Elnät avgifter och kostnadsdrivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elnät avgifter och kostnadsdrivare"

Transkript

1 Elnät avgifter och kostnadsdrivare

2 Innehåll Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 5 Stora prisskillnader... 6 Tänkbara kostnadsdrivare... 6 Metod... 8 Resultat av regressionsanalysen... 9 Avvikelser från förväntade värden... 9 En jämförelse av toppen och botten Avslutande kommentarer Bilaga: En lektion i ekonometri Bilaga 2: Urval av data Bilaga 3: Tabeller och diagram... 18

3 Sammanfattning och slutsatser Det går inte att förklara den stora prisvariationen i elnäten med hjälp av data om objektiva förutsättningar för verksamheten. När hänsyn tagits till en stor mängd förutsättningar, skiljer priserna sig fortfarande åt över landet med flera tusen kronor. Det dyraste företaget (Blåsjön Nät) är över 4000 kronor dyrare om året än det billigaste (Lidköpings Kommun), när hänsyn tagits till bland annat nätets täthet mätt i meter ledning per kund. Elnäten är en monopolmarknad. På varje ort i Sverige finns bara en nätleverantör. För att skydda konsumenterna från överpriser regleras priserna i elnäten av den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen. Priserna ska enligt ellagen vara objektiva och icke-diskriminerande. Att priserna i elnäten varierar kraftigt över landet är känt sedan länge, och påvisas även i denna rapport. Den centrala frågan är huruvida dessa variationer kan motiveras objektivt. Denna rapport försöker förklara skillnader i pris utifrån objektiva förutsättningar för respektive nätbolag. Data om priser och tekniska omständigheter har hämtats från Energimarknadsinspektionen, som varje år samlar in särskilda tekniska och ekonomiska rapporter från nätbolagen. Resultatet är att ungefär en tredjedel av variationen i pris kan förklaras av objektiva förutsättningar. Den helt dominerande förklaringen är den relativa tätheten i näten, med vilket menas antal meter ledning per kund. Glesa nät, med många meter ledning per kund, är dyrare än täta, typiskt sett. Även sedan ett stort antal objektiva faktorer vägts in i analysen, så går det inte att se ett samband mellan dessa och prisnivåerna. Priset varierar oberoende av de tekniska omständigheter som analyseras. Företag med liknande förutsättningar skiljer sig åt i pris med tusentals kronor per år, för en genomsnittlig småhusägare. Priserna i näten kan till viss del naturligt nog förklaras med hur stora kostnader företagen har per kund. Överraskande nog förklarar detta bara knappt 20 procent av variationen i priser. Nätets relativa täthet förklarar ensamt omkring 26 procent av variationen. När totala kostnader per kund och nätens relativa täthet tillsammans ska förklara prisnivåerna, förklaras cirka 30 procent av variationen. Det ytterligare förklaringsvärde som totala kostnader bidrar med är alltså bara omkring 4 procent. Många modeller och variabler kan konstrueras för att söka svaret på vad som avgör prisen i elnäten. Efter ett stort antal modellkörningar varav endast ett fåtal redovisas här för att skona läsaren dras slutsatsen att nätets täthet är den primära kostnadsdrivaren. Trots att somliga modeller alltså innehåller ett stort antal förklarande variabler, förklaras inte ens i dessa mer än omkring procent av prisvariationen. För att i en slags modellteknisk mening kunna förklara den stora prisvariationen måste vi använda föregående års priser. Höga priser tidigare år hänger ihop med höga priser innevarande år, och tvärtom. Det kommer kanske inte som någon överraskning, men pekar i en viss riktning vad gäller tolkningen av resultaten. Slutsatsen så här långt, med hjälp av de data som Energimarknadsinspektionen förfogar över är att prissättningen i elnäten inte kan förklaras med data om objektiva faktorer om omständigheterna

4 för verksamheten. Priserna har bara delvis en koppling till de tekniska data som Energimarknadsinspektionen har uppgifter om. Konsumenterna betalar alltså olika pris för väsentligen samma vara. Företag med höga priser förefaller vara konsekvent dyra över tid. Det är alltså möjligt för dessa monopolföretag att ligga på en väsentligt högre prisnivå än vad som synes motiverat utifrån objektiva förutsättningar, utan att fastna i den tillsyn som Energimarknadsinspektionen ansvarar för. Villaägarna menar att höga priser i elnäten är ett missförhållande som bör rättas till, genom att tillsynsmodellen skärps, och intäktsramarna sänks.

5 Inledning Tillgång till elleveranser av god kvalitet är en viktig förutsättning för ett fungerande samhälle. Därför övervakas och regleras eldistribution av den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen (EI). EI bestämmer även de så kallade intäktsramarna, som styr vilka priser kunderna betalar. Enligt ellagen ska tarifferna vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. De ska även vara låga och stabila. Kravet om objektivitet innebär att objektiva förutsättningar ska ligga till grund för nivån på tarifferna. Därför är det intressant att jämföra elnät med likartade förutsättningar, och se om även tarifferna ligger på samma nivå. Om de skiljer sig åt finns skäl att ifrågasätta de rådande priserna, och även en möjlighet att lyfta fram goda exempel på elnätbolag som lyckats hålla priserna nere. Denna rapport undersöker vilka faktorer som påverkar elnätstarifferna. Rapporten visar också i vilken mån nätföretag har oförklarligt höga priser, alltså priser som inte kan förklaras med vilka objektiva förutsättningar som råder för verksamheten. Bakgrund Elmarknaden delas in i tre delar: produktion, distribution (nät) och handel. Den sista delen elhandeln avreglerades 1996, och kunderna kan sedan dess välja mellan ett antal olika elhandlare för leveransen av själva strömmen. Konkurrensen på elhandelsmarknaden är förhållandevis hård. I elnäten råder däremot fortfarande lokala monopol. På varje plats i Sverige finns endast en nätleverantör. Den kund som inte är nöjd med kvaliteten eller priset på sitt elnät, kan därför inte byta leverantör, med mindre än att flytta till en annan ort. Att avreglera marknaden för elnät vore emellertid både oekonomiskt och praktiskt omöjligt; att bygga parallella elnät vore både dyrt och opraktiskt. Eftersom de ekonomiska drivkrafterna styr mot endast en leverantör per ort, kallas elnäten (och andra branscher med liknande förutsättningar) för ett naturligt monopol. På alla monopolmarknader riskerar kunderna utsättas för överprissättning. En vinstmaximerande monopolist sätter nämligen priset på en nivå som visserligen maximerar vinsten, men inte den sammanlagda samhällsnyttan. Eftersom elnäten är en del av samhällets infrastruktur är det viktigt att priset sätts rätt, med vilket menas att det sätts på en nivå där de indirekta nyttor som uppstår av elnät vägs in i den totala kalkylen. Priserna i elnäten är därför reglerade. Den ansvariga myndigheten är Energimarknadsinspektionen (EI), som sedan 2012 tillämpar en metod med förhandsgranskning av nätföretagens intäktsramar (totala tillåtna intäkter). När intäktsramarna godkänts av EI sätter nätbolagen själva tarifferna, vilka alltså inte är lika hårt detaljreglerade. Den bärande principen i EI:s bedömning av intäktsramarna är att nätbolagen ska få ersättning dels för drift och underhåll, dels för kapitalkostnaden. Villaägarna menar att kapitalkostnaden övervärderas i prismodellen eftersom den räknas som om näten vore väsentligen nybyggda, trots att de är flera decennier gamla. Däremot ersätts drift och underhåll med hänsyn till nätens verkliga ålder. Villägarna efterlyser därför en ny prismodell.

6 Stora prisskillnader Priserna i elnäten varierar kraftigt. 1 Den första januari 2012 betalade en småhusägare med en årlig användning på kwh mellan och kronor om året för sitt elnät, beroende på var i landet huset stod. Diagrammet beskriver spridningen av priser i landets nätbolag för ett småhus med en årliga användning på kwh. 2 Diagrammet visar att majoriteten av nätbolagen har priser som ligger omkring eller under 6000 kronor om året. Skillnaden mellan högsta och lägsta är nära 5500 kronor. Tänkbara kostnadsdrivare För att förstå hur prisskillnaderna kan vara så stora, jämför denna rapport de objektiva förutsättningar som råder i landets lokala elnät, för att på så sätt se vilka faktorer som kan tänkas orsaka höga priser. I ett inledande skede har korrelationen mellan kostnader per kund och pris beräknats, med resultatet att ungefär 20 procent av prisvariationen förklaras. Det kan tyckas vara en låg siffra. Hur förklaras de övriga 80 procenten om de inte är kopplade till kostnaderna? Icke desto mindre är variabeln kostnad per kund inte en förklaring i sig, utan blott ett steg på vägen i analysen av vilka objektiva faktorer som kan tänkas förklara höga priser. Det som förklarar höga kostnader förklarar också i viss utsträckning höga priser, således. Därför utelämnas i det fortsatta variabeln kostnad per kund, eftersom de mer objektiva, tekniska förutsättningarnas samband med priserna undersöks. Antal kunder är en möjlig förklaringsfaktor. Fler kunder leder till högre kostnader. Å andra sidan blir det fler som delar på kostnaderna, varför tarifferna kan förväntas vara opåverkade. Det kan dock finnas stordriftsfördelar eller nackdelar som påverkar tarifferna. Fler kunder eller ett tätare befolkat 1 Priser som undersökts är årlig kostnad för ett hus med 20 ampers säkring och kwh om året i användning. 2 Alla data kommer från elnätbolagens särskilda tekniska och ekonomiska rapporter, som finns att hämta på Undersökningen har genomförts under hösten 2012, med då tillgängliga data om priser och tekniska uppgifter.

7 nät kan (möjligen) medföra bättre information för nätbolaget om driftsläget, som leder till ett bättre förebyggande arbete. Kunderna kan vidare delas in i hög- och lågspänningskunder, där lågspänningskunderna kan tänkas medföra större kostnader, eftersom de finns längre ut i nätet. Å andra sidan har högspänningskunderna andra krav på nätet, som kan medföra kostnader. Andelen högspänningskunder kan därför vara intressant att undersöka. Antal nätstationer kan också tänkas förklara höga kostnader. Ju fler stationer, desto större både DoU- och kapitalkostnader. Det omvända sambandet är också tänkbart. Fler stationer kan innebära avlastningar i svaga delar av nätet, och förhindra avbrott, vilket sänker kostnader för underhåll. Ledningslängd per kund brukar anges som en viktig kostnadsdrivare. Den ser ut att fånga flera av de förklaringar som angetts ovan, men bör inte förväxlas med dem. Den relativa tätheten i sig drar inte nödvändigtvis i samma riktning som sina ingående delar långa ledningar respektive många kunder. Fler kunder som delar för kostnaden av en ledning leder naturligtvis till lägre priser per kund, och tvärtom. Men ett tätt nät kan i och med själva tätheten drabbas av kostnader som ett glest slipper. Exempelvis är det sannolikt att ett tätt nät har mer asfalt och bebyggelse att förhålla sig till, vilket torde driva kostnaderna. Nätförluster utgör en betydande del av nätbolagens kostnader. Om ett nät av någon anledning har högre nätförluster än ett annat, kan det synas på tarifferna. Ledningslängd per nätstation kan sägas vara ett annat mått på nätets täthet. Variabeln kan fånga upp delar av de resonemang som förs ovan, och också ha ett eget förklarande värde. Det ena täta nätet (stadsnät) kan skilja sig från det andra vad gäller tätheten av stationer, därför att näten behöver klara av olika saker. Hur mycket energi en lågspänningskund använder i genomsnitt kan tänkas påverka kostnaderna. Hög energianvändning kan ge trängsel i nätet, högre förluster och balansproblem. Å andra sidan kan hög energianvändning från lågspänningskunder också vara ett tecken på att nätet har ett stort antal industrikunder, som använder nätet mest under låglasttimmar, vilket kan tänkas samvariera med lägre kostnader, eftersom nätet används effektivt. Det är också möjligt att ett nätbolag anpassat just tariffen för småhus efter hur stor del av nätets kapacitet som motiveras av småhus. I så fall är det sannolikt att småhus med en högre energianvändning än lägenhetskunder, också bär en större del av kapitalkostnaderna, och att vi därför ser ett positivt samband mellan denna variabel och tariffen för småhus. Energianvändning (kwh) per lågspänningskund undersöks därför. Näteffekt och Maxeffekt är ett mått på nätets kapacitet, och torde verka kostnadsdrivande. En hög maxeffekt kan också tänkas samvariera med större balansproblem, vilket också kostar. Som framgår går det att formulera många hypoteser om vad som driver kostnader i elnäten. Det vore möjligt att ta in ännu fler förklarande variabler, men knappast meningsfullt. Tidigare studier har tvärtom undersökt färre. Denna rapport tar in så pass många förklaringsvariabler för att kunna ge bättre prediktioner (det vill säga förutsägelser om förväntade priser). Icke desto mindre måste de variabler som används naturligtvis ha ett tänkbart samband med tarifferna.

8 Tariff Metod Genom att använda en metod som kallas regressionsanalys, går det att samtidigt väga in variablerna ovan och se hur de samvarierar med den variabel vi vill förklara: den årliga kostnaden för en normalvilla (20 ampers säkring och kwh/år). För att få en första bild av hur respektive förklaringsvariabel samvarierar med vår beroende variabel (kostnaden för småhuset) produceras ett scatter-diagram för varje variabel. Ett av dessa presenteras nedan, och fler i tabellbilagan. Diagrammet nedan visar samvariationen mellan antalet meter ledning per kund och tariffen. Glesare nät ser ut att samvariera med högre tariff. Detta bekräftas när korrelationen beräknas. Nätets relativa täthet utmärker sig bland de tänkbara kostnadsdrivarna. Resultaten för de övriga redovisas i tabellbilagan. Sammanfattningsvis syns ingen eller mycket liten samvariation mellan övriga varialer och tarifferna. Att utföra en regressionsanalys är enkelt uttryckt att med matematiska metoder dra ett streck genom scatterdiagrammet. Strecket kan liknas vid ett medelvärde, som beräknas för varje punkt längs axeln. Medelvärdet för tariffer för nät med 200 meter ledning per kund är således cirka 6500 kronor, när diagrammet nedan avläses Meter ledning per kund Diagrammen (och tabellen som sammanfattar dessa i tabellbilagan) är så kallade unika samband, det vill säga samband som syns när endast en variabel i taget plottas mot tarifferna. För att undersöka

9 materialet djupare behöver vi utföra vad som kallas en multipel regressionsanalys. För en djupare förståelse vad det innebär hänvisas till bilaga 1. Resultat av regressionsanalysen Ett stort antal kombinationer av förklarande variabler har testats som modell att förklara prisvariationerna. I tabellbilagan redovisas den huvudsakliga analysen, men av utrymmesskäl inte alla körningar och siffror. För att göra en lång historia kort, så visar sig Ledningslängd per kund som väntat vara den enda variabel som både har en naturlig koppling till tariffnivån, ett statistiskt säkerställt samband när även andra faktorer vägs in samtidigt och en effekt som inte är försumbart liten. Avvikelser från förväntade värden Utifrån den ursprungliga modellen (med många förklaringsvariabler) skapas så kallade residualer, med vilket menas avvikelse från det medelvärde som förväntas givet värdet på de förklarande variablerna. I diagrammet ovan utgörs denna avvikelse av avståndet i höjdled från linjen. Avvikelserna från det förväntade värdet för varje företag redovisas nedan. 3 Avvikelsen kan sägas beskriva hur mycket dyrare ett företag är jämfört med medlet för företag som har samma egenskaper som företaget i fråga. Per definition är cirka hälften av företagen billigare än medlet. På en konkurrensutsatt marknad skulle de billigaste företagen ha en konkurrensfördel och vinna marknadsandelar. En mer relevant jämförelse kan därför vara att jämföra inte med medlet, utan med det bästa företaget. Den jämförelsen sker i kolumnen Avvikelse från toppen. Nätföretag Tariff 2012 Förväntad tariff Avvikelse från medelnivå givet täthet Avvikel se från toppen Blåsjön Nät AB kr kr kr kr Viggafors Elektriska Andelsförening UPA kr kr kr kr Kviinge El AB kr kr kr kr Sävsjö Energi AB kr kr kr kr Årsunda Kraft & Belysningsförening upa kr kr kr kr Kraftringen Nät AB (Kreab Energi) kr kr kr kr LJW Nät HB kr kr kr kr Härjeåns Nät AB kr kr kr kr Ålem Energi AB kr kr kr kr Sölvesborgs Energi & Vatten AB kr kr kr kr Skurups kommun kr kr kr kr 3 Det faktum att förklaringsvariablerna inte faller ut signifikant spelar här mindre roll, eftersom syftet inte är att bevisa kausalitet, utan att förklara de rådande priserna så mycket som möjligt.

10 Nätföretag Tariff 2012 Förväntad tariff Avvikelse från medelnivå givet täthet Avvikel se från toppen Skånska Energi Nät AB kr kr kr kr Åkab Nät & Skog AB kr kr kr kr Göteborg Energi Nät AB kr kr kr kr Öresundskraft Nordvästra Skåne AB kr kr 936 kr kr Vaggeryd Kommuns Elverk kr kr 875 kr kr Västerbergslagens Elnät AB kr kr 863 kr kr Affärsverken Karlskrona AB kr kr 857 kr kr Brittedals Elnät Ek för kr kr 844 kr kr Öresundskraft AB kr kr 789 kr kr Norrtälje Energi AB kr kr 781 kr kr Dala Elnät AB kr kr 777 kr kr Sevab Nät AB kr kr 745 kr kr Elverket Vallentuna AB kr kr 691 kr kr Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek kr kr 683 kr kr för Karlsborgs Energi AB kr kr 676 kr kr Sjöbo Elnät AB kr kr 656 kr kr Filipstad Energinät AB kr kr 652 kr kr Oskarshamn Energi Nät AB kr kr 628 kr kr Alvesta Elnät AB kr kr 613 kr kr Vimmerby Energi & Miljö AB kr kr 597 kr kr Bengtsfors Energi Nät AB kr kr 577 kr kr Olofströms Kraft Nät AB kr kr 571 kr kr Karlshamn Energi AB kr kr 527 kr kr Fortum Distribution AB (Västra Svealand) kr kr 524 kr kr Hamra Besparingsskog kr kr 477 kr kr Linde Energi AB kr kr 451 kr kr Ale Elförening ek för kr kr 445 kr kr Närkes Kils Elektriska Ek för kr kr 445 kr kr Nossebroortens Energi ek för kr kr 436 kr kr Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening upa kr kr 425 kr kr Kristinehamns Elnät AB kr kr 423 kr kr Tidaholms Elnät AB kr kr 418 kr kr Västra Orusts Energitjänst ek för kr kr 413 kr kr Ystad Energi AB kr kr 404 kr kr Nybro Elnät AB kr kr 404 kr kr Dala Energi Elnät AB kr kr 402 kr kr Mjölby Kraftnät AB kr kr 397 kr kr Östra Kinds Elkraft ek för kr kr 397 kr kr Rödeby Elverk ek för kr kr 378 kr kr

11 Nätföretag Tariff 2012 Förväntad tariff Avvikelse från medelnivå givet täthet Avvikel se från toppen Karlskoga Elnät AB kr kr 364 kr kr Österlens Kraft AB kr kr 340 kr kr Vetlanda Energi & Teknik AB Vetab kr kr 329 kr kr Öresundskraft Ängelholm AB kr kr 309 kr kr Envikens Elnät AB kr kr 301 kr kr Borås Elnät AB kr kr 293 kr kr Hedemora Energi AB kr kr 285 kr kr Skara Energi AB kr kr 273 kr kr Sandviken Energi Elnät AB kr kr 270 kr kr Falu Elnät AB kr kr 270 kr kr Björklinge Energi ek för kr kr 268 kr kr Utsikt Katrineholm Elnät AB kr kr 250 kr kr Vattenfall Eldistribution AB (Norrnät) kr kr 244 kr kr E.ON Elnät Sverige AB (Syd & Mellersta) kr kr 244 kr kr Smedjebacken Energi Nät AB kr kr 226 kr kr Ulricehamns Energi AB kr kr 221 kr kr Arvika Teknik AB kr kr 221 kr kr E.ON Elnät Sverige AB (Nord) kr kr 219 kr kr Vallebygdens Energi ek för kr kr 213 kr kr Borgholm Energi Elnät AB kr kr 210 kr kr Falbygdens Energi Nät AB kr kr 185 kr kr Bjärke Energi ek för kr kr 182 kr kr Degerfors Energi AB kr kr 174 kr kr Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB kr kr 167 kr kr Härryda Energi AB kr kr 153 kr kr AB Borlänge Energi Elnät kr kr 111 kr kr Nynäshamn Energi AB kr kr 108 kr kr Karlstads Elnät AB kr kr 98 kr kr Carlfors Bruk E Björklund & Co KB kr kr 83 kr kr Telge Nät AB kr kr 62 kr kr Gotlands Energi AB kr kr 53 kr kr Hallstaviks Elverk Ek för kr kr 48 kr kr Värnamo Elnät AB kr kr 48 kr kr Emmaboda Elnät AB kr kr 44 kr kr Tranås Energi AB kr kr 40 kr kr Österfärnebo El ek för kr kr 32 kr kr Gislaved Energi AB kr kr -15 kr kr Herrljunga Elektriska AB kr kr -19 kr kr AB Kramfors Energiverk kr kr -26 kr kr

12 Nätföretag Tariff 2012 Förväntad tariff Avvikelse från medelnivå givet täthet Avvikel se från toppen Kalmar Energi Elnät AB kr kr -41 kr kr Hjo Energi AB kr kr -49 kr kr Fortum Distribution AB (Södra Norrland) kr kr -56 kr kr Oxelö Energi AB kr kr -57 kr kr Vara Energi ek för kr kr -73 kr kr Nacka Energi AB kr kr -86 kr kr Mölndal Energi Nät AB kr kr -102 kr kr Fortum Distribution AB (Stockholm) kr kr -118 kr kr Habo Kraft AB kr kr -127 kr kr Partille Energi Nät AB kr kr -131 kr kr Västerviks Kraft Elnät AB kr kr -139 kr kr Övik Energi Nät AB kr kr -160 kr kr Hjärtums Elförening Ek För kr kr -191 kr kr Mälarenergi Elnät AB kr kr -192 kr kr Fortum Distribution AB (Västkusten) kr kr -196 kr kr Nässjö Affärsverk Elnät AB kr kr -197 kr kr E.ON Elnät Stockholm AB kr kr -216 kr kr Olseröds Elektriska Distributionsförening upa kr kr -230 kr kr Sandhult-Sandared Elektriska ek för kr kr -269 kr kr Hofors Elverk AB kr kr -280 kr kr Växjö Energi Elnät AB kr kr -285 kr kr Uddevalla Energi Elnät AB kr kr -302 kr kr Jönköping Energinät AB kr kr -303 kr kr Vattenfall Eldistribution AB (Södra & Mellersta)' kr kr -315 kr kr Grästorps Energi Ek för kr kr -320 kr kr Gävle Energi AB kr kr -332 kr kr Ronneby Miljö och Teknik AB kr kr -350 kr kr Sundsvall Elnät AB kr kr -356 kr kr Kungälv Energi AB kr kr -358 kr kr Almnäs Bruk AB kr kr -372 kr kr Ljusdal Elnät AB kr kr -381 kr kr Jämtkraft Elnät AB kr kr -390 kr kr Töre Energi ek för kr kr -416 kr kr Boo Energi ek för kr kr -435 kr kr C4 Elnät AB kr kr -452 kr kr Skellefteå Kraft Elnät AB kr kr -453 kr kr Mariestad Töreboda Energi AB kr kr -459 kr kr Utsikt Nät AB kr kr -478 kr kr Höganäs Energi AB kr kr -488 kr kr

13 Nätföretag Tariff 2012 Förväntad tariff Avvikelse från medelnivå givet täthet Avvikel se från toppen Eksjö Elnät AB kr kr -518 kr kr Umeå Energi Elnät AB kr kr -531 kr kr Söderhamn Elnät AB kr kr -539 kr kr Elektra Nät AB kr kr -594 kr kr Landskrona Energi AB kr kr -599 kr kr Malungs Elnät AB kr kr -605 kr kr Mellersta Skånes Kraft kr kr -609 kr kr LEVA i Lysekil AB kr kr -627 kr kr Näckåns Elnät AB kr kr -635 kr kr Bergs Tingslags Elektriska AB kr kr -645 kr kr Falkenberg Energi AB kr kr -745 kr kr Södra Hallands Kraft ek för kr kr -808 kr kr Bromölla Energi & Vatten AB kr kr -810 kr kr Tibro Energi AB kr kr -816 kr kr Trelleborgs Kommun kr kr -893 kr kr Härnösand Elnät AB kr kr -900 kr kr Varberg Energi AB kr kr -939 kr 992 kr Staffanstorps Energi AB kr kr -959 kr 972 kr Halmstads Energi och Miljö Nät AB kr kr -965 kr 966 kr Lerum Energi AB kr kr -973 kr 958 kr Götene Elförening ek för kr kr kr 860 kr Bjäre Kraft ek för kr kr kr 762 kr Varbergsortens Elkraft kr kr kr 617 kr Ljungby Energinät AB kr kr kr 570 kr Trollhättan Energi Elnät AB kr kr kr 550 kr Bodens Energi Nät AB kr kr kr 543 kr Kvänumbygdens Energi ek för kr kr kr 452 kr Vinninga Elektriska Förening Ek För kr kr kr 434 kr Larvs Elektriska Distributionsförening kr kr kr 364 kr Skövde kommun kr kr kr 346 kr AB PiteEnergi kr kr kr 340 kr Luleå Energi Elnät AB kr kr kr 72 kr Lidköpings kommun kr kr kr 0 kr

14 En jämförelse av toppen och botten I syfte att undersöka om det finns några uppenbara skillnader mellan de enligt tabellen ovan tio billigaste och tio dyraste företagen sammanställs tabellen nedan. Tariff 2012 Antal kunder 2011 Ledning (m)/kund 2011 Överklagat Förslag (tkr) Andel beviljat Beslutad intäktsram (tkr) Medel (10 billigaste företagen) kr av % Medel (10 dyraste företagen) kr av % Spann (10 billigaste företagen) Spann (10 dyraste företagen) Som synes rymmer båda grupperna både stora och små företag, glesa och täta nät, och stora och små intäktsramar. Förutom tariffen skiljer sig grupperna åt endast vad gäller överklagande av intäktsramarna. Bland de tio dyraste har 6 överklagat sin intäktsram. Bland de tio billigaste endast två. Avslutande kommentarer Priserna i landet elnät varierar kraftigt, och bara en mindre del av prisvariationen kan förklaras med objektiva data om verksamhetens förutsättningar. Företag med snarlika egenskaper skiljer sig stort i pris. Det är uppenbarligen möjligt att bedriva elnätsverksamhet till lägre priser än av många nätföretag håller idag. Den prismodell som Energimarknadsinspektionen använder för att bestämma intäktsramarna baseras på antagandet att näten är väsentligt yngre än vad de är i verkligheten, vilket styr mot högre priser. För perioden låter myndigheten visserligen bara en tredjedel av de på detta sätt framräknade prishöjningar slå igenom, men under kommande år kommer det få fullt genomslag, och höja priserna. Villaägarna föreslår därför att prismodellen görs om, så att nätens verkliga ålder reflekteras i prissättningen. Om så inte sker, kommer kunderna betala flera gånger för samma nät, vilket är orimligt.

15 Bilaga: En lektion i ekonometri För att väga samman de förklarande variablerna, och se vilket samband som respektive variabel har med avgiften när inflytandet av de andra variablerna har tagits hänsyn till, utför vi av en så kallad regressionsanalys. Det innebär att vi skapar en förklaringsmodell som i princip ser ut så här: Avgift = A + b*variabel 1 + c*variabel 2, där A är en konstant, och b och c kan sägas vara det unika sambandet mellan variabeln och avgifterna. Poängen med analysen är att skilja skenbara samband (fotstorlek i exemplet nedan) från äkta (ålder i exemplet nedan). En modell som den ovan kan grafiskt illustreras med ett tredimensionellt diagram: I diagrammet syns hur ålder, fotstorlek och läskunnighet växer tillsammans. Ur detta diagram kan vi inte se vilken variabel som en den riktiga förklaringen och vilken som är den skenbara. När varje årskull studeras för sig i separata diagram ser det ut enligt nedan. Från vänster till höger, uppifrån och ner, redovisas åldrarna 5 till 11. Läskunnighet mäts på den vertikala axeln, och fotstorlek på den horisontella. Varje kryss är ett barn (fetare kryss är flera kryss.)

16 Av dessa diagram framgår tydligt att fotstorleken inte har något samband med läskunnigheten. Om vi istället gör ett diagram per varje fotstorlek, där vi plottar ålder mot läskunnighet, framträder en annan bild. På grund av för få observationer per fotstorlek blir inte alla diagram helt tydliga, men för att illustrera poängen visas nedan fotstorlek 29, med ålder på den horisontella axeln och läskunnighet på den vertikala. Trenden framträder tydligt. Högre ålder hör samman med bättre läskunnighet. Denna procedur visar vad en regressionsanalys gör, nämligen sorterar ut förklaringsvärdet och visar vilken variabel som är den verkliga förklaringen. De exakta matematiska metoderna redovisas inte här. För det hänvisas till valfri lärobok i ekonometri.

17 Bilaga 2: Urval av data Endast företag som redovisat en tariff för 2012 för kundkategorin 20 Amper kwh per år ingår i studien. I några fall redovisas flera priser per REL-nummer. För att undvika att samma nät förekommer flera gånger i undersökningen har följande dubbletter raderats. REL00860 REL00860 REL00869 REL00884 REL00885 REL00886 REL00886 REL00886 REL00886 Fortum Distribution AB (Norra Vansbro) Fortum Distribution AB (Norra Dalarna) Dala Energi Elnät AB (Gagnef) Fortum Distribution AB (Ekerö) Gävle Energi AB (Hedesunda) Kraftringen Nät AB (Höör) Kraftringen Nät AB (Lunds Energi AB) Kraftringen Nät AB (Ringsjö) Kraftringen Nät AB (Kreab Öst) Företag som redovisat noll meter ledning per kund är uteslutna. Resultatet för LKAB nät redovisas inte, eftersom det verkar under speciella förutsättningar.

18 Bilaga 3: Tabeller och diagram Scatterdiagram över unika samband. I förekommande fall är diagrammen in-zoomade så att enstaka extremvärden inte syns. Inga observationer har dock tagits bort när korrelationskoefficienten beräknats. I diagrammet antal kunder faller de fyra största utanför bilden i det in-zoomade diagrammet. Den fullständiga bilden visas också.

19 Pearson Correlation Coefficients, N = 162 Prob > r under H0: Rho=0 Tariff # Nätstationer 2011 Ledning (m)/nätstation 2011 Antal kunder 2011 Ledning (m)/kund 2011 Näteffekt (MW) 2011 Maxeffekt (MW) 2011 Nätförlust (MWh) 2011 kwh/lsp-kund 2011 Andel Hsp < <

20 Tabellen nedan visar resultatet av regressionen av en modell med alla förklaringsfaktorer ovan. Använda kwh per lågspänningskund uppvisar ett statistiskt säkerställt samband, men storleken på effekten förefaller försumbar. Detsamma gäller för variabeln Maxeffekt. Med vissa andra varianter av modellen blir dessa variabler emellertid ibland icke-signifikanta. Antal nätstationer samvarierar positivt med tarifferna (på femprocentsnivån). Detta kan bero på den förklaring som skisserades ovan, men också vara en funktion av att de stora nätföretagen (med många kunder) har både fler stationer och högre tariffer. När modellen sålunda renodlas och körs på de signifikanta variablerna blir resultatet enligt nedan.

21 Resultaten står sig. För att få en uppfattning om vilka variabler som har ett avgörande inflytande skapas beta-koefficienter. Variabel Estimat Standardavvikelse Beta-koefficient Antal nätstationer 0,1787 0,0486 0,0087 Ledning (m) per kund 7,0850 1,0254 7,2646 Maxeffekt (MW) -1,4916 0,5242-0,7818 kwh/lsp-kund -0,0020 0,0009 0,0000 Resultaten visar att meter ledning per kund har det i särklass största inflytandet. Det förhållandevis låga antalet observationer gör att justerad R2 är ett relevant mått på modellens förklaringsvärde. Ytterligare ett sätt att bestämma vilka variabler som har stort förklaringsvärde är att jämföra justerade R2-värden. Varje enskild variabels justerade Rs-värde visas i tabellen. Justerad Variabel R2 Antal nätstationer 4,53% Ledning (m) per kund 26,79% Maxeffekt (MW) 0,40% kwh/lsp-kund 0,62% Ledningslängd per kund förefaller stå ut som den viktigaste förklaringen.

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2011-04-08 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Avvikelse från medel. Tariff 2012. Avvikelse från toppen

Avvikelse från medel. Tariff 2012. Avvikelse från toppen BLEKINGE KARLSHAMN REL00089 Karlshamn Energi AB 5 621 kr 527 kr 2 458 kr REL00143 Olofströms Kraft Nät AB 6 535 kr 571 kr 2 502 kr KARLSKRON A Affärsverken Karlskrona AB 5 840 kr 857 kr 2 788 kr REL00091

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 212 Matz Tapper 214-2-21 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Statistikens omfattning... 3 1.2 Deltagande elnätsföretag 212... 3 2 Sammanfattning 5 3 Tabeller 6 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

Så miljövänliga är elbolagen

Så miljövänliga är elbolagen Så miljövänliga är elbolagen Siffran till vänster anger hur stor andel av företagets el som kommer från förnybara källor, vilket också är den siffra som avgör placering i rankningen. Pilarna i den högra

Läs mer

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag du nog inte borde valt 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag som du kanske borde ha undvikit 2009: Ljusdal Energi Försäljning SEVAB Energiförsäljning Habo Energi Rödeby Energi

Läs mer

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sveriges bästa elhandlare 2009: UPPSALA EL Sveriges näst bästa elhandlare 2009: SKELLEFTEÅ KRAFT Sveriges tredje

Läs mer

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 201104-15 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 21 Matz Tapper 211-12-21 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Statistikens omfattning... 4 1.2 Deltagande elnätsföretag 21... 4 2 Sammanfattning 6 3 Tabeller 7 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Antal ordinarie medlemmar:169 st AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Box 82 828 22 EDSBYN Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23 KARLSKRONA

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Antal ordinarie medlemmar:168 st AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Box 82 828 22 EDSBYN Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23 KARLSKRONA

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 2013 Matz Tapper 2014-08-20 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Statistikens omfattning... 3 1.2 Deltagande elnätsföretag 2013... 3 2 Sammanfattning 5 3 Tabeller 6 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Totalt kostnad per år inklusive moms Uppgifterna gäller från 1 januari 2005 och 1 januari 2006 Myndighetsavgifter ingår Kommun Nätföretag

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Kommun Sorterat nätbolag 2004 2005 2005 jfr 2004 Stockholms län Norrtälje Norrtälje Energi AB 5768 6193 7% Solna Vattenfall Eldistribution AB, Huvudsta 5745 6065 6% Sundbyberg Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i

Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

Ranking elpris hela femtonmånadersserier - fasta 1-årsavtal.

Ranking elpris hela femtonmånadersserier - fasta 1-årsavtal. 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 1 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 2 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 3 5 Avtal 1 år ( 1-3) Karlstads Energi AB 83.54 1 5 Avtal 1 år ( 1-3) Karlstads

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Sverigerapport 2011. Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling!

Sverigerapport 2011. Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Sverigerapport 2011 Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! 1 Innehållsförteckning 1. En innovativ marknadsundersökning i tiden.... 2 1.2

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se FJÄRRVÄRME Adresser ll ärrvärmeföretag Adressuppgi erna är hämtade från Svensk Fjärrvärmes medlemsförteckning. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se Alingsås Energi

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Villa med fjärrvärme med en årsförbrukning på 20 000 kwh Totalpris öre/kwh inklusive moms.

Villa med fjärrvärme med en årsförbrukning på 20 000 kwh Totalpris öre/kwh inklusive moms. Stockholms län - kommun Ort Företag 2004 2005 2005 jfr 2004 Stockholm -centrala Fortum Värme, AB 83,5 87,8 5% Stockholm -närvärme Fortum Värme, AB 83,5 87,8 5% Stockholm -södra Fortum Värme, AB 83,5 87,8

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

EFAs Medlemsförteckning september 2014

EFAs Medlemsförteckning september 2014 Aktiebolaget SVAFO 42 611 23 NYKÖPING +4687395000 Ale El-förening ek. för. 33 449 14 ALAFORS +46303332400 ATS Kraftservice AB 58 711 30 LINDESBERG +4658113320 Barsebäck Kraft AB 51 246 25 LÖDDEKÖPINGE

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Elkostnad 2014 - rörliga avtal. 08:38 Thursday, May 7, 2015 1

Elkostnad 2014 - rörliga avtal. 08:38 Thursday, May 7, 2015 1 - rörliga avtal. 08:38 Thursday, May 7, 2015 1 Elhandlare Elomr. 1 Rörligt pris elområde 1 Karlstads Energi AB 79.51 1 325 15 902 Karlstads Energi AB 1 2 Rörligt pris elområde 2 Karlstads Energi AB 79.53

Läs mer

Tillsvidarepriserna under första halvåret 2010. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tillsvidarepriserna under första halvåret 2010. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tillsvidarepriserna under första halvåret 2010 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Inledning Sedan 1996 är elhandelsmarknaden avreglerad och företag kan fritt etablera sig som leverantör av el till

Läs mer

Fd. vd på Skara Energi AB. Ett företag som ägs av Skara kommun till 100 %.

Fd. vd på Skara Energi AB. Ett företag som ägs av Skara kommun till 100 %. Jonny Blomqvist Fd. vd på Skara Energi AB. Ett företag som ägs av Skara kommun till 100 %. Talesperson för Forum för nordisk energimarknad och motståndare till förslaget om att införa SCM med En kontakt

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

EFAs Medlemsförteckning maj 2015

EFAs Medlemsförteckning maj 2015 AB Edsbyns Elverk 12 828 22 EDSBYN +4627127400 AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad 667 115 77 STOCKHOLM +4686717000 AB Helsinge Elhandel 2 828 22 EDSBYN +4627127400 ABEKA El & Kraftanläggningar AB

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Elhandlarranking Elområde 2

Elhandlarranking Elområde 2 Elhandlarranking Elområde 2 November december 2011 Gävle Energi erbjöd de lägsta priserna på ettårskontrakt i elområde 2 under november och december 2011. En småhusägare med en årlig användning om 20 000

Läs mer

Elnätpriser 2008-2009

Elnätpriser 2008-2009 Elnätpriser 2008-2009 Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 4 3. Syfte, metod och avgränsningar... 5 4. Resultat... 6 4.1 De högsta och lägsta elnätpriserna 2009...

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt TWh 20 15 10 Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt Bioenergi Värmepump 5 Hetvatten Övrigt Spillvärme El Kol Fossil gas Olja Fjärrvärmeföreningen har vid Bioenergis pressläggning nästan sin statistik färdig.

Läs mer

Anslutningspris för fiber till villa

Anslutningspris för fiber till villa Anslutningspris för fiber till villa Karin Fransén PTS/KM1 Post- och telestyrelsen Undersökning om anslutningspris 2014 Del i PTS rapport Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2014, publiceras

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus

Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. FJÄRRVÄRMEFÖRETAGENS MONOPOL INNEBÄR MARKNADSMÄSSIGA BRISTER 3 3. KONSUMENTENS STÄLLNING MÅSTE

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer