isning 2005 rsredov Å

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "isning 2005 rsredov Å"

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2 Innehåll 3 Malmbergs i sammandrag 4 VD har ordet 7 Historik 8 Marknad 10 Verksamhet 11 Produkter 12 Koncernpresentation 16 Malmbergsaktien 17 Summary/Kurzfassung 18 Finansiell översikt fem år i sammandrag 23 Förvaltningsberättelse 25 Koncernens resultaträkning 26 Koncernens balansräkning 28 Koncernens förändringar i eget kapital 29 Koncernens kassaflödesanalys 30 Moderbolagets resultaträkning 31 Moderbolagets balansräkning 33 Moderbolagets förändringar i eget kapital 34 Moderbolagets kassaflödesanalys 35 Noter 48 Revisionsberättelse 49 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 50 Adresser 51 Årsstämma

3 Malmbergs i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 14 procent till ( ) kkr Resultatet före skatt ökade med 25 procent till (37 754) kkr Resultatet efter skatt ökade med 25 procent till (26 875) kkr Resultatet per aktie ökade till 8,38 (6,75) kr Kassaflödet från den löpande verksamheten var (23 894) kkr Utdelningsförslag 4,00 (2,00) kr/aktie samt extrautdelning 2,00 (1,50) kr/aktie kkr om ej annat anges Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Balansomslutning Eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Nyckeltal * Rörelsemarginal, % 9,6 9,1 7,3 5,7 4,3 Soliditet, % 58,6 60,0 56,7 53,4 50,6 Räntetäckningsgrad, ggr 24,6 18,5 7,9 7,7 6,7 Medelantal anställda Resultat per aktie, kr 8,38 6,75 4,60 3,70 2,24 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 8,08 6,00 8,02 6,86 0,97 * För definitioner se sidan 22. År 2003 och tidigare år är inte omräknade enligt IFRS. Nettoomsättning per geografiskt område kkr Malmbergs Sverige Malmbergs Norge Bygg-Ström* Malmbergs Danmark Malmbergs Finland Malmbergs England Summa * Fr o m ingår Bygg-Ström som en operativ enhet i Malmbergs Elektriska Svenska AB. 3

4 VD har ordet Ett fantastiskt år med ett rekordstarkt resultat för 2005 Först vill jag tacka våra medarbetare och kunder som gjort det möjligt för oss att än en gång öka såväl omsättning som vinst. Malmbergs vinst före skatt under 2005 uppgick till kkr, koncernens högsta någonsin. Det är nära en fördubbling av vinsten sedan Att 2005 skulle bli så starkt är naturligtvis glädjande och visar också att den positiva trend som Malmbergs haft under senare år fortsätter. I mitt VD-ord för 2004 skrev jag under Utsikter inför 2005 att det är med stor tillförsikt som jag ser på 2005 och jag har med glädje och stor tillfredsställelse kunnat konstatera att detta infriats. Den goda intjäningsförmågan har gjort att styrelsen beslutat om en ändring av vår utdelningspolicy och att målet för utdelningen skall höjas från 30 procent till 50 procent av koncernens resultat efter skatt. Med det gynnsamma efterfrågeläge som råder fortsätter vi att höja ambitionsnivån i vår organiska tillväxt även under Den förbättrade marknaden och det gynnsamma efterfrågeläget under 2005 har, tillsammans med bolagets starka organisation, gjort att tillväxten och lönsamheten kunnat öka. Jag har tidigare sagt att några större investeringar inte skulle påbörjas under 2005, då vi tidigare under såväl 2003 som 2004 byggt ut lager och kontorsdel. Dock fattades beslut om att under hösten 2005 påbörja en sammanbyggnad av bolagets två fastigheter vid huvudkontoret i Kumla genom uppförande av en ny lagerbyggnad som sammanlänkar de båda fastigheterna. Skälet var att flytta hem en verksamhet som idag finns på annan plats, nämligen ett s.k. tullfrilager. Den nya byggnaden kommer att stå färdig i början av april 2006 och kommer omgående att sänka våra kostnader för lager och tullfria varor. När det gäller utvecklingen i Norden, har Malmbergs ökat sin försäljning på samtliga marknader. Verksamheterna i Norge, Danmark och Finland har fortsatt att öka sina resultat. Verksamheten i Sverige har dock ej lyckats att nå samma goda resultat som föregående år, beroende på en nedgång av resultatet under sista kvartalet Åtgärder har redan vidtagits för att i Sverige återställa det resultattapp som uppstod under sista kvartalet Investeringstakten för 2006 kommer nu att minska, då vi under åren haft relativt sett hög investeringstakt i vår infrastruktur. Utbyggnader av lager i Sverige och Norge är färdigställda, vårt IT-system fungerar bättre, inköps- och logistikgruppen har fått ökade resurser. De nya proffsbutikerna i Stockholm har fått en positiv start. Nu arbetar vi oförtrutet vidare med vår strategi, fortsatt organisk tillväxt. Det kommer att innebära att vi under 2006 planerar att etablera ytterligare proffsbutiker i de nordiska länderna. En större fokusering på vår exportsatsning, som vi tidigare berättat om, kommer att ske under andra halvåret Detta kommer förhoppningsvis att öka våra försäljningsvolymer av EMV = egna märkesvaror som redan idag tar en allt större andel av vår totala försäljning. Vårt mål att öka försäljningen med procent per år genom organisk tillväxt med bibehållen lönsamhet, är klart realistiskt. Vår internetförsäljning ökar år från år. Möjligheterna till speciella kampanjer över internet har varit mycket framgångsrika och givit oss många nya kunder. Konkurrensen ökar men stimulerar. Det är framförallt inom gör-det-själv marknaden, GDS, som vi idag ser ett flertal utländska aktörer komma in i Sverige. I första hand sker detta genom de utländska varuhuskedjornas utbredning, där de ofta tar med sig leverantörer från sina hemländer. Malmbergs har dock aktivt utvecklat och utökat sitt sortiment inom GDS, framförallt inom området hembelysning. Detta tillsammans med vår redan etablerade position som en av de större leverantörerna av elmateriel till GDS-marknaden gör oss till en av de största aktörerna inom elmateriel och hembelysning för denna marknad. Den ökade konkurrensen gör också att vi aldrig kan slappna av, nya utmaningar, ökad priskonkurrens, kortare produktcykler gör att vi aldrig får känna oss nöjda. Detta sporrar istället till att i allt snabbare takt utveckla nya, bättre och billigare produkter och vi har sedan lång tid etablerade partners i framförallt Kina, som vi samarbetar med. Vår organisation, med mycket självständiga dotterbolag, med korta beslutsvägar och där det också är tillåtet att göra fel, ger motiverade medarbetare som tar eget ansvar. Trots de goda resultaten och utvecklingen under de senaste åren finns det alltid möjligheter till effektivisering och ökning av resultat och försäljning inom den befintliga organisationen. Att bättre utnyttja vårt etablerade butiksnät för att nå nya kunder och kundgrupper är en framtida utmaning. Malmbergs arbetar ständigt med att förbättra sitt kvalitetsoch miljöarbete. När det gäller miljöarbetet är Malmbergs medlem i Elkretsen AB, en sammanslutning av företag, där Elkretsen AB ansvarar för medlemmarnas el- och elektronikavfall. 4

5 VD har ordet Tillväxt och utveckling inför 2006 Malmbergs tillväxtstrategi är att fortsätta på den framgångsrika vägen med organisk tillväxt. Detta hindrar oss dock inte att med stark balansräkning, finansiella resurser och stark organisation även växa genom förvärv. Dessa skall dock komplettera nuvarande verksamhet och även öka Malmbergs geografiska spridning. Min bedömning är att det gynnsamma efterfrågeläget kommer att fortsätta under Sammantaget ger detta möjlighet för Malmbergs att under 2006 öka såväl tillväxt som vinst. Jan Folke Kumla i mars

6 6

7 Historik Malmbergs startade sin verksamhet som elinstallatör i Kristinehamn och var fram till 1981 ett installationsföretag Jan Folke övertog bolaget, verksamheten flyttade till Hallsberg och inriktningen lades på import, grossistförsäljning och distribution av elmateriel till elinstallatörer, VVSbranschen och industrin Företaget flyttade från Hallsberg till nya lokaler i Kumla. Malmbergs första dotterbolag bildades i Norge Bygg-Ström i Sverige AB bildades med försäljning av tillfällig elmateriel till byggindustrin och uthyrningsföretag Det första hämtlagret öppnades i Stockholm Under hösten bildades ett dotterbolag i Danmark. Bygg-Ström startade verksamhet med försäljning av butikspaketerad elmateriel till gör-det-själv- marknaden (GDS-marknaden) Ett hämtlager öppnades i Göteborg och ett i Oslo I början av året bildades ett dotterbolag med säljkontor i Åbo, Finland. I Sverige öppnades ett tredje hämtlager, nu i Solna. Sommaren 1994 förvärvade Malmbergs nya och större lokaler i Kumla. Samtidigt övertog Bygg-Ström Malmbergs tidigare lokaler och båda företagen fick därigenom tillgång till betydligt större ytor I januari bildades ett dotterbolag i Storbritannien. Expansionen i Finland fortsatte genom att dotterbolaget i Åbo flyttade till Helsingfors och investeringar gjordes i ett nytt lager Ett hämtlager öppnades i Malmö. Bygg-Ström utökade sitt GDS-program med VVSprodukter. Dotterbolaget i Danmark expanderade sin verksamhet och anskaffade en rörelsefastighet med större ytor Ett hämtlager öppnades i Jönköping. Under sommaren sammanfördes Malmbergs Elektriska Svenska AB och Bygg-Ström i Sverige AB i en nybildad koncern med Malmbergs Elektriska AB (publ) som moderbolag med inriktning på att börsintroducera bolaget Styrelsen och ägarna beslutade att ansöka om marknadsnotering av Malmbergs aktier av serie B på OTC-listan vid Stockholms Fondbörs. I april förvärvades Lys Engros AS i Bergen, Norge Produktsortimentet breddades till att även omfatta datatillbehör och ett nytt egenutvecklat e-handelssystem togs i bruk Nya proffsbutiker med hämtlager öppnades i Umeå och i Fredrikstad i Norge Utbyggnad av koncernens centrallager i Kumla. Ny proffsbutik med hämtlager öppnades i Örebro under hösten Nya proffsbutiker med hämtlager öppnades i Odense i Danmark och Fornebu i Norge. Proffsbutiken i Jönköping flyttade till mer ändamålsenliga lokaler Ny proffsbutik med hämtlager öppnades i Trondheim i Norge. Utbyggnad av kontoret i Kumla Nya proffsbutiker med hämtlager öppnades i Hammarby, Stockholm och i Herlev, Köpenhamn. 7

8 Marknad Malmbergs produktområden Vi leder strömmen i tre olika produktområden: elmateriel, GDSprodukter och tillfällig el/bygg-ström. Affärsidé - Malmbergskoncernen Vår affärsidé är att positionera oss som en av marknadens starkaste aktörer inom området elmateriel. Det gör vi genom att kombinera ett brett sortiment av prisvärda kvalitetsprodukter med god logistik, hög servicenivå och kundanpassade tjänster. Kärnan i verksamheten är direktimport från tillverkande företag och effektiv distribution utan fördyrande mellanhänder. Malmbergs försäljning är inriktad på tekniska produkter och tjänster och huvuddelen är business-to-business och riktar sig med 65 procent till slutkunder inom byggbranschen, 5 procent till industrin och 30 procent till övriga branscher, bland annat GDS-marknaden. Malmbergs strävar efter att kontrollera hela inköpskedjan. Andelen direktinköp ligger idag på över 80 procent. Genom att Malmbergs tar en allt större aktiv del i produktutvecklingen hos våra leverantörer ökar förädlingsvärdet vilket medför ökade vinstmarginaler. Produktområdet elmateriel Produktområdets affärsidé är att erbjuda professionella användare, grossister och återförsäljare ett kundanpassat utbud av elmateriel och tjänster. Produktområdet omfattar artikelgrupperna installationsmateriel, industrikomponenter, normprodukter, fläktar och värmeprodukter, belysningsmateriel, datatillbehör, nätverksprodukter och kabel. Den nordiska marknaden för el och belysningsprodukter omsätter cirka 36 miljarder SEK, varav den svenska marknaden uppskattas till cirka 15 miljarder SEK. Den norska marknaden uppgår till cirka 8 miljarder SEK, den danska till cirka 7 miljarder SEK och den finska till cirka 6 miljarder SEK. Distributionen sker till största delen genom elgrossister som i sin tur erhåller produkter från tillverkare eller importörer. Marknaden för elmateriel kan indelas i två huvudmarknader; dels grossistmarknaden för elmateriel som främst är beroende av elinstallationsmarknaden som i sin tur är beroende av främst byggnation och industriinvesteringar, dels marknaden för OEMindustrier, som till stor del är beroende av exportmarknader samt den inhemska efterfrågan på konsument- och industriprodukter. Malmbergs bedömer att marknadstillväxten för Malmbergs produkter på den nordiska totalmarknaden för elmateriel kommer att ha en fortsatt god tillväxt under de närmaste åren. Kundgrupper Elinstallatörer - använder elmateriel i sin dagliga verksamhet för elinstallationer i villor, hyreshus, skolor och industrier etc. Industriföretag - använder elmateriel för eget bruk, t ex processindustrier, för investeringar och underhåll i system och anläggningar. OEM-industrier - använder elmateriel i egna produkter som tillverkas, verkstadsmaskiner och träbearbetningsmaskiner etc. Apparatskåpsbyggare - använder elkomponenter vid tillverkning av automatikanläggningar och centraler etc. Data- och elektronikföretag - använder fiberkabel, switchar, hubbar, konvertrar, patchpaneler etc. Konkurrenter På den nordiska marknaden för elmateriel kan konkurrenterna indelas i två kategorier: På elgrossistmarknaden finns ett fåtal mycket stora aktörer. De största aktörerna på den nordiska marknaden ingår idag i internationella företagsgrupper med huvudkontor utanför Sverige. Den andra kategorin är agenturföretag som säljer direkt till OEM-industrier. De största grossisterna i Norden är ElektroSkandia, Storel, Ahlsell, Nordisk Solar, L. Poulsen och Selga. Övriga aktörer är bland annat OEM-Automatik, Elektronikgruppen, Moeller Electric och Weidmüller. Leverantörer Inköpen av produkter sker i första hand från företag i Europa och i Asien. Malmbergs Sverige svarar för de gemensamma inköpen till övriga bolag i koncernen, även vad gäller produkter från svenska tillverkare. Viktiga länder är Tyskland, Italien, Belgien, Spanien, Portugal, Polen, Kina och Taiwan. Bolaget utvärderar kontinuerligt nya leverantörer eftersom inköpsfunktionen är mycket viktig för verksamhetens framgång. Produktområdet GDS (gör-det-själv) Produktområdets affärsidé är att förse järn-, bygg-, elfack- och dagligvaruhandeln med konsumentförpackad elmateriel. Produktgruppen omfattar butiksförpackad materiel som ingår i produktområdet elmateriel, men marknadsförs under det egna varumärket Praktikern. Marknaden för GDS-produkter är svår att uppskatta då någon tillförlitlig statistik ej finns på området. GDS-marknaden i Europas större industriländer motsvarar cirka 30 procent av värdet av grossistmarknaden för elmateriel i dessa länder. I de nordiska länderna är denna andel lägre men kraftigt ökande genom att flera utländska aktörer etablerat sig på den svenska marknaden. Malmbergs uppskattar den åtkomliga marknaden till cirka 5 miljarder SEK. Totalmarknaden i Sverige för butiksförpackad elmateriel beräknas till cirka 2,5 miljarder SEK. Malmbergs GDS-program är ett av de ledande i branschen. 8

9 Marknad Hembelysning Inom produktområdet GDS marknadsförs också produktområdet hembelysning. Hembelysning består till största delen av inredningsbelysning såsom takplafonder, vägg- och golvlampor samt badrumsbelysning. Kundgrupper Återförsäljare - exempel på återförsäljare är dagligvaruhandeln, järnhandlare, belysningsaffärer, byggmaterialhandlare och postorderföretag. Konkurrenter De större aktörerna på den svenska GDS-marknaden för elmateriel vid sidan av Malmbergs är Gelia Industri, Jo-El, Hall Miba och HDF. Inom produktområdet Hembelysning är de största konkurrenterna Massiv, Cottex, LampGustaf etc. Produktområdet tillfällig el/bygg- Ström Produktområdets affärsidé är att förse byggbranschen med professionell elmateriel för tillfälligt bruk. I kombination med kundanpassade tjänster kan vi erbjuda våra kunder ett ledande utbud. Produktområdet omfattar elmateriel för tillfälliga anläggningar och består av kabel, elcentraler för byggarbetsplatser, värmefläktar, portabla elverk, värmekabelprodukter och strålkastare. Marknaden för tillfälliga elprodukter följer relativt väl nybyggnationen i de nordiska länderna. Marknaden är på grund av den rådande nybyggnadssituationen historiskt sett liten. Det är Malmbergs bedömning att efterfrågan på tillfällig el under det närmaste året har ökat något. Kundgrupper Byggföretag - använder tillfälliga elprodukter i sin byggproduktion. Uthyrningsföretag - bedriver uthyrningsverksamhet med tillfällig el till företag och privatpersoner. Konkurrenter Då konjunkturen i början av 1990-talet försvagades försvann flertalet av de företag som var specialiserade på tillfällig elmateriel. Av de företag som har ett komplett program för tillfällig elmateriel har Malmbergs en stark ställning på den svenska marknaden. Malmbergs största konkurrenter är Ahlsell, El-Björn, Bygg-El och Satema. Efterfrågan Under 2006 beräknas att såväl industri- som bygginvesteringar fortsatt kommer att öka. 9

10 WHOLESALER YOU KNOW BETTER THAN ANYBODY ELSE THAT IF YOU HAVE LITTLE TIME AND WANT TO AVOID TRAVELLING AND WAITING COSTS, CHOOSE WITH DHL TO DELIVER WHOLESALER YOU KNOW BETTER THAN ANYBODY ELSE THAT IF YOU HAVE LITTLE TIME AND WANT TO AVOID TRAVELLING AND WAITING COSTS, CHOOSE WITH DHL TO DELIVER Verksamhet O N L I N E S U P E R S T O R E FOR INSTALLATION, LIGHTING, AUTOMATION & POWER DISTRIBUTION PANEL-BUILDER, INSTALLER, TIME IS PRECIOUS. WHAT YOU NEED, ANYWHERE IN EUROPE, WITHIN THREE DAYS. O N L I N E S U P E R S T O R E FOR INSTALLATION, LIGHTING, AUTOMATION & POWER DISTRIBUTION PANEL-BUILDER, INSTALLER, TIME IS PRECIOUS. WHAT YOU NEED, ANYWHERE IN EUROPE, WITHIN THREE DAYS Malmbergs Sverige startade sin nuvarande verksamhet 1981 då bolaget ändrade inriktning till att vara ett import-, agenturoch handelsföretag med egen distribution och grossistförsäljning av elartiklar till elinstallatörer, grossister och industriföretag. Under senare år har Malmbergs utvecklat sin verksamhet genom att utveckla en allt större del av produktsortimentet till egna produkter. Verksamheten flyttades 1987 till nya och större lokaler i Kumla, där verksamheten fortfarande bedrivs. Huvudkontor och centrallager för hela koncernen är belägna i Kumla. Från Kumla distribueras varor till kunder över hela Sverige, samt till våra dotterföretags huvudlager i Norge, Danmark, Finland och England. För att förstärka den lokala närvaron i respektive land har verksamheten utökats med proffsbutiker/ hämtlager i Stockholm, Hammarby, Solna, Göteborg, Malmö, Jönköping, Umeå och Örebro i Sverige, samt Oslo, Bergen, Fornebu, Trondheim och Fredrikstad i Norge samt Odense och Herlev i Danmark. Malmbergs Sverige svarar för övergripande koncernfunktioner som ekonomi, inköp, produktutveckling och marknadsstrategi. Malmbergs deltar ofta aktivt i leverantörernas produktutveckling. Ett stort antal produkter lanseras under egna varumärken. Produktutvecklingen sker kontinuerligt och antalet nya produkter som tillförs koncernen utökas ständigt. De nya produkterna skall komplettera tidigare produktmix och vara anpassade till redan befintliga kundgrupper för att till låga kostnader bidra till en ökad rörelsemarginal. Gemensamma ekonomi-, produkt-, inköps- och reklamavdelningar för hela koncernen är placerade i Sverige. Produkterna marknadsförs bland annat genom våra kataloger, s k produkt- och inköpshandböcker som distribueras till samtliga kunder en till två gånger per år. Produkt- och inköpshandboken innehåller samtliga Malmbergs produkter och distribueras i cirka exemplar per utgåva. Malmbergs Kundextra är en informations- och säljbroschyr som utkommer varje månad och innehåller produktnyheter och kampanjerbjudanden till kunderna. ON-LINE SUPERSTORE, vår nya internetshop; där hittar man den senaste versionen av våra produkt- och inköpskataloger. Vår ON-LINE-tjänst uppdateras kontinuerligt och där finner man det allra senaste. Säljorganisationen är uppdelad dels på en central verksamhet, dels lokala proffsbutiker/hämtlager. Den centrala bearbetningen sker genom kundbesök och telefonförsäljning där säljare aktivt genom kundbesök bearbetar kunder. Centralt placerade produkt- och säljavdelningar ansvarar för storkundsbearbetning över hela Sverige. Proffsbutiker/hämtlager leds av en butiksansvarig. Mässdeltagande är en mycket viktig del i marknadsföringen. Malmbergs deltar på mässor såväl inom som utanför Norden. 10

11 Produkter De flesta av Malmbergs produkter är avsedda för elinstallation. Antalet lagerförda artiklar är cirka och Malmbergs Sverige fungerar som en central lagerhållare för de övriga operativa företagen inom koncernen. Produktgrupperna indelas enligt följande: Installationsmateriel I gruppen ingår bland annat strömbrytare, vägguttag, grenuttag, kopplingsdosor, fästmateriel, stickproppar, klockströmbrytare, dimrar, rörelsevakter och kabelkanaler. Industrikomponenter I gruppen ingår bland annat elektriska motorer, kontaktorer och startapparater. Normprodukter I gruppen ingår bland annat automatsäkringar, jordfelsbrytare, kopplingsur, strömställare och kapslingar. Fläktar och värmeprodukter I gruppen ingår bland annat elektriska värmeelement, varmvattenberedare, värmefläktar, bords- och golvfläktar. ningsmateriel omfattar takplafonder, golv- och väggbelysning, badrumsbelysningar etc. VVS-materiel I gruppen ingår bland annat varmvattenberedare, kopplingar, plastade kopparrör och reservdelar. Verktyg I gruppen ingår bland annat skruvmejslar, tänger, skiftnycklar och hylsnycklar. Antenn- och telemateriel I gruppen ingår bland annat antennsladdar, teleuttag och teleförlängningsdosor. Data- och nätverksmateriel I gruppen ingår bland annat patchpaneler, ISDNterminatorer, datakabeltester, konverteringsverktyg, nätverksset, konvertrar, fiberkabel, switchar, hubbar och bredbandsrelaterade produkter. Belysningsmateriel, installationsmateriel, kabel och normprodukter står för drygt 80 procent av nettoomsättningen. Värmekabelprodukter I gruppen ingår bland annat värmeslingor för betonghärdning, frostskydd av VA-ledningar och värmemattor. Kabel I gruppen ingår bland annat installationskabel, kraftkabel, gummikabel och data- och elektronikkabel. Byggplatscentraler I gruppen ingår bland annat huvudcentraler, undercentraler och brukscentraler. Portabla elverk I gruppen ingår bland annat 1- och 3-fas bensinelverk och 3-fas dieselverk. Belysningsmateriel I gruppen ingår bland annat glödljusarmaturer, armaturer för lågenergibelysning, interiörbelysning, lysrörsarmaturer för offentlig och industriell miljö, strålkastare, utomhuslyktor, stolplyktor och ljuskällor. Hembelysning, som ingår i gruppen belys- 11

12 Koncernpresentation UMEÅ TRONDHEIM BERGEN FORNEBU VESTBY FREDRIKSTAD OSLO ÖREBRO SOLNA KUMLA STOCKHOLM HAMMARBY HELSINGFORS GÖTEBORG JÖNKÖPING KÖPENHAMN ODENSE MALMÖ Malmbergskoncernen bedriver import-, agentur- och handelsverksamhet inom tre olika produktområden; elmateriel, GDS-produkter samt tillfällig el. Legal struktur NORTHAMPTON Malmbergs Elektriska AB (publ) 100% I Sverige, Norge, Danmark, Finland och England bedrivs handeln med elmateriel, GDS-produkter samt tillfällig el genom helägda dotterföretag. Antalet lagerförda artiklar är cirka och Malmbergs Sverige ansvarar för den operativa verksamheten av koncernens centrallager i Kumla. Malmbergskoncernens viktigaste kundgrupper är elinstallatörer, industriföretag, OEM-tillverkare, varuhus, stormarknader, butiker, elektromekaniska verkstäder, statliga och kommunala förvaltningar, landsting och energiverk. Malmbergs Elektriska Svenska AB 100% Malmbergs Elektriske AS Norge, 100% Malmbergs Elektriske A/S Danmark, 100% Malmberg-Elektro OY Finland, 100% Malmbergs (UK) Ltd England, 100% Bygg-Ström i Sverige AB 100% Malmbergs El Holding AB 100% Call Supply Sweden AB 100% Proel Proffs AB 100% Vid utgången av 2005 stod de utländska dotterföretagen för 47,4 (44,7) procent av koncernens nettoomsättning. Det senaste året har cirka kunder handlat av koncernen. Huvuddelen av koncernens inköp och produktutveckling sker centralt genom Malmbergs Elektriska Svenska AB där även övriga koncerngemensamma funktioner såsom koncernekonomi och logistik är lokaliserade. För närvarande finns ett gemensamt centrallager lokaliserat till Kumla. 12

13 Koncernpresentation Malmbergs Sverige Nettoomsättning, kkr Rörelseresultat, kkr Medelantal anställda Chef: Jan Folke. Bygg-Ström 52,6% Andel av koncernens nettoomsättning Malmbergs Sverige Nettoomsättning, kkr Rörelseresultat, kkr Medelantal anställda 25 Fr o m ingår Bygg-Ström som en operativ enhet i Malmbergs Elektriska Svenska AB. Malmbergs Sverige startade sin nuvarande verksamhet De flesta produkterna är avsedda för elinstallation. Malmbergs Sverige har cirka kunder. Antalet lagerförda artiklar är cirka och Malmbergs Sverige fungerar som en central lagerhållare för de övriga operativa företagen inom koncernen. Malmbergs Sveriges viktigaste kundgrupp är elinstallatörer, som står för cirka 65 procent av nettoomsättningen. Andra viktiga kundgrupper är industriföretag och OEM-industrier, som står för cirka 16 procent av nettoomsättningen samt grossister och återförsäljare som står för cirka 11 procent av nettoomsättningen. Övriga kundgrupper, motsvarande 8 procent av nettoomsättningen, är elektro-mekaniska verkstäder, statliga verk, kommuner, landsting och energiverk. 13

14 Koncernpresentation Malmbergs Norge 32,6% Andel av koncernens nettoomsättning Malmbergs Norge Nettoomsättning, kkr Rörelseresultat, kkr Medelantal anställda Chef: Ronny Holtnæs. Malmbergs etablerades i Norge 1987 och försäljning sker främst till elinstallatörer. Antalet lagerförda artiklar är cirka 6 700, varav 85 procent är gemensamma med Malmbergs Sverige. Produktgrupperna belysning och installationsmateriel står för cirka 75 procent av nettoomsättningen i Norge. Övriga produktgrupper är industrimateriel, datamatriel, verktyg och GDS-materiel. De viktigaste målgrupperna är elinstallatörer som står för cirka 70 procent av nettoomsättningen och elbutiker som står för cirka 15 procent av nettoomsättningen. Andra målgrupper är industriföretag och byggentreprenörer som står för cirka 10 procent av nettoomsättningen. Malmbergs Norge har totalt cirka kunder. Av dessa är cirka elinstallatörer. Det finns totalt cirka elinstallatörer i Norge, vilket betyder att nära 75 procent av dessa handlar hos Malmbergs. Malmbergs Danmark 10,2% Andel av koncernens nettoomsättning Malmbergs Danmark Nettoomsättning, kkr Rörelseresultat, kkr Medelantal anställda Chef: Villy Lillelund. Malmbergs etablerades i Danmark Verksamheten har från starten varit inriktad på försäljning till mindre och medelstora elinstallatörer, ett koncept som varit framgångsrikt. Antalet lagerförda artiklar är cirka Malmbergs Danmark har cirka kunder. Under senare år har verksamheten i Danmark dessutom uppnått en god försäljning till industrier och OEM-marknaden. Under 2005 fördelade sig försäljningen med 70 procent till installatörer, 20 procent till industrin och resterande försäljning till ovan nämnda nya kundgrupper. Av produkterna är cirka 75 procent gemensamma med Malmbergs Sverige. Belysningsmateriel och installationsmateriel inklusive kabel och normprodukter står för cirka 85 procent av nettoomsättningen. Övriga produktgrupper är industrikomponenter och värme. 14

15 Koncernpresentation Malmbergs Finland Nettoomsättning, kkr Rörelseresultat, kkr Medelantal anställda T f chef: Rabbe Johansson. Malmbergs etablerades i Finland 1994 och verksamheten är till största delen koncentrerad på försäljning till mindre och medelstora elinstallatörer. Antalet lagerförda artiklar är cirka Malmbergs Finland har totalt cirka kunder, varav flertalet är elinstallatörer. Antalet elinstallatörer i Finland uppgår till cirka Produkterna levereras från Sverige och utgörs av samma produktprogram som också marknadsförs i Sverige. De största produktgrupperna är installationsmateriel, normprodukter samt belysningsmateriel, som står för cirka 80 procent av nettoomsättningen. Övriga produktgrupper är industrikomponenter, fläktar och värmeprodukter samt kabel. Malmbergs Finland etablerades i första hand som ett rent försäljningskontor till den svenska verksamheten. Under våren 1995 flyttades verksamheten från Åbo till Helsingfors och ett lager öppnades. Distributionen förbättrades och ett intensivt marknadsbearbetningsprogram påbörjades. 3,9% Andel av koncernens nettoomsättning Malmbergs Finland Malmbergs England Nettoomsättning, kkr Rörelseresultat, kkr Medelantal anställda Chef: Jan Folke. 0,7% Andel av koncernens nettoomsättning Malmbergs England Malmbergs etablerades i England 1995 med försäljningskontor och lager i Daventry. Verksamheten i Daventry flyttades till Northampton där ett nytt försäljningskontor öppnades Försäljning sker främst till grossistföretag. 15

16 Malmbergsaktien Kursutveckling och omsättning B-Aktien Carnegie Small Cap Index SIX Generalindex 140 Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) Malmbergs aktier inregistrerades på OTC-listan vid Stockholms Fondbörs den 12 mars 1999 och är i dag noterade på Stockholmsbörsens O-lista. En handelspost motsvarar 100 aktier JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC (c) SIX Aktiekapital Aktiekapitalet i Malmbergs uppgår till kronor, fördelat på aktier av serie A och aktier av serie B, med kvotvärde fem kronor. Samtliga aktier har lika rätt till andel i Malmbergs tillgångar och vinst. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster, medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Utdelningspolitik Utdelningsnivån är en avvägning mellan marknadens krav på direktavkastning och bolagets kapitalbehov, som i sin tur främst bestäms av bolagets intjäningsförmåga och av rörelsens expansionstakt. Det är styrelsens mål att bolaget långsiktigt skall lämna en utdelning motsvarande lägst 50 procent av koncernens resultat efter skatt. Ägarstruktur per Aktieägare A-aktier B-aktier Kapital, % Röster, % Jan Folke med familj ,3 71,2 Johan Rapp ,8 6,7 SEB ,0 4,2 FöreningsSparbanken ,4 2,3 Svenska Handelsbanken ,5 1,9 Nordea Bank Norge Odin Sverige II ,4 1,8 Nordea Bank Norge Odin Sverige I ,1 1,6 3C Alpha ,6 1,4 Per Granath ,6 1,4 Hans Stalleland ,5 1,3 Övriga ,8 6,2 Totalt ,0 100,0 Data per aktie kr Resultat 8,38 6,75 4,60 3,70 2,24 Eget kapital 45,15 40,05 33,96 31,05 27,06 Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,08 6,00 8,02 6,86 0,97 Utdelning 6,00* 3,50 1,25 0,70 * Styrelsens förslag till årsstämman. 16

17 Summary/Kurzfassung Summary Malmbergs is an import-, agency- and distribution company, working with electric material. The majority of our customers are installers and industries. The Malmbergs Group has grown quickly and is today represented in 19 places in 5 countries. The total number of employees is 153. The large purchase volumes and low purchase prices have made the company very profitable. The business concept is to make the way between manufacturer and customer as simple and cheap as possible. The strategy for the future is to increase the profit through continued expansion. Consolidated Profit and Loss Account January 1 - December 31 in thousands of SEK Net turnover Other operating income Operating costs Operating profit Net financial items Profit after financial items Taxes Profit for the year Consolidated Balance Sheet as per December 31 in thousands of SEK Assets Fixed assets Current assets Liquid assets Equity and Liabilities Equity Long-term liabilities Current liabilities Kurzfassung Malmbergs ist eine Import-, Agentur-und Distributionsfirma und arbeitet mit ElektroMaterial. Die wichstigsten Kunden sind Installateuren und Industrien. Der Malmbergs Konzern ist schnell gewachsen und hat heute Betrieb in 19 Orten in 5 Ländern. Die totale Anzahl Angestellten ist 153. Die grosse Einkaufsvolumen und niedrigen Einkaufspreisen hat die Firma sehr lohnend gemacht. Das Konzept ist den Weg zwischen Hersteller und Kunden so billig wie möglich zu machen. Die Strategie für die Zukunft ist das Gewinn mit fortgesetzter Expansion zu erhöhen. Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung Januar - 31 Dezember in Tausend SEK Nettoumsatz Sonstige Einnahmnen Betriebskosten Betriebsgewinn Finanzergebnis Ergebnis der gewöhlichen Geschäftstätigkeit Steuern Jahresüberschuss Bilanz zum 31 Dezember in Tausend SEK Aktiven Anlagevermögen Umlaufvermögen Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Passiven Eigenkapital Langfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten

18 Finansiell översikt - fem år i sammandrag Resultaträkningar kkr Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsens kostnader exkl avskrivningar Avskrivningar Goodwillavskrivning Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Uppskjuten skatt Periodens skatt Periodens resultat

19 Finansiell översikt - fem år i sammandrag Balansräkningar kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Licenser Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder

20 Finansiell översikt - fem år i sammandrag Kassaflödesanalyser kkr Rörelseresultat Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

21 Finansiell översikt - fem år i sammandrag Nyckeltal Rörelsemarginal, % 9,6 9,1 7,3 5,7 4,3 Vinstmarginal, % 9,6 8,7 6,5 5,5 3,9 Räntebärande skulder, kkr Likvida medel, kkr Sysselsatt kapital, kkr Avkastning på sysselsatt kapital, % 23,8 22,7 18,3 15,3 11,5 Avkastning på eget kapital, % 19,7 18,4 14,1 12,7 8,2 Avkastning på totalt kapital, % 17,1 16,0 12,8 10,7 7,9 Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Kassalikviditet, % 164,8 152,7 143,1 127,9 111,4 Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 Soliditet, % 58,6 60,0 56,7 53,4 50,6 Räntetäckningsgrad, ggr 24,6 18,5 7,9 7,7 6,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten, kkr Andel av nettoomsättning utanför Sverige, % 47,4 44,7 43,3 42,7 40,0 Medelantal anställda Omsättning per anställd, kkr Data per aktie (kr) Resultat 8,38 6,75 4,60 3,70 2,24 Eget kapital 45,15 40,05 33,96 31,05 27,06 Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,08 6,00 8,02 6,86 0,97 Utdelning 6,00* 3,50 1,25 0,70 Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 4,000 3,983 3,900 3,900 3,927 * Styrelsens förslag till årsstämman. 21

22 Finansiell översikt - fem år i sammandrag Definitioner Rörelsemarginal Rörelseresultat i relation till nettoomsättning. Vinstmarginal Resultat före skatt i relation till nettoomsättning. Sysselsatt kapital Summa tillgångar minus icke räntebärande skulder och avsättningar. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus finansiella kostnader, rullande 12 mån, i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Periodens resultat, rullande 12 mån, i relation till genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat före skatt plus finansiella kostnader i relation till genomsnittlig balansomslutning. Kapitalomsättningshastighet. Nettoomsättning i relation till genomsnittlig balansomslutning. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl varulager i relation till kortfristiga skulder. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i relation till eget kapital. Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutning. Räntetäckningsgrad Resultat före skatt plus finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader. Resultat per aktie Periodens resultat efter skatt dividerat med antal aktier. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier. 22

23 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Malmbergskoncernen, som genom sitt moderbolag, Malmbergs Elektriska AB (publ), är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, bedriver verksamhet genom fem rörelsedrivande dotterföretag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och England. Malmbergs importerar, lagerför och säljer ett stort antal produkter och bedriver distributions-, grossist- och handelsverksamhet med elmateriel. Verksamheten är renodlad till de grundläggande funktionerna när det gäller handels- och grossiströrelse. Malmbergs bedriver således ingen egen tillverkning eller installationsverksamhet. Moderbolaget har under räkenskapsåret bedrivit sedvanlig koncernövergripande verksamhet i mindre omfattning. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Ny proffsbutik har öppnats i Hammarby, Stockholm och i Herlev, Köpenhamn. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Efter räkenskapsårets utgång har inga väsentliga händelser inträffat. Marknad och försäljning Nettoomsättningen har under perioden januari-december 2005 ökat med 14 procent till ( ) kkr. Marknaden har under 2005 fortsatt att förbättras och Malmbergs har kunnat öka såväl sin försäljning som sitt resultat under Malmbergs försäljningsökning överstiger tillväxten i marknaden och Malmbergs har under 2005 ökat sina marknadsandelar. Resultat och ställning Resultatet före skatt ökade under perioden med 25 procent till (37 754) kkr, varav (2 898) kkr är en effekt av valutakursvinster. Avkastningen på eget kapital ökade till 19,7 (18,4) procent och soliditeten uppgick till 58,6 (60,0) procent. Resultatet per aktie ökade till 8,38 (6,75) kr. För definitioner se not 1 Redovisningsprinciper. Varulager Varulagret den 31 december 2005 uppgick till kkr jämfört med kkr den 31 december Investeringar Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari-december 2005 uppgick till (12 464) kkr. Nettoinvesteringar definieras som anskaffningar minskat med ersättningar, vilket specificeras i koncernens kassaflödesanalys. Finansiering och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten var (23 894) kkr. Likvida medel uppgick per 31 december 2005 till kkr jämfört med kkr 31 december Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till kkr den 31 december Personal Antalet anställda i koncernen uppgick till 153 (134) personer den 31 december Moderbolaget Moderbolaget omsatte under perioden (17 411) kkr. Resultatet efter finansiella poster var (9 365) kkr. Inga investeringar gjordes under perioden. Framtidsutsikter Malmbergs uppvisar en god utveckling för 2005 och våra positioner har förstärkts inför Ett breddat och förstärkt produktprogram med flera egenutvecklade produkter, framförallt inom produktområdena belysning och installationsmateriel, gör att vi under 2006 kommer att se en fortsatt tillväxt av såväl resultat som försäljning. En fortsatt etablering av nya proffsbutiker planeras under Den sedan något år tillbaka påbörjade internationaliseringen, utanför vår nordiska hemmamarknad, förväntas också positivt bidraga till vår tillväxt under Bedömningen är därför att vi kan se fram emot en positiv utveckling för Malmbergs under Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, rörelseskulder, leasingåtaganden och upplåning. Använda redovisningsprinciper framgår av not 1 Redovisningsprinciper. Känslighetsanalys Bedömd resultatpåverkan på årsbasis vid en procents valutakursförändring mot SEK är för USD 950 (900) kkr och för EUR 500 (500) kkr. Finansiell riskhantering Koncernen är exponerad för finansiella, valuta-, ränte-, kredit- och likviditetsrisker. Hanteringen av dessa risker beskrivs närmare i not 24. Bolagsstyrning Aktiemarknadsbolagens Förening och Stockholmsbörsen har enats om att införa svensk kod för bolagsstyrning i Stockholmsbörsens regler. Beslutet innebär att koden gäller för samtliga svenska bolag på A-listan och för svenska bolag noterade på O-listan med ett marknadsvärde överstigande tre miljarder kronor, vilket gör att Malmbergs inte omfattas av 23

24 Förvaltningsberättelse koden för bolagsstyrning. Ägarsituation Huvudägare är familjen Folke. Styrelsen Styrelsen för Malmbergs Elektriska AB (publ) består av fyra ledamöter valda av bolagsstämman. Ordförande är Håkan Tidlund. Ledamöter är Björn Ogard, Bengt Olsson och Johan Folke. Under verksamhetsåret 2005 har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden. Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan, ägnad att säkerställa styrelsens behov av information och påverkas i övrigt av den särskilda arbetsordning styrelsen fastställt rörande arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Verkställande direktör är Jan Folke. Revisorer Bolagets revisorer, auktoriserade revisorerna Lars Wennberg och Leif Andersson från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redovisade sina slutsatser och förslag efter genomförd granskning till styrelsen vid bokslutssammanträdet i februari Kommittéer Styrelsen har beslutat att inte tillsätta någon särskild ersättnings- eller revisionskommitté. Revisionsärenden hanteras av styrelsen i sin helhet. Någon nomineringskommitté har inte utsetts. Försäljning av egna aktier Malmbergs har per sålt de st egna aktier som återköptes 2001 och innehar därefter inga egna aktier. Återköpet och försäljningen av de egna aktierna har redovisats mot balanserad vinst. Se not 25 Eget kapital. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserad vinst ,61 Årets vinst , ,43 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna lämnas utdelning på 4,00 kr/aktie ,00 till aktieägarna lämnas extrautdelning på 2,00 kr/aktie ,00 i ny räkning balanseras , ,43 Den föreslagna utdelningen gör att koncernens soliditet sjunker från 58,6 procent till 55,1 procent. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms efter utdelningen fortfarande ligga på en betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget eller övriga i koncernen ingående bolag från att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Övrigt Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen för koncernen och moderbolaget vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med tillhörande noter. Övergången till IFRS För information rörande övergången till IFRS/IAS se not 1 Redovisningsprinciper. Förändrad utdelningspolicy Med hänvisning till bolagets förväntade kapitalbehov, intjäningsförmåga och expansionstakt, har styrelsen beslutat att målet för utdelning höjs från idag 30 procent av koncernens resultat efter skatt till 50 procent. Utdelning Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 4,00 (2,00) kronor per aktie samt en extrautdelning på 2,00 (1,50) kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 24 april Utbetalning genom VPC beräknas kunna ske 27 april

25 Koncernens resultaträkning kkr Not Rörelsens intäkter 1 Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader 6, Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 8, 9, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat före skatt Skatt på årets resultat 13, Årets resultat Resultat per aktie (före och efter utspädning), kr 15 8,38 6,75 Resultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 25

26 Koncernens balansräkning kkr Not Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 10 Licenser Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer 9, Finansiella anläggningstillgångar Andelar i andra svenska företag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 19 Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar 599 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel 22, 23, Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

27 Koncernens balansräkning kkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 25,26 Aktiekapital Omräkningsdifferens Balanserad vinst Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Upplåning 16, 24, 27, Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Upplåning 16, 24, 27, Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

28 Koncernens förändringar i eget kapital kkr Not Aktiekapital Omräkningsdifferens Balanserad vinst Summa eget kapital Eget kapital Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamheter Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital Årets resultat Försäljning av egna aktier Utdelning Eget kapital Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamheter Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital Årets resultat Utdelning Eget kapital Effekt av övergång till IFRS Eget kapital Eget kapital* Effekt av IFRS Eget kapital** Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Omräkningsdifferens Balanserad vinst Summa eget kapital *Enligt svenska redovisningsprinciper. ** Enligt IFRS. 28

3 Malmbergs i sammandrag VD har ordet 5 Historik 6 Marknad

3 Malmbergs i sammandrag VD har ordet 5 Historik 6 Marknad ÅRSREDOVISNING 2004 Innehåll 3 Malmbergs i sammandrag 4 VD har ordet 5 Historik 6 Marknad 9 Verksamhet 10 Produkter 11 Koncernpresentation 13 Malmbergsaktien 14 Summary/Kurzfassung 15 Finansiell översikt

Läs mer

Årsstämma hålls torsdagen den 29 april 2010 kl 13.00 i Malmbergs lokaler, Västra Bangatan 54, Kumla.

Årsstämma hålls torsdagen den 29 april 2010 kl 13.00 i Malmbergs lokaler, Västra Bangatan 54, Kumla. Årsredovisning 2009 Innehåll Årsstämma 2 Årsstämma 3 Malmbergs i sammandrag 4 VD har ordet 5 Summary/Kurzfassung 6 Historik 7 Verksamhet / Miljö, kvalitet och etik 8 Marknad 10 Produkter 11 Koncernpresentation

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 2 (32) NetOnNet AB (publ) Årsredovisning 2002 Styrelsen och verkställande direktören för NetOnNet Aktiebolag (publ), med säte i Borås, avger härmed

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden... 12 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag... 13

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning 2009 2

Årsredovisning 2009 2 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2009 2 Innehållsförteckning Viktiga datum 2009 Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Delårsrapport Q1 28

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning Det spännande alternativet 2013/2014 Årsredovisning året 2013/2014 3 Vd kommenterar 4 mål, STRATEGI, AFFÄRSMODELL 6 starkt koncept 7 VERKSAMHETEN 8 STYRELSEORDFÖRANDEN KOMMENTERAR 9 FEM ÅR I ÖVERSIKT 10

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsstämma. Kommande rapporter

Årsstämma. Kommande rapporter Årsredovisning 2010 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls måndagen den 9 maj 2011 kl 17.00 på Konferens Strandvägen 7A, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara registrerad

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006 ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006......... KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Ecovision AB (publ) kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Sveavägen 56 uppgång C, 3 tr,

Läs mer

2010 I SAMMANDRAG. *) För 2010 enligt styrelsens förslag Tabellen avser kvarvarande verksamhet Å R E T S O M G I C K. Omsättning, 12 månader

2010 I SAMMANDRAG. *) För 2010 enligt styrelsens förslag Tabellen avser kvarvarande verksamhet Å R E T S O M G I C K. Omsättning, 12 månader G&L BEIJER 2010 I N N E H Å L L 4 Året som gick 6 VD har ordet 8 Beijeraktien 10 Börsens handelsföretag 12 Beijers ett globalt företag 14 Affärsidé, mål och strategier 16 Verksamheten 2010 18 Beijer Ref

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

Innehåll. Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation 9

Innehåll. Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation 9 Årsredovisning 2000 N O B I A Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Innehåll VERKSAMHETEN Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation

Läs mer

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler.

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler. DUROC Duroc årsredovisning 2011 Året 2011 har handlat om att investera och konsolidera för att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt. Under de kommande åren kommer Duroc att lägga kraft och fokus

Läs mer

1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING

1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Innehåll Kort om MultiQ 3 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé 7 Fallstudie: Glitter 8 8 Vår verksamhet 9 Fallstudie: Svenska Spel 11 Produktion och hållbarhet 12 Fallstudie: Abu Garcia

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 Innehåll Hållbarhetsarbete 13 Kedjans utveckling 13 Året i korthet 3 Affärsmodell 4 VD kommenterar 6 verksamheten 8 koncernens utveckling 10 mio 50 år 11 medarbetare 12 Styrelseordföranden

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer