CO2-utsläpp. i samband med hantering av vatten- och brandskador i de nordiska länderna RAPPORT 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CO2-utsläpp. i samband med hantering av vatten- och brandskador i de nordiska länderna RAPPORT 2009"

Transkript

1 CO2-utsläpp i samband med hantering av vatten- och brandskador i de nordiska länderna RAPPORT 2009 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDET - THE SWEDISH INSURANCE FEDERATION

2 Sammanfattning Varje år uppstår hundratusentals skador på byggnader till följd av brandoch vattenskador inom Norden. Förutom att dessa skador orsakar olägenhet för försäkringstagarna, innebär de höga kostnader för återställande och leder till negativ miljöpåverkan via CO2-utsläpp när material förstörs. I denna rapport görs en uppskattning av dagens CO2- utsläpp inom de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige i samband med brand- och vattenskador och ett antal förslag på skadeförebyggande åtgärder lämnas. De sammanlagda utsläppen för 2007 i samband med brand- och vattenskador uppskattas till omkring ton. Även om det är en relativt låg siffra i ett större sammanhang så visar den att det inte är helt obetydliga utsläpp som uppstår i samband med brand- och vattenskador. Medvetenheten om vikten av ett aktivt miljö- och klimatarbete har stärkts successivt inom försäkringsbranschen. Försäkringsbolagen i Norden arbetar därför numera alltmer aktivt med skadeförebyggande åtgärder som bidrar till att dels reducera själva skadehändelserna, dels konsekvenserna av skadan, vilket bidrar till att minska CO2-utsläppen. Försäkringsbranschen kan dock inte arbeta ensam med skadeförebyggande åtgärder. Det krävs insatser från flera aktörer i samarbete för att utveckla byggnadsmaterial, effektivisera logistiken i samband med skador, se över regelverk m.m. Därigenom kan en win-win situation för alla parter uppnås med lägre CO2- utsläpp, lägre kostnader för försäkringsbolagen och lägre premier och kostnader för deras kunder. 2

3 Innehåll Förord 4 1 Inledning 5 2 Beräkning av CO2-utsläpp Statistik Faktorer som påverkar CO2-utsläpp i samband med skadehantering Vattenskadehantering Brandskadehantering 8 3 Analys av resultaten 11 4 Skadeförebyggande åtgärder Gemensamma CO2 och skadeförebyggande åtgärder för vatten och brand CO2 och skadeförebyggande åtgärder för vatten CO2 och skadeförebyggande åtgärder för brand 13 5 Sammanfattande slutsatser 14 3

4 Förord Denna rapport har tagits fram inför Nordic Climate Conference i Köpenhamn den 17 september Rapporten är ett led i den nordiska försäkringsbranschens initiativ till att aktivt arbeta för att förebygga klimatförändringar och anpassa samhället till de konsekvenser av klimatförändringarna som vi står inför. Rapporten omfattar uppskattningar av CO2-utsläpp i samband med brand- och vattenskador i Danmark, Finland, Norge och Sverige under Rapporten innehåller även förslag på ett antal skadeförebyggande åtgärder som kan vidtas för att minska CO2-utsläppen. Arbetet som presenteras i denna rapport bygger dels på en rapport av SP Technical Research Institute of Sweden som har tagits fram på uppdrag av Försäkringsförbundet, dels på de diskussioner som har förts i en arbetsgrupp bestående av representanter från svenska försäkringsbolag under ledning av Försäkringsförbundet 1. I arbetsgruppen har deltagit förbundsjurist Staffan Moberg (Försäkringsförbundet), förbundsekonom Eva Erlandsson (Försäkringsförbundet), Peter Andersson (If), Claes-Göran Bjursten (Folksam), Gunnar Burström (Trygg-Hansa), Kenth Edström (If), Bengt Johansson (Länsförsäkringar AB), Hans Magnusson (Trygg-Hansa) och Ari Partanen (Länsförsäkringar AB). 1 Blomqvist, P. and Simonson McNamee, M., (SP Note 2009:13), Estimation of CO2- emissions from Fires in dwellings, Schools and cars in the Nordic Countries, 4

5 1. Inledning Försäkringsbolagen inom Norden ersätter varje år hundratusentals skador på byggnader till följd av brand- och vattenskador. Reparationer och återställande av byggnader möjliggörs därigenom via olika försäkringslösningar. Vid sidan av de kostnader detta medför för försäkringsbolagen innebär varje skada och reparation även en påverkan på klimatet i form av CO2-utsläpp. Ett aktivt arbete av försäkringsbolag i samarbete med andra aktörer skulle kunna bidra till att dels minska utsläppen av CO2, dels minska antalet skador och genomföra reparationer mer kostnadseffektivt. Därigenom kan en win-win situation för alla parter skapas med lägre CO2-utsläpp, lägre kostnader för försäkringsbolagen och lägre premier och kostnader för deras kunder. Syftet med denna rapport är att öka medvetenheten hos försäkringsbolag och andra aktörer i skadehanteringsprocessen om möjligheterna att påverka sitt eget arbete ur ett miljö- och klimatperspektiv. I rapporten görs dels en uppskattning av dagens CO2-utsläpp i samband med brandoch vattenskador, dels ges konkreta exempel på olika skadeförebyggande åtgärder som kan bidra till att minska dessa utsläpp. Det kan t.ex. handla om att påverka byggnadsmetoder, entreprenörer och reparatörer att välja miljö- och klimatvänliga alternativ eller att förändra regelverk för att förebygga att skador inträffar och minimera effekterna av dem. Rapporten syftar inte till att göra jämförelser mellan de nordiska länderna vad gäller försäkringsvillkor, CO2-utsläpp etc. utan är inriktad på de totala utsläppen för hela Norden och vad som kan göras åt dem. Den skillnad som finns mellan de nordiska länderna vad gäller befolkningsmängd och antal fastigheter innebär att de uppskattningar som presenteras i de följande avsnitten inte är direkt jämförbara länderna emellan. Ingen viktning av statistiken för de olika länderna har således skett utan det är det faktiska antalet skadehändelser och deras effekter vad gäller CO2- utsläpp som anges. Statistiken omfattar endast de skador som har rapporterats till försäkringsbolagen. Rapporten inleds i avsnitt 2 med en beskrivning av den statistik som har använts och hur CO2-utsläpp kan beräknas. Därefter följer uppskattningar av CO2-utsläppen för vatten- och brandskador för de olika länderna. Avsnitt 3 innehåller en analys av resultaten och avsnitt 4 ger ett axplock av vilka skadeförebyggande åtgärder som kan vidtas för att minska framtida CO2-utsläpp. Rapporten avslutas med sammanfattande slutsatser i avsnitt Beräkning av CO2-utsläpp 2.1 Statistik Det finns ingen exakt statistik över vare sig antalet bränder och vattenskador eller deras omfattning. Denna rapport grundar sig därför till viss del på kvalificerade uppskattningar. Uppgifter om antalet vattenskador 5

6 har erhållits från försäkringsbranschens statistik och utgörs av till försäkringsbolagen anmälda skador 2. Uppgifter om antalet och omfattningen av brandskador kommer från offentliga sammanställningar i de nordiska länderna 3. Av tradition skiljer sig försäkringarnas omfattning utifrån erfarenhet, risker och andra ekonomiska lösningar inom de nordiska länderna. Alla de brand och vattenskador som inträffar i de nordiska länderna är därför inte försäkrade. Som exempel kan nämnas försäkring för vattenskador i våtutrymmen eller till följd av naturkatastrof som försäkras i vissa länder och andra inte. Då denna rapport inte syftar till att analysera effekterna av olika villkor mellan de nordiska länderna har vi inte fördjupat oss ytterligare i denna fråga. Effekten av det är dock att den statistik som vi har baserat våra uppskattningar på till viss del kan vara misstämmande på så sätt att fler skador sannolikt har inträffat med högre totala CO2-utsläpp som följd. Våra uppskattningar innebär därmed sannolikt en underskattning av det totala CO2-utsläppet. 2.2 Faktorer som påverkar CO2-utsläpp i samband med skadehantering I samband med reparationer av byggnader är det främst tre faktorer som påverkar utsläppen av CO2: - Rivning av skadat material och nymontering av material - Transporter av material och hantverkare till och från platsen - Elenergi för avfuktning/torkning CO2-utsläpp i samband med dessa åtgärder kan mätas genom olika elektroniska kalkyl- och ärendehanteringssystem för reparationer. Under senare år har det blivit allt vanligare att försäkringsbolagen införskaffar sådana system för att ha kontroll över bl.a. de CO2-utsläpp som uppstår i samband med skadehanteringen. I våra beräkningar har vi använt oss av det s.k. MEPS-kalkylverket Vattenskadehantering Enligt MEPS byggkalkylsystem utgörs en vattenskada i genomsnitt av: rivningsmaterial 700 kg nytt material 700 kg persontransporter 20 mil materialtransporter 15 mil elenergi för avfuktning/torkning 1000 kwh 2 3 The Swedish data was extracted from the IDA-data base whereas data from the other Nordic countries were taken from published statistics on the Nordstat-net website, 4 Tidigare Svensk Normtidsdata Ab har tagit fram systemet. I dag ägs och utvecklas det av MEPS Sweden AB. 6

7 Beräkningarna har gjorts enligt följande förutsättningar: materialpåverkan från tillverkning till deponi enligt IVLs materialdatabas transport med liten lastbil elenergi enligt Sverigemix Genom dataapplikationen Anavitor har MEPs data därefter överförts till miljöpåverkan i kg CO2. Utifrån ovanstående data ger MEPS byggkalkylsystem att en vattenskada och dess hantering och återställande påverkar miljön med i genomsnitt ca 300 kg CO2. I Tabell 1 redovisas hur CO2 utsläppen fördelar sig mellan de olika åtgärderna i samband med reparation av en vattenskada. Tabell 1 CO2-utsläpp vid hantering av en vattenskada Aktivitet Kg CO2 Rivning och nymontering av material 210 Körda mil för person- och materialtransporter 80 Elförbrukning för torkning och avfuktning 10 Totalt 300 Källa: Miljöpåverkan av vattenskador, Länsförsäkringar AB Som framgår av Tabell 1 står rivning och nymontering av material för de största utsläppen. I detta ingår arbetet med att riva ur skadat material, destruera det, tillverkning av nytt material och montering av detta. Transporter innefattar transport av material och transport av personer för att utföra reparationer (hantverkare). Elförbrukning är den miljöpåverkande faktorn som uppstår vid torkning och avfuktning. Denna post ger minst miljöpåverkan av de tre och kan dessutom påverkas genom val av elleverantör beroende på deras huvudsakliga energikälla. I Tabell 2 redovisas antalet vattenskador i Danmark, Finland, Norge och Sverige och beräkningen av CO2-utsläpp fördelat på de olika aktiviteterna. Det blir dock en relativt grov uppskattning då omfattningen av vattenskadorna är okänd. Tabell 2 CO2-utsläpp i ton i samband med vattenskada inom de nordiska länderna 2007 Danmark Finland Norge Sverige Antal vattenskador Rivning och nymontering av material Körda mil för person- och materialtransporter Elförbrukning för torkning och avfuktning Totalt De totala CO2-utsläppen i Norden i samband med hantering av vattenskador uppgår därmed till omkring 49 kton per år. 7

8 2.3 Brandskadehantering Direkta CO2-utsläpp För att uppskatta de utsläpp som sker i samband bränder har Sveriges Försäkringsförbund beställt en rapport avseende CO2-utsläpp vid brand av SP Technical Research Institute of Sweden 5. I rapporten görs beräkningar av de direkta CO2-utsläppen, dvs. utsläppen från själva branden avseende olika försäkringsbara objektkategorier: villa, lägenhet, sommarstuga och skola/förskola. Resultaten av studien redovisas i tabell 3. Tabell 3 Land/Uppskattat CO2-utsläpp (tons) Direkta CO2-utsläpp i ton i samband med brand i villa (inkl. sommarstuga), lägenhet och skola/förskola Danmark Finland Norge Sverige Villor Lägenheter Skolor Totalt per land Källa: Blomqvist, P. and Simonson McNamee, M., SP Note 2009:13, p. 30 Av tabellen kan utläsas att de totala direkta utsläppen av CO2 uppgår till omkring 44 kton för de fyra nordiska länderna. Den höga siffran för Sverige hänger dels samman med att antalet objekt är betydligt fler än i framför allt Norge och Finland, dels, vad gäller Danmark, att en mycket hög andel av de danska husen är byggda i sten medan husen i Sverige främst byggs i trä. Indirekta CO2-utsläpp Vid sidan av CO2-utsläpp från själva branden i de olika objektskategorierna uppstår även CO2-utsläpp vid den efterföljande hanteringen av en brandskada, dvs. indirekta utsläpp. Vid de uppskattningar som görs i denna del används samma statistik som i ovan nämnda rapport. Syftet med dessa uppskattningar är att få en uppfattning av omfattningen CO2- utsläpp i samband med reparation/återställande efter brand. Det bör vidare påpekas att vid brandskada uppstår många gånger även vattenskador efter släckningsarbete. Även dessa skador ingår därför i uppskattningarna. Länsförsäkringar AB har beräknat CO2 utsläppen vid hantering av medelbrandskada i villa (se tabell 4a) utifrån MEPS systemet. Utifrån dessa uppgifter har vi sedan antagit omfattningen av reparationer för en medelskada vid några andra objektstyper. Då det rör sig om grova antaganden gör vi även tydliga avrundningar avseende utsläppen. Det är dock vår uppfattning att vi har varit försiktiga i våra antaganden och våra uppskattningar bör därför ligga i underkant vad gäller CO2 utsläpp. 5 Blomqvist, P. and Simonson McNamee, M., (SP Note 2009:13), Estimation of CO2-emissions from Fires in dwellings, Schools and cars in the Nordic Countries, 8

9 Redovisningen av de indirekta CO2-utsläppen är uppdelad på de olika objektskategorierna villa, lägenhet, sommarstuga och skola/förskola. I den första tabellen (a) för respektive kategori redovisas de utsläpp som uppstår i samband med brand i de olika objektkategorierna. I den efterföljande tabellen (b) redovisas de totala utsläppen av CO2 i samband med brand i den aktuella objektkategorin fördelat på de olika nordiska länderna. Tabell 4 Brandskada i villa Tabell 4a CO2-utsläpp vid reparation efter brandskada i villa, kg/co2 Kg/CO2 Rivning och nymontering av material Körda mil för person- och materialtransporter 200 Elförbrukning för torkning och avfuktning 10 Totalt Tabell 4b CO2-utsläpp i ton från reparation efter villabränder (1) Danmark Finland Norge Sverige Antal brandskador Rivning och nymontering av material Körda mil för person- och materialtransporter Elförbrukning för torkning och avfuktning Totalt (1) Som framgår av tabell 4a har vi använt oss av en uppräkning med faktor 10 avseende rivning och nymontering jämfört med enbart vattenskada. Om den totala siffran för respektive land summeras uppgår de totala indirekta CO2-utsläppen i samband med hanteringen efter en villabrand i de fyra nordiska länderna till omkring 15,4 kton. Tabell 5 Brandskada i lägenhet Tabell 5a CO2-utsläpp vid reparation efter brandskada i lägenhet Kg/CO2 Rivning och nymontering av material Körda mil för person- och materialtransporter 100 Totalt Tabell 5b CO2-utsläpp i ton för reparation efter lägenhetsbränder (2) Danmark Finland Norge Sverige Antal brandskador Rivning och nymontering av material Körda mil för person- och materialtransporter Totalt (2) CO2-utsläppen från rivning/nymontering uppskattas till hälften mot för villa då lägenheter dels är mindre till ytan, dels är avstånden för transporter normalt kortare. 9

10 Om den totala siffran för respektive land summeras uppgår de totala indirekta CO2-utsläppen i samband med hanteringen efter en lägenhetsbrand i de fyra nordiska länderna till omkring 6,5 kton. Tabell 6 Brandskada i sommarstuga Tabell 6a CO2-utsläpp vid reparation efter brandskada i sommarstuga Kg/CO2 Rivning och nymontering av material Körda mil för person- och materialtransporter 200 Totalt Tabell 6b (3) CO2-utsläpp i ton för reparation efter sommarstugebränder Danmark Finland Norge Sverige Antal brandskador Rivning och nymontering av material Körda mil för person- och materialtransporter Totalt (3) Totalskada antas för sommarhus då de ofta ligger mer avsides och utryckningstiden därmed blir längre. Även transporterna för material och hantverkare blir längre. Om den totala siffran för respektive land summeras uppgår de totala indirekta CO2-utsläppen i samband med hanteringen efter en sommarstugebrand i de fyra nordiska länderna till omkring 1,4 kton. Tabell 7 Brandskada i skola/förskola Tabell 7a CO2-utsläpp vid reparation efter brandskada i skola/förskola Kg/CO2 Skola kvm/material Totalt Tabell 7b CO2-utsläpp i ton i vid reparation efter bränder i skola/förskola (4) Danmark Finland Norge Sverige Antal brandskador CO Totalt (4) Skolor på kvm motsvarar en villa multiplicerat med faktor 5. Om den totala siffran för respektive land summeras uppgår de totala indirekta CO2-utsläppen i samband med hanteringen efter en brand i skola/förskola i de fyra nordiska länderna till omkring 9,5 kton. 10

11 De totala indirekta utsläppen av CO2 till följd av reparationsarbete och återställande av skadade villor, lägenheter, sommarhus och skolor/förskolor uppgår till omkring 33 kton CO2 ut i Norden varje år. 3. Analys av resultaten Sammantaget uppgår de totala CO2-utsläppen i samband med bränder, inklusive såväl direkta som indirekta utsläpp i samband med reparation av skadan, till omkring 77 kton för de fyra nordiska länderna. Till detta kan läggas utsläppen i samband med hantering av vattenskador, omkring 49 kton. Sammanlagt ger detta 126 kton CO2-utsläpp till följd av brandoch vattenskador för Norden. För Sverige uppgår utsläppen i samband med brand- och vattenskador till totalt knappt 57 kton. Som en jämförelse kan detta ställas i relation till utsläppen i Sverige från andra källor, vilket även redovisas närmare i rapporten från SP. Där framgår bl.a. att CO2-utsläpp från inhemska järnvägstransporter uppgår till 68 kton och utsläpp från inhemsk vägtransport till kton 6. Av det kan slutsatsen dras att CO2- utsläppen i ett större sammanhang är relativt begränsade, men samtidigt inte obetydliga. Synen på vad som kan göras bör dock inte begränsas till den relativa omfattningen av utsläppen. Om ett aktivt arbete av försäkringsbolag i samarbete med andra aktörer skulle kunna bidra till att minska utsläppen av CO2, minska antalet skador och genomföra reparationer mer kostnadseffektivt så anser försäkringsbranschen att det är rimligt att ett sådant arbete bedrivs. I följande avsnitt redovisas ett antal sådana åtgärder som kan vidtas för att minska skadornas CO2-utsläpp. 4. Skadeförebyggande åtgärder Miljö- och klimathänsyn är en allt viktigare ingrediens för försäkringsbolagen. Försäkringsbolagen i Norden arbetar därför numera alltmer aktivt med att kunna reducera dels själva skadehändelsen, dels konsekvenserna av skadan, vilket även leder till att CO2-utsläppen från skadorna minskar. Medvetenheten om vikten av ett aktivt miljö- och klimatarbete stärks successivt, men försäkringsbranschen kan inte arbeta ensam med dessa skadeförebyggande åtgärder. Det krävs insatser från flera aktörer i samarbete. Övriga delar kan vara offentliga regler, byggnadsindustrins utveckling och regelverk, materialutveckling, hantverkare, transportörer m.m. Förutom att ett sådant arbete har positiva effekter på miljön gynnar det kunderna som får lägre premier och lägre kostnader och försäkringsbolagen. Från försäkringsbranschens sida vill vi vara med och påverka att alla aktörer tar sitt ansvar. Nedan redovisar vi en rad olika åtgärder som skulle kunna bidra till att både minska antalet skador och dess omfattning, och se 6 Blomqvist, P. and Simonson McNamee, M., (SP Note 2009:13), Estimation of CO2- emissions from Fires in dwellings, Schools and cars in the Nordic Countries, s

12 till att reparationer/återställande sker på rätt sätt för att på så sätt minska kommande generationers miljö- och klimatbelastning. Det bör tilläggas att det följande är ett axplock av vad som försäkringsbolagen kan vara med och påverka för att erhålla ett mer robust samhälle och därmed även lägre CO2 emissioner. Det finns många fler åtgärder som kan vidtas i samarbete mellan olika aktörer. 4.1 Gemensamma CO2 och skadeförebyggande åtgärder för vatten och brand Nedan redovisade åtgärder skulle kunna bidra till att förebygga CO2 utsläpp vid såväl brand- som vattenskador. - I samband med reparationsarbete på fastighet anlitas normalt flera olika hantverkare med olika specialistkunskap, t.ex. snickare, plattläggare, rörmokare, målare, elektriker. Detta medför många transporter till och från fastigheten. Transporterna skulle kunna reduceras med hantverkare som besitter bredare kompetensområden, dvs. som kan genomföra flera reparationsåtgärder som i dag kräver flera yrkeskategorier. Varför inte utbilda särskilda våtrumsspecialister för att hantera vattenskador? - Transporterna till och från platsen för reparation kan genomföras utifrån en mer effektiv logistik och därigenom bidra till en reducering av antalet transporter. Exempelvis skulle detta kunna ske genom samåkning, flexibla arbetstider och undvika rusningstrafiken, användning av miljövänliga fordon och handla material som är närproducerat. I detta sammanhang kan försäkringsbolagen vara kravställare på uppdragstagare. - Valet av material vid reparation är viktigt. Det bör eftersträvas att i möjligaste mån använda sig av kravmärkt material. Val av rätt material kan även leda fram till bättre möjligheter till delreparationer. Därutöver har ett mer kvalitetsmässigt beständigt material bättre motståndskraft mot skador. - Krav bör ställas på att en plan för avfallshanteringen ska upprättas och efterföljas av anlitade hantverkare. Detta ger förutsättningar för återvinning av material. Försäkringsbolagen bör påverka att detta även görs vid egna reparationsarbeten av försäkringstagaren. - Energisnåla alternativ vid reparationer bör uppmuntras. Exempelvis torkning och avfuktning istället för utbyte av material. - Riskbesiktningar av objekt som ska försäkras bör uppmuntras i syfte att förebygga skador. 4.2 CO2 och skadeförebyggande åtgärder för vatten Omfattningen av vattenskador är mycket stor i våra nordiska länder. De flesta skador sker till följd av läckande kranar och ledningar. Men även regn och stigande vattendrag kan orsaka vattenskador. Vattenskador är 12

13 den mest frekventa skadan på ett hus. Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att minska denna skadetyp: - Installera duschkabiner våtrum istället för att duscha mot kakel och klinkerförsedda ytor. - Ökat användandet av mer beständigt material, dvs. material som bättre tål vatten och fukt och en ökad användning av torkning och avfuktning kan CO2-utsläppen minskas kraftigt. Det sker hela tiden en produktutveckling på området där såväl nya material som metoder utvecklas för att minska vattenskador i fastigheter. Det är dock viktigt att dessa material testas ordentligt innan de tas i bruk. - Ökade möjligheter till delreparationer. Stundom sker reparationer av fastigheter i större omfattning än vad som är nödvändigt. Med nya material - som redan i dag finns att tillgå på marknaden - kan man t.o.m. utföra delreparationer i våtutrymmen. Från försäkringsbranschens sida har drivits krav på att skilja på våtrum och våtzon, där det senare är den yta som är direkt utsatt för vatten och fukt, t.ex. duschutrymme. - Omkring procent av översvämningsskador till följd av stigande vattendrag är s.k. baktrycksskador där vatten strömmar in via golvbrunnar. Ökad användning av backventiler i VA-anslutningen till fastigheten minskar dessa skador. Ökad dimensionering av kommuners VA-system och bättre underhåll i form av rensning minskar risken. - Planering av avrinningsytor alternativt magasinering av regnvatten från skyfall över statsbebyggd mark. - Enkel av- och påställning av vatten genom t.ex. vattenlås för tillförsel av vatten till fastighet. - Användning av testat byggnadsmaterial som är beständigt gentemot vatten. - Användning av byggnadsmetoder som förhindrar vattengenomträngning i väggar och golv. T.ex. utprova att yt- och tätskikt verkar på ett ändamålsenligt sätt tillsammans. - Användning av fuktbeständiga miljöklassade material som kan repareras i våtutrymmen. 4.3 CO2 och skadeförebyggande åtgärder för brand Det förebyggande arbetet av brandskador har nått väldigt långt i våra Nordiska länder. Det hänger sannolikt samman med risken för förlust av liv i samband med en brand. Förutom att förhindra och varna för brand bör vi dock även fundera över brandförebyggande lösningar för att minska klimatpåverkan. 13

14 - Installation av sprinklersystem som lägger vattendimma bör användas i ökad omfattning. Systemen är minst lika effektiva som nuvarande system, men orsakar mindre omfattande vattenskador som följd av hanteringen av brandskador. - Tillåta kameraövervakning vid skolor. Många skolbränder skulle förhindras och kunna begränsas om kameror sattes upp. - Införa obligatorium för brandvarnare i villor och fritidshus. - Certifiering av utrustning för fastbränsle eldning. - Installation av åskskydd bör genomföras i områden med mycket åskskador. - Grundläggande brandutredningar. Alltför många brandorsaker förblir okända. För ett effektivt förebyggande arbete krävs att grundläggande brandutredningar görs i högre grad än i dag. 5. Sammanfattande slutsatser I denna rapport har gjorts en uppskattning av de CO2-utsläpp som uppstår vid de brand- och vattenskador som ersätts av försäkringsbolagen. De sammanlagda CO2-utsläppen för de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige uppgår till omkring ton. Denna siffra är sannolikt en underskattning då relativt grova antaganden har måst göras vad gäller omfattningen av inträffade skador och dessa antaganden har gjorts med försiktighet. Det finns i dag en medvetenhet om vikten av ett aktivt miljö- och klimatarbete inom försäkringsbranschen. Syftet med denna rapport har varit att bidra till att ytterligare öka denna medvetenhet genom att dels visa på hur stora utsläppen som har samband med brand- och vattenskador är, dels visa på vilka skadeförebyggande åtgärder som kan vidtas. Vissa av dessa åtgärder kan branschen vidta på egen hand exempelvis genom att kräva att transporter till och från platsen för reparation genomförs utifrån en mer effektiv logistik, eller genom att ställa krav på avfallshanteringen. I andra delar kan branschen inte arbeta ensam utan det krävs insatser från flera aktörer i samarbete. Exempel på sådana åtgärder är att utbilda hantverkare med bredare kompetensområden, t.ex. inom såväl snickeri och plattsättning, varmed många transporter kan minskas. Vidare är valet av material är viktigt. Genom att utveckla och använda mer beständigt material som bättre tål vatten och fukt och en ökad användning av torkning och avfuktning kan CO2-utsläppen minskas kraftigt. Likaså kan ändrade definitioner, varmed en särskillnad mellan våtrum och våtzon görs, möjliggöra att delreparationer kan utföras i högre utsträckning. 14

Klimatförändring och försäkring

Klimatförändring och försäkring Klimatförändring och försäkring Länsstyrelsen i Västmanlands seminarium 10 februari Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar AB Staffan Moberg, Svensk Försäkring En del av svensk Försäkring i samverkan Klimatanpassning

Läs mer

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring.

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring. Information om försäkring och skadereglering i samband med skada i bostadsrättsförening Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor

Läs mer

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Åskrapporten 2015 Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Varför gör vi detta? År 2014 var ett Åskrikt år. Folksam fick in ungefär lika många åskskador som under åren 2012-2013 tillsammans. Totalt anmäldes

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig emotive När du fått headline en skada på Brochure din descriptor bostadsrätt 2 Skada bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen Allmänt 213 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 2612. Skadorna

Läs mer

Miljörapport 2011. Lugn, vi hjälper dig.

Miljörapport 2011. Lugn, vi hjälper dig. Miljörapport 2011 Lugn, vi hjälper dig. meddelande från vd:n Den viktigaste frågan vår framtid Som Nordens ledande försäkringsbolag är det en självklar del av vår affärsstrategi att tänka på vår miljöpåverkan,

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83%

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83% Allmänt 214 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 672. Skadorna

Läs mer

Reglering fastighetsskada med Brandkontoret. Niklas Brodin

Reglering fastighetsskada med Brandkontoret. Niklas Brodin Reglering fastighetsskada med Brandkontoret Niklas Brodin 2015-02-10 Hur vill vi att det ska fungera? - Kunden anmäler skada till Brandkontoret - Brandkontoret besiktar skadan och bestämmer åldersavdrag

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Brandförsäkringsmodell

Brandförsäkringsmodell Funktionsanpassad Brandförsäkringsmodell för lätta industri- och hallbyggnader STÅLBYGGNADSINSTITUTET Swedish Institutet of Steel Construction Publikation 155, 1995 Brandskador oberoende av materialval

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkringspolicy med riktlinjer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2015-01-26 KSN-2014-1490 Kommunstyrelsen Försäkringspolicy med riktlinjer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent. Villa Flerbostadshus Fritidshus

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent. Villa Flerbostadshus Fritidshus Allmänt Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent Villa 993 8 Flerbostadshus 614 8 Fritidshus 483 7 Totalt 79 1 8% 7% Åldersfördelning av alla skador efter byggnadsår i tioårsperioder.

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Sidan 3 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

Bygganmälan Brf Flamingo

Bygganmälan Brf Flamingo Datum: Bygganmälan Brf Flamingo Medlem: Centrumslingan nr: Upplåtelseavtalsnr: I fälten nedan följer ni anvisningarna och fyller i vilka renoveringsåtgärder ni avser att genomföra. För att tydliggöra vad

Läs mer

Försäkring i förändrat klimat

Försäkring i förändrat klimat Försäkring i förändrat klimat Klimatanpassning i samarbete Klimatkonferens i Örebro27 november2012 Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar 1 Varför har Länsförsäkringar engagerat sig? en spegel och viktig del

Läs mer

När ni har fått en skada i er förening

När ni har fått en skada i er förening När ni har fått en skada i er förening Sidan 2 Sidan 3 Den här broschyren vänder sig till er som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening. Vi ger svar på några vanliga frågor om ansvar och försäkringar

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige AUGUSTI 27 En undersökning utförd av SIK för Konsumentföreningen Stockholm. För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor,

Läs mer

Översvämningar och återförsäkring: Hur försäkringsbranschen anpassar sig till extrema naturhändelser

Översvämningar och återförsäkring: Hur försäkringsbranschen anpassar sig till extrema naturhändelser Översvämningar och återförsäkring: Hur försäkringsbranschen anpassar sig till extrema naturhändelser Forum för naturkatastrofer Dance Zurovac-Jevtic, PhD Senior Specialist and Technical Underwriter Sirius

Läs mer

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring Jämför båtförsäkringar Båtförsäkringarna är relativt lika. Alla försäkringar i jämförelsen innehåller ersättning vid sjöskada, stöld och skadegörelse, brand, samt skador vid transport och uppläggning.

Läs mer

Besiktningsman / Inspektör: Marcel Elmir Polygon Sverige AB. Besiktningsrapport

Besiktningsman / Inspektör: Marcel Elmir Polygon Sverige AB. Besiktningsrapport Ärendenummer Försäkringsbolag / Handläggare Kund / Försäkringstagare Försäkringstyp Försäkringsuppgifter Besiktningsman / Inspektör: Besiktningsrapport FF017936808S Folksam / George Tanriver ERIK MIKAEL

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Skadeförebyggande arbete långsiktigt och viktigt för varumärket

Skadeförebyggande arbete långsiktigt och viktigt för varumärket Skadeförebyggande arbete långsiktigt och viktigt för varumärket För drygt tio år sedan fick Dalarnas Försäkringsbolag (Länsförsäkringar) en ny affärsområdeschef för sakförsäkring, Tomas Norgren. Han hade

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada,

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada, Allmänt Antalet vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna mars till 1 juli 21 och 1 november 21 till 1 mars 22 uppgick till 7 382. Enligt den senaste statistiken från Svenska Försäkringsförbundet

Läs mer

TAKCENTRUM Proffs i samverkan! www.takcentrum.se

TAKCENTRUM Proffs i samverkan! www.takcentrum.se TAKCENTRUM Proffs i samverkan! www.takcentrum.se Vilka vi är Takcentrum AB är totalleverantören med marknadens i särklass mest attraktiva sortiment för att skapa täta och säkra tak. Vår styrka och specifika

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till Svenskt Kvalitetsindex SKI Försäkring 2016 Datum: 2016-11-14 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Johan Parmler, VD Telefon: 0731-51 75 98 E-post: Johan.Parmler@kvalitetsindex.se

Läs mer

Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01

Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Jämför villaförsäkringar Alla villaförsäkringar täcker brand, läckage och översvämning, men det finns viktiga skillnader när det gäller till exempel ersättning vid läckage i badrum, åldersavdrag och självrisker

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Miljökonsekvensanalys Resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige

Miljökonsekvensanalys Resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige Miljökonsekvensanalys Resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige Schenker Consulting AB, Stockholm 2004-09-03 1 Innehåll Miljökonsekvensanalys Resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige

Läs mer

Ledamöter i Statistikdelegationen 1999: Staffan Wadström, ordförande Gunnar Green. Arne Kallstenius, adjungerad

Ledamöter i Statistikdelegationen 1999: Staffan Wadström, ordförande Gunnar Green. Arne Kallstenius, adjungerad S 1999/0/1 ALLMÄN INFORMATION 1 Distribution av skadestatistik Distribution av aktuell skadestatistik sker kontinuerligt under året, de första i slutet av februari och de sista vid månadsskiftet januari/februari

Läs mer

Försäkring i förändrat klimat

Försäkring i förändrat klimat Försäkring i förändrat klimat Klimatanpassning i samarbete Klimatkonferens i Jönköping 17 april 2012 Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar 1 Varför har Länsförsäkringar engagerat sig? en spegel och viktig

Läs mer

Besiktningsman / Inspektör: Marcelo Gonzalez Polygon Sverige AB. Besiktningsrapport

Besiktningsman / Inspektör: Marcelo Gonzalez Polygon Sverige AB. Besiktningsrapport Ärendenummer Försäkringsbolag / Handläggare Kund / Försäkringstagare Försäkringstyp Försäkringsuppgifter Besiktningsman / Inspektör: Besiktningsrapport FF014988653S Folksam / Michael Abrahamsson, FMAB05

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Hur ser Länsförsäkringar på klimatfrågan? Carl Henrik Ohlsson VD Länsförsäkringar Skaraborg

Hur ser Länsförsäkringar på klimatfrågan? Carl Henrik Ohlsson VD Länsförsäkringar Skaraborg Hur ser Länsförsäkringar på klimatfrågan? Carl Henrik Ohlsson VD Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vi står inför en klimatförändring med ökade risker: Högre temperaturer Ökad nederbörd Förhöjd havsyta Mer extremt

Läs mer

Anders Sandell, ordförande Arne Kallstenius, adjungerad

Anders Sandell, ordförande Arne Kallstenius, adjungerad S 2002/0/1 ALLMÄN INFORMATION 1 Distribution av skadestatistik Distribution av aktuell skadestatistik sker kontinuerligt under året via Internet i form av excelböcker eller pdf-filer. Innehållet under

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Våtisoleringsskador. Vägg och golv, alla material

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Våtisoleringsskador. Vägg och golv, alla material Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand?

Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand? Ansökan om forskningsmedel inom forskningssatsningen Anlagd Brand Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand? Anlagd brand är ett stort samhällsproblem. Enligt statistik från Svenska Brandskyddsföreningen

Läs mer

Det gäller att koppla samman produktutvecklingen med skaderegleringsprocesserna, så att kunderna får vad de förväntar sig.

Det gäller att koppla samman produktutvecklingen med skaderegleringsprocesserna, så att kunderna får vad de förväntar sig. Populärt seminarium om boendeförsäkringar För första gången arrangerade Svenska Försäkringsföreningen i slutet av januari ett seminarium kring hem-, villa- och fritidshusförsäkring. Att behovet fanns av

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Livscykelanalys av hårdgjorda ytor

Livscykelanalys av hårdgjorda ytor Grå-Gröna systemlösningar för hållbara städer Livscykelanalys av hårdgjorda ytor WP6 Lisa Bolin, lisa.bolin@sp.se Vad är Livscykelanalys? Metodik Funktionell enhet Systemets funktion är det viktiga Vid

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2015-06-18 Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Inledning Svensk Försäkring anser att SMHI har lyckats ta fram

Läs mer

SKADESTOP FORDON ENTREPRENAD HANDEL FASTIGHET

SKADESTOP FORDON ENTREPRENAD HANDEL FASTIGHET SKADESTOP FORDON ENTREPRENAD HANDEL FASTIGHET Behåll pengarna i företaget Färre skador ger lägre utgifter och högre kvalitet. Vi hjälper dig att minska riskerna. Sedan 1985 har Trygg-Hansa arbetat systematiskt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att

Läs mer

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring - Kortfattad information om din försäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du

Läs mer

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt.

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Effektiv renovering ger nöjda hyresgäster. Beläggningsbart efter endast 24 timmar. De flesta stamrenoveringar

Läs mer

Länsförsäkring Kronoberg ger dig. Trygghetsrabatt. på säkerhetsprodukter

Länsförsäkring Kronoberg ger dig. Trygghetsrabatt. på säkerhetsprodukter Länsförsäkring Kronoberg ger dig Trygghetsrabatt på säkerhetsprodukter Att skapa trygghet för våra kunder kommer alltid att vara det viktigaste för oss. Därför har vi tagit fram erbjudanden på bra säkerhetsprodukter

Läs mer

Rapport avseende: Skadenr/försnr: Ocab Arbetsorder: Utförd av: Björnstjernegatan 14 B, Ystad 50-247-15 TPE 20104375 Rickard Larsson.

Rapport avseende: Skadenr/försnr: Ocab Arbetsorder: Utförd av: Björnstjernegatan 14 B, Ystad 50-247-15 TPE 20104375 Rickard Larsson. Malmö 2015-01-08 Rapport avseende: Skadenr/försnr: Ocab : Utförd av: 50-247-15 TPE 2010475 Slits läcka Hustyp: Berörda vån/lgh: Uppvärmingssystem: Bostadsrätt /flerfamiljshus Objekts adress: Ocab : 2010475

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Statens institutionsstyrelse, SiS, har till uppgift att

Läs mer

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra!

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Eva Sikander eva.sikander@sp.se www.sp.se Syfte 1,4 miljoner lägenheter och 600 000 småhus har våtrum och rörinstallationer

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Trygg-Hansa om hållbarhet. En liten broschyr för framtiden

Trygg-Hansa om hållbarhet. En liten broschyr för framtiden Trygg-Hansa om hållbarhet En liten broschyr för framtiden Så arbetar vi Global Compact Trygg-Hansa tar ansvar för ett hållbart samhälle Samhällsengagemang är sedan länge en del av Trygg-Hansas verksamhet.

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

När du fått en skada på ditt hus

När du fått en skada på ditt hus När du fått en skada på ditt hus Sidan 2 Du har säkert en del funderingar, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar på de vanligaste frågorna. Så här går det

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 23 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 2 Allmänt års vattenskadeundersökning

Läs mer

Mars 2012. Provning av täthet och infästningar i våtrum. SP RAPPORT PX 15820 www.säkervatten.se

Mars 2012. Provning av täthet och infästningar i våtrum. SP RAPPORT PX 15820 www.säkervatten.se Mars 2012 Provning av täthet och infästningar i våtrum SP RAPPORT PX 15820 www.säkervatten.se Innehållsförteckning sid Bakgrund 3 Syfte 3 Genomförande 4 Resultat 4 SP Rapport PX 15820A 5 Utdrag ur informationsbladet

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990 Allmänt 8 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna 1 mars till 1 maj samt 1 oktober till 1 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick

Läs mer

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta?

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? OBJEKT: KUND: ADRESS: AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION PÅ GRUND AV: ORT: DATUM: BRANSCHLEGITIMATIONSNR: KONTAKTPERSON:

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Att upptäcka fukt/mögelskador vid köp av BRF-lägh. Köpare: Privatkonsument.

Att upptäcka fukt/mögelskador vid köp av BRF-lägh. Köpare: Privatkonsument. FA L L F R Å N V E R K L I G H E T E N 1 Köparen upptäckte fukt och mögelskador i lägenheten före tillträdesdagen Referensfall som visar på situation som faktiskt kan uppstå för ovana köpare, men som anlitar

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 VAD ÄR MODERN TRÄBYGGNADSTEKNIK? 2 www.trabyggnadskansliet.se Skid transportled Branäs Sweden VÄRLDEN BÖRJAR FÖRSTÅ! 5 www.trabyggnadskansliet.se

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Vattenskador och försäkring. Var hittar jag mer information? Medlemsförmån

Vattenskador och försäkring. Var hittar jag mer information? Medlemsförmån Välkomna till kursen Vattenskador och försäkring Var hittar jag mer information? www.bostadsratterna.se gå in under medlem och logga in med föreningens namn och lösenord Styrelserådgivning per telefon

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand BF 26-71 Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Målsättning med projektet Kvantifiera omfattningen av anlagd brand Fördelningen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv. I denna undersökning

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer