Hyresrätten och ägandemedvetandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyresrätten och ägandemedvetandet"

Transkript

1 Håkan Forsell Hyresrätten och ägandemedvetandet Underlag till Newsmills artikelseminarium om hyresrätten, maj Hyresrätten i Sverige historisk bakgrund Hyresrättens historiska uppkomst kan sammanfattas med att det var en upplåtelseform som emanerade ur ett samhälle med fundamental ojämlikhet i egendomsförhållanden, hög omsättning på arbetskraft, ständiga flyttströmmar, och en tilltagande urban koncentration av ekonomiska nyckelfunktioner och marknadsdynamik. Den osäkra hyresrättsupplåtelsen reglerades överallt i Europa i början av talet. Kontraktsrelationen mellan uthyrare och hyresgäst kom att präglas av vissa hänsynstaganden och förpliktelser. Detta motiverades olika i olika länder: i Sverige stod det sociala skyddet av den svagare hyresgästen i förgrunden. I Tyskland dominerades lagstiftningen av synen på ett säkrare skydd av medelklassens investeringar. Resultatet blev ändå tämligen likartat i bägge länderna. Ett avgörande steg för att betona hyresrätten som en fullgod boendeform för familjebildning och social stabilitet skedde med de omfattande hyresregleringslagstiftningarna under första världskriget. Lagstiftningarna var ett viktigt ingrepp över hela Europa som förebådade en organiserad social fördelningspolitik av mycket större skala. Noteras ska att Sverige var det första land i Europa som 1923 återgick till en oreglerad hyresmarknad. Om hyresregleringen under första världskriget hade uppfattats som en klasslagstiftning kom de tilltagande striderna på hyresmarknaden under slutet av och talet att förstärka denna uppfattning. Mellankrigstidens oro med hög arbetslöshet och starka politiska positioneringar gick starkt genomslag också på hyresmarknaden. I början av talet var strider mellan hyresvärdar och socialistiska och kommunistiska partigrupperingar vanliga i t.ex Stockholm och Göteborg. Sveriges fastighetsägareförbund utropade sig till en kamporganisation för äganderätten i början av talet och enskilda fastighetsägare tillgrep även lockout- metoder mot sina hyresgäster för att komma tillrätta med bristande betalningsmoral eller mer organiserade protester mot hyror och vräkningar. När i praktiken alla europeiska länder återigen införde hyreslagar under andra världskriget gjordes det utifrån de erfarenheter som första världskrigets regleringar hade givit, men även utifrån den uppenbara sociala oro som en uppfattad orättvis hyresmarknad kunde skapa i större städer. Myndigheterna ansåg också att det fanns en nödvändighet att skydda vanliga människor mot spekulation i dyrtid. I den svenska koalitionsregeringen under kriget fanns det inte någon avvikande mening till beslutet att införa hyresregleringen från år

2 Den Bostadssociala utredningen ( ) denna vattendelare i svensk bostadspolitik gav ett underbetyg (faktum är att underbetyg är att formulera sig lindring) snarare: en bankruttförklaring av den privata hyresmarknaden. Hyresvärdars vinstoptimering ansågs hota nationalekonomi, hälsa, demografi och arbetsmarknad i svenska städer vid tiden omkring andra världskriget. Valet att samla den stora bostadspolitiska satsningen under efterkrigstiden kring icke- vinstdrivande, allmänna bostadsföretag, kraftiga subventioner till uppförandet av flerfamiljshus med kommunerna som huvudmän (som skulle fungera som korrektiv till marknaden) och en integrerad hyresmarknad med både vinstdrivande och icke- vinstdrivande aktörer dessa satsningar har många förklaringar, men en inte oviktig var den dåvarande socialdemokratiska maktelitens förakt för den privata hyresvärden. Ser vi bara till Stockholm år 1945 så ägde privata fastighetsägare närmare 82 procent av alla bostadshus i stadens centrala delar. Fram till 1977 tappade gruppen cirka 50 procent av sin marknadsandel till kommunens bostadsbolag. Efter 1980 har minskningen i andelen privatägda hyresfastigheter framför allt skett på grund av att fastigheterna har sålts till bostadsrättsföreningar. I dag är andelen privatägda hyreshus i innerstaden drygt 30 procent av den totala bostadsstocken. Det handlar med andra ord om en dramatisk förändring av ägandeförhållandena av flerbostadshus i Stockholm, som har fått avgörande betydelse för bostadsmarknadens utformning, bostadsförsörjningens samhällsekonomiska förpliktelser och äganderättens sociala och ekonomiska struktur. Hyresrättens problematik Historien om den folkhemska bostadspolitikens uppbyggnad under och 50- talet och den kraftfulla uppväxlingen av denna politik på och 70- talet är grundligt undersökt och analyserad. Den ekonomiska verksamheten inom hyressektorn styrdes över till kommunala aktörer. Markanvisning, lån, upprustningkrav och begränsade möjligheter att ta ut högre hyror gjorde att stora delar av det äldre fastighetsbeståndet förföll. Hyresregleringar hade inte bara i svenska städer, utan i hela hela Europa, skapat splittring på hyresmarknaden mellan hyror i gamla fastigheter och nybyggda. Att riva och bygga nytt blev inte sällan ett sätt att öka vinsterna för privata hyreshusägare. Samtidigt blev kommunala bostadsföretag överetablerade i förorternas hyresmarknader. Den gradvisa liberaliseringen av bostadsmarknaden under och talet kom i förlängningen också att innebära att det uppkom transparens i andra upplåtelseformer, som bostadsrätten, och att ombildningar stegvis blev en lösning på den knut som hyresmarknaden länge hade kommit att utgöra. Dessa saker är kända. Jag ska därför zooma in några teman och frågekomplex som kan vara värda att se närmare på ur dagens perspektiv och inför framtiden. 1. Bostadspolitiken analyseras separat och utan kontext Det råder i dag en sammanhangslös fokusering på bostadsfrågan. Debatten handlar inte också om vad för slags samhälle och vad för slags stad som vi egentligen vill ha. Detta trots att boendets former har en sådan grundläggande inverkan på stadsmiljö, stadsliv, kultur och ekonomi och vise versa. Det kan synas vara en nyurbanistisk klatschighet att hävda att det råder framför allt inte bostadsbrist, utan stadsbrist, men oavsett vad man tycker om förtätningar eller grönstråk, radhus eller punkthus, NIMBYism eller 2

3 YIMBYism så är det den grundläggande föreställningar om vad staden utgör för social form som måste tas med i diskussionen av bostadsmarknaden och bostadspolitiken. Ponera att vi skulle bekänna oss till en blandad stad där olika funktioner och medborgare är verksamma och närvarande samtidigt på gemensamma platser; att vi skulle vilja ha begränsad social och ekonomisk ojämlikhet mellan medborgare, att vi skulle vilja ha en meritokrati med jobb- och utbildningsmöjligheter för flertalet ja, då krävs det en mycket mer aktiv stat inom bostadssektorn än vad som är fallet i dag. Bostadsfrågan är ju en bärande del i en ännu större fråga som kräver större öppenhet i debatten: hur vill vi ordna våra städer och därmed vår framtida tillväxt och välfärdsfördelning? 2. Det råder en politisk ovilja att ta hyresmarknadens sociala aspekter på allvar Trots föreskriven pragmatism har alla politiska falanger ägnat sig åt en flykt in i ideologiska hörn när det gäller bostadspolitiken. Man har uppenbarligen ett problem för ögonen, som börjar bli allt mer akut, men ingen som kan lösa problemet. Därför att man för att lösa problemet måste tänka över ideologiska gränser som det partipolitiska spelet har upprättat. Säg att vi har två marknader, en reglerad och en oreglerad. Hur ser dessa ut? I den reglerade hyresmarknaden hålls hyrorna under den nivå de skulle ligga på om hyrorna sattes fritt. Många har därför råd att betala för lägenheter, allt som går att hyra är därför uthyrt. Det finns de som har råd att hyra en lägenhet men inte hittar någon för allt är upptaget. Det uppstår en svart marknad. På den reglerade marknaden ökar byggandet av hyreslägenheter, särskilt om byggandet är kopplat till subventioner. Med hyresreglering hålls möjligheterna för inflationsvinster för fastighetsägaren nere, eller inskränks helt. Detta leder till stora skillnader i hyror mellan hus av olika ålder. Den ständiga strömmen av bostadssökande gör att byggherrar alltid kan vara säkra på att få allting uthyrt, byggnads- och kapitalkostnader spelar inte så stor roll för fastighetsägarens vinst eftersom myndigheterna fastställer hyran. Ursprungligen var hyresregleringen till för att öka människors rörlig att de kunde flytta dit jobben fanns och att hyrorna var likvärda dit de flyttade. Men under slutet av och talet blev det tvärtom så att reserverna tömdes och boendet blev knapp, särskilt i storstäder, och människor blev låsta vid sina lägenheter. I den oreglerade hyresmarknaden sätter fastighetsägaren hyran så högt som möjligt tills han eller hon riskerar att bli utan hyresgäster. En stor del av lägenheterna blir för dyra för medborgare med låga eller mellanhöga inkomster. Kraftig förmögenhetsöverföring sker till fastighetsägare, och en ökad press på kreditmarknaden. Bostadsproduktionen blir i bästa fall ojämn, men kommer också tidsvis att helt stanna upp, eftersom kostnadssvängningarna och särskilt ränteläget kommer påverka byggbranschen starkt. Hyresnivån kommer bli högre för alla, och stanna på en hög nivå. Skillnaden i bostadsstandard och läge kommer att bero på klasstillhörighet: låg- och mellaninkomsttagare kommer att få flytta ut från centrala lägen eller tränga ihop sig. Fastighetsinvesterare kommer närmast uteslutande att konkurrera om höginkomsttagare som fortfarande är köpstarka vid höga hyresnivåer och utrusta bostäder och områden med olika försäljningsargument som kan attrahera det övre 3

4 segmentet av hyresgäster. Men det kan också finnas en annan kundkrets, nämligen de hyresgäster som kan bo till absolut minimistandard, där kan fastighetsinvesterare skära i byggkostnader så mycket att det också går att plocka ut vinster för lägenheter med låg standard. Om vi ändå hade marknadshyror skulle allting ordna sig, var länge ett vanligt förekommande yttrande som man fortfarande kan läsa i kommentarsfält till bostadspolitiska diskussioner. Det måste vara höjden av naivitet att tro det. En reglerad bostadsmarknad har en massa problem. En oreglerad minst lika många. Det är inte bara på en reglerad hyresmarknad som framför allt medelklassen kommer känna en revanschistisk övertygelse att de är värda bättre lägenheter med bättre läge, att de presterar bättre, att de klarar högre kostnader bara marknaden gav dem en chans. Men i en oreglerad marknad skulle just medelinkomsttagare också vara de som tydligast kände av ett bristande utbud och allt högre hyror. Om det vore så att fria priser skulle få bostadsproducenter att mätta efterfrågan skulle det redan hänt med bostadsrätter. Där råder ju fri prissättning. Och ändå byggs det i våra storstäder mindre än hälften av behovet. Varför skulle helt andra samband mellan lönsamhet och produktion skulle råda för hyresrätter än för bostadsrätter? 3. Det finns en motsättning mellan ekonomisk dynamik och social stabilitet på hyresmarknaden Ett avgörande antagande från den Bostadssociala utredningens tid under och talet, och som länge utgjorde ett arv för hyresmarknaden, var att hushållningsbildningen hade sociala orsaker och inte var en följd av priser och utbud på bostadsmarknaden. Utredningens ordförande, Alf Johansson, skrev i ett försvar av bostadspolitiken 1953: Jag har i olika sammanhang hävdat den uppfattningen, att bostadsefterfrågan, räknad i antalet lägenheter, är underelastisk eftersom den för huvudmassan av hushåll är bunden till det elementära behovet av tak över huvudet och sociala strukturförhållanden, familjeorganisation osv., som icke- extrema förhållanden i endast relativt ringa grad påverkas av ekonomiska faktorer och som endast relativt långsamt förändras, medan bostadsefterfrågan, räknad i kronor och uttryckt i bostadsutrymme, utrustningsstandard osv. är mera elastisk. Detta antagande användes för att motivera en reglering på hyresmarknaden. Om hushållsbildandet dvs steget att flytta hemifrån, flytta ihop eller skaffa familj var självständigt till prisbildningar på hyresmarknaden och om en stad samtidigt växte genom inflyttning, då hamnade de bostadssökande i ett hjälplöst underläge gentemot fastighetsägare och uthyrare i en oreglerad marknad. Hyresregleringen måste därför finnas, ansåg utredarna, för att inte hushåll skulle tvingas bort av hyresvärden till förmån för sådana som kan betala mer. Hyresmarknadens reglering motiverades följaktligen av social stabilitet. Och social stabilitet sågs som ett värde en oreglerad marknad omedelbart skulle förstöra. Man skulle även kunna hävda att denna konfrontation mellan ekonomisk dynamik och social stabilitet har varit närvarande ända sedan den moderna hyresrättens uppkomst i

5 talets industrisamhälle. I dagens debatter om gentrifiering och socio- ekonomisk segregation i städer gör konflikten sig påmind med oförminskad styrka. Former för reglering inom hyressektorn har funnits och finns överallt i världen och är långt ifrån något marknadsfientligt socialdemokratiskt påhitt av svensk snitt. De mest bysantiska hyresregleringarna i världen finns exempelvis i New York, och även där har lagstiftningar tillkommit för att främja social stabilitet och sektoriell utsatthet. Till yttermera visso finns det flera indikationer på att bostadsmarknader i flera västländer och särskilt i USA rör sig i riktning mot utbyggnad av hyresskydd och därtill olika former av subventioner och skattelättnader för att åstadkomma fler hyreslägenheter i växande städer. Det är en ekonomisk politik som just nu har bred opinionsmässig uppbackning och som med största sannolikhet kommer att tilltaga den närmaste tiden. Det är delvis ett resultat av övergripande världskonjunkturer men också en direkt effekt av de problem som års fastighetskris i USA skapade över i stort sett hela världen. I USA har icke- vinstdrivande och ideella företag (ofta privata men även kommunala) axlat en viktigare roll för ett större socialt ansvarstagande på bostadsmarknaden. Alla de olägenheter som nu föreligger inom bostadssektorn i våra storstadsområden är sådana som snarare uppkommer i en oreglerad marknad än en reglerad. Den väg som alliansen har fört bostadsfrågan pekar i en riktning som inte skulle kunna vara tydligare: det kommer fortsättningsvis att byggas för lite och byggs det hyreslägenheter är det för en redan bestämd kund- och köpekrets. Det är redan hyresskillnader mellan lägenheter beroende på läge och standard och dessa kommer ofrånkomligen att öka, för mindre kapitalstarka hyresgäster som ensamstående eller ungdomar kommer det att innebära en kronisk brist på lägenheter i decennier framöver. 5. Den stagnerade hyresmarknaden i dag Kunskaper om hyresmarknaden är fortfarande infekterad av olika amsagor och ryktesspridningar. Hur kan så många ha så fel så ofta? undrar man återkommande när man läser eller hör bostadspolitiska inlägg. Det förhindrar att man ser problemen som de egentligen ser ut. Hyreslägenheter är inte subventionerade. Allmännyttan är inte hyresledande. De kommunala bostadsbolagen är vinstdrivande företag. Och i Stockholm går de med enorma vinster, något som inte de boende ännu inte fått någon del av. Hyresgäster i de allmännyttiga bostadsföretagen finansierar istället på dubbelt vis, genom hyran och genom skattsedeln, andra allmänna utgifter. Bostadsrätt och äganderätt är däremot upplåtelseformer förknippade med omfattande ekonomiska privilegier när det gäller skatter och avdrag. Den jämlikhet mellan upplåtelseformerna som beslutades om 1974 har under de senaste två decennierna varit ett mål som alliansens bostadspolitik medvetet distanserat sig från. Med understöd att ett historiskt lågt ränteläge har det inneburit att boende i hyresrätt har varit bostadspolitikens stora förlorare sedan mitten av talet. Men ansvaret för den framtida hyresmarknaden måste också tas på en bredare regionalpolitisk bas. Där har bostadsministern Stefan Attefall helt rätt, att det måste etableras ett regionalt ansvar för bostadsförsörjningen i de växande storstäderna, som exempelvis Storstockholm. En stor del av kostnaderna för bostadsproduktion ligger i 5

6 markanskaffning. Kommunerna äger en större del av den mark som skulle behövas för att bygga i attraktiva stadslägen. Och om vi fortsätter att tala om Stockholm så ligger många attraktiva stadslägen för hyreslägenheter i dag inte i Stockholms kommun, utan i grannkommuner. Lösningen på storstadens bostadsbrist är med andra ord en regional fråga, och att vissa kommuner, t.ex. Danderyd eller Nacka, kan enkelt kan stoppa uppförandet av hyresrätter för att det inte passar kommunens socio- ekonomiska profil eller skatteideal är inte hållbart ur ett större perspektiv. 6. Kan man lära av en historia som hade fel? Det förflutnas systembyggare var inte okunniga eller hade objektivt fel i sina val och beslut. Men det är svårt att hålla jämna steg med förändringen i samhället; det är systemens nackdel, att de inte är flexibla. Arvet från den bostadssociala politiken uppfattas i dag som bekymmersam, av politiker, byggföretag och av många boende. Men ser man närmare på några av de problem som den tidens bostadsexperter och utredare försökte lösa går det tydligt att dra kopplingar till dagens läge: 1. För det första måste bostadsmarknaden komma i balans om inte övergången till ett mer åldrat och ännu mer diversifierat samhälle ska leda till eskalerande social ojämlikhet. I andra länder, t.ex. Tyskland, finns sedan några år en diskussion om arvsgenerationen angående vilka låsningar som väntar morgondagens marknader om de inte blir mer socialt och ekonomiskt inkluderande. 2. För det andra finns det en reell bostadsbrist. Det vore svårt att inför de mängder bostadssökande ungdomar som finns i dagens storstäder argumentera att hushållsbildningen mekanismer inte är autonoma gentemot marknadens utbud. Man vill flytta hemifrån! Man skaffa sig utbildning, jobb, ett liv som vuxen. Alf Johansson uttryckte sig gärna drastiskt när han illustrerade denna tex: Om priset på begravningar sjunker, ökar knappast det efterfrågade antalet. Bostäder är inte vilken vara som helst, och äppel- och- päron - metaforiken blir bara löjlig eftersom bostadsmarknaden alltjämt tenderar att vara underelastisk. Det är för mycket elementära sociala och existentiella behov involverade i ett hem. 3. För det tredje ska en aktiv bostadspolitik förhindra spekulation på bostadsmarknaden. Det finns skäl att damma av denna ambition, särskilt i Stockholm. Omvandling av hyresrätt till bostadsrätt och utförsäljningar av allmännyttans bestånd har resulterat i en dramatisk omfördelning av förmögenheter som tidigare främst skedde i samband med krig eller globala depressioner räknade konsultfirman Ventures AB ut att ca 50 miljarder kronor tagits av kommunala tillgångar bara i Stockholm i form av allmänna hyresbostäder och skänkts till ett begränsat antal medborgare sedan början av talet. För den bostadssociala inriktningen finns det bara en lösning på såväl en reell bostadsbrist som mot spekulation: man bygger bort bristen. Det finns ingenting föråldrat i den insikten. I förlängningen måste här de i dag oppositionella partierna våga lämna sin dogmatiska flank och börja argumentera som politiska representanter för en mycket stor grupp egendomsinnehavares intressen. Medborgare kan inte nöja sig med att ha ett svagt ägandemedvetande inför det allmänna. Det bör föreligga ett tydligare, uttalat engagemang att värna vart skattepengarna går. Som egendomsinnehavare måste det anses kriminellt att investerad och förvaltad egendom, som man är delägare i, säljs 6

7 under marknadspris, godtyckligt och av ideologiska skäl. Det borde framkalla kännbart motstånd. Avslutning: Det offentliga ägandet och medborgarnas egendomsmedvetande Finns det möjligen en ideologisk blind fläck när det gäller det offentliga ägandet? Det ses ofta slentrianmässigt som icke önskvärt av liberala marknadsförespråkare medan politiska anhängare av statliga innehav inte verkar tro på sina egna argument varför det offentliga ägandet, och det offentliga investerandet i hyresbostäder, skulle vara bra. Men redan ett flyktigt besiktigande av svensk fastighetsmarknad under talet visar att det allmänna ägandet har varit framgångsrikt. Så sent som under talets fastighetskris var det en räddning för sektorn att det fanns stabila ägare i kommunerna, som vid det laget ägde fastigheter värda över 200 miljarder kronor. Under talets kris tog staten hand om den kapsejsade privata marknaden, medan den kommunala bostadssektorn inte belastade kreditsystemet överhuvudtaget. Även i de loja efterdyningar av bolånekraschen som senast skakat om USA och andra delar av världen går svenska kommunalägda bostadsföretag bättre än någonsin. Det finns ingenting nationalekonomiskt fel med att en substantiell del av bostadsmarknaden ägs av stat och kommuner. Det är bara tom ideologisk retorik att hävda någonting annat. Medborgare i storstadsregioner bör se till att man är och förblir starka egendomsinnehavare om inte för egen så för sina barns och för nästkommande generationers skull. Vill man öka tillgången på bostäder måste det också byggas för kommunala pengar. Det är en kommunalekonomisk god affär, det finns förmodligen inte en lönsammare investering just nu än att använda skattepengar till bostadsbyggande, och särskilt i storstadsregioner. Men finns det hellre ett önskemål att öka förmögenheten för befintliga fastighetsägare, öka hyresgästers och blivande bostadsköpares boendekostnader, låsa fast större delen av samhällets ungdomar i bostadsbrist eller låta dem bli offer för legaliserat ocker på andrahandsmarknaden; höja entreprenad- och byggmaterialpriser ja, då är alliansens s.k. bostadspolitik rätt ledstjärna. /HF Referenser Bengtsson, Bo (red.); Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus, Malmö Bladh, Mats; Tre principer för den sociala bostadspolitiken. En analys av Alf Johanssons argumentation, Familjebostäder flera kapitel i svensk bostadspolitik, Stockholm

8 Dagens Nyheter, den 22 oktober 2009: Villa lika billigt som hyresrätt. Dagens Samhälle, Nr. 6, 2011: Nu ska de kommunala bostadsbolagen tjäna pengar. Eliasson, Kurt; Engman, Barbro & Lennebo, Reinhold; Sluta misskreditera hyresrätten. Svenska Dagbladet, den 11 oktober Flovén, Mikael; Stockholmarna har bestulits på 50 miljarder. Dagens Nyheter, den 30 mars Forsell, Håkan; Egendom är en lök. Avskalat privat hyreshusägande i Stockholms innerstad , T. Nilsson (red.); Stockholm blir välfärdsstad. Kommunalpolitik i huvudstaden efter Stockholm Forsell, Håkan; En ny amerikansk dröm: stadsförnyelse och stadspolitik i USA i dag, Tidskriften Arkitektur, nr Forsell, Håkan; Hus och hyra. Fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stockholm Studier i Stads- och kommunhistoria 25, Stockholm Hertting, Nils; Bostadspolitik som problem och lösning, Stadens etik. Boinstitutets Årsbok, Stockholm Purdy, Sean & Kwak, Nancy N.; Introduction: New Perspectives on Public Housing Histories in the Americas, Journal of Urban History Special Issue: Public Housing, March Strömberg, Thord; Bostadspolitik en historisk parentes?, Anders Lindbom (red.); Den nya bostadspolitiken, Umeå

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu 1 1. Inledning Hyresmarknaden i Stockholm har kollapsat. I dag köar tiotusentals människor i åratal för att få tillgång till en hyreslägenhet. Siffror

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla Nytt bostadspolitiskt program 30 december 2013 1(7). Nytt bostadspolitiskt program Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla tillräckligt med bostäder högre boendekvalité attraktiv

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Christian Dymén Research Fellow Direct +46 8 463 54 45 Mobile +46 70 204 64 80 christian.dymen@nordregio.se http://www.nordregio.se

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

Till Regionplane- och trafikkontoret

Till Regionplane- och trafikkontoret 2008-11-26 1(5). Till Regionplane- och trafikkontoret Yttrande över förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 Nätverket för hyresgästernas boendetrygghet, NHB, arbetar med boendefrågor.

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 Försäljning av kommunal allmännytta Är en viktig del av välfärdspolitiken på väg att försvinna? Anna Bolinder Uppsala, juni 2009 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Rapport 2015-08-23 Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Sammanfattning Folkpartiet liberalernas partiledning har beslutat om tolv punkter

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success.

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success. Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm sep 2010-2011 Accelerating success. Ombildningar i Stockholm 2010-2011 De boende hos allmännyttan som under analysperioden sålt sin nybildade bostadsrätt har i

Läs mer

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder Stockholms Handelskammare Box 16050, 103 21 Stockholm Besöksadress: Malmskillnadsgatan 46, 7 tr Telefon: 08-555 100 00 Telefax: 08-566 316 00 E-post: info@chamber.se www.chamber.se Org. 556095-7952 Momsreg.

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR

SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR Bostadsmötet1-2 oktober 2014 Session 2. Maths Isacson, Lars Fälting & Tom Petersson SESSIONSUPPLÄGG 1. Maths inleder med samhällsförändringar

Läs mer

att det borde vara möjligt att få marknaden för bostadsbyggande att fungera ungefär som andra varumarknader.

att det borde vara möjligt att få marknaden för bostadsbyggande att fungera ungefär som andra varumarknader. 1 Sammanfattning 1.1 Bakgrund och syfte Efterfrågan på bostäder ökade kraftigt i ett antal regioner i Sverige under andra hälften av 1990-talet. Det ledde till att priserna på bostadsrätter och småhus

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad?

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? Rapport 9 2008 Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? - En analys av den borgerliga bostadspolitiken 1. Inledning... 3 2. Ombildningar och ägarbyten... 4 2.1 Omfattning av ombildningar i den kommunala

Läs mer

Egenintresset ljuger aldrig. Om detta handlar denna rapport.

Egenintresset ljuger aldrig. Om detta handlar denna rapport. Inledning Stockholms bostadsmarknad har kollapsat. Bostadsbristen är akut. Företag kan inte anställa medarbetare för att det inte finns boende. Studenter tvingas tacka nej till utbildningar. Det byggs

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER FÖRORD Sverige sägs vara ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det är på många sätt en positiv utveckling. I städerna

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

DEN GYLLENE PLANEN Text Erik Bylund

DEN GYLLENE PLANEN Text Erik Bylund DEN GYLLENE PLANEN Text Erik Bylund Förutom filmvisning med diskussion och stadsdelsvandring hade Allt åt alla Malmö en föredragskväll om förändringarna som sker i Malmö just nu. Intervjun nedan är en

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport

Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport Seminarer Stocholm 1999 økonomisk nasjonalrapport - svensk Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport Skrevet av: Per Åsberg Uppsala Universitet Institutet för Bostadsforskning

Läs mer

unga på bostadsmarknaden konflikter på flera fronter www.bopinion.se

unga på bostadsmarknaden konflikter på flera fronter www.bopinion.se unga på bostadsmarknaden konflikter på flera fronter www.bopinion.se bostadskonflikter? Det är lätt att få intrycket att alla är överens i bostadsfrågan: vi måste bygga mer och vi måste göra det lättare

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten!

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten! #4 Helena Eklund och Robert Gidehag Friköp hyresrätten! Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck: Adebe miljötryck, Stockholm 2001

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Hyreschocksrapporten!

Hyreschocksrapporten! Hyreschocksrapporten! Denna rapport innehåller vad socialdemokraterna tänker satsa på för hyresgäster jämfört med de förslag som en moderatledd regering Bostadspolitik med fortsatt socialdemokratisk regering.

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Bygg mer och gärna på min backyard!

Bygg mer och gärna på min backyard! Boende i storstadsområden i ny studie om bostadsbristen: Bygg mer och gärna på min backyard! 1 Nu måste det byggas! Boverket rapporterade nyligen att 595 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025 och

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Debatten om hyressättningen i Stockholms stad har intensifierats under de två år som har gått sedan den första utgåvan

Läs mer

EN NY SVENSK MODELL ÄR MÖJLIG

EN NY SVENSK MODELL ÄR MÖJLIG EN NY SVENSK MODELL ÄR MÖJLIG FÖRORD Listan kan göras lång över tunga institutioner och experter som råder svenska politiker att åtgärda de strukturella problem som finns på den svenska marknaden för hyreslägenheter.

Läs mer

Liberalisera bostadssektorn - ett alternativ till Bostadskommitten

Liberalisera bostadssektorn - ett alternativ till Bostadskommitten ULF BRUNFELTER: Liberalisera bostadssektorn - ett alternativ till Bostadskommitten Hyresgäströrelsens och många bostadspolitikers verklighetsuppfattning om subventionsbehovet är överdrivet, hävdar Ulf

Läs mer