BILDN Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN"

Transkript

1 BILDN Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN Förslag till bildningsnämnden

2 1. LAGSTIFTNING ALLMÄNT GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV AVGIFTSFRI SKOLSKJUTS Skolresans längd i kilometer Skolresans riskfylldhet Skolresans längd tidsmässigt Hälsoskäl ELEVER SOM GÅR I ANNAN SKOLA ÄN I NÄRSKOLA ELLER I ANNAN KOMMUN ORDNANDET AV SKOLSKJUTSARNA Allmänt Buss Köptrafik (Taxi) Stödundervisning Klubbverksamhet Kvarsittningar En elev insjuknar under skoldagen Kamratskjutsar Tillfälliga skjutsar till exempel p.g.a. olycksfall ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS Ansökan Beslut om skolskjutsar Ansökningsblanketter Ändringssökande Fastställande av skjutsen / icke utnyttjande av skjutsen Ändring av skjutsrätten eller avslutande av den Överförande av skjutsansvaret på vårdnadshavaren AVGIFTSBELAGD SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTSARNA Normer gällande belastning Säkerhetsbälten Beteende Att äta och dricka Idrottsutrustning och andra avvikande föremål Förarens uppgifter och ansvar Vårdnadshavarens uppgifter och ansvar Skolans uppgifter och ansvar Information om tidtabeller och rutter Hur transporterna fungerar HANDLANDE VID PROBLEMSITUATIONER Olycksfall Bilen kommer inte till hållplatsen Avvikande förhållanden gällande föret o.dyl Skada och skadegörelse Trafikförseelse Förkomna och glömda resgods Reklamationer

3 1. LAGSTIFTNING Lagen om grundläggande utbildning 32 Skolresor En elev i grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning som har längre än fem kilometer till skolan har rätt till fri transport. En elev i förskoleundervisning som har längre än fem kilometer från hemmet till förskoleundervisningen eller från sådan dagvård som avses i lagen om barndagvård till förskoleundervisningen har rätt till fri transport hemifrån direkt till förskoleundervisningen eller från dagvården till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen hem eller till dagvården. En elev i grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning eller förskoleundervisning har rätt till fri transport också när den väg som avses ovan med beaktande av hans eller hennes ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig. Ett alternativ till fri transport är ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande. Elevens dagliga skolresa som ordnas enligt 1 mom. får med väntetider inberäknade ta högst två och en halv timme i anspråk. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år, får skolresan ta högst tre timmar i anspråk. Om en elev antas till någon annan skola eller plats för undervisningen än den som avses i 6 2 mom., kan såsom villkor för antagningen ställas att vårdnadshavaren svarar för de kostnader som transporten eller ledsagningen medför. Därutöver, om ett barn som får förskoleundervisning deltar i barndagvård som ordnas i en annan kommun på det sätt som avses i 11 c i lagen om barndagvård, har den som ordnar undervisningen rätt att förutsätta att barnets vårdnadshavare svarar för de kostnader som orsakas av transporten eller ledsagningen mellan dagvårdsplatsen och platsen för förskoleundervisningen. 3 mom. har ändrats genom L 324/2011, som träder i kraft Elever som väntar på transport skall ha möjlighet till hand-ledd sysselsättning. 2. ALLMÄNT Skolskjutsarna ordnas i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och enligt de principer som bildningsnämnden i Sjundeå kommun årligen fastställer. Skolskjuts ordnas till den närskola som kommunen anvisar. Dessa principer gäller även förskoleundervisningen och med skola avses också den plats där förskoleundervisning ordnas. Vid avhämtning och avlämning av eleverna bör skolan tillämpa sådan praxis att eleverna vet var de skall vänta på taxi eller buss och att vårdnadshavarna vet var de kan parkera sin bil då de transporterar sina barn. Vårdnadshavarna till andra elever än de som är berättigade till kommunens skolskjuts är själva skyldiga att ordna sina barns skjutsar på bästa möjliga sätt. Ifall den av kommunen erbjudna basnivån gällande skolskjutsar inte är tillräcklig 3

4 kan även vårdnadshavarna till de elever som är berättigade till kommunens skolskjutsar på sin egen bekostnad ordna sina barns skolskjutsar på det sätt de själva önskar. 4

5 3. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV AVGIFTSFRI SKOLSKJUTS 3.1. Skolresans längd i kilometer Med för- och grundskoleelevernas egentliga skolresa avses den dagliga resa, som sker mellan hemmet/bostaden och skolan, och som eleven företar då han/hon åker till skolan och återvänder därifrån. Förskoleundervisningen, liksom skjuts från hemmet/vårdplatsen till förskolan samt från förskolan till hemmet/vårdplatsen utgör ett undantag. Kommunen ordnar skjuts åt eleven om elevens skolresa till förskoleundervisning eller till årskurserna 1-3 i den av kommunen anvisade närskolan är minst 3 kilometer i en riktning elevens skolresa till årskurserna 4-9 i den av kommunen anvisade närskolan är minst 5 kilometer i en riktning Skolresan mäts längs den kortaste vägen som är i allmänt bruk, inklusive de privata vägar för vilka kommunen beviljar bidrag, från hemdörren till skolporten eller motsvarande platser. Ifall eleven kan gå sin skolväg alternativt längs en fotgängarled, en lättrafikled eller längs en väg avsedd för biltrafik, anses skolvägen vara den kortaste väg som eleven kan gå med iakttagande av trafikreglerna. Kommunen är inte skyldig att ordna skolskjuts för hela resan. Kilometergränsen (3 km eller 5 km) utgör den självrisksträcka längs vilken eleven bör ta sig t.ex. från hemmet till taxihållplatsen Skolresans riskfylldhet I fall att skolresan eller en del av den är farlig kan kommunen ordna skjuts för det avsnitt som anses farligt. Utlåtanden om riskfyllda avsnitt ges av polismyndigheten på bildningskansliets begäran Skolresans längd tidsmässigt Enligt lagen om grundläggande utbildning får elevens skolresa inklusive väntetider ta högst 2 h 30 min. i anspråk om inte eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år. På samma årsklass kan således finnas elever vilkas maximala skolreselängd varierar. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år eller om eleven får sådan specialundervisning som avses i 17 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning får skolresan ta högst 3 timman i anspråk. Tiden för sådan resa som företas på egen hand beräknas enligt den tid som eleven använder för skolresan. 5

6 3.4. Hälsoskäl Det är möjligt att anhålla om skolskjuts för en elev p.g.a. hälsoskäl. Som motivering till ansökan bör bifogas ett utlåtande av en läkare eller expert. Förutom orsakerna och motiveringarna till skjutsbehovet bör av utlåtandet klart framgå för vilken tidsperiod ordnandet av skjutsen rekommenderas samt hur experten rekommenderar att skjutsen bör ordnas. Expertutlåtandena ska införskaffas av vårdnadshavaren och bifogas ansökan om skjuts alla läsår på nytt ifall utlåtandena inte till sin natur är permanenta. En rekommendation om ordnande av skjuts är inte en tillräcklig motivering för beviljande av skjuts utan behovet och utsträckningen av skjutsen kan bedömas från fall till fall med hjälp av expertutlåtandena. Skjutsen beviljas inte automatiskt enda från hemgården. Kommunen ordnar inte och ersätter inte elevers skjutsar för läkar- och terapeutbesök. 4. ELEVER SOM GÅR I ANNAN SKOLA ÄN I NÄRSKOLA ELLER I ANNAN KOMMUN På basen av tjänsteinnehavarbeslut kan Sjundeå kommun ersätta skolskjutsarna för en elev från Sjundeå kommun som beviljats specialundervisning i en annan kommun. Om en elev på ansökan av sin vårdnadshavare går i skola i en annan kommun eller i en annan skola än den närskola som kommunen anvisat ordnas och ersätts skolskjutsar inte. Sjundeå kommun och Vichtis kommun har ingått ett avtal (BILDN 1/2009 9) om att Vichtis kommun ordnar förskole- och grundläggande utbildning åt de sjundeåelever för vilka Sjundeå anvisar en närskola i Vichtis. Detta avtal avser de finskspråkiga elever som bor i Palakoskivägen och Palakoskibacken områdena och som inte har direkt trafikförbindelse till Sjundeå. Förskoleeleverna och eleverna på årsklasserna 1-6 har rätt att gå i Huhmarnummi skola i Vichtis kommun. De finskspråkiga eleverna på årsklasserna 7-9 har rätt att gå i Nummelanharju skola i Vichtis kommun. Sjundeå kommun och Lojo stad har ingått ett avtal om att svenskspråkiga högstadieelever kan gå i Källhagens skola. Sjundeå kommun ordnar skolskjutsarna tillsammans med Lojo stad. 6

7 Sjundeå kommun och Kyrkslätts kommun har ingått ett avtal om att svenskspråkiga högstadieelever kan gå i Winellska skolan. Sjundeå kommun ordnar skolskjutsarna. 5. ORDNANDET AV SKOLSKJUTSARNA 5.1. Allmänt Skolskjutsrutterna planeras på bildningskansliet för varje läsår så att de elever som har rätt till skjuts får information om sina egna skjutstidtabeller i tillräckligt god tid. Vid planerandet av rutter och tidtabeller beaktas även lönsamheten. För skolskjutsar utnyttjas i första hand befintlig linjetrafik och detta gäller både förskoleelever och alla årskurser. Linjetrafiksservicen kompletteras med kommunens köptrafik (taxi och bussar). Taxiskjutsarna ordnas inte som transporter från dörr till dörr, utan eleverna samlas vid huvudvägarna, på samma sätt, som de elever som utnyttjar bussar samlas vid busshållplatserna. Kommunen är inte skyldig att ordna skolskjuts för hela resan skolskjuts kan också ordnas endast för en del av resesträckan. Kilometergränserna för den maximala sträcka eleverna bör vara beredda att företa på egen hand är den kilometergräns som fastställts som självrisksträcka. Man strävar efter att välja hållplatserna så att det är tryggt att stiga på och av fordonet och att det inte uppstår onödigt behov av att gå över vägen. Eleven kan också bli tvungen att använda flera olika transportmedel (buss och taxi) eller byta taxi under skolresan. Beroende på tidtabellerna kan eleven bli tvungen att efter skjutsen på morgonen vänta på att undervisningen börjar eller vänta på skjutsen efter skolan. För väntetiden ordnas möjlighet till handledd sysselsättning. Man strävar efter att ordna tidtabellerna så att inte väntetider uppstår. Skjutsrutterna och tiderna kan ändra under läsåret Buss På läsårets första skoldag utdelas åt varje elev ett personligt busskort som är giltigt i bussarna endast under skoldagarna mellan kl. 06 och 18 på sträckan mellan hemmet och skolan, 2 resor per skoldag. Kommunen betalar det första busskortet. Ifall kortet förkommer eller går sönder bör därom meddelas omedelbart till bildningskansliet t.ex. via skolan. För ett nytt kort uppbärs 20 euro. 7

8 Om eleven av någon orsak inte har sitt kort med i bussen fyller han/hon i sitt namn och sin klass i en kvittens som busschauffören ger och returnerar den sedan till föraren. Ifall eleven reser 7 gånger eller mera utan busskort under läsåret faktureras vårdnadshavaren 3 euro per resa för dessa resor. Ifall kortet på annat sätt upphör att fungera bör vårdnadshavaren kontakta bildningskansliet för utredande av ärendet och för att få ett nytt kort. Missbrukande av kortet kan leda till att man mister rätten till skolskjuts. Det är vårdnadshavarens skyldighet att returnera kortet till skolan eller bildningskansliet inom en vecka efter att läsåret tagit slut eller omedelbart om skolskjutsbehovet eller rätten till skjuts ändrar. För icke returnerat kort uppbärs en avgift om 20 euro. Busstidtabellerna delas till alla hushåll under sommaren och de finns även på kommunens webbsidor Köptrafik (Taxi) En skolskjutsbil skall märkas både fram och baktill med en för ändamålet avsedd skylt. I bilen bör finnas en av kommunen given förteckning över eleverna. Det är inte möjligt att, utan bildningskansliets separata direktiv, skjutsa andra elever än de som är upptagna i förteckningen. För skolskjutsar är den fordonsvisa hastighetsbegränsningen 80 km/h Stödundervisning Om en elev deltar i stödundervisning strävar man efter att ordna verksamheten så att det inte uppstår överlopps skjutskostnader eller arrangemang. Man utgår i första hand från att eleven dirigeras till en annan skjuts eller en annan trafikants bil. I andra hand kontaktas vårdnadshavaren för skötande av skjutsen Klubbverksamhet Man strävar efter att ordna skolornas klubbar så att även skjutseleverna med beaktande av transporttidtabellerna skulle ha möjligheter att delta. Den som ordnar undervisning är inte skyldig att sköta om skolskjuts till skolans klubb, från klubben hem eller från klubben till daghem. Skolelevernas eftermiddagsverksamhet faller inte heller inom ramen för skolskjutsarna. Ett undantag är den privata svenskspråkiga eftermiddagsverksamhet som ordnas i Edvardsberg. Utgående från ett tidsbundet avtal stöder kommunen efter- 8

9 middagsverksamheten i Edvardsberg genom att erbjuda skoleleverna skjuts från skolan till klubben. Samtidigt mister eleven sin rätt till eftermiddagsskjuts från skolan hem Kvarsittningar Ifall en elev har fått kvarsittning så att eleven inte hinner till den normala skolskjutsen tar skolan kontakt med elevens vårdnadshavare och man kommer separat överens om transporten En elev insjuknar under skoldagen Skolan tar kontakt med vårdnadshavaren om hur eleven söks hem Kamratskjutsar Skolskjutsen beviljas från hemhållplatsen till skolan och tillbaka. Eleverna kan alltså inte stiga av skjutsen på annat ställe än vid hemhållplatsen. Föraren har inte heller rätt att ta med överlopps barn t.ex. kamrater, inte ens med vårdnadshavarens samtycke. Föräldrarna sköter de s.k. kamratskjutsarna Tillfälliga skjutsar till exempel p.g.a. olycksfall Vid sjukdoms- eller olycksfall kan skjuts beviljas för den tid som nämns i läkarintyget. För ordnande av skolskjuts p.g.a. olycksfall bör reserveras tre vardagar från det datum då expertutlåtandet anlänt till bildningskansliet. Man försöker ordna transporten inom de befintliga rutterna. 6. ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS 6.1. Ansökan Ansökan om skol- och förskoleskjutsar görs skriftligen med användandet av en blankett för ändamålet. Ansökningarna riktas till bildningschefen. Förskoleeleverna ansöker om skolskjuts för förskoleåret i samband med sin anmälan till förskoleundervisning. Man ansöker om skolskjuts för årsklasserna 1-6 i samband med anmälan till skolan. 9

10 Högstadieeleverna ansöker om skjuts för årsklasserena 7-9 efter att de har anvisats en närskola för årsklasserna 7-9. Man bör ansöka om skjutsen senast tre månader innan läsåret inleds. Elever som flyttar till kommunen under läsåret kan ansöka om skolskjuts även under läsåret. Skjutsen ordnas senast inom en vecka efter att ansökan anlänt. För ett barn som är i gemensam vårdnad bestäms rätten till skolskjuts enligt den officiella adress som antecknats för barnet i befolkningsregistret. (HFD:2006:10). Skjutsar från skolan till vårdplatserna ordnas inte separat och de ersätts inte. Skjutsar ordnas inte heller till tillfälliga vårdplatser. Åt elev som är berättigad till skolskjuts kan skjuts från tillfällig adress ordnas. En förutsättning är dock att flyttning sker oberoende av familjen och oväntat (t.ex. vid vattenskador eller eldsvåda) och som inte har berott på förbiseende. I fråga varande praxis tillämpas inte t.ex. då ett egnahemshus inte blir färdigt inom utsatt tid Beslut om skolskjutsar Enligt 9 i instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen beslutar bildningschefen om skolskjutsarna. De nya skoleleverna och förskoleeleverna meddelas skriftligen på våren om beviljandet av skolskjutsarna. Skolskjutsen kan även, avvikande från ansökan, på motiverade grunder beviljas för en kortare eller längre tid än den ansökta tiden Ansökningsblanketter Blanketter för ansökande av skjuts fås från skolorna, daghemmen, bildningskansliet och de finns på kommunens webbsidor. Vårdnadshavaren fyller i skjutsansökan och skickar den till bildningskansliet. Avgiftsbelagd skolskjuts ansöks med en separat blankett Ändringssökande För ett beslut om skolskjuts gjort av bildningschefen kan besvär anföras skriftligen hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsanvisningarna finns som bilaga till beslutet. 10

11 6.5. Fastställande av skjutsen / icke utnyttjande av skjutsen Vårdnadshavarna är skyldiga att meddela bildningskansliet varje läsår ifall elev, som blivit beviljad rätt till skolskjuts, inte utnyttjar den beviljade skjutsen. Det är förbjudet att reservera plats i onödan. Kommunen kan uppbära kostnaderna för skjutsarna av föräldrarna Ändring av skjutsrätten eller avslutande av den Då förhållandena gällande skolskjutsar ändras kan eleven efter beslut av bildningschefen fråntas rätten till avgiftsfri skolskjuts. Sådana ändringar kan vara t.ex. ändringar i farlighetsklassificeringen av skolresan. Elevens vårdnadshavare är skyldig att meddela bildningskansliet om ändringar som påverkar elevens rätt till skolskjuts. Om en elev flyttar inom kommunen mitt under läsåret så att närskolan ändras och eleven önskar gå läsåret till slut i den gamla skolan ordnas skolskjuts inte och den ersätts inte Överförande av skjutsansvaret på vårdnadshavaren Ifall en skolskjutselev trots anmärkningar och varningar bryter mot givna direktiv och regler kan bildningschefen besluta om överförande av skolskjutsansvaret på vårdnadshavaren för viss tid. Förfarandet grundar sig på 29 och 32 i lagen om grundläggande utbildning. Bildningskansliet informerar vårdnadshavaren, skolan och chauffören om de ändrade arrangemangen och tidpunkten. Fortgående förseelser som leder till detta förfarande kan vara bl.a.: - underlåtande att använda säkerhetsbälte - skadegörelse - osakligt beteende gentemot föraren och andra passagerare - missbrukande av beviljat busskort 7. AVGIFTSBELAGD SKOLSKJUTS På basen av ansökan kan bildningschefen bevilja avgiftsbelagd skolskjuts åt sådana elever som inte, enligt lagen och de skolskjutsprinciper som bildningsnämnden fastställt, har rätt till skolskjuts förutsatt att: det finns plats i bilen rutten finns 11

12 Även i sådant fall att ett barn som är berättigad till skolskjuts inte kan delta i den skolskjuts som är fastställd åt honom/henne t.ex. p.g.a. av hobbyverksamhet som sker efter skoldagen, kan vårdnadshavaren för ordnande av en senare skjutstidpunkt ansöka om avgiftsbelagd skolskjuts. Den avgiftsbelagda skjutsens pris är 1,50 /riktning (inkl. 9 % moms) (kommunstyrelsens beslut ). Den avgiftsbelagda transporten faktureras vårdnadshavaren läsårsvis i efterskott. Frånvaro iakttas inte vid faktureringen. De avgiftsbelagda skjutsarna ordnas efter att rutterna och tidtabellerna är klara för de elevers del som är berättigade till avgiftsfri skolskjuts. Beslut om avgiftsbelagd transport avgörs alltid från fall till fall antingen för läsåret eller för en kortare tid som nämns i ansökan. Man kan mista rätten till avgiftsbelagd skolskjuts om taxiplats behövs för en elev som är berättigad till avgiftsfri skolskjuts. Transport ordnas inte om det på rutten trafikerar en linjebuss. 8. REGLER FÖR SKOLSKJUTSARNA 8.1. Normer gällande belastning Gällande skolskjutsar tillämpas trafik- och kommunikationsministeriets förordning om belastning och säkerhetsarrangemang vid transport av skolelever och barn i dagvård Säkerhetsbälten Föraren ansvarar för att eleverna använder säkerhetsbälten. Vid behov hjälper föraren vid fastsättande av säkerhetsbältet. I fall en elev vägrar att använda säkerhetsbälte kan hon/han efter en varning avlägsnas från skjutsen för en viss tid. Föraren bör också själv använda säkerhetsbälte såsom lagen föreskriver Beteende Enligt lagen om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik har föraren rätt att från trafikmedlet avlägsna en passagerare som orsakar störning och som trots förbud från förarens sida har fortsatt med att orsaka störning. Passagerare får icke avlägsnas ur trafikmedel, om honom/henne därigenom orsakas fara för hälsan. Skolans ordningsregler gäller även under skolresan. 12

13 Skolskjutsbiljetterna får användas endast för skolresor. Under skolskjutsen ansvarar buss- eller taxiföraren för fostran. Under transporten bör förarens order efterföljas. Trafiksäkerheten är alltid det viktigaste under transporten. Man får inte röra sig i bussen eller taxin under transporten Att äta och dricka Det är förbjudet att äta och dricka i fordonen Idrottsutrustning och andra avvikande föremål I skoltaxin transporteras endast sådan idrottsutrustning och övriga föremål som behövs i skolarbetet eller om vilka särskilt har överenskommits med skolan. Idrottsutrustningen bör skyddas på tillbörligt sätt under transporten (bettskydd för skridskor, skidorna i en påse eller ihop bundna) Förarens uppgifter och ansvar Föraren bör minnas att han/hon deltar i det fostrande arbetet. Servicen, beteendet och språkbruket bör vara vänligt och sakligt. Föraren visar eleverna exempel också då det gäller trafiksäkerheten. Trafikantens ansvar täcker elevtransporten från hemhållplatsen till skolans hållplats och tvärtom. I skolskjutsbilarna bör alltid finnas en förteckning över de elever som transporteras, deras tidtabeller och kontaktuppgifter till vårdnadshavarna. Det är inte tillåtet att avvika från rutten Vårdnadshavarens uppgifter och ansvar Det är önskvärt att vårdnadshavarna i god tid lär de elever som inleder sin skolgång och även de äldre eleverna vilken skolreserutten är, användningen av tidtabellerna och hur man rör sig i trafiken. Det är mycket viktigt att man använder reflexbrickor under de mörka årstiderna. Vårdnadshavarna ansvarar för att barnet kommer säkert från hemmet till bussen eller taxin och från bussen eller taxin hem. Vårdnadshavarna till de barn som transporteras ansvarar för att barnet tryggt kommer från hemmet till bilen och från bilen hem. Om en elev har blivit beviljad skolskjuts som han/hon av en eller annan orsak inte fortgående vill använda ansvarar vårdnadshavaren för skolresan. Vårdnadshavaren bör meddela föraren om en elev har insjuknat eller inte annars behöver skolskjuts. Det är skäl att till föraren anmäla om elevens hälsotillstånd och om faktorer som kan inverka på skjutsarna. 13

14 8.8. Skolans uppgifter och ansvar Skolan har ansvaret för elevens säkerhet endast då eleven utnyttjar den beviljade skolskjutsen. Skolan har ansvaret för eleven från det att han/hon stigit ur bilen vid skolan till dess att skoldagen slutar och eleven på nytt stiger in i bilen vid skolan. Trafikanternas ansvar omfattar tiden från det att eleven stiger in i bilen vid hemhållplatsen eller samlingspunkten till avlämnandet av eleven vid skolans hållplats och vice versa Information om tidtabeller och rutter Bildningskansliet informerar hemmen om transporttidtabellerna och rutterna innan skolarbetet inleds på hösten. Vårdnadshavarna får förarens och den ansvariga trafikantens kontaktuppgifter. Vårdnadshavarna informeras om eventuella ändringar och transportarrangemang huvudsakligen genom Wilma. Om skolskjutsarna informeras dessutom på kommunens webbsidor Hur transporterna fungerar Eleven bör vara på den överenskomna hållplatsen minst fem minuter före utsatt tid. Om barnet försenar sig från hållplatsen behöver skoltaxin inte vänta på barnet. Skoltaxin kan enligt tidtabellen flexibelt försena sig med 20 minuter. Skoltaxin får inte köra förbi taxihållplatsen före utsatt tid om inte alla de som ska stiga på vid hållplatsen är med. Ingen separat skjuts ordnas ifall barnet försenar sig från skjutsen. 9. HANDLANDE VID PROBLEMSITUATIONER 9.1. Olycksfall Kommunen har försäkring för alla elever för eventuella olycksfall i skolan eller under skolresan. Trafikantens trafikförsäkring ersätter de skador som kommer an på trafikantens ansvar. Olycksfallsförsäkringen gäller under den egentliga skoltiden och under skolresan mellan skolan och hemmet samt de studieutflykter som är upptagna i den årliga arbetsplanen. Även en kort avvikelse från skolreserutten avbryter försäkringen. Försäkringen ersätter de vårdkostnader som uppstår till följd av olyckan men inte skador på föremål. Om det inträffar en allvarlig trafikolycka, där det uppstår personskador, sköter polisen om situationen och informerar därom. Vid lindrigare olyckor är trafikanten skyldig att informera vårdnadshavarna om vad som skett. 14

15 9.2. Bilen kommer inte till hållplatsen Beroende på olika orsaker kan det någon gång hända att bussen eller taxin inte lyckas trafikera enligt tidtabellen. Ifall förseningen beror på att ett fordon har gått sönder är trafikanten skyldig att ställa upp med ersättande fortskaffningsmedel Avvikande förhållanden gällande föret o.dyl. Kommunen ansvarar inte för separata transporter som används i undantagsfall till följd av dåligt väglag, arbetsmarknadskonflikter o.dyl. I dessa fall ansvarar vårdnadshavaren för beslut om skickande av eleven till skolan Skada och skadegörelse Vårdnadshavaren är ersättningsskyldig för de skador eleven har orsakat på ett fordon. Trafikanten och elevens vårdnadshavare kommer sinsemellan överens om ersättande av skadorna. Kommunen ersätter inte skador som elever orsakat bilarna Trafikförseelse Ifall det i samband med skolskjutsen sker allvarliga förseelser, såsom brott mot trafiklagstiftningen, bör vederbörande kontakta polisen direkt Förkomna och glömda resgods Man kan förfråga sig om hittegods som blivit kvar i taxin direkt av vederbörande bils förare och för bussarnas del hos Matkahuolto (tfn ) 9.7. Reklamationer Missnöje gällande kvaliteten på transporten riktas till bildningskansliet. Om det är fråga om ett undantagsfall eller fortgående försummelse som berör en enskild elev är det skäl att precisera eleven, händelseplatsen och orsaken till klagomålet. 15

BILDN 16.1.2015 8 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN FR.O.M. 1.2.2015. Sjundeå Nyckelservice för dig!

BILDN 16.1.2015 8 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN FR.O.M. 1.2.2015. Sjundeå Nyckelservice för dig! BILDN 16.1.2015 8 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN FR.O.M. 1.2.2015 Sjundeå Nyckelservice för dig! 1 1. LAGSTIFTNING...3 2. TILLÄMPNING AV LAGEN...3 2.1 Ordnad verksamhet

Läs mer

Elever som väntar på transport skall ha möjlighet till handledd sysselsättning.

Elever som väntar på transport skall ha möjlighet till handledd sysselsättning. INGÅ KOMMUNS PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR Lagen om grundläggande undervisning 32 Skolresor En elev i grundläggande utbildning, förskoleundervisning eller påbyggnadsundervisning som har längre

Läs mer

FÖRSKOLETRANSPORT. Vårdnadshavarna är alltid i första hand skyldiga att lära sina barn att röra sig tryggt i trafiken.

FÖRSKOLETRANSPORT. Vårdnadshavarna är alltid i första hand skyldiga att lära sina barn att röra sig tryggt i trafiken. 1.8.2011 FÖRSKOLETRANSPORT I lagen om grundläggande utbildning definieras villkoren för kommunalt ordnad transport för elever i förskoleundervisning. Vårdnadshavarna till andra elever än de som har rätt

Läs mer

Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Planen godkänd i bildningsnämnden 27.1.2011 8 LOVISA STADS PRINCIPER FÖR SKOLSKJUTS INOM FÖRSKOLEUNDERVISNING

Läs mer

Principer för skolskjutsar inom förskole- och grundläggande utbildning i BSS

Principer för skolskjutsar inom förskole- och grundläggande utbildning i BSS BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLA Principer för skolskjutsar inom förskole- och grundläggande utbildning i BSS I denna guide presenteras de principer, enligt vilka eleverna i grundskolan och förskolan beviljas

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkända av bildningsnämnden 27.4.2011 Gäller fr.o.m. 6.6.2011 1 Innehållsförteckning 1. Lagstiftning angående skolresor...

Läs mer

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 Larsmo kommun Direktiv för skolskjuts Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 1. Allmänt 3 1.1 Lagen 3 2. Principer för skolskjutsar 4 2.1 Tidtabeller 4 2.2 Anordnande 4 2.3 Väntetider 4 2.4 Av- och påstigningsplatser

Läs mer

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUND- SKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUND- SKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN 1 PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUND- SKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN 2 Innehåll 1. ALLMÄNT OM ORDNANDE AV SKOLSKJUTS... 3 2. LAGSTIFTNING... 3 2.1 6 i lagen om grundläggande utbildning: Bestämmande

Läs mer

PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL GRUNDSKOLORNA OCH FÖRSKOLORNA I SIBBO

PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL GRUNDSKOLORNA OCH FÖRSKOLORNA I SIBBO SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL GRUNDSKOLORNA OCH FÖRSKOLORNA I SIBBO Bilaga till skolskjutsplanen för läsåret 2008-2009 Sivistyslautakunta / Bildningsnämnden 7.5.2008 ,11(+c//

Läs mer

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS INOM FÖRSKOLE- OCH GRUNDUNDERVISNINGEN. Bildningsnämnden 3.12.2014 97

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS INOM FÖRSKOLE- OCH GRUNDUNDERVISNINGEN. Bildningsnämnden 3.12.2014 97 PRINCIPER OM SKOLSKJUTS INOM FÖRSKOLE- OCH GRUNDUNDERVISNINGEN Bildningsnämnden 3.12.2014 97 1 Almänna principer... 4 Vägens farlighet... 5 Skolvägens längd... 5 2 Lagstiftning... 6 3 Trafiksäkerheten...

Läs mer

Principer för skolskjutsar till förskolor och grundskolor i Lojo från

Principer för skolskjutsar till förskolor och grundskolor i Lojo från Principer för skolskjutsar till förskolor och grundskolor i Lojo från 1.8.2017 Nämnden för fostran och utbildning har 23.11.2016 beslutat att godkänna de principer som ska gälla för skolskjutsar till förskolor

Läs mer

SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL GRUNDSKOLORNA I SIBBO Bilaga till skolskjutsplanen för läsåret 2006-2007

SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL GRUNDSKOLORNA I SIBBO Bilaga till skolskjutsplanen för läsåret 2006-2007 SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL GRUNDSKOLORNA I SIBBO Bilaga till skolskjutsplanen för läsåret 2006-2007 Sivistyslautakunta / Bildningsnämnden 17.5.2006 2,11(+c// 6LGD,1/('1,1*

Läs mer

FÖRSKOLE- OCH SKOLSKJUTS I KARLEBY Skolskjutsregler

FÖRSKOLE- OCH SKOLSKJUTS I KARLEBY Skolskjutsregler FÖRSKOLE- OCH SKOLSKJUTS I KARLEBY Skolskjutsregler KARLEBY STAD Nämnden för utbildning och fostran 14.6.2012 79 Utbildningsnämnden 16.6.2009 79 Innehållsförteckning 2 1. ALLMÄNT... 3 2. GRUNDERNA FÖR

Läs mer

INSTRUKTION OM SKOLSKJUTS NYKARLEBY STAD

INSTRUKTION OM SKOLSKJUTS NYKARLEBY STAD INSTRUKTION OM SKOLSKJUTS NYKARLEBY STAD Allmänt Kommunen ordnar skolskjuts för elever i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 17.12.1992 114. Skolskjutsfrågor och upphandling av skolskjuts besluts av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD Nämnden Svenska rum 26.2.2015 Träder i kraft 1.8.2015 RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD ALLMÄNNA PRINCIPER - Med en skolresa avses en resa mellan hemmet och skolan inom Esbo som

Läs mer

Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Planen godkänd i bildningsnämnden 27.1.2011 8 Kapitel 5.1 uppdaterad 3.10.2012, 57 LOVISA STADS PRINCIPER FÖR

Läs mer

SKOLSKJUTSPLAN OCH SKJUTSPRINCIPER FÖR GRUNDSKOLORNA OCH FÖRSKOLORNA I SIBBO KOMMUN

SKOLSKJUTSPLAN OCH SKJUTSPRINCIPER FÖR GRUNDSKOLORNA OCH FÖRSKOLORNA I SIBBO KOMMUN SKOLSKJUTSPLAN OCH SKJUTSPRINCIPER FÖR GRUNDSKOLORNA OCH FÖRSKOLORNA I SIBBO KOMMUN SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 20.1.2015, 4 2 INNEHÅLL Sida 1. INLEDNING 3 2. LAGSTIFTNING

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2012/2013 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2014/2015 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun? Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

Emmaboda kommun Bildningsförvaltningen SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN. Fastställd av bildningsnämnden 2014-11-13

Emmaboda kommun Bildningsförvaltningen SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN. Fastställd av bildningsnämnden 2014-11-13 Emmaboda kommun Bildningsförvaltningen SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN Fastställd av bildningsnämnden 2014-11-13 1. Skolskjutsinformation Enligt skollagen har kommunen skyldighet att

Läs mer

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR Bildningsförvaltningen INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR OM SKOLSKJUTS Säker skolväg skapar vi tillsammans Skolskjutsinformation Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan

Läs mer

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 76/02.05.00/2015 15 Nya riktlinjer för beviljande av skolskjuts och reseförmån från 1.8.2015 Beredning och upplysningar: Ilkka Tahvanainen, tel. 050 591 3421 Jaana

Läs mer

Skolskjuts inom Gällivare kommun

Skolskjuts inom Gällivare kommun Skolskjuts inom Gällivare kommun Skolskjuts Avser resor mellan anvisad på- avstigningsplats i hemmets närhet och av kommunen anvisad eller beviljad skola. Skolskjuts omfattar inte förskola, pedagogisk

Läs mer

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Läroplikten... 4 2. Inskrivning till grundskolans första klass... 4 3. Sjundeå kommuns skolor och kontaktuppgifter... 5

Läs mer

PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL SKOLORNA INOM BILDNINGSVÄSENDET

PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL SKOLORNA INOM BILDNINGSVÄSENDET PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL SKOLORNA INOM BILDNINGSVÄSENDET 1. INLEDNING Enligt Kronoby kommuns förvaltningsstadga 65 mom. 4 skall bildningsnämnden godkänna skolskjutsplaner och gränser för skolskjutsar.

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor 1 Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs kommun Gäller från 1 juli 2014 Fastställda av Kommunfullmäktige Nordanstigs kommun 2014-06-02 62 2 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Avståndsregler

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp Skolskjutsreglemente Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2009-04-27 av Kommunfullmäktige 39 Senast reviderad 2011-05-02 av Kommunfullmäktige 128 Detta dokument gäller för Barn och utbildning Giltighetstid

Läs mer

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun 2013 11 08 Reglemente Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun Gäller elever i skolår F 9 och barn med särskilda behov inom särskolan. Antagen av barn och utbildningsnämnden 2013 12 11

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Huvudregel avstånd... 2 3 Elevernas tidspassning... 2 4 Sen ankomst...

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser

Skolskjutsbestämmelser Förskoleklass och grundskola Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 99 Innehållsförteckning Definitioner...1 Avstånd...2 Form av skolskjuts...3 Restid...3 Tidtabeller...3 Självskjuts...3 Ramscheman...3

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2014-10-10 0480-45 29 04 Riktlinjer för skolskjuts Syfte För elever i grundskola och särskola i Kalmar kommun anordnar Barn-och ungdomsförvaltningen skolskjuts

Läs mer

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Gäller från och med 15 juni 2012 Antagna av barn- och skolnämnden 14 maj 2012 1 (12) Det här dokumentet beskriver de regler som gäller för

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun Skolskjutsreglemente antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22, 8 Dnr ks 10/16. Skrivfelsrättad av hum punkt 10 2010-09-29 Skolskjutsreglemente för Ånge kommun 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

SKOLSKJUTSENS A-Ö. Kollektivtrafiknämnden, april 2007

SKOLSKJUTSENS A-Ö. Kollektivtrafiknämnden, april 2007 SKOLSKJUTSANSVARIG Varje skola har en skolskjutsansvarig som handlägger skolans skolskjutsfrågor. SKOLSKJUTSFORMER Skolskjuts bedrivs SKOLTAXI Vid skoltaxi skall särskilt beaktas: Skolbarn skall till och

Läs mer

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar.

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar. 1 (5) UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA ANBUDSFÖRFRÅGAN på skolskjutsar och mattransport Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun

Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun 170201 1 Skolskjutsreglemente Laxå kommun Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem

Läs mer

Skolskjutsreglemente Laxå kommun

Skolskjutsreglemente Laxå kommun Skolskjutsreglemente Laxå kommun Ur Skollagen 4 kap 7 Hemkommunen är skyldig att sörja för att eleverna i grundskolan anordna kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08 Kommunstyrelsen Anvisningar för skolskjuts Kommunstyrelsen 2011-06-08 Lagstiftning Från och med 2011-07-01 gäller en ny skollag. I den nya lagstiftningen lyfts skolskjuts fram som en rättighet för eleven

Läs mer

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 3 (8) Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 1. Vem är berättigad till skolskjuts? Elever i skolan (grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola)

Läs mer

Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro. Allmänna frågor om saneringen och flytten

Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro. Allmänna frågor om saneringen och flytten Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro Det här dokumentet samlar en del frågor som ställts kring flytten. Vartefter nya frågor kommer upp strävar vi till att komplettera dokumentet regelbundet.

Läs mer

Regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer TÖREBODA KOMMUN Regler och riktlinjer För skolskjutsar inom Töreboda kommun Antaget av kommunfullmäktige: 2016-04-25 Inledning Töreboda kommun är enligt skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 samt 11 kap.

Läs mer

Regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet för förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor i Skellefteå kommun Dokumentnamn Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet för förskoleklasser, grundskolor

Läs mer

Skolskjutsinformation

Skolskjutsinformation Skolskjutsinformation Läsåret 2014-2015 Säker skolväg skapar vi tillsammans Det är viktigt att du som vårdnadshavare diskuterar de ordnings- och säkerhetsregler som finns i denna folder med ditt barn.

Läs mer

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKALL BÖRJA SKOLAN

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKALL BÖRJA SKOLAN GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKALL BÖRJA SKOLAN 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Läroplikten...3 2. Inskrivning till grundskolans första klass...3 3. Sjundeå kommuns skolor och kontaktuppgifter...4 4.

Läs mer

Skolskjuts i Karlshamns kommun

Skolskjuts i Karlshamns kommun Skolskjuts i Karlshamns kommun Information om Karlshamns kommuns skolskjutsverksamhet inom förskoleklass, grundskola och särskola Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen 374 81 Karlshamn 0454-813 00

Läs mer

Skrymmande packning får inte tas med i bussen, som till exempel: cyklar, skidor och pulkor, stora hockeytrunkar och liknande.

Skrymmande packning får inte tas med i bussen, som till exempel: cyklar, skidor och pulkor, stora hockeytrunkar och liknande. Att åka Skolbuss Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi tillsammans kan

Läs mer

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Vad a r skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN Inledning Detta regelverk för grund- och särskoleelevers resor i Bjuvs kommun har utarbetats i samarbete med Helsingborgs stad, Svalövs

Läs mer

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615 Skolskjutsregler Antagna av kommunfullmäktige 090615 Innehåll Skolskjutsregler... 3 1. Berättigade till skolskjuts... 3 2. Växelvis boende... 4 3. Avstånd... 4 4. Föräldraansvar... 5 5. Trafiksäkerhet...

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun SIG100, v2.0, 2010-02-26 1 (6) 2013-10-02 Vår beteckning BUN 2013:143 Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Följande riktlinjer för skolskjuts gäller elever

Läs mer

PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL FÖRSKOLOR, SKOLOR INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH GYMNASIET.

PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL FÖRSKOLOR, SKOLOR INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH GYMNASIET. PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL FÖRSKOLOR, SKOLOR INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH GYMNASIET. Godkänd av bildningsnämnden 28.9.2016 39 Gäller från och med 1.1.2017 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola

Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola REGELVERK 1[5] Referens Christina Palm Erika Nysäter Mottagare Vårdnadshavare och skolor Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola Skollagen

Läs mer

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Götene kommun.

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Götene kommun. Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Götene kommun. Upprättad: 2012-05-08 Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2012-03-07, 84 Kontaktperson: Maria Jönsson, 0511-38 68 02 Innehållsförteckning

Läs mer

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2002-09-09, 62/2002 Kompletterade 2005-01-31, BUN 4/2005 Växelvis boende, sid 3 1

Läs mer

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts.

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts. 1 (6) Antagen av bildningsnämnden den 19 maj 2009, 46 Reviderad av bildningsnämnden den 23 juni 2009, 64 Reviderad av bildningsnämnden den 13 oktober 2009, 96 Dnr: 986/09-623 Reviderad av välfärdsutskottet

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Mörbylånga kommun

Skolskjutsreglemente för Mörbylånga kommun Dokumentansvarig David Idermark, 0485-471 13 david.idermark@morbylanga.se Handbok REGLEMENTE Beslutande Kommunfullmäktige 164 2016-06-21 Giltighetstid 1 juli 2016 1(6) Dnr Dnr 2015/000447-003 Beteckning

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Styrdokument, regler Utbildningsenheten 2015-02-18 Haina Berndtsson 08-590 975 19 Dnr UBN/2014:226 haina.berndtsson@upplandsvasby.se Regler för skolskjuts Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av utbildningsnämnden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1 1911/08.01.01/2014 39 Förklaring till högsta förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller avgiftsfri skolskjuts Beredning och upplysningar: Maria Rauman, tel.

Läs mer

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten Reviderad 2013-03 Versionsnummer 1 Innehåll 1.0 Skolskjuts i Finspångs kommun 2 1.1 Elever i grundskola och grundsärskola 2 1.2 Elever i gymnasieskolan

Läs mer

Skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 1(9) 2011-05-27 SKN 2011/110 nr 2011.1667 Skolförvaltningen Skolkontoret Maria Tilly, Administrativ chef 0171-526 45 maria.tilly@bildning.habo.se Fastställd av skolnämnden den 22 juni 2011 SKN 42 Skolskjutsregler

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLEMENTE. Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02,

SKOLSKJUTSREGLEMENTE. Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02, SKOLSKJUTSREGLEMENTE Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02, Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Sidan 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION SKOLSKJUTSINFORMATION sida 0 Innehållsförteckning Skolskjutsinformation Grundskola... 2 Berättigande till skolskjuts... 2 Val av annan skola eller förskoleklass... 3 Särskilda skäl... 3 Avståndsbestämmelser...

Läs mer

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Antaget av barn- och utbildningsnämnden, 96 BARN OCH UTBILDNING 1 Vad är skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev till och

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Svedala kommun

Skolskjutsreglemente för Svedala kommun 1(8) 2(8) Lars Steimer, skolskjutsansvarig Lars.steimer@svedala.se Skolskjutsreglemente för Svedala kommun 1. Inledning Varje kommun fastställer regler och riktlinjer för sin skolskjutsverksamhet. Utbildningsnämnden

Läs mer

Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Reglementet gäller från och med 2017-07-01 Fastställt i Barn- och skolnämnden 2016-05-24 Innehållsförteckning 2 (6) Sida

Läs mer

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER I ORUST KOMMUN från och med 2014-04-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden 1998-03-23, 50. Reviderat av Barn- och utbildningsnämnden 2000-09-18, 125. Reviderat av Barn- och

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

Del I. Skolskjuts i Linköpings kommun. Lagstiftning, riktlinjer och regler. gällande skolskjutsverksamheten. Linköpings kommun linkoping.

Del I. Skolskjuts i Linköpings kommun. Lagstiftning, riktlinjer och regler. gällande skolskjutsverksamheten. Linköpings kommun linkoping. Del I Skolskjuts i Lagstiftning, riktlinjer och regler gällande skolskjutsverksamheten. linkoping.se Version februari 2016 Utgiven av För frågor kontakta skolskjutsansvarig via växel 013-20 60 00 Foto:

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun Skolskjutsreglemente 2016-06-13 Skolskjutsreglemente för Ånge kommun Antaget av Kommunfullmäktige 13 juni 2016 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81 Ånge Torggatan 10

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av Utbildningsnämnden den 10 dec 2015 Skolskjutsregemente för Nykvarns kommun 1 Allmän information Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 51/ 2013 Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad Rätten till skolskjuts enligt skollagen Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola Rätten till skolskjuts

Läs mer

Skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut Reviderad version gällande från ht 2011

Skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut Reviderad version gällande från ht 2011 Skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut Reviderad version gällande från ht 2011 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR sid 2 2 DEFINITIONER sid 2 3 REGLER sid

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Styrdokument, regler 2011-01-01 Dnr BUN/2012:54 Regler för skolskjuts Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14, 61 Reviderad: 2012-02-29 Giltig t.o.m: Tillsvidare Ansvarig

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

Dnr BSN/16/2013. Riktlinjer för SKOLSKJUTS. 2013-2014 Barn- och skolnämnden

Dnr BSN/16/2013. Riktlinjer för SKOLSKJUTS. 2013-2014 Barn- och skolnämnden Dnr BSN/16/2013 Riktlinjer för SKOLSKJUTS 2013-2014 Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Inledning... 3 Rätt till skolskjuts... 3 1. Färdvägens längd... 3 2. Trafikförhållanden... 3 3. Funktionsnedsättning...

Läs mer

Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut

Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Innehållsförteckning 1 Lagtext och förordningar 3 2 Definitioner 3 3 Regler 3 4 Ansvarsfördelning

Läs mer

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Regler Övrig information 1. Fri skolskjuts Rätten till fri skolskjuts omfattar i Hammarö

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

REGELVERK FÖR SKOLRESOR I HÖGANÄS KOMMUN

REGELVERK FÖR SKOLRESOR I HÖGANÄS KOMMUN 2013-09-19 1 (7) REGELVERK FÖR SKOLRESOR I 1 INLEDNING Från och med höstterminen 2013 övergår skolskjutsen i Höganäs kommun från att enbart ha skjutsat elever med upphandlade bussar till att i stor utsträckning

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN I

SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN I SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN I GULLSPÅNG KOMMUN GÄLLER FR O M LÄSÅRET 2016-2017 Skolskjutsreglementet ersätter tidigare beslutat dokument kallat Normer för berättigande till

Läs mer

REGELVERK FÖR SKOLRESOR I HÖGANÄS KOMMUN

REGELVERK FÖR SKOLRESOR I HÖGANÄS KOMMUN 2014-06-23 1 (7) REGELVERK FÖR SKOLRESOR I 1 INLEDNING Från och med höstterminen 2013 övergick skolskjutsen i Höganäs kommun från att enbart skjutsa elever med upphandlade bussar till att även använda

Läs mer

(Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11)

(Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN REGLEMENTE 2011-11-09 Skolskjutsreglemente (Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11) Bilagor: 1. Kartor 2. Modell för bedömning av risk och otrygghet

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Datum Sida 11-06-07 1(1) Skolskjutsreglemente för grund- och särskola i Tibro Kommun Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 Datum Sida 11-06-07 1(7) Innehåll Allmänna lagkrav... 2 Färdvägens

Läs mer

Lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts

Lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts 1 (5) Antaget av grundskolenämnden 2015-09-08, 3. Ersätter riktlinjer för kostandsfri skolskjuts. Lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen

Läs mer

Regler för skolskjuts i Lekebergs kommun

Regler för skolskjuts i Lekebergs kommun Regler för skolskjuts i Lekebergs kommun Fastställd av: Kultur och bildningsnämnden Datum: 2016-01-26 Ansvarig för revidering: Kultur och bildningsnämnden Ansvarig tjänsteman: Skolskjutshandläggare Diarienummer:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR KIRUNA KOMMUN REVIDERAD AV KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 GÄLLER FROM 2015-06-13 SKOLSKJUTS Rätten till skolskjuts regleras för grundskolan i 10 kap 32 ; för grundsärskolan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret BESLUT Datum Sid 2014-06-13 1 (7) RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN 2 (7) VAD SÄGER LAGEN? Skolformer Elever

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans Gäller från och med läsåret 2014/2015 Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-29 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun?

Läs mer

Skolskjutsriktlinjer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Nyköpings kommun

Skolskjutsriktlinjer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Nyköpings kommun Dnr KK17/77 RIKTLINJER Skolskjutsriktlinjer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 2017-01-30 Dnr KK17/77 2/5 Innehållsförteckning

Läs mer

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN 1(6) REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN Dessa regler har antagits av Skövde kommuns kommunstyrelse den 14 mars 2011, (KS 66/2011), reviderade den 7 juni 2011 (KS 109/2011) och den 5 december 2011

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass, grundskola och särskola

Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass, grundskola och särskola BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Planeringssekreterare Wolfgang Friedh 2016-04-20 1 (6) Riktlinjer för skolskjuts gällande

Läs mer