Verksamhetsåret i korthet. Aktieägarinformation. Resultat efter skatt för verksamhetsåret uppgick till 11,7 (11,4) MSEK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsåret i korthet. Aktieägarinformation. Resultat efter skatt för verksamhetsåret uppgick till 11,7 (11,4) MSEK."

Transkript

1 2008 ÅRSREDOVISNING

2 Aktieägarinformation Årsstämman 5 maj 2009 Årsstämma 2008 hålls den 5 maj 2009 kl på Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 21, Stockholm. För eventuella frågor inför årsstämman står styrelsens ordförande Björn C Andersson till tjänst och nås via , eller per telefon, Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast tisdagen den 28 april 2009, och gärna senast onsdagen den 29 april 2009 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget, antingen skriftligen till Advokatfirman Delphi, Att: Annika Labbate, Box 1432, Stockholm eller per telefax, eller via e-post, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 28 april 2009, då sådan införing skall vara verkställd. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Ekonomisk information 2009 Årsstämma: 5 maj 2009 Delårsrapport (6 månader): 17 augusti 2009 Delårsrapport (9 månader): 4 november 2009 Verksamhetsåret i korthet Resultat efter skatt för verksamhetsåret uppgick till 11,7 (11,4) MSEK. Redovisat substansvärde per aktie vid periodens slut uppgick till 38,47 (39,21) SEK varav 29,24 (36,26) SEK per aktie motsvarar värdet av likvida medel inklusive kortfristiga placeringar. Den 3 mars ingick NAXS ett åtagande till FSN Capital III om att investera 10 MEUR. NAXS ingick i april ett åtagande till Nordic Capital Fund VII om att investera 20 MEUR. I september ingick NAXS ett åtagande till Herkules Private Equity Fund III att investera 40 MNOK. Sammanlagt har nu NAXS lämnat investeringsåtaganden om ca 638 MSEK motsvarande 110 procent av bolagets egna kapital. Förvärvsaktiviteten i underliggande fonder har under året varit hög. Sammanlagt har underliggande fonder förvärvat över 25 portföljbolag. Fondandelarnas bokförda värde uppgick till 24 procent av eget kapital vid årets utgång. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 439 MSEK. I enlighet med företagets policy har likvida medel under 2008 enbart placerats i räntebärande tillgångar eller som banktillgodohavande på räntebärande konto. Innehåll Sida Aktieägarinformation 2 Verksamhetsåret i korthet 2 Naxs en unik möjlighet inom Nordisk private equity 3 VD, ordförande och rådgivare har ordet 4 Ett tufft läge öppnar för nya möjligheter 5 Mål och strategi 6 Organisation och legal struktur 6 Fondportföljen 7 Styrelse och ledning 8 Investeringsrådgivaren 9 Aktiekapital och ägande 10 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Förändringar i eget kapital 15 Kassaflödesanalys 15 Bokslutskommentar 16 Noter 18 Revisionsberättelse 22 2

3 NAXS en unik möjlighet inom Nordisk private equity NAXS startade sin verksamhet 2007 och är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. NAXS modell med en noterad fond-i-fond gör den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets av investerare än tidigare. Aktien är noterad på First North sedan maj NAXS har en investeringsstrategi som genererar en diversifierad portfölj av andelar i buyout-fonder. Vid mitten av 2008 hade NAXS allokerat så gott som hela sitt tillgängliga kapital och vid utgången av 2008 var 638 MSEK allokerat vilket motsvarar 110 procent av NAXS egna kapital. Kapitalet är uppbundet i sex olika buyout-fonder varav tre tillkom under Dessa fonder gör sedan i sin tur investeringar i huvudsakligen Nordiska bolag och de begär då in kapital från sina investerare varav NAXS är en. Alla de fonder dit NAXS allokerat kapital har också börjat sysselsätta kapitalet och i början på maj 2009 hade cirka 25 procent av NAXS kapital tagits i anspråk för investeringar i runt 25 portföljbolag. Det återstående kapitalet förvaltas under tiden i säkra räntepapper i väntan på att fonderna som ingår i NAXS portfölj ropar av kapital för sina kommande investeringar. Hittills har ränteintäkter på detta kapital väl täckt NAXS löpande kostnader för administration och börsnotering. När alla de fonder där NAXS deltar är fullt investerade kommer också NAXS i stort sett ha satt allt sitt kapital i arbete i olika bolag via de fonder dit man allokerat kapital. Efter att under sina första två år ha fullföljt sin strategi att investera i en fondportfölj som är koncentrerad på buyout-investeringar i Norden med fonder av olika storlekar, med olika förvaltare och olika årgångar, så har NAXS nu trätt in i en ny fas. Kapital betalas ut till fonderna för investeringar men fonderna utvärderas också fortlöpande på basis av gjorda investeringar och hur dessa vårdas och utvecklas. Ett fristående rådgivningsbolag, NAXS Nordic Access Advisors AB, tar fram, bereder och föreslår investeringsmöjligheter. Investerings- och finansieringsbesluten ligger dock helt hos NAXS med dotterbolag. Rådgivningsbolaget sköter även den fortlöpande kontakten med, och uppföljningen och utvärderingen av, de förvaltare som NAXS har allokerat kapital till. Även om de allokeringar som NAXS gjort till olika fonder har genomförts under ett tidsspann på runt ett och ett halvt år, blir spridningen i årgångar på investeringar ändå betydande. Det beror dels på NAXS kom in i fonderna på olika stadier i deras kapitalanskaffningsarbete och dels på att de är olika snabba med att börja investera. På så vis räknar NAXS med att det kapital man utfäst till de sex fonderna också investeras i en relativt jämn takt under några år med start från våren Genom att investeringarna är utspridda över tiden minskar de konjunkturella riskerna. På samma sätt minskar risken genom att NAXS har investerat i nordiska fonder med inriktning på såväl större som mindre affärer, vilket är helt i linje med den från början fastlagda investeringsstrategin. I och med att NAXS nu allokerat sitt nuvarande kapital till fonder som också kommit igång med att göra investeringar i portföljbolag, så går bolaget också in i ett nytt skede. Nyheter om fondernas olika investeringar och så småningom försäljningar blir allt fler. Samtidigt kommer andelen av NAXS substans som härrör från gjorda investeringar i fonderna att stadigt öka, parallellt med att andelen likvida medel minskar. NAXS rapporterar sitt substansvärde varje kvartal. Det bygger på rapporter från fonderna som beräknar det aktuella värdet på gjorda investeringar enligt godkända värderingsprinciper. NAXS redovisar sedan det sammanlagda värdet av investeringarna i fonderna samt de likvida medlen. En ökande andel fondinvesteringar i substansvärdet gör att såväl karaktären ändras som att volatiliteten i detta kommer att öka. När fonderna så småningom också börjar genomföra försäljningar av portföljbolag så uppstår ett återflöde av kapital från fonden till NAXS. Detta kan sedan användas för nya fondinvesteringar eller delas ut till aktieägarna. Andel allokerat kapital: ca. 110 procent Andel kapital som dragits av fonderna: ca. 25 procent Kapital allokerat till sex fonder Allokeringar på mellan 5 och 20 miljoner Resultat före skatt för ,7 MSEK 3

4 VD, ordförande och rådgivare har ordet Vad har varit de viktigaste händelserna för NAXS under 2008? Jeff Bork: Det var ett spännande år och vi gick in i 2008 med allokeringar till tre fonder, Valedo, Intera och Apax och gjorde tre nya allokeringar under året till norska Herkules III och FSN Capital III samt Nordic Capital Fund VII. Det innebär att vi under 2008 blev fullt investerade så till vida att 110 procent av vårt tillgängliga kapital är allokerat. Vid årets slut hade våra underliggande fonder också tillsammans investerat i runt 25 portföljbolag. Varför är 2009 en bra tidpunkt för investeringar i private equity? Björn C Andersson: Nu och de närmast kommande åren är en riktigt bra period. Priserna på bolag har kommit ner rejält och konkurrensen inom private equity har minskat. Det gynnar fonder med mycket kapital kvar att investera och det är sådana fonder som idag finns i NAXS portfölj. Stramare kreditgivning gör att andelen aktiekapital ökar men på det stora hela kommer vi att få se bra investeringsmöjligheter. Hur ser NAXS på möjligheterna att köpa fondandelar på andrahandsmarknaden? Björn C Andersson: Mot bakgrund av den recession vi nu går igenom så yppar sig förstås möjligheter även på andrahandsmarknaden, till exempel i form av stora rabatter. Amaury Poret: En begränsning för NAXS på andrahandsmarknaden är dock vårt fokus. Vi är intresserade av bra nordiska förvaltare med stark historik och även idag är det inte ofta de fonderna kommer ut på marknaden. Men gör de det så kommer vi att titta på dem givet att vi har kapital tillgängligt. Hur mycket har ni investerat hittills? Kommer ni att ta in mer kapital? Jeff Bork: Idag är 110 procent av vårt tillgängliga kapital allokerat men endast 25 procent av det har än så länge investerats. Det betyder att 75 procent av våra tillgångar fortfarande består av likvida medel för fondernas kommande investeringar. Givet det rådande marknadsläget så planerar vi inte någon kapitalresning ännu men när kapitalmarknaderna har återgått till mer normalt läge och mer av vårt kapital är investerat kommer vi att se på den möjligheten eftersom det är en del av vår strategi. Hur ser marknadsläget ut för private equity? Thomas Åkerman: Private equity-branschen kämpar framför allt med kreditsituationen och det är svårt att få nya affärer i hamn. Den djupa lågkonjunkturen gör det svårt att prissätta även bra företag och det tar längre tid för köpare och säljare att mötas. Början på 2009 har varit ganska trög för branschen och vi väntar oss att resten av 2009 också kan komma att präglas av relativt låg aktivitet. Hur slår lågkonjunkturen mot avkastningen för private equity? Thomas Åkerman: Historiskt har avkastningen på private equity varit mycket bra, i synnerhet i Norden. Det är också viktigt att man ser utvecklingen inom private equity över en längre period och inte enskilda år, fonderna lever också i runt tio år. Vi tror att avkastningen över tiden kommer att fortsätta vara bra och slå andra placeringar även om den skulle bli lägre nominellt sett än tidigare. Amaury de Poret: Studier har visat att investeringar gjorda under sämre tider som de vi upplever nu har gett bättre avkastning än andra. Det gör nuläget till en intressant tidpunkt att investera. Dessutom finns många av möjligheterna inom mindre till medelstora företag och det är just där NAXS fondportfölj har sin tyngdpunkt. Hur går det för fondernas portföljbolag? Amaury de Poret: Vi har just investeringar i runt 25 portföljbolag men eftersom de alla är ganska färska så är det för tidigt att sia om hur de blir som investeringar. Portföljbolagen utvecklas dock över lag enligt plan och en del även bättre än planen. Vi får se hur 2009 utvecklas och hur portföljbolagen klarar lågkonjunkturen, men vi tycker vi har anledning att vara rätt optimistiska. NAXS har allokerat kapital till sex fonder, varför just dessa? Thomas Åkerman: Vi har valt dessa från en större population av runt 35 fonder baserat på tidigare resultat av förvaltarna och investeringsteamen. Vi har sökt efter de bästa investeringsteamen i Norden och dessutom velat ha en övervikt på mindre och medelstora fonder. I och med kreditåtstramningen sommaren 2007 räknade vi med att det mindre och medelstora segmentet sannolikt skulle ha bättre möjligheter att få krediter och ha tillgång till bättre investeringsmöjligheter. Så har också visat sig vara fallet. Amaury de Poret: Vi har också velat skapa riskspridning genom att täcka olika segment av marknaden och olika geografiska fokus. Genom Apax VII har vi till exempel också viss exponering mot den Europeiska marknaden. Varför är det så stor substansrabatt i NAXS aktie? Jeff Bork: De publika marknaderna har fallit med runt 50 procent och NAXS aktie har haft en liknande utveckling. Det är lite förvånande eftersom den stora delen av substansvärdet, 75 procent, i slutet på 2008 utgjordes av likvida tillgångar. Under början på 2009 handlades aktien under värdet på kassan. NAXS har en stor kassa och räntan är väldigt låg. Finns det planer på att placera kassan i annat än räntepapper? Jeff Bork: Nej det gör det inte. Vi fortsätter att ha en konservativ syn på kassa och kommer fortsätta att placera i stort sett riskfria räntepapper. Vi kommer inte att ta några risker med kassan. NAXS är idag noterat på First North. Finns det planer på en notering på NASDAQ OMX huvudlistor? Jeff Bork: För att kunna ansöka om notering på Nasdaq OMX smallcap måste företaget ha funnits i tre år och ha tre årsredovisningar bakom sig. Nästa år uppfyller vi det kriteriet och planerar då att ansöka om notering på Nasdaq OMX smallcap. 4

5 Ett tufft läge öppnar för nya möjligheter Under 2008 fördjupades den globala finanskrisen och många västerländska ekonomier kastades in i en lågkonjunktur som enligt många bedömare kan vara den värsta sedan 30-talet. Detta påverkade givetvis även private equity-branschen och portföljbolag som ägs av riskkapitalfonder. Tillgången på krediter krympte markant redan 2007 och fortsatte att försämras under Dock fortsatte man att göra affärer, men volymerna föll till de lägsta nivåerna på flera år och större affärer lyste i stort sett helt med sin frånvaro. Värdet på buyouts föll 2008 Enligt Unquotes och Candovers Private Equity Barometer så föll värdet på buyout-affärer i Europa med 61 procent 2008 till EUR 73 miljarder vilket var den lägsta nivån sedan Mycket av nedgången har skett bland de större affärerna och i Europa noterades blott en enstaka transaktion värd mer än en miljard euro under det sista kvartalet Data från de europeiska riskkapitalföreningarnas gemensamma organ PEREC Analytics visar på samma trend. Mängden aktiekapital investerat inom buyout i Europa 2008 föll 40 procent från 2007 till EUR 34,1 miljarder. Att investerat aktiekapital faller mindre än det totala transaktionsvärdet speglar också det faktum att belåningsgraderna och därmed också risknivån i branschen är på väg nedåt. Mindre och medelstora affärer och den nordiska marknaden i synnerhet, fortsatte att klara sig något bättre än Europamarknaden i stort. I Norden halverades värdet på buyout-affärerna 2008 till EUR 9,64 miljarder jämfört med 2007 enligt Private Equity Barometer. Att den nordiska marknaden verkar stå emot krisen lite bättre tror många branschbedömare beror på att nordiska banker än så länge lidit mindre förluster i samband med omfinansieringar av portföljbolag än på andra marknader. Den nordiska marknanden har också i mindre utsträckning än på andra håll förlitat sig på syndikerad upplåning och i större omfattning använt traditionella banklån. Försiktigheten bland långivare har dock tilltagit även på den nordiska marknaden i takt med att allt fler portföljbolag hamnar i finansiellt trängda lägen. Bra långsiktig avkastning Den omfattande och djupa lågkonjunkturen, med en parallell nedgång i tillgångsvärden på såväl publika som icke-publika marknader, har också satt sina spår i värderingen av portföljbolagen. Mot en bakgrund av kraftigt fallande omsättning och vinster i en rad sektorer som till exempel byggbranschen och fordonsindustrin, så har en del aktörer varit tvungna att skriva ned värdet på en del fonder med så mycket som 50 procent från anskaffningsvärdet blev ett år med en negativ avkastning för buyouts i Europa på 26,4 procent vilket dock var bättre än de flesta publika aktiemarknader. Mellansegment klarade sig bäst 2008 med en avkastning på minus 17,9 procent. De negativa siffrorna för 2008 hänger mycket ihop med lägre värden på innehav i mognare fonder. Men över tiden fortsätter private equity att utgöra en attraktiv investeringsform. Statistik från EVCA och Thomson Reuters visar att buyouts i Europa fram till slutet på 2008 gett en avkastning på i genomsnitt 14,1 procent både de senaste fem och 20 åren. Trots de bistra tiderna har intresset för private equity inte falnat och 2008 blev ännu ett starkt år för resning av nya fonder. Enligt Preqin drog nya private equity-fonder till sig USD 554 miljarder förra året vilket, bara var några snäpp lägre än 2007 som stannade på USD 625 miljarder. Runt USD 216 miljarder gällde buyout-fonder I Europa restes nya buyoutfonder med ett sammanlagt kapital på EUR 44,4 miljarder enligt statistik från EVCA och PEREC Analytics. Det var en nedgång från EUR 56,5 miljarder Två av de elva fonder i Europa som stängde på över en miljard euro var nordiska. Uppsving för andrahandsmarknad Intresset för nya fonder mattades betänkligt under andra halvåret och branschbedömare tror att 2009 blir ett tufft år för att resa nya fonder, då allt fler investerare närmar sina gränser för hur mycket de får allokera till private equity. Samtidigt har andrahandsmarknaden för fondandelar fått sig ett uppsving då en del investerare sett sig tvungna att sälja en del innehav på grund av behov av att stärka kassan, minska exponeringen mot tillgångsslaget eller ändringen av investeringsinriktningen. För investerare med likviditet, som till exempel fond-i-fonder, öppnar det sig dock nya möjligheter då fondandelar på andrahandmarknaden nu typiskt sett säljs med större substansrabatter än tidigare. Möjligheter för NAXS Samtidigt finns mycket som talar för att 2009 och framöver kan erbjuda en rad intressanta möjligheter, i synnerhet för den typ av fonder där NAXS har den absoluta merparten av sitt allokerade kapital. Fonder som relativt nyligen rest nya fonder och därmed i mångt och mycket undvikit de uppdrivna prisnivåer och lånemultiplar som rådde under perioden , kan nu operera på en marknad med en prisbild som både tar i beaktande den rådande recessionen men också att lånemöjligheterna kommer vara snävare under överskådlig tid. Mycket tillgängligt kapital I Europa uppskattar EVCA att mängden torrt krut, d v s kapital i resta fonder som ännu ej använts för investeringar uppgår till runt EUR 80 miljarder. Det indikerar att när väl prisförväntningar hos säljare och köpare närmat sig varandra kan aktiviteten öka ganska snabbt i synnerhet om det går att skönja något slags slut eller i varje fall botten på recessionen. Några tecken på att den strukturella tillgången på intressanta investeringsmöjligheter skulle vara på väg nedåt har inte märkts. Tvärt om indikerar en fortsatt omstrukturering av vissa branscher och många generationsskiften i familjeägda företag runt om i Norden, att det så kallade deal flow kommer fortsätta att vara starkt. 5

6 Den fortsatta svaga börsen skapar också möjligheter för att köpa ut noterade bolag från börsen. Ett antal sådana affärer gjordes i Norden under Fortsatt ökad transparens Inom branschen fortsätter också trenden mot en ökad öppenhet, transparens och informationsspridning. I Sverige lanserades till exempel riktlinjer från SVCA om medlemmarnas öppenhet och information. Det faktum att flera portföljbolag hamnat i ekonomiska svårigheter har ytterligare ökat behovet och efterfrågan på information från och om branschen. Andra faktorer som drivit på en ökad transparens är branschens snabba tillväxt och faktiska storlek, samt högre krav från vissa investerare och ökad konkurrens. Branschen fortsätter utvecklas Bland private equity i Norden och övriga Europa har de sämre tiderna snarare ökat takten i den utveckling av investeringsaktiviteten som påbörjats tidigare. Fastighetsfonder och infrastrukturfonder fortsätter att vara populära. I kölvattnet av lågkonjunkturen har det startats en rad fonder som investerar i skuldebrev från företag som befinner sig i svårigheter eller direkt i företagen själva, så kallade turn-around fonder. Den här utvecklingen av private equity är ytterligare ett tecken på att branschen fortsätter utvecklas. Mål och strategi Nedan visas de övergripande investeringskriterierna för NAXS investeringsverksamhet. FONDTYP Private equity-fonder med buyout-inriktning som förvaltas av etablerade och erkända förvaltare. En mindre andel av Bolagets tillgångar kan dock investeras i nyetablerade fond- och förvaltningskonstellationer med buyout-inriktning. INSTRUMENT Aktier eller andra värdepapper med delägarrätt. Bolagets tillgångar skall dock inte investeras i rena skuldinstrument eller olika mellanformer såsom konvertibla skuldebrev och mezzanine-instrument. ANTAL FONDINVESTERINGAR 1 Åtaganden gjorda till 7-10 olika fondförvaltares fonder och över tiden av olika årgångar. ÖVRIGA BEGRÄNSNINGAR 2 Åtaganden och/eller investeringar får inte göras så att exponeringen mot koncernens nettotillgångsvärde (NAV) vid investeringstidpunkten överstiger: 130 procent för åtaganden mot och/eller investeringar i underliggande fonder 40 procent till fonder med samma förvaltare 20 procent för saminvesteringar. Med nettotillgångsvärde (NAV) menas nettovärdet av koncernens samtliga fondtillgångar och nettokassa med avdrag för uppskjuten skatt. Organisation och legal struktur NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) är koncernens moderbolag med säte i Stockholm. Förutom moderbolaget består koncernen av det rörelsedrivande norska dotterbolaget NAXS Nordic Access Buyout AS, med säte i Oslo. Dotterbolaget fungerar som holdingbolag för fondinvesteringarna. Verksamheten inleddes den 1 augusti 2006 och bolaget är noterat på Stockholmsbörsens First North lista sedan 7 augusti NAXS Nordic Access Fund AB har ingått ett förvaltningsavtal med NAXS Nordic Access Advisors AB som förvaltar bolagets investeringar. Förvaltningsavtalet löper under en tidsperiod om fem år från och med den 14 mars Legal Struktur NAXS Nordic Access Buyout Fund AB 100 % Geografisk inriktning Fonder som har Norden (Danmark, Finland, Norge och Sverige) eller åtminstone ett av de nordiska länderna som investeringsfokus, eller som har en förvaltningsgrupp dedikerad till Norden. NAXS Nordic Access Buyout AS NAXS Nordic Access Advisors AB Investeringsstorlek Typiskt miljoner kronor beroende på respektive fonds storlek, Bolagets tillgängliga medel för investeringar och antalet fondinnehav i portföljen. Investeringar i fondandelar Investeringar i fondandelar Investeringar i fondandelar 1) Gäller Bolagets målportfölj på längre sikt efter den initiala investeringsperioden om 18 månader. 2) Avsikten är att avkastningen skall förbättras genom att, från tid till annan, en relativt sett högre andel av NAXS förvaltade kapital kan hållas investerad då underliggande private equity-fonder sällan utnyttjar 100 procent av åtagandet. Åtaganden får dock aldrig göras till ett belopp som överstiger 110 procent av NAXS investeringsbara medel vilka (i) täcks genom en bankgaranti, (II) finns omedelbart tillgängliga inom koncernen, eller (iii) skäligen kan förväntas realiseras från andra investeringar i tid för investering. 6

7 Fondportföljen APAX Europe VII LP Segment fokus: stora transaktioner Geografisk fokus: pan-europeiskt NAXS åtagande: EUR 15 miljoner Hemsida: Apax Europe VII är den senaste pan europeiska fond att etableras av Apax Partners Worldwide LLP, en av de större och mest väletablerade riskkapitalaktörerna i världen. FSN Capital III LP Segment fokus: medelstora transaktioner Geografisk fokus: Norge och Norden NAXS åtagande: EUR 10 miljoner Hemsida: FSN Capital III är den tredje fonden att etableras av FSN Capital med ett investeringsteam på sammanlagt 12 personer och kontor i Oslo och Stockholm. Herkules Private Equity Fund III LP Segment fokus: medelstora transaktioner Geografisk fokus: Norge och Norden NAXS åtagande: NOK 40 miljoner Hemsida: Herkules Private Equity III är den tredje fonden att etableras av Herkules Capital (tidigare Ferd Equity Partners). Herkules Fund III har fokus på investeringar i företag med värden mellan MNOK (mid-cap) lokaliserade i Norge och Norden. Intera Fund I Ky Segment fokus: mindre företag Geografiskt fokus: Finland Fondens stängning: november 2007 NAXS åtagande: EUR 7 miljoner Hemsida: Intera är en nyetablerad finländsk riskkapitalfond vars huvudsakliga fokus är bolag som ännu inte uppnått sin fulla potential och med förutsättningar att bli ledande i sin bransch. Nordic Capital Fund VII LP NAXS åtagande: EUR 20 miljoner Segment fokus: Medelstora och stora transaktioner Geografiskt fokus: Huvudsakligen Norden Valedo Partners Fund I AB Segment fokus: mindre företag Geografiskt fokus: huvudsakligen Sverige Fondens stängning: september 2007 NAXS åtagande: SEK 60 miljoner Hemsida: Valedo är en tillväxtorienterad svensk riskkapitalfond med industriellt fokus. Fonden investerar i etablerade och lönsamma företag med starka marknadspositioner och potential att utveckla verksamheten väsentligt. Utveckling av åtaganden och investeringar som andel av eget kapital 7

8 Styrelse och ledning STYRELSE Björn C. Andersson, Ordförande Björn C Andersson är ordförande för styrelsen i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) sedan Björn är idag aktiv som ledamot av styrelsen i Euroben Life & Pension Ltd, Dublin (ordförande), Nordben Life & Pension Ltd, Guernsey (ordförande), Bliwa Livförsäkring samt Medivir AB (publ). Därutöver har Björn varit anställd som vice verkställande direktör i Svenska Handelsbanken Under den perioden verkade han i olika ledande befattningar inom Investment Banking och Asset Management. Björn är civilekonom och har en M.Sc. från Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA samt en licentiatexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Björn är svensk medborgare. Aktieinnehav i NAXS: Robin Ahlström, Ledamot Robin Alhström är ledamot av styrelsen i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) sedan Robin är idag aktiv som ordförande av styrelsen i Ahlstrom Oy och han besitter mer än 30 års erfarenhet från finanssektorn, senast i positionen som koncernchef för Alfred Berg/ABN AMRO. Han har också avverkat en längre tid hos Goldman Sachs i London där han var chef för bankens investmentbankverksamhet i Norden samt American Scandinavian Bank, New York och Scandinavian Bank i Milan, där han var verkställande direktör. Därutöver är Robin industriell rådgivare till Altor Equity Partners. Robin är Diplomekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Finland. Han har en M.Sc. från Stanford Business School, Stanford, USA. Robin är finsk medborgare. Aktieinnehav i NAXS: Birgitta Johansson-Hedberg, Ledamot Birgitta Johansson-Hedberg är ledamot av styrelsen i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) sedan Birgitta har gedigen erfarenhet av exekutiva befattningar och den nordiska finanssektorn, senast som verkställande direktör för Svenska Lantmännen AB och dessförinnan som verkställande direktör och koncernchef för Swedbank AB (publ) (tidigare FöreningsSparbanken AB). Birgitta är idag aktiv som ordförande av styrelsen i Umeå Universitet och Vinnova samt ledamot av styrelsen i Fortum Oy, Sveaskog AB (publ), Finansinspektionen, Rieber & Son AS, Vectura AB, The Forest Compan Ltd, Sveriges Radio AB. Birgitta har en Fil.kand. och psykologexamen från Lunds Universitet. Birgitta är svensk medborgare. Aktieinnehav i NAXS: Clas Romander, Ledamot Clas Romander är ledamot av styrelsen i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) sedan Clas är även praktiserande advokat och delägare i Delphi & Co. Dessutom är han ledamot av styrelsen i GIMAB Global MedITech Investment AB och ordförande i Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus. Han är också medlem i Sveriges Avokatsamfund, American Bar Association, International Bar Association och i ICC Commission on Insurance and Financial Services, Paris. Därtill ingår han i svenska ICC:s referensgrupp för Finans & Försäkring. Clas har en Jur.kand. från Stockholms Universitet. Clas är svensk medborgare. Aktieinnehav i NAXS: LEDNING Jeff Bork, VD Jeff Bork är verkställande direktör i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB(publ) samt ledamot av styrelsen i NAXS Nordic Access Buyout Fund AS sedan Jeff är styrelseordförande och VD i SmartTrust AB och har tidigare varit VD i Biotage AB, Allgon AB, Dynal Biotech AS och Strålfors System AB. Jeff är civilingenjör och tekn. Dr från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har en MBA från IMI i Geneve. Jeff är svensk medborgare. Aktieinnehav i NAXS: Gösta Lundgren, Finanschef Gösta Lundgren är finanschef i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) sedan Gösta har sedan 1993 varit verksam som konsult via egna företag med tonvikt på koncernredovisning och ekonomichefsuppdrag för i huvudsak noterade företag. Gösta är civilekonom och har en Jur.kand. från Uppsala Universitet. Gösta är svensk medborgare. Aktieinnehav i NAXS:

9 Investeringsrådgivare Amaury de Poret, Delägare Amaury de Poret, som är medgrundare av NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) och delägare i NAXS Nordic Access Advisors AB, har närmare 10 års erfarenhet av private equity, både genom legal rådgivning och ledande befattningar. Amaury arbetade tidigare vid avdelningarna för Private Equity och Mergers & Aquisitions på flera ledande internationella advokatbyråer (senast på White & Case LLP:s kontor i Stockholm), och han ingick i ledningsgruppen för en private equity fond som styrdes från Washington DC, USA och São Paulo, Brasilien. Amaury har en LL.B. från Fribourg Universitet, Schweiz. Aktieinnehav i NAXS: Thomas Åkerman, Delägare Thomas Åkerman, som är medgrundare av NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) och delägare i NAXS Nordic Access Advisors AB, har femton års erfarenhet av investment banking och private equity. Thomas har tidigare varit VD för AB Novestra, en venture capital-fond noterad på den Nordiska Börsen (Small Cap), samt dessförinnan Head of Corporate Finance, Sweden på Alfred Berg ABN Amro och Head of Merger & Acquisision, Sweden på Enskilda Securities. Thomas har omfattande erfarenhet av rådgivning till och förhandling med de flesta ledande private equity-fonderna i Norden. Thomas har en B.Sc. (nationalekonomi och matematik) från Stockholms Universitet respektive Lunds Universitet. Aktieinnehav i NAXS: Per Rinder, Styrelseordförande Per Rinder är ordförande i styrelsen för NAXS Nordic Access Advisors AB. Per Rinder är Senior Adviser hos Sjätte AP-fonden där han tidigare var chef för AP Fondinvesteringar. Därutöver är han ledamot av styrelsen i bl.a. Volvofinans Bank AB, Accent Equity Partners AB, Polarica AB och Gävle Energi AB. Per har en Jur. kand. från Stockholms Universitet och är hovrättsfiskal vid Svea hovrätt. Aktieinnehav i NAXS: Revisorer Björn Fernström Ernst & Young AB Auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS. Revisor i bolaget sedan

10 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktien NAXS-aktien noterades på Stockholmsbörsens First North den 14 maj Handel sker under beteckning NAXS och en börspost består av 200 aktier. Kursen vid noteringstillfället uppgick till 40 kronor. Antalet aktier i bolaget vid årets början och slut uppgick till stycken. Den genomsnittliga dagsomsättningen i aktien under året uppgick till aktier motsvarande cirka kronor. Den genomsnittliga aktiekursen för året uppgick till 23:27 kronor. Vid årets slut var börskursen för NAXS aktie 20,40 kronor och det redovisade egna kapitalet per aktie 38,47 kronor. Börsvärdet uppgick till 306 MSEK. Antalet aktieägare uppgick till 770. AKTIEKAPITALETS UTVECKLING Transaktion År Kvotvärde SEK Förändring av antalet aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapitalet, kr Totalt aktiekapital, kr Bolagets bildande , Split 2000: , Nyemission , Aktieinlösen , Nyemission efter publikt erbjudande att teckna aktier 2 I samband med det publika erbjudandet att teckna aktier STÖRSTA AKTIEÄGARE DEN 31 DECEMBER 2008 ENLIGT EUROCLEAR SWEDEN AB Ägare Antal Antal, procent QVT Fund LP ,2 Artio Global Investors Inc. (Julius Baer Group) ,9 Övriga , ,00 1 I början av april 2008 uppgick styrelse, ledning och investeringsrådgivarens aktieinnehav i NAXS till sammanlagt 3,0 procent av kapitalet. 10

11 Förvaltningsberättelse ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade aktie. Investeringsstrategin inriktas på en selektiv och diversifierad fondportfölj. NAXS Nordic Access Advisors AB har kontrakterats som rådgivare åt Bolaget i investerings- och förvaltningsfrågor. Verksamheten inleddes den 17 april 2007 och bolaget är listat på Stockholmsbörsens First North lista sedan 14 maj NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ), organisationsnummer , är koncernens moderbolag med säte i Stockholm. Förutom moderbolaget består koncernen av det rörelsedrivande norska dotterbolaget NAXS Nordic Access Buyout AS, med säte i Oslo. Dotterbolaget fungerar som holdingbolag för fondinvesteringarna. Dessutom finns ett vilande svenskt aktiebolag. FONDPORTFÖLJEN NAXS sammanlagda åtaganden till underliggande fonder uppgår till 110 procent av eget kapital och fondandelarnas bokförda värde uppgår till 24 procent av eget kapital. Antalet portföljbolag i underliggande fonder uppgår till över 25 bolag. Värdering av fondinnehav NAXS värderar sina investeringar i fondandelar, det vill säga de medel som utbetalats till underliggande fonder, till det lägsta av anskaffningsvärdet eller det värde som respektive fond rapporterar till NAXS. Sådan rapportering lämnas som regel en gång per kvartal. Åtaganden lämnade år Valuta Investeringsåtagande (T) Apax Europe VII 2007 EUR FSN Capital III 2008 EUR Herkules Private Equity Fund III 2008 NOK Intera Fund I 2007 EUR Nordic Capital Fund VII 2008 EUR Valedo Partners Fund I 2007 SEK Totalt TSEK Apax Europe VII LP Apax Europe VII är en fond om MEUR med fokus på investeringar i Europa inom sektorerna healthcare, tech & telecom, financial & business services, retail & consumer och media. FSN Capital III LP FSN Capital III är en fond om 375 MEUR med fokus på investeringar i medelstora företag i Norge och övriga Norden. Herkules Private Equity Fund III LP Herkules Private Equity Fund III är en fond om MNOK med fokus på investeringar i medelstora företag i Norge och övriga Norden. Intera Fund I KY Intera Fund I är en fond om 125 MEUR med fokus på investeringar i mindre företag i Finland. Nordic Capital Fund VII LP Nordic Capital Fund VII är en fond om MEUR med primärt fokus på Norden. Valedo Partners Fund I AB Valedo Partner Fund I är en fond om MSEK med fokus på mindre företag i Sverige. RESULTAT Fram till det andra kvartalet 2007 bedrevs ingen verksamhet i koncernen. De jämförelsesiffror som medtagits utgör de som återfinns i Årsredovisningen för föregående år. Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till (-7 227) TSEK för verksamhetsåret. Rörelsens kostnader (7 227) TSEK utgörs främst av arvode till investeringsrådgivaren (3 816) TSEK och av personalkostnader (1 459) TSEK. Kostnadsutvecklingen är enligt plan. I rörelseresultet ingår även nedskrivningar av fondandelar med (-) TSEK på grund av rapporterad värdeminskning i underliggande fonder. Finansiella poster Finansiella poster uppgick till (15 070) TSEK för verksamhetsåret. Ränteintäkterna uppgick till (14 841) TSEK och valutakursvinster uppgick till (229) TSEK. Skatt och resultat efter skatt s resultat före skatt uppgick till (7 843) TSEK för verksamhetsåret. Skatten uppgick till (3 581) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till (11 424) TSEK. 11

12 INVESTERINGAR Under verksamhetsåret har TSEK investerats i underliggande fonder. Fondandelarna uppgick till (40 657) TSEK. Nedskrivning på grund av rapporterad värdeminskning i underliggande fonder har skett med (o) TSEK och redovisas i rörelseresultatet. KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet uppgick till ( ) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (7 672) TSEK. Finansieringar Finansiering sker för närvarande med eget kapital. Eget kapital uppgick vid årets utgång till ( ) TSEK vilket motsvarade 38,47 (39,21) SEK per aktie och en soliditet om 99,0 (99,8) procent. Då fondförvärven sker via ett helägt norskt dotterföretag så påverkades eget kapital i koncernen med TSEK i negativ omräkningsdifferens som en följd av den norska kronans försvagning mot SEK i slutet av året. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till ( ) TSEK vilket motsvarar 29,24 (36,26) SEK per aktie. De kortfristiga placeringarna uppgår till 299 MSEK varav 200 MSEK är placerade med fast ränta på bankkonto och 99 MSEK i statsskuldsväxlar. I enlighet med företagets policy har likvida medel under perioden enbart placerats i räntebärande tillgångar eller som banktillgodohavanden på räntebärande konto. HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Det finns inga väsentliga händelser efter balansdagen att rapportera. Framtidsutsikter Som ett resultat av svårigheterna på världens finansmarknader och den allt sämre konjunkturen, förväntas marknaden för företagsköp genomförda av private equity-fonder att vara svagare under den närmaste framtiden jämfört med Kreditkrisen drabbar särskilt större affärer. Samtidigt kan noteras att det är under rådande marknadsförutsättningar som bra investeringar kan göras och att de årgångar av private equity fonder som sammanfallit med sämre tider är de fonder som historiskt presterat bäst avkastning. NAXS har 76 procent av sitt kapital kvar för framtida investeringar. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER NAXS verksamhet, finansiella ställning och resultat kan komma att påverkas av ett antal riskfaktorer. I takt med att intresset och därmed konkurrensen om investeringar i private equity som tillgångsslag ökar, kan antalet investeringsmöjligheter med rimlig risk- och avkastningsprofil komma att minska. En stor del av Bolagets avkastning på investerat kapital kommer att bero av respektive underliggande private equity-fonds framgång och avkastning, vilken i sin tur bland annat beror av hur skicklig dess fondförvaltare och respektive portföljbolags ledningsgrupper är att genomföra värdehöjande förbättringar i de underliggande portföljbolagen. Vidare är avkastningen i hög grad beroende av värderingen av portföljbolagen vid investerings- respektive avyttringstidpunkterna. Private equity-fonder med buyout inriktning använder normalt hög belåning för att finansiera investeringarna i sina målbolag. I ett läge där målbolagets vinster inte utvecklas väl och där marknadsräntorna stiger kan detta leda till försämrad och till och med negativ avkastning för private equity-fonderna. Vidare kan marknadsförhållanden som gör det svårt eller dyrt att lånefinansiera förvärv medföra att avkastningen, jämfört med historisk sådan, minskar på investeringar i portföljbolag. Private equity-fonder är beroende av att deras investerare har kapital till förfogande när fonden gör investeringar. Vid turbulenta marknadsförhållanden finns risk att en del investerare inte kan fullfölja sina förpliktelser. Detta skulle kunna påverka fondens möjligheter att fullfölja sin investeringsstrategi och påverka fondens liksom NAXS avkastning. Investeringsrådgivaren ansvarar för NAXS investeringsverksamhet genom Rådgivningsavtalet. Om huvudmännen eller andra personer som Investeringsrådgivaren anställt lämnar Investeringsrådgivaren, kan detta få negativa konsekvenser för NAXS utveckling, resultat och finansiella ställning. Eftersom fondinvesteringar och investeringsåtaganden görs via det norska dotterbolaget och investeringsvalutan vanligtvis är i euro eller US-dollar, så utsätts NAXS oundvikligen för finansiella effekter av valutafluktuationer. NYA REDOVISNINGSPRINCIPER 2009 ÖVERGÅNG IFRS 2009 NAXS styrelse har beslutat att tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) från och med 1 januari Därmed kommer NAXS delårsrapporter under 2009 att upprättas i enlighet med IFRS. Koncernredovisningen kommer att upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare kommer Rådet för finansiell rapportering och rekommendation RFR 1.1. Kompletterande redovisningsregler för koncerner att tillämpas. I standarden IFRS 1 behandlas övergången till IFRS för de företag som för första gången tillämpar regelverket. Standarden föreskriver att ett företag vid övergången från nationella redovisningsprinciper (dvs. NAXS nuvarande redovisningsprinciper) ska presentera minst ett års jämförande information enligt IFRS. Företaget ska vidare förklara hur övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS påverkat finansiell ställning, resultat och kassaflöden. Detta kommer att presenteras i NAXS delårsrapport för det första kvartalet

13 Jämförelsesiffror omräknade till IFRS kommer att presenteras för samtliga poster. För NAXS är det i huvudsak reglerna i IAS 39, som behandlar redovisning av finansiella instrument, som kommer att påverka redovisade värden jämfört med redovisningen enligt tidigare principer. Standarden föreskriver att finansiella instrument, vilket för NAXS del i huvudsak omfattar fondandelarna, ska värderas till verkligt värde vid bokslutstillfället, istället för dem som tidigare till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Eftersom förändringar i fondandelarnas verkliga värden kommer att redovisas i resultat- och balansräkningen under IFRS, kommer volatiliteten i resultatet att öka i jämförelse med tidigare. Resultatet före skatt uppgick till (8 754) TSEK för verksamhetsåret. Skatten bestående av en minskad uppskjuten skatteintäkt uppgick till (3 581) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till (12 335) TSEK. s likvida medel uppgick vid periodens slut till (35 013) TSEK och kortfristiga räntebärande placeringar uppgick till ( ) TSEK. ORGANISATION Verkställande direktör är Jeff Bork. Styrelsen består av styrelseordförande Björn C Andersson samt av styrelseledamöterna Robin Ahlström, Birgitta Johansson-Hedberg och Clas Romander. ÅRSSTÄMMA Årsstämma 2009 hålls den 5 maj Styrelseordföranden kommer att kontakta de större aktieägarna för att diskutera styrelsens sammansättning. STYRELSENS ARBETE Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden. Styrelsens arbete följer den arbetsordning som fastställts avseende styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen har fastställt en finanspolicy och en informationspolicy. Styrelsen har inga underkommittéer. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION s fria egna kapital uppgår till TSEK. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen balanseras i ny räkning. Resultaträkning Belopp i TSEK NOT / / / / Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat före skatt Inkomskatt Årets resultat Resultat per aktie, kr 0,78 1,15 0,37 1,25 Antal aktier / / / / Vid periodens början Vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier

14 Balansräkning Belopp i TSEK NOT /12 Tillgångar Anläggningstillgångar Inventarier Andelar i koncernföretag Fondandelar Fordringar hos koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar / / /12 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet Aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt Överkursfond Omräkningsdifferenser Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 14

15 Förändringar i eget kapital, TSEK Aktiekapital Fria reserver Totalt Eget kapital Nyemission, bolagsbildning Nyemission Emissionskostnader Aktieinlösen Omräkningsdifferens Årets resultat Eget kapital Omräkningsdifferens Årets resultat Eget kapital , TSEK Aktiekapital Fria reserver Totalt Eget kapital Nyemission, bolagsbildning Nyemission Emissionskostnader Aktieinlösen Årets resultat Eget kapital Årets resultat Eget kapital Kassaflödesanalys Belopp i TSEK NOT / / / / Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (+)/Minskning(-) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Utdelning Lämnade aktieägartillskott Förvärv av dotterföretag Investeringar i kontorsinventarier Förvärv av fondandelar Räntebärande finansiella placeringar Övriga investeringar i finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

16 Bokslutskommentarer Redovisningsprinciper Denna årsredovisning är upprättad enligt följande redovisningsprinciper. Koncernredovisningen samt årsredovisningen för moderföretaget är upprättade i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd och uttalanden. Härvid tillämpas, om inget annat anges, de anvisningar som enligt BFN gäller för stora företag. Samma principer tillämpas i koncernredovisningen och i moderföretagets årsredovisning. Grunder för upprättandet av redovisningen Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden. Grunder för konsolidering Koncernredovisningen omfattar moderföretaget, dotterföretag och intresseföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka bolaget innehar mer än 50procent av aktiernas röstvärde eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över. Samtliga företagsförvärv har redovisats enligt förvärvsmetoden. Avyttrade företag ingår i koncernens redovisning t o m tidpunkten för avyttringen. Företag som förvärvats under löpande år ingår i koncernens redovisning från och med förvärvstidpunkten. Transaktioner, fordringar och skulder i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den valutakurs som gäller på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder omräknas på balansdagen till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder redovisas till historiska kurser, dvs. de kurser som gällde vid respektive transaktionstillfälle. Utländska verksamheter Utländska dotterföretag och intresseföretag omräknas till svenska kronor genom att tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurser. Intäkter och kostnader omräknas till årets genomsnittskurser. Den differens som uppkommer vid omräkningen redovisas i koncernen direkt mot eget kapital och klassificeras som Omräkningsdifferens. Vid en framtida försäljning av ett dotterföretag eller ett intresseföretag omförs den ackumulerade omräkningsdifferensen till resultaträkningen som en del av realisationsresultatet. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen värderade till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriser även kostnader som är direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att användas i enlighet med anskaffningens syfte. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av med det avskrivningsbara beloppet linjärt över bedömd nyttjandeperiod. Det avskrivningsbara beloppet utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet och bedömt restvärde. Nyttjandeperioden och restvärdet prövas årligen. Finansiella tillgångar inklusive fondandelar och finansiella skulder Lånefordringar och låneskulder redovisas till upplupen anskaffningskostnad och med tillämpning av effektivräntemetoden. Fondandelar och andra finansiella tillgångar och skulder redovisas till anskaffningskostnad. Vinster och förluster redovisas när tillgången/skulden tas bort ur balansräkningen eller vid nedskrivning. Nedskrivningar När det föreligger en indikation på att en tillgång har minskat i värde prövas om nedskrivningsbehov föreligger. Om prövningen visar att det redovisade värdet överstiger verkligt värde skrivs tillgången ner till detta värde. Prövning av nedskrivningsbehovet för fondandelarna prövas individuellt för varje investering. En nedskrivning återförs om det inte längre finns skäl för den. Avsättningar En avsättning redovisas när det till följd av en inträffad händelse föreligger en legal eller informell förpliktelse och det är troligt att den måste infrias och beloppet kan uppskattas tillförlitligt. Inkomstskatter Inkomstskatter utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen då skatten är hänförligt till poster som redovisas i resultaträkningen. Inkomstskatter redovisas direkt mot eget kapital då skatten är hänförligt till poster som redovisas direkt mot eget kapital. Aktuell skatt utgörs av skatt baserad på taxerad inkomst avseende aktuellt år samt eventuella korrigeringar avseende tidigare år. Uppskjuten skatt beräknas på skillnaderna (temporära skillnader) mellan å ena sidan tillgångars och skulders skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisande värden. Den uppskjutna skatten beräknas på basis av de skattesatser som bedöms gälla för skattens reglering. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas endast när det är troligt att den avdragsgilla temporära kommer att kunna utnyttjas och leda till en minskad framtida skattebetalning. 16

17 Likvida medel Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavande hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Nya redovisningsprinciper 2009 NAXS styrelse har beslutat att tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) från och med 1 januari NAXS har hittills upprättat sin koncernredovisning och årsredovisning för moderföretaget i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden. Från och med 2009 kommer NAXS att upprätta sin koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare kommer Rådet för finansiell rapportering och rekommendation RFR 1.1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner att tillämpas. I standarden IFRS 1 behandlas övergången till IFRS för de företag som för första gången tillämpar regelverket. Standarden föreskriver att ett företag vid övergången från nationella redovisningsprinciper (dvs. NAXS nuvarande redovisningsprinciper) ska presentera minst ett års jämförande information enligt IFRS. Företaget ska vidare förklara hur övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS påverkat finansiell ställning, resultat och kassaflöden. Detta kommer att presenteras i NAXS delårsrapport för det första kvartalet Onoterade innehav i fonder värderas till NAXS andel av det värde som fondadministratören framräknar av fondens sammanlagda innehav och uppdateras normalt då ny värdering erhållits. Om NAXS bedömer att fondadministratörens värdering inte i tillräcklig grad har tagit hänsyn till faktorer som påverkar värdet på de underliggande innehaven eller om den värdering som gjorts bedöms väsentligt avvika från IFRS-principerna, görs en justering av värdet. NAXS bedömer att de nya redovisningsprinciper avseende fondandelarna främst kommer att medföra att fondandelarnas redovisade värde kommer att vara högre än de tidigare redovisade värden. Anledningen till detta är att inga värdeförändringar överstigande anskaffningsvärdet kunde redovisas enligt de principer som NAXS har tillämpat i årsredovisningen De nya redovisningsprinciperna för fondandelarna kommer inte att påverka kassaflödesanalysen. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Den funktionella valutan för NAXS, inklusive dotterbolaget i Norge är svenska kronor. Överskottslikviditet finns i det norska dotterbolaget och placeras oftast i svenska räntebärande värdepapper. Dessa värdepapper kommer inte att resultera i några valutakursdifferenser när NAXS går över till IFRS. I nedanstående beskrivning anges vilka nya redovisningsprinciper som kommer att tillämpas under 2009 i förhållande till nuvarande redovisningsprinciper. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Till denna grupp hör likvida medel, kortfristiga placeringar och investeringar i fondandelar (s.k. buy-out fonder). NAXS har till denna kategori valt att vid första redovisningen hänföra finansiella tillgångar som enligt företagsledningens och styrelsens riskhanterings- och investeringsstrategi förvaltas och utvärderas baserat på verkliga värden. Samtliga investeringar i fondandelarna hänförs till denna kategori. 17

18 Noter Belopp i TSEK om ej annat anges. Not 1. Övriga externa kostnader / / Managementarvode Övriga konsultarvoden Resekostnader Övriga kostnader Ersättning till revisorer ingår i övriga konsultarvoden med belopp enligt nedan: Löner, ersättningar och sociala kostnader / / Löner och andra ersättningar Avtalsenliga pensioner till styrelse och VD Avtalsenliga pensioner till övriga Övriga sociala kostnader Totalt Vid årets slut fanns inga utestående pensionsförpliktelser för gruppen styrelse och VD i koncernen och moderbolaget. Inga avtal om pensioner och avgångsvederlag finns gentemot VD / / Revisionsuppdrag Ernst & Young AB Total ersättning för revisionsuppdrag Andra uppdrag Ernst & Young AB Total ersättning för andra uppdrag Totalt ersättning till revisorer Med revision avser granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranletts av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Not 2. Anställda och personalkostnader / / Medelantalet anställda Män Kvinnor Män Kvinnor Sverige 0,2-0,2 - Norge Totalt 0,2-0,2 - Löner och ersättningar Sverige Styrelse och VD / / varav tantiem och dylikt Styrelse och VD varav tantiem och dylik Norge Totalt Andel kvinnor / / Styrelsen 29% 29% Koncernledning 0% 0% Andel kvinnor / / Styrelsen 25% 25% Koncernledning 0% 0% Ersättningar och övriga förmåner under året Grundlön/ styrelsearvode Grundlön/ styrelsearvode Styrelsens ordförande Övriga styrelseledamöter Verkställande direktören Andra ledande befattningshavare (0 personer) - - Totalt Styrelsearvodet för tiden fram till årsstämman 2008 uppgår till 675 varav 225 till styrelsens ordförande. I koncernen utgår även 200 TNOK i styrelsearvode till ledamot i det norska dotterbolaget vilken inte ingår som ledamot i moderbolagets styrelse. Avtal om rörlig ersättning finns för VD uppgående till maximalt halva årslönen. Ingen rörlig ersättning har utbetalats under året. Not 3. Av- och nedskrivningar / / Goodwill Inventarier - -2 Nedskrivning fondandelar Not 4. Resultat från andelar i koncernföretag / / Utdelning Nedskrivning andelar i koncernföretag Totalt 0-18

19 Not 5. Ränteintäkter och liknande poster Not 9. Fondandelar / / Ränteintäkter Koncernföretag Övriga Netto valutakursförändringar Totalt Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Investeringar Årets valutakurs- och omräkningsdifferenser Vid årets slut Not 6. Räntekostnader och liknande poster / / Netto valutakursförändringar Totalt Not 7. Inventarier / / Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 9, Investeringar Utrangering Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -2, Utrangering 2, Avskrivningar enligt plan Vid årets slut Restvärde vid årets slut Not 8. Andelar i koncernföretag Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början - - Nedskrivningar Vid årets slut Bokfört värde vid årets slut Not 10. Fordringar hos koncernföretag Vid årets början Förändring under året Vid årets slut Not 11. Skatter / / Aktuell skatt Periodens skattekostnad Uppskjuten skatt Uppskjuten skattekostnad i under året utnyttjade underskottsavdrag Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag Totalt redovisad skattekostnad i koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Förvärv Nedskrivning Aktieägartillskott Vid årets slut Specifikation av andelar i koncernföretag Koncernföretag, organisationsnummer, säte Antal andelar Kapitalandel, rösträttsandel % Bokfört värde NAXS Nordic Access Buyout AS, NAXS Nordic Access Buyout AB, Totalt Avstämning av effektiv skatt Skattesats Skattesats % 2008 % 31/ Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 28, , Avdragsgilla kostnader som ej ingår i resultatet 0, , Ej avdragsgilla kostnader 11, ,0-9 Värdejustering uppskjuten skattefordran 0,4-84 0,0 - Underskott som bedömts ej kunna utnyttjas -1, ,0-246 Redovisad effektiv skatt 38, ,

20 Not 15. Upplysningar till kassaflödesanalys Avstämning av effektiv skatt Skattesats Skattesats % 2008 % 31/ Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 28, , Ej avdragsgilla kostnader 0,0-1 0,0 - Värdejustering uppskjuten skattefordran 1,1-84 0,0 - Avdragsgilla kostnader som ej ingår i resultatet 0, , Redovisad effektiv skatt 29, , Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar av tillgångar Orealiserade valutakursdifferenser Totalt För koncernen uppgick under året erhållen ränta till (14 841) TSEK. För moderbolaget uppgick under året erhållen ränta till (10 923) TSEK. Redovisad skatt i balansräkningen Aktuell skattefordran (3 581) TSEK är densamma för koncernen och moderbolaget. Den är hänförlig till underskottsavdrag i moderbolaget. Ej redovisade uppskjutna skattefordringar Skattemässiga underskott Uppskjutna skattefordringar hänförligt till skattemässigt underskott som föregående år bedömdes inte skulle kunna utnyttjas har under året utnyttjats. Underskottet hänför sig till den norska verksamheten. Not 12. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupen ränteintäkt Övriga förutbetalda kostnader Totalt Not 13. Kortfristiga placeringar De kortfristiga placeringarna utgörs av räntebärande placeringar hos bank med tre till sex månaders bindningstid. Not 14. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupet styrelsearvode Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Totalt Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader. Not 16. Transaktioner med närstående Utöver ersättningar till ledande befattningshavare och styrelse som beskrivs i not 2 har inga transaktioner med närstående parter ägt rum under verksamhetsåret. Not 17 Riskexponering och riskhantering Finansiella risker De huvudsakliga finansiella riskerna som NAXS är exponerad för är marknadsrisker, inklusive ränterisk och valutarisk. Prisrisker En stor del av bolagets avkastning på investerat kapital kommer att bero av respektive underliggande private equity-fonds framgång och avkastning. NAXS har en investeringsstrategi som genererar en diversifierad portfölj av andelar i buyout-fonder. NAXS har allokerat så gott som hela sitt tillgängliga kapital och vid utgången av 2008 var 638 MSEK allokerat vilket motsvarar 110 procent av NAXS egna kapital. Kapitalet är uppbundet i sex olika buyout-fonder. Ränterisk Private equity-fonder med buyout inriktning använder normalt hög belåning för att finansiera investeringarna i sina målbolag. I ett läge där målbolagets vinster inte utvecklas väl och där marknadsräntorna stiger kan detta leda till försämrad och till och med negativ avkastning för private equity-fonderna. För överskottslikviditeten, som är exponerad för ränterisker, är målet att maximera avkastningen inom NAXS fastställda policy. Dessutom eftersträvas en hög flexibilitet för att kunna tillgodose uppkommande behov av likviditet. Placeringarna görs därför i räntebärande papper med kort löptid, vilket innebär att räntebindningstiden understiger 12 månader. Valutarisk NAXS verksamhet är exponerad för valutakursrisk i de investeringar som görs i utländska fonder. Ingen valutasäkring görs av investeringarna i fondandelar då investeringshorisonten är långsiktig. Den totala valutariskexponeringen i fondandelarna per den 31 december 2008 framgår nedan: Totalt investeringar i utländsk valuta i TSEK EUR NOK Totalt Kreditrisk Med kreditrisk avses risken att en motpart eller emittent inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot NAXS. NAXS är exponerat för kreditrisk framför allt genom placering av överskottslikviditet i räntebärande värdepapper. I syfte att minimera kreditrisken placeras överskottslikviditet i statsskuldsväxlar och på bankkonton hos banker med hög kreditvärdighet. 20

Redovisat eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 38,47 SEK varav 29,24 SEK per aktie motsvarar värdet av likvida medel.

Redovisat eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 38,47 SEK varav 29,24 SEK per aktie motsvarar värdet av likvida medel. Stockholm 5 februari 2009 PRESSMEDDELANDE Bokslutskommuniké 2008 Resultat efter skatt uppgick till 11,7 MSEK. Redovisat eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 38,47 SEK varav 29,24 SEK

Läs mer

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK.

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Stockholm 29 augusti 2007 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 18 september 2006 30 juni 2007 Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut uppgick till

Läs mer

Resultat före skatt för verksamhetsåret uppgick till 7,8 MSEK.

Resultat före skatt för verksamhetsåret uppgick till 7,8 MSEK. Stockholm 7 februari 2008 PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 18 september 2006 31 december 2007 Resultat före skatt för verksamhetsåret uppgick till 7,8 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut

Läs mer

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 11,5 MSEK.

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 11,5 MSEK. Stockholm 17 oktober 2008 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 1 januari 2008 30 september 2008 Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 11,5 MSEK. Synligt substansvärde per aktie vid periodens slut

Läs mer

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK.

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK. Stockholm 28 april 2010 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari-mars 2010 Första kvartalet Resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-4,0) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,27) SEK. Redovisat

Läs mer

Sammanlagt har nu NAXS lämnat investeringsåtaganden om ca 629 MSEK motsvarande 111 procent av bolagets egna kapital.

Sammanlagt har nu NAXS lämnat investeringsåtaganden om ca 629 MSEK motsvarande 111 procent av bolagets egna kapital. Stockholm 17 augusti 2009 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari juni 2009 Andra kvartalet 2009 Resultat efter skatt uppgick till -13,0 (0,5) MSEK. Första halvåret 2009 Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Sida 1 av 16 NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Delårsrapport januari juni Första halvåret Resultat efter skatt uppgick till 5,5 (-17,0) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,37 (-1,14)

Läs mer

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Sida 1 av 15 NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Bokslutskommuniké Januari-december Resultat efter skatt uppgick till 3,2 (-14,6) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,22 (-0,98) SEK.

Läs mer

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Sida 1 av 15 NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Delårsrapport januari mars 2011 Första kvartalet Resultat efter skatt uppgick till 15,6 (-3,2) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006 09 18 2007 12 31 NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2006 09 18 2007 12 31 NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 09 18 2007 12 31 NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Aktieägarinformation Årsstämman 12 juni 2008 Årsstämma 2008 hålls den 12 juni 2008 kl 17.00 hos advokatfirman Delphi & Co,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Sida 1 av 17 NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Bokslutskommuniké 2011 Januari-december 2011 Resultat efter skatt uppgick till -9,5 (3,2) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,64

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Sida 1 av 16 NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Januari december 2012 Resultat efter skatt uppgick till 54,9 (-9,5) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 3,67

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015. Första kvartalet 2015. VD-kommentar. Bokslutskommuniké 2014 Sida 1 av 18

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015. Första kvartalet 2015. VD-kommentar. Bokslutskommuniké 2014 Sida 1 av 18 Sida 1 av 18 NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Resultat efter skatt uppgick till 23,8 (33,3) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 1,60 (2,24)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Halvårsrapport 2008. Coeli Private Equity 2007 AB (publ) För perioden 1 januari - 30 juni 2008 PRIVATE EQUITY

Halvårsrapport 2008. Coeli Private Equity 2007 AB (publ) För perioden 1 januari - 30 juni 2008 PRIVATE EQUITY Halvårsrapport 28 Coeli Private Equity 27 AB (publ) För perioden 1 januari 3 juni 28 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets verksamhet består av att med egna medel förvärva och förvalta värdepapper, bedriva

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Sida 1 av 17 NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Delårsrapport januari september 2011 Januari-september 2011 Resultat efter skatt uppgick till 19,3 (9,9) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Bokslutskommuniké 2015. Januari-december 2015. Fjärde kvartalet 2015. Vinstutdelning.

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Bokslutskommuniké 2015. Januari-december 2015. Fjärde kvartalet 2015. Vinstutdelning. Sida 1 av 19 NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 Januari-december 2015 Resultat efter skatt uppgick till 64,2 (128,0) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 4,32 (8,60) SEK.

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Sida 1 av 16 NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Delårsrapport januari september 2010 Januari-september 2010 Resultat efter skatt uppgick till 9,9 (-27,0) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

XBT Provider AB (publ)

XBT Provider AB (publ) Delårsrapport för XBT Provider AB (publ) För perioden 2016-01-01-2016-06-30 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr 2016-06-30 2015-12-31 delår helår Nettoomsättning 884

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Halvårsrapport 2009. Coeli Private Equity 2008 AB PRIVATE EQUITY

Halvårsrapport 2009. Coeli Private Equity 2008 AB PRIVATE EQUITY Halvårsrapport 29 Coeli Private Equity 28 AB PRIVATE EQUITY COELI PRIVATE EQUITY 28 AB DELÅRSRAPPORT COELI PRIVATE EQUITY 28 AB (PUBL), ORG. NR. 556743273 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Coeli Private Equity

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer