Innehåll. Om kommunen sid 3 Tätorterna. Politik och Demokrati sid 5 Samverkande partier Kommunfullmäktige Kommunalråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Om kommunen sid 3 Tätorterna. Politik och Demokrati sid 5 Samverkande partier Kommunfullmäktige Kommunalråd"

Transkript

1 Snabbfakta

2 Innehåll Om kommunen sid 3 Tätorterna Barn och Ungdom sid 3 Barnomsorg Förskola Skolbarnomsorg Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Kulturskola Särskola Vuxenutbildning Bygga och Bo sid 4 Byggnadsnämndskontoret Miljökontoret Tekniska förvaltningen Fritid sid 4 Kultur och Bibliotek sid 4 Bibliotekskort Omsorg och Stöd sid 5 Barn, ungdom, familj Försörjningsstöd/annat ekonomiskt bistånd Missbruk och beroende Äldre Funktionshinder Socialjour Politik och Demokrati sid 5 Samverkande partier Kommunfullmäktige Kommunalråd Samhällsskydd/ Beredskap sid 6 Räddningstjänst Eldning utomhus Sotning Lokal säkerhetsnämnd Kris Tillväxt och Näringsliv sid 6 Kommunens största arbetsgivare Turism sid 7 Roslagen Vallonbruk Upphandlingar sid 7 Återvinning sid 7 Övrigt sid 7 Bredbandsuppkoppling Folkhälsa Energi- och klimatrådgivning Konsumentrådgivning Slutförvar av kärnbränsle sid 2

3 Hej! Sommaren i Östhammars kommun är speciell då omsjungna Roslagen ger glans till sitt namn och Vallonbruken ståtar med sin byggnadskonst och med allehanda kulturutbud. Vintern ger den friluftsintresserade möjlighet till skridskoåkning på fjärden och dammarna eller skidåkning i stora skogen. Om du behöver tips för din utflykt, titta på eller kontakta turistbyrån i Östhammar, telefon Har du mer frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss via vår växel som har telefon eller besök oss på kommunkontoret på Stångörsgatan 10. Vi är alltid beredda att hjälpa till. Med varma hälsningar Sirkka-Liisa Bergkvist informationschef Om kommunen Östhammars kommun är en storkommun sedan Då slogs tre kommuner samman; Dannemora, Oland och Östhammar. I kommunen finns det marina nära eftersom 49 % av dess yta består av hav, sjöar och vattendrag. Vi har en stark industrikultur med anor från 1400-talet då gruvdriften startade i Dannemora och järnbruk byggdes upp. 30 % av kommunens befolkning väljer att bo på landsbygden. Barnomsorg Kommunens mål är att erbjuda barnomsorg inom fyra månader till alla föräldrar som arbetar eller studerar. Föräldrarna kan välja fritt mellan förskola och familjedaghem. Förskola I kommunen finns tolv kommunala förskolor. Förskolorna ingår i kommunens skolområden och leds av en rektor. Kommunalt anställda dagbarnvårdare tar emot barn i åldern 1-12 år i det egna hemmet. Skolbarnsomsorg Avser barn till och med tolv års ålder som går i skolan. Verksamheten finns ofta i grundskolans lokaler. Skolbarnsomsorg kan även erbjudas i familjedaghem. Förskoleklass Förskoleklass erbjuds alla sexåringar i kommunen. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Grundskola Cirka elever är fördelade på 14 kommunala grundskolor. Den största skolan har cirka 500 elever och den minsta har cirka 50 elever. Gymnasieskola Det finns tre gymnasieskolor i Östhammars kommun. Bruksgymnasiet och Forsmarks skola är kommunala gymnasieskolor. Wilhelm Haglunds Gymnasium är en friskola. Tätorterna Vi har fem större tätorter. Alunda och Gimo som finns efter väg 288. Österbybruk efter väg 290 och Östhammar och Öregrund efter väg 76. Barn och Ungdom Lära för livet Utbildning ska ge eleverna kunskaper och färdigheter, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. sid 3

4 Kulturskola I kulturskolan undervisas elever från grundskolan och gymnasiet, både i musik, dans och drama/teater. Skolan har även flera orkestrar och ensembler som ofta deltar i kommunens kulturliv. Särskola Särskolan omfattar årskurs 1-9 samt ett frivilligt tionde skolår. Verksamheten erbjuds inom träningsskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Vuxenutbildning Personer över 20 år räknas som vuxenstuderande och är berättigade att gå i kommunal vuxenutbildning. Bygga och Bo Ont om höghus men många villor Kommunens högsta hus är ett femvåningshus i Östhammar, om vi inte räknar in fyrarna Örskär och Djursten. Många väljer att bo i egethem byggd på kommunal tomtmark. Om du väljer att bo i lägenhet hittar lediga hyresbostäder via Stiftelsen Östhammarshem som har sitt kontor i Gimo, tel , eller Det finns dessutom många bostadsrättsföreningar. Lediga bostadsrätter säljs vanligen genom en mäklare eller per privatannonser. Byggnadsnämndskontoret arbetar med frågor som berör Plan- och bygglagen. Här ansöker du om bygglov, bokar tid hos stadsarkitekten och får råd om bygga och bo. Kontoret tar också fram detaljplaner och översiktsplaner. Miljökontoret arbetar för att genom rådgivning och kloka beslut skapa en bra livsmiljö för flera generationer. Hit vänder du dig i frågor om till exempel om avlopp, livsmedelsfrågor, kompostering och miljöfarlig verksamhet. Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens fastigheter, gator, parker och skog, vatten och avlopp samt renhållning, bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd, trafikfrågor samt kartverksamhet. Om du vill köpa en kommunal tomt så vänder du dig till tekniska förvaltningen. Där kan du ställa dig i tomtkön. Återvinning Läs mer under rubrik Övrigt och Återvinning. Fritid I fritidsförvaltningens regi bedrivs camping, simskolor, sim- o sporthallar, ishallar, idrottsplatser, friluftsområden, friluftsbad, fritidsgårdar, föreningskontakter, gäst- och småbåtshamnar. Motionsslingor och elljusspår att tillgänliga året om och om vi har riktig vinter så är föreningarna snabba att ploga fina skidspår. Föreningslivet är aktivt. På fritidskontoret finns ett föreningsregister där du kan söka efter en förening med dina intressen. Upplev skog och vattendrag som finns alldeles nära dig och alldeles gratis dessutom. En skridskotur på vinterisar och chocklad och macka i matsäck är aldrig fel. Kultur och Bibliotek Kultur är allt vardagsroligt från biblioteksbesök till konserter och teater och studiecirklar. Bibliotek finns i Alunda på Olandsskolan, Gimo på torget, Öregrund i Rådhuset, Österbybruk på Centralskolan och i Östhammar på Prästgatan. Bibliotek är inte bara böcker. Här kan du delta i sagostunger, föreläsningar, konserter, konstutställningar mm. Du kan hämta digitalt material i musik och böcker. Du kan läsa glassiga magasin och dagstidningar, alldeles gratis! En årlig Musikvecka arrangeras i början av juli. Den har pågått i snart 30 år och det finns artister för allehanda smaker på alla möjliga platser. sid 4

5 Bibliotekskort Ett praktiskt kort som du tar med dig då du lånar böcker mm på biblioteket. Kortet bifogas till dig som är nyinflyttad i kommunen. Kulturskola, heter vår musikskola, se under Barn och Ungdom. Omsorg och Stöd Det finns verksamhet under socialnämnden såsom ansvar för äldre och handikappade, individ och familjeomsorg samt verksamhet enligt alkohollagsstiftningen, men också stöd i form av skuldsanering, överförmyndararbete samt arbetsmarknadsinsatser och sysselsättning. Barn, ungdom, familj Barn- och ungdomssektionens verksamhet riktar sig till familjer med barn i åldrarna 0-20 år. Syftet med arbetet på enheten är att i samverkan med andra samhällsaktörer se till att barn och ungdomar får en så gynnsam uppväxtmiljö som möjligt. Föräldrar kan vända sig till socialtjänsten för att ansöka om kontaktfamilj, kontaktpersoner eller andra insatser, som kräver beslut från en myndighet. Adoption, vårdnads-, boende- och umgängesärenden samt fastställande av faderskap ingår i verksamheten. Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd Huvuduppgiften är att ta emot och handlägga din ansökan om ekonomisk bistånd i syfte att bidra till att människor blir självförsörjande. Missbruk och beroende Missbruksenheten arbetar främst med personer mellan år. Enhetens uppdrag är att utreda behov av hjälp och stöd vid missbruk av olika former. Utredningen skall resultera i lämpliga insatser anpassade till individen. När det gäller föräldrar med missbruksproblem samt ungdomar under 20 sker en samvekan med barn- och ungdomssektionen. Äldre Du som är äldre ska leva ett gott liv. Det innebär bl.a att få en bra omsorg, vård och service. En social grundsyn, ett hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssätt ska prägla verksamheten. Funktionshinder Om du har funktionsnedsättningar ska du kunna leva ett bra och meningsfullt liv, i trygghet och oberoende. Det innebär bl.a att få bra omsorg, vård och service. En social grundsyn och ett hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssätt ska prägla verksamheten. Socialjour Efter kontorstid arbetar socialjouren i Uppsala åt Östhammars kommuns socialförvaltning med akuta socialtjänstärenden i nära samverkan med fältverksamheter, polis och andra berörda myndigheter, samt bedriver rådgivning och myndighetsutövning. Telefon: , SOS 112. Fax: Öppettider: måndag-torsdag, fredagsöndag Under nattetid kl finns en beredskap som avropas via polis. Politik och Demokrati Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige består av politiker som vart fjärde år väljs av medborgarna. Valet sker samtidigt som riksdagsvalet, dvs den tredje söndagen i september. Nästa val äger rum år sid 5

6 Politikerna i kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen. Dessutom finns nämnder med ansvar för olika verksamheter. Sotning och brandskyddskontroll Kontakta Östhammars Sotningsdistrikt tel Samverkande partier Den politiska majoriteten innehas av sex partier i samverkan. Kommunalråd Jacob Spangenberg, C, finanskommunalråd, kommunstyrelsens ordförande Lokal säkerhetsnämnd I Forsmark finns två kärntekniska anläggningar, dels Forsmarks kärnkraftverk, dels slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall. Enligt svensk lag skall allmänheten ha möjlighet att få insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. För det finns det en lokal säkerhetsnämnd i varje kärnkraftkommun. Anna-Lena Söderblom, M, kommunstyrelsens vice ordförande, ordförande i lokala säkerhetsnämnden Kris I arbetet med samhällets krisberedskap betyder kris något som hotar grundläggande funktioner och värden. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas, eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska t ex vid en stor översvämning etc. Margareta Widén Berggren, S, kommunstyrelsens andra vice ordförande Samhällsskydd och Beredskap Kommunen ansvarar för den civila beredskapen om något allvarligt skulle hända. Räddningstjänst Vi ingår sedan januari 2005 i ett kommunal förbund, Räddningstjänsten i Norduppland, tillsammans med Tierps kommun. Eldning utomhus Under perioden 1/5 30/9 är det förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom detaljplanelagda områden. Kontakta räddningstjänsten för upplysningar och anmälan om eldning utomhus: Hemsida: Telefon: Tillväxt och Näringsliv Tillväxtkontoret har i uppdrag att bevaka, stödja och aktivt arbeta med att driva projekt som syftar till att utveckla näringslivet i Östhammars kommun. Till oss kan du vända dig om du behöver hjälp i dina kontakter med kommunen eller andra myndigheter, söker mark eller lokaler, vill ha kontakter med andra företag och nätverk, söker information om stöd och lån eller behöver prata om utvecklingen för ditt företag. Till företagens hjälp finns en Företagslots. På Tillväxtkontoret finns ett företagsregister där vi kan hitta just det företag du behöver för ditt behov och du kan på så vis anlita ortens näringsidkare. Kommunens största arbetsgivare är Östhammars kommun, AB Sandvik Coromant, Forsmarks Kraftgrupp AB och Österby Gjuteri. Det finns ytterligare 1800 företag, vilket innebär att vi har ett starkt näringsliv. sid 6

7 Turism Turismen är en snabbt växande näring och har stor betydelse i vår kommun. Du kommer att upptäcka att det dyker upp många nya ansikten när sommarsolen lyser. Det finns cirka 6000 fritidshus i kommunen som nyttjas flitigt av sina ägare. Ett turistbolag Visit Östhammar AB har bildats under våren Drygt 50 företag finns som aktieägare. Roslagen Turistinformation finns samlad på en hemsida I Roslagssamarbetet ingår kommunerna Östhammar, Norrtälje, Österåker och Vaxholm. Vallonbruk Missa inte alla vackra herrgårdar med parker, smedjor och bruksgator. Du hittar information om bruken på Upphandlingar För att konkurrensen ska fungera är det viktigt att den offentliga upphandlingen av varor och tjänster går rätt till. Syftet är att leverantörer ska få lika konkurrensvillkor och att skattemedlen ska användas på bästa sätt. I kommunen finns en upphandlingsstrateg. Återvinning Det finns återvinningscentraler i Alunda, Öregrund, Österbybruk och Östhammar samt på Väddika avfallsanläggning (väg 288 vid Hökhuvud). Återvinningscentralerna är avsedda för privatpersoner som bor permanent i kommunen eller i ett fritidshus. Företag hänvisas till Väddika avfallsanläggning. Du måste kunna visa upp ett Avfallskort då du lämnar ditt avfall. Kortet följer ofta med fastigheten, men du kan också beställa ett kort genom Kundtjänsten på Tekniska förvaltningen Övrigt Bredband Östhammars stadsnät är den dominerande leverantören av bredband i kommunen. Nätet ägs av kommunen, har 100 % geografisk täckning och är tillgänglig för alla. Energi- och klimatrådgivning Energi- och klimatrådgivningen i Östhammars kommun erbjuder Dig gratis rådgivning så att Du ska kunna minska din energianvändning och välja bättre energikällor ur miljö- och klimathänseende. Kommunen på webben När du söker mer information om Östhammars kommun så skiver du adressen på internet. Här hittar du blanketter, tjänster du kan direkt sköta via nätet och aktuell information. Kommunikationer Bussarna går kors och tvärs i kommunen med Upplands Lokaltrafik (UL) som naturligtvis har en turlista. Färjan mellan Öregrund och Gräsö är gratis. Närmaste tåganslutning finns i Uppsala och x. Till Åland åker du enkelt via Grisslehamn. Konsumentrådgivning Kostnadsfri vägledning för dig som bor i kommunen. Du får råd före köp och hjälp inom följande områden: Förköp, tester, marknadsöversikter, faktablad och information finns samlade. Ska du anlita hantverkare, bygga eller köpa hus? Hör av dig innan du bestämmer dig. Folkhälsa Som en del av vår folkhälsovision har Östhammars kommun en politiskt antagen folkhälsopolicy sedan juni Policyn är ett gemensamt styrdokument för övergripande folkhälsofrågor och det drogförebyggande arbetet. Slutförvar av kärnbränsle Styrelsen för Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har meddelat att föreslå att slutförvaret för det använda kärnbränslet, placeras i Forsmark i Östhammars kommun. SKB anser att detta är en långsiktigt säker lösning. sid 7

8 Informationen/2010mars/Slb Foto: Frida Eklund Edman Kontaktuppgift Kommunkontoret i Östhammar Stångörsgatan 10, Östhammar Telefon , fax

Lokal välfärd och samhällsutveckling

Lokal välfärd och samhällsutveckling Lokal välfärd och samhällsutveckling 2 Hej! Vi vill bjuda dig på ett smakprov på det engagemang som Östhammars kommun har för den lokala välfärden och samhällsutvecklingen. Det finns många utmaningar,

Läs mer

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på 036-172 400. Vi hjälper dig

Läs mer

Hargs Bruk AB. ett företag i tiden. Tack för i år! december 2010. kalender. På återseende 2011! www.osthammar.se

Hargs Bruk AB. ett företag i tiden. Tack för i år! december 2010. kalender. På återseende 2011! www.osthammar.se www.osthammar.se Industrihydraulik ÖI AB hemmabutiken i Östhammar SUBLIFT AB företagsmagasinet kalender december 2010 2010 Nästa Nätverksträff Datum: 2 februari 2011 Tid: 07.30 09.00 Lokal: Knutmassomuséet,

Läs mer

NYinflyttad. Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3. Nya bostäder i centrum - sid 4. Goda kommunikationer - sid 3

NYinflyttad. Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3. Nya bostäder i centrum - sid 4. Goda kommunikationer - sid 3 2015 NYinflyttad En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2015 www.nassjo.se Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3 Nya bostäder i centrum - sid 4 Goda kommunikationer - sid 3 Läs mer om... Barnomsorg

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

Projekt Mälarbanan. Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll. järfälla.kommunguide.se

Projekt Mälarbanan. Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll. järfälla.kommunguide.se Järfällaguiden 2014 Projekt Mälarbanan Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Pendeltågen får egna spår och

Läs mer

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad november 2006 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända

Läs mer

NYinflyttad. Vår oslipade diamant Lövhult. Välkommen till medborgarkontoret! En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2014 www.nassjo.

NYinflyttad. Vår oslipade diamant Lövhult. Välkommen till medborgarkontoret! En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2014 www.nassjo. 2014 NYinflyttad En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2014 www.nassjo.se Vår oslipade diamant Lövhult Välkommen till medborgarkontoret! Läs också om... Bostäder Utbildning Barnomsorg Kommunikationer

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun 2012 NYinflyttad Korta fakta om Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först

Läs mer

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad april 2010 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända dig

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor 2012 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Lev gott i Karlskrona! Gör din röst hörd! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona. Allt fler väljer att flytta till vår kommun. Att bo och leva

Läs mer

Attefallshus. Kommunguide. öppettider. Din säkerhet. Sotning och brandskyddskontroll. - nya bygglovsregler

Attefallshus. Kommunguide. öppettider. Din säkerhet. Sotning och brandskyddskontroll. - nya bygglovsregler Kommunguide Attefallshus - nya bygglovsregler Din säkerhet Värdefulla tips och checklista vid strömavbrott Föreningsregister Sotning och brandskyddskontroll 2015 Skandinaviens första golfbana Ryfors 1888

Läs mer

Vägvisaren. till Mariestad 2013/ 2014. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. till Mariestad 2013/ 2014. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren till Mariestad 2013/ 2014 www.mariestad.se www.mariestad.se 1 Utgiven AV Mariestad sjöstaden med stora möjligheter 542 86 Mariestad Tel 0501-75 50 00 Fax 0501-75 50 09 E-post info@mariestad.se

Läs mer

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde Aspviks koloniområde Kommunguide 2012 www.upplands-bro.se Gris i Kungsängens centrum, skulptör Carl Fredrik Reuterswärd Skalbagge i Bro centrum, skulptör Olle Brand Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter.

Läs mer

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se Nyinflyttad Välkommen till Simrishamns kommun POSTTIDNING NR 33 Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn Telefon 0414-81 90 00 Fax 0414-81 97 00 Besöksadress Stadshuset, Stortorget simrishamns.kommun@simrishamn.se

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan KommunGuide 2012 Det goda livet I Falköping har vi en vision om Det goda livet. Bra skolor, barnomsorg och äldreomsorg, välskötta parker och grönområden är några förutsättningar. Liksom ett rikt kultur-

Läs mer

TRELLEBORG. Allt från hav till skog, från stadskärna till bygata, från runstenar till framtidens teknologi

TRELLEBORG. Allt från hav till skog, från stadskärna till bygata, från runstenar till framtidens teknologi TRELLEBORG Allt från hav till skog, från stadskärna till bygata, från runstenar till framtidens teknologi Januari 2015 Kommunikationsenheten, Trelleborgs kommun Foto: Cathrine Ek, Ove Hed, Susanne Nilsson,

Läs mer

Vägvisaren. till Mariestad 2012. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. till Mariestad 2012. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren till Mariestad 2012 www.mariestad.se www.mariestad.se 1 Häng på! I Samlaren kan du lämna: Ljuskällor Batterier Gå eller Småelektronik cykla dina korta sträckor istället för att ta bilen t ex

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier 2014 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Följ Karlskrona kommun i sociala medier Välkommen till Karlskrona! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona, en av Sveriges soligaste städer.

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

Nya spännande utmaningar i Burlöv 2014

Nya spännande utmaningar i Burlöv 2014 Burlövs Kommunguide Bilden: Enrico Petralia testar Åkarps nya skatepark. Enrico jobbar för Föreningen Bryggeriet som byggt skateparken tillsammans med KFUM Burlöv och Burlövs kommun 2014 2 www.burlov.se

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Hoppas du och din familj kommer att trivas här hos oss. Jag tycker det är roligt att du valt Mölndal som din stad. Mölndal har

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare November 2014 Så funkar kommunen en guide för företagare Innehåll 4 Så funkar kommunen 4 Kommunstyrelsen leder arbetet i din kommun 5 Kommunen har obligatoriska och frivilliga uppgifter 5 Kommunerna väljer

Läs mer

ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN KOMMUN I UTVECKLING

ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN KOMMUN I UTVECKLING ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN KOMMUN I UTVEKLING ÖSTHAMMARS KOMMUN ÄR I ETT EXPANSIVT SKEDE Nyöppnandet av Dannemora gruvor, säkrare och bredare väg 88, framgångsrika verkstadsföretag och inte minst valet av

Läs mer