Svensk manual - Nemo 96 HD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk manual - Nemo 96 HD"

Transkript

1 Svensk manual - Nemo 96 HD 500V Max mätspänning vid direktanslutning Tack för att du valde vårt flexibla multi-instrument Nemo 96 HD Den svenska manualen är rikligt bildillustrerad i syfte att spara din tid vid installation och programmering av enheten. Stort fokus har även lagts på att tydligt beskriva parametervisningen i de fyra displaymenyerna. Detta för att slutanvändaren fullt ut ska dra nytta av alla de möjligheter enheten erbjuder. Svensk Manual Nemo 96 HD_SV_1211 Vi rekomenderar att du läser informationen nedan - INNAN - inkoppling sker. Dessa punkter hjälper dig att undvika de från fältet mest rapporterade inkopplings - och handhavandefelen. Notera även det smidiga diagnostestet. Jordning får endast ske via terminal 9! Om önskemål om jordning av strömtransformatorernas sekundärlindning föreligger får detta ske endast så som visas på bilden till höger. Anslutningarna är internt byglade. Läs vidare på sid Inkoppling. 9 Konfigurering - val av kopplingschema Samtliga el-scheman är märkta en kod - tex. 3n3E. Se sid 4. Koden för vald nättyp måste anges då instrumenetet konfigureras. Se sid 6 - Setup 3.3 Val av inkopplingsschema. Montering av utgångsmoduler Förvissa dig om att hjälpspänningen till ansl är urkopplad vid montering / demontering av moduler. Diagnostest / Autokorrigering av fasföljd Ett automatiskt test verifierar att fasföljden ligger korrekt vid plintarna för spänning och ström. Testa på verkstaden och undvik problem vid drifttagningen på fältet. Se sid X Handhavande

2 Register 1 Inkoppling 1.1 Viktig information betr. jordning 1.2 Max mätspänning vid direktmätning 1.3 Inkoppling via spänningstransformatorer 1.4 Kontroll av märkdata 1.5 Montering av utgångsmoduler 1.6 Konfigurering mot aktuell nättyp - val av inkopplingsschema 2 Programmering - inledande information 2.1 Säkerhetsnivåer / Lösenord 2.2 Programmeringssteg tillkommer då utgångsmoduler ansluts 2.3 Spara gjorda ändringar 2.4 Knapparnas funktion i programmeringsläge 3 Programmering Set-up START / Lösenord 3.2 Kundanpassad display-sida Val av parameter i rad Val av parameter i rad Val av parameter i rad Val av inkopplingsschema - Nättyp 3.4 Val av periodtid vid beräkning av medelvärde 3.5 Justering av LCD-Display - Kontrast 3.6 Justering av LCD-Display - Ljusstyrka 3.7 Val av sekundärström - Strömtrafo 3.8 Spara alt. fortsätta med konfigurering av moduler. 4 Programmering Set-up Lösenord Set-up Omsättning strömtransformator 4.2 Omsättning spänningstransformator 4.4 Spara gjorda inställningar 5 Avläsning mätvärden - beskrivning displaysidor 5.1 Knapparnas funktion i visningsläge 5.2 Visning av mätdata - beskrivning av displaysidor 6 Nollställning max-värden och delräkneverk sid. 3 sid. 5 sid. 6 sid. 8 sid. 8 sid Automatiskt test av fasföljd 7.1 Diagnostest / Autokorrigering av fasföljd, strömriktning sid Tekniska data sid. 11 sid 2

3 1. Inkoppling 1.1 OBS! Nemo 96 HD får jordas endast via terminal nr 9 Se bilden nedan samt de inkopplingssheman som visas på sid 4 Inkoppling 1.6 Anslutningarna S2: är internt byglade i instrumentet. Av den anledningen får S1 under inga omständigheter jordas! Vid krav på jordning av strömtransformatorns S1-ansl. används Nemo 96 HD+ 1.2 Max mätspänning vid direktanslutning Nemo 96 HD 500 V Fas-Fas 290V Fas-Noll Önskas 690 V används Nemo 96 HD+ 1.3 Inkoppling via spänningstransformator Processorn i HD varianten hanterar en max valbar trafo- omsättning = 10. Ex V / 110V ( Omsättning =10) Vid mellan - och högspänning används Nemo 96 HD+ 1.4 Kontroll av märkdata Kontrollera noggrant på märketiketten angivna data överensstämmer med det nät i vilket instrumentet ska anslutas. Hjälpspänning ( ansl ) Huvudspänning / fasspänning ( ansl ) Sekundärström strömtrafo (ansl ) 1.5 Montering av utgångsmoduler Vid montering / demontering av utgångsmoduler får instrumentet EJ VARA SPÄNNINGSSATT! Detaljerad information kring montage och inkoppling av moduler - finns att tillgå i separata manualer som kan laddas ner från - taljemat.se sid 3

4 1. Inkoppling - fortsättning 1.6 Konfigurering mot aktuell nättyp - val av kopplingschema Nemo 96 HD erbjuder maximal flexibilitet vad gällar elektrisk inkoppling. För att processorn ska välja korrekt metematisk formel krävs dock att enheten konfigureras mot den altuella nättypen. A : Välj det schema som motsvarar din applikation. B : Koden - tex 3n3E anges då enheten programmeras. Se anvisning i Setup avsnitt 3.5 Manualen kan laddas ner från sid 4

5 2. Programmering - inledande information 2.1 Säkerhetsnivåer / lösenord Programmeringen är indelad i två nivåer Setup 1 och Setup 2 Dessa skyddas med separata lösenord. Förinställda password är vid leverans: Setup Setup Givetvis kan dessa ändras om så önskas. 2.2 Programmeringssteg tillkommer då moduler ansluts Nemo 96 HD identifierar den monterade modulens id-kod och adderar automatiskt de programmeringssteg som erfordras för att konfigurera aktuella utgångarnar / ingångar. Tillkommande steg presenteras i separata manualer för respektive modul. Dessa kan laddas ned från vår hemsida - taljemat.se 2.3 Spara gjorda ändringarna Stega genom HELA Setup-menyn. I annat fall sparas inte ändringarna. Försäkra dig altså om att samtliga programsteg passeras med När hela menyn passerats visas displayen texten Save i vilket bekräftar att gjorda ändringar sparats. 2.4 Knapparnas funktion i programmeringsläge Tryck samtidigt Öppnar Setup-menyn Stega uppåt mellan olika val - samt att öka valören på markerad siffra då numeriska värden läggs in. Stega nedåt mellan olika val - samt att minska valören på markerad siffra - då numeriska värden läggs in. Förflyttar markören alt. decimalpunkten ett steg åt höger. Enter - Bekräftar gjorda val / Gå vidare till nästa steg Tryck samtidigt Förflyttning 1 steg bakåt i setup-menyn Avsluta programmeringen utan att ändringar sparas. Tryck samtidigt sid 5

6 3. Programmering Setup START - Lösenord Tryck samtidigt på Displayen visar nu: PASS 0000 Nollan till vänster blinkar vilket visar markörens position. Lösenordet som skyddar Setup 1 - är fabriksinställt 1000 (Personligt lösenord kan givetvis väljas.) I exemplet nedan används 1000 Tryck för att ändra första 0:an till en 1:a. ( Det står nu 1000 i displayen) Tryck för att gå vidare till steg Kundanpassad display-sida Val av parameter i rad 1 Stega mellan tillgängliga parametrar med Val av parameter i rad 2 Stega mellan tillgängliga parametrar med alt Val av parameter i rad 3 Stega mellan tillgängliga parametrar med alt. Steg kan passeras genom att trycka 3 ggr på 3.3 Val av inkopplingsschema - Nättyp Du kan välja mellan 6 olika display-koder : 3n3E, 3-3E, 3-2E, 1n1E, 3n1E, 3-1E Koderna finns angivna i resp. kopplingsschema. Se Inkoppling 1.6 Välj önskad Kod / Inkoplingsschema med alt. 3.4 Val av periodtid - medelvärde Stega mellan alternativen min med alt. sid 6

7 3. Programmering Setup 1 - Fortsättning 3.5 Justering av LCD-Display - Kontrast Stega mellan alternativen med alt 3.6 Justering av LCD-Display - Ljusstyrka Stega mellan alternativen 100% - 70% - 30% - 0% med alt 3.7 Val av sekundärström - Strömtrafo Välj 5A alt. 1A med 3.8 Spara alt. fortsätta med konfigurering av moduler Här föreligger olika alternativ A - inga moduler monterade - Spara Inga moduler är monterade i instrumentets baksida. Du vill Spara inställningarna gjorda tom steg 3.7 Val av sekundärström. Tryck 2gånger på Nu passeras Lösenord Setup 2 varefter displayen visar Save. B - inga moduler monterade - gå vidare till Setup 2 Du vill programmera transformator-omsättningar. Tryck 1gång på. Du hamnar nu i Lösenord Setup 2 Följ instruktionerna i manualens avsnitt 4 - Programmering Setup 2 C - en eller flera moduler är monterade Nemo 96 HD har automatiskt adderat ett antal programmeringssteg - specifika för respektive modul. De adderade stegen beskrivs i separata manualer som finns att ladda ner från sid 7

8 4. Programmering Setup Lösenord Setup 2 Displayen visar nu: 0000 PASS Lösenordet vid - säkerhetsnivå 2 - är 2001 Tryck på för att ändra första 0:an till en 1:a. Tryck därefter 3 ggr på Tryck på för att ändra sista 0:an till en 1:a. Tryck på för att gå vidare. 4.2 Omsättning strömtransformator Ange omsättning på strömtransformatorerna OBS! - EJ primärströmmen - utan förhållandet mellan primär-och sekundärvärde. Exempel : 800/5A = 160 Skriv in omsättningen enligt anvisningarna i avsnitt 2.2 Knapparnas funktion. Tryck på för att gå vidare. 4.3 Omsättning spänningstransformator Ange omsättning på spänningstransformatorerna OBS! - EJ primärspänning - utan förhållandet mellan primär-och sekundärvärde. Exempel : 690V / 110V = 6,3 Skriv in omsättningen enligt anvisningarna i avsnitt 2.2 Knapparnas funktion. Tryck på för att gå vidare. 4.4 Spara inställningarna Tryck för att avsluta programmeringen och spara inställningarna. Displayen visar Save som bekräftelse. Instrumentet återgår till Mätläge. 5. Avläsning mätvärden - beskrivning displaysidor 5.1 Knapparnas funktion i visningsläge Stega mellan visningssidor för Spänning U - 15 parametrar inkl THD Dessutom visas Energi i rad 4. Stega mellan visningssidor för Ström I - 14 parametrar inkl THD Dessutom visas Energi i rad 4. Stega mellan visningssidor för Effekt P aktiv - Q reaktiv - S skenbar Totalt 18 parametrar inkl THD. Dessutom visas Energi i rad 4. Stega mellan visningssidor för Energi tillförd / avgiven - Effektfaktor - Drifttid. Totalt 18 parametrar. sid 8

9 5. Avläsning mätvärden - fortsättning 5.2 Visning av mätdata - beskrivning av display-sidor Se sid 10 Se Energi sid 10kWh Sida 1 Spänning Sida 1 Ström Fas - N Fas-spänning Momentanvärde Sida 2 Spänning Fas - Fas Huvud-spänning Sida 2 Ström Medelvärde (Jfr. maximalempéremeter 15 min med bimetallverk) Energi kvarh Energi kvarh Sida 3 Spänning Fas - N MAX-värde Sida 3 Ström Max-medelvärde (Jfr. röda släpvisaren på en maximalampéremeter) MAX - värde Sida 4 Spänning Fas - N min-värde Sida 4 Ström i Nollan Beräknad Ström III Momentanvärde ( L1 + L2 + L3 / 3 ) min - värde Energi kvarh Sida 5 THD Spänning Total Harmonisk Distortion Sida 5 THD Ström Total Harmonisk Distortion sid 9

10 5.2 Beskrivning av Display-menyer - fortsättning från sid 9 Momentanvärde Sida 1 Effekt summerad III Aktiv kw Reaktiv kvar Skenbar kva Sida 1 Effektfaktor III Frekvens Drifttid - timmar Drifttid min Momentanvärde Sida 2 Aktiv effekt per fas Energi kvarh Sida 2 Effektfaktor per fas MAX - medelvärde Medelvärde 5-60 min Momentanvärde Momentanvärde Sida 3 per fas Sida 4 per fas Energi kvarh Sida 5 Aktiv Reaktiv Skenbar Sida 6 Aktiv Reaktiv Skenbar Reaktiv effekt Skenbar effekt Effekt medel III kw kvar kva Effekt summerad III kw kvar kva sid 10 Tillförd Tillförd Avgiven Avgiven Kundanpassad sida Partiell Partiell Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 10 Energi aktiv kwh Positiv Energi reaktiv kvarh Positiv Energi aktiv kwh Negativ Energi reaktiv kvarh Negativ Energi aktiv kwh Delräkneverk Nollställbart Energi reaktiv kvarh Partiell - delräkneverk Nollställbart Egen VIP- sida Parameterval rad 1 Parameterval rad 2 Parameterval rad 3

11 6. Nollställning av max / min-värden och delräkneverk Nollställning - Reset - kan ske av parametrar som visas i display-skärmar markerade A - Bläddra fram till den sida där nollställning önskas utförd. B - Tryck samtidigt på C - Följ därefter instruktionen nedan: Sida 3 Spänning Fas - N MAX-värde MAX - värde 7. Automatiskt test av fasföljd 7.1 Lösenord - START av test Tryck samtidigt på. Displayen visar PASS 0000 Nollan till vänster blinkar vilket visar markörens position. Skriv in lösenordet 4444 för att öppna menyn för diagnostestet. Se instruktionen vid 3.1 Start Lösenord Starta testet genom att trycka Testet fungerar Ej i de fall då Nemo 96HD mäter i en anläggning med både tillförd och avgiven effekt. Tex reservkraft. Den reaktiva effekten måste vara induktiv och med faktor > 0,5. Max fasvinkel 60 grader mellan spänning och ström. 7.2 Test av fasföljd - Exempel 1 med korrekt utförd inkoppling Starta testet enligt instruktionen 7.1 ovan. Enheten visar nu växelvis CnF-sidorna för spänning och ström. Testet pågår 10s... max 3 min beroende på typen av felkoppling som detekteras. Spänning Ström Resultatet ovan visar att ström och spänning är rätt inlagda vid respektive anslutningsplint. Visning av bl a effekt och effektfaktor blir därmed korrekt i detta fall. Exempel 2 - sid 12 sid 11

12 7. Automatiskt test av fasföljd - fortsättning 7.3 Test av fasföljd - Exempel 2 där felaktig inkoppling skett Av bilden framgår att L2 och L3 är skiftade vid plintarna för spänning Dessutom har man i L1-fasen förväxlat S1 och S2 mellan strömtrafon och Nemo96 HD. Efter genomfört test enligt 7.1 och 7.2 visar displayen: Med diagnosen ovan som vägledning kan montören nu enkelt korrigera kablaget och därmed förhindra att ställverket alt. centralen lämnar produktionsenheten med ett fel som garanterat genererar problem vid drifttagningen på fältet. 8. Korrigering av felaktig fasföljd med funktionen - All Go Ibland är oturen är framme! Felkopplingen upptäcks först på fältet! Det är dessutom för sent att bryta matningen - och mätaren visar varken effekt eller energi. Första hjälpen vid felkoppling! Lugn - hjälpen är nära - tack vare den unika funktionen All Go som numer finns att tillgå i vårt smarta instrument Nemo 96HD sid 12 Fortsättning - sid

13 8. Korrigering av felaktig fasföljd med All Go - fortsättning 8.1 All Go - inledande information Felaktig fas-följd innebär att Nemo 96 HD ej kan beräkna effekt och effektfaktor korrekt. I de fall en fysisk omläggning av kablaget ter sig komplicerat utgör funktionen All Go en uppskattad support och problemlösare. Nedan följer en beskrivning hur en felkoppling virtuellt kan korrigeras via fronten på Nemo 96HD. 8.1 Steg 1 - Verifiera de fysiska strömvärdena i Det är nödvändigt att fysiskt verifiera strömvärdet som flyter i respektive fas. Den informationen är nödvändig för att kunna utgöra den önskade korrigeringen med All Go. Strömmarna verifieras lämpligen med en tångampéremeter. sid 13

14 6 - Tekniska data Hjälpspänning Standard På begäran V.ac Hz och V.dc valbart i samma instrument V.dc Ingångar - Spänning Direktmätning Via transformator Omsättning Märkbörda V fas - fas, V fas - N Max 1200 V fas - fas U prim / U sek valbar 1, ,0 i Set-up 0,5 VA / fas Ingångar - Ström Sekundärström Galvanisk isolering Omsättning Överlast Märkbörda 1A alt 5A valbar i Set-up Nej I prim / I sek valbart i Set-up Kontinuerligt 1,2 In (20 In / 0,5 sek) 0,5 VA / fas Display Typ Belysning Skärmsläckare Kontrast Uppdateringstid Integrationstid LCD - högupplöst med både analog och digital visning Valbar % Ja - Lyser 20 sek efter senaste knapptryckning. Aktiveras i Set-up Valbar i 4 nivåer 1,1 sek Valbar min ( vid medel- och max medelvärde) Mätnoggrannhet Ström Spänning Effekt Frekvens Energi Aktiv Energi Reaktiv 0,2% ± 1 siffra 0,2% ± 1 siffra Klass 0,5s EN ,15Hz Klass 0,5s EN Klass 2 EN Isolation Kategori Impulstest Spänningstest AC Skyddsform Panel Anslutningar III 6kV 1,2/50µs 0,5J (Mätkretsar - Hjälpspänning) 4kV rms 50Hz/1min (Mätkretsar - Jord) IP54 IP20 Omgivningstemperatur Referens temp. Arbetstemp. Lagringstemp. 23 C ± 2 C C C T F

Svensk manual - Nemo 96 HD+

Svensk manual - Nemo 96 HD+ Svensk manual - Nemo 96 HD+ 690V Max mätspänning vid direktanslutning Tack för att du valde vårt flexibla multi-instrument Nemo 96 HD+ Den svenska manualen är rikligt bildillustrerad i syfte att spara

Läs mer

EDMk-MC-485-C2. Läs informationen nedan INNAN drifttagning sker!

EDMk-MC-485-C2. Läs informationen nedan INNAN drifttagning sker! Energimätare EDMk-MC-485-C2 Svensk manual - Inkoppling - Programmering - Handhavande Max mätspänning 520V direktanslutning Svensk Manual EDMk-MC_SV_1511 Läs informationen nedan INNAN drifttagning sker!

Läs mer

Svensk manual - Conto D4 Pt

Svensk manual - Conto D4 Pt Svensk manual - Conto D4 Pt Multi-flexibel 3-fas energimätare för anslutning över strömtransformatorer Programmerings-instruktionen på sid 4-5 avser typerna: Conto D4-Pt Conto D4-Pt 485 Conto D4-Pt med

Läs mer

IF96004 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe

IF96004 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe Analog modul med 2 utgångar - IF9600 Manual IF9600 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe 20 0 20 0 100 100 E-nr 2 26 6 Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! ia telefon-support

Läs mer

Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! Nemo 96 HDLe RC 500 Puls + RS485 Manual HDLe Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! ia telefon-support har vi förstått att viktiga moment emellanåt försummas i samband med Inkoppling och Programmering.

Läs mer

Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! Nemo 96 HDLe 500 Puls + 485 Manual HDLe thernet Profibus Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! ia telefon-support har vi förstått att viktiga moment emellanåt försummas i samband med Inkoppling

Läs mer

IF96013 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe

IF96013 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe M-Bus utgångsmodul IF96013 Manual IF96013 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe E-nr 42 246 68 Läs informationen A... D och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att viktiga

Läs mer

IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! IF96003 - modul med pulsutgångar Manual IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe E-nr 6 63 Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att

Läs mer

IF96016 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe A B C

IF96016 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe A B C Temperaturmätning PT100 IF96016 2 kanaler Manual IF96016 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe º Läs informationen och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att viktiga

Läs mer

Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! nergimätare onto D4 Pd 63 direkt 485 Manualen gäller för: 4D064 / onto D4 Pd 485 M_onto D4 Pd 485_1509 opyright älje Mätinstrument. ll rights reserved - No part of this document may be reproduced or transmitted

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Svensk Manual [Man_Cire3_SV_1204_Web]

Svensk Manual [Man_Cire3_SV_1204_Web] Svensk Manual [Man_Cire3_SV_1204_Web] Här presenteras några utvalda avsnitt ur den Svenska manualen som totalt omfattar 33 sidor. Manualen är rikligt bildillustrerad vilket hjälper dig att snabbt greppa

Läs mer

IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe

IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe Modul med st Larmutgångar - IF96005 Manual IF96005 är ompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe E-nr 4 46 65 Läs informationen... B och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att

Läs mer

IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! Modul med Larmutgångar - IF96005 Manual IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe E-nr 4 46 65 Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! ia telefon-support har vi förstått att

Läs mer

Bruksanvisning EM24 DIN Energimätare

Bruksanvisning EM24 DIN Energimätare Bruksanvisning EM24 DIN Energimätare 09-11-10 1. Allmänt... 1 2. Handhavande... 1 2.1 Joystickens funktion... 1 2.2 Vredets funktion... 1 2.3 Display och symbolbeskrivning... 2 2.4 Informationssidor...

Läs mer

TILLQUIST ELTEKNIK AB

TILLQUIST ELTEKNIK AB DIZ Energimätare Manual TILLQUIST ELTEKNIK AB Tel.: 08 594 632 00 Box 1120 Fax: 08 751 36 95 164 22 KISTA Email: info@tillquist.com Internet: www.tillquist.com 2007-09-04 Med reservation för ändringar

Läs mer

Sortimentöversikt / innehåll

Sortimentöversikt / innehåll Mätomvandlare Sortimentöversikt / innehåll IME presenterar ett komplett program mätomvandlare för mätning inom elkraft och process. Serierna D4,D6,D8 är tillverkade i enighet med kraven som finns angivna

Läs mer

IF96015 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ / HDLe

IF96015 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ / HDLe Ethernet / TCP modul IF96015 med webbserver Manual IF96015 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ / HDLe Läs informationen A... E och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att viktiga

Läs mer

IF96015 är kompatibel med Nemo 96 HD HD+ HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

IF96015 är kompatibel med Nemo 96 HD HD+ HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! Ethernet / TCP modul IF96015 med webbserver Manual IF96015 är kompatibel med Nemo 96 HD HD+ HDLe Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att viktiga moment

Läs mer

Digitalt instrument - Multirange

Digitalt instrument - Multirange Digitalt instrument - Multirange DGP96-2MCA00 DGP96-2MCA01 Manual - MA101SV Instruktion, manual Manual MA101SV Digitalt instrument MultiRange modell DGP96-2MC... DGP96-2MCA.. = Områden 10 / 20 / 50/ 100

Läs mer

Smart mätning med Hager energimätare

Smart mätning med Hager energimätare Energimätare Smart mätning med Hager energimätare De 12 nya energimätarna sätter en ny standard när det gäller mätning. Särskilt intressant är det stora utbudet av produkter för direktmätning av 63A och

Läs mer

Energimätare digital, 3-fas med eller utan N

Energimätare digital, 3-fas med eller utan N El-skåp Energimätare och multiinstrument Energimätare Energimätare digital, 3-fas med eller utan N Anslutning med strömtransformatorer Hög mätnoggrannhet Snabb och enkel navigering Expanderbar True RMS

Läs mer

Bruksanvisning EM24 DIN Energimätare

Bruksanvisning EM24 DIN Energimätare Bruksanvisning EM24 DIN Energimätare 08-05-07 1. Allmänt... 1 2. Handhavande... 1 2.1 Joystickens funktion... 1 2.2 Vredets funktion... 1 2.3 Display och symbolbeskrivning... 2 2.4 Informationssidor...

Läs mer

ISO 4. Användarmanual. Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler

ISO 4. Användarmanual. Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler Sida 1 av 8 2016 11 04 Användarmanual Iso 4 ISO 4 Användarmanual Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler Megacon AB Ranhammarsvägen 20 168 67 Bromma Tel: 08 402 42 50 sales@megacon.se www.megacon.se

Läs mer

MA110SV. CVM.k. Manual. Tälje Mätinstrument

MA110SV. CVM.k. Manual. Tälje Mätinstrument 1 MA110SV CVM.k Manual Tälje Mätinstrument 2 Parametertabell Expansionsmoduler Parametertabell, per fas Parameter Symbol fas L1 fas L2 fas L3 Spänning fas-n V 01 07 13 Ström A 02 08 14 Aktiv effekt kw

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Kompakt och installationsvänlig design för DIN-normerade kapslingar.

Kompakt och installationsvänlig design för DIN-normerade kapslingar. 2 Kompakt och installationsvänlig design för DIN-normerade kapslingar. DELTAplus 1 och 3 fas mätare (1,2,eller 3 elementsmätare), klass 1 och 2 Godkänd,(SP, IEC 61036) 7 moduler bred Aktiv/Reaktiv energi

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Snabbmanual WM Effektanalysator

Snabbmanual WM Effektanalysator CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Snabbmanual WM3-96 - Effektanalysator

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Bruksanvisning WM40-96 multi-instrument

Bruksanvisning WM40-96 multi-instrument Bruksanvisning WM40-96 multi-instrument 12-01-27 1. Allmänt... 1 2. Inledning... 2 2.1 Knappar och indikeringar... 2 2.1.1 Knappar med en extra ikon har dubbla funktioner... 3 2.2 Display... 4 2.3 Applikationer...

Läs mer

Daggpunktsreglering ergoflex D

Daggpunktsreglering ergoflex D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Reläutgång

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Bruksanvisning EM24 DIN P/FA Energimätare Typgodkänd Annex B+D

Bruksanvisning EM24 DIN P/FA Energimätare Typgodkänd Annex B+D Bruksanvisning EM24 DIN P/FA Energimätare Typgodkänd Annex B+D Bruksanvisning EM24DIN 2 1. Handhavande... 4 1.1 Joystickens funktion... 4 1.2 Vredets funktion... 4 1.3 Display och symbolbeskrivning...

Läs mer

Bruksanvisning WM30-96 multi-instrument

Bruksanvisning WM30-96 multi-instrument Bruksanvisning WM30-96 multi-instrument 11-05-30 1. Allmänt... 1 2. Inledning... 2 2.1 Knappar och indikeringar... 2 2.1.1 Knappar med en extra ikon har dubbla funktioner... 3 2.2 Display... 4 2.3 Applikationer...

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Beskrivning av processen runt uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 2 Metod för uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 3 Kalibreringsmetod för W i

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Manual N2300 1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden.

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual safeline.eu Innehållsförteckning Installation & Test Montering 5 Tecken som kan användas

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först...3 Sammanfattning...3 Teknisk data...3 Installation...5 Varning-viktigt...5 Display-enhet...5 Shunt-och kablage...5

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Innehåll 1 Driftläge 1 2 Programmering 1 21 - Inställningar för mätingång 2 22 Kompensering (endast med BQ TRX) 2 23 Alternativ för display (endast UDM35) 2 24

Läs mer

LOGOPRINT Bruksanvisning. Punktskrivare med text skrivning och LED punkt-matris display

LOGOPRINT Bruksanvisning. Punktskrivare med text skrivning och LED punkt-matris display LOGOPRINT 500 Punktskrivare med text skrivning och LED punkt-matris display 95.4012 Bruksanvisning Med reservation för ändringar 1 Operating nivå (S-level) Konfigurerings nivå 2 (C2) Pappershastighet Instrument

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

EJ1200 ELEFFEKTSYSTEM. ENTR: En- och trefastransformatorn

EJ1200 ELEFFEKTSYSTEM. ENTR: En- och trefastransformatorn 1 EJ1200 ELEFFEKTSYSTEM PM för laboration ENTR: En- och trefastransformatorn Syfte: Att skapa förståelse för principerna för växelspänningsmagnetisering och verkningssätt och fundamentala egenskaper hos

Läs mer

Portabel nätanalysator AR.5. Manual - MA114SV

Portabel nätanalysator AR.5. Manual - MA114SV Portabel nätanalysator AR.5 Manual - MA114SV Instruktion, manual Manual MA114SV, utgåva 1998-04-12 Portabel nätanalysator AR.5 1. - INLEDNING.... 4 1.1. - Leveranskontroll... 4 1.2. - Säkerhetsvillkor...

Läs mer

UPM Handhavande

UPM Handhavande 4. Handhavande 4.1 Belysning Den stora LCD-displayen är utrustad med bakgrundsbelysning, vilken kan programmeras att lysa kontinuerligt alt. valbar tid efter sista knapptyckningen. Belysningen tänds åter

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013. Lab nr 4 ver 1.5. Laborationens namn Trefas växelström. Kommentarer.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013. Lab nr 4 ver 1.5. Laborationens namn Trefas växelström. Kommentarer. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Lab nr 4 ver 1.5 Laborationens namn Trefas växelström Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Uppgift 1: Mätning av trefasspänningen

Läs mer

för larm i de fall tanken börjar bli tom eller om överfyllnad riskerar inträffa. 8A SPDT/SPST relä-utgång, NO (normalt öppen) / NC (normalt sluten)

för larm i de fall tanken börjar bli tom eller om överfyllnad riskerar inträffa. 8A SPDT/SPST relä-utgång, NO (normalt öppen) / NC (normalt sluten) Konduktivt nivåövervakningsrelä Teach-in med känslighetsfunktion. Givarkänslighet från 220Ω till 220KΩ Multifunktion med kombinationer av fyllning och tömning Låg-spännings AC elektroder Enkel installation

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

TIGRE Digital Avkodare. Typ: BC-2001 / 3001

TIGRE Digital Avkodare. Typ: BC-2001 / 3001 TIGRE Digital Avkodare Typ: BC-2001 / 3001 Digital ReadOut (DRO) Supplier: Bength Paulsson Sida 1(8) Innehåll 1. Grundläggande funktioner 3 2. Tekniska specifikationer 4 3. Avkodarens inställningar 4 3.1

Läs mer

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning Modell 8630 PresSura rum tryck monitor Installationsanvisning Förberedelse Denna installations anvisning guidar installatören genom installationen av en TSI modell 8630 PresSura monitor. Läs igenom instruktionen

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING -1- Om PM300 PM300 är en elmätare som gör det möjligt att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat och genom angivande av elpriset att beräkna totalkostnaden av apparatens

Läs mer

SRD991 Intelligent Ventillägesställare

SRD991 Intelligent Ventillägesställare Snabb Starts guide 06.2008 QG EVE0105 B-(se) SRD991 Intelligent Ventillägesställare Denna instruktion skall tjäna som en vägledning för en snabb uppstart. För mer detaljerad information så hänvisar vi

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Produktblad 2.7.1 Utgåva 03.01 SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Introduktion Rumsenheten SC-9180 med LCD display är utvecklad för användning tillsammans med SC-9100 DDC regulator. En knappsats och en

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Larm CL 50 19"-modell

Larm CL 50 19-modell Larm CL 50 19-modell ÖVERVAKNING ELDACO 5 10 1 20 0,5 0,2 30 min 5 10 1 20 0,5 0,2 30 min 0,5 10 20 0,1 1 M 1 S 30 Designed by Erik Wallebom Designed date 2007-06-26 Revision A Revision by Revision date

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus revision 03 2016 Exigo Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning Exigo gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare

Läs mer

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås Arcus-EDS Gateway KNX / DMX Art.-Nr. 550017 Kungegårdsgatan 7 Maj 2012 410 e11 Funktionsprincip och användningsområde KNX-DMX Gateway är ett gränssnitt mellan KNX-buss och DMX512-buss. Den kombinerar utrustning

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5 INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP Ver. 2.5 KOM IGÅNG Kom igång NORDIC-SYSTEM WEBB-001/002 ger dig möjlighet att skapa en mängd olika funktioner, styra och programmera dina

Läs mer

Konduktiva nivåreläer Typ: NL28..

Konduktiva nivåreläer Typ: NL28.. 008.0 SVENSKA AB MONTAGE OCH BRUKSANVISNING Konduktiva nivåer Typ: NL8... Allmänt:. Användningsområde:. Drifttagning:. Tekniska data: 5. Funktionsbeskrivning: 6. Underhåll/service: 7. Installationsbeskrivning:

Läs mer

MANUAL LQT60 WIDE. Manual LQT60 Wide Rev: SWE2014-03-28

MANUAL LQT60 WIDE. Manual LQT60 Wide Rev: SWE2014-03-28 MANUAL LQT60 WIDE HUGO TILLQUIST AB Box 1120 SE-164 22 KISTA Sweden Tel: +46 8 594 632 00 Fax: +46 8 751 36 95 E-mail: info@tillquist.com Hemsida: www.tillquist.com Manual LQT60 Wide Rev: SWE2014-03-28

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar 080501 IDE-sektionen Laboration 5 Växelströmsmätningar 1 1. Bestämning av effektivvärde hos olika kurvformer Uppgift: Att mäta och bestämma effektivvärdet på tre olika kurvformer. Dels en fyrkantssignal,

Läs mer

Typ DIN-skenemontage Ingångar Funktion Inställning Utgångar Reläversion Manöverspänning

Typ DIN-skenemontage Ingångar Funktion Inställning Utgångar Reläversion Manöverspänning !"#$!% Konduktiva nivåreläer Justerbar känslighet/resistans mellan 250 upp till 500k via frontpotentiometrar Multipla funktioner av fyllning och tömningsapplikationer (upp till 4 nivåer) Lågspänningselektroder

Läs mer