Kvartalsrapport Kvartalsrapport Kvartalsrapport 1 januari mars 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport 20080101-20080331. Kvartalsrapport 20080101-20080331. Kvartalsrapport 1 januari 2008-31 mars 2008"

Transkript

1 Kvartalsrapport Kvartalsrapport 1 januari mars Heart of Brands köpte Gul & Blå AB den 3 mars. - Varumärkesrättigheterna för Gul & Blå och Puss & Kram har erhållits genom licensavtal - Varumärkesportföljen har utökats med Zetterberg Collection, Fruit of the Loom, Clerk & Teller, Nina Ricci, Pierre Cardin, Pierre Clarence och Dormeuil. Efter rapportperiodens utgång - Nyemissionen inbringade drygt 17 Mkr - Grossistförsäljningen för Gul & Blå har startat över förväntan - Nya styrelseledamöter och ny VD utsedd i samband med årsstämman 1

2 VERKSAMHET Ekonomiska tal i korthet Nettoomsättningen uppgick till tkr (0) Rörelseresultatet uppgick till tkr (-1 088) Kassaflödet för perioden uppgick till tkr (844 tkr) Heart of Brands-koncernen Heart of Brands- koncernen består förutom av Heart of Brands AB av de helägda dotterföretagen Pour AB och Gul & Blå AB. Heart of Brands övergripande mål är att utveckla bolaget med dotterbolag till ett ledande företag inom mode i Norden. Detta skall ske med hjälp av en mycket stark varumärkesportfölj som är en mix av etablerade internationellt välkända varumärken som t.ex Fruit of the Loom och Nina Ricci i kombination med nya svenska varumärken på kraftig frammarsch som Pour och Zetterberg Collection samt gamla nostalgiska varumärken med mycket stor potential som Gul & Blå och Puss & Kram. Bolaget bedriver både detaljistverksamhet genom egna butiker och grossistverksamhet. För närvarande bedriver koncernen detaljistverksamhet genom fyra egna butiker i centrala Stockholm. Företagsförvärv Gul & Blå AB förvärvades den 3 mars. Förvärvet kan delas upp i tre delar: Heart of Brands köpte i ett första steg Gul & Blå:s försäljningsbolag, Gul & Blå AB, som innefattar tre centrala butiker i Stockholm. Heart of Brands förvärvade bolaget för 3,2 miljoner svenska kronor. Köpeskillingen erlades dels genom en nyemission av B-aktier i Heart of Brands AB riktad till nio aktieägare i Gul & Blå AB och dels genom kontant betalning om kronor. Gul & Blå:s tidigare ägare Crister Boork äger även bolaget Puss & Kram AB. Det företaget bildar ett nytt bolag, som kommer äga varumärkena Gul & Blå, Puss & Kram och Fonzie. Genom licensavtal med det nybildade bolaget skaffar sig Heart of Brands exklusiva försäljningsoch varumärkesrättigheter för varumärkena Gul & Blå och Puss & Kram. Det innebär rätten att tillverka, utveckla och sälja varumänkena internationellt. Dessutom har ett optionsavtal tecknats med Puss & Kram AB som betyder att Heart of Brands har rättigheten köpa aktierna i det nybildade bolaget för 15 miljoner svenska kronor till och med 31 december Branschen kännetecknas av att det normalt finns ett antal mellanhänder från tillverkning till slutkonsument. Heart of Brands arbetar mot att ta kontroll över allt fler led i processen, ju fler mellanhänder som kan undvikas desto högre blir den egna marginalen. Genom förvärven av Pour AB och Gul & Blå AB (med varumärkesrättigheter för Gul & Blå och Puss & Kram) har koncernen tre egna varumärken med egen produktions- och designavdelning. 2

3 Affärsområden & dotterföretag Pour Pour är ett av de mest lovande nya svenska varumärkena. Varumärket är redan etablerat hos de bästa modebutikerna såväl i Skandinavien som i modemetropoler som New York, Tokyo, Los Angeles, Berlin och Amsterdam. Pour uppvaktas idag flitigt av agenter och distributörer som vill ta varumärket till nya marknader. Efter det att Heart of Brands har förvärvat Pour har avtal tecknats med distributörer på två nya marknader, Storbritannien och Norge. Orderläget för hösten 2008 visar att grundorder tecknats för tkr, vilket är en uppgång med ca fem procent från föregående år. Gul & Blå Genom förvärvet av Gul & Blå AB erhölls varumärkesrättigheterna via licensavtal för Gul & Blå och Puss & Kram, två varumärken som har skapat svensk jeanskultur sedan sextiotalet. Svenska folket handlar mest jeans per capita i världen med en total försäljning på ca 14 miljoner jeans Gul & Blå AB har tidigare inte arbetat med grossistverksamhet och därmed inte bearbetat marknaden utanför Stockholm. Dock finns ett stort köpintresse av att kunna köpa dessa båda märken lokalt runt om i Sverige och det finns idag många handlare som har haft en tidigare relation med Gul & Blå. Efter bara ett par månaders arbete med grossistverksamheten kan konstateras att över 40 stycken av varandra fristående återförsäljare i Sverige tecknat order för att redan till hösten 2008 lansera dessa hett eftertraktade jeans. Det totala ordervärdet uppgår till tkr att jämföra med 0 vid samma tidpunkt föregående år. exklusivt distributionsavtal för både Gul & Blå och Puss & Kram för Norge. Vår affärsområdeschef Magnus Senke uttrycker stor optimism kring dessa avtal och tror att bara Norgeavtalet kan innebära en omsättningsnivå överstigande 40Mkr inom den närmaste tvåårsperioden. Nya varumärken Heart of Brands har under rapportperioden tecknat avtal om distributionsrättigheter för Zetterberg Collection, Fruit of the Loom, Nina Ricci, Pierre Cardin, Pierre Clarence och Dormeuil. Zetterberg Collection Zetterberg Collection är ett nytt fräscht varumärke vars första fullskaliga kollektion kom ut i butik hösten Märket återfinns idag i de bästa modebutikerna i Skandinavien och är även introducerat i Berlin, Antwerpen, Los Angels, New York och Tokyo.. Heart of Brands har nu tagit hand om försäljningen i Norden med option på distributionsrättigheter även på nya marknader. Tecknade order för hösten 2008 uppgår till ca 700 tkr. Fruit of the Loom Fruit of the Loom grundades redan 1851 och tillhör ett av världens äldsta varumärken. Varumärket är mycket etablerat och uppskattat runt om i världen. Heart of Brands har nu fått distributionsrättigheterna för Fruit of the Loom i detaljhandeln i Norden och varumärket kommer att säljas såväl i grossistverksamheten som genom koncernens egna butiker. Tecknade order för första halvåret uppgår till ca 1 Mkr. Heart of Brands har dessutom erhållit förfrågningar från ett flertal europeiska länder och redan tecknat 3

4 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Nyemission Heart of Brands genomförde mellan den 18 februari 2008 och den 25 mars 2008 en företrädesemission.. Intresset har varit mycket stort med en hög teckningsgrad. Nyemissionen är nu avslutad och inbringade kronor före emissionskostnader, vilket innebär en teckningsgrad om c:a 73 %. Aktiekapitalet kommer efter denna emission och den tidigare beskrivna apportemissionen till tidigare ägare i Gul & Blå AB att uppgå till , 70 kr och antalet aktier till stycken. Nya styrelseledamöter och ny VD På årsstämman den 2 april utsågs två nya styrelseledamöter, Lars Stenberg och Arnt Jakobsen. Lars Stenberg är 59 år och har nyligen tillträtt som VD för klädföretaget Joy. Han har en gedigen bakgrund i klädbranschen och var under VD för MQ Retail AB och dessförinnan VD för Nike Northern Europe, JC Sverige AB samt VD för Levi Strauss Sweden AB och Commercial Director Levi Strauss Northern Europe. Med sin starka kompetens och erfarenhet kommer Lars att förstärka styrelsen ytterligare inom mode och retail. Arnt Jakobsen är 43 år och bosatt i Oslo. Han driver flera prestigefyllda klädbutiker i Norge och är också sedan 10 år tillbaka distributör för J Lindeberg i Norge. Arnt har tidigare varit koncern-vd i J Lindeberg och har ett brett internationellt kontaktnät såväl med handlare som med tillverkare. Omvaldes från tidigare styrelsen gjordes Björn Johansson (styrelseordförande) och Jenny Grundén. I samband med årsstämman utsågs Richard Chindt till ny VD i Heart of Brands AB. Richard Chindt har verkat som bolagets ekonomichef från start och varit delägare i bolaget ända sedan bolagets bildande. Richard Chindt arbetar inledningsvis på deltid för att han skall beredas tillfälle att avveckla andra engagemang. Från och med den 2 juni 2008 kommer Richard att gå in i Heart of Brands på heltid. Richard har mer än 20 års erfarenhet från arbete som ekonomichef, revisor och egen företagare inom redovisning och skatt. Han har under de senaste åren deltagit aktivt i ett stort antal start-ups som ekonomisk rådgivare. I Heart of Brands har Richard utöver att vara ekonomichef varit ansvarig för genomförandet av företagsförvärven av Pour AB och Gul & Blå AB. Bolagets tidigare VD, Pia Imbro, kommer fortsättningsvis att koncentrera sig på bolagets information och marknadskommunikation. Pia kommer också att vara särskilt ansvarig för bolagets damlinje. 4

5 ekonomi Perioden Under rapportperioden uppgår koncernens intäkter till tkr, varav 893 tkr i Heart of Brands, tkr i Pour och tkr i Gul & Blå Investeringar Under perioden har tkr investerats i förvärv av Gul & Blå AB varav 200 tkr har betalats kontant och resterande tkr erlagts genom apportemission,. I samband med slutreglering av förvärvet av Pour har ytterligare 191 tkr investerats. Likviditet Vid periodens utgång uppgick bolagets likviditet till 651 tkr, periodens kassaflöde är tkr. Efter rapportperiodens utgång har en nyemission avslutats som inbringade kronor före emissionskostnader. Eget kapital Koncernens egna kapital per den 31 mars 2008 uppgick till tkr. Moderbolagets egna kapital uppgick till tkr, vilket motsvarar 1.02 SEK per aktie. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enlighet med RR 20, Delårsrapportering. Granskning Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor. Kommande informationstillfällen Delårsrapport apr juni Delårsrapport jan sep Stockholm Björn Johanson Jenny Grunden Arnt Jakobsen Styrelsens ordförande Lars Stenberg Richard Chindt Verkställande direktör Heart of Brands AB (publ) Org.nr: Sibyllegatan 19 Tel Stockholm 5

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Alla belopp anges i Tkr Rörelseintäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 7 - Rörelseintäkter Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Kommentarer resultaträkning Koncernresultaträkningen omfattar de helägda dotterbolagen Pour AB som förvärvades 28 december 2007 och Gul & Blå AB som förvärvades den 3 mars Doterbolagens resultat ingår i koncernresultaträkningen från förvärvstidpunkt. 6

7 KONCERNENS balansräkning Alla belopp anges i Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Hyresrätt Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga korta räntebärande skulder Övriga korta icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Nyemissioner avgår emissionskostnader - - Pågående nyemission - - Erhållna villkorade - - Periodens resultat Belopp vid årets utgång

8 Kassaflödesanalys koncernen Alla belopp anges i Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Erhållna likvida medel genom företagsförvärv 17 0 Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Rörelsemarginal neg Soliditet 37% Räntabilitet på eget kapital -36% Resultat per aktie, kronor -0,39 Eget kapital per aktie, kronor 0,97 Antal aktier vid periodens ingång Antal aktier vid periodens utgång* Genomsnittligt antal aktier under perioden Börskurs per aktie vid periodens utgång 4,20 Definitioner nyckeltal Rörelsemarginal Soliditet Räntabilitet på eget kapital Resultat per aktie, kronor Eget kapital per aktie, kronor Rörelseresultat i procent av omsättningen Eget kapital i procent av balansomslutningen Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier Eget kapital dividerat med antal utestående aktier 8

9 moderbolagets resultaträkning Alla belopp anges i Tkr Rörelseintäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 64 - Rörelseintäkter Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter - 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Periodens resultat

10 Moderbolagets balansräkning Alla belopp anges i Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Hyresrätt Inventarier Aktier i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 moderbolagets balansräkning forts. EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga korta räntebärande skulder Övriga korta icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Nyemissioner avgår emissionskostnader - - Pågående nyemission - Erhållna villkorade aktieägartillskott - Årets resultat Belopp vid årets utgång

12 kassaflödesanalys moderbolaget Kassaflödesanalys i sammandrag Alla belopp anges i Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Rörelsemarginal neg Soliditet 53% Räntabilitet på eget kapital -35% Resultat per aktie, kronor -0,39 Eget kapital per aktie, kronor 1,02 Antal aktier vid periodens ingång Antal aktier vid periodens utgång* Genomsnittligt antal aktier under perioden Börskurs per aktie vid periodens utgång 4,20 Definitioner nyckeltal Rörelsemarginal Soliditet Räntabilitet på eget kapital Resultat per aktie, kronor Eget kapital per aktie, kronor Rörelseresultat i procent av omsättningen Eget kapital i procent av balansomslutningen Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier Eget kapital dividerat med antal utestående aktier 12

13 13

14 Heart of Brands AB (publ.) Sibyllegatan 19, Stockholm - SWEDEN Phone: Fax: Hemsida: 14

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS Prospekt upprättat i samband med nyemission av aktier Heart of Brands AB (publ) i januari 2008 Prospekt 2008 Innehåll INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2012

Bokslutskommuniké för 2012 Bokslutskommuniké för 2012 Omsättningen för 2012 uppgick till 16 632 KSEK (f å 11 639 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 163 KSEK (f å - 480 KSEK) Nettoresultatet uppgick till - 881

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 Kista 2015-05- 21 Kvartalsrapport Q1 2015 Periodens omsättning uppgick till KSEK 7 200 (5 812), en ökning om 24 procent Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 338 (3 995),

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Esoteric Golf Technology International AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2007.

Esoteric Golf Technology International AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2007. Göteborg 2007-09-14 Pressmeddelande Esoteric Golf Technology International AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2007. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 522 996 SEK (248 470 SEK).

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013/2014

Bokslutskommuniké 2013/2014 Bokslutskommuniké 2013/2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014-12-31, 16 MÅNADER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 57.385 (35.150). Periodens resultat uppgick till KSEK 7.686 (8.224). Periodresultat per

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 215 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 215 Omsättningen uppgick till 21,2 MSEK (25,8). EBITDA uppgick till -2,8 MSEK (-1,6). Tillskott av engångskaraktär förbättrade

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer