Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus"

Transkript

1 april 2015 Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus Erfarenheter från 23 tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus i Sverige. Underlag till den statliga utredningen om bostäder för äldre NS 2014:10

2 Förord Denna rapport har tagits fram på uppdrag av den statliga utredningen om bostäder för äldre NS 2014:10. Uppdraget har varit att sammanställa och presentera erfarenheter och kunskaper från Urban Utvecklings arbete med tillgänglighetsinventeringar runt om i Sverige. Rapporten har författats av Lillemor Hult, samhällsplanerare, Daniel Nilsson, utredare och Vilhelm Meyer, samhällsplanerare. Urban Utveckling analyserar, utreder och utvärderar för att ge kommuner, fastighetsägare, exploatörer och byggföretag underlag och processtöd i samband med nybyggnad eller utveckling av befintliga miljöer. Urban Utveckling har utfört tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus för ett tiotal bostadsbolag och kommuner med varierande utgångspunkter och ambitioner. En del bostadsbolag har ett tydligt intresse av att göra fastighetsbeståndet mer tillgängligt för äldre hyresgäster, barnfamiljer och funktionshindrade genom fysiska åtgärder. Andra bostadsbolag vill använda inventeringen enbart som ett underlag för att lättare kunna förmedla bostäder som redan har hög tillgänglighet. 2

3 Innehåll 1. Inledning... 4 Varför är tillgänglighetsarbetet viktigt?... 4 Metod... 5 Läsanvisning Metoder och verktyg som används i arbetet med tillgänglighetsinventering i befintligt bostadsbestånd... 7 Exempel på övriga inventeringsmetoder Tjugotre kommuners tillgänglighetsinventeringar Mindre kommuner ( invånare) En mindre kommun i Södermanland En mindre kommun i Mellansverige En mindre kommun i Örebro län En kommun i en glest befolkad region i Norrland En mindre kommun i södra Sverige En mindre kommun i Småland En annan mindre småländsk kommun En mindre kommun i Ångermanland Medelstora kommuner ( invånare) En medelstor kommun i Värmland En medelstor kommun i Skåne En av Stockholms kranskommuner Större kommuner ( invånare) En större stad i norra Sverige En större stad i Östergötland En större stad i Mellansverige En av Skånes större kommuner En av Mälardalens större kommuner En större kommun i Mellansverige Storstad (> invånare) En av storstäderna Övergripande reflektioner kring rapportens frågeställningar Vilket är syftet med kommunernas tillgänglighetsinventeringar? Förhållandet mellan kommun och bostadsbolag Vad visar inventeringsresultaten? Vad har varit det viktigaste i resultaten för kommuner och bostadsbolag från tillgänglighetsinventeringarna och hur kommer resultaten till användning? Kommuniceras tillgänglighetsarbetet till bostadskonsumenterna och allmänheten på orten? Hur avgörande har Boverkets stöd varit? Kritik mot stödet Potentiella fördelar med en nationell standard för tillgänglighet Slutsatser och rekommendationer Rekommendationer

4 1. Inledning Direktiven ger en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som förbättrar och underlättar äldres bostadssituation. Inom ramen för denna utredning har Urban Utveckling fått i uppdrag att sammanställa kunskap och erfarenheter om svenska kommuners arbete med tillgänglighetinventeringar i det befintliga bostadsbeståndet. Denna rapport redogör för genomförda och pågående tillgänglighetsinventeringar runt om i landet utan att värdera inventeringarnas syfte, mål eller tillvägagångssätt i de specifika fallen. Urban Utveckling presenterar erfarenheter från arbetet med tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus i olika kommuner dels på ett övergripande plan, dels med hänsyn till Boverkets stöd för tillgänglighetsinventeringar. Rapporten baseras på fem övergripande frågeställningar. Utifrån dessa presenteras de tjugotre kommunernas arbeten med tillgänglighetsinventeringar. De tjugotre kommuner som ingår i denna rapport är ett urval av kommuner som har haft tillgänglig dokumentation av en genomförd inventering eller av en planerad inventering. Det är således inte en fullständig återgivning av samtliga inventeringar som har genomförts i Sverige till dags dato. Frågeställningarna är: Vilket är syftet med kommunernas tillgänglighetsinventeringar? Hur avgörande har Boverkets stöd varit? o Kritik mot stödet Vad visar inventeringsresultaten? o Vad är det viktigaste som inventeringarna har resulterat i? Hur kommer tillgänglighetsinventeringarnas resultat till användning? Kommuniceras tillgänglighetsarbetet till bostadskonsumenterna och allmänheten i kommunen? Varför är tillgänglighetsarbetet viktigt? Bostäder med hög tillgänglighet är bra inte bara för funktionshindrade och äldre; de flesta bostadskonsumenter har glädje av om det t.ex. går smidigt att ta sig in och ut ur entrén med cykel, barnvagn eller matkassar. Småbarnsfamiljer är exempelvis en grupp som har stor nytta av en tillgänglig boendemiljö. Ett annat viktigt perspektiv är att den upplevda tryggheten ofta står i relation till nivån av tillgänglighet. För alla med nedsatt rörelseförmåga eller nedsatt syn och hörsel ökar risken för skador och olyckor vid låg tillgänglig- 4

5 het. Dålig belysning kan exempelvis öka risken för fallolyckor och bidra till en känsla av otrygghet. Metod Rapporten baseras på data som samlats in under flera års arbete med tillgänglighetsfrågor, samt på data som inhämtats i kontakt med potentiella uppdragsgivare för arbete med tillgänglighetsinventeringar. Dessutom har materialet underbyggts genom kvalitativa intervjuer med tjänstemän på kommuner och bostadsbolag under arbetet med denna rapport. Vi har även tagit del av de ansökningar om stöd som inkommit till Boverket, i första hand för att urskilja de olika kommunernas syften med inventeringarna. I rapporten nämns huvudsakligen inte enskilda kommuner eller tjänstemän bortsett från några exempel där uppgifterna kan återfinnas på kommunens hemsida. De kvalitativa intervjuerna har genomförts i syfte att komplettera befintligt material med data från kommuner där inventeringar genomförts utan att söka Boverkets stöd eller anlita konsultbolag för genomförandet. Det material som presenteras är baserat på vad kommunerna och bostadsbolagen varit villiga att delge oss. Detta gör att det för vissa kommuner finns en mer djupgående redogörelse för inventeringsarbetet än vad det gör i andra fall. Vårt syfte har varit att kunna dra övergripande slutsatser om hur inställningen är kring tillgänglighetsinventeringar samt hur dessa frågor prioriteras. Det har också varit vårt mål att identifiera den utvecklingspotential som finns gällande tillgänglighetsarbete, och att kunna ge generella rekommendationer kring detta. Vi har lagt vikt vid hur arbetet, behoven och möjligheterna ser ut i olika typer av kommuner med varierande kommunstorlekar, bostadsmarknader och demografiska förändringar. Vi har därför valt att kategorisera kommunerna med inspiration från SKLs (Sveriges Kommuners och Landsting) modell, vi har också inspirerats av Tillväxtanalys sätt att definiera olika kommuner utifrån ett stad- och landperspektiv. Med inspiration från dessa två väljer vi att i rapporten dela in kommunerna i fyra kategorier enligt följande: Kategorisering av kommuner Kommungrupp Antal invånare Mindre kommun < Medelstor kommun Större stad Storstad > Figur 1. Kategorisering av kommuner per invånarantal 5

6 Kort kan nämnas att de mindre kommunerna i den här undersökningen överlag arbetar hårt för att kunna bereda bostäder för en allt större andel äldre invånare på svaga bostadsmarknader. Ett exempel är hur en mindre kommun i Småland i nära samarbete med det kommunala bostadsbolaget genomfört en rad medborgar- och boendedialoger. Man har talat med befintliga hyresgäster i det vanliga bostadsbeståndet och med äldre invånare i småhus om vad de önskar och tänker kring sitt framtida boende. Dialogerna visade att det finns ett tydligt behov av att bygga nya bostäder, särskilt seniorbostäder. Detta eftersom de befintliga bostadshusen skulle bli alltför dyra att tillgänglighetsanpassa. Samtidigt är det rimligt att anta att många äldre vid en försäljning av sin nuvarande bostad (oftast småhus) inte kommer att kunna få tillräckligt betalt för att klara av en hyra i ett nyproducerat seniorboende. Kommunens och bostadsbolagens tjänstemän utreder nu hur man ska kunna gå till väga för att gå vidare i processen med att bereda fler tillgängliga bostäder. I skrivande stund har ännu inga nya beslut fattats. Vad gäller de medelstora kommunerna i undersökningen skiljer sig bostadsmarknadernas tendenser åt. Särskilt är kommunens geografiska läge avgörande eftersom medelstora kommuner nära en större stad eller universitets/högskoleort inte lider av samma utflyttning som en medelstor kommun som saknar denna koppling till utbildningsplatser och en bredare arbetsmarknad. De större städer som nämns är städer som antingen vuxit kraftigt till följd av att universitet och högskolor breddat sitt utbud eller nyligen etablerat sig på orten. I dessa fall har de tidigare tecknen på en försvagad bostadsmarknad, i och med en större utflyttning av kommunens unga och de i arbetsför ålder, i flera fall kommit att ändrats. Den storstad som omnämns har bostadsbrist vilket ökar svårigheterna för dem som söker tillgängliga bostäder. Kommunerna har anonymiserats och vi har i rapporten valt att inte hänvisa till de källor vi använt; varken personer eller tryckta källor. Detta eftersom det skulle göra det mycket enkelt att identifiera kommunerna. Allt underlag för rapporten finns att tillgå via Urban Utveckling på särskild förfrågan. Läsanvisning Vi presenterar erfarenheter och kunskaper och besvarar de av beställaren formulerade frågorna i fyra avsnitt, där varje kategori av kommuner presenteras var för sig. Därpå följer ett avsnitt med övergripande reflektioner vilket sedan resulterar i rapportens slutsatser. Allra först presenterar vi de vanligaste inventeringsverktygen som idag används vid inventering av flerbostadshus. 6

7 2. Metoder och verktyg som används i arbetet med tillgänglighetsinventering i befintligt bostadsbestånd Vid tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus kan valet av inventeringsverktyg grupperas till två huvudgrupper; TIBB, samt andra egenutvecklade verktyg och inventeringsmallar. Nedan beskriver vi kort dessa kategorier och vad de innebär och ger exempel på kommuner som använt dem och hur de gått tillväga. En mer utförlig beskrivning av inventeringsverktyg och fler exempel kan hittas på Boverkets hemsida i rapport 2013:24, Tillgänglighetsinventering av flerbostadsbeståndet uppföljning av delmål 3 och exempel från fem kommuner. 1 TIBB (Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd) TIBB är ett webbaserat verktyg som utvecklats av SABO och dåvarande Hjälpmedelsinstitutet och som helt är inriktat på befintliga (äldre) flerbostadshus. TIBB kan användas som ett sätt att systematisera och få en överblick över tillgänglighetsstatusen i ett bestånd. Fokus i verktygets utformning ligger på tillgänglighet för rörelsehindrade, samt i viss mån även för personer med nedsatt syn. Från TIBB-verktyget erhålls även förslag på vilka åtgärder som skulle höja tillgänglighetsnivån på en adress. Baserat på de svar som anges räknar verktyget ut hur tillgänglig en adress är på en skala mellan 0 och 5. Graderingen avgörs av ett flertal kriterier som en adress måste uppfylla. Nedan presenteras en beskrivning av nivåerna, hämtad från SABO:s hemsida. 2 Nivå 0: Innebär att kraven för nivå 1 inte tillgodoses. Nivå 1: Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor, som inte använder gånghjälpmedel (möjligen käpp) men som kan ha balanssvårigheter eller nedsatt syn. Nivå 2: Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor, men använder rollator och kan ta denna uppför max tre (3) trappsteg. Nivå 3: Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor och använder rollator men som ej kan ta denna uppför trappsteg och som måste ta rullatorn in genom entrén. (För förvaring i entréplanet) Nivå 4: Entrén fungerar för personer som ej kan gå i trappor och som använder rollator eller rullstol. Nivå 5: Entrén fungerar för personer som ej kan gå i trappor och som använder rullstol eller rollator och måste ha denna hela vägen in i bostaden. 1 av- 2http://www.sabo.se/kunskapsomraden/boendefragor/tillganglighet/PublishingImages/Inventering, tillgänglig- hetsnivåer.pdf 7

8 Frågor som rör gemensamma utrymmen och området kring bostaden förekommer i inventeringsprotokollet, men är inte avgörande för nivåbestämningen utan kan betraktas som extra upplysningar. Det är även möjligt att använda TIBB för att inventera enskilda lägenheter. Nivåbestämningen berörs dock enbart av de svar som anges för flerbostadshusets gemensamma entré och trapphus. Sammantaget kan TIBB användas som ett planeringsverktyg för den övergripande bostadsförsörjningen, samtidigt som det är ett sätt att klassificera beståndets tillgänglighet vid förmedling och marknadsföring. TIBB är det vanligaste och mest spridda inventeringsverktyget för flerbostadshus i Sverige och har nyligen tagits över av VGR (Västra Götalandsregionen) som dryftar om att vidareutveckla verktygets funktioner. Exempel på övriga inventeringsmetoder Göteborgs Stad har tagit fram ett inventeringsverktyg kallat T-märkning för att definiera vad som är en tillgänglig bostad. Bostadsbolag i Göteborgs stad med dess kranskommuner har därefter erbjudits att, utifrån visat intresse, använda detta verktyg för syfte att tillgänglighetsinventera sina bestånd. Detta har resulterat i att ett antal bolag har genomfört en inventering och en andel av deras lägenheter har utmärkts med T-märkningen i förmedlingen på Boplats Göteborg. En T-märkning innefattar några kriterier som måste vara uppfyllda för att bostaden ska anses vara tillgänglig. En bostad kan T-märkas om den uppfyller följande: Bostaden ligger i markplan eller i hus med hiss. Till entrén och/eller hissen finns max ett trappsteg. Bostaden har inga eller låga trösklar. Bostaden har ett badrum, där man kan komma in och vända med rullator. T-märkningen innebär inte full tillgänglighet eftersom kriterierna endast motsvarar de krav på tillgänglighet en person som använder rollator har. I verktyget tas även uppgifter om bostadens närhet till service med. Resultatet har varit att fastighetsägaren efter genomförd inventering kan T-märka lägenheter som uppfyller verktygets tillgänglighetskrav när de visas i bostadsförmedlingen på Boplats Göteborg. Det är således en kvalitetsstämpel gentmot bostadskonsumenter. Göteborgs Stad planerar dock för att genomföra en ny inventering av sitt kommunala flerbostadsbestånd. Inventeringen ska genomföras med TIBB-verktyget och ska delvis genomföras genom det stöd som har sökts hos Boverket inför Borås kommun har en boendeform de kallar för Bokvämt, vilket bland annat innebär att bostäderna har högre tillgänglighet. Konceptet riktar sig dock inte enbart till äldre eller funktionshindrade, utan till alla personer, oavsett ålder och rörelseförmåga. Bostäderna genomgår en certifiering enligt en tregradig skala som utförs av Borås kommun och gäller i fem år. De bostäder som genomgått en certifiering märks med bokstaven B i bostadsförmedlingen på respektive bostadsbolags hemsida. Certifieringsprocessen går till på följande sätt; I ett första skede genomför fastighetsägaren en inventering. Därefter utför en besiktningsman på 8

9 Stadsbyggnadskontoret en förbesiktning där det avgörs vilka åtgärder som fastighetsägaren ska göra, utifrån inventeringens tillgänglighetskriterier och checklistor. I slutskedet kontrollerar samma besiktningsman sedan att åtgärderna är utförda och godkänner certifieringen. Den är sedan giltig i fem år och gör att lägenheten får Bokvämt-status. Bokvämt-certifieringens tregradiga skala: 5-stjärnigt innebär att: Det inte finns några trösklar Kök och badrum har tillräcklig yta för rullstol Badrum har dusch med stödhandtag Du kan nå tvättstuga och lägenhetsförråd med rullstol Du kan köra bil fram till entrén och det finns möjlighet till handikapparkeringsplats 4-stjärnigt innebär att: Badrum med dusch har stödhandtag. De badrum som har badkar är förberedda för dusch och stödhandtag Du kan nå tvättstuga med rullator, men för att komma till lägenhetsförråd kan du behöva hjälp Det endast finns små nivåskillnader Det finns sittplats i entrén 3-stjärnigt innebär att: Det kan finnas nivåskillnader men inte mer än en halvtrappa Det finns sittplats i entrén I en större stad i södra Norrland lät det allmännyttiga bostadsbolaget dess tillgänglighetsansvarige utforma ett eget inventeringsprotokoll eftersom de ansåg att befintliga inte gick in tillräckligt på detaljer kring enskilda lägenheter. Ytterligare ett allmännyttigt bostadsbolag i en större stad valde att ta efter denna metod i sin tillgänglighetsinventering. Materialet skulle man sedan mata in digitalt för att därefter koppla samman det med ett redan befintligt fastighetsförvaltningssystem. Än så länge har resultatet dock inte kunnat kopplas samman med det befintliga systemet på grund av att bostadsbolagen har haft svårt att systematisera den enorma mängd data som inventeringen lett till. I våra samtal har det framgått att det vore önskvärt med ett självklart verktyg som kan användas för tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus. Fördelarna kan bland annat beskrivas vara de samordningseffekter som kan uppstå mellan olika kommuner och bostadsbolag. Om samma verktyg används kan det t.ex. utnyttjas för att enklare klassificera tillgänglighet i en regional bostadsförmedling. Inventeringarna kan också sägas bli mer rättvisande om man har använt sig av ett och samma verktyg eftersom man då utgår från ett och samma regelverk. 9

10 3. Tjugotre kommuners tillgänglighetsinventeringar Mindre kommuner ( invånare) Nedan presenteras en sammanfattande bild för respektive kommuns arbete med tillgänglighetsinventeringar där kommuninvånarantalet inte överstiger invånare. En mindre kommun i Södermanland Under 2012 genomfördes en inventering för ett kommunalt bostadsbolag i en mindre kommun som en del av Hjälpmedelsinstitutets regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar. Initiativet kom i detta fall från den politiska nivån inom bostadsbolaget. Hela bostadsbeståndet inventerades med hjälp av externa konsulter och inventeringen genomfördes tillsammans med personal och boende i kommunen. Inventeringen kompletterades också arbetet med gruppmöten och spontanintervjuer med företrädare för kommunen och det kommunala bostadsbolaget. Utöver inventeringen gjordes även en kostnadsanalys och prioriteringsworkshop av de åtgärder som föreslogs med anledning av inventeringens resultat. Inventeringen resulterade i en tillgänglighetsplan som bidrog till såväl ökad kunskap om tillgänglighet hos den egna personalen som faktiska åtgärder i det befintliga bostadsbeståndet. TIBB-verktyget har efter inventeringen också kommit att användas i det löpande förvaltningsarbetet hos bostadsbolaget. Kommunen har däremot inte använt inventeringen för förmedling av lägenheter. Det har inte uppfattas som något behov eftersom uthyrarna redan har kunskap om beståndet och vad som är tillgängligt. Att bolaget är litet gör det enklare att känna till alla byggnader. En mindre kommun i Mellansverige En mindre kommun i Mellansverige ville få en inventering genomförd av hela sitt befintliga bostadsbestånd för att få ett grepp om hur tillgängligheten ser ut idag, men även för att få kunskap om vilka åtgärder som vore lämpliga att genomföra baserat på fastigheternas förutsättningar att förbättra tillgängligheten. Genom Boverkets stöd kunde inventeringen genomföras. Detta ledde också till att man senare beslutade om inventering av det kommunala bostadsbolagets kommunfastigheter. Inventeringarna skedde med hjälp av TIBB-verktygets inventeringsformulär och bedömningskriterier. Av inventeringen framgick vilka fastigheter och entréer som är tillgängliga och vilka som skulle kunna bli det och vad som i så fall krävs. Resultatet av tillgänglighetsinventeringen kommer att användas i kommunens pågående arbete kring bostäder för äldre och vid förmedling av lägenheter till bostadskonsumenter. Spontana samtal kring tillgängligheten i bostäderna har även förts med äldre och rörelsehindrade som bor i husen vid investeringstillfällena för att skapa en djupare förståelse för det dagliga livet och dess sysslor i relation till bostadens utformning. 10

11 Inventeringen sammanställdes i en rapport där varje bostadshus presenterades på entrénivå med brister och förslag till åtgärder. Kommunen har ännu inte hunnit ta ställning till vad inventeringen och den åtgärdsplan som togs fram utifrån resultatet ska leda till. Resultatet av inventeringen har dock mottagits mycket positivt och man planerar att vidta de åtgärder som behövs. En följd av den genomförda inventeringen är att det kommunala bostadsbolaget redan har beslutat att genomföra vissa åtgärder för att öka tillgängligheten. Förväntningarna är positiva och utgångspunkten är att de enkla, mindre åtgärderna ska prioriteras före större åtgärder vilket gör att nyttan också blir som störst. TIBB-verktyget kommer dock inte att användas vid ombyggnationer eller i förmedlingen av bostäder. En mindre kommun i Örebro län Ett kommunalt bostadsbolag i en mindre kommun i Örebro län ville inventera sitt flerbostadsbestånd för att få ökad samlad kunskap om tillgängligheten i deras fastigheter, och för att använda informationen som ett underlag för planering av eventuella rivningar. Vd:n för det kommunala bostadsbolaget har sagt att Vi måste bland annat titta på hur vi möter kommande behov, som exempelvis ökad hemvård. Människor i hög ålder ska kunna bo kvar hemma, men bostäderna ska också vara funktionella för handikappade. Bostadsbeståndet måste omstöpas. Vi har många tvåvåningshus där det krävs hiss, vilket i sin tur är dyrt att installera. Därför står vi inför stora utmaningar. Detta eftersom allt pekar på att befolkningsminskningen fortsätter. I slutänden handlar det om politiska ställningstaganden. Vi måste titta på frågan ur ett medborgarperspektiv, men kostnaderna blir självklart också viktiga. Det här är en process som jag tror kommer. Vi måste jobba framåt och äldreanpassade lägenheter är en bristvara, liksom större bostäder. 3 Av inventeringen, som genomfördes med hjälp av TIBB-verktyget, framgick vilka fastigheter och entréer som är tillgängliga och vilka som kan bli det och vad som i så fall krävs. Resultatet av tillgänglighetsinventeringen kommer även användas i kommunens pågående arbete kring bostäder för äldre och vid förmedling av lägenheter till bostadskonsumenter. Spontana samtal kring tillgängligheten i bostäderna har även förts med äldre och rörelsehindrade boende vid investeringstillfällena. Inventeringen har sammanställts i en rapport där varje bostadshus presenteras på entrénivå med brister och förslag till åtgärder. En kommun i en glest befolkad region i Norrland En kommun i en glest befolkad region i Norrland genomförde en inventering för att få fram statistik över nuläget och för att få underlag för att försöka påverka och inspirera bostadsbolag att åtgärda sina fastigheter. En nyetablering av en större industri är under prövning i kommunen. Om 3 Citatet källhänvisas på förfrågan 11

12 den kommer till stånd kommer det att innebära en större etablering i kommunen med många nya arbetstillfällen de närmaste åren. Samtidigt har kommunen en åldrande befolkning som har behov av tillgängliga bostäder. Många bor i villor och kan komma att behöva tillgång till en tillgänglig bostad i flerbostadshus inom en snar framtid. Andelen tillgängliga bostäder förmodas vara jämförelsevis låg men kunskap saknas om hur det faktiskt förhåller sig med tillgängligheten på den lokala bostadsmarknaden. Denna mindre kommun i norra Sverige började sitt arbete med en tillgänglighetsinventering genom att ta fram en egen checklista för inventeringen. Checklistan baseras på kommunens genomgång av enkelt avhjälpta hinder i offentlig miljö från Miljö- och byggkontoret ansvarar för inventeringen som kommer att genomföras med hjälp av konsult eller extra personal och i samarbete med bostadsbolag inklusive det kommunala bolaget. Samarbete kommer även att ske med kommunens Handikapp- och Pensionärsråd. Kommunen sökte pengar hos Boverket för att göra inventeringen. Att genomföra denna typ av projekt menar kommunen annars är mycket svårt i en väldigt slimmad organisation. Samtliga bostadshus med fler än tre lägenheter har besökts av dem som inventerar. Fastighetsägarna har bjudits in till samtal och inventerarna har även intervjuat ett antal personer som bor i de aktuella fastigheterna. Det som har inventerats är allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, soprum, förråd och i förekommande fall gemensamma uteplatser eller lokaler samt vägen från parkering till entréer. Kommunen har dock inte kommit fram till hur man ska använda inventeringsresultatet. Fastighetsägare i kommunen har utifrån tillgänglighetsinventeringen fått ta del av en rapport som den externa konsult som kommunen anlitade har sammanställt för inventeringen. I rapporten redovisas åtgärdsförslag och tips som på ett betydande sätt skulle kunna underlätta för äldre och personer med funktionshinder att hyra bostad hos dem. Även tips på hur den fysiska tillgängligheten kan förbättras för att göra tillvaron enklare för exempelvis barnfamiljer redovisas. Resultatet i denna rapport har ännu inte hunnit presenteras för kommunens beslutsfattare, men en redovisning för myndighetsnämnden som har hand om bygglov och tillsyn enligt PBL har skett. Myndighetsnämnden uppskattade att via rapport och redovisning få kännedom om läget i det befintliga bostadsbeståndet. I inledningsskedet var en del av fastighetsägarna måttligt intresserade av projektet med tillgänglighetsinventering, vissa ville inte alls medverka vid inventeringarna. En del hade heller inte personal på plats i kommunen vilket kan vara en av anledningarna till det ljumma intresset. Inventeringsresultatet kommer att presenteras på kommunens hemsida och man planerar att hålla ett seminarium som riktar sig till bostadsbolagen efter årsskiftet för att inspirera till konkreta åtgärder i fastighetsbeståndet. Kommunen har också en egen tidning som kommer ut fyra gånger per år och i denna planerar man att lyfta frågan om tillgänglighet. Det anses viktigt att kommunen når ut till allmänheten med information om att detta är frågor man satsar på och arbetar med. 12

13 Enligt kommunen är arbetet med tillgänglighet mycket viktigt och förhoppningen är att kunna få fler engagerade i frågan så resultat verkligen blir fler tillgängliga bostäder. I nyproduktion finns kravet om tillgänglighet med från början men det produceras i stort sett inga nya bostäder i kommunen varför det blir ännu viktigare att åtgärda det äldre bostadsbeståndet. Allmännyttan har varit en föregångare men de kan enligt kommunen göras ännu mer. Deras andel av bostadsbeståndet är dock ganska litet varför privata bostadsbolag behöver utveckla sitt arbete för att inte utestänga stora grupper av hyresgäster i framtiden. Även deras hyresgäster blir äldre och vissa kommer att behöva flytta om inte tillgängligheten förbättras. Kommunen tror att det kan bli svårt att få alla att åtgärda sina fastigheter men varje åtgärdat bostadshus är ändå, som de ser det, ett steg i rätt riktning. Om det hade funnits ekonomiskt stöd till fastighetsägare och bostadsbolag för tillgänglighetsåtgärder i flerbostadshus tror kommunens tjänstemän att det skulle vara till mycket stor hjälp i tillgänglighetsarbetet. I kommunen finns många flerbostadshus med relativt få lägenheter och det blir väldigt dyrt per lägenhet att exempelvis installera en hiss. Många hus är byggda så att det inte går att installera en hiss i befintlig byggnad utan man måste hitta andra lösningar som exempelvis att komplettera med loftgångar. En mindre kommun i södra Sverige Det kommunala bostadsbolaget i en mindre kommun i södra Sverige vill få tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet inventerat för att kunna skapa sig en bredare systematiserad kunskap som kan vara till hjälp i det fortsatta arbetet med deras egna projekt om ökad trygghet och tillgänglighet. Kommunen kommer inom kort (under våren 2015) att genomföra en tillgänglighetsinventering. Inventeringen finansieras med stöd från Boverket och kommer att ske med hjälp av TIBB-verktygets inventeringsformulär och bedömningskriterier. En mindre kommun i Småland En mindre småländsk kommun behöver inventera sitt flerbostadsbestånd för att få kännedom om vilka åtgärder som bör prioriteras baserat på fastigheternas förutsättningar. Kommunen eller det kommunala bostadsbolaget har inte genomfört någon inventering av flerbostadshus tidigare. Dock upplevs kunskapen om beståndets tillgänglighetsstatus redan vara hög bland den egna personalen eftersom allmännyttans bestånd är relativt litet. Det kommunala bostadsbolaget uttryckte ett behov av hjälp och att ta fram en plan för vilka åtgärder som skulle vara mest givande och kostnadseffektiva för just deras bostadsbestånd, och sett ur denna kommuns perspektiv. En stor andel av kommunens bostadsbestånd består av äldre byggnader med trappor upp till lägenheterna, samt marklägenheter som kan vara otillgängliga i badrummen. Kommunen sökte därför Boverkets stöd under 2014 och fick det beviljat. Inventeringen genomfördes därefter av extern 13

14 personal under vintern där TIBB-verktyget användes. En svårighet med att genomföra inventeringen under vintertid var att det tidvis blev besvärligt att bedöma kvaliteten på gångvägar i anslutning till bostäderna. I nuläget kvarstår därför inventeringen av ett fåtal fastigheters gångvägar vilket kommer att kompletteras våren Resultatet av inventeringen kommer att framföras genom att det kommunala bostadsbolaget får del av inventeringsmaterialet som nu finns inlagt i TIBB-verktyget. En annan mindre småländsk kommun I en annan mindre småländsk kommun konstaterades det under arbetet med kommunens bostadsförsörjningsprogram att gruppen 70 år och äldre kommer att öka med ca 400 personer fram till Vidare konstaterades att merparten av äldreboendet måste lösas genom anpassning av ordinärt boende och att över 800 av småhusen har ägare som är 70 år eller äldre. Sammantaget talar detta för ett stort behov av tillgänglighetsförbättringar i det befintliga beståndet av flerbostadshus. Det övergripande målet med inventeringen var att arbeta för att klara den framtida bostadsförsörjningen mot bakgrund av den förväntade demografiska utvecklingen. Långsiktigt behöver uppskattningsvis 300 nya lägenheter med hög tillgänglighet för äldre och funktionshindrade skapas. Genom att inventera det befintliga lägenhetsbeståndet och klarlägga potentialen för tillgänglighetsförbättringar är avsikten att få ett bättre beslutsunderlag för såväl enskilda fastighetsägare som för den kommunala bostads- och omsorgsplaneringen. Med inventeringen som underlag finns också en bra grund för fortsatt dialog mellan fastighetsägare, bostadsbolag och kommunen. Ett syfte med inventeringen var också att försöka sätta en prislapp på olika åtgärder och att hitta kostnadseffektiva lösningar. Flera fastighetsägare har på förhand fått anmäla intresse för en inventering och sammanlagt representerar de fastighetsägare som tillfrågats ca 2000 lägenheter. Av dessa bedöms ca 700 lägenheter fördelade på ett 70-tal trappuppgångar/huskroppar som särskilt intressanta med hänsyn till geografiskt läge och potential. Dessa 700 särskilt intressanta lägenheter är de som kommer att inventeras i ett första steg för att i ett senare skede, vid ett lyckat resultat, gå vidare med ytterligare lika många. Kommunen avser i så fall att ansöka om nya medel för steg två. Huvuddelen av lägenheterna som ska inventeras i steg ett ligger inom tätorten, men även de flerbostadshus som finns i kommunens mindre tätorter kan bli aktuella då frågan uppkommit om möjligheten till trygghetsboende/äldreboende på landsbygden. Inventeringen kommer att genomföras med hjälp av TIBB. Skälen till detta är dels att det är ett relativt väletablerat verktyg och dels att det innehåller en åtgärdsdel. Kommunen avser att låta en extern konsult genomföra inventeringen. Kommunen har för att få en god bild av kostnaderna för en inventering på förhand varit i kontakt med några företag som är förtrogna med TIBB för att få en uppfattning om vad som är en rimlig målsättning och kostnadsbild. De externa samarbets- 14

15 partnerna, kommunens privata fastighetsägare, allmännyttan och bostadsrättsföreningarna är viktiga aktörer i arbetet med tillgänglighetsfrågor. Kommunen arbetar hårt för att öka tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet. En garanti för att det ökande behovet ska kunna mötas är att kommunens fyra största fastighetsägare samt ett antal mindre redan deltar i ett nära lokalt samarbete som också handlar om kommunens tillväxtfrågor. Samtidigt är också de lokala funktionshindersorganisationerna viktiga samarbetspartner liksom olika organ för brukarsamråd som finns kopplade till de olika verksamheterna. För kommunen och hyresgästerna (brukarna) är förhoppningen att satsningen ska innebära ett förbättrat utbud av bostäder med hög tillgänglighet till en rimlig kostnad medan det för fastighetsägarna ska leda till bättre marknadsanpassning, minskade vakanser och minskad omflyttning. En mindre kommun i Ångermanland I en mindre kommun i Ångermanland kommer en tillgänglighetsinventering att genomföras med hjälp av Boverkets stöd och med TIBB-verktyget som underlag. Inventeringen genomförs av det kommunala bostadsbolaget men kommer också att samordnas med olika organisationer inom kommunen som kan bistå med synpunkter och erfarenheter om hinder i samhället. Inventeringen kommer att utföras av en extern konsult och det kommunala bostadsbolagets husvärdar. Resultatet av inventeringen ska göras tillgängligt vid sökning och uthyrning av bostäder. Denna kommun arbetar hårt för att profilera sig som handikappvänlig. Åtgärder för förbättrad tillgänglighet i flerbostadshus har kommit att bli en nödvändig åtgärd i och med att åldersstrukturen bland bolagets hyresgäster pekar tydligt i riktningen mot allt större andel äldre personer. Ett viktigt mål med inventeringen för allmännyttan har varit att belysa tillgänglighetsbrister inom bostadsbeståndet, göra en nulägesanalys samt budgetera kostnader för erforderliga åtgärder för kommande år. Målet med inventeringen var att denna framför allt skulle ge information om dagens förhållanden inom fastigheterna. Medelstora kommuner ( invånare) Nedan presenteras en sammanfattande bild för respektive kommuns arbete med tillgänglighetsinventeringar där kommuninvånarantalet är mellan invånare. En medelstor kommun i Gästrikland Då antalet äldre i en medelstor kommun kommer att öka och en bostad med bra tillgänglighet är en förutsättning för att kunna bo kvar finns ett behov av att inventera tillgängligheten för att skapa en grund för att säkerställa 15

16 tillgång och möta den ökade efterfrågan. Det övergripande målet med inventeringen är att få en överblick över förutsättningarna att tillhandahålla bostäder till kommunens medborgare och att därefter med detta som grund skapa fler tillgängliga bostäder. Kommunen ska inom kort genomföra en tillgänglighetsinventering som syftar till att skapa en databas som sammanställs till en rapport innehållande en analys av bostadsbeståndet utifrån den framtida befolkningsutvecklingen för personer mellan år samt en presentation av tillgången på tillgängliga lägenheter. Inventeringen genomförs med stöd från Boverket. Utredningen omfattar även en analys av tillgängliga lägenheter för äldre idag och på sikt uppgifter om i vilka områden tillgängligheten behöver höjas. I rapporten kommer det att finnas bildexempel på god tillgänglighet och på ställen där tillgängligheten enkelt kan förbättras. Inventeringen omfattar samtliga flerbostadshus i kommunen, både ägda av allmännyttan och av privata fastighetsägare. Insamling av data kommer att ske genom fältinventering och sammanställs därefter i en databas. För inventeringen används ett inventeringsverktyg från en mindre konsultfirma som arbetar med tillgänglighetsfrågor. En medelstor kommun några tiotal mil norr om Stockholm En medelstor kommun några tiotal mil norr om Stockholm är på gång att inventera tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet och ambitionen är att inventeringen ska omfatta hela kommunens bestånd. Kommunen arbetar nu med att ta fram en handlingsplan för "Attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre" med anledning av den demografiska utveckling de ser framför sig med bland annat en större andel äldre i kommunen. Enligt forskning framgår det att fler önskar bo kvar i sitt hem på äldre dagar och det är något som denna kommun försöker ta fasta på. Det är ett av skälen till att kommunen behöver god kunskap om hur befintligt bostadsbestånd är beskaffat avseende tillgänglighet. Inventeringen blir således en central kunskapskälla i kommunens strategiska arbete för att kunna föreslå åtgärder som ökar tillgängligheten för äldre. Kommunen har sökt och erhållit bidrag från Boverket för att genomföra en tillgänglighetsinventering. Detta stöd var en förutsättning för att kommunen skulle kunna genomföra en så omfattande inventering som man ville och som behövdes. Tjänstemännen på kommunen har vägt olika inventeringsverktyg mot varandra och framför allt tagit del av Boverkets handledningar kring inventeringar för vägledning. Kommunen är nu vintern 2014 inne i en upphandlingsprocess och inventeringen har ännu inte påbörjats. Kommunikationen kring tillgänglighetsinventeringen sker till att börja med genom att man sprider information om den planerade tillgänglighetsinventeringen. En del i informationsspridningen handlar om att kontakta alla privata fastighetsägare för ett godkännande av att också deras flerbostadshus inventeras. Bland annat planerar kommunen för ett större seminarium där ansvariga tjänstemän marknadsför inventeringen och de vinster som 16

17 detta kan medföra, dvs. vinsterna av att erbjuda hyresgästerna/bostadsrättshavarna en tillgänglig fastighet. Inventeringen är en del av ett strategiskt arbete som inkluderar hur kommunen ska förhålla sig till trygghetsbostäder, eventuell certifiering av enskilda lägenheter, men även nyproduktion. Arbetet behöver, och är tänkt att vara, långsiktigt och bygger på kommunal samverkan, men också extern, där kommunens allmännyttiga bostadsföretag är en central medpart. En medelstor kommun i Dalarna En medelstor kommun i Dalarna önskade inventera sitt allmännyttiga flerbostadsbestånd för att få ökad kunskap om tillgängligheten i dessa, som bland annat ämnas användas som underlag inför framtida renoveringsplaner. Genom Boverkets stöd har en tillgänglighetsinventering genomförts av en extern konsult utifrån TIBB-verktygets inventeringsformulär och bedömningskriterier. För det stöd som mottogs kommer resultatet av inventeringen enbart presenteras genom att det kommunala bostadsbolaget får del av materialet i TIBB-verktygets register. I inventeringen har man också efterfrågat, av den externa konsulten, att varje bostadshus ska fotograferas för att utöver TIBB-verktyget dokumentera viktiga brister som uppmärksammas. Efter inventering och rapportering kommer det kommunala bostadsbolaget på orten att välja ut några fastigheter där det redan nu bor en stor andel äldre. För dessa fastigheter kommer sedan en mer grundlig analys genomföras för att man ska komma fram till konkreta förslag på åtgärder. En medelstor kommun i Värmland En medelstor kommun i Värmland ville inventera större delen av flerbostadsbeståndet i tätorten med hjälp av TIBB-verktyget. Tanken var att resultatet sedan skulle användas som ett planeringsunderlag för konkreta anpassningsåtgärder både i samband med ombyggnadsprojekt och i den löpande förvaltningen. Ett delmål med inventeringen var att resultatet skulle kunna användas som ett planeringsverktyg vid arbete med bostadsförsörjningsprogram och översiktsplan. Inventeringen har skett med hjälp av Boverkets stöd. En extern konsult har genomfört inventeringen av ett urval av de flerbostadshus som finns inom tätorten. Inventeringen genomförs i två etapper där det först steget är en inventering av den yttre miljön för den större delen av kommunens tätorts flerbostadsbestånd. Utifrån resultatet av den första etappen görs sedan ett urval av fastigheterna beroende på bedömning av var behovet av förbättringsåtgärder är störst. I etapp två inventeras detta urval där även den invändiga tillgängligheten ingår. De åtgärder som presenteras ska vara kostnadseffektiva och inventeringen ska bidra till att lättare kunna prioritera bland de insatser som ska utföras. Inventeringen ska också leda till att kommunen och bostadsbolaget får fram en nulägesanalys av vilka områden som är i störst behov av anpassning för 17

18 att kunna matcha behovet hos de bostadssökande. En medelstor kommun i Skåne En medelstor skånsk kommun såg att antalet äldre invånare ökade och att den gruppen utgör en stor grupp av de som söker efter en hyresrätt. Det var också tydligt för kommunen att frågan om äldres boenden måste tas om hand, inte minst är kommunens ständigt högre antal sökta och utbetalda bostadsanpassningsbidrag ett tydligt tecken på detta. Flerbostadsbeståndet hade tidigare aldrig tillgänglighetsinventerats. Kommunens bedömning är att det idag är relativt svårt att få en bostad med god tillgänglighet för den som söker detta. Inga fastighetsägare erbjuder i dagsläget särskild information om, eller klassificering av, bostäder med högre grad av tillgänglighet, inte heller finns det möjlighet att särskilt köa för en sådan bostad. Därför bedömdes en tillgänglighetsinventering av flerbostadsbeståndet vara en viktig insats för att hämta information och underlag såväl för den fortsatta planeringen för bostadsförsörjning, en effektivare förmedling av bostäder och för kostnadseffektiva förbättringar i flerbostadsbeståndet som minskar behovet av individuella bostadsanpassningar. En inventering av det totala flerbostadsbeståndet har genomförts med ekonomiskt stöd från Boverket och baserats på TIBB-verktygets formulär och bedömningskriterier. Inventeringsresultatet kommer efter hand att kompletteras med vissa frågor för att också täcka in tillgänglighetsaspekter ur fler perspektiv, exempelvis nedsatt hörsel och kognitiv förmåga; data som sedan kan användas både i förmedlings- åtgärds- och planeringssammanhang. Till inventeringen kommer också en checklista med generella frågor om fastigheter/bostadsområden att utarbetas. Denna kommer att innehålla frågor som är av vikt för kommunens planering och framtida bostadsförsörjningsarbete. För projektet har en projektgrupp tillsatts bestående av representanter från kommunen, de fastighetsägare som medverkar i projektet, intresseorganisationer som finns representerade i kommunens tillgänglighetskommitté och räddningstjänsten. Till projektet har även två projektanställda inventerare knutits, som i samarbete och under ledning av kommunens tillgänglighetssamordnare genomför inventeringarna. Inventeringen är nyligen slutförd (december 2014) och kommunen bearbetar och sammanställer nu allt material för att kunna gå vidare i ett nästa steg. Det allmännyttiga kommunala bostadsbolaget i kommunen har beslutat att använda klassificeringen i sin information till boende oc, och vid förmedlingen av bostäder. 18

19 En medelstor kommun i Kalmar län Målet med inventeringen i en medelstor kommun i Kalmar län är att få en översiktlig bild över tillgängligheten i kommunens flerbostadshus. Syftet är att arbeta fram ett underlag som kan ligga till grund för strategier för fortsatt planering och genomförande av kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra tillgängligheten i det befintliga beståndet. Inventeringen av tillgängligheten i flerbostadshusen utgör här en del av en större process för att bygga upp kunskap inom området vilket sedan ger mer underbyggda underlag för beslut. Genom inventeringen samlar kommunen information om den fysiska tillgängligheten som kunde kopplas samman med bland annat kommunens befolkningsunderlag. Detta kan ge en bättre bild av både samtida och framtida behov. Kunskapen om befintlig tillgänglighet och behov av tillgängliga bostäder kommer att kunna användas både i den kommunala planeringen för bostadsförsörjningen och den löpande förvaltningen av offentligt och privat ägda flerbostadshus. Kommunen resonerar på följande sätt, att höja boendekvalitén genom ökad tillgänglighet är ett bra sätt att öka attraktiviteten både för dem som redan bor i kommunen och för dem som funderar på att flytta in. Inventeringen ger även ett värdefullt underlag till de påbörjade fördjupningarna av översiktsplanen för kommunens tätort. Kommunen planerar att genomföra sin tillgänglighetsinventering under våren 2015 med hjälp av stöd från Boverket. Inventeringen kommer att omfatta den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusen i kommunen. Hela beståndet av flerbostadshus, både det privata och det offentligt förvaltade bostadsbeståndet kommer att inventeras. Flerbostadshusens allmänna utrymmen, inuti och i anslutning till byggnaden som entré, trapphus, miljöhus, garage, möjlighet till angöring, tvättstuga och hur man rör sig där emellan, kommer att beröras. Kommun avser att använda verktyget TIBB vars besiktningsprotokoll visar hur tillgänglig ett bostadshus är med fokus på rörelse- och synnedsättningar. Fokus ligger på gångvägar till entréer, entréer, hissar, gemensamma utrymmen samt uteplatser för personer med nedsatt rörelse- och synförmåga. Framkomligheten är i fokus och den är först och främst riktad mot personer med rullator. En viktig fördel med TIBB är att verktyget kan användas som ett underlag till förbättringar av fastighetsbeståndet då det kan redovisa förslag till åtgärder. Kommunens enhet för samhällsbyggnad ska ansvara för, och samordna, inventeringen. Enheten för samhällsbyggnad är en enhet inom kommunstyrelsens förvaltning och kommunstyrelsen blir därför politiskt ansvarig för inventeringsprojektet. Det praktiska arbetet kommer att utföras på heltid under 6 månader av en projektanställd inventerare. I inventeringen av flerbostadshusbeståndet ska kommunen samverka med privata fastighetsägare och de två kommunala bolagen. Ansvariga för tillgänglighetsinventeringen kommer att bjuda in till träffar med fastighetsägarna för att uppmärksamma dem på arbetet som pågår och redogöra för hur kommunen arbetar och planerar kring tillgänglighetsfrågor. I kommunen finns också ett förvaltningsövergripande råd för funktionshinderfrågor som är ett organ för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan funktionshinder- 19

20 organisationerna och kommunkoncernen. I det förvaltningsövergripande rådet ingår tre av kommunstyrelsen utsedda politiker, representanter från Handikappföreningarnas samarbetsorgan och representanter från ytterligare två organisationer; Autism- och aspergerföreningen i länet samt lokalföreningen för barn och unga vuxna med utvecklingsstörning. Dessutom har varje kommunal nämnd och bolag utsett en kontaktperson att adjungeras till rådet. Till rådet kommer även representanter för räddningstjänsten, det kommunala bostadsbolaget och berörda privata fastighetsägare att adjungeras. Till stöd för själva inventeringen har man dessutom beslutat att rådet ska fungera som referensgrupp. Två andra viktiga kunskapsområden för kommunen är det parallella arbetet med bostadsanpassningsbidrag och enkelt avhjälpta hinder. Kommunen har två funktioner för dessa områden och de kommer att fungera som ett stöd vid inventeringen eftersom de angränsar till inventeringen av tillgängligheten i flerbostadshusen och exempelvis kan innebära att kommunen har en eller flera medarbetare som har kompetens om hur funktionshinder i den fysiska miljön påverkar en persons vardag. Efter att inventeringen utförts skall resultaten redovisas till fastighetsägarna och andra externa aktörer som har nytta av kunskapen. Resultaten kommer bland annat att redovisas vid den lokala fastighetsägareföreningens möten. En av Stockholms kranskommuner Det kommunala bostadsbolaget i en av Stockholms kranskommuner har för flera år sedan genomfört en tillgänglighetsinventering utan Boverkets stöd. Kommunen använde sig av TIBB-verktyget i såväl tillgänglighetsinventering som när de senare använde resultatet vid förmedlingen av bostäder till bostadskonsumenter. Resultatet av inventeringen används i förmedlingen där det nu finns en spalt kallad Tillgänglighetsinformation för varje lägenhet som annonseras där det står upplysningar om t.ex. hiss, trapphus och omgärdande terräng. Dessutom visas en rekommendation om vilka individer boendet kan tänkas passa för. Detta bolag har dock också, likt många andra, särskilda kategorier av bostäder som endast är avsedda för äldre personer. Större kommuner ( invånare) Nedan presenteras en sammanfattande bild för respektive kommuns arbete med tillgänglighetsinventeringar där kommuninvånarantalet är mellan invånare. En större stad ett tiotal mil norr om Stockholm En större stad ett tiotal mil norr om Stockholm genomförde en inventering av sitt befintliga bostadsbestånd som ett steg i arbetet med att öka antalet tillgängliga bostäder. Vad gällde de särskilda boendena hade de redan kunskap om tillgängligheten, men kunskapen om tillgängligheten för det totala 20

21 beståndet var bristfällig. Inventeringen genomfördes framför allt för att man genom den ville kunna förmedla resultaten till bostadskonsumenter som en hjälp för dem som söker en lägenhet. Det kommunala bostadsbolaget menade också att den översikt som inventeringen gav var till stor hjälp för bolagets kundcentrum dit många ringer eller kommer in med frågor om tillgänglighet i olika fastigheter. Det allmännyttiga bostadsbolaget i kommunen planerade inledningsvis att inventera med TIBB-verktyget men ändrade sig eftersom TIBB vid denna tidpunkt ännu inte kunde användas på lägenhetsnivå. Istället utformade tillgänglighetsansvarige cirka 200 punktfrågor i ett egenutformat inventeringsprotokoll. Dessa skapades i Excel-format för varje adress, där varje fråga var kopplad till en parameter som kunde vara Ja eller Nej. Denna metod skapade ett stort antal Excel-filer som sedan matades in i en tillgänglighetsmodul kopplad till deras fastighetssystem. Dock hade bostadsbolaget inget system för att vare sig analysera eller bedöma hur tillgänglig respektive adress var. Den omfattande inventeringen har därmed inte kunnat användas. I denna större kommun har projektet över lag mottagits mycket positivt av såväl bolagsledningen som kommunen där det kommunala bostadsbolaget är med i kommunens grupp gällande tillgänglighet för bolag och förvaltningar. Alla bolag och förvaltningar redovisar dessutom varje år vad som görs gällande tillgänglighet. Det kommunala bostadsbolaget har som mål att implementera inventeringen i sitt fastighetssystem samt göra resultaten sökbara för bostadskonsumenter. En färdig modell finns framtagen som fungerar ihop med detta system. Inventeringsmaterialet har dock inte kunnat användas systematiskt för att få överblickbar kunskap om beståndets tillgänglighet eftersom graderingsnivåer saknas. Det finns ännu inget beslut om vilka nivåer som ska avgöra tillgänglighetsgraden för de adresser och lägenheter som har inventerats. Det allmännyttiga bolaget har inte heller kunnat använda sig av modulen i förmedlingen på hemsidan. Den senaste tidens omorganisationer har bidragit till att denna fråga inte har prioriterats. Vi har tillgängligheten med oss i varje projekt vi gör, både ombyggnationer samt nyproduktion. Vi bygger och har byggt på senare år bostäder med förhöjd nivå på tillgänglighet i badrum och trapphus. Jag sitter med i stort sett alla projekt och gör en koll så att vi bygger enligt lagkrav. Det finns en tanke om att utifrån inventeringen se över vart vi skulle kunna skapa mer tillgängliga bostäder i det befintliga beståndet. Kan vi sätta in hiss någonstans där lägenheter i sig är bra men kan vara svåra att nå utifrån. I våra markprojekt ser vi också till, där det går och där vi har bra lägenheter på bottenplan, att vi får bra tillgänglighet utifrån. Enkelt att höja marknivå vid större markprojekt. Det kommunala bostadsbolaget tycker att det är viktiga frågor vilket gör att jag har i uppdrag att säkerhetsställa att vi bygger rätt. Eftersom vi kommer att bygga mycket nytt framöver så är vi i behov av att utöka resurserna för det, vilket vi också kommer att göra. 21

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Tillgänglighetsinventering

Tillgänglighetsinventering Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna Fehler och Lisbeth Lindahl 1 2 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna

Läs mer

riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2

riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2 riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden i Dalarna 2011 Plan- och beredskapsenheten Foto: Trons sid 6, 16, 19, 23, 27 och 35. Framsida: Sanna Byström. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Äldres boende I Trollhättan 2014-2030

Äldres boende I Trollhättan 2014-2030 Plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan 2014-2030. Del 1 Bakgrund och strategiska vägval. Äldres boende I Trollhättan 2014-2030 Plan för Äldres boende i Trollhättan Del I Bakgrund och strategiska

Läs mer

Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer

Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer FoU i Väst/GR Katarina Idegård, Joanna Fehler Juni 2012 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 001 225 00 00. Den

Läs mer

Bra boende för äldre. Till fastighetsägare. Tillgängliga fastigheter som framgångskoncept. Välfärdsteknologi tekniken in i bostaden

Bra boende för äldre. Till fastighetsägare. Tillgängliga fastigheter som framgångskoncept. Välfärdsteknologi tekniken in i bostaden Bra boende för äldre Till fastighetsägare Tillgängliga fastigheter som framgångskoncept Inventera och förbättra sid 4 Välfärdsteknologi tekniken in i bostaden Tekniska produkter och tjänster sid 8 Kommunernas

Läs mer

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

Utredning av bostadsbehovet i Sundsvalls Kommun. Birgitta Hänström Söderlund Anna Jakobsson Lund Lena Klingstedt

Utredning av bostadsbehovet i Sundsvalls Kommun. Birgitta Hänström Söderlund Anna Jakobsson Lund Lena Klingstedt Utredning av bostadsbehovet i Sundsvalls Kommun Birgitta Hänström Söderlund Anna Jakobsson Lund Lena Klingstedt Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 INLEDNING... 5 BAKGRUND... 6 VARFÖR BOSTADSPLANERA?...

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie Bättre funktionalitet i små badrum - slutrapport från en förstudie April 2014 Förord Under våren 2013 inleddes ett samarbete mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB, AB Stockholmshem, SABO och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket februari 2009 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Nyttan med Allmännyttan

Nyttan med Allmännyttan Boverket Nyttan med Allmännyttan Utvecklingen av de allmännyttiga bostadsföretagens roll och ansvar Nyttan med Allmännyttan Utvecklingen av de allmännyttiga bostadsföretagens roll och ansvar Boverket juni

Läs mer

Boverket. Boendeplanering. en strategisk fråga för kommunen

Boverket. Boendeplanering. en strategisk fråga för kommunen Boverket Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Boverket april 2006 Titel: Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Utgivare: Boverket,

Läs mer

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar FoU i Väst och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri:

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Wikman-konsult AB Bostäder för äldre

Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till bostäder i Avesta Förord I Sverige blir vi allt fler äldre. Många vill bo kvar i sin bostad eller åtminstone i sitt bostadsområde.

Läs mer

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Rapport 2013:7 Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Boverket februari 2013 Titel: Utvärdering av investeringsstödet för äldrebostäder

Läs mer