Min tid på UNSW. och i världens bästa stad Sydney. Av: Thomas Jungell, Samhällsbyggnad 06, Bygg & fastighetsekonomi.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min tid på UNSW. och i världens bästa stad Sydney. Av: Thomas Jungell, Samhällsbyggnad 06, Bygg & fastighetsekonomi."

Transkript

1 MintidpåUNSW ochivärldensbästastadsydney Av:ThomasJungell,Samhällsbyggnad 06,Bygg &fastighetsekonomi.

2 Boende JaganländetillSydneyAirportden8ejuli2009efterenlångmenförväntansfull resa.hemifrånhadejaghaftkontaktmedentjejkompissomstuderatpåunsw termineninnan.tackvarehennesåfickjagkontaktmedenannansvenskkille, Andreas,somredanvaritdärenterminmensomskullestannaytterligareen termin.somturvarsåbehövdehanettnyttboendeochvifickredapåattvi kundeövertamintjejkompislägenhet.lägenhetenägdesavskolanochlågi Coogee,somärenvälkändstatsdeliSydney.Lägenhetenlågidirektanslutning tillstrandenochmedgångavståndtillskolan.attgåtillskolantogungefär20 minuterochditvardetenkraftiguppförsbackesåviåkteoftastmeddenbuss somgickfråncoogeebeachtillskolan.denbussengickungefärengångikvarten ochtoghögst10minuterattåkamed.jagkanverkligenrekommenderaattbo medandramänniskor,delsboddejagmeddensvenskakillenandreasochsen hyrdeviävenutdetsistarummettillenamerikanskkille. AttboiCoogeeunderstudietidenvarperfekt.Delsvardetnäratillskolanoch delsärcoogeebeachenjättetrevligstrandmedlagommycketfolk.iområdetbor detmångastudentersomstuderarvidunswsådetvarbådenäratillmånga kompisarochtillstranden.dessutomfinnsdetenstormataffär,wolworth, precisimittenavcoogeevilketgörattdetärsmidigtochrelativtbilligtatt handlasinamatvaroricoogee.förutomwolworthsåfinnsävencoles,ennågot störremataffärsomliggermellancoogeeochunsw. ÄveniBondibordetmångastudenter.EnfördelmedattboiBondiijämförelse medcoogeeärattdetfinnsmöjlighetattsurfadär,någotsomäromöjligti Coogeepågrundavattdetintefinnsnågravågordär.Ennackdelmedattboi Bondiärattdetintefinnsnågonstormatvaruaffär,attdetärdyraremeddet mestaochattdettarungefär40minuteratttasigtillskolanmedbuss.förattta sigmellanbondiochskolansåärmantvungenattbytabussibondijunction, somärenknytpunktföralllokaltrafik.ettflertalavdesomjaglärdekänna boddeibondijunction.nackdelenmedattboibondijunctionärattdettarcirka 10 15minutermedbussföratttasigtillnärmstastrand.IBondiJunctionfinns däremotmassvismedbutikeriengigantiskgalleria,westfieldochdäribland ävennågrastoramatvaruaffärer. JagvaldeattboiCoogeeunderminstudietidförattsedanflyttauttillBondi närskolanvarslut.jagärotroligtnöjdmedmittvalavboende,detvillsägaatt förstboicoogeeunderstudietidenochdärefterflyttatillbondidentidendådet endastvarsemester.någotmanskatänkapånärmanväljerboendeärattdetär dyrareattboisydneyänvaddetärattboistockholm.förlägenhetenicoogee såbetaladevi680audpervecka,vilketförendollarkurspå6krblevnästan 5500kronorimånaden.NärjagsedanflyttadetillBondisåbetaladejag270AUD förmittrumvarjevecka,vilketmotsvarar6500kronorvarjemånad.vihördei efterhandattlägenheterna,somvihyrdeavskolanvarganskadyra.atttillägga ärattlägenheternaiaustralienärgenerelltavsämrestandardänsvenska lägenhetermenattdelägenhetersomviboddeiändåhöllijämförelsevishög standard.

3 InformationomSydney MycketinformationomSydneygåratthittapånätetmenjagvilliallafallpassa påattsägaattdetärenavminaabsolutafavoritstäder. JagblevförvånadöverattdetvarsåkalltsomdetändåvariSydneynärjag anlände.jaghadeförväntatmigklarblåhimmeloch15 20graderutomhusmen kundeganskasnartkonstateraattdetvarmermuletochsnarare10 15graderi luften.somturvarsåblevdetalltvarmareochvarmareochävensolenbörjade visasigmerochmerfrekvent.islutetpåminvistelsevardetkonstantsoloch cirka30grader. MåsteniSydneyärsåklartoperahusetochDarlingHarbour.Jagtyckerävenatt Manlyärettställesommåstebesökas.Villmanåkapåendagsutflyktsåär TarongaZooenttutmärktresmål. Uteliv Sydneysutelivärriktigtbraochjagfårerkännaattvifestadeenheldelochdå främstpåettställeinneicbdsomheterivy.detärettjättestortställe, beståendeav4våningarochdäriblandenroof topmedenstorpoolunder öppenhimmel.ävenicoogeeochbondifinnsdetuteställenditmankansökasig dockskamanvaraförsiktigicoogeedärdetfinnsmycketlokalabråkstakarpå uteställena.vissadagariveckansåhardelokalapubarnaoch backpackerställenaerbjudandeniformavbilligmatochöl.dettabrukarvara väldigtpopulärtförstudenterochbackpackersattbesökadessaspecialkvällar ochdetärettutmärkttillfälleattknytanyakontakterellerbarakopplaavefter enjobbigdagiskolanmedenölochenomgångbiljard. Skolan UNSWärenstorskolamedungefär40000studenter.Jagupplevdeattdeallra flestasomstuderadepåskolanvarasiater.detstörstacampuset,ochdetenda somjaggickiliggerikensington.frånskolantardetcirka25 30minutermed bussintillcentralasydney. Gräsmattanmedbiblioteketibakgrunden Denstoratrappanimittenavskolan

4 Enmycketpositivsakmedskolanärattdetfinnsflerafoodcourtsochandra restaurangerpåområdet,dessutomfinnsdärbanker,postkontoroch fotoservice. Kurserochkursval Detärsvårtattiförvägvetavilkakursersommanskaläsadådetendastärett fåtalmeningarsombeskriverdeolikakurserna.jaggjordemisstagetattintevara merförbereddmedvilkakursersomjagskulleläsa.mitttipsärattkontrollera vilkakursersomäravanceradeochvilkasomärgrundkurserochvilken svårighetsnivåsomduskaläsa.dessutombördukontrolleraomdumåsteläsa någraobligatoriskakurserpådinutbytesterminsåattduintebehöverläsaikapp dekursernanärdukommerhem.jaggjordemisstagetattväljafleragrundkurser vilketgjordeattjagintekunderäknaindemsomavanceradekursersenare. SomdeflestaandrasålästeävenjagfyrakursernereiAustralien.Denstora skillnadenmedattläsadärnerejämförtmedhemmaisverigeärattkurserna oftastbaraharenföreläsningiveckanochattallafyrakursernagårparallellt underhelaterminen.därtillsåupplevdejagattdetvarmergrupparbeteni skolanochattdetspeladestorrollvilkengruppmanhamnadei,dåstordelav betygenvarbaseratpådessagrupparbeten.dessutombestodtreavdefyra kursernaavmuntligpresentation,någotsomvisomstudenterpåkthkanvara liteovanamed. BENV2813:CONSTRUCTIONBUSINESSPRACTICE&MARKETING Denhärkursenvarunderallkritik,ochdetvarspecielltlärarenDr. Shamas-ur- Rehman Toor som inte var bra. Hans föreläsningar bestod av skrattretande många slides i otaliga konstilationer, färger och effekter. Det var omöjligt att känna sig fokuserad och engagerad på dessa föreläsningar. MARK1014CUSTOMERRELATIONSHIPMANAGEMENT Denhärkursentyckerjagattvarganskaintressantmendetvarintesåmångaav minaklasskompisarsomhadesammaåsikt.kursenvardockväldigt grundläggandeochinnehöllmycketsjälvklarateorier.enstordelavkursengick åttillensimuleringavettfiktivtföretagdärmanmedhjälpavolikainställningar skullelyckasdrivasittföretagmednöjdakunder,stimulerademedarbetareoch medenökadomsättningochvinst.lärarenvarbramenkändesmersomen förskolelärareänsomenhögskolelärare. STRE2010INNOVATIONANDENTREPRENEURSHIP Dethärvardenkurssomjagtyckteallramestom.Detvaruteslutande utbytesstudenter,somlästedenhärkursen.denvarrelativtlättochmanlärde sighurmanskullegåtillvägaommanharenaffärsidéochvillrealiserasinidé. Förutomlärarleddalektionerenochenhalvtimmevarjeveckasåkomdeten gästföreläsare,oftastenentreprenör,ochförelästeochberättadeomsinsynpå entreprenörskapochhurmanbörellerintebörgöraförattlyckas.

5 BLDG4306STRATEGICFACILITIESMANAGEMENT Denhärkursenvarlärorik.Underkursensgångsåfickviblandannatgöraett antalstudiebesökiolikafastigheterochbyggnaderochvifickävenfördjupaossi envalfribyggnadelleranläggningdärvistuderadmeringåendehurdess förvaltningsköttes.kursenhöllsavdrvennychandrasomvarväldigt struktureradochförbereddmenvarganskastelochkallisittbemötande.som hjälplärarefannsävenenkille,paul,somjobbatsomfastighetsansvarigpå Operahusetunderfleraår.Hanhadenågraintressantaföreläsningardärhan berättadeomhurdriftochförvaltningsköttesivärldensmestkändabyggnad.

Ett tankeexperiment i guld, del 1

Ett tankeexperiment i guld, del 1 1 Etttankeexperimentiguld,del1 Denhärbloggenharilikhetmeddeflestaösterrikareförespråkathårdvalutaoch fullreservebanking.jagtänktedärförtatillfälletiaktochfunderaliteöverhur detskullekunnaseutipraktiken.

Läs mer

Nya möjligheter. Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. red. elisabeth hjalmarsson

Nya möjligheter. Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. red. elisabeth hjalmarsson Nya möjligheter Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige red. elisabeth hjalmarsson Det har aldrig varit som det är. Och blir det inte heller! Vilken är Svenska kyrkans sociala roll i det

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Genomsnitt 011 47 7 7 8,4 Det är arbetsro i verksamheten 011 70 0 5 5,7 Genomsnitt 011 77 19,8 Normer och värden Mitt barn känner sig tryggt i förskolan 011 85 10 5,8 Genomsnitt 011 77 19,7 Personalen

Läs mer

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Bakgrund: Svenska Bostäder har som ambition att renovera trapphusen på Cervins väg 17-21. Med start på Cervins väg 17, år 2012. ÅWL arkitekter AB fick i uppdrag

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 2014 Huddinge kommun Genomförd av CMA Research AB April 2014 Kön Är du 37 61 2 40 58 1 Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor, Kundundersökning

Läs mer

PP- bild 1 Du behövs!

PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 2 -- Vilka i i klassen kan tänka sig att att arbeta som brandmän i i framtiden? -- Var ligger närmaste brandstation? Har du du varit där någon gång? -- Vad tror du du man

Läs mer

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013 Teststrategier och Testcertifiering Per Strandberg, Maj 2013 1 Lite om Test i Allmänhet och ISTQB Certifiering Mål med testning? Förebygga fel Hitta fel eller risk Underlätta och ge stöd vid utveckling

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Genomsnitt 011 50 8 8,4 Det är arbetsro i verksamheten 011 96 4 4,0 Genomsnitt 011 79 17,8 Normer och värden Mitt barn känner sig tryggt i förskolan 011 96 4 4,0 Genomsnitt 011 79 17,8 Personalen bryr

Läs mer

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och 3 + 6 + 9 + 1 + 15 + 18 1 + + 4

Läs mer

Julhjärtan - Blomma. Sissel Blom. Lycka till :-) Färg 1. Färg 2. Detta hjärta är enkelt att göra, du behöver bara fösta ihop delarna, inte fläta/väva.

Julhjärtan - Blomma. Sissel Blom. Lycka till :-) Färg 1. Färg 2. Detta hjärta är enkelt att göra, du behöver bara fösta ihop delarna, inte fläta/väva. Julhjärtan - Blomma Detta hjärta är enkelt att göra, du behöver bara fösta ihop delarna, inte fläta/väva. Klipp ut varje hjärta i två olika färger. Mönstret ska vara mot en vikt kant där linjen är streckad.

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/

Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/ Elevenkät 2011 Motala kommuns inriktningsmål för sektor förskola/grundskola är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Genom detta

Läs mer

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg PowerPoint Grunder /Fredrik Wiberg Detta dokument beskriver grunderna i vad man skall tänka på när man skapar en presentation, och grundläggande steg för att skapa ett PowerPoint-dokument. Att skapa en

Läs mer

10minus4. Kanske gör de sex så äckligt som möjligt så att man skall hålla sig borta från det och inte vilja göra det?

10minus4. Kanske gör de sex så äckligt som möjligt så att man skall hålla sig borta från det och inte vilja göra det? 10minus4 Jag skulle inte vilja att mina föräldrar såg föreställningen - Tjej, årskurs 8 Vi är ju tonåringar och tänker sååå mycket på sex. Och vi har sååå mycket problem - Kille, årskurs 8 Kanske gör de

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Petra Trobäck 2010-10-06

Petra Trobäck 2010-10-06 En inspirerande & säljande biblioteksmiljö FRAMTIDENS HANDEL 7 trender som kan var bra att ha koll på» INVOLVERA & ENGAGERA» UPPLEVELSER SOM EN DEL AV ERBJUDANDET» SPECIALISTEN» TILLSAMMANS MED LIKASINNADE»

Läs mer

Cisions årliga PR- och journalistundersökning

Cisions årliga PR- och journalistundersökning Cisions årliga PR- och journalistundersökning Varje år genomför Cision en undersökning i syfte att lära sig mer om kommunikatörers och journalisters arbetssätt. Vi tittar bland annat på om kommunikatörer

Läs mer

Autentiskt Ledarskap

Autentiskt Ledarskap Autentiskt Ledarskap HEM / INLÄGG / OM / ATT LEDA MED AUTENTICITET / FORSKNING NI BEHÖVER INTE GILLA VARANDRA FÖR ATT SAMARBETA Ni behöver inte gilla varandra för att samarbeta Jobbade med en grupp unga

Läs mer

Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a)

Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a) BERÄTTELSESERIE Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a) Hemtjänst - samverkan Senior alert Vid vårdplaneringen på sjukhuset, där även Lars son Anders deltar, kommer Lars överens med kommunens biståndshandläggare

Läs mer

Vår vision. Vår affärsidé. Vår historia

Vår vision. Vår affärsidé. Vår historia Det här är SkolPool! SkolPool erbjuder flexibla, högkvalitativa och kostnadseffektiva personallösningar för skolor, kommuner och utbildningsorganisationer. Vi arbetar idag från Ystad i söder till Sundsvall

Läs mer

Material om hållbar klädkonsumtion

Material om hållbar klädkonsumtion Material om hållbar klädkonsumtion Lo får ett uppdrag är ett pedagogiskt material som riktar sig till elever i första klass. Boken kan läsas av eleverna själva eller som högläsningsbok. I slutet av boken

Läs mer

ID-KAPNINGAR & FAKTURABEDRÄGERI

ID-KAPNINGAR & FAKTURABEDRÄGERI 130830 ID-KAPNINGAR & FAKTURABEDRÄGERI 1 Det finns nog bättre sätt att skydda dig mot bedrägerier 2 kunskap t.ex. Vilka hot finns? Hur allvarliga är de? Hur skyddar jag mig och mitt företag? 3 Vilka är

Läs mer

Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18

Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18 Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18 INNEHÅLL 1. Introduktion 2. Vårt område 3. Grunden vi bygger från 4. Vad vi åstadkommit

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING SÖDERTÄLJE OKTOBER 2014

ATTITYDUNDERSÖKNING SÖDERTÄLJE OKTOBER 2014 ATTITYDUNDERSÖKNING SÖDERTÄLJE OKTOBER 2014 Om undersökningen Under oktober 2014 fick 700 personer via en webbpanel svara på vad de förknippar med platsen Södertälje. Respondenterna var mellan 18 och 65

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer