Grundutbildning i registrering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundutbildning i registrering"

Transkript

1 Grundutbildning i registrering Försäkringsbolagen

2 Fordonsförvaltningscentralen AKE är en förvaltnings-, service- och informationscentral som främjar säker och miljövänlig fordonstrafik

3 AKEs uppgifter Övervakning av och utfärdande av anvisningar för besiktningsverksamheten Tekniskt godkännande av fordon Registrering och årlig beskattning av fordon Anordnande av förarexamina Registrering av körkort Informationsservice och forskning avseende fordonstrafik Registerhållning

4 AKEs organisation Överdirektör Kari Wihlman Stab för överdirektör Kommunikations- och utvecklingschef Riitta-Liisa Linnakko Forskningschef Juhani Intosalmi Registrering och beskattning Sektorchef Olli Lindroos Fordonsteknik Sektorchef Björn Ziessler Förare Sektorchef Kari Hakuli AKEinformation Dataadministration Administration Dataadministrationschef Sektorchef Administrations- och Hanna Hakanen strategichef Marko Myllyniemi Marko Sillanpää Ledande specialist Markku Kärkkäinen Ledande specialist Sami Mynttinen Utveckling Minna Laaksonen Dataskydd Erja Kinnunen Fordonsregistrering Simo Karppinen Stöd och kontroll för besiktning Sami Peuranen Körrätter och kort Jukka Harjula Ärendehantering Simo Karlsson Personaloch lagtjänster Matti Luopa Systemarbetstjänster Raija Ikeda Tekniskt Fordonsbeskattning godkännande Janne Huhtamäki (tf) Marko Sinerkari (tf) Förarexamina och yrkestrafik Ari Herrala Ekonomi- och Informationstjänster planeringstjänster Aino Varhimo Juhani Nikula Teknologi- och drifttjänster Risto Knuuti

5 Fordonsregistreringsenhet Enhetschef Simo Karppinen Rådgivning Lag- och stödtjänster Partnerhantering Datasystem Jälkö Reijo (chef för tjänstegruppen) Valkiainen Seija (chef för tjänstegruppen) Pallaspuro Toni (chef för tjänstegruppen) Ahola Pirkko (chef för tjänstegruppen) Ehrnstén Anna Gröndahl Vilhelmiina Haataja Anne Hämäläinen Tuija Kantolinna Iris Konttaniemi Kati Luotonen Maaria Vakkuri-Anttonen Annika Alhasto-Puukko Tarja Auer Kirsi Heinonen Niina Helasuo Marja-Leena (Tipsu) Kollin Eira Koski Irja Kääriö Sirpa Luoma Liisa Nyman Virve Tonteri Riitta Vanhatalo Helena Huovinen Minna Joenkoski Antti Järvinen Leila Lehto Paula Miettinen Anita Pirhonen Riitta Pirttilä Rinna Ruottinen Pirkko Särkiranta Eila Toivanen Tiina Heikkinen Hannu Järvinen Susanna Kamila Kaj Liikala Olli-Heikki

6 Distributionskanaler för registrering Besiktningsställen Försäkringsbolag Bilaffärer Finansieringsbolag

7 Registreringsskyldighet Ett motordrivet fordon som skall användas i vägtrafik och en till fordonet kopplad släpvagn skall besiktas och registreras (i regel) Fordonets ägare och innehavare måste anmäla fordonets registeruppgifter samt de ändringar som sker i uppgifterna Ett fordon behöver inte registreras om fordonet används uteslutande på sådana arbetsplats-, fabriks-, hamn-, lager- eller tävlingsområden som är avstängda från allmän trafik eller på andra liknande områden

8 Registreringsskyldighet fortsättning Registreringsskyldigheten gäller inte: annat terrängfordon än snöskoter motorarbetsredskap utrustat för skörd eller vägunderhåll, inte heller traktor eller motsvarande redskap som manövreras av en gående släpvagn avsedd för koppling till motorcykel, fordon i kategori L5, moped, fordon i kategori L2, traktor, motorarbetsredskap eller terrängfordon släpanordning släde Ett fordon som är registrerat utomlands och försett med provnummerskyltar eller förflyttningsmärke får användas i Finland utan anmälan till registret

9 Försäkringsbolagens registreringsrättigheter Bundna till försäkringen av ett fordon Registreringar utan bilagor tillåtna bilagor fullmakt avgiftsfri bilaga överlåtelseintyg, köpebrev, handelsregisterutdrag, ämbetsbevis eller faställande av förmyndarskap som bekräftar en uppgift på anmälningsdelen, eller annan utredning som stöder anmälan om registrering avgiftsbelagd bilaga Försäkringsbolagen registrerar INTE bl.a. ägarbyten när mellanägare förekommer dödsboregistreringar namn- och adressändringar som enskilda åtgärder

10 Registreringsrättigheter fortsättning första registrering ägarbyte tillägg/byte/borttagning av innehavare innehavaren ändras till ägare åtgärder som avser övrig ändring ändring av försäkring/försäkringstagare ändring av användningsändamål ändring av besittningsförhållande ändring av verksamhetsställe ändring av typ av ägare/innehavare anmärkningsuppgifter återlämning av skyltar; för en redan tidigare avställd bil tillägg/borttagning av bilskatteåterbäring

11 Registreringsrättigheter fortsättning avställning påställning registreringsändringar i samband med påställning och avställning (t.ex. ägarbyte) avregistrering av ett skadat/förstört fordon som har lösts in ändring av adress och namn i samband med registrering förbud mot marknadsföring och utlämning av adress i samband med registrering överlåtelseanmälan korrigering av registrering utskrift av registreringsbevis (om korrigeringen påverkar de uppgifter som skrivs ut på registreringsbeviset)

12 Registreringshandlingar Förhandsanmälningsintyg (anmälningsdel, dvs. del II + teknisk del, dvs. del I) med registertecken utan registertecken (inte VAKY) Registreringsbevis (anmälningsdel + teknisk del) ändring av ägare/innehavare avställning påställning registreringar av annan ändring ändringar av försäkring och användningsändamål kan utföras utan teknisk del

13 Tidsgränser Första registrering skall utföras innan fordonet tas i bruk Registreringsanmälan ska göras utan dröjsmål när en ändring har skett, dock senast inom 7 dagar Överlåtelsedagen räknas inte med i den utsatta tiden på 7 dagar Om den utsatta tidens sista dag är en lördag, söndag eller helgdag får anmälan ännu göras första vardagen efter denna dag

14 Överlåtelsedatum Med överlåtelsedatum avses den tidpunkt då äganderätten överförs (kan avvika från underskriftsdagen) Efter överföringen av ägarrätten svarar den nya ägaren för alla kostnader för fordonet, såsom försäkringspremier och felparkeringsavgifter Överlåtelsedatumet skall vara entydigt

15 Undertecknare av registeranmälan I regel fordonsägaren eller en person med fullmakt från ägaren första registrering överföring av äganderätt tillägg/byte/borttagning av innehavare En innehavare får underteckna en annan registrering än de ovan angivna, t.ex. ändring av försäkring, avställning och påställning

16 Undertecknare av registeranmälan fortsättning Omyndig ägare En person som fyllt 15 år får underteckna själv Intressebevakarna kan i egenskap av förmyndare gemensamt underteckna för en omyndig persons räkning t.ex. vårdnadshavare Anna Borg och Petter Borg Om endast en intressebevakare finns, kontrolleras uppgiften i Befolkningsregistret och detta antecknas i anmälningsdelen

17 Befullmäktigande Med fullmakt är det möjligt att agera för en annan persons räkning Med fullmakt eller ställningsfullmakt är det möjligt att agera för ett företags räkning Godkända fullmakter vid registrering: fullmakt rättegångsfullmakt in blanco ställningsfullmakt En fullmakt är den enda bilagan för vilken ingen bilageavgift uppbärs

18 Allmänt om fullmakter Fullmakt skall alltid företes Kopia godkänns (utom för rättegångsfullmakt in blanco) Giltig utan vittnen Gäller tillsvidare om giltigheten inte är begränsad När fullmaktsgivaren är ett företag skall det fullmaktsgivande företagets namn anges på fullmakten i samband med underskriften En omyndig person (under 18 år) kan inte utfärda en fullmakt

19 Fullmakter Specificerad fullmakt till namngiven person för ett bestämt fordons registreringsärenden bifogas till anmälningsdelen vid digitalisering Löpande fullmakt förvaras hos försäkringsbolaget anteckningen "VK yhtiössä" anges i anmärkningarna förnyas årligen

20 Fullmakter Rättegångsfullmakt in blanco skall alltid företes i original får behållas av kunden kopieras och bifogas till anmälningsdelen fordonets registertecken samt namnet och personbeteckning på den person som företett fullmakten antecknas på kopian Ställningsfullmakt fullmakten bygger på personens ställning i företaget

21 FULLMAKT För Oy Aro Ab:s räkning befullmäktigar jag Lars Imberg att sköta de registreringsärenden som avser personbilen av märket Toyota med registertecken BER-266. Björneborg MODELL Oy Aro Ab Terje Tjänsteman

22 Kopiera originalfullmakten! Rättegångsfullmakt in blanco AAB-112 Maria Finnberg MODELL Helsingfors Sara Bilman

23 Kontroll av identitet Identiteten hos den person som sköter registreringen måste alltid kontrolleras! Godkända identitetsbevis körkort, identitetsbevis, pass, FPA-kort med fotografi I handläggarens anteckningar registreras personens för- och efternamn personbeteckningens 4 sista tecken handling i vilken identiteten har kontrollerats INGEN legitimation INGEN registrering Registreringar per post tas inte emot

24 ÄGARBYTE OCH AVSTÄLLNING

25 FÖRSÄKRINGSUPPGIFTERNA SKALL ALLTID FYLLAS I NÄR FÖRSÄKRINGEN REGISTRERAS I SYSTEMET

26 Inloggning, användarkoder och användarstöd för ATJ Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen

27 ATJ-system som används av försäkringsbolagen Registreringssystemet REKI uppdateringar av registreringar VATI (förfrågning och uppdateringsrättigheter) Persondatasystemet HENKI uppdatering av persondata Fordonsinformationstjänstens direktförfrågning TPSUO (ATP) registerförfrågningar

28 ATJ användarkoder och behörighet Ett personligt användarnamn och lösenord får inte lämnas ut eller skickas med okrypterad e-post I det egna företaget finns utsedda kontaktpersoner för användarrättigheter, som sköter beställningen av ATJ-koder samt spärrar och öppnar koder vid problem med användarnamn/lösenord kontakta alltid ditt företags egen kontaktperson för användarrättigheter Registrerarna har samma användarrättigheter både i utbildningsmiljön och i produktionen

29 Inloggning Inloggningssida https://atj.ake.fi

30 Ingångssida Val av system och miljö (produktion eller utbildning) Informationsfönster i ATJ Byte av lösenord Utloggning: Knappen "Kirjaudu ulos ATJ" används för att stänga alla system När inga aktiviteter sker under 30 min stängs systemen

31 Registreringens huvudmeny Från vyn fortsätter man till de registreringar som användaren har behörighet att utföra

32 Verktygsfält Frågetecknet är ett snabbval som visar systeminstruktionerna för den aktuella vyn 2. Knappen ATJ används för att flytta mellan olika ATJ-system. Knappen ger en lista över de system som användaren har behörighet till (t.ex. att flytta från REKI till systemet HANKI) 3. Knappen Sulje REKI används för att avsluta systemet 4. Vyns nummer

33 Systeminstruktioner

34 Sökväg Funktionen sökväg samlar användarens rutt till en "sökväg", som visar den öppna vyn sist i ordningen Ger möjlighet att flytta till föregående vyer Med hjälp av sökvägen är det möjligt att återgå till vyn Rekisteröinnin haku och då avbryts registreringen

35 Kontaktinformation vid problem med registrering ATJ-användarstöd Vid problem med systemets användning och funktion hjälper AKEs systemstöd tfn eller e-post du kan inte utföra en önskad åtgärd i systemet du är osäker på hur systemet används i en viss situation ett fel förekommer i funktionen hos AKEs system AKEs Rådgivningstjänst I alla frågor som avser registreringsprocesserna hjälper AKEs Rådgivningstjänst tfn t.ex. är de dokument kunden visar tillräckliga för en registrering?

36 Arbetsförlopp Anmälningsdelen + tekniska delen tas emot kontrollera att alla uppgifter i anmälningsdelen har fyllts i av kunden (t.ex. anmälningens typ, användning, adresser, överlåtelsedag, underskrifter etc.) kontrollera kundens identitet handläggarens anteckningar uppdatera de angivna uppgifterna i systemet REKI uppbär registreringsavgift fyll i handläggarens anteckningar i anmälningsdelen stämpla den tekniska delen skicka handlingarna till digitalisering

37 Felaktigt ifyllda registreringsanmälningar En anmälan om registrering kan inte godkännas om den nya ägarens eller innehavarens namn, adress, personnummer eller FO-nummer inte kan läsas underskrifter saknas eller är bristfälliga uppgifter om trafikförsäkring saknas överlåtelsedatum saknas eller inte är entydigt läsbart om uppgifter korrigeras, t.ex. överlåtelsedatum köparen och säljaren bekräftar korrigeringen med sina underskrifter på anmälningsdelen eller med ett separat överlåtelseintyg

38 Registreringsavgifter Registreringsanmälan utan bilaga normal registreringsanmälan, t.ex. ägarbyte, på anmälningsdelen Registreringsanmälan med bilaga något annat dokument än en fullmakt är bifogat registreringsbevisets anmälningsdel Avgift för registerskyltar skall uppbäras vid första registreringen första registrering med förhandsanmälningsintyg 1 eller 2 registerskyltar Debiterad registreringsavgift skall alltid antecknas i anmälningsdelen

39 Första registrering Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen

40 Första registrering med förhandsanmälningsintyg Försäkringsbolagen kan utföra första registrering av förhandsanmälda fordon som har fått registertecken vid förhandsanmälan (registertecknet visas på förhandsanmälningsintyget) Om ett fordon inte har fått registertecken skall den första registreringen utföras på ett besiktningsställe Förhandsanmälningsbevisets utseende beviset skrivs ut på blankopapper anmälningsdelen och tekniska delen på separata A4-papper

41 Första registrering med förhandsanmälningsintyg Förutsättningar förhandsanmälningsbevis utredning från den sista återförsäljaren som visar att den ägare som antecknas i registret äger fordonet trafikförsäkring Första registreringen av ett fordon skall utföras innan det tas i bruk Förutom registreringsavgiften uppbärs även en avgift för skyltarna av kunden

42 Bilskatteåterbäring Bilskatteåterbäring bilskattelagen 51, invalidåterbäring bilskattelagen 50, återbäring av särskilda skäl bilskattelagen 28, tillståndspliktig användning Kunden kan anmäla uppgiften om bilskatteåterbäring skriftligen på anmälningsdelen i fältet "Tilläggsuppgifter och anmärkningar" (punkt, kundens namn och personbeteckning) i samband med första registrering inom sex månader efter första registrering i Finland under förutsättning att ägarbyte inte har skett i samband med första registreringen uppdateras 28 automatiskt i systemet när användningen av fordonet är tillståndspliktigt

43 Ändringsregistreringar Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen

44 Ändringsregistrering Med ändringsregistrering avses anteckningar i registret av ändringar som avser bilens ägare, innehavare, trafikförsäkring och användningsändamål Ingen registreringsanmälan behöver göras: vid ändringar av en fysisk persons namn, adress eller hemkommun när en fysisk person avlider Förutsättningarna för en anmälan om registrering är ett giltigt registreringsbevis, utredning av ägarskap och trafikförsäkring

45 Byte av ägare Anmälningsdelen skall innehålla uppgifter om den nya ägaren och eventuell innehavare överlåtelsedatum om överlåtelsedagen korrigeras => köpare och säljare bekräftar med sina underskrifter säljarens och köparens underskrift och namnförtydligande (förutom ett företags underskrift även företagets stämpel eller skrivna namn) uppgifter om trafikförsäkring (bolag och startdatum) uppgifter om fordonets användning besittningsförhållande om innehavare finns Mellanägare => registrering på besiktningsställe

46 Flera ägare/innehavare Alla ägare måste underteckna anmälan Uppgifter om ägare 2 eller innehavare 2 anges i "Tilläggsuppgifter och anmärkningar" Om uppgifterna för alla ägare/innehavare inte ryms i fältet Tilläggsuppgifter kan de anmälas på ett tilläggsblad till registreringsbeviset

47 Omyndig ägare Med omyndig ägare avses en person som på grund av ålder inte har rätt att köra fordonet. Då måste man anmäla en innehavare med behörighet att köra fordonet. En omyndig person som på grund av åldern inte har rätt att köra fordonet i trafik kan vara ägare 1 om en fysisk person med behörighet antecknas som den innehavare 1 som använder fordonet innehavare 2 ägare

48 Omyndig ägare fortsättning Åldersgränser som ger rätt att köra ett fordon (programstyrd anmärkning som avser ägare 1 och innehavare 1) snöskoter 15 år moped, traktor och motorredskap 15 år lätt fyrhjuling 15 år motorredskap (högst 125 cm 3 ) 16 år övriga fordon 18 år släpvagnar ingen åldersgräns

49 Ägarens adress utomlands Om adressen för ägare 1 är en adress utomlands eller på Åland skall en innehavare (med adress i Finland) som använder fordonet i Finland antecknas för fordonet Adressen för ägare 2 kan vara en adress utomlands eller på Åland Om adressen för ägare 1 är en adress utomlands Till besiktningsstället om inte ägaren har gett skriftligt tillstånd att överlåta registreringsbeviset till innehavaren

50 Ändring av företagsform Ägarbyten: Fusion Öb/Kb => Ab eller tvärtom Firma => Öb/Kb/Ab eller tvärtom En enskild näringsidkare överlåter firman till en annan Firma näringsidkare Handelsregisterutdrag bifogas Överlåtelsedag är den ändringsdag som är antecknad i handelsregistret Försäkringen gäller retroaktivt från ändringsdagen

51 Ändring av företagsform fortsättning Namnändringar: Ab => Abp eller tvärtom (handelsregisterutdrag) Öb => Kb eller tvärtom (handelsregisterutdrag) Namnändringar är endast tillåtna vid ett Försäkringsbolag i samband med övrig registrering

52 Tillägg, ändring och borttagning av innehavare Innehavaren är fordonets huvudsakliga användare Anmälningsdelen skall innehålla innehavarens uppgifter överlåtelsedatum (besittning) ägarens underskrift (förutom ett företags underskrift även företagets stämpel eller skrivna namn) uppgifter om trafikförsäkring (bolag och startdatum) en försäkring kan fortsätta löpa om försäkringstagaren inte ändras vid innehavarändringen uppgifter om fordonets användning besittningsförhållande

53 Att observera för innehavare En omyndig person som saknar behörighet att framföra ett fordon i trafik kan inte vara fordonets innehavare 1 Adressen för innehavare 1 kan inte vara en adress utomlands eller på Åland En koncern kan endast antecknas i registret om koncernen är införd i handelsregistret (handelsregisterutdrag bifogas) Om en ägare som saknar körkort är myndig behöver ingen innehavare antecknas för fordonet

54 Innehavaren ändras till ägare När en innehavare/innehavarna ändras till ägare används typ av anmälan Trafikförsäkringen kan fortsätta löpa om försäkringstagaren är samma som tidigare Vid ändringen av innehavare till ägare kan även försäkringsbolag eller försäkringstagare ändras För konverterade (senaste uppgift i LTJ) fordon kan trafikförsäkringen fortsätta löpa endast vid ändring av innehavare till ägare och då registreras försäkringstagaren i systemet När registreringen av innehavare till ägare försummas och bilen säljs vidare till besiktningsställe

55 Annan ändring Byte av försäkringsbolag/försäkringstagare Ändring av uppgift om användning Ändring av besittningsförhållande Ändring av verksamhetsställe FO-numrets slutdel ändras Ändring av typ av ägare/innehavare t.ex. ändring av ägarnas ordningsföljd Anmärkningsuppgifter återlämning av registerskyltar efter avställning Bilskatteåterbäring

56 Ändring av försäkring Det är möjligt att ändra försäkringsbolag och/eller försäkringstagare Kan göras tidigast en månad före eller senast 7 dagar efter att den nya trafikförsäkringen har trätt i kraft Kan göras utan den tekniska delen En ägares eller innehavares underskrift räcker om fordonet har flera ägare eller innehavare

57 Ändring av användning Användning privat tillståndspliktig skolfordon uthyrning utan förare försäljningslager (lagerförsäkring) kräver ny försäkring t.ex. försäljningslager privat Kan utföras av ett försäkringsbolag om ändringen inte kräver besiktning Kan göras utan den tekniska delen En ägares eller innehavares underskrift räcker om fordonet har flera ägare eller innehavare

58 Annan ändring Registreringen sparas i systemet först när man trycker på knappen "Tallenna" på sammandragssidan Registreringsbeviset skrivs inte ut automatiskt systemet påminner och registreraren bestämmer om beviset skall skrivas ut OK När knappen Peruuta används sparas ändringen i systemet men inget bevis skrivs ut

59 Överlåtelseanmälan Ett fordons tidigare ägare kan göra en överlåtelseanmälan för fordonet om den nya ägaren försummar sin registreringsskyldighet Ett fordons innehavare kan göra en anmälan om att innehavarskapet upphör Detta förutsätter att innehavaren har avstått från besittningsrätten till fordonet och återlämnat fordonet till ägaren Detta kan göras om ägaren inte tar bort fordonets innehavare Utförs alltid till ägaren Överlåtelseanmälan skall innehålla köparens namn, adress och överlåtelsedatum. Anmälan skall undertecknas. Överlåtelseanmälan kan skrivas i fri form eller utgöra en kopia av registreringshandlingen Anmälningar om överlåtelser till okända behandlas av AKE

60 Ringas in när detta utförs på annan blankett än den ursprungliga AKE B122-blanketten från ATJ-tiden Alternativ: AAA-360 / 007 /

61 Trafikförsäkring och VATI Försäkringsbolagen

62 Trafikförsäkring och VATI Trafikförsäkring måste tecknas inom 7 dagar sedan en ändring som påverkar försäkringen har skett En anmälan om gottgörelse skickas automatiskt till Trafikförsäkringscentralen (LVK) om denna tid överskrids Grupptrafikförsäkring: utsatt period från överlåtelsedagen till anmälningsdagen På anmälningsdelen antecknas företagets namn och trafikförsäkringens startdag Trafikförsäkring skall tecknas före registrering

63 Trafikförsäkring och VATI fortsättning Försäkringsdatalagret VATI ingår i systemet REKI Försäkringsdata i VATI kommer direkt från försäkringsbolagen Användningen av trafikförsäkringens bevismärke upphörde Uppgifter om försäkringstagaren antecknas i registret I samband med en registrering kontrollerar systemet att giltig trafikförsäkring finns i VATI och hämtar uppgifterna som fordonets uppgifter

64 Trafikförsäkring och VATI fortsättning Trafikförsäkringen kan fortsätta löpa om försäkringstagaren bevaras som fordonets ägare eller innehavare vid registreringen Registreraren kan mata in uppgifterna om en beviljad försäkring vid registreringen om uppgiften om trafikförsäkringen inte ännu har förmedlats till VATI Trafikförsäkringens bevismärke kan användas om trafikförsäkringen har börjat gälla senast

65 Behörighet till VATI Försäkringsbolagens registrerare har rätt att uppdatera, korrigera och radera det egna bolagets försäkringsuppgifter i VATI Trafikförsäkringscentralen har rätt att uppdatera lagerförsäkringar Andra avtalspartners har endast rätt att bläddra i VATI besiktningsställen, bilaffärer, finansieringsbolag, mottagare av skrot och de som beviljar förflyttningstillstånd

66 Inmatning av försäkring i VATI

67 Inmatning av försäkring i VATI

68 Inmatning av försäkring i VATI via ATJ:

69 Korrigering av en försäkring i VATI:

70 Korrigering av en försäkring i VATI:

71 Korrigering av en försäkring i VATI:

72 Korrigering av en försäkring i VATI:

73 Radering av en försäkring i VATI:

74 Radering av en försäkring i VATI:

75 Radering av en försäkring i VATI:

ATJ-vidareutbildning hösten 2008. Försäkringsbolag

ATJ-vidareutbildning hösten 2008. Försäkringsbolag ATJ-vidareutbildning hösten 2008 Försäkringsbolag AKEs organisation 15.8.2008 Stab för överdirektör Överdirektör Kari Wihlman Kommunikations- och utvecklingschef Riitta-Liisa Linnakko Forskningschef Juhani

Läs mer

Målet med REKI och viktiga ändringar. Försäkringsbolagen

Målet med REKI och viktiga ändringar. Försäkringsbolagen Målet med REKI och viktiga ändringar Försäkringsbolagen Mål Målet med utvecklandet av REKI Förbättrande av registrets aktualitet och tillförlitlighet Ökad elektronisk informationsförmedling Beaktande av

Läs mer

instruktion direktanmälan

instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 2 instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 3 innehåll introduktion... 4 Registrering för vem?... 4 Skyldigheter... 4 Utbildning... 4 Säkerhet... 4 Återtagande av tillstånd...

Läs mer

1. Tillämpningsområde

1. Tillämpningsområde Villkor för elektronisk hantering - webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller

Läs mer

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller användaren

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Allmänna villkor företagens webbtjänst Business Online

Allmänna villkor företagens webbtjänst Business Online Allmänna villkor företagens webbtjänst Business Online Gäller från 14.03.2014 Presentation Business Online är en Internet-baserad webbtjänst som Banken erbjuder och via vilken Kunden och Användaren av

Läs mer

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst OBS! Olika webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome osv.) hanterar sättet att röra sig i programmet på olika sätt. På grund

Läs mer

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare Transportstyrelsen Trafikregistret 701 88 Örebro www.transportstyrelsen.se. kontakt@transportstyrelsen.se. Telefon: 0771-503 503. Fax: 019-26 26 12. 8 Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Information. .SE Registry. FAQ för Registrarer 2009-06-05

Information. .SE Registry. FAQ för Registrarer 2009-06-05 .SE Registry FAQ för Registrarer 2009-06-05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...6 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, SE REGISTRY OCH SE DIREKT?...6 1.2 VAD INNEBÄR

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager: Övriga överenskommelser

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor Allmänna Kundvillkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Omfattning och avgränsningar...3 1.2 Kontaktinformation...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2. Allmänt... 5 2.1 Tillstånd och tillsyn...5 2.2 Åldersgränser...5

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Rutiner för SITHS kort

Rutiner för SITHS kort Version 0.3 Bilaga 7, RAPS Rutiner för SITHS kort Support ehälsa Cesam Skåne: ehalsosupport@kfsk.se 0723-71 53 00 Innehåll Inloggning i systemen 5 Dokumentets syfte 5 Dokumentets målgrupp 5 1 etjänstekort

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Trafikförsäkringen ersätter skador

Läs mer

Dödsboets bankärenden

Dödsboets bankärenden Dödsboets bankärenden En guide för dödsboförvaltare Danske Bank Abp Registrerad hemort och adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK FO-nummer 1730744-7 www.danskebank.fi 41876FI 2014.01

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 GÄLLER FR.O.M. 22.9.2009 18.9.2009 OY SAMLINK AB VARMENNEPERIAATTEET 2 (47) Innehållsförteckning

Läs mer