NÅGOT OM WEBBENKÄTER Karin Dahmström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÅGOT OM WEBBENKÄTER Karin Dahmström"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2004 Statistiska institutionen NÅGOT OM WEBBENKÄTER Karin Dahmström

2 1. Inledning Användningen av internetbaserade undersökningar har ökat kraftigt de senaste åren. Det gäller framför allt sådana enkäter som erbjuds via en www-adress (World Wide Web) samt skickas tillbaka elektroniskt till en server; dessa undersökningar kallas i fortsättningen här för webbenkäter. Webbenkäter kan kortfattas beskrivas som en självadministrerad undersökning med datorstöd, dvs en CASI-metod (Computer-Assisted Self Administered Questionnaire). Skillnaden mot en postenkät är hur enkäten når respondenten och hur den skickas tillbaka, medan likheten är att man själv, när man har tid, kan sätta sig och besvara frågorna; ingen intervjuare påverkar vilka svar man avger. En egenskap hos webbenkäter som kan vara förrädiskt lockande - är att den i princip kan göras snabbt och billigt. Detta kan gälla vid avgränsade populationer där alla har tillgång till internet och man känner e-postadresserna. I många andra situationer har man inte någon ram alls att utgå ifrån och de som svarar kan karakteriseras som särskilt intresserade personer med datorvana och som väljer att svara på en enkät som de kanske råkar se på sin skärm. Dessa personer kan inte uppfattas som representativa för någon större population utan slutsatserna kan bara gälla de som speciellt har valt att delta. Eftersom de som svarar troligen skiljer sig från allmänheten med avseende på de variabler som undersöks, kan man räkna med stora systematiska fel till följd av detta om man drar alltför långtgående slutsatser om vilken grupp av personer som svaren kan generaliseras till. Det blir nu allt viktigare att både producenter och konsumenter blir medvetna om att den kvalitet man kan förvänta sig av en webbenkät beror på hur den är genomförd. Ett alternativt sätt att säga detta är att det uppkommer olika typer av fel, vars effekt på slutsatserna måste kunna bedömas. Som alltid måste kvalitetskravet ställas i relation till vad man vill uppnå, vilken målsättning man har med undersökningen, givet de faktiska förutsättningarna för densamma. I fortsättningen av denna stencil kommer de olika fel som kan uppstå, täckningsfel, mätfel och bortfallsfel att diskuteras och då speciellt med inriktning på hur de skall undvikas eller bli så små som möjligt. För att få den rätta bakgrunden till detta är det viktigt att utgå från hur de svarande har rekryterats eller valts ut, vilket tas upp i nästa avsnitt. 2. Rekryteringen av respondenter och möjligheter till generalisering För att kunna dra statistiskt säkra slutsatser till en population, krävs att man har dragit ett slumpmässigt urval från denna. När det gäller deltagarna i webbenkäter har de i många fall rekryterat sig själva ( self-selection ), utan att något urval från en bakomliggande väldefinierad population har gjorts. Detta förhållande bidrar till att många är kritiskt inställda till denna form, men har också medfört att mycket forskning pågår för att försöka kompensera för de fel som uppstår med denna metod, se t ex Lorenc (2003). En skiljelinje går här mellan om de som deltar i undersökningen själva har bestämt sig för att vara med utan att man kan definiera någon population som dessa tillhör eller om det finns en population av enheter (personer, företag) för vilken man har tillgång till en ram och som man drar ett slumpmässigt urval ifrån. I det första fallet kan man inte bestämma någon urvalssannolikhet för deltagarna medan detta är möjligt i det senare. Man kan därför skilja mellan om icke-sannolikhetsbaserade eller sannolikhetsbaserade metoder har varit utgångspunkten för deltagarna i en webbenkät. Inom dessa två grupper kan man urskilja följande metoder, vilka beskrivs närmare nedan.

3 Icke-sannolikhetsbaserade metoder: Underhållningsenkäter, en generell uppmaning att besvara en webbenkät Öppna enkäter som erbjuds utan restriktioner Skapande av en panel av frivilliga för att användas i kommande undersökningar Gemensamt för dessa metoder är att deltagarna är självrekryterade, s k självval ( self-selection ). Sannolikhetsbaserade metoder: Intercept surveys Ram över en avgränsad mängd internetanvändare från vilken urval dras Som en alternativ möjlighet för att besvara en enkät, dvs i en mixed-mode survey I förväg rekryterade paneler av populationer som har tillgång till internet. Demografiska och andra fakta om panelen kan samlas in. Sannolikhetsurval från en generell population Gemensamt för dessa metoder är att undersökaren vet hur deltagarna är rekryterande. I de s k underhållningsenkäterna ( entertainment surveys ), som finns på många, ofta kommersiella, hemsidor, finns ingen kontroll över vem som svarar och de åsikter som redovisas kan bara hänföras till dessa, aktiva personer. Man kan troligen utgå från att man antingen har starkt positiva eller starkt negativa åsikter i den aktuella frågan. Man kan också ofta under insamlingsperioden, t ex en viss dag, få veta ställningen för de olika svarsalternativen. Det finns heller inte säkert någon garanti för att det inte kan gå att rösta flera gånger. I bästa fall har den ansvarige för hemsidan en brasklapp om att resultatet inte kan generaliseras till någon större population. En annan icke-sannolikhetsbaserad metod är när man utan någon speciell begränsning får en inbjudan på hemsidan att vara med i en aktuell undersökning, och att det sedan framhålls som en positiv egenskap att ett stort antal personer svarar på denna enkät. Antalet personer skall alltså ge trovärdighet åt resultaten och att också personer med olika bakgrund påstås är med bland de svarande. Ett tredje sätt att göra en webbenkät med i grunden icke-sannolikhetsbaserade metoder är att skapa en panel av frivilliga internetanvändare för att sedan låta dessa svara på kommande enkäter. Det finns möjlighet att välja personer med olika demografisk bakgrund eller andra egenskaper till denna panel; ett exempel är att man skall ha försökt att sluta röka det senaste halvåret. Urvalet av personer som blir tillfrågade kan alternativt utgå från ett kvoturval, så att man t ex vill ha med män och kvinnor i olika åldrar i förutbestämda proportioner. Även om man från denna panel senare gör ett sannolikhetsurval har ändå den ursprungliga panelen skapats genom att deltagarna har rekryterat sig själva. Om en webbenkät skall baseras på ett sannolikhetsurval, måste man vara medveten om att det inte kan förutsättas att allmänheten har tillgång till internet och att det inte finns några tillförlitliga ramar över webbanvändare. Här diskuteras de fem ovan nämnda metoderna. Med utgångspunkt från internetanvändare kan man låta ramen utgöras av de som besöker en viss hemsida och att man därefter gör ett slumpmässigt urval bland dessa, t ex genom ett systematiskt urval. I Couper (2000) kallas denna metod för intercept surveys. Ansatsen kan vara lämplig om man vill utvärdera en hemsida eller undersöka kundnöjdheten hos besökare som använder tjänster hos den ansvarige för hemsidan. Två specifika problem är dels att många väljer att inte delta i undersökningen, dels hur länge man skall låta urvalsproceduren pågå. En andra ansats innebär att man avgränsar målpopulationen till sådana personer som man vet har tillgång till internet så att det definitionsmässigt inte förekommer någon undertäckning. Därefter krävs en ram över aktuella e-postadresser så att det till ett slumpmässigt urval av dessa kan skickas en

4 inbjudan. Fördelarna med denna kontaktform är att det går snabbt och är billigt samt att brevet kan innehålla krav på en verifikation på mottagandet. Problemen är om man verkligen hittar en aktuell och rättstavad e-postadress, att respondenterna kan ha flera adresser och att eftersändning av e-post kan vara svårt. Vidare måste det klart framgå hur adressen har erhållits, så att inte hela brevet uppfattas som skräppost, s k spam. Denna urvalsmetod kan t ex användas för undersökningar bland studenter som man vet har fått en e-postadress via sin utbildning eller för interna företagsundersökningar. Kvalitetsmässigt är det helt dominerande problemet bortfallet som ligger långt över vad som fås i traditionella postenkäter. För att generellt öka svarsfrekvensen i en undersökning, måste den s k uppgiftslämnarbördan göras så liten som möjligt. Detta är speciellt viktigt vid upprepade undersökningar för t ex företag. Då kan respondenten erbjudas att själv välja hur svaren skall lämnas varvid svar via internet kan vara ett alternativ. Detsamma kan gälla vid påminnelser för att höja svarsfrekvensen i en enstaka undersökning. Man kan då också kombinera en telefonintervju med en webbenkät på så sätt att intervjun stöds genom att respondenten följer med på skärmen när frågorna ställs. I dessa situationer kan populationen vara mer generell än bara internetanvändare och urvalet kan ha gjorts med någon sannolikhetsbaserad metod. Att använda flera insamlingsmetoder i samma undersökning kallas ofta för att man genomför en mixed-mode survey. I detta sammanhang kan de olika insamlingsformerna i sig ha olika konsekvenser för svaren och de fel som kan bli följden, vilket måste beaktas. En fjärde möjlighet att använda webbenkäter är när man rekryterar internetanvändare till en panel med hjälp av sannolikhetsbaserade urvalsmetoder, t ex telefonkontakt via random digit dialing (RDD). Vid denna telefonkontakt samlar man in olika bakgrundsvariabler samt tar reda på om vederbörande har tillgång till internet eller ej. Därefter skickas e-post med förfrågan om deltagande i en viss enkät. Att rätt person svarar, och bara svarar en gång, kan kontrolleras genom olika identifikationsnummer och/eller lösenord. Man försöker här generalisera slutsatserna till internetanvändare. Ett sannolikhetsurval från en generell population med webbenkäter måste ta hänsyn till att inte alla har tillgång till internet. Den rampopulation som skulle kunna gå att skapa kommer därför att avvika kraftigt från målpopulationen; vi får i praktiken ett stort undertäckningsfel, dvs personerna i målpopulationen har ingen möjlighet att komma med i ett urval från ramen. I princip kan man erbjuda en person som inte har tillgång till internet olika möjligheter att få detta, t ex genom lån av utrustning eller uppmaning att gå till t ex bibliotek eller internetkafé med denna service. Det får dock anses vara realistiskt att ännu inte ha målsättningen att på ett strikt statistiskt sätt genomföra sådana undersökningar. Se vidare i kap 4 om bortfall om hur tillgången till internet varierar i befolkningen. 3. Mätfel Eftersom en webbenkät förutom frågorna innehåller många olika typer av visuella inslag, blir också felen delvis annorlunda och specifika för denna insamlingsmetod. Hur själva frågan formuleras är viktig i alla undersökningar, men här är layouten, grafiken, färgen och stilen några av de faktorer som dessutom påverkar hur man svarar på en webbenkät. Det kan t ex gälla sättet att fylla i svaren med hjälp av olika s k svarsoptioner eller om och hur man kan förflytta sig i själva enkäten. Svarsoptionerna: - Radio buttons - används vanligen om endast ett svarsalternativ skall markeras (runda ringar) - Check boxes - om flera svarsalternativ är möjliga ( check all that apply boxes ) (svarsrutor) - Drop boxes och textboxes - markering av alternativ som visas genom att menyer dras ner Specifikt för webbenkäter är rullgardinsmenyerna som man drar ner ( drop-boxes, drop-down menus ) där de olika svarsalternativen visas. Fördelar: - Sparar plats på skärmen, speciellt om alternativlistans längd överstiger skärmsidans storlek.

5 - Kodningsfel kan minska om beskrivningar av svarsalternativen ges; alternativet skulle vara att respondenten skriver in t ex vad arbetsuppgifterna i ett yrke innebär. - Möjligt att låta slumpen avgöra ordningen på de olika svarsalternativen. Nackdelar: - Flera musklickar krävs av respondenten, dvs det går långsamt. Detta märks speciellt om svaret i stället enkelt skulle kunna skrivas direkt, t ex födelseåret. - Man får ingen snabb och enkel överblick över de de tänkbara alternativen; kanske bara det första alternativet visas när frågan kommer upp. Multimedia blir nu en möjlighet med tillgång till grafiska bilder, ljud och rörliga bilder (video). Ett speciellt användningsområde kan vara för igenkänning av varumärken och att testa annonser. Men det är en minneskrävande metod och nerladdningen tar lång tid. På sikt finns det en stor potential för att vidga frågebegreppet. Men vi vet inte hur svaren påverkas av olika visuella former. En fråga att ställa sig här är: Används grafiken som ögongodis ( eye candy ) eller är den väsentlig för enkäten? Målsättningen bör vara en avvägning mellan en estetiskt tilltalande design som gör respondenten motiverad och intresserad och ett sätt att underlätta för respondenten att besvara enkäten fullständigt. Förflyttningen/navigeringen i enkäter avgörs av om man har en scrollad (statisk) eller en interaktiv (dynamisk) webbenkät. Scrollade enkäter liknar postenkäter. Respondenten kan i dessa få en överblick över hela frågeformuläret, både dess innehåll och omfattning, genom att bläddra igenom det innan han börjar besvara frågorna. Han kan också sedan hoppa över frågor eller ändra redan avgivna svar. Inga svar lämnas definitivt förrän man bestämmer sig nu är jag klar och skickar iväg svaren. Detta kräver inte så avancerad programvara och utrustning, det går lätt att programmera och ladda ner. Inga hopp- eller konsistenskontroller är dock möjliga. Det är också större risk för ofullständiga formulär eller inga svar alls, t ex om kontakten bryts under själva svarsprocessen eller systemet kraschar. I en interaktiv enkät kan varje skärmsida uppfattas som ett (del)formulär, på vilka svaren skickas iväg innan man ser nästa. Dessa kan då utsättas för olika konsistenskontroller samt att alltid nästa skärmsida blir den rätta utifrån de tidigare avgivna svaren. Det är också möjligt att det partiella bortfallet blir mindre om man är tvungen att besvara en fråga för att kunna gå vidare. Om det blir ett avbrott i överföringen av svar, har ändå vissa svar kunnat lämnas. Respondenten har emellertid svårare att uppleva frågeformuläret som en helhet och t ex veta var i frågeprocessen han befinner sig: hur mycket är det kvar?, vad svarade jag på några frågor bakåt? osv. Denna typ av enkät kräver mera programmering och mera avancerad utrustning inklusive ständigt kontakt med en server, vilket ökar risken för tekniska problem. Valet mellan de olika ansatserna beror bl a på längden och komplexiteten hos enkäten; ju längre och mera komplex en enkät är, desto större fördelar har den interaktiva modellen. 4. Bortfall orsaker och förebyggande åtgärder 4.1 Olika typer av bortfall och orsaker till bortfall Definitionen av bortfall utgår ifrån att man har en population och en ram. Alltså: Bortfall är de enheter i ramen som man har planerat att undersöka, men som man ej fick något svar ifrån (eller motsvarande).

6 Vid bestämning av bortfallsandelen ( non-response rate ) i en undersökning, kan denna strikt bara bestämmas i ovanstående situation. Detta gör att man inte kan tala om bortfall i denna mening i de webbenkäter där deltagarna själva har valt att vara med, dvs är självrekryterade, och då vi heller inte har någon rampopulation. Detta gäller alltså underhållningsenkäterna och panelerna av frivilliga personer. I övriga webbenkäter som baseras på sannolikhetsurval är det emellertid meningsfullt att tala om bortfall. Det finns dock anledning till att vara beredd på stort bortfall i många undersökningar samt att bortfallsfelet kan ha stor inverkan på slutsatserna, eftersom de som inte svarar troligen har andra egenskaper än de svarande. Den sociala, ekonomiska och tekniska nivån och infrastrukturen i ett land påverkar ytterst möjligheterna att kunna genomföra webbenkäter, även om tillgången till internet ökar kraftigt överallt. Erfarenheten att svara på enkäter och marknadsundersökningar är naturligtvis en gynnsam faktor även för att man skall vara villig att delta i dessa nya former för datainsamling. Det är också viktigt att det finns lagregler som omfattar skydd för enkätsvar som lämnas via olika datamedier. Svarsfrekvensen påverkas i alla undersökningar av respondentens egenskaper. Här är det speciellt om man har vana vid datorer och internetanvändning. De som hamnar i denna kategori är framför allt yngre personer, högutbildade med god inkomst och män. En annan avgörande faktor är inställningen till att besvara enkäter i allmänhet. Här kan ett nytt medium som internet utgöra en positiv faktor för gruppen yngre män, som i traditionella undersökningar ofta utgör en grupp med lägre svarsfrekvens än t ex äldre personer. Även för andra kan det finnas en positiv nyhetseffekt även om den snabbt kan avta om man nås av alltför många enkäter av detta slag. En mycket viktig faktor här är också om man har utrustning som fungerar för detta ändamål så att man inte blir negativt inställd till att delta. Antag nu att en respondent har nåtts av ett meddelande om en uppmaning att besvara en webbenkät. Vad kan då hända? - Följande är en punktvis beskrivning av olika hinder på vägen till en fullständigt besvarad och ivägskickad enkät. 1. Fullständigt bortfall (individbortfall) - ingen inloggning sker av respondenten, ingen information fås. 2. Deltagare som kanske inte har bestämt sig om enkäten skall besvaras eller ej: lurkers ( lurpassare ), clickers ( klickare ) - Loggar in, men svarar inte färdigt på några frågor - I en statisk enkät: några frågor besvaras innan man lämnar enkäten. - I en interaktiv enkät: inga frågor besvaras. 3. Hoppar av enkäten, slutför den inte ( drop-outs ), (partiellt bortfall) - Går delvis igenom enkäten innan man lämnar den. 4. Partiellt bortfall (variabelbortfall) - Slutförd enkät, men vissa frågor överhoppade. 5. Fullständigt ifylld enkät och ivägskickad. Varför uppstår dessa problem? 1. Ej nåbara personer - Okända, felaktiga eller ofullständiga e-postadresser. 2. Tekniska brister - långsam eller bruten internetkontakt, inkompatibel mjukvara

7 3. Otillräcklig kompetens - för att öppna formuläret, att handskas med svarsoptionerna, osv 4. Utformningen av formuläret - den visuella presentationen kan medföra att man missar några frågor/svarsalternativ, att man har svårt att hoppa till rätt fråga i statiska formulär, osv 5. Bristande följsamhet ( noncompliance ) - Man har (avsiktligt) bestämt sig för att inte delta eller inte besvara vissa frågor eller att avsluta svarandet 4.2 Förebyggande åtgärder: Att kunna förebygga att bortfall uppstår är naturligtvis det mest effektiva. Några av de åtgärder som delvis är specifika för webbenkäter är att använda en progress indicator att ge olika belöningar att designa frågorna användarvänligt på skärmen att inte tvinga fram svar på alla frågor Att få veta var i formuläret man är, hur mycket som är kvar, kan göras med hjälp av en progress indicator. En sådan markerar t ex hur stor andel av frågorna som är besvarade alternativt hur stor andel som återstår. Man kan också välja att ange den förväntade tid som behövs för att besvara de återstående frågorna. Dock kan man ej få entydiga uppgifter om detta om det förekommer hoppfrågor. Om en progress indicator behövs beror framför allt på om man kan gå fram och tillbaka i enkäten. Detta kan man göra i statiska enkäter men inte i interaktiva, varför det är i de senare som det kan finnas behov, speciellt om formuläret är relativt omfattande. De erfarenheter som har gjorts på detta område visar att andelen helt besvarade enkäter kan öka. För att inte drabbas av variabelbortfall eller att enkäten inte fullföljs, får den maximala tidsåtgången för en webbenkät, liksom för alla former av enkäter, inte vara alltför lång; enligt en uppgift sägs denna tid här vara minuter. För att förebygga bortfall i undersökningar generellt har presenter, belöningar av olika slag alltid rekommenderats. Även i webbenkäter har sådana incentives blivit en åtgärd som har uppmärksammats, kanske mest för man verkligen skall besvara hela enkäten och inte lämna den i förtid, dvs att undvika s k drop-outs. De studier som har gjorts tyder på att ge någon form av belöning är -bättre än ingenting -bättre att ge något i förväg än att man lovar att ge om man svarar -bättre att ge alla en mindre belöning än att ge alla en chans att vinna en större belöning via utlottning. Belöningar ökar troligen svarsfrekvensen om inte respondenten har ett speciellt intresse att svara: är medlem, är med i någon intressegrupp och är extra intresserad av ämnet, svarar på en nöjd-kundenkät och har de mest positiva respektive mest negativa åsikterna eller hör till de respondenter som regelbundet utvärderar en viss hemsida. Man får dock se upp så att inte kostnaden per utskick blir alltför stort. Det är också svårare att rent konkret skicka presenter vid webbenkäter jämfört med försändelser tillsammans med en vanlig postenkät. Ett alternativ till presenter av typ trisslotter, blomstercheckar och biocheckar är att respondenten får möjlighet att välja någon hjälporganisation till vilken undersökaren skickar ett bidrag som tack för deltagandet i undersökningen. En egenskap som skiljer webbenkäter från postenkäter är att det är extra viktigt med designen av frågorna och svarsalternativen samt hur man förfar vid själva svarandet. Även om allt fler blir vana vid internet och olika sätt att fylla i enkäter på skärmen, måste man överväga att ge instruktioner antingen

8 inledningsvis eller vid olika frågor. Alternativt skall det finnas möjlighet att klicka sig fram till hjälp vid behov. Det måste också tydligt framgå hur svaren skall ges, t ex om endast ett svar eller flera är tillåtna. Om man skall svara med rullgardinsmenyer ( drop-boxes, drop-down menus ) kanske bara ett alternativ visas och om detta ej känns som det rätta, kanske frågan hoppas över om man inte vet att det finns andra alternativ och inte vet hur man skall få fram dessa. Man måste också se till att alla svarsalternativ på stora matrisfrågor syns samtidigt på skärmen utan att man behöver förflytta sig, dvs det kan annars bli både mätfel och bortfall. Rent tekniskt måste utseendet på skärmen testas noga på olika utrustningar så att respondenten verkligen ser det som undersökaren har tänkt sig, så att inte innehållet förvanskas. För att enkäten helt allmänt skall kännas användarvänlig så att man bestämmer sig för att besvara den, krävs också att tiden för nerladdning inte blir för lång. Respondenten skall uppleva att undersökningen hanteras seriöst så att det känns positivt och meningsfullt att svara på en webbenkät. Av detta skäl är det viktigt att inte tvinga respondenten att svara på en viss fråga i en interaktiv enkät för att kunna fortsätta enkäten, dvs att man faktiskt tillåter variabelbortfall. En stor risk är annars att de följande svaren kan bli föga genomtänkta eller att ett avbrott blir följden. I stället för att tillåta variabelbortfall, kan man utforma svarsalternativen på ett användarvänligt sätt. Det är t ex viktigt att alternativet Vet inte finns med på frågorna. Man kan därefter antingen kräva att man svarar på frågan eller att man tillåts hoppa över frågan. En variant är att man på varje fråga har alternativet Avstår från att svara, men att man kräver ett markerat svar för att gå vidare i enkäten. Några erfarenheter: - Om alternativet Vet ej finns explicit, ökar användningen av detta alternativ. - Om respondenten tvingas besvara alla frågor, ökar andelen enkäter som avbryts. - Erbjud en opt-out option, men gör den mindre iögonfallande än andra alternativ, t ex i en mindre storlek. - Använd en påminnelsemarkering om respondenten hoppar över en fråga, men tvinga inte fram ett svars Generellt: 1. Uppmuntra den respondent som börjat besvara en enkät att fullfölja - Positiv feedback under ifyllandet - Gör enkäten kort, intressant och lätt att besvara utan några känsliga frågor, dvs minska uppgiftslämnarbördan 2. Gör det inte för lätt för respondenten att överge enkäten - Erbjud inte svarsoptioner som uppmuntrar till att sluta - Hindra tillfälliga avbrott 4.3 Uppföljningar efter bortfall Efter utskicket av en webbenkät går det fortare att få in svaren än vid en postenkät och många svar fås relativt snabbt, redan inom en vecka. Valet av tid för påminnelser påverkas av detta. Se till att - respondenten får tillräcklig tid att svara - de som faktiskt svarat ej får påminnelser - underlätta för partiella kompletteringar, dvs informera om hur man kommer tillbaka till enkäten och att man kan fortsätta svara där man slutade. - ingen svarar mer än en gång,

9 Förutom påminnelser om överhoppade frågor, kan respondenten göras uppmärksam på orimliga svar eller svar utanför tillåtna gränser. Se till att vara positiv och framhålla betydelsen av kompletta enkäter och att man tar sig tid att svara på ett genomtänkt sätt. Sammanfattning: Förhindra fel upptäck fel rätta fel 5. Ytterligare att tänka på Inbjudan till deltagande i webbenkäter bör specifikt innehålla: - Hur man når webbadressen och loggar in - Webbadress och lösenord i början så att respondenten inte behöver scrolla för att kunna sätta igång. - Hur personens namn och adress har erhållits - Vad som krävs av respondenten vad avser innehållet och omfattningen Liksom vid alla enkäter är det viktigt att tänka på - Personlig inbjudan anpassad efter undersökningen - Informera om vem som gör undersökningen och avsikten med den - Försäkran om konfidentialitet Att få tillgång till frågeinstrumentet kräver vanligen olika sätt att bekräfta att rätt person har nåtts. Man kan förfara på olika sätt, med t ex IP(Internet Protocol)-nummer, ID(identifikations)nummer och lösenord. ID-numren bör helst skapas av datorn, vilket ger en större känsla av konfidentialitet. På välkomstskärmen behöver man sedan få en bekräftelse på att man har kommit till rätt hemsida. En påminnelse om löftet om konfidentialitet är positivt, liksom att man får reda på vilka möjligheter man har att få hjälp om man får problem. Här kan också allmänna instruktioner om hur man besvarar enkäten och skickar iväg den ges. Till sist: det är viktigt, mycket viktigt, att testa enkäten i förväg, både vad gäller det tekniska förfarandet och innehållet och dess utformning. Detta får inte glömmas bort när allt är nytt och spännande. Man måste testa både den ökade användningen av designverktyg samt mängden av varierande teknisk utrustning för mottagandet av enkäten och överföringen av svaren. Alltså: - Att göra en bra webbenkät tar tid och är jobbigt. - Att använda en bra design minskar troligen bortfallet och mätfelen - Att testa i förväg är extremt viktigt 6. Referenser Bosnjak, M (2003): Methodological Issues in Web-based Surveys. Workshop held on April 28 th, 2003, at the University of Linköping, Sweden. Couper, M P (2000): Web Surveys. A Review of Issues and Approaches. Public Opinion Quarterly, 64, pp Couper, M P (2002): Web Survey Design. Kurs på SCB september 2002.

10 Lorenc, B (2003): Effectiveness of Weighting by Stratification on the Propensity Score Using Double Samples. Research Report No. 2003:10, Statistiska institutionen, Stockholms universitet. Vehovar, V, Batagelj, Z, Manfreda K L, and Zaletel, M (2002): Nonresponse in Web Surveys. In Survey Nonresponse, eds: Groves, R M, Dillman D A, Eltinge J L, and Little, R J A. Wiley, New York.

Datainsamlingsmetoder för primärdata, datorstöd

Datainsamlingsmetoder för primärdata, datorstöd F7 Datainsamlingsmetoder för primärdata, datorstöd Olika datainsamlingsmetoder Definition: Respondent = person (eller dylikt) som ska besvara en enkät/intervju/observeras etc. Enkäter Postenkäter Webbenkäter

Läs mer

Olika datainsamlingsmetoder

Olika datainsamlingsmetoder F6 Datainsamlingsmetoder för primärdata, datorstöd (kap 2.2, 3, 7.2) Olika datainsamlingsmetoder Definition: Respondent = person (eller dylikt) som ska besvara en enkät/intervju/observeras etc. Enkäter

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Att bedöma webbpaneler och webbpanelundersökningar. - exempel på numeriska mått och verbala beskrivningar

Att bedöma webbpaneler och webbpanelundersökningar. - exempel på numeriska mått och verbala beskrivningar Att bedöma webbpaneler och webbpanelundersökningar - exempel på numeriska mått och verbala beskrivningar Åke Wissing SCB 2011 02 03 Litteraturkällor Exempel på källitteratur: För inspiration och koordination

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler. Torbjörn Sjöström VD Novus Group

Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler. Torbjörn Sjöström VD Novus Group Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler Torbjörn Sjöström VD Novus Group 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Om Novus - den nya generationens undersökningsföretag...

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB

Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB Konsekvenser av Bortfall Introduktion Illustration av hur bortfall påverkar resultaten i en statistisk

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Surveyföreningen - Webpaneler i praktiken

Surveyföreningen - Webpaneler i praktiken Surveyföreningen - Webpaneler i praktiken Henrik Kronberg Stockholm 2011-02-03 Henrik Kronberg Norstat Sverige AB - Fältbolag Projektledare inom webundersökningar mot panel under flera år Statistikerbakgrund

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Kort instruktion - Leverantörsportal

Kort instruktion - Leverantörsportal Kort instruktion - Leverantörsportal Inloggning och förkvalificering Inbjudan till Leverantör I mailet finns dina inloggningsuppgifter, länk till manual osv. 1. Klicka på [Logga in] för att komma till

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar Svenskarnas syn på smarta nät och och hur infrastrukturen den förändrats de för senaste laddplatser åren. Undersökning från TNS/Sifo juni Undersökning från TNS

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Enkäter - Lärarmanual

Enkäter - Lärarmanual Med funktionen Enkäter kan du skapa kursvärderingar och undersökningar direkt i Blackboard. En stor fördel med detta jämfört med den traditionella pappersvarianten, är att resultatet sammanställs automatiskt.

Läs mer

Är icke-sannolikhetsurval aldrig representativa?

Är icke-sannolikhetsurval aldrig representativa? Surveyföreningens webbpanelseminarium 2011-02-03 Är icke-sannolikhetsurval aldrig representativa? Jan Wretman Webbpanelkommittén 1 Det kommer att handla om: Begreppet representativitet. Bedömning av skattningars

Läs mer

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS?

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Esmail Salehi-Sangari Åsa Wallström Avdelningen för industriell marknadsföring, e- handel och logistik Bakgrund Vi har en hög mognadsgrad av internetanvändning

Läs mer

Senast ändrat av Jan Elvelid Sidan 1 Senaste revision 2011-01-09 METODBESKRIVNING SVENSKARNA OCH INTERNET

Senast ändrat av Jan Elvelid Sidan 1 Senaste revision 2011-01-09 METODBESKRIVNING SVENSKARNA OCH INTERNET Senast ändrat av Jan Elvelid Sidan 1 Senaste revision 2011-01-09 METODBESKRIVNING SVENSKARNA OCH INTERNET Senast ändrat av Jan Elvelid Sidan 2 Senaste revision 2011-01-09 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Sökaktivitet inom olika arbetsmarknadspolitiska program

Sökaktivitet inom olika arbetsmarknadspolitiska program Sökaktivitet inom olika arbetsmarknadspolitiska program Petra Nilsson 20 maj 2011 Working Paper 2011:1 Arbetsförmedlingens Working Paper serie presenterar rapporter som rör analys av arbetsmarknadens funktionssätt

Läs mer

Användarguide. Komma igång med HR Supporten (HRS) Användare Svarsmail Tjänster Rekryteringsprocess Gruppmail Mina sidor

Användarguide. Komma igång med HR Supporten (HRS) Användare Svarsmail Tjänster Rekryteringsprocess Gruppmail Mina sidor Användarguide Innehållsförteckning Komma igång med HR Supporten (HRS) Användare Svarsmail Tjänster Rekryteringsprocess Gruppmail Mina sidor Komma igång med HR Supporten (HRS) innehållsförteckning Efter

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen Webbenkät utvecklad av Stilit AB Bakgrund Detta dokument innehåller en snabb instruktion för att på ett enkelt sätt komma igång med NOSACQ-50 enkätundersökningen.

Läs mer

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor Manual för Platsnytt rekrytering Urvalsfrågor Version 006-06-0 INNEHÅLL INNEHÅLL Logga in och navigera Hjälp 4 URVALSFRÅGOR Beskrivning urvalsfrågor 5 Urvalsfrågor 6 Avancerade urvalsfrågor 7-8 Poängvärde

Läs mer

De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt

De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt 1 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt 2 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION

Läs mer

Kvalitetsstandarder inom statistikproduktionen. 2011-10-19 Lilli Japec, Dr Utvecklingschef SCB lilli.japec@scb.se

Kvalitetsstandarder inom statistikproduktionen. 2011-10-19 Lilli Japec, Dr Utvecklingschef SCB lilli.japec@scb.se Kvalitetsstandarder inom statistikproduktionen 2011-10-19 Lilli Japec, Dr Utvecklingschef SCB lilli.japec@scb.se 1 Inledning Vad är kvalitet? Vilka ramverk finns? Några exempel från SCB:s kvalitetsarbete

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

OpenMeetings guide för nya användare

OpenMeetings guide för nya användare 1 Innehållsförteckning 1. Logga in / Skapa ett användarkonto...2 1.1 Hem vy...3 1.2 Ändra profil...4 1.3 Ladda upp avatar / bild... 5 2. Konferensrum (Möte)... 7 2.1 Stig in i ett Konferensrum... 7 2.2

Läs mer

Att söka kurser Via webbansökan

Att söka kurser Via webbansökan Att söka kurser Via webbansökan Samt att bifoga betyg, läsa meddelanden och antagningsbesked från Komvux och hur du gör för att bekräfta (tacka ja) till en kurs. Så här gör du för att söka kurser! Gå in

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Ungar & Medier medievardagen för barn och unga 2013-04-12 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Att skriva och utvärdera frågor till en statistisk undersökning

Att skriva och utvärdera frågor till en statistisk undersökning Att skriva och utvärdera frågor till en statistisk undersökning Fredrik Scheffer Enheten för mätteknik SCB fredrik.scheffer@scb.se Att skriva och utvärdera frågor till en statistisk undersökning Mätinstrumentet

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Föräldraundersökning 2012 2013-02-09 Inledning Enheten för statistik om utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Annika Nilsson Trivector Traffic (Stockholm) Resvaneundersökning (RVU) Enda sättet att mäta andel! Kräver tillräckligt antal svar på lokal nivå för

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Att söka kurser Via Webbansökan. Samt att bifoga betyg och läsa meddelanden från Komvux

Att söka kurser Via Webbansökan. Samt att bifoga betyg och läsa meddelanden från Komvux Att söka kurser Via Webbansökan Samt att bifoga betyg och läsa meddelanden från Komvux Så här gör du för att söka kurser! Gå in på Eskilstunas hemsida: http://www.eskilstuna.se/ Klicka på Utbildning och

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer 1 Titel: Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer Utgivningsdatum: 2010-05 Utgivare: Trafikverket Layout: Confetti Innehållsförteckning

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

Metoder för datainsamling. Metoder för datainsamling. Kvalitativa intervjuer, urval. FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare 2013-05-15

Metoder för datainsamling. Metoder för datainsamling. Kvalitativa intervjuer, urval. FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare 2013-05-15 Metoder för datainsamling FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare 2013-05-15 Tommy Holmberg Metoder för datainsamling Kvantitativ forskning Datainsamling Kvalitativ forskning Självrapporterad data

Läs mer

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport Datum 2011-10-03 1(6) Anna Björkesjö Klara Jakobsson Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö - Nyköping 2011 Metod- och kvalitetsrapport 2(6) Metoddokumentation Målpopulation Målpopulationen för en skräpmätning

Läs mer

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Bakgrund och syfte För att följa upp kvaliteten i verksamheterna har Örebro Kommun låtit genomföra en brukarundersökning för servicetjänster. Undersökningen är en

Läs mer

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1 Marknadsundersökning 2010 Denna essä behandlar marknadsundersökningar ur ett produktutvecklingsperspektiv för att försöka finna en lämplig process för att ta reda på kundernas behov och önskemål. Mälardalens

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 203-03-09 Innehållsförteckning. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress 3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg)

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) Allmän info Ett uppdaterat medlemsregister är ryggraden i en förenings verksamhet. Det underlättar fakturering/uppföljning av medlemsavgifter, närvarorapportering,

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor Manual till SKOLMILJÖ 2000 Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKOLMILJÖ 2000 1. Inledning 3 Användarmanual för administration av undersökningar

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll?

Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll? Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll? Rapport: Artikel: Margareta Lindén-Boström and Carina Persson A selective follow-up study on a public health survey Eur J Public Health ckr193 first published

Läs mer

AIF:arens guide till cyberrymden

AIF:arens guide till cyberrymden AIF:arens guide till cyberrymden www.andrarumsif.se Reviderad 2008-04-14 1 Välkommen till www.andrarumsif.se:s användarmanual! Denna manual ska inte ses som en fullständig manual till hemsidan utan snarare

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

SPARA OLIKA SÖKNINGAR: 2013-04-02

SPARA OLIKA SÖKNINGAR: 2013-04-02 SPARA OLIKA SÖKNINGAR: 2013-04-02 Tex rapporter utan insatser: Välj tider tex kalendervecka Välj arbetslag Välj Filter Uppdelning, tex medarbetare Listtyp Komplett Utökad sökning Bocka i Endast rapporter

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, september 2014

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, september 2014 Artologik Survey&Report Nya funktioner, september 2014 1 Innehållsförteckning Statistik... 3 Kräv byte av lösenord... 3 E-postbekräftelse till enkätägare när enkäten stängs... 4 Respondenters användarnamn

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Manual webb-bokning. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-bokning. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-bokning Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning och webbadress 2. Söka tider 3. Schemat

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu

Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu 2013-12-03 Bakgrund Folkhögskola.nu har utvecklat en funktion som gör det möjligt för skoladministratörer att skapa kursspecifika digitala ansökningsformulär

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Slutrapport Bättre primärstatistik BAST, etapp 2

Slutrapport Bättre primärstatistik BAST, etapp 2 Slutrapport Avslut 1(7) Slutrapport Bättre primärstatistik BAST, etapp 2 Slutrapport Avslut 2(7) Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Projektet... 4 2.1 Projektets bakgrund och uppgift... 4 2.2 Deltagare...

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer