NÅGOT OM WEBBENKÄTER Karin Dahmström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÅGOT OM WEBBENKÄTER Karin Dahmström"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2004 Statistiska institutionen NÅGOT OM WEBBENKÄTER Karin Dahmström

2 1. Inledning Användningen av internetbaserade undersökningar har ökat kraftigt de senaste åren. Det gäller framför allt sådana enkäter som erbjuds via en www-adress (World Wide Web) samt skickas tillbaka elektroniskt till en server; dessa undersökningar kallas i fortsättningen här för webbenkäter. Webbenkäter kan kortfattas beskrivas som en självadministrerad undersökning med datorstöd, dvs en CASI-metod (Computer-Assisted Self Administered Questionnaire). Skillnaden mot en postenkät är hur enkäten når respondenten och hur den skickas tillbaka, medan likheten är att man själv, när man har tid, kan sätta sig och besvara frågorna; ingen intervjuare påverkar vilka svar man avger. En egenskap hos webbenkäter som kan vara förrädiskt lockande - är att den i princip kan göras snabbt och billigt. Detta kan gälla vid avgränsade populationer där alla har tillgång till internet och man känner e-postadresserna. I många andra situationer har man inte någon ram alls att utgå ifrån och de som svarar kan karakteriseras som särskilt intresserade personer med datorvana och som väljer att svara på en enkät som de kanske råkar se på sin skärm. Dessa personer kan inte uppfattas som representativa för någon större population utan slutsatserna kan bara gälla de som speciellt har valt att delta. Eftersom de som svarar troligen skiljer sig från allmänheten med avseende på de variabler som undersöks, kan man räkna med stora systematiska fel till följd av detta om man drar alltför långtgående slutsatser om vilken grupp av personer som svaren kan generaliseras till. Det blir nu allt viktigare att både producenter och konsumenter blir medvetna om att den kvalitet man kan förvänta sig av en webbenkät beror på hur den är genomförd. Ett alternativt sätt att säga detta är att det uppkommer olika typer av fel, vars effekt på slutsatserna måste kunna bedömas. Som alltid måste kvalitetskravet ställas i relation till vad man vill uppnå, vilken målsättning man har med undersökningen, givet de faktiska förutsättningarna för densamma. I fortsättningen av denna stencil kommer de olika fel som kan uppstå, täckningsfel, mätfel och bortfallsfel att diskuteras och då speciellt med inriktning på hur de skall undvikas eller bli så små som möjligt. För att få den rätta bakgrunden till detta är det viktigt att utgå från hur de svarande har rekryterats eller valts ut, vilket tas upp i nästa avsnitt. 2. Rekryteringen av respondenter och möjligheter till generalisering För att kunna dra statistiskt säkra slutsatser till en population, krävs att man har dragit ett slumpmässigt urval från denna. När det gäller deltagarna i webbenkäter har de i många fall rekryterat sig själva ( self-selection ), utan att något urval från en bakomliggande väldefinierad population har gjorts. Detta förhållande bidrar till att många är kritiskt inställda till denna form, men har också medfört att mycket forskning pågår för att försöka kompensera för de fel som uppstår med denna metod, se t ex Lorenc (2003). En skiljelinje går här mellan om de som deltar i undersökningen själva har bestämt sig för att vara med utan att man kan definiera någon population som dessa tillhör eller om det finns en population av enheter (personer, företag) för vilken man har tillgång till en ram och som man drar ett slumpmässigt urval ifrån. I det första fallet kan man inte bestämma någon urvalssannolikhet för deltagarna medan detta är möjligt i det senare. Man kan därför skilja mellan om icke-sannolikhetsbaserade eller sannolikhetsbaserade metoder har varit utgångspunkten för deltagarna i en webbenkät. Inom dessa två grupper kan man urskilja följande metoder, vilka beskrivs närmare nedan.

3 Icke-sannolikhetsbaserade metoder: Underhållningsenkäter, en generell uppmaning att besvara en webbenkät Öppna enkäter som erbjuds utan restriktioner Skapande av en panel av frivilliga för att användas i kommande undersökningar Gemensamt för dessa metoder är att deltagarna är självrekryterade, s k självval ( self-selection ). Sannolikhetsbaserade metoder: Intercept surveys Ram över en avgränsad mängd internetanvändare från vilken urval dras Som en alternativ möjlighet för att besvara en enkät, dvs i en mixed-mode survey I förväg rekryterade paneler av populationer som har tillgång till internet. Demografiska och andra fakta om panelen kan samlas in. Sannolikhetsurval från en generell population Gemensamt för dessa metoder är att undersökaren vet hur deltagarna är rekryterande. I de s k underhållningsenkäterna ( entertainment surveys ), som finns på många, ofta kommersiella, hemsidor, finns ingen kontroll över vem som svarar och de åsikter som redovisas kan bara hänföras till dessa, aktiva personer. Man kan troligen utgå från att man antingen har starkt positiva eller starkt negativa åsikter i den aktuella frågan. Man kan också ofta under insamlingsperioden, t ex en viss dag, få veta ställningen för de olika svarsalternativen. Det finns heller inte säkert någon garanti för att det inte kan gå att rösta flera gånger. I bästa fall har den ansvarige för hemsidan en brasklapp om att resultatet inte kan generaliseras till någon större population. En annan icke-sannolikhetsbaserad metod är när man utan någon speciell begränsning får en inbjudan på hemsidan att vara med i en aktuell undersökning, och att det sedan framhålls som en positiv egenskap att ett stort antal personer svarar på denna enkät. Antalet personer skall alltså ge trovärdighet åt resultaten och att också personer med olika bakgrund påstås är med bland de svarande. Ett tredje sätt att göra en webbenkät med i grunden icke-sannolikhetsbaserade metoder är att skapa en panel av frivilliga internetanvändare för att sedan låta dessa svara på kommande enkäter. Det finns möjlighet att välja personer med olika demografisk bakgrund eller andra egenskaper till denna panel; ett exempel är att man skall ha försökt att sluta röka det senaste halvåret. Urvalet av personer som blir tillfrågade kan alternativt utgå från ett kvoturval, så att man t ex vill ha med män och kvinnor i olika åldrar i förutbestämda proportioner. Även om man från denna panel senare gör ett sannolikhetsurval har ändå den ursprungliga panelen skapats genom att deltagarna har rekryterat sig själva. Om en webbenkät skall baseras på ett sannolikhetsurval, måste man vara medveten om att det inte kan förutsättas att allmänheten har tillgång till internet och att det inte finns några tillförlitliga ramar över webbanvändare. Här diskuteras de fem ovan nämnda metoderna. Med utgångspunkt från internetanvändare kan man låta ramen utgöras av de som besöker en viss hemsida och att man därefter gör ett slumpmässigt urval bland dessa, t ex genom ett systematiskt urval. I Couper (2000) kallas denna metod för intercept surveys. Ansatsen kan vara lämplig om man vill utvärdera en hemsida eller undersöka kundnöjdheten hos besökare som använder tjänster hos den ansvarige för hemsidan. Två specifika problem är dels att många väljer att inte delta i undersökningen, dels hur länge man skall låta urvalsproceduren pågå. En andra ansats innebär att man avgränsar målpopulationen till sådana personer som man vet har tillgång till internet så att det definitionsmässigt inte förekommer någon undertäckning. Därefter krävs en ram över aktuella e-postadresser så att det till ett slumpmässigt urval av dessa kan skickas en

4 inbjudan. Fördelarna med denna kontaktform är att det går snabbt och är billigt samt att brevet kan innehålla krav på en verifikation på mottagandet. Problemen är om man verkligen hittar en aktuell och rättstavad e-postadress, att respondenterna kan ha flera adresser och att eftersändning av e-post kan vara svårt. Vidare måste det klart framgå hur adressen har erhållits, så att inte hela brevet uppfattas som skräppost, s k spam. Denna urvalsmetod kan t ex användas för undersökningar bland studenter som man vet har fått en e-postadress via sin utbildning eller för interna företagsundersökningar. Kvalitetsmässigt är det helt dominerande problemet bortfallet som ligger långt över vad som fås i traditionella postenkäter. För att generellt öka svarsfrekvensen i en undersökning, måste den s k uppgiftslämnarbördan göras så liten som möjligt. Detta är speciellt viktigt vid upprepade undersökningar för t ex företag. Då kan respondenten erbjudas att själv välja hur svaren skall lämnas varvid svar via internet kan vara ett alternativ. Detsamma kan gälla vid påminnelser för att höja svarsfrekvensen i en enstaka undersökning. Man kan då också kombinera en telefonintervju med en webbenkät på så sätt att intervjun stöds genom att respondenten följer med på skärmen när frågorna ställs. I dessa situationer kan populationen vara mer generell än bara internetanvändare och urvalet kan ha gjorts med någon sannolikhetsbaserad metod. Att använda flera insamlingsmetoder i samma undersökning kallas ofta för att man genomför en mixed-mode survey. I detta sammanhang kan de olika insamlingsformerna i sig ha olika konsekvenser för svaren och de fel som kan bli följden, vilket måste beaktas. En fjärde möjlighet att använda webbenkäter är när man rekryterar internetanvändare till en panel med hjälp av sannolikhetsbaserade urvalsmetoder, t ex telefonkontakt via random digit dialing (RDD). Vid denna telefonkontakt samlar man in olika bakgrundsvariabler samt tar reda på om vederbörande har tillgång till internet eller ej. Därefter skickas e-post med förfrågan om deltagande i en viss enkät. Att rätt person svarar, och bara svarar en gång, kan kontrolleras genom olika identifikationsnummer och/eller lösenord. Man försöker här generalisera slutsatserna till internetanvändare. Ett sannolikhetsurval från en generell population med webbenkäter måste ta hänsyn till att inte alla har tillgång till internet. Den rampopulation som skulle kunna gå att skapa kommer därför att avvika kraftigt från målpopulationen; vi får i praktiken ett stort undertäckningsfel, dvs personerna i målpopulationen har ingen möjlighet att komma med i ett urval från ramen. I princip kan man erbjuda en person som inte har tillgång till internet olika möjligheter att få detta, t ex genom lån av utrustning eller uppmaning att gå till t ex bibliotek eller internetkafé med denna service. Det får dock anses vara realistiskt att ännu inte ha målsättningen att på ett strikt statistiskt sätt genomföra sådana undersökningar. Se vidare i kap 4 om bortfall om hur tillgången till internet varierar i befolkningen. 3. Mätfel Eftersom en webbenkät förutom frågorna innehåller många olika typer av visuella inslag, blir också felen delvis annorlunda och specifika för denna insamlingsmetod. Hur själva frågan formuleras är viktig i alla undersökningar, men här är layouten, grafiken, färgen och stilen några av de faktorer som dessutom påverkar hur man svarar på en webbenkät. Det kan t ex gälla sättet att fylla i svaren med hjälp av olika s k svarsoptioner eller om och hur man kan förflytta sig i själva enkäten. Svarsoptionerna: - Radio buttons - används vanligen om endast ett svarsalternativ skall markeras (runda ringar) - Check boxes - om flera svarsalternativ är möjliga ( check all that apply boxes ) (svarsrutor) - Drop boxes och textboxes - markering av alternativ som visas genom att menyer dras ner Specifikt för webbenkäter är rullgardinsmenyerna som man drar ner ( drop-boxes, drop-down menus ) där de olika svarsalternativen visas. Fördelar: - Sparar plats på skärmen, speciellt om alternativlistans längd överstiger skärmsidans storlek.

5 - Kodningsfel kan minska om beskrivningar av svarsalternativen ges; alternativet skulle vara att respondenten skriver in t ex vad arbetsuppgifterna i ett yrke innebär. - Möjligt att låta slumpen avgöra ordningen på de olika svarsalternativen. Nackdelar: - Flera musklickar krävs av respondenten, dvs det går långsamt. Detta märks speciellt om svaret i stället enkelt skulle kunna skrivas direkt, t ex födelseåret. - Man får ingen snabb och enkel överblick över de de tänkbara alternativen; kanske bara det första alternativet visas när frågan kommer upp. Multimedia blir nu en möjlighet med tillgång till grafiska bilder, ljud och rörliga bilder (video). Ett speciellt användningsområde kan vara för igenkänning av varumärken och att testa annonser. Men det är en minneskrävande metod och nerladdningen tar lång tid. På sikt finns det en stor potential för att vidga frågebegreppet. Men vi vet inte hur svaren påverkas av olika visuella former. En fråga att ställa sig här är: Används grafiken som ögongodis ( eye candy ) eller är den väsentlig för enkäten? Målsättningen bör vara en avvägning mellan en estetiskt tilltalande design som gör respondenten motiverad och intresserad och ett sätt att underlätta för respondenten att besvara enkäten fullständigt. Förflyttningen/navigeringen i enkäter avgörs av om man har en scrollad (statisk) eller en interaktiv (dynamisk) webbenkät. Scrollade enkäter liknar postenkäter. Respondenten kan i dessa få en överblick över hela frågeformuläret, både dess innehåll och omfattning, genom att bläddra igenom det innan han börjar besvara frågorna. Han kan också sedan hoppa över frågor eller ändra redan avgivna svar. Inga svar lämnas definitivt förrän man bestämmer sig nu är jag klar och skickar iväg svaren. Detta kräver inte så avancerad programvara och utrustning, det går lätt att programmera och ladda ner. Inga hopp- eller konsistenskontroller är dock möjliga. Det är också större risk för ofullständiga formulär eller inga svar alls, t ex om kontakten bryts under själva svarsprocessen eller systemet kraschar. I en interaktiv enkät kan varje skärmsida uppfattas som ett (del)formulär, på vilka svaren skickas iväg innan man ser nästa. Dessa kan då utsättas för olika konsistenskontroller samt att alltid nästa skärmsida blir den rätta utifrån de tidigare avgivna svaren. Det är också möjligt att det partiella bortfallet blir mindre om man är tvungen att besvara en fråga för att kunna gå vidare. Om det blir ett avbrott i överföringen av svar, har ändå vissa svar kunnat lämnas. Respondenten har emellertid svårare att uppleva frågeformuläret som en helhet och t ex veta var i frågeprocessen han befinner sig: hur mycket är det kvar?, vad svarade jag på några frågor bakåt? osv. Denna typ av enkät kräver mera programmering och mera avancerad utrustning inklusive ständigt kontakt med en server, vilket ökar risken för tekniska problem. Valet mellan de olika ansatserna beror bl a på längden och komplexiteten hos enkäten; ju längre och mera komplex en enkät är, desto större fördelar har den interaktiva modellen. 4. Bortfall orsaker och förebyggande åtgärder 4.1 Olika typer av bortfall och orsaker till bortfall Definitionen av bortfall utgår ifrån att man har en population och en ram. Alltså: Bortfall är de enheter i ramen som man har planerat att undersöka, men som man ej fick något svar ifrån (eller motsvarande).

6 Vid bestämning av bortfallsandelen ( non-response rate ) i en undersökning, kan denna strikt bara bestämmas i ovanstående situation. Detta gör att man inte kan tala om bortfall i denna mening i de webbenkäter där deltagarna själva har valt att vara med, dvs är självrekryterade, och då vi heller inte har någon rampopulation. Detta gäller alltså underhållningsenkäterna och panelerna av frivilliga personer. I övriga webbenkäter som baseras på sannolikhetsurval är det emellertid meningsfullt att tala om bortfall. Det finns dock anledning till att vara beredd på stort bortfall i många undersökningar samt att bortfallsfelet kan ha stor inverkan på slutsatserna, eftersom de som inte svarar troligen har andra egenskaper än de svarande. Den sociala, ekonomiska och tekniska nivån och infrastrukturen i ett land påverkar ytterst möjligheterna att kunna genomföra webbenkäter, även om tillgången till internet ökar kraftigt överallt. Erfarenheten att svara på enkäter och marknadsundersökningar är naturligtvis en gynnsam faktor även för att man skall vara villig att delta i dessa nya former för datainsamling. Det är också viktigt att det finns lagregler som omfattar skydd för enkätsvar som lämnas via olika datamedier. Svarsfrekvensen påverkas i alla undersökningar av respondentens egenskaper. Här är det speciellt om man har vana vid datorer och internetanvändning. De som hamnar i denna kategori är framför allt yngre personer, högutbildade med god inkomst och män. En annan avgörande faktor är inställningen till att besvara enkäter i allmänhet. Här kan ett nytt medium som internet utgöra en positiv faktor för gruppen yngre män, som i traditionella undersökningar ofta utgör en grupp med lägre svarsfrekvens än t ex äldre personer. Även för andra kan det finnas en positiv nyhetseffekt även om den snabbt kan avta om man nås av alltför många enkäter av detta slag. En mycket viktig faktor här är också om man har utrustning som fungerar för detta ändamål så att man inte blir negativt inställd till att delta. Antag nu att en respondent har nåtts av ett meddelande om en uppmaning att besvara en webbenkät. Vad kan då hända? - Följande är en punktvis beskrivning av olika hinder på vägen till en fullständigt besvarad och ivägskickad enkät. 1. Fullständigt bortfall (individbortfall) - ingen inloggning sker av respondenten, ingen information fås. 2. Deltagare som kanske inte har bestämt sig om enkäten skall besvaras eller ej: lurkers ( lurpassare ), clickers ( klickare ) - Loggar in, men svarar inte färdigt på några frågor - I en statisk enkät: några frågor besvaras innan man lämnar enkäten. - I en interaktiv enkät: inga frågor besvaras. 3. Hoppar av enkäten, slutför den inte ( drop-outs ), (partiellt bortfall) - Går delvis igenom enkäten innan man lämnar den. 4. Partiellt bortfall (variabelbortfall) - Slutförd enkät, men vissa frågor överhoppade. 5. Fullständigt ifylld enkät och ivägskickad. Varför uppstår dessa problem? 1. Ej nåbara personer - Okända, felaktiga eller ofullständiga e-postadresser. 2. Tekniska brister - långsam eller bruten internetkontakt, inkompatibel mjukvara

7 3. Otillräcklig kompetens - för att öppna formuläret, att handskas med svarsoptionerna, osv 4. Utformningen av formuläret - den visuella presentationen kan medföra att man missar några frågor/svarsalternativ, att man har svårt att hoppa till rätt fråga i statiska formulär, osv 5. Bristande följsamhet ( noncompliance ) - Man har (avsiktligt) bestämt sig för att inte delta eller inte besvara vissa frågor eller att avsluta svarandet 4.2 Förebyggande åtgärder: Att kunna förebygga att bortfall uppstår är naturligtvis det mest effektiva. Några av de åtgärder som delvis är specifika för webbenkäter är att använda en progress indicator att ge olika belöningar att designa frågorna användarvänligt på skärmen att inte tvinga fram svar på alla frågor Att få veta var i formuläret man är, hur mycket som är kvar, kan göras med hjälp av en progress indicator. En sådan markerar t ex hur stor andel av frågorna som är besvarade alternativt hur stor andel som återstår. Man kan också välja att ange den förväntade tid som behövs för att besvara de återstående frågorna. Dock kan man ej få entydiga uppgifter om detta om det förekommer hoppfrågor. Om en progress indicator behövs beror framför allt på om man kan gå fram och tillbaka i enkäten. Detta kan man göra i statiska enkäter men inte i interaktiva, varför det är i de senare som det kan finnas behov, speciellt om formuläret är relativt omfattande. De erfarenheter som har gjorts på detta område visar att andelen helt besvarade enkäter kan öka. För att inte drabbas av variabelbortfall eller att enkäten inte fullföljs, får den maximala tidsåtgången för en webbenkät, liksom för alla former av enkäter, inte vara alltför lång; enligt en uppgift sägs denna tid här vara minuter. För att förebygga bortfall i undersökningar generellt har presenter, belöningar av olika slag alltid rekommenderats. Även i webbenkäter har sådana incentives blivit en åtgärd som har uppmärksammats, kanske mest för man verkligen skall besvara hela enkäten och inte lämna den i förtid, dvs att undvika s k drop-outs. De studier som har gjorts tyder på att ge någon form av belöning är -bättre än ingenting -bättre att ge något i förväg än att man lovar att ge om man svarar -bättre att ge alla en mindre belöning än att ge alla en chans att vinna en större belöning via utlottning. Belöningar ökar troligen svarsfrekvensen om inte respondenten har ett speciellt intresse att svara: är medlem, är med i någon intressegrupp och är extra intresserad av ämnet, svarar på en nöjd-kundenkät och har de mest positiva respektive mest negativa åsikterna eller hör till de respondenter som regelbundet utvärderar en viss hemsida. Man får dock se upp så att inte kostnaden per utskick blir alltför stort. Det är också svårare att rent konkret skicka presenter vid webbenkäter jämfört med försändelser tillsammans med en vanlig postenkät. Ett alternativ till presenter av typ trisslotter, blomstercheckar och biocheckar är att respondenten får möjlighet att välja någon hjälporganisation till vilken undersökaren skickar ett bidrag som tack för deltagandet i undersökningen. En egenskap som skiljer webbenkäter från postenkäter är att det är extra viktigt med designen av frågorna och svarsalternativen samt hur man förfar vid själva svarandet. Även om allt fler blir vana vid internet och olika sätt att fylla i enkäter på skärmen, måste man överväga att ge instruktioner antingen

8 inledningsvis eller vid olika frågor. Alternativt skall det finnas möjlighet att klicka sig fram till hjälp vid behov. Det måste också tydligt framgå hur svaren skall ges, t ex om endast ett svar eller flera är tillåtna. Om man skall svara med rullgardinsmenyer ( drop-boxes, drop-down menus ) kanske bara ett alternativ visas och om detta ej känns som det rätta, kanske frågan hoppas över om man inte vet att det finns andra alternativ och inte vet hur man skall få fram dessa. Man måste också se till att alla svarsalternativ på stora matrisfrågor syns samtidigt på skärmen utan att man behöver förflytta sig, dvs det kan annars bli både mätfel och bortfall. Rent tekniskt måste utseendet på skärmen testas noga på olika utrustningar så att respondenten verkligen ser det som undersökaren har tänkt sig, så att inte innehållet förvanskas. För att enkäten helt allmänt skall kännas användarvänlig så att man bestämmer sig för att besvara den, krävs också att tiden för nerladdning inte blir för lång. Respondenten skall uppleva att undersökningen hanteras seriöst så att det känns positivt och meningsfullt att svara på en webbenkät. Av detta skäl är det viktigt att inte tvinga respondenten att svara på en viss fråga i en interaktiv enkät för att kunna fortsätta enkäten, dvs att man faktiskt tillåter variabelbortfall. En stor risk är annars att de följande svaren kan bli föga genomtänkta eller att ett avbrott blir följden. I stället för att tillåta variabelbortfall, kan man utforma svarsalternativen på ett användarvänligt sätt. Det är t ex viktigt att alternativet Vet inte finns med på frågorna. Man kan därefter antingen kräva att man svarar på frågan eller att man tillåts hoppa över frågan. En variant är att man på varje fråga har alternativet Avstår från att svara, men att man kräver ett markerat svar för att gå vidare i enkäten. Några erfarenheter: - Om alternativet Vet ej finns explicit, ökar användningen av detta alternativ. - Om respondenten tvingas besvara alla frågor, ökar andelen enkäter som avbryts. - Erbjud en opt-out option, men gör den mindre iögonfallande än andra alternativ, t ex i en mindre storlek. - Använd en påminnelsemarkering om respondenten hoppar över en fråga, men tvinga inte fram ett svars Generellt: 1. Uppmuntra den respondent som börjat besvara en enkät att fullfölja - Positiv feedback under ifyllandet - Gör enkäten kort, intressant och lätt att besvara utan några känsliga frågor, dvs minska uppgiftslämnarbördan 2. Gör det inte för lätt för respondenten att överge enkäten - Erbjud inte svarsoptioner som uppmuntrar till att sluta - Hindra tillfälliga avbrott 4.3 Uppföljningar efter bortfall Efter utskicket av en webbenkät går det fortare att få in svaren än vid en postenkät och många svar fås relativt snabbt, redan inom en vecka. Valet av tid för påminnelser påverkas av detta. Se till att - respondenten får tillräcklig tid att svara - de som faktiskt svarat ej får påminnelser - underlätta för partiella kompletteringar, dvs informera om hur man kommer tillbaka till enkäten och att man kan fortsätta svara där man slutade. - ingen svarar mer än en gång,

9 Förutom påminnelser om överhoppade frågor, kan respondenten göras uppmärksam på orimliga svar eller svar utanför tillåtna gränser. Se till att vara positiv och framhålla betydelsen av kompletta enkäter och att man tar sig tid att svara på ett genomtänkt sätt. Sammanfattning: Förhindra fel upptäck fel rätta fel 5. Ytterligare att tänka på Inbjudan till deltagande i webbenkäter bör specifikt innehålla: - Hur man når webbadressen och loggar in - Webbadress och lösenord i början så att respondenten inte behöver scrolla för att kunna sätta igång. - Hur personens namn och adress har erhållits - Vad som krävs av respondenten vad avser innehållet och omfattningen Liksom vid alla enkäter är det viktigt att tänka på - Personlig inbjudan anpassad efter undersökningen - Informera om vem som gör undersökningen och avsikten med den - Försäkran om konfidentialitet Att få tillgång till frågeinstrumentet kräver vanligen olika sätt att bekräfta att rätt person har nåtts. Man kan förfara på olika sätt, med t ex IP(Internet Protocol)-nummer, ID(identifikations)nummer och lösenord. ID-numren bör helst skapas av datorn, vilket ger en större känsla av konfidentialitet. På välkomstskärmen behöver man sedan få en bekräftelse på att man har kommit till rätt hemsida. En påminnelse om löftet om konfidentialitet är positivt, liksom att man får reda på vilka möjligheter man har att få hjälp om man får problem. Här kan också allmänna instruktioner om hur man besvarar enkäten och skickar iväg den ges. Till sist: det är viktigt, mycket viktigt, att testa enkäten i förväg, både vad gäller det tekniska förfarandet och innehållet och dess utformning. Detta får inte glömmas bort när allt är nytt och spännande. Man måste testa både den ökade användningen av designverktyg samt mängden av varierande teknisk utrustning för mottagandet av enkäten och överföringen av svaren. Alltså: - Att göra en bra webbenkät tar tid och är jobbigt. - Att använda en bra design minskar troligen bortfallet och mätfelen - Att testa i förväg är extremt viktigt 6. Referenser Bosnjak, M (2003): Methodological Issues in Web-based Surveys. Workshop held on April 28 th, 2003, at the University of Linköping, Sweden. Couper, M P (2000): Web Surveys. A Review of Issues and Approaches. Public Opinion Quarterly, 64, pp Couper, M P (2002): Web Survey Design. Kurs på SCB september 2002.

10 Lorenc, B (2003): Effectiveness of Weighting by Stratification on the Propensity Score Using Double Samples. Research Report No. 2003:10, Statistiska institutionen, Stockholms universitet. Vehovar, V, Batagelj, Z, Manfreda K L, and Zaletel, M (2002): Nonresponse in Web Surveys. In Survey Nonresponse, eds: Groves, R M, Dillman D A, Eltinge J L, and Little, R J A. Wiley, New York.

Olika datainsamlingsmetoder

Olika datainsamlingsmetoder F6 Datainsamlingsmetoder för primärdata, datorstöd (kap 2.2, 3, 7.2) Olika datainsamlingsmetoder Definition: Respondent = person (eller dylikt) som ska besvara en enkät/intervju/observeras etc. Enkäter

Läs mer

Datainsamlingsmetoder för primärdata, datorstöd

Datainsamlingsmetoder för primärdata, datorstöd F7 Datainsamlingsmetoder för primärdata, datorstöd Olika datainsamlingsmetoder Definition: Respondent = person (eller dylikt) som ska besvara en enkät/intervju/observeras etc. Enkäter Postenkäter Webbenkäter

Läs mer

Olika datainsamlingsmetoder

Olika datainsamlingsmetoder Olika datainsamlingsmetoder F6 Datainsamlingsmetoder för primärdata, datorstöd (kap 2.2, 3, 7.2) Ursprung: Linda Wänström Definition: Respondent = person (eller dylikt) som ska besvara en enkät/intervju/observeras

Läs mer

Population. Antal tänder. Urval

Population. Antal tänder. Urval Population ID Antal tänder 1 12 2 14 3 15 4 28 5 16 6 11 7 24 8 19 9 23 10 21 Urval ID Antal tänder 2 14 4 28 8 19 10 21 Urvalsmetoder Population Urval Urval Urvalsmetoder Definitioner: Populationen består

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Föreläsning 1: Introduktion. Vad är statistik?

Föreläsning 1: Introduktion. Vad är statistik? Föreläsning 1: Introduktion Vad är statistik? 1 Statistiska undersökningar Ett gemensamt syfte för alla undersökningar är att få ökad kunskap om ett visst problemområde Det kanske viktigaste sättet att

Läs mer

Att bedöma webbpaneler och webbpanelundersökningar. - exempel på numeriska mått och verbala beskrivningar

Att bedöma webbpaneler och webbpanelundersökningar. - exempel på numeriska mått och verbala beskrivningar Att bedöma webbpaneler och webbpanelundersökningar - exempel på numeriska mått och verbala beskrivningar Åke Wissing SCB 2011 02 03 Litteraturkällor Exempel på källitteratur: För inspiration och koordination

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Enkätmetodik felkällor. Kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap, HT -11

Enkätmetodik felkällor. Kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap, HT -11 Enkätmetodik felkällor Kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap, HT -11 Problemformulering /målsättning Undersökningsplan Urvalsram Mätinstrument Urval Mätning Databehandling Statistisk analys Analys/ utvärdering

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Metodbeskrivning

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Metodbeskrivning Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Metodbeskrivning Innehåll Metodbeskrivning... 5 Statistikens innehåll... 5 Målpopulation... 5 Rampopulation... 5 Mätinstrumentet... 6 Datainsamling... 7 Insamlingsperiod...

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

F1 Introduktion. Statistisk undersökning. Vad är statistik? Vad är en statistisk undersökning? Klassificering efter mål eller syfte med undersökningen

F1 Introduktion. Statistisk undersökning. Vad är statistik? Vad är en statistisk undersökning? Klassificering efter mål eller syfte med undersökningen F1 Introduktion. Statistisk undersökning. Leif Ruckman och Christina Andersson Avdelningen för Nationalekonomi och Statistik Karlstads universitet Vad är statistik? 1. Statistiska uppgifter. T ex som underlag

Läs mer

Allmänheten om bla synen på assistansersättningen

Allmänheten om bla synen på assistansersättningen Datum: 24 februari 2017 Allmänheten om bla synen på assistansersättningen Beställare: Novus projektnr: 13742 1 Fältperiod: 16 22 februari 2017 Om undersökningen Antal genomförda intervjuer: 1019 st totalt

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB

Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB Konsekvenser av Bortfall Introduktion Illustration av hur bortfall påverkar resultaten i en statistisk

Läs mer

Undersökningsplanering Datakällor: officiell statistik, olika databaser, registerstatistik

Undersökningsplanering Datakällor: officiell statistik, olika databaser, registerstatistik F2 Undersökningsplanering Datakällor: officiell statistik, olika databaser, registerstatistik Planeringen av en statistisk undersökning Tre huvudfrågor: Vem ska undersökas? Vad ska undersökas? Hur ska

Läs mer

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel Beräkningsunderlag för undersökningspanel Kund Mottagare Ann Dahlberg Författare Johan Bring Granskare Gösta Forsman STATISTICON AB Östra Ågatan 31 753 22 UPPSALA Wallingatan 38 111 24 STOCKHOLM vxl: 08-402

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler. Torbjörn Sjöström VD Novus Group

Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler. Torbjörn Sjöström VD Novus Group Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler Torbjörn Sjöström VD Novus Group 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Om Novus - den nya generationens undersökningsföretag...

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) Enkät till lärare Inledning vid Statistiska centralbyrån (SCB) har under mars juli 2005 genomfört en enkätundersökning till lärare på uppdrag av Göteborgs universitet. Undersökningen

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Fakta om undersökningen

Fakta om undersökningen Medborgarnas attityder 2017 Fakta om undersökning Fakta om undersökningen Population och urval Populationen, d.v.s. de objekt som man vill kunna dra slutsatser om, utgjordes av samtliga invånare i åldern

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016 Urval och insamling av kvantitativa data SOGA50 16nov2016 Enkät som datainsamlingsmetod Vad skiljer enkäten från intervjun? Erfarenheter från att besvara enkäter? Vad är typiskt för en enkät? Olika distributionssätt

Läs mer

Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0

Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0 Presentation av programvara våren 2008 Bodil Holmström Anna Holmström Bearbetat av Karolina Höglund Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0 Allmänt om programmet Mattekungen är ett undervisningsprogram som produceras

Läs mer

Invandrarindex Teknisk beskrivning

Invandrarindex Teknisk beskrivning Invandrarindex 2017 De nya svenskarnas röst Teknisk beskrivning Sweden Innehar F-Skattebevis Bankgiro: 5019-6294 1 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning......3 2. Syfte......4 3. Metod......4 4. Målgrupp...4

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

Surveyföreningen - Webpaneler i praktiken

Surveyföreningen - Webpaneler i praktiken Surveyföreningen - Webpaneler i praktiken Henrik Kronberg Stockholm 2011-02-03 Henrik Kronberg Norstat Sverige AB - Fältbolag Projektledare inom webundersökningar mot panel under flera år Statistikerbakgrund

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

Urval. Slumpmässiga urval (sannolikhetsurval) Fördelar med slumpmässiga urval

Urval. Slumpmässiga urval (sannolikhetsurval) Fördelar med slumpmässiga urval Urval F3 Urvalsmetoder: Sannolikhetsurval resp. icke-sannolikhetsurval, OSU (kap 9.1-9.4) Ursprung: Linda Wänström Anta att vi ska göra en urvalsunderökning och samla in primärdata Totalundersökning ofta

Läs mer

Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop

Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop Denna artikel går igenom hur du gör en hemsida användarvänlig till både vanliga desktopdatorer och mobilanvändare utan att behöva ha två

Läs mer

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS?

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Esmail Salehi-Sangari Åsa Wallström Avdelningen för industriell marknadsföring, e- handel och logistik Bakgrund Vi har en hög mognadsgrad av internetanvändning

Läs mer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer 1 Titel: Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer Utgivningsdatum: 2010-05 Utgivare: Trafikverket Layout: Confetti Innehållsförteckning

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Att fråga om könstillhörighet i formulär och enkäter

Att fråga om könstillhörighet i formulär och enkäter FS 2017:1 2017-03-02 FOKUS: STATISTIK Att fråga om könstillhörighet i formulär och enkäter EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson 12 mars 2011 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund............................... 2 1.2 Syfte.................................. 2 1.3 Metod.................................

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey

Kursvärderingsenkät i KI Survey 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 160203 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Kort instruktion - Leverantörsportal

Kort instruktion - Leverantörsportal Kort instruktion - Leverantörsportal Inloggning och förkvalificering Inbjudan till Leverantör I mailet finns dina inloggningsuppgifter, länk till manual osv. 1. Klicka på [Logga in] för att komma till

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Riksenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13290 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Urvalsmetoder: Sannolikhetsurval resp. icke-sannolikhetsurval, OSU (kap )

Urvalsmetoder: Sannolikhetsurval resp. icke-sannolikhetsurval, OSU (kap ) F3 Urvalsmetoder: Sannolikhetsurval resp. icke-sannolikhetsurval, OSU (kap 9.1-9.4) Urval Anta att vi ska göra en urvalsunderökning och samla in primärdata Totalundersökning ofta inte möjlig För dyrt Tar

Läs mer

Statistiska undersökningar - ett litet dokument

Statistiska undersökningar - ett litet dokument Statistiska undersökningar - ett litet dokument Olle the Greatest Donnergymnasiet, Sverige 28 december 2003 Innehåll 1 Olika moment 2 1.1 Förundersökning........................... 2 1.2 Datainsamling............................

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Enkäter - Lärarmanual

Enkäter - Lärarmanual Med funktionen Enkäter kan du skapa kursvärderingar och undersökningar direkt i Blackboard. En stor fördel med detta jämfört med den traditionella pappersvarianten, är att resultatet sammanställs automatiskt.

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Varför öva tillsammans?

Varför öva tillsammans? Varför öva tillsammans? - övningsverksamhet i Sverige Niclas Karlsson niclas.karlsson@msb.se Uppdrag Samordna, genomföra och stödja regionala, nationella och internationella övningar inom området samhällsskydd

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Metod-PM till B-uppsats

Metod-PM till B-uppsats Problem Metod-PM till B-uppsats Den 27 augusti 2012 utgavs boken Rösträtt till salu det nya hotet mot demokratin? (Lindberg & Svensson, 2012), baserad på en World Value Survey-undersökning i Sverige 2011.

Läs mer

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 1 Bortfallsanalys primärvårdsundersökning, läkare Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas

Läs mer

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5]

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012-2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 1 Tabell 1

Läs mer

Användarguide. Komma igång med HR Supporten (HRS) Användare Svarsmail Tjänster Rekryteringsprocess Gruppmail Mina sidor

Användarguide. Komma igång med HR Supporten (HRS) Användare Svarsmail Tjänster Rekryteringsprocess Gruppmail Mina sidor Användarguide Innehållsförteckning Komma igång med HR Supporten (HRS) Användare Svarsmail Tjänster Rekryteringsprocess Gruppmail Mina sidor Komma igång med HR Supporten (HRS) innehållsförteckning Efter

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Användarmanual för Artportalen.se

Användarmanual för Artportalen.se Användarmanual för Artportalen.se Alla Sveriges arter på Internet Artportalen är en databas på Internet som är till för alla och innehåller observationer av djur, växter och svampar i Sverige. Från början

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

POPULATION OCH BORTFALL

POPULATION OCH BORTFALL RAPPORT POPULATION OCH BORTFALL En teknisk rapport om populationen och bortfallet i den internetbaserade Örebro-undersökningen om mobbning vid mätningarna 2012 och 2013. Björn Johansson Working Papers

Läs mer

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10)

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Obligatoriska frågor Sid 4 Logga in i UTV5 Sid 5 Startsidan Sid 6 Starta kursutvärdering Sid 8 Skapa formulär Sid 12 Redigera formulär

Läs mer

Hur går en statistisk undersökning till?

Hur går en statistisk undersökning till? Hur går en statistisk undersökning till? Gången i en statistisk undersökning framgår av bilden och är i stort sett densamma i en verklig undersökning, t ex folk- och bostadsräkningen, som i en miniundersökning.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen Webbenkät utvecklad av Stilit AB Bakgrund Detta dokument innehåller en snabb instruktion för att på ett enkelt sätt komma igång med NOSACQ-50 enkätundersökningen.

Läs mer

Senast ändrat av Jan Elvelid Sidan 1 Senaste revision 2011-01-09 METODBESKRIVNING SVENSKARNA OCH INTERNET

Senast ändrat av Jan Elvelid Sidan 1 Senaste revision 2011-01-09 METODBESKRIVNING SVENSKARNA OCH INTERNET Senast ändrat av Jan Elvelid Sidan 1 Senaste revision 2011-01-09 METODBESKRIVNING SVENSKARNA OCH INTERNET Senast ändrat av Jan Elvelid Sidan 2 Senaste revision 2011-01-09 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 - uppföljning TULL-KUST Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TULL-KUST.

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Data på individ/hushålls/företags/organisationsnivå. Idag större datamänger än tidigare

Data på individ/hushålls/företags/organisationsnivå. Idag större datamänger än tidigare MIKROEKONOMETRI Data på individ/hushålls/företags/organisationsnivå Tvärsnittsdata och/eller longitudinella data o paneldata Idag större datamänger än tidigare Tekniska framsteg erbjuder möjligheter till

Läs mer

SurveyXact funktionsöversikt Version 6.3. Allmänt om SurveyXact

SurveyXact funktionsöversikt Version 6.3. Allmänt om SurveyXact SurveyXact funktionsöversikt Version 6.3 Allmänt om SurveyXact Flexibelt, webbaserat system 100% webbaserat system Inga lokala installationer av mjukvara eller kostnader för hårdvara Åtkomst via Internet

Läs mer

LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OCH KODNING

FRÅGEFORMULÄR OCH KODNING F8 FRÅGEFORMULÄR OCH KODNING Förberedelser inför undersökningen och frågeformuläret: 1. Tidigare undersökningar Om formulär finns, hur fungerade det? Kvaliteten? 2. Registeruppgifter/sekundärdata Samma

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar Svenskarnas syn på smarta nät och och hur infrastrukturen den förändrats de för senaste laddplatser åren. Undersökning från TNS/Sifo juni Undersökning från TNS

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

OpenMeetings guide för nya användare

OpenMeetings guide för nya användare 1 Innehållsförteckning 1. Logga in / Skapa ett användarkonto...2 1.1 Hem vy...3 1.2 Ändra profil...4 1.3 Ladda upp avatar / bild... 5 2. Konferensrum (Möte)... 7 2.1 Stig in i ett Konferensrum... 7 2.2

Läs mer

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Mind. Syftet med undersökningen

Läs mer

Urvalsundersökningar vetenskapliga aspekter och internationella utblickar

Urvalsundersökningar vetenskapliga aspekter och internationella utblickar Urvalsundersökningar vetenskapliga aspekter och internationella utblickar Jörgen Brewitz Processansvarig Utforma och utvärdera Surveyföreningen, februari 2016 2016-02-18 1 Inferensperspektiv Inferens att

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg Medborgarpanelen Valpanelens åsikter över tid Titel: Valpanelens åsikter över tid University of Gothenburg Sweden Box 100, S-405 30 Gothenburg Redovisning av resultat Under tidsperioden mars 13 till oktober

Läs mer

IMORGON! Ska deklarationen in imorgon?

IMORGON! Ska deklarationen in imorgon? IMORGON! Ska deklarationen in imorgon? Köp medges ej, kontakta din bank om problemet kvarstår. Kan vara bra ur säkerhetsaspekt 1. Pinkod 2. Svarskod 3. Kontrollkod 4. Ny svarskod 5. OK Failed. Your session

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

SCB:s paraplyprojekt för åtgärder att minska bortfallet i individ- och hushållsundersökningar

SCB:s paraplyprojekt för åtgärder att minska bortfallet i individ- och hushållsundersökningar SCB:s paraplyprojekt för åtgärder att minska bortfallet i individ- och hushållsundersökningar Jan Hörngren jan.horngren@scb.se SCB:s forskardag 2011 Vad är bortfall? Bortfall uppstår när värden på en eller

Läs mer

Projekt Vackert Rättvik Projektet

Projekt Vackert Rättvik Projektet Projekt Vackert Rättvik Projektet Vackert Rättvik startade 1994 och byggdes färdigt 2005. Syftet var att förbättra miljön längs riksvägen och stationsområdet och att skapa ett samarbete mellan kommunen,

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Tentamen: INTE 2011-10-26

Tentamen: INTE 2011-10-26 Tentamen: INTE 2011-10-26 Det enda godkända hjälpmedlet är ett exemplar av den personliga fusklappen som lämnats in som inlämningsuppgift tre på kursen. På nästa sida finns ett utdrag ur instruktionerna

Läs mer

Att söka kurser Via webbansökan

Att söka kurser Via webbansökan Att söka kurser Via webbansökan Samt att bifoga betyg, läsa meddelanden och antagningsbesked från Komvux och hur du gör för att bekräfta (tacka ja) till en kurs. Så här gör du för att söka kurser! Gå in

Läs mer

Det finns några grundinställningar och förutsättningar som man bör tänka på innan man börjar använda pluginet och spela online.

Det finns några grundinställningar och förutsättningar som man bör tänka på innan man börjar använda pluginet och spela online. Använda pluginet Inställningar Det finns några grundinställningar och förutsättningar som man bör tänka på innan man börjar använda pluginet och spela online. Angående bilens setuper så finns ingen möjlighet

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Är icke-sannolikhetsurval aldrig representativa?

Är icke-sannolikhetsurval aldrig representativa? Surveyföreningens webbpanelseminarium 2011-02-03 Är icke-sannolikhetsurval aldrig representativa? Jan Wretman Webbpanelkommittén 1 Det kommer att handla om: Begreppet representativitet. Bedömning av skattningars

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 203-03-09 Innehållsförteckning. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress 3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

E-post i webbläsaren Edge

E-post i webbläsaren Edge E-post i webbläsaren Edge Logga in och ut Omedelbart efter att du har skapat ditt konto och fått det godkänt öppnas förmodligen en informationssida där du kan välja att gå till Inkorgen i e-postlådan.

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer