OBLIGATION NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONER 1409B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBLIGATION NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONER 1409B"

Transkript

1 TECKNAS SENAST 10 OKTOBER 2014 OBLIGATION NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONER 1409B Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG Obligation 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 6 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 110 % (Lägst 80 %) INRIKTNING: Företagsobligationer (fond) TECKNINGSKURS: kr per Obligation (exklusive Courtage) NOMINELLT BELOPP: kr per Obligation EMITTENT/GARANTGIVARE: Natixis Structured Issuance SA / Natixis GARANTRATING: S&P: A / Moody s A2 ARRANGÖR: SGP Svenska Garantiprodukter AB ISIN: SE SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 oktober 2014 KATEGORI: KAPITALSKYDD: VEM PASSAR PLACERINGEN? Obligation Nordiska företagsobligationer 1409B passar en investerare som söker potential men också trygghet. Investeraren föredrar en diversifierad exponering och att få ett skydd mot eventuella marknadsnedgångar. Placeringen kan ses som ett alternativ till en direktinvestering i fonder inriktade mot nordiska företagsobligationer. VAD UTMÄRKER PLACERINGEN? Placeringen är knuten till utvecklingen i ett riskstabiliserat index vars huvudsakliga underliggande är en fond inriktad mot nordiska företagsobligationer. Det finns flera faktorer som bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du bland annat sätta dig in i hur faktorer som deltagandegrad, genomsnittsberäkning, kapitalskydd, riskstabilisering, valutarisk och överkurs påverkar placeringen samt hur den underliggande tillgången är sammansatt. VILKA RISKER TAR INVESTERAREN? Placeringen har två huvudsakliga risker. Den ena är en kreditrisk, i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. Den andra risken är kopplad till marknaden. Vid en utebliven uppgång får du ingen avkastning, vilket du skulle ha fått om du istället valt ett räntealternativ. Sedan den 4:e juli 2014 har SGP förvärvat Oak Capitals verksamhet relaterad till strukturerade produkter. För mer information se Observera! att Erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att SGP Svenska Garantiprodukter AB kan komma att stänga Erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförutsättningarna ändras så att lägsta villkor ej kan hållas. EXPONERING MOT NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONER 100 % KAPITALSKYDDAT BELOPP MED 110 % (INDIKATIV) DELTAGANDEGRAD

2 Nordens obligationsutgivare Växande obligationsmarknad Låg statsskuld hos nordiska länder Högavkastande tillgångsklass De nordiska länderna* har i kölvattnet av finanskrisen setts av många analytiker som lysande exempel på välfungerade ekonomier med stabila statsfinanser och god tillväxt. Många nordiska bolag har de senaste åren lagt stor fokus på att bygga stabila balansräkningar, generera positiva kassaflöden och dessutom hålla kostnaderna låga. Samtidigt har även de nordiska banksystemet genomgått förändringar där bland annat högre kapitaltäckningskrav lett till att bankerna blivit allt mer restriktiva i sin utlåning, vilket i sin tur medfört att allt fler stabila nordiska storföretag företag valt att söka finansiering via obligationsmarknaden. VÄXANDE OBLIGATIONSMARKNAD De senaste åren har obligationsfinansiering vuxit i popularitet hos många nordiska* bolag och utgivandet av bland annat s.k. högränteobligationer (obligationer emitterade av företag med kreditbetyg under investment grade ) har mer än fyrdubblats sedan Under de senaste åren har även storföretag som bland annat Ericsson, Statoil och SKF gett ut företagsobligationer för att finansiera sin verksamhet. De nordiska företagen som ger ut företagsobligationer återfinns inom flera sektorer, vilka inkluderar bank, energi, skog, telekom och verkstad, vilket ger möjlighet att sprida riskerna. LÅG STATSSKULD HOS NORDISKA LÄNDER De nordiska länderna* har de senaste åren över lag lyckats bibehålla goda statsfinanser, vilket medfört att de nu står på en stabil grund jämfört med stora delar av världens utvecklade ekonomier. Per utgången av 2013 uppgick statsskulden i de nordiska länderna* till i genomsnitt 43 % av BNP, vilket kan jämföras med genomsnittet för världens utvecklade ekonomier som vid samma tidpunkt uppgick till över 106 % av BNP. I kombination med låga styrräntor från regionens centralbanker har det medfört gynnsamma förhållanden för regionens företag att finansiera sig. HÖGAVKASTANDE TILLGÅNGSKLASS Företagsobligationer har historiskt generat en attraktiv avkastning i perioder när statsobligationer ger en låg avkastning samtidigt som ekonomin påvisar en godtycklig tillväxt. I denna miljö kan just företagen bygga stabila kassaflöden och solida balansräkningar. MARKNADSRISKER Företagsobligationer bedöms generellt sett ha en något högre risk än statsobligationer från utvecklade länder, detta kompenseras dock normalt av högre förväntad avkastning. Obligationsmarknaden riskerar att prestera negativ avkastning i perioder vid kraftigt stigande räntenivåer. Källor: Bloomberg, Internationella valutafonden (IMF) *Data avser Sverige, Norge, Finland och Danmark CENTRALBANKSRÄNTOR (NORDEN) 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Sverige (Riksbankens reporänta) Norge (Norges Bank - Inlåningsränta) Finland (ECB, Refinansieringsränta) Damnark (Riksbankens reporänta) Källa: Bloomberg (per )

3 BNP-TILLVÄXT 8% 6% 4% 2% 0% -2% -6% -8% -10% Placeringen riktar sig till investerare som vill ha en bred och diversifierad exponering mot den nordiska företagobligationsmarknaden. Sverige Norge Danmark Finland Källa: Bloomberg (per ) PLACERINGENS FÖRDELAR > Exponering mot prisbelönt fond > Kapitalskyddad struktur 120% 100% STATSSKULD % AV BNP PLACERINGENS NACKDELAR > Kraftigt stigande räntor kan drabba placeringens underliggande negativt 80% 60% 40% 20% 0% Danmark Finland Norge Sverige Utvecklade ekonomier Källa: Internationella valutafonden (IMF)- World Economic Outlook, April 2014 NORDISKA HÖGRÄNTEOBLIGATIONSMARKNADEN Total emitterad volym (Miljarder SEK) - (Sverige, Norge, Finland & Danmark) Källa: Bloomberg (per )

4 Obligation Nordiska Företagsobligationer 1409B MÖJLIGHET OCH TRYGGHET Placeringen erbjuder kapitalskydd genom emittentens åtagande att återbetala 100 % 1 av det nominella beloppet på den ordinarie återbetalningsdagen 2. Vidare erhåller investerare en deltagandegrad om indikativt 110 (lägst 80) % 3. Sammantaget skapas således goda förutsättningar för både möjlighet och trygghet i samma placering. INTRESSANT UNDERLIGGANDE Underliggande tillgång är ett riskstabiliserat index, vars huvudsakliga exponering är fonden Catella Nordic Coporate Bond Flex RC som är inriktad mot företagsobligationer utgivna av nordiska företag. MÖJLIGHET TILL VINSTSÄKRING Under mättiden erbjuds vinstsäkring, vilket i praktiken innebär en möjlighet att säkra eventuell vinst utan att gå miste om en fortsatt möjlig uppgång. Detta uppnås genom att investeraren löser in placeringen med avkastning, samtidigt som denne anskaffar en ny liknande placering med högre nominellt belopp. På så sätt ökar det kapitalskyddade beloppet. Underliggande tillgång Avkastningen baseras på värdeökningen i ett riskstabiliserat index, vars huvudsakliga exponering är fonden Catella - Nordic Corporate Bond Flex RC Catella - Nordic Corporate Bond Flex RC (Bloomberg-kod CAFIRCS LX Equity ) investerar huvudsakligen i företagsobligationer utgivna av företag verksamma i norden. Fonden har dock frihet att allokera fritt mellan olika räntebärande tillgångsslag. Fonden tillämpar en kombination av makroanalys och bolagsanalys för med målet att uppnå en absolut avkastning. Fonden startades 17:e december 2010 och har sedan dess nominerats till flera prestigefyllda fondutmärkelser samt tilldelats priset Best Performing Long/Short Credit Fund 2013 på UCITS Hedge Awards Fonden har även tilldelats betyget 4 stjärnor från Morningstar. För mer information: Historisk utveckling för underliggande tillgång** 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% UTVECKLING ( till ) 90% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% ,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% OMXRX T-Bond Index Underliggande fond med riskstabilisering Catella-Nordic Corporate Bond Flex RC (Underliggande fond) 20 dagars volatilitet i underliggande fond (Höger skala) Allokering Källa: Bloomberg (per )

5 Placeringen i detalj Avsikten med denna placering är att ge en bred och diversifierad exponering mot den nordiska företagsobligationsmarknaden. RISKSTABILISERING I syfte att stabilisera risken bestäms exponeringen framöver mot den underliggande fondens löpande av volatiliteten i densamma. När den realiserade 20-dagarsvolatiliteten för fonden varierar bestäms exponeringen mot fonden enligt formeln 2/realiserad volatilitet. När volatiliteten understiger 2 % är index exponering mot fonden mellan 100 % och 150 %. Om realiserad volatilitet exempelvis är 4 % är index exponering mot fonden 2/4 = 50 %. Resterande del av kapitalet placeras till STIBOR 1 Day -ränta. Denna typ av riskhantering möjliggör flera effekter: När den underliggande fondens utveckling är stabil får investeraren framöver ökad exponering mot fonden, medan investeraren i perioder av marknadsoro och mer svängande utveckling framöver får minskad exponering mot fonden. Exponeringen ändras på daglig basis efter de förutsättningar som råder. Under 2012 och under 2013 var den genomsnittliga 20-dagars volatiliteten i fonden 1,41 % respektive 0,73 %. HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? Avkastningen i placeringen bestäms huvudsakligen utifrån följande faktorer: Nettoutveckling 4 i underliggande tillgång. Nettoutveckling i underliggande tillgång (efter att den underliggande tillgångens faktiska utveckling reducerats med en utdelningskvot om 1,50 % per år) definieras som den procentuella skillnaden mellan underliggande tillgångs start- och slutkurs. Startkurs fastställs den 28 oktober 2014 och slutkurs för underliggande tillgång beräknas som genomsnittet av stängningskurserna på totalt 7 kvartalsvisa observationsdagar under mättidens sista 6 kvartal. Genomsnittsberäkningen innebär att placeringens slutkurs kan bli högre eller lägre än den faktiska slutkursen. Deltagandegrad. Placeringens deltagandegrad anges i % och anger hur stor andel av den eventuella uppgången i Underliggande Tillgång som investeraren får ta del av. Den slutgiltiga deltagandegraden fastställs på placeringens startdag och uppgår till indikativt 110 % (lägst 80 %). EXEMPEL: HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN?*** Investering om 100 obligationer à kr, det vill säga kr totalt 5. Avkastningen i tabellen är beräknad utifrån en indikativ deltagandegrad om 110 % (lägst 80 %). Investerat belopp (exklusive courtage) Nettoutveckling Deltagandegrad3 Aggregerad Underliggande Tillgång 4 utveckling Total utbetalning Avkastning på Investerat belopp (exklusive courtage) Årlig effektiv avkastning kr 60,0 % 110 % 66,0 % kr 66,0 % 8,4 % kr 40,0 % 110 % 44,0 % kr 44,0 % 5,9 % kr 20,0 % 110 % 22,0 % kr 22,0 % 3,0 % kr 0,0 % 110 % 0,0 % kr 0,0 % -0,3 % kr -5,0 % 110 % -5 % kr 0,0 % -0,3 % kr -50,0 % 110 % -45,0 % kr 0,0 % -0,3 % FÖRENKLAT EXEMPEL:*** 166% 133% -100% Total utbetalning Nettoutveckling underliggande tillgång* 30% 60% FOTNOTER 1 Kapitalskydd är ett skydd som aktualiseras på återbetalningsdagen. Under löptiden kan priset på obligationen fluktuera, och både vara högre och lägre än det kapitalskyddade beloppet. 2 Den tidigaste dagen för återbetalning enligt Emittentens fullständiga prospekt, med beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner. 3 Den slutgiltiga deltagandegraden fastställs på mättidens första dag och är beroende av då rådande marknadsförutsättningar, särskilt räntenivå och volatilitet i Underliggande Tillgång. Den slutgiltiga deltagandegraden kan bli såväl högre som lägre än den indikativa deltagandegraden. Anmälan om teckning är bindande om deltagandegraden kan fastställas till minst 80 %. 4 Nettoutveckling avser utvecklingen efter att hänsyn tagits till den rörliga exponeringen samt till att den Underliggande Tillgångens faktiska utveckling reducerats med en utdelningskvot om 1,50 % per år. Riskstabilisering och genomsnittsberäkning kan påverka avkastningen positivt eller negativt. 5 Exklusive courtage. Räkneexemplet visar hur avkastning på återbetalningsdagen beräknas baserat på hypotetiska avkastningsnivåer och indikativa nivåer efter valutakursförändring. Dessa beräkningar ska inte ses som garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning. 6 Årlig effektiv avkastning inkluderande courtage om 2 % och exakt löptid på 6,04 år, vilket motsvarar tiden från startdag till återbetalningsdag för obligationen.

6 Viktiga Datum SÄLJPERIODEN STARTAR: 1 september 2014 SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 oktober 2014 LIKVIDDAG: 17 oktober 2014 STARTKURSER FASTSTÄLLS: 28 oktober 2014 LEVERANSDAG: 7 november 2014 SISTA DAG PÅ EXPONERINGSTIDEN: 28 oktober 2020 ÅTERBETALNINGSDAG: 11 november 2020 Emittent/Garant (Natixis Structured Issuance S.A./Natixis) Natixis är en fransk investmentbank som formades 2006 genom sammanslagningen av sparbankerna Banque Populaire och Groupe Caisse d Epargne respektive investmentbanker. Dessa två sparbanker slogs 2009 ihop till Groupe BPCE och är Frankrikes näst största bankgrupp med 36 miljoner kunder och bankkontor. BPCE äger 72 % av Natixis medan resterande andel handlas på Parisbörsen. Anmälan och betalning MINSTA INVESTERINGSBELOPP kr och därutöver i poster om kr. ANMÄLAN & BETALNING Anmälan är bindande och ska vara SGP Svenska Garantiprodukter AB tillhanda per post eller fax senast under den sista anmälningsdagen. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och betalningen ska vara SGP tillhanda senast på Likviddagen. Betalning kan också göras i förskott. BANKGIRO BG: Som meddelande på inbetalningen kan något av följande anges: depånummer, personnummer, organisationsnummer eller försäkringsnummer. Detta är extra viktigt när betalning sker över internet eller via bankkontor. Definitioner Anmälningsperiod avser perioden, från och med 1 september 2014 till och med 10 oktober 2014, då Investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet. Bankdag avser en bankdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet. Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2 % av nominellt belopp som tillkommer Investerat belopp. Deltagandegrad Anger hur stor del av utvecklingen i den Underliggande Tillgången som investeraren får ta del av vid beräkning av Återbetalningsbeloppet. Emittent avser Natixis Structured Issuance SA. Erbjudandet avser försäljning av Obligationerna av Svenska Garantiprodukter. Garant avser Natixis. Genomsnittsberäkning Slutkursen för den Underliggande Tillgången beräknas som ett genomsnitt av kurserna vid 7 kvartalsvisa observationer under mättidens 6 sista kvartal. Investerat belopp avser Teckningskurs (exklusive Courtage) multiplicerat med antal Obligationer. Investerare är den som investerar i Erbjudandet. Kapitalskydd avser 100 % av Nominellt beloppet och är det lägsta belopp som Emittenten har åtagit sig att återbetala för Obligationerna på Återbetalningsdagen. För mer information se Kreditrisk och övriga risker med investeringen ovan. Leveransdag avser den dag då Obligationerna registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 7 november Likviddag avser den 17 oktober 2014 och är det datum då Investerat belopp plus Courtage senast ska erläggas av Investerare. Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) avser detta dokument. Mättid (Optionens löptid) avser perioden från och med den 28 oktober 2014 till och med den 28 oktober 2020 och avser perioden när Obligationer har en exponering mot Underliggande tillgång(ar). Nettoutveckling underliggande tillgång avser den procentuella rörelsen för underliggande tillgång efter att hänsyn tagits till riskstabiliseringen samt till att den underliggande tillgångens faktiska utveckling reducerats med en utdelningskvot om 1,50 % per år. Nominellt belopp avser kr per Obligation. Obligationen eller Obligation Nordiska Företagsobligationer 1409B avser den strukturerade placeringsprodukten med ISIN nummer SE Prospekt avser Emittentens prospekt med tillhörande slutliga villkor avseende Obligationerna samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Oak Capital och via och hos Emittenten. Realiserad volatilitet avser för en viss affärsdag standardavvikelsen beräknat utifrån den Logaritmiska avkastningen i fonden under de föregående 20 handelsdagarna multiplicerat med kvadratroten av 252. Riskstabilisering avser den mekanism som används för att kontrollera exponeringen mot den underliggande fonden Slutdag avser den 28 oktober Slutkurs avser Stängningskursen för respektive Underliggande Tillgång på relevant Slutdag (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag). Startdag avser den 28 oktober Startkurs avser Stängningskursen för respektive Underliggande Tillgång på relevant Startdag (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag). Stängningskurs för respektive Underliggande tillgång på en Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som Bankdagens officiella stängningskurs. Svenska Garantiprodukter avser SGP Svenska Garantiprodukter AB, med hemsida på Internet Teckningsanmälan avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i Erbjudandet. Teckningskurs (Emissionskurs) avser det pris i % av Nominellt belopp som investeraren betalar för placeringen (exklusive courtage). Teckningskurs är 100 % av nominellt belopp. Teckningskurs (Emissionskurs) avser det pris som investeraren betalar för placeringen (exklusive courtage). Teckningskurs är kr (100 % av nominellt belopp) per Obligation. Underliggande Tillgång avser ett riskstabiliserat index, vars huvudsakliga exponering är en fond inriktad mot företagobligationer utgivna av nordiska bolag. Återbetalningsdag avser den tidigaste dagen för återbetalning enligt Emittentens fullständiga prospekt, med beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner. Viktigt om risker En investering i Obligationen är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de viktigaste riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa samt övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Emittentens Prospekt. KREDITRISK Vid ett köp av Obligationen tar Investeraren en kreditrisk på Emittenten. Återbetalningen av Obligationen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd träder garanten Natixis in. Skulle garanten i ett sådant läge också hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela eller stora delar av sin investering oavsett hur placeringen har utvecklats under löptiden.ett sätt att bedöma kreditvärdigheten hos Natixis är att studera dess kreditvärdighetsbetyg som är A per den 18 augusti 2014 enligt kreditinstitutet Standard & Poor s (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan D är lägsta kreditbetyg) och A2 enligt Moody s (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan C är lägsta kreditbetyg). För mer information vänligen se samt www. moodys.com. Garantens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Investeraren tar ingen risk på Svenska Garantiprodukter under dess Löptid. Investeringen omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. RISKSTABILISERING Den regelbaserade investeringsstrategin för underliggande tillgång har konstruerats utifrån historiska marknadsdata och under antagandet att framtida marknader kommer att uppvisa likartade handelsmönster men det finns inte någon garanti för att så kommer bli fallet. En investering i obligationen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. LIKVIDITETSRISK (ANDRAHANDSMARKNAD) Placeringen har som längst en löptid på 6 år och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ OMX Stockholm där Svenska Garantiprodukter ställer dagliga köpkurser. Svenska Garantiprodukter kan i vissa fall ställa säljkurser. Om Investeraren väljer att sälja Obligationen före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl högre som lägre än det ursprungliga Nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid vilket innebär att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Obligationen. Exempel på när detta kan inträffa är vid kraftiga kursrörelser, om handel på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid samt tekniska fel. Vid vissa begränsade situationer så kan även Emittenten komma att lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösningsbeloppet kan då vara såväl lägre som högre än det ursprungliga Nominella beloppet. VALUTARISK Placeringen ges ut i svenska kronor och eventuell avkastning erhålls i svenska kronor. Det kapitalskyddade beloppet har ingen valutarisk utan 100 % av nominellt belopp i kronor är skyddat av emittenten vid den ordinarie förfallodagen. Eventuell avkastning bär inte heller någon valutarisk då underliggande tillgång även är denominerad i svenska kronor. EXPONERINGSRISK Utvecklingen för den Underliggande fonden är avgörande för beräkningen av avkastning på Obligationen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av ett flertal olika faktorer och innefattar ett flertal komplexa risker såsom aktiekursrisker, kreditrisker, politiska risker, råvaruprisrisker, ränterisker och valutarisker. En investering i Obligationen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. RÄNTERISK Ränteförändringar under löptiden påverkar placeringen och kan medföra att placeringens marknadsvärde ändras positivt eller negativt. Detta kan medföra att marknadsvärdet avviker från ett förväntat värde av Investeraren baserat på utvecklingen i Underliggande Tillgången. KOMPLEXITET I PLACERINGEN Avkastningen i strukturerade produkter bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå för Investeraren och som därmed gör det svårt att jämföra investeringen med andra investeringsalternativ. Många aktörer ger ut olika Obligationer. Även om dessa Obligationer kan ha likartade namn kan de vara

7 konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika Obligationer, inklusive prissättning av dessa, ofta är begränsad. Innan Investeraren köper en viss strukturerad produkt så bör denne sätta sig in i hur den specifika produkten fungerar och ta del av Emittentens Prospekt. MARKNADSAVBROTT OCH SÄRSKILDA HÄNDELSER Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Emittenten behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den Underliggande fonden mot en annan. Det är viktigt att Investeraren läser mer om detta i det slutgilltiga villkoren samt i Emittentens Prospekt. MARKNADSFÖRING Detta Marknadsföringsmaterial utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Obligationen. Emittentens Prospekt innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Obligationen och Svenska Garantiprodukters Erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt och i förekommande fall, slutgilltiga villkor. Information finns tillgänglig på Svenska Garantiprodukter reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna detta Marknadsföringsmaterial. INDIKATIVA VILLKOR FÖR ERBJUDANDET Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Obligationen understiger kr. Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, ränte och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på Startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att villkoren inte understiger en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte enligt Svenska Garantiprodukter eller Emittentens bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Svenska Garantiprodukter eller Emittenten äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Svenska Garantiprodukter bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt kr. Erbjudandet kommer att återkallas om lägsta nivå på deltagandegraden understiger 80 %. EVENTUELL KREDITFÖRÄNDRING ELLER ANNAN VÄSENTLIG NY INFORMATION OM EMITTENTEN I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Svenska Garantiprodukter om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Svenska Garantiprodukter att på Emittentens begäran publicera sådan information på Det är mycket viktigt att Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Svenska Garantiprodukter för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds. HISTORISK ELLER SIMULERAD HISTORISK UTVECKLING Information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Svenska Garantiprodukters eller Emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktiskt eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller en indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Obligationens Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i detta Marknadsföringsmaterial. RÄKNEEXEMPEL Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. RÅDGIVNING Om de aktuella Obligationen är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild Investerares egna förhållanden och varken varken detta Marknadsföringsmaterial eller annan rådgivning till Investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Obligationen ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationen är endast passande för Investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för Investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Obligationens exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Svenska Garantiprodukter eller utvald Emittent tar inget ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. För samtlig distribution kommer Svenska Garantiprodukter att agera för egen räkning och inte som något ombud för eller anställd hos Emittenten. Övrigt ARRANGÖRSARVODE OCH ÖVRIGA KOSTNADER Till SGP: Vid en investering i en strukturerad produkt som arrangeras av SGP betalar investeraren ett courtage som normalt uppgår till 2 % av nominellt belopp. Courtage kan även tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under placeringens löptid. Utöver courtage erhåller SGP ett arrangörsarvode från emittenten av den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet och uppgår till mellan 0,8-1,2 % per år med antagandet att den strukturerade produkten innehas till ordinarie förfall. TILLÅTNA ERSÄTTNINGAR TILL OCH FRÅN TREDJE PART Till förmedlare: Förmedlingen eller marknadsföringen av den strukturerade produkten utförs av olika förmedlare eller marknadsförare. För dessa tjänster betalar SGP en ersättning till förmedlaren eller marknadsföraren. Ersättningen utgörs av courtaget som kunden betalar till SGP samt upp till cirka 60 % av maximalt arrangörsarvode som SGP erhåller från emittenten. Till försäkringsbolag: Vid teckning av strukturerade produkter som förvaltas i en försäkringsdepå utgår ersättning till försäkringsbolaget som tillhandahåller försäkringsdepån. Ersättningen utgörs av courtaget som kunden betalar till SGP samt upp till cirka 60 % av maximalt arrangörsarvode som SGP erhåller från emittenten. Total ersättning: Den sammanlagda ersättningen som kunden betalar vid teckning av en strukturerad produkt är summan av courtaget och arrangörsarvodet. Observera att hela ersättningen tas ut vid teckningstillfället och att ersättningen inte återbetalas vid avyttring i förtid eller vid förfall. Courtaget tas ut som en ersättning utöver investerat belopp men arrangörsarvodet är inräknat i det investerade beloppet. Exempel: vid ett Investerat belopp om kr (Nominellt belopp kr) i Obligation Nordiska Företagsobligationer 1409B med 6 års löptid. Courtage: 2,0 % på nominellt belopp kr (Betalas utöver Investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6 år kr (Inkluderat i Investerat belopp) (Beräknas på Nominellt belopp) Totalt kr BESKATTNING För enskilda innehavare kan skattekonsekvenser till följd av att äga en strukturerad placering, och med anledning av svensk eller utländsk gällande skattelagstiftning, vara beroende av speciella omständigheter. Varje investerare rekommenderas därför att inhämta råd från skatteexpertis till följd av de skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med ägandet av en placering. Ytterligare information finns i prospektet som finns tillgängligt på MARKNADSNOTERING OCH HANDEL Ansökan om upptagande av placeringen för handel vid NASDAQ OMX Stockholm AB kommer att inlämnas men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ OMX Stockholm där Svenska Garantiprodukter ställer dagliga köpkurser. Svenska Garantiprodukter kan i vissa fall ställa säljkurser. ÅTERBETALNINGSDAG Med återbetalningsdag avses tidigaste dag för återbetalning. Tidigaste dag för återbetalning framgår av Emittentens Prospekt och slutgilltiga villkor. Återbetalningen är beroende av den centrala värdepappersförvaltarens och/eller en eller flera clearinginstituts betalningsrutiner vilket kan leda till att återbetalningen sker senare än tidigaste dag. INFORMATION FÖR UTLANDSBOENDE Informationen i denna broschyr riktar sig inte till och är inte avsedd för personer, oavsett medborgarskap, som befinner sig i USA. Den är inte heller avsedd för personer bosatta i USA, handelsbolag, juridiska personer eller företag som har hemvist i USA eller som är registrerade under amerikansk lag eller någon annan U.S. person (såsom definieras i Regulation S i US Securities Act från 1933), och informationen i denna broschyr skall inte anses utgöra ett erbjudande om att köpa eller sälja eller en uppmaning om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster inom USA:s gränser, i synnerhet inte till sådana personer, invånare, juridiska personer, eller företag som omnämns ovan. Sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som omnämns ovan får inte förvärva eller köpa produkter eller tjänster som avses i denna broschyr och inget erbjudande om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster från sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som lämnas avseende produkter häri kommer att godkännas eller accepteras. The information in this material is not directed at and is not intended for persons, whatever their citizenship, who currently are in the territory of the United States, nor is it intended for U.S. residents, partnerships or corporations organized or incorporated under U.S. law or other U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended), and shall not be deemed an offer to provide or sell, or the solicitation of an offer to acquire or purchase products or services in the territory of the United States, in particular to such persons, residents, partnerships or corporations mentioned above. No such persons, residents, partnerships or corporations may acquire or purchase products or services as set out in this material, and no offers to acquire or purchase products or services made by such persons, residents, partnerships or corporations will be acknowledges or accepted. SELLING RESTRICTIONS The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Svenska Garantiprodukter has agreed that neither itself nor any subsidiary of Svenska Garantiprodukter will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HERE OF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE - BRANSCHKOD Svenska Garantiprodukter AB är ansluten till Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

8 Om SGP Svenska Garantiprodukter AB SGP startade 2004 som oberoende arrangör av strukturerade placeringar. Med lång erfarenhet och den största respekt för kundens pengar, har vi blivit en av de ledande aktörerna inom strukturerade produkter på den svenska institutionella marknaden. SGP lanserade våren 2013 publika emissioner, som görs tillgängliga för privata investerare genom externa distributörer. Målsättningen är att erbjuda konkurrenskraftiga villkor och intressanta investeringsförslag, utvecklade utifrån ett institutionellt förhållningssätt till förvaltning och samtidigt anpassat till den enskilde individens behov. SGP står under Finansinspektionens tillsyn och innehar alla nödvändiga tillstånd. För all distribution kommer SGP att agera för egen räkning och inte som något ombud för eller anställd hos emittenten. Sedan den 4:e juli 2014 har SGP förvärvat Oak Capitals verksamhet relaterad till strukturerade produkter för att ytterligare stärka och bredda erbjudandet. Oak Capital har sedan 2007 arrangerat och omsatt publika strukturerade produkter till ett nominellt värde av över tio miljarder svenska kronor. SGP Svenska Garantiprodukter AB Kungsgatan 55, Stockholm Telefon:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 Produkt nr 7 Tecknas senast 4 oktober 213 MINST 65 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN AKTIE SLUTAR UNDER -4 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN 4 SVENSKA

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Nordiska BANKER smart bonus Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

USA. USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor. Exponeringstid: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. med garanten BNP Paribas

USA. USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor. Exponeringstid: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. med garanten BNP Paribas USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad USA 10 Bolag USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Deltagandegrad: Köpkurs: Exponeringstid: Emittent: Garantrating: Notering: Sista anmälningsdag:

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Villkor

Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Villkor Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad europeiska banker kupong warrant Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Warrant Nej Kupong:: 22 % indikativt

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Strukturerade placeringsprodukter Nordiska Banker autocall Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 40 % nedgång från Startkurs Kupong: 15 %,

Läs mer

Obligation Europeisk High Yield 1309A

Obligation Europeisk High Yield 1309A EUROPEISKA HÖGRÄNTEOBLIGATIONER 2012 uppmättes rekordet för nyemitterade högränteobligationer < Låg konkurskvot, och hög återbetalningsgrad skapar möjligheter < Obligationer är åtaganden som utgivaren

Läs mer

änteobligation 3M STIBOR Hävstång nr 1302

änteobligation 3M STIBOR Hävstång nr 1302 Ränteobligation 3M STIBOR Hävstång nr 1302 Teckna dig senast 5 september 2012 änteobligation 3M STIBOR Hävstång nr 1302 FLEXIBEL RÄNTEPLACERING PLACERING MED 100% KAPITALSKYDD Emissionskurs (2% courtage

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

Autocall Bank & Försäkring Kapitalskydd

Autocall Bank & Försäkring Kapitalskydd ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Bank & Försäkring Kapitalskydd nr 2445 TECKNA DIG SENAST 14 OKTOBER 2015 100% kapitalskydd BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum

Läs mer

Kreditobligation Stena nr 2379

Kreditobligation Stena nr 2379 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kreditobligation Stena nr 2379 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditobligation Stena nr 2379 EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL KUPONG PÅ

Läs mer

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 TECKNA DIG SENAST 15 MAJ 2013 Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 EGENSKAPER EXPONERING MOT HÖGUTDELANDE KVALITETSBOLAG PLACERING MED 90% KAPITALSKYDD VEM PASSAR PLACERINGEN? Aktieindexobligation

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

JAPAN 10 BOLAG. Exponering mot japanska aktier. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

JAPAN 10 BOLAG. Exponering mot japanska aktier. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad JAPAN 10 BOLAG Exponering mot japanska aktier Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380

Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att

Läs mer

Sverige Räntekorridor 9

Sverige Räntekorridor 9 sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 9 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid: 5 år Emittent: SGA Société Générale

Läs mer

SVERIGE SMART BONUS. Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad SVERIGE SMART BONUS + STRUKTURERADE PRODUKTER

SVERIGE SMART BONUS. Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad SVERIGE SMART BONUS + STRUKTURERADE PRODUKTER SVERIGE SMART BONUS Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 30 % indikativt¹ Kupong: 20 % indikativt² : 10 000 kr per Certifikat

Läs mer