Innehåll. VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 5. Förvaltarna har ordet 6. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 5. Förvaltarna har ordet 6. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9"

Transkript

1 Årsberättelse 2007

2 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 5 Förvaltarna har ordet 6 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10 Förvaltarna har ordet 11 Nyckeltal och innehav 12 Förvaltningsberättelse 13 Balans och resultaträkning 13 Awake Global Energy Fund 14 Förvaltarna har ordet 15 Advisory board 15 Nyckeltal och innehav 16 Förvaltningsberättelse 17 Balans och resultaträkning 17 Ägare och styrelse 18

3 VD har ordet Awake Swedish Equity Fund För de allra flesta börser inleddes 2007 med stigande kurser för att vid halvårsskiftet vända nedåt och vid årets slut stänga runt nollstrecket, eller som i Stockholm svagt nedåt. Många bolagsanalyser och ekonomiska rapporter tog avstamp i, och belyste tillståndet i den amerikanska ekonomin. Var den amerikanska konsumtionen på väg ned? USA som ju hållit hela den globala konjunkturen under armarna i flera år. Finns det i så fall andra länder som står beredda att axla rollen som motor i världsekonomin? Är det kanske så att BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) inte kan visa upp fantastisk tillväxt när den enskilt viktigaste importören av deras varor börjar hålla allt hårdare i plånboken? Hur mycket spelar råvarupriserna in? Hittills har ju den globala ekonomin lyckats absorbera stigande priser. Det är inte svårt att förstå att investerare blir villrådiga. När osäkerheten ökar tenderar investerarkollektivet att minska sin exponering av riskfyllda tillgångar, och vikande börskurser blir följden. Marknadens aktörer prisar alltså in fallande vinster, eller åtminstone osäkerhet i prognoserna kring de framtida vinsterna. Är detta en riktig analys även för Stockholmsbörsen? Svensk ekonomi är idag i världsklass. Företagens vinster slår rekord. Arbetslösheten enligt ILO-definitionen är nere under 6% (under 4% enligt tidigare AKU-definitionen), och likt det gångna året kommer utdelningarna 2008 att vara extraordinärt höga. Vår uppfattning är därför att den rådande osäkerheten på aktiemarknaden har medfört en alltför stor börsnedgång. Bolagens vinster värderas historiskt lågt, och skulle Sverige dras med i en amerikansk recession torde denna vara den i förväg mest diskuterade och analyserade i historien, och därmed redan till stor del diskonterad i nuvarande kurser. mot en mycket intressant sektor, men som för gemene man är svåranalyserad och riskabel eftersom lyckade investeringar i fjärran länder nästan undantagslöst kräver närvaro och stor marknadskännedom. Antalet andelsägare i våra fonder har ökat stadigt under året och vid årsskiftet var den samlade fondförmögenheten knappt 900 miljoner kronor. Särskilt stort har intresset varit för vårt senaste fondtillskott Awake Global Energy Fund, både från finansiella institutioner och privatpersoner. Detta intresse har medfört att man numera, utöver direktägande, även kan teckna fondandelar genom Öhman Fondkommission, Kaupthing Bank och Avanza Bank. Avslutningsvis vill jag tacka medarbetare, samarbetspartners och andelsägare för förtroende och engagemang under 2007 och samtidigt önska alla ett berikande En indexoberoende förvaltning med ett balanserat risktagande är ledorden för Awake Swedish Equity Fund. Frihet att välja placeringsalternativ enbart baserat på avkastningspotential och risk är andra kännetecken för fonden som i många avseenden skiljer sig från mängden på den svenska fondmarknaden. Den unika ersättningsmodellen skapar incitament för ett ömsesidigt intresse att över tiden leverera högsta möjliga avkastning. Fondens mål är att över tiden uppvisa en högre avkastning än dess jämförelseindex till en lägre risk. Det innebär att urvalsprocessen för investeringsobjekt är av yttersta vikt. Processen tar sin utgångspunkt i en fundamental värderingsansats där egna analyser och företagsbesök kompletteras med externa analyser. Fonden är en specialfond och antalet placeringar kan koncentreras till ett färre antal bolag än en traditionell värdepappersfond. Investeringar sker utan restriktioner avseende branschtillhörighet eller bolagens storlek. Fonden har även rätt att ha upp till 50% av fondförmögenheten i likvida medel vilket ger möjlighet att sänka risken betydligt om bedömningen av marknadsförhållandena så motiverar. Fondens fria placeringsmandat borgar för att investeringar uteslutande bedöms utifrån avkastning och risk. Nyckeltal Avkastning sedan fondstart -5,7% Avkastning OMXS30 sedan fondstart 2,0% Navkurs mkr Månadsavkastning 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Riskindikator 2007 Awake Swedish Equity Fund OMXS30 Månadsavkastning för Awake Swedish Equity Fund respektive OMXS30. Historisk avkastning kr kr kr kr kr kr april 2006 oktober 2006 april 2007 oktober 2007 Awake Swedish Equity Fund OMXS30 Avkastning för andelsägare som investerat 1 MSEK vid fondstart. 0% 10% 20% 30% Fondens standardavvikelse var per 31 december ,8%. Under det gångna året lanserade fondbolaget två nya fonder. Awake Swedish Bond Fund och Awake Global Energy Fund. Branschfördelning Ytterliggare information Awake Swedish Bond Fund med sin mycket låga risknivå riktar Fondbolag Västra Hamnen Fonder AB sig till investerare som har en mer försiktig placeringsfilosofi och hellre låter kapitalet växa i lugn takt än att riskera de stora fluktuationer i värde vilket börsen på senare tid gett upphov till. Fonden fungerar även som en säker hamn för mer aktiva investerare som från tid till annan vill minska sin börsexponering. Fonden fick en fin start under fjolåret, och trots att fonden lanserades först i februari lyckades vi på helåret ändå generera högre avkastning än i princip alla övriga räntefonder i Sverige. Säte Besöksadress Ansvarig förvaltare Förvaringsinstitut Klagomålsansvarig Revisor Tillsynsmyndighet Malmö Skeppsgatan 9, Malmö Per Lönn Nordea Bank AB Oscar Ahlgren Willard Möller, Karin Löwhagen Finansinspektionen Fondens startdatum 3 april 2006 I november lanserades Awake Global Energy Fund. I denna fond söker vi, tillsammans med fem experter från oljesektorn, över hela jorden med ljus och lykta efter spännande investeringar inom energisektorn. Vi är mycket glada över att fondbolaget tillsammans med denna grupp handplockade experter äntligen kan erbjuda ett heltäckande sparalternativ Oscar Ahlgren VD Informationsteknik Hälsovård Finans och fastighet Material Branschfördelningen i fondens innehav. Sällanköpsvaror och -tjänster Industrivaror och tjänster Kassa Energi Minsta insättning Försäljning och inlösen Fondtyp Jämförelseindex *OMXS30 består av de 30 största bolagen på Stockholmbörsen viktade i förhållande till marknadsvärde. Indexet är inte utdelningsjusterat kr Månadsvis Specialfond OMXS30* Årsberättelse Awake Swedish Equity Fund 5

4 Förvaltarna har ordet För helåret 2007 redovisar Awake Swedish Equity Fund en negativ avkastning om 10,00 procent efter fasta och prestationsbaserade förvaltningsavgifter. Fondens jämförelseindex OMXS30 backade under samma period med 5,74 procent. Avvikelsen mot jämförelseindex uppstod huvudsakligen under det sista kvartalet efter att fonden under större delen av året utvecklats bättre relativt index. Risknivån i fonden har varit i nivå med eller lägre än dess jämförelseindex under 2007 och den samlade fondförmögenheten uppgick per den 31 december till drygt 495 miljoner kronor. Under 2007 valde vi att fortsatt vara kraftigt underviktade mot verkstadssektorn till förmån för bolag med exponering mot nordisk privatkonsumtion såsom KappAhl och kökstillverkaren Ballingslöv. Vi har vidare varit överviktade i bioteknik och mot andra halvan av året varit rejält underviktade i bank och finans till följd av den utbredda problematiken med amerikanska bolån. Andelen småbolag var under året relativt hög med stora innehav i bolag som Medivir, Cashguard, Connecta, Ballingslöv och Malmbergs Elektriska. Flera av dessa backade dock kraftigt under andra halvan av året efter att ha gått mycket starkt under början av 2007 då fonden också gick bättre än sitt jämförelseindex. Anledningarna till detta står att finna såväl i besvikelser i ett par av bolagen men också i en markant ökande riskaversion som satt spår i aktiekurserna hos många småbolag. Slutligen kan vi konstatera att Ericssons vinstvarningar under hösten satte djupa avtryck i fondens utveckling då detta var ett av de större innehaven under året. Framtidsutsikter och innehavskommentarer Efter fyra års börsuppgång innebar 2007 ett trendbrott för Stockholmsbörsen som till slut stängde året med en nedgång på sex procent. Året var mycket turbulent med tvära kast på nästintill samtliga av världens finansiella marknader då tillväxten i världsekonomin ser ut att sättas på prov under de kommande åren, främst på grund av en befarad recession i USA. Trots att många analytiker nedgraderat sina vinstestimat för Stockholmsbörsens bolag är det dock svårt att betrakta värderingarna som utmanande. Efter den senaste tidens fallande kurser värderas bolagen i OMXS30 till historiskt sett låga multiplar, vilket bör ge utrymme för kurslyft från dagens nivåer. Vi ser i våra innehav goda möjligheter till en god avkastning som i många fall inte är direkt konjunkturberoende och som därigenom borde ha förutsättningar att trotsa den osäkra bild av börsen som utmålas ovan. Vi ser med tillförsikt på börsåret 2008 men är samtidigt förberedda på en fortsatt volatil marknad. I de följande innehavskommentarerna ger vi vår syn på ett antal av fondens innehav. KappAhl har under året bjudit på en hel del överraskningar som fått stora utslag i aktiekursen. Under sensommaren offentliggjordes ett fientligt bud på huvudkonkurrenten Lindex vilket snabbt avvisades av Lindex styrelse. Budet gick dessutom stick i stäv med vad som tidigare kommunicerats från KappAhl där man avsåg att höja utdelningen under de kommande åren då den planerade butiksexpansionen inte medför några stora investeringar. Efter att budet inte gick igenom och Lindex istället såldes till finska Stockmann överraskade företagsledningen än en gång då man höjde den tidigare aviserade utdelningen från fem till elva kronor per aktie. Vi betraktar KappAhl som ett lågt värderat defensivt innehav som under de kommande åren ser ut att leverera höga utdelningar till aktieägarna. Connectas värdering antyder att några magra år väntar för konsultföretaget men utsikterna för 2008 ser lika starka ut som för tidigare år enligt bolagets ledning. Rekryteringen av nya konsulter som nästan omgående börjar generera intäkter åt bolaget var fortsatt hög under En hög andel rörlig lön hos de anställda skyddar samtidigt Connecta från att dra på sig en alltför stor kostnadsmassa om konjunkturen skulle försvagas och kunderna minskar sina köp av konsulttjänster. Då man delar ut hela nettovinsten till aktieägarna har man under de senaste åren dessutom levererat en mycket hög direktavkastning som vi bedömer kan fortsätta även framgent. Den europeiska lastvagnskonjunkturen uppvisar ännu inga tecken till avmattning vilket bevisas av den kraftigt ökande orderingången hos bolag som Volvo, Scania och MAN. VBG Group som har en dominerande position inom släpvagnskopplingar och andra släpvagnsrelaterade produktområden och majoriteten av sin fakturering i Europa uppvisar till följd av detta en god lönsamhet och stark tillväxt. Transportbehovet i Europa som är den huvudsakliga drivkraften för VBGs produkter ser ut att även fortsatt vara stort och uppvisa tillväxt, främst drivet av de nya EU-länderna i det forna östblocket samt Ryssland. Den klart mindre verksamhetsgrenen Power Transmission går även den bra och uppvisar mycket starka marginaler. VBGs värdering är sannolikt rabatterad till följd av en låst ägarbild med stiftelser som kontrollerar drygt två tredjedelar av rösterna och som troligtvis inte kommer att förändras inom överskådlig tid. Bolaget är därför ej att betrakta som ett uppköpsobjekt, trots att flera spekulanter visat intresse för detta genom åren, utan kommer snarare att växa genom förvärv vilket också är en uttalad målsättning. Medivir gjorde stora framsteg under 2007 och är nu mycket nära att förverkliga sin ambition att transformera bolaget från ett rent forskningsbolag till att i liten skala snarare komma att betraktas som ett läkemedelsbolag. Närmast en förväntad marknadslansering befinner sig Lipsovir mot läppherpes där vi förväntar oss studiedata från de avslutande fas III studier som slutfördes under december månad. Detta besked är naturligtvis mycket betydelsefullt för bolaget och kommer oavsett utfall att få stort avtryck i aktiekursen. Medivirs avsikt är att licensiera Lipsovir till en eller flera partners för global försäljning och med tanke på att man bekostat all utveckling av preparatet helt själva borde ersättningarna i ett sådant avtal vara mycket fördelaktiga för Medivir. Under året har också bolagets preparat mot Hepatit C som är utlicensierat till Johnson & Johnsons dotterbolag Tibotec utvecklats i ett mycket högt tempo. Projektet är nu i fas IIa och gav under december månad Medivir ett kapitaltillskott om drygt 160 mkr i form av ersättningar från Tibotec. Även om denna substans har längre kvar till en eventuell marknadslansering än Lipsovir är sannolikt potentialen än större då marknaden för ett effektivt läkemedel mot Hepatit C är gigantisk och definitivt har sk. Block buster potential, d.v.s. årlig försäljning överstigande en miljard USD. Cashguard som länge varit ett av fondens största innehav utvecklades inte alls som förväntat under andra halvan av 2007 då tillväxten i SQS, som tidigare varit mycket stark, bromsade in. Trots att den norska återförsäljaren och tillika största ägaren i Cashguard, PSI, levererade ett mycket stort antal kassasystem under året kom inte denna volymökning Cashguard till del i någon större utsträckning resultatmässigt. Detta indikerar att det avtal som finns mellan bolagen är mycket ofördelaktigt för Cashguard. Faktum kvarstår dock att man har ett antal intressanta pilotinstallationer i Europa, bl.a. på IKEA. Dessutom rullas Bank-i-butik ut i stor skala i Norge vilket bör ge betydande volymer och därmed hjälpa upp lönsamheten som varit allt annat än tillfredsställande de senaste åren. SQS kommer troligtvis att särnoteras alternativt säljas under året, vilket också borde ge stöd åt det nedtryckta aktiepriset. SSAB har sedan köpet av amerikanska Ipsco straffats hårt på börsen p.g.a oro för den höga skuldsättningen och framtidsutsikterna för stålmarknaden. Utbudet av stål har de senaste åren ökat kraftigt som en konsekvens av den starka globala konjunkturen. Kinas nästan omättliga behov av råvaror i allmänhet och stål i synnerhet har pressat priserna uppåt men samtidigt har ny kapacitet blivit tillgänglig för marknaden. Det är detta potentiella utbudsöverskott som satt djupa spår i aktiekurserna hos många stålbolag, däribland SSAB. Det är dock vår uppfattning att oron för kraftiga prisfall på stål och förädlade stålprodukter är överdriven och vi ser snarare 2008 som ytterligare ett starkt år för stålproducenter. SSAB gynnas dessutom av ett högt teknikinnehåll i sina produkter vilket gör konkurrenssituationen mindre utsatt än för en tillverkare av mer standardiserade produkter. Lyckas man dessutom sälja rördivisionen inom Ipsco är balansräkningen klart mindre ansträngd vilket vi bedömer skulle vara positivt för aktiekursen. Kökstillverkaren Ballingslöv fortsätter att leverera stark tillväxt trots en avmattning på den nordiska husmarknaden, främst drivet av nya Kvik-butiker men också av korsförsäljning och synergier mellan de företag som förvärvats under senare år. Rederiet Broströms värderas per årsskiftet till ca halva sitt substansvärde och är ett bra defensivt innehav i osäkra börstider vilket också Astrazeneca borde vara, men som trots detta tog mycket stryk på börsen under hela Kontraktstillverkaren Partnertech gick svagt under året efter att man inte lyckats upprätthålla tidigare års tillväxt vilket straffades hårt på börsen och i högsta grad bidrog till fondens svaga sista kvartal. Fondens innehav i det lilla e-handelsbolaget Gymgrossisten avslutade året starkt efter att MTG ägda cdon.com lagt ett bud på bolaget. Awake Swedish Equity Fund 6 Awake Swedish Equity Fund 7

5 Nyckeltal för fonden Innehavsrapport Förvaltningsberättelse Resultaträkning Andelsvärde kr 925,13 kr Antal andelar ,9 Utdelning per andel 0,65% Totalavkastning -5,5% Avkastning OMXS30 2,0% Avkastning OMXS30 inkl. utdelningar 7,5% Förvaltningsavgifter Transaktionsavgifter kr kr Fondens utveckling (Mkr) 495,7 555,8 519,6 Andelsvärde 925,13 kr 1048,25 kr 1000 kr Antal andelar , Utgivna andelar , Inlösta andelar 6 155, Utdelning per andel 0,65% 0 0 Årets resultat (Mkr) -56,5 28,0 0 Totalavkastning -10,00% 4,99% 0 Avkastning OMXS30-5,74% 8,24% 0 Avk. OMXS30 inkl. utd. -3,04% 10,92% 0 Risk och avkastningsmått Totalrisk (standardavvikelse) 15,25% Totalrisk OMXS30 14,18% Aktiv risk 5,90% Genomsnittlig årsavkastning 3,18% Omsättning Omsättningshastighet 1,018 Förvaltningsavgift Transaktionskostnader kr kr Transaktionskostnader i förhållande till omsättning 0,11% TER (Total Expense Ratio) 1,36% Resultatpremier 0,13% Kostnad vid köp 0% Kostnad vid inlösen* 0% *Uttag inom 12 månader från köp debiteras en avgift på 1,5 % av uttagsbeloppet Värdepapper Värde tkr. Andel Aktier not. vid svensk börs % Energi % BROSTRÖM B % Finans och fastighet % AVANZA % NORDEA % SVENSKA HANDELSBANKEN A % SHB A 8A % Hälsovård % ASTRAZENECA % MEDIVIR B % Industrivaror och tjänster % MALMBERGS ELEKTRISKA B % SYSTEMAIR % TRELLEBORG B % VBG B % Informationsteknik % CASHGUARD % CONNECTA % ERICSSON B % PARTNERTECH % Material % SSAB SVENSKT STÅL B % Sällanköpsvaror och -tjänster % A-COM 706 0% BALLINGSLÖV % KAPPAHL HOLDING AB % Aktier not. vid aukt. marknadsplats % Informationsteknik % DIBS % Material % DANNEMORA MINERAL B % Sällanköpsvaror och -tjänster % 2ENTERTAIN AB % GYMGROSSISTEN NORDIC % Summa finansiella instrument % Kassa * 5% % *Alla poster avräknas på affärsdag. Vid årskiftet uppgick nettot av ej likviderade affärer och upplupna insättningar/uttag ur fonden till kkr. För 2007 redovisar Awake Swedish Equity Fund en avkastning på -10,0 procent efter fasta och prestationsbaserade förvaltningsavgifter. Fondens jämförelseindex OMXS30, som består av Stockholmsbörsens 30 största bolag viktade i förhållande till marknadvärde, sjönk under samma period med 5,7 procent. Sedan start har Awake Swedish Equity Fund avkastat -5,5 procent vilket utryckt i årstakt ger en genomsnittligt avkastning på -3,2 procent. Per den 31 december 2007 uppgick Awake Swedish Equity Funds fondförmögenhet till 495,7 miljoner kronor. Detta är en minskning med 60,1 miljoner sedan föregånde årsskifte. Under året var andelsutgivningen 2,7 miljoner kronor medan inlösen uppgick till 5,2 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -56,5 miljoner kronor. Härtill kommer inbetald kupongskatt på utdelning ur fonden på 1,1 miljoner kronor. Fondens kostnader Under 2007 belastade fasta och prestationsbaserade förvaltningsarvoden till fondbolaget fonden med 4,6 respektive 0,7 miljoner kronor. Fondbestämmelser Minsta första insättning i fonden har sänkts från kr till kr. Till fondbestämmelserna har under perioden gjorts tillägg som möjliggör belåning av andelsägares fondinnehav. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats försäljningsvärdet. Finansiella instrument har upptagits till marknadsvärde motsvarande aktuell sista avslutskurs på balansdagen. Skatteregler Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till aktieägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas normalt därför inte av fonden. Förvaltare Fonden förvaltas av Per Lönn och Oscar Ahlgren. I egenskap av revisorer i fondbolaget Västra Hamnen Fonder AB, org nr , har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av fonden Awake Swedish Equity Fund för räkenskapsåret Det är fondbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när de upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har Belopp i kkr Intäkter Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa Intäkter Ersättning till fondbolaget Ersättning till förvaringsinstitut Summa kostnader Årets resultat Balansräkning Belopp i kkr Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder och fondförmögenhet Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Kortfristiga skulder Summa skulder och fondförmögenhet Bengt Eckerwall Oscar Ahlgren Lennart Alvin Bengt Kjell Lennart Wikström granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om investeringsfonder 2004:46 och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder FFFS 2004:2. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Willard Möller Karin Löwhagen Awake Swedish Equity Fund 8 Awake Swedish Equity Fund 9

6 Awake Swedish Bond Fund Förvaltarna har ordet Awake Swedish Bond Fund kombinerar tryggheten hos ränteplaceringar med avkastningspotentialen hos optioner för att över tiden och med ett mycket begränsat risktagande uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt som överträffar avkastningen i fondens jämförelseindex. Fonden består av två komponenter, en med låg risk och en med hög risk, där placeringarna med låg risk består av räntebärande fondpapper och de med hög risk huvudsakligen utgörs av optioner. Vid varje avräkningstillfälle ska lågriskkomponentens andel av fonden uppgå till minst 90 %. Optionsdelen kan i sämsta fall bli värdelös men i bästa fall få ett mycket högt värde. I förvaltningsarbetet innebär detta att vi använder räntan från placeringar i obligationer och certifikat till att köpa standardiserade eller skräddarsydda optioner med intressanta exponeringar som kan bidra till att leverera en avkastning som överstiger den hos en traditionell ränteplacering. Fonden eftersträvar att på årsbasis ha en risknivå, angiven som volatilitet, som uppgår till högst tio procent. Den genomsnittliga durationen, d.v.s. den återstående löptiden, för fondens placeringar skall vara mellan ett och fyra år. Avseende fondens innehav av räntepapper får placeringar endast ske i instrument som är emitterade i svenska kronor vilket medför att fonden inte är utsatt för någon valutarisk. Månadsavkastning 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% -0,4% Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2007 Awake Swedish Bond Fund Index Månadsavkastning för Awake Swedish Bond Fund respektive jämförelseindex. Historisk avkastning kr kr kr kr kr februari 2007 maj 2007 augusti 2007 november 2007 Awake Swedish Bond Fund Index Avkastning för andelsägare som investerat 1 MSEK vid fondstart. Fonden startade i februari 2007 och för de elva månaderna redovisar Awake Swedish Bond Fund en avkastning om 5,10 procent efter förvaltningsavgifter. Fondens jämförelseindex, en likaviktad kombination av OMX T-Bond och OMX T-Bill, ökade under samma period med 2,74 procent. Risknivån i fonden har varit mycket låg under perioden med en volatilitet om 1,55 procent, vilket kraftigt understiger begränsningen om en maximal volatilitet som uppgår till 10 procent i årstakt. Vid utgången av året uppgick fondens duration (genomsnittlig återstående löptid för fondens innehav i räntebärande tillgångar) till 1,26 år vilket är i den nedre delen av intervallet 1-4 år som fondbestämmelserna föreskriver. Spintab och SBAB. Fonden har också under året haft innehav i en rad företagsobligationer med god kreditvärdighet och kort löptid då dessa erbjudit en attraktiv avkastning i förhållande till såväl statspapper som hypoteksinstitut. Exempel på sådana är Fabege, Peab, Castellum, Husqvarna, Volvo och Securitas för att nämna några. Fonden har bland sina räntebärande tillgångar även obligationer utgivna av kommuner i form av Stockholms Stad och Sundsvalls kommun. Det huvudsakliga skälet till den starka utvecklingen under året står att finna i de optionspositioner som ingåtts under året. Vi tog tidigt en position i ett långsiktigt stigande oljepris vid en tidpunkt då oljepriset noterades för nivåer kring 55 USD/fat, vilket med dagens priser känns avlägset. Denna option utvecklades mycket väl och stängdes under hösten efter en uppgång på 98 procent. Under hösten avvecklades också vår position i en korg av sex stycken i våra ögon övervärderade svenska börsbolag som vi tagit en blankningsposition i med tron om att dessa skulle komma att falla. Den genomsnittliga nedgången för de sex bolagen var vid stängningen ca 30 procent vilket gav ett positivt resultat på drygt 70 procent i optionen. Kvarvarande optioner vid årsskiftet var i japanska yen mot svenska kronor där fonden är positionerad för en uppgång i yenen, samt långa (köp) positioner i de noterade bolagen Boliden, SCA och Medivir. Det kommande året ser ut att bjuda på räntor som ligger stilla Nyckeltal Avkastning sedan fondstart 5,1% Avkastning Index sedan fondstart 2,7% Navkurs 1 051, mkr Värdepappersfördelning Riskindikator Ytterliggare information Fondbolag Säte 0% 10% 20% 30% Fondens standardavvikelse var per ,5%. Västra Hamnen Fonder AB Malmö eller är fallande varför det är troligt att durationen i fonden kommer att ökas. Riksbanken ger otydliga signaler om vart den svenska styrräntan är på väg men alltfler tecken pekar på att den svenska ekonomiska tillväxten mattas av efter flera starka år, delvis som en konsekvens av problemen i den amerikanska ekonomin. En stigande inflation i kombination med låg arbetslöshet och starka löneökningar talar dock för att eventuella sänkningar från Riksbanken kommer att bli försiktiga under det kommande året. En markant högre ränta framstår i dagsläget dock som mycket osannolik vilket sammantaget talar för att en ökad duration ser ut att vara fördelaktig. Hypotek Företagscertifikat Stat och kommun Optioner Kassa Upplupna VP-räntor Fondens innehav fördelade utifrån typ av värdepapper. Besöksadress Ansvarig förvaltare Förvaringsinstitut Klagomålsansvarig Revisor Tillsynsmyndighet Skeppsgatan 9, Malmö Per Lönn Nordea Bank AB Oscar Ahlgren Willard Möller, Karin Löwhagen Finansinspektionen Fondens startdatum 1 februari 2007 Fondtyp Försäljning och inlösen Minsta insättning Jämförelseindex Specialfond Kvartalsvis kr 50% OMRX-TBOND samt 50% OMRX-TBILL Det är mycket glädjande att under fondens första år kunna uppvisa en avkastning som efter förvaltningsavgifter kraftigt överstiger sitt jämförelseindex. Då de svenska marknadsräntorna under större delen av 2007 var stigande valde vi att hålla durationen i fonden nära den nedre gränsen om ett års genomsnittlig återstående löptid. Vidare har vi föredragit obligationer utgivna av hypoteksinstitut då dessa erbjudit en högre avkastning än statsobligationer till endast marginellt ökad risk. Vi bedömer att turbulensen på den amerikanska bostadsmarknaden inte kommer att få konsekvenser för svenska hushålls möjligheter att betala sina huslån och därigenom inte att utgöra en risk för bolag som Statshypotek, Awake Swedish Bond Fund 10 Awake Swedish Bond Fund 11

7 Nyckeltal för fonden Innehavsrapport Förvaltningsberättelse Resultaträkning Andelsvärde kr 1051,02 kr Antal andelar ,8 Utdelning per andel 0,0% Totalavkastning 5,10% Avkastning jämförelseindex* 2,74% Förvaltningsavgifter Transaktionsavgifter ,1 kr kr Fondens utveckling (Mkr) 185,4 300,7 Andelsvärde 1051,02 kr 1000 kr Antal andelar , Utgivna andelar ,6 0 Inlösta andelar ,8 0 Utdelning per andel 0 0 Årets resultat (Mkr) 15,9 0 Totalavkastning 5,10% 0 Avkastning jämförelseindex* 2,74% 0 Risk och avkastningsmått Totalrisk (standardavvikelse) 1,55% Totalrisk jämförelseindex* 1,37% Sharpekvot 1,01 Genomsnittlig årsavkastning 5,59% Omsättning Omsättningshastighet 1,316 Förvaltningsavgift Transaktionskostnader kr kr Transaktionskostnader i förhållande till omsättning 0,01% TER (Total Expense Ratio) 0,62% Resultatpremier 0,0% Kostnad vid köp 0% Kostnad vid inlösen** 0% *Jämförelseindex består av 50% OMRX-TBOND samt 50% OMRX-TBILL. **Uttag inom 12 månader från köp debiteras en avgift på 1,5% av uttagsbeloppet. Värdepapper Värde Andel Obligationer Finansiella instrument noterade auktoriserad marknadsplats % NORDEA HYPOTEK % SHY % SPI % STOCKHOLMS STAD % SUNDSVALLS KOMMUN % Certifikat Övriga finansiella instrument % AP FASTIGHET % ECP HEIDELBERG % FABEGE % HUSQVARNA % STENA METALL FEB % STENA METALL MARS % VOLVO % Optioner Finansiella instrument noterade vid svensk börs % BOLI 9A % SCA B 9B % Övriga finansiella instrument % MEDIVIR CALL % JPY/SEK CALL 186 0% Summa finansiella instrument % Varav: Räntebärande % Optioner % Uppluppna VP-räntor % Kassa 3 228* 2% % *Alla poster avräknas på affärsdag. Vid årskiftet uppgick nettot av ej likviderade affärer och upplupna insättningar/uttag ur fonden till kkr. Awake Swedish Bond Fund första handelsdag var den 1 februari Sedan start redovisar fonden en avkastning på 5,1 procent efter förvaltningsavgifter. Fondens jämförelseindex, bestående av 50% OMRX-TBILL och 50% OMRX-TBOND, steg under samma period med 2,7 procent. Per den 31 december 2007 uppgick Awake Swedish Bond Funds fondförmögenhet till 185,4 miljoner kronor. Detta är en minskning med 115,2 miljoner kronor sedan fondens start. Under perioden var andelsutgivningen 68,8 miljoner kronor medan inlösen uppgick till 200 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till på 15,9 miljoner kronor. Fondens kostnader Under 2007 belastade förvaltningsarvoden till fondbolaget fonden med 1,75 miljoner kronor. Fondbestämmelser Under perioden har inga förändringar skett av Awake Swedish Bond Funds fondbestämmelser. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats försäljningsvärdet. Vid värderingen av Awake Swedish Bond Funds noterade innehav har fondbolaget använt betalkurs, eller om sådan saknas, köpkurs vid en av fondbolaget fastställd tidpunkt. För onoterade innehav används den i enlighet med fondbestämmelserna fastlagda värderingspolicyn. Skatteregler Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till aktieägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas normalt därför inte av fonden. Förvaltare Fonden förvaltas av Per Lönn och Oscar Ahlgren. Belopp i kkr 2007* Intäkter Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Summa Intäkter Ersättning till fondbolaget Ersättning till förvaringsinstitut -1 Summa kostnader Årets resultat Balansräkning Belopp i kkr * Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder och fondförmögenhet Kortfristiga skulder Summa skulder och fondförmögenhet *Fonden startade varför jämförande siffror saknas. Bengt Eckerwall Oscar Ahlgren Lennart Alvin Bengt Kjell Lennart Wikström I egenskap av revisorer i fondbolaget Västra Hamnen Fonder AB, org nr , har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av fonden Awake Swedish Bond Fund för räkenskapsåret Det är fondbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när de upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om investeringsfonder 2004:46 och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder FFFS 2004:2. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Willard Möller Karin Löwhagen Awake Swedish Bond Fund 12 Awake Swedish Bond Fund 13

8 Awake Global Energy Fund Förvaltarna har ordet Advisory board I Awake Global Energy Fund kombineras finansiellt kunnande med shejk Mohammed Al-Amoudis mest erfarna oljeexperter för att skapa en portfölj av attraktiva aktier inom energibranschen. Hos medlemmarna i fondens advisory board överstiger den sammanlagda branscherfarenheten ett hundra år vilket innebär en unik skillnad jämfört med övriga energifonder på marknaden. Tillgång till energi är en av de viktigaste faktorerna för global tillväxt och oavsett hur denna framställs eller utvinns kommer investeringar inom energirelaterade bolag enligt vår bedömning att vara intressanta under lång tid framöver. En allt större efterfrågan har under lång tid drivit priserna allt högre och jakten på nya energikällor är idag mer intensiv än någonsin tidigare. Trots det ser beroendet av fossila bränslen ut att vara fortsatt stort under överskådlig tid. Fonden investerar globalt i marknadsnoterade företag med verksamhet inom energisektorn, främst olja och gas. Det kan t.ex. vara företag med verksamhet inom utvinning, vidareförädling, service, transport och distribution. Fonden har dessutom särskilt tillstånd att handla med råvaruderivat för att ytterligare optimera portföljsammansättningen. Fondens målsättning är att på 2-3 års sikt uppnå en god kapitaltillväxt, som överträffar den genomsnittliga utvecklingen för den typ av bolag fonden investerat i. Nyckeltal Månadsavkastning 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% Riskindikator Nov 2007 Awake Global Energy Fund Index Månadsavkastning för Awake Global Energy Fund respektive jämförelseindex. Historisk avkastning kr kr kr kr kr kr november 2007 december 2007 januari 2008 Awake Global Energy Fund Index Avkastning för andelsägare som investerat 1 MSEK vid fondstart. Dec Sedan starten i november 2007 redovisar Awake Global Energy Fund en negativ avkastning om -0,83 procent efter förvaltningsavgifter. Fondens jämförelseindex MSCI World Energy Index, som är noterat i USD, ökade under samma period med 1,85 procent. Antalet innehav var vid årsskiftet 35 st med en övervikt mot norska och amerikanska bolag. Då fonden endast funnits i två månader är risknivån fortfarande relativt svår att fastställa men under perioden har volatiliteten varit i nivå med fondens jämförelseindex. en uppgick vid årsskiftet till 215 miljoner kronor. Oljepriset, som är den enskilt viktigaste faktorn för utvecklingen i fondens innehav, nådde vid tiden för fondstarten sin högsta nivå någonsin och noterades över den symboliskt viktiga hundradollarsnivån per fat. De senaste årens mycket starka uppgång är resultatet av en kraftigt ökad efterfrågan i spåren av den globala högkonjunktur som nu är inne på sitt fjärde år. Länder som tidigare varit relativt små förbrukare av olja har i takt med ökat välstånd och industrialisering fått allt större påverkan på oljemarknaden som därmed fått svårt att möta den växande efterfrågan. En uppfattning som allt fler nu ansluter sig till är att produktionen av olja passerat toppen och sakta är på väg att minska vilket naturligtvis också bidrar till ett allt högre oljepris. Projekt som tidigare inte varit ekonomiskt bärkraftiga blir nu allt viktigare för att kunna förse världsekonomin med dess viktigaste energikälla, oljan. Fredrik Öhrn - tf Koncernchef Svenska Petroleum Exploration AB. Examen i Geologi, Uppsala Univeritet och MBA, University of Massachusetts, Armherst. 12 års erfarenhet från råvaruhandel. Boliden , ABB Financial Consulting CFO Steelscreen, Personal Chemistry och Carmeda under tiden mellan Sven-Erik Zachrisson - Vice ordförande Svenska Petroleum Exploration AB samt Vice ordförande Preem. Kemiingenjör, KTH och MBA, Stockholms Universitet. 20+ års erfarenhet från oljeindustrin. Shell , OK Petroleum / Preem / Svenska Petroleum Exploration sedan Koncernchef för OK Petroleum AB, Avkastning sedan fondstart -0,8% Avkastning MSCI World Energy sedan fondstart 1,9% Navkurs mkr Landsfördelning Norge USA Sverige Frankrike Storbritanien Brasilien Kassa Holland Kanada Italien Ytterliggare information Fondbolag Säte Besöksadress Ansvarig förvaltare Förvaringsinstitut Klagomålsansvarig Revisor Tillsynsmyndighet Västra Hamnen Fonder AB Malmö Skeppsgatan 9, Malmö Per Lönn Nordea Bank AB Oscar Ahlgren Willard Möller, Karin Löwhagen Finansinspektionen Fondens startdatum 31 oktober 2007 Fondtyp Försäljning och inlösen Minsta insättning Jämförelseindex 0% 10% 20% 30% Fondens standardavvikelse var per ,0% i årstakt. Specialfond Månadsvis kr MSCI World Energy Det är i denna miljö världens energibolag är verksamma men det höga oljepriset till trots är det långt ifrån säkert att det är de producerande bolagen som är de största vinnarna. Under de senaste åren har kostnadsinflationen inom energisektorn varit rekordartad vilket fått till följd att det i många fall är bolagen kring oljebolagen som varit allra mest lönsamma. Vi har på grund av detta valt att investera en betydande del av fonden inom oil service i exempelvis riggbolag, flytande produktion s.k. FPSO och seismik. Vi har också identifierat ett antal intressanta mindre bolag inom oljeprospektering och produktion, s.k. E&P. Även om flera av dessa haft det motigt på sina respektive börser i den allmänna marknadsturbulensen ser vi stor potential i innehaven där det är vår uppfattning att den unika kombination av branschkännedom och finansiellt kunnande som fonden erbjuder över tiden har goda möjligheter att generera en god avkastning. Robert J. Rossetter - Fristående konsult, senior rådgivare prospektering. Kanditatexamen i geologi, San Diego State College och Masterexamen i Geologi, California State University. Mer än 30 års erfarenhet från olje- och gasindustrin. Ledande positioner i Gulf Oil och Chevron Corporation. Bjørn Inge Tønnessen - VD Svenska Petroleum Exploration AS, Norge. Tidigare senior oljeanalytiker vid Handelsbanken samt DnB Nor. Oljeinjengör, Stavanger Universitet och MBA, Stockholms Universitet. 20 års erfarenhet från oljeindustrin. Offshore drilling engineer , Svenska Petroleum Exploration , Senior finansanalytiker Handelsbanken och DnB Nor Michael Schmeitzner - Senior rådgivare prospektering och produktion Svenska Petroleum Exploration UK Ltd. Examen i Geologi, University of California, Santa Barbara. Över 40 års erfarenhet från oljeindustrin. Well Logging Company 1963, Signal Oil & Gas Co , Svenska Petroleum Exploration sedan Fondens innehav fördelade utifrån land. Awake Global Energy Fund 14 Awake Global Energy Fund 15

9 Nyckeltal för fonden Innehavsrapport Förvaltningsberättelse Resultaträkning Andelsvärde kr 991,74 kr Antal andelar Utdelning per andel 0,0% Totalavkastning -0,83% Avkastning MSCI World Energy 1,85% Förvaltningsavgifter Transaktionsavgifter kr kr Fondens utveckling (Mkr) 215,0 216,3 Andelsvärde 991,74 kr 1000 kr Antal andelar Utgivna andelar Inlösta andelar 0 0 Utdelning per andel 0 0 Årets resultat (Mkr) -1,8 0 Totalavkastning -0,83% 0 Avkastning MSCI World Energy 1,85% 0 Risk och avkastningsmått Totalrisk (standardavvikelse) 20,0% Totalrisk MSCI World Energy 27,2% Aktiv risk 9,7% Genomsnittlig årsavkastning -4,84% Omsättning Omsättningshastighet 0,46 Förvaltningsavgift Transaktionskostnader kr kr Transaktionskostnader i förhållande till omsättning 0,20% TER (Total Expense Ratio)* 3,05% Resultatpremier 0,0% Kostnad vid köp 0% Kostnad vid inlösen** 0% *TER beräknas i årstakt. Fondens courtagekostnader har under de två månader fonden varit igång varit opropertionerligt stora eftersom alla fondens innehav då handlats in. Det rapporterade TER är därför högre än vad det kommer vara framöver. **Uttag inom 12 månader från köp debiteras en avgift på 1,5% av uttagsbeloppet. Värdepapper Värde kkr Andel Finansiella instrument noterade vid svensk eller utländsk börs % Europa % LUNDIN PETROLEUM % CGG VERITAS % TOTAL % ROYAL DUTCH SHELL % SAIPEM % AWILCO OFFSHORE % DEEP SEA SUPPLY % DNO INTERNATIONAL % DOF % ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES % FRED OLSEN ENERGY % PETROLEUM GEO SERVICES % PROSAFE SE % REVUS ENERGY % SEADRILL % SEVAN MARINE % SOLSTAD OFFSHORE % STATOILHYDRO % SUBSEA % FARSTAD SHIPPING % BP AMOCO % CAIRN ENERGY % Nordamerika % CHEVRON % EXXONMOBIL % NOBLE CORPORATION % OCCIDENTAL PETROLEUM % PETROBANK ENERGY % SCHLUMBERGER % TALISMAN ENERGY % TRANSOCEAN % Sydamerika % PETROLEO BRASILEIRO % Finansiella instrument noterade vid auktoriserad marknadsplats % Europa % MALKA OIL % NAUTICAL PETROLEUM 705 0% PEARL E&P SDB % Nordamerika % BAYOU BEND PETROLEUM % Summa finansiella instrument % Kassa * 7% % *Alla poster avräknas på affärsdag. Vid årskiftet uppgick nettot av ej likviderade affärer och upplupna insättningar/uttag ur fonden till kkr. Awake Global Energy Funds första handelsdag var den 31 oktober Sedan start redovisar fonden en avkastning på -0,8 procent efter förvaltningsavgifter. Fondens jämförelseindex, MSCI World Energy, steg under samma period med 1,9 procent. Per den 31 december 2007 uppgick Awake Global Energy Funds fondförmögenhet till 215,0 miljoner kronor. Detta är en minskning med 1,3 miljoner kronor sedan fondens start. Under perioden var andelsutgivningen 0,5 miljoner kronor medan inlösen uppgick till 0 kronor. Periodens resultat uppgick till på 1,8 miljoner kronor. Fondens kostnader Under 2007 belastade förvaltningsarvoden till fondbolaget fonden med 0,6 miljoner kronor. Fondbestämmelser Under perioden har inga förändringar skett av Awake Global Energy Funds fondbestämmelser. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats försäljningsvärdet. Vid värderingen av Awake Global Energy Funds noterade innehav har fondbolaget använt betalkurs, eller om sådan saknas, köpkurs vid en av fondbolaget fastställd tidpunkt. För onoterade innehav används den i enlighet med fondbestämmelserna fastlagda värderingspolicyn. Skatteregler Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till aktieägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas normalt därför inte av fonden. Förvaltare Fonden förvaltas av Per Lönn och Oscar Ahlgren. Belopp i kkr 2007* Intäkter Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter 85 Utdelningar 644 Summa Intäkter Ersättning till fondbolaget -634 Ersättning till förvaringsinstitut -10 Summa kostnader -644 Årets resultat Balansräkning Belopp i kkr * Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar 174 Summa tillgångar Skulder och fondförmögenhet Kortfristiga skulder Summa skulder och fondförmögenhet *Fonden startade varför jämförande siffror saknas. Bengt Eckerwall Oscar Ahlgren Lennart Alvin Bengt Kjell Lennart Wikström I egenskap av revisorer i fondbolaget Västra Hamnen Fonder AB, org nr , har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av fonden Awake Global Energy Fund för räkenskapsåret Det är fondbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när de upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om investeringsfonder 2004:46 och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder FFFS 2004:2. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Willard Möller Karin Löwhagen Awake Global Energy Fund 16 Awake Global Energy Fund 17

10 Fondbolagets styrelse Fondbolagets huvudägare Bengt Eckerwall, Ordförande, har arbetat i olika ledande befattningar inom Tetra Pak koncernen, varav 6 år i koncernledningen, främst vid huvudkontoret i Schweiz men även i Japan. Under fem år i mitten av 90-talet var han vvd och arbetande styrelsemedlem i SinterCast. Idag är han styrelseledamot i VFM International. Oscar Ahlgren, VD Västra Hamnen Fonder AB. Har tidigare arbetat med värdepappersrådgivning på Nordea Bank AB, Matteus Fondkommission AB, Bankaktiebolaget JP Nordiska och Kaupthing Bank Sverige AB både som specialist och i ledande befattning. Styrelseledamot i Glycorex Transplantation AB. Lennart Alvin, Sveriges tidigare ambassadör i Kanada. Har dessförinnan även varit Sveriges ambassadör i Saudiarabien och Nederländerna, och har under sin karriär för Sveriges räkning haft förtroendeuppdrag i olika internationella organisationer. Bengt Kjell, vvd på Industrivärden AB med ansvar för investeringsverksamheten. Han har under 90-talet haft ledande befattningar inom den svenska finansbranschen. Är idag styrelseordförande i Kungsleden AB och Indutrade AB. Han är ledamot i Höganäs AB, Isaberg Rapid AB, Munters AB, Pandox AB och Helsingborgs Dagblad AB. Lennart Wikström, har sedan tidigt 70-tal varit verksam i Europa, Afrika och Mellanöstern där han haft flera olika verkställande befattningar och styrelseuppdrag främst inom gruv- och oljenäringen. Sedan slutet av 80-talet har han varit rådgivare till Mohammed H Al Amoudi. Han är styrelseordförande i Svenska Petroleum Exploration AB samt ledamot i Petro Swede AB, Corral Petroleum Holding AB och Samir Marocco. Shejk Mohammed H. Al Amoudi, fondbolagets huvudägare, är en stor privat investerare i Sverige. Förutom ägarintresset i fondbolaget äger han Preem Petroleum AB, Svenska Petroleum Exploration AB och Midroc Europe AB. Preem Petroleum är Sveriges största oljebolag. Bolagets två raffinaderier utgör tillsammans 75 % av svensk oljeraffineringskapacitet. Utöver raffinaderierna äger Preem ett distributionsnätverk av 500 bensinstationer. Svenska Petroleum Exploration är ett oberoende olje och gasbolag verksamt både inom prospektering och produktion. Bolaget äger offshoretillgångar i Norge, Storbritannien, Sverige, Elfenbenskusten, Guinea Bissau, Angola och Nigeria. Svenska Petroleum har av Veckans Affärer flera år i rad utsetts till ett av Sveriges mest lönsamma storbolag. Midroc Europe utvecklar bolag inriktade på tjänster mot fastighets-, bygg-, industri- samt miljösektorn. Gruppen omsätter 3 miljarder kronor och har totalt anställda. Midroc Europe har huvuddelen av sin verksamhet förlagd till Sverige, men bedriver även verksamhet i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Polen. Hösten 2007 tilldelades Mohammed Al-Amoudi utmärkelsen Kommendör av första klassen av Kungliga Nordstjärneorden (KNO, 1kl.) av Kung Carl XVI Gustav. Mohammed Al-Amoudi tilldelades utmärkelsen för förtjänstfulla insatser för Sverige och svenskt näringsliv. Västra Hamnen Fonder AB Skeppsgatan Malmö tel: fax: Malmö 2008 Foto omslag: BO01 i Västra Hamnen, Joakim Lloyd Raboff Foto innehållsförteckning: Västra Hamnen, Joakim Lloyd Raboff Övriga foto: Malin Eklund Det finns inga garantier att en investering i Västra Hamnen Fonders fonder inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonderna kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i fonderna återfår hela det insatta kapitalet. Årsberättelse 18

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

Halvårsberättelse 2010

Halvårsberättelse 2010 Halvårsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund

Läs mer

Halvårsberättelse 2011

Halvårsberättelse 2011 Halvårsberättelse 2011 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2010 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 9 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 10 FONDERNAS

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2011 ZENIT I KORTHET Strategi: Lång/kort global aktiefond Startdag: 1 juli 1996 Förvaltningsansvarig: Per Josefsson FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG.

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG. ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget...33 35 Skatteregler...35 Ordlista...35

ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget...33 35 Skatteregler...35 Ordlista...35 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2012 foto: istockphoto Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...5 8 Lannebo Småbolag... 9 12 Lannebo Sverige... 13 16 Lannebo Sverige

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB helårsrapport 21 Carnegie fonder AB Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 1 HQ Strategy

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2014 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare...4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Pension... 11 13 Lannebo Småbolag...14 17 Lannebo Småbolag

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2013 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Småbolag... 11 14 Lannebo Småbolag Select...15 18 Lannebo

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer