Volvokoncernens bokslut för 1999

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volvokoncernens bokslut för 1999"

Transkript

1 AB Volvo Volvokoncernens bokslut för 1999 Exklusive Personvagnar Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Jämförelsestörande poster, Mkr* Rörelseresultat, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Nettoresultat, Mkr Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning av aktier, kronor 12,40 14,00 Avkastning på eget kapital, exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning av aktier, % 8,0 9,7 *Jämförelsestörande poster 1999 avser resultat vid försäljning av Volvo Personvagnar. För 1998 avses reservering för omstruktureringskostnader. Helåret 1999 Volvokoncernens nettoomsättning 1999 uppgick till 125,0 miljarder kronor, en ökning med 9% exklusive Personvagnar. Rörelseresultatet uppgick till 33,2 miljarder kronor. Exklusive jämförelsestörande poster och Personvagnar ökade rörelseresultatet med 1,4 miljarder till 6,6 miljarder kronor. Hög takt i koncentrationen till kommersiella fordon Volvo avyttrade personvagnsrörelsen till Ford och lade bud på samtliga aktier i Scania. Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kr per aktie för Vidare avser styrelsen föreslå bolagsstämman att styrelsen erhåller bemyndigande avseende återköp av egna aktier. Fjärde kvartalet 1999 Nettoomsättningen uppgick till 35,2 miljarder kronor vilket översteg såväl tidigare kvartal under 1999 som motsvarande kvartal föregående år, exklusive Personvagnar. Rörelsemarginalen steg till 5,9% jämfört med 4,2% motsvarande period föregående år.

2 2 Koncernchefens kommentar Genom försäljningen av Volvo Personvagnar har vi under 1999 fokuserat verksamheten på fordon och maskiner för kommersiellt bruk, vårt starkaste område. Vi har skapat en mer homogen struktur, och en bra bas att bygga vidare från. Det är en av de mest omvälvande förändringarna i Volvos historia och har inneburit en omfattande och i stora stycken arbetsam omställning för vår organisation - samtidigt som ett betydande arbete lagts ner på att förbättra de löpande verksamheterna. Stora arbetsinsatser är gjorda och vi kan konstatera att de också börjat ge resultat. Affärsområdenas förbättringsarbete har bidragit till att vi redan efter ett år, i fjärde kvartalet, ger samma vinst per aktie som när Volvo Personvagnar ingick i koncernen. Förstärker kunderbjudandet Med den finansiella styrka som tillförts har vi också mycket kraftfullt kunnat gå vidare med att förstärka koncernen. I augusti lades ett bud på Scania och i december slöts omfattande avtal med Mitsubishi. Syftet är att skapa en större och starkare industriell bas från vilken vi ska utveckla och bredda vårt erbjudande till kunderna. Förvärvet av Scania ger stora besparingar redan på kort sikt. Efter tre år beräknar vi att sänka de årliga kostnaderna med 4-5 miljarder kronor, främst genom samordning på inköpssidan. På längre sikt finns ännu större vinster att hämta. Genom att samordna produktutveckling kommer vi att kunna erbjuda kunderna än mer konkurrenskraftiga produkter och ytterligare öka tillväxten. Förbättrade rörelsemarginaler Konjunkturen har under 1999 varit god på våra viktigaste marknader. Den nordamerikanska marknaden var totalt sett överraskande stark. Även i västra Europa var efterfrågan hög. Däremot har Asienmarknaden varit fortsatt svag, om än med vissa tecken till återhämtning. I Sydamerika och östra Europa föll marknaderna kraftigt. Under dessa förhållanden har koncernen utvecklats enligt tillväxtplanerna. Försäljningen i antal lastbilar och anläggningsmaskiner slog rekord och totalt ökade koncernens nettoomsättning med 9%. Även resultatmässigt ser utvecklingen bra ut. Anläggningsmaskiner, Marin- och industrimotorer och Aero redovisar sina bästa resultat hittills. Koncernens rörelsemarginal steg från 4,5% till 5,2%. Starkt fjärde kvartal Lastvagnar tog ett viktigt steg genom att fullborda den globala plattformen för tunga lastbilar i och med lanseringen av NH-programmet i Sydamerika. Rörelseresultatet förbättrades för helåret med 28%, främst beroende på ökad försäljning och ökade marginaler i Nordamerika. Det fjärde kvartalet var mycket starkt med en rörelsemarginal på 7,2%. Bussar redovisar ett svagt resultat för året, men vände uppåt under sista kvartalet. Arbetet med att samordna de förvärvade bolagen börjar ge resultat på inköpssidan. Till skillnad mot lastbilsmarknaden gick marknaden för anläggningsmaskiner tillbaka i Nordamerika och totalt sjönk lönsamheten inom branschen. Trots detta kunde Anläggningsmaskiner öka sin rörelsemarginal. Utvecklingen av grävmaskinsaffären är mycket lovande och ger en viktig förstärkning av det globala produktutbudet. Marin- och industrimotorer tar marknadsandelar i både Nordamerika och västra Europa och uppvisade en avsevärd resultatförbättring. Aero visar en stabil utveckling. Båda affärsområdena förbättrade resultaten under fjärde kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år. Som helhet gjorde koncernen ett bra fjärde kvartal med en rörelsemarginal på 5,9%. Tillsammans med en förväntat hög efterfrågan i Europa ger det goda förutsättningar för Den nordamerikanska lastbilsmarknaden beräknas visserligen bli svagare under året, bland annat beroende på stora lager av begagnade lastbilar, men efterfrågan i Asien och Sydamerika väntas öka. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi under 1999 har lagt en solid grund för vår framtida utveckling. Främst genom koncernens nya struktur med koncentration på verksamheter med högre marginal. Det är alltså med tillförsikt som jag ser fram emot att få vidareutveckla koncernen tillsammans med mina medarbetare. Förvärvet av Scania är en viktig del i denna utveckling och vi avvaktar ett beslut från EU senast den 23 mars i den frågan. Leif Johansson

3 3 Volvokoncernen 1999 Viktiga händelser och strukturaffärer under det fjärde kvartalet 1999 Slutligt avtal om fördjupat samarbete mellan Volvo och Mitsubishi I december 1999 undertecknade Volvo och japanska Mitsubishi Motors ett slutligt avtal om bildande av ett marknads-, produkt- och industrisamarbete. Volvo förvärvade också drygt 48 miljoner nyemitterade aktier motsvarande 5% av röster och kapital i Mitsubishi Motors för motsvarande 2,3 miljarder kronor. Avtalet omfattar huvudsakligen följande delar: Mitsubishi Motors bildar ett nytt lastbils- och bussbolag i vilket Volvo kommer att ha en ägarandel. Som ett första steg i bildandet av detta bolag kommer Mitsubishi att etablera en intern division för sin lastbils- och bussverksamhet senast den 1 april år I ett andra steg kommer divisionen att ombildas till ett separat dotterbolag. Volvo äger rätt att senast vid utgången av år 2001 förvärva upp till 19,9% i detta bolag. Samarbete mellan Volvo och Mitsubishi inom produktområdena lastbilar och bussar där det första gemensamma projektet avser utveckling av nästa generation medeltunga lastbilar. Samarbetet avser också kunskapsutbyte inom framtida teknologier och komponentsamarbete avseende tunga lastbilar. Vidare avser bolagen bedriva regionalt samarbete i Asien, Sydamerika, Australien och Nya Zeeland. Samarbetet omfattar också en utökad försäljningsexponering av Mitsubishis Canter-lastbil inom Volvos återförsäljarnät i Europa, t ex i Tyskland. Samarbetet påbörjades under Övriga viktiga händelser och strukturaffärer tidigare under 1999 I slutet av januari träffade AB Volvo avtal med Ford Motor Company beträffande försäljning av Volvo Personvagnar till Ford. Den 31 mars genomfördes försäljningen. I mars avyttrade Volvo Construction Equipment kanadensiska SuperPac samt 65% av Mecalac, Frankrike. Under det andra kvartalet avyttrades även marknadsbolaget i Spanien och delar av verksamheten i Frankrike som ett led i Volvo CE:s strategi att i huvudsak organisera försäljningen via fristående återförsäljare istället för i egen regi. I april träffade Volvo Aero genom The AGES Group ett avtal om försäljning av överskott av reservdelar med flygplanstillverkaren Boeing och som en följd härav förvärvade Volvo Aero samtidigt verksamheten i amerikanska Jet Support Corporation. Under första halvåret ökade Volvo Aero sina ägarandelar i The AGES Group från 57 till 86% samt förvärvade 78% av aktierna i Norsk Jetmotor AS som i samband med förvärvet bytte namn till Volvo Aero Norge AS. I september offentliggjordes att den av Volvo delägda (ca 10%) brittiska busstillverkaren Henlys förvärvar den amerikanska busstillverkaren Bluebird för motsvarande totalt ca 3,5 miljarder kronor. Henlys blir därmed ledande tillverkare av skolbussar på den nordamerikanska marknaden. I samband med förvärvet genomfördes en nyemission och i november tecknade Volvo nya aktier i Henlys för motsvarande ca 149 miljoner svenska kronor. I september ingick dessutom Volvo ett avtal om att lämna Henlys ett konvertibelt förlagslån om motsvarande ca 2 miljarder svenska kronor för vilket utbetalning skedde i oktober. Volvo förvärvar Scania AB Volvo träffade den 6 augusti en överenskommelse med Investor AB om att förvärva samtliga Investors aktier i Scania AB. Volvo kommer efter förvärvet, tillsammans med nuvarande innehav av aktier i Scania, att inneha aktier motsvarande 73,3% av aktiekapitalet och 79,9% av rösterna i Scania.

4 4 För 60% av Investors innehav erhåller Investor kontant betalning om 315 kronor per aktie. För resterande 40% av innehavet erhåller Investor efter eget val antingen kontant 315 kronor per aktie eller nyemitterade aktier i Volvo i proportionen sex Volvo-aktier för varje femtal Scania-aktier. Investor äger rätt att för aktie av serie A i Scania erhålla aktie av serie A eller serie B i Volvo och för aktie av serie B i Scania erhålla aktie av serie B i Volvo. Om Investor väljer att erhålla enbart kontant likvid, har Investor förklarat sin avsikt att i marknaden förvärva Volvo-aktier för ett belopp motsvarande 40% av den erhållna likviden. Investor har från den 6 augusti 1999 fram till årsskiftet 1999/2000 förvärvat aktier motsvarande 5,4% av aktiekapitalet i Volvo. Volvos förvärv av Investors aktier i Scania är villkorat av att erforderliga myndighetsgodkännanden erhålls. I anslutning till Volvos överenskommelse med Investor beslutade styrelsen för Volvo att lämna ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare i Scania 1 om att överlåta sina aktier till Volvo. Erbjudandet innebär att Scanias aktieägare kan välja mellan antingen kontant 315 kronor per aktie eller nyemitterade aktier i Volvo i proportionen sex Volvo-aktier för varje femtal Scania-aktier. För varje femtal aktier av serie A i Scania erhålls sex nyemitterade aktier i Volvo av valfri serie, dvs serie A eller serie B, och för varje femtal aktier av serie B i Scania erhålls sex nyemitterade aktier av serie B i Volvo. Även det offentliga erbjudandet är villkorat av att Volvo erhåller erforderliga myndighetsgodkännanden för förvärvet av aktierna i Scania. Anmälningstiden för Scanias aktieägare är förlängd till och med den 29 mars Förutsatt att ingen ytterligare förlängning sker, beräknas redovisning av vederlag påbörjas den 13 april Alternativet för Investor och övriga aktieägare i Scania att välja betalning i form av nyemitterade aktier krävde godkännande av extra bolagsstämma i Volvo. Vid en extra bolagsstämma den 29 september 1999 godkändes styrelsens beslut om nyemission av erforderligt antal aktier varvid rätten att teckna de nya aktierna endast tillkommer aktieägare i Scania med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Volvo av sina aktier i Scania. Bolagsstämman fattade också beslut om ökning av antalet styrelseledamöter med en ledamot, varvid Marcus Wallenberg, VD i Investor, invaldes i styrelsen. Beslutet och därmed Marcus Wallenbergs tillträde som styrelseledamot förutsätter att villkoren för Volvos förvärv av Investors aktier i Scania uppfylls. Under det fjärde kvartalet ökade Volvo sitt ägande i Scania från 43,1% till 43,5% av aktiekapitalet och från 28,5% till 28,6 % av rösterna. Efter räkenskapsårets utgång har Volvo förvärvat ytterligare Scaniaaktier och för närvarande uppgår kapitalandelen till 45,5% och röstandelen till 30,6%. Med hänsyn till såväl tidigare aktieförvärv som förvärv efter räkenskapsårets utgång kommer det genomsnittliga priset, baserat på antagandet att utestående aktier förvärvas för 315 kronor per aktie, att uppgå till 303 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde för Volvos förvärv av 100% av aktierna i Scania om cirka 60,5 miljarder kronor. Scania redovisas fr o m juni 1999 som intresseföretag. 1 Volvos erbjudande lämnas dock inte, direkt eller indirekt, i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan eller Kanada och får inte accepteras i eller från dessa länder. Följaktligen lämnas inget erbjudande på Scanias amerikanska depåbevis.

5 5 Resultat och finansiell ställning Nettoomsättning Volvokoncernens nettoomsättning för helåret 1999 uppgick till Mkr jämfört med Mkr föregående år, exklusive Personvagnar, en ökning med 9%. Nettomsättningen ökade inom Lastvagnar, Bussar, Marin- och industrimotorer och Aero. För Anläggningsmaskiner var nettoomsättningen i det närmaste oförändrad medan såväl volymer som totala marknadsandelar ökade jämfört med föregående år. Justerat för övriga avyttrade och förvärvade bolag var ökningen för Volvokoncernen 8%. Lastvagnar och Marin- och industrimotorer redovisade markanta försäljningsökningar, med 9% respektive 17%. Även Anläggningsmaskiner och Aero redovisade en positiv försäljningsutveckling justerat för förvärvade och avyttrade bolag. Bussars nettoomsättning var oförändrad justerat för förvärvade bolag. Försäljningsökningen är fortsatt främst hänförlig till redan etablerade marknader. I Nordamerika ökade nettoomsättningen med 20% och i västra Europa med 11%. Tillsammans svarar dessa marknader för 87% av koncernens totala nettoomsättning. I Asien ökade efterfrågan successivt på Volvos produkter och försäljningen har nu återhämtat sig från förra årets låga nivå. Anläggningsmaskiners förvärv i Sydkorea samt ökade leveranser inom Marin- och industrimotorer och Aero bidrog till ökningen. Efterfrågan i Sydamerika och östra Europa försvagades ytterligare och försäljningen sjönk med 41% respektive 30%. Volvokoncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till Mkr (34.523) och översteg såväl tidigare kvartal under året som motsvarande kvartal föregående år, exklusive Personvagnar. Försäljningsökningen var främst hänförlig till västra Europa medan försäljningen i Nordamerika mattades av något. Antalet levererade Volvo lastbilar ökade under 1999 med 2% till (83.280) och antalet bussar och busschassier minskade med 7% till (10.200). Anläggningsmaskiner sålde för första gången över enheter. Jämförelsestörande poster För 1999 avses vinst vid försäljningen av Volvo Personvagnar till Ford Motor Company, uppgående till Mkr. För 1998 avsattes Mkr i koncernens resultat för omstruktureringsåtgärder, varav 681 Mkr avsåg Personvagnar. Rörelseresultat Rörelseresultatet för koncernen uppgick 1999 till Mkr (6.679). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till Mkr (1998: exklusive Personvagnar), en resultatförbättring med Mkr. Bakgrunden till resultatförbättringen är främst ökade försäljningsvolymer för koncernen som helhet, lägre materialkostnader och positiv prisutveckling i Nordamerika för Lastvagnar, positiva effekter av vidtagna strukturförändringar samt realisationsvinst från bolagsavyttringar inom Anläggnings-maskiner. Dessutom har resultatet påverkats positivt av en gynnsam valutasituation samt upplösning inom Lastvagnars säljfinansieringsverksamhet om ca 240 Mkr av reserver, som bedömts vara obehövliga. Detta kompenserade för volymminskning i Bussars etablerade verksamhet samt högre produktutvecklingskostnader för koncernen som helhet. Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 5,2% (1998: 4,5%, exklusive Personvagnar). Samtliga affärsområden utom Bussar och Aero redovisade högre rörelsemarginal än föregående år och förutom Bussar uppnår samtliga affärsområden också Volvos mål om en rörelsemarginal överstigande 5%.

6 6 Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 1999 uppgick till Mkr (1.439 Mkr, exklusive jämförelsestörande poster och Personvagnar) Mkr av rörelseresultatet var hänförligt till Lastvagnar, en markant ökning jämfört med tidigare kvartal under året. Även Bussar och Aero redovisade ett stärkt rörelseresultat i fjärde kvartalet. Ökningen jämfört med fjärde kvartalet 1998 är främst en följd av lägre kostnadsnivå för försäljning och administration samt ökad volym. Rörelsemarginal för fjärde kvartalet uppgick till 5,9% (4,2). Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från andelar i intresseföretag, främst Scania, Bilia och Volvofinans, uppgick till 567 Mkr (444). Resultatet från andelen i Scania uppgick efter goodwillavskrivning till 467 Mkr. Se vidare sidan 19. Resultat från övriga aktier och andelar Resultat från övriga aktier och andelar om 170 Mkr (4.526) avsåg främst erhållen utdelning från Scania. I resultatet föregående år ingick vinsten om Mkr från försäljningen av samtliga aktier i Pharmacia & Upjohn, Inc. Räntenetto Räntenettot uppgick till 484 Mkr (126), varav 175 under fjärde kvartalet. Högre räntebärande tillgångar, främst som en följd av försäljningen av Volvo Personvagnar, hade en positiv effekt på räntenettot. Detta motverkades delvis av investeringen i Scania under året. Höga upplåningskostnader i Brasilien och lokal finansiering till hög ränta avseende förvärvet i Sydkorea, samt låga räntenivåer i Europa påverkade räntenettot negativt. Det gjorde även stigande räntenivåer under andra och tredje kvartalet som ledde till att marknadsvärdet på finansiella placeringar sjönk. Skatter Skattekostnaden uppgick till Mkr (3.140) och utgörs i huvudsak av aktuell skatt. Försäljningen av Personvagnar medför inte någon skattepliktig realisationsvinst i enlighet med beslut i Regeringsrätten i december Minoritetsandelar i resultat Minoritetsintresset i Volvokoncernen består huvudsakligen av Henlys Groups andel (49%) i Prévost Car Inc. samt minoritetens andel i The AGES Group (14%) och Volvo Aero Norge AS (22%). Årets nettoresultat Årets nettoresultat uppgick till Mkr (8.437) och avkastning på eget kapital, exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning av aktier var 8,0% (9,7). Nettoomsättning per marknad Föränd- Mkr % av total * ring i % Västra Europa Östra Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övrigt Total * Exklusive Personvagnar

7 7 Koncernens resultaträkning Exklusive Mkr Personvagnar Nettoomsättning Kostnad för sålda produkter Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och kostnader Jämförelsestörande poster* Rörelseresultat Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga aktier och andelar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetsandelar i resultat Nettoresultat *Jämförelsestörande poster1999 avser resultat vid försäljning av Volvo Personvagnar. För 1998 avses reservering för omstruktureringskostnader. Resultaträkning i sammandrag, Säljfinansiering Exklusive Mkr Personvagnar Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat från andelar i intresseföretag Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetsandelar i resultat Nettoresultat Brutto- och rörelsemarginal, koncernen Exklusive Personvagnar Bruttomarginal 21,2 23,0 22,2 Forsknings- och utvecklingskostnader i % av nettoomsättning 3,6 4,7 3,7 Försäljningskostnader i % av nettoomsättning 7,1 8,9 7,8 Administrationskostnader i % av nettoomsättning 4,6 3,8 4,9 Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster 5,2 4,2 4,5 Rörelsemarginal 26,6 3,1 3,1

8 8 Koncernens balansräkning Volvokoncernen Volvokoncernen exkl säljfinansiering* Säljfinansiering totalt Mkr Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Fastigheter, maskiner och inventarier Tillgångar i operationell leasing Aktier och andelar Långfristiga fordringar i säljfinansieringsverksamhet Långfristiga räntebärande fordringar Övriga långfristiga fordringar Varulager Kortfristiga fordringar i säljfinansieringsverksamhet Kortfristiga räntebärande fordringar Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetskapital Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Lån Övriga skulder Eget kapital och skulder * Säljfinansieringsverksamheten redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Interna fordringar och skulder hänförliga till säljfinansieringsverksamheten har exkluderats. Volvokoncernens balansomslutning uppgick vid utgången av 1999 till 195,6 miljarder kronor, vilket motsvarade en minskning med 10,1 miljarder kronor jämfört med föregående årsskifte. Försäljningen av Volvo Personvagnar samt övriga förändringar i koncernens sammansättning reducerade totala tillgångar med 31,8 miljarder kronor. Balansomslutningen reducerades vidare med 0,3 miljarder kronor till följd av ändrade valutakurser medan fortsatt expansion inom koncernens säljfinansieringsverksamhet för kommersiella produkter ökade totala tillgångar med 11,5 miljarder. Den återstående ökningen om 10,5 miljarder kronor var främst hänförlig till investeringar i anläggningar och aktier samt teckning av konvertibelt förlagslån i Henlys Group. Under fjärde kvartalet ökade koncernens lån, exklusive säljfinansiering, med 9,6 miljarder kronor vilket huvudsakligen beror på ökad upplåning inför förvärvet av Scania. Eget kapital ökade under året med 28,3 miljarder kronor och uppgick vid årets utgång till 97,7 miljarder. Årets nettoresultat tillförde 32,2 miljarder kronor medan utdelning till AB Volvos aktieägare samt omräkningsdifferenser till följd av valutakursförändringar reducerade eget kapital med 2,6 respektive 1,4 miljarder. Volvokoncernens finansiella nettotillgångar uppgick vid årets utgång till 31,0 miljarder kronor (14,8). Ökningen under 1999 om 16,2 miljarder kronor specificeras i nedanstående tabell.

9 9 Förändring av finansiella nettotillgångar, Mdr ,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,4 Nettoinvesteringar i anläggningar och leasingtillgångar -4,5 Operativt kassaflöde, exklusive säljfinansiering 1,9 Erhållen utdelning och köpeskilling 33,9 Fordran på Ford 12,1 Försäljning Volvo Personvagnar 46,0 Förvärv av aktier i Scania -23,0 Förvärv av aktier i Mitsubishi Motors -2,3 Övriga bolags- och aktieförvärv* -2,0 Utdelning till AB Volvos aktieägare -2,6 Övrigt -1, ,0 * Inklusive köpeskilling samt finansiell nettoskuld i förvärvade dotterbolag Kassaflödesanalys Volvokoncernen Volvokoncernen exkl säljfinansiering Säljfinansiering totalt Mdr Rörelseresultat, exklusive resultat vid försäljning av Volvo Personvagnar 6,0 6,2 0,6 0,5 6,6 6,7 Avskrivningar 3,1 6,4 2,1 3,2 5,2 9,6 Övriga ej kassapåverkande poster 0,2-0,6 0,3 0,6 0,5 0,0 Förändringar i rörelsekapital -1,2 1,0 0,2 0,5-1,0 1,5 Finansiella poster och betalda inkomstskatter -1,7-2,1 0,1 0,3-1,6-1,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,4 10,9 3,3 5,1 9,7 16,0 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningar -4,8-10,4-0,1-0,1-4,9-10,5 Investeringar i leasingtillgångar -0,5-0,9-5,1-11,8-5,6-12,7 Försäljning av anläggningar och leasingtillgångar 0,8 1,5 0,8 1,1 1,6 2,6 Fordringar i säljfinansieringsverksamhet, netto 0,0-0,1-7,1-12,7-7,1-12,8 Operativt kassaflöde 1,9 1,0 Aktier och andelar, netto -25,9 5, ,9 5,5 Lån till utomstående, netto -3,2-0, ,2-0,3 Förvärv och avyttringar av dotterföretag och andra affärsenheter, netto 31,0-5,0 0,0-0,6 31,0-5,6 Återstår efter nettoinvesteringar 3,8 1,2-8,2-19,0-4,4-17,8 Finansieringsverksamheten Ökning av obligationslån och övriga lån 16,3 19,5 Utdelning till AB Volvos aktieägare -2,6-2,2 Övrigt -0,1-0,2 9,2-0,7 Omräkningsdifferenser på likvida medel -0,2 0,3 Förändring av likvida medel 9,0-0,4 I kassaflödesanalysen har effekterna av större förvärv och avyttringar av dotterbolag exkluderats från övriga för ändringar i balansräkningen. Effekterna av valutakursförändringar vid omräkning av utländska dotterbolag har även exkluderats, eftersom dessa effekter inte påverkat kassaflödet.

10 10 Volvokoncernens operativa kassaflöde, exklusive säljfinansiering, uppgick under 1999 till 1,9 miljarder kronor, vilket understeg föregående års nivå pro-forma exklusive Personvagnar 1 med 0,3 miljarder. Det operativa kassaflödet belastades med 0,8 miljarder kronor avseende genomförande av omstruktureringsåtgärder vilka beslutades och reserverades för under Nettoinvesteringar i anläggningar och leasingtillgångar uppgick till 4,5 miljarder kronor (5,1, exklusive Personvagnar). Kassaflöde efter nettoinvesteringar för Volvokoncernen totalt var negativt om 4,4 miljarder kronor (-17,8). Förvärvade och avyttrade verksamheter, netto, tillförde 31,0 miljarder kronor varav 33,9 miljarder avsåg erhållen utdelning och köpeskilling vid försäljning av Volvo Personvagnar. Förvärv av aktier, främst i Scania och Mitsubishi Motors, reducerade likvida medel med 25,9 miljarder kronor och ökning av lån till utomstående innebar ett negativt kassaflöde om 3,2 miljarder, varav utbetalning av konvertibelt förlagslån i Henlys utgjorde den enskilt största posten. Vidare medförde fortsatt expansion inom Volvos säljfinansieringsverksamhet för kommersiella produkter ett negativt kassaflöde om 8,2 miljarder kronor. Årets bruttoinvesteringar i anläggningar uppgick till 5,2 miljarder kronor (1998: 4,9, exklusive Personvagnar). Investeringar inom Lastvagnar uppgick till 2,5 miljarder kronor (2,6) och avsåg bland annat åtgärder för att höja möjlig produktionskapacitet i monteringsfabriken i New River Valley, USA, samt i de svenska anläggningarna för komponenttillverkning. Vidare genomfördes investeringar för motortillverkning i Brasilien samt marknadsinvesteringar i centrala och östra Europa. Inom Bussar ökade investeringarna till 0,6 miljarder kronor (0,3), främst till följd av den pågående omstruktureringen av den europeiska industristrukturen med koncentration av tillverkningskapacitet till Wroclaw, Polen. Investeringarna inom Anläggningsmaskiner uppgick till 0,6 miljarder kronor (0,6) och avsåg bland annat slutförande av ombyggnationen av fabriken i Asheville, USA. Inom Marin- och industrimotorer var investeringsnivån oförändrad medan investeringarna inom Aero ökade väsentligt, i första hand hänförligt till det under året träffade avtalet med Boeing. Volvokoncernens likvida medel ökade under året med 9,0 miljarder kronor till 29,3 miljarder. Nivån är hög inför fullföljandet av avtalet med Investor och det utestående erbjudandet till övriga aktieägare i Scania AB. Nyckeltal Resultat i kronor per aktie 73,00 19,10 Resultat i kronor per aktie exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning av aktier 12,40 14,00 Avkastning på eget kapital, % 34,9 13,0 Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning av aktier, % 8,0 9,7 Finansiella nettotillgångar vid periodens slut, Mdr 31,0 14,8 Finansiella nettotillgångar vid periodens slut i % av eget kapital och minoritetskapital 31,6 21,1 Andel eget kapital och minoritetskapital, % 50,2 34,1 Andel eget kapital och minoritetskapital, exklusive säljfinansieringsverksamhet, % 65,3 49,9 1 Volvokoncernen exklusive Personvagnar Volvos kassaflöde från finansiella poster 1998 har därutöver justerats med hänsyn till effekterna av erhållen köpeskilling för Volvo Personvagnar och erlagd köpeskilling för aktier i Scania under 1999.

11 11 Redovisning per affärsområde Nettoomsättning Föränd- Mkr ring i % Lastvagnar Bussar Anläggningsmaskiner Marin- och industrimotorer Aero Övrigt Elimineringar Volvokoncernen exkl Personvagnar* Personvagnar Elimineringar Volvokoncernen * Exklusive avyttrade och förvärvade enheter var förändringen +8%. Rörelseresultat Mkr Lastvagnar Bussar Anläggningsmaskiner Marin- och industrimotorer Aero Övrigt Rörelseresultat exkl Personvagnar* Personvagnar Rörelseresultat* Jämförelsestörande poster Rörelseresultat * Exklusive jämförelsestörande poster Rörelsemarginal % Lastvagnar 5,6 4,8 Bussar 1,6 2,7 Anläggningsmaskiner 9,0 8,0 Marin- och industrimotorer 5,5 1,9 Aero 5,9 6,1 Rörelsemarginal exkl Personvagnar* 5,2 4,5 Personvagnar - 3,7 Rörelsemarginal* 5,2 4,2 Jämförelsestörande poster 21,4-1,1 Rörelsemarginal 26,6 3,1 * Exklusive jämförelsestörande poster

12 12 Lastvagnar Nettoomsättning per marknad Föränd- Mkr ring i % Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övrigt Total Observera att en justering gjorts avseende Lastvagnars nettoomsättning per marknad vilken tidigare publicerats i Volvos rapport över de tre första kvartalen De justerade beloppen för de tre första kvartalen uppgår till; Europa Mkr, Nordamerika Mkr, Sydamerika Mkr, Asien Mkr och Övrigt Mkr. Världsmarknaden för tunga lastbilar uppgick 1999 till ca enheter ( ). Marknaden kännetecknades av hög efterfrågan och stark konkurrens. Västra Europa och Nordamerika fortsatte att öka från en hög nivå och totalt antal sålda lastbilar nådde i båda fallen nya rekordnivåer, ( ) resp lastbilar ( ). Efterfrågan på de sydamerikanska marknaderna förblev fortsatt låg under året medan aktiviteten i Sydostasien ökade något från en låg nivå. Lastvagnar levererade medeltunga och tunga lastbilar under Detta innebär en ökning med 2% jämfört med föregående år. I västra Europa uppgick leveranserna till lastbilar (37.810) och marknadsandelen i tunga klassen var preliminärt 15,1% (15,2). I Nordamerika levererade Lastvagnar enheter (29.310). Produktionstakten ökades i USA under året för att tillmötesgå den mycket höga efterfrågan. Dock kunde utökningen inte möta marknadsuppgången fullt ut och marknadsandelen i tunga klassen i USA (klass 8) minskade något till 10,7% (11,5). Efterfrågan i Sydamerika minskade kraftigt. Lastvagnars leveranser i Brasilien minskade under året till enheter (4.090) och i resten av Sydamerika och övriga delar av världen sjönk leveranserna till (12.070). Lastvagnars nettoomsättning uppgick till Mkr (63.837). Orderingången sjönk mot slutet av 1999 från en mycket hög nivå, varför orderboken vid utgången av året var 21% lägre jämfört med utgången av Nedgången var hänförlig till Nordamerika. I Europa låg orderingången fortsatt på en hög nivå och orderboken var oförändrad jämfört med årsskiftet 1998/1999. Lastvagnars rörelseresultat steg under 1999 till Mkr (1998: exklusive jämförelsestörande poster). Bakgrunden till ökningen är ökade försäljningsvolymer i västra Europa och Nordamerika, positiv prisutveckling i Nordamerika samt lägre materialkostnader till följd av rationaliseringar och lägre priser på köpt material. Detta kompenserade för hård konkurrens i västra Europa, marknadsinvesteringar i Kina och Indien och ökade satsningar på produktutveckling. Rörelsemarginalen ökade till 5,6% (1998: 4,8 exklusive jämförelsestörande poster) och avkastning på operativt kapital översteg 25% (1998: >25, exklusive jämförelsestörande poster). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till Mkr jämfört med Mkr motsvarande period föregående år. Ökningen är främst en följd av högre försäljningsvolym i Nordamerika. Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet uppgick till Mkr, en förbättring med 296 Mkr jämfört med fjärde kvartalet Resultatförbättringen beror huvudsakligen på ökad försäljningsvolym och hög produktionstakt i fabrikerna i Europa samt lägre försäljnings- och administrationsomkostnader. Under fjärde kvartalet 1999 uppgick rörelsemarginalen till 7,2% (6,0, exklusive jämförelsestörande poster). Under 1999 producerade Lastvagnar medeltunga och tunga lastbilar (84.770). Utnyttjandet av det industriella systemet var fortsatt högt i såväl Europa som Nordamerika. Den rekordhöga efterfrågan medförde att Lastvagnars nordamerikanska produktionskapacitet var fullt utnyttjad under året, varför en investering i anläggningar om drygt 300 Mkr samt utökning av antalet arbetsskift i fabriken i New River Valley genomfördes för att höja kapaciteten. Åtgärderna kommer att höja möjlig kapacitet med fordon till fordon på årsbasis. Till följd av lägre orderingång mot slutet av året har produktionstakten sänkts och kapaciteten utnyttjas för närvarande inte fullt ut. Sammanlagt investerade Lastvagnar Mkr (2.612) i anläggningar under 1999.

13 13 I januari i år korades nya Volvo FH12 till 'Truck of the Year 2000'. Volvo blir därmed det första märke som vunnit branschens mest prestigefyllda titel fem gånger. FH12 blir samtidigt den första lastbilsmodell som erhållit titeln två gånger. Bussar Nettoomsättning per marknad Föränd- Mkr ring i % Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övrigt Total Totalmarknaden för bussar över 16 tons totalvikt minskade under 1999 främst som en följd av den minskade efterfrågan på den instabila sydamerikanska marknaden. I västra Europa och Nordamerika ökade totalmarknaden något men präglades av stark konkurrens. I Sydostasien var marknaden fortsatt svag under Bussars nettoomsättning ökade till Mkr (14.286). Exklusive förvärvade enheter var nettoomsättningen oförändrad jämfört med föregående år. Antalet levererade bussar och busschassier uppgick till (10.200), varav andelen kompletta bussar stod för 51% (38). Justerat för förvärven MASA och Nova BUS minskade antalet leveranser med 17%, huvudsakligen en följd av de svaga marknaderna i Sydamerika och Asien. I västra Europa minskade Volvo Bussars marknadsandelar på grund av försenad produktintroduktion av dubbeldäckare på den engelska marknaden. Vid årets slut var orderboken 12% högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Rörelseresultatet 1999 uppgick till 241 Mkr att jämföra med 385 Mkr, exklusive jämförelsestörande poster, föregående år. Det lägre rörelseresultatet beror främst på lägre volymer i Asien, produktionsstörningar i de förvärvade enheterna i Nordamerika under början av 1999, kostnader avseende etableringen i Polen samt utbyggnad av verksamheten i Mexiko. Rörelsemarginalen sjönk till 1,6% (1998: 2,7% exklusive jämförelsestörande poster) och avkastningen på operativt kapital till 4% (1998: 8% exklusive jämförelsestörande poster). För det fjärde kvartalet 1999 var nettoomsättningen jämfört med samma period 1998 i det närmaste oförändrad; Mkr (4.562). Under det fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 169 Mkr (40), en förbättring som förklaras av lägre kostnader för produktutveckling, försäljning och administration. Rörelsemarginalen det fjärde kvartalet 1999 var 3,7% (0,9, exklusive jämförelsestörande poster). Under året tillverkade Volvo bussar och busschassier (10.230), varav 48% utgjordes av kompletta bussar. Produktionssystemet i Europa var högt utnyttjat under året, medan MASA och Nova BUS visade lägre utnyttjandegrad på grund av låg orderingång i slutet av Bussar investerade 586 Mkr (320) i anläggningar under 1999.

14 14 Anläggningsmaskiner Nettoomsättning per marknad Föränd- Mkr ring i % Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övrigt Total Världsmarknaden för tyngre anläggningsmaskiner minskade något under Nordamerikamarknaden, den enskilt största i världen, minskade med närmare 10% medan den västeuropeiska marknaden ökade med ca 15%. På övriga marknader minskade den totala efterfrågan på tyngre anläggningsmaskiner med ca 5%. Tecknen på återhämtning i Asien blev dock allt tydligare, bland annat i Sydkorea och framför allt under andra halvåret. Världsmarknaden för lättare anläggningsmaskiner ökade med närmare 10%. Till antal räknat sålde Anläggningsmaskiner för första gången över enheter. Det innebär att andelen av marknaden ökade såväl totalt som inom flera av produktgrupperna, t ex grävmaskiner, ramstyrda dumprar och kompakta hjullastare. Nettoomsättningen var i det närmaste oförändrad; Mkr (19.469). Relativt ökade andelen lättare anläggningsmaskiner medan tyngre maskiner noterade en svag nedgång. Justerat för avyttringar och förvärv ökade försäljningen med 6%. Västra Europa var fortsatt det enskilt största marknadsområdet med en andel på 52% (49) av Anläggningsmaskiners totala försäljning. Nordamerika svarade för 31% (34) och Asien och övriga delar av världen för 17% (17). Orderboken var värdemässigt 20% högre vid utgången av året jämfört med utgången av föregående år. Rörelseresultatet uppgick till Mkr, vilket är den högsta nivån någonsin för Anläggningsmaskiner (1998: exkl jämförelsestörande poster) och rörelsemarginalen uppgick till 9,0% (8,0). Bidragande till den positiva resultatutvecklingen var omstruktureringen av grävmaskinsaffären med avveckling av verksamheten i Eslöv och att tillverkningen i Sydkorea tidigare än väntat lämnar positivt bidrag. Även realisationsvinst vid avyttring av bolag och sänkta produktkostnader påverkade resultatet i positiv riktning. Avkastning på operativt kapital ökade under 1999 till 19% (1998: 18% exklusive jämförelsestörande poster). I det fjärde kvartalet 1999 uppgick rörelseresultatet till 365 Mkr (415). Minskningen jämfört med samma period föregående år är främst en följd av minskad försäljning i Nordamerika samt minskad fakturering till följd av lagerjustering i såväl återförsäljar- som produktionsled. Trots detta ökade rörelsemarginalen i det fjärde kvartalet till 7,4% (7,2). Under året fullbordade Anläggningsmaskiner omstruktureringen av sin grävmaskinsaffär vilket innebär att Volvos globala centrum för grävmaskiner nu har koncentrerats till Sydkorea. Lanseringen av den nya generationen Volvo grävmaskiner har påbörjats med mycket gott mottagande på marknaden. Som ett led i att utnyttja fabriken i Sydkorea som en industriell bas i Asien för Anläggningsmaskiners produkter inleddes även tillverkning av ramstyrda dumprar under slutet av Investeringar i anläggningar uppgick till 578 Mkr (630) varav större delen avsåg investeringar i samband med produktionsomställning för nya produkter samt kapacitetshöjande åtgärder.

15 15 Marin- och industrimotorer Världsmarknaden för marinmotorer 1999 ökade något jämfört med 1998, tack vare en stark konjunktur i Nordamerika. Marinmotormarknaden i Europa stärktes alltmer under årets senare del och för året som helhet låg efterfrågan i nivå med Efterfrågan på marinmotorer i Asien var fortsatt svag under 1999, och det fanns heller inga tecken på en snar återhämtning. Industrimotormarknaden i världen fortsatte att växa under 1999 och särskilt stark var utvecklingen i Europa. Nettoomsättningen ökade 1999 med 17% till Mkr (4.931) främst som en följd av god försäljning av marinmotorer i såväl Europa som Nordamerika. Volvo Pentas industrimotorförsäljning utvecklades väl, framförallt i Asien och Europa bland annat på grund av en kraftigt ökad efterfrågan av generatoraggregat under andra halvåret. Orderboken var vid utgången av 1999 värdemässigt 35% högre jämfört med motsvarande tidpunkt Rörelseresultatet uppgick till 314 Mkr (1998: 95 exklusive jämförelsestörande poster) och rörelsemarginalen ökade till 5,5% (1,9). Stark försäljningsutveckling inom alla marknader samt genomgående lägre omkostnadsnivå i framförallt Europa bidrog till den kraftigt förbättrade resultatutvecklingen. Avkastningen på operativt kapital översteg 25% (1998: 7%, exklusive jämförelsestörande poster). Den starka försäljningsutvecklingen medförde att nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 1999 steg med 25% till Mkr jämfört med samma kvartal 1998 och att rörelseresultatet förbättrades till 49 Mkr (-58, exklusive jämförelsestörande poster). Kapacitetsutnyttjande jämfört med föregående år var högre både i den amerikanska och svenska anläggningen. I Kina investerades under 1999 ca 40 Mkr i uppförande av en anläggning för montering av Volvo Penta industrimotorer. Aero Nettoomsättning per marknad Föränd- Mkr ring i % Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övrigt Total Nettoomsättning per marknad Föränd- Mkr ring i % Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övrigt Total Flygtrafiken i världen ökade under årets första elva månader med 6,4%, jämfört med fjolårets tillväxt på 2,6% under samma tid. Det var framför allt Asien och Europa som hade den största tillväxten, 9,6% respektive 7,7%. Aeros försäljning ökade till Mkr, en ökning med 16%. Det var framför allt en stark efterfrågan på civila flygmotorer som bidrog till försäljningsökningen. Civila Flygmotorer fick under året bland annat betydande beställningar från General Electric och GE Capital Aviation Services. Även inom Volvo Aeros amerikanska bolag The AGES Group ökade försäljningen.

16 16 Aeros rörelseresultat steg under 1999 till 584 Mkr (527), trots en ökad prispress inom hela flygbranschen. Bakom resultatförbättringen låg framför allt den ökade försäljningen av komponenter inom Civila Flygmotorer, där det under året förvärvade Volvo Aero Norge AS bidrog med 75 Mkr. Lönsamheten inom Civilt Motorunderhåll och Gasturbiner var fortsatt låg. Orderbokens nivå var värdemässigt 4% högre vid årsskiftet 1999/2000 jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Under det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen till Mkr (2.314) jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 190 Mkr (178). Den positiva utvecklingen inom Volvo Aero Norge AS och övrig verksamhet inom Civila Flygmotorer var betydelsefull för såväl försäljning som resultat. Säljfinansiering Expansionen av verksamheten fortsatte under Ökningen var huvudsakligen hänförlig till Nordamerika, Storbritannien, Frankrike och Spanien. Totala tillgångar uppgick till 49,8 miljarder kronor, en ökning med 11,5 miljarder, exklusive Personvagnar. Penetrationsgraden, d v s andelen säljfinansierings- och servicekontrakt i förhållande till den totala nyförsäljningen varierade mellan olika marknader och produkter. Penetrationen för lastbilar var 49% i Europa och 20% i Nordamerika under Säljfinansieringsverksamhetens rörelseresultat påverkades positivt med ca 240 Mkr till följd av upplösning av reserver som bedömts vara obehövliga. Nettoresultatet för säljfinansieringsverksamheten uppgick till 488 Mkr jämfört med 150 Mkr föregående år, exklusive Personvagnar. Millennieskiftet Millennieskiftet passerade utan några större störningar inom Volvokoncernen. Volvo hade liksom de flesta stora företag och myndigheter en förstärkt beredskap under nyårsnatten och de efterföljande dagarna. Ett genomgripande verifieringsarbete genomfördes under nyårshelgen av datorer, nätverk, affärsapplikationer och utrustningar för produktion och fastigheter. Några smärre fel hittades och åtgärdades omedelbart men inga fel har lett till produktionsstörningar i någon av Volvos enheter. Millennieskiftet har inte heller påverkat Volvos produkter eller leveranserna från Volvos leverantörer. Kostnaderna för arbetet med förberedelser och åtgärder, från början av 1997 till mitten av 2000, beräknas ligga inom de tidigare uppgivna ramarna, ca 550 Mkr. Analyser visar att om Volvo hade underlåtit att göra förberedelsearbetet hade konsekvenserna blivit stopp i såväl produktion, utvecklingsenheter som i marknadsled, varför arbetet var direkt nödvändigt att genomföra. Antal anställda Antalet anställda i Volvokoncernen var personer vid utgången av 1999, en ökning med personer sedan årsskiftet 1998/1999, exklusive avyttringen av Personvagnar. Ökningen är bland annat hänförlig till de företagsförvärv som skett under året och kapacitetsutbyggnad främst inom Lastvagnar. Det rationaliseringsprogram som aviserades under slutet av 1998 har medfört att fler än personer lämnat koncernen under 1998/1999.

17 17 Moderbolaget I resultat från aktier i koncernföretag ingår realisationsvinst på Mkr vid försäljning av aktierna i Volvo Personvagnar Holding AB till Ford Motor Co. Här ingår även utdelningar med 996 Mkr (22.615) samt erhållna koncernbidrag om netto Mkr (4.887). Moderbolagets resultaträkning Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat från aktier i koncernföretag Resultat från aktier och andelar i intresseföretag Resultat från övriga aktier och andelar Räntenetto Övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Förslag till utdelning samt bemyndigande om återköp av egna aktier Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning för 1999 om 7,00 kr per aktie eller totalt Mkr. Föregående års utdelning var 6,00 kr per aktie. Vidare avser AB Volvos styrelse att föreslå den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Under förutsättning att den föreslagna lagstiftningen om återköp av egna aktier träder ikraft som aviserats, ger detta bemyndigande styrelsen en möjlighet att fram till nästa ordinarie bolagsstämma, om man så finner lämpligt, besluta om återköp av egna aktier. Ett eventuellt återköp skulle kunna ske över börs eller genom erbjudande till aktieägarna. Bemyndigandet till styrelsen avses även omfatta möjlighet att överlåta återköpta aktier inom de ramar den föreslagna lagstiftningen medger. Göteborg den 14 februari 2000 AB Volvo (publ) Styrelsen

18 18 Kvartalsuppgifter Volvokoncernen Mkr där ej annat anges 4/1998 1/1999 2/1999 3/1999 4/1999 Nettoomsättning Kostnad för sålda produkter Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och kostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga aktier och andelar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetsandelar i resultat Nettoresultat Avskrivningar ingående ovan Resultat i kronor per aktie 6,50 62,40 4,40 2,40 3,80 Genomsnittligt antal aktier, miljoner 441,5 441,5 441,5 441,5 441,5 Resultat i kronor per aktie beräknas som nettoresultat dividerat med det vägda genomsnittet av antalet utestående aktier under perioden. Volvokoncernen exklusive Personvagnar Mkr 4/1998 1/1999 2/1999 3/1999 4/1999 Nettoomsättning Kostnad för sålda produkter Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och kostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Brutto- och rörelsemarginal exklusive Personvagnar % 4/1998 1/1999 2/1999 3/1999 4/1999 Bruttomarginal 21,3 22,2 21,2 20,0 21,2 Forsknings- och utvecklingskostnader i % av nettoomsättning 3,4 4,0 3,5 3,8 3,2 Försäljningskostnader i % av nettoomsättning 7,6 7,8 6,6 7,4 6,8 Administrationskostnader i % av nettoomsättning 4,7 5,4 4,6 4,9 3,6 Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster 4,2 4,5 6,2 4,0 5,9 Rörelsemarginal 2,7 103,1 6,2 4,0 5,9

Årsredovisning 1998 V o lv o Å rsredovisning 1 9 9 8 www volvo com

Årsredovisning 1998 V o lv o Å rsredovisning 1 9 9 8 www volvo com Årsredovisning 1998 Mot bakgrund av den konsolidering som pågår inom transportmedelsindustrin har Volvo genomfört en strategisk genomgång av bolagets verksamhet. Som ett resultat av denna utvärdering har

Läs mer

Det första kvartalet 2007

Det första kvartalet 2007 Nettoomsättningen det första kvartalet minskade med 3% till 61,0 Mdr (62,7) 1 Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg försäljningen med 2% Rörelseresultatet minskade

Läs mer

VOLVO- KONCERNENS BOKSLUT FÖR 2005

VOLVO- KONCERNENS BOKSLUT FÖR 2005 VOLVO- KONCERNENS BOKSLUT FÖR 2005 Nettoomsättningen för helåret 2005 steg med 14% till 231.191 Mkr (202.171) Nettoomsättningen det fjärde kvartalet 2005 steg med 15% till 65.287 Mkr (56.977) Årets resultat

Läs mer

VOLVO KONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2004

VOLVO KONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2004 VOLVO KONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2004 2 VDs kommentar 4 Volvoaktien 6 Förvaltningsberättelse 6 Verksamhetsåret 2004 10 Resultatutveckling 12 Finansiell ställning 14 Kassaflödesanalys 16 Finansiella

Läs mer

VOLVOKONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING

VOLVOKONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING VOLVOKONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2003 Volvokoncernens positiva trend fortsatte under 2003. Resultatet, exklusive nedskrivning av aktier, mer än fördubblades. Förbättrad lönsamhet i lastbilsverksamheten

Läs mer

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010 Volvokoncernen De tre första kvartalen 2010 Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 32% till 64,0 Mdr kr (48,5). Nettoomsättningen steg med 33% justerat för förändrade valutakurser Rörelseresultatet

Läs mer

Det första kvartalet 2009

Det första kvartalet 2009 Volvokoncernen Det första kvartalet 2009 Nettoomsättningen sjönk med 27% till 56,1 Mdr kr (76,6) det första kvartalet. Justerat för förändrade valutakurser sjönk nettoomsättningen med över 40%. Det första

Läs mer

Det första halvåret 2009

Det första halvåret 2009 Volvokoncernen Det första halvåret 2009 Under det andra kvartalet sjönk nettoomsättningen till 54,0 Mdr kr (80,3). Den valutajusterade försäljningen var på samma nivå som under det första kvartalet Det

Läs mer

Kvartal. Det första kvartalet 2013

Kvartal. Det första kvartalet 2013 Volvokoncernen Det första kvartalet 2013 Under det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 25% till 58,3 miljarder kronor (77,8). Nettoomsättningen minskade med 17% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

Resultaträkning. Skatter not 10 3.140 2.270 1.510 Minoritetsandelar i resultat not 11 42 104 27 Nettoresultat 8.437 32.222 4.

Resultaträkning. Skatter not 10 3.140 2.270 1.510 Minoritetsandelar i resultat not 11 42 104 27 Nettoresultat 8.437 32.222 4. KONCERNEN Resultaträkning Mkr Nettoomsättning not 3 212.936 125.019 130.070 Kostnad för sålda produkter 163.876 99.501 104.548 Bruttoresultat 49.060 25.518 25.522 Forsknings- och utvecklingskostnader 10.104

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2009

Scania delårsrapport januari-september 2009 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 042 (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1999. -Stark resultatförbättring och högre marginal- Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden

HALVÅRSRAPPORT 1999. -Stark resultatförbättring och högre marginal- Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden Pressmeddelande den 13 augusti 1999 HALVÅRSRAPPORT 1999 -Stark resultatförbättring och högre marginal- Första halvåret Andra kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998 ring, % Nettoomsättning,

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2005 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark ordertillväxt under

Läs mer

Atlas Copco Januari juni, 1999

Atlas Copco Januari juni, 1999 Atlas Copco Januari juni, 1999 2 Atlas Copcos fakturering uppgick till 16 37 MSEK för det första halvåret. Rörelseresultatet minskade med 17 procent till 1 787 MSEK. Vinst per aktie minskade till 5:9 SEK,

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Finansinspektionens diarienummer: 11-4141 Datum: 18 april 211 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Medium Term Note Program i svenska kronor Tillägg till Trelleborg Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké Stark försäljningsutveckling, investeringar för fortsatt tillväxt Fjärde kvartalet i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 180 Mkr (21 820) under fjärde kvartalet, en

Läs mer

introduktion introduktion

introduktion introduktion årsredovisning 2006 2 XX innehåll Innehåll Introduktion 4 2006 i sammandrag 5 Historik 6 Viktiga händelser 7 VD har ordet 8 Strategier 10 Organisation 11 Affärsområde Marknad 14 Affärsområde Produktion

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2. Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till 4,6%.

Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2. Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till 4,6%. XX Stockholm den 31 januari 214 Sammanfattning av fjärde kvartalet 213 Läs mer Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2 Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Helårsrapport januari december 2011

Helårsrapport januari december 2011 Helårsrapport januari december 2011 Jämförbar nettoomsättning 1) för helåret ökade med 4 procent till 11 666 MSEK (11 222) och för fjärde kvartalet med 9 procent till 3 064 MSEK (2 801). I lokala valutor

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG Orderingången ökade med, % till 7 516 (6 651). Organiskt minskade orderingången med,7 %. Nettoomsättningen ökade med,5 % till 7 181 (6 327). Organiskt

Läs mer

Atlas Copco Januari mars, 1999

Atlas Copco Januari mars, 1999 Atlas Copco Januari mars, 1999 1 Atlas Copcos fakturering uppgick till 7 751 MSEK för det första kvartalet. Rörelseresultatet minskade med 3 procent till 725 MSEK. Vinst per aktie minskade till 1:95 SEK,

Läs mer

Årsredovisning 2002 e

Årsredovisning 2002 e e Årsredovisning 2002 Innehåll Framtidsinriktad information 1 Förvaltningsberättelse 2 Finansiella rapporter 9 Redovisningsprinciper 17 Noter till boksluten 21 Revisionsberättelse 49 Finansförvaltning

Läs mer