Samarbeten för studenternas bästa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbeten för studenternas bästa"

Transkript

1 Samarbeten för studenternas bästa De aktörer som står bakom denna ansökan är Mälardalens Studentkår (MDS), Mälardalens högskola (MDH) samt Västerås stad och Eskilstuna kommun. Då MDH är en högskola med två campusorter och där de båda städerna med ett stort engagemang verkar för att skapa goda förutsättningar för levande studentstäder, har vi valt att ansöka om titeln gemensamt. Städerna och MDH är måna om studenterna och gör sitt yttersta för att stötta Studentkårens verksamhet som fått motstå prövningar i och med kårobligatoriets avskaffande. Vi vill genom denna ansökan uppmärksamma det väl fungerande samarbetet mellan MDS, MDH, Eskilstuna kommun och Västerås stad, ett samarbete där studenterna står i fokus. MDH erbjuder utbildningar som leder till jobb. Siffror från Högskoleverket visar att hela 81 procent av studenterna får ett jobb inom sitt område inom ett år. Högskolan kan erbjuda utbildning som leder till jobb tack vare hög utbildningskvalitet, bra lärare med hög pedagogisk kvalitet, stark anknytning till forskning och ett aktivt studentinflytande. En annan avgörande faktor är det goda samarbetet med omvärlden. Genom goda relationer med kommunerna, landstingen och företagen i Sörmland och Västmanland ger högskolan studenterna en tidig kontakt med det stundande arbetslivet och potentiella framtida arbetsgivare. De nära relationerna mellan högskolan och kommunerna gör också att Eskilstuna och Västerås är bra ställen att bo på. Faktorer som bostadsgaranti för alla nyinflyttade studenter, studiesociala aktiviteter, närheten till kultur, idrott, nöje och jobb gör att studenterna trivs och mår bra. Det är helheten som är viktig och varje aktörs bidrag är avgörande för att en student ska trivas och utvecklas under sin studietid. MDH arbetar aktivt för en jämlik högskola. MDH är en högskola för alla och jämlikhetsarbetet genomsyrar hela vardagslivet på högskolan. Detta skapar en välkomnade och inkluderande anda som även stämmer väl överens med den satsning på breddad rekrytering som högskolan arbetar för. Genom ett välfungerande samarbete mellan högskolan och Studentkåren skapas även en god studie- och arbetsmiljö för studenterna. Att som student ha alla dessa möjligheter kring sig under sin studietid är en förmån som vi vet att studenterna tar tillvara på. Som aktörer bakom denna ansökan är vi stolta över att vi nu tillsammans kan nominera Eskilstuna och Västerås till årets studentstäder. Alla inblandade aktörer månar om studenterna och strävar hela tiden efter att fortsätta utveckla Mälardalens högskola, Studentkåren, Eskilstuna och Västerås som levande och attraktiva studentmiljöer. --- Karin Röding, rektor Mälardalens högskola Cathrine Åsklint, ordförande Mälardalens Studentkår Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna kommun Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande Västerås stad

2 En studentstad med samarbeten för studenternas bästa SFS anser att en förutsättning för en levande studentstad är ett väl fungerande samarbete mellan lärosäte, studentkår, kommun och arbetslivet i regionen. Ett samarbete där studenternas situation och behov står i fokus, är viktigt och nödvändigt. - Vilka samarbeten och satsningar med ett tydligt studentfokus har gjorts eller pågår i regionen mellan ovanstående aktörer och hur har dessa samarbeten gynnat studenterna? Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet I projektet Studentpaketet ingår representanter från MDH, Västerås Stad, Eskilstuna kommun, Västerås & Co, Eskilstuna marknadsföring och Studentkåren. Syftet med Studentpaketet är att åstadkomma en samlad marknadsföring av MDH som utbildningsanordnare samt av Västerås och Eskilstuna som attraktiva orter för studier, boende, fritid och arbete. Ett delmål i Studentpaketet är att bli utnämnd av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) till Årets studentstad. De långsiktiga målen med Studentpaketet är att öka antalet studenter på MDH, öka antalet nöjda studenter under studietiden, samt att öka antalet studenter som väljer att stanna kvar i campusorterna efter avslutade studier. Det arbete som hittills har gjorts inom ramen för Studentpaketet har dokumenterats och resulterat i en rapport (bilaga 1). Den ska ses som ett viktigt inspel till denna ansökan. Samarbeten och avtalet mellan MDS och MDH Mälardalens Studentkår är den erkända studentkåren vid MDH och har till huvuduppgift att organisera studentinflytandet vid högskolan. Studentkåren ansvarar således för att studentrepresentanter utses till högskolans beslutande och beredande organ, samtidigt som högskolan i sin tur verkar för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningarna. Detta är en viktig del av högskolans kvalitetsarbete och det nära samarbetet mellan högskolan och MDS möjliggör detta arbete. Studentkårens verksamhet ligger till grund för mycket av den verksamhet som riktar sig mot studenter när det gäller det studiesociala livet, men även näringslivsaktiviteter och rabatterbjudanden som gör det fördelaktigt att vara student i Mälardalen ryms inom Studentkårens verksamhet. Ett avtal mellan MDS och MDH (bilaga 2) reglerar vilka skyldigheter och åtaganden parterna har gentemot varandra. I avtalet förbinder högskolan sig att årligen tillföra ett bidrag om kr till Studentkåren. Detta avtal skapar tydlighet och kontinuitet parterna emellan vilket i slutändan gynnar mottagarna av både högskolans och Studentkårens verksamhet, studenterna. Kontaktpersoner för avtalet är MDH:s förvaltningschef och Studentkårens ordförande. Dessa träffas även informellt tillsammans med rektor en gång i månaden, och för då en dialog främst om Studentkårens verksamhet. Dessa möten möjliggör en regelbunden uppföljning av hur avtalet fungerar och om det finns behov av revidering, men även spontana idéer och frågeställningar kommer upp under dessa möten.

3 Studentkårens samarbeten och avtal med campusstäderna Studentkåren har liksom högskolan en god relation till campusstäderna och trösklarna mellan parterna är låga. I och med kårobligatoriets avskaffande såg Studentkåren över sin externa finansiering och uppvaktade våren 2011 de båda campusstäderna med ett förslag på att formalisera samarbetet i avtalsform. Avtalet med Västerås (bilaga 3, 4) signerades hösten 2011 och en första uppföljning gjordes under det senaste studentrådet. Avtalet reglerar parternas skyldigheter och åtaganden gentemot varandra, samt att Västerås stad årligen förbinder sig att tillföra ett bidrag till Studentkåren. I studentrådet ingår kommunstyrelsens ordförande, stadsdirektören, strateg från stadsledningskontoret (studentkårens kontaktperson på kommunen), PR-ansvarig från Västerås & Co samt representanter från Studentkåren. Studentrådet träffas ett par gånger per termin. Utöver det har Studentkåren regelbunden kontakt med kommunstrategen och Västerås & Co. I Eskilstuna förs just nu en diskussion om att utvidga samarbetet mellan MDS och Eskilstuna till att även inkludera ett samarbete med målet att studenter ska folkbokföra sig i staden. Bland annat undersöks en möjlighet där nya studenter får en cykel om de tecknar medlemskap i Studentkåren och skriver sig i kommunen. En avsiktsförklaring finns muntligen och under de politikerluncher Studentkåren och Eskilstuna har ett par gånger per termin är detta en högst aktuell fråga. Vid politikerluncherna träffas kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande, kommunalråd från majoriteten, stadsdirektören, kommunikationsdirektören, koordinatorn för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (studentkårens kontaktperson på kommunen) samt representanter från Studentkåren. Mellan dessa luncher har Studentkåren regelbunden kontakt med koordinatorn. Samverkan och samproduktion vid MDH MDH är en samverkande och samproducerande högskola. I högskolans nya forsknings- och utbildningsstrategi (bilaga 5), tar MDH sikte mot att 2016 vara det ledande lärosätet i Sverige för excellent samproduktion med olika samhällsaktörer, både internationellt och nationellt. MDH ska under de kommande åren vidareutveckla sin kompetens inom samproduktion för högskolans utbildningar, med det fortsatta syftet att studenterna tidigt i sin utbildning ska etablera kontakter med presumtiva arbetsgivare. Som en följd av MDH:s goda samverkan med det omgivande samhället är högskolans studenter eftertraktade på arbetsmarknaden, vilket visar på att högskolans omfattande samverkansarbete kommer studenterna till nytta i allra högsta grad. Utbildning som leder till jobb MDH är ett av de bästa lärosätena i landet på att ge utbildningar som leder till jobb. Det visar Högskoleverkets rapport där det framgår att 81 procent av studenterna får jobb inom sitt område ett år efter examen (bilaga 6, s. 45).

4 Rapporten visar också att MDH står sig starkt i jämförelse med genomsnittet, vilket innebär att MDH är ett av de bästa lärosätena i landet på att matcha utbildningar med arbetsmarknaden. MDH har ett jämförelsetal på 1,03 vilket innebär att MDH har en högre andel etablerade på arbetsmarknaden jämfört med de olika riksgenomsnitten för samma examensgrupper. Detta är en förbättring jämfört med resultatet i förra årets rapport då jämförelsetalet var 0,99. I ett pressmeddelande i samband med Högskoleverkets rapport uttalar sig MDH:s rektor Karin Röding: - Vi har ett ansvar att utbilda kompetent och efterfrågad arbetskraft för näringslivet och offentlig sektor nationellt och regionalt. Det är oerhört glädjande att se att vi motsvarar förväntningarna. Resultatet befäster också att vi erbjuder våra studenter utbildningar med kvalitet och framtidsmöjligheter. Att MDH lyckas så väl med att utbilda studenter som får jobb efter examen kan delvis förklaras genom de branschråd som finns vid högskolans akademier. Branschråden är informations- och kontaktorgan mellan högskolan och externa intressenter och bidrar till att samverkan med regionen utvecklas ännu mer. Genom branschråden får akademierna in synpunkter på utbildningarna, nya idéer och förändringsförslag ventileras och samverkansprojekt initieras. Både Eskilstuna kommun och Västerås stad finns representerade i branschråd på högskolan, liksom studenter från det utbildningsområde som det aktuella branschrådet hanterar. Nedan kommer ett flertal aktiviteter att beskrivas, alla med det gemensamma syftet att förbereda studenterna på det stundande arbetslivet. Aktiviteterna bidrar till att skapa kontakt och utbyte med det omgivande samhället vilket gynnar studenterna som tidigt får kontakt med framtida arbetsgivare. Arbetsmarknadsmässan Högvarv Högvarv är en arbetsmarknadsmässa som årligen arrangeras av MDS. Evenemanget är en samling aktiviteter med ett och samma mål, att föra samman studenter, arbetsgivare och högskola. Högvarv är dagar då högskolan fylls av arbetsgivare och 2012 deltog ett femtiotal företag. Högvarv arrangeras i nära samarbete med MDH, och MDH deltar även som utställare under Högvarv. Även de båda campusstäderna finns representerade, då de är två stora och viktiga arbetsgivare i regionen. För mer information besök gärna: Referensgrupp med Västerås Stad Studentkåren har på initiativ av Västerås stad utformat en referensgrupp med studenter där målet är att attrahera arbetskraft till staden. Västerås har ett stort behov av att rekrytera sjuksköterskor, ingenjörer, förskolelärare, socionomer och samhällsvetare. Syftet med referensgruppen är att studenter från de aktuella utbildningarna ska medverka till att Västerås stad på ett bättre sätt kan nå respektive målgrupp. Under 2011 genomförde Västerås stad och MDS ett riktat event mot byggnadsingenjörer. Västerås sammanfattade eventet med succé då besökarna var många och flera bra idéer kom från byggnadsingenjörsstudenterna på hur staden kan arbeta vidare med kontaktskapande karriärevent. Nästa planerade aktivitet kommer att vara riktad mot de MDH-studenter som studerar till förskolelärare. Näringslivsträffar med Etablering Västerås Ett nytt inslag som kom till efter det senaste Studentrådet med Västerås stad är att studenter bjuds in till näringslivsträffar med Etablering Västerås, Västerås stads näringslivsbolag. Vid

5 näringslivsträffarna bjuds personer in från organisationer och förvaltningar på Västerås stad och tillsammans med studenterna besöks stora och små Västeråsföretag. Besöken skapar kontakter när det gäller exempelvis examensarbete eller extrajobb. Företaget får samtidigt en chans att marknadsföra sin verksamhet och sig själv som arbetsgivare. Idélab Idélab är högskolans inkubator dit studenter, lärare och forskare är välkomna med sina idéer och där de får hjälp att gå från idé till företag. Idélab syftar även till att öka medvetenheten och förmedla vikten av entreprenöriella kompetenser bland studenter. Entreprenöriella kompetenser och drivkraft stärker studenternas anställbarhet och kan leda till eget företagande. Ett alternativ till att söka anställning efter studierna kan just vara att starta eget. Att starta eget behöver dock inte vara en heltidssysselsättning, det kan även vara ett sätt för en student att göra sig mer attraktiv för arbetsgivarna under studietiden genom att tillgodogöra sig praktiska erfarenheter. Idélab fungerar både som en fysisk plats och som ett användbart nätverk. Kring Idélab finns ett brett kontaktnät som snabbt ger viktig information om nyhetsvärde, problematik och forskning kring en mängd områden. En student på Idélab har tillgång till en personlig affärscoach och workshops, allt för att skapa goda förutsättningar för att studenten ska komma vidare i sin process att starta företag. Verksamheten på Idélab bedrivs utifrån studenternas perspektiv och behov, och utgör en värdefull möjlighet för studenterna att testa sina idéer med professionellt stöd genom hela processen. Idélab genererar 40 nya företag per år och sedan starten 1999 har 360 nya företag skapats. Nya företag i regionen skapar tillväxt och gynnar kommunerna ekonomisk. Det ökar även sannolikheten att studenten stannar kvar i regionen efter sin studietid. Idélab har en stor betydelse för stadens fortsatta utveckling. I Eskilstuna kommun bedrivs ett samarbete mellan Idélab och Din Idé, Ung företagsamhet och Munktell Science Park, en verksamhet som byggts upp på initiativ av och med finansiering från kommunen, och är en förlängning av högskolans verksamhet. Samhällskontraktet Samhällskontraktet är ett fyraårigt avtal om fördjupad samverkan mellan Västerås stad, Eskilstuna kommun och MDH. Syftet med Samhällskontraktet är att höja kompetensnivån i regionen bland annat genom gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, utbildningar som matchar arbetslivets behov och mötesplatser för lärande. Ambitionsnivån för framtiden är hög och under 2012 är siktet inställt på att skapa långsiktiga strukturer och samtidigt bjuda in fler kommuner i Samhällskontraktet. SAMSPEL 2012 (bilaga 7) ger en samlad bild av Samhällskontraktets kommande satsningar. En satsning som bedrivs inom Samhällskontraktet är Stolt, ett forskningsprojekt om yrkesstolthet som syftar till att göra kommunerna till mer attraktiva arbetsgivare för unga. Stolt har sin bakgrund i den utmaning som kommunerna står inför när det gäller att rekrytera unga i framtiden. För att klara stora framtida pensionsavgångar behöver kommunerna rekrytera nya unga medarbetare, men givetvis även behålla de nuvarande. Därför är det angeläget att medarbetarna känner glädje och stolthet över att gå till jobbet, samt att de unga ser kommunerna som attraktiva arbetsgivare. MDH:s studenter är redan eftertraktade på arbetsmarknaden och att kommunerna nu arbetar för att vara eftertraktade arbetsgivare, gör att goda förutsättningar inför framtiden skapas för alla parter.

6 Karriärtorget Karriärtorget är en satsning inom ramen för Samhällskontraktet med syfte att tidigt förbereda studenterna inför arbetslivet. Karriärtorget verkar även för att högskolans utbildningar ska stämma överens med regionens behov av kompetens. Karriärtorget samlar högskolans alla karriärbyggande insatser för studenterna: föreläsningar, jobbcoaching, karriärvägledning, exjobb, CV-skrivarkurser, företagspresentationer, mentorprogram, nätverk med arbetsgivare samt en jobbdatabas för extrajobb och traineeplatser. (bilaga 8, 9) Inom ramen för Karriärtorget ryms Jobbcampus, en viktig mötesplats mellan högskolans studenter och arbetsgivarna i regionen. Jobbcampus är också en viktig del i Eskilstuna kommuns och Västerås stads strävan efter att skapa möjligheter till jobb samt öka kontaktytorna mellan ovan nämnda parter. (bilaga 10) Jobbcampus gynnar studenterna då de vid avslutad utbildning står väl rustade genom sin nära kontakt med arbetslivet, en kontakt som underlättar etablering på arbetsmarknaden. MDH verkar i en expansiv region MDH verkar i en expansiv region med tre miljoner människor. Många globala företag återfinns inom en radie av sju mil från högskolan (bland annat ABB, ASSA, Atlas Copco, Bombardier, Getrag, Leax Group, Outo Kumpo, Saab, Seco, System Air och Volvo). Lägg därtill 19 kommuner, två landsting och flera hundra små och medelstora företag i de två länen, Västmanland och Sörmland. Det är i detta sammanhang som MDH verkar för utbildning, forskning och kompetensförsörjning.

7 En studentstad som värnar om alla studenter SFS anser att en studentstad ska vara inkluderande för alla studenter. Detta avser alla delar av studentens vardag och sammanhang. Med inkludering avses i bred mening perspektiv som mångfald och tillgänglighet. - Hur skapas inkluderande miljöer för studenterna? Likabehandlingsplan för studenter och anställda vid MDH Hösten 2011 antogs en ny policy- och handlingsplan vid MDH, En jämlik högskola, åtgärder för att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identiteter och uttryck samt funktionshinder (bilaga 11). Likabehandlingsplanen följs upp varje år och samtliga mål och åtgärder inom diskrimineringsområdet utvärderas och revideras. Likabehandlingsplanen riktar sig till både studenter och anställda och omfattar både fysisk och psykosocial arbetsoch studiemiljö. En jämlik högskola en högskola för alla studenter Grundtanken i allt jämlikhetsarbete på högskolan är att det ska genomsyra vardagslivet på högskolan. Var och en bidrar genom att integrera jämlikhetsaspekter i sitt vardagliga handlande och genom att bemöta varje medmänniska med respekt och omtanke. På högskolan finns en jämlikhetsstrateg och en jämlikhetsutvecklare som arbetar för att dessa frågor hålls levande och integreras i all verksamhet. Om en student ändå skulle känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt på högskolan kan studenten alltid ta kontakt med studentombudsmannen eller jämlikhetsstrategen. Högskolan tar sådana fall på största allvar och fallen utreds alltid av en särskild grupp. Varje år skickas en enkät samtliga studenter där de uppmanas besvara frågor om hur de upplever sin situation vad gäller jämlikhet men även frågor om studier, arbetsmiljö, vardag och hälsa ingår. Enkäten ger värdefull information om studenternas situation och återkopplingen av resultatet sker via muntliga redovisningar till akademierna och Studentkåren. Resultaten presenteras också på högskolans hemsida. Enkäten är utformad av högskolans personalsektion, studentcentrum och Studentkåren. Även i kursvärderingarna som fylls i efter varje avslutad kurs, ställs frågor om jämlik behandling i kursen. MDH bedriver, tillsammans med Studentkåren, ett målinriktat arbete för att skapa en jämlik högskola, en högskola för alla där olikheter är en styrka som berikar utbildnings-, forskningsoch studiemiljön. Breddad rekrytering MDH arbetar med breddad rekrytering utifrån en handlingsplan som omfattar åren (bilaga 12). Målet är att andelen studenter av underrepresenterat kön ska öka inom utbildningsprogram med sned könsfördelning, samt att de studenter som rekryteras ska vara representativa för den befolkning högskolan har i sitt primära upptagningsområde med avseende på kön, etnicitet, utbildningsbakgrund och social bakgrund. Två goda exempel på projekt som syftar till breddad rekrytering är Hello World och Hello People. Tillsammans med Västerås stad och Eskilstuna kommun bjuder MDH in gymnasieungdomar på praktik eller sommarjobb på MDH där killar och tjejer under fyra veckor får prova på otraditionella val av utbildning. Målet är att öka intresset hos killarna för

8 vårdutbildning och förskollärarutbildning, och att få tjejerna intresserade av teknikutbildningar. Projekten har under åren varit mycket lyckosamma med nöjda deltagare av vilka en del faktiskt gjort otraditionella yrkesval, och därmed bidragit till att minska könssegregeringen på MDH, även om det fortfarande är en lång väg kvar att gå. Ett sätt att nå målen för breddad rekrytering är att MDH marknadsför och erbjuder möjlighet till validering och att de sökande kan få sin reella kompetens värderad för att få tillträde till högskolestudier, men även för att få tillgodoräkna sig tidigare högskolestudier. För att nå blivande studenter på andra rekryteringsvägar än de traditionella sker ett samarbete med Arbetsförmedlingar, Komvux och SFI i det primära upptagningsområdet. Bland annat sker informationsträffar om högskolestudier för personer vid Arbetsförmedlingar, Komvux och SFI kontinuerligt. MDH erbjuder samtliga studenter stöd i studierna via en studieverkstad och KLOK- kurser. Inom KLOK erbjuds studenter stöd i skrivande, matematik och karriärvägledning. Kursen KLOK - skriva erbjuds även till studenter vid folkhögskolorna i Västerås och Eskilstuna med målet att underlätta övergången till högskolestudier. Under våren 2012 har MDH anordnat två informationsdagar som i första hand riktar sig till en något äldre målgrupp än de som just slutat gymnasiet. Syftet med informationsdagarna, som går under namnet UMiL- Utbildning Mitt i Livet, är att visa att det aldrig är försent att börja studera eller byta karriärbana. Funktionshinder Funktionshinder ska aldrig vara ett hinder för studier på MDH. Alla studenter ges möjlighet och hjälp till studier utifrån sina egna förutsättningar med anpassade lösningar. På MDH finns två samordnare för studenter med funktionshinder. De ser till att studentens funktionshinder kompenseras, både pedagogiskt och praktiskt utifrån den enskildes behov. Det handlar om hjälp till självhjälp och studenten erbjuds träning på så mycket som möjligt för att kunna klara sina studier och uppgifter på egen hand, allt utifrån eget behov och egna mål. På båda orterna finns ett mycket gott samarbete med centrallasaretten som hjälper studenter med hörselnedsättning med utrustning och andra hjälpmedel. På MDH finns speciella resursrum för studenter med funktionshinder. Resursrummen är utrustade med datorer med speciella program som extra förstoring av text, rättstavningsprogram och talsyntes. Resursrummen erbjuder också en lugnare miljö som används för studier och tentamensskrivningar. Det finns även speciella bord och stolar för behov på grund av fysiskt funktionshinder. I Eskilstuna finns ett nätverk där kommunen, Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS), Volvo IF Metall, Arbetsförmedlingen och MDH ingår. Nätverket tar del av varandras aktiviteter och delger varandra nyheter och information om hur de på bästa sätt kan vara till stöd för personer med behov av extra stöd på grund av psykisk ohälsa och/eller läs- och skrivsvårigheter. I nätverket diskuteras även hur arbetsmarknaden ser ut och vad nätverket kan göra för att gagna sysselsättningen. Nätverket anordnar aktiviteter under den Europeiska Dyslexiveckan med utställningar, föreläsningar och information som MDH:s studenter och personal har fritt tillträde till. Eskilstuna kommun har ett Läs- och skrivcenter som MDH anlitar om en student tros ha läs-

9 och skrivsvårigheter. Kommunen har också ett datortek där studenterna får extra stöd och vägledning om vilka olika hjälpmedel som finns och de ges möjlighet att prova dessa. Riktad studiesocial verksamhet mot internationella studenter Som internationell student kan det vara tufft att komma till ett nytt land utan att vare sig kunna språket eller känna någon. De internationella studenterna vid MDH erbjuds därför ett flertal aktiviteter som introduktion, välkomstpaket och avslutningsceremoni där även Studentkåren medverkar. Introduktionen innehåller informationspass, akademiska föreläsningar och sociala aktiviteter. Välkomstpaketet innehåller karta, busstidtabell och Studenthandboken. Den internationella enheten utgör även stöd under terminen. Internationella enheten finansierar alla aktiviteter som det internationella utskottet på Mälardalens Studentkår arrangerar. Aktiviteter som är populära för de internationella studenterna är bussresor till IKEA, kryssning till Helsingfors, bussresa till Skansens julmarknad, resa till finska Lappland och skidresa. En del aktiviteter samordnas med Studentkårens ordinarie verksamhet. På så sätt möts de internationella och svenska studenterna. MDH och MDS har en klar ambition att öka denna samordning ytterligare. MDH:s regnbågsstudenter Studentkåren har under åren haft studentföreningar kopplade till sig kring HBTQ-frågor. Den grupp som är aktiv idag är MDH:s regnbågsstudenter. Gruppen, som initierades av internationella studenter, har både internationella och svenska studenter från båda campusorterna som medlemmar. Gruppens mål är att skapa öppenhet och sprida information om HBTQ-frågor på ett roligt och avslappnat sätt. MDH:s regnbågsstudenter har bland annat arrangerat filmvisningar med HBTQ-tema, föreläsningar och en stor fest. MDH:s jämlikhetsutvecklare och jämlikhetsstrateg har kontakt med MDH:s regnbågsstudenter och ambitionen är att samarbetet ska fortsätta att utvecklas. Städer som värnar om alla Eskilstuna kommunkoncern arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla oavsett, kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning och funktionsnedsättning. Utgångspunkten för arbetet är FN:s konvention om mänskliga rättigheter. För att motverka krafter som verkar i motsatt riktning har kommunen de senaste åren ägnat särskilt fokus åt HBT-frågor. För att nå dit har kommunen sedan ett antal år tillbaka arbetat med attitydpåverkan och kunskapsspridning. Några av kommunens verksamheter har HBTcertifiering. Därtill har kommunen i sex år varit medarrangör till Springpride, Eskilstunas egen pridefestival. Både högskolan och Studentkåren deltar i Springpride som för varje år växer och blir allt större. Västerås stad har i fokus att alla västeråsares gemensamma potential är stadens styrka. När alla människor känner delaktighet och samspelar finns en bra grund att bygga på. Västerås ska utvecklas för ökad hållbarhet, mångfald och jämlikhet. En särskild satsning har påbörjats inom jämställdhetsområdet då kommunfullmäktige har undertecknat den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMRdeklarationen. Syftet är att ge en jämställd medborgarservice. En frågeställning är hur man kan bryta könsstereotypa mönster. Alla förvaltningar och bolag ska årligen beskriva förbättringar på jämställdhetsområdet utifrån CEMR-deklarationen. För närvarande pågår arbete med att ur ett genusperspektiv studera resvanor, fritidsvanor och resursfördelning. Samverkan för att utveckla Västerås arbete kring frågorna sker med SKL, MDH, Länsstyrelsen och Eskilstuna kommun.

10 En studentstad att studera, leva och trivas i SFS anser att en studentstad ska kunna erbjuda en bra miljö att studera, leva och trivas i. - Hur skapas förutsättningar för en bra studiemiljö på lärosätet? - Hur skapas bra förutsättningar för studenter att kunna leva och bo i staden? - Hur skapas bra förutsättningar för att en student ska trivas i staden under och efter studietiden? - Hur skapas förutsättningar för en bra studiemiljö på lärosätet? Studiemiljö på lärosätet Genom ett väl fungerande samarbete mellan studenter och anställda på högskolan samt ett aktivt studentinflytande skapas, utvecklas och garanteras en god studiemiljö på MDH. Studentkåren har tidigare haft studenter representerade i högskolans arbetsmiljökommitté samt jämställdhetskommitté, och när högskolan hösten 2011 tog initiativ till att förändra och omorganisera kommittéerna för att skapa ett tydligare och mer gemensamt arbete i frågorna, var det självklart att Studentkåren deltog i beredningen. Under våren har Kommittén för hållbar utveckling tillsatts, en kommitté som ska arbeta med ett sammanhållet och integrerat perspektiv med samtliga delar; arbetsmiljö, jämställdhet och miljö. I kommittén finns studenterna representerade. Studentkåren har en studentgrupp kopplad till sig som heter SAM, Studenters arbetsmiljö. De har fungerat som studenternas skyddsombud och varit delaktiga i skyddsronder och lokala arbetsmiljöombudsmöten för att se till att studenternas arbetsmiljö uppmärksammas och utvecklas. SAM är ytterligare ett verktyg för högskolan och för Studentkåren att säkerställa trivseln och arbetsmiljön för studenterna. Studentinflytande för en bättre studiemiljö Genom samarbete med Eskilstuna kommun satsar MDH på ett nytt campus i Eskilstuna som ytterligare kommer att förbättra studiemiljön för högskolans studenter. När projektet kommit så långt att de nya lokalernas funktionalitet och utformning ska diskuteras, kommer studenter att vara representerade i arbetsgruppen. Tidigt studentinflytande i processen kring ett nytt campus ger goda förutsättningar för att studenternas behov och önskemål vad gäller arbetsmiljö och trivsel tas till vara på och får gehör. När grupprummen i Västerås skulle byggas om, bjöds studenter från MDH:s utbildningprogram Rumslig gestaltning att vara med. Inför ombyggnationen lade Idélab fram uppdraget så att studenterna bedrev det som egna företagare. Studenterna hade möten med högskolans campussektion för att tillgodose att MDH:s kravspecifikation följdes och fick därefter lämna in projektförslag. Studenterna fick kontakter och erfarenheter både när det gäller att anlita hantverkare och de fick även strukturera en tidsplan. Genom att ta hjälp av sina egna studentresurser, skapar MDH på bästa möjliga sätt en mer kreativ miljö, av studenter för studenter. För studenterna gav projektet dem värdefull praktisk erfarenhet och ett reellt studentinflytande över utvecklingen av högskolans lokaler.

11 - Hur skapas bra förutsättningar för studenter att kunna leva och bo i staden? Studentpaketet Som nämnts tidigare samarbetar MDH, Västerås Stad, Eskilstuna kommun, Västerås & Co, Eskilstuna marknadsföring och MDS i projektet Studentpaketet (bilaga 1). Rapporten om Studentpaketet ska ses som ett viktigt inspel till denna delfråga. I arbetet med Studentpaketet har parterna sett över hur MDH ska attrahera studenter framöver och vilka insatser som kommer att krävas av Västerås och Eskilstuna för att vara attraktiva studentstäder. Detta är ett arbete som är långsiktigt, strategiskt och sker i samverkan. Bostadsgaranti I början av 1990-talet beslutade Västerås stad och Eskilstuna kommun, tillsammans med fastighetsägarna och MDH, att ha en bostadsgaranti för MDH:s studenter, något som fick stor uppmärksamhet i det övriga landet. Bostadsgarantin har varit lyckad och inneburit att alla nya studenter som flyttar till någon av orterna får en bostad, ett löfte som har uppfyllts varje år. Studentbostäder i Västerås Bostad Västerås har sedan mitten av 1990-talet haft ansvaret för en samlad förmedling av samtliga studentbostäder i staden och har varje år levt upp till bostadsgarantin. För att göra det enkelt för alla nya och befintliga studenter i sitt sökande efter en studentbostad i Västerås, har Bostad Västerås samlat alla studentbostäder på ett och samma ställe. Idag finns en studentbostadsgrupp som träffas regelbundet. I gruppen finns representanter från MDH, Västerås stad, Studentkåren, fastighetsägare och Bostad Västerås. Gruppens uppgift är att förbättra och underlätta för studenterna när det gäller bostadsfrågorna. Studentbostäder i Eskilstuna Eskilstuna kommun har i samarbete med kommunens fastighetsägare, bostadsgaranti till alla studenter. Diskussioner om ett samarbete mellan Bostad Västerås och Eskilstuna när det gäller studentbostäder pågår. Ett första steg är att Bostad Eskilstuna har startats av Eskilstuna kommun med hjälp av Bostad Västerås. Tanken är att förmedlingarna ska fungera på samma sätt vilket kommer att underlätta samarbetet kring bostadsgarantin till MDH:s studenter. - Hur skapas bra förutsättningar för att en student ska trivas i städerna under studietiden? Studentkårens studiesociala arbete Studentkåren bedriver ett omfattande studiesocialt arbete och är även medarrangör i olika utbildningar i nära samarbete med bland annat Studenthälsan. Dessa utbildningar säkerställer att de studiesociala aktiviteter som äger rum arrangeras på ett säkert och ansvarsfullt sätt, allt för studenternas bästa. Utbildning av faddrar till introduktionsverksamheten Studenthälsan på MDH ansvarar för och genomför varje år en fadderutbildning, detta efter ett rektorsbeslut, och medel finns avsatta för detta ändamål. Syftet med fadderutbildningen

12 är att de blivande faddrarna från olika linjeföreningar/utbildningar ska lära känna varandra, få insikt i sin roll som fadder, arbeta med värderingsövningar, grupprocesser och på så sätt få kännedom om vad som är viktigt att tänka på ur olika perspektiv vid mottagandet av nya studenter. Studentkåren har en aktiv roll i utbildningen och har ett nära samarbete med högskolans studenthälsa inför, under och efter utbildningen. Faddrarna är MDH:s ansikte utåt och välutbildade faddrar gör ett viktigt arbete med att introducera de nya studenterna och bidrar till att få de nya studenterna att trivas på högskolan och i staden. Faddrarnas arbete kan hjälpa till att få de nya studenterna att välja att vara kvar hela studietiden vid MDH, då en students studiesociala situation är viktig för framgång i studierna i övrigt. Utbildning arrangerad av Studenthälsan, Länsstyrelsen och Studentkåren Studenthälsan, Länsstyrelsen och Studentkåren arrangerar en utbildning i grundläggande kunskaper inom alkohol, bar, livsmedelshygien och alkohollagen för de som är aktiva inom Studentkåren. Utbildningen är ett initiativ från kåraktiva som inte kände sig trygga i att jobba i en restaurangmiljö. Länsstyrelsen sponsrade utbildningens utgifter och Studenthälsan sponsrade med kunskap och stöd. Länsstyrelsen har i och med utbildningen, valt att sponsra Studentkåren med fem gratisplatser på utbildningen inför Folkhälsoinstitutets kunskapsprov i alkohollagen. Kårhusen i campusstäderna Det studiesociala studentliv som Studentkåren erbjuder möjliggörs i stor utsträckning genom de två kårhus som Studentkåren bedriver sin verksamhet i. Studentkåren hyr lokaler genom kårhusstiftelser som äger och förvaltar husen. Kårhusstiftelserna består av representanter från MDH, MDS, städerna och näringslivet. I kårhuset i Västerås har Studentkåren kontor, restaurang och studentlivet i huset är aktivt. I Eskilstunas kårhus inryms Studentkårens kontor, högskolans studenthälsa, samt lunchpentry och studieplatser. Husen har olika karaktär men bidrar båda till att hålla studentlivet levande på campusområdena. De båda kårhusen har tillkommit på senare tid, 1990-talet respektive 2000-talet, och uppförandet av dem möjliggjordes genom högskolans, kommunernas och näringslivets engagemang och ekonomiska bidrag. Studentkårens samarbete med studentföreningarna vid MDH Studentkåren samarbetar med flertalet studentföreningar vid MDH. Genom studentföreningarna ges varje student möjlighet att aktivera och engagera sig på det sätt som passar bäst, oavsett om det gäller festarrangemang, idrott eller studiesociala aktiviteter. Linjeföreningarna Linjeföreningarna vid högskolan är givna samarbetspartners och Studentkåren träffar dem regelbundet på båda orter vid så kallade linjeföreningsmöten. Dessa möten ger tillfälle för kontaktskapande både mellan Studentkåren och linjeföreningarna samt för linjeföreningarna sinsemellan, vilket är mycket uppskattat. En uppskattad aktivitet som linjeföreningarna erbjuds i samarbete med Studentkåren att arrangera är linjeföreningspubar där linjeföreningarna själva får bestämma kvällens utformning och tema. Idrottsföreningarna VSIF - Västeråsstudenters Idrottsförening har sedan 1979 erbjudit idrottsaktiviteter och möjlighet till föreningsengagemang för studenter på MDH. VSIF arbetar för att skapa förutsättningar för god hälsa genom idrott, delaktighet, sociala kontakter och engagemang.

13 ELSA (Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker) skapar ytor för människor att träna tillsammans på en nivå som passar alla, med målet att ha roligt och må bra. Aktiviteterna som erbjuds är aerobics, basket, handboll, innebandy, volleyboll och fotboll. Fest- och spexföreningar Sexmästeriet (Sexet) är en förening i Eskilstuna som arrangerar fester och evenemang för MDH:s studenter. I Västerås finns Phestmesteriet. Föreningens arbete består i huvudsak av att arrangera fester samt sittningar för studenterna. SpexPack i Västerås är en spexförening som sedan starten 2004 regelbundet sätter upp föreställningar. Studentkollen Studentkollen är ett initiativ sprunget ur ett Idélabsföretag skapat av en student. Syftet är att aktivera MDH:s studentliv. I detta har en hemsida med inspiration, events, nöjen, rabatter, utmaningar och workshops tagits fram. Läs gärna mer på: Aktiviteter i Eskilstuna under studietiden Stadens välkomnande Eskilstuna kommun arbetar aktivt för att välkomna studenterna till kommunen. Att studenterna ska trivas under sin studietid är viktigt för kommunen och helst ska studenterna trivas så bra att de även stannar efter avslutade studier. För att välkomna studenterna och medverka till ett gott studentliv bidrar Eskilstuna kommun bland annat med bidrag till studentkartan och i studentkalendern som båda delas ut gratis till studenterna. När nya studenter hälsas välkommen av rektor deltar även kommunstyrelsens ordförande och hälsar studenterna välkomna och introducerar dem för staden. Eskilstuna Springpride De senaste sex åren arrangerar Eskilstuna kommun en egen pridefestival, Springpride. Huvudarrangörer är förutom Eskilstuna kommun, Eskilstuna Marknadsföring AB samt företaget Doris & Balder som fått i uppdrag att projektleda festivalen. Anställda och studenter vid MDH har de senaste åren i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Södermanland på olika sätt deltagit på Springpride i Eskilstuna. Även Studentkåren är engagerad i Springpride och arrangerar egna aktiviteter som riktar sig mot alla studenter i anslutning till festivalen. Under Springpride samarbetar Studentkåren med de studentföreningar för HBTQ-studenter som finns vid högskolan. Vinterbal Under 2011 arrangerade Studentkåren för första gången en vinterbal som planeras bli ett årligen återkommande evenemang. Balen fick stöd från Eskilstuna kommun genom att fullmäktigesalen lånades ut gratis och kommunen gav även ett arrangemangsstöd om 2000 kronor. Under balen delades tre stipendier ut för bland annat bästa examensarbete i informationsdesign samt att Akademikerförbunder SSR och Vårdförbundet delade ut konferensbiljetter och böcker till studenter som utmärkt sig utifrån vissa kriterier.

14 The Kår on Tour Studentkåren i Eskilstuna har ingen egen lokal för pub- och nattklubbsverksamhet. Därför har Studentkåren initierat The Kår on Tour, ett samarbete med krogarna i Eskilstuna där Studentkåren med studenterna i följe turnerar runt och arrangerar festliga kvällar. Genom dessa samarbeten erbjuds studenterna pubkvällar, sittningar och discokvällar till studentvänliga priser. Krogarna ser detta som ett positivt initiativ från Studentkåren och har välkomnat studenterna. Nattuppdraget Nattuppdraget är en tävling under introduktionsperioden vid höstterminens start. Tävlingen, som är en nykter tillställning, sker mellan linjeföreningarna i Eskilstuna och motsvarar Studentolympiaden i Västerås. Här ska studenterna genom samarbete lösa uppgifter och tävlingsmoment för att komma vidare till nästa tävlingsplats. Detta utspelar sig på olika platser runt om stadskärnan i Eskilstuna. Platserna är valda utifrån att de ses som landmärken och kan som ny student vara bra att känna till när man ska lära sig att hitta i sin nya stad. Flottrace I Eskilstuna arrangeras varje vårtermin ett flottrace där studenter tävlar mot varandra att under en viss tid bygga en flotte med material. När tiden är ute för bygget, sjösätts flottarna och studenterna tävlar i att ta sig från punkt a till punkt b. Evenemanget är uppskattat och lockar många deltagare och stor publik varje år. Akademisk syförening I Eskilstuna har studenterna möjlighet att gå med i den akademiska syföreningen, ett arrangemang av Studentkåren och studentprästen i Eskilstuna. Det är en stund då studenter unnar sig en paus i pluggandet och samtalar, stickar, virkar och fikar. Inga förkunskaper krävs och material tillhandahålls av studentprästen. Aktiviteter i Västerås under studietiden Stadens välkomnande Västerås stad vill att studenterna ska känna sig välkomna till Västerås och välkomnar dem därför genom olika aktiviteter. En representant från staden deltar när rektor hälsar nya studenter välkomna vid terminsstart. Vid introduktionstimmen får studenterna Västerås besöksmagasin, studentkartan och studentkalendern som introducerar studenterna för studentstaden Västerås. För att de nya internationella studenterna ska känna sig välkomna deltar Västerås Turistbyrå vid de internationella studenternas kvällsmingel och informerar om staden och olika sevärdheter och aktiviteter. Ett stöd ges till Studentkåren som står som värd för denna aktivitet. Studentolympiaden, ett samarbete mellan Studentkåren och Västerås Studentolympiaden är en tävling för nya studenter på MDH och har genom ett gott

15 samarbete mellan Studentkåren, Västerås stad och Västerås Citysamverkan blivit en tradition som nu har arrangerats för elfte året i rad. Studentolympiaden är en lagtävling som är öppen för alla nya studenter. Tävlingen äger rum i centrala Västerås och avslutas med en sittning och fest på Kåren i Västerås. Olympiaden är även öppen för deltagare och publik från Eskilstuna och bussar hyrs så att dessa kan ta sig mellan orterna. Invigningen av Studentolympiaden hålls av kommunstyrelsens ordförande och syftet med olympiaden är att sammanföra studenter med boende från Västerås och att ge de nya studenterna ett varmt välkomnande till staden. Aktiviteterna tar plats på öppna offentliga platser vilket gör att övriga studenter och bosatta i staden kan ta del av festligheterna. Västerås Citysamverkan bekostar tillståndet för Studentolympiaden och staden sponsrar även med ett evenemangsbidrag. KÅREN Mitt på campus i Västerås återfinns kårhuset och Studentkårens dagpub-, restaurang- och nattklubbsverksamhet Kåren. Kåren är en viktig studiesocial knytpunkt och verksamheten engagerar många studenter som arbetar ideellt. Valborgsloppet, ett samarbete mellan VSIF och Studentkåren Valborgsloppet arrangeras av VSIF i samarbete med Mälardalens Studentkår. Valborgsloppet är 5 km långt och har en sträckning genom de centrala delarna av Västerås. Både studenter och anställda vid högskolan får delta och i mån av plats kan även övriga delta i loppet. Västerås stad har i samband med detta evenemang sponsrat Studentkåren med en buss för att på så sätt möjliggöra deltagande för studenter hemmahörande i Eskilstuna, samt sponsrat med priser som lottats ut bland deltagarna. Exempel på priser är hotellnätter på Västerås unika hotell, Hotell hackspett och Hotell Utter Inn. Efter loppet arrangeras middag och prisutdelning i Kårhuset i Västerås för samtliga deltagare. Hur skapas bra förutsättningar för att en student ska trivas i städerna efter studietiden? MDH har en lång tradition och historia av nära samverkan med samhället. Tack vara erfarenhet och kompetens som detta gett, genomsyras idag MDH av samverkanstanken. Högskolans samverkan rankas högt av Svenskt Näringsliv och enligt Ungdomsbarometern associerar åringar MDH med just ordet arbetsmarknadsnära. Hela 86 procent av studenterna som rekryteras från länet väljer att bo kvar och arbeta i regionen. Att skapa attraktiva studieorter med bra boendemöjligheter, fritidsaktiviteter och kulturliv är också av betydelse för att behålla studenterna efter avklarade studier, och för att säkra kompetensförsörjningen till regionens arbetsgivare. Studentpaketet och Samhällskontraktet som beskrevs i början av denna ansökan är två projekt som båda arbetar med denna fråga (bilaga 1, 6).

16 Alumnverksamhet MDH:s alumnverksamhet erbjuder både karriärstöd och rådgivande stöd i andra närliggande frågor för de studenter som blir klara med sina grundstudier. Alumnnätverket erbjuder en karriärplattform men också ett nätverk för fortsatt kontakt med gamla studiekamrater och nya bekantskaper. Alumnnätverket erbjuder information kring egen yrkesmässig utveckling och möjlighet till marknadsföring av egen kompetens. Under våren 2012 beslutades en strategi för MDH:s framtida alumnverksamhet (bilaga 13). Entreprenörskap och stöd till nyföretagande efter studietiden Under studietiden har studenterna tillgång till Idélab och den rådgivning och service de tillhandhåller högskolans alla studenter. Efter studietiden finns teknikparkerna Munktell Science Park och Västerås Science Park som tar vid där Idélabs verksamhet slutar. Städerna är måna om att ta till vara på den entreprenörskapskraft som högskolans studenter rustats med under studietiden och har genom teknikparkerna resurser att stötta den som vill ta steget till att bli egenföretagare. Genom de nätverk som teknikparkerna erbjuder ökar även sannolikheten för att de studenter som efter studietiden väljer att bli egenföretagare stannar kvar i staden och trivs med sitt liv som företagare i staden. Munktell Science Park i Eskilstuna hjälper innovatörer och entreprenörer att gå från en idé till ett företag på ett snabbt och framgångsrikt sätt. På Munktell Science Park samverkar näringsliv, kommun och högskolan och utgör stöd genom kunnande, kompetens och resurser. De projekt som genomförs utvecklar näringslivet och skapar tillväxt genom nya affärer, företag och arbetstillfällen. Västerås Science Park är en av Sveriges största teknikparker med närmare 200 etablerade företag. Västerås stad är en av ägarna bakom Västerås Science Park. Deras mål är att stärka regionens näringsliv genom att skapa fler arbetstillfällen och fler nya företag i Västmanland. Västerås Science Park arbetar dagligen med att ytterligare få nyföretagare och innovatörer att växa genom att kommersialisera sina produkter eller tjänster. De erbjuder idé drop-in med rådgivare, för de som vill veta mer om hur man ska gå vidare med en idé.

17 En studentstad med ett fungerande studentinflytande SFS anser att en studentstad ska ha ett fungerande studentinflytande på alla nivåer inom områden där studenternas situation och behov står i fokus. - Hur säkerställs ett starkt studentinflytande på alla nivåer? Mälardalens Studentkår arbetar för att studenternas studietid ska vara så bra som möjligt. Utöver alla aktiviteter Studentkåren står bakom har de även arbetat drivande med frågor som tentafria helger, anonyma tentor, fler bussavgångar med utbildningslinjen mellan högskolans campus och införandet av en studentombudsman. Dessa exempel visar på när studentinflytande gjort skillnad och där studenternas behov och önskemål har tillgodosetts. Ett väl fungerande studentinflytande är även en viktig del av högskolans kvalitetsarbete. I avtalet mellan Mälardalens Studentkår och MDH (bilaga 2) regleras de skyldigheter som båda parter åtagit sig att utföra kring studentinflytandet på högskolan. Studentinflytandet på organisatorisk nivå utövas av studenter utsedda av Studentkåren och enskilda studenters inflytande sker via kursvärderingar. Det organiserade studentinflytandet vid högskolan Studentrepresentanter sitter med MDH:s beslutande och beredande organ. I högskolestyrelsen och högskolans fakultetsnämnd finns tre ledamöter utsedda av Studentkåren. I rektors ledningsgrupp finns en studentrepresentant och i akademiråden och ledningsråden på högskolans akademier finns tre studentrepresentanter per råd. I fakultetsnämndens utskott finns två studentrepresentanter per utskott. Inom högskoleförvaltningen får Studentkåren kallelse till den centrala samverkansgruppen. Studentkåren meddelar därefter förvaltningschefen som leder gruppen om närvaro önskas vid ett visst eller vissa ärenden. Därigenom täcks beslut inom högskolebiblioteket och högskoleförvaltningen, samt kommande beslut för rektor och högskolestyrelsen under dess beredningsfas. Studentrepresentation finns även i högskolans disciplinnämnd, biblioteksråd och kommittén för hållbar utveckling. Studentkåren har även möjlighet att utse studentrepresentanter till kurs- bransch- och programråden på akademierna. Utöver detta för även Studentkåren och MDH en dialog kring var studentinflytande och studentrepresentation bör ske när det gäller råd av tillfällig karaktär. Fakultetsnämnden ansvarar för att se till att arbetet med studentinflytande utvecklas och integreras i all utbildningsverksamhet vid högskolan, och upprättar årligen en rapport över hur arbetet fortlöpt. Kursutvärderingar Kursutvärderingar är ett viktigt inslag i det ständiga kvalitetsförbättrande arbetet på högskolan. Rektor har beslutat att samtliga kurser på grundläggande och avancerad nivå vid högskolan ska utvärderas i ett högskolegemensamt webbaserat kursvärderingssystem. Uppföljningar visar att systemet används i nästan alla kurser. Resultaten från kursvärderingarna ligger sedan till grund för diskussioner mellan lärare och studenter om vilka förbättringsåtgärder som kan vidtas. Högskolan och Studentkåren genomförde våren 2011 en mindre utvärdering av kursvärderingssystemet för att säkerställa att systemet fungerar som tänkt. Utvärderingen följdes upp med en informationskampanj hösten 2011.

18 Under våren 2012 genomförs en större uppföljning av systemets användarvänlighet utifrån ett studentperspektiv. Samarbeten för att säkerställa studentinflytandet vid högskolan Högskolans rektor, förvaltningschef och representanter från Studentkåren träffas regelbundet vilket ger tillfälle för avstämning hur Studentkårens verksamhet fortlöper och tillfälle finns till mer specifika diskussioner kring hur studentinflytandet vid högskolan fungerar. Båda parter är angelägna om att studentinflytandet ska fungera väl, vilket ger ett gynnsamt utgångsläge. Studentkåren har regelbunden kontakt med förvaltningschefen för att stämma av eller diskutera eventuellt nyuppkomna frågor. Studentkårens ordförande och vice ordförande med inflytandeansvar träffar regelbundet högskolans tre dekaner. Fakultetsnämndens arbete leds av dekanus som till sin hjälp har två prodekaner, en för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, en för forskning och utbildning på forskarnivå. Då fakultetsnämnden ansvarar för att arbetet med studentinflytande utvecklas och integreras i all utbildningsverksamhet vid högskolan är dessa träffar värdefulla för båda parter. Främst diskuteras hur studentinflytandet kan säkerställas i nämndens och dess utskott, men även övergripande på högskolan. Studentkårens vice ordförande och utbildningsledarna på akademierna har regelbunden kontakt och träffas vid behov för att stämma av hur studentinflytandet fungerar på respektive akademi. Främst handlar det om att säkerställa att det finns studenter representerade i akademiråd och ledningsråd, samt hur studentinflytandet ser ut i kurs-, bransch- och programråden. Första vice ordförande med inflytandeansvar samordnar studentinflytandet och träffar regelbundet de nuvarande studentrepresentanterna för att stämma av, informera och samla in synpunkter från dem om vad som framkommit under de möten som de vart på. Vid rekryteringen av nya studentrepresentanter är kontinuerlig kontakt med linjeföreningarna på högskolan en viktig framgångsfaktor. Studentkåren sammankallar regelbundet till linjeföreningsmöten och besöker även linjeföreningarnas styrelsemöten för att på så sätt kunna nå ut till så många studenter som möjligt. Samarbetet med Studentombudsmannan I enlighet med avtalet mellan Studentkåren och MDH tillhandahåller högskolan funktionen studentombudsmannen. Studentombudsmannen är anställd av högskolan och är en servicefunktion för alla studenter. Studentombudsmannen har ett opartiskt förhållningssätt gentemot studenterna respektive högskolan och är en stödperson och servicefunktion för studenterna, inte ett juridiskt ombud. Tidigare var detta en funktion som tillhandahölls av Studentkåren men i samband med kårobligatoriets avskaffande fördes detta ansvarsområde över till högskolan. Det var viktigt att detta fortsättningsvis var en servicefunktion för alla studenter. MDH var det första lärosätet landet att inrätta funktionen studentombudsman och det är ett försök som fallit mycket väl ut. Både Studentkåren och högskolan är nöjda med studentombudsmannens arbetssätt och systematiska uppföljning i ärendehanteringssystemet. Studentkåren och studentombudsmannen har regelbundna möten och har däremellan kontakt vid behov för att stämma av hur studenterna upplever högskolans verksamhet och om det finns anledning för Studentkåren att engagera sig i någon specifik fråga som är

19 återkommande bland studentärendena. Studentombudsmannen för även själv vidare synpunkterna och frågor inom högskolans organisation och som användas i högskolans kvalitetsarbete. Studentinflytande i städerna Studentkåren och de båda campusstäderna har en god relation till varandra vilket det redogjordes för i svaret under den första frågan i ansökan. Utöver det bjuds Studentkåren in av städerna och ges möjlighet att komma med synpunkter i frågor som berör studenterna. Studentkåren brukar även bjudas in till att besvara remisser, nu senast om bostadsfrågor i Västerås.

20 SFS Fullmäktige - Om studentkåren vid ert lärosäte får möjlighet att arrangera SFS Fullmäktige år 2013, hur skulle ni sätta er prägel på arrangemanget? Den maj 2013 kommer Mälardalens högskola att stå som värd för konferensen Högskola och samhälle i samverkan (HHS). Den första HSS-konferensen arrangerades av Högskolan Dalarna Sedan dess arrangeras konferensen vartannat år vid ett svenskt lärosäte med syftet att förbättra samarbetet mellan högskola och arbetsliv. En HHSkonferens tar upp olika ämnen och sidor av hur samverkan mellan högskola och omvärld kan fungera. Liksom HHS-konferensen äger SFS Fullmäktigemöte rum i maj vilket ger möjlighet att kunna inspireras av konferensen till fullmäktigemötets arrangemang. Temat för SFS Fullmäktigemöte skulle med fördel kunna vara samverkan då det både är temat för konferensen och MDH:s profilering och arbetssätt att verka som lärosäte. Ännu ligger detta långt fram i tiden och planeringen inför HHS- konferensen är i sitt uppstartsskede, så att vara mer konkret i detta läge är något för tidigt.

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

VARUMÄRKEt 2012-2016

VARUMÄRKEt 2012-2016 VARUMÄRKEt 2012-2016 SYFTE OCH BAKGRUND Ett varumärke byggs av många människors ord och handlingar. På så vis blir Mälardalens högskolas, MDH:s, varumärke summan av våra utbildningar, vår forskning, vad

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet (Reviderade )

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet (Reviderade ) 1 (6) Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet 2013-2015 (Reviderade 2013-03-07) Rektor beslutade 2009-05-14 om Riktlinjer för studie- och karriärvägledning. Enligt dessa

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Avtal om Samhällskontraktet

Avtal om Samhällskontraktet 1 (5) Avtal om Samhällskontraktet 1 Parter 1. Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås ( MDH ) 2. Västerås kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 218000-2180 ( Västerås ) 3. Eskilstuna kommun

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning

Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning Utbildnings- och forskningssektionen 2014-01-20 1 (9) Handläggare Julia McNamara Breddad rekrytering på Mälardalens högskola - en översikt Styrgruppen för studentrekrytering vid Mälardalens högskola (MDH)

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Samproduktion inom området hälsa & välfärd

Samproduktion inom området hälsa & välfärd Samproduktion inom området hälsa & välfärd Per Tillgren, professor Cecilia Vestman, verksamhetsledare Kalmar 2014-05-29 per.tillgren@mdh.se cecilia.vestman@mdh.se Vägen fram till det samproducerande lärosätet

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016

Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 1 (11) 2016-09-01 Dnr SU FV-2.12.1-1856-16 Handläggare: Christian Edling Jämlikhetssamordnare Studentavdelningen Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 Stockholms universitet

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren strävar mot. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren skall arbeta med. De mäts på årsbasis genom indikatorer.

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren vill uppnå. Värdegrunden beskriver vad studentkåren står för. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Delmål 1: Att implementera den struktur för studentinflytande på programnivå som kårstyrelsen under tidigare år upprättat

Delmål 1: Att implementera den struktur för studentinflytande på programnivå som kårstyrelsen under tidigare år upprättat Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen hanterar studentkårens utbildningspolitiska arbete och hanterar därför inte löpande verksamhet eller verksamhet som definieras av stadgan. Studentinflytande Studenterna

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet 2016-09-02 Sara Hägglund Mälardalens högskola Universitetsadjunkt i pedagogik Projektledare ELverket Vilka kunskaper,kompetenser/förmågor har

Läs mer

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av årsmötet 0 Verksamhetsplan 0/0 Fastställd av årsmötet 0 0 0 0 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp fokusområden för kommande verksamhetsår. Det

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Fastslagen 150111 av kårstyrelsen

Verksamhetsplan 2015 Fastslagen 150111 av kårstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Fastslagen 150111 av kårstyrelsen 1 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen hanterar studentkårens utbildningspolitiska arbete och hanterar därför inte löpande verksamhet eller verksamhet

Läs mer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-12-06 KS 2016/1203 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2011 2012 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll LIKABEHANDLING... 2 Ansvar och organisation... 4 Handlingsplan för likabehandling... 4 Handlingsplan 2011... 4 Handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd LIKABEHANDLINGSPLAN Mål och åtgärder Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd Reviderad februari 2015 Sida 1 av 4 INLEDNING Evidens arbetar för att främja en kollegial arbetsmiljö

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Bakgrund Studenter och sökande till högskolan skyddas av Lagen om likabehandling av studenter vid

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering?

Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering? 18 nov 2016 Aleksandra Sjöstrand Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering? Vad handlar breddad rekrytering om? Jag är, hittills, den enda i familjen som läst på universitet. En följd av att komma

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Från breddad rekrytering till breddat deltagande 2014-11-04 Caroline Tovatt, UHR En analys av hur lärosäten presenterar sitt arbete med lika möjligheter till högre studier Begreppsförklaringar Breddad

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Fastställd av Fakultetsnämnden 2014-12-12 Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Läs mer

Syfte och övergripande långsiktiga mål

Syfte och övergripande långsiktiga mål Syfte och övergripande långsiktiga mål Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Antagna 2014-04-10 Senaste ändringar tagna 2014-04-10 SektionenförIndustriellekonomi

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna 2015-2017 Vad är ArkitektStudenterna och varför finns vi? ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation och det samlande organet för Sveriges Arkitekters

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av Fakultetsnämnden Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan utgår från

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 .doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 1. Inledning Under verksamhetsåret 12/13 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens struktur men än är arbetet inte klart och Kåren

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer