INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3.3 Särskilt värdefulla naturmiljöer 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3.3 Särskilt värdefulla naturmiljöer 13"

Transkript

1 ÖVERSIKTSPLAN FÖR GNOSJÖ KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige

2 3.3 Särskilt värdefulla naturmiljöer 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.1 Övergripande målsättningar Sid 4.1 Hälsa och säkerhet Buller Luftvård Radon Miljökvalitetsnormer Allmänt om kommunikationer Vägar Cykelvägar Järnvägar, busslinjer Master för mobiltelefoni Försurning Föroreningar i vattendrag Dricksvattenresursen, grundvatten Förorenade markområden Avloppsrening Avfall återvinning Plats för schaktmassor Berg Grus Sand Torv Jord Tillstånd, husbehovstäkter Biologisk mångfald Naturvård 12

3 9.1 Kraftverk Kraftledningar Gasledningar Pellets, Ved Fördjupad ÖP Naturvård, miljö Avfall återvinning Hälsa & säkerhet Kommunikationer Bergtäkt Gasledning Stadsbild Område för tätortsutbyggnad & närströvområde Område med speciella förutsättningar Kulturminnesvårdsprogram Allmänt om riksintressen Kulturminnesvård Friluftsliv & fritidsfiske Naturvård Naturvård & friluftsliv Friluftsliv Kust till kustbanan Gällande planer, förordnanden m m Generella rekommendationer för bebyggelse Fördjupad ÖP Naturvård, miljö Avfall återvinning Hälsa & säkerhet Kommunikationer Industri Kraftledning Gasledning Turism Stadsbild, kulturmiljö Område för tätortsutbyggnad & närströvområde Område med speciella förutsättningar Bostäder Service, befolkning 54

4 16.1 Fördjupad ÖP Naturvård, miljö Hälsa & säkerhet Kommunikationer Industri Gasledning Turism Stadsbild, kulturmiljö Område för tätortsutbyggnad & närströvområd Bostäder Naturvård, miljö Hälsa & säkerhet Kommunikationer Industri Turism Friluftsliv Stadsbild, centrum, kulturvård Område med speciella förutsättningar Bostäder Bostäder Naturvård, miljö Hälsa & säkerhet Bergtäkt Industri Gasledning Kulturmiljö, turism & naturmiljö Område för tätortsutbyggnad & närströvområd Bostäder Service 79 Detaljerad redovisning Gnosjö Hillerstorp Kulltorp Nissafors Åsenhöga Marieholm Naturvård, miljö Hälsa & säkerhet Kommunikationer Industri Friluftsliv & turism Kulturmiljö Område för tätortsutbyggnad & närströvområden 71

5 1.1 ÖVERGRIPANDE AR ett styrinstrument: den ska ge ledning till beslut om markanvändning mm. en arena för framtidsdiskussioner- kopplas till Agenda 21och Agenda 22. en kunskapskälla. en integrerad del i ett förebyggande miljöarbete. Översiktsplanen påverkar beslut hos olika myndigheter och ger ledning för kommunens fysiska planering mm. Översiktsplanen ska beslutas av fullmäktige minst 1 gång per mandatperiod enligt Plan och Bygglagen (PBL) 4 Kap 14. En aktuell översiktsplan är en förutsättning för snabba beslut om markanvändning mm. De beteckningar som redovisas kursivt i texten och som kan förefalla aningen kryptiska är kopplade till motsvarande beteckningar på temana/kartorna i datorprogrammet ArcView. KONTINUERLIG ÖVERSYN Fakta och ny kunskap som inte innefattar någon värdering eller något ställningstagande kommer successivt att införas i planen under planperioden. VISION FÖR GNOSJÖ KOMMUN GNOSJÖ, en kommun: där originalet till Gnosjöandan frodas och utvecklas. med ett samhällsklimat som innehåller en god miljö och natur där alla kommuninvånare utvecklas och ges hög livskvalitet. med en stabil befolkningsstruktur och en positiv utveckling av invånarantalet. med en harmonisk balans i utvecklingen av tätorter och landsbygd. som aktivt stöder samverkan mellan kommuner, näringsliv och invånare genom korta beslutsvägar och välutvecklade nätverk. med ett småskaligt och mångsidigt näringsliv, som utvecklas mot tjänste-, service-, och högre teknisk produktion genom kreativitet och uppfinningsrikedom och genom strategiska satsningar på utbildning och kompetensuppbyggnad. som tillhör en region som ligger i framkant av industriella distrikt i världen. 1

6 / ANALYS Försurningen av mark och vatten är kommunens allvarligaste miljöproblem. Den kalkfattiga berggrunden förmår ej att i tillräcklig utsträckning neutralisera det sura nedfallet. I en försurad sjö rubbas ekobalansen och fiskarter slås ut, reproduktionen upphör och vitmossa invaderar botten. Försurningen löser ut kemikalier i vatten i tex Kyrksjön och Storån. Gnosjö kommun ligger inom det mest försurade området i Sverige. Behovet av kalkningsinsatser är stort och nästan 3/4 av kommunens yta omfattar ett avrinningsområde där kalkningsarbete utförs. Naturen tål ett surt nedfall motsvarande 3 kg svavel/ha och år och ca 5 kg kväve/ha och år. I Gnosjö kommun faller det ca 10 kg svavel/ha och 12 kg kväve/ha per år. Problemet, målsättningar och förslag till åtgärder finns noggrant redovisade i följande skrifter: 2.1 FÖRSURNING NATIONELLT MÅL BARA NATURLIG FÖRSURNING Mark och vatten ska inte försuras genom nedfall av föroreningar eller av markanvändning. Försurningen ska inte öka korrosionshastigheten i tekniskt material. I Strategi för Miljöarbetet i Jönköpings Län (SMAJL), anges regionala mål för att åtgärda försurningen inom fyra områden: Trafik: Fordonstekniska åtgärder och effektivare transportarbete. Skogsbruk: Miljöanpassad skogsskötsel och kalkning, vitalisering och kompensationsgödsling. 2

7 Jordbruk: Gödselhantering för minskad ammoniakavgång och kalkning av jordbruksmarker. Naturvård: Kalkning av sjöar och vattendrag och biologisk återställning i kalkade vatten. I Gnosjö Kommuns Miljövårdsprogram (MVP) och i Förslag till Kretsloppsprogram för Gnosjö kommun (KP) anges lokala mål och åtgärder, se nedan. INRIKTNING De viktigaste målen och förslag till åtgärder i ovanstående skrifter är följande: Fortsatt och ökad kalkning Ökat inslag av lövträd i skogarna Bättre fordon, effektivare transporter Miljöanpassad skogsskötsel Lämna skogsridåer mot stränder och vattendrag Bättre gödselhantering Dikningar måste följas upp så att miljöbalkens intentioner följs. REKOMMENDATIONER FÖR MARKANVÄNDNING Följande rekommendationer som har markanvändningsaspekter ska gälla: All fysisk planering i kommunen bör utformas så att en god kollektivtrafik skapas och ett ökat cykelåkande stimuleras. All fysisk planering i kommunen bör utformas så att resandet minimeras. TEMAKARTA FÖRSURNING försurade sjöar försurade vattendrag kalkade vattendrag fors.sjo forsv.vtd kalkvatm 3

8 2.2 FÖRORENINGAR I VATTENDRAG NATIONELLT MÅL LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas. Vattendragen i kommunen uppvisar höga metallhalter. Det förekommer bl a krom, zink, nickel och koppar. Detta kan troligen härledas från ytbehandlingsindustrin, men andra utsläppskällor kan inte uteslutas. Höga humus- och närsalthalter gör att syretäringen är stor i vissa vattendrag. INRIKTNING Problemet, målsättningar och förslag till åtgärder finns noggrant redovisade i följande skrifter: SMAJL Kap 5, 6 och 9. Exempel på åtgärder är säkerställande av dricksvattenresurser, våtmarksrening, upprustning av ledningsnät, miljöanpassade tvätt- och diskmedel, separerad avledning av dagvatten, lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och torra och urinseparerande toalettsystem. Lokala åtgärder anges i Gnosjö Kommuns Miljövårdsprogram (MVP) och i Förslag till Kretsloppsprogram för Gnosjö kommun (KP). De viktigaste målen och förslag till åtgärder i ovanstående skrifter är följande: Det bör hushållas med grundvattentillgångarna och de bör skyddas från föroreningar. Användning av miljövänligare tvättmedel med mindre kväve och fosfor. Minskat utsläpp från reningsverken i kommunen. Minskat användande av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Området kring Nissan är skyddsvärt med hänsyn till grundvattentillgången. Detta hindrar dock ej att husbehovstäkter normalt kan ske. Föroreningsläget i Anderstorpsån kontrolleras genom Nissans vattenvårdsförbunds försorg. REKOMMENDATIONER FÖR MARKANVÄNDNING Följande rekommendationer som har markanvändningsaspekter ska gälla: Det är angeläget att utsläppen av metaller och gifter till vatten som står i kontakt med Storåns eller Anderstorpsåns vattensystem minskas. Dagvatten från hårdgjorda ytor, som innehåller tämligen höga halter av metaller, skall tas om hand lokalt med sk LOD-system där så är möjligt. I alla nya planområden bör LOD-system användas. Endast om utredning visar att det är tekniskt/ekonomiskt omöjligt bör traditionell teknik vara ett alternativ. Öppna diken och bäckar bör ej kulverteras. Industrier bör inte placeras nära vattendrag eller på platser där markförhållandena är sådana att grundvattnet kan påverkas negativt av utsläppstillbud. Industrier som byggs på genomsläppliga jordar bör utformas så att utsläpp från verksamheten 4

9 eller vatten från brandsläckning inte kommer till ytvatten eller grundvatten. Vid nybyggnation av industrier som har eller i framtiden kan få miljöpåverkande produktion bör golvkonstruktioner utföras på följande sätt: - Golvbrunnar i industrier skall minskas så långt som möjligt. - Anslutning mellan vägg och golv bör vara täta och golven försedda med tröskel. - Brunnar på hårdgjorda ytor bör vara kopplade till uppsamlingstank med avstängningsventil. TEMAKARTA FÖRORENINGAR I VATTENDRAG föroreningar i sjö forh.m.s föroreningar i vattendrag forh.m.v 2.3 DRICKSVATTENRESURSEN, GRUNDVATTEN NATIONELLT MÅL GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i ytvatten. Försörjningen med dricksvatten finns noggrant redovisade i Gnosjö Kommuns Miljövårdsprogram, MVP sid En del privata vattentäkter har problem med försurat vatten och radon. Det kommunala systemet bygger på följande täkter: Kommunens huvudvattentäkt är Bäckshult. Den försörjer Gnosjö, Marås, Hillerstorp, Törestorp, Kulltorp och High Chaparral. Det finns en bra reservtäkt i Bäckshult. I Nissafors finns en täkt med bra vattenkvalitet. Marieholm och Åsenhöga har fungerande vattentäkter. Provborrning efter framtida ny täkt i Marieholm pågår. INRIKTNING I MVP redovisas följande mål: Kommunen bör genom rådgivning medverka till förbättring av enskilda dricksvattenbrunnar. Hushåll med misstänkt förorenat vatten bör kunna erbjudas subventionerade analyser. REKOMMENDATIONER FÖR MARKANVÄNDNING Följande rekommendationer som har markanvändningsaspekter ska gälla: Inga verksamheter som kan negativt påverka vattentäkter och viktiga grundvattentillgångar bör lokaliseras i dess närhet. ÅTGÄRDSPROGRAM Reservtäkten i Bäckshult skall snarast skyddas med förordnande. En översyn av skyddsområden för kommunala vattentäkter inklusive skyltning skall göras. Beredskap mot sk diffusa utsläpp bör finnas Minska användningen av dricksvatten vid spolning av wc-avlopp. Planera för ett försöksområde med alternativa toalettsystem. Vägvalsstyrning för farligt gods bör tillämpas. 5

10 TEMAKARTA SKYDDSOMRÅDE FÖR GRUNDVATTEN- TÄKT Skyddsområde för grundvattentäkt skydd.vta 2.4 FÖRORENADE MARKOMRÅDEN NATIONELLT MÅL GIFTFRI MILJÖ Miljön skall långsiktigt bli fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. I Gnosjö kommun finns ett stort antal förorenade markområden. Problemet, målsättningar och förslag till åtgärder finns noggrant redovisade i följande skrifter: SMAJL. En åtgärdsplan för efterbehandling av miljöskadade områden som togs fram Objekten i planen ska beaktas kontinuerligt i planeringen och finnas medtagna i kommunala översikts- och detaljplaner. Register över förorenade områden i Jönköping Län , Länsstyrelsen. Avfallsplan för Gnosjö kommun Ortsvisa redovisningen i Översiktsplanen INRIKTNING Kommunen har målsättningen att genom sanering och noggrann kontroll minimera skadorna från de förorenade områdena. REKOMMENDATION Vid beslut om markanvändning skall stor hänsyn tas till förorenade markområden. Ny bebyggelse skall placeras så att byggnation undviks på förorenade områden. Nya exploateringar i eller invid förorenade markområden kan ej göras förrän de sanerats. ÅTGÄRDSPROGRAM Kommunen har sökt bidrag till sanering av ett område. Övriga områden bör saneras när nödvändiga medel ställs till kommunens förfogande. DETALJREDOVISNING En detaljerad redovisning av de förorenade områdena i kommunen finns i kapitel 17. Sjöar eller vattendrag med förhöjda näringsämneshalter finns inte i Gnosjö kommun. TEMAKARTOR EKOLOGISKT KÄNSLIGA OMRÅDEN Ekologiskt känsliga områden redovisas på följande temakartor: EFTERBEHANDLINGSOBJEKT efterbehandlingsobjekt ebobj FÖRORENINGAR I VATTENDRAG föroreningar i sjöar forh.m.v föroreningar i vattendrag forh.m.v 6

11 2.5 AVLOPPSRENING De kommunala avloppsanläggningarna finns noggrant redovisade i Gnosjö Kommuns Miljövårdsprogram, MVP sid Frågor om avlopp beskrivs även i SMAJL sidan Där anges bl a som åtgärdsmål att kommunala avloppsplaner bör tas fram och att aluminium som fällningskemikalie ska användas med restriktivitet. Avloppsslammet belastas med en avfallsskatt på 250 kr per ton fr o m år 2000 om det läggs på deponi. Efter år 2005 får organiskt avfall inte deponeras enligt Miljöbalken. Det är hög tid att hitta ett användningsområde för slammet eller en behandling som gör att slammet kan användas inom jordbruket eller på annat sätt. INRIKTNING I MVP och SMAJL redovisas följande mål: Det kommunala avloppsslammet skall vara av sådan kvalitet att det kan återföras till naturen som gödsling/jordförbättring. Allmänheten bör uppmanas byta till mer miljöanpassade diskmedel. Alternativa biologiska reningsmetoder skall utredas Slam från enskilda anläggningar bör omhändertas på fastigheten om möjlighet finns. FÖRSÖKSPROJEKT I Brännehylte och Marås har anläggningar byggts med biodammar för vattenrening. Dessa fungerar bra. Det är svårt att hitta ytterligare platser i kommunen som är lämpliga för likande anläggningar REKOMMENDATIONER FÖR MARKANVÄNDNING Följande rekommendationer som har markanvändningsaspekter ska gälla: Vid kommande utbyggnader för bostads- och industriområden bör alternativ till traditionell VA-teknik utredas. Detta kan bli aktuellt för industriområden i Nissafors, Åsenhöga, Marieholm samt bostadsområde i Marieholm. Nya avloppsanläggningar bör lokaliseras så att problem med lukt och andra störningar undviks. Ny bebyggelse bör inte läggas så nära avloppsanläggning att luktstörningar kan uppstå. Skyddsavstånd redovisas på plankarta 1 (Rekommendationer om markanvändning & bebyggelse). ÅTGÄRDSPROGRAM Ambitionen är att kvävefällor ska anläggas i anslutning till reningsverken i Gnosjö, Nissafors, Marieholm, Kulltorp och Åsenhöga som det sista steget i reningsprocessen innan vattnet leds ut i respektive recipient. 7

12 2.6 AVFALL - ÅTERVINNING Nuläget: Avfallskatt är införd fr o m för allt avfall som införs på vår deponi och inte bortförs inom tre år. Enligt Miljöbalken får inget brännbart avfall deponeras efter och inget organiskt avfall efter Kommunen måste snarast hitta lösningar på var och hur vi skall behandla dessa avfallsfraktioner så att lösningarna ligger klara när de aktuella datumen inträffar. Problemet, målsättningar och förslag till åtgärder finns noggrant redovisade i följande skrifter: SMAJL, Kap 9. Åtgärdsmål som anges är bl a inget biologiskt nedbrytbart avfall bör gå till deponi år 2010, biologisk avfallshantering bör behandlas i kommunens avfallsplan, allt brännbart avfall, som inte recirkuleras, bör förbrännas år 2010, på lång sikt bör alla toalettsystem i länet möjliggöra omhändertagande av näringsresursen. Gnosjö Kommuns Miljövårdsprogram (MVP) Förslag till Kretsloppsprogram för Gnosjö kommun (KP). INRIKTNING I MVP och SMAJL redovisas huvudsakligen följande mål: Efter 2003 skall inget återvinningsbart läggas på deponi. Hemkompostering ska stimuleras. REKOMMENDATIONER FÖR MARKANVÄNDNING Följande rekommendationer som har markanvändningsaspekter ska gälla: Avfallsanläggning är placerad vid Gynnås. Bostäder bör inte placeras i dess närhet för att slippa riskeras störas av dålig lukt m m. En skyddszon redovisas på plankarta 1. Befintliga vegetationstippar kommer att göras om till återvinningsstationer. Områden för vegetationstippar ska finnas reserverade i Gnosjö, Hillerstorp, Nissafors, Åsenhöga, Kulltorp, och Marieholm. Återvinningsbehållare bör gärdas in med staket så det ser trevligt ut och ordningen runt behållarna underlättas. Vid planering av nya områden bör det ingå att tomter utformas så att trädgårdsavfall, inklusive ris och grenar, går att kompostera på den egna tomten. Ny bebyggelse bör placeras på ett sådant avstånd till återvinningsstationer att de inte störs av eventuell lukt eller buller. ÅTGÄRDSPROGRAM Runt kärl för återvinning av bl a glas, plåt, plast kan staket sättas upp för att få en uppsnyggning av återvinningsstationerna. 8

13 2.7 PLATS FÖR SCHAKTMASSOR I Gnosjö finns plats där schaktmassor kan tas emot. För Hillerstorp utreds om anläggande av ny plats där schaktmassor ska kunna tas emot. TEMAKARTA AVLOPPSRENINGSVERK, SCHAKTMASSOR & ÅTERVINNING planerad vegetationsåtervinning vegåterv vegetationsåtervinning vegaterv plats för schaktmassor schaktm reningsverk reningvp skyddsavstånd till reningsverk reningvl soptipp soptipp 9

14 NATIONELLA MÅL MYLLRANDE VÅTMARKER Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. LEVANDE SKOGAR Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och man värnar om kulturmiljövärden och sociala värden. ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena värnas. 3.1 BIOLOGISK MÅNGFALD Frågan om att bevara stränder bör ses i ett långsiktigt perspektiv. Att ett område nu är av mindre intresse för friluftslivet behöver inte innebära att så kommer att vara fallet för all framtid. Stränder mot sjöar och vattendrag är värdefulla miljöer för djur och växter. Stränderna är särskilt betydelsefulla eftersom övergången mellan land och vatten innebär en mycket kraftig brytning som ger utrymme för en rad olika livsmiljöer. Många arter lever i vatten men häckar på land och andra utnyttjar den strandnära zonen som skydd och för att övervintra. Stränderna och andra strandnära miljöer fungerar som s k spridnings- och vandringskorridorer och som tillflyktsplatser för flora och fauna i landskap som i övrigt präglas av rationell produktion (prop 1993/94:229 s.8 f) Frågor om Biologisk mångfald finns noggrant redovisade i följande skrifter: SMAJL Kap 2. Åtgärdsmål är bl a att naturhänsyn minst i enlighet m 30 SVL tillämpas i allt skogsbruk under skogens hela omloppstid i Jönköpings län, en strategi för brukande och bevarande av sumpskog tas fram, markavvattning ska ske med stor restriktivitet, länets jordbrukare ska känna igen och kunna avgöra vad som är 19a -biotoper och ha naturliga fodermarker i länet ska hävdas inom ramen för EU:s miljöstödsprogram. Gnosjö Kommuns Miljövårdsprogram (MVP) Förslag till Kretsloppsprogram för Gnosjö kommun (KP). I Gnosjö finns ett litet antal mjölkleverantörer. BIOTOPSKYDD Arbeten som kan skada naturmiljön får inte utföras inom följande biotoper: Alléer Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark Odlingsrösen i jordbruksmark Pilevallar 10

15 VÅTMARKER Småvatten och våtmarker i jordbruksmark Stenmurar i jordbruksmark Åkerholmar Dessutom kan skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen besluta om biotopskydd för speciella områden. I den ortsvisa redovisningen finns ett antal områden som Skogsvårdsstyrelsen beslutat om. Det finns en Myrskyddsplan för Sverige. Enligt denna anses följande mossar inom Gnosjö kommun vara skyddsvärda: Store Mosse Anderstorps Store Mosse Långelaggen, del av (Se temakarta) ODLINGSLANDSKAP Det finns även en Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. (Se temakarta) JORD- OCH SKOGSBRUK Lövandelen i blandskog bör öka så att den totala lövandelen på sikt (år 2020) uppgår till % av denna skogstyps virkesförråd i länet (idag 11%). Antalet områden med lövdominans ska öka. Markavvattning bör ske med stor restriktivitet och inte ske i de områden i kommunen där det är förbjudet, samt undvikas i områden med känsliga och höga naturvärden och med känsliga hydrologiska- eller vattenkvalitetsförhållanden. Skog bör gallras efter det att fågelungar flugit ur boet. Gnosjö kommun bör ej använda handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel på av kommunen ägda marker. TEMAKARTA BIOLOGISK MÅNGFALD myrskyddsplan myrsk pl ängs och hagmark ah gnosj DIKNING INRIKTNING Dikning av såväl jordbruks- som skogsmark regleras av miljöbalken, fd naturvårdslagen 18c. Det är av stor vikt att detta följs upp på ett mycket noggrant sätt. I MVP och KP redovisas huvudsakligen följande mål: 11

16 3.2 NATURVÅRD Handlingsprogram för kommunens naturvårdsarbete bör upprättas för de närmaste åren. REKOMMENDATIONER FÖR MARKANVÄNDNING Följande rekommendationer som har markanvändningsaspekter ska gälla: I tätorter bör nuvarande grönområden bevaras och arealen av grönområden skall inte minska från 2000 års nivå. Granitberget i Gnosjö, Bokskogen i Kulltorp och ekdungarna i Åsenhöga bevaras. Ett antal sjöar som är fria från bebyggelse bör bevaras som fristäder för vilt och friluftsliv. JORDBRUK En förutsättning för att jordbrukarna ska kunna fortsätta att uppehålla ett öppet odlingslandskap är att servicen fungerar. Bildning av sk hästfastigheter bör tillstyrkas. Utan böndernas jordbruk växer landskapet igen. SKOGSBRUK Naturhänsyn minst i enlighet med 30 SVL tillämpas i allt skogsbruk under skogens hela omloppstid i Gnosjö kommun. I skogsbruksplaner bör minst nödvändig naturoch miljöhänsyn redovisas. Kommunen skall upprätta gröna skogsbruksplaner vid revideringar och då nya planer ska göras. NATURVÅRD Vid planering av nya exploateringsområden bör naturanalyser göras i syfte att finna och säkerställa naturtyper som har betydelse för den biologiska mångfalden. Nyckelbiotoper bör karteras och om möjligt säkerställas i planen. 12

17 3.3 SÄRSKILT VÄRDEFULLA NATURMILJÖER INVENTERINGAR, GÄLLANDE FÖRORDNANDEN NATIONALPARK Store Mosse (av riksintresse) NATURRESERVAT För Marieholms urskog är ett reservat under bildande. För Anderstorps Store Mosse är bildande av naturreservat aktuellt. FÅGELDIREKTIVET 95 Direktiv om bevarande av vilda fåglar. Detta redovisas på temakarta som 95 spa. HABITATDIREKTIVET 95 OCH 96 Direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Detta redovisas på temakarta som sci. NATURINVENTERING Kommunen har en naturinventering. NATURVÅRDSPROGRAM Naturvårdsprogram från 95 redovisas på plankarta 1, naturvårdsprogram nat pro 17. Programmet finns redovisat i en bok med kartor som heter Natur i F län. Mosse, Marieholms urskog och Anderstorps Store mosse. Endast mark som staten äger eller där motsvarande överenskommelser finns ingår. Redovisas på temakarta som N2000. BIOTOPSKYDD Se den ortsvisa redovisningen. STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN Stora opåverkade mark- och vattenområden som avses i Miljöbalken fd 2 kap 3 NRL redovisas på temakarta. Kommunen anser inte att Ranneboområdet är ett sådant område varför det ej redovisas på kartan som sådant område. Nationalparken Store Mosse är det enda område av detta slag som finns i kommunen. REKOMMENDATIONER FÖR MARKANVÄNDNING I nationalpark och naturreservat regleras markanvändning i gällande skyddsbestämmelser. Inom övriga områden gäller att försiktighet bör iakttagas så att naturvärden inte skövlas. TEMAKARTA SÄRSKILT VÄRDEFULLA NATURMILJÖER karta 1 naturvårdsprogram nat pro 17 karta 2 stora opåverkade områden stopvomr karta 3 Natura 2000 N2000 karta 4 fågeldirektivet 95 spa habitatdirektivet sci NATURA 2000 Ett europeiskt nätverk av skyddade områden. Inom Gnosjö kommun ingår Nationalparken Store 13

18 4.1 HÄLSA OCH SÄKERHET FARLIGT GODS, LOKALISERING AV VERKSAMHETER, SKYDDSAVSTÅND En analys av risker med transporter av farligt gods håller på att upprättas. Viktiga frågeställningar som diskuteras: Hur körs farligt gods? Vilka vägar? Vilka är riskerna i respektive tätort. Bensinstationer? Gasoltankar? Farligt placerade industrier? Ta bort risker i största möjliga mån. LOKALISERING AV BOSTÄDER, VERKSAMHETER ETC Vid lokalisering av bostäder och verksamheter bör följande beaktas ur säkerhetssynpunkt: Förlägg inte farlig verksamhet vid t ex bostäder, skolor och daghem. Bygg inte bostäder, skolor, daghem m m nära farlig verksamhet. Blandning av bostäder och industri förekommer men nyetablering av verksamhet i anslutning till bostadsbebyggelse bör undvikas. Inom ett avstånd av minst 50 meter från järnvägen skall ny bebyggelse eller fastighetsbildning särskilt prövas. Det bör säkerställas att sådan nyetablering inte kan komma att störa eller störas av järnvägstrafiken. Undantag är redan befintlig bebyggelse där kraven enligt fastighetsbildningslagen bedöms vara uppfyllda. Med avseende på buller och vibrationer kan större avstånd än 50 meter erfordras. REKOMMENDATION Med hänsyn till olycksriskerna är det viktigt att alla nybyggnadsärenden och därmed sammanhängande fastighetsbildningar samt andra trafikalstrande verksamheter som föranleder trafik i plan med järnvägen, behandlas restriktivt. En nylokalisering kan försvåra ett framtida borttagande av plankorsningar och bör särskilt prövas i samråd med Banverket. Skyddsobjekt, Riskobjekt (Redovisas i kommande riskanalys) SKYDDSAVSTÅND TILL FARLIG VERKSAMHET Skyddsavstånd bör vara så väl tilltagna att förändringar i t ex en viss verksamhet skall kunna vidtas utan att påverka risken för omgivningen. 4.2 BULLER Problemet, målsättningar och förslag till åtgärder finns noggrant redovisade i följande skrifter: SMAJL, Kap 8. Åtgärdsmål är bl a i befintliga bostadsmiljöer ska bostäder där ekvivalent ljudnivå utomhus överstiger 65 dba åtgärdas 14

19 före 2005 (åtgärder ska inriktas på att nå högst 30 dba ekvivalent ljudnivå inomhus), åtgärdsplaner bör tas fram för varje tätort och åtgärder mot bl a buller bör beaktas i översiktsoch detaljplaner. Gnosjö Kommuns Miljövårdsprogram (MVP) Förslag till Kretsloppsprogram för Gnosjö kommun (KP). Riktvärden för buller finns enligt följande: Industri kl kl kl arbetslokal 60 dba 55 dba 50 dba bostäder 50 dba 45 dba 40 dba Skjutbanor bostäder friluftsområden kl kl dba dba dba dba Väg och Järnväg Lokaltyp eller Ekvivalent ljudnivå, Maximal ljudnivå områdestyp dygn db(a) db(a) fast Permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler Utomhus Inomhus Undervisningslokaler Inomhus 457 Arbetslokaler Inomhus 605 Områden med låg bakgrundsnivå Rekreationsytor i tätort 551,4 Friluftsområden 401,4 1 Riktvärdena avser frifältsvärden eller till frifältsvärden korrigerade värden 2 Avser uteplats, särskilt avgränsat område 3 Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) under tidsperioden samt övriga bostadsrum (ej hall, förråd, WC etc.) 4 Avser områden med låg bakgrundsnivå 5 Avser arbetslokaler för tyst verksamhet 6 Avser boningsrum (ej hall, förråd och wc) 7 Avser nivå under lektionstid INRIKTNING I MVP och KP redovisas huvudsakligen följande mål: Vid bostäder, skolor och vårdinrättningar bör den ekvivalenta bullernivån från trafik inte 15

20 överstiga 55 db(a) utomhus respektive 30 db(a) inomhus. REKOMMENDATIONER FÖR MARKANVÄNDNING Följande rekommendationer som har markanvändningsaspekter ska gälla: Bostäder ska förläggas med tillräckligt skyddsavstånd från industrier, så att bullerstörningar ej uppstår. Redan på planeringsstadiet av vägar och genomfarter bör placering och utformning göras så att bullerstörningar ej uppstår. Människor behöver ha möjlighet att kunna uppsöka tysta miljöer eftersom vardagsmiljön kan vara bullrig. Strävan måste vara att strövområden bör vara tysta. Vid lokalisering av bebyggelse ska hänsyn tas till skjutbanor och andra bullerkällor. Skyddszoner redovisas på plankarta 1. ÅTGÄRDER Då ljudnivåer utomhus vid bostäder utmed länsvägar överskrider 65 db måste väghållaren vidta åtgärder för att minska störningen. Enligt Länstransportplanen ska alla bullerstörda lägenheter utmed det statliga vägnätet med en ljudnivå över 65 dba utomhus och med mer än 45 dba inomhus åtgärdas senast år För störda med nivåer över gällande planeringsriktvärde 55 dba ekvivalent ljudnivå utomhus är målet att dessa successivt ska åtgärdas före år LUFTVÅRD NATIONELLT MÅL FRISK LUFT Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. SKYDDANDE OZONSKIKT Ozonskiktet utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Problemet, målsättningar och förslag till åtgärder finns noggrant redovisade i följande skrifter: SMAJL Kap 8. Åtgärdsmål är bl a att tätortsmiljöer där luftföroreningshalter överskrider gällande riktlinjer ska i första hand åtgärdas genom omlokalisering av trafik och i andra hand genom skyddsåtgärder, åtgärdsplaner bör tas fram för varje tätort och åtgärder mot luftföroreningar bör beaktas i översikts- och detaljplaner. Gnosjö Kommuns Miljövårdsprogram (MVP) Förslag till Kretsloppsprogram för Gnosjö kommun (KP) INRIKTNING I MVP och KP redovisas huvudsakligen följande mål: Begränsa utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid tillverkning av varor. Klorfluorkarbonater bör ersättas av andra godkända preparat. REKOMMENDATIONER FÖR MARKANVÄNDNING Följande rekommendationer som har markanvändningsaspekter ska gälla: 16

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats 6:1 6. Naturvård 6.1 Långsiktigt hållbar utveckling Kartlägga och bevara skogar av högsta naturvärde, främst vissa äldre naturskogar, ädellövskogar och sumpskogar Bevara värdefulla våtmarker Bevara odikade

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Vad kan du göra för miljön i Skellefteå? Tips för dig som privatperson, företagare eller ansvarig inom kommunen

Vad kan du göra för miljön i Skellefteå? Tips för dig som privatperson, företagare eller ansvarig inom kommunen Vad kan du göra för miljön i Skellefteå? Tips för dig som privatperson, företagare eller ansvarig inom kommunen Leva och bo God bebyggd miljö Giftfri miljö Levande kust och skärgård Säker strålmiljö Skellefteås

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB MKB CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl (Älvvallens idrottsområde) i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Planens syfte Planens syfte

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Lokala miljömål i Tranås kommun

Lokala miljömål i Tranås kommun Sidan 1 av 6 Lokala miljömål i Tranås kommun Antagna av KF 2007-08-20, 122 Sidan 2 av 6 Miljömål Lokala mål Åtgärder för att nå de lokala målen 1. Begränsad klimatpåverkan Minska transportrelaterade utsläpp

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

Svalövs miljömål 2009-2015

Svalövs miljömål 2009-2015 Datum 2009-03-12 Diarienummer 264-2002 Svalövs miljömål 2009-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-27, 54 Handläggare: Tommy Samuelsson, miljö- och byggchef, tel: 0418-475091, 0709-475091 tommy.samuelsson@svalov.se

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN

MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2007-05-08 Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en god miljö! Det är nu vi avgör vilken miljö vi ska lämna över till våra barn och

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Bilaga till Översiktsplan för Vansbro kommun INLEDNING En översiktsplan ska alltid innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Denna ska gå igenom den miljöpåverkan

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antaget i kommunfullmäktige den 25 mars 2010 Sigtuna kommun Miljöprogram för Sigtuna kommun En god miljö är en förutsättning för människors och andra organismers liv på

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Brandförsvaret är en av hörnstenarna när det gäller hälsa och säkerhet. Andra hörnstenar är sjukvård och polisväsende. HÄLSA OCH SÄKERHET

Brandförsvaret är en av hörnstenarna när det gäller hälsa och säkerhet. Andra hörnstenar är sjukvård och polisväsende. HÄLSA OCH SÄKERHET MULLSJÖ KOMMUN 132 Brandförsvaret är en av hörnstenarna när det gäller hälsa och säkerhet. Andra hörnstenar är sjukvård och polisväsende. HÄLSA OCH SÄKERHET HUR SER DET UT? I kommunen finns en vårdcentral

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

6.2 EKOLOGISKT SÄRSKILT KÄNSLIGA OMRÅDEN

6.2 EKOLOGISKT SÄRSKILT KÄNSLIGA OMRÅDEN 6 ÖVRIGA INTRESSEN Avsnittet berör ekologiskt känsliga områden (6.1), områden av intresse för den allmänna naturvården (6.2) samt kulturmiljövården (6.3). 6.1 OMRÅDEN AV INTRESSE FÖR DEN ALLMÄNNA NA- TURVÅRDEN

Läs mer

5 Miljö- och riskfaktorer

5 Miljö- och riskfaktorer 5 Miljö- och riskfaktorer Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanen redovisa de miljöoch riskfaktorer som ska beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. I detta kapitel har rekommendationer

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Fördjupad översiktsplan 14.1 Miljö- och riskfaktorer

Fördjupad översiktsplan 14.1 Miljö- och riskfaktorer Avsnittet redovisar områden eller objekt i vilka en plötslig händelse (olycka) kan medföra negativ påverkan på miljön, människor och egendom. Aktörer Med anledning av skredet i Vagnhärad i maj 1997 har

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 55(65) HÄLSA OCH SÄKERHET Energiproduktion Ett fjärrvärmesystem har byggts ut i Tanumshede. Värmecentralen är placerad

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Inledning. 2 Bilaga Miljö- & riskfaktorer utställningshandling. 1. Skred- och rasrisker 2. Radon 3. Föroreningar i mark 4. Föroreningar i luft

Inledning. 2 Bilaga Miljö- & riskfaktorer utställningshandling. 1. Skred- och rasrisker 2. Radon 3. Föroreningar i mark 4. Föroreningar i luft Utställningshandling Mars 2014 Inledning Det finns fyra bilagor som ingår Vindelns översiktsplan. Den här bilagan redovisar miljö- och riskfaktorer som ska beaktas i planeringen. Enligt plan- och bygglagens

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Miljö- och riskfaktorer

Miljö- och riskfaktorer Miljö- och riskfaktorer 15 Övergripande mål Kommunen ska vara en förebild och genom planering och beslut verka för en fortsatt god livsmiljö och en god hälsa för invånarna i Danderyd. Riktlinjer Kommunen

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Miljöprogram. Miljöprogram

Miljöprogram. Miljöprogram Miljöprogram Miljöprogram för Skellefteå kommunkoncern för Skellefteå kommunkoncern INLEDNING Vad är bra livsmiljö för dig? Är det den tätortsnära skogen eller är det parken och lekplatsen nära dig? Vi

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

AGENDA 21 MILJÖDELEN - MÅL OCH VISIONER

AGENDA 21 MILJÖDELEN - MÅL OCH VISIONER 1 (7) AGENDA 21 MILJÖDELEN - MÅL OCH VISIONER Antagen av kommunfullmäktige 1997-12-16, 93. ÖVERGRIPANDE VISION FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Alla beslut skall baseras på en helhetssyn som leder till en hållbar

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken En avgift enligt avgiftsförordningen* på 1350 kr måste betalas in för att anmälan skall kunna behandlas. Avgiften

Läs mer

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås Vectura Mark & Samhälle Box 1062 551 10 Jönköping Anna Westerlund Anna.westerlund@vectura.se +46 10 484 60 11 Datum: 2010-07-01 Beteckning: Behovsbedömning Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer