Skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola"

Transkript

1 1(9) SKN 2011/110 nr Skolförvaltningen Skolkontoret Maria Tilly, Administrativ chef Fastställd av skolnämnden den 22 juni 2011 SKN 42 Skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

2 2(9) Bakgrund Regler om skolskjuts återfinns i skollagen (2010:800), förordning (SFS 1970:340) om skolskjutsning och i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17). Reglerna i detta dokument gäller från den 1 juli 2011 och tillsvidare. Skolskjuts i Håbo kommun Elever i grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från hemmet till skolan och tillbaka, om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 1 Håbo kommun erbjuder även skjuts för elever i förskoleklass. Elever från annan kommun som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl och bor och har sin skolgång i Håbo kommun, har rätt till skolskjuts enligt detta reglemente under samma förutsättningar som elever folkbokförda i Håbo kommun. 2 Skolskjuts samplaneras i möjligaste mån med de turbundna resorna och skolornas schemaläggning. Kommunen har ingen skyldighet att anpassa skolskjutsningen efter varje elevs skoltider och eleven kan hänvisas till särskilda upphämtningsställen. I Håbo kommun utförs skolskjuts på följande sätt: Med allmän kollektivtrafik, med skolbuss och med taxi. Skoltaxi kan beviljas i de fall en elev inte kan nyttja den allmänna kollektivtrafiken eller skolbussen på grund av funktionsnedsättning, annan särskild omständighet eller om inte skolbuss eller ordinarie linjetrafik finns att tillgå på sträckan. Skoltaxi anlitas och samordnas av kommunen. I skoltaxi ska samåkning ske i så hög grad som möjligt. Enskilda transporter ska undvikas där samordning är möjlig. Huvudregel Skolskjuts beviljas för elever i; förskoleklass om skolvägen överstiger 2 km skolår 1-3 om skolvägen överstiger 3 km skolår 4-6 om skolvägen överstiger 4 km 1 Skolskjuts ska även anordnas för gymnasiesärskolan. Detta reglemente berör dock enbart skolförvaltningens verksamheter. Skollagens (2010:800) 10 kap 32,33 och 40, samt 11 kap 31,32 och Skollagens 10 kap 33 och 11 kap 32.

3 3(9) skolår 7-9 om skolvägen överstiger 5 km Skolskjuts beviljas om vägen mellan elevens bostad och skolskjutshållplatsen är; för elever i förskoleklass med mer än 2 km för elever i skolår 1 3 med mer än 2 km för elever i skolår 4 6 med mer än 3 km för elever i skolår 7 9 med mer än 4 km Skolskjuts anordnas endast i anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts beviljas inte för resor under lovdagar och helger. Elev har endast rätt till skolskjuts då skoldagen fullgörs vid den skola som kommunen har anvisat, oavsett vilken skola som eleven/vårdnadshavaren har valt. 3 Generellt har elev endast rätt till skolskjuts då skoldagen fullgörs vid den skola som kommunen har anvisat, oavsett vilken skola som eleven/vårdnadshavaren har valt. 4 Elev som under läsåret byter bostadsadress inom kommunen, men som önskar gå kvar i sin gamla skola, är ej per automatik berättigad till skolskjuts/busskort. 5 3 Vissa undantag finns. Se rubrik Rätt till skolskjuts från annan skola än den av kommunen anvisade. 4 Undantag finns. Se rubrik Rätt till skolskjuts från annan kommun än den av kommunen anvisade. 5 Vårdnadshavaren har skyldighet att meddela förändringar som kan påverka rätten till skolskjuts.

4 4(9) Skjuts till fritidshem Skolskjuts beviljas inte för resor mellan bostaden och fritidshemmet eller förskolan 6. Om man inte nyttjar fritidsverksamheten alla dagar eller inte nyttjar verksamheten på morgonen eller eftermiddagen, kan man ha rätt till skolskjuts vissa tider, de tider då barnet inte är på fritidshemmet. Skjuts kan exempelvis beviljas från bostaden till skolan på morgonen (om elev inte är på fritids på morgonen), men inte från fritidshemmet till bostaden på eftermiddagen. Vårdnadshavaren ansvarar då för att schema lämnas in i samband med ansökan om skolskjuts. En kopia skall också lämnas till fritidshemmet. Funktionsnedsättning/medicinska skäl eller andra omständigheter ger inte rätt till skjuts till och från fritidshemmet. 7 Grundsärskolan I Håbo kommun har samtliga elever som är inskrivna i särskolan och som har behov av skjuts, rätt till skolskjuts oavsett avstånd mellan hemmet och skolan och tillbaka. 8 Denna rättighet gäller dock inte om eleven väljer att gå i en annan särskola än den som kommunen placerat eleven i, om det inte kan ske utan att organisatoriska och ekonomiska konsekvenser uppstår. Skolskjutsen omfattar två resor per skoldag. Skolbussen och den allmänna kollektivtrafiken ska nyttjas i största möjliga mån. Om behov finns av skoltaxi måste ansökan om skoltaxi göras utifrån annan särskild omständighet eller funktionsnedsättning. Undantag från huvudregeln Skolskjuts kan beviljas även om avståndsreglerna inte är uppfyllda. Det kan inträffa i följande fall; med hänsyn till trafiksäkerhet, funktionsnedsättning, eller med hänsyn till annan särskild omständighet. Trafiksäkerhet/Trafikförhållanden Skolskjutningen ska med hänsyn till färdvägar och tidplaner ordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses, samt att särskilt anordnande på- och avstigningsplatser ska utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks. Körtiden ska beräknas så att föraren kan följa de bestämmelser som gäller 6 Detta innebär också att skolskjuts inte beviljas till fritids på skolloven. Skolskjuts är enbart skjuts mellan hemmet och skolan. Ett undantag görs se rubrik Undantag-rätt till skjuts till fritidshem. 7 Ett undantag görs se rubrik Undantag-rätt till skjuts till fritidshem. 8 Ansökan måste dock lämnas in till skolkontoret.

5 5(9) för trafiken och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. Hänsyn ska även tas till de ändringar i siktförhållanden och väglag som kan uppkomma. 9 Elev kan beviljas skolskjuts/busskort pga. trafiksäkerhet under vintern (även om vägen inte bedöms som trafikfarlig under sommarhalvåret), om trafiksäkerheten nedsätts avsevärt t ex genom att vägbredden minskar på grund av oplogade vägar eller att sikten för fordon nedsätts på en krokig eller backig väg. Tiden för vinterskjuts kan fastställas till en viss period eller bedömas med hänsyn till aktuella förhållanden. Elev kan också beviljas skolskjuts/busskort om vägen av andra skäl kan anses vara trafikfarlig. Om ansökan gäller trafikfarlig väg tar skolförvaltningen in underlag från miljö- och teknikförvaltningens gatuavdelning. Särskilt samråd kan också ske med Vägverket, Polismyndigheten eller andra berörda. Om chauffören bedömer att skolskjutstransporten inte kan utföras på ett säkert sätt, till exempel på grund av väderlek, vägens skick med mera, ställs transporten in. Ersättningsskjuts anordnas då inte. Funktionsnedsättning Elev kan ges rätt till skolskjuts (skjuts mellan hem och skola och tillbaka) på grund av funktionsnedsättning/medicinska skäl. Läkarintyg, psykologutlåtande eller liknande, ska då styrka behovet av skolskjuts. Skolskjuts beviljas inte vid skada till följd av olycksfall. Detta täcker den kollektiva skolförsäkringen. Se ytterligare information under rubriken Försäkring. Annan särskild omständighet Efter utredning kan skolskjuts beviljas med hänsyn till annan särskild omständighet. Undantag rätt till skjuts till fritidshem Elev med funktionsnedsättning som ej kan erhålla fullgod skolgång eller därtill kopplad fritidsverksamhet inom Håbo kommun, kan efter särskild prövning erbjudas skjuts från hemmet i Håbo kommun till fritidshemmet i den kommunen som eleven har sin skolgång i och tillbaka. Det gäller enbart när kommunen har tillstyrkt att det inte finns någon bra lösning för elevens behov inom kommunens verksamhet. Rätt till skolskjuts från annan skola än den av kommunen anvisade Generellt har elev endast rätt till skolskjuts då skoldagen fullgörs vid den skola som kommunen har anvisat, oavsett vilken skola som 9 Förordningen om skolskjutsning (SFS 1970:340) 2 och i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17).

6 6(9) eleven/vårdnadshavaren har valt. Elev kan dock ha rätt till skolskjuts till annan skola än den av kommunen anvisade, om det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. I bedömningen utgår kommunen från de åtaganden som kommunen skulle ha haft om eleven gick i den skola som kommunen skulle ha placerat henne eller honom i. 10 Självskjuts I undantagsfall kan beslut om självskjuts fattas. Det innebär att vårdnadshavare tar över det dagliga ansvaret för elevens transport till skolan mot en skälig ersättning från kommunen. Kompletterande regler Resor inom skolans verksamhet Resor till och från annan skola eller till andra lokaler för undervisning i till exempel slöjd, idrott, b-språk eller studiebesök, teaterbesök, prao/praktik med mera räknas inte som skolskjuts. Respektive skola bekostar dessa skjutsar själva. Vänte- och restider Långa res- och väntetider måste avvägas med hänsyn till planering och samordning av skolskjutsverksamheten. Detta innebär att barnen kan få vänta på skolan före eller efter avslutad lektion. Schemaläggning och skolskjuts ska samplaneras så att väntetiderna minimeras. Den totala väntetiden före och efter skolan bör inte överstiga 60 min. I undantagsfall kan dock längre väntetider förekomma. Vårdnadshavarens ansvar Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutsen på morgonen. Om eleven har missat skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan. Kommunen har överlämnat ansvaret till vårdnadshavaren efter skoldagens slut. Detta gäller när elev på överenskommen tid går från skolan alternativt när eleven stiger av skolskjutsen. För elever som har skoltaxi gäller att skoltaxin väntar i max tre minuter på att elev skall komma till skolskjutshållplatsen. Avbokning av skoltaxi Vårdnadshavaren ansvarar för att avboka skoltaxi vid sjukdom eller andra omständigheter. Om avbokning ej sker debiteras vårdnadshavaren för skoltaxikostnaderna. Vårdnadshavaren har inte rätt att ändra upphämtningstider eller upp/avhämtningsställe. 10 Skollagens (2010:800) 10 kap 32 och 40, samt 11 kap 31 och 39.

7 7(9) Vid sjukdom Vid akut sjukdom under skoldagen är det vårdnadshavarens ansvar att hämta eleven. Schema Skolskjutsansvarig på respektive rektorsområde ansvarar för att schema inlämnas till skolskjutshandläggare på skolkontoret inför varje nytt läsår. Om schemaändringar inträffar under läsåret rapporteras dessa till respektive rektor på skolan som i sin tur meddelar handläggaren i skolskjutsfrågor. Inställd lektion Om lektion ställs in, sätts inte ersättningsbussar/taxi in. Eleven får i då vänta i skolans lokaler. Folkbokföring/Bostad Enligt folkbokföringslagen (1991:481) ska eleven folkbokföras på den adress där han/hon tillbringar sin huvudsakliga tid. En elev som bor växelvis hos två vårdnadshavare, ska vara folkbokförd där han/hon anses ha den starkaste anknytning och där han/hon tillbringar mest tid. Detta innebär sålunda att om eleven är folkbokförd hos en vårdnadshavare, kan vårdnadshavaren aldrig göra gällande att eleven bor mer hos den vårdnadshavare där eleven inte är folkbokförd. Med bostad menas normalt den fastighet där eleven är folkbokförd. Vid jordbruksfastighet avses ett avgränsat tomtområde kring bostadshuset. (Se även växelvis boende nedan) Skolskjuts anordnas inte för elev till och från vårdnadshavare som är folkbokförd i annan kommun. Växelvis boende Med växelvis boende menas att eleven bor på två adresser, hos respektive vårdnadshavare med gemensam vårdnad om eleven. Detta innebär att eleven aldrig kan ha rätt till skolskjuts från en vårdnadshavares adress på heltid. Schema för hur eleven bor hos respektive vårdnadshavare måste bifogas ansökan. I de fall eleven bor växelvis hos båda vårdnadshavarna, ska behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas adresser. En elev kan sålunda ha rätt till skolskjuts från den ena vårdnadshavaren, men inte ifrån den andra. Om eleven har rätt till busskort från en vårdnadshavare men inte från den andra vårdnadshavaren ges max 2 stycken skolkort ut per månad. Ansökningsförfarande Beslut om skolskjuts fattas för högst ett läsår i taget. Förändrad folkbokföringsadress kan medföra att rätt till skolskjuts upphör under pågående läsår.

8 8(9) Om vårdnadshavare vill att rätten till skolskjuts ska prövas på grund av avstånd, trafikförhållanden, medicinska skäl eller av någon annan särskild omständighet görs en ansökan till kommunens handläggare för skolskjuts. Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, på skolan eller på skolkontoret. En ny ansökan ska lämnas in för varje läsår. Ansökan lämnas in senast den 31 maj. Sent inkommen ansökan kan betyda att skolskjuts inte kan anordnas från första dagen. Inhämtande av beslutsunderlag Om ansökan inte ger tillräckligt underlag för beslut kan kompletterande information inhämtas från skolpersonal, läkare eller annan person med kunskap om den sökande. Handläggaren kan begära att ansökan kompletteras med ett intyg eller annat underlag. Ett intyg i sig berättigar i allmänhet inte till skolskjuts, utan utgör endast en del av ett vidare beslutsunderlag. Om vårdnadshavare vill åberopa funktionshinder/medicinska skäl för skolskjuts, ska alltid läkarintyg eller motsvarande bifogas ansökan. Överklagan Beslut om skolskjuts elev går på anvisningsskolan Ett beslut om skolskjuts om elev går på av kommunen anvisade skola kan överklagas med så kallat förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten i Uppsala län. Förvaltningslagen (1986:223) 22 ff. Överklagan skickas in till skolkontoret. Överklagan ska ha inkommit 3 veckor från den dag den berörda fick del av beslutet. Skolkontoret prövar om överklagandet har inkommit i rätt tid och bedömer om beslutet ska omprövas. Om skolkontoret inte finner att beslutet ska omprövas skickas beslutet vidare till Förvaltningsrätten för bedömning. Beslut om skolskjuts elev går på annan skola än anvisningsskolan Besluten om skolskjuts om elev går på annan skola än den av kommunen anvisade, kan enbart överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagens (1991:900) 10 kap. Överklagan ska skickas till Förvaltningsrätten i Uppsala län inom 3 veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på kommunens anslagstavla. Icke fungerande busskort Busskort som inte fungerar, kan bytas kostnadsfritt på respektive skolexpedition eller på bildningskontoret. Det ursprungliga kortet måste återlämnas.

9 9(9) Förlust av skolkort Borttappade skolkort kan ersättas mot en administrativ kostnad och om blanketten Förlustanmälan är underskriven. Kort ersätts inte om förlusten inträffar när mindre än 7 dagar återstår på kortets giltighetstid. Missbruk av systemet Elev kan vägras skolkort om kommunen anses ha skälig misstanke om missbruk av systemet. Kommunen polisanmäler missbruk. Återlämnande av busskort Elev som inte längre är berättigad till skolskjuts/busskort på grund av byte av adress, studieavbrott eller dylikt ska omedelbart återlämna kortet (senast inom 14 dagar). Om detta inte fullgörs debiteras hela kostnaden för kortet. Försäkringar Om en elev skadas vid en trafikolycka, eller får någon av sina tillhörigheter förstörda i samband med olyckan, täcks alla kostnader genom fordonets trafikförsäkring och genom kommunens olycksfallsförsäkring. (Se kommunens hemsida för mer information) En elev som med avsikt skadar någonting på fordonet är ersättningsskyldig gentemot entreprenören som har möjlighet att rikta skadeståndskrav mot eleven. Den kollektiva skolförsäkringen täcker kostnader för taxiresor om barnet råkar ut för ett olycksfall (läkarintyg erfordras). Ansökan om skolskjuts ska då inte göras. Vårdnadshavaren ansvarar för att ta kontakt med försäkringsbolaget. Definitioner Med skolskjuts menas endast resa till och från skolan (f-klass-åk 9) Med skoldagens början resp. slut avses den tidpunkt då lektionerna normalt börjar respektive slutar. Med skolväg avses den kortaste användbara vägen från hemmet till den skola som eleven anvisats för sin skolgång, vilket oftast kan vara gångoch cykelbanor. Med skolskjutshållplats avses den på- och avstigningsplats som bestämts av kommunen. Med vårdnadshavare likställs vårdnadshavare, överförmyndare el. annan person vartill vårdnadshavaren tillfälligtvis överlåtit ansvaret för eleven.

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING 1. VAD ÄR SKOLSKJUTS? Skolskjuts är en resa mellan plats i anslutning till hemmet och skolan, av elev i förskoleklass, grundskola och särskola

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun.

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun. Styrdokument BUN 2015.0103 Ansvarig organisationsenhet: Barn- och utbildningsnämnden Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden Ersätter Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun. Fastställd av BUN 2014-06-16

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret BESLUT Datum Sid 2014-06-13 1 (7) RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN 2 (7) VAD SÄGER LAGEN? Skolformer Elever

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer

Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer Fastställd av kommunfullmäktige 12 juni 2012 70 Skolskjutsbestämmelser Kommunen är enligt Skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan,

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente STRÖMSTADS KOMMUN Skolskjutsreglemente Antagen 2006-12-20, BUN Reviderad 2007-09-13, BUN Reviderad 2010-09-13, BUN Reviderad 2011-03-10, BUN Reviderad 2014-06-05, BUN Reviderad 2014-08-28, BUN REGLER OCH

Läs mer

Skolskjuts anordnas endast till den skola eller den förskoleklass som kommunen anvisat.

Skolskjuts anordnas endast till den skola eller den förskoleklass som kommunen anvisat. UPPSALA KOMMUN SKOLSKJUTSREGLEMENTE Beslut i kommunfullmäktige FÖR FÖRSKOLEKLASS 1995-11-27 ( 228) OCH GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 1999-01-13 ( 21) samt i Gatuoch trafiknämnden 2003-03-05 (

Läs mer

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass 2013-10-04 Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass Allmänt Enligt 10 kap 32, 33, 40 i skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-06-17 KUN 76-2015/5 1(12) Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun Antaget av kultur- och utbildningsnämnden KUN 76/2015-06-17 Kultur-

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Huvudregel avstånd... 2 3 Elevernas tidspassning... 2 4 Sen ankomst...

Läs mer

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Vad a r skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun SIG100, v2.0, 2010-02-26 1 (6) 2013-10-02 Vår beteckning BUN 2013:143 Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Följande riktlinjer för skolskjuts gäller elever

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2014/2015 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun? Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts.

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts. 1 (6) Antagen av bildningsnämnden den 19 maj 2009, 46 Reviderad av bildningsnämnden den 23 juni 2009, 64 Reviderad av bildningsnämnden den 13 oktober 2009, 96 Dnr: 986/09-623 Reviderad av välfärdsutskottet

Läs mer

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun 2013 11 08 Reglemente Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun Gäller elever i skolår F 9 och barn med särskilda behov inom särskolan. Antagen av barn och utbildningsnämnden 2013 12 11

Läs mer

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

g SALA Bilaga KS 2014/6/6

g SALA Bilaga KS 2014/6/6 g SALA Bilaga KS 2014/6/6 l (l) 2014-01-02 RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kristina Eriksson Ink. 2014-01- 2 1 RIKTLINJE,-, -' Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik

Läs mer

- Svar på interpellation om Västergårdens boende (KS/2015:396)

- Svar på interpellation om Västergårdens boende (KS/2015:396) 2015-05-01 Kungörelse Kommunfullmäktige i Tranemo kommun genomför studiebesök på Multisportarenan i Grimsås måndagen 15 juni 2015 klockan 17.00 och sammanträder där efter 18.00 i Grimsås Bygdegård, vid

Läs mer

Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun.

Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun. 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2015-04-13 Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun. Detta dokument ersätter tidigare beslutade regler för skolskjuts. Kommunens skyldighet och ansvar Kommunen är,

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2013-12-05 Sida 2 av 15 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2011-2015... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun 071101 Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun Kommunal färdtjänst Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer