Disposition. IV. Rapportering för gemensamma nämnder Månadsrapport Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Disposition. IV. Rapportering för gemensamma nämnder Månadsrapport Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning"

Transkript

1

2 Disposition Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2014 är uppdelad i olika kapitel. Det första kapitlet innehåller information av övergripande karaktär och gäller för samtliga driftnämnder, lokala nämnder och bolag. Övriga kapitel innehåller riktlinjer som är specificerade för de driftnämnder och styrelser som rapporterar direkt till Regionstyrelsen, till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt vad som gäller för de gemensamma nämnderna. I. Inledning Regionstyrelsens roll Hälso- och sjukvårdsstyrelsens roll Uppdragen Uppföljningsrapporter II. Rapportering för driftnämnder och styrelser som rapporter till Regionstyrelsen Månadsrapport Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning Regionstyrelsens uppdrag 2014 Driftsnämnden för Regionservice III. Rapportering för driftnämnder som rapporterar till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Månadsrapport Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning Hälso- och Sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2014 Driftnämnden Hallands sjukhus Driftnämnden Öppen specialiserad vård Driftnämnden Psykiatri Driftnämnden Närsjukvård Lokala nämnder IV. Rapportering för gemensamma nämnder Månadsrapport Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning V. Bilagor Bilaga 1 Uppföljning av Vårdkvalitet Specialiserad vård Bilaga 2 Uppföljning av Vårdkvalitet Psykiatrisk vård Bilaga 3 Kvalitetsindikatorer för Ambulanssjukvård och Sjukresor Bilaga 4 Månadsrapport mall kommentarer Bilaga 5 Månadsrapport mall resultat Bilaga 6 Personalredovisning Bilaga 7 Ekonomisk uppföljning - Tekniska anvisningar till uppföljningsrapport 1, 2 samt årsredovisning Bilaga 8 Tidplan uppföljningsrapport 1, 2 samt årsredovisning

3 Driftnämnder Lokala nämnder Styrelser Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2014 I. Inledning Regionstyrelsen beslöt den 2 oktober 2013 om sin egen samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppföljningsplan samt gav regiondirektören i uppdrag att ta fram ta fram riktlinjer och indikatorer för uppföljning av uppdrag och uppföljningsområden till driftnämnder, lokala nämnder och styrelser, utifrån regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens behov. Verksamheten ska bedrivas utifrån av Regionfullmäktige beslutade, Mål och strategier för Region Halland , Mål och Budget 2014 och ekonomisk plan , Regionstyrelsens uppdrag till driftnämnder 2014, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppdrag 2014 till driftnämnderna inom hälso- och sjukvården samt lokala nämnder och Vårdval Halland. Regionstyrelsens uppsiktsplikt säkerställs genom att styra, leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och verkställa fullmäktiges beslut uppföljning av driftnämndernas hälso- och sjukvårdsuppdrag uppföljning av driftnämnders och styrelsers regionala uppdrag uppföljning av lokala nämnders uppdrag uppföljning av gemensamma nämnder uppföljning av Vårdval Halland uppföljning av arbetsgivaransvaret Uppföljning är ett av de viktigaste verktygen som respektive organisatoriska nivå har för att utöva en effektiv styrning, för såväl förtroendemän som för beslutsfattande tjänstemän. 2

4 Regionstyrelsens roll Regionstyrelsen leder och samordnar all verksamhet i regionen. Styrelsen har ägaransvar för de driftnämnder som bedriver regionens verksamhet i egen regi. Ägaransvaret handlar om en ekonomi i balans, att styra som arbetsgivare och fastighetsägare, och om att se till att alla nämnder och styrelser följer fullmäktiges beslut. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens roll Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har under regionstyrelsen helhetsansvaret för att beställa hälso- och sjukvård i hela länet, oavsett utförare. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen styr dels genom beslut om uppdrag, mål och ersättningar till driftnämnder och externa leverantörer, dels genom uppföljning. HSS har ett beredningsansvar för de ärenden i styrelsen som ska avgöras i regionfullmäktige. Ärenden från HSS till regionfullmäktige bereds även i regionstyrelsen. Uppdragen Utifrån regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag ska driftnämnder och styrelsers arbete bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Riktlinjerna för uppföljningen är uppdelad i två dimensioner. Den första dimensionen avser uppföljning av ansvar och innehåll samt ersättning till driftnämnder och styrelser. Den andra dimensionen avser uppföljning av uppdragen 2014, vilken är uppdelad i uppföljning per månad och uppföljning per 3 och 7 månader och år. Delning är gjord mellan de driftnämnder och styrelser som rapporterar till Regionstyrelsen och de driftnämnder som rapporterar till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Varje driftnämnd ska besluta om egna riktlinjer kopplade till eget styrdokument. Uppföljningsrapporter För att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag ska driftnämnder och styrelser bidra med uppföljningar, så att styrelsen får information om de olika verksamheterna som i sin tur bildar helheten års uppföljningar består av månadsrapporter uppföljningsrapport 1 och 2 årsredovisning 3

5 Månadsrapport Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen följer upp delar av driftnämndernas mål och uppdrag varje månad. Månadsrapporten är en kort sammanfattning av driftnämndernas verksamhet sett ur ett koncernperspektiv med fokus på analys av avvikelserna. Syftet med månadsrapporten är att få en överskådlig bild över verksamheten och därmed en möjlighet att på ett tidigt stadium kunna korrigera för eventuella avvikelser mot beslutad plan. Månadsrapporten ligger till grund för en effektiv styrning på kort och lång sikt och utgör basen i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsen redovisning. I månadsrapporten redovisas ekonomi, personal, prognos över ekonomiskt utfall och verksamhetsmål samt en sammanfattande analys av eventuella avvikelser. Regiongemensamma mallar ska användas för uppdragen vilka kompletteras med för varje nämnd specifik redovisning. Vid förändring av prognos avseende ekonomiskt utfall eller betydande avvikelse i verksamheten ska det ske ett informationsutbyte mellan ansvarig ekonom på driftnämnd och kontaktperson på regionkontoret. En åtgärdsplan ska utan anmodan bifogas månadsrapporten påföljande månad. Av åtgärdsplanen ska framgå om den är beslutad, vad status är, vilka åtgärder som är vidtagna, vilka åtgärder som planerade och effekten av dessa. Då det har lagts fram en årsrapport eller liknande från ett nationellt kvalitetsregister eller en rapportering från öppna jämförelser ska det ur driftnämndens perspektiv rapporteras nästkommande månad. För lokal nämnd ska månadsrapporten innehålla en kort beskrivning av avvikelser av väsentligheter rörande ekonomin. Månadsrapport ska skickas in för månaderna januari, februari, april, maj, augusti, september, oktober och november. Månadsrapporteren ska skickas till Regionkontoret senast den 6:e arbetsdagen i månaden för att utgöra underlag till regionstyrelsens totala månadsuppföljning (bryt sker dag 4). För månadsrapporten gäller samma hantering som för uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsrapport, nämligen att en preliminär månadsrapport som inte är beredd av driftnämnd, lokal nämnd eller styrelse skickas direkt till regiondirektören via kontaktperson, på Avdelningen för Ekonomisk styrning och uppföljning e-post Efter politisk beredning kan en definitiv månadsrapport skickas in som komplettering. Månad Januari Februari April Maj Juni Augusti September Oktober November Bryt 6 feb 6 mars 7 maj 5 juni 4 juli 4 sept 6 okt 6 nov 4 dec Månadsrapport till RK 10 feb 10 mars 9 maj 10 juni Ingen rapport kommentar i UR 2 8 sept 8 okt 10 nov 8 dec 4

6 Kontaktperson Cathrin Nordander Tovstedt Uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsredovisning Månadsrapporten kompletteras efter tre och sju månader av uppföljningsrapport ett och två, samt efter tolv månader av en årsredovisning. Innehållet i dessa rapporter motsvarar förutom innehållet i månadsrapporten även en fördjupad analysdel av regionala uppdrag, mål och inriktningar respektive hälso- och sjukvårdsuppdragen Uppföljningsrapport två, ska även innehålla en kommentar till det ekonomiska läget efter 6 månader. Rapporten ska innehålla fakta, analys och slutsatser om verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi utifrån uppdragens karaktär samt uppföljning av eventuella beslutade åtgärdsplaner. Det ska framgå om avvikelser härleds till personalsituationen, produktionskostnader, avvikelser i produktionsvolymen etc. Analys och slutsatser ska svara på: Vad händer? Hur yttrar det sig? När i tiden händer det? (Har det hänt eller kommer det att hända)? Var i organisationen inträffar det? Vem berör det? (Berör det invånarna, patienterna, personal eller andra driftnämnder)? Varför hände det? Vid avvikelser mot beslutat uppdrag och policys ska uppföljningsrapporten innehålla beskrivning av korrigerande eller kompletterande åtgärder som planeras eller har utförts. Uppföljning av policys Regionfullmäktige har beslutat om policys som driftnämnderna har att förhålla sig till. I årsuppföljningen ska därför verksamheten kommenteras i förhållande till: Handikappolitiskt program Miljöpolicy Informationspolicy FoU-policy Säkerhets- och informationssäkerhetspolicy Arbetsmiljöpolicy Chefspolicy Medarbetarpolicy Inköps- och upphandlingspolicy 5

7 Finanspolicy IT policy Intern kontroll En internkontrollplan ska redovisas, både att en plan har upprättats och resultatet av planen. I samband med redovisning av Årsrapport 2014 ska planen för 2015 redovisas och därefter ska planen följas upp i samband med uppföljningsrapport 1, 2 samt årsredovisning. Framtidsavsnitt i årsredovisningen Beskriv väsentliga förändringar som förväntas komma de närmaste tre-tio åren och som bedöms viktiga att beakta när styrelse, driftnämnd, regionstyrelse, hälso- och sjukvårdsstyrelse samt regionfullmäktige planerar för regionens framtid. Kommentera hur teknisk och medicinsk utveckling kommer att påverka verksamheten och regionens möjlighet att erbjuda hallänningen visionen bästa livsplatsen. Förändringarna ska belysas ur ett befolknings- och verksamhetsperspektiv. Övrigt Styrelsernas och nämndernas fastställda uppföljningsrapporter och årsredovisning ska skickas in till diariet på Regionkontoret (e-post Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på intranät och på regionens webbsida. Rapporterna ska följa Region Hallands grafiska profil vilket bland annat innebär att framsidan ska inkludera Region Hallands logotyp (längst upp till vänster). Styrelsen eller nämndens namn skrivs ut som vanlig text med typsnittet arial på lämplig plats och format pdf. Styrelsernas och nämndernas uppföljningsrapporter och årsredovisning 2014 ska finnas tillgängliga för revision enligt särskild upprättad tidplan. Revidering av riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2014 kan komma att ske under året som en följd av bland annat nya och reviderade styrdokument. Regiondirektören kan komma att begära in ytterligare information om behov föreligger. Bilagor Bilaga 1 Uppföljning av Vårdkvalitet Specialiserad vård Bilaga 2 Uppföljning av Vårdkvalitet Psykiatrisk vård Bilaga 3 Kvalitetsindikatorer för Ambulanssjukvård och Sjukresor Bilaga 4 Månadsrapport mall kommentarer Bilaga 5 Månadsrapport mall resultat Bilaga 6 Personalredovisning Bilaga 7 Ekonomisk uppföljning - Tekniska anvisningar till uppföljningsrapport 1, 2 samt årsredovisning Bilaga 8 Tidplan uppföljningsrapport 1, 2 samt årsredovisning 6

8 II. Rapportering för driftnämnder och styrelser som rapporterar till Regionstyrelsen Månadsrapport Månadsrapport ska lämnas av Regionservice, Regionkontoret, Skolförvaltningen samt Kulturförvaltningen. Mall se Bilaga Uppföljning av Regionstyrelsens uppdrag 2014 EKONOMI Faktiskt resultat ackumulerat Avvikelse Årsprognos Periodiserad budget/ Helårsbudget Kommentera utifrån helårsprognosen orsaker till betydande avvikelser Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut Kommentera orsaker till prognosförändring jämfört med föregående månadsrapport PERSONAL Genomsnittligt antal anställda Sjukfrånvaro Tidsanvändning Inhyrd personal Kommentera särskilt bemanningssituationen, vakanser etc samt personalkostnadernas utfall och prognos SAMMANFATTNING/ Övrigt 7

9 Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning Uppföljning Mål och Budget 2014 samt Regionstyrelsens uppdrag 2014 Regionsstyrelsen är nämnd för Regionkontoret, Skolförvaltningen och Kulturförvaltningen, vars uppdrag ges i förvaltningsspecifika Mål och inriktningsdokument. Uppföljning enligt särskild anvisning. Regionkontoret har ansvar för sammanställning och uppföljning av samtliga av Regionfullmäktige beslutade mål, enligt Mål och Budget VERKSAMHET REGIONSERVICE UR1 UR2 ÅR Regionstyrelsens uppdrag 2014 enligt spec nedan X X X REGIONKONTORET Uppföljning av Mål och inriktning (se särskild anvisning) X X X Avvikelse X X X KULTURFÖRVALTNINGEN Uppföljning av Mål och inriktning (se särskild anvisning) X X X Avvikelse X X X SKOLFÖRVALTNINGEN Uppföljning av Mål och inriktning (se särskild anvisning) X X X Avvikelse X X X EKONOMI samtliga Bilaga Årsprognos X X X Kommentera utifrån helårsprognosen orsaker till betydande X X X avvikelser Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå X X X en budget i balans vid årets slut Kommentera orsaker till prognosförändring jämfört med X X X föregående månadsrapport Periodiserad budget/ Ackumulerat X X X Faktiskt resultat ackumulerat (per uppdrag) X X X Kostnadsutveckling totalt X X X Lönekostnadsutveckling per månad och ackumulerat X X X Resultaträkning X X X Investeringsredovisning inklusive prognos X X X PERSONAL samtliga Bilaga X X X Kommentera särskilt bemanningssituationen, vakanser etc X X X samt personalkostnadernas utfall och prognos SAMMANFATTNING/ Övrigt - samtliga X X X 8

10 Regionstyrelsens uppdrag 2014 till Driftsnämnden för Regionservice En statusrapportering av samtliga deluppdrag ska ske till Regionstyrelsen i uppföljningsrapport 1 och 2 samt slutrapportering i årsredovisning Varje deluppdrag ska kommenteras. Förklaring Status Röd Uppdraget följer inte planeringen eller är inte påbörjat Gul Uppdraget följer delvis planering/ pågår Grön Uppdraget följer plan eller är avslutat Uppdrag Driftsnämnden för Regionservice är Region Hallands serviceorganisation och leverantör av administrativt stöd. Nämndens främsta uppdrag är att leverera kostnadseffektiv administration och service till rätt kvalitet, för att stödja regionens kärnverksamhet. Driftsnämnden för Regionservices huvuduppdrag är att, med utgångspunkt från regionens övergripande mål, erbjuda upphandlings-, fastighets- försörjnings- och administrativa stödfunktioner till regionens verksamheter. Nämnden ska dessutom se över och vid behov- effektivisera regionens arbetsprocesser och informationstekniska system. Fastigheter och informationstekniska system ägs av Regionstyrelsen men under hålls, utvecklas och driftas av driftsnämnden för Regionservice på uppdrag av Regionstyrelsen. Nämnder och styrelser inom Region Halland har sedan ett kundförhållande till nämnden för Regionservice gällande upphandlings-, fastighets- försörjnings- och administrativa stödfunktioner. Driftsnämnden för Regionservice ska kontinuerligt arbeta med att utveckla sina administrativa tjänster och servicetjänster till verksamheten i egen regi. Utvecklingsarbetet ska ske tillsammans med driftsnämnderna och dess förvaltningar. Driftsnämnden för Regionservice ska kontinuerligt jämföra sitt serviceutbud avseende kvalitet, effektivitet och kostnad Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar 9

11 med motsvarande service hos andra leverantörer och nämnden ska, efter samråd med regionstyrelsen, kunna konkurrensutsätta delar av verksamheten när behov konstateras, även kund kan initiera diskussion om konkurrensutsättning. Driftsnämnden för Regionservice erhåller inte något regionbidrag för att driva sin verksamhet utan ska finansiera sin verksamhet med intäkter för utförda tjänster. Nämnden ska upprätta internöverenskommelser med verksamheten i egen regi. Huvudprincipen är att verksamheten ska finansieras med intäkter för utförda tjänster. Driftsnämnden har inte något avkastningskrav utan förväntas prissätta sina tjänster i en sådan nivå att nämnden, efter nödvändiga avsättningar för investeringar, lämnar ett nollresultat. Driftsnämnden för Regionservice ska om ett överskott genereras återbetala detta till Regionstyrelsen. Driftsnämnden för Regionservice ska ha beredskap att ta emot ytterligare stödfunktioner efterhand som Region Halland renodlar och effektiviserar i sin verksamhet. Driftsnämnden för Regionservice ska söka möjligheter till effektiv samverkan med andra offentligt finansierade organisationer. Nämnden ansvara för att verkställa och leverera det informationsteknologiska stödet i Region Halland avseende drift, förvaltning och investering på uppdrag av Regionstyrelsen. En strukturerad tjänstemannamodell för verksamhetens behov samt instyrning av nationella gemensamma satsningar fungerar som beställarfunktion och leds av Regionkontoret. Strukturen utgör underlag för driftnämnden för Regionservice uppdrag. Driftsnämnden för Regionservice ska upprätta plan för hur de nationella mål som finns avseende digital agenda/e-samhället implementeras och följs. Sammanfattning - uppdrag 2014 Genomföra en prissänkning samt inte 10

12 indexuppräkna kostnader Upprätta Gemensam administrativ service enligt beslut i Regionstyrelsen den 2/ Driva Media och reklam verksamhet enligt uppdrag från Regionkontoret Verkställa införandet av Agresso Överta utförardelen av ledningssystem från Regionkontoret Bidra till förtydligande av RGS roll i förhållande till Regionkontoret i bla fastighetsfrågan Utreda förutsättningarna för att anta en Grön IT-strategi i Region Halland. Region Halland som arbetsgivare Se bilaga personaluppföljning 11

13 III. Rapportering för driftnämnder som rapporterar till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Månadsrapport Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag Mall se Bilaga Driftnämnd VÅRD HS Öppen Närsjukv Psyk Lokala n Tillgänglighet enligt lagstadgad vårdgaranti/ andel inom 0,7,90,90 dagar nybesök, behandling/åtgärd X X X X Totalt antal utfärdade vårdgarantisedlar X X X nybesök, behandling/åtgärd Återbesök andel inom medicinsk måldatum X X X Uppföljning av kömiljarden 2014 enligt SKLs X X avstämningar (faktiska väntetider) Uppföljning av BUP-stimulansmedel för barn och unga med psykisk ohälsa enligt SKLs avstämningar (faktiska väntetider) X Antal väntande nybesök, fördjupad X X X utredning/behandling PRODUKTION Produktion, volymer och vårdpoäng (för X X X X respektive driftsnämnd relevanta indikatorer) Kostnad och faktiskt utfall Antal vårdtillfällen X X X Dagkirurgi antal poäng och produktion X X Antal DRG poäng (slutenvård) X X Case Mix Index (CMI) X X Antal cytostatikapoäng X X Läkarbesök X X X X Sjukvårdande behandling X X X X EKONOMI Faktiskt resultat ackumulerat X X X X X Avvikelse X X X X X Årsprognos X X X X X Periodiserad budget/ Helårsbudget X X X X X Regionvårdkostnader X X X Kommentera utifrån helårsprognosen X X X X X orsaker till betydande avvikelser Vid negativ helårsprognos, ange X X X X X planerade åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut Kommentera orsaker till X X X X X prognosförändring jämfört med föregående månadsrapport PERSONAL Genomsnittligt antal anställda X X X X Sjukfrånvaro X X X X Tidsanvändning X X X X Inhyrd personal X X X X Kommentera särskilt X X X X bemanningssituationen, vakanser etc samt personalkostnadernas utfall och prognos SAMMANFATTNING/ Övrigt X X X X X 12

14 Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2014 samt delar av Mål och Budget VERKSAMHET (för respektive driftsnämnd relevanta indikatorer) UR1 UR2 ÅR Tillgänglighet enligt lagstadgad vårdgaranti/ andel inom X X X 0,7,90,90 dagar nybesök, behandling/åtgärd Totalt antal utfärdade vårdgarantisedlar nybesök, X X X behandling/åtgärd Återbesök andel inom medicinsk måldatum X X X Uppföljning av kömiljarden 2014 enligt SKLs avstämningar (faktiska X X X väntetider) Uppföljning av BUP-stimulansmedel för barn och unga med psykisk X X X ohälsa enligt SKLs avstämningar (faktiska väntetider) Antal väntande nybesök, fördjupad utredning/behandling X X X Uppföljning av månatlig rapportering till den nationella X väntetidsdatabasen av genomförda läkarbesök inom närsjukvården PRODUKTION (för respektive driftsnämnd relevanta indikatorer) Produktion, volymer och vårdpoäng, Kostnad och faktiskt utfall X X X Antal vårdtillfällen X X X Dagkirurgi antal poäng och produktion X X X Antal DRG poäng (slutenvård) X X X Case Mix Index (CMI) X X X Antal cytostatikapoäng X X X Kostnadsytterfall och vårdtidsytterfall (t.ex. merkostnader, variationer X X X mellan sjukhusen och sjukdomsgrupper) Läkarbesök X X X Sjukvårdande behandling X X X Kapacitetsutnyttjande X X X Kostnadsredovisning per uppdrag X X X KPP (Kostnad Per Patient) X X X Driftnämnden för Hallands Sjukhus Somatisk specialiserad vård Bilaga X X X Kvalitetsindikatorer för Ambulanssjukvård och Sjukresor Bilaga X X X Hälso- och sjukvårdstyrelsens uppdrag 2014 enligt spec nedan X X X Särskild redovisning av tandvårdens intäkter och kostnader enligt X nationella riktlinjer Driftnämnden för Öppen specialiserad vård Somatisk specialiserad vård Bilaga X X X Hälso- och sjukvårdstyrelsens uppdrag 2014 enligt spec nedan X X X Driftnämnden för Psykiatri Uppföljning av psykiatrin Bilaga X X X Hälso- och sjukvårdstyrelsens uppdrag 2014 enligt spec nedan X X X Driftnämnden för Närsjukvården Hälso- och sjukvårdstyrelsens uppdrag 2014 enligt spec nedan X X X Särskild redovisning av tandvårdens intäkter och kostnader enligt X nationella riktlinjer Lokala nämnder Hälso- och sjukvårdstyrelsens uppdrag 2014 enligt spec nedan X X X EKONOMI samtliga Bilaga Årsprognos X X X Kommentera utifrån helårsprognosen orsaker till betydande avvikelser Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå 13

15 en budget i balans vid årets slut Kommentera orsaker till prognosförändring jämfört med föregående månadsrapport Periodiserad budget/ Ackumulerat X X X Faktiskt resultat ackumulerat (per uppdrag) X X X Kostnadsutveckling totalt X X X Kostnadsutveckling per producerad DRG-poäng dels över tid X X X och dels i förhållande till budgeterad kostnad Lönekostnadsutveckling per månad och ackumulerat X X X Kostnadsutveckling för läkemedel X X X Regionvård/ Volym köpt vård (t.ex. trender, fakturering, antal extremt X X X dyra fall), kostnader Resultaträkning X X X Investeringsredovisning inklusive prognos X X X PERSONAL samtliga Bilaga Kommentera särskilt bemanningssituationen, vakanser etc samt personalkostnadernas utfall och prognos SAMMANFATTNING/ Övrigt - samtliga X X X 14

16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag till driftnämnder och lokala nämnder 2014 Rapportering av samtliga deluppdrag ska ske till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppföljningsrapport 1 och 2 samt slutrapportering i årsredovisning Förklaring Status Röd Uppdraget följer inte planeringen eller är inte påbörjat Gul Uppdraget följer delvis planering/ pågår Grön Uppdraget följer plan eller är avslutat HSS uppdrag till samtliga driftnämnder Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar HÄLSA Mål: Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Arbeta i enlighet med hälsofrämjande hälso- och sjukvård VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Ge vård på rätt vårdnivå i enlighet med LEONprincipen (Lämpligaste Effektiva Omhändertagande nivå) och som en del i detta uppdrag Säkra att patienten (åter)-remitteras till närsjukvården då specialistvårdens resurser inte längre behövs. Säkra förekomst och efterlevnad av rutiner och riktlinjer för identifiering, dokumentation och omhändertagande avseende våld i nära relationer. Medverka i arbetet med kommande förändringar av hemsjukvården Säkerställa det somatiska omhändertagandet av patienter med psykiatrisk sjukdom. Allt eftersom beslut fattas av HSS i det regionala arbetet inom missbruks-området ska besluten 15

17 hanteras av berörd nämnd. Mål: Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Medverka i och driva införandet av nya e- hälsotjänster samt vidta de verksamhetsåtgärder som krävs för att utveckla detta i syfte att stärka patienternas delaktighet. Delta i den fortsatta utvecklingen av det utökade vårdvalet, Vårdval Halland plus Fokusera särskilt på ett arbets- och förhållningssätt som aktivt främjar invånares inflytande och delaktighet. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Delta i framtagandet av relevanta handläggningsöverenskommelser och annat gränsdragningsarbete. Uppnå medicinska resultat som ligger i nivå med riket eller bättre, med ständig förbättring av resultaten över tid- som en del i detta uppdrag Genom en såväl lokal som regional analys av Öppna jämförelser 2013 eller annan relevant statistik, identifiera prioriterade utvecklingsområden. Arbetet ska, för gränsöverskridande vårdprocesser, ske i samverkan med berörda förvaltningar eller kommuner. Delta i aktuella mätningar och nå resultat som är nationellt ledande samt visa ständiga förbättringar över tid. Delta i relevanta kvalitetsregister och uppnå hög täckningsgrad i dessa samt vidta förbättringsarbete utifrån resultat. Delta i systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i syfta att minska vårdrelaterade skador samt kvalitetsbristkostnader. Samtliga berörda förvaltningar ska delta i 16

18 utbildningen och införandet av RGS-webb (Råd- Givning-Stöd) för beslutstöd. KOMMUNIKATIONER Mål: Invånarnas och företagens tillgång till e-tjänster ska öka Samtliga vård- och tandvårdsmottagningar sak erbjuda invånartjänsterna mina vårdkontakter och ett basutbud av tjänster. Varje mottagning ska öka antalet ärenden som kommer in från invånare via Mina vårdkontakter med minst 20 procent under Region Halland som arbetsgivare Se bilaga personaluppföljning EKONOMI Inom nämndens verksamhet skapa delaktighet och förståelse för verksamhetens ekonomiska helhet och som en del i detta uppdrag utveckla ansvarstagande för kostnadskontroll och produktionsstyrning på lägsta lämpliga nivå i verksamheten. HSS uppdrag till Driftnämnden Närsjukvård Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Utvärdera särskilda insatser och om möjligt effekten av särskild satsning av barntandvårdspengen i särskilt utsatta områden. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Införa VAS i tandvården Ekonomisk ersättning till Driftnämnden Närsjukvård 2014 Se bilaga ekonomisk uppföljning samt mall 17

19 HSS uppdrag till Driftnämnden Psykiatri Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar HÄLSA Mål: Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Det hälsofrämjande perspektivet, med insatser för de som har behov, ska särskilt beaktas VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Kartlägga den undanträngningseffekt som uppkommit av att neuropsykiatriska diagnoser ökat. Kartlägga behov av vårdgaranti beträffande läkarinsatser och sjukvårdande insatser av andra personalkategorier. Att i samverkan med Driftnämnden Öppen Specialiserad vård fortsätta arbetet med att tydliggörande av gränssnitt mellan psykiatri och habilitering. Arbeta med gränssnittsfrågor mot kommunerna beträffande patienter med missbruk som inte har en psykisk diagnos och som en del i detta bedriva arbetet med övriga förvaltningar och kommuner för att fånga upp dessa patienter. Ansvara för att ta fram tydliga direktiv hur den somatiska hälso- och sjukvården ska hantera denna patientgrupp. Att i samklang med Nationella riktlinjer för psykiatri och särskilt för schizofrenigruppen omstrukturera för mer öppenvård och mindre slutenvård. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Delta i nationella PRIO-satsningen - och som en del i detta. arbeta i samverkan med kommuner och närsjukvård för att nå målen i prio-planen öka täckningsgraden i nationella kvalitetsregister aktivt arbeta med Mer vård mindre våld 18

20 (förbättringsarbete i heldygnsvården). förbättra tillgängligheten i barn- och ungdomspsykiatrin och resultatet ska följa nationella riktlinjer. ta fram intern plan för satsningen inom psykiatrin fortsätta utvecklingen av vården för patienter med missbruk och samtidig psykiatrisk diagnos Utredningsuppdrag Rättsvården beträffande ekonomi, verksamhet, kvalitet och uppföljning. Inom ramen för regional samverkan fortsätta utveckla stödet till barn med psykisk ohälsa och som en del i detta uppdrag samverka med närsjukvården. Ekonomisk ersättning till Driftnämnden Psykiatri 2014 Se bilaga ekonomisk uppföljning samt mall HSS uppdrag till Driftnämnden Hallands sjukhus Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar HÄLSA Mål: Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Hallands sjukhus ska delta i nationell studie inom cancerprocessen vilken innefattar bland annat coloncancerscreening. VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Hallands sjukhus ska vidareutveckla vården för individer med många besök per år i hälso- och sjukvården för att i förlängningen minska vårdbehov och vårdkonsumtion- och som en del i detta arbete fortsätta med ett 19

21 breddinförande av Trygg Hemgång Hallands sjukhus ska utveckla beskrivningssystem för den öppna vården inom abonnemangsfinansierad öppenvård. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska arbeta med att utifrån evidens fortsätta utvecklingen av vårdkedjor som exempelvis snabbspår samt utvärdera dess effekter och utfall i samverkan med övriga vårdgivare. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska utvärdera effekten och nyttan av införd modell för IVPA samt arbeta för en vidareutveckling. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Hallands sjukhus ska fortsätta arbetet med att inom ramen för infektionskliniken organisera konsultstöd till behandlande läkare i närsjukvården avseende handläggningen av smittbärare med multiresestenta bakterier och om detta faller väl ut permanenta uppdraget. Hallands sjukhus ska fortsätta att beskriva vårdens innehåll genom att diagnosregistrera samtliga läkarbesök samt KVÅ-registrera samtliga åtgärder. Hallands sjukhus ska delta i förstudie som beskriver utvecklingen inom av medicinsktekniska behandlingshjälpmedel och ge förslag till åtgärd som förberedelse inför framtida behov. Hallands sjukhus ska säkerställa att en fortsatt utveckling av dagkirurgisk verksamhet och polikliniska operationer följer eller leder utvecklingen i riket. Utveckla en beskrivande modell och en kartläggning av flödena samt en kostnadsanalys. Hallands sjukhus ska ta fram rutin, i linje med organisationen för kunskapsstyrning, för att vid införandet av nya resurskrävande diagnostiska metoder eller behandlingsmetoder redovisa evidens och ställningstagande i olika nationella 20

22 organ i beslutsunderlag till HSS. Hallands sjukhus ska säkerställa fortsatt arbete och utse processledare för beslutade processer som exempelvis cancerprocessen. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska utvärdera effekten av införd sjuksköterskebaserad ambulant bedömning samt arbeta för att evidensbasera och utveckla modellen. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska genom 1177 Sjukvårdsrådgivningen genomföra projekt för införande av länsgemensamt beslutsstöd, RGS webb. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska genom 1177 Sjukvårdsrådgivningen arbeta för att få fler landsting/regioner intresserade avseende samverkan kring sjukvårdsrådgivningen. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska inom området medicinsk diagnostik ta fram och eventuellt revidera grunduppdragen inför beslut i HSS. Områdena som berörs är: Vårdhygien Bårhus Läkemedelsenheten detta uppdrag ska synkroniseras med den förstudie som gjorts Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska inom området medicinsk diagnostik kartlägga, analysera och ge förslag till förbättring avseende problematiken runt utbildningen av ST-läkare samt göra STtjänstgöring attraktiv inom området. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska inom området medicinsk diagnostik arbeta för och genomföra införandet av gemensamma system i Region Halland 21

23 Volymer DRG poäng utifrån 2014 års vikter Resultat Prognos Avvikelse Kommentar Ekonomisk ersättning till Driftnämnden Hallands sjukhus Uppföljning per uppdragsgrupp Se bilaga ekonomisk uppföljning samt mall HSS uppdrag till Driftnämnden Öppen specialisera vård Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar HÄLSA Mål: Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Täckningsgraden för cellprovsscreening i Halland ska öka Utveckla arbetet med personer med begynnande eller utvecklad övervikt och fetma Hallands sjukhus ska delta i nationell studie inom cancerprocessen vilken innefattar bland annat coloncancerscreening. VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Utreda och kostnadsberäkna möjligheten till att inrätta döv-team. Utreda behov av tillgänglighet inom Hörselvården till exempel i inlandskommunerna. Inom habiliteringen ansvara för att i samverkan med Driftnämnden Psykiatri fortsätta arbetet med tydliggörande av gränssnitt. Ha fortsatt ansvar för uppdraget kring tillgänglighet i avvaktan på eventuellt nytt beslut utifrån kommande förstudie. Hallands sjukhus ska vidareutveckla vården för individer med många besök per år i hälso- och sjukvården för att i förlängningen minska vårdbehov och vårdkon-sumtion- och som en del i detta arbete fortsätta med ett breddinförande av 22

24 Trygg Hemgång Hallands sjukhus ska utveckla beskrivningssystem för den öppna vården inom abonnemangsfinansierad öppenvård. Mål: Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Förbered verksamheten för och bidra till ett fria val av hjälpmedel. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Inom Hälsa och funktionsstöd ta fram och eventuellt revidera grunduppdragen inför beslut i HSS. Gränssnitten ska särskilt beaktas. Områdena som berörs är: habilitering ungdomsmottagning mödrahälsovård DaKo hörselvård syncentral tolktjänst Hallands sjukhus ska fortsätta att beskriva vårdens innehåll genom att diagnosregistrera samtliga läkarbesök samt KVÅ-registrera samtliga åtgärder. Hallands sjukhus ska säkerställa att en fortsatt utveckling av dagkirurgisk verksamhet och polikliniska operationer följer eller leder utvecklingen i riket. Utveckla en beskrivande modell och en kartläggning av flödena samt en kostnadsanalys. Hallands sjukhus ska ta fram rutin, i linje med organisationen för kunskapsstyrning, för att vid införandet av nya resurskrävande diagnostiska metoder eller behandlingsmetoder redovisa evidens och ställningstagande i olika nationella organ i beslutsunderlag till HSS. Hallands sjukhus ska säkerställa fortsatt arbete och utse processledare för beslutade processer som exempelvis cancerprocessen. Ekonomisk ersättning till Driftnämnden Öppen specialiserad vård Uppföljning per uppdragsgrupp Se bilaga ekonomisk uppföljning samt mall 23

25 HSS uppdrag till Lokala nämnder 2014 Uppdrag Fokusområde kopplat till målområdet hälsa Fortsätta med att utveckla formerna för och användandet av invånardialoger i syfte att främja delaktighet och dialog och effektiva beslut utifrån behov. Vidare genomföra dialoger utifrån området jämlik hälsa med koppling till livsvillkor. Erfarenheterna av utvecklingsarbetet samt informationsinnehållet i genomförda dialoger ska redovisas i ett sammanhållet dokument till hälso- och sjukvårdsstyrelsen i ordinarie uppföljningsprocess. Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar Informera och förankra beslut som fattas inom regionen samt vägleda invånare i hur systemet fungerar som en helhet. Detta innefattar dialog och information om till exempel egenvård, 1177, Vårdval Halland, Vårdval Halland plus och vårdgaranti. Kunskap om invånarna och deras hälsa Medverka i samt ha och ta initiativ i utvecklingen av regionens gemensamma kartläggning och kartläggningsprocess av befolkningens hälsa och behov av hälso- och sjukvård samt tandvård. Genomföra kompletterande lokalt kartläggningsarbete utifrån lokala förutsättningar och förhållanden samt bidra i kommunala kartläggningar av befolkningens hälsa och behov av hälso- och sjukvård. Ta tillvara på erfarenheterna från den nationella samlingen för social hållbarhet samt medverka i framtagandet av Region Hallands strategi för en god hälsa på lika villkor. Samverkan för bättre hälsa Utifrån det breda folkhälsoperspektivet, samverka och föra dialog med kommunen och andra samhällsaktörer utifrån målsättningen att omsätta hälso- och sjukvårdens erfarenheter och kunskap om befolkningens hälsa i främjande insatser för Hallands invånare. Lokala nämnder ska medverka i samt ha och ta initiativ i utvecklingen av uppdraget för och uppföljningen av hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 24

26 Prioriterade grupper och områden Särskilt arbeta med frågan om hur unga och unga vuxnas relation till det samlade hälso- och sjukvårdssystemet ser ut samt hur de vill ha sin kontakt med hälso- och sjukvården. Ekonomisk ersättning 2014 Se bilaga ekonomisk uppföljning samt mall 25

27 IV. Rapportering för gemensamma nämnder Hjälpmedelsnämnden och Patientnämnden är gemensamma nämnder mellan de halländska kommunerna och regionen. Region Halland är värdkommun för nämnderna vilket gör att de ska följa regionens rutiner vad gäller uppföljning och rapportering. Nämnderna styrs av Mål och strategier för Region Halland och verksamhetens mål utformas utifrån dessa för regionen övergripande mål. Uppföljning av Hjälpmedelsnämnden och Patientnämnden sker i likhet med övriga nämnder med månadsrapportering, uppföljningsrapporter efter 3 och 7 månader samt årsrapportering. Rapporterna skickas till Regionstyrelsen. Månadsrapport Mall se Bilaga EKONOMI Faktiskt resultat ackumulerat Avvikelse Årsprognos Periodiserad budget/ Helårsbudget Kommentera utifrån helårsprognosen orsaker till betydande avvikelser Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut Kommentera orsaker till prognosförändring jämfört med föregående månadsrapport SAMMANFATTNING/ Övrigt Uppföljningsrapport 1 och 1, Årsredovisning Uppföljning Mål och Strategier , Mall se Bilaga EKONOMI Faktiskt resultat ackumulerat Avvikelse Årsprognos Periodiserad budget/ Helårsbudget Kommentera utifrån helårsprognosen orsaker till betydande avvikelser Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut Kommentera orsaker till prognosförändring jämfört med föregående månadsrapport VERKSAMHET Uppföljning av mål relevanta för verksamheten utifrån Mål och Strategier Avvikelser SAMMANFATTNING/ Övrigt 26

28 V. Bilagor Bilaga 1 Regionfullmäktiges och Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppföljning av vårdkvalitet Specialiserad vård 2014 Region Hallands uppföljning av kvalitet i vården genomförs tre gånger om året, under 2014 per 31 mars, 31 juli samt 31 december. Hjärtsjukvård a. Andel patienter som kranskärlsröntgas vid icke ST-höjningsinfarkt och riskfaktor, ålder 79 år och yngre b. Andel patienter med sjukhusvårdad hjärtsvikt som under påföljande halvår behandlas med både RAAS-hämmare och betablockerare c. Andel patienter som är insatta på blodtryckshämmande behandling med ACE/A2 blockerare vid utskrivning efter hjärtinfarkt. Uppgifterna baseras på patienter <80år d. Andel patienter med ST-höjningsinfarkt, där indikation föreligger, som får PCI inom 90 min från perfusionsgrundande EKG. Avser patienter från upptagningsområdet. Varberg, Halmstad & Ljungby Avser Hallands sjukhus Halmstad Stroke Information hämtas från Riks-Stroke a. Andel patienter som erhållit trombolysbehandling på indikationen hjärninfarkt. b. Andel strokepatienter som har vårdats på strokeenhet från dag 1. c. Andel strokepatienter som har vårdats på strokeenhet efter övertag från annan avdelning. d. Andel (%) patienter som blivit bedömda av arbetsterapeut/ sjukgymnast inom 24 timmar e. Totalt antal patienter som vårdats för stroke eller hjärtinfarkt f. Andel (%) strokepatienter som är ADL-oberoende 3 månader efter akutfasen g. Andel (%) patienter som inom 3 månader efter akutfasen fått blodförtunnande behandling på indikation förmaksflimmer Kirurgi a. Andel (%) patienter med koloncancer med väntetid från diagnos till behandlingsstart (cyt/stråln/op.) inom 6 veckor b. Andel (%) patienter med rektumcancer med väntetid från diagnos till behandlingsstart (cyt/stråln/op.) inom 6 veckor c. Andelen % patienter med koloncancer som genomgått reoperation på grund av komplikation inom 30 dagar. d. Andelen % patienter med rektumcancer som genomgått reoperation på grund av komplikation inom 30 dagar. e. Andel (%) patienter med kolorektalcancer som opererats med minimal invasiv kirurgi (laparoskopi / robot) 27

29 f. Andel (%) patienter med bäckenrecidiv efter 5 år efter genomgången op. för rektalcancer g. Andelen (%) patienter med bröstcancer som genomgått reoperation på grund av tumördata. h. Andelen patienter med cholecystit som operarats inom 24 timmar Ortopedi, höftfraktur a. Andel (%) patienter som opererats för höftfraktur inom 24 timmar b. Medelväntetid mellan ankomst till akutmottagningen och operation för patienter med höftfraktur. c. Andel patienter som på grund av medicinska orsaker väntat mer än 24 timmar på operation. d. Andel patienter som på grund av andra orsaker väntat mer än 24 timmar på operation. e. Totalt antal patienter som opererats för höftfraktur. Kvinnosjukvård a. Andel kejsarsnitt enl. Robson I förstföderskor med normal graviditet vid fullgången graviditet och spontan förlossningsstart, huvudbjudning b. Andel perineala bristningar grad III-IV vid icke-instrumentell vaginal förlossning c. Totala antalet förlossningar d. Andel framfallsoperationer (prolaps) som utförs i dagkirurgi. Säker vård och fall Nedan indikatorer besvaras vid årsuppföljningen. Antal fall per 1000 vårddagar Antal fallskador per 1000 vårddagar Andel patienter > 75 år registrerade i Senior Alert Antal registrerade åtgärder i Senior Alert Svenska palliativaregistret Andel (%) patienter som var smärtlindrade vid dödsfallet Svenska palliativaregistret Andel (%) patienter som haft brytpunktsamtal med läkare Patientsäkerhetsberättelse Följsamhet till basala hygienrutiner i enlighet med SKL:s mätningar Förekomst av trycksår i enlighet med SKL:s mätningar Överbeläggning/ utlokaliserade patienter Förekomst av Vårdrelaterade Infektioner, VRI, enligt SKL:s mätningar Antalet genomförda riskbedömningar med ett bedömningsinstrument dokumenterad inom 24 timmar efter inskrivning på avdelning inklusive akutmottagning i enlighet med SKL:s mätning 28

30 Bilaga 2 Regionfullmäktiges och Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppföljning av vårdkvalitet Psykiatrisk vård 2014 Region Hallands uppföljning av kvalitet i vården genomförs tre gånger om året, under 2014 per 31 mars, 31 juli samt 31 december. BUP och vuxenpsykiatri a. Andel patienter med vårdplan LPT vid d:o vårdform b. Andel diagnossatta läkarbesök BUP a. Andel patienter med utförd C-Gas skattning b. Andel patienter med BCFPI-uppföljning c. Andel patienter med dokumenterad vårdplan d. Andel patienter med årligt läkarbesök Vuxenpsykiatri a. Andel patienter som blivit uppföljda vad gäller förekomst av biverkningar vid ECT b. Andel patienter med diagnosen schizofreni som har BMI > 30 c. Andel patienter med diagnosen schizofreni som erhållit årlig uppföljning hos läkare d. Andel patienter med dokumenterad vårdplan Kvalitetsregister Totalt antal registrerade samt procentuell ökning av registrerade patienter i nedan nationella kvalitetsregister sedan den 1 januari 2012: a. BipoläR b. RiksÄT c. PsykosR d. Kvalitetsregister ECT e. BUSA f. Kvalitetsregister ECT g. LAROS 29

31 Kvalitetsindikatorer för Ambulanssjukvård och Sjukresor Bilaga 3 Region Hallands uppföljning av kvalitet i vården genomförs tre gånger om året, under 2014 per 31 mars, 31 juli samt 31 december. Kvalitetsindikatorer gällande primära ambulansuppdrag 1. Primär patient uppdrag - Antal bedömda enligt RETTS - Fördelning/ESS Färg 2. Vårdnivå - Sjukhus - Akutmottagning - Vårdavdelning - Psykiatri - Övrigt ex Röntgen - Vårdcentral - Hemmet Väntetid vid specifika tidskritiska tillstånd till utalarmering och ankomst patient till avlämning (Vårdtid) - Fördelning på Hjärtstopp, Stroke, STEMI Infarkt Väntetid övriga tillstånd till utalarmering. - Röd - Orange - Gul - Grön Hjärtsjukvård och hjärtstopp utanför sjukhus till utalarmering av ambulans - Utalarmering till ankomst patient - Antal larm - Antal Överlevande vid avlämning sjukhus Årsrapport från Kvalitetsregister Övrig Hjärtsjukvård (ESS och EKG åtgärd) till bedömning ambulans - Antal/ ESS Färg - Antal transport till akutmottagning - Antal transporter till PCI. Målindikator <90 minuter 30

32 - Antal transporter till HIA/övrigt Stroke 1. Rädda Hjärnan 112 till utalarmering av ambulans. - Framme patient till framme sjukhus. - Ankomst sjukhus till start Trombolys. 2. Stroke övrigt. - Antal/ESS Färg - Transport till akutmottagning - Transport till övrigt Uppföljning Årsrapport Höftfrakturer 1. Antal/ESS Färg och transport till - Akutmottagning - Röntgen/Sjukhus - Röntgen/Primärvård - Ankomst sjukhus och start röntgen (Tid) - Ankomst sjukhus och start operation (Tid) Regionvård 1. Transporter Prio 2 och 3 till VG och Göteborg - Antal - Inläggningar - Kostnader enligt schablon Uppföljning Årsrapport Ambulant bedömning 1. Antal och transport till - Akutmottagning - Vårdcentral - Bedömd stanna Hemma 2. Följsamhet i Ambulanssjukvården Målindikator >80 % Liggande sjukresor 1. Antal och i tid Till vårdinrättning 2. Antal och i tid Från vårdinrättning Målindikator <20 minuter 31

33 Månadsrapport mall kommentarer Bilaga 4 Denna rapport används som mall varje månad inklusive uppföljningsrapport 1 och 2 samt Årsredovisning KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: Exempelnämnden Exempeluppdraget 2014xx xxxx Kommentera utifrån helårsprognosen orsaker till betydande avvikelser. Kommentera särskilt bemanningssituationen, vakanser etc samt personalkostnadernas utfall och prognos (använd som stöd utöver driftredovisningen även rapport X). Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut. Kommentera orsaker till prognosförändringen jämfört med föregående månadsrapport. 32

34 Månadsrapport mall resultat Bilaga 5 Denna rapport används som mall varje månad inklusive uppföljningsrapport 1 och 2 samt Årsredovisning Ekonomiuppföljning Region Halland Excelerator Urval: Konto Fast: Styrelse/Nämnd Valbart vid beställning (visas i rapportens sidfot) Uppdragsgrupp Valbart vid beställning (visas i rapportens sidfot) Period from Valbart vid beställning Period tom Valbart vid beställning Helårsutfall fg år Periodens utfall fg år Periodens utfall i år Periodens budget i år Periodens budgetavvikelse Helårsbudget Prognos budgetavvikelse Tkr Verksamhetens intäkter Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Formel Hämtas från Agresso Rapporteras månadsvis VERKSAMHETENS INTÄKTER Kostnader för personal och förtroendevalda Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Formel Hämtas från Agresso Rapporteras månadsvis Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Formel Hämtas från Agresso Rapporteras månadsvis Övriga verksamhetskostnader kkl 6 Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Formel Hämtas från Agresso Rapporteras månadsvis Övriga verksamhetskostnader kkl 7 Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Formel Hämtas från Agresso Rapporteras månadsvis Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Hämtas från Agresso Formel Hämtas från Agresso Rapporteras månadsvis VERKSAMHETENS KOSTNADER PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD 33

35 Riktlinjer personalredovisning 2014 Bilaga 6 Region Halland som arbetsgivare Det pågår ett utvecklingsarbete gällande uppföljning av personal vilket kan innebära en revidering av Riktlinjer personalredovisning 2014 under året. Våra politiker har i sitt långsiktiga mål och strategidokument för beslutat kring tre mål för hur Region Halland ska vara som arbetsgivare: Region Halland ska 2015 komma på topp 5 över landets mest attraktiva arbetsgivare inom regioner och landsting. Medarbetarna ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare. Region Halland ska ha rätt kompetens ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Det är dessa mål som kommer vara i fokus de kommande åren. Medarbetarna är Region Hallands viktigaste tillgång för att förverkliga verksamhetens mål. Region Halland arbetar för att ha rätt kompetenser på rätt plats. Genom att skapa bra arbetsplatser som präglas av delaktighet och dialog skapas förutsättningar för medarbetare som engagerar sig i sitt arbete och i utvecklingen för att nå målen. I samverkan med andra aktörer utvecklas Region Halland som en attraktiv arbetsgivare i en attraktiv region med invånarna i fokus. För att möta teknikutvecklingen, informationsflödet, invånarnas kunskapsnivå och förväntningar, individualiseringen och den demografiska utvecklingen är det en förutsättning att Region Halland har medarbetare med rätt kompetenser. Det kräver att Region Halland aktivt arbetar med att utveckla befintliga medarbetare och stärka sin konkurrens- och attraktionskraft för att säkra framtida tillgång på kompetens. 34

36 Månadsuppföljning 2014 Nedan följer områden som ska följas upp och analyseras i månadsuppföljningen. Analysen är viktig i ett förbättringsarbete och för planering av framtida mål för verksamheten. Till uppgifterna finns det färdiga rapporter att hämta ur Business Objects X 3.1. Utöver de punkter som följer nedan har Regionkontoret vid behov rätten att begära in fler eller andra uppgifter under året. Genomsnittligt antal anställda Denna rapport visar antalet tillsvidare och tidsbegränsade anställda som varit aktiva under beräkningsperioden. Det ger en bild av det faktiska antalet anställda samt en uppskattning av trenden. Mapp: Månadsuppföljning BO-rapport: Snittanställningar uppföljning Datum: välj aktuell månad när det gäller antal snittanställda. Sjukfrånvaro Redovisa sjukfrånvaro i förhållande till total tid. Mapp: Månadsuppföljning BO-rapport: Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt Datum: redovisning av sjukfrånvaron görs med en månads eftersläpning. För jämförelse av sjukfrånvaro med tidigare period: Mapp: Föregående år BO-rapport: Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt (valdatum) Tidsanvändning Redovisa närvarotid (i närvarotid ingår även studier med lön/del av lön) i timmar och procentuell andel i förhållande till total tid. (I rapporten finns även möjlighet att se timanställdas andel av närvarotiden) Mapp: Månadsuppföljning BO-rapport: Tidsanvändning Datum: redovisning av tidsanvändningen sker med en månads eftersläpning. Inhyrd personal Redovisa inhyrd personal arbetad tid i timmar samt kostnad. Redovisningen ska vara uppdelad per yrkeskategori. Redovisa även största orsaken till att ni hyr in läkare och sjuksköterskor samt vilka specialiteter som hyrts in. Särskild rutinbeskrivning för datafångst för såväl kostnader som arbetade timmar för inhyrd personal finns beskriven längre fram i denna bilaga. 35

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Diarienummer: LS-LED15-0227 Verksamhetsberättelse 2014 Länssjukvårdsnämnden Helår 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Länssjukvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Årsredovisning 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Årsredovisning 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Årsredovisning 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning S ammanfattning... 5 S Us uppdrag och uppföljning av vårdöverenskommelsen... 8 Patientperspektivet... 9 Sjukhusets mål i patientperspektivet...

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget 2012 NU-sjukvården

VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget 2012 NU-sjukvården Sida 1 (29) Dnr 19/2011 VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget NU-sjukvården Under förutsättning att styrelsen för NU-sjukvården beslutar 2011-12-16 109 Sida 2 (29) Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-405 78 Landstingets delårsrapport 1-2011 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen föreslår

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Vänsterpartiets kansli 2010-06-06 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 1 Vänsterns_Budget%202011_%20med%20flerårsplan_bred[1]

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 1 Årsredovisning 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2013 FOTO: BJÖRN WANHATALO, istock, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Årsredovisning 2014. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Årsredovisning 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamheten... 7 Rättighetsfrågor... 7 Jämlik vård... 8 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål... 9

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.lul.se

Årsredovisning 2011 www.lul.se Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Olika nivåer i politiken 4

Läs mer

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91 Närsjukvården i centrala Östergötland www.regionostergotland.se Dnr 2015-91 Bild Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 5 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer