Rådslag Framtidens Senior i Sigtuna kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådslag Framtidens Senior i Sigtuna kommun"

Transkript

1 Rådslag Framtidens Senior i Sigtuna kommun Resultat och statistik Gemensam administration Enheten för utredning/upphandling Utredare Lucia Larsson

2

3 Innehållsförteckning 1. RÅDSLAG I SIGTUNA KOMMUN GENOMFÖRANDE AV RÅDSLAG FRAMTIDENS SENIOR INFORMATIONSINSATSER FÖRARBETE OM RAPPORTEN BOENDE KVALITATIVA KOMMENTARER OMSORG KVALITATIVA KOMMENTARER TEKNIK KVALITATIVA KOMMENTARER AKTIVITETER KVALITATIVA KOMMENTARER ÖKA AKTIVITETEN FÖRENINGAR SOM SENIORERNA ÄR INTRESSERADE AV KULTURAKTIVITETER FRIVILLIGA INSATSER FÖR ATT HJÄLPA ANDRA KVALITATIVA KOMMENTARER TRYGGHET KVALITATIVA KOMMENTARER KOMMUNIKATIONER KVALITATIVA KOMMENTARER OMDÖMEN OM SIGTUNA KOMMUN ALLRA VIKTIGAST FÖR ETT GOTT LIV BOENDE HJÄLP NÄR DET BEHÖVS INFRASTRUKTUR POLITIK

4

5 1. Rådslag i Sigtuna kommun Sigtuna kommun började använda rådslagsmetoden år 2005 och är den kommun i Sverige som genomfört flest rådslag. Hittills har det blivit tretton stycken, denna rapport handlar om det elfte. De flesta har handlat om stadsbyggnadsfrågor, hur vi ska bygga och utforma hus, parker och vägar. De tre senaste rådslagen har varit av mer fördjupande karaktär. En tidigare genomförd opinionsundersökning visade att 78 % av invånarna tycker att arbetet med rådslag är bra eller mycket bra. 2. Genomförande av Rådslag Framtidens senior Rådslaget genomfördes i undersökningsform under perioden april 2008 och syftade till att få kunskap om vad som är viktigt för kommunens äldre för att de ska kunna få ett gott liv i Sigtuna kommun. Inbjudna att delta i rådslaget var samtliga seniorer födda 1948 eller tidigare. Undersökningen gick ut till 7833 personer och besvarades av 46,3 %, eller 3627 personer, vilket också innebär att Framtidens senior har den fjärde högsta svarsfrekvensen. Formuläret innehöll såväl fasta svarsalternativ som ett antal frågor där personen själv kunde formulera sina svar. Totalt ställdes 37 frågor inom fokusområdena boende, omsorg, teknik, aktiviteter, frivilliginsatser, trygghet och kommunikation. Formuläret innehöll också möjlighet att betygsätta kommunens prestationer inom ett antal olika verksamhetsområden. Inom varje område fanns möjlighet att ge kvalitativa kommentarer. Enkäten kunde antingen skickas in per post i ett bifogat svarskuvert eller besvaras direkt på Internet. Endast 14, 7 % valde att besvara enkäten via Internet, lägst av alla rådslag, vilket kan sägas motsvara förväntningarna för denna målgrupp. 2.1 Informationsinsatser Det publicerades två annonser, varav en helsida, i lokaltidningen Sigtunabygden med start v.14 (två veckor innan Rådslaget). Annonsen innehöll information om Rådslaget samt almanacka för information och återkoppling. Motsvarande information publicerades även på första sidan på Under själva rådslagsveckan genomfördes en informationskampanj i Sigtunabygden och stort utrymme gavs åt rådslaget på hemsidan. En direktlänk till webbenkäten återfanns på kommunens hemsida. Telefonsupport erbjöds mellan kl varje dag (inklusive helg). Mot slutet av veckan sattes påminnelselappar upp på strategiska ställen såsom vårdcentraler, bibliotek, församlingshem, apotek, och livsmedelsaffärer i Märsta Valsta, Rosersberg och Sigtuna stad. 2.2 Förarbete Demokratinämnden initierade och ansvarade för detta rådslag och utsåg inom sig en styrgrupp som ansvarade för det löpande arbetet. Tjänstemän inom grupperna för utredning och för information arbetade med rådslagsprojektet. 5

6 Arbetet med undersökningen inleddes med att tjänstemän träffade representanter för pensionärsorganisationerna PRO och SPF i december Mötena genomfördes i form av s k SWOT-analys 1, där deltagarna fick uppge vad de tycker är svagheter och styrkor i att vara senior i Sigtuna kommun, och vilka möjligheter och hot de ser inför framtiden. Erfarenheter från dessa träffar var värdefulla vid framtagandet av frågorna. Varje berörd förvaltning fick under arbetets gång möjlighet att ge synpunkter på frågorna och även ge förslag på egna. Pensionärsorganisationerna PRO och SPF kopplades även in mot slutet av arbetet för att ge synpunkter på formulering av frågorna och utformningen. Bland annat resulterade det i att frågorna fick större typsnitt och layouten förenklades så långt det var möjligt. 3. Om rapporten 46,3 % besvarade på enkäten, 3093 svar kom in via pappersenkäter och 543 svar via Internet. Av dessa är 55 % kvinnor och 45 % män vilket också motsvarar fördelningen över hela målgruppen. Nedanstående tabell visar hur stor andel av målgruppen som svarat per åldersintervall: år 42,7 % år 48,7 % år 47,7 % år 50,5 % år 45,2 % år 41,8 % år 31,3 % ,6 % Fritextssvaren är av varierande omfattning och behandlar ett spektra av områden och åsikter. Svaren har citerats i stort sett ordagrant men stavfel och mindre språkliga fel har korrigerats för att underlätta läsningen. Vissa svar har av utrymmesskäl kortats ner men bara då det inte inneburit att dess innebörd förändrats. Fritextssvaren har kategoriserats och rubricerats i så stor utsträckning som möjligt. Några svar har tyvärr inte kunnat tydas då texten har fortsatt utanför angivet scannat område, texten har varit för svag för att läsa eller att skrivstilen inte har kunnat tolkas. Rapporten ska utgöra ett kunskapsunderlag i kommunens framtida arbete. Resultatet av rådslaget kommer under hösten 2008 att presenteras och spridas till berörda förvaltningar, nämnder och råd. Utöver spridning av rapporten så kommer alla kvalitativa kommentarer och goda idéer som inkommit att överlämnas till berörda förvaltningar. Det kommer även att finnas möjlighet för intresserade personer, organisationer och föreningar att få ta del av resultatet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig att ladda ner gratis på 1 SWOT-analys har fått sitt namn efter de engelska orden Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). 6

7 4. Boende 74 % tror att de kommer bo kvar i sin nuvarande bostad om 5 år. Oavsett kön eller var man bor tror man sig i samma utsträckning bo kvar. I Sigtuna stad och Valsta dominerar farhågorna för att det ska blir för dyrt att bo kvar och i Rosersberg och på landsbygden är det många som önskar bättre service. En fjärdedel har angett ekonomin som skäl och anser att det blir för dyrt att bo kvar i den nuvarande bostaden. Ju äldre man blir desto fler tror sig flytta från sin nuvarande bostad. I den yngsta ålderskategorin år är den främsta anledningen till en flytt önskan att bo närmare affärer och annan service medan det i gruppen 85+ skiftar till att hushållet blir för betungande att sköta. I Sigtuna stad är man mest benägen att bo kvar i kommunen (88 %) och i Valsta minst (74 %). Tendensen att flytta från kommunen minskar med åldern och i åldern år säger 100 % av kvinnorna att de kommer bo kvar i kommunen. I åldern år tror de flesta att nästa bostad kommer bli en hyresrätt. Från 70 år och uppåt skiftar det till att man önskar sig en hyresrätt anpassad för seniorer eller någon form av särskilt boende eller serviceboende. På landsbygden tror 21 % att nästa boende blir någon form av kommunalt äldreboende eller särskilt boende. 4.1 Kvalitativa kommentarer Totalt 246 kommentarer. De klart viktigaste skälen till en flytt är att underhållet är, eller kommer att bli, för tungt, storleken på bostad passar inte och/eller åldern gör att en flytt blir nödvändig. bostaden, men framförallt tomten är för stor nuvarande bostad för stor sedan jag blev änka klarar ej att sköta trädgård Näst vanligaste skälet är att seniorerna specificerar avsaknad av hiss som anledning till att inte bo kvar i den nuvarande bostaden bor på andra våningen utan hiss orkar inte med tre trappor utan hiss jag kommer att behöva hiss snart vi har redan köpt en annan lägenhet med hiss i 55+ 7

8 Tjugo personer har angett att de kommer att flytta då de bor i tjänstebostad eller liknande där kontraktet upphör alternativt det blir för dyrt att bo kvar när kontraktet omvandlas. tjänstebostad fram till pension (makens) bor i en företagsägd villa, hyran blir för hög. Andra skäl till en flytt är sådana som beror på ändrade levnadsförhållanden inleder samboförhållande inom kort jag flyttar utomlands vill leva upp bundna pengar När det gäller vilken bostad seniorerna kommer att flytta till tror de allra flesta att de kommer att flytta till en för deras ålder, och åldrande, anpassad bostad i någon form. Många har specificerat sommarstugan eller naturnära boende i sina kommentarer. vinterbonat sommarhus naturnära är viktigare än vilken form anpassad för äldre personer om ekonomin tillåter vill vi bo i radhus så man har en trädgård att påta i. Annars vill vi bo i markplan med trädgårdsplätt, gärna i Nunnan 5. Omsorg Majoriteten av de svarande anser att kommunen bör satsa mest på att hjälpen ges av samma personer (55 %). Hos männen blir det med åldern viktigare med den personliga omvårdnaden (43 %) medan det hos kvinnorna fortsätter vara viktigt att hjälpen ges av samma personer (60 %). Den personliga omvårdnaden är viktigast för dem som bor i bostadsrätt för seniorer (65 %) och minst vägande i hyresrätt (47 %). Endast 20 % av dem som bor i särskilt boende har angett måltiderna som viktig för kommunen att satsa på, jämfört med 42 % av dem som bor i villa eller radhus. 4 %, eller 142 personer, har angett att de för egen del har hemtjänst. Av dessa är 91 % nöjda eller helt nöjda med möjligheterna att påverka hjälpen. I Valsta är det 9 % som anser att kommunen bör satsa på att omsorgen ges på andra språk än svenska, motsvarande siffra för Sigtuna stad är 1 %. 8

9 Oavsett bostadsort har seniorerna samma prioriteringar av hemvårdens satsningar. 5.1 Kvalitativa kommentarer Totalt 182 kommentarer. Flest kommentarer berör att kommunen måste satsa på bostäder, det vill säga att det ska finnas tillgång till anpassade bostäder när behovet uppstår. Även stimulans såsom promenader, utflykter och aktiviteter är viktigt för seniorerna möjlighet till utevistelse i form av promenader o dyl komma ut och promenera trygghetsboende för icke medicinskt behövande växelvis boende utevistelser och utflykter Kommentarer kring vikten av den personliga omsorgen, att det ska finnas flera olika vårdalternativ (privata som kommunala) samt städning och måltider är vanligt förekommande fönsterputsning och grövre städning bra städning! Synd att dom inte får hjälpa mig med uppsättning av gardiner och torka uppe på skåpen! personlig omsorg innefattande ett värdigt liv vitaminrika, smakliga måltider närproducerad mat rätt att välja alternativ, privat boende tillgång till alternativa utförare Slutligen är det många som tydliggjort att de ännu inte har kännedom i frågan då man inte har hemtjänst eller bor på särskilt boende. har inte kommit dit än inget jag kan svara på nu eftersom jag inte kommit dit än Endast ett fåtal har valt att ge kommentarer till hur nöjd man är med möjligheten att påverka hjälpen 9

10 hade hjälp från början, ca en månad och jag var då helt nöjd förutom att man inte får äta på Klockargården de dagar man vill med en opererad höftled och den andra på gång samt en make med Alzheimers sjukdom skulle jag önska mer än 8 h avlastning per månad!! har trygghetslarm. Önskan: bort med all rökstinkande personal på hemmen jag kan inte bestämma något. Hur ofta jag får duscha, hur ofta jag får städat. Vilka människor som kommer till mig. Ingen hjälp att komma ut. Min lägenhet är mitt fängelse 6. Teknik Cirka hälften av alla seniorer har angett att de använder Internet ofta eller ibland (52 %). Användning är vanligast i de yngre åldrarna, över hälften av de i åldern år använder Internet ofta mot endast 1 % av de i åldern 85+. Användningen minskar betydligt efter 69 år vilket bland annat kan bero på att den åldersgruppen använt data i anslutning till arbetet. Störst skillnad i användning är det mellan Märsta och Sigtuna stad, I Märsta är det 46 % som aldrig använder Internet och i Sigtuna stad 34 %. Vanligaste sättet att betala sina räkningar är genom girobetalning (56 %). Via Internet betalar 36 % sina räkningar och det är något vanligare bland männen, i de kvalitativa kommentarerna är det en del som tydliggjort att anledningen till att personen inte använder Internet är att maken sköter räkningar och liknande ärenden. Internetbetalningar är överlag vanligare i Sigtuna stad (41 %) och minst frekvent i Märsta (31 %). Sigtuna kommuns seniorer verkar klara avvecklingen av Svensk Kassaservice väl, endast ett fåtal har angett att de använder sig av kassaservice eller ett traditionellt bankkontor. 64 % av de som bor i villa/radhus använder Internet ofta eller ibland, motsvarande siffra för hyresrätt är 39 %. Mer än hälften har angett att de inte vill ha hjälp med tillgång till Internet och det stiger också med åldern. Drygt en fjärdedel (26 %) av seniorerna skulle vilja ha hjälp av en kommunal datafixare, dvs en person som går att boka in så att hon/han kommer hem och hjälper till med enklare dataärenden. 24 % önskar kurser och utbildningar i hur man använder Internet. Mobiltelefonanvändandet är mer frekvent, 73 % använder ofta eller ibland mobiltelefon och det är endast marginella skillnader mellan kön. Att använda mobiltelefon är vanligare ju yngre man är och ingen person över 95 år har angett att de använder mobiltelefon. Det kan tänkas att fler personer äger en mobiltelefon men att man endast använder telefonen för inkommande samtal, från exempelvis barnen, och därför inte ser det som användning. 10

11 6.1 Kvalitativa kommentarer Totalt 106 kommentarer. Det vanligaste kvalitativa svaret är att personen har en nära anhörig, såsom barn eller make/maka som hjälper till med räkningar och datafrågor. En del har angivit att de inte har intresse av att få tillgång till Internet mina barn är datafixare i dagsläget behöver jag ingen hjälp. Kan själv! våra barn stöttar har jag klarat mig utan dator hittills så behöver jag ingen nu vill inte använda Internet Kostnadsfrågan återkommer i olika former. Ett fåtal har angett att de skulle vilja ha möjlighet att hyra dator alternativt att de skulle börja använda data om bredbandet subventioneras av kommunen. Att det finns möjlighet att använda gratis Internet/data på biblioteken eller i kommunhuset har inte kommenterats. Inte heller kurser eller kurslokaler verkar vara något som efterfrågas i någon större utsträckning. Internet är för dyrt att använda det lönar sig inte för räkningar enbart att Internet var gratis ekonomisk hjälp för att skaffa dator 7. Aktiviteter Merparten av seniorerna är nöjda med sin aktivitet, 82 % lever ett så aktivt liv som de önskar och det är fler män (85 %) än kvinnor (79 %) som anser sig nöjda. Det största hindret är hälsoproblem och/eller funktionshinder (64 %) och det är också ett något oftare förekommande alternativ hos kvinnorna. Cirka en fjärdedel har angett ekonomin som hinder för ett aktivt liv. Kvinnor saknar i större utsträckning någon att promenera med (20 %) än männen (9 %). Seniorerna är nöjda med föreningslivet i kommunen, endast 5 % har angett att de saknar någon typ av förening. Vanligast är att man är medlem i 1-3 föreningar (56 %) och det är fler kvinnor än män (31 % mot 25 %) som angett att de inte är med i någon förening. Sigtuna stad har betydligt större andel som angett att de är medlemmar i mer än tre föreningar kontra övriga orter. I Valsta är de något fler som angett att de saknar en förening, 7 %. 11

12 87 % tycker att utbudet av kulturaktiviteter i kommunen är tillräckligt. Populäraste kulturaktivitet är teater, dans, opera och konserter (52 %) samt att låna böcker på biblioteket (29 %). Sigtuna kommuns seniorer tycker om att promenera, hela 70 % anger det som den motionsform man är mest intresserad av. Motsvarande positiva trend återspeglar sig när det gäller friskvård, 88 % är nöjda med utbudet av friskvårdsaktiviteter. Mest nöjda är seniorerna på landsbygden (92 %) och i Rosersberg (91 %). Sigtuna stad har något lägre andel nöjda än de övriga orterna (86 %). 91 % anser sig inte behöva någon hjälp för att utöva kultur- och/eller friskvårdsaktiviteter. I Märsta har 12 % av kvinnorna angett att de behöver stöd och/eller hjälp. Stödbehovet ökar med åldern och från 85 år och uppåt är det 40 % av kvinnorna som angett att de behöver hjälp mot endast 12 % av männen. 7.1 Kvalitativa kommentarer Totalt 1815 kommentarer. De allra flesta har angett den egna oföretagsamheten som största hindret mot ett aktivt liv, eller som flertalet väljer att uttrycka sig jag är för lat slöhet jag är nöjd ändå, måste se möjligheterna Ett annat vanligt nämnt hinder är det egna hälsotillståndet eller att personen vårdar en nära anhörig. Av de som vårdar en anhörig är det ingen som under denna fråga har gjort en direkt koppling till att de önskar avlastning alternativt mer avlastning för att kunna öka sin aktivitet. jag kan inte lämna min man som är dement vårdar anhörig i hemmet orken tryter Andra alternativ som behandlas är dåligt utbud, otillräckliga kommunikationer samt att de aktiviteter som finns är för dyra. saknas ett aktivitetscentrum i Sigtuna där man kan syssla med handarbete, snickeriverkstad och äta god mat tillsammans gym som inte kostar kr/år 12

13 7.2 Öka aktiviteten De flesta har angett att de skulle öka sin aktivitet om de fick tillgång till kommunens simhallar på något sätt och möjlighet att få bada i varmbassäng specificeras flitigt. Med tillgång till simhall menas främst transport till simhallen (gratisbuss) och rabatterade priser jag vill simma och gå på gymmet. Jag önskar transport av kommunen. En buss som plockar upp oss pensionärer nära bostadsporten simma i varmbassäng till vettigt pris i närheten träna i varmbassäng med sjukgymnast Näst vanligast är att seniorerna önskar sällskap eller att aktiviteterna sker i grupp och anordnas av någon. Det är okänt om senioren själv aktivt har sökt information om en aktivitet ev finns i närheten, t ex en bok- eller studiecirkel eller om man av någon anledning antagit att aktiviteten inte finns genom att träffa andra personer jag kan inspireras av. Är förhållandevis nyinflyttad och saknar bekanta, vänner och förankring i kommunen hitta någon att gå på promenader med! ordna gärna bussturer (dagstur) ett informationsställe dig man kan gå och anmäla sig för ett intresse för t ex en bokcirkel Under denna kategori är det vanligare att avlastning anges som ett alternativ för att kunna öka sin aktivitet med avlastning fler timmar med avlösning, någon gång även på kvällstid (tex gå på bio/teater) 7.3 Föreningar som seniorerna är intresserade av Den vanligaste typen av förening som återkommer i de öppna svaren om föreningar är någon form av intresseförening, exempelvis för Alzheimers, bantning, konst, språk, fotografering etc. Det bör förtydligas att det är okänt om senioren har undersökt om föreningen faktiskt förekommer i kommunen eller saknar en viss förening för att denna helt enkelt inte hittat information om sin förening. Om det är så att föreningen redan existerar i kommunen kan det tyda på att föreningarna har det besvärligt att hitta rekryteringsformer för nya medlemmar möjlighet till släktforskning hörselförening 13

14 teaterförening trädgårdsförening antikskola, typ Stockholms auktionsverk Andra föreningar som efterfrågas är föreningar med inriktning på idrott och motion, såsom bowling, folkdans och sportfiske för att nämna några exempel. Gympa och idrott specifikt för seniorer efterfrågas. Även i denna kategori är det okänt om senioren har undersökt om föreningen faktiskt förekommer i kommunen eller saknar en viss förening för att denna helt enkelt inte hittat information om sin förening dans curlingklubb en förening för oss som ej tränat tidigare föreningar som anordnar olika idrottsaktiviteter för äldre badminton för seniorer seniorcykelturer och utflykter i kommunal regi Föreningar inriktade på diskussioner, sammankomster och träffar är andra kommentarer som angetts. Även här specificeras ofta önskemålet om att aktiviteten ska vara inriktad på seniorer en studiecirkel föreningar för gemenskap och hälsofrågor på äldre dar. Typ hälsosam matlagning i grupp t ex. kamratförening för ensamstående kvinnliga yngre pensionärer Till sist, men inte minst, finns de som vill veta lite mer om hur det är att bli äldre och utbyta erfarenheter med andra, en person specificerar det på följande sätt förbered dig på att bli pensionärs-förening 7.4 Kulturaktiviteter Friluftsliv och idrott är den populäraste kulturaktiviteten, dvs promenera eller att gå på olika sportevenemang. Annars är det de vardagliga tingen som rankas högst, såsom läsa och låna böcker, lyssna på radio och lösa korsord. Våra bibliotek och Sigtuna museum är populära 14

15 resor, värme, god mat, trevliga glada människor som tycker om att röra på sig och äta och dricka gott jag vill se bokbussen på landet låna talböcker på biblioteken lyssna på klassisk musik i P2 samt lyssnar även på P1. Radion är mycket viktig för mig läsa böcker som jag köper jag saknar kulturaktiviteter i Sigtuna stad där jag bor. Kurser och liknande är till stor del i Märsta. Inte så bra då det mest är under vinterhalvåret. Mörkt, halt och otryggt Möjlighet till gemensamma danstillfällen och specifik seniordans dans för alla åldrar gemensamt. Som på 50- och 60-talen. Vals med morfar och polka med pappa. Ringlekar med lillasyster Mest saknat är musik och teaterevenemang, 106 kommentarer rörde något av dessa områden. Ytterligare ett område som framkommer är att seniorerna önskar (av kommunen) anordnade bussresor till närliggande städer för att gå på kulturevenemang. Bättre kollektivtrafik och direktbussar till Stockholm är också efterfrågat kulturaktiviteter. Finns ingen lokal för ovannämnda. Vem f.n. vill sitta på en hård trästol x antal timmar i en mögel- och dammluktande lokal mycket tätare och snabbare SL-förbindelser med Stockholm från gamla Sigtuna för att enkelt och säkert kunna ta del av allt kulturutbud som finns i Stockholm direktbuss till Stockholm På friskvårdsaktiviteter är golf den vanligaste kvalitativa kommentaren. I övrigt är spannet brett från enklare friluftsaktiviteter såsom hundpromenader, trädgårdsskötsel och skidåkning till Tai Chi, spinning, ridning och ishockey. Flertalet har angett att de saknar någon form av fast anläggning, såsom en bowlinghall, boulebana (inomhus) och tennisbana (utomhus). Billigare eller gratis alternativ återkommer även här. Ett par stycken har angett att de inte har tillräcklig information om utbudet. 15

16 8. Frivilliga insatser för att hjälpa andra 39 % kan tänka sig eller gör idag någon form av frivillig insats för seniorer. Intresset är relativt lika fördelat över kön och orter och intresset minskar med åldern. Den vanligaste insatsen är väntjänsten eller att hjälpa till på någon mötesplats eller träffpunkt. Av de 12 % som fyllt i att de gör annan form av frivillig insats än de specificerade alternativen är hjälp med barnbarn den allra mest nämnda aktiviteten. Gällande insatser för barn är intresset något lägre, 31 % kan tänka sig eller gör någon form av insats för barn och ungdomar. Vanligast som frivillig insats är läxläsning (framgår dock inte om det är till egna barnbarn eller på annat sätt). 27 % kan tänka sig eller är klassmormor/klassmorfar. Av de 22 % som angett annat är att hjälpa till med barnbarn mest frekvent. Av de som redan gör eller kan tänka sig göra en frivillig insats kan 19 % av männen tänka sig att vara/är god man kontra endast 7% av kvinnorna. 8.1 Kvalitativa kommentarer Totalt 1150 kommentarer. Som insats för att hjälpa andra räknar de allra flesta att ta hand om maka/make, grannar och övrig släkt som frivillig insats. Näst vanligast att man är engagerad i en förening eller kyrklig verksamhet. På flertalet alternativ går inte att urskilja huruvida personen kan tänka sig insatsen eller om denne redan gör den, exempelvis sagofarbror på dagis god man Motsvarande tendens återspeglar sig under frivilliga insatser för barn och ungdomar, de allra flesta räknar barnbarnspassning som en frivillig insats och mer frivilligarbete hinns inte med. En del har angett att de stödjer en förening som riktar sin verksamhet mot barn och ungdomar, exempelvis Non Smoking Generation eller Rädda Barnen. På frågan hur vi ska få äldre och yngre människor att lära känna varandra är det mindre vanligt med konkreta idéer och/eller förslag, merparten menar att övergripande insatser och mer fokus på skola, bostäder och samlingsplatser skulle få generationerna att mötas. Det finns dock de som har väldigt specifika tankar och idéer det borde finnas ett faddersystem för skolor till ålderdomshemmen i kommunen, exempelvis starta första klass med att ansvara för lite sång teater med mera 1 ggr/veckan. Det skulle ingå i kursplanen. Vi håller på att tappa bort varandra, man kan se det som social träning åt båda hållen 16

17 samverkan med skolledningen i kommunen. Schemalägg besök av äldre som kan berätta om sitt liv eller upplevelser. Ta in de äldre i barnens liv redan på lågstadiet som en naturlig del i samverkan unga-äldre för att skapa ömsesidig respekt. Kanske kan äldre också följa med på utflykter/resor just i vårt parkområde finns möjligheter för unga och äldre att mötas. Visserligen kan barnens ljudnivåer vara för höga ibland, men oftast kan man få bra kontakt med barn under 12 år. För mig fungerar det bäst när jag trädgårdsarbetar runt barnen. De verkar gilla och acceptera det bra. Anser det viktigt med integrerat boende så att man känner att det finns liv runt om. Alla åldrar inom samma område är suveränt. Alla får ta hänsyn till varandra. Det funkar för nästan alla bygg äldreboende bostäder nära skola och dagis, gärna med en liten jordplätt för odling av blommor, örter och grönsaker. De äldre kan lära barnen mycket och de skulle ha utbyte av det i båda riktningarna. Barnen lär sig respektera de äldre och alla har en meningsfull aktivitet som förenar Överhuvudtaget är förslag centrerade kring samarbete mellan skolor och särskilda boenden, särskilda satsningar på bostäder (framförallt små och billiga) de mest förekommande. Gemensamma träffpunkter och aktiviteter är andra förslag öppna Folkets hus med massor av aktivitetsmöjligheter för alla åldrar. Starta fler musikgrupper. Låt mormor farmor komma till skolan. Låt ungdomar läsa tidningar o böcker på särskilda boenden och träffpunkter 2 göra mötesplatser där olika generationer kan träffas och ge varandra råd och tillfälle att lyssna på varandras behov 9. Trygghet De allra flesta känner sig fullständigt trygga i sitt hem (99 %) och i sitt bostadsområde (97 %). Detta gäller oavsett ålder, kön eller var man bor. När det gäller trygghet utomhus finns en uppenbar skillnad mellan Märsta/Valsta å ena sidan och övriga områden å andra. På kvällspromenaden exempelvis känner sig % helt trygga i Sigtuna, Rosersberg och på lansbygden medan 29 % gör det i Märsta och Valsta. 35 % av kvinnorna i Märsta instämmer inte alls i att de känner sig trygga under sin kvällspromenad. Männen känner sig tryggare överlag med såväl ekonomi, i det offentliga rummet och på de allmänna kommunikationerna. 19 % instämmer inte alls att de känner sig trygga med att de ska få vård om de behöver det. Otryggheten är högst i åldern år och minskar sedan successivt 2 Ett allaktivitetshus öppnas under hösten 2008 med möjlighet för alla generationer att mötas 17

18 till 8 % i åldern 90+. Gällande den ekonomiska tryggheten känner12 % inte alls sig trygga, med endast marginella skillnader mellan kön och ort. 9.1 Kvalitativa kommentarer Totalt 417 kommentarer. De kvalitativa kommentarerna kring trygghet handlar mestadels om rädslan för att vara ute om kvällen, säkerheten kring stationerna i kommunen eller huruvida man känner sig (ekonomiskt) trygg inför framtiden. Avsaknaden av lokal polis nämns men också frustration över otillräckliga kommunikationer. att bo på ett äldreboende och inte få komma ut varje dag är ett värre åldersscenario än ättestupan gruvar mig inför att bli äldre och kanske hjälpbehövande. Känner en otrygghet inför ålderdomen. jag bor på Ormbergsvägen och här är det lugnt & trevligt jag är medvetet närvarande och uppmärksam när jag rör mig ute, men bor isolerat och vet att det finns inbrottsrisker med det stämningen kvällstid på bussar och pendeltåg och resp. hållplatser är ofta obehaglig och hotfull. Unga markerar gärna sitt oberoende och brist på hänsyn genom att spela musik högt, skräna, ha fötterna på sätena etc. Ganska ofta besväras man av berusade personer promenader på dagtid är ok, kvällstid är inte ok 10. Kommunikationer Det vanligaste färdsättet är promenad eller bil. Män kör mycket oftare (73 %) bil än kvinnor (44 %) och kvinnor åker oftare med någon annan i bil alternativt tar bussen. Trafikbeteendet varierar av naturliga skäl mellan orterna. Exempelvis så anger endast 5 % av seniorerna på landsbygden att de cyklar ofta men hela 84 % kör bil ofta, motsvarande siffra för Märsta är 20 % som cyklar ofta och 50 % som kör bil ofta. Taxi är det minst förekommande traditionella färdmedlet (dvs. undantaget servicelinjen och färdtjänst), 54% åker aldrig taxi. Ingen som bor i villa/radhus eller bor på landsbygden eller Valsta använder servicelinjen och endast 6 % anger att de använder servicelinjen ofta eller ibland. 10 % använder färdtjänst ofta eller ibland Kvalitativa kommentarer Totalt 110 kommentarer. 18

19 Denna kategori är den som genererat minst kvalitativa kommentarer. De flesta åsikter som inkommit rör önskemål om färdmedel och/eller turtäthet på existerande bussar och tåg. Till exempel efterfrågas direktbuss till Stockholm och billigare färdsätt. Ett par anger oklarheter om vad som gäller för servicelinjen och färdtjänst. jag anser att resorna är för dyra för oss pensionärer. Vi skulle åka mycket mera om det var humana priser inom länet kommunikationerna tycker jag är bra. Jag hoppas på att stationen skall flyttas närmare centrum. Då blir centrum mera levande än idag jag kör min el-moped kortare sträckor 11. Omdömen om Sigtuna kommun I undersökningen fanns möjlighet att ge omdömen om Sigtuna kommun inom olika områden. De understrukna siffrorna i procent nedan anger hur många som angett att de tycker att Sigtuna kommun sköter sig bra eller mycket bra. Internbortfallet är relativt stort vilket bland annat kan ha sin orsak i att det inte fanns möjlighet att fylla i en ruta med ingen uppfattning alternativt att korstabellen uppfattades som svår att fylla i. Bostäder 88 % Mest nöjd med utbudet av bostäder är man i Märsta och Valsta (90 % för båda orterna) och något mindre nöjd är man på landsbygden (81 %). De som bor i hyresrätt (91 %) och bostadsrätt för seniorer (94 %) är mest nöjda med utbudet mot 84 % av de som bor i villa/radhus. Endast marginella skillnader när det gäller kön och ålder. Hemtjänst och kommunala äldreboenden 70 % Mest nöjd är man i Märsta (74 %) och Valsta (75 %) och minst i Sigtuna stad (66 %) och på landsbygden (65 %). Endast marginella skillnader mellan kön, bostadsform och ålder. Utbud av kulturaktiviteter 87 % Endast marginella skillnader mellan kön, bostadsform, bostadsort och ålder. Utbud av friskvårdsaktiviteter 84 % Endast marginella skillnader mellan kön, bostadsform, bostadsort och ålder. 19

20 Hjälp att utöva kultur- och friskvårdsaktiviteter 68 % På landsbygden (72 %) och i Valsta (76 %) är man något mer nöjd med möjligheterna till hjälp för att utöva kultur- och friskvårdsaktiviteter jämfört med övriga orter. Männen är något nöjdare (71 %) mot kvinnorna (66 %). Nöjdheten är högst i åldersgruppen år (72 %) och minskar sedan något efter 85-års ålder. Möjlighet att engagera sig i frivilliga insatser för att hjälpa andra 80% Endast marginella skillnader mellan kön, bostadsform, bostadsort och ålder. Tillgång till föreningsliv 92 % Endast marginella skillnader mellan kön, bostadsform, bostadsort och ålder. Trygghet 81 % Endast marginella skillnader mellan kön, bostadsform, bostadsort och ålder. Allmänna kommunikationer 80 % Signifikanta skillnader förekommer när det gäller bostadsort. Mest nöjd är man i Valsta (91 %) och Märsta (88 %) och minst på landsbygden (50 %). Kvinnorna är något mer negativt inställda (23 %) än männen (18 %). Träffpunkter och mötesplatser/tillgång till föreningslokaler 66 % Ju äldre man blir desto mer nöjd är man med antalet träffpunkter och tillgång till föreningslokaler. 80 % av de över 90 år tycker Sigtuna kommun är bra eller mycket bra på denna punkt. Mest missnöjd med tillgång på lokaler är de som bor i Sigtuna stad (39 %) och minst negativa är de i Rosersberg (24 %). Endast marginella skillnader mellan kön och bostadsform. Tillgång till natur/grönområden 93 % Endast marginella skillnader mellan kön, bostadsform, bostadsort och ålder. Kommunal information 84 % Endast marginella skillnader mellan kön, bostadsform, bostadsort och ålder. Möjlighet att påverka 52 % Mest nöjda med möjligheten att påverka är de som bor i Valsta, hela 65 % tycker möjligheterna är bra eller mycket bra. Motsvarande siffra för Sigtuna stad är 42 %. Möjligheterna att påverka anses större i de yngre åldersgrupperna och minskar successivt med åldern. Endast marginella skillnader mellan kön och bostadsform. 20

21 12. Allra viktigast för ett gott liv I undersökningen fanns möjligheten att uttala sig om vad är det allra viktigaste kommunen kan göra för att ge dig förutsättningar för ett gott liv?. Av de mer än 1860 svar som kom in berörde över 770 svar bostaden i någon form som viktigaste förutsättning för ett gott liv Boende De som klarar sig själva och idag inte behöver någon hjälp önskar bo kvar i hemmet så länge det är möjligt och anger också att hjälp med olika ting i och kring hemmet är viktigt för att kunna bo kvar. Flexibilitet i tillhandahållna tjänster och de egna valmöjligheterna återkommer eftersom jag har valt att bo kvar i min bostad (enplansvilla) så kanske vi eventuellt skulle kunna få hjälp med snöskottning och gräsklippning om vi inte skulle orka med det idag har jag inget behov av något kommunalt stöd, men när den dagen kommer så är det stöd i det egna boendet som känns mest viktigt för att kunna bo kvar i bostaden så länge som möjligt: att bistå med hjälp på ett flexibelt sätt - allt från snöskottning till personlig omvårdnad För de som angett att de börjat fundera på ett nästa boende så ser seniorerna gärna en alternativ boendeform där service och gemenskap spelar en större roll än tidigare bra boende på äldre dar. Gärna seniorboende (55 +) med hyresrätt att jag skulle kunna få bostad i 55+ med service om jag behöver det bygga +60-bostäder i centrala områden bygga seniorbostäder med rimlig hyra, inte bostadsrätter, som folk inte har råd att köpa. Det skall finnas 1-2 rum och kök så man kan sköta sig själv som i sitt tidigare hem så länge det går. Gemensam (frivilligt ätande) matsal som man kan låna ifall man vill arrangera något fest. Vore bra med någon slags hobbyverkstad/rum och ev. tillgång till en sjukvårdsutbildad person. Närhet till bussar en bostad till rimligt pris med tillgång till hjälp och närhet till andra i min ålder Gällande boendeform så efterfrågas överhuvudtaget mindre seniorbostäder med rimlig hyra och boendealternativ med någon form av service. Närhet till affärer och allmänna kommunikationsmedel är också viktigt. Bostaden får gärna vara i markplan med en uteplats. Även om hyresrätten framstår som det populäraste alternativet finns det de som tycker det ska 21

22 bygga[s] fler bostadsrätter med service. Gärna lite lyxigare 12.2 Hjälp när det behövs Efter boende är den mest förekommande kvalitativa kommentaren områden som rör äldreomsorg, hemtjänst och att få hjälp den dagen det behövs. trygghet att få serviceboende omgående vid sjukdom. Att vid hög ålder låta hemtjänsten sitta och prata med mig, kanske dricka en kopp kaffe för att skingra ensamheten. Kunna själv, eller med hemtjänsten, gå ut 2-3 ggr/vecka. Träffa människor att man ska få den hjälp man behöver i framtiden, att det ska finnas bra engagerad och välutbildad personal som vill jobba inom äldrevården. Och en bra och trevlig lägenhet då man inte orkar bo kvar i den lägenhet man i nuläget bor i om jag blir så sjuk och dålig att jag inte kan bo kvar hemma, när jag blir gammal, vill jag kunna lita på att kommunen ser till att det finns valmöjligheter om jag vill flytta till ett boende där jag blir omhändertagen. en känsla av valfrihet men även att vård och omsorg är väl utbyggda till att passa individuella behov så långt det är möjligt möjligheter att när orken tryter att få snabb tillgång till äldreboende och omvårdnad med social samvaro Kommunal information om de vårdalternativ som finns efterfrågas och möjligheten till inflytande genom rådslag har uppmärksammats informera om vad som händer om jag skulle bli ensamstående eller sjuk. Var hamnar jag? Vem tar hand om mig? skicka en folder med telefonnummer och namn, vart man vänder sig i olika ärenden. T.ex Hundägare utan koppel på sina hundar. Ryttare som anser att man ska stanna bilen och motorn när man möts. Bilar som kör över järnvägsövergången i 100 km ca. mot rött ljus för att hinna över innan bommarna går ner fortlöpande info om kommunens service Tankar om en mötesplats eller ett allaktivitetshus samt gemensamma aktiviteter återkommer i olika former jag vill att kommunen är lyhörd för olika behov och inte överbeskyddar personer för att man kommit upp i åren. Passivitet leder till skröplighet. Aktivitet till ett friskare liv. Ensamheten kan vara ett hinder för aktivitet därför är stöd och då menar jag inte pengar - till föreningsliv bra. Information via hemsidan - upplåtelse av lokaler - o dyl som inte kostar så mycket - låt folk ta ansvar - det är 22

23 erfarna personer vi är. Alla är inte i behov av hemtjänst och att folk ska bädda deras sängar, många är synnerligen aktiva att möjliggöra en STIMULERANDE tillvaro till de gamla, möjlighet att träffa människor, t ex genom aktivitetscenter som enkelt kan nås 12.3 Infrastruktur Totalt 160 kommentarer, näst vanligast, berör rör infrastrukturfrågor, kommunikation/transport och att kommunen ska fortsätta bevara sin charm alternativt rusta upp vissa områden och/eller vägar. Kommunen skall fortsätta vårda den unika småstadskänslan och bygga vackert, spara på existerande parker och grönområden samt verka för en ännu bättre kollektivtrafik. Kommentarerna rör sig från väldigt specifika önskemål och/eller åsikter till mer allomfattande överexploatera inte. Behåll något av småstadens trivsel och trygghet och närhet. Ständig expansion är inte nödvändig för kommunens överlevnad buss 575 ska gå från Märsta till Sigtuna 3 minuter över varje hel- och halvtimme! måla om vårt bruna Centrum i Märsta i ljusa färger. En eloge till kommunen för all vacker blomsterutsmyckning på sommaren bygg vackert!! Spara parker och grönområden! Anpassa storleken på nybyggena till angränsande äldre bebyggelse! En vacker boendemiljö är viktig för alla, särskilt för barn och äldre som inte är så rörliga och som inte får stimulans genom sitt arbete. För många och för stora förändringar bidrar till ångest och främlingskänsla, inte minst när man börjar bli dement värna om landsbygden, kulturen, naturvärdena och friluftslivet för framtiden. Låt inte exploatörer få åsidosätta fornminneslagar, riksintresse, strandskydd och natur. En god framtid för våra barn och barnbarn ger oss ett gott liv! möjlighet att gå från Väringavägen till stan (trappor den närmsta vägen) anpassning av vägar, stigar för rullatorer att allmänna kommunikationer fungerar för alla, inklusive handikappade värna strandskyddet och exploatera inte landsbygden En annan form av trygghet utöver den sociala och ekonomiska som genererat många kommentarer är trygghet i det offentliga rummet och att alltid kunna känna sig säker på kommunens gator och torg trygghet, har inte sett en polis på 4 veckor patrullerande poliser 23

24 bekämpa buset i kommunen förhindra/minska klotter och sabotage. Ökad närvaro av polis (patrullerande) bättre ordning (utespringande katter, söndertrampade gräsmattor, sönderslagna busshållplatser) 12.4 Politik Totalt 121 kommentarer nämner politikens roll, skattelättnader, påverkan eller sund ekonomi som viktigt för att ge förutsättningar för ett gott liv en sund kommunal politik baserad på ett rimligt skatteuttag lyssna på och tillmötesgå önskemål och krav från kommuninvånare i kommundelarna så att människor kan känna att de något så när kan påverka sin närmiljö sänk kommunalskatten se till att skolan har rätta lärare samt att kommunledningen har personer med engagemang och kompetens någon/några politiker som bär ansvaret ska bestraffas när inget händer Tills sist, men inte minst, finns det de som anser sig ha ett gott liv och att kommunen gör ett bra jobb jag har ett gott liv och funderar inte så mycket över morgondagen. Jag tycker väl i stort sett att vi har en kommun som sköts ganska bra. Jag kan ibland fundera om infrastrukturen (vägar, p-platser, affärer, skolor etc) matchar all nybyggnation. Kanske tål att tänkas på. det ansvaret ligger på mig själv. Jag har aldrig legat kommunen till last och tänker inte göra det i fortsättningen heller jag tycker kommunen redan gör ett föredömligt arbete fortsätt så! promenadstråk och bänkar att sitta på och filosofera. Tycker för närvarande att det är rätt så bra. Tycker att Märsta i sig är väldigt fint ingenting. Jag har det bra som det är 24

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Grästorps kommun Socialförvaltningen

Grästorps kommun Socialförvaltningen SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGEFORMULÄRET I PROJEKTET FALLFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 75-80 år MARS SEPTEMBER 2011 Marianne Henström Maria Toll Resursenheten. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning..4 Syfte.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Hur vill du bo som senior? Rapport från dialogmöte den 12 februari 2014

Hur vill du bo som senior? Rapport från dialogmöte den 12 februari 2014 Hur vill du bo som senior? Rapport från dialogmöte den 12 februari 2014 2 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Genomförande 4 Ämnena som diskuterades 4 Sammanfattning av synpunkter 5 Miljö och boendeform

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Bo bra på äldre dar. En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende. Först några frågor om dig. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten?

Bo bra på äldre dar. En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende. Först några frågor om dig. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten? Bo bra på äldre dar En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende Behöver du hjälp med att fylla i enkäten? Vi tycker att det är att många får möjlighet att delta, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Resultat enkät om boende hösten 2012

Resultat enkät om boende hösten 2012 1(7) Omsorgsförvaltningen Helene Håkansson, 0456-81 63 30 helene.hakansson@solvesborg.se Datum Resultat enkät om boende hösten 2012 Enkäten har genomförts tillsammans med PRO och SPF. Det skickades ut

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Bra boende för äldre på Vikbolandet

Bra boende för äldre på Vikbolandet 1 Bra boende för äldre på Vikbolandet Enkätens omfattning - sammanställning av enkätsvar Enkäten gick ut till personer som fyller 65 år eller mer under 2014 och som den 17 februari 2014 var folkbokförda

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster Frågeguide vid förebyggande verksamhet 2008 Tomelilla kommun Sidan 1 av 7 Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster 1.2. Kön

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5)

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5) 2014-03-01 1( 5) Attraktivt seniorliv På uppdrag av Moderata seniorer i Trelleborg har vi undersökt vad som utgör ett attraktivt liv för seniorer.. Ett gott seniorliv bygger på fyra hörnpelare. Attraktivt

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Förslag från våra Dialog-Caféer

Förslag från våra Dialog-Caféer Förslag från våra Dialog-Caféer Siljansäs den 2 oktober Kommunens insatser (vård och omsorg) (12 röster) - Så länge man kan vill man bo kvar. Viktigt med fungerande hemtjänst. - Större valfrihet i äldreboende

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012

Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012 Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012 Utkast Rev 121004 121011 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...s 3 Resultat.s 4 Bilagor.....s 23 2 Bakgrund och syfte Tyréns AB har genomfört kundundersökningar

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Resultat från Invånarpanelen

Resultat från Invånarpanelen Resultat från Invånarpanelen Tack alla ni som svarat på vad ni förväntar er av morgondagens äldreomsorg! Totalt 166 svar kom in och dessa har nu sammanställts och börjat analyserats i förvaltningen. Samhället

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Nordanstigs kommun Omsorgs- och Lärandenämnden. Redovisning av enkät gällande hur vill invånare i Nordanstigs kommun bo på äldre dar.

Nordanstigs kommun Omsorgs- och Lärandenämnden. Redovisning av enkät gällande hur vill invånare i Nordanstigs kommun bo på äldre dar. Nordanstigs kommun Omsorgs- och Lärandenämnden Redovisning av enkät gällande hur vill invånare i Nordanstigs kommun bo på äldre dar. Redovisning av enkätundersökning i projektet Bo bra på äldre dar. Nordanstigs

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Sammanfattning/Enkel analys av resultatet i korthet! HELHETEN Inga stora skillnader mellan Medley eller Kommunen som utförare! 94% har givit Lundbybadet som

Läs mer

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17 Bo bra hela livet - också när man blir äldre Barbro Westerholm 2010 11 17 Skälen till äldreboendeutredningen 2006-2008 Bristen på platser i särskilt boende Insikten om att det är en myt att alla vill bo

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Stöd för äldre och funktionshindrade i Trollhättan Gemenskap, sysselsättning

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Äldre och Mitt i livet

Äldre och Mitt i livet Socialdemokraterna Haninge Haninge 2008-10-25 Äldre och Mitt i livet Äldreomsorg och aktuella frågor Mitt i livet Socialdemokraterna i Haninge Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Handen T: 08 745 40 74 www.sap.se/haninge

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

(0) nej (1) ja, i viss mån (2) ja, avsevärt. (0) nej. (1) ja, i viss mån

(0) nej (1) ja, i viss mån (2) ja, avsevärt. (0) nej. (1) ja, i viss mån 1 Bilaga 1. CHECKLISTA PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER Lärande och att tillämpa kunskap, kommunikation (Domän 1, 3) Att kunna se och höra det du vill (d110-129). Att kunna ta emot talade meddelanden

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Samtalschema för värdering av stödbehov. Samtalschema

Samtalschema för värdering av stödbehov. Samtalschema Samtalschema 1. Basuppgifter (skall fyllas i av alla) Brukarens namn: Datum: Namn på andra mötesdeltagare: Gift/sambo: Ja Nej Hemmaboende barn: Ja Nej Evt. ålder Vad är bakgrunden för din ansökan? Vilken

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

Förebyggande Hembesök I Lunds kommun

Förebyggande Hembesök I Lunds kommun Förebyggande Hembesök I Lunds kommun Årsrapport 2014 Personer födda 1934 Elisabeth Bennet Bakgrund Det förebyggande hembesöket har varit en permanent verksamhet i Lunds kommun sedan 2011. Syftet med hembesöken

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer