Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Typ av dokument Renhållningsordning Dokumentägare Samhällsbyggnadschef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum , 94

2 Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Antagen av Kommunfullmäktige , 94 1 LAGSTIFTNING Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 15 kap.11 skall det för varje kommun finnas en renhållningsordning med de föreskrifter som skall gälla för bortforsling av hushållsavfall inom kommunen. Grundtanken i miljöbalkens bestämmelser om avfall är att bortforsling av hushållsavfall skall ske vid samtliga fastigheter inom kommunen men anpassas efter lokala förhållanden. Utöver vad som föreskrivs i denna renhållningsordning regleras renhållningsfrågor i miljöbalken (SFS 1998:808) och renhållningsförordningen.(sfs 1998:902) 2 KOMMUNENS RENHÅLLNINGSANSVAR Kommunens renhållningsansvar enligt denna renhållningsordning omfattar hushållsavfall, enligt miljöbalkens bestämmelser, kap 15 2, exempelvis köksavfall, slam från slamavskiljare och slamtankar (slutna tankar), skrymmande avfall (möbler, cyklar och liknande) kylskåp och frysar. Dessutom omfattas farligt avfall som ingår som del i hushållsavfallet eller orenlighet som härrör från hushåll. Med avfall som är jämförligt med hushållsavfall menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som härrör från hushåll, dvs sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar och restaurangavfall. I kommunens renhållningsansvar ingår att omhänderta hushållsproducerat farligt avfall. Kommunens renhållningsansvar omfattar inte sådant avfall som skall tas omhand av producent enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 15 kap 6 miljöbalken. 3 ORGANISATION Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret sköts av en renhållningsorganisation som lyder under Kommunstyrelsen som handlägger frågor om avtal, information, taxor och liknande. Frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter, enligt 7, prövas av tekniska myndighetsnämnden. 4 OMRÅDESINDELNING Ur renhållningssynpunkt gäller följande gruppindelning: A B C Helårshus (Villor, 1- och 2-familjsbostad) Fritidshus Övriga fastigheter (Flerbostadshus och övriga verksamhetsfastigheter) 5 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

3 Vad fastighetsägaren allmänt har att iakttaga i samband med bortforsling: Information Fastighetsägaren är skyldig att i erforderlig omfattning informera den som bor eller är verksam i fastigheten om nedanstående regler. Emballering av avfall mm Avfall som släpps ned i sopnedkast eller läggs i behållare skall vara inlagt i påse eller paket av lämplig storlek och beskaffenhet. Påsar och paket skall vara väl förslutna så att avfall inte sprids. Lättruttnande, vätskehaltig eller illaluktande orenlighet skall vara väl innesluten i förpackning som ej släpper genom väta. Föremål som kan ge upphov till skär- och stickskador skall läggas i styvt skyddshölje, t ex tom mjölkförpackning, innan de läggs i påsen eller paketet. I sopnedkast får ej släppas ned föremål av sådan tyngd, storlek eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan uppstå. Glas lämnas till återvinning Soputrymme, behållarplats, behållare, hämtningsväg mm Om soputrymmen och hämtningsvägar finns bestämmelser i Boverkets författningssamling (BFS). Avstånd mellan soprum eller behållarplats och angöringsplats för sophämtningsfordon skall inte överstiga 10 m om inte särskilda skäl föranleder annat. Om avståndet, gångvägen mellan soprum eller behållarplats och angöringsplats för sophämtningsfordon, är mer än 10 m utgår tillägg på grundtaxan i enlighet med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige. Storlek och typ av avfallsbehållare och säckställ fastställs av Kommunstyrelsens renhållningsorganisation. Behållare skall vara så uppställd att hämtning underlättas. Väg till behållare skall hållas lätt framkomlig. Vintertid skall vägen snöröjas och hållas halkfri. Behållare skall vara så placerad att den kan hämtas med behållarkärra, i annat fall utgår tillägg på grundtaxan i enlighet med regler som fastställs av Kommunfullmäktige. Väg som utnyttjas för hämtning skall hållas i sådant skick att den är farbar för kommunens eller dess entreprenörs hämtningsfordon. Tillfartsväg för renhållningsfordon skall ha tillräcklig standard, dvs vägbredden bör uppgå till minst 3 meter. Vägen eller återvändsgatan skall vara försedd med erforderlig vändmöjlighet. Avståndet mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och slamtank eller slamavskiljare får inte överstiga 30 m om inte särskilda skäl föranleder annat. Fyllnadsgrad, vikt, m.m. Avfallssäck får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Maximal fyllnadsgrad är 80 % av total säckvolymen. Vikten på avfallssäck får inte överstiga 15 kg. (Arbetsmiljöverket föreskrift om Belastningsergonomi gäller) Överfull, för tung avfallssäck eller säckar som innehåller dåligt emballerade föremål som är skärande eller stickande hämtas ej vid detta tillfälle. Avfallet omfördelas respektive omemballeras genom fastighetsägarens försorg till nästa hämtningstillfälle. Övriga kärl får aldrig överfyllas, och inte väga mer än att de kan flyttas enligt arbetsmiljöverkets bestämmelser. (Arbetsmiljöverket föreskrift om Belastningsergonomi gäller)

4 Varm aska, slagg, frätande ämne eller ämnen som kan förorsaka antändning får endast läggas i därför lämplig behållare. Detsamma gäller för byggnadsavfall, jord, sten eller dylikt Behandlingsförbud I enlighet med miljöbalkens bestämmelser gäller att avfall, som skall forslas bort genom kommunens försorg, inte får grävas ned, komposteras eller på annat sätt slutligt omhändertas av fastighetsinnehavaren. I de fall tekniska myndighetsnämnden godkänt kompostering av hushållsavfall, latrin och slam får fastighetsägaren själv behandla detta avfall. Egen transportskyldighet Avfall som kommunen ej är skyldig att hämta vid fastigheten och som ej heller slutligt får behandlas av fastighetsinnehavaren skall denne låta forsla bort till av kommunen anvisad plats. Borttransport från fastigheten skall ske så ofta och på sådant sätt att sanitär olägenhet eller annan störning ej uppstår för omgivningen. Äganderätt till behållare/säckställ mm Behållare/säckställ är obligatoriskt och ägs och underhålls av fastighetsägare. Containrar vid gemensam central uppsamlingsplats eller annan plats intill hämtningsväg, liksom ambulerande containrar för grovavfall, ägs och underhålls av kommunen eller dess entreprenör. Erforderliga sopsäckar tillhandahålls av kommunen eller av dess entreprenör. Ytterligare säckar eller säckställ kan erhållas på begäran. Miljöboxar tillhandahålls av kommunen eller av dess entreprenör. Grovavfall (skrymmande avfall) Grovavfall hämtas 2 gånger/år (vår och höst) för helårsboende och 1 gånger/år (sommar) för fritidsboende. Tidpunkt för grovavfallshämtningen meddelas genom särskild annonsering. Grovavfall som hämtas vid fastighet skall vara emballerat, packat eller buntat till längder om högst 1,2 m och vikter om maximalt 15 kg. Utrangerade möbler, cyklar och vitvaror (spisar, kylskåp) medtages till sin normala vikt och storlek. Även buntat trädgårdsavfall räknas som grovavfall. Slam Slamavskiljare och slamtank (sluten tank) skall vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka till slamavskiljare och slamtank får ej vara övertäckt. Lock eller manlucka får ej väga över 15 kg. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll. Erfordras för slamtömning slanglängd överstigande 15 m utgår tilläggsavgift enligt taxa. Hushållens farliga avfall (inkl batterier) Miljöbox avsedd för hushållens farliga avfall, såsom förbrukade konsumtionsbatterier, färg- och oljerester och dylikt hämtas 3 ggr/år efter anmälan till renhållningsentreprenör, alternativt kan boxen bytas på kommunens återvinningscentral, eller annan plats som kommunen anvisar. Se vidare bilaga A. Läkemedel skall inlämnas på apotek.

5 Papper, well, glas, förpackning av plast-, metall- och kartong Utsortering av papper, well, glas och förpackningar som omfattas av producentansvar skall ske vid fastigheten och lämnas vid återvinningsstationer enligt särskild information. Trädgårdsavfall Kompostering av trädgårdsavfall är tillåten på den egna fastigheten i hela kommunen under förutsättning att det sker utan olägenhet för omgivningen. Grenar, kvistar mm som ej kan komposteras kan lämnas till grovavfall. Bränning av trädgårdsavfall är tillåten när eldningsförbud ej föreligger (meddelas av brandmyndighet) och om den utförs på sådant sätt att olägenhet ej uppstår för omgivningen. 6 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER För avfallshantering gäller vad som sägs under "Allmänna bestämmelser" ( 5). I övrigt följande: A HELÅRSHUS (Villor, 1- och 2-familjsbostad) 1. Sorterat hushållsavfall (exkl. komposterbart biologiskt avfall) Hushåll kan ansöka om kompostering alternativt hämtning av biologiskt avfall. Hämtning av sorterat hushållsavfall sker var annan resp. var 4:e vecka Hämtning av komposterbart avfall som lämnas i säck sker var annan vecka. Extra hämtning kan erhållas på begäran och mot särskild avgift enligt taxa. 2. Osorterat Hushållsavfall Hämtning sker 52 gånger/år. Ytterligare behållare liksom extra hämtning kan erhållas på begäran och mot särskild avgift enligt taxa. Slam Slam från enskilda slamavskiljare med anslutet Wc-avlopp hämtas 1 gång/år. Slam från slamavskiljare för endast BDT- (bad, dusch och tvätt) avlopp hämtas 1 gång vartannat år. Tömning av slutna tankar och extra tömning av slamavskiljare utförs efter beställning och enligt gällande taxa, dock minst 1 gång per år. Erfordras det vid slamtömning, slanglängd överstigande 15 m utgår tilläggsavgift. Grovavfall Se 5 allmänna bestämmelser. B FRITIDSHUS 1. Sorterat hushållsavfall (exkl. komposterbart biologiskt avfall) Hämtning sker 14 gånger/år med 2 hämtningar i april, maj, september samt 1 hämtning i oktober. Under perioden juni, juli och augusti sker hämtning varannan vecka av komposterbart avfall och hushållsavfall. Ytterligare behållare liksom extra hämtning kan erhållas på begäran och mot särskild avgift enligt taxa. Hämtning av komposterbart avfall som lämnas i säck sker var annan vecka under perioden juni - augusti 2. Osorterat Hushållsavfall Hämtning sker 20 gånger/år med 1 hämtning i mars, april och oktober, 2 hämtningar under maj och september samt 1 gång per vecka under juni, juli och augusti. Ytterligare behållare liksom extra hämtning kan erhållas på begäran och mot särskild

6 avgift enligt taxa. Slam Se 6 A Helårshus Grovavfall Se 5 allmänna bestämmelser. C ÖVRIGA FASTIGHETER Med övriga fastigheter menas flerbostadshus med 3 lägenheter eller fler, industrier, affärer, företag, hotell, pensionat, restauranger, kolonier, campingplatser, rast- och badplatser, lägerverksamhet, vandrarhem, uthyrningsstugor, tillfälliga arbetsplatser, institutioner och bostadsområden speciellt geografiskt avgränsade. Hushållsavfall och därmed jämförbart avfall Hämtning av avfall skall ske efter avtal med Kommunstyrelsens renhållningsorganisation. Hämtning av avfall skall ske minst 1 gång/vecka såvida tekniska myndighetsnämnden ej medger annat. Om tekniska myndighetsnämnden så medgiver kan paketerat avfall uppsamlas i täckt container eller i separat soprum/hus. Hämtning av komposterbart (biologiskt) avfall som lämnas i säck eller kärl skall ske minst 1 gång/vecka. Extra hämtning kan erhållas på begäran och mot särskild avgift enligt taxa. Slam Samma som under 6 A. Grovavfall Se 5 allmänna bestämmelser 7 UNDANTAG FRÅN RENHÅLLNINGENS BESTÄMMELSER Beviljade undantag från renhållningens bestämmelser upphör automatiskt att gälla vid ägarbyte av fastighet eller om förutsättningarna för undantaget förändrats för fastigheten. 1 Fjortondagarshämtning Hämtning av hushållsavfall 1 gång var fjortonde dag kan, efter medgivande från tekniska myndighetsnämnden, beviljas helårs- och fritidsfastigheter under förutsättning att allt organiskt avfall komposteras, i kompostbehållare som godkänts av tekniska myndighetsnämnden, eller lämnas i separat säck för avhämtning av kommunens renhållningsentreprenör. 2 Fyraveckorshämtning Hämtning av hushållsavfall 1 gång var fjärde vecka kan, efter medgivande från tekniska myndighetsnämnden, beviljas; A Helårsfastighet, om allt organiskt avfall komposteras i kompostbehållare som godkänts av tekniska myndighetsnämnden, alternativt lämnas i separat säck för avhämtning av kommunens renhållningsentreprenör. B Jordbruksfastighet med djurhållning, under förutsättning att goda möjligheter finns till eget omhändertagande av avfallet. 3 Kompostering

7 Organiskt nedbrytbart avfall får komposteras om det sker i sluten kompostbehållare för åretruntbruk, förutsatt att olägenhet för omgivningen inte uppstår. Tillstånd lämnas av tekniska myndighetsnämnden. 3.1 Latrin Kompostering av latrin kan medges efter särskild prövning hos tekniska myndighetsnämnden. 4 Slam Eget omhändertagande av slam från slamavskiljare kan, efter särskild prövning hos tekniska myndighetsnämnden, beviljas följande fastigheter: A Jordbruksfastighet med djurhållning under förutsättning att slammet omhändertas i gödselvårdsanläggning. B Ensligt mycket avlägset och svårtillgängligt belägna fastigheter, under förutsättning att goda möjligheter att slammet omhändertas i komposteringsanläggning. 5 Uppehåll Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid årsbostad medges om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst 6 månader och efter skriftlig anhållan från fastighetsägaren. För uppehåll i hämtning av slam gäller 12 månader. Anhållan skall vara tekniska myndighetsnämnden tillhanda senast två veckor före avsedd uppehållsperiod. För fritidshus gäller motsvarande vad i föregående sagts om uppehållet som avser hämtningsperioden. 8 BENSIN-, OLJE- OCH FETTAVSKILJARE MM Bensin-, olje- och fettavskiljare, amalgamavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar o dyl. skall tillses och tömmas med sådan frekvens att de alltid fyller avsedd funktion. För oljeavskiljare gäller Tekniska Myndighetsnämndens (TMN) särskilda beslut, som reglerar tömningsintervall. Dock krävs, oaktat TMN:s beslut, att halten opolära alifatiska kolväten i utgående vatten inte överstiger 50 mg/l avloppsvatten, som riktvärde, och att oljeavskiljaren töms minst 1 gång per år. För fettavskiljare krävs att fetthalten (avskiljbart fett) i utloppet inte överstiger 150 mg/l avloppsvatten, som riktvärde, och att fettavskiljaren töms minst 1 gång per år. 9 Miljöstörande åtgärder Det åligger den som avser att utföra ombyggnad eller rivning av byggnad, att sortera ut allt farligt avfall ur ombyggnads- respektive rivningsobjektet innan arbetet påbörjas. Vid denna försortering är det särskilt viktigt att avfall innehållande kvicksilver, bly, kadmium, CFC, asbest och PCB sorteras ut. För att säkerställa att farligt avfall och miljöskadliga ämnen utsorteras skall fastigheten besiktigas av sakkunnig person. Intyg från besiktning och sanering av fastigheten skall på begäran kunna uppvisas för avfallsmottagaren och Tekniska Myndighetsnämnden. Utsorterat farligt avfall och miljöskadliga ämnen skall utan onödigt dröjsmål borttransporteras i enlighet med förordningen om farligt avfall, eventuellt miljöstörande material som inte omfattas av ovan nämnda förordning skall också omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Bilaga A. Hushållens farliga avfall Rätt att lämna avfall.

8 Till skillnad från verksamhetsavfall, ingår kostnaden för insamling av farligt avfall från hushåll i den av Kommunfullmäktige fastställda renhållningstaxan. Detta innebär att mängder i miljöboxen, eller det som enskilt hushåll väljer att lämna till återvinningscentral skall motsvara det som kan anses vara normal konsumtion i enskilt hushåll. Vid besök på återvinningscentral gäller begränsning för vissa avfallsslag vad avser mängder som enskilt hushåll får lämna vid varje tillfälle. Näringsidkare, avfall från verksamheter, skall alltid betala för tjänsten att lämna avfall. Miljöboxar Miljöboxen är avsedd för det farliga avfall som hushållen normalt kan anses producera. Inget avfall får lämnas löst eller vid sidan av miljöboxen. I boxen kan fastighetsägare/lägenhetsinnehavare lämna följande avfall: Färg & Lack Vattenblandad färg Lösningsmedel, Lim Ljuskällor Småkemikalier, Fotokemikalier Spillolja Oljefilter Bilbatterier Konsumtionsbatterier Asbest Alkalier Syror, övrigt surt Nödraketer Kvicksilver Övrigt avfall Bekämpningsmedel Tryckbehållare Elektronik Avlämning på återvinningscentral Ovan nämnda farliga avfall kan även lämnas på kommunens återvinningscentral, eller motsvarande plats som kommunen anvisar. Vid lämnande till återvinningscentral gäller för enskilt hushåll följande begränsning i mängder för nedanstående avfallsslag vid varje lämningstillfälle. Färg & Lack 15 kg Vattenblandad färg 15 kg Spillolja 2x5 liter Oljefilter 2 st Bilbatterier 2 st

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-11-20 KS 2014/0879 50044 Kommunfullmäktige Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? 1.1 Avfallshanteringsföreskrifternas syfte Det grundläggande syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är att främja verkställigheten av avfallslagen

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer