Hyresrätten och ägandemedvetandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyresrätten och ägandemedvetandet"

Transkript

1 Håkan Forsell Hyresrätten och ägandemedvetandet Underlag till Newsmills artikelseminarium om hyresrätten, maj Hyresrätten i Sverige historisk bakgrund Hyresrättens historiska uppkomst kan sammanfattas med att det var en upplåtelseform som emanerade ur ett samhälle med fundamental ojämlikhet i egendomsförhållanden, hög omsättning på arbetskraft, ständiga flyttströmmar, och en tilltagande urban koncentration av ekonomiska nyckelfunktioner och marknadsdynamik. Den osäkra hyresrättsupplåtelsen reglerades överallt i Europa i början av talet. Kontraktsrelationen mellan uthyrare och hyresgäst kom att präglas av vissa hänsynstaganden och förpliktelser. Detta motiverades olika i olika länder: i Sverige stod det sociala skyddet av den svagare hyresgästen i förgrunden. I Tyskland dominerades lagstiftningen av synen på ett säkrare skydd av medelklassens investeringar. Resultatet blev ändå tämligen likartat i bägge länderna. Ett avgörande steg för att betona hyresrätten som en fullgod boendeform för familjebildning och social stabilitet skedde med de omfattande hyresregleringslagstiftningarna under första världskriget. Lagstiftningarna var ett viktigt ingrepp över hela Europa som förebådade en organiserad social fördelningspolitik av mycket större skala. Noteras ska att Sverige var det första land i Europa som 1923 återgick till en oreglerad hyresmarknad. Om hyresregleringen under första världskriget hade uppfattats som en klasslagstiftning kom de tilltagande striderna på hyresmarknaden under slutet av och talet att förstärka denna uppfattning. Mellankrigstidens oro med hög arbetslöshet och starka politiska positioneringar gick starkt genomslag också på hyresmarknaden. I början av talet var strider mellan hyresvärdar och socialistiska och kommunistiska partigrupperingar vanliga i t.ex Stockholm och Göteborg. Sveriges fastighetsägareförbund utropade sig till en kamporganisation för äganderätten i början av talet och enskilda fastighetsägare tillgrep även lockout- metoder mot sina hyresgäster för att komma tillrätta med bristande betalningsmoral eller mer organiserade protester mot hyror och vräkningar. När i praktiken alla europeiska länder återigen införde hyreslagar under andra världskriget gjordes det utifrån de erfarenheter som första världskrigets regleringar hade givit, men även utifrån den uppenbara sociala oro som en uppfattad orättvis hyresmarknad kunde skapa i större städer. Myndigheterna ansåg också att det fanns en nödvändighet att skydda vanliga människor mot spekulation i dyrtid. I den svenska koalitionsregeringen under kriget fanns det inte någon avvikande mening till beslutet att införa hyresregleringen från år

2 Den Bostadssociala utredningen ( ) denna vattendelare i svensk bostadspolitik gav ett underbetyg (faktum är att underbetyg är att formulera sig lindring) snarare: en bankruttförklaring av den privata hyresmarknaden. Hyresvärdars vinstoptimering ansågs hota nationalekonomi, hälsa, demografi och arbetsmarknad i svenska städer vid tiden omkring andra världskriget. Valet att samla den stora bostadspolitiska satsningen under efterkrigstiden kring icke- vinstdrivande, allmänna bostadsföretag, kraftiga subventioner till uppförandet av flerfamiljshus med kommunerna som huvudmän (som skulle fungera som korrektiv till marknaden) och en integrerad hyresmarknad med både vinstdrivande och icke- vinstdrivande aktörer dessa satsningar har många förklaringar, men en inte oviktig var den dåvarande socialdemokratiska maktelitens förakt för den privata hyresvärden. Ser vi bara till Stockholm år 1945 så ägde privata fastighetsägare närmare 82 procent av alla bostadshus i stadens centrala delar. Fram till 1977 tappade gruppen cirka 50 procent av sin marknadsandel till kommunens bostadsbolag. Efter 1980 har minskningen i andelen privatägda hyresfastigheter framför allt skett på grund av att fastigheterna har sålts till bostadsrättsföreningar. I dag är andelen privatägda hyreshus i innerstaden drygt 30 procent av den totala bostadsstocken. Det handlar med andra ord om en dramatisk förändring av ägandeförhållandena av flerbostadshus i Stockholm, som har fått avgörande betydelse för bostadsmarknadens utformning, bostadsförsörjningens samhällsekonomiska förpliktelser och äganderättens sociala och ekonomiska struktur. Hyresrättens problematik Historien om den folkhemska bostadspolitikens uppbyggnad under och 50- talet och den kraftfulla uppväxlingen av denna politik på och 70- talet är grundligt undersökt och analyserad. Den ekonomiska verksamheten inom hyressektorn styrdes över till kommunala aktörer. Markanvisning, lån, upprustningkrav och begränsade möjligheter att ta ut högre hyror gjorde att stora delar av det äldre fastighetsbeståndet förföll. Hyresregleringar hade inte bara i svenska städer, utan i hela hela Europa, skapat splittring på hyresmarknaden mellan hyror i gamla fastigheter och nybyggda. Att riva och bygga nytt blev inte sällan ett sätt att öka vinsterna för privata hyreshusägare. Samtidigt blev kommunala bostadsföretag överetablerade i förorternas hyresmarknader. Den gradvisa liberaliseringen av bostadsmarknaden under och talet kom i förlängningen också att innebära att det uppkom transparens i andra upplåtelseformer, som bostadsrätten, och att ombildningar stegvis blev en lösning på den knut som hyresmarknaden länge hade kommit att utgöra. Dessa saker är kända. Jag ska därför zooma in några teman och frågekomplex som kan vara värda att se närmare på ur dagens perspektiv och inför framtiden. 1. Bostadspolitiken analyseras separat och utan kontext Det råder i dag en sammanhangslös fokusering på bostadsfrågan. Debatten handlar inte också om vad för slags samhälle och vad för slags stad som vi egentligen vill ha. Detta trots att boendets former har en sådan grundläggande inverkan på stadsmiljö, stadsliv, kultur och ekonomi och vise versa. Det kan synas vara en nyurbanistisk klatschighet att hävda att det råder framför allt inte bostadsbrist, utan stadsbrist, men oavsett vad man tycker om förtätningar eller grönstråk, radhus eller punkthus, NIMBYism eller 2

3 YIMBYism så är det den grundläggande föreställningar om vad staden utgör för social form som måste tas med i diskussionen av bostadsmarknaden och bostadspolitiken. Ponera att vi skulle bekänna oss till en blandad stad där olika funktioner och medborgare är verksamma och närvarande samtidigt på gemensamma platser; att vi skulle vilja ha begränsad social och ekonomisk ojämlikhet mellan medborgare, att vi skulle vilja ha en meritokrati med jobb- och utbildningsmöjligheter för flertalet ja, då krävs det en mycket mer aktiv stat inom bostadssektorn än vad som är fallet i dag. Bostadsfrågan är ju en bärande del i en ännu större fråga som kräver större öppenhet i debatten: hur vill vi ordna våra städer och därmed vår framtida tillväxt och välfärdsfördelning? 2. Det råder en politisk ovilja att ta hyresmarknadens sociala aspekter på allvar Trots föreskriven pragmatism har alla politiska falanger ägnat sig åt en flykt in i ideologiska hörn när det gäller bostadspolitiken. Man har uppenbarligen ett problem för ögonen, som börjar bli allt mer akut, men ingen som kan lösa problemet. Därför att man för att lösa problemet måste tänka över ideologiska gränser som det partipolitiska spelet har upprättat. Säg att vi har två marknader, en reglerad och en oreglerad. Hur ser dessa ut? I den reglerade hyresmarknaden hålls hyrorna under den nivå de skulle ligga på om hyrorna sattes fritt. Många har därför råd att betala för lägenheter, allt som går att hyra är därför uthyrt. Det finns de som har råd att hyra en lägenhet men inte hittar någon för allt är upptaget. Det uppstår en svart marknad. På den reglerade marknaden ökar byggandet av hyreslägenheter, särskilt om byggandet är kopplat till subventioner. Med hyresreglering hålls möjligheterna för inflationsvinster för fastighetsägaren nere, eller inskränks helt. Detta leder till stora skillnader i hyror mellan hus av olika ålder. Den ständiga strömmen av bostadssökande gör att byggherrar alltid kan vara säkra på att få allting uthyrt, byggnads- och kapitalkostnader spelar inte så stor roll för fastighetsägarens vinst eftersom myndigheterna fastställer hyran. Ursprungligen var hyresregleringen till för att öka människors rörlig att de kunde flytta dit jobben fanns och att hyrorna var likvärda dit de flyttade. Men under slutet av och talet blev det tvärtom så att reserverna tömdes och boendet blev knapp, särskilt i storstäder, och människor blev låsta vid sina lägenheter. I den oreglerade hyresmarknaden sätter fastighetsägaren hyran så högt som möjligt tills han eller hon riskerar att bli utan hyresgäster. En stor del av lägenheterna blir för dyra för medborgare med låga eller mellanhöga inkomster. Kraftig förmögenhetsöverföring sker till fastighetsägare, och en ökad press på kreditmarknaden. Bostadsproduktionen blir i bästa fall ojämn, men kommer också tidsvis att helt stanna upp, eftersom kostnadssvängningarna och särskilt ränteläget kommer påverka byggbranschen starkt. Hyresnivån kommer bli högre för alla, och stanna på en hög nivå. Skillnaden i bostadsstandard och läge kommer att bero på klasstillhörighet: låg- och mellaninkomsttagare kommer att få flytta ut från centrala lägen eller tränga ihop sig. Fastighetsinvesterare kommer närmast uteslutande att konkurrera om höginkomsttagare som fortfarande är köpstarka vid höga hyresnivåer och utrusta bostäder och områden med olika försäljningsargument som kan attrahera det övre 3

4 segmentet av hyresgäster. Men det kan också finnas en annan kundkrets, nämligen de hyresgäster som kan bo till absolut minimistandard, där kan fastighetsinvesterare skära i byggkostnader så mycket att det också går att plocka ut vinster för lägenheter med låg standard. Om vi ändå hade marknadshyror skulle allting ordna sig, var länge ett vanligt förekommande yttrande som man fortfarande kan läsa i kommentarsfält till bostadspolitiska diskussioner. Det måste vara höjden av naivitet att tro det. En reglerad bostadsmarknad har en massa problem. En oreglerad minst lika många. Det är inte bara på en reglerad hyresmarknad som framför allt medelklassen kommer känna en revanschistisk övertygelse att de är värda bättre lägenheter med bättre läge, att de presterar bättre, att de klarar högre kostnader bara marknaden gav dem en chans. Men i en oreglerad marknad skulle just medelinkomsttagare också vara de som tydligast kände av ett bristande utbud och allt högre hyror. Om det vore så att fria priser skulle få bostadsproducenter att mätta efterfrågan skulle det redan hänt med bostadsrätter. Där råder ju fri prissättning. Och ändå byggs det i våra storstäder mindre än hälften av behovet. Varför skulle helt andra samband mellan lönsamhet och produktion skulle råda för hyresrätter än för bostadsrätter? 3. Det finns en motsättning mellan ekonomisk dynamik och social stabilitet på hyresmarknaden Ett avgörande antagande från den Bostadssociala utredningens tid under och talet, och som länge utgjorde ett arv för hyresmarknaden, var att hushållningsbildningen hade sociala orsaker och inte var en följd av priser och utbud på bostadsmarknaden. Utredningens ordförande, Alf Johansson, skrev i ett försvar av bostadspolitiken 1953: Jag har i olika sammanhang hävdat den uppfattningen, att bostadsefterfrågan, räknad i antalet lägenheter, är underelastisk eftersom den för huvudmassan av hushåll är bunden till det elementära behovet av tak över huvudet och sociala strukturförhållanden, familjeorganisation osv., som icke- extrema förhållanden i endast relativt ringa grad påverkas av ekonomiska faktorer och som endast relativt långsamt förändras, medan bostadsefterfrågan, räknad i kronor och uttryckt i bostadsutrymme, utrustningsstandard osv. är mera elastisk. Detta antagande användes för att motivera en reglering på hyresmarknaden. Om hushållsbildandet dvs steget att flytta hemifrån, flytta ihop eller skaffa familj var självständigt till prisbildningar på hyresmarknaden och om en stad samtidigt växte genom inflyttning, då hamnade de bostadssökande i ett hjälplöst underläge gentemot fastighetsägare och uthyrare i en oreglerad marknad. Hyresregleringen måste därför finnas, ansåg utredarna, för att inte hushåll skulle tvingas bort av hyresvärden till förmån för sådana som kan betala mer. Hyresmarknadens reglering motiverades följaktligen av social stabilitet. Och social stabilitet sågs som ett värde en oreglerad marknad omedelbart skulle förstöra. Man skulle även kunna hävda att denna konfrontation mellan ekonomisk dynamik och social stabilitet har varit närvarande ända sedan den moderna hyresrättens uppkomst i

5 talets industrisamhälle. I dagens debatter om gentrifiering och socio- ekonomisk segregation i städer gör konflikten sig påmind med oförminskad styrka. Former för reglering inom hyressektorn har funnits och finns överallt i världen och är långt ifrån något marknadsfientligt socialdemokratiskt påhitt av svensk snitt. De mest bysantiska hyresregleringarna i världen finns exempelvis i New York, och även där har lagstiftningar tillkommit för att främja social stabilitet och sektoriell utsatthet. Till yttermera visso finns det flera indikationer på att bostadsmarknader i flera västländer och särskilt i USA rör sig i riktning mot utbyggnad av hyresskydd och därtill olika former av subventioner och skattelättnader för att åstadkomma fler hyreslägenheter i växande städer. Det är en ekonomisk politik som just nu har bred opinionsmässig uppbackning och som med största sannolikhet kommer att tilltaga den närmaste tiden. Det är delvis ett resultat av övergripande världskonjunkturer men också en direkt effekt av de problem som års fastighetskris i USA skapade över i stort sett hela världen. I USA har icke- vinstdrivande och ideella företag (ofta privata men även kommunala) axlat en viktigare roll för ett större socialt ansvarstagande på bostadsmarknaden. Alla de olägenheter som nu föreligger inom bostadssektorn i våra storstadsområden är sådana som snarare uppkommer i en oreglerad marknad än en reglerad. Den väg som alliansen har fört bostadsfrågan pekar i en riktning som inte skulle kunna vara tydligare: det kommer fortsättningsvis att byggas för lite och byggs det hyreslägenheter är det för en redan bestämd kund- och köpekrets. Det är redan hyresskillnader mellan lägenheter beroende på läge och standard och dessa kommer ofrånkomligen att öka, för mindre kapitalstarka hyresgäster som ensamstående eller ungdomar kommer det att innebära en kronisk brist på lägenheter i decennier framöver. 5. Den stagnerade hyresmarknaden i dag Kunskaper om hyresmarknaden är fortfarande infekterad av olika amsagor och ryktesspridningar. Hur kan så många ha så fel så ofta? undrar man återkommande när man läser eller hör bostadspolitiska inlägg. Det förhindrar att man ser problemen som de egentligen ser ut. Hyreslägenheter är inte subventionerade. Allmännyttan är inte hyresledande. De kommunala bostadsbolagen är vinstdrivande företag. Och i Stockholm går de med enorma vinster, något som inte de boende ännu inte fått någon del av. Hyresgäster i de allmännyttiga bostadsföretagen finansierar istället på dubbelt vis, genom hyran och genom skattsedeln, andra allmänna utgifter. Bostadsrätt och äganderätt är däremot upplåtelseformer förknippade med omfattande ekonomiska privilegier när det gäller skatter och avdrag. Den jämlikhet mellan upplåtelseformerna som beslutades om 1974 har under de senaste två decennierna varit ett mål som alliansens bostadspolitik medvetet distanserat sig från. Med understöd att ett historiskt lågt ränteläge har det inneburit att boende i hyresrätt har varit bostadspolitikens stora förlorare sedan mitten av talet. Men ansvaret för den framtida hyresmarknaden måste också tas på en bredare regionalpolitisk bas. Där har bostadsministern Stefan Attefall helt rätt, att det måste etableras ett regionalt ansvar för bostadsförsörjningen i de växande storstäderna, som exempelvis Storstockholm. En stor del av kostnaderna för bostadsproduktion ligger i 5

6 markanskaffning. Kommunerna äger en större del av den mark som skulle behövas för att bygga i attraktiva stadslägen. Och om vi fortsätter att tala om Stockholm så ligger många attraktiva stadslägen för hyreslägenheter i dag inte i Stockholms kommun, utan i grannkommuner. Lösningen på storstadens bostadsbrist är med andra ord en regional fråga, och att vissa kommuner, t.ex. Danderyd eller Nacka, kan enkelt kan stoppa uppförandet av hyresrätter för att det inte passar kommunens socio- ekonomiska profil eller skatteideal är inte hållbart ur ett större perspektiv. 6. Kan man lära av en historia som hade fel? Det förflutnas systembyggare var inte okunniga eller hade objektivt fel i sina val och beslut. Men det är svårt att hålla jämna steg med förändringen i samhället; det är systemens nackdel, att de inte är flexibla. Arvet från den bostadssociala politiken uppfattas i dag som bekymmersam, av politiker, byggföretag och av många boende. Men ser man närmare på några av de problem som den tidens bostadsexperter och utredare försökte lösa går det tydligt att dra kopplingar till dagens läge: 1. För det första måste bostadsmarknaden komma i balans om inte övergången till ett mer åldrat och ännu mer diversifierat samhälle ska leda till eskalerande social ojämlikhet. I andra länder, t.ex. Tyskland, finns sedan några år en diskussion om arvsgenerationen angående vilka låsningar som väntar morgondagens marknader om de inte blir mer socialt och ekonomiskt inkluderande. 2. För det andra finns det en reell bostadsbrist. Det vore svårt att inför de mängder bostadssökande ungdomar som finns i dagens storstäder argumentera att hushållsbildningen mekanismer inte är autonoma gentemot marknadens utbud. Man vill flytta hemifrån! Man skaffa sig utbildning, jobb, ett liv som vuxen. Alf Johansson uttryckte sig gärna drastiskt när han illustrerade denna tex: Om priset på begravningar sjunker, ökar knappast det efterfrågade antalet. Bostäder är inte vilken vara som helst, och äppel- och- päron - metaforiken blir bara löjlig eftersom bostadsmarknaden alltjämt tenderar att vara underelastisk. Det är för mycket elementära sociala och existentiella behov involverade i ett hem. 3. För det tredje ska en aktiv bostadspolitik förhindra spekulation på bostadsmarknaden. Det finns skäl att damma av denna ambition, särskilt i Stockholm. Omvandling av hyresrätt till bostadsrätt och utförsäljningar av allmännyttans bestånd har resulterat i en dramatisk omfördelning av förmögenheter som tidigare främst skedde i samband med krig eller globala depressioner räknade konsultfirman Ventures AB ut att ca 50 miljarder kronor tagits av kommunala tillgångar bara i Stockholm i form av allmänna hyresbostäder och skänkts till ett begränsat antal medborgare sedan början av talet. För den bostadssociala inriktningen finns det bara en lösning på såväl en reell bostadsbrist som mot spekulation: man bygger bort bristen. Det finns ingenting föråldrat i den insikten. I förlängningen måste här de i dag oppositionella partierna våga lämna sin dogmatiska flank och börja argumentera som politiska representanter för en mycket stor grupp egendomsinnehavares intressen. Medborgare kan inte nöja sig med att ha ett svagt ägandemedvetande inför det allmänna. Det bör föreligga ett tydligare, uttalat engagemang att värna vart skattepengarna går. Som egendomsinnehavare måste det anses kriminellt att investerad och förvaltad egendom, som man är delägare i, säljs 6

7 under marknadspris, godtyckligt och av ideologiska skäl. Det borde framkalla kännbart motstånd. Avslutning: Det offentliga ägandet och medborgarnas egendomsmedvetande Finns det möjligen en ideologisk blind fläck när det gäller det offentliga ägandet? Det ses ofta slentrianmässigt som icke önskvärt av liberala marknadsförespråkare medan politiska anhängare av statliga innehav inte verkar tro på sina egna argument varför det offentliga ägandet, och det offentliga investerandet i hyresbostäder, skulle vara bra. Men redan ett flyktigt besiktigande av svensk fastighetsmarknad under talet visar att det allmänna ägandet har varit framgångsrikt. Så sent som under talets fastighetskris var det en räddning för sektorn att det fanns stabila ägare i kommunerna, som vid det laget ägde fastigheter värda över 200 miljarder kronor. Under talets kris tog staten hand om den kapsejsade privata marknaden, medan den kommunala bostadssektorn inte belastade kreditsystemet överhuvudtaget. Även i de loja efterdyningar av bolånekraschen som senast skakat om USA och andra delar av världen går svenska kommunalägda bostadsföretag bättre än någonsin. Det finns ingenting nationalekonomiskt fel med att en substantiell del av bostadsmarknaden ägs av stat och kommuner. Det är bara tom ideologisk retorik att hävda någonting annat. Medborgare i storstadsregioner bör se till att man är och förblir starka egendomsinnehavare om inte för egen så för sina barns och för nästkommande generationers skull. Vill man öka tillgången på bostäder måste det också byggas för kommunala pengar. Det är en kommunalekonomisk god affär, det finns förmodligen inte en lönsammare investering just nu än att använda skattepengar till bostadsbyggande, och särskilt i storstadsregioner. Men finns det hellre ett önskemål att öka förmögenheten för befintliga fastighetsägare, öka hyresgästers och blivande bostadsköpares boendekostnader, låsa fast större delen av samhällets ungdomar i bostadsbrist eller låta dem bli offer för legaliserat ocker på andrahandsmarknaden; höja entreprenad- och byggmaterialpriser ja, då är alliansens s.k. bostadspolitik rätt ledstjärna. /HF Referenser Bengtsson, Bo (red.); Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus, Malmö Bladh, Mats; Tre principer för den sociala bostadspolitiken. En analys av Alf Johanssons argumentation, Familjebostäder flera kapitel i svensk bostadspolitik, Stockholm

8 Dagens Nyheter, den 22 oktober 2009: Villa lika billigt som hyresrätt. Dagens Samhälle, Nr. 6, 2011: Nu ska de kommunala bostadsbolagen tjäna pengar. Eliasson, Kurt; Engman, Barbro & Lennebo, Reinhold; Sluta misskreditera hyresrätten. Svenska Dagbladet, den 11 oktober Flovén, Mikael; Stockholmarna har bestulits på 50 miljarder. Dagens Nyheter, den 30 mars Forsell, Håkan; Egendom är en lök. Avskalat privat hyreshusägande i Stockholms innerstad , T. Nilsson (red.); Stockholm blir välfärdsstad. Kommunalpolitik i huvudstaden efter Stockholm Forsell, Håkan; En ny amerikansk dröm: stadsförnyelse och stadspolitik i USA i dag, Tidskriften Arkitektur, nr Forsell, Håkan; Hus och hyra. Fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stockholm Studier i Stads- och kommunhistoria 25, Stockholm Hertting, Nils; Bostadspolitik som problem och lösning, Stadens etik. Boinstitutets Årsbok, Stockholm Purdy, Sean & Kwak, Nancy N.; Introduction: New Perspectives on Public Housing Histories in the Americas, Journal of Urban History Special Issue: Public Housing, March Strömberg, Thord; Bostadspolitik en historisk parentes?, Anders Lindbom (red.); Den nya bostadspolitiken, Umeå

7 INTERVJUER. Hur kan vi öka bostadsbyggandet?

7 INTERVJUER. Hur kan vi öka bostadsbyggandet? 7 INTERVJUER Hur kan vi öka bostadsbyggandet? Innehåll Förord: Det är dags att gå från ord till handling Lars Jagrén, chefekonom Sveriges Byggindustrier 3 Hård beskattning slår mot byggandet Bo Antoni,

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Fra leie til eie Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Foto framsida: Ålesund, Norge. Istock by Getty Images.»Sveriges politiska partier beslutande

Läs mer

Vad kan vi lära av länder som avreglerat sin hyresmarknad? - En studie av Finland, Spanien och Storbritannien

Vad kan vi lära av länder som avreglerat sin hyresmarknad? - En studie av Finland, Spanien och Storbritannien Stockholm Avdelningen för Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande Kungliga Tekniska Högskolan, Examensarbete nr 96 Vad kan vi lära av länder som avreglerat sin hyresmarknad?

Läs mer

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 Politik i rörelse, del 1: Bostadsrapport 2014 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 5 2.1 Vad är bostadsbrist... 5 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 3. Hyresrätten och dess roll på

Läs mer

Den sista bastionen?

Den sista bastionen? b e r t i l o h l i n i n s t i t u t e t s s k r i f t s e r i e # 1 4 f r e d r i k s e g e r f e l d t : Den sista bastionen? Så kan Alliansen skapa en fungerande marknad för hyresrätter w w w. o h

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten!

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten! #4 Helena Eklund och Robert Gidehag Friköp hyresrätten! Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck: Adebe miljötryck, Stockholm 2001

Läs mer

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Bostadsägarlandet DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Veidekke, Juni 2014 2014 Veidekke Layout: Arkeobild Tryck: Komplätt Digital

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

snabbanalys Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014

snabbanalys Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014 snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Kan tyska marknadshyror

Läs mer

FÖRHANDLINGAR Nationalekonomiska Föreningen 2000 11 30

FÖRHANDLINGAR Nationalekonomiska Föreningen 2000 11 30 FÖRHANDLINGAR Nationalekonomiska Föreningen 2000 11 30 Sammanfattade och redigerade av Inga-Lill Viotti Ordförande: professor Claes-Henric Siven Inledare: VD Bengt Owe Birgersson, SABO, professor Peter

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu augusti 2002 EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu Inledning Vi har fått vårt livs första hyreslägenhet! Jag och min bästa väninna har fått tag på en hyreslägenhet. Det är den perfekta lägenheten

Läs mer

Ett socialt blandat boende i Göteborg

Ett socialt blandat boende i Göteborg Ett socialt blandat boende i Göteborg En kunskapsöversikt om bostäder för låginkomsttagare och socialt blandade boenden i Europa och möjligheterna att finna nya verktyg i Göteborg 2 Förord Vi har i det

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor Förord Bostadssituationen för Uppsalas studenter är katastrofal. Nyanlända studenter har knappt någon möjlighet att hitta en bostad. Kötiderna för att få en bostad har ökat år efter år, och är idag längre

Läs mer

www.jagvillhabostad.com *

www.jagvillhabostad.com * I. Inledning Jag kan ju som du säkert förstår inte stå i någon bostadskö. Det är nu som jag arbetar i Stockholm, jag kan inte köa för en lägenhet om tio år. Maj-Inger Klingvall (s), f d biståndsminister,

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

FINANSKRISEN ledde i många länder

FINANSKRISEN ledde i många länder Mars 2013 SNS ANALYS nr 10 Vad händer på bostadsmarknaden? FINANSKRISEN ledde i många länder till fallande bostadspriser då bubblor brast. Varför klarade sig Sverige undan prisfall? Bostadsbeståndet har

Läs mer

Hinder på bostadsmarknaden på grund av lagar, regler och krav

Hinder på bostadsmarknaden på grund av lagar, regler och krav Hinder på bostadsmarknaden på grund av lagar, regler och krav - Möjligheten för konsumenter på bostadsmarknaden att efterfråga en bostad - Möjligheterna att bygga nya bostäder - Hur kan förutsättningarna

Läs mer

Vad vet vi om hyresregleringens effekter?

Vad vet vi om hyresregleringens effekter? Vad vet vi om hyresregleringens effekter? nr 4 2005 årgång 33 Hyresreglering framställs ibland som ett säkert sätt att förstöra en bostadsmarknad och ibland som det som räddar oss från att centrala delar

Läs mer

Bostadsmarknaden allt utom marknad

Bostadsmarknaden allt utom marknad BODIL BRYNTESSON NR 35 Bostadsmarknaden allt utom marknad ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Författaren och AB Timbro 2001 Omslag: Formgivningsverket Omslagsfoto: Nick Daly/Tony Stone Sättning:

Läs mer

DELADE STÄDER SIRIN KARA TORA FÄRNSTRÖM OM INTEGRATION OCH ETABLERINGSHINDER PÅ BOSTADSMARKNADEN RAPPORT 3 2015

DELADE STÄDER SIRIN KARA TORA FÄRNSTRÖM OM INTEGRATION OCH ETABLERINGSHINDER PÅ BOSTADSMARKNADEN RAPPORT 3 2015 DELADE STÄDER OM INTEGRATION OCH ETABLERINGSHINDER PÅ BOSTADSMARKNADEN RAPPORT 3 2015 SIRIN KARA TORA FÄRNSTRÖM Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden Layout: Tora Färnström Foto:

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 Försäljning av kommunal allmännytta Är en viktig del av välfärdspolitiken på väg att försvinna? Anna Bolinder Uppsala, juni 2009 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ekonomisk segregation på bostadsmarknaden: hyresregleringens roll

Ekonomisk segregation på bostadsmarknaden: hyresregleringens roll Ekonomisk segregation på bostadsmarknaden: hyresregleringens roll ILIAN DREA PERSSON C-uppsats HT 2010, nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Handledare: Bo Söderberg. Examinator: Henry

Läs mer

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05 Bostadsbyggande Hinder, hyror och åtgärdsförslag Hyresgästföreningen 2013 11 05 Innehåll 1. Beskrivning av bostadsmarknaden 1.1 Inledning 1.2 Hyresrätten 1.3 Tre hörnstenar i det svenska systemet 1.4 Hyror

Läs mer

Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur?

Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur? Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur? Innehåll Anders Lago Bostadsångest 5 Maria Rankka Bilköer i Silicon Valley och bostäder

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer