Delårsrapport LUVIT AB (publ) januari - mars 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport LUVIT AB (publ) januari - mars 2003"

Transkript

1 Delårsrapport LUVIT AB (publ) januari - mars 2003 Försäljningen ökade med 30 % under första kvartalet 2003 till 3,0 MKR (2,3). Kostnaderna reducerades med 18 %, 2,0 MKR, under första kvartalet 2003 jämfört med Rörelseresultatet för första kvartalet 2003 uppgick till -5,8 MKR (-7,4). Efter periodens utgång har ett samarbete inletts med NASDAQ-noterade Futuremedia Plc som investerar 8,6 MKR i LUVIT. Verksamheten LUVIT är ett av de ledande bolagen i Europa inom sin bransch med fokus på att utveckla och producera verktyg för nätbaserad utbildning. 4,4 2,6 2,9 3,0 LUVITs försäljningsaktiviteter är uppdelade och respektive fokusområde arbetar mot Universitet & högskolor och Företag. Det ger bolaget bra förutsättningar att underhålla existerande kunder och skapa nyförsäljning inom båda områdena. 1,3 1,3 Kv 2 Kv ,6 Kv ,3 Kv Kv Kv Kv Kv Under första kvartalet genomfördes en omstrukturering av support- och utvecklingsavdelningarna för att bättre hantera support till bolagets kunder. För att samtidigt reducera kostnader frigjordes viss intern utvecklingstid genom reducering av medarbetare på utvecklingsavdelningen. Denna tid har ersatts genom närmare samarbete med externa utvecklare vid kundspecifika utvecklingsbehov. LUVITs intressebolag Zenosis Ltd, som LUVIT äger tillsammans med PRI Group och Visual Investments, lanserades under första kvartalet samtidigt som första kundavtalet tecknades. Försäljning LUVIT har under första kvartalet 2003 haft en försäljning på totalt 3,0 MKR (2,3) och en orderstock på 12,0 MKR (3,2). Marknadsbearbetning sker genom deltagande på strategiskt utvalda mässor i Europa, seminarium och specialinriktade workshops om nätbaserad utbildning främst i Sverige. Flertalet försäljningaktiviteter har påbörjats för att aktivt arbeta för att förkorta försäljningsprocessen, dels genom att förenkla kundens beslutsprocess, dels genom tydligare erbjudande till respektive marknad. Ytterligare insatser kommer kontinuerligt att införas under året för att fortsätta den positiva trend av förbättrad försäljning som pågått under de senaste sju kvartalen. Lanseringen av Zenosis har från start inverkat positivt på LUVITs intågande på läkemedels- och bioteknikmarknaden. Försäljningsutveckling Under första kvartalet 2003 tecknade LUVIT bland annat kundavtal på 1 MKR med det ledande tyska läkemedelsbolaget Boehringer-Ingelheim GmbH. Marknad Betydelsen av kunskap och utbildning har ökat väsentligt under de senaste åren. Inom näringslivs-, myndighets- och utbildningssektorn satsas allt mer resurser på att ge anställda möjlighet till kompetensutveckling. Det ökade behovet av utbildning har tillsammans med nya tekniska möjligheter drivit på utvecklingen av flexibla utbildningsformer. Trenden på den europeiska marknaden visar ett ökat intresse av e-utbildning. Inom vissa branscher uppgick kostnaden för e-utbildning till 30 % av utbildningskostnaden under En av anledningarna till denna ökning är att företag i branschen blivit bättre på att lyfta fram möjligheterna och fördelarna med e-utbildning som ett komplement till den traditionella utbildningsformen. Många organisationer har idag även genomfört nätbaserad utbildning i någon form, vilket bidrar till en ökad förståelse för vad e-utbildning är och hur den kan effektivisera en organisation. Denna ökade användning och förståelse av nätbaserad utbildning kommer att påskynda utvecklingen av marknaden som leder till det stora uppsvinget som flertalet positiva rapporter och prognoser av oberoende utgivare visat under de senaste åren.

2 Kunder LUVITs satsningar på marknaden för läkemedels- och bioteknik under 2002 har börjat ge resultat. Boehringer- Ingelheim GmbH, Tysklands största läkemedelsföretag med anställda och verksamhet i över 60 länder har valt LUVITs utbildningsverktyg för utbildning i dokumenthanteringssystemet, IDEA. Avtalet är för LUVIT värt 1 MKR under första året. Enheten Nät & Produktion inom TeliaSonera sökte en nätbaserad utbildningsmiljö. Möjlighet att integrera skräddarsytt kursmaterial skapat av en extern utbildningsleverantör, enkel miljö att använda och förstå samt goda kommunikationsmöjligheter ansågs vara mycket viktiga aspekter vid val av leverantör. LUVITs utbildningsmiljö var den som bäst stämde överens med enhetens specifika behov och framtagna kravspecifikation. Affärsrelationen mellan LUVIT och Sony Ericsson Mobile Communication (SEMC) förstärktes ytterligare under första kvartalet Anledningen är att SEMC har tecknat ett omfattande support- och underhållsavtal, ett så kallat Application Management avtal, med LUVIT. Avtalet innebär att LUVIT får ett större ansvar för SEMCs Learning Community, det vill säga deras kundanpassade LUVITlösning, ett förtroende som visar att SEMC planerar för ett långsiktigt samarbete med LUVIT som mjukvaruleverantör. De fem omsättningsmässigt största kunderna hittills 2003 är Baltic Sea Virtual Campus, Sony Ericsson Mobile Communications, TeliaSonera, Universitetet i Porto och Boehringer Ingelheim. Produkt och certifiering För att hantera teknisk support till bolagets kunder genomfördes en omstrukturering av support- och utvecklingsavdelningarna och går numera gemensamt under namnet Utveckling & Support. Avdelningen hanterar produktutveckling mot LUVITs kunder inom högre utbildning. Företagskunder med unika behov av produktutveckling hanteras i samarbete med externa utvecklare, där en projektgrupp sätts samman utifrån kundens unika behov. Kravfångsten för Baltic Sea Virtual Campus-projektet avslutades under första kvartalet och ligger till grund för den produktutveckling som på allvar satts igång under andra kvartalet Produktutvecklingen som färdigställdes under kvartal fyra 2002, med hänsyn till kurs- och användarregistrering, editeringsmöjligheter och kommunikation, har mottagits väl av bolagets kunder, samtidigt som arbetet med nästa generation av LUVITs produkt baserad på.net-plattformen påbörjats. Målsättningen med den nya produkten är att den utvecklas till det bästa verktyget för att bedriva effektiv nätbaserad utbildning utifrån användarens behov. Produkten förväntas vara klar inom 2-3 år. Microsoft Gold Certified Partner For Software Applications 2002 av LUVITs produkt är en bekräftelse på framgångsrik produktutveckling och LUVITs strategiska satsning på Microsofts plattform.net. Certifieringen är en garanti för att LUVITs mjukvara är stabil tillsammans med Microsofts produkter. Rörelseresultat Rörelseresultatet för perioden uppgår till 5,8 MKR ( 7,4). Rörelseresultatet fortsätter att utvecklas positivt och det är sjätte kvartalet i rad som rörelseresultatet förbättras i förhållande till motsvarande period föregående år. LUVITs utökade arbete med kostnadskontroll och fokus på försäljningen har gett resultat, försäljningen har ökat med 30% och kostnaderna minskat med 18%. Rörelsens kostnader Periodens rörelsekostnader uppgår till totalt 8,8 MKR (10,8). Jämförelsevis är kostnaderna därmed 2,0 MKR lägre 2003 än under motsvarande period De minskade kostnaderna är en följd av att LUVIT arbetar väldigt aktivt med kostnadskontroll och effektivisering. Immateriella investeringar Under första kvartalet har bolaget inte aktiverat några utvecklingskostnader. Avskrivningar har skett enligt den uppskattade ekonomiska livslängden och enligt gällande direktiv. Totalt har 2,1 MKR (2,0) skrivits av under perioden. Bolagets immateriella tillgångar uppgår till 6,2 MKR (14,1) per den 31 mars Materiella investeringar De materiella investeringarna under perioden har varit begränsade och har till största delen utgjorts av datorer för drift, samt arbetsplatsrelaterad dator- och kontorsutrustning. Totalt har bolaget investerat 0,2 MKR (0,3) under perioden. De materiella tillgångarna uppgick till totalt 3,2 MKR (4,6) per den 31 mars Finansiell ställning Under det senaste året har en rad åtgärder genomförts för att göra LUVIT lönsamt. Erbjudandet mot utvalda marknader har förstärkts, en effektiv kostnadskontroll har införts och bolaget har strukturerats för att uppnå ökat kundfokus. Ytterligare reducering av kostnader gjordes genom fokusering av LUVITs kundsupport som medföljdes av en reducering av personal inom produktutveckling. LUVIT har under januari-mars tecknat nya långa kontrakt med stora kunder, såsom Boehringer-Ingelheim, TeliaSonera och Sony Ericsson, vilket ger en stabilare ekonomi och förbättrat kassaflöde.

3 Styrelsens målsättning är att bolagets verksamhet ska vara kassaflödesneutral på helårsbasis Huvudägarna ställer sig välvilliga till att bryggfinansiera eventuellt underskott under första halvåret i bolaget. Under första kvartalet har Volito bryggfinansierat LUVIT med 2 miljoner kronor. Personal Bolaget har 29 (25) personer anställda per den 31 mars Ägarstruktur Vid periodens utgång uppgick antalet ägare till 1 371, tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 31 mars Totalt uppgår antalet aktier till st. Ägare Antal aktier Antal kapitalröster Volito AB ,9 % Lunds Universitets Utvecklingsaktiebolag ,8 % AB Axel Granlund ,1 % TeknoSeed AB ,4 % Future Conference AB ,1 % Andante Holding AB ,9 % B Ljungh Invest AB ,6 % Övriga ,2 % Totalt ,00 % Framtidsutsikter LUVITs strävan efter att snabbt uppnå positivt kassaflöde och lönsamhet följer planerna. Nya, långa kundavtal tar LUVIT ett stort steg närmare positivt kassaflöde, vilket är resultatet av bolagets hårda fokusering på kostnadskontroll och försäljning. Styrelsens bedömmer att kostnaderna för 2003 kommer att understiga kostnaderna för 2002 samtidigt som försäljningen 2003 beräknas väsentligt överstiga försäljningen under LUVIT arbetar fortsatt aktivt för att underlätta implementationen och minska de initiala kostnader för kunden och varje order ska bidra positivt till bolagets resultat. En ökad efterfrågan av bolagets produkter, starka kundrelationer och långa affärsavtal gör att LUVIT kan arbeta mer långsiktigt och styrelsen ser med tillförsikt på Händelser efter periodens utgång Efter periodens utgång har LUVIT inlett ett samarbete med NASDAQ-noterade företaget Futuremedia Plc. Samarbetet inleds med att Futuremedia investerar 8,6 MKR i LUVIT. Futuremedias investering i LUVIT är tänkt att ske genom en riktad nyemission av aktier till kursen 1,10 kr. Antalet aktier i LUVIT uppgår därefter till Dessutom kommer Futuremedia samtidigt att köpa av Volitos aktier i LUVIT. Köpeskillingen för dessa aktier utgörs av aktier i Futuremedia. Efter avslutad affär äger Futuremedia 29,8 procent av aktierna i LUVIT. Största ägare är fortfarande Volito-gruppen med 34,6 procent av aktierna. Beslutet om riktad nyemission till Futuremedia är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma den 20 maj, som bolaget kommer att kalla till under maj månad. Kommande rapporttillfälle Ordinarie Bolagsstämma 28 april 2003 Delårsrapport kvartal 1 28 april 2003 Extra bolagsstämma 20 maj 2003 Delårsrapport kvartal 2 22 augusti 2003 Delårsrapport kvartal 3 24 oktober 2003 Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen. Lund den 28 april 2003 Ola Svantesson, VD För ytterligare information, kontakta: Ola Svantesson, VD Kamilla Hassander, Ekonomichef Tfn: Tfn:

4 Resultaträkning i sammandrag Not Not Not Not TKR Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverade utvecklingskostnader Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivn-/nedskrivningar materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader Resultat efter finansiella poster PERIODENS RESULTAT Data per aktie Genomsnittligt antal aktier Antal aktier Eget kapital per aktie i kronor 0,08 0,96 0,08 0,96 0,08 0,96 0,08 0,96 Resultat per aktie negativt negativt negativt negativt negativt negativt negativt negativt Antal aktier Utestående teckningsoptioner ger ej upphov till utspädningseffekter eftersom nuvärdet av teckningskursen överstiger aktiernas verkliga värde. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut justerat för fondemission och split. Resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens slut justerat för fondemission och split.

5 Balansräkning i sammandrag Not Not TKR Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder TKR Nyckeltal Rörelsemarginal, % negativt negativt negativt negativt Vinstmarginal, % negativt negativt negativt negativt Räntetäckningsgrad, ggr negativt negativt negativt negativt Sysselsatt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital, % negativt negativt negativt negativt Räntabilitet på eget kapital, % negativt negativt negativt negativt Soliditet, % 17% 60% 18% 60% Andel riskbärande kapital, % 17% 60% 18% 60% Skuldsättningsgrad, ggr 1,61 0,20 1,60 0,20 Genomsnittligt antal anställda Antalet anställda årets/periodens slut Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Vinstmarginal Årets/periodens resultat i procent av nettoomsättning. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av finansiella kostnader. Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt. Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntabilitet på eget kapital Årets/periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutning. Andel riskbärande kapital Eget kapital plus minoritetsintresse och latent skatt i procent av balansomslutning. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerade med eget kapital

6 Kassaflödesanalys TKR Den löpande verksamheten Not Not Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Ökning/minskning fordringar Ökning/minskning kortsiktiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Finansiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Aktivering immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Optioner Erhållet aktieägartillskott Upptagande av lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

7 Förändring i eget kapital Belopp vid årets ingång Nyemissioner Optioner Tvistiga skatter Årets/periodens resultat Belopp vid periodens/årets utgång LUVITs dialog med skattmyndigheten avseende avdragsrätt för ingående moms på kostnader i samband med nyemission har resulterat i att myndigheten fattat beslut i frågan. Då bolaget inte delar skattmyndighetens uppfattning samt då även praxis på det aktuella området är oklar, har bolaget överklagat beslutet till länsrätten. Noter Not 1 Checkräkningskredit Checkräkningskrediten uppgår till totalt 2 MKR Not 2 Avsättningar Tvistiga skatter NUTEK Summa vid periodens/årets utgång LUVITs dialog med skattmyndigheten avseende avdragsrätt för ingående moms på kostnader i samband med nyemission har resulterat i att myndigheten fattat beslut i frågan. Då bolaget inte delar skattmyndighetens uppfattning samt då även praxis på det aktuella området är oklar, har bolaget överklagat beslutet till länsrätten. Not 3 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- / nedskrivningar Avsättningar Summa

8 Resultaträkning i sammandrag för moderbolaget - kvartalsvis TKR kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverade utvecklingskostnader Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivning goodwill Omstruktureringskostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresutlat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader Resultat efter finansiella poster PERIODENS RESULTAT

9 Magle Stora Kyrkogata 7A Box 117, LUND

Delårsrapport Avensia Innovation AB (publ) (fd LUVIT) januari - september 2007

Delårsrapport Avensia Innovation AB (publ) (fd LUVIT) januari - september 2007 Delårsrapport Avensia Innovation AB (publ) (fd LUVIT) januari - september 2007 Omsättningen för koncernen under kvartal 3 2007 uppgick till 9,8 MKR och totalt sedan koncernen bildades 1 april till 20,1

Läs mer

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Bolagen går enligt plan Omsättningen för koncernen uppgick för kvartal 2 till 10,4 MKR (11,5) och för första halvåret till 21,1 MKR (23,9)

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Bokslutskommuniké januari - december 2012 ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Nyckeltal oktober december 2012 Omsättning 16,3 (15,6) MKR Rörelsemarginal 0,5 (neg) procent Rörelseresultat 0,1 (-0,5) MKR

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2012

Bokslutskommuniké för 2012 Bokslutskommuniké för 2012 Omsättningen för 2012 uppgick till 16 632 KSEK (f å 11 639 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 163 KSEK (f å - 480 KSEK) Nettoresultatet uppgick till - 881

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2012

Delårsrapport. januari - mars 2012 Delårsrapport januari - mars 2012 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni Omsättningen för januari-juni ökade med 3 procent till 128 (124) miljoner kronor. Rörelseresultatet för januari-juni minskade med 34 procent till 25 (38)

Läs mer

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2005 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 25 april Informationstillfälle 2006 Årsstämma - 25 april 6,0 5,5 Försäljningsutveckling

Läs mer

Fokus ger fortsatt stark tillväxt

Fokus ger fortsatt stark tillväxt Delårsrapport januari - mars 2014 Fokus ger fortsatt stark tillväxt Nyckeltal januari mars 2014 Omsättning 26,4 (16,0) MKR Rörelsemarginal 9,5 (1,4) procent Rörelseresultat 2,5 (0,2) MKR Kassaflöde 5,1

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter

Läs mer

LESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

LESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM AMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SE Ladda Överföra Dela MLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEA Bokslutskommuniké 2007 Oktober till december 2007, Q4 3 månader Nettoomsättningen ökade med 26,5% jämfört med

Läs mer

Delårsrapport, januari-mars 2012

Delårsrapport, januari-mars 2012 Delårsrapport, januari-mars 212 Omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Enea har uppvisat tillväxt samt förbättrad lönsamhet under de senaste kvartalen. Verksamheten renodlades i och med avyttringen

Läs mer

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari - mars 2010 2 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O K VA RTA

Läs mer