Markanvisningspolicy. Godkänd av KF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30"

Transkript

1 Markanvisningspolicy Godkänd av KF

2 Markanvisningspolicy Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal ensam förhandla med kommunen om tilldelning av ett utpekat markområde. Metod Huvudprincipen för tilldelningen av mark ska vara att KS beslutar att markanvisning av ett särskilt område ska ske. Samtidigt beslutas om metoden för tilldelningen av marken, d v s antingen direkttilldelning, anbudsförfarande, markanvisningstävling eller arkitekttävling. Om KS beslutar att markområdet ifråga ska skickas ut på markanvisningstävling ska markanvisningsprogrammet godkännas av kommunstyrelsen innan markanvisningstävlingen påbörjas. KS = Kommunstyrelsen Om särskilda skäl föreligger förhandlar förvaltningen med en byggherre i s k direkttilldelning av mark. I samband med att markanvisningsavtalet godkänns ska motivet till direkttilldelning motiveras. Om anbudsförfarande, markanvisningstävling eller arkitekttävling används som metod för tilldelningen ska ett tilldelningsbeslut föregå förhandlingar om markanvisningsavtal. Huvudregeln ska vara att kommunstyrelsen beslutar om tilldelningen och kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet. I vissa fall föregås tilldelningen av mark av att ett planprogram eller en detaljplan tas fram. Huvudregeln ska vara att PBN beslutar om framtagandet av program eller detaljplan i de fall detta ska föregå tilldelningen av mark. Huvudprincipen ska dock vara att marken tilldelas icke-planlagd eftersom kommunen då tar en mindre ekonomisk risk. PBN = Plan- och byggnämnden Kommunstyrelsen kan ge förvaltningen i uppdrag att finna mark för byggande av hyresrätter eller specialbostäder. Markområdet blir då öronmärkt för detta ändamål och köpeskillingens storlek anpassas till projektets art. 2

3 Markpriser Huvudregeln ska vara att kommunens mark ska säljas till marknadspris. Om marknadspriset inte är känt bör inte direkttilldelning av marken göras. Markanvisningsavtal Markanvisningsavtalet föregår i regel detaljplaneläggningen. Markanvisningsavtalet innebär då en rätt för exploatören att ensam förhandla med kommunen om tilldelningen av mark. Godkänt markanvisningsavtal kan ses som en markreservation. Marktilldelningen, d v s överlåtelsen av den fasta egendomen (hel eller del av fastighet) sker när detaljplanen antas, d v s i exploateringsavtalet. Om detaljplanen inte vinner laga kraft eller om byggherren drar sig ur projektet faller markanvisningsavtalet. Exploatören ska dock betala de av kommunen nedlagda kostnaderna i samband med avtalsskrivning och planläggning. Exploateringsavtal Exploateringsavtal tecknas i samband med att detaljplanen antas. I exploateringsavtalet finns bl a bestämmelser om överlåtelse av marken. Huvudprincipen i ett exploateringsavtal ska vara att byggherren ska bekosta utbyggnaden av de allmänna anläggningarna, men att kommunen i enlighet med LOU ansvarar för utbyggnaden. Byggherren ska i samband med detaljplaneläggning och exploateringen stå för all ekonomisk risk. LOU = Lagen om offentlig upphandling Vidare ska huvudprincipen vara att byggherren även ska bekosta kommunens administration i samband med exploateringen, d v s nedlagda kostnader inom framförallt Mark- och exploateringsenheten och Stadsmiljöenheten i samband med utbyggnaden. Exploateringen ska alltså inte innebära merkostnader för kommunen om inte särskilda skäl föreligger. 3

4 Huvudprincipen ska vara att exploatören, om denne äger marken, ska överlåta allmän platsmark och vattenområden till kommunen utan ersättning. Exploatören ska även överlåta mark utan ersättning för förskola, skolor, idrottsändamål och andra servicefunktioner om dessa bedöms behövas för områdets behov. Vad gäller exploatörens kostnadsansvar för utbyggnaden av de allmänna anläggningarna ska huvudprincipen vara att exploatören ska betala verklig kostnad för dessa anläggningar. Den verkliga kostnaden inkluderar förutom själva entreprenadkostnaden även kostnaderna för projektering, byggledning, besiktning och interna kostnader inom kommunförvaltningen i samband med genomförandet. I de fall huvudprinciperna ovan frångås ska detta motiveras och tydligt framgå av avtal och tjänsteutlåtande innan avtalet godkänns. Genomförande Projektering ska ske i samarbete med kommunen. Betalning Betalning av köpeskillingen ska ske senast 30 dagar efter det att detaljplanen vunnit laga kraft eller i samband med att bygglovansökan skickas in. Om betalning sker i samband med bygglov ska exploatören för tiden mellan det att detaljplanen vunnit laga kraft och fram till att bygglovet inlämnas betala en markanvisningsavgift som ska täcka de löpande kostnaderna, t ex skatt, ränta och eventuella driftskostnader. Säkerhet Exploatören ska senast innan exploateringsavtalet föreläggs kommunstyrelsen för godkännande ställa säkerhet till kommunen för de allmänna anläggningar som ingår i kostnadsåtagandena i exploateringsavtalet. För VA- 4

5 anläggningar tas i regel ingen säkerhet ut eftersom kommunen kan bygga ut dessa med hjälp av VA-taxan. Avbrutet projekt Kommunen kan och får inte i avtal föregripa planläggningen och utlova byggrätter. Om en detaljplan inte vinner laga kraft faller markanvisningsavtalet. Byggherren kan också dra sig ur ett markanvisningsavtal om projektet inte anses ekonomiskt bärkraftigt, t ex genom att byggrätten under planprocessen reducerats kraftigt eller för att konjunkturen sviker. Avbrutet projekt ger inte exploatören rätt till ersättning. Kommunens upplupna kostnader ska betalas av exploatören. Avbrutet projekt ger inte heller rätt till ny markanvisning. Specialbostäder På kommunens begäran ska byggherren tillhandahålla specialbostäder. Överlåtelse av avtal Markanvisnings- och exploateringsavtalet får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande. Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. 5

6 Markanvisningspolicy Utredning Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , KSAU 81, att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till markanvisningspolicy och återrapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober Inledning Syftet med denna policy är att underlätta markanvisningsprocessen och förtydliga processen både internt och externt. Markanvisningspolicyn ska vara ett redskap för tjänstemän och beslutsfattare vid tilldelningen av kommunal mark i Strängnäs kommun. Markanvisningspolicyn antas av kommunfullmäktige och gäller därefter som ett policydokument i kommunen. Förslaget till markanvisningspolicyn har arbetats fram inom kommunförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott. Samråd med byggherrarna i kommunen har skett vid två tillfällen, 1 april 2009 och 1 oktober Vid det senare tillfället presenterades utkastet till markanvisningspolicy för byggherrarna. Innan förslaget till markanvisningspolicy skickas till kommunfullmäktige för beslut granskas förslaget av den juridiska enheten på Sveriges kommuner och landsting (SKL). 6

7 Utgångspunkter i Strängnäs Kommunägd mark I Strängnäs kommun är det kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens mark. Detta innebär att kommunstyrelsen ansvarar för förvaltning och förädling av all kommunal mark. En del av beslutanderätten är delegerad till förvaltningsnivå. Det praktiska vardagliga arbetet sköts av Mark- och exploateringsenheten inom Samhällsbyggnadskontoret. Vid beslut om fastighets-försäljningar över två miljoner kronor och arrendeavtal längre än tio år tas besluten i kommunfullmäktige. Markanvisningsavtal, ramavtal och exploateringsavtal godkänns av kommunfullmäktige medan tilldelningsbeslutet innan tecknande av markanvisningsavtal tas av kommunstyrelsen. Strängnäs kommun äger idag ca 3000 ha mark. Att få fram en exakt areal för den kommunägda marken är inte möjligt eftersom gatumarken i Strängnäs och Mariefreds stadskärnor inte är inmätt. Den kommunägda marken är i huvudsak lokaliserad till städerna Strängnäs och Mariefred och de större tätorterna Stallarholmen och Åkers Styckebruk. Även i Härad och Merlänna äger kommunen mark. Den kommunägda marken utgörs av ca 280 ha exploateringsmark. Därutöver är ca 115 ha planlagd industrimark, 1700 ha är skog och 330 ha är åker och äng som är utarrenderad. Stora delar av skogsmarken tillhör också kategorin närrekreation samtidigt som större delen kan klassas som markreserv. Några egentliga definitioner mellan de olika kategorierna finns inte. Strängnäs kommun har de senaste åren bedrivit en aktiv markförvärvspolitik. Denna politik märks främst genom köpet av Norra Övningsfältet när Strängnäs kommun 2008 köpte 650 ha mark av Fortifikationsverket för 48 miljoner kronor. Strängnäs kommuns markreserv är därmed tryggad vad gäller Strängnäs stads utbyggnad under överskådlig tid. 7

8 Exploateringstryck och förutsättningar Strängnäs kommun ingår idag funktionellt i Mälardalsregionen även om de administrativa gränserna inte hängt med. Kommunens största privata arbetsgivare brukar sägas vara Scania i Södertälje och arbetspendlingen in och ut ur kommunen är stor. Under den senaste tioårsperioden har även utbyggd motorväg (E20) och Svealandsbanans utbyggnad medfört att Strängnäs knutits närmare resten av Mälardalen. Strängnäs kommuns motto Dynamisk idyll speglar också kommunens intentioner att locka till sig både nya kommuninvånare, företag och besökare. Närheten till Storstockholm och läget mitt i Mälardalen tillsammans med den dynamiska idyllen har medfört att exploateringstrycket i kommunen är exceptionellt högt. För närvarande pågår arbetet med ca 100 detaljplaner och exploateringsbudgeten omfattar ungefär lika många utbyggnadsprojekt med sammanlagt flera tusen bostäder. Några av dessa är större projekt som spänner över en lång tidsperiod, t ex de nya stadsdelarna Norra Staden vid gamla P10-området och Läggesta stationsområde. Mark- och exploateringsenheten bevakar alla inkomna förfrågningar avseende önskemål om tilldelning av mark för exploatering. För närvarande finns 40 exploatörer som aktivt önskar få sig tilldelat mark för byggnation av bostäder. Under 2007 godkändes 9 stycken markanvisningsavtal, exploateringsavtal eller ramavtal. Under 2008 godkändes 9 sådana avtal och hittills ( ) under 2009 har 7 avtal godkänts. Andra aspekter som påverkar hur kommunen växer och därmed påverkar marktilldelning, planprocesser och beslutsgång är det faktum att Strängnäs i motsats till flertalet andra kommuner i regionen har en geografiskt splittrad befolkningsstruktur. Med detta menas här att endast ungefär 8

9 hälften av kommunens befolkning bor i staden Strängnäs medan resten av befolkningen är utspridd på ett flertal tätorter, varav staden Mariefred är en. Även landsbygden i kommunen växer. Under de senaste åren har alla kommundelar växt befolkningsmässigt och exploateringar och nybyggnation pågår i alla av dem. Vidare präglas städerna Mariefred och Strängnäs av den medeltida karaktären, vilket i exploateringssammanhang innebär att planprocesserna blir långa och ibland komplicerade till följd av att stadskärnorna klassas som riskintresse för kulturmiljön. Terminologi Någon fastställd terminologi finns inte vad gäller olika typer av avtal. Såväl ramavtal, markanvisningsavtal som exploateringsavtal är genomförandeavtal. Ramavtal kan betraktas som ett föravtal och tecknas i vissa fall med en exploatör som själv äger marken. Ramavtal tecknas alltid tidigt i processen när det finns behov av att fastställa de övergripande reglerna, ansvar och skyldigheter, i den kommande exploateringen. Ramavtal är inte sällan kopplade till godkännande av planprogrammet. Dessa, ramavtal och planprogram, brukar då följas åt till kommunfullmäktige för beslut om godkännande. I små projekt finns sällan behov av att teckna ramavtal. Exempel på utbyggnadsprojekt i Strängnäs där det finns ramavtal eller där förhandlingar pågår är Södra Årby i Läggesta (ramavtal med Mellqvist och Lundbergs) och P10 (förhandlingar med Vasallen). Markanvisningsavtal är i Strängnäs kommun i regel ett föravtal, och tecknas bara för kommunägd mark. Markavisningsavtal föregår detaljplaneprocessen. Oftast är markanvisningsavtal relativt kortfattade eftersom de tecknas i ett mycket tidigt skede av exploateringsprocessen. I avtalet regleras de stora dragen vad gäller ansvar och skyldigheter, 9

10 t ex köpeskilling, betalningsskyldighet och utbyggnadsskyldighet. Eftersom markanvisningsavtal tecknas i ett tidigt skede finns i regel behov av att knyta samman säcken i slutet av planeringsprocessen innan detaljplanen antas. Därför tecknas oftast ett exploateringsavtal med byggherrarna vari alla detaljer bestäms. Under planprocessen tillkommer för det mesta frågor som parterna tvingas förhandla om och vars resultat behöver formaliseras i ett exploateringsavtal. Exploateringsavtal tecknas således med både exploatörer som själv äger sin mark och de som fått marken tilldelad av kommunen genom markanvisningsavtal. Utmärkande för exploateringsavtal i Strängnäs kommun är att dessa tecknas med alla byggherrar och att de godkänns av kommunfullmäktige i samband med att detaljplanen antas. Tilldelningsmetoder All marktilldelning för nybyggnation av bostäder i Strängnäs kommun har under de senaste åren skett genom s k markanvisningstävling. Först fattar kommunstyrelsen beslut om att respektive område ska skickas ut på markanvisningstävling. Därefter tar förvaltningen fram ett markanvisningsprogram som skickas ut till ett stort antal byggherrar. Enheten erbjuder alla byggherrar att genom personliga möten få del av kommunens planer i enlighet med översiktsplanen och andra politiskt fattade beslut. Byggherrarna uppmanas att lämna in intresseanmälningar för marktilldelningen. Därmed kan alla byggherrar som är intresserade av att lämna anbud på ett projekt räkna med att få vara med. Efter det att anbud inkommit i markanvisningstävlingen tillsätts en bedömningsgrupp vars storlek och sammansättning varierar beroende av projektets art och omfattning. 10

11 Bedömningsgruppen föreslår sedan för kommunstyrelsen vilket förslag som ska ges tilldelningen. Tilldelningsbeslutet fattas av kommunstyrelsen som också ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till markanvisningsavtal. Efter avslutade förhandlingar skickas markanvisningsavtalet till kommunfullmäktige för godkännande. Därefter ansöker byggherren om detaljplaneläggning av marken och detaljplaneprocessen inleds. I samband med att detaljplanen antas godkänns exploateringsavtalet. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet och antar detaljplanen. Markanvisningspolicy handlar om hur kommunen ska genomföra markförsäljningar av egen mark till byggherrar för byggnation av bostäder. När exploatören själv äger marken eller köper marken av annan privat markägare styr kommunen planeringen genom kommunens planmonopol enligt PBL och i de ramavtal och exploateringsavtal som upprättas under planprocessen. Efter de senaste årens marktilldelningar har behov uppkommit att formalisera processerna i en policy. Dessutom finns behov av att utreda möjligheten att tilldela mark på annat sätt än genom markanvisningstävling. När kommunen själv äger marken och önskar sälja den till en byggherre för exploatering finns flera alternativ för hur tilldelningen ska gå till, hur marken prissätts och för vilka krav kommunen ställer i samband med tilldelningen av marken. Tilldelningen av marken kan ske antingen innan detaljplan påbörjats eller efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Dessutom kan priset på marken bestämmas antingen i förväg eller genom anbudsförfrågan. 11

12 Marken kan tilldelas genom: Direktilldelning Anbudsförfarande Markanvisningstävling Arkitekttävling Direktilldelning Vid direkttilldelning delas planlagd eller icke planlagd mark ut till en eller flera byggherrar. Priset är i regel bestämt av kommunen på förhand och är känt av exploatören. Vid direkttilldelning kan motivet till val av byggherre vara att öka konkurrensen, d v s marktilldelningen går till en byggherre som saknar projekt i kommunen, eller för att just den byggherren har ett intressant koncept som kommunen önskar prova. Prissättningen grundas på erfarenhetsbedömningar. I Strängnäs kommun säljer kommunen större delen av marken för bostadsexploatering. Aktuella jämförelsepriser finns därmed och är kända. Fördelen med direkttilldelning är att markanvisningsprocessen kan gå snabbt, nya koncept kan prövas och nya exploatörer kan ges möjlighet att komma in i kommunen. Risken med direkttilldelning är att valet av exploatör kan misstänkliggöras och att priset blir satt i underkant. Ett exempel på när direkttillämpning är lämpligt är när Stockholms stad bygger ut hela nya stadsdelar, t ex Hammarby Sjöstad. I stadsdelen har en mångfald av exploatörer tilldelats mark. Marklotterna är olika stora och olika attraktiva. Priset bestäms på förhand. Att genomföra markanvisningstävlingar för alla dessa marklotter hade varit administrativt mycket betungande. I Strängnäs är direktanvisning lämplig t ex när ett större markområde ska exploateras och det finns möjlighet att dela upp området i flera delar. Då får många chansen att exploatera 12

13 och risken för arkitektonisk likriktning minskar. Andra situationer då direktanvisning kan vara lämplig är när det handlar om att exploatera mindre attraktiv mark eller när en exploatör presenterar ett nytt spännande koncept som kommunen önskar prova. Anbudsförfarande Med anbudsförfarande menas här att en inbjudan skickas ut till intresserade byggherrar där dessa erbjuds inkomma med en enkel dispositionsskiss över hur markområdet kan bebyggas alternativt skicka med referensmaterial och framför allt inkomma med pris på marken. Anbudsförfarande kan sägas vara en markanvisningstävling utan krav på omfattande arkitektmaterial. Anbudsförfarande kan ske både innan och efter det att detaljplan är framtagen. Fördelen med anbudstävling är att kommunen har möjlighet att göra bedömningar både vad gäller exploateringsgrad och erbjudet markpris. Vidare kostar beskrivet anbudsförfarande inte byggherrarna så mycket. Nackdelen med detta förfarande är att de mindre byggherrarna kanske inte alltid kan tävla ekonomiskt mot de större exploatörerna. Detta tenderar att missgynna lokala exploatörer. Vidare är nackdelen att dispositionsskissen i vissa fall kan anses vara otillräcklig. Anbudsförfarande bör därför inte användas i känsliga lägen där den arkitektoniska utformningen är central för bedömningen av en tilldelning I Strängnäs kan anbudsförfarande vara lämplig i de allra flesta fall, antingen före eller efter att detaljplan tagit fram. I synnerligen attraktiva lägen eller mindre attraktiva lägen förordas dock inte metoden. Markanvisningstävling Markanvisningstävling är en anbudstävling med krav på inlämnande av arkitektskisser av olika slag. Under de senaste tre åren har tilldelningen av mark i Strängnäs kommun skett uteslutande genom markanvisningstävling. 13

14 Markanvisningstävling har hittills skett främst innan detaljplan tagits fram, men kan också ske efter. Fördelen med markanvisningstävlingar är att en grundlig bedömning kan göras av det föreslagna arkitektoniska formspråket i ett projekt och att detta kan vägas in i bedömningen innan tilldelningen av marken. Vidare kan kommunen få prövat vilket det rätta markpriset är i respektive läge och kommundel. Nackdelen med markanvisningstävlingar är att dessa är dyra för exploatörerna ( kronor), med resultat att vissa exploatörer väljer att inte delta. Tävlingar gynnar också i första hand större exploatörer medan mindre exploatörer kan anses missgynnas. En annan nackdel är att skisserna i markanvisningstävlingen kan sägas föregripa planläggningen. Om den slutliga detaljplanen inte ger den byggrätt som kommunen och exploatören i samband med tävlingen och tecknande av markanvisningsavtal förutsatte kan den situationen uppkomma att projektets ekonomiska bärighet försvagats. Då finns risk att det arkitektoniska uttrycket som kommunen i det tidiga skedet prisade och som gav exploatören tilldelningen av projektet inte längre går att förverkliga. Det är också svårt att binda upp exploatören till det arkitektoniska innehållet i anbudet. Detaljplanens bestämmelser räcker oftast inte för att binda upp exploatören eftersom detaljplanen anger t ex maximal byggrätt. Detaljplanebestämmelserna kan vidare i och för sig reglera taklutning, fasadfärg och fasadmaterial, men att i detaljplanen strikt reglera en exploatering så att endast den i anbudet föreslagna byggnationen går att förverkliga är knappast möjligt och inte heller önskvärt eller lämpligt. Huvudsyftet med detaljplaner är själva markanvändningen och inte planbestämmelser som reglerar varje detalj. Ett annat alternativ att binda upp exploatören till ett arkitektoniskt formspråk är att till exploateringsavtalet bifoga 14

15 ett till detaljplanen framtaget gestaltningsprogram. Problemet med detta är att avvikelser från gestaltningsprogrammet kan göras och bör kunna göras, och att det då är svårt att dra gränsen för när anbudets förslag, gestaltningsprogrammet och själva bygglovet avviker för mycket från varandra. Lagstiftarens lösning av problemet är att detaljplanen avgör markanvändningen i stora drag, t ex bostäder i tre vångar med fasadmaterial i trä eller pust, medan bygglovprövningen hanterar de för varje projekt lämpliga arkitektoniska detaljerna. Slutsatsen av detta resonemang är att kommunen egentligen inte kan tvinga byggherren att i slutändan bygga exakt de hus som föreslagits av honom i markanvisningstävlingen. Att då endast tilldela kommunal mark genom markanvisningstävling är inte lämpligt eller ekonomiskt försvarbart. Även om kommunen har möjlighet att pressa markpriset uppåt måste exploatören räkna hem den summa som lagts ned i markanvisningstävlingen och alla andra markanvisningstävlingar som exploatören ifråga medverkat i men inte tilldelats. Detta i sig sänker erbjudet markpris i tävlingen. För kommunen internt är också markanvisningar dyra eftersom de kräver större administrativa insatser inom förvaltningen än de tidigare nämnda, direkttilldelning och anbudsförfarande. I Strängnäs kan markanvisningstävling anses vara försvarbart i hyfsat attraktiva lägen och där markpriset är okänt och/eller där de arkitektoniska faktorerna har stor betydelse vid bedömning av anbuden. Ett gott exempel på detta är Hammarängen i Mariefred. Markanvisningstävlingar är inte lämpliga i små projekt. 15

16 Arkitekttävling Arkitekttävling kan beskrivas som en markanvisningstävling men med tonvikt på det arkitektoniska innehållet. Inkomna förslag i en arkitekttävling kan riskera att sakna vederbörlig koppling till teknisk och ekonomisk genomförbarhet. Arkitekttävlingar lämpar sig bäst i mycket specifika lägen, t ex Stockholms stadsbiblioteks utbyggnad eller Slussens ombyggnad i Stockholm. Syftet med arkitekttävlig är i bägge fallen att staden önskar få idéer till utformning av platsen eftersom läget är så exceptionellt känsligt. Det positiva med arkitekttävlingar är just det att kända arkitekter kan lockas lämna in förslag i lägen som tarvar något extra när det gäller utformningen. Det negativa är att förslagen inte alltid är kopplade till genomförbarhet. Dessutom är arkitekttävlingar dyra. Även de interna kostnaderna i kommunen blir höga eftersom en kvalitativ bedömning av inkomna anbud kräver stort kunnande och i Strängnäs fall anlitande av extern expertishjälp. Visholmen är det projekt i kommunen där arkitekttävling kan försvaras. Andra kommuner Förutsättningarna vid markanvisning är mycket olika i olika kommuner. Olikheterna består i politisk vilja, exploateringstryck, och om kommunen äger mark själv. I vissa kommuner sker ingen tilldelning av mark till byggherrar eftersom vissa kommuner nästan inte äger någon egen mark, t ex Värmdö kommun. Värmdö är nästan helt i händerna på privata markägare för utvecklingen av kommunen. Nedan följer en genomgång av hur markanvisningspolicyn ser ut i olika kommuner. Stockholms stad Stockholms stad reviderade sin markanvisningspolicy senast Markanvisning definieras som en option att 16

17 under en viss tid och på vissa villkor få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom visst markområde som staden äger. Markanvisning sker i Stockholm antingen som direkttilldelning eller genom anbudsförfarande. (se sid 2-3). Vid tilldelningen upprättas ett markanvisningsavtal. Anbudsförfarande tillämpas enligt policyn i sådan omfattning att staden har goda kunskaper om marknadsvärdet på mark. Vid val av byggherre, både vid direkttilldelning och vid anbudsförfarande, ska hänsyn tas till byggherrens ekonomiska stabilitet och staden ska ta hänsyn till konkurrensförhållandena på marknaden vid tilldelning av mark. Vid tilldelning av mark för hyresrätter ska hänsyn tas till intresse för långsiktig förvaltning. Staden beaktar vidare tidigare genomförda projekt, nytänkande liksom kvalitets- och miljöprofil. Markanvisningen är begränsad till två år. Förlängning kan medges. Markanvisningen kan återtas efter två år (anm: markförsäljningen är då ej genomförd). Byggherren ska stå all ekonomisk risk i samband med planarbetet. Projektering ska ske i samarbete med staden. Återtagen markanvisning ger ej rätt till kompensation. På staden begäran ska byggherren upplåta specialbostäder. Markavisningen får ej överlåtas. Anmärkning: Stockholms stad är den överlägset största markägaren i staden. 70 % av marken i staden ägs av staden. Till detta kommer att Stockholms stad äger omfattande markområden i andra kommuner. Staden kan därmed styra planeringen och utvecklingen av staden på ett konkret sätt. För exploateringsfrågor har staden en särskild exploateringsnämnd. Det byggs sett över tid förhållandevis många hyresrätter i Stockholm. Fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter är beroende av politisk majoritet. De höga markpriserna gör att staden historiskt ofta använt sig av 17

18 tomträttsinstrumentet vid byggnation. Byggherren tvingas då inte betala ett högt markpris initialt utan marken upplåts genom s k tomträtt där fastighetsägaren arrenderar marken. Göteborgs stad I Göteborgs markanvisningspolicy, gällande (senast uppdaterad) från 1 januari 2008, definieras en markanvisning som att den innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på vissa givna villkor, få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bostadsbebyggelse inom visst markområde som staden äger. Göteborgs stad äger ca 50 % av stadens yta. I Göteborg fattar Fastighetsnämnden beslut om markanvisning och därefter upprättas ett markanvisningsavtal. I policyn anges att bl a följande ska vara vägledande: mångfald i boendet, d v s variation av hustyper och upplåtelseformer ekologi, en långsiktig kvalitets- och miljöprofil ska eftersträvas tillgänglighet, god tillgänglighet ska eftersträvas sociala åtaganden, byggherrarna ska upplåta specialbostäder vid behov konkurrens och mångfald på marknaden I reglerna för tilldelningen av mark anges att markanvisningen är begränsad till två år, och att byggnationen måste ha påbörjats senast tio månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Tilldelningen av mark kan ske genom markanvisningstävling eller direktanvisning. Muntlig redovisning ska ske till nämnden om vilka intressenter som funnits och hur bedömningen gått till. Malmö stad Malmö stads reviderade markanvisningspolicy gäller från den 18 april Markanvisning definieras som en rätt för en intressent att under en begränsad period, med vissa i förväg givna förutsättningar, få arbeta med att utveckla projekt inom ett avgränsat område 18

19 Markanvisningen begränsas till högst två år. På kommunens begärans ska byggherren tillhandahålla specialbostäder. Malmö stad tilldelar mark på två olika sätt, antingen genom markreservation eller genom markanvisningsavtal. Skillnaden är att markreservation är tidsbegränsad och följs i senare skede av markanvisningsavtal. Markreservationen är således en option. Det markpris som åsätts marken vid försäljning utgår från en försiktig uppskattning av marknadsvärdet. Utgångspunkter är dock att kommunen ska ha en marknadsmässig avkastning på byggklar mark. Till saken hör att Malmö stad precis som Stockholm och Göteborg ofta upplåter tomter för flerbostadshus som tomträtter. Vid tilldelningen av mark tar Malmö stad hänsyn till att det ska finnas rimliga konkurrensförhållanden på marknaden. Vid valet av byggherre sker även viktning av sociala åtaganden, tidigare genomförda projekt, nytänkande och engagemang för att skapa bra stadsmiljö. Staden tar även hänsyn till kvalitetsoch miljöprofil hos byggherren. Vidare tas hänsyn till byggherrens ekonomiska stabilitet. Tilldelningen kan ske antingen efter ett jämförelseförfarande eller som direktanvisning. Även markanvisningstävling kan enligt markanvisningspolicyn förekomma (se sid 12). Enligt policyn arrangeras markanvisningstävlingar endast i mycket attraktiva lägen då arkitektur eller ekonomi är viktiga parametrar. Vad gäller jämförelseförfarandet går det till så att förvaltningen tar fram ett PM/program för projektet med förutsättningar och eventuella krav. PM:et presenteras för nämnden innan utskick. Intresserade byggherrar lämnar in enkla skisser eller referensmaterial. Utifrån detta gör förvaltningen en jämförelse innan tilldelningen av marken. När priset på marken bestäms framgår inte av policyn, men 19

20 troligen är markpriset redan bestämt av staden i samband med att PM/programmet går ut till byggherrarna. Lunds kommun Lunds kommuns markpolicy är antagen Innehav av mark är en viktig och ofta avgörande faktor i kommunens bostads- och näringslivspolitiska strävanden. Markpolicyn slår fast att Lunds kommun har ambitionen att tillgodose behovet av mark för bostäder, företagsetableringar och övrig samhällsservice genom en aktiv markpolitik och hög planberedskap. Markreserven ska präglas av långsiktighet. I markpolicyn slås också fast i vilka delar av kommunen som kommunen har särskilt intresse av att köpa mark, och att arrendeavgifterna ska vara marknadsmässiga. När det gäller marktilldelning vid exploatering sker denna ofta genom en enkel anvisningsprincip. För flerbostadshus i staden Lund sker fördelningen av mark genom tävlingsförfarande med eller utan planstöd. Ibland har tilldelningen skett genom direkttilldelning till en byggherre som haft ett intressant och nyskapande koncept. Vad gäller markpriser har Lund enligt markpolicyn inte, med något undantag, sålt exploateringsmark till högstbjudande. Markpriset har alltid varit känt av byggherren i förväg och prissättningen grundar sig på principen marknadsanpassat utan att vara marknadsledande. Lunds kommun kan ibland gå med på att skriva ett optionsavtal om särskilda skäl föreligger. Vid option tar kommunen ut en avgift som motsvarar räntan på det förväntade markpriset. Tiden för en option är vanligtvis ett år. Linköpings kommun Linköpings kommuns policy för markinnehav antogs Kommunen avser genomföra markförvärv i strategiskt syfte för att kunna påverka framtida 20

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13 Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 Varför markanvisningspolicy? Kommunens vilja med sitt markinnehav. Transparenta, klara och entydiga regler för markanvisningar. Bidrar till

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Policy för markanvisning i Sollentuna Antagen av fullmäktige 20120613, 59 Innehållsförteckning 1. Markanvisning i Sollentuna... 2 2. Sollentuna växer... 2 3. Sollentuna kommuns markanvisningspolicy...

Läs mer

MARKANVISNINGS- POLICY

MARKANVISNINGS- POLICY MARKANVISNINGS- POLICY - riktlinjer avseende tilldelning av mark för bostäder och verksamheter TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INLEDNING Karlstads kommuns markanvisningspolicy fastställdes ursprungligen

Läs mer

Riktlinjer Markanvisning och exploatering

Riktlinjer Markanvisning och exploatering Riktlinjer Markanvisning och exploatering Enköpings kommun Bakgrund och syfte Enköping växer och utvecklas med nya områden för bostäder, handel och företagande. Målet är att växa till 50 000 invånare år

Läs mer

Dnr KK15/99 RIKTLINJER. Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal

Dnr KK15/99 RIKTLINJER. Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal Dnr KK15/99 RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal Antagen av kommunstyrelsen 2015 Dnr KK15/99 2/5 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Bakgrundsanalys och överväganden...

Läs mer

Markanvisning i Sollentuna

Markanvisning i Sollentuna Markanvisning i Sollentuna www.sollentuna.se Sollentuna växer Sollentuna kommun har en vision om ett långsiktigt hållbart samhälle och översiktsplanen ger vägledning om hur visionen ska förverkligas. I

Läs mer

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL olof.moberg@skl.se Seminarium under Almedalsveckan, Gotland 2013 De onda kommunerna som är planmonopolister, ransonerande mark för att få ut högsta möjlig pris

Läs mer

Markreserv och markanvisningsavtal

Markreserv och markanvisningsavtal www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Markreserv och markanvisningsavtal Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3 2. Inledning...

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Markvärden och infrastrukturutbyggnad

Markvärden och infrastrukturutbyggnad 1 (7) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Peter Sjöquist 2015-06-03 Markvärden och infrastrukturutbyggnad Regeringen har utfärdat direktiv till förhandlingspersoner som

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Mark, bostadsbyggande och konkurrens

Mark, bostadsbyggande och konkurrens 2012:25 Mark, bostadsbyggande och konkurrens En granskning av den kommunala markanvisningsprocessen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-09-12 2011/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-11-24 S2011/10454/PBB (delvis)

Läs mer

MARKANSVISNINGSTÄVLING FÖR TINGSTORGET I ALBY

MARKANSVISNINGSTÄVLING FÖR TINGSTORGET I ALBY MARKANSVISNINGSTÄVLING FÖR TINGSTORGET I ALBY Botkyrka kommun bjuder in till markanvisningstävling med särskilt fokus på social hållbarhet och gestaltning vid Tingstorget i Alby Innehåll Vad innebär en

Läs mer

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar Carl Caesar, Thomas Kalbro och Hans Lind Fastigheter och byggande, KTH Ett betydande kommunalt markägande Boverket,

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Byggkravsutredningen - tre delar

Byggkravsutredningen - tre delar Byggkravsutredningen - tre delar Kommunala särkrav på bostäders tekniska egenskaper dvs sinsemellan olika kommunala krav som går utöver nationella föreskrifter Delat byggansvar Byggfelsförsäkringen Särkraven

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Markanvisningstävling för Kyrkoherdens fiskevatten

Markanvisningstävling för Kyrkoherdens fiskevatten 1 (8) Dnr TF 2008/611 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Tfn 0171-62 5243 e-post: kent.gullberg@enkoping.se Markanvisningstävling för Kyrkoherdens fiskevatten Teknikförvaltningen bjuder härmed in till lämnande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunernas markanvisningar för bostäder

Kommunernas markanvisningar för bostäder Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 161 Samhällsbyggnad Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Kommunernas markanvisningar för bostäder - En studie av markanvisningar

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved.

Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved. Katarina Johansson 08-508 264 20 Katarina.i.johansson@stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved. Exploateringskontoret bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY

EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2012 DNR 420-9/2012 Revisionsrapport EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för

Läs mer

Incheckning för närvaro för förtroendevalda sker vid presidiet mellan kl. 17:00-17:25. 82 Svar på interpellation - Antibiotikafri skollunch (C)

Incheckning för närvaro för förtroendevalda sker vid presidiet mellan kl. 17:00-17:25. 82 Svar på interpellation - Antibiotikafri skollunch (C) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-05-13 Tid 2015-05-28, kl. 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Incheckning för närvaro för förtroendevalda sker vid presidiet mellan kl. 17:00-17:25. Ärenden

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Björskogsgatan Markanvisning för bostäder

Björskogsgatan Markanvisning för bostäder Datum 2015-05-21 Västerås Stad Fastighetskontoret Stadshuset 721 87 Västerås www.vasteras.se Björskogsgatan Markanvisning för bostäder VÄSTERÅS STAD 2 (9) Inbjudan På uppdrag av Fastighetsnämnden bjuder

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag

Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag Dokumenttyp och beslutsinstans Policy/ Riktlinjer Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Conny Johansson Dokumentnamn Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Oktober 2014 Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning av Härryda kommuns principer för köp av mark

Oktober 2014 Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning av Härryda kommuns principer för köp av mark Oktober 2014 Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson Härryda kommun Granskning av Härryda kommuns principer för köp av mark Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 3. Genomgång av lagstiftning vid

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Yttrande. Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse

Yttrande. Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse Malmö stad Tekniska nämnden 1 (7) Datum 2014-05-12 Adress Diarienummer TN-2014-181 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse STK-2014-356

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

2. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området.

2. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området. Monica Almquist Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 262 52 monica.almquist@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-08-23 Markanvisning för bostäder och tennishall inom fastigheten Stadshagen

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

Analys av bostadsbyggande och markägoförhållanden i Göteborgs- och Skåneregionen

Analys av bostadsbyggande och markägoförhållanden i Göteborgs- och Skåneregionen EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-06-168 Analys av bostadsbyggande och markägoförhållanden i Göteborgs- och Skåneregionen En spikrak historia Daniel Mattsson och Johan Nilsson Examinator: Thomas Kalbro

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING NACKA KOMMUN Exploateringsenheten BESLUTSHANDLING Dnr KFKS 2009/139 258 Projektnr 9306 REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING Gatukostnadsutredning för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E), Nacka kommun

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Det är inte kommunen som tagit initiativ till att utveckla centrumområdet. Tvärtom

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord 1(4) Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 13 Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord Ärendebeskrivning Miljöpartiet inkom till trafiknämnden

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Program markanvisningstävling STRANDUDDEN

Program markanvisningstävling STRANDUDDEN Program markanvisningstävling STRANDUDDEN Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret 135 81 Tyresö Tel 08-5782 91 00 Fax 08 5782 90 45 kommun@tyreso.se www.tyreso.se Inbjudan till markanvisningstävling Tyresö

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption LANDSKRONA STAD KOMMUNSlYRELSEN Ank. 2015-06- l 7 Stadsbyggnadsförvaltningen Datum 2015 06 16 Handläggare Mårten Olsson Er Referens Vår Referens 1(3) Kommunstyrelsen Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Tjänsteskrivelse Prissättning vid fastighetsförsäljning och fastighetsreglering

Tjänsteskrivelse Prissättning vid fastighetsförsäljning och fastighetsreglering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2015-02-24 DNR KS 2015.097 CAMILLA BACKMAN SID 1/1 MARK- OCH EXPLOATERINGSINGENJÖR 0858784837 CAMILLA.BACKMAN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Exploateringskontoret bjuder härmed in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse resp mark för kontor/hotell eller liknande

Läs mer

Inbjudan till anbudstävling för fastigheterna Slipern 1 och Tendern 1

Inbjudan till anbudstävling för fastigheterna Slipern 1 och Tendern 1 Inbjudan till anbudstävling för fastigheterna Slipern 1 och Tendern 1 Täby kyrkby Täby kommun Mark för flerbostadshus (totalt ca tio lägenheter) Flygfoto över del av Täby kyrkby 2012-02-15 Försäljningsprospekt

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

KUNGSGÅRDEN, FRÖSÖN ÖSTERSUNDS KOMMUN

KUNGSGÅRDEN, FRÖSÖN ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010-03-01 KUNGSGÅRDEN, FRÖSÖN ÖSTERSUNDS KOMMUN PM FÖR TOMTRÄTTSUPPLÅTELSE OCH FÖRSÄLJNING Östersunds kommun inbjuder till att lämna anbud på Kungsgården, Frösön, vackert beläget vid Kungsgårdsviken nedanför

Läs mer