Ikano Koncept Privat. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m Försäkringarprivatikano

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ikano Koncept Privat. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 110901. Försäkringarprivatikano 2011.1.001"

Transkript

1 Ikano Koncept Privat -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m Försäkringarprivatikano

2 Innehåll Allmänna villkor 1 Livförsäkring 2 Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring 3 Vid arbetslöshet 3 Vid sjukdom 4 Sjukvårdsförsäkring 5 Försäkringen omfattar och ersätter 5 Vårdgaranti och second opinion 6 Begränsningar i omfattningen utöver vad som anges i de allmänna villkoren 7 Olycksfallsförsäkring 8 Barnförsäkring 9 Allmänna villkor 11 Den som inte är nöjd 14 Behandling av personuppgifter 14 Ordlista 15

3 Allmänna villkor -Försäkringsavtalet 1. Parter Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org. nr , för Sjuk & Arbetslöshetsförsäkring Ikano Försäkring AB org nr , Box 1202, Sundbyberg, nedan gemensamt kallade Ikano Försäkring. Båda bolagen har säte i Sundbyberg. Försäkringstagare är den som har ingått avtal om försäkring, nedan kallad Försäkringstagaren. eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning. Den Försäkrade får inte av hälsoskäl ha särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande. Den Försäkrade får vidare inte varit sjukskriven mer än 30 dagar i följd de senaste 360 dagarna. För Barnförsäkring gäller att förälder skall intyga att barnet är fullt friskt, och kraven på inträdesålder är anpassade till barnförsäkring. 3. Försäkringarnas omfattning Enskild försäkrings omfattning och skattekategori framgår av försäkringsbeskedet. Försäkrad är den på vars liv och hälsa försäkringen är tecknad, nedan kallad Försäkrad. Gruppmedlem är envar Försäkrad. Premiebetalare än den som angivits i ansökan och som åtagit sig att betala premien. Dessa försäkringsvillkor gäller tillsvidare för försäkringsavtal som tecknas eller förnyas från och med den 1/9 2011, och gäller försäkringsfall som inträffar under försäkringstid därefter. För försäkringsavtalet gäller det som anges i försäkringsbeskedet, dessa villkor, försäkringsavtalslagen och svensk lag i övrigt. Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som lämnas då försäkringen tecknas eller förnyas. Bestämmelse i försäkringsbeskedet har företräde framför bestämmelse i dessa villkor. 2.Villkor för anslutning Försäkringen kan tecknas av Försäkringstagaren på Försäkrad som uppfyller samtliga anslutningskrav. Grundvillkor för att teckna eller utöka försäkring är att den som ska försäkras: a. Är mantalsskriven i Sverige b. Omfattas av svensk Försäkringskassa c. Är minst 16 och högst 60 år d. Är Fullt arbetsför (se definition nedan) För Sjuk- och Arbetslöshetsförsäkring gäller även att den Försäkrade: a. Inte har kännedom om förestående varsel eller kommande arbetslöshet b. Inte har symptom eller kännedom om sjukdom c. Uppfyller något av nedanstående krav: i. Är tillsvidareanställd ii. Har korttidsanställning om minst 60 timmar per månad iii. Är företagare (se ordlista) med sin huvudsakliga inkomst från företaget Med fullt arbetsför menas att den Försäkrade kan fullgöra sitt vanliga arbete utan undantag och inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada 1

4 Livförsäkring 1. Grupplivförsäkring Vid den Försäkrades dödsfall under försäkringstiden, utbetalas ett engångsbelopp till den eller de insatta förmånstagarna. Försäkringsbeloppet bestäms av försäkringstagaren i ansökan om försäkringen eller i senare ansökan om ändring av beloppet, och framgår av försäkringsbeskedet. 2. Förmånstagare Försäkringsersättningen utbetalas till den eller de insatta förmånstagarna. 3. Undantag i försäkringens giltighet Utöver undantagen i de Allmänna villkoren gäller för Livförsäkring även nedanstående undantag. Självmord Om den Försäkrade begår självmord innan 1 år har förflutit från försäkringens ikraftträdande så lämnas ingen ersättning från försäkringen. Begränsningen gäller inte om det måste antas att försäkringen tecknades utan tanke på självmordet. Försäkringen gäller aldrig för självmord som inträffar i nära anslutning till försäkringens tecknande. En Försäkrad kan med ett egenhändigt undertecknat skriftligt förmånstagarförordnande föreskriva att försäkringsersättningen ska tillfalla en viss person/personer i händelse avförsäkringsfall. Om inget förmånstagarförordnande inskickas gäller följande förordnande: a) I första hand den Försäkrades make, sambo eller registrerade partner b) I andra hand den Försäkrades barn Förmånstagarförordnande ska, för att vara giltigt, vara avsänt till Ikano Försäkring innan den Försäkrades dödsfall och ha kommit Ikano Försäkring tillhanda. En förmånstagare enligt ett särskilt förmånstagarförordnande eller enligt det generella förordnandet, kan inte förfoga över sin rätt till ersättning (t.ex genom utfästelse, avstående, överlåtelse eller pantsättning) före den Försäkrades dödsfall. Ett förmånstagarförordnande som inte är oåterkalleligt, kan återkallas och eller ändras av Försäkringstagaren genom ett egenhändigt undertecknat skriftligt meddelande till Ikano Försäkring. Detta får verkan när meddelandet kommer Ikano Försäkring tillhanda. Om nytt förmånstagarförordnande kommer Ikano Försäkring tillhanda när det redan finns ett giltigt förmånstagarförordnande, anses det senare innebära en återkallelse av det tidigare och utfärdande av ett nytt förmånstagarförordnande. En förmånstagare kan med ett egenhändigt undertecknat meddelande till avstå från sin rätt till försäkringsersättning. Avståendet kan endast göras efter ett inträffat försäkringsfall och får inte ha några vidhängande villkor. Om en förmånstagare avstår från sin rätt så utbetalas försäkringsersättningen enligt den ordning som skulle ha gällt om den avstående förmånstagaren hade varit avliden. Ikano Livförsäkring AB Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg, Styrelsens säte: Sundbyberg, 2

5 Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Försäkringbeloppet framgår av Försäkringsbesked. Dagsersättning betalas i efterskott för de antal dagar den Försäkrade sammanhängande varit helt arbetsoförmögen eller helt arbetslös efter den s.k. karenstiden, dock längst i 360 dagar räknat från karenstidens slut. Dagsersättningen bestäms som 1/30 del av det valda månadsbeloppet. Dagsersättningen utbetalas aldrig för dagar under karenstiden. Utbetalningen kan göras under en kalender tid om 540 dagar från skadetillfället men med högst 360 ersättningsdagar. Den Försäkrade kan utan att förlora rätten till ersättning ta temporär eller varaktig anställning under dessa 540 dagar utan att förlora rätten till ersättning. 1. Företagare och delägare i fåmansbolag För Företagare (se ordlista) gäller att vid utbetalning från arbetslöshetsförsäkringen, utbetalas en ersättning om högst den genomsnittliga bruttoinkomsten från företaget under den närmast föregående 6 månadersperioden före skadetillfället, men aldrig mer än det valda försäkringsbeloppet. För att Företagare skall anses blivit arbetslös måste företaget vara nedlagt, någon formell uppsägning krävs då inte. Vidare skall den Försäkrades huvudsakliga inkomst ha kommit från bolaget. Kvalificeringstiden kan aldrig beräknas för tid efter den att kontrollbalansräkning upprättats eller annan tid då det står klart att företaget är på obestånd och kommer att läggas ned. Vid arbetslöshet Försäkringen utbetalar valt månadsbelopp vid ofrivillig uppsägning från arbetsgivaren eller nedläggning av företag eller dess verksamhet där den Försäkrade arbetar. Den Försäkrade skall ha en tillsvidareanställning, vara Företagare med huvudsaklig inkomst från företaget eller korttidsanställd med en arbetstid om minst 60 timmar per månad. Uppsägningen av anställd skall ske på grund av arbetsbrist eller för företagare vid nedläggning av företagets verksamhet, och under förutsättning att den Försäkrade haft anställningen/inkomsten oavbrutet i minst 360 dagar, utöver provanställningstid, innan uppsägningen. Dessa 360 dagar omfattar endast tid då den Försäkrade varken varit varslad eller i övrigt informerad eller haft kännedom om kommande uppsägning eller nedläggning av företag. För visstidsanställdoch företagare gäller en kvalificeringstidom 360 dagar. gäller en kvalificeringstid som är förkortad till 180 dagar. För Försäkrad som har korttidsanställning gäller att den Försäkrade skall ha haft en anställning om minst 60 timmar per kalendermånad under en oavbruten tid, närmast före arbetslösheten, om minst 540 dagar vilket den Försäkrade skall kunna styrka. Med hel arbetslöshet menas att den Försäkrade inte erhåller någon inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. Skadehändelsen skall vara giltig enligt svensk arbetsrätt för att omfattas av försäkringen. För Företagare räknas den dag konkurs avslutats och vunnit laga kraft som första dag som arbetslös och som kvalificeringstid tillgodoräknas inte tid från kontrollbalansräkning eller ansökan om konkurs eller motsvarande gjorts fram till dess den vinner laga kraft. 1. Undantag Utöver undantagen i de allmänna villkoren gäller försäkringen inte vid: Känd kommande arbetslöshet Arbetslöshet till följd av skadehändelse eller varsel som var känt eller som den Försäkrade borde ha känt till när försäkringen trädde i kraft (dagen efter den Försäkrade anslutits till försäkringen). Avböjd omplacering Arbetslöshet efter det att den Försäkrades avböjt erbjudande om omplacering. Kvalificeringstid Arbetslöshet som inträffar inom kvalificeringstid från det försäkringen trätt i kraft (dagen efter den Försäkrade anslutits till försäkringen) Förnyad arbetslöshet Arbetslöshet som inträffar inom 180 dagar med sammanhängande arbete från det att en föregående ersättningsperiod avslutats, eller, inom 180 dagar från det en tidigare period skulle ha avslutats om den tidigare skadehändelsen hade berättigat till ersättning från den här försäkringen s.k. kvalificeringstid. Karenstid Ersättning utbetalas inte för tid hänförlig till de första 30 dagarna efter det att hel arbetslöshet inträtt. Ersättning från annan försäkring Skada, till den del skadan sammanfaller med tid under vilken den Försäkrade samtidigt uppbär ersättning från annat omfattningsmoment i samma försäkring. För Försäkrad som vid utbetalning av ersättning från Ikano Försäkring samtidigt får ersättning från A-kassa 3

6 Om ersättningen från denna försäkring skulle påverka utbetalningen från annan försäkring (privat eller allmän) har Ikano Försäkring inte något ansvar för detta. Vid ersättning från allmän eller avtalsförsäkring Arbetslöshet under tid som sammanfaller med tid under vilken den Försäkrade samtidigt uppbär ålderspension eller sjuk- eller aktivitetsersättning. Vid uppsägningslön eller avgångsvederlag. Ersättning utbetalas ej för tid då den Försäkrade erhåller uppsägningslön eller motsvarande. Vid utbetalning av avgångsvederlag utbetalas ej ersättning för den tid som vederlaget avser eller beräknas på. 2. Skadeanmälan och utredning Ersättningsanspråk skall alltid styrkas med utbetalningsavier från A-kassa eller kontant arbetsmarknadsstöd eller intyg från Arbetsförmedlingen att den Försäkrade är anmäld och aktivt arbetssökande. Därutöver måste den Försäkrade kunna visa upp intyg från sin senaste arbetsgivare där anledningen till uppsägningen framgår och hur länge den Försäkrade varit tillsvidareanställd på heltid. Vid sjukdom Vid hel förlust av arbetsförmåga föranledd av sådan dokumenterad sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjuklön eller sjukpenning eller motsvarande enligt Lag om allmän försäkring utbetalas det avtalade försäkringsbeloppet. Utbetalning sker så länge arbetsoförmågan är helt nedsatt och som längst under 360 dagar. Arbetsoförmågan skall vara en följd av tillämpning av svensk rätt inom allmän sjukförsäkring för att omfattas av försäkringen. Ersättningsanspråk skall alltid styrkas med kopia av utbetalning från Försäkringskassa, samt övriga av Ikano Försäkring begärda handlingar. 1. Karens Vid sjukdom gäller en karens (dvs ersättning utbetalas inte under denna tid) om 30 dagar räknat från den första sjukskrivningsdagen, dvs den dag den Försäkrade insjuknar. Insjuknandedagen skall kunna styrkas i annat fall räknas första dagen för läkarintyg som insjuknandedag. Vid sjukdom relaterad till graviditet gäller en karenstid om 60 dagar. 2. Undantag Utöver undantagen i de Allmänna villkoren gäller undantag för: Skadehändelse för vilken den Försäkrade uppsökt läkare eller erhållit vård för inom 12 månader före det försäkringen trädde i kraft (dagen efter den Försäkrade anslutits till försäkringen). Även sjukdom som den Försäkrade haft symptom på inom 12 månader från försäkringens tecknande undantas från ersättning. När den Försäkrade varit symptom-, behandlingsoch/eller medicineringsfri under en sammanhängande period om 12 månader är sjukdomen ersättningsgrundande. Kvalificeringstid Skadehändelse som inträffar inom 90 dagar från det försäkringen trätt i kraft (dagen efter den Försäkrade anslutits till försäkringen), s.k. kvalificeringstid, ersätts inte. Särskilda sjukdomar Arbetsoförmåga som är en följd av utmattningssyndrom, akut stressreaktion, posttraumatiskt stressyndrom, anpassningsstörning, stressreaktion/krisreaktion, asteni, neurasteni, kroniskt trötthetssyndrom eller depression. Arbetsoförmåga som är en följd av ålders- och förslitningsrelaterade smärttillstånd i rygg, nacke, leder och muskler samt fibromyalgi. Arbetsoförmåga som är en följd av alkohol-, läkemedels- eller narkotikabruk. Efter skadeperiod Skadehändelse som inträffar inom 180 dagar med sammanhängande hel arbetsförmåga från det att en föregående ersättningsperiod avslutats, eller, inom 180 dagar från det en tidigare period skulle ha avslutats om den tidigare skadehändelsen hade berättigat till ersättning från den här försäkringen, när den senare skadehändelsen har sin grund i samma orsak som den första s.k. kvalificeringstid vid samma orsak. Skadehändelse som inträffar inom 30 dagar med sammanhängande hel arbetsfömåga från det att en föregående ersättningsperiod avslutats, eller, inom 30 dagar från det en tidigare period skulle ha avslutats om den tidigare skadehändelsen hade berättigat till ersättning från den här försäkringen, när den senare skadehändelsen har sin grund i en annan orsak än den första s.k. kvalificeringstid vid skilda orsaker. Skada, till den del skadan sammanfaller med tid under vilken den Försäkrade samtidigt uppbär ersättning från annat omfattningsmoment i samma försäkring. 3. Skadeanmälan och utredning Ersättningsanspråk skall alltid styrkas med läkarintyg som visar att den Försäkrade är helt arbetsoförmögen. Befintliga sjukdomar Ikano Livförsäkring AB Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg, Styrelsens säte: Sundbyberg, 4

7 Sjukvårdsförsäkring Försäkringen tecknas med karens för befintliga åkommor, samt med självrisk om 500 kr. Försäkring med karens täcker inte sjukdom eller skada som den Försäkrade haft symptom från eller fått vård eller medicinering för inom 24 månader före försäkringens tecknande för enskild Försäkrad. När Försäkrad varit symptom och behandlingsfri i 24 månader gäller försäkringen för nya skadefall därefter. I fråga om rätten till försäkringsersättning, anses för denna försäkringstyp, den Försäkrade som Försäkringstagare. Ersättning från försäkringen normalt inte till den Försäkrade, förutom vid exempelvis kostnadsersättningar. Försäkringen ersätter kostnader enligt respektive moments omfattning under förutsättning att dessa utförs av Ikano Försäkrings anvisade leverantörer och vårdgivare. Försäkringen kan i vissa fall ersätta åtgärder och kostnader utanför Norden efter godkännande i förväg. För vårdkostnader som uppstått under resa utanför Norden, som planeras pågå under högst 45 dagar, lämnar försäkringen ersättning för vårdkostnader upp till självriskkostnaden (högst SEK 3 000) för annan försäkring avseende resemomentet i hemförsäkring, reseförsäkring eller tjänstereseförsäkring. Försäkringen ersätter utgifter för operationer och andra avgifter för läkare i samband med sjukhusvård. Akut sjukvård och rådgivning i samband med smitta och sjukdom som omfattas av smittskyddslagen omfattas inte. Diagnostiserande konsultationer hos specialister och generella förberedande undersökningar ersätts om de bedöms som rimliga och relevanta för att få klarhet i om den Försäkrade lider av en sjukdom eller för att kontrollera en utförd behandling där det så är medicinskt betingat. Försäkringen gäller utan begränsning per Försäkrad och försäkringsår. 1. Ansvarstid Försäkringen har ingen ansvarstidsbegränsning under försäkringstiden. Ansvarstiden för varje försäkringsfall löper fram till försäkringens upphörande samt 3 månader därefter. När försäkringen upphör att gälla, upphör ansvarstiden efter 3 månader, liksom rätten till ersättning. Ansvarstiden upphör alltid när den Försäkrade fyller 65 år. 2. Auktoriserade vårdgivare och behandlingar Läkare, specialister osv som ger behandling måste ha behörighet i det land där de praktiserar sitt yrke. Dessutom ska metoden vara godkänd av de offentliga hälsovårdsmyndigheterna i landet där behandlingen äger rum. Behandlingsmetoder som ännu inte är godkända av hälsomyndigheterna men är under vetenskaplig utredning, kan ersättas om de godkänns i förväg av Ikano Försäkring. 3. Godkännande i förväg Alla kostnader ska godkännas i förväg av Ikano Försäkring och all vård måste vara planerad och förmedlad av Ikano Försäkrings angivna sjukvårdsplanering. Ersättningen begränsas till normala, sedvanliga, skäliga och nödvändiga kostnader. Ikano Försäkring avgör följaktligen hur många och vilka behandlingar som Försäkrad skall erhålla i varje enskilt skadefall. 4. Självrisk och Karenstid Försäkringens självrisk samt karenstid framgår av försäkringsbeskedet. Försäkringen omfattar och ersätter 1. Sjukvårdsrådgivning Försäkringen ger den Försäkrade rätt till sjukvårdsrådgivning per telefon, via Ikano Försäkrings anvisade telefonnummer. 2. Utökad sjukvårdsrådgivning Försäkringen ger även den Försäkrade tillgång till rådgivning och planering av vård, för sig själv eller Familjemedlemmar, som har gemensam bostad med den Försäkrade, som inte omfattas av denna försäkring. Kostnad för sådan vård som ej omfattas av försäkringen betalas av den Försäkrade. 3. Specialistvård Försäkringen omfattar medicinsk utredning och behandling av specialistläkare. Specialistläkarvården ska i första hand utföras av en vårdgivare på den Försäkrades vistelseort i Sverige. 4. Operation och sjukhusvård Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för operationsförberedande undersökning, operation och sjukhusvård hos vårdgivare där det bedöms lämpligast av Ikano Försäkring. 5. Receptbelagda läkemedel Ersättning lämnas för receptbelagda offentligt subventionerade läkemedel upp till vid var tid gällande högkostnadsskydd. Ersättning gäller endast för försäkringsfall som medfört sjukhusvistelse och/eller operation som godkänts i förväg av Ikano Försäkrings sjukvårdsrådgivning. 6. Efterkontroll Ersättning lämnas för nödvändig efterkontroll utförd av specialistläkare inom 3 månader efter att den För- 5

8 säkrade till följd av en ersättningsbar behandling blivit utskriven från på privatsjukhus eller genomgått operation. Ersättningen lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för efterkontroll inklusive röntgen, ultraljud och annan bilddiagnostik. Kontroll och återbesök utan nödvändig medicinsk indikation ersätts inte. 7. Eftervård och rehabilitering Ersättning lämnas i längst 6 månader i följd för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarordinerad eftervård och rehabilitering i samband med ersättningsbar operation eller sjukhusvård. Eftervård och rehabilitering skall i första hand förläggas till eller i närheten av hemorten. 8. Hjälp i hemmet efter operation Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för hemhjälp under sammanlagt 10 timmar efter operation som ersätts av försäkringen. Tjänsten ska utföras av en servicegivare med verksamhet på den Försäkrades hemort. 9. Hjälpmedel Ersättning lämnas för kostnader för tekniska hjälpmedel som legitimerad läkare föreskrivit i samband med ersättningsbar vård och som kan anses skäliga och nödvändiga för sjukdomens eller olycksfallsskadans läkning. Ersättning lämnas med upp till ett prisbasbelopp per Försäkrad. 10. Resor och logi Försäkringen täcker den Försäkrades nödvändiga och skäliga rese- och logikostnader som den Försäkrade har i samband med ersättningsbar operation. Ersättning lämnas även för en nära anhörigs rese- och logikostnader när den Försäkrade ska genomgå en större ersättningsbar operation eller vid operation om den Försäkrade av medicinska skäl behöver anhörigstöd (gäller för en person). Ersättning lämnas med upp till 10 % av prisbasbeloppet per försäkringsfall och ersättningsberättigad. 11. Kostnader inom offentlig vård Ersättning för patientavgifter inom offentlig vård ersätts endast vid de tillfällen där den Försäkrade blir remitterad till specialistvård som omfattas av denna försäkring. Patientavgifter ersätts maximalt upp till högkostnadsskyddet. 12. Sjukgymnastik Ersättning lämnas för upp till 10 besök eller behandlingar per försäkringsfall hos legitimerad sjukgymnast efter remiss från behandlande läkare. efter remiss från behandlande läkare. 14. Naprapat Ersättning lämnas för upp till 10 besök eller behandlingar per försäkringsfall hos legitimerad naprapat efter remiss från behandlande läkare. 15. Psykolog och psykoterapeut Ersättning lämnas för upp till 10 besök eller behandlingar per försäkringsfall hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut efter remiss från behandlande läkare. 16. Akupunktur Ersättning lämnas för upp till 5 besök eller behandlingar per försäkringsfall hos akupunktör efter remiss från behandlande läkare. 17. Tandvårdskostnader Försäkringen ersätter upp till ett halvt prisbasbelopp per försäkringsfall, om ersättningsbar somatisk sjukdom eller följder därav skadat tänderna väsentligt. Annan odontologisk behandling ingår inte. 18. Osteopat Ersättning lämnas för upp till 5 besök eller behandlingar per försäkringsfall hos osteopat efter remiss från behandlande läkare. 19. Dietist Ersättning lämnas för upp till 5 besök eller behandlingar per Försäkrad hos dietist efter remiss från behandlande läkare om den Försäkrades BMI (Body Mass Index) överstiger Cancer Ersättning lämnas för kostnader för medicinskt nödvändig undersökning och behandling av cancersjukdomar på privat sjukhus eller annat sjukhus som är specialiserat inom cancervård inom Norden och i Tyskland om vård ej kan erhållas inom offentlig vård inom den tid som undersökande läkare bedömer som nödvändig och om sjukdomstillståndet bedöms som livshotande. 21. Logoped Ersättning lämnas för kostnader för besök hos logoped upp till 5 behandlingar per Försäkrad. Ersättning lämnas för taldysfunktion som har samband med ersättnings bar somatisk sjukdom som debuterar under försäkringstiden. Vårdgaranti och second opinion 1. Vårdgaranti Operation 15 dagar Försäkringen garanterar den Försäkrade rätt till inläggning på privatsjukhus inom 15 arbetsdagar från det att Ikano Försäkring har mottagit fullständig och nödvän- 13. Kiropraktor Ersättning lämnas för upp till 10 besök eller behandlingar per försäkringsfall hos legitimerad kiropraktor 6

9 dig medicinsk dokumentation som utvisar ett sådant behov. Om behandlingen består av flera planerade inläggningar gäller vårdgarantin den första inläggningen. Om en operation eller annan behandling måste senareläggas av medicinska skäl eller att Försäkrad inte accepterar tiden för inskrivning, gäller inte garantin. Garantin gäller den vård som är möjlig att tillgå inom den privata vårdsektorn i Norden. Om vårdgarantin för inläggning inte uppfylls får den Försäkrade SEK 500 per arbetsdag fram till datum för inskrivning för operation eller annan behandling på privatsjukhus lämnats, upp till en ersättningsnivå om 1 prisbasbelopp. 2. Servicegaranti Specialistvård Försäkringen garanterar den Försäkrade rätt till bokat besök hos specialist inom 5 arbetsdagar från det att Ikano Försäkring har mottagit samtal från Försäkrade där behovet av ett specialistbesök avtalas. Vid sjukdom eller då besvären från sjukdomen av Ikano Försäkring bedöms mindre allvarliga, garanteras besök inom 10 dagar. Om behandlingen består av flera planerade specialistläkarbesök gäller servicegarantin det första besöket. Om en behandling måste senareläggas av medicinska skäl eller att Försäkrad inte accepterar tiden för besöket, gäller inte servicegarantin. Servicegarantin gäller den vård som är möjlig att tillgå inom den privata vårdsektorn i Norden. Om Servicegarantin inte uppfylls får den Försäkrade SEK 500 per arbetsdag fram till datum för besök hos specialist eller behandling på privatsjukhus, upp till en ersättningsnivå om 1 prisbasbelopp. 3. Second opinion Second opinion ger en Försäkrad i vissa fall rätt till ytterligare en medicinsk bedömning av en specialist, som godkänns i förväg av Ikano Försäkring. Second opinion gäller om den Försäkrade står inför svåra medicinska ställningstaganden avseende vård eller behandling på grund av en allvarlig och/eller livshotande sjukdom som ersätts av försäkringen, förutsatt att: - behandlingen kan innebära särskilda risker, - valet har betydelse för framtida livskvalitet och - det inte står helt klart för läkarvetenskapen, vilken behandling som är lämpligast i det aktuella fallet. 4. Third opinion Om specialistläkarna efter en second opinion har olika uppfattning om vilken behandling som är lämpligast för den Försäkrade, erbjuds bedömning av en tredje specialistläkare. Efter denna bedömning ersätts inte ytterligare bedömning av skadan. Begränsningar i omfattningen utöver vad som anges i de allmänna villkoren 1. Undantagna åkommor och behandlingar Om inte annat framgår av försäkringsbeskedet och utöver vad som framgår av respektive produktvillkor, gäller inte försäkringen för kostnader som avser: - Förebyggande vård och åtgärd, akut vård, experimentell vård, alternativ vård och behandlingar utförd av naturläkare eller homeopat och naturmedicinska preparat. - Organtransplantationer och behandling i samband med detta, samt följder därav. - Behandling av tänder, tandsjukdomar eller tandskada utöver vad som anges ovan. - Preventivmedel, behandling av komplikationer och kontroller under eller i samband med familjeplanering graviditet, förlossning, abort eller fertilitetsundersökning och behandling av infertilitet, sterilisering och sexuell dysfunktion. - Behandling och utredning av snarkning och sömnapné. Behandling kan dock ersättas om specialist i offentlig vård anser att behandling erfordras och den inte kan utföras inom ramen för den statliga vårdgarantin (90 dagar efter beslutet om behandling). - Behandling och utredning av trötthetssyndrom, elöverkänslighet stressreaktioner och utbrändhet. - Vaccination/vaccin, syntest, glasögon och linser, hörselhjälpmedel. - Operativa ingrepp och laserkirurgi i syfte att korrigera brytningsfel i ögat - Behandling och utredning av åderbråck (varicer) Behandling kan dock ersättas om specialist i offentlig vård anser att behandling behövs och den inte kan utföras inom ramen för den statliga vårdgarantin (90 dagar efter beslutet om behandling). - Behandling av besvär, där läkare bedömer att sjukdomen/skadan/besväret inte är behandlingsbart. - Kosmetiska behandlingar och operationer eller följder därav, såvida dessa inte är en följd av en ersättnings bar sjukdom eller olycksfallsskada som medför behov av rekonstruktiv kirurgi. - Medfödda sjukdomar, funktionsnedsättningar samt kroppsliga defekter. - Kontroll, behandling och operationer av fetma eller övervikt eller följdsjukdomar som har ett konstaterat medicinskt samband med den Försäkrades övervikt, samt kontroll och behandling i samband med diet och viktreglering. - Uteblivet besök, ett avtalat/bokad besök, behandling eller operation på en mottagning, sjukhus eller klinik där den Försäkrade uteblivit eller avbokning sker mindre än 24 timmar före avtalat besök. Kostnaden debiteras då den Försäkrade. - Läkarintyg eller hälsointyg. - Sjukdom, besvär eller olycksfall som orsakats av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller 7

10 narkotiska preparat. - HIV, veneriska sjukdomar, och sjukdom som omfattas av smittskyddslagen - Olycksfallsskada eller besvär/sjukdom till följd av att den Försäkrade utövar idrott där den Försäkrade erhåller ersättning för sitt utövande. - Behandling och utredning av trötthetssyndrom, elöverkänslighet, stressreaktioner och utbrändhet. 2. Befintlig åkomma Försäkringen gäller aldrig för behandlingsbehov som förelåg vid anslutningen till försäkringen och där behandlingsbehov grundar sig på medicinsk utredning som förelåg vid anslutningen eller som görs inom 30 dagar efter anslutningen. Olycksfallsförsäkring Försäkringen gäller för olycksfallsskada som drabbar den Försäkrade, både under arbetstid som fritid sk heltidsförsäkring. Med olycksfall menas en kroppsskada som uppstår genom plötsligt, ofrivilligt och utifrån kommande våld mot kroppen, vid en identifierbar tid och plats. Som olycksfallsskada menas också förfrysning samt solsting. Som olycksfallsskada räknas inte: - Förgiftning - Skada som uppkommer i samband med medicinsk behandling i all form Försäkringen ersätter: - Kvarstående invaliditet såväl medicinsk som ekonomisk, som har direkt samband med olycksfallet - Läkekostnader med upp till kr (ej akutsjukvård) - Kostnaden för läkarintyg för bedömning av invaliditetsgrad upp till kr - Glasögon och kläder som bars vid olycksfallet med upp till kr - Reskostnader inom Sverige med upp till kr - Rehabilitering, exempelvis sjukgymnastik mm som anses behövligt för skadans läkning upp till kr - Hjälpmedel som krävs för skadans läkning upp till kr - Tandskador upp till kr - Sveda och Värk - Ärrersättning Samtliga kostnadsersättningar skall godkännas i förväg av Ikano Försäkring. 1. Kvarstående Invaliditet Försäkringens ersättning grundas på graden av Invaliditet i förhållande det valda försäkringsbeloppet. Det högsta bedömda beloppet p.g.a medicinsk eller ekonomisk invaliditet utbetalas. Ikano Försäkring gör denna bedömning, dock skall medicinsk invaliditet överstiga 50 % och den Försäkrade skall erhålla icke tidsbegränsad sjukersättning eller motsvarande p.g.a olycksfallet, för att beräkning skall göras enligt denna. Vi framtida försämring kan den Försäkrade begära omprövning av graden av invaliditet. Denna rätt skall dock påkallas inom 10 år från dess beslut om invaliditetsgraden fastställts av Ikano Försäkring första gången. Försämringen skall också ha ett direkt samband med skadan och inte ha sin orsak i senare tillkomna skador eller sjukdomar eller pga av naturlig åldersförändring. Sådan omprövning kan endast göras med medicinsk 8

11 invaliditet som bedömningsgrund. Utbetalning på grund av kvarstående invaliditet utbetalas när denna kunnat fastställas, normalt tidigast 12 månader från skadetillfället, eller tidigare om det är helt klarlagt att den kan fastställas före denna tidpunkt. Om bedömningen fördröjs (och förväntas dröja mer än 6 månader ytterligare) oavsett orsak utbetalas efter 12 månader en förskottsersättning om 25 % av det belopp som bedöms adekvat. Det förskotterade beloppet omräknat i det vid utbetalningen gällande Prisbasbelopp avräknas alltid vid slutgiltig bestämmande av invaliditetsgrad och utbetalning av ersättningsbeloppet. Om den Försäkrade avlider innan invaliditetsgraden kunnat fastställas utbetalas ett belopp till den Försäkrades dödsbo som beräknas avseende medicinskt invaliditet, där graden av invaliditet med säkerhet kan fastställas med hjälp av den information som finns tillgänglig. Försäkringsbelopp i Prisbasbelopp ger ersättning med motsvarande antal Prisbasbelopp vid utbetalningen (värdesäkring) i förhållande till valt försäkringsbelopp och den bedömda invaliditetsgraden. Nedtrappning av försäkringsbeloppet görs inte på grund av den Försäkrades ålder vid olycksfallet. Om den Försäkrade vid olycksfallet redan tidigare hade en sjukdom eller skada lämnas ingen ersättning för försämring av dessa befintliga skador eller besvär. Skälig hänsyn tas vid fastställande av invaliditetsgraden till befintliga skador och besvär och till vilken grad invaliditeten kan hänföras till olycksfallet. Om den Försäkrade själv genom uppsåt eller genom grov oaktsamhet förvållar olycksfallet kan ersättning komma att nedsättas, i förhållande till omständigheterna och skälighet av nedsättningen. Ikano Försäkring kan helt avslå ersättning vi dessa tillfällen. 2. Reskostnader Försäkringen ersätter resekostnader inom Sverige. Utbetalning sker vid vård,rehabilitering och eller för resor till och från arbete under läkningstiden för skadan och inom 90 dagar från skadetillfället. Ikano Försäkring avgör skäligheten av reskostnader beroende på skadans art och omständigheter i övrigt och med hänsyn till den Försäkrades normala kostnader för resor. 3. Sveda och Värk Ersättning utges då olycksfallet leder till sjukhusvistelse med övernattning och eller sjukskrivning. Beloppet beräknas som dagsersättning. 4. Ärrersättning Ersättning utges och beräknas med ett för försäkringsbranschen gemensamt tabellverk. 5. Samordning med annan försäkring Ersättning för kostnader ersätts i första hand från annan försäkring såsom allmän försäkring, reseförsäkring, trafikförsäkring, arbetsskadeförsäkring eller övrig kollektivavtalad försäkring. Barnförsäkring Försäkringen kan tecknas på barn upp till dess barnet fyller 20 år, och gäller som längst till dess den Försäkrade fyller 25 år. 1. Rätten till ersättning Rätt till invaliditetsersättning inträder om sjukdom eller olycksfallsskada medfört bestående nedsättning av den Försäkrades kroppsfunktion och tillståndet bedöms som stationärt och inte livshotande. Förutsättning för rätt till invaliditetsersättning är, dels att sjukdomen debuterat eller att olycksfallsskadan inträffat under försäkringstiden. Rätten inträder tidigast två år efter att sjukdomen debuterade eller olycksfallsskada inträffade, dock tidigast vid 18 års ålder och senast vid 30-årsdagen. Efter 24 månader görs en bedömning av vilken invaliditetsgrad som kan bli aktuell. Efter denna bedömning utbetalas 25 % av det belopp som anses tillkomma den försäkrade vid en senare tidpunkt. Beloppet avräknas sedan vid slutreglering med det antal Prisbasbelopp som utbetalats. Efter särskild medicinsk prövning kan bedömningen av den ekonomiska invaliditeten uppskjutas till efter 30-årsdagen. Detta om så bedöms nödvändigt enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande rehabiliteringsmöjligheter, dock längst i fem år. Invaliditetsbedömningen kan skjutas upp så länge detta, enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande rehabiliteringsmöjligheter, är nödvändigt. Skulle försäkringen inte längre vara gällande då den definitiva invaliditetsgraden ska fastställas beaktas endast direkta följder av sjukdom eller olycksfallsskada som inträffat under försäkringstiden. Om den Försäkrade avlider innan invaliditetsgraden kunnat fastställas utbetalas ett belopp till den Försäkrades dödsbo som beräknas avseende medicinskt invaliditet, där graden av invaliditet med säkerhet kan fastställas med hjälp av den information som finns tillgänglig. Bestämningen sker med hänsyn till den Försäkrades 9

12 förmåga att trots sjukdomen eller olycksfallsskadan utföra något slag av arbete som motsvarar dennes krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras. Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete även i annat yrke prövats. Samtliga möjligheter till rehabilitering ska också vara utredda. Försäkringsbelopp i Prisbasbelopp ger ersättning med motsvarande antal Prisbasbelopp vid utbetalningen (värdesäkring) i förhållande till valt försäkringsbelopp och den bedömda invaliditetsgraden. 2. Definition av begreppet olycksfall Med olycksfall menas en kroppsskada som uppstår genom plötsligt, ofrivilligt och utifrån kommande våld mot kroppen, vid en identifierbar tid och plats. Som olycksfallsskada menas också förfrysning samt solsting. Som olycksfallsskada räknas inte: - Förgiftning - Skada som uppkommer i samband med medicinsk behandling i all form 3. Ersättningar Försäkringen ersätter: - Kvarstående invaliditet såväl medicinsk som ekonomisk, som har direkt samband med olycksfallet - Läkekostnader med upp till kr (ej akut-sjukvård) - Kostnaden för läkarintyg för bedömning av invaliditetsgrad upp till kr - Glasögon och kläder som bars vid olycksfallet med upp till kr - Reskostnader inom Sverige med upp till kr inklusive föräldrars resekostnader vid Försäkrads sjukhusvistelse - Rehabilitering, exempelvis sjukgymnastik mm som anses behövligt för skadans läkning upp till kr - Hjälpmedel som krävs för skadans läkning upp till kr - Tandskador upp till kr - Sveda och Värk - Ärrersättning För dessa ersättningar tillämpas samma regelverk och beskrivningar som finns under Olycksfall (vuxen) i detta villkor. 4. Undantag Förutom undantagen i de allmänna villkoren gäller nedanstående undantag: Särskilda sjukdomar Sjukdomar enligt nedan angivna ICD-koder ersätts aldrig från försäkringen och inte heller lämnas ersättning för följder av sådana sjukdomar. - Cystisk fibros ICD E84 - Epilepsi ICD G40 - Neuropsykiatrisk störning ICD F70-F99 (t ex ADHD, autism, utvecklingsförsening) - Sjukdom inom centrala nerv-och muskelsystemet ICD G11, G12, G60, G71 och G80 (t ex CP, muskelförtvining) - Sensorieneural hörselnedsättning ICD H90 - Blödarsjuka ICD D66 och D67 - Missbildning och kromosomavvikelse ICD Q00-Q99 (t ex Downs syndrom, missbildning i inre organ) Tillkommande diagnoser eller ändrade diagnosbeteckningar med ovan angivna ICD-koder omfattas även de av undantaget. Psykiska sjukdomar Begränsning av försäkringens omfattning vid psykisk sjukdom: För psykisk sjukdom ICD F00-F69 (t ex psykos, anorexi, bulimi, schizofreni och depression) lämnar försäkringen inte ersättning för medicinsk- eller ekonomisk invaliditet. Övriga moment i försäkringen gäller vid psykisk sjukdom. Tillkommande diagnoser eller ändrade diagnosbeteckningar med ovan angivna ICD-koder omfattas även de av denna begränsning. 5. Arbetsoförmåga Med arbetsoförmåga menas av sjukdom eller olycksfallsskada har orsakat en nedsättning av full arbetsförmåga med minst 50 %. Till grund för bedömning av arbetsoförmågan läggs endast sådana symtom och funktionsnedsättningar som objektivt kan fastställas. 6. Invaliditet Med invaliditet menas att sjukdomen eller olycksfallsskadan orsakat en bestående nedsättning av kroppsfunktionen eller att arbetsförmågan för framtiden minskat till följd av skada eller sjukdom. Vid bedömning av invaliditetsgraden skiljer man mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet är den bestående funktionsnedsättning som fastställs oberoende av den Försäkrades yrke, arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsättningen skall objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk, förlust av inre organ och sinnesfunktion. Kan förlorad kroppsdel ersättas av protes, bestäms invaliditetsgraden även med beaktande av protesfunktionen. Vid invaliditetsbedömning tas även hänsyn till implantat, hörapparat eller glasögon. Ekonomisk invaliditet är den bestående nedsättningen 10

13 av den Försäkrades arbetsförmåga till följd av sjukdomen eller olycksfallsskadan. Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete i annat yrke prövats. En förutsättning för att rätten till ersättning för ekonomisk invaliditet skall prövas är att den framtida arbetsförmågan bedöms vara bestående nedsatt med minst 50 %. 7. Utbetalning Försäkringsersättningen utbetalas till den Försäkrade. Är den Försäkrade omyndig och ersättningen vid utbetalningstillfället överstiger två prisbasbelopp sätts ersättningen in på konto med överförmyndarspärr. 8. Rätten till ersättning Nedanstående förutsättningar ska vara uppfyllda för att rätt till ekonomisk invaliditetsersättning ska föreligga: Arbetsförmågan bedöms vara för framtiden bestående nedsatt med minst 50 % senast vid 30-årsdagen. Medicinsk och yrkesmässig rehabilitering ska ha genomförts och utretts. 9. Omprövning Möjlighet till omprövning av ersättningen om den medicinska- eller ekonomiska invaliditeten ökar Rätt till omprövning av medicinsk-och ekonomisk invaliditet föreligger fram till 30-årsdagen. Om sjukdomen eller olycksfallsskadan medför att den Försäkrades kroppsfunktion väsentligt försämras eller att den Försäkrade förlorar ytterligare arbetsförmåga efter det att Ikano Försäkring tagit slutlig ställning till den Försäkrades rätt till ersättning med anledning av sjukdomen eller olycksfallsskadan, har den Försäkrade rätt att på grund av de nya omständigheterna får invaliditetsgraden omprövad. Den Försäkrade ska skriftligen anmäla önskemål om omprövning till Ikano Försäkring och samtidigt lämna uppgifter som kan medföra rätt till omprövning. 10. Option till Olycksfallsförsäkring När den Försäkrade fyller 25 år finns rätten att utan hälsoprövning teckna en Olycksfallsförsäkring för vuxen med högst samma försäkringsbelopp. Försäkring tecknas med pris och villkor som då erbjuds från Ikano Försäkring som enskilt avtal. Rätten skall påkallas av den försäkrade inom 90 dagar från dess den Försäkrade fyller 25 år. Allmänna villkor 1. Geografisk giltighet Försäkringarna gäller om annat ej angivits i dessa villkor inom Norden. Försäkringarna gäller även vid resa utom Norden om den planeras pågå under högst 45 dagar. Notera dock att sjukvårdsförsäkring har begränsningar avseende vård utanför Sverige. 2. Administration För skadehantering och riskbedömning svarar alltid Ikano Försäkring, det dagliga arbetet kan utföras av den eller de partners som bolaget från tid till annan tecknat avtal med. 3. Upplysningsplikt Försäkringstagaren och den Försäkrade är skyldiga att på Ikano Försäkrings begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för om försäkringen ska meddelas, vidmakthållas, utvidgas eller förnyas. Försäkringstagaren och den Försäkrade är under försäkringstiden skyldig att upplysa Ikano Försäkring om sådana förändringar hos den Försäkrade som kan ha betydelse för försäkringen, exempelvis ändrad lön, anställningens upphörande eller bosättning utanför Norden. En Försäkringstagare eller Försäkrad som inser att tidigare lämnad information är oriktig eller ofullständig, ska omedelbart rätta uppgifterna. 4. Oriktiga uppgifter Om den Försäkrade, eller någon annan med dennes vetskap, har lämnat oriktiga uppgifter vid försäkringens tecknande eller förnyelse kan det medföra att försäkringen är ogiltig i sin helhet eller att rätten till ersättning begränsas enligt försäkringsavtalslagens bestämmelser. Om den som begär ersättning från försäkringen med avsikt eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller ofullständig uppgift eller förtiger eller döljer något förhållande som har betydelse för bedömningen av rätten till ersättning eller Ikano Försäkring ansvarighet enligt försäkringen så kan ersättningen sättas ned i den omfattning som är skälig med hänsyn till omständigheterna. 5. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter i försäkringsavtalet Försäkringstagaren äger sätta annan i sitt ställe, om denne med Ikano Försäkring ingår avtal om att på likartade villkor överta ansvar för försäkringarna, samt övertar det arbetsgivaransvar Försäkringstagaren hade för Försäkrad. Sådan överlåtelse ska skriftligen meddelas Ikano Försäkring och godkännas. Partssuccessio- 11

14 nen ska anses ha skett vid tidpunkten då arbetsgivaransvaret övergick till annan. Ikano Försäkring äger sätta annan försäkringsgivare i sitt ställe genom s.k. beståndsöverlåtelse. Sådan överföring får ske enbart om den omfattar alla Försäkrade och inkluderar övertagande av ansvar för pågående försäkringsfall såväl som den Försäkrade som beviljats premiebefrielse före överföringen. Sådan överföring kräver inte Försäkringstagarens godkännande. 6. När försäkringen börjar gälla Anslutning till försäkringen sker genom anmälan till Ikano Försäkring. Försäkringen börjar gälla dagen efter den avsänts till Ikano Försäkring under förutsättning att den Försäkrade uppfyller samtliga anslutningskrav. Om Ikano Försäkring enligt tillämpade regler ska återförsäkra viss del av försäkringen på grund av försäkringens storlek, inträder ansvarigheten för denna del dock först när återförsäkringen beviljats. 7. Ångerrätt Om du ångrar dig Är du inte nöjd med ditt köp av försäkring har du rätt att ångra dig. Om du meddelar Ikano Försäkring inom 30 dagar från den dag du fått bekräftelse på att försäkringen börjat gälla kan du omedelbart avsluta avtalet genom att på valfritt sätt kontakta Ikano Försäkring.. Du får då tillbaka inbetald premie. Du kan även när som helst skriftligen meddela Ikano Försäkring att du inte längre önskar behålla din försäkring och oförbrukad premie återbetalas då. Utbetalning sker inte om beloppet understiger 50 kr. 8. Gruppförsäkring Gruppen består av de Försäkringstagare och Försäkrade som är anslutna/försäkrade i Ikano Koncept Privat. En förutsättning för att försäkringen för enskild ska kunna vara giltig är att gruppavtalet gäller. Försäkringen omfattar samtliga personer som anmälts till gruppavtalet, som gäller 1 år i taget. Försäkringen kan på de villkor Ikano Försäkring anger, förlängas med 1 år i sänder. Ansökan om försäkring kan göras så länge den Försäkrade inte uppnått försäkringens högsta inträdesålder. Ikano Försäkring har rätt att, vid förlängning av en försäkring, ändra försäkringsvillkoren och eller premien. Om sådan ändring sker tillämpas dessa förändringar först vid närmast följande försäkringsårsskifte. 9. Premiebetalning Premien för försäkringen ska betalas av Premiebetalaren. Den första premien ska betalas senast 14 dagar efter att premiefakturan har avsänts. Fortsatta premiebetalningar ska betalas i förskott senast på den första dagen i varje premieperiod. Om premieperioden är längre än 1 månad får premien även betalas inom 1 månad efter att premiefakturan avsänds, om detta ger längre tid. Premien förbrukas under löpande försäkringstid och vid sänkning av belopp återbetalas normalt oförbrukad eller felaktigt erlagd premie, till Försäkringstagaren. Återbetalning av belopp understigande 50 kr görs inte. 10. Dröjsmål med premiebetalningen Om premien inte betalas i rätt tid får försäkringen sägas upp av Ikano Försäkring. Uppsägning sker skriftligt med 14 dagars uppsägningstid från avsändandet. Om hela premien betalas under uppsägningstiden fortsätter försäkringen att gälla, i annat fall upphör den. En försäkring som har upphört på grund av obetald premie kan återupplivas genom att alla obetalda premier betalas inom 3 månader från det att uppsägningen fått verkan. Försäkringen börjar då gälla dagen efter betalningen men gäller inte för någon händelse under perioden som försäkringen var uppsagd eller för senare följder därav. Försäkringen kan inte återupplivas om dröjsmålet avser den första premiebetalningen. Vid dröjsmål med premiebetalning har Ikano Försäkring rätt att kräva dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande lagstiftning därom. 11. Ändringar Om de grundläggande förutsättningarna för försäkring-en ändras under försäkringstiden, exempelvis genom lag, förordning, myndighetsföreskrift eller annat tving-ande påbud, får försäkringen ändras i motsvarande mån med verkan från och med den premieperiod som infaller närmast efter att 1 månad har förflutit från det att skriftligt besked om ändringen har avsänts till Försäkringstagaren. Ikano Försäkring äger vidare rätt ändra i försäkringsvillkoren om detta krävs av försäkringstekniska skäl eller annars för att upprätthålla god standard av försäkrings- och rörelserisker eller annan särskild omständighet. En sådan rätt föreligger om den krävs för att upprätthålla en skälig prissättning samt skälig föredelning av risker inom försäkringstagarkollektivet. Ikano Försäkring äger inte rätt att ändra i villkoret till nackdel för Försäkringstagare eller annan ersättningsberättigad på grund av att försäkringsfall inträffat eller den Försäkrades hälsa försämrats. 12

15 Ikano äger vidare rätt att göra redaktionella ändringar i försäkringsvillkor utan att i särskild ordning meddela Försäkringstagare och eller Försäkrad. 12. Åtgärder vid skada Anmälan om händelse som kan ge rätt till ersättning och framställan om ersättningskrav ska ske så snart som möjligt och enligt de anvisningar som lämnas av Ikano Försäkring. Den Försäkrade och Försäkringstagaren ska tillhandahålla de upplysningar och intyg och godkännanden för inhämtande av upplysningar om den Försäkrade, som Ikano Försäkring begär som krävs för att fastställa rätten till ersättning och fortsatt behandling. Om Ikano Försäkring ej kan erhålla korrekta upplysningar från, vårdgivare, sjukhus, Försäkringskassan eller annan, kan rätten till ersättning helt eller delvis begränsas. Ikano Försäkring ska betala försäkringsersättning senast en månad efter det att rätten till ersättning inträtt och den som gör anspråk på ersättning fullgjort vad som Ikano Försäkring ska betala ränta enligt 6 i räntelagen (1975:635) om betalning inte sker i tid. 13. Undantag Särskilt riskfylld verksamhet Försäkringen gäller inte, om ej annat särskilt anges i försäkringsbesked eller om Ikano Försäkring gjort skriftligt tillägg till dessa villkor, för skador som uppstått på grund av att den Försäkrade är eller har varit verksam - som förare eller i övrigt tjänstgörande ombord vid militär flygning, avancerad flygning eller all flygsport inklusive fallskärmshoppning, ballongflygning, motorflyg, segelflygning och drakflygning; - i yrkesmässig provflygning som stuntman, luftakrobat eller liknande - i yrkesmässig motorsport även träning - i bergsklättring - i extrema sporter, äventyrs sporter eller deltagande i expedition av äventyrskaraktär, expeditionseller äventyrsverksamhet i polarregionerna eller i tropiska områden - i särskilt riskfylld yrkesverksamhet, såsom livvakt eller liknande; - med boxning på elitnivå; - med dykning på större djup än 18 meter, all ensamdykning, dykning på vrak eller i is eller i grottor; - i speciellt riskfylld yrkesverksamhet såsom väktare, militär eller livvakt - i verksamhet som kräver särskild skyddsutrustning om korrekt utrustning ej burits Skador som uppstår med samband med att den Försäkrade varit verksam i någon idrott om den Försäkrade för utövandet erhållit årlig ersättning överstigande 1 prisbasbelopp ersätts inte. 14.Kollektiv skadehändelse Försäkringen gäller inte för kollektiv sjukdomssmitta där myndigheterna leder insatserna för de drabbade. 15. Krig eller politiska oroligheter Försäkringen gäller inte för åkomma som uppkommer i samband med att den Försäkrade deltar i, eller närvarar vid, väpnad konflikt eller krigsliknande politiska oroligheter i Sverige eller utomlands. Om väpnad konflikt eller krigsliknande politiska oroligheter bryter ut där den Försäkrade vistas utanför Sverige så gäller begränsningen ovan inte under de 3 första månaderna efter utbrottet, förutsatt att den Försäkrade inte upprätthåller någon yrkesmässig funktion i förhåll-ande till händelsen. 16. Atomkärnreaktion Försäkringen gäller inte för åkomma som har uppstått i samband med atomkärnreaktion. 17. Terrorhandling Försäkringen gäller inte för skador om orsakats av eller står i samband med eller annars är en följd av spridning eller användning av biologiska eller kemiska ämnen eller kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med eller som följd av terrorhandling. Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller där skadan uppstår, och som framstår att vara utförd i syfte att: - allvarligt skrämma en befolkning otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att föra eller avstå från att genomföra en viss åtgärd, eller - allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation. 18. Force Majeure Ikano Försäkring är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller behandling av skadad person fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, strejk, lockout, blockad eller liknande händelser utanför Ikano Försäkrings kontroll, konfiskation eller nationalisering, myndighets åtgärder, naturkatastrof eller skada på person och egendom genom order från regering eller myndighet. 19. Brottslig handling Försäkringen gäller inte för åkomma som har samband med att den Försäkrade har utfört eller medverkat till en brottslig handling som enligt svensk lag kan medföra böter eller fängelsestraff. 13

16 20. Framkallande av försäkringsfall Försäkringen gäller inte för åkomma som har framkallats av den Försäkrade själv med uppsåt. Om den Försäkrade själv genom vårdslöshet eller medvetet har framkallat en åkomma eller förvärrat följderna därav, reduceras ersättningen i den omfattning som är skälig med hänsyn till den Försäkrades förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om det kan antas att den Försäkrade har agerat eller underlåtit att agera med insikt om att detta innebar en betydande risk för åkomma. 21. Preskription Rätten till ersättning preskriberas om talan inte väcks mot Ikano Försäkring inom 3 år efter den ersättningsberättigade fick kännedom om de omständigheter som ger rätt till ersättning och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Om anspråk framställs till Ikano Försäkring inom denna preskriptionsfrist, men det föreligger oenighet om rätten till ersättning, preskriberas rätten till ersättning tidigast när 6 månader har förflutet från det att Ikano Försäkring har tagit slutlig ställning till anspråket. 22. Efterskydd Efterskydd gäller inte i något fall om den Försäkrade: - hade omfattats av försäkringen i kortare tid än 6 månader när den upphörde - har uppnått 65 år ålder (25 år avseende Barn) - bosätter sig utomlands När försäkringstagaren säger upp försäkringen gäller efterskyddet endast ersättningsbara skador inträffade under försäkringstiden och under högst 90 dagar därefter. Den som inte är nöjd Om vi fattat beslut rörande din försäkring eller utbetalningen av ersättning som du inte är nöjd med, kan du begära en omprövning av beslutet. I första hand vill vi att du vänder dig till oss på Ikano Försäkring, så kanske vi kan klara ut eventuella missförstånd. Om vi ändå inte är överens så kan du: Skriva ett brev till: Klagomålsansvarig Ikano Försäkring Box SUNDBYBERG Behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnas till oss kommer att behandlas av Ikano Försäkring, våra samarbetspartners och våra återförsäkrare för att vi ska kunna fullgöra detta avtal eller andra begärda åtgärder eller skyldigheter som följer av lag, eller annan författning. Ikano Försäkring är personuppgiftsansvarigt. Du kan vända dig till den personuppgiftsansvarige med frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Efter skriftlig begäran har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få besked om vilken behandling av dina personuppgifter som förekommer i Ikano Försäkring hos vår personuppgiftsansvarige. Adress: Personuppgiftsansvarig Ikano Försäkring Box SUNDBYBERG Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling. Vi kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera registren. Vidare kan uppgifterna även komma att behandlas för informations- och marknadsföringsändamål. Du kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter och även skriftligen meddela Ikano Försäkring att dina personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring. Bland de uppgifter som kan komma att lämnas till oss är uppgifter om sjukdomar och hälsotillstånd. Sådana uppgifter kommer endast att behandlas i samband med riskbedömning, skadereglering och återförsäkringsärenden. Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag inom den koncern vi tillhör och till andra företag, såväl inom som utom EU- och EESområdet, som bolag i denna koncern samarbetar med. Men du kan också göra något av följande: Vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå. De kan ge dig råd och anvisningar. Du kan kontakta dem via telefon: Kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Du kan nå dem på telefon Väcka talan i allmän domstol 14

17 Ordlista Ansvarstid Med Ansvarstid menas den tid under vilken ersättning kan lämnas för varje försäkringsfall. Arbetsoförmåga Arbetsoförmåga avser en nedsättning av den Försäkrades arbetsförmåga, som leder till någon form av sjukskrivning och utbetalning av ersättning från Försäkringskassa. Företagare Som Företagare räknas: a) samtliga ägare i företag som inte är juridisk person (enskild firma, enkelt bolag); eller b) samtliga delägare i handelsbolag; eller c) komplementär i kommanditbolag; eller d) make sambo partner eller förälder till en ovan nämnda personer. e) den som ensam eller tillsammans med make, registrerad partner, förälder eller barn äger minst 1/3 av aktierna i aktiebolag, Försäkringsfall Ett försäkringsfall regleras enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. Sjukperiod Den tid som den Försäkrade är arbetsoförmögen utan avbrott. Slutåldern Slutåldern är månaden den Försäkrade fyller 65 år, eller annan vald slutålder. För barnförsäkring gäller 25 år som slutålder. Försäkringsskyddet gäller för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden. ICD-kod Med ICD-koderna avses den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem ICD- 10 utgiven i Sverige, fastställd av Världshälsoorganisationen. ICD-10 ska tillämpas även om klassifikationen ändras eller om diagnoskoder ändras eller tillkommer. Klassifikationen finns på Socialstyrelsens hemsida (www.sos.se). Norden Avser Sverige, Norge (utom Spetsbergen), Finland, Island och Danmark (utom Grönland och Färöarna). Olycksfallsskada Avser kroppsskada som ofrivilligt drabbat den Försäkrade genom plötslig yttre händelse Prisbasbelopp Det prisbasbelopp som fastställs årligen enligt socialförsäkringsbalken 2 kap. Sambor Med detta avses sambor enligt sambolagen (2003:376) under förutsättning att ingen av dem är gift eller registrerad partner. Sjukdom En sådan försämring av hälsotillståndet som inte är att betrakta som olycksfallsskada. Med sjukdom avses inte frivilligt orsakad kroppsskada. 15

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Ikano Koncept Privat. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 121001 1017.001.1210.1

Ikano Koncept Privat. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 121001 1017.001.1210.1 Ikano Koncept Privat -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 121001 Innehåll Allmänna villkor 1 Livförsäkring 2 Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring 3 Vid arbetslöshet 3 Vid sjukdom 4 Sjukvårdsförsäkring 5 Försäkringen

Läs mer

RPG Liv- och Olycksfallsförsäkring

RPG Liv- och Olycksfallsförsäkring RPG Liv- och Olycksfallsförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 februari 2014 Innehåll Parter Villkor för anslutning Livförsäkring Försäkringen omfattar och ersätter Begränsningar Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart FÖRKÖP-/FÖRSÄKRINGSINFORMATION Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart Försäkringsinformation 2012 Movestic Sjukvård Smart Detta material innehåller information om Movestics Sjukvård Smart. Informationen

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring Varför behövs en sjukvårdsförsäkring? De flesta åkerier är extra känsliga för sjukfrånvaro och har inte tid eller råd att låta de anställda vänta i vårdköer. SÅ Sjukvårdsförsäkring

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Ikano Livförsäkring. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014

Ikano Livförsäkring. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Ikano Livförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. Vem som kan anslutas till försäkringen... 2 3. När och var försäkringen gäller... 2

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Ikano Gruppförsäkring

Ikano Gruppförsäkring Ikano Gruppförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 februari 2014 Innehåll: Sida: 1. Inledning 1 2. Livförsäkring 1 3. Sjukkapitalförsäkring 2 4. Olycksfallsförsäkring 3 5. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

Ikano Olycksfallsförsäkring

Ikano Olycksfallsförsäkring Ikano Olycksfallsförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. Vem som kan anslutas till försäkringen... 2 3. När och var försäkringen gäller...

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Optimal

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Optimal FÖRKÖPS-/FÖRSÄKRINGSINFORMATION Förköpsinformation Movestic Sjukvård Optimal Försäkringsinformation Movestic Sjukvård Optimal Detta material innehåller information om Movestic Sjukvård Optimal som du enligt

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas.

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas. Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring,

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Produktvillkor Movestic Sjukvårdsförsäkring Smart

Produktvillkor Movestic Sjukvårdsförsäkring Smart Produktvillkor Movestic Sjukvårdsförsäkring Smart! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2012-11-01 1 INLEDNING Dessa villkor gäller för produkten Movestic Sjukvårdsförsäkring Smart. 1.1 Avtalsform Försäkringen är

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring Villkor fr.o.m. 2016-01-01

Sjukvårdsförsäkring Villkor fr.o.m. 2016-01-01 Sjukvårdsförsäkring Villkor fr.o.m. 2016-01-01 Innehållsförteckning Sida A Försäkringsavtalet 3 1. Parter 3 2. Allmänt 3 3. Villkor för anslutning 3 4. Upplysningsplikt 3 5. Försäkringstid 4 6. Premien

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

I samarbete med: Ikano Låneskydd. Allmänna villkor Gäller fr.o.m. 9 november IKBLåneskydd

I samarbete med: Ikano Låneskydd. Allmänna villkor Gäller fr.o.m. 9 november IKBLåneskydd I samarbete med: Ikano Låneskydd Allmänna villkor Gäller fr.o.m. 9 november 2012 IKBLåneskydd Allmänna villkor -Försäkringsavtalet I detta villkor redovisas innehållet i det försäkringsskydd (Ikano Bank

Läs mer

Produktvillkor Movestic Sjukvårdsförsäkring Optimal

Produktvillkor Movestic Sjukvårdsförsäkring Optimal Produktvillkor Movestic Sjukvårdsförsäkring Optimal! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2016-01-01 1 INLEDNING Dessa villkor gäller för produkten Movestic Sjukvårdsförsäkring Optimal. 1.1 Avtalsform Försäkringen

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Produktvillkor Movestic Sjukvårdsförsäkring Optimal

Produktvillkor Movestic Sjukvårdsförsäkring Optimal Produktvillkor Movestic Sjukvårdsförsäkring Optimal! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2012-11-01 1 INLEDNING Dessa villkor gäller för produkten Movestic Sjukvårdsförsäkring Optimal. 1.1 Avtalsform Försäkringen

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart FÖRKÖP-/FÖRSÄKRINGSINFORMATION Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart Försäkringsinformation Movestic Sjukvård Smart Detta material innehåller information om Movestics sjukvård Smart som du enligt

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

VÄXA Barn- och ungdomsförsäkring

VÄXA Barn- och ungdomsförsäkring VÄXA Barn- och ungdomsförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. Vem som kan anslutas till försäkringen... 2 3. När och var försäkringen

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 2 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

Ikano Livförsäkring. -Försäkringsvillkor Gäller från och med 1 oktober 2014

Ikano Livförsäkring. -Försäkringsvillkor Gäller från och med 1 oktober 2014 Ikano Livförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller från och med 1 oktober 2014 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. Vem som kan anslutas till försäkringen... 2 3. När och var försäkringen gäller...

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning.

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning. FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 3 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. Gäller fr o m 1 juni 2014. Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag!

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. Gäller fr o m 1 juni 2014. Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag! SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 juni 2014 Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag! Vilka får teckna försäkring? Den vars hälsa försäkringen ska gälla

Läs mer

Sjukvård flex. för privatpersoner

Sjukvård flex. för privatpersoner Sjukvård flex för privatpersoner 2 Sjukvård Flex Akta Emelie på kanten! Karin dirigerar sina lagkamrater och siktar in sig på grannflickan Åsa som kommer drivande med bollen över sommarstugeområdets lilla

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring Euroaccident 2 Livförsäkring

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring PN: 4615001-4615003. FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 2010-01-01

Sjukvårdsförsäkring PN: 4615001-4615003. FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 2010-01-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 2010-01-01 Sjukvårdsförsäkring PN: 4615001-4615003 1 Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet som består av försäkringsbevis och detta villkor (REDO:PV:2010:1)

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Förändringar i Gruppförsäkring villkor

Förändringar i Gruppförsäkring villkor Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2017-1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan Hela villkoret + Ändrat från intygande av fullt arbetsför till intygande om fullt arbetsför. + Tagit

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan!

Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING FÖRSÄKRINGSGIVARE Ny försäkringsgivare National General Life Insurance

Läs mer

Sjukvård. För privatpersoner

Sjukvård. För privatpersoner Sjukvård För privatpersoner Sidan 2 Akta Emelie på kanten! Karin dirigerar sina lagkamrater och siktar in sig på grannflickan Åsa som kommer drivande med bollen över sommarstugeområdets lilla toviga gräsplan.

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 sjuk och olycksfallsförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 81 Datum 2011-06-07 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 kollektivforsakring@trygghansa.se Kyrkesunds Båthamnsförening c/o Marianne Carlsson Ridlärargatan 8 J 431 62

Läs mer

BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för

BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för 1.1 Försäkringen kan tecknas av varje konsument som uppfyller följande krav: Privatpersoner

Läs mer

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring Omfattning Försäkringsmoment Självrisk Premie per försäkrad/år Vuxen SEK 500 per skada SEK 3 120 Barn (t o m25 år) SEK 500 per skada SEK 1 560 Gruppsjukvård Specialistläkarvård Sjukgymnastik, kiropraktor

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring privat

Sjukvårdsförsäkring privat Sjukvårdsförsäkring privat Förköpsinformation - villkor: 3005 Gäller från 2017-05-01 För- och efterköpsinformation sjukvårdsförsäkring I samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än

Läs mer

Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin. Då är privatvård ett bra och

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin.

Läs mer

Livförsäkring med traditionell förvaltning

Livförsäkring med traditionell förvaltning 2003-10-01 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB 03180 Utg 03 03-09 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................1 2 Försäkringstagare...........................1

Läs mer

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Gäller från 2014-10-01 Vem gäller försäkringen för Försäkringen gäller för dig som via Sparbanken har en gällande hemförsäkring, villahemförsäkring eller

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Gäller från den 1 januari 2012

Gäller från den 1 januari 2012 Gäller från den 1 januari 2012 1 Allmänt...2 2 Allmänt om TGL...2 3 Försäkringsavtal...3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL...3 5 Försäkringstagare försäkrad...3 6 Förmånstagare...4 7 Avstå sin rätt som

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin.

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING GAV 850:1 SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING allmänna villkor Gäller fr o m 2014-04-01 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring. Företag & Industri. Allmänt villkor - Gäller från 2010-01-01. 14, SV 2010:1:FI Sjukvårdsförsäkring 2010-10-05 1

Sjukvårdsförsäkring. Företag & Industri. Allmänt villkor - Gäller från 2010-01-01. 14, SV 2010:1:FI Sjukvårdsförsäkring 2010-10-05 1 Sjukvårdsförsäkring Företag & Industri Allmänt villkor - Gäller från 2010-01-01 2010-10-05 1 Sjukvårdsförsäkring - Företag & Industri Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet som består av

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING HOS EURO ACCIDENT LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Innehåll 1. Allmänt 2. Allmänt om TGL 3. Försäkringsavtal 4. Anmälan vid kollektivavtal om TGL 5. Försäkringstagare

Läs mer

Olycksfallsförsäkring heltid

Olycksfallsförsäkring heltid 1 Olycksfallsförsäkring heltid (OFH Euro Accident) Giltighet Försäkringen galler vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SÄRSKILT VILLKOR V 965:2 O OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller under

Läs mer