Grundutbildning i registrering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundutbildning i registrering"

Transkript

1 Grundutbildning i registrering Försäkringsbolagen

2 Fordonsförvaltningscentralen AKE är en förvaltnings-, service- och informationscentral som främjar säker och miljövänlig fordonstrafik

3 AKEs uppgifter Övervakning av och utfärdande av anvisningar för besiktningsverksamheten Tekniskt godkännande av fordon Registrering och årlig beskattning av fordon Anordnande av förarexamina Registrering av körkort Informationsservice och forskning avseende fordonstrafik Registerhållning

4 AKEs organisation Överdirektör Kari Wihlman Stab för överdirektör Kommunikations- och utvecklingschef Riitta-Liisa Linnakko Forskningschef Juhani Intosalmi Registrering och beskattning Sektorchef Olli Lindroos Fordonsteknik Sektorchef Björn Ziessler Förare Sektorchef Kari Hakuli AKEinformation Dataadministration Administration Dataadministrationschef Sektorchef Administrations- och Hanna Hakanen strategichef Marko Myllyniemi Marko Sillanpää Ledande specialist Markku Kärkkäinen Ledande specialist Sami Mynttinen Utveckling Minna Laaksonen Dataskydd Erja Kinnunen Fordonsregistrering Simo Karppinen Stöd och kontroll för besiktning Sami Peuranen Körrätter och kort Jukka Harjula Ärendehantering Simo Karlsson Personaloch lagtjänster Matti Luopa Systemarbetstjänster Raija Ikeda Tekniskt Fordonsbeskattning godkännande Janne Huhtamäki (tf) Marko Sinerkari (tf) Förarexamina och yrkestrafik Ari Herrala Ekonomi- och Informationstjänster planeringstjänster Aino Varhimo Juhani Nikula Teknologi- och drifttjänster Risto Knuuti

5 Fordonsregistreringsenhet Enhetschef Simo Karppinen Rådgivning Lag- och stödtjänster Partnerhantering Datasystem Jälkö Reijo (chef för tjänstegruppen) Valkiainen Seija (chef för tjänstegruppen) Pallaspuro Toni (chef för tjänstegruppen) Ahola Pirkko (chef för tjänstegruppen) Ehrnstén Anna Gröndahl Vilhelmiina Haataja Anne Hämäläinen Tuija Kantolinna Iris Konttaniemi Kati Luotonen Maaria Vakkuri-Anttonen Annika Alhasto-Puukko Tarja Auer Kirsi Heinonen Niina Helasuo Marja-Leena (Tipsu) Kollin Eira Koski Irja Kääriö Sirpa Luoma Liisa Nyman Virve Tonteri Riitta Vanhatalo Helena Huovinen Minna Joenkoski Antti Järvinen Leila Lehto Paula Miettinen Anita Pirhonen Riitta Pirttilä Rinna Ruottinen Pirkko Särkiranta Eila Toivanen Tiina Heikkinen Hannu Järvinen Susanna Kamila Kaj Liikala Olli-Heikki

6 Distributionskanaler för registrering Besiktningsställen Försäkringsbolag Bilaffärer Finansieringsbolag

7 Registreringsskyldighet Ett motordrivet fordon som skall användas i vägtrafik och en till fordonet kopplad släpvagn skall besiktas och registreras (i regel) Fordonets ägare och innehavare måste anmäla fordonets registeruppgifter samt de ändringar som sker i uppgifterna Ett fordon behöver inte registreras om fordonet används uteslutande på sådana arbetsplats-, fabriks-, hamn-, lager- eller tävlingsområden som är avstängda från allmän trafik eller på andra liknande områden

8 Registreringsskyldighet fortsättning Registreringsskyldigheten gäller inte: annat terrängfordon än snöskoter motorarbetsredskap utrustat för skörd eller vägunderhåll, inte heller traktor eller motsvarande redskap som manövreras av en gående släpvagn avsedd för koppling till motorcykel, fordon i kategori L5, moped, fordon i kategori L2, traktor, motorarbetsredskap eller terrängfordon släpanordning släde Ett fordon som är registrerat utomlands och försett med provnummerskyltar eller förflyttningsmärke får användas i Finland utan anmälan till registret

9 Försäkringsbolagens registreringsrättigheter Bundna till försäkringen av ett fordon Registreringar utan bilagor tillåtna bilagor fullmakt avgiftsfri bilaga överlåtelseintyg, köpebrev, handelsregisterutdrag, ämbetsbevis eller faställande av förmyndarskap som bekräftar en uppgift på anmälningsdelen, eller annan utredning som stöder anmälan om registrering avgiftsbelagd bilaga Försäkringsbolagen registrerar INTE bl.a. ägarbyten när mellanägare förekommer dödsboregistreringar namn- och adressändringar som enskilda åtgärder

10 Registreringsrättigheter fortsättning första registrering ägarbyte tillägg/byte/borttagning av innehavare innehavaren ändras till ägare åtgärder som avser övrig ändring ändring av försäkring/försäkringstagare ändring av användningsändamål ändring av besittningsförhållande ändring av verksamhetsställe ändring av typ av ägare/innehavare anmärkningsuppgifter återlämning av skyltar; för en redan tidigare avställd bil tillägg/borttagning av bilskatteåterbäring

11 Registreringsrättigheter fortsättning avställning påställning registreringsändringar i samband med påställning och avställning (t.ex. ägarbyte) avregistrering av ett skadat/förstört fordon som har lösts in ändring av adress och namn i samband med registrering förbud mot marknadsföring och utlämning av adress i samband med registrering överlåtelseanmälan korrigering av registrering utskrift av registreringsbevis (om korrigeringen påverkar de uppgifter som skrivs ut på registreringsbeviset)

12 Registreringshandlingar Förhandsanmälningsintyg (anmälningsdel, dvs. del II + teknisk del, dvs. del I) med registertecken utan registertecken (inte VAKY) Registreringsbevis (anmälningsdel + teknisk del) ändring av ägare/innehavare avställning påställning registreringar av annan ändring ändringar av försäkring och användningsändamål kan utföras utan teknisk del

13 Tidsgränser Första registrering skall utföras innan fordonet tas i bruk Registreringsanmälan ska göras utan dröjsmål när en ändring har skett, dock senast inom 7 dagar Överlåtelsedagen räknas inte med i den utsatta tiden på 7 dagar Om den utsatta tidens sista dag är en lördag, söndag eller helgdag får anmälan ännu göras första vardagen efter denna dag

14 Överlåtelsedatum Med överlåtelsedatum avses den tidpunkt då äganderätten överförs (kan avvika från underskriftsdagen) Efter överföringen av ägarrätten svarar den nya ägaren för alla kostnader för fordonet, såsom försäkringspremier och felparkeringsavgifter Överlåtelsedatumet skall vara entydigt

15 Undertecknare av registeranmälan I regel fordonsägaren eller en person med fullmakt från ägaren första registrering överföring av äganderätt tillägg/byte/borttagning av innehavare En innehavare får underteckna en annan registrering än de ovan angivna, t.ex. ändring av försäkring, avställning och påställning

16 Undertecknare av registeranmälan fortsättning Omyndig ägare En person som fyllt 15 år får underteckna själv Intressebevakarna kan i egenskap av förmyndare gemensamt underteckna för en omyndig persons räkning t.ex. vårdnadshavare Anna Borg och Petter Borg Om endast en intressebevakare finns, kontrolleras uppgiften i Befolkningsregistret och detta antecknas i anmälningsdelen

17 Befullmäktigande Med fullmakt är det möjligt att agera för en annan persons räkning Med fullmakt eller ställningsfullmakt är det möjligt att agera för ett företags räkning Godkända fullmakter vid registrering: fullmakt rättegångsfullmakt in blanco ställningsfullmakt En fullmakt är den enda bilagan för vilken ingen bilageavgift uppbärs

18 Allmänt om fullmakter Fullmakt skall alltid företes Kopia godkänns (utom för rättegångsfullmakt in blanco) Giltig utan vittnen Gäller tillsvidare om giltigheten inte är begränsad När fullmaktsgivaren är ett företag skall det fullmaktsgivande företagets namn anges på fullmakten i samband med underskriften En omyndig person (under 18 år) kan inte utfärda en fullmakt

19 Fullmakter Specificerad fullmakt till namngiven person för ett bestämt fordons registreringsärenden bifogas till anmälningsdelen vid digitalisering Löpande fullmakt förvaras hos försäkringsbolaget anteckningen "VK yhtiössä" anges i anmärkningarna förnyas årligen

20 Fullmakter Rättegångsfullmakt in blanco skall alltid företes i original får behållas av kunden kopieras och bifogas till anmälningsdelen fordonets registertecken samt namnet och personbeteckning på den person som företett fullmakten antecknas på kopian Ställningsfullmakt fullmakten bygger på personens ställning i företaget

21 FULLMAKT För Oy Aro Ab:s räkning befullmäktigar jag Lars Imberg att sköta de registreringsärenden som avser personbilen av märket Toyota med registertecken BER-266. Björneborg MODELL Oy Aro Ab Terje Tjänsteman

22 Kopiera originalfullmakten! Rättegångsfullmakt in blanco AAB-112 Maria Finnberg MODELL Helsingfors Sara Bilman

23 Kontroll av identitet Identiteten hos den person som sköter registreringen måste alltid kontrolleras! Godkända identitetsbevis körkort, identitetsbevis, pass, FPA-kort med fotografi I handläggarens anteckningar registreras personens för- och efternamn personbeteckningens 4 sista tecken handling i vilken identiteten har kontrollerats INGEN legitimation INGEN registrering Registreringar per post tas inte emot

24 ÄGARBYTE OCH AVSTÄLLNING

25 FÖRSÄKRINGSUPPGIFTERNA SKALL ALLTID FYLLAS I NÄR FÖRSÄKRINGEN REGISTRERAS I SYSTEMET

26 Inloggning, användarkoder och användarstöd för ATJ Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen

27 ATJ-system som används av försäkringsbolagen Registreringssystemet REKI uppdateringar av registreringar VATI (förfrågning och uppdateringsrättigheter) Persondatasystemet HENKI uppdatering av persondata Fordonsinformationstjänstens direktförfrågning TPSUO (ATP) registerförfrågningar

28 ATJ användarkoder och behörighet Ett personligt användarnamn och lösenord får inte lämnas ut eller skickas med okrypterad e-post I det egna företaget finns utsedda kontaktpersoner för användarrättigheter, som sköter beställningen av ATJ-koder samt spärrar och öppnar koder vid problem med användarnamn/lösenord kontakta alltid ditt företags egen kontaktperson för användarrättigheter Registrerarna har samma användarrättigheter både i utbildningsmiljön och i produktionen

29 Inloggning Inloggningssida https://atj.ake.fi

30 Ingångssida Val av system och miljö (produktion eller utbildning) Informationsfönster i ATJ Byte av lösenord Utloggning: Knappen "Kirjaudu ulos ATJ" används för att stänga alla system När inga aktiviteter sker under 30 min stängs systemen

31 Registreringens huvudmeny Från vyn fortsätter man till de registreringar som användaren har behörighet att utföra

32 Verktygsfält Frågetecknet är ett snabbval som visar systeminstruktionerna för den aktuella vyn 2. Knappen ATJ används för att flytta mellan olika ATJ-system. Knappen ger en lista över de system som användaren har behörighet till (t.ex. att flytta från REKI till systemet HANKI) 3. Knappen Sulje REKI används för att avsluta systemet 4. Vyns nummer

33 Systeminstruktioner

34 Sökväg Funktionen sökväg samlar användarens rutt till en "sökväg", som visar den öppna vyn sist i ordningen Ger möjlighet att flytta till föregående vyer Med hjälp av sökvägen är det möjligt att återgå till vyn Rekisteröinnin haku och då avbryts registreringen

35 Kontaktinformation vid problem med registrering ATJ-användarstöd Vid problem med systemets användning och funktion hjälper AKEs systemstöd tfn eller e-post du kan inte utföra en önskad åtgärd i systemet du är osäker på hur systemet används i en viss situation ett fel förekommer i funktionen hos AKEs system AKEs Rådgivningstjänst I alla frågor som avser registreringsprocesserna hjälper AKEs Rådgivningstjänst tfn t.ex. är de dokument kunden visar tillräckliga för en registrering?

36 Arbetsförlopp Anmälningsdelen + tekniska delen tas emot kontrollera att alla uppgifter i anmälningsdelen har fyllts i av kunden (t.ex. anmälningens typ, användning, adresser, överlåtelsedag, underskrifter etc.) kontrollera kundens identitet handläggarens anteckningar uppdatera de angivna uppgifterna i systemet REKI uppbär registreringsavgift fyll i handläggarens anteckningar i anmälningsdelen stämpla den tekniska delen skicka handlingarna till digitalisering

37 Felaktigt ifyllda registreringsanmälningar En anmälan om registrering kan inte godkännas om den nya ägarens eller innehavarens namn, adress, personnummer eller FO-nummer inte kan läsas underskrifter saknas eller är bristfälliga uppgifter om trafikförsäkring saknas överlåtelsedatum saknas eller inte är entydigt läsbart om uppgifter korrigeras, t.ex. överlåtelsedatum köparen och säljaren bekräftar korrigeringen med sina underskrifter på anmälningsdelen eller med ett separat överlåtelseintyg

38 Registreringsavgifter Registreringsanmälan utan bilaga normal registreringsanmälan, t.ex. ägarbyte, på anmälningsdelen Registreringsanmälan med bilaga något annat dokument än en fullmakt är bifogat registreringsbevisets anmälningsdel Avgift för registerskyltar skall uppbäras vid första registreringen första registrering med förhandsanmälningsintyg 1 eller 2 registerskyltar Debiterad registreringsavgift skall alltid antecknas i anmälningsdelen

39 Första registrering Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen

40 Första registrering med förhandsanmälningsintyg Försäkringsbolagen kan utföra första registrering av förhandsanmälda fordon som har fått registertecken vid förhandsanmälan (registertecknet visas på förhandsanmälningsintyget) Om ett fordon inte har fått registertecken skall den första registreringen utföras på ett besiktningsställe Förhandsanmälningsbevisets utseende beviset skrivs ut på blankopapper anmälningsdelen och tekniska delen på separata A4-papper

41 Första registrering med förhandsanmälningsintyg Förutsättningar förhandsanmälningsbevis utredning från den sista återförsäljaren som visar att den ägare som antecknas i registret äger fordonet trafikförsäkring Första registreringen av ett fordon skall utföras innan det tas i bruk Förutom registreringsavgiften uppbärs även en avgift för skyltarna av kunden

42 Bilskatteåterbäring Bilskatteåterbäring bilskattelagen 51, invalidåterbäring bilskattelagen 50, återbäring av särskilda skäl bilskattelagen 28, tillståndspliktig användning Kunden kan anmäla uppgiften om bilskatteåterbäring skriftligen på anmälningsdelen i fältet "Tilläggsuppgifter och anmärkningar" (punkt, kundens namn och personbeteckning) i samband med första registrering inom sex månader efter första registrering i Finland under förutsättning att ägarbyte inte har skett i samband med första registreringen uppdateras 28 automatiskt i systemet när användningen av fordonet är tillståndspliktigt

43 Ändringsregistreringar Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen

44 Ändringsregistrering Med ändringsregistrering avses anteckningar i registret av ändringar som avser bilens ägare, innehavare, trafikförsäkring och användningsändamål Ingen registreringsanmälan behöver göras: vid ändringar av en fysisk persons namn, adress eller hemkommun när en fysisk person avlider Förutsättningarna för en anmälan om registrering är ett giltigt registreringsbevis, utredning av ägarskap och trafikförsäkring

45 Byte av ägare Anmälningsdelen skall innehålla uppgifter om den nya ägaren och eventuell innehavare överlåtelsedatum om överlåtelsedagen korrigeras => köpare och säljare bekräftar med sina underskrifter säljarens och köparens underskrift och namnförtydligande (förutom ett företags underskrift även företagets stämpel eller skrivna namn) uppgifter om trafikförsäkring (bolag och startdatum) uppgifter om fordonets användning besittningsförhållande om innehavare finns Mellanägare => registrering på besiktningsställe

46 Flera ägare/innehavare Alla ägare måste underteckna anmälan Uppgifter om ägare 2 eller innehavare 2 anges i "Tilläggsuppgifter och anmärkningar" Om uppgifterna för alla ägare/innehavare inte ryms i fältet Tilläggsuppgifter kan de anmälas på ett tilläggsblad till registreringsbeviset

47 Omyndig ägare Med omyndig ägare avses en person som på grund av ålder inte har rätt att köra fordonet. Då måste man anmäla en innehavare med behörighet att köra fordonet. En omyndig person som på grund av åldern inte har rätt att köra fordonet i trafik kan vara ägare 1 om en fysisk person med behörighet antecknas som den innehavare 1 som använder fordonet innehavare 2 ägare

48 Omyndig ägare fortsättning Åldersgränser som ger rätt att köra ett fordon (programstyrd anmärkning som avser ägare 1 och innehavare 1) snöskoter 15 år moped, traktor och motorredskap 15 år lätt fyrhjuling 15 år motorredskap (högst 125 cm 3 ) 16 år övriga fordon 18 år släpvagnar ingen åldersgräns

49 Ägarens adress utomlands Om adressen för ägare 1 är en adress utomlands eller på Åland skall en innehavare (med adress i Finland) som använder fordonet i Finland antecknas för fordonet Adressen för ägare 2 kan vara en adress utomlands eller på Åland Om adressen för ägare 1 är en adress utomlands Till besiktningsstället om inte ägaren har gett skriftligt tillstånd att överlåta registreringsbeviset till innehavaren

50 Ändring av företagsform Ägarbyten: Fusion Öb/Kb => Ab eller tvärtom Firma => Öb/Kb/Ab eller tvärtom En enskild näringsidkare överlåter firman till en annan Firma näringsidkare Handelsregisterutdrag bifogas Överlåtelsedag är den ändringsdag som är antecknad i handelsregistret Försäkringen gäller retroaktivt från ändringsdagen

51 Ändring av företagsform fortsättning Namnändringar: Ab => Abp eller tvärtom (handelsregisterutdrag) Öb => Kb eller tvärtom (handelsregisterutdrag) Namnändringar är endast tillåtna vid ett Försäkringsbolag i samband med övrig registrering

52 Tillägg, ändring och borttagning av innehavare Innehavaren är fordonets huvudsakliga användare Anmälningsdelen skall innehålla innehavarens uppgifter överlåtelsedatum (besittning) ägarens underskrift (förutom ett företags underskrift även företagets stämpel eller skrivna namn) uppgifter om trafikförsäkring (bolag och startdatum) en försäkring kan fortsätta löpa om försäkringstagaren inte ändras vid innehavarändringen uppgifter om fordonets användning besittningsförhållande

53 Att observera för innehavare En omyndig person som saknar behörighet att framföra ett fordon i trafik kan inte vara fordonets innehavare 1 Adressen för innehavare 1 kan inte vara en adress utomlands eller på Åland En koncern kan endast antecknas i registret om koncernen är införd i handelsregistret (handelsregisterutdrag bifogas) Om en ägare som saknar körkort är myndig behöver ingen innehavare antecknas för fordonet

54 Innehavaren ändras till ägare När en innehavare/innehavarna ändras till ägare används typ av anmälan Trafikförsäkringen kan fortsätta löpa om försäkringstagaren är samma som tidigare Vid ändringen av innehavare till ägare kan även försäkringsbolag eller försäkringstagare ändras För konverterade (senaste uppgift i LTJ) fordon kan trafikförsäkringen fortsätta löpa endast vid ändring av innehavare till ägare och då registreras försäkringstagaren i systemet När registreringen av innehavare till ägare försummas och bilen säljs vidare till besiktningsställe

55 Annan ändring Byte av försäkringsbolag/försäkringstagare Ändring av uppgift om användning Ändring av besittningsförhållande Ändring av verksamhetsställe FO-numrets slutdel ändras Ändring av typ av ägare/innehavare t.ex. ändring av ägarnas ordningsföljd Anmärkningsuppgifter återlämning av registerskyltar efter avställning Bilskatteåterbäring

56 Ändring av försäkring Det är möjligt att ändra försäkringsbolag och/eller försäkringstagare Kan göras tidigast en månad före eller senast 7 dagar efter att den nya trafikförsäkringen har trätt i kraft Kan göras utan den tekniska delen En ägares eller innehavares underskrift räcker om fordonet har flera ägare eller innehavare

57 Ändring av användning Användning privat tillståndspliktig skolfordon uthyrning utan förare försäljningslager (lagerförsäkring) kräver ny försäkring t.ex. försäljningslager privat Kan utföras av ett försäkringsbolag om ändringen inte kräver besiktning Kan göras utan den tekniska delen En ägares eller innehavares underskrift räcker om fordonet har flera ägare eller innehavare

58 Annan ändring Registreringen sparas i systemet först när man trycker på knappen "Tallenna" på sammandragssidan Registreringsbeviset skrivs inte ut automatiskt systemet påminner och registreraren bestämmer om beviset skall skrivas ut OK När knappen Peruuta används sparas ändringen i systemet men inget bevis skrivs ut

59 Överlåtelseanmälan Ett fordons tidigare ägare kan göra en överlåtelseanmälan för fordonet om den nya ägaren försummar sin registreringsskyldighet Ett fordons innehavare kan göra en anmälan om att innehavarskapet upphör Detta förutsätter att innehavaren har avstått från besittningsrätten till fordonet och återlämnat fordonet till ägaren Detta kan göras om ägaren inte tar bort fordonets innehavare Utförs alltid till ägaren Överlåtelseanmälan skall innehålla köparens namn, adress och överlåtelsedatum. Anmälan skall undertecknas. Överlåtelseanmälan kan skrivas i fri form eller utgöra en kopia av registreringshandlingen Anmälningar om överlåtelser till okända behandlas av AKE

60 Ringas in när detta utförs på annan blankett än den ursprungliga AKE B122-blanketten från ATJ-tiden Alternativ: AAA-360 / 007 /

61 Trafikförsäkring och VATI Försäkringsbolagen

62 Trafikförsäkring och VATI Trafikförsäkring måste tecknas inom 7 dagar sedan en ändring som påverkar försäkringen har skett En anmälan om gottgörelse skickas automatiskt till Trafikförsäkringscentralen (LVK) om denna tid överskrids Grupptrafikförsäkring: utsatt period från överlåtelsedagen till anmälningsdagen På anmälningsdelen antecknas företagets namn och trafikförsäkringens startdag Trafikförsäkring skall tecknas före registrering

63 Trafikförsäkring och VATI fortsättning Försäkringsdatalagret VATI ingår i systemet REKI Försäkringsdata i VATI kommer direkt från försäkringsbolagen Användningen av trafikförsäkringens bevismärke upphörde Uppgifter om försäkringstagaren antecknas i registret I samband med en registrering kontrollerar systemet att giltig trafikförsäkring finns i VATI och hämtar uppgifterna som fordonets uppgifter

64 Trafikförsäkring och VATI fortsättning Trafikförsäkringen kan fortsätta löpa om försäkringstagaren bevaras som fordonets ägare eller innehavare vid registreringen Registreraren kan mata in uppgifterna om en beviljad försäkring vid registreringen om uppgiften om trafikförsäkringen inte ännu har förmedlats till VATI Trafikförsäkringens bevismärke kan användas om trafikförsäkringen har börjat gälla senast

65 Behörighet till VATI Försäkringsbolagens registrerare har rätt att uppdatera, korrigera och radera det egna bolagets försäkringsuppgifter i VATI Trafikförsäkringscentralen har rätt att uppdatera lagerförsäkringar Andra avtalspartners har endast rätt att bläddra i VATI besiktningsställen, bilaffärer, finansieringsbolag, mottagare av skrot och de som beviljar förflyttningstillstånd

66 Inmatning av försäkring i VATI

67 Inmatning av försäkring i VATI

68 Inmatning av försäkring i VATI via ATJ:

69 Korrigering av en försäkring i VATI:

70 Korrigering av en försäkring i VATI:

71 Korrigering av en försäkring i VATI:

72 Korrigering av en försäkring i VATI:

73 Radering av en försäkring i VATI:

74 Radering av en försäkring i VATI:

75 Radering av en försäkring i VATI:

Grundutbildning i registrering. Försäkringsbolag

Grundutbildning i registrering. Försäkringsbolag Grundutbildning i registrering Försäkringsbolag Trafiksäkerhetsverket Trafi Ämbetsverket är den förvaltnings- och säkerhetsmyndighet som ansvarar för reglering och övervakning av trafiksystemet och dess

Läs mer

ATJ-vidareutbildning hösten 2008. Försäkringsbolag

ATJ-vidareutbildning hösten 2008. Försäkringsbolag ATJ-vidareutbildning hösten 2008 Försäkringsbolag AKEs organisation 15.8.2008 Stab för överdirektör Överdirektör Kari Wihlman Kommunikations- och utvecklingschef Riitta-Liisa Linnakko Forskningschef Juhani

Läs mer

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolag

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolag Persondatasystemet HENKI Grundkurs i registrering Försäkringsbolag Persondatasystemet (HENKI) I persondatasystemet uppdateras uppgifter om enskilda personer och företag I HENKI är det också möjligt att

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Målet med REKI och viktiga ändringar. Försäkringsbolagen

Målet med REKI och viktiga ändringar. Försäkringsbolagen Målet med REKI och viktiga ändringar Försäkringsbolagen Mål Målet med utvecklandet av REKI Förbättrande av registrets aktualitet och tillförlitlighet Ökad elektronisk informationsförmedling Beaktande av

Läs mer

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen Persondatasystemet HENKI Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen 4.11.2009 1 Persondatasystemet (HENKI) I persondatasystemet uppdateras uppgifter om enskilda personer och företag I HENKI är det också

Läs mer

Direktanmälan InfoBil

Direktanmälan InfoBil Direktanmälan InfoBil Innehåll sid Startsida InfoBil 2 Direktanmälan Meny 3 Transaktionssökning 4 Försäljning 6 Inbyte 9 Avställning 11 Avställning mottagningsbevis 13 Påställning 15 Avregistrering 17

Läs mer

Försäkringsbolagen REGISTRERING AV FORDON

Försäkringsbolagen REGISTRERING AV FORDON Försäkringsbolagen REGISTRERING AV FORDON Kirjautuminen REKI -järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare Transportstyrelsen Trafikregistret 701 88 Örebro www.transportstyrelsen.se. kontakt@transportstyrelsen.se. Telefon: 0771-503 503. Fax: 019-26 26 12. 8 Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5)

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) Ansökan Ansökan om ändring Org.nr UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Adress Telefax (inkl. riktnr) Postnummer Ort Driftställe/Land 1 Kontaktperson

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Erbjudande till UF-företag

Erbjudande till UF-företag Erbjudande till UF-företag Välkommen som UF-företagare. I samarbete med UF erbjuder Swedbank och Sparbankerna följande banktjänster. Rådgivning i företags- och privatekonomi Företagskonto för företagets

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund Förenings- och stiftelseärenden Registret över religionssamfund Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING Försäkringens Depånummer: Denna blankett fyller du i för att överlåta din kapitalförsäkring till en annan försäkringstagare. UPPGIFTER OM NUVARANDE FÖRSÄKRINGSTAGARE 2

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING FÖR MINDERÅRIG Denna blankett fyller du i för att ansöka om en kapitalförsäkring som ägs av minderårig. Avser kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

instruktion direktanmälan

instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 2 instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 3 innehåll introduktion... 4 Registrering för vem?... 4 Skyldigheter... 4 Utbildning... 4 Säkerhet... 4 Återtagande av tillstånd...

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN Hannele Repo/hr 23.11.2010 1 (7) uppdaterad 12.9.2012 (den ansvariges uppgifter) KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registeringssystem (programmet MawellCareCC)

Läs mer

Ändra företagsform 909

Ändra företagsform 909 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra företagsform 909 Handelsbolag och kommanditbolag 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM 6.6.2002 Nr 23/2002 1 (3) MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM Kyrkostyrelsen har i cirkulär nr 35/1980 givit anvisningar om mikrofilmning av inbundna kyrkböcker. Största delen av

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Skänk din aktieutdelning

Skänk din aktieutdelning Skänk din aktieutdelning Skänker du din aktieutdelning till Österledskyrkan i Gamla Uppsala behöver du inte betala kapitalskatt på utdelningen. Det innebär att din gåva ökar med 40 procent i värde! Bakgrund:

Läs mer

Kvitteringsrätt för och adressanteckningar på brevförsändelser som ska kvitteras

Kvitteringsrätt för och adressanteckningar på brevförsändelser som ska kvitteras 17.4.2015 Kvitteringsrätt för och adressanteckningar på brevförsändelser som ska kvitteras Brevförsändelser som ska kvitteras (rekommenderade brev, assurerade brevoch brev med mottagningsbevis) överlämnas

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 18 februari 1999 Nr 183 188 INNEHÅLL Nr Sidan 183 Förordning om ändring av 15 förordningen om transport av farliga ämnen på väg... 605 184 Förordning

Läs mer

Ansökan Fasträntekontot Företag Önskad bindningstid Lägsta belopp att placera är 50 000 kr. 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år

Ansökan Fasträntekontot Företag Önskad bindningstid Lägsta belopp att placera är 50 000 kr. 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år Ansökan Fasträntekontot Företag Önskad bindningstid Lägsta belopp att placera är 50 000 kr. 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år Kontohavare (Obligatorisk uppgift) Företagsnamn Organisationsnummer Behörig användare

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången Jag söker förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd Sökande Sökandes namn Personnummer

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL 1 HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL KONTROLLERA ELLER FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer hos Avanza Bank: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma E-post Personnr/Org.nr Gatuadress Telefon dagtid (även riktnr) Telefon

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser 2007-08-23 1 (7) Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar uppgifter om vilka funktionärer som finns på företag/föreningar. Produkten

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Flytt av tjänstepension

Flytt av tjänstepension Flytt av tjänstepension För dig som arbetsgivare En anställd eller fd anställd vill flytta sin intjänade tjänstepension till oss och behöver din hjälp. Det är du som arbetsgivare som äger försäkringen

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 892 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren ska vanligen

Läs mer

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Vänligen fyll i denna blankett och sänd den tillsammans med nödvändiga bilagor till: Assurance Service Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg Assurance Services

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av blanketten för meddelande om fastighetsöverlåtelse (i elektronisk

Anvisningar för ifyllande av blanketten för meddelande om fastighetsöverlåtelse (i elektronisk 27.9.2010 Anvisningar för ifyllande av blanketten för meddelande om fastighetsöverlåtelse (i elektronisk form) Meddelandet om fastighetsöverlåtelse ska fyllas i av köpvittnet. Inloggning Meddelandet om

Läs mer

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Värnamo kommun Barn-och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014 VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2014 1 Vaskibibliotekens användarregler Dessa användarregler gäller alla Vaskibibliotek. Användarreglerna gäller från den 1 januari 2014. I biblioteket kan

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA Polisstyrelsen DATASKYDDSBESKRIVN 1 (5) ING Kombinerad register- och dataskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999) 18 Offentlighetsförordningen

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan: OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren

Läs mer

Erbjudande till UF-företag

Erbjudande till UF-företag Erbjudande till UF-företag Välkommen som UF-företagare. I samarbete med UF erbjuder Sparbanken Alingsås följande banktjänster. Företagskonto Bankgiro Internetbanken Mobilbanken Företag Kundcenter Företag

Läs mer

Ortsadress (postnr, ortnamn) Är behandlingen avslutad?

Ortsadress (postnr, ortnamn) Är behandlingen avslutad? Skadeanmälan Vårdförsäkring Blanketten skickas till: SEB, Pension & Försäkring, Intern Service, 106 40 Stockholm Personuppgifter Namn/Företag Skade-/försäkringsnummer Observera! Endast ett försäkringsnummer

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola Ansökningshandling Parkeringstillstånd för rörelsehindrad OBS! Handläggningstiden är ca 6 veckor. YDRE KOMMUN Socialförvaltningen Kommunkontoret 570 60 YDRE

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente och taxa 2008 nr 4 Reglemente och taxa för gods- och fordonsfärjetrafik mellan Koön och Marstrandsön Antagen av kommunfullmäktige den 6 december 2007 294 Gäller

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer