BILDN Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN"

Transkript

1 BILDN Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN Förslag till bildningsnämnden

2 1. LAGSTIFTNING ALLMÄNT GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV AVGIFTSFRI SKOLSKJUTS Skolresans längd i kilometer Skolresans riskfylldhet Skolresans längd tidsmässigt Hälsoskäl ELEVER SOM GÅR I ANNAN SKOLA ÄN I NÄRSKOLA ELLER I ANNAN KOMMUN ORDNANDET AV SKOLSKJUTSARNA Allmänt Buss Köptrafik (Taxi) Stödundervisning Klubbverksamhet Kvarsittningar En elev insjuknar under skoldagen Kamratskjutsar Tillfälliga skjutsar till exempel p.g.a. olycksfall ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS Ansökan Beslut om skolskjutsar Ansökningsblanketter Ändringssökande Fastställande av skjutsen / icke utnyttjande av skjutsen Ändring av skjutsrätten eller avslutande av den Överförande av skjutsansvaret på vårdnadshavaren AVGIFTSBELAGD SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTSARNA Normer gällande belastning Säkerhetsbälten Beteende Att äta och dricka Idrottsutrustning och andra avvikande föremål Förarens uppgifter och ansvar Vårdnadshavarens uppgifter och ansvar Skolans uppgifter och ansvar Information om tidtabeller och rutter Hur transporterna fungerar HANDLANDE VID PROBLEMSITUATIONER Olycksfall Bilen kommer inte till hållplatsen Avvikande förhållanden gällande föret o.dyl Skada och skadegörelse Trafikförseelse Förkomna och glömda resgods Reklamationer

3 1. LAGSTIFTNING Lagen om grundläggande utbildning 32 Skolresor En elev i grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning som har längre än fem kilometer till skolan har rätt till fri transport. En elev i förskoleundervisning som har längre än fem kilometer från hemmet till förskoleundervisningen eller från sådan dagvård som avses i lagen om barndagvård till förskoleundervisningen har rätt till fri transport hemifrån direkt till förskoleundervisningen eller från dagvården till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen hem eller till dagvården. En elev i grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning eller förskoleundervisning har rätt till fri transport också när den väg som avses ovan med beaktande av hans eller hennes ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig. Ett alternativ till fri transport är ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande. Elevens dagliga skolresa som ordnas enligt 1 mom. får med väntetider inberäknade ta högst två och en halv timme i anspråk. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år, får skolresan ta högst tre timmar i anspråk. Om en elev antas till någon annan skola eller plats för undervisningen än den som avses i 6 2 mom., kan såsom villkor för antagningen ställas att vårdnadshavaren svarar för de kostnader som transporten eller ledsagningen medför. Därutöver, om ett barn som får förskoleundervisning deltar i barndagvård som ordnas i en annan kommun på det sätt som avses i 11 c i lagen om barndagvård, har den som ordnar undervisningen rätt att förutsätta att barnets vårdnadshavare svarar för de kostnader som orsakas av transporten eller ledsagningen mellan dagvårdsplatsen och platsen för förskoleundervisningen. 3 mom. har ändrats genom L 324/2011, som träder i kraft Elever som väntar på transport skall ha möjlighet till hand-ledd sysselsättning. 2. ALLMÄNT Skolskjutsarna ordnas i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och enligt de principer som bildningsnämnden i Sjundeå kommun årligen fastställer. Skolskjuts ordnas till den närskola som kommunen anvisar. Dessa principer gäller även förskoleundervisningen och med skola avses också den plats där förskoleundervisning ordnas. Vid avhämtning och avlämning av eleverna bör skolan tillämpa sådan praxis att eleverna vet var de skall vänta på taxi eller buss och att vårdnadshavarna vet var de kan parkera sin bil då de transporterar sina barn. Vårdnadshavarna till andra elever än de som är berättigade till kommunens skolskjuts är själva skyldiga att ordna sina barns skjutsar på bästa möjliga sätt. Ifall den av kommunen erbjudna basnivån gällande skolskjutsar inte är tillräcklig 3

4 kan även vårdnadshavarna till de elever som är berättigade till kommunens skolskjutsar på sin egen bekostnad ordna sina barns skolskjutsar på det sätt de själva önskar. 4

5 3. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV AVGIFTSFRI SKOLSKJUTS 3.1. Skolresans längd i kilometer Med för- och grundskoleelevernas egentliga skolresa avses den dagliga resa, som sker mellan hemmet/bostaden och skolan, och som eleven företar då han/hon åker till skolan och återvänder därifrån. Förskoleundervisningen, liksom skjuts från hemmet/vårdplatsen till förskolan samt från förskolan till hemmet/vårdplatsen utgör ett undantag. Kommunen ordnar skjuts åt eleven om elevens skolresa till förskoleundervisning eller till årskurserna 1-3 i den av kommunen anvisade närskolan är minst 3 kilometer i en riktning elevens skolresa till årskurserna 4-9 i den av kommunen anvisade närskolan är minst 5 kilometer i en riktning Skolresan mäts längs den kortaste vägen som är i allmänt bruk, inklusive de privata vägar för vilka kommunen beviljar bidrag, från hemdörren till skolporten eller motsvarande platser. Ifall eleven kan gå sin skolväg alternativt längs en fotgängarled, en lättrafikled eller längs en väg avsedd för biltrafik, anses skolvägen vara den kortaste väg som eleven kan gå med iakttagande av trafikreglerna. Kommunen är inte skyldig att ordna skolskjuts för hela resan. Kilometergränsen (3 km eller 5 km) utgör den självrisksträcka längs vilken eleven bör ta sig t.ex. från hemmet till taxihållplatsen Skolresans riskfylldhet I fall att skolresan eller en del av den är farlig kan kommunen ordna skjuts för det avsnitt som anses farligt. Utlåtanden om riskfyllda avsnitt ges av polismyndigheten på bildningskansliets begäran Skolresans längd tidsmässigt Enligt lagen om grundläggande utbildning får elevens skolresa inklusive väntetider ta högst 2 h 30 min. i anspråk om inte eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år. På samma årsklass kan således finnas elever vilkas maximala skolreselängd varierar. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år eller om eleven får sådan specialundervisning som avses i 17 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning får skolresan ta högst 3 timman i anspråk. Tiden för sådan resa som företas på egen hand beräknas enligt den tid som eleven använder för skolresan. 5

6 3.4. Hälsoskäl Det är möjligt att anhålla om skolskjuts för en elev p.g.a. hälsoskäl. Som motivering till ansökan bör bifogas ett utlåtande av en läkare eller expert. Förutom orsakerna och motiveringarna till skjutsbehovet bör av utlåtandet klart framgå för vilken tidsperiod ordnandet av skjutsen rekommenderas samt hur experten rekommenderar att skjutsen bör ordnas. Expertutlåtandena ska införskaffas av vårdnadshavaren och bifogas ansökan om skjuts alla läsår på nytt ifall utlåtandena inte till sin natur är permanenta. En rekommendation om ordnande av skjuts är inte en tillräcklig motivering för beviljande av skjuts utan behovet och utsträckningen av skjutsen kan bedömas från fall till fall med hjälp av expertutlåtandena. Skjutsen beviljas inte automatiskt enda från hemgården. Kommunen ordnar inte och ersätter inte elevers skjutsar för läkar- och terapeutbesök. 4. ELEVER SOM GÅR I ANNAN SKOLA ÄN I NÄRSKOLA ELLER I ANNAN KOMMUN På basen av tjänsteinnehavarbeslut kan Sjundeå kommun ersätta skolskjutsarna för en elev från Sjundeå kommun som beviljats specialundervisning i en annan kommun. Om en elev på ansökan av sin vårdnadshavare går i skola i en annan kommun eller i en annan skola än den närskola som kommunen anvisat ordnas och ersätts skolskjutsar inte. Sjundeå kommun och Vichtis kommun har ingått ett avtal (BILDN 1/2009 9) om att Vichtis kommun ordnar förskole- och grundläggande utbildning åt de sjundeåelever för vilka Sjundeå anvisar en närskola i Vichtis. Detta avtal avser de finskspråkiga elever som bor i Palakoskivägen och Palakoskibacken områdena och som inte har direkt trafikförbindelse till Sjundeå. Förskoleeleverna och eleverna på årsklasserna 1-6 har rätt att gå i Huhmarnummi skola i Vichtis kommun. De finskspråkiga eleverna på årsklasserna 7-9 har rätt att gå i Nummelanharju skola i Vichtis kommun. Sjundeå kommun och Lojo stad har ingått ett avtal om att svenskspråkiga högstadieelever kan gå i Källhagens skola. Sjundeå kommun ordnar skolskjutsarna tillsammans med Lojo stad. 6

7 Sjundeå kommun och Kyrkslätts kommun har ingått ett avtal om att svenskspråkiga högstadieelever kan gå i Winellska skolan. Sjundeå kommun ordnar skolskjutsarna. 5. ORDNANDET AV SKOLSKJUTSARNA 5.1. Allmänt Skolskjutsrutterna planeras på bildningskansliet för varje läsår så att de elever som har rätt till skjuts får information om sina egna skjutstidtabeller i tillräckligt god tid. Vid planerandet av rutter och tidtabeller beaktas även lönsamheten. För skolskjutsar utnyttjas i första hand befintlig linjetrafik och detta gäller både förskoleelever och alla årskurser. Linjetrafiksservicen kompletteras med kommunens köptrafik (taxi och bussar). Taxiskjutsarna ordnas inte som transporter från dörr till dörr, utan eleverna samlas vid huvudvägarna, på samma sätt, som de elever som utnyttjar bussar samlas vid busshållplatserna. Kommunen är inte skyldig att ordna skolskjuts för hela resan skolskjuts kan också ordnas endast för en del av resesträckan. Kilometergränserna för den maximala sträcka eleverna bör vara beredda att företa på egen hand är den kilometergräns som fastställts som självrisksträcka. Man strävar efter att välja hållplatserna så att det är tryggt att stiga på och av fordonet och att det inte uppstår onödigt behov av att gå över vägen. Eleven kan också bli tvungen att använda flera olika transportmedel (buss och taxi) eller byta taxi under skolresan. Beroende på tidtabellerna kan eleven bli tvungen att efter skjutsen på morgonen vänta på att undervisningen börjar eller vänta på skjutsen efter skolan. För väntetiden ordnas möjlighet till handledd sysselsättning. Man strävar efter att ordna tidtabellerna så att inte väntetider uppstår. Skjutsrutterna och tiderna kan ändra under läsåret Buss På läsårets första skoldag utdelas åt varje elev ett personligt busskort som är giltigt i bussarna endast under skoldagarna mellan kl. 06 och 18 på sträckan mellan hemmet och skolan, 2 resor per skoldag. Kommunen betalar det första busskortet. Ifall kortet förkommer eller går sönder bör därom meddelas omedelbart till bildningskansliet t.ex. via skolan. För ett nytt kort uppbärs 20 euro. 7

8 Om eleven av någon orsak inte har sitt kort med i bussen fyller han/hon i sitt namn och sin klass i en kvittens som busschauffören ger och returnerar den sedan till föraren. Ifall eleven reser 7 gånger eller mera utan busskort under läsåret faktureras vårdnadshavaren 3 euro per resa för dessa resor. Ifall kortet på annat sätt upphör att fungera bör vårdnadshavaren kontakta bildningskansliet för utredande av ärendet och för att få ett nytt kort. Missbrukande av kortet kan leda till att man mister rätten till skolskjuts. Det är vårdnadshavarens skyldighet att returnera kortet till skolan eller bildningskansliet inom en vecka efter att läsåret tagit slut eller omedelbart om skolskjutsbehovet eller rätten till skjuts ändrar. För icke returnerat kort uppbärs en avgift om 20 euro. Busstidtabellerna delas till alla hushåll under sommaren och de finns även på kommunens webbsidor Köptrafik (Taxi) En skolskjutsbil skall märkas både fram och baktill med en för ändamålet avsedd skylt. I bilen bör finnas en av kommunen given förteckning över eleverna. Det är inte möjligt att, utan bildningskansliets separata direktiv, skjutsa andra elever än de som är upptagna i förteckningen. För skolskjutsar är den fordonsvisa hastighetsbegränsningen 80 km/h Stödundervisning Om en elev deltar i stödundervisning strävar man efter att ordna verksamheten så att det inte uppstår överlopps skjutskostnader eller arrangemang. Man utgår i första hand från att eleven dirigeras till en annan skjuts eller en annan trafikants bil. I andra hand kontaktas vårdnadshavaren för skötande av skjutsen Klubbverksamhet Man strävar efter att ordna skolornas klubbar så att även skjutseleverna med beaktande av transporttidtabellerna skulle ha möjligheter att delta. Den som ordnar undervisning är inte skyldig att sköta om skolskjuts till skolans klubb, från klubben hem eller från klubben till daghem. Skolelevernas eftermiddagsverksamhet faller inte heller inom ramen för skolskjutsarna. Ett undantag är den privata svenskspråkiga eftermiddagsverksamhet som ordnas i Edvardsberg. Utgående från ett tidsbundet avtal stöder kommunen efter- 8

9 middagsverksamheten i Edvardsberg genom att erbjuda skoleleverna skjuts från skolan till klubben. Samtidigt mister eleven sin rätt till eftermiddagsskjuts från skolan hem Kvarsittningar Ifall en elev har fått kvarsittning så att eleven inte hinner till den normala skolskjutsen tar skolan kontakt med elevens vårdnadshavare och man kommer separat överens om transporten En elev insjuknar under skoldagen Skolan tar kontakt med vårdnadshavaren om hur eleven söks hem Kamratskjutsar Skolskjutsen beviljas från hemhållplatsen till skolan och tillbaka. Eleverna kan alltså inte stiga av skjutsen på annat ställe än vid hemhållplatsen. Föraren har inte heller rätt att ta med överlopps barn t.ex. kamrater, inte ens med vårdnadshavarens samtycke. Föräldrarna sköter de s.k. kamratskjutsarna Tillfälliga skjutsar till exempel p.g.a. olycksfall Vid sjukdoms- eller olycksfall kan skjuts beviljas för den tid som nämns i läkarintyget. För ordnande av skolskjuts p.g.a. olycksfall bör reserveras tre vardagar från det datum då expertutlåtandet anlänt till bildningskansliet. Man försöker ordna transporten inom de befintliga rutterna. 6. ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS 6.1. Ansökan Ansökan om skol- och förskoleskjutsar görs skriftligen med användandet av en blankett för ändamålet. Ansökningarna riktas till bildningschefen. Förskoleeleverna ansöker om skolskjuts för förskoleåret i samband med sin anmälan till förskoleundervisning. Man ansöker om skolskjuts för årsklasserna 1-6 i samband med anmälan till skolan. 9

10 Högstadieeleverna ansöker om skjuts för årsklasserena 7-9 efter att de har anvisats en närskola för årsklasserna 7-9. Man bör ansöka om skjutsen senast tre månader innan läsåret inleds. Elever som flyttar till kommunen under läsåret kan ansöka om skolskjuts även under läsåret. Skjutsen ordnas senast inom en vecka efter att ansökan anlänt. För ett barn som är i gemensam vårdnad bestäms rätten till skolskjuts enligt den officiella adress som antecknats för barnet i befolkningsregistret. (HFD:2006:10). Skjutsar från skolan till vårdplatserna ordnas inte separat och de ersätts inte. Skjutsar ordnas inte heller till tillfälliga vårdplatser. Åt elev som är berättigad till skolskjuts kan skjuts från tillfällig adress ordnas. En förutsättning är dock att flyttning sker oberoende av familjen och oväntat (t.ex. vid vattenskador eller eldsvåda) och som inte har berott på förbiseende. I fråga varande praxis tillämpas inte t.ex. då ett egnahemshus inte blir färdigt inom utsatt tid Beslut om skolskjutsar Enligt 9 i instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen beslutar bildningschefen om skolskjutsarna. De nya skoleleverna och förskoleeleverna meddelas skriftligen på våren om beviljandet av skolskjutsarna. Skolskjutsen kan även, avvikande från ansökan, på motiverade grunder beviljas för en kortare eller längre tid än den ansökta tiden Ansökningsblanketter Blanketter för ansökande av skjuts fås från skolorna, daghemmen, bildningskansliet och de finns på kommunens webbsidor. Vårdnadshavaren fyller i skjutsansökan och skickar den till bildningskansliet. Avgiftsbelagd skolskjuts ansöks med en separat blankett Ändringssökande För ett beslut om skolskjuts gjort av bildningschefen kan besvär anföras skriftligen hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsanvisningarna finns som bilaga till beslutet. 10

11 6.5. Fastställande av skjutsen / icke utnyttjande av skjutsen Vårdnadshavarna är skyldiga att meddela bildningskansliet varje läsår ifall elev, som blivit beviljad rätt till skolskjuts, inte utnyttjar den beviljade skjutsen. Det är förbjudet att reservera plats i onödan. Kommunen kan uppbära kostnaderna för skjutsarna av föräldrarna Ändring av skjutsrätten eller avslutande av den Då förhållandena gällande skolskjutsar ändras kan eleven efter beslut av bildningschefen fråntas rätten till avgiftsfri skolskjuts. Sådana ändringar kan vara t.ex. ändringar i farlighetsklassificeringen av skolresan. Elevens vårdnadshavare är skyldig att meddela bildningskansliet om ändringar som påverkar elevens rätt till skolskjuts. Om en elev flyttar inom kommunen mitt under läsåret så att närskolan ändras och eleven önskar gå läsåret till slut i den gamla skolan ordnas skolskjuts inte och den ersätts inte Överförande av skjutsansvaret på vårdnadshavaren Ifall en skolskjutselev trots anmärkningar och varningar bryter mot givna direktiv och regler kan bildningschefen besluta om överförande av skolskjutsansvaret på vårdnadshavaren för viss tid. Förfarandet grundar sig på 29 och 32 i lagen om grundläggande utbildning. Bildningskansliet informerar vårdnadshavaren, skolan och chauffören om de ändrade arrangemangen och tidpunkten. Fortgående förseelser som leder till detta förfarande kan vara bl.a.: - underlåtande att använda säkerhetsbälte - skadegörelse - osakligt beteende gentemot föraren och andra passagerare - missbrukande av beviljat busskort 7. AVGIFTSBELAGD SKOLSKJUTS På basen av ansökan kan bildningschefen bevilja avgiftsbelagd skolskjuts åt sådana elever som inte, enligt lagen och de skolskjutsprinciper som bildningsnämnden fastställt, har rätt till skolskjuts förutsatt att: det finns plats i bilen rutten finns 11

12 Även i sådant fall att ett barn som är berättigad till skolskjuts inte kan delta i den skolskjuts som är fastställd åt honom/henne t.ex. p.g.a. av hobbyverksamhet som sker efter skoldagen, kan vårdnadshavaren för ordnande av en senare skjutstidpunkt ansöka om avgiftsbelagd skolskjuts. Den avgiftsbelagda skjutsens pris är 1,50 /riktning (inkl. 9 % moms) (kommunstyrelsens beslut ). Den avgiftsbelagda transporten faktureras vårdnadshavaren läsårsvis i efterskott. Frånvaro iakttas inte vid faktureringen. De avgiftsbelagda skjutsarna ordnas efter att rutterna och tidtabellerna är klara för de elevers del som är berättigade till avgiftsfri skolskjuts. Beslut om avgiftsbelagd transport avgörs alltid från fall till fall antingen för läsåret eller för en kortare tid som nämns i ansökan. Man kan mista rätten till avgiftsbelagd skolskjuts om taxiplats behövs för en elev som är berättigad till avgiftsfri skolskjuts. Transport ordnas inte om det på rutten trafikerar en linjebuss. 8. REGLER FÖR SKOLSKJUTSARNA 8.1. Normer gällande belastning Gällande skolskjutsar tillämpas trafik- och kommunikationsministeriets förordning om belastning och säkerhetsarrangemang vid transport av skolelever och barn i dagvård Säkerhetsbälten Föraren ansvarar för att eleverna använder säkerhetsbälten. Vid behov hjälper föraren vid fastsättande av säkerhetsbältet. I fall en elev vägrar att använda säkerhetsbälte kan hon/han efter en varning avlägsnas från skjutsen för en viss tid. Föraren bör också själv använda säkerhetsbälte såsom lagen föreskriver Beteende Enligt lagen om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik har föraren rätt att från trafikmedlet avlägsna en passagerare som orsakar störning och som trots förbud från förarens sida har fortsatt med att orsaka störning. Passagerare får icke avlägsnas ur trafikmedel, om honom/henne därigenom orsakas fara för hälsan. Skolans ordningsregler gäller även under skolresan. 12

13 Skolskjutsbiljetterna får användas endast för skolresor. Under skolskjutsen ansvarar buss- eller taxiföraren för fostran. Under transporten bör förarens order efterföljas. Trafiksäkerheten är alltid det viktigaste under transporten. Man får inte röra sig i bussen eller taxin under transporten Att äta och dricka Det är förbjudet att äta och dricka i fordonen Idrottsutrustning och andra avvikande föremål I skoltaxin transporteras endast sådan idrottsutrustning och övriga föremål som behövs i skolarbetet eller om vilka särskilt har överenskommits med skolan. Idrottsutrustningen bör skyddas på tillbörligt sätt under transporten (bettskydd för skridskor, skidorna i en påse eller ihop bundna) Förarens uppgifter och ansvar Föraren bör minnas att han/hon deltar i det fostrande arbetet. Servicen, beteendet och språkbruket bör vara vänligt och sakligt. Föraren visar eleverna exempel också då det gäller trafiksäkerheten. Trafikantens ansvar täcker elevtransporten från hemhållplatsen till skolans hållplats och tvärtom. I skolskjutsbilarna bör alltid finnas en förteckning över de elever som transporteras, deras tidtabeller och kontaktuppgifter till vårdnadshavarna. Det är inte tillåtet att avvika från rutten Vårdnadshavarens uppgifter och ansvar Det är önskvärt att vårdnadshavarna i god tid lär de elever som inleder sin skolgång och även de äldre eleverna vilken skolreserutten är, användningen av tidtabellerna och hur man rör sig i trafiken. Det är mycket viktigt att man använder reflexbrickor under de mörka årstiderna. Vårdnadshavarna ansvarar för att barnet kommer säkert från hemmet till bussen eller taxin och från bussen eller taxin hem. Vårdnadshavarna till de barn som transporteras ansvarar för att barnet tryggt kommer från hemmet till bilen och från bilen hem. Om en elev har blivit beviljad skolskjuts som han/hon av en eller annan orsak inte fortgående vill använda ansvarar vårdnadshavaren för skolresan. Vårdnadshavaren bör meddela föraren om en elev har insjuknat eller inte annars behöver skolskjuts. Det är skäl att till föraren anmäla om elevens hälsotillstånd och om faktorer som kan inverka på skjutsarna. 13

14 8.8. Skolans uppgifter och ansvar Skolan har ansvaret för elevens säkerhet endast då eleven utnyttjar den beviljade skolskjutsen. Skolan har ansvaret för eleven från det att han/hon stigit ur bilen vid skolan till dess att skoldagen slutar och eleven på nytt stiger in i bilen vid skolan. Trafikanternas ansvar omfattar tiden från det att eleven stiger in i bilen vid hemhållplatsen eller samlingspunkten till avlämnandet av eleven vid skolans hållplats och vice versa Information om tidtabeller och rutter Bildningskansliet informerar hemmen om transporttidtabellerna och rutterna innan skolarbetet inleds på hösten. Vårdnadshavarna får förarens och den ansvariga trafikantens kontaktuppgifter. Vårdnadshavarna informeras om eventuella ändringar och transportarrangemang huvudsakligen genom Wilma. Om skolskjutsarna informeras dessutom på kommunens webbsidor Hur transporterna fungerar Eleven bör vara på den överenskomna hållplatsen minst fem minuter före utsatt tid. Om barnet försenar sig från hållplatsen behöver skoltaxin inte vänta på barnet. Skoltaxin kan enligt tidtabellen flexibelt försena sig med 20 minuter. Skoltaxin får inte köra förbi taxihållplatsen före utsatt tid om inte alla de som ska stiga på vid hållplatsen är med. Ingen separat skjuts ordnas ifall barnet försenar sig från skjutsen. 9. HANDLANDE VID PROBLEMSITUATIONER 9.1. Olycksfall Kommunen har försäkring för alla elever för eventuella olycksfall i skolan eller under skolresan. Trafikantens trafikförsäkring ersätter de skador som kommer an på trafikantens ansvar. Olycksfallsförsäkringen gäller under den egentliga skoltiden och under skolresan mellan skolan och hemmet samt de studieutflykter som är upptagna i den årliga arbetsplanen. Även en kort avvikelse från skolreserutten avbryter försäkringen. Försäkringen ersätter de vårdkostnader som uppstår till följd av olyckan men inte skador på föremål. Om det inträffar en allvarlig trafikolycka, där det uppstår personskador, sköter polisen om situationen och informerar därom. Vid lindrigare olyckor är trafikanten skyldig att informera vårdnadshavarna om vad som skett. 14

15 9.2. Bilen kommer inte till hållplatsen Beroende på olika orsaker kan det någon gång hända att bussen eller taxin inte lyckas trafikera enligt tidtabellen. Ifall förseningen beror på att ett fordon har gått sönder är trafikanten skyldig att ställa upp med ersättande fortskaffningsmedel Avvikande förhållanden gällande föret o.dyl. Kommunen ansvarar inte för separata transporter som används i undantagsfall till följd av dåligt väglag, arbetsmarknadskonflikter o.dyl. I dessa fall ansvarar vårdnadshavaren för beslut om skickande av eleven till skolan Skada och skadegörelse Vårdnadshavaren är ersättningsskyldig för de skador eleven har orsakat på ett fordon. Trafikanten och elevens vårdnadshavare kommer sinsemellan överens om ersättande av skadorna. Kommunen ersätter inte skador som elever orsakat bilarna Trafikförseelse Ifall det i samband med skolskjutsen sker allvarliga förseelser, såsom brott mot trafiklagstiftningen, bör vederbörande kontakta polisen direkt Förkomna och glömda resgods Man kan förfråga sig om hittegods som blivit kvar i taxin direkt av vederbörande bils förare och för bussarnas del hos Matkahuolto (tfn ) 9.7. Reklamationer Missnöje gällande kvaliteten på transporten riktas till bildningskansliet. Om det är fråga om ett undantagsfall eller fortgående försummelse som berör en enskild elev är det skäl att precisera eleven, händelseplatsen och orsaken till klagomålet. 15

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun.

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun. Styrdokument BUN 2015.0103 Ansvarig organisationsenhet: Barn- och utbildningsnämnden Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden Ersätter Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun. Fastställd av BUN 2014-06-16

Läs mer

VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister

VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister VANDA Välkommen till skolan 2015 Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister Innehåll sida 4 Att börja skolan sida 9 > Skolarbetet i åk 1 6 sida 8 > Samarbete mellan hem och skola sida

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-06-17 KUN 76-2015/5 1(12) Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun Antaget av kultur- och utbildningsnämnden KUN 76/2015-06-17 Kultur-

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer

Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer Fastställd av kommunfullmäktige 12 juni 2012 70 Skolskjutsbestämmelser Kommunen är enligt Skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan,

Läs mer

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun 2013 11 08 Reglemente Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun Gäller elever i skolår F 9 och barn med särskilda behov inom särskolan. Antagen av barn och utbildningsnämnden 2013 12 11

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2014/2015 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun? Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING 1. VAD ÄR SKOLSKJUTS? Skolskjuts är en resa mellan plats i anslutning till hemmet och skolan, av elev i förskoleklass, grundskola och särskola

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun SIG100, v2.0, 2010-02-26 1 (6) 2013-10-02 Vår beteckning BUN 2013:143 Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Följande riktlinjer för skolskjuts gäller elever

Läs mer

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning FDUV SOCIALSKYDDSGUIDE 2014 Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning Guiden är en översättning av Sosiaaliturvaopas 2014 utgiven av Kehitysvammaisten Tukiliitto. Guiden är uppdaterad

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Huvudregel avstånd... 2 3 Elevernas tidspassning... 2 4 Sen ankomst...

Läs mer

g SALA Bilaga KS 2014/6/6

g SALA Bilaga KS 2014/6/6 g SALA Bilaga KS 2014/6/6 l (l) 2014-01-02 RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kristina Eriksson Ink. 2014-01- 2 1 RIKTLINJE,-, -' Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik

Läs mer

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass 2013-10-04 Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass Allmänt Enligt 10 kap 32, 33, 40 i skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst ANVISNING TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Gäller från 1.2.2014 och tills vidare Innehåll 1 Inledande

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Vad a r skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret BESLUT Datum Sid 2014-06-13 1 (7) RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN 2 (7) VAD SÄGER LAGEN? Skolformer Elever

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Dessa avtalsvillkor som godkänts 30.6.2009 har förhandlats fram av Resebyråbranschens Förbund i Finland rf och konsumentombudsmannen.

Dessa avtalsvillkor som godkänts 30.6.2009 har förhandlats fram av Resebyråbranschens Förbund i Finland rf och konsumentombudsmannen. Resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa avtalsvillkor som godkänts 30.6.2009 har förhandlats fram av Resebyråbranschens Förbund i Finland rf och konsumentombudsmannen. SPECIALVILLKOR GÄLLANDE

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente STRÖMSTADS KOMMUN Skolskjutsreglemente Antagen 2006-12-20, BUN Reviderad 2007-09-13, BUN Reviderad 2010-09-13, BUN Reviderad 2011-03-10, BUN Reviderad 2014-06-05, BUN Reviderad 2014-08-28, BUN REGLER OCH

Läs mer

Skolskjuts anordnas endast till den skola eller den förskoleklass som kommunen anvisat.

Skolskjuts anordnas endast till den skola eller den förskoleklass som kommunen anvisat. UPPSALA KOMMUN SKOLSKJUTSREGLEMENTE Beslut i kommunfullmäktige FÖR FÖRSKOLEKLASS 1995-11-27 ( 228) OCH GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 1999-01-13 ( 21) samt i Gatuoch trafiknämnden 2003-03-05 (

Läs mer

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts.

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts. 1 (6) Antagen av bildningsnämnden den 19 maj 2009, 46 Reviderad av bildningsnämnden den 23 juni 2009, 64 Reviderad av bildningsnämnden den 13 oktober 2009, 96 Dnr: 986/09-623 Reviderad av välfärdsutskottet

Läs mer

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti assistentti INFO Ändringarna i handikappservicelagen Rätten till personlig assistans säkerställs Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011 INFO serien nr 11 Originalets titel: Uudistuva vammaispalvelulaki

Läs mer

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS Kyrkslätts kommun Vård- och omsorgsväsendet Handikappservice Gäller fr.o.m. 1.5.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT - VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS...4 2 BEVILJANDE AV PERSONLIG

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Anvisningar om utkomststöd

Anvisningar om utkomststöd Anvisningar om utkomststöd Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad 2014 Innehåll 1 Syftet med anvisningarna om utkomststödsförfarande... 4 2 Allmänna grunder för utkomststöd... 4 2.1 Bestämmelser... 4 2.2

Läs mer