-4, KS :00. Kommunstyrelsens protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-4, KS 2015-06-23 11:00. Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-23"

Transkript

1 -4, KS :00 Kommunstyrelsens protokoll

2 -3, KS :00 Plats och tid Domsalen, Rådhuset den 23 juni 2015, kl Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Enligt tjänstgöringslista Bengt Marsh, kommundirektör Unti Järvirova, biträdande kommundirektör Anna Backlund, kommunsekreterare Anne Vågström, HR-chef Sandra Högman, kommunikatör Justering , kl Utses att justera Pär Jönsson, m Underskrifter Anna Backlund Sekreterare AnnSofie Andersson Ordförande Pär Jönsson Justerande Justeringen av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Anslagstid t o m Förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen

3 -2, KS :00 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande 1 Från/ Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande Niklas Daoson, s 1 Per-Olof Persson, s 1 Lisa Fröbel, s Mona Modin Tjulin, s 1 Kholod Mahmood, s 1 Emil Burman, s 1 Karin Thomasson, mp Florian Stamm, mp 1 Christina Hedin, v Nisse Sandqvist, v 1 Pär Jönsson, m, 2:e vice ordförande 1 Tord Jemteborn, m Joel Nordkvist, m, ersättare 1 Lise Hjemgaard Svensson, m Emanuel Sandberg, kd 1 Bosse Svensson, c 1 Carina Asplund, c 1 Pär Löfstrand, fp Margareta Widell, fp 1 Peter Johansson, sd 1 Inte tjänstgörande: Björn Sandal, s, Anton Waara, s, Maria Nerpin, s, Åke Durre, sd

4 240, KS :00 KS: 1187/2015 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Bidrag - utökad marknadsaktivitet mot den Norska marknaden sommaren och hösten 2015 Destination Östersund har inkommit med en begäran om ett ekonomiskt stöd om totalt kronor för utökade marknadsaktiviteter gentemot den norska marknaden. Bakgrunden är att Östersund de senaste åren tappat rejält vad gäller gästnätter från Norge. Från år 2013 uppgår minskningen till över gästnätter. Anledningen till denna minskning kan inte förklaras utifrån någon enstaka händelse utan förklaringen står att finna i i flera olika orsakssamband. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Ansökningshandling från Destinationsbolaget Kommunstyrelsens beslut 1. Destination Östersund beviljas för 2015 ett stöd om kronor för utökade marknadsinsatser gentemot den norska marknaden, 2. Destination Östersund beviljas därutöver ett ekonomiskt bidrag för 2015 om kronor för att stödja Storsjöcupen i deras ambition att utveckla arrangemanget med sikte på den norska marknaden. 3. Destinationsbolaget skall inkomma med en redogörelse för vilka insatser som genomförts och eventuellt resultat. Destinationsbolaget och kommunen bör därutöver inleda ett gemensamt analysarbete för mer långsiktiga åtgärder gentemot den norska marknaden och återkomma till kommunstyrelsen med förslag och på vilken analys föreslagna åtgärder bygger på. 4. Finansieringen av anslaget ska genom i anspråkstagande av årets intäkter avseende AFA-medel och belastar således kommunens rörelsekapital. Utdrag till: Anna Wersén, Destination Östersund, Sven-Bertil Bengtsson, Storsjöcupen

5 240, KS :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 Datum Dnr Putte Eby Kommunstyrelsen Bidrag - utökad marknadsaktivitet mot den Norska marknaden sommaren och hösten 2015 Destination Östersund har inkommit med en begäran om ett ekonomiskt stöd om totalt kronor för utökade marknadsaktiviteter gentemot den norska marknaden. Bakgrunden är att Östersund de senaste åren tappat rejält vad gäller gästnätter från Norge. Från år 2013 uppgår minskningen till över gästnätter. Anledningen till denna minskning kan inte förklaras utifrån någon enstaka händelse utan förklaringen står att finna i i flera olika orsakssamband. Underlag för beslut Tjänstemannaförslag Ansökningshandling från Destinationsbolaget Förslag till beslut 1. Destination Östersund beviljas för 2015 ett stöd om kronor för utökade marknadsinsatser gentemot den norska marknaden, 2. Destination Östersund beviljas därutöver ett ekonomiskt bidrag för 2015 om kronor för att stödja Storsjöcupen i deras ambition att utveckla arrangemanget med sikte på den norska marknaden. 3. Destinationsbolaget skall inkomma med en redogörelse för vilka insatser som genomförts och eventuellt resultat. Destinationsbolaget och kommunen bör därutöver inleda ett gemensamt analysarbete för mer långsiktiga åtgärder gentemot den norska marknaden och återkomma till kommunstyrelsen med förslag och på vilken analys föreslagna åtgärder bygger på. 4. Finansieringen av anslaget ska genom i anspråkstagande av årets intäkter avseende AFA-medel och belastar således kommunens rörelsekapital. Bakgrund Destination Östersund har inkommit med en begäran om ett ekonomiskt stöd om totalt kronor för utökade marknadsaktiviteter gentemot den norska marknaden. Bakgrunden är att Östersund de senaste åren tappat

6 240, KS :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2 Datum Dnr rejält vad gäller gästnätter från Norge. Från år 2013 uppgår minskningen till över gästnätter och detta till ett värde av ca 24 miljoner kronor. Anledningen till denna minskning kan inte förklaras utifrån någon enstaka händelse utan förklaringen står att finna i flera olika orsakssamband. De orsaker destinationsbolaget framhåller i sin ansökan är den stärkta svenska kronan vilket ju gör den mindre fördelaktigt för en norsk medborgare att konsumera i Sverige. En annan orsak är förändrade resvanor i Norge kanske kopplat till en generationsväxling. Detta innebär bl.a. att Vaernes flygplats utanför Trondhem ser ett ökat utresande med ca 40 % de senaste två åren. Familjer från Tröndelag kanske har ersatt Östersund mot shopping i London eller Berlin? Ytterligare en orsak till de minskande antalet norska gästnätter i Östersund kan kanske kopplas till de tågproblem som varit på sträckan mellan Trondheim och Östersund i samband med "raset" vid Det stora helvetet Vad destinationsbolaget inte nämner i sin ansökan är utvecklingen i Åre. Denna kanske också måste tas med som ytterligare en förklaring. Framväxten av ökad shoppning i Åre samt skapandet av Holiday Club kanske innebär att de norska besökarna hittar vad de behöver i Åre i form av shopping, bad och övriga aktiviteter och att de då inte är benägna att åka de ytterligare 10 milen till Östersund. Den kanske dock viktigaste - och allvarligaste - förklaringen är det som Destinationsbolaget beskriver som "att våra norska gästerna inte tycker att det hänt något nytt på aktivitetssidan de senaste åren" (i Östersund). Detta ses också som en av de viktigaste förklaringen till resultatet i den undersökning som gjordes nämligen den att gästernas helhetsupplevelse har gått ner vilket innebär att de inte i lika stor utsträckning vill återkomma eller rekommendera Östersund som resmål för vänner och bekanta. Här måste även Östersunds kommun fundera hur vi skall agera som ägare till ett av de stora besöksmålen nämligen Storsjöbadet. Läget är allvarligt och bekymmersamt. Östersund har kanske tagit den norska marknaden för given - men nu måste vi tillsammans bli mer offensiva och aktiva. Näringen är enligt destinationsbolaget beredda att gå in med ca för att snabbt försöka stoppa nedgången genom olika marknadsinsatser. Förvaltningen föreslår därför att Östersunds kommun beviljar Destinationsbolaget kronor för att stödja dessa marknadsinsatser. Mot bakgrund av den allvarliga situationen är denna kortsiktiga åtgärd nödvändig. Det är emellertid lika nödvändigt en mer noggrann analys varför den norska marknaden sviktar och vilka åtgärder som är mest ändamålsenliga på längre sikt. Det är inte självklart att marknadsföringsaktiviteter då ger mest utdelning. Kommunen och näringen - i form av Destination Östersund - måste tillsammans genomföra denna analys och komma fram med rimliga åtgärder på längre sikt. Ett sådant samarbete måste påbörjas omdelbart. En aktör och arrangemang som dock går mot strömmen är Storsjöcupen. De ser en fortsatt ökning av norska lag och att Norge är en viktig del i deras ambition att nå över 500 lag. I den undersökning som ETOUR gjorde gällande Storsjöcupen kan man konstatera cupens oerhörda betydelse för alla

7 240, KS :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 3 Datum Dnr de boendeanläggningar som finns i Östersund med även för handeln och all annan servicenäring. Vi föreslår därför att kommunen beviljar Destinationsbolaget så att de tillsammans med Storsjöcupen redan till årets cup kan stärka Östersunds värdskap, starta några nya aktiviteter för att visa att det händer något nytt under Cupen - samt redan nu planera för ytterligare åtgärder inför Förvaltningen föreslår att kostnaderna finansieras av kommunens rörelsekapital. Eftersom det handlar om engångsanslag får kostnaderna täckas genom de tillfälliga AFA-intäkterna ( försäkringsersättning ) som kommunen erhållit för Det måste dock innebära stor återhållsamhet när det gäller kostnader i övrigt eftersom dessa medel också får fungera som buffert för eventuella anslagsöverskridanden från kommunens verksamhetsnämnder under KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Beslutet skickas till Putte Eby Anna Wersén, Destination Östersund, Sven-Bertil Bengtsson, Storsjöcupen

8 240, KS :00 / Bilaga: Bilaga: Gästnattsutveckling

9 240, KS :00 / Bilaga: Ansökan

10 240, KS :00 / Bilaga: Ansökan

11 241, KS :00 KS: 6/2015 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Valärenden Kommunstyrelsens beslut 1. Till ledningsgrupp Arena utsågs AnnSofie Andersson, s, Anders Edvinsson, s, Pär Jönsson, m, Pär Löfstrand, fp, Karin Thomasson, mp, och Pelle Lundgren, c, vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 jan I Pär Löfstrands, fp, ställe utses Bosse Svensson, c. 2. Till ledningsgrupp för översyn av handelspolicyn utses AnnSofie Andersson, s, Pär Jönsson, m, Bosse Svensson, c, Florian Stamm, mp, Nisse Sandqvist, v, Pär Löfstrand, fp, Lars-Erik Olofsson, kd och Peter Johansson, sd. 3. Ledningsgrupp för Storsjöteaterns ombyggnad utgörs av ledningsgruppen för kulturhusutredningen. Utdrag till valda, Lennart Wadensjö

12 242, KS :00 KS: 1151/2015 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Anställning av kommundirektör Nuvarande kommundirektör Bengt Marsh förordnande löper ut den 31 augusti då Marsh avgår med ålderspension. Rekrytering av ny kommundirektör har pågått sedan oktober 2014 och en av de sökande föreslås nu erbjudas anställningen som kommundirektör. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänstemannaförslag Samverkansprotokoll Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att anställa Anders Wennerberg som kommundirektör från och med den 1 september Anställningen är en tillsvidareanställning vars villkor regleras i ett särskilt avtal. 3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att träffa överenskommelse med Wennerberg om lönevillkor. Utdrag till kommundirektör, HR-chef och löner för förvaring i personakt

13 242, KS :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> FÖRSLAG Dnr Kommunstyrelsen Anställning av kommundirektör Nuvarande kommundirektör Bengt Marsh förordnande löper ut den 31 augusti då Marsh avgår med ålderspension. Rekrytering av ny kommundirektör har pågått sedan oktober och en av de sökande föreslås nu erbjudas anställningen som kommundirektör. Underlag för beslut Förslag daterat Samverkansprotokoll Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att anställa Anders Wennerberg som kommundirektör från och med den 1 september Anställningen är en tillsvidareanställning vars villkor regleras i ett särskilt avtal. 3. Till kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att träffa överenskommelse med Wennerberg om lönevillkor. Bakgrund Nuvarande kommundirektör Bengt Marsh förordnande löper ut den 31 augusti 2015 då Marsh avgår med ålderspension. Rekryteringsprocessen för att anställa ny kommundirektör har pågått sedan oktober. Kommunens upphandlade rekryteringsstöd, Experis AB har haft i uppdrag att bistå kommunen i rekryteringsprocessen. Tjugotvå personer har sökt tjänsten som kommundirektör. Experis har haft telefonintervjuer med tolv personer samt djupintervjuer med sju av dessa. De av kommunen utsedda intervjugrupperna representerande kommunstyrelsen, de fackliga organisationerna samt förvaltningschefsgruppen har intervjuat tre kandidater. Kommunstyrelsen föreslås anställa Anders Wennerberg som kommundirektör från och med den 1 september Wennerberg driver idag ett företag med fokus på strategisk affärsutveckling, Public Affairs inom Life Science

14 242, KS :00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> FÖRSLAG Dnr samt hälso- och sjukvård. Han arbetar därutöver deltid som verksamhetschef på Medicin Direkt. Wennerberg har läst juridik och företagsekonomi vid Lunds universitet under åren Under åren samt arbetade Wennerberg inom Jämtlands läns landsting på ett flertal olika chefstjänster. Bland annat som upphandlingschef och chef vid sjukhusdirektörens stab. Under åren arbetade han som chef vid Solectron. Wennerberg har också varit anställd som vice VD på Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik i Sverige samt varit ansvarig för den strategiska affärsutvecklingen i Norden på Johnson & Johnson. Anställningen är en tillsvidareanställning vars villkor regleras i ett särskilt avtal. Avtalet reglerar att kommunen ensidigt kan häva anställningsavtalet och med omedelbar verkan skilja Wennerberg från anställningen. Wennerberg erhåller då en avgångsersättning motsvarande tolv månadslöner. Wennerbergs egen uppsägningstid är tre månader under anställningens två första år och därefter sex månader. Med undantag från vad som regleras i avtalet tillämpas anställningsvillkor enligt Huvudöverenskommelse (HÖK) gällande för OFR:s förbundsområde, kollektivavtal om pension och andra för anställningen tillämpbara kollektivavtal. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN AnnSofie Andersson Ordf. kommunstyrelsen Utdrag till kommundirektör, HR-chef och Löner för förvaring i personakt

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-08-18 08:30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-18 kl 08.30 i Domsalen -2, KS 2015-08-18 08:30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-09-01 08:30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-01 kl 08.30 i domsalen -2, KS 2015-09-01 08:30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-04-27 16:00 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-27 kl 16.00 i Domsalen -2, KS 2015-04-27 16:00 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2012-05-24 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2012-05-24 kl 08:30 i Lillsjön, Rådhuset,, Hus A vån 2 Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-09-15 08:30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-15 kl 08.30 i domsalen -2, KS 2015-09-15 08:30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

Arbetsutskottets sammanträde

Arbetsutskottets sammanträde -3, AU 2015-08-26 08:30 Kallelse till Arbetsutskottets sammanträde 2015-08-26 kl 08:30 i Frösörummet -2, AU 2015-08-26 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ JA NEJ

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2014-02-13 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-13 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus / OSD Gruppmöten på Folkets hus / OSD från kl 17.00. Lokal meddelas på plats. -2, KF 2014-02-13

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2014-03-12 09:00 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2014-03-12 kl 09.00 i Locknerummet -2, KS 2014-03-12 09:00 LEDAMÖTER Från/ Närv OMRÖSTNINGAR AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2012-02-09 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-09 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Vinterrummet kl 17.00 Alliansen i Sonaten 2 kl 17.00 -2, KF 2012-02-09

Läs mer

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:45 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 199 Plats och tid Stadshussalen, Stora Hotellet, Nybro, klockan 18.00-20.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-03-24 08:30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-24 kl 08.30 i Domsalen -2, KS 2015-03-24 08:30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (38)

Sammanträdesprotokoll 1 (38) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-02-18--19 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 18 februari 2003 kl 9.00-19 februari 2003 kl 14.45 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

Utvecklingsutskottets sammanträde

Utvecklingsutskottets sammanträde -3, UU 2014-10-21 08:30 Kallelse till Utvecklingsutskottets sammanträde 2014-10-21 kl 08.30 i Frösörummet -2, UU 2014-10-21 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Carina Asplund, C, ordförande JA NEJ JA NEJ

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer