Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015"

Transkript

1 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun

2 Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte Utgångspunkter och principer Politiska utgångspunkter Situationsspecifika utgångspunkter och principer Mål och inriktning Målgrupp Övergripande mål Inriktning och berörda verksamhetsområden Genomförande Samarbetsformer och samarbetspartners Nedbrytning i riktlinjer Roll och ansvarsfördelning Uppföljning och utvärdering Uppföljningsansvar Uppföljningsformer och indikatorer Revidering av styrdokument... 8 Bilaga 1 Indikatorer 2

3 Sammanfattning Miljö- och folkhälsopolicyn är ett övergripande styrdokument som tydligt ska visa vägen inom prioriterade miljö- och folkhälsoområden för Nyköpings kommun. Policyn vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i Nyköpings kommuns organisation. Förord Alla globala problem är lokala någonstans. Med denna miljö- och folkhälsopolicy tar Nyköpings kommun sitt ansvar för de lokala, regionala och globala utmaningarna på miljö- och folkhälsoområdet. Den viktigaste förutsättningen för att nå ett hållbart Nyköping är att alla är med, påverkar och känner ansvar. Därför krävs ett helhetsperspektiv. Miljö-, ekonomi- och folkhälsofrågor kan inte hanteras isolerat utan måste kopplas samman med samhällets utveckling i stort. Nyköping kommun har inte bara ett ansvar som konsument och serviceleverantör till kommunens medborgare. Kommunen har också ett ansvar som samhällsbyggare för att skapa förutsättningar för våra medborgare att bidra till att klara miljöutmaningarna och främja folkhälsan. Därför är policyn utformad att genomsyra hela den kommunala organisationen. Detta är både en miljöpolicy och folkhälsopolicy då folkhälsofrågorna inte kan särskiljas från miljöfrågorna. De är kommunicerande kärl där vi får störst verkan i arbetet när vi hanterar dem som en och samma fråga. Arbetet med att göra Nyköpings kommun hållbarare görs bland annat ute i skolor, äldreboenden, föreningsliv men framförallt i Nyköpingsbornas vardag. Det är där Miljö- och folkhälsopolicyn går från ord till handling. Johannes Krunegård Ordförande för Miljö- och folkhälsoutskottet 3

4 1 Inledning och syfte Miljö och folkhälsopolicyn är ett övergripande styrdokument som tydligt ska visa vägen inom prioriterade miljö- och folkhälsoområden för Nyköpings kommun. Policyn ska genomsyra budgetarbetet och genom internöverenskommelser införlivas i kommunens dagliga arbete. Policyn gäller under perioden och är ett sätt att höja ambitionen utöver lagkraven på området. Denna policy ersätter Miljöplan 2006 och lyfter hållbarhetsfrågorna till en strategisk nivå som även inkluderar folkhälsofrågor. 2 Utgångspunkter och principer 2.1 Politiska utgångspunkter Inriktningen för kommunens miljö- och folkhälsoarbete grundar sig på de sexton nationella miljökvalitetsmålen och de elva nationella folkhälsomålen. Det övergripande nationella miljömålet respektive folkhälsomålet är: Att till nästa generation (år 2020) lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. (www.miljomal.se) Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. (www.fhi.se ) Begreppet hållbar utveckling omfattar tre aspekter som är ömsesidigt beroende av varandra: den miljömässiga, ekonomiska och sociala, utvecklingen. Ett av ledorden i Nyköpings kommuns Vision 2020 är hållbar tillväxt. Denna policy visar den politiska ambitionen kopplad till en hållbar utveckling och miljö- och folkhälsofrågor. 2.2 Situationsspecifika utgångspunkter och principer Policyn ska visa vägen inom prioriterade miljö- och folkhälsoområden för Nyköpings kommun. Den är ett sätt att höja ambitionen utöver lagkraven på området och lyfter hållbarhetsfrågorna till en strategisk nivå som även inkluderar folkhälsofrågor. I Nyköpings kommun finns flera styrdokument som, utöver detta dokument, berör organisationens miljö- och folkhälsoarbete. De kommunövergripande dokument som har en direkt koppling till policyns arbetsområden tas upp under respektive målområde. 3 Mål och inriktning 3.1 Målgrupp Policyn vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i Nyköpings kommuns organisation men syftet är också att den ska inspirera medborgare, företag och organisationer att arbeta för en hållbar utveckling med god folkhälsa. 3.2 Övergripande mål 4

5 Målområde 1. Delaktighet, inflytande och sociala förutsättningar Tillgänglig kommun. I Nyköpings kommun kan alla vara delaktiga i samhällsoch kulturlivet oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion. Alla kan på lika villkor komma in i kommunens lokaler, ta del av kommunal information samt delta i kommunalt arrangerade evenemang. Reellt brukarinflytande. Alla i förskola, skola, omsorg och äldrevård upplever att de kan påverka sin vardag. Nya metoder ska utvecklas för att öka brukarinflytandet med särskilt fokus på dem som inte upplever sig ha möjlighet att påverka. Indikatorer: Delaktighetsindex. Sjukpenningtal/självskattad hälsa. Brukarnöjdhet. Nöjd Inflytandeindex möjlighet att påverka Kopplingar till kommunala dokument: Vision 2020 Kopplingar till nationella mål: Delaktighet och inflytande i samhället, Ekonomiska och sociala förutsättningar Målområde 2. Barn och ungas uppväxtvillkor Hållbar uppväxt och utbildning. Alla barn och unga ska rustas för att i framtiden kunna göra hälsosamma och miljövänliga val. Därför utvecklar alla inom förskola, utbildning och kulturverksamhet sin kompetens inom miljö, hållbar utveckling och folkhälsofrågor. Kreativ och hälsosam mat och miljö. Alla barn och unga ska ha möjlighet att vistas i hälsosamma och inspirerande utom- och inomhusmiljöer både på fritiden och i förskola/skola. Barn och unga ska erbjudas god, vällagad och hälsosam mat och måltiderna ska vara positiva upplevelser. Drogfria miljöer och uppväxt. Genom tillsyn och ett aktivt förebyggande ANDT-arbete 1 i kommunen ges möjlighet till en drogfri uppväxt. Lokaler där Nyköpings kommun bedriver verksamhet för barn och ungdomar, ska vara helt fria från alkohol, narkotika, tobak och dopning. Indikatorer: Andelen hållbarhets- och miljöcertifierade skolor. Elevers nöjdhet med skolmiljön. Andel föreningar som arbetar med kommunens kvalitetssäkring. Elevers alkohol och drogvanor Kopplingar till kommunala dokument: Nyköpings kommuns alkohol och drogpolitiska program, Kostpolicy för Nyköpings kommun Kopplingar till nationella mål: Barn och ungas uppväxtvillkor, Tobak, Alkohol, narkotika, dopning och spel. 1 Alkohol, narkotika, dopning och tobak 5

6 Målområde 3. Trygga, sunda och säkra miljöer och produkter Lätta, rätta val. Nyköpings kommuns verksamheter och strategiska planering gör det lätt för medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen. Genom kommunens rådgivning och tillsyn säkerställer vi trygga livsmedel och säker kemikaliehantering. Hållbar upphandling. Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljö- och hälsosynpunkt samt göra etiska och sociala hänsynstaganden vid all kommunal upphandling och inköp. Bra bostäder. Nyköpings kommun erbjuder en god bebyggd miljö, både inom nyproduktion och i befintlig bebyggelse. Boende i Nyköpings kommun ska ha en trygg, sund och säker boendemiljö. Indikatorer: Nöjd Medborgarindex miljöarbete. Andel miljöbilar. Inköp av ekologiska livsmedel. Nöjd Regionindex helhet samt trygghet Kopplingar till kommunala dokument: Avfallsplan, Upphandlingspolicy, Vår Värdegrund, För en säkrare och tryggare kommun - handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete, Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun Kopplingar till nationella mål: Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Miljöer och produkter, Fysisk aktivitet, Matvanor och livsmedel, Hälsa i arbetslivet Målområde 4. Klimat och energi Låga utsläpp och klimatanpassat samhälle. Nyköpings kommuns klimatmål ger vägledning för hur vi uppnår en hållbar utveckling samtidigt som klimatpåverkande faktorer minskar. Klimatanpassning krävs i samhällsplaneringen för att kunna möta förändringarna. Långsiktigt hållbart energisystem. Nyköpings kommuns Energiplan ska vara ett aktivt verktyg för att bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem. Hållbara resor och transporter. I Nyköpings kommun ska transportsystemet utnyttjas bättre genom effektivare logistiklösningar. Nyköpings kommun ska genom samhällsplanering och information göra det lätt att välja miljöanpassade färdsätt. Indikatorer: Utsläpp av växthusgaser. Energianvändning. Antal hållbara resor Kopplingar till kommunala dokument: Klimatstrategi, Energiplan, Infrastrukturplan Kopplingar till nationella mål: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning 6

7 Målområde 5. Natur och vatten Tillgänglig rekreation Genom ett aktivt naturvårdsarbete och ökad tillgänglighet blir naturen en källa till upplevelser för medborgare och besökare i Nyköpings kommun. Detta oavsett ålder, kön, ekonomiska förutsättningar och eventuell funktionsnedsättning. Biologisk mångfald Variationsrikedomen i Nyköpings kommuns natur ska förvaltas som en tillgång för oss och framtida generationer. Med ett strategiskt vattenvårdsarbete stärks den biologiska mångfalden i sjöar, åar och Östersjön. Resurseffektiv tillväxt. Tillväxten i Nyköpings kommun ska bygga på en effektiv och långsiktig mark och vattenanvändning. Grönska och vattenmiljöer ska utvecklas i den bebyggda miljön. Indikatorer: Medborgarnas närhet till grönområde. Andel ekologiskt odlad åker. Andel miljöcertifierat skogsbruk. Vattenkvalitet. Andel skyddad natur och vatten Kopplingar till kommunala dokument: Översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort Naturvårdsplan, Grönstrukturplan. Kopplingar till nationella mål: Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växtoch djurliv 3.3 Inriktning och berörda verksamhetsområden Se avsnitt 3.1, 4.1 samt Genomförande 4.1 Samarbetsformer och samarbetspartners Policyn vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i Nyköpings kommuns organisation men syftet är också att den ska inspirera medborgare, företag och organisationer att arbeta för en hållbar utveckling med god folkhälsa. 4.2 Nedbrytning i riktlinjer Policyn ska ej brytas ned i riktlinjer. För genomförande se avsnitt 5. 7

8 5 Roll och ansvarsfördelning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har huvudansvaret för att Miljö- och folkhälsopolicyn verkställs och följs upp genom ordinarie budget- och bokslutsarbete. Kommunfullmäktige ansvarar för att avsätta de resurser som krävs för att uppfylla policyn. Kommunstyrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen och kommunens nämnder fastställer årligen verksamheten inom sitt ansvarsområde genom budget, internöverenskommelser, verksamhetsplaner och externa avtal. Kommunstyrelsen och respektive nämnd ansvarar för att bryta ner samtliga fem områden i Miljö- och folkhälsopolicyn till specifika nämndmål som ingår i dessa dokument. Nämndens miljö- och folkhälsomål ska vara mätbara, tidsatta och det ska framgå hur resultaten ska följas upp. Varje nämnd ansvarar inom tilldelad ram för att resurser avsätts för att uppnå nämndmål, och att åtgärder genomförs inom sitt ansvarsområde. Arbetet med Miljö- och Folkhälsopolicyn följs upp och utvärderas årligen genom nämndernas och verksamheternas årsredovisning. Divisioner och verksamheter Alla verksamheter ska, med hänsyn till verksamhetens art och uppdrag, vidta åtgärder som leder till att Miljö- och folkhälsopolicyn uppfylls. Divisions- och verksamhetscheferna ansvarar för att nämndmålen bryts ner till åtgärder och aktiviteter, vilka ska fastställas i respektive internbudget. Divisions- och verksamhetscheferna ansvarar för att resurser inom budget avsätts för arbetet. Divisioner och verksamheter ska på det sätt som överenskommits med ansvarig nämnd och i årsredovisningen visa hur man arbetar med åtgärder för att nå Miljö- och folkhälsopolicyn samt vilka resultat som uppnåtts. Miljö- och folkhälsoutskottet Utskottets roll är att på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag verka för att policyn får genomslag i organisationen. 6 Uppföljning och utvärdering 6.1 Uppföljningsansvar Miljö- och folkhälsoutskottet ska på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag samordna, följa upp resultat och utvärdera policyn. Utskottet ska återrapportera sitt arbete till kommunstyrelsen. 6.2 Uppföljningsformer och indikatorer I avsnitt 5 framgår hur resultaten ska återrapporteras och under respektive målområde finns aktuella indikatorer angivna. Flera av indikatorerna är beroende av andra källor än kommunens egna, vilket innebär att om statistikunderlaget ändras behöver även indikatorerna justeras. I bilaga 1 finns mer detaljerad information om indikatorerna. 6.3 Revidering av styrdokument Vid behov initierar Miljö- och folkhälsoutskottet utskottet en revidering av policyn, dock senast

9 Bilaga 1 Indikatorer Syftet med indikatorerna är att visa förändringar och trender för områden eller faktorer som är viktiga i uppföljningen av policyn. Indikatorerna ska åskådliggöra om kommunen (Nyköpings kommun som geografiskt område) följer utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Utvecklingen mot hållbarhet är komplex och indikatorerna ger en förenklad bild. Samtliga nämnder i uppdrag att bryta ned policyns områden till specifika nämndmål. De specifika nämndmålen ska också vara mätbara, vilket ger fler indikatorer på organisationsnivå och därmed bidrar att ge en mer nyanserad bild av miljö- och folkhälsoläget. Jämförelsen med andra För majoriteten av indikatorerna finns även möjlighet att jämföra Nyköpings kommun med andra kommuner eller genomsnittet i länet och riket. På så vis blir indikatorerna också en värdemätare för hur Nyköping står sig gentemot nationell utveckling inom miljö- och folkhälsoområdet. Ekokommun (SEKOM): Nyköpings kommun är medlem i föreningen Sveriges ekokommuner. Föreningen har fastställt tolv Gröna nyckeltal som årligen rapporteras in med syfte att följa utvecklingen inom de ca 88 ekokommunerna. De Gröna nyckeltalen ska visa om utvecklingen går mot ett hållbart samhälle. Kvalitet i Korthet (KKiK): Nyköpings kommun rapporterar årligen in nyckeltal till Sveriges kommuner och landsting genom projektet Kommunens Kvalitet i Korthet. Nyckeltalen används som ett mått för att mäta kommunens prestationer inom flera olika områden som medborgarens delaktighet i kommunens information eller kommunen som samhällsutvecklare. De senaste åren har ca 160 kommuner deltagit i projektet. Urvalet av övergripande indikatorer på kommunnivå är för vissa områden begränsat och för vissa finns inte heller statistiskt tillgänglig för det senaste året eller åren utan har en eftersläpning på 1-3 år. 9

10 Målområde Indikatorn beskriver Källa 1. Delaktighet, inflytande och sociala förutsättningar 1a. Tillänglig kommun 1a. Delaktighetsindex Självrapporterade data (KKiK) 1a. Sjukpenningtal Försäkringskassan 1b. Reellt brukarinflytande 1b. Nöjd medborgarindex - Grundskola SCB Medborgarundersökning 1b. Nöjd medborgarindex - Äldreomsorg SCB Medborgarundersökning 1b. Nöjd inflytandeindex - Helheten SCB Medborgarundersökning 2. Barn och ungas uppväxtvillkor 2a. Hållbar uppväxt och utbildning 2a. Andelen certifierade skolor i kommunen enligt Utmärkelsen skola för Hållbar utveckling eller Grön flagg Eget underlag från BUK samt Håll Sverige Rent och Skolverket (SEKOM) 2b. Kreativ och hälsosam mat och miljö 2b. Andel elever som uppger att de trivs i skolan Egen årlig skolenkät i åk 5 2c. Drogfria miljöer och uppväxt 2c. Andel föreningar som arbetar med kommunens Eget underlag från Kultur- och fritidsnämnden kvalitetssäkring 2c. Andel elever i årskurs 9 som röker Landstingets undersökning - Liv och hälsa ung 2c. Andel elever i årskurs 9 som dricker alkohol eller röker Landstingets undersökning - Liv och hälsa ung 3. Trygga sunda och säkra miljöer och produkter 3a. Lätta, rätta val 3a. Nöjd Medborgar Index - Miljöarbete ( kommunens SCB Medborgarundersökning insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt ) 3b. Hållbar upphandling 3b.Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, Eget underlag, inklusive majoritetsägda kommunala bolag (KKiK) andel (%) 3b. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala Eget underlag (SEKOM) organisationen (%) 3c. Bra bostäder 3c. Nöjd Regionindex - Trygghet SCB Medborgarundersökning (KKiK) 3c. Nöjd Region Index - Helheten (Hur nöjd är du med din SCB Medborgarundersökning kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?) 4. Klimat och energi 4a. Låga utsläpp och klimatanpassat samhälle 4a. Utsläpp växthusgaser, total ton CO2-ekv. RUS/Länsstyrelserna 4b. Långsiktigt hållbart energisystem 4b. Energianvändning per invånare (MWh) SCB Kommunal och regional energistatistik 4b. Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (%) Länstrafikens underlag (SEKOM) 4c. Hållbara resor och transporter 4c. Antal resor med kollektivtrafik per invånare och år Länstrafikens underlag (SEKOM) (resor/invånare) 4c. Antal körda mil per invånare SCB 5. Natur och vatten 5a. Tillgänglig rekreation 5a. Andel av befolkningen i Nyköpings tätort som har högst Eget underlag. Definition enligt Grönstruklturplanen. 200 meter till grönområde 5b. Förvalta biologisk mångfald 5b. Andel ekologiskt odlad åker (%) Jordbruksverket (SEKOM) 5b. Andel FSC-certifierat skogsbruk (%) Forest Stewardship Council, SCB - Markanvändningen i Sverige (SEKOM) 5b. Kvävehalter i Mellanfjärden (µg/liter totalkväve) Svealands kustvattenvårdsförbund 5c. Resurseffektiv tillväxt 5c. Andel skyddad natur och vatten (% totalareal), alla fyra skyddsformer SCB - Skyddad natur efter region och skyddsform (SEKOM) 10

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Nordisk folkhälsokonferens 2014 i Trondheim Pia Lindeskog Folkhälsomyndigheten 2. 2014-09-25 Den 1 januari 2014 startade Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA?

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA? HÖGANÄS KOMMUNS FOLKHÄLSOPROGRAM 2015-2018 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-xx-xx För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsutskottet För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kultur-

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

Vilka nationella politiska mål påverkar barn och unga?

Vilka nationella politiska mål påverkar barn och unga? Vilka nationella politiska mål påverkar barn och unga? Regionernas roll? Nationella styrdokument Ungdomspolitiken Barnrättspolitiken Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 l a i r e t a m s t e Arb 2 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningen av Strategi för integration och social sammanhållning

Sammanfattning av uppföljningen av Strategi för integration och social sammanhållning Utredning Dnr KK15/97 Strategi- och projektenheten Datum Anna-Karin Lindblad Februari 2016 Sammanfattning av uppföljningen av Strategi för integration och social sammanhållning Postadress Nyköpings kommun

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 Innehåll DEL 1 - Inledning 1 Miljöplan för Ängelholms kommun 1 De nationella miljökvalitetsmålen 1 De regionala målen i Skåne 2 De lokala miljömålen för Ängelholms kommun

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer

Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer Dansk Byplanmøde 2 oktober 2008, Helsingør, Delmøde K Målbare miljøindsatser Tommy Persson, miljöstrateg, Miljökontoret, Helsingborgs stad & Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Miljömål och indikatorer

Miljömål och indikatorer Miljömål och indikatorer Bernt Röndell Karin Öberg Bernt.rondell@naturvardsverket.se Karin.oberg@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se www.miljomal.nu Samhälle & Miljömål / Miljöindikatorer www.eea.eu.int

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Folkhälsostrategi

Folkhälsostrategi Fritids- och kulturförvaltningen 1(7) Datum 2015-10-13 Handläggare Er Referens Vår Referens Sandra Beletic 090/001.871-15 Folkhälsostrategi 2016-2019 Beslutsversion 2015-10-13 Diarienummer: 090/001.871-15

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Policy för Folkhälsoarbete. i Lunds kommun

Policy för Folkhälsoarbete. i Lunds kommun Policy för Folkhälsoarbete i Lunds kommun Reviderad med anledning av den av riksdagen tagna propositionen 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik samt på grund av kommunala beslut. Antagen av kommunstyrelsens

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Miljöstrategi för Strängnäs kommun

Miljöstrategi för Strängnäs kommun Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-05-25 72 Gäller fr o m: 2015-05-26 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Ansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden SBN/2015:157 Miljöpolicy KS/2002:329 Samhällsbyggnadskontoret STYRDOKUMENT

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA-VAD ÄR DET?

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA-VAD ÄR DET? FOLKHÄLSOPLAN Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2011-11-24 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller för: Höganäs

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN 1 INLEDNING Policyn är en gemensam viljeinriktning för det länsgemensamma folkhälsoarbetet

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Miljö och folkhälsa i Nyköpings kommun 2013

Miljö och folkhälsa i Nyköpings kommun 2013 Miljö och folkhälsa i Nyköpings kommun 2013 Syftet med miljö- och folkhälsobokslutet är att ge en övergripande helhetsbild av kommunens miljö- och folkhälsoarbete samt visa trender och förändringar inom

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Miljö och folkhälsa i Nyköpings kommun 2014

Miljö och folkhälsa i Nyköpings kommun 2014 Miljö och folkhälsa i Nyköpings kommun 2014 Syftet med detta bokslut är dels att ge en övergripande bild över folkhälsans och miljöns utveckling i Nyköpings kommun. Dels att ge en sammanfattad beskrivning

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Miljöprogram 2012-2015. Policy och program

Miljöprogram 2012-2015. Policy och program Policy och program Foto: Patrik Leonardsson Miljöprogram 2012-2015 Region Halland är ett föredöme på miljöområdet och arbetar för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Detta avspeglas

Läs mer

Folkhälsoplan Bergs kommun

Folkhälsoplan Bergs kommun Folkhälsoplan Bergs kommun Augusti 2006 December 2010 2006-05-21 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Övergripande vision för Bergs kommun 5 Målområde - Delaktighet och inflytande 6 Målområde - Trygga

Läs mer

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Miljöprogram 2030 Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Kommunstyrelsens prioriterade mål

Kommunstyrelsens prioriterade mål 2011 2014 Antaget: Kommunfullmäktige 2013-10-14 36 Kommunstyrelsens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun

Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun 1 (7) Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: Folkhälsosamordnare,

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 8 maj 205 53233 Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN 03 2. SAMMANFATTNING 04 3. RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Lokala miljömål för Tranemo kommun

Lokala miljömål för Tranemo kommun Lokala miljömål för Tranemo kommun Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav 14 är tillämpliga för Tranemo kommun. Målet är att Sverige år 2020 ska

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Del 1. Vad är folkhälsa? Nationella mål Definitioner Ojämlik hälsa

Del 1. Vad är folkhälsa? Nationella mål Definitioner Ojämlik hälsa Del 1 Vad är folkhälsa? Nationella mål Definitioner Ojämlik hälsa Grundlagen har hälsoaspekter * Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Hälsokonsekvensbedömning i planering. Henry Stegmayr 061129 LST Z

Hälsokonsekvensbedömning i planering. Henry Stegmayr 061129 LST Z Hälsokonsekvensbedömning i planering Henry Stegmayr 061129 LST Z Definition av HKB En kombination av metoder genom vilka politiska beslut, program eller projekt bedöms utifrån sina möjliga effekter på

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander

Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander 24 november 2010 2011-04-18 Sid 1 Uppdraget Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009; bestämningsfaktorerna och befolkningsgrupper Redovisa

Läs mer

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete Vetlanda 21 maj Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Sankey-diagrammet Energiplan/klimatstrategi - övergripande mål Förbrukning av

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver 1 ? 2 Det goda livet är målet! $ $ $ $ $ $ $ $ 3 Systematiken bakom miljömålsarbetet Planera Strategiska

Läs mer