Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Typ av dokument Renhållningsordning Dokumentägare Samhällsbyggnadschef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum , 94

2 Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Antagen av Kommunfullmäktige , 94 1 LAGSTIFTNING Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 15 kap.11 skall det för varje kommun finnas en renhållningsordning med de föreskrifter som skall gälla för bortforsling av hushållsavfall inom kommunen. Grundtanken i miljöbalkens bestämmelser om avfall är att bortforsling av hushållsavfall skall ske vid samtliga fastigheter inom kommunen men anpassas efter lokala förhållanden. Utöver vad som föreskrivs i denna renhållningsordning regleras renhållningsfrågor i miljöbalken (SFS 1998:808) och renhållningsförordningen.(sfs 1998:902) 2 KOMMUNENS RENHÅLLNINGSANSVAR Kommunens renhållningsansvar enligt denna renhållningsordning omfattar hushållsavfall, enligt miljöbalkens bestämmelser, kap 15 2, exempelvis köksavfall, slam från slamavskiljare och slamtankar (slutna tankar), skrymmande avfall (möbler, cyklar och liknande) kylskåp och frysar. Dessutom omfattas farligt avfall som ingår som del i hushållsavfallet eller orenlighet som härrör från hushåll. Med avfall som är jämförligt med hushållsavfall menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som härrör från hushåll, dvs sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar och restaurangavfall. I kommunens renhållningsansvar ingår att omhänderta hushållsproducerat farligt avfall. Kommunens renhållningsansvar omfattar inte sådant avfall som skall tas omhand av producent enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 15 kap 6 miljöbalken. 3 ORGANISATION Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret sköts av en renhållningsorganisation som lyder under Kommunstyrelsen som handlägger frågor om avtal, information, taxor och liknande. Frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter, enligt 7, prövas av tekniska myndighetsnämnden. 4 OMRÅDESINDELNING Ur renhållningssynpunkt gäller följande gruppindelning: A B C Helårshus (Villor, 1- och 2-familjsbostad) Fritidshus Övriga fastigheter (Flerbostadshus och övriga verksamhetsfastigheter) 5 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

3 Vad fastighetsägaren allmänt har att iakttaga i samband med bortforsling: Information Fastighetsägaren är skyldig att i erforderlig omfattning informera den som bor eller är verksam i fastigheten om nedanstående regler. Emballering av avfall mm Avfall som släpps ned i sopnedkast eller läggs i behållare skall vara inlagt i påse eller paket av lämplig storlek och beskaffenhet. Påsar och paket skall vara väl förslutna så att avfall inte sprids. Lättruttnande, vätskehaltig eller illaluktande orenlighet skall vara väl innesluten i förpackning som ej släpper genom väta. Föremål som kan ge upphov till skär- och stickskador skall läggas i styvt skyddshölje, t ex tom mjölkförpackning, innan de läggs i påsen eller paketet. I sopnedkast får ej släppas ned föremål av sådan tyngd, storlek eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan uppstå. Glas lämnas till återvinning Soputrymme, behållarplats, behållare, hämtningsväg mm Om soputrymmen och hämtningsvägar finns bestämmelser i Boverkets författningssamling (BFS). Avstånd mellan soprum eller behållarplats och angöringsplats för sophämtningsfordon skall inte överstiga 10 m om inte särskilda skäl föranleder annat. Om avståndet, gångvägen mellan soprum eller behållarplats och angöringsplats för sophämtningsfordon, är mer än 10 m utgår tillägg på grundtaxan i enlighet med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige. Storlek och typ av avfallsbehållare och säckställ fastställs av Kommunstyrelsens renhållningsorganisation. Behållare skall vara så uppställd att hämtning underlättas. Väg till behållare skall hållas lätt framkomlig. Vintertid skall vägen snöröjas och hållas halkfri. Behållare skall vara så placerad att den kan hämtas med behållarkärra, i annat fall utgår tillägg på grundtaxan i enlighet med regler som fastställs av Kommunfullmäktige. Väg som utnyttjas för hämtning skall hållas i sådant skick att den är farbar för kommunens eller dess entreprenörs hämtningsfordon. Tillfartsväg för renhållningsfordon skall ha tillräcklig standard, dvs vägbredden bör uppgå till minst 3 meter. Vägen eller återvändsgatan skall vara försedd med erforderlig vändmöjlighet. Avståndet mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och slamtank eller slamavskiljare får inte överstiga 30 m om inte särskilda skäl föranleder annat. Fyllnadsgrad, vikt, m.m. Avfallssäck får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Maximal fyllnadsgrad är 80 % av total säckvolymen. Vikten på avfallssäck får inte överstiga 15 kg. (Arbetsmiljöverket föreskrift om Belastningsergonomi gäller) Överfull, för tung avfallssäck eller säckar som innehåller dåligt emballerade föremål som är skärande eller stickande hämtas ej vid detta tillfälle. Avfallet omfördelas respektive omemballeras genom fastighetsägarens försorg till nästa hämtningstillfälle. Övriga kärl får aldrig överfyllas, och inte väga mer än att de kan flyttas enligt arbetsmiljöverkets bestämmelser. (Arbetsmiljöverket föreskrift om Belastningsergonomi gäller)

4 Varm aska, slagg, frätande ämne eller ämnen som kan förorsaka antändning får endast läggas i därför lämplig behållare. Detsamma gäller för byggnadsavfall, jord, sten eller dylikt Behandlingsförbud I enlighet med miljöbalkens bestämmelser gäller att avfall, som skall forslas bort genom kommunens försorg, inte får grävas ned, komposteras eller på annat sätt slutligt omhändertas av fastighetsinnehavaren. I de fall tekniska myndighetsnämnden godkänt kompostering av hushållsavfall, latrin och slam får fastighetsägaren själv behandla detta avfall. Egen transportskyldighet Avfall som kommunen ej är skyldig att hämta vid fastigheten och som ej heller slutligt får behandlas av fastighetsinnehavaren skall denne låta forsla bort till av kommunen anvisad plats. Borttransport från fastigheten skall ske så ofta och på sådant sätt att sanitär olägenhet eller annan störning ej uppstår för omgivningen. Äganderätt till behållare/säckställ mm Behållare/säckställ är obligatoriskt och ägs och underhålls av fastighetsägare. Containrar vid gemensam central uppsamlingsplats eller annan plats intill hämtningsväg, liksom ambulerande containrar för grovavfall, ägs och underhålls av kommunen eller dess entreprenör. Erforderliga sopsäckar tillhandahålls av kommunen eller av dess entreprenör. Ytterligare säckar eller säckställ kan erhållas på begäran. Miljöboxar tillhandahålls av kommunen eller av dess entreprenör. Grovavfall (skrymmande avfall) Grovavfall hämtas 2 gånger/år (vår och höst) för helårsboende och 1 gånger/år (sommar) för fritidsboende. Tidpunkt för grovavfallshämtningen meddelas genom särskild annonsering. Grovavfall som hämtas vid fastighet skall vara emballerat, packat eller buntat till längder om högst 1,2 m och vikter om maximalt 15 kg. Utrangerade möbler, cyklar och vitvaror (spisar, kylskåp) medtages till sin normala vikt och storlek. Även buntat trädgårdsavfall räknas som grovavfall. Slam Slamavskiljare och slamtank (sluten tank) skall vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka till slamavskiljare och slamtank får ej vara övertäckt. Lock eller manlucka får ej väga över 15 kg. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll. Erfordras för slamtömning slanglängd överstigande 15 m utgår tilläggsavgift enligt taxa. Hushållens farliga avfall (inkl batterier) Miljöbox avsedd för hushållens farliga avfall, såsom förbrukade konsumtionsbatterier, färg- och oljerester och dylikt hämtas 3 ggr/år efter anmälan till renhållningsentreprenör, alternativt kan boxen bytas på kommunens återvinningscentral, eller annan plats som kommunen anvisar. Se vidare bilaga A. Läkemedel skall inlämnas på apotek.

5 Papper, well, glas, förpackning av plast-, metall- och kartong Utsortering av papper, well, glas och förpackningar som omfattas av producentansvar skall ske vid fastigheten och lämnas vid återvinningsstationer enligt särskild information. Trädgårdsavfall Kompostering av trädgårdsavfall är tillåten på den egna fastigheten i hela kommunen under förutsättning att det sker utan olägenhet för omgivningen. Grenar, kvistar mm som ej kan komposteras kan lämnas till grovavfall. Bränning av trädgårdsavfall är tillåten när eldningsförbud ej föreligger (meddelas av brandmyndighet) och om den utförs på sådant sätt att olägenhet ej uppstår för omgivningen. 6 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER För avfallshantering gäller vad som sägs under "Allmänna bestämmelser" ( 5). I övrigt följande: A HELÅRSHUS (Villor, 1- och 2-familjsbostad) 1. Sorterat hushållsavfall (exkl. komposterbart biologiskt avfall) Hushåll kan ansöka om kompostering alternativt hämtning av biologiskt avfall. Hämtning av sorterat hushållsavfall sker var annan resp. var 4:e vecka Hämtning av komposterbart avfall som lämnas i säck sker var annan vecka. Extra hämtning kan erhållas på begäran och mot särskild avgift enligt taxa. 2. Osorterat Hushållsavfall Hämtning sker 52 gånger/år. Ytterligare behållare liksom extra hämtning kan erhållas på begäran och mot särskild avgift enligt taxa. Slam Slam från enskilda slamavskiljare med anslutet Wc-avlopp hämtas 1 gång/år. Slam från slamavskiljare för endast BDT- (bad, dusch och tvätt) avlopp hämtas 1 gång vartannat år. Tömning av slutna tankar och extra tömning av slamavskiljare utförs efter beställning och enligt gällande taxa, dock minst 1 gång per år. Erfordras det vid slamtömning, slanglängd överstigande 15 m utgår tilläggsavgift. Grovavfall Se 5 allmänna bestämmelser. B FRITIDSHUS 1. Sorterat hushållsavfall (exkl. komposterbart biologiskt avfall) Hämtning sker 14 gånger/år med 2 hämtningar i april, maj, september samt 1 hämtning i oktober. Under perioden juni, juli och augusti sker hämtning varannan vecka av komposterbart avfall och hushållsavfall. Ytterligare behållare liksom extra hämtning kan erhållas på begäran och mot särskild avgift enligt taxa. Hämtning av komposterbart avfall som lämnas i säck sker var annan vecka under perioden juni - augusti 2. Osorterat Hushållsavfall Hämtning sker 20 gånger/år med 1 hämtning i mars, april och oktober, 2 hämtningar under maj och september samt 1 gång per vecka under juni, juli och augusti. Ytterligare behållare liksom extra hämtning kan erhållas på begäran och mot särskild

6 avgift enligt taxa. Slam Se 6 A Helårshus Grovavfall Se 5 allmänna bestämmelser. C ÖVRIGA FASTIGHETER Med övriga fastigheter menas flerbostadshus med 3 lägenheter eller fler, industrier, affärer, företag, hotell, pensionat, restauranger, kolonier, campingplatser, rast- och badplatser, lägerverksamhet, vandrarhem, uthyrningsstugor, tillfälliga arbetsplatser, institutioner och bostadsområden speciellt geografiskt avgränsade. Hushållsavfall och därmed jämförbart avfall Hämtning av avfall skall ske efter avtal med Kommunstyrelsens renhållningsorganisation. Hämtning av avfall skall ske minst 1 gång/vecka såvida tekniska myndighetsnämnden ej medger annat. Om tekniska myndighetsnämnden så medgiver kan paketerat avfall uppsamlas i täckt container eller i separat soprum/hus. Hämtning av komposterbart (biologiskt) avfall som lämnas i säck eller kärl skall ske minst 1 gång/vecka. Extra hämtning kan erhållas på begäran och mot särskild avgift enligt taxa. Slam Samma som under 6 A. Grovavfall Se 5 allmänna bestämmelser 7 UNDANTAG FRÅN RENHÅLLNINGENS BESTÄMMELSER Beviljade undantag från renhållningens bestämmelser upphör automatiskt att gälla vid ägarbyte av fastighet eller om förutsättningarna för undantaget förändrats för fastigheten. 1 Fjortondagarshämtning Hämtning av hushållsavfall 1 gång var fjortonde dag kan, efter medgivande från tekniska myndighetsnämnden, beviljas helårs- och fritidsfastigheter under förutsättning att allt organiskt avfall komposteras, i kompostbehållare som godkänts av tekniska myndighetsnämnden, eller lämnas i separat säck för avhämtning av kommunens renhållningsentreprenör. 2 Fyraveckorshämtning Hämtning av hushållsavfall 1 gång var fjärde vecka kan, efter medgivande från tekniska myndighetsnämnden, beviljas; A Helårsfastighet, om allt organiskt avfall komposteras i kompostbehållare som godkänts av tekniska myndighetsnämnden, alternativt lämnas i separat säck för avhämtning av kommunens renhållningsentreprenör. B Jordbruksfastighet med djurhållning, under förutsättning att goda möjligheter finns till eget omhändertagande av avfallet. 3 Kompostering

7 Organiskt nedbrytbart avfall får komposteras om det sker i sluten kompostbehållare för åretruntbruk, förutsatt att olägenhet för omgivningen inte uppstår. Tillstånd lämnas av tekniska myndighetsnämnden. 3.1 Latrin Kompostering av latrin kan medges efter särskild prövning hos tekniska myndighetsnämnden. 4 Slam Eget omhändertagande av slam från slamavskiljare kan, efter särskild prövning hos tekniska myndighetsnämnden, beviljas följande fastigheter: A Jordbruksfastighet med djurhållning under förutsättning att slammet omhändertas i gödselvårdsanläggning. B Ensligt mycket avlägset och svårtillgängligt belägna fastigheter, under förutsättning att goda möjligheter att slammet omhändertas i komposteringsanläggning. 5 Uppehåll Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid årsbostad medges om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst 6 månader och efter skriftlig anhållan från fastighetsägaren. För uppehåll i hämtning av slam gäller 12 månader. Anhållan skall vara tekniska myndighetsnämnden tillhanda senast två veckor före avsedd uppehållsperiod. För fritidshus gäller motsvarande vad i föregående sagts om uppehållet som avser hämtningsperioden. 8 BENSIN-, OLJE- OCH FETTAVSKILJARE MM Bensin-, olje- och fettavskiljare, amalgamavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar o dyl. skall tillses och tömmas med sådan frekvens att de alltid fyller avsedd funktion. För oljeavskiljare gäller Tekniska Myndighetsnämndens (TMN) särskilda beslut, som reglerar tömningsintervall. Dock krävs, oaktat TMN:s beslut, att halten opolära alifatiska kolväten i utgående vatten inte överstiger 50 mg/l avloppsvatten, som riktvärde, och att oljeavskiljaren töms minst 1 gång per år. För fettavskiljare krävs att fetthalten (avskiljbart fett) i utloppet inte överstiger 150 mg/l avloppsvatten, som riktvärde, och att fettavskiljaren töms minst 1 gång per år. 9 Miljöstörande åtgärder Det åligger den som avser att utföra ombyggnad eller rivning av byggnad, att sortera ut allt farligt avfall ur ombyggnads- respektive rivningsobjektet innan arbetet påbörjas. Vid denna försortering är det särskilt viktigt att avfall innehållande kvicksilver, bly, kadmium, CFC, asbest och PCB sorteras ut. För att säkerställa att farligt avfall och miljöskadliga ämnen utsorteras skall fastigheten besiktigas av sakkunnig person. Intyg från besiktning och sanering av fastigheten skall på begäran kunna uppvisas för avfallsmottagaren och Tekniska Myndighetsnämnden. Utsorterat farligt avfall och miljöskadliga ämnen skall utan onödigt dröjsmål borttransporteras i enlighet med förordningen om farligt avfall, eventuellt miljöstörande material som inte omfattas av ovan nämnda förordning skall också omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Bilaga A. Hushållens farliga avfall Rätt att lämna avfall.

8 Till skillnad från verksamhetsavfall, ingår kostnaden för insamling av farligt avfall från hushåll i den av Kommunfullmäktige fastställda renhållningstaxan. Detta innebär att mängder i miljöboxen, eller det som enskilt hushåll väljer att lämna till återvinningscentral skall motsvara det som kan anses vara normal konsumtion i enskilt hushåll. Vid besök på återvinningscentral gäller begränsning för vissa avfallsslag vad avser mängder som enskilt hushåll får lämna vid varje tillfälle. Näringsidkare, avfall från verksamheter, skall alltid betala för tjänsten att lämna avfall. Miljöboxar Miljöboxen är avsedd för det farliga avfall som hushållen normalt kan anses producera. Inget avfall får lämnas löst eller vid sidan av miljöboxen. I boxen kan fastighetsägare/lägenhetsinnehavare lämna följande avfall: Färg & Lack Vattenblandad färg Lösningsmedel, Lim Ljuskällor Småkemikalier, Fotokemikalier Spillolja Oljefilter Bilbatterier Konsumtionsbatterier Asbest Alkalier Syror, övrigt surt Nödraketer Kvicksilver Övrigt avfall Bekämpningsmedel Tryckbehållare Elektronik Avlämning på återvinningscentral Ovan nämnda farliga avfall kan även lämnas på kommunens återvinningscentral, eller motsvarande plats som kommunen anvisar. Vid lämnande till återvinningscentral gäller för enskilt hushåll följande begränsning i mängder för nedanstående avfallsslag vid varje lämningstillfälle. Färg & Lack 15 kg Vattenblandad färg 15 kg Spillolja 2x5 liter Oljefilter 2 st Bilbatterier 2 st

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige (KF) 1997 att gälla fr o m 1997-02-01 1997-01-27 3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE För den kommunala avfallshanteringen gäller

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering Föreskrifter om avfallshantering för Gislaveds kommun (renhållningsordning) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning För Essunga kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2012-12-18 Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Föreskrifter för avfallshantering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1063), Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 1(13) Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2013-05-15 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 2(13) Innehållsförteckning Renhållningsföreskrifter för

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 1(12) Antagen av 2013-xx-xx Ersätter Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 2(12) Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Allmänna råd om sortering och överlämnande

Allmänna råd om sortering och överlämnande KF 2014-11-03 Bild från Bredemad återvinningscentral Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling -1- Kommunal författningssamling 1999 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 399 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-14 85, att gälla fr o m 1994-09-01.

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING. Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16

^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING. Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16 ^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16 Föreskrifter om avfallshantering för Haparanda kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR DEGERFORS KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR DEGERFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR DEGERFORS KOMMUN Renhållningsordningen innehåller två delar; kommunens föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan DEL 1: KOMMUNENS FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Antagen

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m 1996-01-01 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1995 att gälla fr o m den 1 januari 1996.. ALLMÄNT 1 Lagar och

Läs mer

Renhållningsordning. Innehåll. 1 Lagstiftning, tillämpningsområde och avgiftsskyldighet - Ansvar och avgiftsskyldighet. 2 Definition av hushållsavfall

Renhållningsordning. Innehåll. 1 Lagstiftning, tillämpningsområde och avgiftsskyldighet - Ansvar och avgiftsskyldighet. 2 Definition av hushållsavfall Renhållningsordning Innehåll 1 Lagstiftning, tillämpningsområde och avgiftsskyldighet - Ansvar och avgiftsskyldighet 2 Definition av hushållsavfall 3 Hämtning av hushållsavfall - Permanentboende - Fritidsboende

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Sotenäs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-13, 140. 1 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUMLA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUMLA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUMLA KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-03-14 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Organisation 3 Avfallsdefinition 4 Allmänna bestämmelser 5 Avfallsabonnemang 6 Särskilda

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna 1(15) Antagen av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 80 Reviderad av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 22 2016-03-07 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun. Kommunfullmäktige , 58 Kommunstyrelsen , 26 Kommunstyrelsen , 51

Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun. Kommunfullmäktige , 58 Kommunstyrelsen , 26 Kommunstyrelsen , 51 Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun Kommunfullmäktige 2008-04-24, 58 Kommunstyrelsen 2009-02-03, 26 Kommunstyrelsen 2011-02-08, 51 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen Samhällsbyggnadsförvaltningen en RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008 Renhållningsordning antagen av Kf 2007-11 - 07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING... 2 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Avfallsföreskrifter. Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12

Avfallsföreskrifter. Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12 Avfallsföreskrifter Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12 Föreskrifter om avfallshantering för Oskarshamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter Älvsbyns kommun 2013-10-23 Renhållningsföreskrifter för Älvsbyns kommun Innehåll Föreskrifter Sida 1-12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Sorteringsbilaga

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

Föreskrifter om Strömstads kommuns avfallshantering Renhållningsordning 2002-11-25

Föreskrifter om Strömstads kommuns avfallshantering Renhållningsordning 2002-11-25 Föreskrifter om Strömstads kommuns avfallshantering Renhållningsordning 2002-11-25 1 Inledande bestämmelser För varje kommun skall det finnas en renhållningsordning som innehåller dels kommunens föreskrifter

Läs mer

2.13 Avfall från elektriska/elektroniska produkter och kasserade kylskåp/frysar 2.14 Kompostering

2.13 Avfall från elektriska/elektroniska produkter och kasserade kylskåp/frysar 2.14 Kompostering Kommunfullmäktige 5/01 Sid 1(16) RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ORUST KOMMUN Gäller från och med 2004-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 1.1 Lagstiftning 1.2 Kommunens renhållningsansvar 1.3 Organisation

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN ÅNGE KOMMUN ÅNGE TEKNISKA FÖRVALTNING RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-06 26 Renhållningsordning för Ånge kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-29 67 Gäller från och med 2009-06-01 Renhållningsordning för Värnamo kommun 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808),

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun www.arvika.se 1 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun Definitioner Fastighetsinnehavare: Med fastighetsinnehavare avses den

Läs mer

TAXA FÖR SLAM OCH FETT

TAXA FÖR SLAM OCH FETT 1 (5) Bilaga 3 Renhållningstaxa för slam och fett i Strängnäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17. Ersätter avgifter för slam och fett i tidigare antagna renhållningstaxor. Gäller fr.o.m. 2013-07-01.

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2010-06-10, 50 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mariestad kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Mariestad kommun Antagen 2003-09-22 Föreskrifter om avfallshantering för Mariestad kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063), föreskrifter

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 165 Renhållningstaxa för Sollefteå kommun 2014-12-03 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27 165 att gälla från

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN N B 66 233 Revidering -beslut Kretsloppgruppen förslag / utställning t o m 2004-10-29 Miljö och Byggnadsnämnd 2004-11-09 Styrelsen Smedjebacken

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 25 september 2013 För revidering ansvarar: Avdelningschef för Vatten och Renhållning Dokumentet gäller

Läs mer

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun Gäller från och med 1 januari 2015 www.miva.se 1 Kärl för hushållsavfall... 3 2 Avgifter... 4 3 Avgifter vid eget kärl... 5 4 Avgifter vid gemensamt kärl...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll Renhållningsordning Gäller från: 2006-07-01 Antagen: 2006-06-26 79 Gäller från: 2007-07-01 Antagen: 2007-05-28 (ändring 26) Gäller från: 2010-04-01 Antagen: 2010-02-22 3 Dessa Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun ac Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808), dels föreskrifter om avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Sotenäs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-13, 140. 1 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Örebro kommun

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Örebro kommun Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Örebro kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 28 maj 2008 2 Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser 4 2 Fastighetsinnehavares ansvar 4 3 Definition och

Läs mer

Herrljunga kommun. Renhållningsföreskrifter. Antagen av Kommunfullmäktige

Herrljunga kommun. Renhållningsföreskrifter. Antagen av Kommunfullmäktige Herrljunga kommun Renhållningsföreskrifter Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-01 12 2 (8) Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Föreskrifter, renhållning--- Strömstads kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74

Föreskrifter, renhållning--- Strömstads kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74 --- Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74 Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser 1 1.1 Gällande lagstiftning 1 1.2 Definitioner 1 1.3 Avgift för avfallshantering 1 1.4 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Christoffer Henriksson. Årjängs kommun. Senast uppdaterad:

Christoffer Henriksson. Årjängs kommun. Senast uppdaterad: 2014 Christoffer Henriksson Årjängs kommun 2014-01-01-2018 Senast uppdaterad: Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3 KOMMUNENS RENHÅLLNINGSANSVAR... 3 HUSHÅLLSAVFALL, KYL- OCH FRYSSKÅP,

Läs mer

Renhållningsordning för Landskrona stad

Renhållningsordning för Landskrona stad Renhållningsordning för Landskrona stad Reviderad av kommunfullmäktige den 8 februari 2010, 7 Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR TIMRÅ KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 f 1 (14) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30, 92 Gäller fr o m 2014-04-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsföreskrifter för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: SBN 29 2016-04-12 Diarienummer: SBN. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun Gäller fr o m 2014-04-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30 92 Innehåll Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun... 2 Inledande bestämmelser...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för Olofströms kommun. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING ÅRJÄNGS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

RENHÅLLNINGSORDNING ÅRJÄNGS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE ÅRJÄNGS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-03-29 Ersätter RO 2008-12-17 Utbytt den Sign 1:2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER...4 KOMMUNENS RENHÅLLNINGSANSVAR...4 HUSHÅLLSAVFALL, KYL-

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Gäller från 27 maj 2003 (komplettering 2004-04-28, KF 61) Renhållningsordning för Åmåls kommun Innehållsförteckning Antagen av KF 030527, 85 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Gislaveds kommun (renhållningsordning)

Föreskrifter om avfallshantering för Gislaveds kommun (renhållningsordning) Föreskrifter om avfallshantering för Gislaveds kommun (renhållningsordning) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Renhållningsordning för Sala kommun KFS 044 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2010-12-21 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-01-01 ERSÄTTER: 371/2004 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna föreskrifter

Allmänna föreskrifter Allmänna föreskrifter 2014-05-26 FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN KS 2014/0340 Föreskrifter för avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2014-05-26 / 128. Ersätter föreskrifter

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Renhållningsordning RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Härjedalens kommun Föreslås gälla från 2016-08-01 Antagna av kommunfullmäktige 2016-XX-XX Innehåll ALLMÄNT... 3 Inledande bestämmelser... 3 Tillsyn... 3 HUHSÅLLSAVFALL...

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2002-11-19 Reviderad ( 35) 2003-02-18 Kf 26 Dnr 189/2002-450 Reviderad ( 7, 13, 33) 2004-04-27 Kf 52

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser Samråd under period 2014-03-05 2014-04-02 Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun Inledande bestämmelser Gällande lagstiftning 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1 För kommunens avfallshantering gäller: Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS363 450 KFS 1997:9 Renhållningsordning för Falköpings kommun - omhändertagande av avfall genom återanvändning, återvinning, energiproduktion, kompostering

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer