser kan dock noteras. Näringslivet betonar relativt starkt energi, miljö och hållbarhet. IVA: s ledamöter prioriterar i högre grad energi samt tillverkning och tjänster jämfört med övriga svarsgrupper. Forskning och innovation ska bidra till bättre produkter och produktion, anser man. De offentligt verksamma lyfter fram infrastruktur samt miljö och hållbarhet. Däremot markerar de inte vård och hälsa i den grad man möjligen kunde förvänta. 12

13 Professorerna värderar forskning och vetenskap högt, tillsammans med miljö och hållbarhet. Markeringen av Forskning och vetenskap kan sägas ge uttryck för en inomvetenskapligt motiverad satsning. Men professorerna prioriterar också många samhällsrelevanta ämnen. Studenterna betonar vård och omsorg starkare. En förklaring kan vara att medicinstuderande är väl representerade i undersökningen. Detta till skillnad från gruppen professorer där de som är verksamma inom de medicinska disciplinerna inte ingått i enkäten. Medel för forskning och innovation Respondenterna gavs följande svarsalternativ beträffande metoder att genomföra forskning och innovation rörande framförda förslag: Tillsätt fler forskartjänster och skapa fler universitetsprogram. Kompetenscentra och forskningsinstitut, högskolebaserade kompetenscentra eller fristående forskningsinstitut. Utbildning och kompetensförsörjning. Stimulera god teknik, ekonomisk och annan stimulans av god teknik. Internationellt samarbete till exempel genom forskningsprogram inom EU. Uppdragsforskning eller samfinansierad forskning. Meritering och attityder, positiva attityder till och belöning av högskoleforskare som tar fram nya produkter, processer och teknik. Förmånliga skattevillkor för att främja donationer till forskning samt skatterabatter till FoU-insatser riktade mot små företag. Offentliga beställningar, samordnade offentliga beställningar till exempel genom teknikupphandling från kompetent kund. Andra metoder (egna förslag som inte anses passa in under de fasta alternativen) Det överväldigande intrycket av svaren är att traditionella aktiviteter såsom universitetsprogram och tjänster för forskning vid universitet och högskolor ges högst värdering från effektivitetssynpunkt. Därefter kommer forskningsinstitut eller kompetenscentra vid universitet och högskolor. Samordnade offentliga beställningar genom till exempel teknikupphandling får litet stöd. Även ekonomiska incitament via skattestöd får liten anslutning. Den kanske mest grundläggande, enligt vår uppfattning, formen för kunskapsspridning och överföring utbildning och kompetensspridning får medelmåttig anslutning. Många ansåg att de fasta alternativen inte räckte och kom med egna förslag. Högprioriterade metoder Vi har nedan grupperat vilka metoder respondenterna prioriterar för att skapa tillväxt och konkurrenskraft. De tillstyrker i allmänhet traditionella metoder, medan juridiskt ekonomiskt stöd till universitet och högskolor, konkurrensutsättning av offentlig verksamhet samt samordnad offentlig upphandling genom teknikupphandling får mindre stöd. Utbildning och kompetensförsörjning (4.3) 83 Internationellt samarbete t ex genom EU-forskning (3.8) Uppdrags- eller samfinansierad forskning och utveckling (3.8) Samordnade offentliga beställningar t ex genom teknikupphandling från kompetent kund (3.1) Meritering och attityder som är positiva till högskoleforskare som tar fram nya produkter, tjänster och teknik (4.0) Konkurrensutsättning av offentliga tjänster främjar teknisk utveckling (2.9) Juridiskt kommersiellt stöd åt innovationsverksamhet vid universitet och högskolor (3.2) 37 Högskolebaserade kompetenscentra och fristående forskningsinstitut (3.9) Förmånliga skattevillkor (3.8) Forskartjänster och universitetsprogram (4.1) 74 Ekonomisk stimulans (3.9) Disputerade i näringslivet (3.8) Procenttalen till höger anger andel av förslag som gett metoden hög prioritet. Siffran inom parentes är den genomsnittliga betygssättningen av hur väl metoden bidrar till tillväxt och konkurrenskraft

14 De olika gruppernas specifika prioriteringar av metoder Offentligt verksamma framhåller metoder som stimulerar god teknik som positiva. Däremot betonas samordnad upphandling svagt. Detta kan kanske förklaras av att offentlig verksamhet ofta är mindre riskbenägen. Generella universitetsprogram får röster men mindre än hos övriga kategorier. Professorerna är positiva till forskartjänster och universitetsprogram men faller i övrigt in i den allmänna bilden om vilka metoder som är bäst lämpade att lösa forskningsbehoven. IVA: s ledamöter är generellt mer positiva till forskningsinstitut och kompetenscentra som effektiv metod för att lösa forskningsuppgifter. Ledamöterna är också mer positiva till samfinansierade program och uppdragsforskning. Studenterna tycker att meritering och incitament inte ska användas för att få fram forskning för vissa behov. De är något mer positiva till kompetenscentra och forskningsinstitut men anser att tjänster och universitetsprogram generellt är bästa metod. Studenterna är förhållandevis positiva till juridiskt ekonomiskt stöd till universitet och högskolor för att främja innovationsverksamhet. Näringslivet är förhållandevis jämn i sin inställning till olika metoder. Det finns inga överväldigande tendenser för just någon metod; alla metoder har sitt berättigande. Fackförbunden lägger en jämförelsevis större tonvikt vid samordnad upphandling samt utbildning. Generellt är det emellertid totalt sett alltså få som förespråkar samordnad upphandling. Exempel på egna övriga förslag på metoder och instrument Det är intressant att peka på att hela av 23 procent av de svarande framför egna förslag på metoder. Några exempel: avreglering, locka hit utländska etableringar, socialförsäkringar och trygghetssystem, lärlingsplatser, friskvård, arbetsmarknadspolitik, uppfinnarstöd samt starkare betoning av fri grundforskning. Andra tema som föreslås är mindre byråkrati samt att ingenjörens status måste höjas. Prioriteringar med hänsyn till politisk erfarenhet Det är inga stora skillnader beroende på politisk erfarenhet förutom att politiker mer betonar vård och omsorg jämfört med icke politiker som oftare lyfter fram tillverkning och tjänster. Men detta kan ett resultat av bakomliggande faktorer i urvalet snarare än genuina åsiktsskillnader. Aktiva politiker betonar också infrastruktur något mer än övriga. Prioriteringar beroende på olika bakgrund och erfarenhet Ett intryck är att personer med erfarenhet från privat sektor värderar de olika områdena för forskning och innovation likvärdigt. Dock finns en viss relativt lägre betoning av forskning och vetenskap samt samhälle. Motsvarande mönster framkommer om man tittar på dem med en bakgrund från offentlig sektor och liknande. Inom de två huvudgrupper, offentlig och politisk respektive enskild och industri finns dock en tydlig skillnad beträffande prioritering av vård/omsorg respektive tillverkning och tjänster. Sammanfattande bedömning I webbenkäten har cirka 5000 kvalificerade personer beretts möjlighet att ge sina förslag på områden som bör prioriteras inom forskning och innovation i Sverige. Det är 1239 personer eller 22 procent som svarat och avgett 4300 förslag till prioriterade områden och ämnen. Det är en påfallande stark opinion för energi i alla former samt miljö i vid bemärkelse. Härutöver framförs röststarka prioriteringar på ett femtiotal ämnesområden och frågor. Det blir en utmaning för forsknings- och innovationsystemet att förse alla dessa områden med tillräckliga resurser. 14

15 15

16 Mål och medel för forskning och innovation Denna rapport utgör ett av underlagen för IVAs och VINNOVAs Forsknings- och innovationsframsyn. I en webbenkät har cirka 5000 kvalificerade personer fått möjlighet att ge förslag på områden som bör prioriteras inom forskning och innovation i Sverige. Det är 1239 personer eller 22 procent som svarat och fört fram sammanlagt 4300 förslag till områden att prioritera. Enkäten visar en stark opinion för att satsa på energi i alla former samt miljö i vid bemärkelse. Härutöver prioriteras ett femtiotal ämnesområden och frågor. Det blir en utmaning för forsknings- och innovationsystemet att förse alla dessa områden med tillräckliga resurser. 16

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Sofie Andersson NATURVETARNA 2012-09-01 Innehåll Varför en rapport om forskarrörlighet?... 2 En undersökning om erfarenheter och

Läs mer

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län.

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Rapport 00: Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Innehåll. Sammanfattning.... Genomförande.... Sammanfattning resultat..... Tyngdpunkt i startfasen.....

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING

STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING En undersökning om ledande befattningshavares uppfattningar om sambanden mellan HR-arbete och varumärkesutveckling Av Framgångsrika Friska Företag, 3F i samverkan

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET

FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET Slutrapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

Förnyare och andra utvecklare

Förnyare och andra utvecklare Förnyare och andra utvecklare Syfte med denna analys, huvudresultat och slutsatser Syftet med denna analys är att i första hand undersöka vad den senaste, det vill säga CIS2012, innovationsenkäten kan

Läs mer

Tjänsteinkubatorn. - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009. Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson,

Tjänsteinkubatorn. - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009. Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson, Tjänsteinkubatorn - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009 Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson, Ulrika Hedby och David Lundborg SU Dnr: 301-0024-09 Stockholms

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik Vinnova Analys VA 2009:18 Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik Titel: Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel,

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Forskning och Innovation i Sverige en internationell jämförelse

Forskning och Innovation i Sverige en internationell jämförelse Forskning och Innovation i en internationell jämförelse Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 1. Inledning 7 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Förord Ett framgångsrikt ny- och småföretagande är i hög grad nyckeln till tillväxt, sysselsättning och fortsatt välstånd i Sverige. En helt dominerande andel av de nya jobb som tillkommit har skapats

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Statens företagsfrämjande insatser

Statens företagsfrämjande insatser RiR 2007:11 Statens företagsfrämjande insatser Når de kvinnor och personer med utländsk bakgrund? ISBN 978 91 7086 111 0 RiR 2007:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer