Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus"

Transkript

1 april 2015 Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus Erfarenheter från 23 tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus i Sverige. Underlag till den statliga utredningen om bostäder för äldre NS 2014:10

2 Förord Denna rapport har tagits fram på uppdrag av den statliga utredningen om bostäder för äldre NS 2014:10. Uppdraget har varit att sammanställa och presentera erfarenheter och kunskaper från Urban Utvecklings arbete med tillgänglighetsinventeringar runt om i Sverige. Rapporten har författats av Lillemor Hult, samhällsplanerare, Daniel Nilsson, utredare och Vilhelm Meyer, samhällsplanerare. Urban Utveckling analyserar, utreder och utvärderar för att ge kommuner, fastighetsägare, exploatörer och byggföretag underlag och processtöd i samband med nybyggnad eller utveckling av befintliga miljöer. Urban Utveckling har utfört tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus för ett tiotal bostadsbolag och kommuner med varierande utgångspunkter och ambitioner. En del bostadsbolag har ett tydligt intresse av att göra fastighetsbeståndet mer tillgängligt för äldre hyresgäster, barnfamiljer och funktionshindrade genom fysiska åtgärder. Andra bostadsbolag vill använda inventeringen enbart som ett underlag för att lättare kunna förmedla bostäder som redan har hög tillgänglighet. 2

3 Innehåll 1. Inledning... 4 Varför är tillgänglighetsarbetet viktigt?... 4 Metod... 5 Läsanvisning Metoder och verktyg som används i arbetet med tillgänglighetsinventering i befintligt bostadsbestånd... 7 Exempel på övriga inventeringsmetoder Tjugotre kommuners tillgänglighetsinventeringar Mindre kommuner ( invånare) En mindre kommun i Södermanland En mindre kommun i Mellansverige En mindre kommun i Örebro län En kommun i en glest befolkad region i Norrland En mindre kommun i södra Sverige En mindre kommun i Småland En annan mindre småländsk kommun En mindre kommun i Ångermanland Medelstora kommuner ( invånare) En medelstor kommun i Värmland En medelstor kommun i Skåne En av Stockholms kranskommuner Större kommuner ( invånare) En större stad i norra Sverige En större stad i Östergötland En större stad i Mellansverige En av Skånes större kommuner En av Mälardalens större kommuner En större kommun i Mellansverige Storstad (> invånare) En av storstäderna Övergripande reflektioner kring rapportens frågeställningar Vilket är syftet med kommunernas tillgänglighetsinventeringar? Förhållandet mellan kommun och bostadsbolag Vad visar inventeringsresultaten? Vad har varit det viktigaste i resultaten för kommuner och bostadsbolag från tillgänglighetsinventeringarna och hur kommer resultaten till användning? Kommuniceras tillgänglighetsarbetet till bostadskonsumenterna och allmänheten på orten? Hur avgörande har Boverkets stöd varit? Kritik mot stödet Potentiella fördelar med en nationell standard för tillgänglighet Slutsatser och rekommendationer Rekommendationer

4 1. Inledning Direktiven ger en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som förbättrar och underlättar äldres bostadssituation. Inom ramen för denna utredning har Urban Utveckling fått i uppdrag att sammanställa kunskap och erfarenheter om svenska kommuners arbete med tillgänglighetinventeringar i det befintliga bostadsbeståndet. Denna rapport redogör för genomförda och pågående tillgänglighetsinventeringar runt om i landet utan att värdera inventeringarnas syfte, mål eller tillvägagångssätt i de specifika fallen. Urban Utveckling presenterar erfarenheter från arbetet med tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus i olika kommuner dels på ett övergripande plan, dels med hänsyn till Boverkets stöd för tillgänglighetsinventeringar. Rapporten baseras på fem övergripande frågeställningar. Utifrån dessa presenteras de tjugotre kommunernas arbeten med tillgänglighetsinventeringar. De tjugotre kommuner som ingår i denna rapport är ett urval av kommuner som har haft tillgänglig dokumentation av en genomförd inventering eller av en planerad inventering. Det är således inte en fullständig återgivning av samtliga inventeringar som har genomförts i Sverige till dags dato. Frågeställningarna är: Vilket är syftet med kommunernas tillgänglighetsinventeringar? Hur avgörande har Boverkets stöd varit? o Kritik mot stödet Vad visar inventeringsresultaten? o Vad är det viktigaste som inventeringarna har resulterat i? Hur kommer tillgänglighetsinventeringarnas resultat till användning? Kommuniceras tillgänglighetsarbetet till bostadskonsumenterna och allmänheten i kommunen? Varför är tillgänglighetsarbetet viktigt? Bostäder med hög tillgänglighet är bra inte bara för funktionshindrade och äldre; de flesta bostadskonsumenter har glädje av om det t.ex. går smidigt att ta sig in och ut ur entrén med cykel, barnvagn eller matkassar. Småbarnsfamiljer är exempelvis en grupp som har stor nytta av en tillgänglig boendemiljö. Ett annat viktigt perspektiv är att den upplevda tryggheten ofta står i relation till nivån av tillgänglighet. För alla med nedsatt rörelseförmåga eller nedsatt syn och hörsel ökar risken för skador och olyckor vid låg tillgänglig- 4

5 het. Dålig belysning kan exempelvis öka risken för fallolyckor och bidra till en känsla av otrygghet. Metod Rapporten baseras på data som samlats in under flera års arbete med tillgänglighetsfrågor, samt på data som inhämtats i kontakt med potentiella uppdragsgivare för arbete med tillgänglighetsinventeringar. Dessutom har materialet underbyggts genom kvalitativa intervjuer med tjänstemän på kommuner och bostadsbolag under arbetet med denna rapport. Vi har även tagit del av de ansökningar om stöd som inkommit till Boverket, i första hand för att urskilja de olika kommunernas syften med inventeringarna. I rapporten nämns huvudsakligen inte enskilda kommuner eller tjänstemän bortsett från några exempel där uppgifterna kan återfinnas på kommunens hemsida. De kvalitativa intervjuerna har genomförts i syfte att komplettera befintligt material med data från kommuner där inventeringar genomförts utan att söka Boverkets stöd eller anlita konsultbolag för genomförandet. Det material som presenteras är baserat på vad kommunerna och bostadsbolagen varit villiga att delge oss. Detta gör att det för vissa kommuner finns en mer djupgående redogörelse för inventeringsarbetet än vad det gör i andra fall. Vårt syfte har varit att kunna dra övergripande slutsatser om hur inställningen är kring tillgänglighetsinventeringar samt hur dessa frågor prioriteras. Det har också varit vårt mål att identifiera den utvecklingspotential som finns gällande tillgänglighetsarbete, och att kunna ge generella rekommendationer kring detta. Vi har lagt vikt vid hur arbetet, behoven och möjligheterna ser ut i olika typer av kommuner med varierande kommunstorlekar, bostadsmarknader och demografiska förändringar. Vi har därför valt att kategorisera kommunerna med inspiration från SKLs (Sveriges Kommuners och Landsting) modell, vi har också inspirerats av Tillväxtanalys sätt att definiera olika kommuner utifrån ett stad- och landperspektiv. Med inspiration från dessa två väljer vi att i rapporten dela in kommunerna i fyra kategorier enligt följande: Kategorisering av kommuner Kommungrupp Antal invånare Mindre kommun < Medelstor kommun Större stad Storstad > Figur 1. Kategorisering av kommuner per invånarantal 5

6 Kort kan nämnas att de mindre kommunerna i den här undersökningen överlag arbetar hårt för att kunna bereda bostäder för en allt större andel äldre invånare på svaga bostadsmarknader. Ett exempel är hur en mindre kommun i Småland i nära samarbete med det kommunala bostadsbolaget genomfört en rad medborgar- och boendedialoger. Man har talat med befintliga hyresgäster i det vanliga bostadsbeståndet och med äldre invånare i småhus om vad de önskar och tänker kring sitt framtida boende. Dialogerna visade att det finns ett tydligt behov av att bygga nya bostäder, särskilt seniorbostäder. Detta eftersom de befintliga bostadshusen skulle bli alltför dyra att tillgänglighetsanpassa. Samtidigt är det rimligt att anta att många äldre vid en försäljning av sin nuvarande bostad (oftast småhus) inte kommer att kunna få tillräckligt betalt för att klara av en hyra i ett nyproducerat seniorboende. Kommunens och bostadsbolagens tjänstemän utreder nu hur man ska kunna gå till väga för att gå vidare i processen med att bereda fler tillgängliga bostäder. I skrivande stund har ännu inga nya beslut fattats. Vad gäller de medelstora kommunerna i undersökningen skiljer sig bostadsmarknadernas tendenser åt. Särskilt är kommunens geografiska läge avgörande eftersom medelstora kommuner nära en större stad eller universitets/högskoleort inte lider av samma utflyttning som en medelstor kommun som saknar denna koppling till utbildningsplatser och en bredare arbetsmarknad. De större städer som nämns är städer som antingen vuxit kraftigt till följd av att universitet och högskolor breddat sitt utbud eller nyligen etablerat sig på orten. I dessa fall har de tidigare tecknen på en försvagad bostadsmarknad, i och med en större utflyttning av kommunens unga och de i arbetsför ålder, i flera fall kommit att ändrats. Den storstad som omnämns har bostadsbrist vilket ökar svårigheterna för dem som söker tillgängliga bostäder. Kommunerna har anonymiserats och vi har i rapporten valt att inte hänvisa till de källor vi använt; varken personer eller tryckta källor. Detta eftersom det skulle göra det mycket enkelt att identifiera kommunerna. Allt underlag för rapporten finns att tillgå via Urban Utveckling på särskild förfrågan. Läsanvisning Vi presenterar erfarenheter och kunskaper och besvarar de av beställaren formulerade frågorna i fyra avsnitt, där varje kategori av kommuner presenteras var för sig. Därpå följer ett avsnitt med övergripande reflektioner vilket sedan resulterar i rapportens slutsatser. Allra först presenterar vi de vanligaste inventeringsverktygen som idag används vid inventering av flerbostadshus. 6

7 2. Metoder och verktyg som används i arbetet med tillgänglighetsinventering i befintligt bostadsbestånd Vid tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus kan valet av inventeringsverktyg grupperas till två huvudgrupper; TIBB, samt andra egenutvecklade verktyg och inventeringsmallar. Nedan beskriver vi kort dessa kategorier och vad de innebär och ger exempel på kommuner som använt dem och hur de gått tillväga. En mer utförlig beskrivning av inventeringsverktyg och fler exempel kan hittas på Boverkets hemsida i rapport 2013:24, Tillgänglighetsinventering av flerbostadsbeståndet uppföljning av delmål 3 och exempel från fem kommuner. 1 TIBB (Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd) TIBB är ett webbaserat verktyg som utvecklats av SABO och dåvarande Hjälpmedelsinstitutet och som helt är inriktat på befintliga (äldre) flerbostadshus. TIBB kan användas som ett sätt att systematisera och få en överblick över tillgänglighetsstatusen i ett bestånd. Fokus i verktygets utformning ligger på tillgänglighet för rörelsehindrade, samt i viss mån även för personer med nedsatt syn. Från TIBB-verktyget erhålls även förslag på vilka åtgärder som skulle höja tillgänglighetsnivån på en adress. Baserat på de svar som anges räknar verktyget ut hur tillgänglig en adress är på en skala mellan 0 och 5. Graderingen avgörs av ett flertal kriterier som en adress måste uppfylla. Nedan presenteras en beskrivning av nivåerna, hämtad från SABO:s hemsida. 2 Nivå 0: Innebär att kraven för nivå 1 inte tillgodoses. Nivå 1: Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor, som inte använder gånghjälpmedel (möjligen käpp) men som kan ha balanssvårigheter eller nedsatt syn. Nivå 2: Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor, men använder rollator och kan ta denna uppför max tre (3) trappsteg. Nivå 3: Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor och använder rollator men som ej kan ta denna uppför trappsteg och som måste ta rullatorn in genom entrén. (För förvaring i entréplanet) Nivå 4: Entrén fungerar för personer som ej kan gå i trappor och som använder rollator eller rullstol. Nivå 5: Entrén fungerar för personer som ej kan gå i trappor och som använder rullstol eller rollator och måste ha denna hela vägen in i bostaden. 1 av- 2http://www.sabo.se/kunskapsomraden/boendefragor/tillganglighet/PublishingImages/Inventering, tillgänglig- hetsnivåer.pdf 7

8 Frågor som rör gemensamma utrymmen och området kring bostaden förekommer i inventeringsprotokollet, men är inte avgörande för nivåbestämningen utan kan betraktas som extra upplysningar. Det är även möjligt att använda TIBB för att inventera enskilda lägenheter. Nivåbestämningen berörs dock enbart av de svar som anges för flerbostadshusets gemensamma entré och trapphus. Sammantaget kan TIBB användas som ett planeringsverktyg för den övergripande bostadsförsörjningen, samtidigt som det är ett sätt att klassificera beståndets tillgänglighet vid förmedling och marknadsföring. TIBB är det vanligaste och mest spridda inventeringsverktyget för flerbostadshus i Sverige och har nyligen tagits över av VGR (Västra Götalandsregionen) som dryftar om att vidareutveckla verktygets funktioner. Exempel på övriga inventeringsmetoder Göteborgs Stad har tagit fram ett inventeringsverktyg kallat T-märkning för att definiera vad som är en tillgänglig bostad. Bostadsbolag i Göteborgs stad med dess kranskommuner har därefter erbjudits att, utifrån visat intresse, använda detta verktyg för syfte att tillgänglighetsinventera sina bestånd. Detta har resulterat i att ett antal bolag har genomfört en inventering och en andel av deras lägenheter har utmärkts med T-märkningen i förmedlingen på Boplats Göteborg. En T-märkning innefattar några kriterier som måste vara uppfyllda för att bostaden ska anses vara tillgänglig. En bostad kan T-märkas om den uppfyller följande: Bostaden ligger i markplan eller i hus med hiss. Till entrén och/eller hissen finns max ett trappsteg. Bostaden har inga eller låga trösklar. Bostaden har ett badrum, där man kan komma in och vända med rullator. T-märkningen innebär inte full tillgänglighet eftersom kriterierna endast motsvarar de krav på tillgänglighet en person som använder rollator har. I verktyget tas även uppgifter om bostadens närhet till service med. Resultatet har varit att fastighetsägaren efter genomförd inventering kan T-märka lägenheter som uppfyller verktygets tillgänglighetskrav när de visas i bostadsförmedlingen på Boplats Göteborg. Det är således en kvalitetsstämpel gentmot bostadskonsumenter. Göteborgs Stad planerar dock för att genomföra en ny inventering av sitt kommunala flerbostadsbestånd. Inventeringen ska genomföras med TIBB-verktyget och ska delvis genomföras genom det stöd som har sökts hos Boverket inför Borås kommun har en boendeform de kallar för Bokvämt, vilket bland annat innebär att bostäderna har högre tillgänglighet. Konceptet riktar sig dock inte enbart till äldre eller funktionshindrade, utan till alla personer, oavsett ålder och rörelseförmåga. Bostäderna genomgår en certifiering enligt en tregradig skala som utförs av Borås kommun och gäller i fem år. De bostäder som genomgått en certifiering märks med bokstaven B i bostadsförmedlingen på respektive bostadsbolags hemsida. Certifieringsprocessen går till på följande sätt; I ett första skede genomför fastighetsägaren en inventering. Därefter utför en besiktningsman på 8

9 Stadsbyggnadskontoret en förbesiktning där det avgörs vilka åtgärder som fastighetsägaren ska göra, utifrån inventeringens tillgänglighetskriterier och checklistor. I slutskedet kontrollerar samma besiktningsman sedan att åtgärderna är utförda och godkänner certifieringen. Den är sedan giltig i fem år och gör att lägenheten får Bokvämt-status. Bokvämt-certifieringens tregradiga skala: 5-stjärnigt innebär att: Det inte finns några trösklar Kök och badrum har tillräcklig yta för rullstol Badrum har dusch med stödhandtag Du kan nå tvättstuga och lägenhetsförråd med rullstol Du kan köra bil fram till entrén och det finns möjlighet till handikapparkeringsplats 4-stjärnigt innebär att: Badrum med dusch har stödhandtag. De badrum som har badkar är förberedda för dusch och stödhandtag Du kan nå tvättstuga med rullator, men för att komma till lägenhetsförråd kan du behöva hjälp Det endast finns små nivåskillnader Det finns sittplats i entrén 3-stjärnigt innebär att: Det kan finnas nivåskillnader men inte mer än en halvtrappa Det finns sittplats i entrén I en större stad i södra Norrland lät det allmännyttiga bostadsbolaget dess tillgänglighetsansvarige utforma ett eget inventeringsprotokoll eftersom de ansåg att befintliga inte gick in tillräckligt på detaljer kring enskilda lägenheter. Ytterligare ett allmännyttigt bostadsbolag i en större stad valde att ta efter denna metod i sin tillgänglighetsinventering. Materialet skulle man sedan mata in digitalt för att därefter koppla samman det med ett redan befintligt fastighetsförvaltningssystem. Än så länge har resultatet dock inte kunnat kopplas samman med det befintliga systemet på grund av att bostadsbolagen har haft svårt att systematisera den enorma mängd data som inventeringen lett till. I våra samtal har det framgått att det vore önskvärt med ett självklart verktyg som kan användas för tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus. Fördelarna kan bland annat beskrivas vara de samordningseffekter som kan uppstå mellan olika kommuner och bostadsbolag. Om samma verktyg används kan det t.ex. utnyttjas för att enklare klassificera tillgänglighet i en regional bostadsförmedling. Inventeringarna kan också sägas bli mer rättvisande om man har använt sig av ett och samma verktyg eftersom man då utgår från ett och samma regelverk. 9

10 3. Tjugotre kommuners tillgänglighetsinventeringar Mindre kommuner ( invånare) Nedan presenteras en sammanfattande bild för respektive kommuns arbete med tillgänglighetsinventeringar där kommuninvånarantalet inte överstiger invånare. En mindre kommun i Södermanland Under 2012 genomfördes en inventering för ett kommunalt bostadsbolag i en mindre kommun som en del av Hjälpmedelsinstitutets regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar. Initiativet kom i detta fall från den politiska nivån inom bostadsbolaget. Hela bostadsbeståndet inventerades med hjälp av externa konsulter och inventeringen genomfördes tillsammans med personal och boende i kommunen. Inventeringen kompletterades också arbetet med gruppmöten och spontanintervjuer med företrädare för kommunen och det kommunala bostadsbolaget. Utöver inventeringen gjordes även en kostnadsanalys och prioriteringsworkshop av de åtgärder som föreslogs med anledning av inventeringens resultat. Inventeringen resulterade i en tillgänglighetsplan som bidrog till såväl ökad kunskap om tillgänglighet hos den egna personalen som faktiska åtgärder i det befintliga bostadsbeståndet. TIBB-verktyget har efter inventeringen också kommit att användas i det löpande förvaltningsarbetet hos bostadsbolaget. Kommunen har däremot inte använt inventeringen för förmedling av lägenheter. Det har inte uppfattas som något behov eftersom uthyrarna redan har kunskap om beståndet och vad som är tillgängligt. Att bolaget är litet gör det enklare att känna till alla byggnader. En mindre kommun i Mellansverige En mindre kommun i Mellansverige ville få en inventering genomförd av hela sitt befintliga bostadsbestånd för att få ett grepp om hur tillgängligheten ser ut idag, men även för att få kunskap om vilka åtgärder som vore lämpliga att genomföra baserat på fastigheternas förutsättningar att förbättra tillgängligheten. Genom Boverkets stöd kunde inventeringen genomföras. Detta ledde också till att man senare beslutade om inventering av det kommunala bostadsbolagets kommunfastigheter. Inventeringarna skedde med hjälp av TIBB-verktygets inventeringsformulär och bedömningskriterier. Av inventeringen framgick vilka fastigheter och entréer som är tillgängliga och vilka som skulle kunna bli det och vad som i så fall krävs. Resultatet av tillgänglighetsinventeringen kommer att användas i kommunens pågående arbete kring bostäder för äldre och vid förmedling av lägenheter till bostadskonsumenter. Spontana samtal kring tillgängligheten i bostäderna har även förts med äldre och rörelsehindrade som bor i husen vid investeringstillfällena för att skapa en djupare förståelse för det dagliga livet och dess sysslor i relation till bostadens utformning. 10

11 Inventeringen sammanställdes i en rapport där varje bostadshus presenterades på entrénivå med brister och förslag till åtgärder. Kommunen har ännu inte hunnit ta ställning till vad inventeringen och den åtgärdsplan som togs fram utifrån resultatet ska leda till. Resultatet av inventeringen har dock mottagits mycket positivt och man planerar att vidta de åtgärder som behövs. En följd av den genomförda inventeringen är att det kommunala bostadsbolaget redan har beslutat att genomföra vissa åtgärder för att öka tillgängligheten. Förväntningarna är positiva och utgångspunkten är att de enkla, mindre åtgärderna ska prioriteras före större åtgärder vilket gör att nyttan också blir som störst. TIBB-verktyget kommer dock inte att användas vid ombyggnationer eller i förmedlingen av bostäder. En mindre kommun i Örebro län Ett kommunalt bostadsbolag i en mindre kommun i Örebro län ville inventera sitt flerbostadsbestånd för att få ökad samlad kunskap om tillgängligheten i deras fastigheter, och för att använda informationen som ett underlag för planering av eventuella rivningar. Vd:n för det kommunala bostadsbolaget har sagt att Vi måste bland annat titta på hur vi möter kommande behov, som exempelvis ökad hemvård. Människor i hög ålder ska kunna bo kvar hemma, men bostäderna ska också vara funktionella för handikappade. Bostadsbeståndet måste omstöpas. Vi har många tvåvåningshus där det krävs hiss, vilket i sin tur är dyrt att installera. Därför står vi inför stora utmaningar. Detta eftersom allt pekar på att befolkningsminskningen fortsätter. I slutänden handlar det om politiska ställningstaganden. Vi måste titta på frågan ur ett medborgarperspektiv, men kostnaderna blir självklart också viktiga. Det här är en process som jag tror kommer. Vi måste jobba framåt och äldreanpassade lägenheter är en bristvara, liksom större bostäder. 3 Av inventeringen, som genomfördes med hjälp av TIBB-verktyget, framgick vilka fastigheter och entréer som är tillgängliga och vilka som kan bli det och vad som i så fall krävs. Resultatet av tillgänglighetsinventeringen kommer även användas i kommunens pågående arbete kring bostäder för äldre och vid förmedling av lägenheter till bostadskonsumenter. Spontana samtal kring tillgängligheten i bostäderna har även förts med äldre och rörelsehindrade boende vid investeringstillfällena. Inventeringen har sammanställts i en rapport där varje bostadshus presenteras på entrénivå med brister och förslag till åtgärder. En kommun i en glest befolkad region i Norrland En kommun i en glest befolkad region i Norrland genomförde en inventering för att få fram statistik över nuläget och för att få underlag för att försöka påverka och inspirera bostadsbolag att åtgärda sina fastigheter. En nyetablering av en större industri är under prövning i kommunen. Om 3 Citatet källhänvisas på förfrågan 11

12 den kommer till stånd kommer det att innebära en större etablering i kommunen med många nya arbetstillfällen de närmaste åren. Samtidigt har kommunen en åldrande befolkning som har behov av tillgängliga bostäder. Många bor i villor och kan komma att behöva tillgång till en tillgänglig bostad i flerbostadshus inom en snar framtid. Andelen tillgängliga bostäder förmodas vara jämförelsevis låg men kunskap saknas om hur det faktiskt förhåller sig med tillgängligheten på den lokala bostadsmarknaden. Denna mindre kommun i norra Sverige började sitt arbete med en tillgänglighetsinventering genom att ta fram en egen checklista för inventeringen. Checklistan baseras på kommunens genomgång av enkelt avhjälpta hinder i offentlig miljö från Miljö- och byggkontoret ansvarar för inventeringen som kommer att genomföras med hjälp av konsult eller extra personal och i samarbete med bostadsbolag inklusive det kommunala bolaget. Samarbete kommer även att ske med kommunens Handikapp- och Pensionärsråd. Kommunen sökte pengar hos Boverket för att göra inventeringen. Att genomföra denna typ av projekt menar kommunen annars är mycket svårt i en väldigt slimmad organisation. Samtliga bostadshus med fler än tre lägenheter har besökts av dem som inventerar. Fastighetsägarna har bjudits in till samtal och inventerarna har även intervjuat ett antal personer som bor i de aktuella fastigheterna. Det som har inventerats är allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, soprum, förråd och i förekommande fall gemensamma uteplatser eller lokaler samt vägen från parkering till entréer. Kommunen har dock inte kommit fram till hur man ska använda inventeringsresultatet. Fastighetsägare i kommunen har utifrån tillgänglighetsinventeringen fått ta del av en rapport som den externa konsult som kommunen anlitade har sammanställt för inventeringen. I rapporten redovisas åtgärdsförslag och tips som på ett betydande sätt skulle kunna underlätta för äldre och personer med funktionshinder att hyra bostad hos dem. Även tips på hur den fysiska tillgängligheten kan förbättras för att göra tillvaron enklare för exempelvis barnfamiljer redovisas. Resultatet i denna rapport har ännu inte hunnit presenteras för kommunens beslutsfattare, men en redovisning för myndighetsnämnden som har hand om bygglov och tillsyn enligt PBL har skett. Myndighetsnämnden uppskattade att via rapport och redovisning få kännedom om läget i det befintliga bostadsbeståndet. I inledningsskedet var en del av fastighetsägarna måttligt intresserade av projektet med tillgänglighetsinventering, vissa ville inte alls medverka vid inventeringarna. En del hade heller inte personal på plats i kommunen vilket kan vara en av anledningarna till det ljumma intresset. Inventeringsresultatet kommer att presenteras på kommunens hemsida och man planerar att hålla ett seminarium som riktar sig till bostadsbolagen efter årsskiftet för att inspirera till konkreta åtgärder i fastighetsbeståndet. Kommunen har också en egen tidning som kommer ut fyra gånger per år och i denna planerar man att lyfta frågan om tillgänglighet. Det anses viktigt att kommunen når ut till allmänheten med information om att detta är frågor man satsar på och arbetar med. 12

13 Enligt kommunen är arbetet med tillgänglighet mycket viktigt och förhoppningen är att kunna få fler engagerade i frågan så resultat verkligen blir fler tillgängliga bostäder. I nyproduktion finns kravet om tillgänglighet med från början men det produceras i stort sett inga nya bostäder i kommunen varför det blir ännu viktigare att åtgärda det äldre bostadsbeståndet. Allmännyttan har varit en föregångare men de kan enligt kommunen göras ännu mer. Deras andel av bostadsbeståndet är dock ganska litet varför privata bostadsbolag behöver utveckla sitt arbete för att inte utestänga stora grupper av hyresgäster i framtiden. Även deras hyresgäster blir äldre och vissa kommer att behöva flytta om inte tillgängligheten förbättras. Kommunen tror att det kan bli svårt att få alla att åtgärda sina fastigheter men varje åtgärdat bostadshus är ändå, som de ser det, ett steg i rätt riktning. Om det hade funnits ekonomiskt stöd till fastighetsägare och bostadsbolag för tillgänglighetsåtgärder i flerbostadshus tror kommunens tjänstemän att det skulle vara till mycket stor hjälp i tillgänglighetsarbetet. I kommunen finns många flerbostadshus med relativt få lägenheter och det blir väldigt dyrt per lägenhet att exempelvis installera en hiss. Många hus är byggda så att det inte går att installera en hiss i befintlig byggnad utan man måste hitta andra lösningar som exempelvis att komplettera med loftgångar. En mindre kommun i södra Sverige Det kommunala bostadsbolaget i en mindre kommun i södra Sverige vill få tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet inventerat för att kunna skapa sig en bredare systematiserad kunskap som kan vara till hjälp i det fortsatta arbetet med deras egna projekt om ökad trygghet och tillgänglighet. Kommunen kommer inom kort (under våren 2015) att genomföra en tillgänglighetsinventering. Inventeringen finansieras med stöd från Boverket och kommer att ske med hjälp av TIBB-verktygets inventeringsformulär och bedömningskriterier. En mindre kommun i Småland En mindre småländsk kommun behöver inventera sitt flerbostadsbestånd för att få kännedom om vilka åtgärder som bör prioriteras baserat på fastigheternas förutsättningar. Kommunen eller det kommunala bostadsbolaget har inte genomfört någon inventering av flerbostadshus tidigare. Dock upplevs kunskapen om beståndets tillgänglighetsstatus redan vara hög bland den egna personalen eftersom allmännyttans bestånd är relativt litet. Det kommunala bostadsbolaget uttryckte ett behov av hjälp och att ta fram en plan för vilka åtgärder som skulle vara mest givande och kostnadseffektiva för just deras bostadsbestånd, och sett ur denna kommuns perspektiv. En stor andel av kommunens bostadsbestånd består av äldre byggnader med trappor upp till lägenheterna, samt marklägenheter som kan vara otillgängliga i badrummen. Kommunen sökte därför Boverkets stöd under 2014 och fick det beviljat. Inventeringen genomfördes därefter av extern 13

14 personal under vintern där TIBB-verktyget användes. En svårighet med att genomföra inventeringen under vintertid var att det tidvis blev besvärligt att bedöma kvaliteten på gångvägar i anslutning till bostäderna. I nuläget kvarstår därför inventeringen av ett fåtal fastigheters gångvägar vilket kommer att kompletteras våren Resultatet av inventeringen kommer att framföras genom att det kommunala bostadsbolaget får del av inventeringsmaterialet som nu finns inlagt i TIBB-verktyget. En annan mindre småländsk kommun I en annan mindre småländsk kommun konstaterades det under arbetet med kommunens bostadsförsörjningsprogram att gruppen 70 år och äldre kommer att öka med ca 400 personer fram till Vidare konstaterades att merparten av äldreboendet måste lösas genom anpassning av ordinärt boende och att över 800 av småhusen har ägare som är 70 år eller äldre. Sammantaget talar detta för ett stort behov av tillgänglighetsförbättringar i det befintliga beståndet av flerbostadshus. Det övergripande målet med inventeringen var att arbeta för att klara den framtida bostadsförsörjningen mot bakgrund av den förväntade demografiska utvecklingen. Långsiktigt behöver uppskattningsvis 300 nya lägenheter med hög tillgänglighet för äldre och funktionshindrade skapas. Genom att inventera det befintliga lägenhetsbeståndet och klarlägga potentialen för tillgänglighetsförbättringar är avsikten att få ett bättre beslutsunderlag för såväl enskilda fastighetsägare som för den kommunala bostads- och omsorgsplaneringen. Med inventeringen som underlag finns också en bra grund för fortsatt dialog mellan fastighetsägare, bostadsbolag och kommunen. Ett syfte med inventeringen var också att försöka sätta en prislapp på olika åtgärder och att hitta kostnadseffektiva lösningar. Flera fastighetsägare har på förhand fått anmäla intresse för en inventering och sammanlagt representerar de fastighetsägare som tillfrågats ca 2000 lägenheter. Av dessa bedöms ca 700 lägenheter fördelade på ett 70-tal trappuppgångar/huskroppar som särskilt intressanta med hänsyn till geografiskt läge och potential. Dessa 700 särskilt intressanta lägenheter är de som kommer att inventeras i ett första steg för att i ett senare skede, vid ett lyckat resultat, gå vidare med ytterligare lika många. Kommunen avser i så fall att ansöka om nya medel för steg två. Huvuddelen av lägenheterna som ska inventeras i steg ett ligger inom tätorten, men även de flerbostadshus som finns i kommunens mindre tätorter kan bli aktuella då frågan uppkommit om möjligheten till trygghetsboende/äldreboende på landsbygden. Inventeringen kommer att genomföras med hjälp av TIBB. Skälen till detta är dels att det är ett relativt väletablerat verktyg och dels att det innehåller en åtgärdsdel. Kommunen avser att låta en extern konsult genomföra inventeringen. Kommunen har för att få en god bild av kostnaderna för en inventering på förhand varit i kontakt med några företag som är förtrogna med TIBB för att få en uppfattning om vad som är en rimlig målsättning och kostnadsbild. De externa samarbets- 14

15 partnerna, kommunens privata fastighetsägare, allmännyttan och bostadsrättsföreningarna är viktiga aktörer i arbetet med tillgänglighetsfrågor. Kommunen arbetar hårt för att öka tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet. En garanti för att det ökande behovet ska kunna mötas är att kommunens fyra största fastighetsägare samt ett antal mindre redan deltar i ett nära lokalt samarbete som också handlar om kommunens tillväxtfrågor. Samtidigt är också de lokala funktionshindersorganisationerna viktiga samarbetspartner liksom olika organ för brukarsamråd som finns kopplade till de olika verksamheterna. För kommunen och hyresgästerna (brukarna) är förhoppningen att satsningen ska innebära ett förbättrat utbud av bostäder med hög tillgänglighet till en rimlig kostnad medan det för fastighetsägarna ska leda till bättre marknadsanpassning, minskade vakanser och minskad omflyttning. En mindre kommun i Ångermanland I en mindre kommun i Ångermanland kommer en tillgänglighetsinventering att genomföras med hjälp av Boverkets stöd och med TIBB-verktyget som underlag. Inventeringen genomförs av det kommunala bostadsbolaget men kommer också att samordnas med olika organisationer inom kommunen som kan bistå med synpunkter och erfarenheter om hinder i samhället. Inventeringen kommer att utföras av en extern konsult och det kommunala bostadsbolagets husvärdar. Resultatet av inventeringen ska göras tillgängligt vid sökning och uthyrning av bostäder. Denna kommun arbetar hårt för att profilera sig som handikappvänlig. Åtgärder för förbättrad tillgänglighet i flerbostadshus har kommit att bli en nödvändig åtgärd i och med att åldersstrukturen bland bolagets hyresgäster pekar tydligt i riktningen mot allt större andel äldre personer. Ett viktigt mål med inventeringen för allmännyttan har varit att belysa tillgänglighetsbrister inom bostadsbeståndet, göra en nulägesanalys samt budgetera kostnader för erforderliga åtgärder för kommande år. Målet med inventeringen var att denna framför allt skulle ge information om dagens förhållanden inom fastigheterna. Medelstora kommuner ( invånare) Nedan presenteras en sammanfattande bild för respektive kommuns arbete med tillgänglighetsinventeringar där kommuninvånarantalet är mellan invånare. En medelstor kommun i Gästrikland Då antalet äldre i en medelstor kommun kommer att öka och en bostad med bra tillgänglighet är en förutsättning för att kunna bo kvar finns ett behov av att inventera tillgängligheten för att skapa en grund för att säkerställa 15

16 tillgång och möta den ökade efterfrågan. Det övergripande målet med inventeringen är att få en överblick över förutsättningarna att tillhandahålla bostäder till kommunens medborgare och att därefter med detta som grund skapa fler tillgängliga bostäder. Kommunen ska inom kort genomföra en tillgänglighetsinventering som syftar till att skapa en databas som sammanställs till en rapport innehållande en analys av bostadsbeståndet utifrån den framtida befolkningsutvecklingen för personer mellan år samt en presentation av tillgången på tillgängliga lägenheter. Inventeringen genomförs med stöd från Boverket. Utredningen omfattar även en analys av tillgängliga lägenheter för äldre idag och på sikt uppgifter om i vilka områden tillgängligheten behöver höjas. I rapporten kommer det att finnas bildexempel på god tillgänglighet och på ställen där tillgängligheten enkelt kan förbättras. Inventeringen omfattar samtliga flerbostadshus i kommunen, både ägda av allmännyttan och av privata fastighetsägare. Insamling av data kommer att ske genom fältinventering och sammanställs därefter i en databas. För inventeringen används ett inventeringsverktyg från en mindre konsultfirma som arbetar med tillgänglighetsfrågor. En medelstor kommun några tiotal mil norr om Stockholm En medelstor kommun några tiotal mil norr om Stockholm är på gång att inventera tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet och ambitionen är att inventeringen ska omfatta hela kommunens bestånd. Kommunen arbetar nu med att ta fram en handlingsplan för "Attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre" med anledning av den demografiska utveckling de ser framför sig med bland annat en större andel äldre i kommunen. Enligt forskning framgår det att fler önskar bo kvar i sitt hem på äldre dagar och det är något som denna kommun försöker ta fasta på. Det är ett av skälen till att kommunen behöver god kunskap om hur befintligt bostadsbestånd är beskaffat avseende tillgänglighet. Inventeringen blir således en central kunskapskälla i kommunens strategiska arbete för att kunna föreslå åtgärder som ökar tillgängligheten för äldre. Kommunen har sökt och erhållit bidrag från Boverket för att genomföra en tillgänglighetsinventering. Detta stöd var en förutsättning för att kommunen skulle kunna genomföra en så omfattande inventering som man ville och som behövdes. Tjänstemännen på kommunen har vägt olika inventeringsverktyg mot varandra och framför allt tagit del av Boverkets handledningar kring inventeringar för vägledning. Kommunen är nu vintern 2014 inne i en upphandlingsprocess och inventeringen har ännu inte påbörjats. Kommunikationen kring tillgänglighetsinventeringen sker till att börja med genom att man sprider information om den planerade tillgänglighetsinventeringen. En del i informationsspridningen handlar om att kontakta alla privata fastighetsägare för ett godkännande av att också deras flerbostadshus inventeras. Bland annat planerar kommunen för ett större seminarium där ansvariga tjänstemän marknadsför inventeringen och de vinster som 16

17 detta kan medföra, dvs. vinsterna av att erbjuda hyresgästerna/bostadsrättshavarna en tillgänglig fastighet. Inventeringen är en del av ett strategiskt arbete som inkluderar hur kommunen ska förhålla sig till trygghetsbostäder, eventuell certifiering av enskilda lägenheter, men även nyproduktion. Arbetet behöver, och är tänkt att vara, långsiktigt och bygger på kommunal samverkan, men också extern, där kommunens allmännyttiga bostadsföretag är en central medpart. En medelstor kommun i Dalarna En medelstor kommun i Dalarna önskade inventera sitt allmännyttiga flerbostadsbestånd för att få ökad kunskap om tillgängligheten i dessa, som bland annat ämnas användas som underlag inför framtida renoveringsplaner. Genom Boverkets stöd har en tillgänglighetsinventering genomförts av en extern konsult utifrån TIBB-verktygets inventeringsformulär och bedömningskriterier. För det stöd som mottogs kommer resultatet av inventeringen enbart presenteras genom att det kommunala bostadsbolaget får del av materialet i TIBB-verktygets register. I inventeringen har man också efterfrågat, av den externa konsulten, att varje bostadshus ska fotograferas för att utöver TIBB-verktyget dokumentera viktiga brister som uppmärksammas. Efter inventering och rapportering kommer det kommunala bostadsbolaget på orten att välja ut några fastigheter där det redan nu bor en stor andel äldre. För dessa fastigheter kommer sedan en mer grundlig analys genomföras för att man ska komma fram till konkreta förslag på åtgärder. En medelstor kommun i Värmland En medelstor kommun i Värmland ville inventera större delen av flerbostadsbeståndet i tätorten med hjälp av TIBB-verktyget. Tanken var att resultatet sedan skulle användas som ett planeringsunderlag för konkreta anpassningsåtgärder både i samband med ombyggnadsprojekt och i den löpande förvaltningen. Ett delmål med inventeringen var att resultatet skulle kunna användas som ett planeringsverktyg vid arbete med bostadsförsörjningsprogram och översiktsplan. Inventeringen har skett med hjälp av Boverkets stöd. En extern konsult har genomfört inventeringen av ett urval av de flerbostadshus som finns inom tätorten. Inventeringen genomförs i två etapper där det först steget är en inventering av den yttre miljön för den större delen av kommunens tätorts flerbostadsbestånd. Utifrån resultatet av den första etappen görs sedan ett urval av fastigheterna beroende på bedömning av var behovet av förbättringsåtgärder är störst. I etapp två inventeras detta urval där även den invändiga tillgängligheten ingår. De åtgärder som presenteras ska vara kostnadseffektiva och inventeringen ska bidra till att lättare kunna prioritera bland de insatser som ska utföras. Inventeringen ska också leda till att kommunen och bostadsbolaget får fram en nulägesanalys av vilka områden som är i störst behov av anpassning för 17

18 att kunna matcha behovet hos de bostadssökande. En medelstor kommun i Skåne En medelstor skånsk kommun såg att antalet äldre invånare ökade och att den gruppen utgör en stor grupp av de som söker efter en hyresrätt. Det var också tydligt för kommunen att frågan om äldres boenden måste tas om hand, inte minst är kommunens ständigt högre antal sökta och utbetalda bostadsanpassningsbidrag ett tydligt tecken på detta. Flerbostadsbeståndet hade tidigare aldrig tillgänglighetsinventerats. Kommunens bedömning är att det idag är relativt svårt att få en bostad med god tillgänglighet för den som söker detta. Inga fastighetsägare erbjuder i dagsläget särskild information om, eller klassificering av, bostäder med högre grad av tillgänglighet, inte heller finns det möjlighet att särskilt köa för en sådan bostad. Därför bedömdes en tillgänglighetsinventering av flerbostadsbeståndet vara en viktig insats för att hämta information och underlag såväl för den fortsatta planeringen för bostadsförsörjning, en effektivare förmedling av bostäder och för kostnadseffektiva förbättringar i flerbostadsbeståndet som minskar behovet av individuella bostadsanpassningar. En inventering av det totala flerbostadsbeståndet har genomförts med ekonomiskt stöd från Boverket och baserats på TIBB-verktygets formulär och bedömningskriterier. Inventeringsresultatet kommer efter hand att kompletteras med vissa frågor för att också täcka in tillgänglighetsaspekter ur fler perspektiv, exempelvis nedsatt hörsel och kognitiv förmåga; data som sedan kan användas både i förmedlings- åtgärds- och planeringssammanhang. Till inventeringen kommer också en checklista med generella frågor om fastigheter/bostadsområden att utarbetas. Denna kommer att innehålla frågor som är av vikt för kommunens planering och framtida bostadsförsörjningsarbete. För projektet har en projektgrupp tillsatts bestående av representanter från kommunen, de fastighetsägare som medverkar i projektet, intresseorganisationer som finns representerade i kommunens tillgänglighetskommitté och räddningstjänsten. Till projektet har även två projektanställda inventerare knutits, som i samarbete och under ledning av kommunens tillgänglighetssamordnare genomför inventeringarna. Inventeringen är nyligen slutförd (december 2014) och kommunen bearbetar och sammanställer nu allt material för att kunna gå vidare i ett nästa steg. Det allmännyttiga kommunala bostadsbolaget i kommunen har beslutat att använda klassificeringen i sin information till boende oc, och vid förmedlingen av bostäder. 18

19 En medelstor kommun i Kalmar län Målet med inventeringen i en medelstor kommun i Kalmar län är att få en översiktlig bild över tillgängligheten i kommunens flerbostadshus. Syftet är att arbeta fram ett underlag som kan ligga till grund för strategier för fortsatt planering och genomförande av kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra tillgängligheten i det befintliga beståndet. Inventeringen av tillgängligheten i flerbostadshusen utgör här en del av en större process för att bygga upp kunskap inom området vilket sedan ger mer underbyggda underlag för beslut. Genom inventeringen samlar kommunen information om den fysiska tillgängligheten som kunde kopplas samman med bland annat kommunens befolkningsunderlag. Detta kan ge en bättre bild av både samtida och framtida behov. Kunskapen om befintlig tillgänglighet och behov av tillgängliga bostäder kommer att kunna användas både i den kommunala planeringen för bostadsförsörjningen och den löpande förvaltningen av offentligt och privat ägda flerbostadshus. Kommunen resonerar på följande sätt, att höja boendekvalitén genom ökad tillgänglighet är ett bra sätt att öka attraktiviteten både för dem som redan bor i kommunen och för dem som funderar på att flytta in. Inventeringen ger även ett värdefullt underlag till de påbörjade fördjupningarna av översiktsplanen för kommunens tätort. Kommunen planerar att genomföra sin tillgänglighetsinventering under våren 2015 med hjälp av stöd från Boverket. Inventeringen kommer att omfatta den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusen i kommunen. Hela beståndet av flerbostadshus, både det privata och det offentligt förvaltade bostadsbeståndet kommer att inventeras. Flerbostadshusens allmänna utrymmen, inuti och i anslutning till byggnaden som entré, trapphus, miljöhus, garage, möjlighet till angöring, tvättstuga och hur man rör sig där emellan, kommer att beröras. Kommun avser att använda verktyget TIBB vars besiktningsprotokoll visar hur tillgänglig ett bostadshus är med fokus på rörelse- och synnedsättningar. Fokus ligger på gångvägar till entréer, entréer, hissar, gemensamma utrymmen samt uteplatser för personer med nedsatt rörelse- och synförmåga. Framkomligheten är i fokus och den är först och främst riktad mot personer med rullator. En viktig fördel med TIBB är att verktyget kan användas som ett underlag till förbättringar av fastighetsbeståndet då det kan redovisa förslag till åtgärder. Kommunens enhet för samhällsbyggnad ska ansvara för, och samordna, inventeringen. Enheten för samhällsbyggnad är en enhet inom kommunstyrelsens förvaltning och kommunstyrelsen blir därför politiskt ansvarig för inventeringsprojektet. Det praktiska arbetet kommer att utföras på heltid under 6 månader av en projektanställd inventerare. I inventeringen av flerbostadshusbeståndet ska kommunen samverka med privata fastighetsägare och de två kommunala bolagen. Ansvariga för tillgänglighetsinventeringen kommer att bjuda in till träffar med fastighetsägarna för att uppmärksamma dem på arbetet som pågår och redogöra för hur kommunen arbetar och planerar kring tillgänglighetsfrågor. I kommunen finns också ett förvaltningsövergripande råd för funktionshinderfrågor som är ett organ för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan funktionshinder- 19

20 organisationerna och kommunkoncernen. I det förvaltningsövergripande rådet ingår tre av kommunstyrelsen utsedda politiker, representanter från Handikappföreningarnas samarbetsorgan och representanter från ytterligare två organisationer; Autism- och aspergerföreningen i länet samt lokalföreningen för barn och unga vuxna med utvecklingsstörning. Dessutom har varje kommunal nämnd och bolag utsett en kontaktperson att adjungeras till rådet. Till rådet kommer även representanter för räddningstjänsten, det kommunala bostadsbolaget och berörda privata fastighetsägare att adjungeras. Till stöd för själva inventeringen har man dessutom beslutat att rådet ska fungera som referensgrupp. Två andra viktiga kunskapsområden för kommunen är det parallella arbetet med bostadsanpassningsbidrag och enkelt avhjälpta hinder. Kommunen har två funktioner för dessa områden och de kommer att fungera som ett stöd vid inventeringen eftersom de angränsar till inventeringen av tillgängligheten i flerbostadshusen och exempelvis kan innebära att kommunen har en eller flera medarbetare som har kompetens om hur funktionshinder i den fysiska miljön påverkar en persons vardag. Efter att inventeringen utförts skall resultaten redovisas till fastighetsägarna och andra externa aktörer som har nytta av kunskapen. Resultaten kommer bland annat att redovisas vid den lokala fastighetsägareföreningens möten. En av Stockholms kranskommuner Det kommunala bostadsbolaget i en av Stockholms kranskommuner har för flera år sedan genomfört en tillgänglighetsinventering utan Boverkets stöd. Kommunen använde sig av TIBB-verktyget i såväl tillgänglighetsinventering som när de senare använde resultatet vid förmedlingen av bostäder till bostadskonsumenter. Resultatet av inventeringen används i förmedlingen där det nu finns en spalt kallad Tillgänglighetsinformation för varje lägenhet som annonseras där det står upplysningar om t.ex. hiss, trapphus och omgärdande terräng. Dessutom visas en rekommendation om vilka individer boendet kan tänkas passa för. Detta bolag har dock också, likt många andra, särskilda kategorier av bostäder som endast är avsedda för äldre personer. Större kommuner ( invånare) Nedan presenteras en sammanfattande bild för respektive kommuns arbete med tillgänglighetsinventeringar där kommuninvånarantalet är mellan invånare. En större stad ett tiotal mil norr om Stockholm En större stad ett tiotal mil norr om Stockholm genomförde en inventering av sitt befintliga bostadsbestånd som ett steg i arbetet med att öka antalet tillgängliga bostäder. Vad gällde de särskilda boendena hade de redan kunskap om tillgängligheten, men kunskapen om tillgängligheten för det totala 20

21 beståndet var bristfällig. Inventeringen genomfördes framför allt för att man genom den ville kunna förmedla resultaten till bostadskonsumenter som en hjälp för dem som söker en lägenhet. Det kommunala bostadsbolaget menade också att den översikt som inventeringen gav var till stor hjälp för bolagets kundcentrum dit många ringer eller kommer in med frågor om tillgänglighet i olika fastigheter. Det allmännyttiga bostadsbolaget i kommunen planerade inledningsvis att inventera med TIBB-verktyget men ändrade sig eftersom TIBB vid denna tidpunkt ännu inte kunde användas på lägenhetsnivå. Istället utformade tillgänglighetsansvarige cirka 200 punktfrågor i ett egenutformat inventeringsprotokoll. Dessa skapades i Excel-format för varje adress, där varje fråga var kopplad till en parameter som kunde vara Ja eller Nej. Denna metod skapade ett stort antal Excel-filer som sedan matades in i en tillgänglighetsmodul kopplad till deras fastighetssystem. Dock hade bostadsbolaget inget system för att vare sig analysera eller bedöma hur tillgänglig respektive adress var. Den omfattande inventeringen har därmed inte kunnat användas. I denna större kommun har projektet över lag mottagits mycket positivt av såväl bolagsledningen som kommunen där det kommunala bostadsbolaget är med i kommunens grupp gällande tillgänglighet för bolag och förvaltningar. Alla bolag och förvaltningar redovisar dessutom varje år vad som görs gällande tillgänglighet. Det kommunala bostadsbolaget har som mål att implementera inventeringen i sitt fastighetssystem samt göra resultaten sökbara för bostadskonsumenter. En färdig modell finns framtagen som fungerar ihop med detta system. Inventeringsmaterialet har dock inte kunnat användas systematiskt för att få överblickbar kunskap om beståndets tillgänglighet eftersom graderingsnivåer saknas. Det finns ännu inget beslut om vilka nivåer som ska avgöra tillgänglighetsgraden för de adresser och lägenheter som har inventerats. Det allmännyttiga bolaget har inte heller kunnat använda sig av modulen i förmedlingen på hemsidan. Den senaste tidens omorganisationer har bidragit till att denna fråga inte har prioriterats. Vi har tillgängligheten med oss i varje projekt vi gör, både ombyggnationer samt nyproduktion. Vi bygger och har byggt på senare år bostäder med förhöjd nivå på tillgänglighet i badrum och trapphus. Jag sitter med i stort sett alla projekt och gör en koll så att vi bygger enligt lagkrav. Det finns en tanke om att utifrån inventeringen se över vart vi skulle kunna skapa mer tillgängliga bostäder i det befintliga beståndet. Kan vi sätta in hiss någonstans där lägenheter i sig är bra men kan vara svåra att nå utifrån. I våra markprojekt ser vi också till, där det går och där vi har bra lägenheter på bottenplan, att vi får bra tillgänglighet utifrån. Enkelt att höja marknivå vid större markprojekt. Det kommunala bostadsbolaget tycker att det är viktiga frågor vilket gör att jag har i uppdrag att säkerhetsställa att vi bygger rätt. Eftersom vi kommer att bygga mycket nytt framöver så är vi i behov av att utöka resurserna för det, vilket vi också kommer att göra. 21

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus!

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! Det som är nödvändigt för några, underlättar för många och är bra för alla Ett tillgängligt samhälle är en förutsättning för att alla ska kunna delta

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014 Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk Ylva Sandström, februari 2014 Alla får funktionsnedsättningar med ökande ålder av synen av balansen av kraft och energi vid

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns?

Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? 1 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? En sammanställning och beskrivning av verktyg för att inventera tillgängligheten

Läs mer

Social hållbarhet. Thomas Österberg

Social hållbarhet. Thomas Österberg Social hållbarhet Thomas Österberg Hållbarhetsavdelningarna Arbetar på uppdrag av KS Leder arbetet med att ta fram policyer, riktlinjer, program och planer i linje med politikens ambitioner Skapar förutsättningar

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Staden tillgänglig för alla

Staden tillgänglig för alla Staden tillgänglig för alla En uppdragsbeskrivning Uppdrag om inventering och uppföljning av tillgängligheten i staden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Bakgrund... 3 1.1. Uppdragets vision

Läs mer

10 förslag för bättre boende för seniorer

10 förslag för bättre boende för seniorer Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala 2013-06-27 10 förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre personer

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 215:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, huvudsekreterare Dir 214:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Fastighetskontorets vision Tillsammans bygger vi staden. Birgitta Branegård

Fastighetskontorets vision Tillsammans bygger vi staden. Birgitta Branegård s vision Tillsammans bygger vi staden s verksamhet Mark strategiska köp och försäljning upplåtelser arrenden och tomträtt Förvaltning förvalta Fastighetsnämndens fastighetsbestånd Exploatering upplåta

Läs mer

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, utredningssekreterare Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad KS-uppdrag där fastighetskontoret i samverkan med övriga aktörer tagit fram en handlingsplan och förslag till subventioner

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Tillgänglighetsplan för AB Hultsfreds Bostäder. Oktober 2015

Tillgänglighetsplan för AB Hultsfreds Bostäder. Oktober 2015 Tillgänglighetsplan för AB Hultsfreds Bostäder Oktober 2015 Kontaktlista För mer information om denna rapport kontakta gärna någon av oss som har varit delaktiga i projektet. Trond Hannerstig 08-35 43

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB)

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) 1(7) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över betänkandet Bostäder

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet

Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet Rapport 2013:24 Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet uppföljning av delmål 3 och exempel från fem kommuner Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet uppföljning av delmål

Läs mer

Bra bostäder för äldre

Bra bostäder för äldre Bra bostäder för äldre 3 december 2014 Viktigt att veta om äldregruppen Tillgängligheten i flerbostadshusen Erfarenheter/slutsatser 1. ÄLDREGRUPPENS STORLEK OCH TILLVÄXT? Så växer äldregruppen i Umeå 18000

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Diarienummer: N2015/06917/PUB

Diarienummer: N2015/06917/PUB Till Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se maria.edlund@regeringskansliet.se Diarienummer: N2015/06917/PUB Yttrande gällande betänkandet Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta

Läs mer

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bakgrund: Juli 2010 november 2012 50 miljoner kronor 76 projekt finansierade i 58 kommuner Fyra arkitekttävlingar Samråd myndigheter; Arbetsmiljöverket,

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

Projektredovisning Tjörns kommun

Projektredovisning Tjörns kommun 1 Projektredovisning Tjörns kommun Projektets bakgrund och syfte. Bakgrunden till projektet är att andelen äldre invånare ökar stadigt samtidigt som det saknas bostäder och boendemiljöer med god tillgänglighet

Läs mer

Uppdrag om försäljning av Bo i Väsby AB

Uppdrag om försäljning av Bo i Väsby AB Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2015-02-03 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:458 31752 Kommunstyrelsen Uppdrag om försäljning av Bo i Väsby AB Förslag till beslut

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas,

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) 1 Tillgänglighetsdatabasen (TD) 2 Förord Tillgänglighet handlar om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Fallprevention är framtaget av arbetsgruppen för fallprevention och är ett delprogram till Handlingsprogram trygghet

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen Bo bra hela livet Barbro Westerholm Varför en utredning om äldreboenden? Bristen på platser i särskilda boenden När hemmets borg blev ett fängelse Den röda tråden i utredningen Vi lever inte för att bo.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen Marie Sand 2016-01-28 Webbaserad handbok Innehåll Varför är det viktigt att arbeta med bostadsförsörjningen? Vad säger lagen? Processen Vad bör

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

En tillgänglig stad för alla. En tillgänglig stad för alla. 22 juni maj 2017

En tillgänglig stad för alla. En tillgänglig stad för alla. 22 juni maj 2017 En tillgänglig stad för alla En tillgänglig stad för alla 22 juni 2017 22 maj 2017 Andreas Johansen, Maria Bernström Printz Utvecklingsenheten, Birgitta Thielen, Fastighetskontoret Maria Printz Utvecklingsenheten,

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Inventering av tillgängligheten i flerbostadshus

Inventering av tillgängligheten i flerbostadshus VÄSTERVIKS KOMMUN Inventering av tillgängligheten i flerbostadshus Slutrapport Anna Herge, Nele Read 2015-04-27 Innehåll Bakgrund... 2 Nuläge... 2 Mål och syfte med inventeringen... 7 Mål... 7 Syftet...

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. www.uppvidinge.se

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. www.uppvidinge.se Information om bidrag till Bostadsanpassning Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Verksamhetsplan 2015

Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Verksamhetsplan 2015 Bakgrund Arbetet med tillgänglighet och delaktighet har ytterst sin utgångspunkt i FNkonventionen

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre

Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre fyra projekt och elva delprojekt Göteborg, Norrköping och Västerås är tre städer som har försöksverksamhet inom

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 %

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Del av utvecklingsstrategin Samrådsversion december 2014 Samråd vår-höst 2015 Antagande KsAU-Ks-KF 2015-12-09 Reglerad i lag Varje kommun ska ha riktlinjer för bostadsförsörjning

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG ARJEPLOGS KOMMUN Datum Fastighetsbeteckning UPPGIFTER OM SÖKANDEN M.M Sökandes namn Sökandes adress Postnummer och postort Den funktionshindrande namn Sänds till Miljö-,

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Behoven av nyproduktion hos bostadsföretag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten

Behoven av nyproduktion hos bostadsföretag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten Sida 0 av 5 2017-09-18 Behoven av nyproduktion hos bostadsföretag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten Underlag till Lyckseledagen den 20 september 2017. SABO, Ylva Sandström Sida 1 av 5 Hur ser

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 4 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 23 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Revisionsrapport. Bostadsförsörjning för äldre. Halmstads kommun. Christel Eriksson Certifierad kommunal revisor Februari 2013

Revisionsrapport. Bostadsförsörjning för äldre. Halmstads kommun. Christel Eriksson Certifierad kommunal revisor Februari 2013 Revisionsrapport Bostadsförsörjning för äldre Halmstads kommun Christel Eriksson Certifierad kommunal revisor Februari 2013 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och syfte 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Metod

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

MKB Fastighets AB:s projekt: Lokal till hem 2015

MKB Fastighets AB:s projekt: Lokal till hem 2015 MKB Fastighets AB:s projekt: Lokal till hem 2015 LOKAL TILL HEM 1 INNEHÅLL OM LOKAL TILL HEM 3 En växande region kräver fler bostäder 3 Lokaler blir till bostäder 3 Organisationen 3 OM PROCESSEN 4 Steg

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer