Disposition. IV. Rapportering för gemensamma nämnder Månadsrapport Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Disposition. IV. Rapportering för gemensamma nämnder Månadsrapport Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning"

Transkript

1

2 Disposition Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2014 är uppdelad i olika kapitel. Det första kapitlet innehåller information av övergripande karaktär och gäller för samtliga driftnämnder, lokala nämnder och bolag. Övriga kapitel innehåller riktlinjer som är specificerade för de driftnämnder och styrelser som rapporterar direkt till Regionstyrelsen, till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt vad som gäller för de gemensamma nämnderna. I. Inledning Regionstyrelsens roll Hälso- och sjukvårdsstyrelsens roll Uppdragen Uppföljningsrapporter II. Rapportering för driftnämnder och styrelser som rapporter till Regionstyrelsen Månadsrapport Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning Regionstyrelsens uppdrag 2014 Driftsnämnden för Regionservice III. Rapportering för driftnämnder som rapporterar till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Månadsrapport Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning Hälso- och Sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2014 Driftnämnden Hallands sjukhus Driftnämnden Öppen specialiserad vård Driftnämnden Psykiatri Driftnämnden Närsjukvård Lokala nämnder IV. Rapportering för gemensamma nämnder Månadsrapport Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning V. Bilagor Bilaga 1 Uppföljning av Vårdkvalitet Specialiserad vård Bilaga 2 Uppföljning av Vårdkvalitet Psykiatrisk vård Bilaga 3 Kvalitetsindikatorer för Ambulanssjukvård och Sjukresor Bilaga 4 Månadsrapport mall kommentarer Bilaga 5 Månadsrapport mall resultat Bilaga 6 Personalredovisning Bilaga 7 Ekonomisk uppföljning - Tekniska anvisningar till uppföljningsrapport 1, 2 samt årsredovisning Bilaga 8 Tidplan uppföljningsrapport 1, 2 samt årsredovisning

3 Driftnämnder Lokala nämnder Styrelser Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2014 I. Inledning Regionstyrelsen beslöt den 2 oktober 2013 om sin egen samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppföljningsplan samt gav regiondirektören i uppdrag att ta fram ta fram riktlinjer och indikatorer för uppföljning av uppdrag och uppföljningsområden till driftnämnder, lokala nämnder och styrelser, utifrån regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens behov. Verksamheten ska bedrivas utifrån av Regionfullmäktige beslutade, Mål och strategier för Region Halland , Mål och Budget 2014 och ekonomisk plan , Regionstyrelsens uppdrag till driftnämnder 2014, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppdrag 2014 till driftnämnderna inom hälso- och sjukvården samt lokala nämnder och Vårdval Halland. Regionstyrelsens uppsiktsplikt säkerställs genom att styra, leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och verkställa fullmäktiges beslut uppföljning av driftnämndernas hälso- och sjukvårdsuppdrag uppföljning av driftnämnders och styrelsers regionala uppdrag uppföljning av lokala nämnders uppdrag uppföljning av gemensamma nämnder uppföljning av Vårdval Halland uppföljning av arbetsgivaransvaret Uppföljning är ett av de viktigaste verktygen som respektive organisatoriska nivå har för att utöva en effektiv styrning, för såväl förtroendemän som för beslutsfattande tjänstemän. 2

4 Regionstyrelsens roll Regionstyrelsen leder och samordnar all verksamhet i regionen. Styrelsen har ägaransvar för de driftnämnder som bedriver regionens verksamhet i egen regi. Ägaransvaret handlar om en ekonomi i balans, att styra som arbetsgivare och fastighetsägare, och om att se till att alla nämnder och styrelser följer fullmäktiges beslut. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens roll Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har under regionstyrelsen helhetsansvaret för att beställa hälso- och sjukvård i hela länet, oavsett utförare. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen styr dels genom beslut om uppdrag, mål och ersättningar till driftnämnder och externa leverantörer, dels genom uppföljning. HSS har ett beredningsansvar för de ärenden i styrelsen som ska avgöras i regionfullmäktige. Ärenden från HSS till regionfullmäktige bereds även i regionstyrelsen. Uppdragen Utifrån regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag ska driftnämnder och styrelsers arbete bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Riktlinjerna för uppföljningen är uppdelad i två dimensioner. Den första dimensionen avser uppföljning av ansvar och innehåll samt ersättning till driftnämnder och styrelser. Den andra dimensionen avser uppföljning av uppdragen 2014, vilken är uppdelad i uppföljning per månad och uppföljning per 3 och 7 månader och år. Delning är gjord mellan de driftnämnder och styrelser som rapporterar till Regionstyrelsen och de driftnämnder som rapporterar till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Varje driftnämnd ska besluta om egna riktlinjer kopplade till eget styrdokument. Uppföljningsrapporter För att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag ska driftnämnder och styrelser bidra med uppföljningar, så att styrelsen får information om de olika verksamheterna som i sin tur bildar helheten års uppföljningar består av månadsrapporter uppföljningsrapport 1 och 2 årsredovisning 3

5 Månadsrapport Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen följer upp delar av driftnämndernas mål och uppdrag varje månad. Månadsrapporten är en kort sammanfattning av driftnämndernas verksamhet sett ur ett koncernperspektiv med fokus på analys av avvikelserna. Syftet med månadsrapporten är att få en överskådlig bild över verksamheten och därmed en möjlighet att på ett tidigt stadium kunna korrigera för eventuella avvikelser mot beslutad plan. Månadsrapporten ligger till grund för en effektiv styrning på kort och lång sikt och utgör basen i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsen redovisning. I månadsrapporten redovisas ekonomi, personal, prognos över ekonomiskt utfall och verksamhetsmål samt en sammanfattande analys av eventuella avvikelser. Regiongemensamma mallar ska användas för uppdragen vilka kompletteras med för varje nämnd specifik redovisning. Vid förändring av prognos avseende ekonomiskt utfall eller betydande avvikelse i verksamheten ska det ske ett informationsutbyte mellan ansvarig ekonom på driftnämnd och kontaktperson på regionkontoret. En åtgärdsplan ska utan anmodan bifogas månadsrapporten påföljande månad. Av åtgärdsplanen ska framgå om den är beslutad, vad status är, vilka åtgärder som är vidtagna, vilka åtgärder som planerade och effekten av dessa. Då det har lagts fram en årsrapport eller liknande från ett nationellt kvalitetsregister eller en rapportering från öppna jämförelser ska det ur driftnämndens perspektiv rapporteras nästkommande månad. För lokal nämnd ska månadsrapporten innehålla en kort beskrivning av avvikelser av väsentligheter rörande ekonomin. Månadsrapport ska skickas in för månaderna januari, februari, april, maj, augusti, september, oktober och november. Månadsrapporteren ska skickas till Regionkontoret senast den 6:e arbetsdagen i månaden för att utgöra underlag till regionstyrelsens totala månadsuppföljning (bryt sker dag 4). För månadsrapporten gäller samma hantering som för uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsrapport, nämligen att en preliminär månadsrapport som inte är beredd av driftnämnd, lokal nämnd eller styrelse skickas direkt till regiondirektören via kontaktperson, på Avdelningen för Ekonomisk styrning och uppföljning e-post Efter politisk beredning kan en definitiv månadsrapport skickas in som komplettering. Månad Januari Februari April Maj Juni Augusti September Oktober November Bryt 6 feb 6 mars 7 maj 5 juni 4 juli 4 sept 6 okt 6 nov 4 dec Månadsrapport till RK 10 feb 10 mars 9 maj 10 juni Ingen rapport kommentar i UR 2 8 sept 8 okt 10 nov 8 dec 4

6 Kontaktperson Cathrin Nordander Tovstedt Uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsredovisning Månadsrapporten kompletteras efter tre och sju månader av uppföljningsrapport ett och två, samt efter tolv månader av en årsredovisning. Innehållet i dessa rapporter motsvarar förutom innehållet i månadsrapporten även en fördjupad analysdel av regionala uppdrag, mål och inriktningar respektive hälso- och sjukvårdsuppdragen Uppföljningsrapport två, ska även innehålla en kommentar till det ekonomiska läget efter 6 månader. Rapporten ska innehålla fakta, analys och slutsatser om verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi utifrån uppdragens karaktär samt uppföljning av eventuella beslutade åtgärdsplaner. Det ska framgå om avvikelser härleds till personalsituationen, produktionskostnader, avvikelser i produktionsvolymen etc. Analys och slutsatser ska svara på: Vad händer? Hur yttrar det sig? När i tiden händer det? (Har det hänt eller kommer det att hända)? Var i organisationen inträffar det? Vem berör det? (Berör det invånarna, patienterna, personal eller andra driftnämnder)? Varför hände det? Vid avvikelser mot beslutat uppdrag och policys ska uppföljningsrapporten innehålla beskrivning av korrigerande eller kompletterande åtgärder som planeras eller har utförts. Uppföljning av policys Regionfullmäktige har beslutat om policys som driftnämnderna har att förhålla sig till. I årsuppföljningen ska därför verksamheten kommenteras i förhållande till: Handikappolitiskt program Miljöpolicy Informationspolicy FoU-policy Säkerhets- och informationssäkerhetspolicy Arbetsmiljöpolicy Chefspolicy Medarbetarpolicy Inköps- och upphandlingspolicy 5

7 Finanspolicy IT policy Intern kontroll En internkontrollplan ska redovisas, både att en plan har upprättats och resultatet av planen. I samband med redovisning av Årsrapport 2014 ska planen för 2015 redovisas och därefter ska planen följas upp i samband med uppföljningsrapport 1, 2 samt årsredovisning. Framtidsavsnitt i årsredovisningen Beskriv väsentliga förändringar som förväntas komma de närmaste tre-tio åren och som bedöms viktiga att beakta när styrelse, driftnämnd, regionstyrelse, hälso- och sjukvårdsstyrelse samt regionfullmäktige planerar för regionens framtid. Kommentera hur teknisk och medicinsk utveckling kommer att påverka verksamheten och regionens möjlighet att erbjuda hallänningen visionen bästa livsplatsen. Förändringarna ska belysas ur ett befolknings- och verksamhetsperspektiv. Övrigt Styrelsernas och nämndernas fastställda uppföljningsrapporter och årsredovisning ska skickas in till diariet på Regionkontoret (e-post Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på intranät och på regionens webbsida. Rapporterna ska följa Region Hallands grafiska profil vilket bland annat innebär att framsidan ska inkludera Region Hallands logotyp (längst upp till vänster). Styrelsen eller nämndens namn skrivs ut som vanlig text med typsnittet arial på lämplig plats och format pdf. Styrelsernas och nämndernas uppföljningsrapporter och årsredovisning 2014 ska finnas tillgängliga för revision enligt särskild upprättad tidplan. Revidering av riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2014 kan komma att ske under året som en följd av bland annat nya och reviderade styrdokument. Regiondirektören kan komma att begära in ytterligare information om behov föreligger. Bilagor Bilaga 1 Uppföljning av Vårdkvalitet Specialiserad vård Bilaga 2 Uppföljning av Vårdkvalitet Psykiatrisk vård Bilaga 3 Kvalitetsindikatorer för Ambulanssjukvård och Sjukresor Bilaga 4 Månadsrapport mall kommentarer Bilaga 5 Månadsrapport mall resultat Bilaga 6 Personalredovisning Bilaga 7 Ekonomisk uppföljning - Tekniska anvisningar till uppföljningsrapport 1, 2 samt årsredovisning Bilaga 8 Tidplan uppföljningsrapport 1, 2 samt årsredovisning 6

8 II. Rapportering för driftnämnder och styrelser som rapporterar till Regionstyrelsen Månadsrapport Månadsrapport ska lämnas av Regionservice, Regionkontoret, Skolförvaltningen samt Kulturförvaltningen. Mall se Bilaga Uppföljning av Regionstyrelsens uppdrag 2014 EKONOMI Faktiskt resultat ackumulerat Avvikelse Årsprognos Periodiserad budget/ Helårsbudget Kommentera utifrån helårsprognosen orsaker till betydande avvikelser Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut Kommentera orsaker till prognosförändring jämfört med föregående månadsrapport PERSONAL Genomsnittligt antal anställda Sjukfrånvaro Tidsanvändning Inhyrd personal Kommentera särskilt bemanningssituationen, vakanser etc samt personalkostnadernas utfall och prognos SAMMANFATTNING/ Övrigt 7

9 Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning Uppföljning Mål och Budget 2014 samt Regionstyrelsens uppdrag 2014 Regionsstyrelsen är nämnd för Regionkontoret, Skolförvaltningen och Kulturförvaltningen, vars uppdrag ges i förvaltningsspecifika Mål och inriktningsdokument. Uppföljning enligt särskild anvisning. Regionkontoret har ansvar för sammanställning och uppföljning av samtliga av Regionfullmäktige beslutade mål, enligt Mål och Budget VERKSAMHET REGIONSERVICE UR1 UR2 ÅR Regionstyrelsens uppdrag 2014 enligt spec nedan X X X REGIONKONTORET Uppföljning av Mål och inriktning (se särskild anvisning) X X X Avvikelse X X X KULTURFÖRVALTNINGEN Uppföljning av Mål och inriktning (se särskild anvisning) X X X Avvikelse X X X SKOLFÖRVALTNINGEN Uppföljning av Mål och inriktning (se särskild anvisning) X X X Avvikelse X X X EKONOMI samtliga Bilaga Årsprognos X X X Kommentera utifrån helårsprognosen orsaker till betydande X X X avvikelser Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå X X X en budget i balans vid årets slut Kommentera orsaker till prognosförändring jämfört med X X X föregående månadsrapport Periodiserad budget/ Ackumulerat X X X Faktiskt resultat ackumulerat (per uppdrag) X X X Kostnadsutveckling totalt X X X Lönekostnadsutveckling per månad och ackumulerat X X X Resultaträkning X X X Investeringsredovisning inklusive prognos X X X PERSONAL samtliga Bilaga X X X Kommentera särskilt bemanningssituationen, vakanser etc X X X samt personalkostnadernas utfall och prognos SAMMANFATTNING/ Övrigt - samtliga X X X 8

10 Regionstyrelsens uppdrag 2014 till Driftsnämnden för Regionservice En statusrapportering av samtliga deluppdrag ska ske till Regionstyrelsen i uppföljningsrapport 1 och 2 samt slutrapportering i årsredovisning Varje deluppdrag ska kommenteras. Förklaring Status Röd Uppdraget följer inte planeringen eller är inte påbörjat Gul Uppdraget följer delvis planering/ pågår Grön Uppdraget följer plan eller är avslutat Uppdrag Driftsnämnden för Regionservice är Region Hallands serviceorganisation och leverantör av administrativt stöd. Nämndens främsta uppdrag är att leverera kostnadseffektiv administration och service till rätt kvalitet, för att stödja regionens kärnverksamhet. Driftsnämnden för Regionservices huvuduppdrag är att, med utgångspunkt från regionens övergripande mål, erbjuda upphandlings-, fastighets- försörjnings- och administrativa stödfunktioner till regionens verksamheter. Nämnden ska dessutom se över och vid behov- effektivisera regionens arbetsprocesser och informationstekniska system. Fastigheter och informationstekniska system ägs av Regionstyrelsen men under hålls, utvecklas och driftas av driftsnämnden för Regionservice på uppdrag av Regionstyrelsen. Nämnder och styrelser inom Region Halland har sedan ett kundförhållande till nämnden för Regionservice gällande upphandlings-, fastighets- försörjnings- och administrativa stödfunktioner. Driftsnämnden för Regionservice ska kontinuerligt arbeta med att utveckla sina administrativa tjänster och servicetjänster till verksamheten i egen regi. Utvecklingsarbetet ska ske tillsammans med driftsnämnderna och dess förvaltningar. Driftsnämnden för Regionservice ska kontinuerligt jämföra sitt serviceutbud avseende kvalitet, effektivitet och kostnad Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar 9

11 med motsvarande service hos andra leverantörer och nämnden ska, efter samråd med regionstyrelsen, kunna konkurrensutsätta delar av verksamheten när behov konstateras, även kund kan initiera diskussion om konkurrensutsättning. Driftsnämnden för Regionservice erhåller inte något regionbidrag för att driva sin verksamhet utan ska finansiera sin verksamhet med intäkter för utförda tjänster. Nämnden ska upprätta internöverenskommelser med verksamheten i egen regi. Huvudprincipen är att verksamheten ska finansieras med intäkter för utförda tjänster. Driftsnämnden har inte något avkastningskrav utan förväntas prissätta sina tjänster i en sådan nivå att nämnden, efter nödvändiga avsättningar för investeringar, lämnar ett nollresultat. Driftsnämnden för Regionservice ska om ett överskott genereras återbetala detta till Regionstyrelsen. Driftsnämnden för Regionservice ska ha beredskap att ta emot ytterligare stödfunktioner efterhand som Region Halland renodlar och effektiviserar i sin verksamhet. Driftsnämnden för Regionservice ska söka möjligheter till effektiv samverkan med andra offentligt finansierade organisationer. Nämnden ansvara för att verkställa och leverera det informationsteknologiska stödet i Region Halland avseende drift, förvaltning och investering på uppdrag av Regionstyrelsen. En strukturerad tjänstemannamodell för verksamhetens behov samt instyrning av nationella gemensamma satsningar fungerar som beställarfunktion och leds av Regionkontoret. Strukturen utgör underlag för driftnämnden för Regionservice uppdrag. Driftsnämnden för Regionservice ska upprätta plan för hur de nationella mål som finns avseende digital agenda/e-samhället implementeras och följs. Sammanfattning - uppdrag 2014 Genomföra en prissänkning samt inte 10

12 indexuppräkna kostnader Upprätta Gemensam administrativ service enligt beslut i Regionstyrelsen den 2/ Driva Media och reklam verksamhet enligt uppdrag från Regionkontoret Verkställa införandet av Agresso Överta utförardelen av ledningssystem från Regionkontoret Bidra till förtydligande av RGS roll i förhållande till Regionkontoret i bla fastighetsfrågan Utreda förutsättningarna för att anta en Grön IT-strategi i Region Halland. Region Halland som arbetsgivare Se bilaga personaluppföljning 11

13 III. Rapportering för driftnämnder som rapporterar till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Månadsrapport Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag Mall se Bilaga Driftnämnd VÅRD HS Öppen Närsjukv Psyk Lokala n Tillgänglighet enligt lagstadgad vårdgaranti/ andel inom 0,7,90,90 dagar nybesök, behandling/åtgärd X X X X Totalt antal utfärdade vårdgarantisedlar X X X nybesök, behandling/åtgärd Återbesök andel inom medicinsk måldatum X X X Uppföljning av kömiljarden 2014 enligt SKLs X X avstämningar (faktiska väntetider) Uppföljning av BUP-stimulansmedel för barn och unga med psykisk ohälsa enligt SKLs avstämningar (faktiska väntetider) X Antal väntande nybesök, fördjupad X X X utredning/behandling PRODUKTION Produktion, volymer och vårdpoäng (för X X X X respektive driftsnämnd relevanta indikatorer) Kostnad och faktiskt utfall Antal vårdtillfällen X X X Dagkirurgi antal poäng och produktion X X Antal DRG poäng (slutenvård) X X Case Mix Index (CMI) X X Antal cytostatikapoäng X X Läkarbesök X X X X Sjukvårdande behandling X X X X EKONOMI Faktiskt resultat ackumulerat X X X X X Avvikelse X X X X X Årsprognos X X X X X Periodiserad budget/ Helårsbudget X X X X X Regionvårdkostnader X X X Kommentera utifrån helårsprognosen X X X X X orsaker till betydande avvikelser Vid negativ helårsprognos, ange X X X X X planerade åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut Kommentera orsaker till X X X X X prognosförändring jämfört med föregående månadsrapport PERSONAL Genomsnittligt antal anställda X X X X Sjukfrånvaro X X X X Tidsanvändning X X X X Inhyrd personal X X X X Kommentera särskilt X X X X bemanningssituationen, vakanser etc samt personalkostnadernas utfall och prognos SAMMANFATTNING/ Övrigt X X X X X 12

14 Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2014 samt delar av Mål och Budget VERKSAMHET (för respektive driftsnämnd relevanta indikatorer) UR1 UR2 ÅR Tillgänglighet enligt lagstadgad vårdgaranti/ andel inom X X X 0,7,90,90 dagar nybesök, behandling/åtgärd Totalt antal utfärdade vårdgarantisedlar nybesök, X X X behandling/åtgärd Återbesök andel inom medicinsk måldatum X X X Uppföljning av kömiljarden 2014 enligt SKLs avstämningar (faktiska X X X väntetider) Uppföljning av BUP-stimulansmedel för barn och unga med psykisk X X X ohälsa enligt SKLs avstämningar (faktiska väntetider) Antal väntande nybesök, fördjupad utredning/behandling X X X Uppföljning av månatlig rapportering till den nationella X väntetidsdatabasen av genomförda läkarbesök inom närsjukvården PRODUKTION (för respektive driftsnämnd relevanta indikatorer) Produktion, volymer och vårdpoäng, Kostnad och faktiskt utfall X X X Antal vårdtillfällen X X X Dagkirurgi antal poäng och produktion X X X Antal DRG poäng (slutenvård) X X X Case Mix Index (CMI) X X X Antal cytostatikapoäng X X X Kostnadsytterfall och vårdtidsytterfall (t.ex. merkostnader, variationer X X X mellan sjukhusen och sjukdomsgrupper) Läkarbesök X X X Sjukvårdande behandling X X X Kapacitetsutnyttjande X X X Kostnadsredovisning per uppdrag X X X KPP (Kostnad Per Patient) X X X Driftnämnden för Hallands Sjukhus Somatisk specialiserad vård Bilaga X X X Kvalitetsindikatorer för Ambulanssjukvård och Sjukresor Bilaga X X X Hälso- och sjukvårdstyrelsens uppdrag 2014 enligt spec nedan X X X Särskild redovisning av tandvårdens intäkter och kostnader enligt X nationella riktlinjer Driftnämnden för Öppen specialiserad vård Somatisk specialiserad vård Bilaga X X X Hälso- och sjukvårdstyrelsens uppdrag 2014 enligt spec nedan X X X Driftnämnden för Psykiatri Uppföljning av psykiatrin Bilaga X X X Hälso- och sjukvårdstyrelsens uppdrag 2014 enligt spec nedan X X X Driftnämnden för Närsjukvården Hälso- och sjukvårdstyrelsens uppdrag 2014 enligt spec nedan X X X Särskild redovisning av tandvårdens intäkter och kostnader enligt X nationella riktlinjer Lokala nämnder Hälso- och sjukvårdstyrelsens uppdrag 2014 enligt spec nedan X X X EKONOMI samtliga Bilaga Årsprognos X X X Kommentera utifrån helårsprognosen orsaker till betydande avvikelser Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå 13

15 en budget i balans vid årets slut Kommentera orsaker till prognosförändring jämfört med föregående månadsrapport Periodiserad budget/ Ackumulerat X X X Faktiskt resultat ackumulerat (per uppdrag) X X X Kostnadsutveckling totalt X X X Kostnadsutveckling per producerad DRG-poäng dels över tid X X X och dels i förhållande till budgeterad kostnad Lönekostnadsutveckling per månad och ackumulerat X X X Kostnadsutveckling för läkemedel X X X Regionvård/ Volym köpt vård (t.ex. trender, fakturering, antal extremt X X X dyra fall), kostnader Resultaträkning X X X Investeringsredovisning inklusive prognos X X X PERSONAL samtliga Bilaga Kommentera särskilt bemanningssituationen, vakanser etc samt personalkostnadernas utfall och prognos SAMMANFATTNING/ Övrigt - samtliga X X X 14

16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag till driftnämnder och lokala nämnder 2014 Rapportering av samtliga deluppdrag ska ske till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppföljningsrapport 1 och 2 samt slutrapportering i årsredovisning Förklaring Status Röd Uppdraget följer inte planeringen eller är inte påbörjat Gul Uppdraget följer delvis planering/ pågår Grön Uppdraget följer plan eller är avslutat HSS uppdrag till samtliga driftnämnder Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar HÄLSA Mål: Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Arbeta i enlighet med hälsofrämjande hälso- och sjukvård VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Ge vård på rätt vårdnivå i enlighet med LEONprincipen (Lämpligaste Effektiva Omhändertagande nivå) och som en del i detta uppdrag Säkra att patienten (åter)-remitteras till närsjukvården då specialistvårdens resurser inte längre behövs. Säkra förekomst och efterlevnad av rutiner och riktlinjer för identifiering, dokumentation och omhändertagande avseende våld i nära relationer. Medverka i arbetet med kommande förändringar av hemsjukvården Säkerställa det somatiska omhändertagandet av patienter med psykiatrisk sjukdom. Allt eftersom beslut fattas av HSS i det regionala arbetet inom missbruks-området ska besluten 15

17 hanteras av berörd nämnd. Mål: Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Medverka i och driva införandet av nya e- hälsotjänster samt vidta de verksamhetsåtgärder som krävs för att utveckla detta i syfte att stärka patienternas delaktighet. Delta i den fortsatta utvecklingen av det utökade vårdvalet, Vårdval Halland plus Fokusera särskilt på ett arbets- och förhållningssätt som aktivt främjar invånares inflytande och delaktighet. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Delta i framtagandet av relevanta handläggningsöverenskommelser och annat gränsdragningsarbete. Uppnå medicinska resultat som ligger i nivå med riket eller bättre, med ständig förbättring av resultaten över tid- som en del i detta uppdrag Genom en såväl lokal som regional analys av Öppna jämförelser 2013 eller annan relevant statistik, identifiera prioriterade utvecklingsområden. Arbetet ska, för gränsöverskridande vårdprocesser, ske i samverkan med berörda förvaltningar eller kommuner. Delta i aktuella mätningar och nå resultat som är nationellt ledande samt visa ständiga förbättringar över tid. Delta i relevanta kvalitetsregister och uppnå hög täckningsgrad i dessa samt vidta förbättringsarbete utifrån resultat. Delta i systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i syfta att minska vårdrelaterade skador samt kvalitetsbristkostnader. Samtliga berörda förvaltningar ska delta i 16

18 utbildningen och införandet av RGS-webb (Råd- Givning-Stöd) för beslutstöd. KOMMUNIKATIONER Mål: Invånarnas och företagens tillgång till e-tjänster ska öka Samtliga vård- och tandvårdsmottagningar sak erbjuda invånartjänsterna mina vårdkontakter och ett basutbud av tjänster. Varje mottagning ska öka antalet ärenden som kommer in från invånare via Mina vårdkontakter med minst 20 procent under Region Halland som arbetsgivare Se bilaga personaluppföljning EKONOMI Inom nämndens verksamhet skapa delaktighet och förståelse för verksamhetens ekonomiska helhet och som en del i detta uppdrag utveckla ansvarstagande för kostnadskontroll och produktionsstyrning på lägsta lämpliga nivå i verksamheten. HSS uppdrag till Driftnämnden Närsjukvård Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Utvärdera särskilda insatser och om möjligt effekten av särskild satsning av barntandvårdspengen i särskilt utsatta områden. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Införa VAS i tandvården Ekonomisk ersättning till Driftnämnden Närsjukvård 2014 Se bilaga ekonomisk uppföljning samt mall 17

19 HSS uppdrag till Driftnämnden Psykiatri Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar HÄLSA Mål: Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Det hälsofrämjande perspektivet, med insatser för de som har behov, ska särskilt beaktas VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Kartlägga den undanträngningseffekt som uppkommit av att neuropsykiatriska diagnoser ökat. Kartlägga behov av vårdgaranti beträffande läkarinsatser och sjukvårdande insatser av andra personalkategorier. Att i samverkan med Driftnämnden Öppen Specialiserad vård fortsätta arbetet med att tydliggörande av gränssnitt mellan psykiatri och habilitering. Arbeta med gränssnittsfrågor mot kommunerna beträffande patienter med missbruk som inte har en psykisk diagnos och som en del i detta bedriva arbetet med övriga förvaltningar och kommuner för att fånga upp dessa patienter. Ansvara för att ta fram tydliga direktiv hur den somatiska hälso- och sjukvården ska hantera denna patientgrupp. Att i samklang med Nationella riktlinjer för psykiatri och särskilt för schizofrenigruppen omstrukturera för mer öppenvård och mindre slutenvård. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Delta i nationella PRIO-satsningen - och som en del i detta. arbeta i samverkan med kommuner och närsjukvård för att nå målen i prio-planen öka täckningsgraden i nationella kvalitetsregister aktivt arbeta med Mer vård mindre våld 18

20 (förbättringsarbete i heldygnsvården). förbättra tillgängligheten i barn- och ungdomspsykiatrin och resultatet ska följa nationella riktlinjer. ta fram intern plan för satsningen inom psykiatrin fortsätta utvecklingen av vården för patienter med missbruk och samtidig psykiatrisk diagnos Utredningsuppdrag Rättsvården beträffande ekonomi, verksamhet, kvalitet och uppföljning. Inom ramen för regional samverkan fortsätta utveckla stödet till barn med psykisk ohälsa och som en del i detta uppdrag samverka med närsjukvården. Ekonomisk ersättning till Driftnämnden Psykiatri 2014 Se bilaga ekonomisk uppföljning samt mall HSS uppdrag till Driftnämnden Hallands sjukhus Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar HÄLSA Mål: Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Hallands sjukhus ska delta i nationell studie inom cancerprocessen vilken innefattar bland annat coloncancerscreening. VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Hallands sjukhus ska vidareutveckla vården för individer med många besök per år i hälso- och sjukvården för att i förlängningen minska vårdbehov och vårdkonsumtion- och som en del i detta arbete fortsätta med ett 19

21 breddinförande av Trygg Hemgång Hallands sjukhus ska utveckla beskrivningssystem för den öppna vården inom abonnemangsfinansierad öppenvård. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska arbeta med att utifrån evidens fortsätta utvecklingen av vårdkedjor som exempelvis snabbspår samt utvärdera dess effekter och utfall i samverkan med övriga vårdgivare. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska utvärdera effekten och nyttan av införd modell för IVPA samt arbeta för en vidareutveckling. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Hallands sjukhus ska fortsätta arbetet med att inom ramen för infektionskliniken organisera konsultstöd till behandlande läkare i närsjukvården avseende handläggningen av smittbärare med multiresestenta bakterier och om detta faller väl ut permanenta uppdraget. Hallands sjukhus ska fortsätta att beskriva vårdens innehåll genom att diagnosregistrera samtliga läkarbesök samt KVÅ-registrera samtliga åtgärder. Hallands sjukhus ska delta i förstudie som beskriver utvecklingen inom av medicinsktekniska behandlingshjälpmedel och ge förslag till åtgärd som förberedelse inför framtida behov. Hallands sjukhus ska säkerställa att en fortsatt utveckling av dagkirurgisk verksamhet och polikliniska operationer följer eller leder utvecklingen i riket. Utveckla en beskrivande modell och en kartläggning av flödena samt en kostnadsanalys. Hallands sjukhus ska ta fram rutin, i linje med organisationen för kunskapsstyrning, för att vid införandet av nya resurskrävande diagnostiska metoder eller behandlingsmetoder redovisa evidens och ställningstagande i olika nationella 20

22 organ i beslutsunderlag till HSS. Hallands sjukhus ska säkerställa fortsatt arbete och utse processledare för beslutade processer som exempelvis cancerprocessen. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska utvärdera effekten av införd sjuksköterskebaserad ambulant bedömning samt arbeta för att evidensbasera och utveckla modellen. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska genom 1177 Sjukvårdsrådgivningen genomföra projekt för införande av länsgemensamt beslutsstöd, RGS webb. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska genom 1177 Sjukvårdsrådgivningen arbeta för att få fler landsting/regioner intresserade avseende samverkan kring sjukvårdsrådgivningen. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska inom området medicinsk diagnostik ta fram och eventuellt revidera grunduppdragen inför beslut i HSS. Områdena som berörs är: Vårdhygien Bårhus Läkemedelsenheten detta uppdrag ska synkroniseras med den förstudie som gjorts Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska inom området medicinsk diagnostik kartlägga, analysera och ge förslag till förbättring avseende problematiken runt utbildningen av ST-läkare samt göra STtjänstgöring attraktiv inom området. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska inom området medicinsk diagnostik arbeta för och genomföra införandet av gemensamma system i Region Halland 21

23 Volymer DRG poäng utifrån 2014 års vikter Resultat Prognos Avvikelse Kommentar Ekonomisk ersättning till Driftnämnden Hallands sjukhus Uppföljning per uppdragsgrupp Se bilaga ekonomisk uppföljning samt mall HSS uppdrag till Driftnämnden Öppen specialisera vård Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar HÄLSA Mål: Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Täckningsgraden för cellprovsscreening i Halland ska öka Utveckla arbetet med personer med begynnande eller utvecklad övervikt och fetma Hallands sjukhus ska delta i nationell studie inom cancerprocessen vilken innefattar bland annat coloncancerscreening. VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Utreda och kostnadsberäkna möjligheten till att inrätta döv-team. Utreda behov av tillgänglighet inom Hörselvården till exempel i inlandskommunerna. Inom habiliteringen ansvara för att i samverkan med Driftnämnden Psykiatri fortsätta arbetet med tydliggörande av gränssnitt. Ha fortsatt ansvar för uppdraget kring tillgänglighet i avvaktan på eventuellt nytt beslut utifrån kommande förstudie. Hallands sjukhus ska vidareutveckla vården för individer med många besök per år i hälso- och sjukvården för att i förlängningen minska vårdbehov och vårdkon-sumtion- och som en del i detta arbete fortsätta med ett breddinförande av 22

24 Trygg Hemgång Hallands sjukhus ska utveckla beskrivningssystem för den öppna vården inom abonnemangsfinansierad öppenvård. Mål: Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Förbered verksamheten för och bidra till ett fria val av hjälpmedel. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Inom Hälsa och funktionsstöd ta fram och eventuellt revidera grunduppdragen inför beslut i HSS. Gränssnitten ska särskilt beaktas. Områdena som berörs är: habilitering ungdomsmottagning mödrahälsovård DaKo hörselvård syncentral tolktjänst Hallands sjukhus ska fortsätta att beskriva vårdens innehåll genom att diagnosregistrera samtliga läkarbesök samt KVÅ-registrera samtliga åtgärder. Hallands sjukhus ska säkerställa att en fortsatt utveckling av dagkirurgisk verksamhet och polikliniska operationer följer eller leder utvecklingen i riket. Utveckla en beskrivande modell och en kartläggning av flödena samt en kostnadsanalys. Hallands sjukhus ska ta fram rutin, i linje med organisationen för kunskapsstyrning, för att vid införandet av nya resurskrävande diagnostiska metoder eller behandlingsmetoder redovisa evidens och ställningstagande i olika nationella organ i beslutsunderlag till HSS. Hallands sjukhus ska säkerställa fortsatt arbete och utse processledare för beslutade processer som exempelvis cancerprocessen. Ekonomisk ersättning till Driftnämnden Öppen specialiserad vård Uppföljning per uppdragsgrupp Se bilaga ekonomisk uppföljning samt mall 23

25 HSS uppdrag till Lokala nämnder 2014 Uppdrag Fokusområde kopplat till målområdet hälsa Fortsätta med att utveckla formerna för och användandet av invånardialoger i syfte att främja delaktighet och dialog och effektiva beslut utifrån behov. Vidare genomföra dialoger utifrån området jämlik hälsa med koppling till livsvillkor. Erfarenheterna av utvecklingsarbetet samt informationsinnehållet i genomförda dialoger ska redovisas i ett sammanhållet dokument till hälso- och sjukvårdsstyrelsen i ordinarie uppföljningsprocess. Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar Informera och förankra beslut som fattas inom regionen samt vägleda invånare i hur systemet fungerar som en helhet. Detta innefattar dialog och information om till exempel egenvård, 1177, Vårdval Halland, Vårdval Halland plus och vårdgaranti. Kunskap om invånarna och deras hälsa Medverka i samt ha och ta initiativ i utvecklingen av regionens gemensamma kartläggning och kartläggningsprocess av befolkningens hälsa och behov av hälso- och sjukvård samt tandvård. Genomföra kompletterande lokalt kartläggningsarbete utifrån lokala förutsättningar och förhållanden samt bidra i kommunala kartläggningar av befolkningens hälsa och behov av hälso- och sjukvård. Ta tillvara på erfarenheterna från den nationella samlingen för social hållbarhet samt medverka i framtagandet av Region Hallands strategi för en god hälsa på lika villkor. Samverkan för bättre hälsa Utifrån det breda folkhälsoperspektivet, samverka och föra dialog med kommunen och andra samhällsaktörer utifrån målsättningen att omsätta hälso- och sjukvårdens erfarenheter och kunskap om befolkningens hälsa i främjande insatser för Hallands invånare. Lokala nämnder ska medverka i samt ha och ta initiativ i utvecklingen av uppdraget för och uppföljningen av hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 24

26 Prioriterade grupper och områden Särskilt arbeta med frågan om hur unga och unga vuxnas relation till det samlade hälso- och sjukvårdssystemet ser ut samt hur de vill ha sin kontakt med hälso- och sjukvården. Ekonomisk ersättning 2014 Se bilaga ekonomisk uppföljning samt mall 25

27 IV. Rapportering för gemensamma nämnder Hjälpmedelsnämnden och Patientnämnden är gemensamma nämnder mellan de halländska kommunerna och regionen. Region Halland är värdkommun för nämnderna vilket gör att de ska följa regionens rutiner vad gäller uppföljning och rapportering. Nämnderna styrs av Mål och strategier för Region Halland och verksamhetens mål utformas utifrån dessa för regionen övergripande mål. Uppföljning av Hjälpmedelsnämnden och Patientnämnden sker i likhet med övriga nämnder med månadsrapportering, uppföljningsrapporter efter 3 och 7 månader samt årsrapportering. Rapporterna skickas till Regionstyrelsen. Månadsrapport Mall se Bilaga EKONOMI Faktiskt resultat ackumulerat Avvikelse Årsprognos Periodiserad budget/ Helårsbudget Kommentera utifrån helårsprognosen orsaker till betydande avvikelser Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut Kommentera orsaker till prognosförändring jämfört med föregående månadsrapport SAMMANFATTNING/ Övrigt Uppföljningsrapport 1 och 1, Årsredovisning Uppföljning Mål och Strategier , Mall se Bilaga EKONOMI Faktiskt resultat ackumulerat Avvikelse Årsprognos Periodiserad budget/ Helårsbudget Kommentera utifrån helårsprognosen orsaker till betydande avvikelser Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut Kommentera orsaker till prognosförändring jämfört med föregående månadsrapport VERKSAMHET Uppföljning av mål relevanta för verksamheten utifrån Mål och Strategier Avvikelser SAMMANFATTNING/ Övrigt 26

28 V. Bilagor Bilaga 1 Regionfullmäktiges och Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppföljning av vårdkvalitet Specialiserad vård 2014 Region Hallands uppföljning av kvalitet i vården genomförs tre gånger om året, under 2014 per 31 mars, 31 juli samt 31 december. Hjärtsjukvård a. Andel patienter som kranskärlsröntgas vid icke ST-höjningsinfarkt och riskfaktor, ålder 79 år och yngre b. Andel patienter med sjukhusvårdad hjärtsvikt som under påföljande halvår behandlas med både RAAS-hämmare och betablockerare c. Andel patienter som är insatta på blodtryckshämmande behandling med ACE/A2 blockerare vid utskrivning efter hjärtinfarkt. Uppgifterna baseras på patienter <80år d. Andel patienter med ST-höjningsinfarkt, där indikation föreligger, som får PCI inom 90 min från perfusionsgrundande EKG. Avser patienter från upptagningsområdet. Varberg, Halmstad & Ljungby Avser Hallands sjukhus Halmstad Stroke Information hämtas från Riks-Stroke a. Andel patienter som erhållit trombolysbehandling på indikationen hjärninfarkt. b. Andel strokepatienter som har vårdats på strokeenhet från dag 1. c. Andel strokepatienter som har vårdats på strokeenhet efter övertag från annan avdelning. d. Andel (%) patienter som blivit bedömda av arbetsterapeut/ sjukgymnast inom 24 timmar e. Totalt antal patienter som vårdats för stroke eller hjärtinfarkt f. Andel (%) strokepatienter som är ADL-oberoende 3 månader efter akutfasen g. Andel (%) patienter som inom 3 månader efter akutfasen fått blodförtunnande behandling på indikation förmaksflimmer Kirurgi a. Andel (%) patienter med koloncancer med väntetid från diagnos till behandlingsstart (cyt/stråln/op.) inom 6 veckor b. Andel (%) patienter med rektumcancer med väntetid från diagnos till behandlingsstart (cyt/stråln/op.) inom 6 veckor c. Andelen % patienter med koloncancer som genomgått reoperation på grund av komplikation inom 30 dagar. d. Andelen % patienter med rektumcancer som genomgått reoperation på grund av komplikation inom 30 dagar. e. Andel (%) patienter med kolorektalcancer som opererats med minimal invasiv kirurgi (laparoskopi / robot) 27

29 f. Andel (%) patienter med bäckenrecidiv efter 5 år efter genomgången op. för rektalcancer g. Andelen (%) patienter med bröstcancer som genomgått reoperation på grund av tumördata. h. Andelen patienter med cholecystit som operarats inom 24 timmar Ortopedi, höftfraktur a. Andel (%) patienter som opererats för höftfraktur inom 24 timmar b. Medelväntetid mellan ankomst till akutmottagningen och operation för patienter med höftfraktur. c. Andel patienter som på grund av medicinska orsaker väntat mer än 24 timmar på operation. d. Andel patienter som på grund av andra orsaker väntat mer än 24 timmar på operation. e. Totalt antal patienter som opererats för höftfraktur. Kvinnosjukvård a. Andel kejsarsnitt enl. Robson I förstföderskor med normal graviditet vid fullgången graviditet och spontan förlossningsstart, huvudbjudning b. Andel perineala bristningar grad III-IV vid icke-instrumentell vaginal förlossning c. Totala antalet förlossningar d. Andel framfallsoperationer (prolaps) som utförs i dagkirurgi. Säker vård och fall Nedan indikatorer besvaras vid årsuppföljningen. Antal fall per 1000 vårddagar Antal fallskador per 1000 vårddagar Andel patienter > 75 år registrerade i Senior Alert Antal registrerade åtgärder i Senior Alert Svenska palliativaregistret Andel (%) patienter som var smärtlindrade vid dödsfallet Svenska palliativaregistret Andel (%) patienter som haft brytpunktsamtal med läkare Patientsäkerhetsberättelse Följsamhet till basala hygienrutiner i enlighet med SKL:s mätningar Förekomst av trycksår i enlighet med SKL:s mätningar Överbeläggning/ utlokaliserade patienter Förekomst av Vårdrelaterade Infektioner, VRI, enligt SKL:s mätningar Antalet genomförda riskbedömningar med ett bedömningsinstrument dokumenterad inom 24 timmar efter inskrivning på avdelning inklusive akutmottagning i enlighet med SKL:s mätning 28

30 Bilaga 2 Regionfullmäktiges och Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppföljning av vårdkvalitet Psykiatrisk vård 2014 Region Hallands uppföljning av kvalitet i vården genomförs tre gånger om året, under 2014 per 31 mars, 31 juli samt 31 december. BUP och vuxenpsykiatri a. Andel patienter med vårdplan LPT vid d:o vårdform b. Andel diagnossatta läkarbesök BUP a. Andel patienter med utförd C-Gas skattning b. Andel patienter med BCFPI-uppföljning c. Andel patienter med dokumenterad vårdplan d. Andel patienter med årligt läkarbesök Vuxenpsykiatri a. Andel patienter som blivit uppföljda vad gäller förekomst av biverkningar vid ECT b. Andel patienter med diagnosen schizofreni som har BMI > 30 c. Andel patienter med diagnosen schizofreni som erhållit årlig uppföljning hos läkare d. Andel patienter med dokumenterad vårdplan Kvalitetsregister Totalt antal registrerade samt procentuell ökning av registrerade patienter i nedan nationella kvalitetsregister sedan den 1 januari 2012: a. BipoläR b. RiksÄT c. PsykosR d. Kvalitetsregister ECT e. BUSA f. Kvalitetsregister ECT g. LAROS 29

31 Kvalitetsindikatorer för Ambulanssjukvård och Sjukresor Bilaga 3 Region Hallands uppföljning av kvalitet i vården genomförs tre gånger om året, under 2014 per 31 mars, 31 juli samt 31 december. Kvalitetsindikatorer gällande primära ambulansuppdrag 1. Primär patient uppdrag - Antal bedömda enligt RETTS - Fördelning/ESS Färg 2. Vårdnivå - Sjukhus - Akutmottagning - Vårdavdelning - Psykiatri - Övrigt ex Röntgen - Vårdcentral - Hemmet Väntetid vid specifika tidskritiska tillstånd till utalarmering och ankomst patient till avlämning (Vårdtid) - Fördelning på Hjärtstopp, Stroke, STEMI Infarkt Väntetid övriga tillstånd till utalarmering. - Röd - Orange - Gul - Grön Hjärtsjukvård och hjärtstopp utanför sjukhus till utalarmering av ambulans - Utalarmering till ankomst patient - Antal larm - Antal Överlevande vid avlämning sjukhus Årsrapport från Kvalitetsregister Övrig Hjärtsjukvård (ESS och EKG åtgärd) till bedömning ambulans - Antal/ ESS Färg - Antal transport till akutmottagning - Antal transporter till PCI. Målindikator <90 minuter 30

32 - Antal transporter till HIA/övrigt Stroke 1. Rädda Hjärnan 112 till utalarmering av ambulans. - Framme patient till framme sjukhus. - Ankomst sjukhus till start Trombolys. 2. Stroke övrigt. - Antal/ESS Färg - Transport till akutmottagning - Transport till övrigt Uppföljning Årsrapport Höftfrakturer 1. Antal/ESS Färg och transport till - Akutmottagning - Röntgen/Sjukhus - Röntgen/Primärvård - Ankomst sjukhus och start röntgen (Tid) - Ankomst sjukhus och start operation (Tid) Regionvård 1. Transporter Prio 2 och 3 till VG och Göteborg - Antal - Inläggningar - Kostnader enligt schablon Uppföljning Årsrapport Ambulant bedömning 1. Antal och transport till - Akutmottagning - Vårdcentral - Bedömd stanna Hemma 2. Följsamhet i Ambulanssjukvården Målindikator >80 % Liggande sjukresor 1. Antal och i tid Till vårdinrättning 2. Antal och i tid Från vårdinrättning Målindikator <20 minuter 31

33 Månadsrapport mall kommentarer Bilaga 4 Denna rapport används som mall varje månad inklusive uppföljningsrapport 1 och 2 samt Årsredovisning KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: Exempelnämnden Exempeluppdraget 2014xx xxxx Kommentera utifrån helårsprognosen orsaker till betydande avvikelser. Kommentera särskilt bemanningssituationen, vakanser etc samt personalkostnadernas utfall och prognos (använd som stöd utöver driftredovisningen även rapport X). Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut. Kommentera orsaker till prognosförändringen jämfört med föregående månadsrapport. 32

34 Månadsrapport mall resultat Bilaga 5 Denna rapport används som mall varje månad inklusive uppföljningsrapport 1 och 2 samt Årsredovisning Ekonomiuppföljning Region Halland Excelerator Urval: Konto Fast: Styrelse/Nämnd Valbart vid beställning (visas i rapportens sidfot) Uppdragsgrupp Valbart vid beställning (visas i rapportens sidfot) Period from Valbart vid beställning Period tom Valbart vid beställning Helårsutfall fg år Periodens utfall fg år Periodens utfall i år Periodens budget i år Periodens budgetavvikelse Helårsbudget Prognos budgetavvikelse Tkr Verksamhetens intäkter Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Formel Hämtas från Agresso Rapporteras månadsvis VERKSAMHETENS INTÄKTER Kostnader för personal och förtroendevalda Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Formel Hämtas från Agresso Rapporteras månadsvis Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Formel Hämtas från Agresso Rapporteras månadsvis Övriga verksamhetskostnader kkl 6 Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Formel Hämtas från Agresso Rapporteras månadsvis Övriga verksamhetskostnader kkl 7 Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Formel Hämtas från Agresso Rapporteras månadsvis Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Formel Hämtas från Agresso Rapporteras månadsvis VERKSAMHETENS KOSTNADER PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD 33

35 Riktlinjer personalredovisning 2014 Bilaga 6 Region Halland som arbetsgivare Det pågår ett utvecklingsarbete gällande uppföljning av personal vilket kan innebära en revidering av Riktlinjer personalredovisning 2014 under året. Våra politiker har i sitt långsiktiga mål och strategidokument för beslutat kring tre mål för hur Region Halland ska vara som arbetsgivare: Region Halland ska 2015 komma på topp 5 över landets mest attraktiva arbetsgivare inom regioner och landsting. Medarbetarna ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare. Region Halland ska ha rätt kompetens ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Det är dessa mål som kommer vara i fokus de kommande åren. Medarbetarna är Region Hallands viktigaste tillgång för att förverkliga verksamhetens mål. Region Halland arbetar för att ha rätt kompetenser på rätt plats. Genom att skapa bra arbetsplatser som präglas av delaktighet och dialog skapas förutsättningar för medarbetare som engagerar sig i sitt arbete och i utvecklingen för att nå målen. I samverkan med andra aktörer utvecklas Region Halland som en attraktiv arbetsgivare i en attraktiv region med invånarna i fokus. För att möta teknikutvecklingen, informationsflödet, invånarnas kunskapsnivå och förväntningar, individualiseringen och den demografiska utvecklingen är det en förutsättning att Region Halland har medarbetare med rätt kompetenser. Det kräver att Region Halland aktivt arbetar med att utveckla befintliga medarbetare och stärka sin konkurrens- och attraktionskraft för att säkra framtida tillgång på kompetens. 34

36 Månadsuppföljning 2014 Nedan följer områden som ska följas upp och analyseras i månadsuppföljningen. Analysen är viktig i ett förbättringsarbete och för planering av framtida mål för verksamheten. Till uppgifterna finns det färdiga rapporter att hämta ur Business Objects X 3.1. Utöver de punkter som följer nedan har Regionkontoret vid behov rätten att begära in fler eller andra uppgifter under året. Genomsnittligt antal anställda Denna rapport visar antalet tillsvidare och tidsbegränsade anställda som varit aktiva under beräkningsperioden. Det ger en bild av det faktiska antalet anställda samt en uppskattning av trenden. Mapp: Månadsuppföljning BO-rapport: Snittanställningar uppföljning Datum: välj aktuell månad när det gäller antal snittanställda. Sjukfrånvaro Redovisa sjukfrånvaro i förhållande till total tid. Mapp: Månadsuppföljning BO-rapport: Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt Datum: redovisning av sjukfrånvaron görs med en månads eftersläpning. För jämförelse av sjukfrånvaro med tidigare period: Mapp: Föregående år BO-rapport: Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt (valdatum) Tidsanvändning Redovisa närvarotid (i närvarotid ingår även studier med lön/del av lön) i timmar och procentuell andel i förhållande till total tid. (I rapporten finns även möjlighet att se timanställdas andel av närvarotiden) Mapp: Månadsuppföljning BO-rapport: Tidsanvändning Datum: redovisning av tidsanvändningen sker med en månads eftersläpning. Inhyrd personal Redovisa inhyrd personal arbetad tid i timmar samt kostnad. Redovisningen ska vara uppdelad per yrkeskategori. Redovisa även största orsaken till att ni hyr in läkare och sjuksköterskor samt vilka specialiteter som hyrts in. Särskild rutinbeskrivning för datafångst för såväl kostnader som arbetade timmar för inhyrd personal finns beskriven längre fram i denna bilaga. 35

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Diarienummer: DN PS140011

Diarienummer: DN PS140011 Diarienummer: DN PS140011 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT MAJ 2014 Styrelse/Nämnd: Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: Månad 1-5, 2014 : -8,5 mkr sprognos orsaker till bydande avvikelser Psykiatrin

Läs mer

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 2(9) Innehållsförteckning Nämndsplan 2013... 1 Inledning... 3 Laholmsnämndens uppdrag... 4 Nämndsplan 2013... 5 Delaktighet och dialog... 5 Kunskap om invånarna och

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669

7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669 7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669 Ärendet Styrningen sker politiskt i tre ledningsnivåer där regionfullmäktiges roll är att fatta strategiska beslut om mål och policyer och fördela de ekonomiska

Läs mer

Regionstyrelsen. Protokoll Sammanträdesdatum 2015-02-12. Tid Torsdag 12 februari 2015, kl 11:00 12:00. Plats. Grand Hotell, Falkenberg.

Regionstyrelsen. Protokoll Sammanträdesdatum 2015-02-12. Tid Torsdag 12 februari 2015, kl 11:00 12:00. Plats. Grand Hotell, Falkenberg. Protokoll Sammanträdesdatum 2015-02-12 Regionstyrelsen 38 53 Tid Torsdag 12 februari 2015, kl 11:00 12:00 Plats Grand Hotell, Falkenberg Ledamöter Mats Eriksson (M) Stefan Bengtsson (C) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-03-02] Lokala nämndens uppdrag Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2012

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(7) Datum Diarienummer 2011-11-15 HSS110110 Jonny Eriksson Ekonomisk styrning och kontroll 072-7424213 Jonny.a.eriksson@regionhalland.se Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsens

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Uppföljningsrapport 2, 2014

Uppföljningsrapport 2, 2014 Diarienummer: Uppföljningsrapport 2, 2014 Psykiatrin Halland Fastställd i Driftnämnden för Psykiatrin Halland 2014 08. Sida 1 av 25 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Vård... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-02-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 21 februari, kl 09:00 Plats Regionens hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal - Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning LS 1112-165 Specifik uppföljning 1 Uppföljning 1.1 Beställarens uppföljning I Allmänna villkor beskrivs uppföljningen. Den innebär att Beställaren löpande följer att Vårdgivare uppfyller sitt Åtagande

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-04-27 Driftnämnden Varberg Tid: Onsdagen den 27 april 2011 klockan 13.00-16.00 Plats: Varbergs stadshotell, konferenslokal Wardberg 1 Justering Driftnämnden beslutar

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Återrapportering angående intern kontrollplan 2012 Hallands sjukhus Kungsbacka

Återrapportering angående intern kontrollplan 2012 Hallands sjukhus Kungsbacka 2013-01-29 1(5) Återrapportering angående intern kontrollplan 2012 Hallands sjukhus Kungsbacka Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037

8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037 8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037 Arbetsutskottets förslag till beslut Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2013. Ärendet

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning för regionkontoret.

Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning för regionkontoret. 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Datum Diarienummer 2012-10-30 RS120419 Regionstyrelsen Mål och inriktning för regionkontoret 2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning

Läs mer

Bilaga Verksamhetsstatistik

Bilaga Verksamhetsstatistik Granskning av semesterplaneringen Bilaga Verksamhetsstatistik Region Halland Bilaga Verksamhetsstatistik Innehållsförteckning 1 Tillgänglighet 1 1.1 Ortopedi 1 1.1.1 Väntetid till mottagning 1 1.1.2 Väntetid

Läs mer

Beslut HSS

Beslut HSS - 1 - Beslut HSS 2013-09-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag till driftnämnder och lokala nämnder 2014 Innehållsförteckning Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag till driftnämnder och lokala nämnder...

Läs mer

Återrapportering av arbetet med åtgärdsplan för ekonomi i balans från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Återrapportering av arbetet med åtgärdsplan för ekonomi i balans från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2012-08-29 RS110347 Jörgen Britzén, personaldirektör HR 076-118 4884 Regionstyrelsen Återrapportering av arbetet med åtgärdsplan för ekonomi i balans

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 25 juni 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag till

Läs mer

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Louise Lindstedt Budgetchef Datum Diarienummer 2015-08-11 RS140458 Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess Förslag till Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Balanserat styrkort 2012

Balanserat styrkort 2012 Balanserat styrkort 2012 Rödmarkering innebär särskilt prioriterat område Psykiatrin Halland Telefon: 0346-571 15 Fax: 0346-581 50 E-post: psykiatrin@regionhalland.se Webb: www.regionhalland.se/psykiatrin

Läs mer

Kostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år.

Kostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år. 01054 Datum -03-09 01054 MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Nämnd: DN Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) Period: Jan-Feb Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari februari för förvaltningen Ambulans, diagnostik

Läs mer

Driftnämnden Öppen specialiserad vård

Driftnämnden Öppen specialiserad vård Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-02-18 Driftnämnden Öppen specialiserad vård Tid: Tisdagen den 18 februari 2014 klockan 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Borgkammaren, Regionkontoret södra vägen

Läs mer

Landstingsprofiler resultat per landsting i alla jämförelser

Landstingsprofiler resultat per landsting i alla jämförelser Bilaga 2 19 juni 2006 Landstingsprofiler resultat per landsting i alla jämförelser I huvudrapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet jämförelser mellan landsting 2006

Läs mer

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lokal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Årsplan utgångspunkt Regionfullmäktige (RF)

Årsplan utgångspunkt Regionfullmäktige (RF) Uppföljningsrapport 2 behovsuppföljning RF 7/11 Budget och Uppdrag RF 26-27/9 Årsplan utgångspunkt Regionfullmäktige (RF) Politisk styrning Region Halland Bästa Livsplatsen Seminarie Kunskap och förståelse

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - snämnden Ärende 8 - bilaga Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndsplan. I nämndsplanen framgår de inriktningar och

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 1 april, kl. 09.00-16.00 Plats: Konferensrum Balgö, Psykiatriska kliniken, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c Föredragningar

Läs mer

Öppna jämförelser 2011. Pressinformation 2011-11-28

Öppna jämförelser 2011. Pressinformation 2011-11-28 Öppna jämförelser 2011 Pressinformation 2011-11-28 Medverkande Svante Lönnbark, landstingsdirektör Stefan Back, medicinsk rådgivare Patrik Bergman, utredare Samhällsmedicin Katarina Wijk, chef Samhällsmedicin

Läs mer

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Karin Ingvarsson Utvecklare Datum Diarienummer 2016-02-10 RS150369, RS150370 Regionstyrelsen Första linjens vård till barn och unga med psykisk

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning]

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] s aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] Lokala s uppdrag De lokala nämndernas uppdrag är att vara befolkningsföreträdare. ska säkerställa att befolkningens totala behov av hälso- och

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar

Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar I många av indikatorerna inom psykiatrin har landstinget resultat i nivå med riket samt inom områdena; typ-1 diabetes, ortopedi, RA samt delvis inom hjärtsjukvård.

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV 29 maj 2012 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen medborgarens

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - nämnden Ärende 6 - bilaga Lokala nämndens plan för internkontroll Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Region Halland i ett omvärldsperspektiv... 3 Prognos måluppfyllelse... 6 Aktiviter som stödjer mål och delmål 2013... 8 Hälsa... 8 Vård... 9 Ekonomi... 14 Medarbetarna

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

Öppna Jämförelser 2016 Säker vård. FoU-delegationen Lars Good

Öppna Jämförelser 2016 Säker vård. FoU-delegationen Lars Good Öppna Jämförelser 2016 Säker vård FoU-delegationen 2017-01-24 Lars Good Öppna jämförelser av säker vård - Innehåll Ett urval om 52 indikatorer presenteras på landstingsnivå Publiceras 24 januari. 1. Vårdskador

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-11-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-25 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 25 maj 2011 klockan 09.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa 2018

Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2017-11-02 HNH170005 Hälsa och funktionsstöd Rose-Marie Persson Områdeschef Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 2 Hälsa Sjukvård Tandvård Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm

Läs mer

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan:

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan: Bilaga 2 I; Uppföljning sida 1 (6) A Uppföljning Avtalad verksamhet kommer att följas upp enligt nedanstående rutiner. Kraven på uppföljningen kan komma att ändras under avtalstiden. Bonus utgår för ställda

Läs mer

Öppna jämförelser Övergripande hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser Övergripande hälso- och sjukvård Öppna jämförelser Övergripande hälso- och sjukvård Landstinget har goda resultat inom områdena hälsoinriktad vård, intensivvård, ortopedisk sjukvård samt tillgänglighet. I ett flertal indikatorer ligger

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året.

Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året. Månadsrapport Nämnd: Driftnämnden Regionservice Period: 1501-1502 Kort sammanfattning Ekonomi Regionservice redovisar ett positivt resultat på 4,4 mnkr för period 1-2. Avvikelse gentemot periodiserad budget

Läs mer

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 1 Presentation av landstingets ledningsgrupp Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 2 Landstinget Blekinge Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 3 4 Blekingesjukhuset

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2013 till Driftnämnderna inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2013 till Driftnämnderna inom hälso- och sjukvården - 1 - - 2 - Dokumentstatus: Slutversion Beslut HSS 2012-10-08 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2013 till Driftnämnderna inom hälso- och sjukvården Innehållsförteckning Inledning... - 4 - Ledning

Läs mer

DIARIENUMMER DN PS130012. Verksamhetsplan 2013 PSYKIATRIN HALLAND

DIARIENUMMER DN PS130012. Verksamhetsplan 2013 PSYKIATRIN HALLAND DIARIENUMMER DN PS130012 Verksamhetsplan 2013 PSYKIATRIN HALLAND 0 INNEHÅLL Inledning 2 Mål 2013 5 Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige 6 Invånarna ska erbjudas god och

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin

Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Uppdrag från regionstyrelsen till lokala nämnder De lokala nämnderna ska under mars och/eller april

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - september 2012

Hallands Sjukhus: januari - september 2012 MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-10-15 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - september 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Ärendet Region Hallands ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande består i huvudsak av ett visst

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Indikatorer för jämställd hälsa och vård

Indikatorer för jämställd hälsa och vård Indikatorer för jämställd hälsa och vård 17 indikatorer inom hälso- och sjukvården Författare: Anke Samulowitz Rapporten är utgiven av: Kunskapscentrum för Jämlik vård, KJV Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län Landstingsstyrelsen 2012-02-08 Arbetsplats X, 2011-07-04, Namn Efternamn, www.ltkalmar.se Svensk sjukvård i världsklass Svensk sjukvård

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Övergripande indikatorer. Områdesvisa indikatorer

Övergripande indikatorer. Områdesvisa indikatorer Övergripande indikatorer Hälsotillstånd, dödlighet med mera 1 Återstående medellivslängd. Kv. + 82,9 + 83,2 + 83,4 82,3 + 82,7 + 83,2 83,5 + 82,8 + 82,8 + 83,0 + 83,0 + 83,9 + 83,0 + 82,4 + 82,8 + 82,6

Läs mer

Indikatorer. A Medicinska resultat. B Patienterfarenheter. C Tillgänglighet. D Kostnader

Indikatorer. A Medicinska resultat. B Patienterfarenheter. C Tillgänglighet. D Kostnader Indikatorer A Medicinska resultat allmänna indikatorer läkemedelsbehandling intensivvård cancersjukvård mödrahälso-, förlossnings- och nyföddhetsvård diabetesvård psykiatrisk vård strokesjukvård hjärtsjukvård

Läs mer