Volvokoncernens bokslut för 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volvokoncernens bokslut för 1999"

Transkript

1 AB Volvo Volvokoncernens bokslut för 1999 Exklusive Personvagnar Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Jämförelsestörande poster, Mkr* Rörelseresultat, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Nettoresultat, Mkr Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning av aktier, kronor 12,40 14,00 Avkastning på eget kapital, exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning av aktier, % 8,0 9,7 *Jämförelsestörande poster 1999 avser resultat vid försäljning av Volvo Personvagnar. För 1998 avses reservering för omstruktureringskostnader. Helåret 1999 Volvokoncernens nettoomsättning 1999 uppgick till 125,0 miljarder kronor, en ökning med 9% exklusive Personvagnar. Rörelseresultatet uppgick till 33,2 miljarder kronor. Exklusive jämförelsestörande poster och Personvagnar ökade rörelseresultatet med 1,4 miljarder till 6,6 miljarder kronor. Hög takt i koncentrationen till kommersiella fordon Volvo avyttrade personvagnsrörelsen till Ford och lade bud på samtliga aktier i Scania. Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kr per aktie för Vidare avser styrelsen föreslå bolagsstämman att styrelsen erhåller bemyndigande avseende återköp av egna aktier. Fjärde kvartalet 1999 Nettoomsättningen uppgick till 35,2 miljarder kronor vilket översteg såväl tidigare kvartal under 1999 som motsvarande kvartal föregående år, exklusive Personvagnar. Rörelsemarginalen steg till 5,9% jämfört med 4,2% motsvarande period föregående år.

2 2 Koncernchefens kommentar Genom försäljningen av Volvo Personvagnar har vi under 1999 fokuserat verksamheten på fordon och maskiner för kommersiellt bruk, vårt starkaste område. Vi har skapat en mer homogen struktur, och en bra bas att bygga vidare från. Det är en av de mest omvälvande förändringarna i Volvos historia och har inneburit en omfattande och i stora stycken arbetsam omställning för vår organisation - samtidigt som ett betydande arbete lagts ner på att förbättra de löpande verksamheterna. Stora arbetsinsatser är gjorda och vi kan konstatera att de också börjat ge resultat. Affärsområdenas förbättringsarbete har bidragit till att vi redan efter ett år, i fjärde kvartalet, ger samma vinst per aktie som när Volvo Personvagnar ingick i koncernen. Förstärker kunderbjudandet Med den finansiella styrka som tillförts har vi också mycket kraftfullt kunnat gå vidare med att förstärka koncernen. I augusti lades ett bud på Scania och i december slöts omfattande avtal med Mitsubishi. Syftet är att skapa en större och starkare industriell bas från vilken vi ska utveckla och bredda vårt erbjudande till kunderna. Förvärvet av Scania ger stora besparingar redan på kort sikt. Efter tre år beräknar vi att sänka de årliga kostnaderna med 4-5 miljarder kronor, främst genom samordning på inköpssidan. På längre sikt finns ännu större vinster att hämta. Genom att samordna produktutveckling kommer vi att kunna erbjuda kunderna än mer konkurrenskraftiga produkter och ytterligare öka tillväxten. Förbättrade rörelsemarginaler Konjunkturen har under 1999 varit god på våra viktigaste marknader. Den nordamerikanska marknaden var totalt sett överraskande stark. Även i västra Europa var efterfrågan hög. Däremot har Asienmarknaden varit fortsatt svag, om än med vissa tecken till återhämtning. I Sydamerika och östra Europa föll marknaderna kraftigt. Under dessa förhållanden har koncernen utvecklats enligt tillväxtplanerna. Försäljningen i antal lastbilar och anläggningsmaskiner slog rekord och totalt ökade koncernens nettoomsättning med 9%. Även resultatmässigt ser utvecklingen bra ut. Anläggningsmaskiner, Marin- och industrimotorer och Aero redovisar sina bästa resultat hittills. Koncernens rörelsemarginal steg från 4,5% till 5,2%. Starkt fjärde kvartal Lastvagnar tog ett viktigt steg genom att fullborda den globala plattformen för tunga lastbilar i och med lanseringen av NH-programmet i Sydamerika. Rörelseresultatet förbättrades för helåret med 28%, främst beroende på ökad försäljning och ökade marginaler i Nordamerika. Det fjärde kvartalet var mycket starkt med en rörelsemarginal på 7,2%. Bussar redovisar ett svagt resultat för året, men vände uppåt under sista kvartalet. Arbetet med att samordna de förvärvade bolagen börjar ge resultat på inköpssidan. Till skillnad mot lastbilsmarknaden gick marknaden för anläggningsmaskiner tillbaka i Nordamerika och totalt sjönk lönsamheten inom branschen. Trots detta kunde Anläggningsmaskiner öka sin rörelsemarginal. Utvecklingen av grävmaskinsaffären är mycket lovande och ger en viktig förstärkning av det globala produktutbudet. Marin- och industrimotorer tar marknadsandelar i både Nordamerika och västra Europa och uppvisade en avsevärd resultatförbättring. Aero visar en stabil utveckling. Båda affärsområdena förbättrade resultaten under fjärde kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år. Som helhet gjorde koncernen ett bra fjärde kvartal med en rörelsemarginal på 5,9%. Tillsammans med en förväntat hög efterfrågan i Europa ger det goda förutsättningar för Den nordamerikanska lastbilsmarknaden beräknas visserligen bli svagare under året, bland annat beroende på stora lager av begagnade lastbilar, men efterfrågan i Asien och Sydamerika väntas öka. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi under 1999 har lagt en solid grund för vår framtida utveckling. Främst genom koncernens nya struktur med koncentration på verksamheter med högre marginal. Det är alltså med tillförsikt som jag ser fram emot att få vidareutveckla koncernen tillsammans med mina medarbetare. Förvärvet av Scania är en viktig del i denna utveckling och vi avvaktar ett beslut från EU senast den 23 mars i den frågan. Leif Johansson

3 3 Volvokoncernen 1999 Viktiga händelser och strukturaffärer under det fjärde kvartalet 1999 Slutligt avtal om fördjupat samarbete mellan Volvo och Mitsubishi I december 1999 undertecknade Volvo och japanska Mitsubishi Motors ett slutligt avtal om bildande av ett marknads-, produkt- och industrisamarbete. Volvo förvärvade också drygt 48 miljoner nyemitterade aktier motsvarande 5% av röster och kapital i Mitsubishi Motors för motsvarande 2,3 miljarder kronor. Avtalet omfattar huvudsakligen följande delar: Mitsubishi Motors bildar ett nytt lastbils- och bussbolag i vilket Volvo kommer att ha en ägarandel. Som ett första steg i bildandet av detta bolag kommer Mitsubishi att etablera en intern division för sin lastbils- och bussverksamhet senast den 1 april år I ett andra steg kommer divisionen att ombildas till ett separat dotterbolag. Volvo äger rätt att senast vid utgången av år 2001 förvärva upp till 19,9% i detta bolag. Samarbete mellan Volvo och Mitsubishi inom produktområdena lastbilar och bussar där det första gemensamma projektet avser utveckling av nästa generation medeltunga lastbilar. Samarbetet avser också kunskapsutbyte inom framtida teknologier och komponentsamarbete avseende tunga lastbilar. Vidare avser bolagen bedriva regionalt samarbete i Asien, Sydamerika, Australien och Nya Zeeland. Samarbetet omfattar också en utökad försäljningsexponering av Mitsubishis Canter-lastbil inom Volvos återförsäljarnät i Europa, t ex i Tyskland. Samarbetet påbörjades under Övriga viktiga händelser och strukturaffärer tidigare under 1999 I slutet av januari träffade AB Volvo avtal med Ford Motor Company beträffande försäljning av Volvo Personvagnar till Ford. Den 31 mars genomfördes försäljningen. I mars avyttrade Volvo Construction Equipment kanadensiska SuperPac samt 65% av Mecalac, Frankrike. Under det andra kvartalet avyttrades även marknadsbolaget i Spanien och delar av verksamheten i Frankrike som ett led i Volvo CE:s strategi att i huvudsak organisera försäljningen via fristående återförsäljare istället för i egen regi. I april träffade Volvo Aero genom The AGES Group ett avtal om försäljning av överskott av reservdelar med flygplanstillverkaren Boeing och som en följd härav förvärvade Volvo Aero samtidigt verksamheten i amerikanska Jet Support Corporation. Under första halvåret ökade Volvo Aero sina ägarandelar i The AGES Group från 57 till 86% samt förvärvade 78% av aktierna i Norsk Jetmotor AS som i samband med förvärvet bytte namn till Volvo Aero Norge AS. I september offentliggjordes att den av Volvo delägda (ca 10%) brittiska busstillverkaren Henlys förvärvar den amerikanska busstillverkaren Bluebird för motsvarande totalt ca 3,5 miljarder kronor. Henlys blir därmed ledande tillverkare av skolbussar på den nordamerikanska marknaden. I samband med förvärvet genomfördes en nyemission och i november tecknade Volvo nya aktier i Henlys för motsvarande ca 149 miljoner svenska kronor. I september ingick dessutom Volvo ett avtal om att lämna Henlys ett konvertibelt förlagslån om motsvarande ca 2 miljarder svenska kronor för vilket utbetalning skedde i oktober. Volvo förvärvar Scania AB Volvo träffade den 6 augusti en överenskommelse med Investor AB om att förvärva samtliga Investors aktier i Scania AB. Volvo kommer efter förvärvet, tillsammans med nuvarande innehav av aktier i Scania, att inneha aktier motsvarande 73,3% av aktiekapitalet och 79,9% av rösterna i Scania.

4 4 För 60% av Investors innehav erhåller Investor kontant betalning om 315 kronor per aktie. För resterande 40% av innehavet erhåller Investor efter eget val antingen kontant 315 kronor per aktie eller nyemitterade aktier i Volvo i proportionen sex Volvo-aktier för varje femtal Scania-aktier. Investor äger rätt att för aktie av serie A i Scania erhålla aktie av serie A eller serie B i Volvo och för aktie av serie B i Scania erhålla aktie av serie B i Volvo. Om Investor väljer att erhålla enbart kontant likvid, har Investor förklarat sin avsikt att i marknaden förvärva Volvo-aktier för ett belopp motsvarande 40% av den erhållna likviden. Investor har från den 6 augusti 1999 fram till årsskiftet 1999/2000 förvärvat aktier motsvarande 5,4% av aktiekapitalet i Volvo. Volvos förvärv av Investors aktier i Scania är villkorat av att erforderliga myndighetsgodkännanden erhålls. I anslutning till Volvos överenskommelse med Investor beslutade styrelsen för Volvo att lämna ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare i Scania 1 om att överlåta sina aktier till Volvo. Erbjudandet innebär att Scanias aktieägare kan välja mellan antingen kontant 315 kronor per aktie eller nyemitterade aktier i Volvo i proportionen sex Volvo-aktier för varje femtal Scania-aktier. För varje femtal aktier av serie A i Scania erhålls sex nyemitterade aktier i Volvo av valfri serie, dvs serie A eller serie B, och för varje femtal aktier av serie B i Scania erhålls sex nyemitterade aktier av serie B i Volvo. Även det offentliga erbjudandet är villkorat av att Volvo erhåller erforderliga myndighetsgodkännanden för förvärvet av aktierna i Scania. Anmälningstiden för Scanias aktieägare är förlängd till och med den 29 mars Förutsatt att ingen ytterligare förlängning sker, beräknas redovisning av vederlag påbörjas den 13 april Alternativet för Investor och övriga aktieägare i Scania att välja betalning i form av nyemitterade aktier krävde godkännande av extra bolagsstämma i Volvo. Vid en extra bolagsstämma den 29 september 1999 godkändes styrelsens beslut om nyemission av erforderligt antal aktier varvid rätten att teckna de nya aktierna endast tillkommer aktieägare i Scania med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Volvo av sina aktier i Scania. Bolagsstämman fattade också beslut om ökning av antalet styrelseledamöter med en ledamot, varvid Marcus Wallenberg, VD i Investor, invaldes i styrelsen. Beslutet och därmed Marcus Wallenbergs tillträde som styrelseledamot förutsätter att villkoren för Volvos förvärv av Investors aktier i Scania uppfylls. Under det fjärde kvartalet ökade Volvo sitt ägande i Scania från 43,1% till 43,5% av aktiekapitalet och från 28,5% till 28,6 % av rösterna. Efter räkenskapsårets utgång har Volvo förvärvat ytterligare Scaniaaktier och för närvarande uppgår kapitalandelen till 45,5% och röstandelen till 30,6%. Med hänsyn till såväl tidigare aktieförvärv som förvärv efter räkenskapsårets utgång kommer det genomsnittliga priset, baserat på antagandet att utestående aktier förvärvas för 315 kronor per aktie, att uppgå till 303 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde för Volvos förvärv av 100% av aktierna i Scania om cirka 60,5 miljarder kronor. Scania redovisas fr o m juni 1999 som intresseföretag. 1 Volvos erbjudande lämnas dock inte, direkt eller indirekt, i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan eller Kanada och får inte accepteras i eller från dessa länder. Följaktligen lämnas inget erbjudande på Scanias amerikanska depåbevis.

5 5 Resultat och finansiell ställning Nettoomsättning Volvokoncernens nettoomsättning för helåret 1999 uppgick till Mkr jämfört med Mkr föregående år, exklusive Personvagnar, en ökning med 9%. Nettomsättningen ökade inom Lastvagnar, Bussar, Marin- och industrimotorer och Aero. För Anläggningsmaskiner var nettoomsättningen i det närmaste oförändrad medan såväl volymer som totala marknadsandelar ökade jämfört med föregående år. Justerat för övriga avyttrade och förvärvade bolag var ökningen för Volvokoncernen 8%. Lastvagnar och Marin- och industrimotorer redovisade markanta försäljningsökningar, med 9% respektive 17%. Även Anläggningsmaskiner och Aero redovisade en positiv försäljningsutveckling justerat för förvärvade och avyttrade bolag. Bussars nettoomsättning var oförändrad justerat för förvärvade bolag. Försäljningsökningen är fortsatt främst hänförlig till redan etablerade marknader. I Nordamerika ökade nettoomsättningen med 20% och i västra Europa med 11%. Tillsammans svarar dessa marknader för 87% av koncernens totala nettoomsättning. I Asien ökade efterfrågan successivt på Volvos produkter och försäljningen har nu återhämtat sig från förra årets låga nivå. Anläggningsmaskiners förvärv i Sydkorea samt ökade leveranser inom Marin- och industrimotorer och Aero bidrog till ökningen. Efterfrågan i Sydamerika och östra Europa försvagades ytterligare och försäljningen sjönk med 41% respektive 30%. Volvokoncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till Mkr (34.523) och översteg såväl tidigare kvartal under året som motsvarande kvartal föregående år, exklusive Personvagnar. Försäljningsökningen var främst hänförlig till västra Europa medan försäljningen i Nordamerika mattades av något. Antalet levererade Volvo lastbilar ökade under 1999 med 2% till (83.280) och antalet bussar och busschassier minskade med 7% till (10.200). Anläggningsmaskiner sålde för första gången över enheter. Jämförelsestörande poster För 1999 avses vinst vid försäljningen av Volvo Personvagnar till Ford Motor Company, uppgående till Mkr. För 1998 avsattes Mkr i koncernens resultat för omstruktureringsåtgärder, varav 681 Mkr avsåg Personvagnar. Rörelseresultat Rörelseresultatet för koncernen uppgick 1999 till Mkr (6.679). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till Mkr (1998: exklusive Personvagnar), en resultatförbättring med Mkr. Bakgrunden till resultatförbättringen är främst ökade försäljningsvolymer för koncernen som helhet, lägre materialkostnader och positiv prisutveckling i Nordamerika för Lastvagnar, positiva effekter av vidtagna strukturförändringar samt realisationsvinst från bolagsavyttringar inom Anläggnings-maskiner. Dessutom har resultatet påverkats positivt av en gynnsam valutasituation samt upplösning inom Lastvagnars säljfinansieringsverksamhet om ca 240 Mkr av reserver, som bedömts vara obehövliga. Detta kompenserade för volymminskning i Bussars etablerade verksamhet samt högre produktutvecklingskostnader för koncernen som helhet. Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 5,2% (1998: 4,5%, exklusive Personvagnar). Samtliga affärsområden utom Bussar och Aero redovisade högre rörelsemarginal än föregående år och förutom Bussar uppnår samtliga affärsområden också Volvos mål om en rörelsemarginal överstigande 5%.

6 6 Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 1999 uppgick till Mkr (1.439 Mkr, exklusive jämförelsestörande poster och Personvagnar) Mkr av rörelseresultatet var hänförligt till Lastvagnar, en markant ökning jämfört med tidigare kvartal under året. Även Bussar och Aero redovisade ett stärkt rörelseresultat i fjärde kvartalet. Ökningen jämfört med fjärde kvartalet 1998 är främst en följd av lägre kostnadsnivå för försäljning och administration samt ökad volym. Rörelsemarginal för fjärde kvartalet uppgick till 5,9% (4,2). Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från andelar i intresseföretag, främst Scania, Bilia och Volvofinans, uppgick till 567 Mkr (444). Resultatet från andelen i Scania uppgick efter goodwillavskrivning till 467 Mkr. Se vidare sidan 19. Resultat från övriga aktier och andelar Resultat från övriga aktier och andelar om 170 Mkr (4.526) avsåg främst erhållen utdelning från Scania. I resultatet föregående år ingick vinsten om Mkr från försäljningen av samtliga aktier i Pharmacia & Upjohn, Inc. Räntenetto Räntenettot uppgick till 484 Mkr (126), varav 175 under fjärde kvartalet. Högre räntebärande tillgångar, främst som en följd av försäljningen av Volvo Personvagnar, hade en positiv effekt på räntenettot. Detta motverkades delvis av investeringen i Scania under året. Höga upplåningskostnader i Brasilien och lokal finansiering till hög ränta avseende förvärvet i Sydkorea, samt låga räntenivåer i Europa påverkade räntenettot negativt. Det gjorde även stigande räntenivåer under andra och tredje kvartalet som ledde till att marknadsvärdet på finansiella placeringar sjönk. Skatter Skattekostnaden uppgick till Mkr (3.140) och utgörs i huvudsak av aktuell skatt. Försäljningen av Personvagnar medför inte någon skattepliktig realisationsvinst i enlighet med beslut i Regeringsrätten i december Minoritetsandelar i resultat Minoritetsintresset i Volvokoncernen består huvudsakligen av Henlys Groups andel (49%) i Prévost Car Inc. samt minoritetens andel i The AGES Group (14%) och Volvo Aero Norge AS (22%). Årets nettoresultat Årets nettoresultat uppgick till Mkr (8.437) och avkastning på eget kapital, exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning av aktier var 8,0% (9,7). Nettoomsättning per marknad Föränd- Mkr % av total * ring i % Västra Europa Östra Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övrigt Total * Exklusive Personvagnar

7 7 Koncernens resultaträkning Exklusive Mkr Personvagnar Nettoomsättning Kostnad för sålda produkter Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och kostnader Jämförelsestörande poster* Rörelseresultat Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga aktier och andelar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetsandelar i resultat Nettoresultat *Jämförelsestörande poster1999 avser resultat vid försäljning av Volvo Personvagnar. För 1998 avses reservering för omstruktureringskostnader. Resultaträkning i sammandrag, Säljfinansiering Exklusive Mkr Personvagnar Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat från andelar i intresseföretag Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetsandelar i resultat Nettoresultat Brutto- och rörelsemarginal, koncernen Exklusive Personvagnar Bruttomarginal 21,2 23,0 22,2 Forsknings- och utvecklingskostnader i % av nettoomsättning 3,6 4,7 3,7 Försäljningskostnader i % av nettoomsättning 7,1 8,9 7,8 Administrationskostnader i % av nettoomsättning 4,6 3,8 4,9 Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster 5,2 4,2 4,5 Rörelsemarginal 26,6 3,1 3,1

8 8 Koncernens balansräkning Volvokoncernen Volvokoncernen exkl säljfinansiering* Säljfinansiering totalt Mkr Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Fastigheter, maskiner och inventarier Tillgångar i operationell leasing Aktier och andelar Långfristiga fordringar i säljfinansieringsverksamhet Långfristiga räntebärande fordringar Övriga långfristiga fordringar Varulager Kortfristiga fordringar i säljfinansieringsverksamhet Kortfristiga räntebärande fordringar Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetskapital Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Lån Övriga skulder Eget kapital och skulder * Säljfinansieringsverksamheten redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Interna fordringar och skulder hänförliga till säljfinansieringsverksamheten har exkluderats. Volvokoncernens balansomslutning uppgick vid utgången av 1999 till 195,6 miljarder kronor, vilket motsvarade en minskning med 10,1 miljarder kronor jämfört med föregående årsskifte. Försäljningen av Volvo Personvagnar samt övriga förändringar i koncernens sammansättning reducerade totala tillgångar med 31,8 miljarder kronor. Balansomslutningen reducerades vidare med 0,3 miljarder kronor till följd av ändrade valutakurser medan fortsatt expansion inom koncernens säljfinansieringsverksamhet för kommersiella produkter ökade totala tillgångar med 11,5 miljarder. Den återstående ökningen om 10,5 miljarder kronor var främst hänförlig till investeringar i anläggningar och aktier samt teckning av konvertibelt förlagslån i Henlys Group. Under fjärde kvartalet ökade koncernens lån, exklusive säljfinansiering, med 9,6 miljarder kronor vilket huvudsakligen beror på ökad upplåning inför förvärvet av Scania. Eget kapital ökade under året med 28,3 miljarder kronor och uppgick vid årets utgång till 97,7 miljarder. Årets nettoresultat tillförde 32,2 miljarder kronor medan utdelning till AB Volvos aktieägare samt omräkningsdifferenser till följd av valutakursförändringar reducerade eget kapital med 2,6 respektive 1,4 miljarder. Volvokoncernens finansiella nettotillgångar uppgick vid årets utgång till 31,0 miljarder kronor (14,8). Ökningen under 1999 om 16,2 miljarder kronor specificeras i nedanstående tabell.

9 9 Förändring av finansiella nettotillgångar, Mdr ,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,4 Nettoinvesteringar i anläggningar och leasingtillgångar -4,5 Operativt kassaflöde, exklusive säljfinansiering 1,9 Erhållen utdelning och köpeskilling 33,9 Fordran på Ford 12,1 Försäljning Volvo Personvagnar 46,0 Förvärv av aktier i Scania -23,0 Förvärv av aktier i Mitsubishi Motors -2,3 Övriga bolags- och aktieförvärv* -2,0 Utdelning till AB Volvos aktieägare -2,6 Övrigt -1, ,0 * Inklusive köpeskilling samt finansiell nettoskuld i förvärvade dotterbolag Kassaflödesanalys Volvokoncernen Volvokoncernen exkl säljfinansiering Säljfinansiering totalt Mdr Rörelseresultat, exklusive resultat vid försäljning av Volvo Personvagnar 6,0 6,2 0,6 0,5 6,6 6,7 Avskrivningar 3,1 6,4 2,1 3,2 5,2 9,6 Övriga ej kassapåverkande poster 0,2-0,6 0,3 0,6 0,5 0,0 Förändringar i rörelsekapital -1,2 1,0 0,2 0,5-1,0 1,5 Finansiella poster och betalda inkomstskatter -1,7-2,1 0,1 0,3-1,6-1,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,4 10,9 3,3 5,1 9,7 16,0 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningar -4,8-10,4-0,1-0,1-4,9-10,5 Investeringar i leasingtillgångar -0,5-0,9-5,1-11,8-5,6-12,7 Försäljning av anläggningar och leasingtillgångar 0,8 1,5 0,8 1,1 1,6 2,6 Fordringar i säljfinansieringsverksamhet, netto 0,0-0,1-7,1-12,7-7,1-12,8 Operativt kassaflöde 1,9 1,0 Aktier och andelar, netto -25,9 5, ,9 5,5 Lån till utomstående, netto -3,2-0, ,2-0,3 Förvärv och avyttringar av dotterföretag och andra affärsenheter, netto 31,0-5,0 0,0-0,6 31,0-5,6 Återstår efter nettoinvesteringar 3,8 1,2-8,2-19,0-4,4-17,8 Finansieringsverksamheten Ökning av obligationslån och övriga lån 16,3 19,5 Utdelning till AB Volvos aktieägare -2,6-2,2 Övrigt -0,1-0,2 9,2-0,7 Omräkningsdifferenser på likvida medel -0,2 0,3 Förändring av likvida medel 9,0-0,4 I kassaflödesanalysen har effekterna av större förvärv och avyttringar av dotterbolag exkluderats från övriga för ändringar i balansräkningen. Effekterna av valutakursförändringar vid omräkning av utländska dotterbolag har även exkluderats, eftersom dessa effekter inte påverkat kassaflödet.

10 10 Volvokoncernens operativa kassaflöde, exklusive säljfinansiering, uppgick under 1999 till 1,9 miljarder kronor, vilket understeg föregående års nivå pro-forma exklusive Personvagnar 1 med 0,3 miljarder. Det operativa kassaflödet belastades med 0,8 miljarder kronor avseende genomförande av omstruktureringsåtgärder vilka beslutades och reserverades för under Nettoinvesteringar i anläggningar och leasingtillgångar uppgick till 4,5 miljarder kronor (5,1, exklusive Personvagnar). Kassaflöde efter nettoinvesteringar för Volvokoncernen totalt var negativt om 4,4 miljarder kronor (-17,8). Förvärvade och avyttrade verksamheter, netto, tillförde 31,0 miljarder kronor varav 33,9 miljarder avsåg erhållen utdelning och köpeskilling vid försäljning av Volvo Personvagnar. Förvärv av aktier, främst i Scania och Mitsubishi Motors, reducerade likvida medel med 25,9 miljarder kronor och ökning av lån till utomstående innebar ett negativt kassaflöde om 3,2 miljarder, varav utbetalning av konvertibelt förlagslån i Henlys utgjorde den enskilt största posten. Vidare medförde fortsatt expansion inom Volvos säljfinansieringsverksamhet för kommersiella produkter ett negativt kassaflöde om 8,2 miljarder kronor. Årets bruttoinvesteringar i anläggningar uppgick till 5,2 miljarder kronor (1998: 4,9, exklusive Personvagnar). Investeringar inom Lastvagnar uppgick till 2,5 miljarder kronor (2,6) och avsåg bland annat åtgärder för att höja möjlig produktionskapacitet i monteringsfabriken i New River Valley, USA, samt i de svenska anläggningarna för komponenttillverkning. Vidare genomfördes investeringar för motortillverkning i Brasilien samt marknadsinvesteringar i centrala och östra Europa. Inom Bussar ökade investeringarna till 0,6 miljarder kronor (0,3), främst till följd av den pågående omstruktureringen av den europeiska industristrukturen med koncentration av tillverkningskapacitet till Wroclaw, Polen. Investeringarna inom Anläggningsmaskiner uppgick till 0,6 miljarder kronor (0,6) och avsåg bland annat slutförande av ombyggnationen av fabriken i Asheville, USA. Inom Marin- och industrimotorer var investeringsnivån oförändrad medan investeringarna inom Aero ökade väsentligt, i första hand hänförligt till det under året träffade avtalet med Boeing. Volvokoncernens likvida medel ökade under året med 9,0 miljarder kronor till 29,3 miljarder. Nivån är hög inför fullföljandet av avtalet med Investor och det utestående erbjudandet till övriga aktieägare i Scania AB. Nyckeltal Resultat i kronor per aktie 73,00 19,10 Resultat i kronor per aktie exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning av aktier 12,40 14,00 Avkastning på eget kapital, % 34,9 13,0 Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning av aktier, % 8,0 9,7 Finansiella nettotillgångar vid periodens slut, Mdr 31,0 14,8 Finansiella nettotillgångar vid periodens slut i % av eget kapital och minoritetskapital 31,6 21,1 Andel eget kapital och minoritetskapital, % 50,2 34,1 Andel eget kapital och minoritetskapital, exklusive säljfinansieringsverksamhet, % 65,3 49,9 1 Volvokoncernen exklusive Personvagnar Volvos kassaflöde från finansiella poster 1998 har därutöver justerats med hänsyn till effekterna av erhållen köpeskilling för Volvo Personvagnar och erlagd köpeskilling för aktier i Scania under 1999.

11 11 Redovisning per affärsområde Nettoomsättning Föränd- Mkr ring i % Lastvagnar Bussar Anläggningsmaskiner Marin- och industrimotorer Aero Övrigt Elimineringar Volvokoncernen exkl Personvagnar* Personvagnar Elimineringar Volvokoncernen * Exklusive avyttrade och förvärvade enheter var förändringen +8%. Rörelseresultat Mkr Lastvagnar Bussar Anläggningsmaskiner Marin- och industrimotorer Aero Övrigt Rörelseresultat exkl Personvagnar* Personvagnar Rörelseresultat* Jämförelsestörande poster Rörelseresultat * Exklusive jämförelsestörande poster Rörelsemarginal % Lastvagnar 5,6 4,8 Bussar 1,6 2,7 Anläggningsmaskiner 9,0 8,0 Marin- och industrimotorer 5,5 1,9 Aero 5,9 6,1 Rörelsemarginal exkl Personvagnar* 5,2 4,5 Personvagnar - 3,7 Rörelsemarginal* 5,2 4,2 Jämförelsestörande poster 21,4-1,1 Rörelsemarginal 26,6 3,1 * Exklusive jämförelsestörande poster

12 12 Lastvagnar Nettoomsättning per marknad Föränd- Mkr ring i % Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övrigt Total Observera att en justering gjorts avseende Lastvagnars nettoomsättning per marknad vilken tidigare publicerats i Volvos rapport över de tre första kvartalen De justerade beloppen för de tre första kvartalen uppgår till; Europa Mkr, Nordamerika Mkr, Sydamerika Mkr, Asien Mkr och Övrigt Mkr. Världsmarknaden för tunga lastbilar uppgick 1999 till ca enheter ( ). Marknaden kännetecknades av hög efterfrågan och stark konkurrens. Västra Europa och Nordamerika fortsatte att öka från en hög nivå och totalt antal sålda lastbilar nådde i båda fallen nya rekordnivåer, ( ) resp lastbilar ( ). Efterfrågan på de sydamerikanska marknaderna förblev fortsatt låg under året medan aktiviteten i Sydostasien ökade något från en låg nivå. Lastvagnar levererade medeltunga och tunga lastbilar under Detta innebär en ökning med 2% jämfört med föregående år. I västra Europa uppgick leveranserna till lastbilar (37.810) och marknadsandelen i tunga klassen var preliminärt 15,1% (15,2). I Nordamerika levererade Lastvagnar enheter (29.310). Produktionstakten ökades i USA under året för att tillmötesgå den mycket höga efterfrågan. Dock kunde utökningen inte möta marknadsuppgången fullt ut och marknadsandelen i tunga klassen i USA (klass 8) minskade något till 10,7% (11,5). Efterfrågan i Sydamerika minskade kraftigt. Lastvagnars leveranser i Brasilien minskade under året till enheter (4.090) och i resten av Sydamerika och övriga delar av världen sjönk leveranserna till (12.070). Lastvagnars nettoomsättning uppgick till Mkr (63.837). Orderingången sjönk mot slutet av 1999 från en mycket hög nivå, varför orderboken vid utgången av året var 21% lägre jämfört med utgången av Nedgången var hänförlig till Nordamerika. I Europa låg orderingången fortsatt på en hög nivå och orderboken var oförändrad jämfört med årsskiftet 1998/1999. Lastvagnars rörelseresultat steg under 1999 till Mkr (1998: exklusive jämförelsestörande poster). Bakgrunden till ökningen är ökade försäljningsvolymer i västra Europa och Nordamerika, positiv prisutveckling i Nordamerika samt lägre materialkostnader till följd av rationaliseringar och lägre priser på köpt material. Detta kompenserade för hård konkurrens i västra Europa, marknadsinvesteringar i Kina och Indien och ökade satsningar på produktutveckling. Rörelsemarginalen ökade till 5,6% (1998: 4,8 exklusive jämförelsestörande poster) och avkastning på operativt kapital översteg 25% (1998: >25, exklusive jämförelsestörande poster). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till Mkr jämfört med Mkr motsvarande period föregående år. Ökningen är främst en följd av högre försäljningsvolym i Nordamerika. Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet uppgick till Mkr, en förbättring med 296 Mkr jämfört med fjärde kvartalet Resultatförbättringen beror huvudsakligen på ökad försäljningsvolym och hög produktionstakt i fabrikerna i Europa samt lägre försäljnings- och administrationsomkostnader. Under fjärde kvartalet 1999 uppgick rörelsemarginalen till 7,2% (6,0, exklusive jämförelsestörande poster). Under 1999 producerade Lastvagnar medeltunga och tunga lastbilar (84.770). Utnyttjandet av det industriella systemet var fortsatt högt i såväl Europa som Nordamerika. Den rekordhöga efterfrågan medförde att Lastvagnars nordamerikanska produktionskapacitet var fullt utnyttjad under året, varför en investering i anläggningar om drygt 300 Mkr samt utökning av antalet arbetsskift i fabriken i New River Valley genomfördes för att höja kapaciteten. Åtgärderna kommer att höja möjlig kapacitet med fordon till fordon på årsbasis. Till följd av lägre orderingång mot slutet av året har produktionstakten sänkts och kapaciteten utnyttjas för närvarande inte fullt ut. Sammanlagt investerade Lastvagnar Mkr (2.612) i anläggningar under 1999.

13 13 I januari i år korades nya Volvo FH12 till 'Truck of the Year 2000'. Volvo blir därmed det första märke som vunnit branschens mest prestigefyllda titel fem gånger. FH12 blir samtidigt den första lastbilsmodell som erhållit titeln två gånger. Bussar Nettoomsättning per marknad Föränd- Mkr ring i % Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övrigt Total Totalmarknaden för bussar över 16 tons totalvikt minskade under 1999 främst som en följd av den minskade efterfrågan på den instabila sydamerikanska marknaden. I västra Europa och Nordamerika ökade totalmarknaden något men präglades av stark konkurrens. I Sydostasien var marknaden fortsatt svag under Bussars nettoomsättning ökade till Mkr (14.286). Exklusive förvärvade enheter var nettoomsättningen oförändrad jämfört med föregående år. Antalet levererade bussar och busschassier uppgick till (10.200), varav andelen kompletta bussar stod för 51% (38). Justerat för förvärven MASA och Nova BUS minskade antalet leveranser med 17%, huvudsakligen en följd av de svaga marknaderna i Sydamerika och Asien. I västra Europa minskade Volvo Bussars marknadsandelar på grund av försenad produktintroduktion av dubbeldäckare på den engelska marknaden. Vid årets slut var orderboken 12% högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Rörelseresultatet 1999 uppgick till 241 Mkr att jämföra med 385 Mkr, exklusive jämförelsestörande poster, föregående år. Det lägre rörelseresultatet beror främst på lägre volymer i Asien, produktionsstörningar i de förvärvade enheterna i Nordamerika under början av 1999, kostnader avseende etableringen i Polen samt utbyggnad av verksamheten i Mexiko. Rörelsemarginalen sjönk till 1,6% (1998: 2,7% exklusive jämförelsestörande poster) och avkastningen på operativt kapital till 4% (1998: 8% exklusive jämförelsestörande poster). För det fjärde kvartalet 1999 var nettoomsättningen jämfört med samma period 1998 i det närmaste oförändrad; Mkr (4.562). Under det fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 169 Mkr (40), en förbättring som förklaras av lägre kostnader för produktutveckling, försäljning och administration. Rörelsemarginalen det fjärde kvartalet 1999 var 3,7% (0,9, exklusive jämförelsestörande poster). Under året tillverkade Volvo bussar och busschassier (10.230), varav 48% utgjordes av kompletta bussar. Produktionssystemet i Europa var högt utnyttjat under året, medan MASA och Nova BUS visade lägre utnyttjandegrad på grund av låg orderingång i slutet av Bussar investerade 586 Mkr (320) i anläggningar under 1999.

14 14 Anläggningsmaskiner Nettoomsättning per marknad Föränd- Mkr ring i % Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övrigt Total Världsmarknaden för tyngre anläggningsmaskiner minskade något under Nordamerikamarknaden, den enskilt största i världen, minskade med närmare 10% medan den västeuropeiska marknaden ökade med ca 15%. På övriga marknader minskade den totala efterfrågan på tyngre anläggningsmaskiner med ca 5%. Tecknen på återhämtning i Asien blev dock allt tydligare, bland annat i Sydkorea och framför allt under andra halvåret. Världsmarknaden för lättare anläggningsmaskiner ökade med närmare 10%. Till antal räknat sålde Anläggningsmaskiner för första gången över enheter. Det innebär att andelen av marknaden ökade såväl totalt som inom flera av produktgrupperna, t ex grävmaskiner, ramstyrda dumprar och kompakta hjullastare. Nettoomsättningen var i det närmaste oförändrad; Mkr (19.469). Relativt ökade andelen lättare anläggningsmaskiner medan tyngre maskiner noterade en svag nedgång. Justerat för avyttringar och förvärv ökade försäljningen med 6%. Västra Europa var fortsatt det enskilt största marknadsområdet med en andel på 52% (49) av Anläggningsmaskiners totala försäljning. Nordamerika svarade för 31% (34) och Asien och övriga delar av världen för 17% (17). Orderboken var värdemässigt 20% högre vid utgången av året jämfört med utgången av föregående år. Rörelseresultatet uppgick till Mkr, vilket är den högsta nivån någonsin för Anläggningsmaskiner (1998: exkl jämförelsestörande poster) och rörelsemarginalen uppgick till 9,0% (8,0). Bidragande till den positiva resultatutvecklingen var omstruktureringen av grävmaskinsaffären med avveckling av verksamheten i Eslöv och att tillverkningen i Sydkorea tidigare än väntat lämnar positivt bidrag. Även realisationsvinst vid avyttring av bolag och sänkta produktkostnader påverkade resultatet i positiv riktning. Avkastning på operativt kapital ökade under 1999 till 19% (1998: 18% exklusive jämförelsestörande poster). I det fjärde kvartalet 1999 uppgick rörelseresultatet till 365 Mkr (415). Minskningen jämfört med samma period föregående år är främst en följd av minskad försäljning i Nordamerika samt minskad fakturering till följd av lagerjustering i såväl återförsäljar- som produktionsled. Trots detta ökade rörelsemarginalen i det fjärde kvartalet till 7,4% (7,2). Under året fullbordade Anläggningsmaskiner omstruktureringen av sin grävmaskinsaffär vilket innebär att Volvos globala centrum för grävmaskiner nu har koncentrerats till Sydkorea. Lanseringen av den nya generationen Volvo grävmaskiner har påbörjats med mycket gott mottagande på marknaden. Som ett led i att utnyttja fabriken i Sydkorea som en industriell bas i Asien för Anläggningsmaskiners produkter inleddes även tillverkning av ramstyrda dumprar under slutet av Investeringar i anläggningar uppgick till 578 Mkr (630) varav större delen avsåg investeringar i samband med produktionsomställning för nya produkter samt kapacitetshöjande åtgärder.

15 15 Marin- och industrimotorer Världsmarknaden för marinmotorer 1999 ökade något jämfört med 1998, tack vare en stark konjunktur i Nordamerika. Marinmotormarknaden i Europa stärktes alltmer under årets senare del och för året som helhet låg efterfrågan i nivå med Efterfrågan på marinmotorer i Asien var fortsatt svag under 1999, och det fanns heller inga tecken på en snar återhämtning. Industrimotormarknaden i världen fortsatte att växa under 1999 och särskilt stark var utvecklingen i Europa. Nettoomsättningen ökade 1999 med 17% till Mkr (4.931) främst som en följd av god försäljning av marinmotorer i såväl Europa som Nordamerika. Volvo Pentas industrimotorförsäljning utvecklades väl, framförallt i Asien och Europa bland annat på grund av en kraftigt ökad efterfrågan av generatoraggregat under andra halvåret. Orderboken var vid utgången av 1999 värdemässigt 35% högre jämfört med motsvarande tidpunkt Rörelseresultatet uppgick till 314 Mkr (1998: 95 exklusive jämförelsestörande poster) och rörelsemarginalen ökade till 5,5% (1,9). Stark försäljningsutveckling inom alla marknader samt genomgående lägre omkostnadsnivå i framförallt Europa bidrog till den kraftigt förbättrade resultatutvecklingen. Avkastningen på operativt kapital översteg 25% (1998: 7%, exklusive jämförelsestörande poster). Den starka försäljningsutvecklingen medförde att nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 1999 steg med 25% till Mkr jämfört med samma kvartal 1998 och att rörelseresultatet förbättrades till 49 Mkr (-58, exklusive jämförelsestörande poster). Kapacitetsutnyttjande jämfört med föregående år var högre både i den amerikanska och svenska anläggningen. I Kina investerades under 1999 ca 40 Mkr i uppförande av en anläggning för montering av Volvo Penta industrimotorer. Aero Nettoomsättning per marknad Föränd- Mkr ring i % Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övrigt Total Nettoomsättning per marknad Föränd- Mkr ring i % Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övrigt Total Flygtrafiken i världen ökade under årets första elva månader med 6,4%, jämfört med fjolårets tillväxt på 2,6% under samma tid. Det var framför allt Asien och Europa som hade den största tillväxten, 9,6% respektive 7,7%. Aeros försäljning ökade till Mkr, en ökning med 16%. Det var framför allt en stark efterfrågan på civila flygmotorer som bidrog till försäljningsökningen. Civila Flygmotorer fick under året bland annat betydande beställningar från General Electric och GE Capital Aviation Services. Även inom Volvo Aeros amerikanska bolag The AGES Group ökade försäljningen.

16 16 Aeros rörelseresultat steg under 1999 till 584 Mkr (527), trots en ökad prispress inom hela flygbranschen. Bakom resultatförbättringen låg framför allt den ökade försäljningen av komponenter inom Civila Flygmotorer, där det under året förvärvade Volvo Aero Norge AS bidrog med 75 Mkr. Lönsamheten inom Civilt Motorunderhåll och Gasturbiner var fortsatt låg. Orderbokens nivå var värdemässigt 4% högre vid årsskiftet 1999/2000 jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Under det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen till Mkr (2.314) jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 190 Mkr (178). Den positiva utvecklingen inom Volvo Aero Norge AS och övrig verksamhet inom Civila Flygmotorer var betydelsefull för såväl försäljning som resultat. Säljfinansiering Expansionen av verksamheten fortsatte under Ökningen var huvudsakligen hänförlig till Nordamerika, Storbritannien, Frankrike och Spanien. Totala tillgångar uppgick till 49,8 miljarder kronor, en ökning med 11,5 miljarder, exklusive Personvagnar. Penetrationsgraden, d v s andelen säljfinansierings- och servicekontrakt i förhållande till den totala nyförsäljningen varierade mellan olika marknader och produkter. Penetrationen för lastbilar var 49% i Europa och 20% i Nordamerika under Säljfinansieringsverksamhetens rörelseresultat påverkades positivt med ca 240 Mkr till följd av upplösning av reserver som bedömts vara obehövliga. Nettoresultatet för säljfinansieringsverksamheten uppgick till 488 Mkr jämfört med 150 Mkr föregående år, exklusive Personvagnar. Millennieskiftet Millennieskiftet passerade utan några större störningar inom Volvokoncernen. Volvo hade liksom de flesta stora företag och myndigheter en förstärkt beredskap under nyårsnatten och de efterföljande dagarna. Ett genomgripande verifieringsarbete genomfördes under nyårshelgen av datorer, nätverk, affärsapplikationer och utrustningar för produktion och fastigheter. Några smärre fel hittades och åtgärdades omedelbart men inga fel har lett till produktionsstörningar i någon av Volvos enheter. Millennieskiftet har inte heller påverkat Volvos produkter eller leveranserna från Volvos leverantörer. Kostnaderna för arbetet med förberedelser och åtgärder, från början av 1997 till mitten av 2000, beräknas ligga inom de tidigare uppgivna ramarna, ca 550 Mkr. Analyser visar att om Volvo hade underlåtit att göra förberedelsearbetet hade konsekvenserna blivit stopp i såväl produktion, utvecklingsenheter som i marknadsled, varför arbetet var direkt nödvändigt att genomföra. Antal anställda Antalet anställda i Volvokoncernen var personer vid utgången av 1999, en ökning med personer sedan årsskiftet 1998/1999, exklusive avyttringen av Personvagnar. Ökningen är bland annat hänförlig till de företagsförvärv som skett under året och kapacitetsutbyggnad främst inom Lastvagnar. Det rationaliseringsprogram som aviserades under slutet av 1998 har medfört att fler än personer lämnat koncernen under 1998/1999.

17 17 Moderbolaget I resultat från aktier i koncernföretag ingår realisationsvinst på Mkr vid försäljning av aktierna i Volvo Personvagnar Holding AB till Ford Motor Co. Här ingår även utdelningar med 996 Mkr (22.615) samt erhållna koncernbidrag om netto Mkr (4.887). Moderbolagets resultaträkning Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat från aktier i koncernföretag Resultat från aktier och andelar i intresseföretag Resultat från övriga aktier och andelar Räntenetto Övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Förslag till utdelning samt bemyndigande om återköp av egna aktier Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning för 1999 om 7,00 kr per aktie eller totalt Mkr. Föregående års utdelning var 6,00 kr per aktie. Vidare avser AB Volvos styrelse att föreslå den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Under förutsättning att den föreslagna lagstiftningen om återköp av egna aktier träder ikraft som aviserats, ger detta bemyndigande styrelsen en möjlighet att fram till nästa ordinarie bolagsstämma, om man så finner lämpligt, besluta om återköp av egna aktier. Ett eventuellt återköp skulle kunna ske över börs eller genom erbjudande till aktieägarna. Bemyndigandet till styrelsen avses även omfatta möjlighet att överlåta återköpta aktier inom de ramar den föreslagna lagstiftningen medger. Göteborg den 14 februari 2000 AB Volvo (publ) Styrelsen

18 18 Kvartalsuppgifter Volvokoncernen Mkr där ej annat anges 4/1998 1/1999 2/1999 3/1999 4/1999 Nettoomsättning Kostnad för sålda produkter Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och kostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga aktier och andelar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetsandelar i resultat Nettoresultat Avskrivningar ingående ovan Resultat i kronor per aktie 6,50 62,40 4,40 2,40 3,80 Genomsnittligt antal aktier, miljoner 441,5 441,5 441,5 441,5 441,5 Resultat i kronor per aktie beräknas som nettoresultat dividerat med det vägda genomsnittet av antalet utestående aktier under perioden. Volvokoncernen exklusive Personvagnar Mkr 4/1998 1/1999 2/1999 3/1999 4/1999 Nettoomsättning Kostnad för sålda produkter Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och kostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Brutto- och rörelsemarginal exklusive Personvagnar % 4/1998 1/1999 2/1999 3/1999 4/1999 Bruttomarginal 21,3 22,2 21,2 20,0 21,2 Forsknings- och utvecklingskostnader i % av nettoomsättning 3,4 4,0 3,5 3,8 3,2 Försäljningskostnader i % av nettoomsättning 7,6 7,8 6,6 7,4 6,8 Administrationskostnader i % av nettoomsättning 4,7 5,4 4,6 4,9 3,6 Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster 4,2 4,5 6,2 4,0 5,9 Rörelsemarginal 2,7 103,1 6,2 4,0 5,9

19 19 Nettoomsättning Mkr 4/1998 1/1999 2/1999 3/1999 4/1999 Lastvagnar Bussar Anläggningsmaskiner Marin- och industrimotorer Aero Övrigt Elimineringar Nettoomsättning Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Mkr 4/1998 1/1999 2/1999 3/1999 4/1999 Lastvagnar Bussar Anläggningsmaskiner Marin- och industrimotorer Aero Övrigt Rörelseresultat Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster % 4/1998 1/1999 2/1999 3/1999 4/1999 Lastvagnar 6,0 5,8 5,4 3,8 7,2 Bussar 0,9-2,4 2,8 0,5 3,7 Anläggningsmaskiner 7,2 4,4 13,1 9,4 7,4 Marin- och industrimotorer -4,6 3,7 8,3 6,6 3,1 Aero 7,7 6,4 6,9 3,3 6,7 Övrigt -6,9-0,1-2,4-1,4-2,7 Rörelsemarginal 4,2 4,5 6,2 4,0 5,9 Inkomstskatter Fr o m 1999 tillämpar Volvo Redovisningsrådets Rekommendation, Inkomstskatter, RR 9, vilken i allt väsentligt överensstämmer med International Accounting Standard Committee's (IASC:s) rekommendation, Income taxes, IAS 12 (revised 1996). Volvo redovisade tidigare uppskjutna skattefordringar avseende s k temporära skillnader och underskottsavdrag i den mån dessa kunnat kvittas mot uppskjutna skatteskulder inom samma beskattningsområde. Fr o m 1999 redovisas uppskjutna skattefordringar under förutsättning att det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Jämförelsetal för 1998 har omräknats enligt den nya principen. Vid ingången av 1998 och 1999 medförde detta en ökning av Volvokoncernens egna kapital med 1,5 respektive 1,3 miljarder kronor. Redovisning av goodwill vid förvärvet av Scania Volvo har tidigare angivit att man avsåg tillämpa en avskrivningstid av 40 år på varumärkesvärdet och goodwill hänförligt till innehavet i Scania. Redovisningsrådets nu utgivna förslag till förändring av rekommendation om koncernredovisning (RR 1:96) innebär en anpassning till rekommendationer från International Accounting Standards Committee. Man har starkt uttryckt att avskrivningstider ej kan överstiga 20 år annat än i mycket speciella undantagsfall. I USA har nyligen föreslagits en ändring av redovisningsreglerna innebärande bl a en maximal avskrivningstid av goodwill på 20 år. Mot bakgrund härav har Volvo beslutat att tillämpa en avskrivningstid på goodwill från Scaniaförvärvet på 20 år.

20 20 Antal fakturerade lastbilar Förändring i % Europa Västra Europa Östra Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övriga marknader Totalt, lastbilar Antal fakturerade bussar/busschassier Förändring i % Europa Västra Europa Östra Europa Nordamerika 1) Sydamerika Asien Övriga marknader Totalt, bussar/busschassier ) Volympåverkan till följd av förvärvade företag i Nordamerika är levererade bussar.

Mkr

Mkr 11-årsöversikt I 11-årsöversikten redovisas respektive år med då gällande redovisningsprinciper. Tidigare år räknas inte om när nya principer införs. Åren 2001 2003 är redovisade enligt god redovisningssed

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Det första kvartalet 2000

Det första kvartalet 2000 Det första kvartalet 2000 Det första kvartalet 2000 1999 Nettoomsättning, 30.546 27.072 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, 1.425 1.258 Jämförelsestörande poster, 1) 26.695 Rörelseresultat,

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 445 (693) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 30 september till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 987 (1 029) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 249 (237) kronor.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 Pressmeddelande den 27 april 1999 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 - Fortsatt positiv utveckling av resultat och marginal - 1999 Förändring, % Nettoomsättning, Mkr 29.053 28.567 1,7 Rörelseresultat, Mkr

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Kvartal4. Volvokoncernen. Det fjärde kvartalet och helåret 2011

Kvartal4. Volvokoncernen. Det fjärde kvartalet och helåret 2011 Volvokoncernen Det fjärde kvartalet och helåret 2011 Under det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen med 18% till 86,5 Mdr kr (73,4). Nettoomsättningen steg med 20% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2)

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2) GETINGE INDUSTRIER AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2001 Orderingången ökade med 60 % till 6.058,2 Mkr (3.782,6) Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Rörelseresultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 2004 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 785 (-2) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 779

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

RAPPORT ÖVER DET TREDJE KVARTALET 2015

RAPPORT ÖVER DET TREDJE KVARTALET 2015 RAPPORT ÖVER DET TREDJE KVARTALET Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 9% till 73,3 miljarder kronor (67,2). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 436 (2 770) Mkr Rörelseresultat 104,2 (272,4) Mkr Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 35 (0) Mkr Resultat efter skatt 74,0 (184,1)

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

AGA-koncernens resultat före skatt för 1999 uppgick till (556) Mkr och vinsten per aktie efter full skatt till 4:61 (1:52) kronor.

AGA-koncernens resultat före skatt för 1999 uppgick till (556) Mkr och vinsten per aktie efter full skatt till 4:61 (1:52) kronor. PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSBESKED 1999 AGA-koncernens resultat före skatt för 1999 uppgick till 1 460 (556) och vinsten per aktie efter full skatt till 4:61 (1:52) kronor. Försäljningen var i stort sett oförändrad,

Läs mer