Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015"

Transkript

1 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun

2 Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte Utgångspunkter och principer Politiska utgångspunkter Situationsspecifika utgångspunkter och principer Mål och inriktning Målgrupp Övergripande mål Inriktning och berörda verksamhetsområden Genomförande Samarbetsformer och samarbetspartners Nedbrytning i riktlinjer Roll och ansvarsfördelning Uppföljning och utvärdering Uppföljningsansvar Uppföljningsformer och indikatorer Revidering av styrdokument... 8 Bilaga 1 Indikatorer 2

3 Sammanfattning Miljö- och folkhälsopolicyn är ett övergripande styrdokument som tydligt ska visa vägen inom prioriterade miljö- och folkhälsoområden för Nyköpings kommun. Policyn vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i Nyköpings kommuns organisation. Förord Alla globala problem är lokala någonstans. Med denna miljö- och folkhälsopolicy tar Nyköpings kommun sitt ansvar för de lokala, regionala och globala utmaningarna på miljö- och folkhälsoområdet. Den viktigaste förutsättningen för att nå ett hållbart Nyköping är att alla är med, påverkar och känner ansvar. Därför krävs ett helhetsperspektiv. Miljö-, ekonomi- och folkhälsofrågor kan inte hanteras isolerat utan måste kopplas samman med samhällets utveckling i stort. Nyköping kommun har inte bara ett ansvar som konsument och serviceleverantör till kommunens medborgare. Kommunen har också ett ansvar som samhällsbyggare för att skapa förutsättningar för våra medborgare att bidra till att klara miljöutmaningarna och främja folkhälsan. Därför är policyn utformad att genomsyra hela den kommunala organisationen. Detta är både en miljöpolicy och folkhälsopolicy då folkhälsofrågorna inte kan särskiljas från miljöfrågorna. De är kommunicerande kärl där vi får störst verkan i arbetet när vi hanterar dem som en och samma fråga. Arbetet med att göra Nyköpings kommun hållbarare görs bland annat ute i skolor, äldreboenden, föreningsliv men framförallt i Nyköpingsbornas vardag. Det är där Miljö- och folkhälsopolicyn går från ord till handling. Johannes Krunegård Ordförande för Miljö- och folkhälsoutskottet 3

4 1 Inledning och syfte Miljö och folkhälsopolicyn är ett övergripande styrdokument som tydligt ska visa vägen inom prioriterade miljö- och folkhälsoområden för Nyköpings kommun. Policyn ska genomsyra budgetarbetet och genom internöverenskommelser införlivas i kommunens dagliga arbete. Policyn gäller under perioden och är ett sätt att höja ambitionen utöver lagkraven på området. Denna policy ersätter Miljöplan 2006 och lyfter hållbarhetsfrågorna till en strategisk nivå som även inkluderar folkhälsofrågor. 2 Utgångspunkter och principer 2.1 Politiska utgångspunkter Inriktningen för kommunens miljö- och folkhälsoarbete grundar sig på de sexton nationella miljökvalitetsmålen och de elva nationella folkhälsomålen. Det övergripande nationella miljömålet respektive folkhälsomålet är: Att till nästa generation (år 2020) lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. (www.miljomal.se) Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. (www.fhi.se ) Begreppet hållbar utveckling omfattar tre aspekter som är ömsesidigt beroende av varandra: den miljömässiga, ekonomiska och sociala, utvecklingen. Ett av ledorden i Nyköpings kommuns Vision 2020 är hållbar tillväxt. Denna policy visar den politiska ambitionen kopplad till en hållbar utveckling och miljö- och folkhälsofrågor. 2.2 Situationsspecifika utgångspunkter och principer Policyn ska visa vägen inom prioriterade miljö- och folkhälsoområden för Nyköpings kommun. Den är ett sätt att höja ambitionen utöver lagkraven på området och lyfter hållbarhetsfrågorna till en strategisk nivå som även inkluderar folkhälsofrågor. I Nyköpings kommun finns flera styrdokument som, utöver detta dokument, berör organisationens miljö- och folkhälsoarbete. De kommunövergripande dokument som har en direkt koppling till policyns arbetsområden tas upp under respektive målområde. 3 Mål och inriktning 3.1 Målgrupp Policyn vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i Nyköpings kommuns organisation men syftet är också att den ska inspirera medborgare, företag och organisationer att arbeta för en hållbar utveckling med god folkhälsa. 3.2 Övergripande mål 4

5 Målområde 1. Delaktighet, inflytande och sociala förutsättningar Tillgänglig kommun. I Nyköpings kommun kan alla vara delaktiga i samhällsoch kulturlivet oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion. Alla kan på lika villkor komma in i kommunens lokaler, ta del av kommunal information samt delta i kommunalt arrangerade evenemang. Reellt brukarinflytande. Alla i förskola, skola, omsorg och äldrevård upplever att de kan påverka sin vardag. Nya metoder ska utvecklas för att öka brukarinflytandet med särskilt fokus på dem som inte upplever sig ha möjlighet att påverka. Indikatorer: Delaktighetsindex. Sjukpenningtal/självskattad hälsa. Brukarnöjdhet. Nöjd Inflytandeindex möjlighet att påverka Kopplingar till kommunala dokument: Vision 2020 Kopplingar till nationella mål: Delaktighet och inflytande i samhället, Ekonomiska och sociala förutsättningar Målområde 2. Barn och ungas uppväxtvillkor Hållbar uppväxt och utbildning. Alla barn och unga ska rustas för att i framtiden kunna göra hälsosamma och miljövänliga val. Därför utvecklar alla inom förskola, utbildning och kulturverksamhet sin kompetens inom miljö, hållbar utveckling och folkhälsofrågor. Kreativ och hälsosam mat och miljö. Alla barn och unga ska ha möjlighet att vistas i hälsosamma och inspirerande utom- och inomhusmiljöer både på fritiden och i förskola/skola. Barn och unga ska erbjudas god, vällagad och hälsosam mat och måltiderna ska vara positiva upplevelser. Drogfria miljöer och uppväxt. Genom tillsyn och ett aktivt förebyggande ANDT-arbete 1 i kommunen ges möjlighet till en drogfri uppväxt. Lokaler där Nyköpings kommun bedriver verksamhet för barn och ungdomar, ska vara helt fria från alkohol, narkotika, tobak och dopning. Indikatorer: Andelen hållbarhets- och miljöcertifierade skolor. Elevers nöjdhet med skolmiljön. Andel föreningar som arbetar med kommunens kvalitetssäkring. Elevers alkohol och drogvanor Kopplingar till kommunala dokument: Nyköpings kommuns alkohol och drogpolitiska program, Kostpolicy för Nyköpings kommun Kopplingar till nationella mål: Barn och ungas uppväxtvillkor, Tobak, Alkohol, narkotika, dopning och spel. 1 Alkohol, narkotika, dopning och tobak 5

6 Målområde 3. Trygga, sunda och säkra miljöer och produkter Lätta, rätta val. Nyköpings kommuns verksamheter och strategiska planering gör det lätt för medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen. Genom kommunens rådgivning och tillsyn säkerställer vi trygga livsmedel och säker kemikaliehantering. Hållbar upphandling. Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljö- och hälsosynpunkt samt göra etiska och sociala hänsynstaganden vid all kommunal upphandling och inköp. Bra bostäder. Nyköpings kommun erbjuder en god bebyggd miljö, både inom nyproduktion och i befintlig bebyggelse. Boende i Nyköpings kommun ska ha en trygg, sund och säker boendemiljö. Indikatorer: Nöjd Medborgarindex miljöarbete. Andel miljöbilar. Inköp av ekologiska livsmedel. Nöjd Regionindex helhet samt trygghet Kopplingar till kommunala dokument: Avfallsplan, Upphandlingspolicy, Vår Värdegrund, För en säkrare och tryggare kommun - handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete, Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun Kopplingar till nationella mål: Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Miljöer och produkter, Fysisk aktivitet, Matvanor och livsmedel, Hälsa i arbetslivet Målområde 4. Klimat och energi Låga utsläpp och klimatanpassat samhälle. Nyköpings kommuns klimatmål ger vägledning för hur vi uppnår en hållbar utveckling samtidigt som klimatpåverkande faktorer minskar. Klimatanpassning krävs i samhällsplaneringen för att kunna möta förändringarna. Långsiktigt hållbart energisystem. Nyköpings kommuns Energiplan ska vara ett aktivt verktyg för att bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem. Hållbara resor och transporter. I Nyköpings kommun ska transportsystemet utnyttjas bättre genom effektivare logistiklösningar. Nyköpings kommun ska genom samhällsplanering och information göra det lätt att välja miljöanpassade färdsätt. Indikatorer: Utsläpp av växthusgaser. Energianvändning. Antal hållbara resor Kopplingar till kommunala dokument: Klimatstrategi, Energiplan, Infrastrukturplan Kopplingar till nationella mål: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning 6

7 Målområde 5. Natur och vatten Tillgänglig rekreation Genom ett aktivt naturvårdsarbete och ökad tillgänglighet blir naturen en källa till upplevelser för medborgare och besökare i Nyköpings kommun. Detta oavsett ålder, kön, ekonomiska förutsättningar och eventuell funktionsnedsättning. Biologisk mångfald Variationsrikedomen i Nyköpings kommuns natur ska förvaltas som en tillgång för oss och framtida generationer. Med ett strategiskt vattenvårdsarbete stärks den biologiska mångfalden i sjöar, åar och Östersjön. Resurseffektiv tillväxt. Tillväxten i Nyköpings kommun ska bygga på en effektiv och långsiktig mark och vattenanvändning. Grönska och vattenmiljöer ska utvecklas i den bebyggda miljön. Indikatorer: Medborgarnas närhet till grönområde. Andel ekologiskt odlad åker. Andel miljöcertifierat skogsbruk. Vattenkvalitet. Andel skyddad natur och vatten Kopplingar till kommunala dokument: Översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort Naturvårdsplan, Grönstrukturplan. Kopplingar till nationella mål: Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växtoch djurliv 3.3 Inriktning och berörda verksamhetsområden Se avsnitt 3.1, 4.1 samt Genomförande 4.1 Samarbetsformer och samarbetspartners Policyn vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i Nyköpings kommuns organisation men syftet är också att den ska inspirera medborgare, företag och organisationer att arbeta för en hållbar utveckling med god folkhälsa. 4.2 Nedbrytning i riktlinjer Policyn ska ej brytas ned i riktlinjer. För genomförande se avsnitt 5. 7

8 5 Roll och ansvarsfördelning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har huvudansvaret för att Miljö- och folkhälsopolicyn verkställs och följs upp genom ordinarie budget- och bokslutsarbete. Kommunfullmäktige ansvarar för att avsätta de resurser som krävs för att uppfylla policyn. Kommunstyrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen och kommunens nämnder fastställer årligen verksamheten inom sitt ansvarsområde genom budget, internöverenskommelser, verksamhetsplaner och externa avtal. Kommunstyrelsen och respektive nämnd ansvarar för att bryta ner samtliga fem områden i Miljö- och folkhälsopolicyn till specifika nämndmål som ingår i dessa dokument. Nämndens miljö- och folkhälsomål ska vara mätbara, tidsatta och det ska framgå hur resultaten ska följas upp. Varje nämnd ansvarar inom tilldelad ram för att resurser avsätts för att uppnå nämndmål, och att åtgärder genomförs inom sitt ansvarsområde. Arbetet med Miljö- och Folkhälsopolicyn följs upp och utvärderas årligen genom nämndernas och verksamheternas årsredovisning. Divisioner och verksamheter Alla verksamheter ska, med hänsyn till verksamhetens art och uppdrag, vidta åtgärder som leder till att Miljö- och folkhälsopolicyn uppfylls. Divisions- och verksamhetscheferna ansvarar för att nämndmålen bryts ner till åtgärder och aktiviteter, vilka ska fastställas i respektive internbudget. Divisions- och verksamhetscheferna ansvarar för att resurser inom budget avsätts för arbetet. Divisioner och verksamheter ska på det sätt som överenskommits med ansvarig nämnd och i årsredovisningen visa hur man arbetar med åtgärder för att nå Miljö- och folkhälsopolicyn samt vilka resultat som uppnåtts. Miljö- och folkhälsoutskottet Utskottets roll är att på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag verka för att policyn får genomslag i organisationen. 6 Uppföljning och utvärdering 6.1 Uppföljningsansvar Miljö- och folkhälsoutskottet ska på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag samordna, följa upp resultat och utvärdera policyn. Utskottet ska återrapportera sitt arbete till kommunstyrelsen. 6.2 Uppföljningsformer och indikatorer I avsnitt 5 framgår hur resultaten ska återrapporteras och under respektive målområde finns aktuella indikatorer angivna. Flera av indikatorerna är beroende av andra källor än kommunens egna, vilket innebär att om statistikunderlaget ändras behöver även indikatorerna justeras. I bilaga 1 finns mer detaljerad information om indikatorerna. 6.3 Revidering av styrdokument Vid behov initierar Miljö- och folkhälsoutskottet utskottet en revidering av policyn, dock senast

9 Bilaga 1 Indikatorer Syftet med indikatorerna är att visa förändringar och trender för områden eller faktorer som är viktiga i uppföljningen av policyn. Indikatorerna ska åskådliggöra om kommunen (Nyköpings kommun som geografiskt område) följer utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Utvecklingen mot hållbarhet är komplex och indikatorerna ger en förenklad bild. Samtliga nämnder i uppdrag att bryta ned policyns områden till specifika nämndmål. De specifika nämndmålen ska också vara mätbara, vilket ger fler indikatorer på organisationsnivå och därmed bidrar att ge en mer nyanserad bild av miljö- och folkhälsoläget. Jämförelsen med andra För majoriteten av indikatorerna finns även möjlighet att jämföra Nyköpings kommun med andra kommuner eller genomsnittet i länet och riket. På så vis blir indikatorerna också en värdemätare för hur Nyköping står sig gentemot nationell utveckling inom miljö- och folkhälsoområdet. Ekokommun (SEKOM): Nyköpings kommun är medlem i föreningen Sveriges ekokommuner. Föreningen har fastställt tolv Gröna nyckeltal som årligen rapporteras in med syfte att följa utvecklingen inom de ca 88 ekokommunerna. De Gröna nyckeltalen ska visa om utvecklingen går mot ett hållbart samhälle. Kvalitet i Korthet (KKiK): Nyköpings kommun rapporterar årligen in nyckeltal till Sveriges kommuner och landsting genom projektet Kommunens Kvalitet i Korthet. Nyckeltalen används som ett mått för att mäta kommunens prestationer inom flera olika områden som medborgarens delaktighet i kommunens information eller kommunen som samhällsutvecklare. De senaste åren har ca 160 kommuner deltagit i projektet. Urvalet av övergripande indikatorer på kommunnivå är för vissa områden begränsat och för vissa finns inte heller statistiskt tillgänglig för det senaste året eller åren utan har en eftersläpning på 1-3 år. 9

10 Målområde Indikatorn beskriver Källa 1. Delaktighet, inflytande och sociala förutsättningar 1a. Tillänglig kommun 1a. Delaktighetsindex Självrapporterade data (KKiK) 1a. Sjukpenningtal Försäkringskassan 1b. Reellt brukarinflytande 1b. Nöjd medborgarindex - Grundskola SCB Medborgarundersökning 1b. Nöjd medborgarindex - Äldreomsorg SCB Medborgarundersökning 1b. Nöjd inflytandeindex - Helheten SCB Medborgarundersökning 2. Barn och ungas uppväxtvillkor 2a. Hållbar uppväxt och utbildning 2a. Andelen certifierade skolor i kommunen enligt Utmärkelsen skola för Hållbar utveckling eller Grön flagg Eget underlag från BUK samt Håll Sverige Rent och Skolverket (SEKOM) 2b. Kreativ och hälsosam mat och miljö 2b. Andel elever som uppger att de trivs i skolan Egen årlig skolenkät i åk 5 2c. Drogfria miljöer och uppväxt 2c. Andel föreningar som arbetar med kommunens Eget underlag från Kultur- och fritidsnämnden kvalitetssäkring 2c. Andel elever i årskurs 9 som röker Landstingets undersökning - Liv och hälsa ung 2c. Andel elever i årskurs 9 som dricker alkohol eller röker Landstingets undersökning - Liv och hälsa ung 3. Trygga sunda och säkra miljöer och produkter 3a. Lätta, rätta val 3a. Nöjd Medborgar Index - Miljöarbete ( kommunens SCB Medborgarundersökning insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt ) 3b. Hållbar upphandling 3b.Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, Eget underlag, inklusive majoritetsägda kommunala bolag (KKiK) andel (%) 3b. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala Eget underlag (SEKOM) organisationen (%) 3c. Bra bostäder 3c. Nöjd Regionindex - Trygghet SCB Medborgarundersökning (KKiK) 3c. Nöjd Region Index - Helheten (Hur nöjd är du med din SCB Medborgarundersökning kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?) 4. Klimat och energi 4a. Låga utsläpp och klimatanpassat samhälle 4a. Utsläpp växthusgaser, total ton CO2-ekv. RUS/Länsstyrelserna 4b. Långsiktigt hållbart energisystem 4b. Energianvändning per invånare (MWh) SCB Kommunal och regional energistatistik 4b. Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (%) Länstrafikens underlag (SEKOM) 4c. Hållbara resor och transporter 4c. Antal resor med kollektivtrafik per invånare och år Länstrafikens underlag (SEKOM) (resor/invånare) 4c. Antal körda mil per invånare SCB 5. Natur och vatten 5a. Tillgänglig rekreation 5a. Andel av befolkningen i Nyköpings tätort som har högst Eget underlag. Definition enligt Grönstruklturplanen. 200 meter till grönområde 5b. Förvalta biologisk mångfald 5b. Andel ekologiskt odlad åker (%) Jordbruksverket (SEKOM) 5b. Andel FSC-certifierat skogsbruk (%) Forest Stewardship Council, SCB - Markanvändningen i Sverige (SEKOM) 5b. Kvävehalter i Mellanfjärden (µg/liter totalkväve) Svealands kustvattenvårdsförbund 5c. Resurseffektiv tillväxt 5c. Andel skyddad natur och vatten (% totalareal), alla fyra skyddsformer SCB - Skyddad natur efter region och skyddsform (SEKOM) 10

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Miljömål och indikatorer

Miljömål och indikatorer Miljömål och indikatorer Bernt Röndell Karin Öberg Bernt.rondell@naturvardsverket.se Karin.oberg@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se www.miljomal.nu Samhälle & Miljömål / Miljöindikatorer www.eea.eu.int

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Folkhälsoplan Bergs kommun

Folkhälsoplan Bergs kommun Folkhälsoplan Bergs kommun Augusti 2006 December 2010 2006-05-21 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Övergripande vision för Bergs kommun 5 Målområde - Delaktighet och inflytande 6 Målområde - Trygga

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Miljö och folkhälsa i Nyköpings kommun 2014

Miljö och folkhälsa i Nyköpings kommun 2014 Miljö och folkhälsa i Nyköpings kommun 2014 Syftet med detta bokslut är dels att ge en övergripande bild över folkhälsans och miljöns utveckling i Nyköpings kommun. Dels att ge en sammanfattad beskrivning

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete Vetlanda 21 maj Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Sankey-diagrammet Energiplan/klimatstrategi - övergripande mål Förbrukning av

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Måltidspedagogik i vardagen

Måltidspedagogik i vardagen Hanna Sepp, FD Måltidspedagogik i vardagen Upplägg Folkhälsomål Miljökvalitetsmål Läroplan & allmänna råd för pedagogisk omsorg Känt Gott 1 Folkhälsomål 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

MILJÖMÅL MM 3. 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21

MILJÖMÅL MM 3. 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21 MILJÖMÅL MM 3 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21 3.1 NATIONELLA MILJÖMÅL Bakgrunden Miljö och hållbar utveckling har blivit allt mer centrala frågor såväl

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Gröna nyckeltal. Kommentar

Gröna nyckeltal. Kommentar Utskrift från sekom.miljobarometern.se Gröna nyckeltal Nyckeltal GN.1a Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare inte de industrier som omfattas av handeln med utsläppsrätter. Statistiken har primärt

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Medverkande Miljöprogramberedningen Sofia Nilsson (C), ordförande Magnus Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010)

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Lokala miljömål för Simrishamns kommun Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Inledning Lokala miljömål för Simrishamns kommun Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Folkhälsan i Norsjö kommun. Plats för kropp och själ

Folkhälsan i Norsjö kommun. Plats för kropp och själ Folkhälsan i Norsjö kommun Plats för kropp och själ Sammanfattning av folkhälsopolitiskt program 2008-2010 Norsjö, en plats att må bra på En människas hälsa påverkas av många saker. Uppväxtvillkor, utbildning,

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling Ledningssystem politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling 1 Innehåll Inledning...3 Vårt ledningssystem...4 Kommunens uppdrag...5 Vår gemensamma vision...6 Vår gemensamma

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar för en god hälsa i Mora kommun krävs samarbete mellan kommunala verksamheter, hälso- och sjukvård,

Läs mer

Folkhälsa. Folkhälsomål för Umeå kommun

Folkhälsa. Folkhälsomål för Umeå kommun Folkhälsa Folkhälsomål för Umeå kommun Inledning I Umeå kommun vill vi arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunens övergripande mål är att skapa en attraktiv kommun där människor har förutsättningar

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Datum Dnr 2013-09-18 KFN13/78

Kultur- och fritidsnämnden. Datum Dnr 2013-09-18 KFN13/78 Kultur- och fritidsnämnden Datum Dnr KFN13/78 Internöverenskommelse Kultur- och fritidsnämnden Nyköpings Arenor 2014 Internöverenskommelse Dnr KFN13/78 2/5 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Kultur-

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott 2014-09-30 Tid: Måndag den 6 oktober 2014, kl. 14.00 Plats: Trosa Stadshotell sal Hedeby, Trosa. Mötet inleds med information från länsstyrelsen

Läs mer

DEN HÅLLBARA MÅLTIDEN Mat, klimat och ekologi ger ekonomi i köket. EkoMatCentrum Eva Fröman

DEN HÅLLBARA MÅLTIDEN Mat, klimat och ekologi ger ekonomi i köket. EkoMatCentrum Eva Fröman DEN HÅLLBARA MÅLTIDEN Mat, klimat och ekologi ger ekonomi i köket EkoMatCentrum Eva Fröman EkoMatCentrum Mimi Dekker Eva Fröman Ekomatsligan & Lilla Ekomatsligan Föreläsningar och kurser om mat, klimat

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Folkhälsopolitiskt program Flens kommun Förslag 2008-2011 Innehållsförteckning Inledning Folkhälsa och folkhälsoarbete Folkhälsa och hälsa Folkhälsoarbete Hälsans bestämningsfaktorer Risk och skyddsfaktorer

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer