ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN"

Transkript

1 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun , 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter enligt Ordningslagen (1993:1617). Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap Ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Klippans kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 18 har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. Om förbud mot nedskräpning på offentlig plats finns bestämmelser i 15 kap 30 miljöbalken (1998:808). 2 Dessa föreskrifter är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 första stycket punkterna 1-4 Ordningslagen (OL) om inte annat anges. Med offentlig plats enligt 1 kap 2 första stycket OL avses: 1. allmänna vägar, 2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 3. områden som i detaljplan redovisats som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. Bestämmelserna i 18 är även tillämplig på andra än offentliga platser inom Klippans kommun. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel finns också Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Klippans kommun. 3 Vid tillämpning av 3 kap Ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 andra stycket Ordningslagen, följande områden inom Klippans kommun enligt bilaga 1 jämställas med offentlig plats: 1. lekplatser 2. idrottsplatser 3. badplatser 4. motionsspår 5. begravningsplatser och kyrkogårdar

2 1:01:2 4 Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7, 10 första stycket, och 18 bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. Lastning av varor m.m. 5 Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av gods ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller så att räddningstjänstens arbete hindras eller försvåras. Schaktning, grävning m.m. 6 Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. Störande buller 7 Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan Polismyndighetens tillstånd. Containrar 8 Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som enligt tillstånd ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer samt med lämpliga reflexer. Vid uppställning av container ska avstånd till byggnad väljas så att risken för brandspridning minimeras. Markiser, flaggor och skyltar 9 Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Affischering 10 Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av Polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, skyltar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

3 1:01:3 Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där verksamheten bedrivs. Högtalarutsändning 11 Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av Polismyndigheten. Insamling av pengar 12 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om inte insamlingen utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. Förtäring av alkohol 13 Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom området: Torggatan/ Bryggerigatan/Allétorget/Storgatan/Åbyparken/Åbyplan/Torget i Klippan, enligt karta bilaga 2. Socialnämnden kan dock medge tillfälliga tillstånd till servering inom det aktuella området. Camping 14 Camping får inte ske på offentlig plats inom detaljplanelagt område. Hundar 15 Grundläggande bestämmelser om tillsyn över hundar finns i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, signalhund för hörselskadad, servicehund för funktionsnedsatt person eller för polishund i tjänst. 16 Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats samt på idrottsplatser, motionsspår och begravningsplatser, som jämställs med offentlig plats enligt 3, bilaga 1.

4 1:01:4 På andra platser när en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller kunna identifieras på motsvarande sätt. Hundar får inte vistas på: 1. friluftsbaden i Ljungbyhed och Östra Ljungby samt kommunala badplatsen vid Bandsjön under perioden 15 maj till 15 september samt 2. allmän lekplats enligt bilaga Föroreningar efter hund ska plockas upp på gång- och cykelbana, gata, torg och park inom detaljplanelagt område i tätorterna i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby/Stidsvig. Detsamma gäller för idrottsplatser i kommunen samt de markerade motionsspår som anges i 21. Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor Enligt 3 kap 7 OL får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av Polismyndighet, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 18 Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte, utöver de undantag som anges nedan, användas på offentlig plats samt områden som enligt dessa föreskrifter är att jämställa med offentlig plats enligt 3, bilaga 1, utan Polismyndighetens tillstånd. Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas utan Polismyndighetens tillstånd på nyårsafton från kl fram till på nyårsdagen. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter. Användande av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får aldrig ske närmare än 30 m från tomtgräns till särskilda äldreboenden såsom Åbyhem, Bågen, Ljungåsen och Ljungbygården. Sprängning och skjutning med eldvapen m m Enligt 3 kap 6 OL krävs Polismyndighetens tillstånd för sprängning och skjutning med eldvapen och för användning av luft- eller fjädervapen inom detaljplanelagda områden. 19 Tillstånd av Polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område och de platser som jämställs med offentlig plats enligt Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen, pil- och slangbågar får inte användas på offentlig plats och på de platser som jämställs med offentlig plats enligt 3. Undantag kan medges genom tillstånd av Polismyndigheten för särskilt arrangemang som innefattar sådana vapen.

5 1:01:5 Ridning 21 Ridning får inte ske i följande markerade motionsspår: Åslingan, Elfdalsslingan, Bruksslingan, Forsmölleslingan, Vasasjöslingan, Kopparmölleslingan, Klockareslingan, Nybodammslingan och Åstigen. Adressnummerskyltar 22 Varje fastighet med gatuadressnummer, ska placera nummerskylt, som är väl synlig från gata/väg, på fastigheten. Avgift för att använda offentlig plats 23 För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av Kommunfullmäktige. Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 24 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9, 10 första stycket, 11, 12 första stycket, 13-14, 16-17, 18 och kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 andra stycket Ordningslagen. I ordningslagen 3 kap 19 och 21 finns också bestämmelser om Polismyndighetens rätt att utfärda förelägganden och rätt att förverka egendom. Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 december Äldre beslutade Allmänna lokala ordningsföreskrifter upphör därmed att gälla.

6 1:01:6 Bilaga 1 till Lokala ordningsföreskrifter för Klippans kommun Områden som enligt 3 jämställs med offentlig plats (nr på karta) Lekplatser Klippan - Bygelstigen (1) - Färgaregatan (2) - Kastanjevägen (3) - Lillemånsväg (4) - Spindelgatan (5) - Stadsparken (6) Östra Ljungby och Stidsvig - Gullvivevägen (7) - Handlaregatan (8) - Malmgatan (9) Ljungbyhed - Hjortstigen (10) - Torget (11) - Vinkelgatan (12) Idrottsplatser Åbyvallen i Klippan (13) Lönnbyvallen i Östra Ljungby (14) Ljungavallen i Ljungbyhed (15) Badplatser Friluftsbadet i Ljungbyhed (16) Friluftsbadet i Östra Ljungby (17) Kommunala badplatsen vid Bandsjön (18) Motionsspår Åslingan (19) Elfdalsslingan (20) Bruksslingan (21) Forsmölleslingan (22) Vasasjöslingan (23) Kopparmölleslingan (24) Klockareslingan (25) Nybodammslingan (26) Åstigen (27)

7 1:01:7 Begravningsplatser Kyrkogårdar vid - Klippans kapell (28) - Vedby kyrka (29) - Gråmanstorps kyrka (30) - Västra Sönnarslövs kyrka (31) - Östra Ljungby kyrka (32) - Riseberga kyrka (33) - Färingtofta kyrka (34) - Källna kyrka (35)

8

9

10

11

12 1:02:2 1 INLEDNING Bakgrund, syfte och kommunala målsättningar Ambitioner och avgränsningar Samråd KLIPPANS KOMMUN Sammanfattning av riskanalys för Klippans kommun Uppdatering och revidering FÖREBYGGANDE VERKSAMHET Allmänt Förebyggande inriktningsmål/säkerhetsmål Prestationsmål Redovisning och återkoppling Tillsyn Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor(lbe) Tillsyn av särskilt farlig verksamhet Skriftlig redogörelse Plan- och byggärenden Tillstånd brandfarlig vara Sotning/Rengöring och brandskyddskontroll Information/rådgivning Utbildning Olycksundersökning Personalresurser Samverkan RÄDDNINGSTJÄNST VERKSAMHET Allmänt Räddningstjänst verksamhetens inriktningsmål/säkerhetsmål Prestationsmål Redovisning och återkoppling Resurser Högre befäl Räddningschef i beredskap (RCB) Vakthavande brandingenjör (VBI) Insatsledare (IL) Kompetens Förmåga/ambitionsnivå Samverkan Övningsverksamhet Vattenreservoarer och brandposter Alarmering, Varning, Information Alarmering Varning Information Beslut under och efter räddningsinsats Höjd beredskap PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Övergripande mål Prestationsmål Rev

13 1:02:3 5.3 Sårbarhetsbeskrivning Planering Tänkbara scenarier Sannolika scenarier, som i första hand, kan påverka samhällsviktig verksamhet Kommunens sårbarhet vid extraordinär händelse Utbildning och övning Krisberedskap och krisledning Krisledningsnämnd Kommunledningens akutgrupp Geografiskt områdesansvar (Lokalt krishanteringsråd) FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR BILAGA 1.3 A SÄNDLISTA BILAGA 1.3 B INKOMNA SYNPUNKTER BILAGA 3.1 RÄDDNINGSTJÄNSTENS ADMINISTRATIVA ORGANISATION BILAGA TILLSYNSMETODIK ENLIGT SBA BILAGA 3.8 A FRISTER FÖR SOTNING/RENGÖRING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL BILAGA 3.8 B RIKTLINJER FÖR EGEN SOTNING BILAGA 3.11 OLYCKSUNDERSÖKNING BILAGA 4.1 UTRYCKNINGSSTATISTIK BILAGA 4.2 BERÄKNADE FRAMKOMSTTIDER FÖR RÄDDNINGSSTYRKA BILAGA 4.5 AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER BILAGA 4.12 ALLMÄNHETENS ALARMERING VID TELEAVBROTT Rev

14 1:02:4 1 Inledning I detta dokument har tre lagstadgade kommunala planer samlats. För att ge en samlad och tydlig bild av arbetet med att möta och förebygga olyckor som inträffar i kommunen, redovisas Klippans kommuns arbete enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor(lso) och Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LXO) Med utgångspunkt i LSO (3 kap. 3 och 8 ) upprättas två kommunala handlingsprogram, ett för den förebyggande verksamheten och ett för räddningstjänstverksamheten. (Bild 1.1) Med utgångspunkt från Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap(lxo), upprättas en plan för extraordinära händelser. (Bild 1.1) Ett framgångsrikt olycksförebyggande arbete kräver ett stort engagemang och samverkan från samtliga kommunala förvaltningar, men också från alla de som bor, vistas och verkar i Klippan. Det är också viktigt att samverka med andra myndigheter och grannkommuner, för att få ett samlat grepp över olycksriskerna. Det är även viktigt att samverka inom de förebyggande åtgärder som vidtas i dagsläget, samt de som planeras för framtiden. 1.1 Bakgrund, syfte och kommunala målsättningar Handlingsprogram enligt LSO Kommunstyrelsen har uppdragit åt räddningstjänsten att ha samordningsansvar för upprättandet av handlingsprogram enligt LSO. LSO innehåller i 1:a kapitlet, två nationella mål för skydd av människoliv, egendom och miljö enligt utdragen nedan. 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö, ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 3 Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Utifrån dessa nationella mål skall kommunerna sedan formulera verksamhetsmål som delas upp i säkerhetsmål och prestationsmål. Säkerhetsmål beskriver säkerheten i kommunen. De har fokus på medborgaren och beskriver tillståndet när det gäller nivån på skyddet och säkerheten. Prestationsmål beskriver vilka konkreta åtgärder och aktiviteter kommunen tänker genomföra i sina förvaltningar och verksamheter samt de resurser som krävs. Hur kommunen avser leva upp till dessa målsättningar presenteras i handlingsprogram, för förebyggande verksamheten och räddningstjänstverksamheten. (Se bild 1.1) Rev

15 1:02:5 Plan för extraordinära händelser enligt LXO Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunens kris och säkerhetssamordnare att ha samordningsansvar för upprättandet av plan för extraordinära händelser enligt LXO. I planen för extraordinära händelser presenteras kommunens arbete med extraordinära händelser. (Se bild 1.1) LSO LXO Riskanalys 2007 med Sårbarhetsbeskrivning Riskanalysen är underlaget för Handlingsprogram för förebyggande och räddningstjänst enligt LSO Riskanalys 2007 med Sårbarhetsbeskrivning Sårbarhetsbeskrivningen är underlaget för plan för extraordinära händelser Risk och sårbarhets analys av varje förvaltning påbörjas under 2008 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt LSO (Kapitel tre) Handlingsprogram för räddningstjänst enligt LSO (Kapitel fyra) Plan för extraordinära händelser enligt LXO (Kapitel fem) Riskanalys 2007 Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet, samt plan för extraordinära händelser Bild 1.1: Bilden visar hur handlingsprogram enligt LSO och plan för extraordinära händelser enligt LXO förhåller sig till lag och tidigare upprättade underlag. Klippans kommun arbetar med balanserad styrning, vilket innebär att man ersatt de övergripande inriktningsmålen med fyra fokusområden: Identitet/varumärke Dialog/information Gymnasieskola Attraktivt boende Rev

16 1:02:6 Fokusområdens syfte är att tydligt uttrycka den politiska viljeinriktningen och att visa en prioritering av utvecklingsområden. Fokusområdena är framtagna av politikerna med stöd av förvaltningscheferna. Länkade till fokusområdena tar sedan varje nämnd/förvaltning fram sina inriktnings- och resultatmål. Handlingsprogrammen som sammanställs i detta dokument syftar till att uppfylla kommunens inriktningsmål för trygghet och säkerhet: Klippans kommun skall verka för att skapa ett tryggt och säkert samhälle Klippans kommun skall verka för att minimera antalet olyckshändelser genom fortsatt utveckling av den förebyggande verksamheten Klippans kommun skall uppdatera och anpassa personal, arbetsmetoder och teknik i takt med samhällets utveckling Klippans kommun skall ha förmåga att förebygga och hantera krissituationer 1.2 Ambitioner och avgränsningar Handlingsprogrammen enligt LSO och Plan för extraordinära händelser enligt LXO är en del av kommunens säkerhetsarbete. Handlingsprogrammen avser huvudsakligen risker och olyckor som kan föranleda räddningsinsats, förebyggande verksamhet när det gäller skydd mot olyckor, samt förmågan att hantera extraordinära händelser. Strävan är att få med alla kommunala förvaltningar i arbetet. Ambitionen med planerna är att arbeta långsiktigt med säkerheten för dem som bor och vistas i Klippans kommun. En del av säkerhets- och prestationsmålen som anges, är arbeten som pågått under många år i kommunen. För att kunna sätta upp nya mål krävs noggranna risk- och sårbarhetsanalyser i samtliga förvaltningar. De upprättade planerna, är levande dokument som hela tiden strävar mot utveckling och förbättring. Målen skall följas upp kontinuerligt. Under varje ny mandatperiod skall handlingsprogrammen enligt LSO och planen för extraordinära händelser enligt LXO fastställas av kommunfullmäktige. Vid väsentlig förändring av något handlingsprogram, exempelvis förändringar i övergripande målsättningar eller organisation, skall handlingsprogrammet på nytt fastställas av kommunfullmäktige. Rev

17 1:02:7 1.3 Samråd Detta handlingsprogram har översänts till kommunens förvaltningar, angränsande kommuner, länsstyrelsen i Skåne, med flera för samråd. För en komplett lista över vilka myndigheter, företag och organisationer som erhållit handlingsprogrammet för samråd, se bilaga 1.3 A. Inkomna synpunkter som blivit behandlade redovisas sammanfattande i bilaga 1.3 B. 2 Klippans kommun Klippans kommun är en industrikommun med hög tillgänglighet till natur och rekreation. Söderåsen, skogslandskapet med inslag av jordbruksmark är kännetecknande för kommunen. Befolkningsutvecklingen har varit positiv sedan år 2000 och företagsetableringen har en positiv utveckling. Kommunen har idag ca invånare. I kommunen finns allt från större industrier till mindre serviceföretag. När det gäller pendling till och från kommunen har kommunen en större utpendling än inpendling. Då stora vägar och järnvägen går genom kommunen passerar många pendlare även genom kommunen varje dag. En dominerande bransch i kommunen är transportnäringen med stora åkerier och lagercentraler. Kommunen, med sina 377 km 2, är till ytan sett den näst största kommunen i Nordvästra Skåne. Stidsvig Ö Ljungby Klippan Ljungbyhed Bild 2.1: Klippans kommun och grannkommuner. Större orter är centralorten Klippan, Ljungbyhed i söder och Östra Ljungby/Stidsvig i norr. Rev

18 1:02:8 Befolkningsutvecklingen i Klippans kommun Befolkning År Bild 2.2: Befolkningsutvecklingen i Klippans kommun Sammanfattning av riskanalys för Klippans kommun Riskanalysen för Klippans kommun är ett underlag för detta handlingsprogram när det gäller räddningstjänst och förebyggande arbete enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor(lso). Riskanalysen innehåller även en sårbarhetsdel som övergripande beskriver hur kommunen arbetar för att klara av en extra ordinär händelse enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LXO). Upprättad riskanalys har begränsats till att omfatta risken för olyckor som kan orsaka räddningsinsats. Analysen har genomförts från två utgångspunkter. Den första utgångspunkten är insatsstatistik hämtad från Här undersöks vilka statistikområden som haft flest räddningsinsatser. Resultatet visar att Klippan centrum har haft flest räddningsinsatser när man ser till det totala antalet. Antal insatser (exklusive Automatiska brandlarm) i kommunens olika statistikområden under år Klippan Centrum Åbytorp/ Pappersbruket Rev

19 1:02:9 Bild 2.3: Kartbilden visar hur räddningstjänstens insatser fördelar sig i kommunens olika statistikområden när Automatiska brandlarm exkluderas. När man istället undersöker antal insatser per 1000 invånare är det landsbygdsområdena som har flest insatser. Den andra utgångspunkten är en grovanalys där en arbetsgrupp med representanter från delar av kommunens förvaltningar har deltagit. I grovanalysen har ett antal riskgrupper bedömts utifrån fastställda kriterier. Resultatet visas i riskmatriser där man kan se hur de olika riskgrupperna bedömts i förhållande till varandra. Den grupp som bedömts utgöra den största risken för människors liv och hälsa är Vägtrafik. Därefter följer Bostad, Industri (arbetsplatsolycka). När det gäller risker för miljön har Vägtrafik bedömts vara den största riskkällan i kommunen. Bild 2.4: Riskmatris som redovisar bedömningen av risken för Liv och hälsa. Enligt LSO skall det utföras olycksundersökningar efter alla olyckor. Olycksundersökningar ska göras för att dra lärdom och om möjligt förhindra att det sker liknande olyckor igen. För att minska antalet olyckor i kommunens olika geografiska områden kan det behövas olika åtgärder. Genom fördjupade olycksundersökningar i både tätortsområden och landsbygdsområden får man en ökad kunskap och möjlighet att anpassa det olycksförebyggande arbetet. Detta kan vara ett sätt att minska risken för de frekventa och återkommande olyckorna i kommunen. Inom detta område behövs både kompetensutveckling och resurser för att på ett bättre sätt kunna dra lärdom av inträffade olyckor. Rev

20 1:02:10 Bostäder hamnar högt upp i riskmatrisen. Det är i hemmet som människor skadar sig eller omkommer till följd av t.ex. bränder och fallolyckor. Ett utökat samarbete mellan förvaltningarna är en bra utgångspunkt för att minska riskerna för olyckor i hemmet. Anlagd brand och skadegörelse är ett aktuellt område där förvaltningarna behöver samarbeta och vara observanta, för att på ett tidigt stadium fånga upp problem och tillsammans genomföra åtgärder för att minska risken för t.ex. en större skolbrand. Industri, vägtrafik och järnvägstrafik är tre områden där det finns behov av att sammanställa och ta fram ett beslutsunderlag för den fysiska planeringen. Det är främst i dessa grupper som det finns olyckstyper som påverkar omgivningen. Att sammanställa riskobjekt och skyddsavstånd för att på bästa sätt kunna planera för en robust och säker expansion av kommunen är ett arbete som bör samordnas mellan förvaltningarna. 2.2 Uppdatering och revidering Uppdatering av riskanalysen sker årligen när det gäller insatsstatistiken, värderingen av risk avseende grovanalysen sker i samband med förnyelse av handlingsprogrammen enligt LSO. 3 Förebyggande verksamhet 3.1 Allmänt Det samordnande ansvaret för kommunens säkerhetsarbete åligger Kommunstyrelsen. Varje förvaltning och bolag ansvarar för skydds- och säkerhetsarbetet inom sitt område enligt LSO och LXO, samt utser ett eller flera säkerhetsombud. Varje enhet tillser också att erforderlig kompetens och utbildningsnivå finns hos personalen. Samordningsfunktionen ligger på kommunens kris och säkerhetssamordnare Varje förvaltning ansvarar för att systematiskt brandskyddsarbete bedrivs inom sitt område, räddningstjänsten bistår med råd och utbildning. I kommunen finns ett brottsförebyggande råd och i samarbete med Polisen finns en relativt klar bild över brottsligheten i kommunen. Varje förvaltning har egen tillbudsrapportering. När det gäller skaderapportering sköts den centralt av kris- och säkerhetssamordnaren. Skaderapportering sammanställs årligen och rapporteras till förvaltningschefer och kommunledning. Under det närmaste året kommer förvaltningar och nämnder att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser inom respektive arbetsområde. Kommunen genomför löpande riskbesiktningar på olika objekt. Senast i år (2008) gjordes en riskinventering på olika fastighetsobjekt. Rev

21 1:02:11 Kris och säkerhetssamordnare Kommunstyrelse/ Räddningsnämnd Kommundirektör Ekonomikontoret/ Personalkontoret/ Tekniska kontoret - Robusthetsanalys - Extraordinära händelser - Riskhanteringsgrupp - Internt säkerhetsarbete - Säkerhetsskydd Räddningstjänst (förvaltning) - Samordning olycksförebyggande handlingsprogram - Riskanalys - Skydd mot olyckor (Operativ verksamhet) - Tillsyn LSO, LBE Försäkringar Förvaltningsvisa Säkerhetsombud Förvaltningsvisa Säkerhetsombud Förvaltningsvisa Säkerhetsombud Förvaltningsvisa Säkerhetsombud Skydd och säkerhet i Klippans kommun Räddningstjänsten har räddningsnämnden som politiskt styrande nämnd, kommunstyrelsen är tillika räddningsnämnd. Räddningstjänsten är anpassad med utgångspunkt i kommunens lokala riskbild, samt i kommunens målsättning till LSO. Kommunens målsättning enligt LSO är att arbeta med de tre uppgifterna förebereda/förebygga, genomföra och uppföljning/åtgärder efter räddningsinsats. För en tydligare bild av den administrativa organisationen, se bilaga Förebyggande inriktningsmål/säkerhetsmål Skapa en hög trygghet och säkerhet för kommunens kunder/brukare, invånare samt de som vistas i kommunen. Säkerställa en väl fungerande verksamhet med så få störningar och egendomsförluster som möjligt, samt med optimal totalekonomi avseende förebyggande åtgärder, skadefinansiering och försäkringsskydd. Stärka enskildas och organisationers förmåga att själva förebygga och begränsa olyckor/bränder och andra samhällsstörningar. Utföra den myndighetsutövning som åligger kommunen, vara sakkunnig till andra myndigheter samt ge allmänheten och de som verkar i kommunen råd och information. Aktivt inom räddningstjänsten arbeta förebyggande inom de 3 skedena före, under och efter insats för att skapa en lärande organisation. Rev

22 1:02: Prestationsmål Kommunen skall i samverkan mellan förvaltningarna, ha en uppdaterad kommunal riskanalys som grund för handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten skall varje år utbilda alla skolelever inom årskurs 2 och 5 allmän brandkunskap, med betoning på förebyggande arbete. Räddningstjänsten skall tillhandhålla utbildning för samtliga kommunanställda enligt gemensam prioritering med förvaltningarna, för att förebygga/begränsa brand samt rädda liv.(20 utb.tillfällen/år) Nuvarande läge Genomförd Ansv:Rtj Genomförs varje år Ansv:Rtj Ej påbörjat Ansv:Rtj + övr. förvalt. Räddningstjänsten skall informera och ge råd till företag och allmänheten, utan att komma i konsultationsfas. Under mandatperioden skall en svarstidsgaranti för remissyttranden utformas. När en räddningsinsats är avslutad skall den olycka som föranlett insatsen undersökas enligt bilaga Syftet med undersökningen är att klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts. Speciell vikt skall läggas vid svårare olyckor och de statistikområden som är mest frekventa i riskanalysen. Resultatet är dels en kunskapskälla men också ett sätt att kvalitetssäkra insatser och skapa en lärande organisation. Räddningstjänsten skall arbeta aktivt för ha insatsplaner på anläggningar som innebär särskilda risker för personer, räddningstjänstens egen personal, egendom eller miljö. Under mandatperioden skall 70% av kommunens riskobjekt ha dokumenterade insatsplaner. Som riskobjekt kan ex. nämnas stora samlingslokaler, industri, vårdanläggningar i två plan eller fler, mm Pågår Ansv:Rtj Påbörjat Ansv:Rtj Påbörjat Ansv:Rtj Tillsyner skall genomföras enligt en årligt upprättad tillsynsplan. Sotning skall genomföras enligt antagna sotningsfrister och brandskyddskontroller skall genomföras enligt lagstadgade intervaller. Påbörjat Ansv:Rtj Påbörjat Ansv: Skorstensfejar- Mästare Rev

23 1:02: Redovisning och återkoppling För att få en tillfredsställande återkoppling, följs prestationsmålen i handlingsprogrammet upp i samband med tertial, halvårs- samt helårsbokslut och redovisas för räddningsnämnden minst en gång per år. 3.4 Tillsyn Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor. Kommunen tillämpar tillsyn enligt modell för systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Räddningsnämnden är den kommunala instansen för tillsyn och hantering av skriftliga redogörelser för brandskyddet. I bilaga redovisas tillsynsmetodiken enligt systematiskt brandskyddsarbete. Register över tillsynsobjekt, objekt för skriftlig redogörelse och årlig tillsynsplanering finns hos räddningstjänsten. Med utgångspunkt från de olika verksamheter och objekt som finns inom kommunens geografiska område skall det finnas tillgång till personal med kompetens som motsvarar genomgången kurs tillsyn och olycksförebyggande B. Behörighetskravet för att få utöva tillsyn enligt LSO i Klippans kommun, är: - anställning på räddningstjänsten, samt lägst inneha kurserna räddningsledare A samt tillsyn och olyckförebyggande A eller motsvarande Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Tillsyn av brandfarliga varor, enligt LBE, utföres av kommunens räddningstjänst. Register över tillsynsobjekt och tillsynsplan finns hos räddningstjänsten Tillsyn av särskilt farlig verksamhet Enligt LSO 2 kap 4, skall verksamheter som vid en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö, i skälig omfattning själv hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom. Det är länsstyrelsen som fattar beslut om vilka verksamheter som omfattas av dessa krav. I samverkan med länsstyrelsen inventerades kommunens företag 2007 och det konstaterades att det endast är flygplatsen i Ljunbyhed som faller in i denna grupp. 3.5 Skriftlig redogörelse Arbetet med att få in skriftliga redogörelser sker fortlöpande för nya verksamheter. De skriftliga redogörelserna utgör ett av underlagen för var tillsyn ska bedrivas. För befintliga verksamheter som lämnat in en skriftlig redogörelse skall en ny redogörelse lämnas in då något väsentligt är förändrat, exempelvis ägarförhållande eller förändrad verksamhet. Vid tillsyn kontrolleras om den skriftliga redogörelsen är aktuell, behövs revideringar krävs en ny redogörelse in. Kommunen har inte för avsikt att besluta om någon ny föreskrift om frister för inlämnande av skriftliga redogörelser. Rev

Norrbottens läns författningssamling

Norrbottens läns författningssamling Norrbottens läns författningssamling 25 FS 2010:871 A 7 Utkom från trycket den 18 maj 2010 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR JOKKMOKKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1996-10-21, 73 Reviderad

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2008-03-27 (formalia reviderad 2014-08-07) Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer:

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter 002:1 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun Fastställda av kommunfullmäktige 1995-12-14, ändrad 1997-09-18 och 1998-05-28 Gäller fr o m 1996-01-01 Borås

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommun Varbergs Varbergs kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1(6) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.4 a Lokala ordningsföreskrifter i Västerviks kommun, beslutade av kommunfullmäktige 2008-11-27 176 samt granskade av Länsstyrelsen i Kalmar län att gälla

Läs mer

ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Senast reviderad av kommunfullmäktige den 27 februari 2008, 43. Alingsås kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2.6 1 (4) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 Timrå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN SKELLEFTEÅ KOMMUN LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige den 12 december 1995, 329. 13 ändrad av kommunfullmäktige 1996-09-17, 239. 16 och 18 ändrad av kommunfullmäktige

Läs mer

Föreskrifter. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun 2012-12-17. Diarienummer: KS-820/2008 003

Föreskrifter. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun 2012-12-17. Diarienummer: KS-820/2008 003 Föreskrifter 2012-12-17 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun Diarienummer: KS-820/2008 003 Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-14, 208 Ändrad av kommunfullmäktige: 1999-03-04,

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun Kommunal författningssamling Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Datum: Kommunfullmäktige 2002-05-27 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Datum: 2008-10-27

Läs mer

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR RONNEBY KOMMUN

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR RONNEBY KOMMUN Författningssamling ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2002-03-01 Antagen: KF 35 2002, KF 96/2009 ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR RONNEBY KOMMUN Ronneby kommun

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR PITEÅ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR PITEÅ KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Allmänna lokala föreskrifter för Piteå kommun Föreskrift 1996-04-15, 43 Kommunfullmäktige

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ANEBY KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ANEBY KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ANEBY KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1999-11-23, KF 181 Reviderade av kommunfullmäktige 2007-11-26 KF 91 Inledande bestämmelser Aneby kommun föreskriver

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun Ks 2011:368 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Storfors kommun

Värmlands läns författningssamling Storfors kommun Värmlands läns författningssamling Storfors kommun ISSN 0347-1667 17 FS 2007:89 Utkom från trycket Kungörelse den 13 november 2007 av lokala ordningsföreskrifter för Storfors kommun; Kommunfullmäktige

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1996:27 Utkom från trycket Kungörelse den 9 april 1996 med lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun; utfärdad den 2 april 1996.

Läs mer

Allmänna ordningsföreskrifter för Sandvikens kommun

Allmänna ordningsföreskrifter för Sandvikens kommun Allmänna ordningsföreskrifter för Sandvikens kommun Fastställt av Kommunfullmäktige den 15 december 2008 15, Dnr KS2007/19 Reviderat av Kommunfullmäktige 26 april 2011 19, Dnr, KS2010/301 Allmänna lokala

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun. Antagna av kommunfullmäktige den 29 april 2013

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun. Antagna av kommunfullmäktige den 29 april 2013 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun Antagna av kommunfullmäktige den 29 april 2013 Innehåll Sida Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun... 3 Föreskrifternas innehåll

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KIRUNA KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KIRUNA KOMMUN KIRUNA KOMMUN 1 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KIRUNA KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1999-05-25 98. Reviderad av kommunfullmäktige 2004-09-13 100 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-02-13,

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Eskilstuna kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Eskilstuna kommun Lokala ordningsföreskrifter för Eskilstuna kommun (KSKF/2005:10298) Lokala ordningsföreskrifter 3 Innehåll Inledning sid. 4 Lokala ordningsföreskrifter för Eskilstuna kommun 5 1 Tillämpningsområde 5 2

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Bilagor till handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner. Diarenummer: 2014-001271

Bilagor till handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner. Diarenummer: 2014-001271 Bilagor till handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner. Diarenummer: 2014-001271 Bilaga 1: Sändlista samt inkomna synpunkter, remissinstanser Myndigheter Länsstyrelsen Skåne,

Läs mer

Lokal ordningsföreskrift

Lokal ordningsföreskrift Lokal ordningsföreskrift Västerås kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1995, reviderad den 26 mars 1997, den 26 augusti 1999 och den 8 november 2007 om stadens lokala ordningsföreskrifter. Västerås

Läs mer

Trelleborgs kommun. Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Trelleborgs kommun. Allmänna lokala ordningsföreskrifter Trelleborgs kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trelleborgs kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2011 och den 6 mars 2012. Trelleborgs

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun Tyresö kommun Konsult- och servicekontoret Lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 16 maj 2013. Tyresö kommun föreskriver följande lokala ordningsföreskrifter med

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GOTLANDS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GOTLANDS KOMMUN Författningssamling för Gotlands kommun ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GOTLANDS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1996-06-10. Ändrad 1998-04-27, 1999-06-14, 2001-04-23, 2007-04-23, 2007-09-03

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Lokal ordningsstadga för Nacka kommun

Lokal ordningsstadga för Nacka kommun Lokal ordningsstadga för Nacka kommun Nacka kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Lokala ordningsföreskrifter för Vimmerby kommun Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun har den 31 januari 2011, KF 9, med stöd av 3 kap 8 ordningslagen, beslutat

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari 2012 9:1

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari 2012 9:1 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2012 9:1 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Södertälje kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632)

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun i Vaggeryds kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2006-01-11 Bilagor ändras av räddningschefen 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 3. Ledning av räddningsinsatser... 4 4. Beredskap för räddningsstyrkor...

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 6.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 174/04 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun Innehållsförteckning Definitioner och förkortningar 1 Förord

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Gällande mandatperiod 2011-2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 1.2 AMBITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR 1.3 SAMRÅD 2. LJUSDALS KOMMUN 2.1 RISKBILD

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 1(6) Antagen av Kommunfullmäktige den 20 december 1995, 199 Reviderad av Kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 88 Dnr: 285/95 900 Reviderad av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 69 Dnr: 2106/12 900 Allmänna

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Räddningstjänst i Ånge kommun Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt lag om skydd mot

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Handlingsprogram 2009/rev 2012

Handlingsprogram 2009/rev 2012 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR SOM KAN FÖRANLEDA RÄDDNINGSINSATS Antagen av räddningsnämnd 2009 Antagen av kommunfullmäktige nov 2009 Reviderad utgåva antagen av räddningsnämnd 2012-05-22 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018 Innehåll Inledning... 4 2 1.1 Lag om skydd mot olyckor... 4 1.2 Nationella mål... 4 1.3 Syftet med handlingsprogrammet... 5 Riskanalys... 6 2.1 Kommunens

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete Åmåls kommun -------------------------------------------------------------------------------- Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Reviderad 2012-12-27 Dnr 2011 29 175 Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Bakgrund OKQ8 AB omfattas genom sin

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-13, 148 Gäller från och med 2014-10-27 Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Gör så här om larmet går

Gör så här om larmet går Till boende i Hagfors kommun med omnejd November 2013 Gör så här om larmet går Information om verksamheterna vid Uddeholms AB och Metso Paper Sweden AB, Refiner Segments Risker Säkerhetsarbete Allmänhetens

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete Antagit av Kommunfullmäktige 2012-10-22 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Verksamhetsidé

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Arvika kommun 2012 2014

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Arvika kommun 2012 2014 Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Arvika kommun 2012 2014 Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida:

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Eda kommun 2012 2014

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Eda kommun 2012 2014 Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Eda kommun 2012 2014 Postadress: Box 66673 22 CHARLOTTENBERG Postgiro: 1 12 87-0 Bankgiro: 104-2134 Organisationsnr: 212000-1769 e-post:

Läs mer

Information till dig som har hund eller katt

Information till dig som har hund eller katt Information till dig som har hund eller katt Hörby Brukshundsklubb www.hbbk.se webmaster@hbbk.se 0415-153 12 Miljökontoret 2011 Hundar i naturen Viktiga datum Under tiden 1 mars - 20 augusti får inga hundar

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST Foto: räddningstjänsten Foto: räddningstjänsten Antagen av Foto: räddningstjänsten Gäller från 2011- Antagen av kommunfullmäktige 111128

Läs mer

Handlingsprogram. enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778

Handlingsprogram. enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 Mandatperioden 2011 2014 1 2 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) för Nybro kommun Gäller från 2012-01-01 Innehåll

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Arbetsmetodik för tillsynsarbete inom Skåne NordVäst Räddning

Arbetsmetodik för tillsynsarbete inom Skåne NordVäst Räddning Arbetsmetodik för tillsynsarbete inom Skåne NordVäst Räddning Version 2011:1 1 INLEDNING... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Mål och syfte med tillsynshandboken... 5 1.3 Avgränsningar... 5 2 LAGSTIFTNING... 7 2.1.1

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer