Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun"

Transkript

1 1(6) Antagen av Kommunfullmäktige den 20 december 1995, 199 Reviderad av Kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 88 Dnr: 285/ Reviderad av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 69 Dnr: 2106/ Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun Båstads kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen. Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Båstads kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 23 har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 2 Dessa lokala ordningsföreskrifter är tillämpliga på alla platser inom Båstads kommun som är offentlig plats enligt 1 kap. 2, första stycket 1 4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelserna i 23 är även tillämpliga på andra än offentliga platser inom kommunen. 3 Mom 1 Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen samt dessa föreskrifter och med stöd av 1 kap. 2 andra stycket ordningslagen, ska följande områden likställas med offentlig plats: allmän badplatser upptagna under mom 3. idrottsplatser lekplatser parker och andra fritidsområden begravningsplatser såväl inom som utom fastställd detaljplan. Mom 2 Ianspråktagande av offentlig plats för försäljningsändamål inom detaljplanelagt område ska, enligt 3 kap. 1 ordningslagen, även gälla invid gata eller offentlig plats liggande utrymmen såsom portgång, förgård, trappsmyg och badstränder. Mom 3 Som allmän badplats räknas: stranden från Tångvägen till gränsen mot Laholms kommun Skansenbadet i Båstad stranden från Torekovs hamn till simbassängen vid Torekovs strand Morgonbryggan i Torekov Ydrehall i Torekov stranden vid Mäsinge och Glimminge plantering Ängelsbäcks, Segelstorps och Stora Hults strand 4 Kommunens tillhöriga inhägnade områden kring dammar och vattendrag får beträdas endast efter tillstånd av Kommunstyrelsen.

2 2(6) 5 Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 8, 9, 10 mom 2, 11 första stycket, 12, 13, 16, 24 bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. Lastning av varor m.m. 6 Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för dessa göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt m.m.. Avlastning och uppläggning av gods får ej ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Schaktning, grävning m.m. 7 Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. Störande buller 8 Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning m.m., får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. Containrar 9 Den som ska ställa upp en container på offentlig plats måste ha tillstånd av polismyndigheten. Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som enligt tillstånd får ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Vid uppställning av container ska avstånd till byggnad väljas så att risken för brandspridning minimeras. Markiser, flaggor, skyltar mm 10 Mom 1 Markis, flagga eller skylt får inte sättas upp så att dess underkant skjuter in över offentlig plats på lägre höjd över marken än 2,30 meter eller så att någon del av markisen skjuter utanför gångbanan på lägre höjd över marken än 4,60 meter. Mom 2 Antenn eller annan trådledning eller transparang får inte spännas över gata utan tillstånd av polismyndigheten. Affischering, reklam mm 11 Affisch, annons eller annat sådant anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas på offentlig plats eller på husvägg, staket, stolpar, träd eller liknande, vilken är riktad mot sådan plats.

3 3(6) Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. Högtalarutsändning 12 Information, propaganda och reklam, som riktar sig till person eller trafikant på offentlig plats, får inte anordnas med högtalare eller liknande anordning utan tillstånd av polismyndigheten. Utövande av gatumusik på offentlig plats får endast ske mellan kl dagligen och under förutsättning att ljudförstärkare/högtalare inte används i samband med utövande av musiken och att utövandet av musiken inte sker i grupper med fler än två personer. Begränsningen gäller inte utövande av gatumusik som sker i enlighet med tillstånd som polismyndigheten utfärdat enligt ordningslagen (1993:1617). Kommunfullmäktige får i övrigt meddela de föreskrifter om utövande av gatumusik på viss offentlig plats som i ett enskilt fall behövs för att hindra att olägenhet för människors hälsa uppkommer. Insamling av pengar 13 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. Förtäring av alkohol på allmän plats 14 Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte drickas på allmän plats i Båstads tätort, inom de områden vilka är markerade på bifogad karta, om inte Välfärdsutskottet beviljat tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen. Se bilagd karta. Ambulerande försäljning 15 Ambulerande försäljning får under evenemangstid (fastställs årligen av kommunstyrelsen) inte ske på offentlig plats inom ett på bifogad karta angivet område avgränsat av i öster Christian II:s väg, i söder Köpmansgatan, i väster Kyrkogatan och i norr Laholmsbukten. Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 ordningslagen. Ridning, cykling, motorfordonstrafik mm 16 Ridning, cykling och motorfordonstrafik utanför anvisade leder eller områden på nedanstående allmänna platser får inte ske, såvida polismyndigheten inte meddelat särskilt tillstånd. Idrotts och sportplatser Begravningsplatser Allmänna badplatser Förbud mot motorfordon enligt 14 gäller ej polisfordon, räddningsfordon eller kommunens arbetsfordon i tjänst.

4 4(6) Bad och camping 17 Det är förbjudet att bada i öppet vatten inom områden som ingår i kommunens hamnområden om inte kommunstyrelsen meddelat ett generellt medgivande till detta inom vissa delar. 18 Inom områden som upplåtits för fritidsändamål eller för övrigt till allmänt begagnande får camping i såväl tält som husvagn och husbil/campingbil endast förekomma på de platserna och de tider av året som kommunen bestämt. 19 Erforderligt livräddningsmaterial ska finnas tillgängligt på de platser vid kommunens hamnar, allmänna badplatser och stränder som kommunstyrelsen bestämmer. Hundar 20 Det är hundens ägare eller den som mottagit hunden till underhåll eller nyttjande som är ansvarig för att föreskrifterna i mom 1 följs. De i mom 1 fastställda föreskrifterna gäller inte hund i polistjänst, ledarhund för blind person eller hund som av polismyndigheten medgivits särskilt undantag. Mom 1 Hund ska hållas under tillsyn vid vistelse utomhus på offentlig plats. Därvid ska särskilt iakttagas: Att hund ska vara kopplad: o inom park o plantering o allmänt fritidsområde (med undantag för områden som är avsedda för ändamålet) o allmänna lekplatser o allmän försäljningsplats o allmän begravningsplats o i skogs och naturmark under tiden från och med 1 april till och med 30 september Att tikar under löptid ska hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. Att hund inte får vistas på allmän badplats och intilliggande dyner under tiden från och med 1 april till och med 15 september. Undantaget är skyltat område för hundbadplats som upplåtits av kommunfullmäktige i Båstads Kommun, dessa hundbadplatser är skyltade. Att hund inte får störa omgivningen genom ihållande skällande eller annat sätt Mom 2 Inom områden som omfattas av detaljplan ska föroreningar efter hundar plockas upp från gångbanor, gator, torg, eller annat för gångtrafiken upplåtet område samt från gräsmattor inom parkmark. Adressnummerskylt 21 Varje fastighet som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med väl synlig adressnummerskylt. Det är fastighetsägarens eller tomträttsinnehavarens skyldighet att på egen bekostnad anskaffa och uppsätta adressnummerskylt samt se till att den med lätthet kan läsas. Eldning 22 Eldningsförbud gäller i Båstads kommun om brandriskvärdet är 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller 5E (extremt stor brandrisk) i kommunen.* Eldning efter mörkrets inbrott är förbjudet.

5 5(6) * Information om brandriskvärdet dag för dag finns att läsa på Båstads kommun hemsida samt på Räddning tjänsten Skåne Nordvästs hemsida Grillning 23 Grillning på allmänna platser och i skogs och naturmark får endast ske på ordningsställda fasta grillplatser och under ordnade former. Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 24 För användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor inom hela kommunen krävs tillstånd av polismyndigheten. Användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor tillåts utan tillstånd av polismyndighet på påskafton och nyårsafton från klockan fram till klockan följande dag. Avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats får inte vara närmare byggnad än 25meter. Användande av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får aldrig ske på förskolor och skolor, boende inom vård och omsorgsverksamheter eller kyrkogårdar och begravningsplatser inom Båstads kommun. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter. Avgift för att använda offentlig plats 25 För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 26 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa paragrafer kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 andra stycket ordningslagen (1993:1617). I ordningslagen (1993:1617) finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att utfärda förelägganden (3 kap 19 första stycket) och rätt att förverka egendom (3 kap 25 första stycket). Övergångsbestämmelser 27 Dessa föreskrifter träder i kraft när kommunfullmäktige, efter anmälan till länsstyrelsen, beslutat om fastställelse av föreskrifterna eller efter besvär vid vilken tidpunkt de lokala föreskrifterna för Båstads kommun upphör att gälla. Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 april Äldre beslutade allmänna lokala ordningsföreskrifter upphör därmed att gälla.

6 6(6) Tillägg till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun Åläggande om gångbanerenhållning m.m. Kommunfullmäktige i Båstads kommun har den 20 december 1995 beslutat följande med stöd av 19 renhållningslagen (1979:596) och 13 a renhållningsförordningen (1990:984). Fastighetsinnehavares skyldighet 1 Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings, snöröjnings och liknande åtgärder som avses i 18 första stycket renhållningslagen ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet.). Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret. Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 tredje stycket renhållningslagen den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska avses som fastighetsägare. Närmare föreskrifter om de åtgärder som ska vidtas 2 Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som ska vidtas av fastighetsinnehavaren. Växtlighet och nedskräpning 3 Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet. Snöröjning mm 4 Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra åtgärder till motverkande av halka. Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet. Rännstensbrunnar 5 Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen. Övrigt 6 Fastighetsinnehavaren ska också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platser och ifråga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. 9 (9) Straff 7 Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 och 3 6 kan dömas till böter enligt 24 andra stycket renhållningslagen. I 23 renhållningslagen finns vidare bestämmelser om förelägganden om tvångsutförande på den försumliges bekostnad. Detta beslut gäller från och med den 25 april 2013 och ersätter äldre beslut i kommunen om fastighetsägares ansvar för gångbanerenhållningen.

7 Fågelv Sjötorpsv Yttre evenemangsområde Ryttarv Volvov Lindallén allén Sorrentov Pomona- Cirkel- Italienska vägen Ludvig Nobels allé allén Kastanjeallén Mr G:s väg Kyrkogatan Hamngatan Agardhsgatan Strandg Strand- Köpmansgatan Munkgatan Majvägen Pershögsgatan Glosastr Hasselgr Ordensg Kullgatan promenaden Killebacken Hagagatan Tennisv Rosins v Killebacken Rosins v Tarravägen Skvaltkvarnsv Bergsv Stiftsbyv Torpv Hagalundsgatan Feriev Trädgårdsvägen Feriev Ranviksvägen Ängelhol Nordströms sträde Liden Bivägen Styrmansgränd Köpmansgatan vägen Såpebrukssträde Tennisv Christian II:s v Rektorsgr Sjövägen Gammel- Nybo- vägen Nygatan Strandpromenaden Malenvägen Flora- Tångvägen Forellvägen Parkvägen vägen Nygatan Str

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari 2012 9:1

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari 2012 9:1 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2012 9:1 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Södertälje kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 24 juni 2013 kl. 17:30. Plats. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 24 juni 2013 kl. 17:30. Plats. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 24 juni 2013 kl. 17:30 Plats Prostgårdslagårn, stora salen övre plan Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 1 Utökning av området för alkoholförtäring - komplettering

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Allemansrätten. Vad säger lagen? Bertil Bengtsson

Allemansrätten. Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Allemansrätten Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Allemansrätten Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Beställningar Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling Utkast 2015-02-25 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; beslutade den [datum] NFS 2015:[nr] Utkom från trycket den

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:143

Regeringens proposition 2012/13:143 Regeringens proposition 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljöoch arbetstidsreglerna Prop. 2012/13:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2013 Fredrik

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Rättsförhållande mellan grannar

Rättsförhållande mellan grannar Rättsförhållande mellan grannar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Allemansrätten. Lagstiftning och praxis

Allemansrätten. Lagstiftning och praxis Allemansrätten Lagstiftning och praxis Innehåll Förord... 3 Att färdas... 4 Förbudsskyltar... 4 Hemfrid och offentlig frid... 5 Att vistas tillfälligt och slå läger... 5 Naturskyddsområden... 6 Att samla

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 11

Kommunfullmäktige. Ärende 11 Kommunfullmäktige Ärende 11 Samhällsbyggnad, Gatusektionen Susanna Holmgren, 0571-281 33 susanna.holmgren@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-05-12 1(4) Kommunal parkeringsövervakning i Eda kommun Beredning

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon

1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon FÖRSLAG TILL BESLUTB 2013-07-12 1 (11) 511-7177-11 Naturreservatet Södra Skummeslöv i Laholms kommun Postadress Besöksadress 301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 E-post Halland@lansstyrelsen.se Telefon 035-13

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer